Besluiten Raad van bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluiten Raad van bestuur"

Transcriptie

1 Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen Besluiten Raad van bestuur Datum 17 februari 2015 Locatie Beheerraadzaal Harelbeke A g e n d a De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Alexander Dewaele als gemeenteraadslid van de stad Harelbeke en verwelkomt dhr Eddy Glorieux als zijn plaatsvervanger in de raad van bestuur. Overeenkomstig de statuten woont de nieuwe kandidaat-bestuurder de vergaderingen van de raad van bestuur bij als waarnemer tot de eerstvolgende algemene vergadering waaraan de benoeming wordt voorgelegd. 1- Verslag vorige vergadering. De raad van bestuur verleent goedkeuring aan de notulen nr. 514/15 van de bestuursvergadering van 20 januari Vuilverbranding Werking en onderhoudswerken, verslag en stand van zaken. De installatie werkt sinds de geplande stilstand zoals het hoort CNG-installatie, stand van zaken De milieuvergunning en de bouwvergunning werden inmiddels verleend. Er werd bij de Koninklijke vereniging van Belgische gasvaklieden (kvbg) een aanvraagdossier ingediend voor maximale subsidiëring van euro. Daarvan werd de helft reeds uitgekeerd. Met de distributienetbeheerder Infrax wordt de aansluiting technisch en financieel op punt gesteld. Plaatsing en in dienststelling zijn gepland rond de verlofperiode. Met een aantal stakeholders (o.a. distributienetbeheerders Eandis en Infrax, met de beroepsverenigingen, met de leveranciers van CNG-voertuigen, met Voka en Unizo) wordt een infovergadering en toelichtingsmoment voorbereid voor bedrijven, particulieren en besturen. De vergadering wordt rond de zomer ingepland Aankoop elektriciteit en gas, probleemstelling, goedkeuren bestek en wijze van gunnen Leveren van aardgas De Raad van Bestuur besluit : - De opdracht leveren van aardgas wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. - Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015/001 en de raming voor de opdracht Leveren van aardgas aan Imog installatie te Harelbeke. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt ,00 excl. btw of ,00 incl. 21% btw. - De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. - Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau Leveren van elektrische energie aan Imog installatie te Harelbeke en te Moen De Raad van Bestuur besluit : - De opdracht leveren van elektrische energie wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. - Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015/002 en de raming voor de opdracht Leveren van elektrische energie aan Imog installatie te Harelbeke en te Moen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt ,00 excl. btw of ,00 incl. 21% btw. - De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. - Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau. 1/5

2 2.3.3 Verkoop van energie De Raad van bestuur besluit - Voor de verkoop van elektrische energie zal een tender gepubliceerd worden bij een gunstige markt. - Voor de verkoop van Groene Stroomcertificaten van de PV-installatie en stortgasmotor wordt een tender uitgeschreven per aan alle bij de VREG geregistreerde aankopers van certificaten. - Aan de voorzitter en algemeen directeur wordt mandaat verleend om deze marktbevraging verder te onderhandelen, aansluitend beslissing te nemen en deze keuze naderhand aan het directiecomité en Raad van bestuur voor te leggen ter bekrachtiging 2.4- Varia 3- Warmterecuperatie met elektriciteitsproductie Werking en onderhoudswerken verslag en stand van zaken. De installatie werkt sinds de geplande stilstand zoals het hoort 3.2- Warmtenetten, stand van zaken Er wordt verwezen naar de beslissing in de Rvb van mei 2014 houdende het ondertekenen van een intentieverklaring waarin Imog zich engageert om warmte te leveren aan Infrax. De laatste hand wordt gelegd aan het aankoopcontract en het aansluitcontract. De overeenkomsten worden in volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd Varia 4- Rookgasreiniging Rookgasreiniging en beheersing van emissies, werking en stand van zaken. De installatie werkt sinds de vorige stilstand zoals het hoort Resultaten metingen dioxines De raad van bestuur neemt kennis van de resultaten van de metingen op de rookgassen. Het resultaat van de metingen op rookgassen voldoet voor alle parameters aan de opgelegde normen Varia 5- Algemeen bestuur en overleg met gemeenten-vennoten Verslag directiecomité van 10 februari 2015 De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van het directiecomité van 10 februari Fiscaal statuut intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, vennootschapsbelasting, voorstellen Er wordt verwezen naar de besprekingen in de raad van bestuur van 18 november en 16 december 2014 en de beslissing tot het toewijzen van de opdracht voor begeleiding en advies aan Ernst & Young Taks Consultants. Een eerst overleg vond plaats 8 januari. Eind december werd de programmawet met de vennootschapsbelasting zonder rekening te houden met amendementen of zonder bijkomende vragen goedgekeurd. De Raad van bestuur volgt het advies van VVSG om lokale besturen aan te sporen een schrijven te richten aan de Federale regering, gebaseerd op de aangegeven teksten van VVSG Voorbereiding infovergadering en algemene vergadering 19 mei Infovergadering Als voorbereiding op de jaarvergadering van 19 mei e.k., wordt er in samenwerking met de intercommunale Leiedal, de WIV en Psilon, voor de vennoten een informatievergadering gehouden. Die gaat door op donderdag 2 april 2015 om 19 uur bij Psilon te Kortrijk. 2/5

