Hoofdstuk 3 : Het driefasennet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 3 : Het driefasennet"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 3 : Het driefasennet Algemeen In de lessen praktijk of laboratorium heb je waarschijnlijk de aansluitklemmen van een driefasennet opgemerkt. Je kan alzo 4 klemmen onderscheiden waarvan er 3 dezelfde kleur hebben (meestal rood). De vierde klem heeft een blauwe kleur. De aanduiding van de spanning kan 130/230 V of 230/400 V zijn. Het driefasennet wordt (vooral in de industrie) zeer veel toegepast. Dit vanwege twee grote voordelen : 1. Elektrische motoren werken optimaal op een driefasennet. 2. Het transport van elektrische energie (kwh) kan veel economischer gebeuren in een driefasennet dan in een éénfasig net. 3.1 Het ontstaan van het driefasennet Definitie Figuur 1 stelt een éénfase, tweepolige generator voor (zie 4 e jaar). Figuur 2 stelt ook een éénfase tweepolige generator voor. De wikkeling waarin de spanning opgewekt wordt is echter 120 verschoven ten opzichte van figuur 1. Figuur 3 stelt ook een éénfase tweepolige generator voor. De wikkeling waarin de spanning opgewekt wordt is echter. verschoven ten opzichte van figuur 1. In iedere winding (spoel) wordt een sinusvormige wisselspanning opgewekt. De spanning opgewekt in de winding (V1 V2) zal echter 120 verschoven zijn ten opzichte van de spanning opgewekt in (U1 U2). De spanning opgewekt in (W1 W2) zal op zijn beurt. verschoven zijn ten opzichte van de spanning opgewekt in (V1 V2). 1

2 Plaatsen we de drie fasewikkelingen op eenzelfde rotor (telkens 120 verschoven) die draait in hetzelfde magnetisch veld dan bekomen we een tweepolige driefasen generator. Zie figuur 4. Een driefasen generator wekt dus een driefasenspanning op. Dit is een stelsel van drie sinusvormige wisselspanningen met dezelfde en.. Deze spanningen zijn echter 120 graden verschoven ten opzichte van elkaar. Figuur 5 geeft de sinusvormige voorstelling weer. In figuur 6 zie je de vectoriële voorstelling. Deze komt het meest voor. fig. 5 fig. 6 Opgelet : De vectoriële voorstelling is getekend op het tijdstip t1!!! De spanning die in elke spoel (fase) wordt opgewekt noemen we fasespanning Toelichtingen. a. Genormaliseerde aanduiding. De drie fasewikkelingen duiden we aan met volgende lettertekens : Fase 1 :.. Fase 2 :.. Fase 3 :.. b. Aantal draden van het net. Wanneer in 3 spoelen een spanning wordt opgewekt, dan heb je in principe 6 draden nodig om de verbruikers te voeden (zie handboek figuur 221). In de praktijk worden echter, zonder de goede werking te schaden, de verbruikers gevoed via 3 of 4 draden ( zie 3.2) 2

3 c. Driefasenstroom Sluiten we op de driefasenspanning drie gelijke impedanties aan dan ontstaan er drie stromen die gelijk zijn in waarde en in frequentie. Ze zijn echter onderling 120 verschoven. We spreken dan van een driefasenstroom (zie figuur 7) Wiskundige uitdrukking van een driefasenspanning en een driefasenstroom. De wiskundige uitdrukking van de ogenblikkelijke waarde van een sinusvormige wisselspanning hebben we tijdens het 4 e jaar omschreven als : u1 =. Voor de drie opgewekte spanningen (emk s) van de driefasen generator geldt dan : e1 = e2 = e3 = Sluiten we op deze drie fasespanningen 3 gelijke inductieve verbruikers aan (vb een driefasen motor), dan kan je de driefasenstroom tekenen. Zie figuur 7. Teken elke stroomvector 3cm lang. De motor heeft een arbeidsfactor van De stroom Im ijlt dus. op Em1. Em1 Em3 Em2 Fig. 7 3

4 De ogenblikkelijke waarde van de drie fasestromen kunnen we schrijven als : i1 =. i2 =. i3 = Hoofdeigenschap van een driefasenspanning en stroom. Bekijken we opnieuw figuur 5 blz. 2. Als we de drie spanningen samentellen op een willekeurig tijdstip, dan kunnen we vaststellen dat de algebraïsche som altijd gelijk is aan nul (zie t1 op fig. 5) Dus : + + = 0 Maak nu zelf de vectoriële som van : Em1 + Em2 + Em3 =... Zie figuur 8 Em1 Em3 Em2 Fig. 8 Vermits de effectieve waarde.x kleiner is dan de amplitude kunnen we schrijven dat : E1 + E2 + E3 =... Driefasenstroom. Bij symmetrische belasting (3 dezelfde belastingen) kan op gelijkaardige manier worden aangetoond dat de vectoriële som van de 3 stromen gelijk is aan... Dit kan je controleren op figuur 7 blz 3. M.a.w.: I1 + I2 + I3=... 4

5 3.2 De sterschakeling Ontstaan van een driefasennet in ster. In figuur 9 is een driefasengenerator aangesloten op drie dezelfde impedanties. Er ontstaat dus een net met 6 draden. Fig. 9 Aan de elektrische grootheden (spanningen en stromen door de verbruiker) zal niets wijzigen als we de punten U2 ; V2 en W2 met elkaar verbinden. We brengen hierdoor enkel de beginpunten van de fasewikkelingen op hetzelfde potentiaal. Dat punt noemen we het nulpunt op het sterpunt van de schakeling. Deze schakeling noemen we dan ook de sterschakeling. Zie figuur 10. Fig. 10 Bij het verbinden van U2, V2 en W2 van de verbruiker met elkaar zal er eveneens niets veranderen aan de bedrijfstoestand. Zie figuur 10. Op die manier ontstaat een sterschakeling van de verbruiker. Tussen beide sterpunten is er geen potentiaalverschil. 5

6 Er vloeit dus geen stroom door de drie terugvoerdraden. Immers bij een symmetrische belasting is de som van de stromen gelijk aan nul. Dus : I1 + I2 + I3=... (zie blz. 4). De drie terugvoerdraden zijn hier dus overbodig. De schakeling van figuur 10 geeft hetzelfde resultaat als de schakeling van fig. 11. Figuur 11 geeft dus een driefasennet weer met drie geleiders. Vb.: Aansluiten van een driefasen inductiemotor in ster : zie praktijk. Hoogspanningsnet (zie HS cabine TISJ). Fig. 11 De drie geleiders die de generator verbinden met verbruiker worden aangeduid met : L1 ; L2 en L3 Wanneer de drie verbruikers niet hetzelfde zijn (asymmetrische belasting), dan is de som van de stromen niet meer gelijk aan nul!!! Maak zelf de som van de drie stromen. Zie figuur 12 E1 I1 I3 E3 I2 E2 Fig. 12 6

7 In figuur 12 is de vectoriële som van de stromen niet gelijk aan nul. I 1 + I2 + I3 =... Hoofdstuk 3 : Het driefasennet Er moet hier dus een verbindingsgeleider aanwezig zijn tussen het sterpunt van de generator en het sterpunt van de verbruiker. We bekomen alzo een driefasennet met 4 geleiders. Zie figuur 13. De verbindingsgeleider in figuur 13 noemen we nulleider. De nulleider voert dus de stroom It. Duid deze aan op figuur 13. Fig. 13 In de praktijk zal men voor de voeding van netten het nulpunt aarden (zie HS cabine TISJ). Het nulpunt en de nulleider komen dan op het nulpotentiaal van de aarde Fasespanningen en lijnspanningen bij de sterschakeling. a. Begrippen fasespanning en lijnspanning De spanning opgewekt in elk van de drie wikkelingen noemen we de fasespanning. In een driefasennet in ster met 4 geleiders vinden we die fasespanningen terug tussen de nulleider (N) en de uiteinden van de in ster geschakelde fasen L1, L2 en L3. Zie figuur 14. De fasespanningen worden aangeduid met E1, E2 en E3. Duid deze spanningen aan op onderstaande figuur. Fig. 14 7

8 Tussen de punten L1 en M2, L2 en L3, L3 en L1 zijn spanningen waar te nemen die telkens uit twee fasespanningen zijn samengesteld. Deze spanningen noemen we lijnspanningen. We duiden ze aan met E12, E23 en E31. Duid ze zelf aan op figuur 14. De gekozen positieve zin van de lijnspanningen is op figuur 14 eveneens aangegeven. Het pijltje wijst daarbij altijd naar het eerste cijfer van de indexen die de lijnspanningen aanduiden, dus E12 = van L2 naar L1, E23 = van L3 naar L2, E31 = van L1 naar L3. b. Momenteel verloop van de lijnspanningen. Om meer inzicht in het momenteel verloop van de gekoppelde spanning te krijgen bekijken we figuur 15. De spanningen e1, e2 en e3 stellen het momenteel verloop van de fasespanningen voor. Om nu het momenteel verloop van de gekoppelde spanning van bijvoorbeeld e12 te kennen, moet een samenstelling worden gemaakt van de potentialen van e1 en e2 op elk ogenblik. Zie figuur 15; Fig. 15 Beschouwen we tijdstip t1: e1 is hier maximum positief, bijvoorbeeld V, terwijl e2 negatief is en gelijk aan 50 V. Het potentiaalverschil (gekoppelde spanning of lijnspanning) op het tijdstip t1 is dan e12 = = 150 V. 8

9 Op tijdstip t2 is : e1 = + 50 V en e2 = + 50 V. De gekoppelde spanning e12 =.... = V Op tijdstip t3 is : e1 =..V en e2 =.V e12 =... =.V Uit voorgaande kunnen we besluiten dat : e12 = e1 e2 Hierbij moet wel het teken van de spanning worden geëerbiedigd. Voor de andere lijnspanningen kunnen we schrijven dat : Hoofdstuk 3 : Het driefasennet e12 =. e23 =. e31 =.... c. Vectoriële voorstelling van de fase- en lijnspanning. In figuur 16 is de vectoriele voorstelling gegeven op het tijdstip t1. Uit de constructie blijkt dat : - de lijnspanningen ook 120 verschoven zijn. - de fasespanning Em1 90 voorijlt op Em23. de fasespanning Em2 de fasespanning Em3 Vectorieel kunnen we schrijven dat : Em 12 =... Em 23 =... Em 31 = Teken zelf de lijnspanningen Em12, Em23 en Em3 op figuur 16 Em1 Em3 Em2 Fig. 16 9