3 5.3.2 Algemene vergadering, goedkeuren agenda en modaliteiten De raad van bestuur verleent goedkeuring aan de agenda en modaliteiten voor de algemene vergadering op dinsdag 19 mei 2015 om 11 uur, met volgende agenda: 1. Verslag van de Raad van Bestuur 2. Lezing van de jaarrekening per Verslag van de Commissaris-Revisor 4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris-Revisor 6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat 7. Statutaire benoemingen 8. Huldiging medewerkers met 25 en 35 jaar dienst 9. Toelichting betreffende de activiteiten Varia 5.4- Vermogensaangifte en mandatenaangifte, mededeling Aangifte mandatenlijst De raadsleden worden attent gemaakt op hun verplichtingen inzake het indienen van hun mandatenlijst bij het Rekenhof Vermogensaangifte De raadsleden worden attent gemaakt op hun verplichtingen inzake het indienen van hun vermogensaangifte bij het Rekenhof Varia oprichting vzw Belgian Waste to Energy De raad van bestuur beslist - Volmacht wordt verleend aan Johan Bonnier, algemeen directeur van IMOG, om Rik Soens te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de vzw BW2E op 25 maart Gevolmachtigde toelating wordt verleend om : - Deel te nemen aan al de beraadslagingen betreffende de punten voorzien op de agenda van voormelde vergadering; - Deel te nemen aan een eventuele stemming; - De statuten te ondertekenen; - Te doen wat over het algemeen nodig is voor de uitvoering van onderhavig mandaat. 6 Personeel Stand van zaken werfreserves, ontslagen, aanwervingen, invullingen Bekendmaking vacatures De raad van bestuur neemt kennis van de wijze waarop de aanwervingsadvertenties werden gepubliceerd en de kosten die gedrukte en online publicaties met zich meebrengen, nl euro Vaststellen werfreserves De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken ivm het aantal sollicitanten, de samenstelling van de jury s en de data van de proeven Aanwerving directeur financiën De raad van bestuur neemt een beslissing ivm de aanwerving van een financieel directeur 6.2- Varia Aanvraag loopbaanonderbreking De raad van bestuur neemt kennis van en gaat in op de vraag vanwege een proces controll engineer, tot het verlengen van zijn loopbaanonderbreking van 4/5 de in het kader van medische bijstand Aanvraag om schadeloosstelling wegens beroepsziekte De raad van bestuur neemt kennis van de melding dat een medewerker op een aanvraag heeft ingediend bij het Fonds van Beroepsziekten. 3/5

4 7- Containerparken, werking, exploitatie en beleid Software diftarcontainerparken, voorstellen De raad van bestuur besluit - Er zal verder onderzocht worden of het opportuun kan zijn dat het project aanpassing en uitbreiding van de software diftarcontainerparken Imog-gemeenten op te splitsen in 2 delen : o Hardware (ca euro excl. BTW) o Te bestellen bij BAM overeenkomstig de marktbevraging Software (ca euro excl. BTW) vanuit Imog verder uit te bouwen en te ondersteunen dmv aanwerving van gespecialiseerde medewerker - Dit voorstel zal ter bespreking worden voorgelegd aan de werkgroep en aan de gemeentebesturen. - De conclusies met een uiteindelijk voorstel in een volgende raad van bestuur Varia 8- Geïntegreerde afvalverwerking te Moen Exploitatie stortplaats, stand van zaken. De aanvoer naar de stortplaats loopt zoals verwacht. Een gedeelte van de stortplaats wordt momenteel afgewerkt. Een eindafrekening van de werken zal in een volgende vergadering worden voorgelegd Varia. 9 Groenafvalverwerking en thuiscompostering Compostering van groenafval- stand van zaken werking. De exploitatie van de groencompostering op de site te Moen verloopt verder normaal Vergroot de Hoop, voorstellen De Raad van bestuur beslist: - Conform vorige jaren voor de campagne vergroot de hoop opnieuw samen te werken met Van Hulle BC voor de inzameling van taxus op de containerparken - Het vervoer van de containerparken naar de verwerker zullen worden uitgevoerd door eigen diensten Varia, communicatie, sensibilisering rond composteren 10 Selectief inzamelen van droge afvalfracties Varia 11 Communicatie en diversen Mededelingen aan gemeenten-vennoten in januari-februari De Raad van Bestuur neemt kennis van de briefwisseling tussen Imog en de gemeenten-vennoten ISO-certificering 9001 en De raad van bestuur neemt kennis van de hercertificering ISO 9001 en voor de sites te Moen en te Harelbeke en het bekomen van het certificaat Kwaliteitsborgingssysteem Food Battle / Red de restjes De raad van bestuur verleent goedkeuring aan het initiatief en beslist vanuit de provinciale samenwerking en het belang van preventie bij de organische fractie deel te nemen aan dit project rond de Food Battles en Red de restjes. 4/5