10 d. Bepalen van de effectieve waarde van de lijnspanning. Schrijf eerst de vectoriële uitdrukking van de drie lijnspanningen : E 12 = E 23 = E 31= Teken nu zelf de effectieve waarde van de lijnspanning E12 : E1 E3 E2 Bepaal nu zelf het wiskundig verband tussen de fasespanning E1 en de lijnspanning E12. M.a.w.: E12 = E1 Besluit : De lijnspanning bij de sterschakeling is gelijk aan de fasespanning vermenigvuldigd met 3. 10

11 3.2.3 Stromen bij de sterschakeling. Uit figuur 13 blijkt duidelijk dat de stroomsterkte in de lijndraden L1, L2 en L3 dezelfde is als de stroomsterkte in elke fase. Besluit : bij de sterschakeling is de lijnstroom gelijk aan de fasestroom. 3.3 De driehoekschakeling Ontstaan van een driefasennet in driehoek. Als we de drie fasewikkelingen in serie schakelen volgens figuur 18, dan ontstaat er een driehoekschakeling. De driehoekschakeling is een schakeling waarbij het einde van een fase verbonden wordt met het begin van de volgende fase. Zie figuur 18. Fig Fase - en lijnstromen bij de driehoekschakeling. Zie figuur 19. De geleiders die de bron verbinden met de verbruiker noemen we de voedingsgeleiders. Ze worden aangeduid met L1, L2 en L3. Fig

12 Deze voedingsdraden geleiden de lijnstromen I12, I23 en I31. De lijnstromen I12, I23 en I31 zijn samengesteld uit de fasestromen I1, I2 en I3. Zo is volgens de Eerste wet van Kirchhoff : (zie figuur 19) In punt a :... = 0 In punt b :... = 0 In punt c :... = 0 uuur of I 12 = uuur I 23 = uuur I 31 = Vectoriële voorstelling van de fase- en lijnstroom. Zie figuur 20. Teken de drie fasestromen op onderstaand vectordiagram wanneer je weet dat er een symmetrische belasting is aangesloten met een faseverschuivingshoek ϕ = +40. Teken elke stroomvector 3 cm groot. Teken nu zelf de lijnstromen I12, I23 en I31. E1 E3 E2 Fig

13 Effectieve waarde van de lijnstroom. Leid zelf de waarde af van de lijnstroom I12. Maak hierbij gebruik van figuur 20. I12 =... I1 Besluit : De lijnstroom bij een driehoekschakeling, waarop een symmetrische belasting is aangesloten, is gelijk aan de fasestroom maal Spanningen bij de driehoekschakeling. Zoals uit figuur 19 blijkt zijn bij de driehoekschakeling de spanningen tussen de lijndraden L1, L2 en L3 dezelfde als de spanningen over elke fase. Besluit :bij de driehoekschakeling zijn de lijnspanningen gelijk aan de fasespanningen. Samenvatting. Ster Spanningen... Driehoek Spanningen... Stromen... Stromen... 13

14 3.4 Schakelen van verbruikers op een driefasennet. We beschouwen hier enkel de meest voorkomende belastingsgevallen Belasting in ster aangesloten op een driefasennet in ster met 4 draden. Fig. 21 Symmetrische belasting. Hierbij is R1... R2... R3 Hierbij is I1... I2... I3 en I1 + I2 + I3 =... Praktisch voorbeeld : boiler op driefasennet. Asymmetrische belasting. Hierbij is R1... R2... R3 Hierbij is I1 =... en I2 =... en I3 =... en I1 + I2 + I3 =... Praktisch voorbeeld : huisinstallatie aangesloten op een driefasennet. fornuis aangesloten op een driefasennet. Door de nulleider zal nu de vloeien. 14

15 3.4.2 Belasting in ster aangesloten op een driefasennet in ster met 3 draden. Symmetrische belasting. Fig. 22 Hierbij is R1... R2... R3 Dit belastingsgeval is eigenlijk gelijk aan dat van fig. 21 Aangezien de stroom door de nulleider bij een symmetrische belasting gelijk is aan mag deze weggelaten worden. Praktisch voorbeeld : motor in ster (nulleider wordt niet aangesloten op de motor)! Asymmetrische belasting. Hierbij is R1... R2... R3 Het sterpunt van de bron (O) en het sterpunt van de verbruiker (O ) bevinden zich nu niet meer op hetzelfde potentiaal!!! Door het verwijderen van de nulleider bekomen we dat I1 + I2 + I3 =... vermits de stroomterugvoer door de nulleider nu niet kan gebeuren. De symmetrie is hierdoor verbroken en de lijnspanning verdeelt zich over de verschillende impedanties. Over de grootste impedantie komt de... spanning te staan. men zegt : het sterpunt is verschoven. (zie onderstaande figuur) 15

16 Breuk in de nulleider.!!! (Deze proef ga je uitvoeren in het Laboratorium) Als in figuur 21 de belasting asymmetrisch is (huisinstallatie 3f), dan zal er toch over elke impedantie de fasespanning staan (vb. 230 V). Indien nu in de nulleider een onderbreking zou optreden (slecht contact door een slechte lasverbinding van de nulleider),dan ontstaat de hierboven beschreven toestand. Deze toestand kan voor veel toestellen fataal zijn! Een driefasen distributienet met een nulleider is praktisch altijd asymmetrisch belast (vb. HS - cabine in een straat of bij TISJ). De verbindingen van de nulleider in een driefasennet met 4 geleiders is dus zeer belangrijk!!! Besluit : In een driefasennet met 4 geleiders mag er geen smeltveiligheid in de nulleider worden opgenomen!!! Opmerking : Een vierpolige automaat mag hier wel gebruikt worden omdat de nulleider samen met de fasegeleiders geschakeld wordt. 16

17 3.5 Systemen van aardverbindingen. Zie PowerPoint Leen Dirk De keuze van nettype wordt hoofdzakelijk door drie beschouwingen ingegeven : 1. Continuïteit van de uitbating. Vb.: bepaalde productieprocessen operatiezalen,. 2. De beveiliging van personen en goederen. Vb.: aardbeveiliger badkamer, 3. Economisch aspect. Vb.: 2 km 4-draadse kabel i.p.v. 5-draadse kabel. Er bestaan 3 systemen van aardverbinding, elk voorgesteld door een code die bestaat uit ten minste twee en eventueel drie of vier letters. De eerste letter geeft de relatie tussen het verdeelnet (bron) en de aarde : T : rechtstreekse verbinding van een punt (sterpunt) met de aarde ( T = terre). I : isolatie van alle actieve delen ten opzichte van de aarde (I = isoler). De tweede letter geeft de relatie tussen de massa s van de elektrische installatie en de aarde. T : rechtstreeks geaarde massa s ( T = terre). N : massa is verbonden met de geaarde geleider van het verdeelnet (N = nul). De eventuele derde of vierde letter bepalen de uitvoering van de nulleider en van de beschermingsgeleider (aarding). S : de nulleider en aardgeleider worden uitgevoerd als afzonderlijke geleiders. (S = separation). C : één geleider vervult de functie van aardgeleider en nulleider. (C = combiner; centralisation). Bestaande netsystemen. 1. Het TN - net. Met als varianten : TN - C ; TN - S en TN - C-S net. 2. Het TT - net. 3. Het IT - net. 17

18 3.5.1 TN-net. Een isolatiefout wordt door de beveiligingen gezien als een fout tussen een fase en de beschermingsgeleider (de foutstroom is hoog aangezien RPE en Rfase klein zijn) en zal dus geëlimineerd worden door maximumstroombeveiligingen die geplaatst worden aan het begin van het net en ter hoogte van elke belasting en wel zodanig dat er een goede selectiviteit bekomen wordt. In een TN-C regime sluit de kring van de foutstroom zich in de PEN-geleider en is het gebruik van differentieelschakelaars en/of vierpolige maximumstroombeveiligingen uitgesloten. (zie fig TN-C) In een TN-S regime kunnen/mogen differentieel beveiligingen gebruikt worden. (zie volgende pg. fig. TN-S). Let op! De beschermingsgeleider (PE) mag nooit onderbroken worden TN-C Voordeel: Bij een isolatiefout gebeurt de afschakeling door de installatieautomaat. Bij grote kabellengtes is de aanschafprijs lager. Nadeel: Geen beveiliging bij rechtstreekse aanraking - Groter brandgevaar - Bevoegd onderhoudspersoneel. Toepassing: Openbare verlichtingsnetten, machineparken,... 18

19 TN-S 19

20 3.5.2 TT-net. Voordeel: Foutstroom is beperkt. (zie differentieel 300mA,30mA). Geen bevoegd onderhoudspersoneel vereist. Personenbeveilging d.m.v. aardbveiliging. Eenvoudigste uitvoering. Nadeel: Hoge contactspanning (bij hoge waarde aardbeveiliger vb.: 300mA) Naast de automaat is er ook een aardbeveiliger nodig. Toepassing: laagspanningsdistributie (huisinstallatie) 20

21 3.5.3 IT-net. Voordeel: Nadeel: Verzekert best de continuïteit. Zeer kleine foutstroom (grote impedantie "Z"). Permanente isolatiecontrole nodig. Bevoegd personeel vereist. Toepassing: Productieprocessen, operatiezalen 21

22 Opmerking : omdat bij een eerste isolatiefout de contactspanning beneden de veiligheidsspanning (50V) blijft is het niet nodig de installatie af te schakelen (Continuïteit van de installatie) Een tweede isolatiefout op een andere fase zou een kortsluiting kunnen veroorzaken. Daarom moet, van bij het onstaan van de eerste fout, via een detectie- en alarmsysteem onmiddellijk werk gemaakt worden van de foutlokalisatie. De productie blijft hierdoor verzekerd. Wel moet er tijdens een niet productieve periode (nachtploeg) de aardfout hersteld worden. IT-net (TISJ) In school is er op verschillende plaatsen een IT-net geïnstalleerd. Hier is de doelstelling niet de continuïteit, maar de veiligheid. Bij een eerste fout is er geen melding (alarm), maar wel een onmiddelijke afschakeling. Bij rechtstreekse aarraking is er immers geen gevaar, vermits de foutstroom zeer klein is (grote impedantie "Z"). 22

23 3.6 Oefeningen Geg.: Ef=230V/50hz R1= 50 Ω R2=75Ω R3=25Ω Gevr.: Bereken voor de onderstaande tekening de drie fasestromen in de weerstanden R1,R2 en R3 en bereken de drie lijnstromen. Teken het vectordiagram van de lijnspanningen en fasespanningen. Teken het vectordiagram van de fasestromen en lijnstromen in de verbruiker. Oplossing : E = 230V E = 3. E = V f L f I I I R1 R2 R3 E12 = 7.967A R1 E23 = 5.312A R2 E31 = A R3 uur uuur uur uur uur uuur I + I = I of I = I I L1 R3 R1 L1 R1 R3 I = ( I ) + ( I ) 2. I. I.cos(120 ) = 21.08A 2 2 L1 R1 R3 R1 R3 uuur uur uuur uuur uuur uur I + I = I of I = I I L2 R1 R2 L2 R2 R1 I = ( I ) + ( I ) 2. I. I.cos(120 ) = A 2 2 L2 R2 R1 R2 R1 uur uuur uuur uur uuur uuur I + I = I of I = I I L3 R2 R3 L3 R3 R2 I = ( I ) + ( I ) 2. I. I.cos(120 ) = A 2 2 L3 R3 R2 R3 R2 23

24 24

25 3.6.2 Geg.: Ef=220V/50hz R1= 25 Ω R2=50Ω R3=75Ω R4= 25 Ω R5=50Ω R6=75Ω Gevr.: Bereken voor de onderstaande tekening de stromen in de weerstanden R1, R2, R3, R4, R5 en R6 en bereken de drie lijnstromen IL1,IL2 en Il3(Grafisch). Teken het vectordiagram van de lijnspanningen en fasespanningen. Teken het vectordiagram van de stromen door de weerstanden en stromen door de lijnen. Meet de lijnstromen na in multisim. Oplossing : E = 220V E = 3. E = V f L f E1 E2 E3 IR 1 = 8.8A I R2 = 4.4A I R3 = 2.933A R1 R2 R3 E12 E23 E31 I R4 = A IR5 = 7.621A IR6 = 5.081A R4 R5 R6 uur uur uuur uuur I = I + I I L1 R1 R4 R6 uuur uuur uuur uuur I = I + I I L2 R2 R5 R4 uur uuur uuur uuur I = I + I I L3 R3 R6 R5 25

26 26

27 3.7 Draaistroomvermogens. (vermogens in een driefasennet) Actief vermogen Symmetrische belasting. Figuur 27 en 28 stellen eenzelfde generator voor die een symmetrisch belast net voedt. In figuur 27 zijn de fasewikkelingen in ster geschakeld en in figuur 28 staan de wikkelingen in driehoek. Onafhankelijk van de schakeling van de verbruiker zal het actief vermogen dat per fasewikkeling van de generator wordt ontwikkeld gelijk zijn aan : P fase = U fase. I fase. cosϕ Het driefasig vermogen wordt dan : P driefasig = 3. U fase. I fase. cos ϕ. Hierin is ϕ de hoek tussen fasestroom (I f ) en fasespanning (U f ). In een driefasennet kan je altijd de lijnspanning (U L ) en de lijnstroom (I L ) meten. Een bruikbare praktische formule voor het bepalen van het driefasen vermogen drukken we dan ook liefst uit in functie van lijngrootheden (U L en I L ). Voor de sterschakeling wordt dit : (zie figuur 27). P driefasig = 3. U fase. I fase. cos ϕ Fig

28 Zoek zelf de formule waarin enkel lijngrootheden (U L en I L ) voorkomen. Maak eventueel gebruik van de samenvatting op blz P =... (W) Hierin is :... uitgedrukt in... Voor de driehoekschakeling wordt dit : (zie figuur 28). P driefasig = 3. U fase. I fase. cos ϕ (dezelfde formule als bij ster)!!! Fig. 28 Zoek zelf de formule waarin enkel lijngrootheden (U L en I L ) voorkomen. Maak eventueel gebruik van de samenvatting op blz P =... (W) (Hierin is : zie formule in ster). 28

29 Besluit : Onafhankelijk van de schakeling van de generator (ster of driehoek) kunnen we het vermogen dat ontwikkeld wordt door een driefasen generator in een symmetrisch belast net berekenen door de formule : P = 3.Ul. Il. cos ϕ ( W) Asymmetrische belasting. P driefasig = P fase1 + P fase2 + P fase Reactief vermogen Symmetrische belasting. Voor het bepalen van de formule gaan we tewerk zoals bij het actief vermogen. Q fase = U fase. I fase. sin ϕ. ϕ = hoek tussen fasestroom en fasespanning. Voor de sterschakeling en driehoekschakeling wordt dit : Formule met enkel lijngrootheden wordt : Q = 3. U. I. sin ( var) Asymmetrische belasting. Q driefasig = Q fase1 + Q fase2 + Q fase3. L L ϕ Schijnbaar vermogen Symmetrische belasting. Voor het bepalen van de formule gaan we tewerk zoals bij het actief vermogen. S fase = U fase. I fase ϕ = hoek tussen fasestroom en fasespanning. Voor de sterschakeling en driehoekschakeling wordt dit : S driefasig = 3. U fase. I fase Formule met enkel lijngrootheden wordt : S = 3. Ul. Il ( va ) Asymmetrische belasting. S driefasig = S fase1 + S fase2 + S fase3. 29

30 3.7.1 Aron-schakeling of twee-watt-meter methode. Hebben we te maken met een asymmetrische belasting, dan kan de Aron-schakeling toegepast worden. Deze twee-wattmeter-methode is in onderstaande figuur afgebeeld. Voor de getekende belasting kunnen we het momenteel vermogen als volgt berekenen: [ ] p = i.e + i.e i.e a Daar e12 in de Aron-schakeling niet wordt gebruikt, kunnen we die best substitueren door de gelijkheid die volgt uit de hoofdeigenschap van een driefasen spanning: e + e + e =0 e = -(e +e ) [ b] in[ a] p = -i.(e +e ) + i.e + i.e p = e.(i -i )-e.(i -i ) b Door toepassen van de eerste wet van Kirchoff op de punten U en V van de driefasen belasting vinden we: inu : i + i = i i = i i L1 3 1 L1 1 3 inv : i + i = i i = i i L2 1 2 L2 2 1 Stellen we eveneens vast dat e 31 op de volgende manier kan omgevormd worden: e =-e Tot slot vinden we dan voor het momenteel vermogen in de driefasen belasting de uitdrukking: p = e.i + e.i 23 L2 13 L1 30

31 3.8 Arbeidsfactor bij een driefasennet Algemeen. Zie handboek punt 10.4 blz Verbeteren van de arbeidsfactor. De arbeidsfactor van een driefasen verbruiker kan verbeterd worden door condensatoren in parallel met deze verbruiker te schakelen. Wil men de arbeidsfactor van een volledige installatie verbeteren, dan schakelt men de condensatoren in parallel met de hele installatie Condensatoren in driehoek. Zie figuur 28. Fig. 29 Bij nader toezien stellen we vast dat in figuur 29 C1 parallel staat met Z1, C2 parallel staat met Z2 en C3 parallel staat met Z3. We beschouwen dus eerst C1 in parallel met Z1 (verbeteren van de arbeidsfactor van een éénfasig vermogen). Zie figuur 23. Z Fig

32 Teken eerst de vermogendriehoek van een inductieve verbruiker. De arbeidsfactor = 0.5. De hoek ϕ is dus gelijk aan.... Zie figuur 31. Teken deze vermogendriehoek in een...kleur. P Fig. 31 Vermogendriehoek van de verbruiker met C in parallel. De arbeidsfactor bedraagt nu De hoek ϕ is dus gelijk aan.... Zie figuur 32. Teken deze vermogendriehoek in een...kleur. P Fig

33 Teken nu de 2 vermogendriehoeken samen. Zie figuur 33. P Fig. 33 QC = Leid nu zelf de formule af voor het bepalen van de waarde van de capaciteit. C =? i.f.v. P ; ϕ1 ; ϕ2; en Ul. (Opgelet : hier is P = Pfase)... 33

34 C =... Dit is de formule voor het verbeteren van de arbeidsfactor van een éénfasig vermogen. Bij een driefasig vermogen, in driehoek geschakeld, staan er drie condensatoren in parallel met de drie verbruikers. Dus Pfase = 1/3 Ptot of P tot P fase = 3 We bekomen alzo volgende formule : C = Opgelet : C is de capaciteit van één condensator!!! (in Farad) Condensatoren in driehoek. Hierbij is de spanning over de condensatoren niet meer gelijk aan de lijnspanning (Ul), maar wel aan de fasespanning (Uf). Uc is dus niet meer gelijk aan Ul maar wel aan Uf. Dus Uc = Uf. Nu is Uf = Ul 3 Na invulling bekomen we : C =... Uit deze formules blijkt dat de... schakeling (ster of driehoek) de meest economische schakeling is. Voor dezelfde verbetering van de arbeidsfactor heb je bij de... schakeling (ster of driehoek), condensatoren nodig die een 3 X kleinere waarde hebben. 34

35 3.8.1 Oefeningen. 1)De wikkeling van een asynchrone motor is in ster geschakeld. De netspanning is 230/400V, 50Hz. De lijnstroom die naar de asynchrone motor vloeit is 31 A. De arbeidsfactor van de motor is 0,48. Bereken de waarde van de capaciteit van de in driehoek te schakelen batterij condensatoren zodat de arbeidsfactor 0.9 wordt. Bereken het totaal reactief vermogen opgenomen door de condensator batterij. Hoe groot moeten de condensatoren zijn indien we ze in ster zouden schakelen. 35

36 2) De wikkeling van een asynchrone motor is in driehoek geschakeld. De netspanning is 230/400V, 50Hz. De lijnstroom die naar de asynchrone motor vloeit is 71 A. De arbeidsfactor van de motor is 0,44. Bereken de waarde van de capaciteit van de in driehoek te schakelen batterij condensatoren zodat de arbeidsfactor 0.9 wordt. Bereken het totaal reactief vermogen opgenomen door de condensator batterij. 36

37 3) We sluiten een asynchrone motor aan op een driefasennet. We sluiten een wattmeter aan volgens bovenstaand opstelling. <=De wattmeter geeft volgende uitlezing.: Bereken de waarde van de capaciteit van de in driehoek te schakelen batterij condensatoren zodat de arbeidsfaktor 0.9 wordt. 37

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning Cursus/Handleiding/Naslagwerk Driefase wisselspanning INHOUDSTAFEL Inhoudstafel Inleiding 3 Doelstellingen 4 Driefasespanning 5. Opwekken van een driefasespanning 5.. Aanduiding van de fasen 6.. Driefasestroom

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning 1 Cursus/Handleiding/Naslagwerk Eenfasige wisselspanning NHODSTAFEL nhoudstafel nleiding 4 Doelstellingen 5 1 Soorten elektrische stroom 6 1.1 Gelijkstroom 6 1. Wisselstroom 8 1.3 Stroom- en spanningsverloop

Nadere informatie

De huisinstallatie bestaat uit éénfasige kringen die gevoed worden door een driefasig net.

De huisinstallatie bestaat uit éénfasige kringen die gevoed worden door een driefasig net. 10 Veiligheid 10.1 De huisinstallatie De bedoeling van een elektrische huisinstallatie is de elektrische energie op doelmatige en vooral veilige wijze naar de plaats te brengen waar ze nodig is. De huisinstallatie

Nadere informatie

Inhoudstafel. Tiene Nobels 1

Inhoudstafel. Tiene Nobels 1 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL 1 HOOFDSTUK 1: VERMOGENELEKTRONICA... 3 1 INLEIDING... 3 2 HAKKERS... 3 3 DIODEGELIJKRICHTERS... 3 4 GESTUURDE GELIJKRICHTERS OF MUTATOREN... 3 4.1 Principe... 3 4.2 Driefasig

Nadere informatie

3. HOOFDSTUK 3 GEBRUIK VAN DE INDUCTIEMACHINE

3. HOOFDSTUK 3 GEBRUIK VAN DE INDUCTIEMACHINE 3. HOOFDSTUK 3 GEBRUIK VAN DE INDUCTIEMACHINE 3.1 Starten Bij het starten van een inductiemotor vloeit een stroom die veel groter is dan de nominale. Als gevolg van de inwendige impedantie van het net

Nadere informatie

Wisselstromen anders bekeken

Wisselstromen anders bekeken Wisselstromen anders bekeken In de tekst die volgt, maak je kennis met weerstanden, condensatoren en spoelen. Sommige zaken behandelde je misschien in de lessen fysica, andere nog niet. We geven daarom

Nadere informatie

SOBANE methoden: Elektriciteit Hulpfiches

SOBANE methoden: Elektriciteit Hulpfiches Hulpfiches SOBANE methoden: Elektriciteit Hulpfiches Fiche 1 (Observatie): Definities... 2 Fiche 2 (Observatie): Onderbrekings- en beschermingsmateriaal... 5 Fiche 3 (Observatie): Effecten... 6 Fiche 4

Nadere informatie

Wat betekent Power Factor?

Wat betekent Power Factor? Wat betekent Power Factor? Door: Wouter Ryckaert (Laboratorium voor Lichttechnologie/Groen Licht Vlaanderen), Koen Putteman (Eandis) en Dirk Van Kerckhoven (Infrax) Inleiding In de verlichtingswereld is

Nadere informatie

A.R.E.I. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. (Huishoudelijke installaties)

A.R.E.I. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. (Huishoudelijke installaties) A.R.E.I. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. (Huishoudelijke installaties) A Risack A.R.E.I. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. (Huishoudelijke installaties) Koninklijk Besluit

Nadere informatie

Hoofdstuk 7: Algemene versterkingstechniek

Hoofdstuk 7: Algemene versterkingstechniek Elektronica: Tweede kandidatuur industrieel ingenieur 1 Hoofdstuk 7: Algemene versterkingstechniek 1: Spanningsbronnen en stroombronnen We beginnen dit hoofdstuk met een aantal eigenschappen in verband

Nadere informatie

Technisch handboek voor arbeidsfactorverbetering

Technisch handboek voor arbeidsfactorverbetering Technisch handboek voor arbeidsfactorverbetering Actief, reactief en schijnbaar vermogen Nadelen van een slechte arbeidsfactor Verhogen van de arbeidsfactor Compensatiesoorten Dimensionering van automatische

Nadere informatie

Elektriciteit en veiligheid op het podium voedingen, beveiliging, zekeringen en aardlekschakelaars

Elektriciteit en veiligheid op het podium voedingen, beveiliging, zekeringen en aardlekschakelaars Elektriciteit en veiligheid op het podium voedingen, beveiliging, zekeringen en aardlekschakelaars Energievoorziening Van de centrale naar de gebruiker legt de stroom een lange weg af. In de centrale draait

Nadere informatie

Ontwerp en beheer MS-net met Vision

Ontwerp en beheer MS-net met Vision Ontwerp en beheer MS-net met Vision Kortsluitberekeningen en beveiligingstoestellen 10 kv-net 09-011 pmo Arnhem, 21 januari 2009 Auteurs: P.M. van Oirsouw, A.D. Proem 2 09-011 pmo Phase to Phase BV, Arnhem,

Nadere informatie

Van productie tot stopcontact

Van productie tot stopcontact Van productie tot stopcontact De levering van elektriciteit in Vlaanderen Inhoud Inleiding... 4 Algemeen... 4 Huidige situatie bij de verdeling van elektriciteit... 7 Federaal... 7 Vlaams gewest... 7 Praktische

Nadere informatie

Periodieke verschijnselen : elektro-magnetische trillingen en golven

Periodieke verschijnselen : elektro-magnetische trillingen en golven Periodieke verschijnselen : elektro-magnetische trillingen en golven Auteur : Jouri Van Landeghem versie 0;91 1 Copyright (c) 2008 Jouri Van Landeghem. Toestemming wordt verleend tot het kopiëren, verspreiden

Nadere informatie

WOORD VOORAF 1 1. NORMALISATIE 1 1.1 INLEIDING 1

WOORD VOORAF 1 1. NORMALISATIE 1 1.1 INLEIDING 1 IHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 1 1. ORALISATIE 1 1.1 ILEIDIG 1 1.2 ACHIE-KEPLAATJE 1 1.2.1 OIALE GEGEVES OP EE ACHIE-KEPLAATJE 2 1.2.2 GEGEVES OTRET DE BOUW VA DE ACHIE 4 1.3 AFLEIDBARE GEGEVES VA EE KEPLAAT

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7 De wet

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 Van PAGINA der Meer1 Oktober 2012-1 Intech E&I van september 2012 Rubriek Technische vragen HELPDESK UNETO-VNI HELPT VAN DE WAL IN DE SLOOT In Intech E&I van september 2012 is in de rubriek Technische

Nadere informatie

Leereenheid 6. Aanvullingen

Leereenheid 6. Aanvullingen Leereenheid 6 Aanvullingen Wegwijzer Zoals uit de titel van deze leereenheid blijkt, betreft het hier een aantal items die volle digheidshalve aan dit boek worden toegevoegd omdat die items als leerstofelementen

Nadere informatie

Inleiding van elektromechanische energieomzetting

Inleiding van elektromechanische energieomzetting Inleiding van elektromechanische energie-omzetting Cl 100-1 Inleiding van elektromechanische energieomzetting Ir. D. Hamels Prof. ir. J. A. Schot Prof. dr. ir. A. J. A.Vandenput' 1. Elektromechanische

Nadere informatie

Zakboek verdelers t/m 125 A Richtlijnen voor het ontwerpen en samenbouwen van schakel- en verdeelinrichtingen

Zakboek verdelers t/m 125 A Richtlijnen voor het ontwerpen en samenbouwen van schakel- en verdeelinrichtingen Zakboek verdelers t/m 12 A Richtlijnen voor het ontwerpen en samenbouwen van schakel- en verdeelinrichtingen Voorwoord Voor u ligt het zakboek voor het ontwerpen en samenbouwen van verdelers t/m 12 A.

Nadere informatie

Draaistroom en frequentie regelaars.. ZX ronde 8 september 2013

Draaistroom en frequentie regelaars.. ZX ronde 8 september 2013 Draaistroom en frequentie regelaars.. ZX ronde 8 september 2013 Drie fasen spanning zijn drie gelijktijdig opgewekte wisselspanningen die ten opzichte van elkaar 120 in fase verschoven zijn. De spanningen

Nadere informatie

VOORWOORD. ATK Mechelsesteenweg 247 2820 Bonheiden 015/55.51.51. Veel succes bij de installatie van uw elektriciteit!

VOORWOORD. ATK Mechelsesteenweg 247 2820 Bonheiden 015/55.51.51. Veel succes bij de installatie van uw elektriciteit! D09-nlE-04 1 D09-nlE-04 2 VOORWOORD Tijden veranderen Nog niet eens zo lang geleden was elektriciteit in onze woningen een heel beperkt gebeuren : enkele peertjes aan het plafond, twee, hooguit drie stopcontacten

Nadere informatie

Elektriciteit (deel 2)

Elektriciteit (deel 2) Elektriciteit (deel 2) 1 Elektrische lading 2 Eenvoudige stroomkring 3 Stroomsterkte en spanning 4 Serie- en parallelschakeling 5 Stroomsterkte en spanning meten 6 Weerstand, wet van Ohm 7 Energie en vermogen

Nadere informatie

De leugendetector. Jacco Dekkers. April 11, 2007

De leugendetector. Jacco Dekkers. April 11, 2007 Jacco Dekkers April 11, 2007 1 De elektronische componenten In dit hoofdstuk beschrijven we de toepassing van een populaire bouwblok: de operationele versterker (opamp). Het elektrische symbool van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen

Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen Elektronica: Tweede kandidatuur industrieel ingenieur 1 Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen 1: Inleiding Na in het voorgaande hoofdstuk het gedrag van de transistor zelf beschreven te hebben, zullen we

Nadere informatie

6 MAGNETISME EN ELEKTROMAGNETISME

6 MAGNETISME EN ELEKTROMAGNETISME Evalueren in fysica 6-de jaar blz. 1 6 MAGNETISME EN ELEKTROMAGNETISME 1 Meerkeuze 1.1 Drie spoelen A, B en C zijn in serie in een kring geschakeld. In de kring bevindt zich een ideale spanningsbron van

Nadere informatie

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp Elektronica 1 Spanningsbronnen 2 Weerstanden en diodes in de elektronica 3 Spanningsdeler, potentiaal, opamp 4 Stroomsterkte en lading; condensator 5 Het op- en ontladen van een condensator 6 De 555 timer

Nadere informatie

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7 Inhoud Hoofdstuk 0: Inleiding Hoofdstuk 1: Draaistroommotoren Hoofdstuk 2: Frequentie-omvormers Hoofdstuk 3: Frequentie-omvormers en draaistoomm. Hoofdstuk 4: Bescherming en Veiligheid Bijlage I: Algemene

Nadere informatie

Elektriciteit (deel 1)

Elektriciteit (deel 1) Elektriciteit (deel 1) 1 Spanningsbronnen 2 Batterijen in serie en parallel 3 Stroomkring 4 Spanning, stroomsterkte, watercircuit 5 Lampjes in serie en parallel 6 Elektriciteit thuis 7 Vermogen van elektrische

Nadere informatie