5 11.4- Vrijgave van borgtochten voor diverse werken en leveringen. De Raad van Bestuur beslist; - de borgstelling onderschreven door Delvano nv, Kuurnsestraat te 8531 Harelbeke, voor het leveren van 2 wielladers vlgs bestek 2014/003, voor de helft vrij te geven voor het bedrag van euro - de borgstelling onderschreven door Engicon nv, Broelstraat 20 te 8530 Harelbeke voor het leveren en plaatsen van een slibdoseringsinstallatie vlgs bestek 2013/002 wordt voor de helft vrij te geven voor het bedrag van 8.839,30 euro Imog-Nieuwsbrief februari 2015, Krantenknipsels Imog-nieuwsbrief De raad van bestuur neemt kennis van de Imog-nieuwsbrief van februari Krantenknipsels De raad van bestuur neemt kennis van de persberichten van januari februari Varia Overheidsorganisatie van het jaar De raad van bestuur neemt kennis van de nominatie van Imog als overheidsorganisatie van het jaar binnen de categorie Lokaal Vlaanderen. Uit de 3 genomineerden per categorie wordt er uiteindelijk één organisatie per categorie tot Overheidsorganisatie van het Jaar 2015 gekroond. De uitreiking van deze Award vindt plaats op dinsdag 3 maart 2015 vanaf 16 uur in SQUARE meeting center te Brussel Datum en uur voor de volgende vergadering van de Raad van Bestuur. De eerstvolgende bestuursvergadering zal doorgaan in de vergaderzaal van de bedrijfszetel te Harelbeke op 17 maart 2015 om 18 uur. Aldus beslist in genoemde vergadering. De secretaris, De voorzitter, Veerle De Tollenaere. Rik Soens. Voor eensluidend afschrift, 10 maart 2015 De secretaris, Veerle De Tollenaere 5/5

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 OPENBARE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

RAADSVERGADERING 30 JANUARI 2014

RAADSVERGADERING 30 JANUARI 2014 RAADSVERGADERING 30 JANUARI 2014 Aanwezig Liliane Lebon, Voorzitter, Jacques Van Alboom, Ivan Stevens, Pierre Velghe, Didier Baert, Carine Plovie, Hildegard Van Rompu, Hervé Stevens, Raymond Roels, Ben

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 3 februari 2015)

1 (gemeenteraadszitting van 3 februari 2015) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 3 FEBRUARI 2015 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen; Gerard Amelynck,

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHT MEI TWEE DUIZEND EN ZEVEN 08.05.2007

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHT MEI TWEE DUIZEND EN ZEVEN 08.05.2007 POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHT MEI TWEE DUIZEND EN ZEVEN 08.05.2007 Aanwezig: De heer Mark Verhaegen, burgemeester-voorzitter De heren Luc Peetermans,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 28 maart 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Gewijzigde statuten Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Identificatienummer: 1453194 Ondernemingsnummer: 0453093037 Algemene Vergadering 30 April 2009

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, David HAMERS, raadsleden.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, David HAMERS, raadsleden. 226 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GECOORDINEERDE STATUTEN OP 24 november 2014 2 Sibelga Intercommunale vereniging die

Nadere informatie

Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING

Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING 2009 Deel 1: Activiteitenverslag 1 De maatschappij 1.1 Deelnemers

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

Gemeenteraadzitting van 25 juni 2013

Gemeenteraadzitting van 25 juni 2013 Gemeenteraadzitting van 25 juni 2013 Aanwezigen: Verontschuldigd: Peremans Steven - voorzitter Wynants Ivo - burgemeester Van Dael Paul, Dijckmans Tom, Wouters Leen, Monsieurs Luc - schepenen Wouters Nadine

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave - voorzitter Knegtel Dirk, Op de Beeck Guido,

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

VOORBEREIDING beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012

VOORBEREIDING beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012 VOORBEREIDING beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 10 juni 2014 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 10 juni 2014 om 20:00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 2 juni 2014 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 10 juni 2014 om 20:00 uur in het stadhuis.

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise Uittreksel uit de notulen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn RAAD Zitting van 26 februari 2015 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit,

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 2013 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen Opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2013 Jaarvergadering d.d. 19 juni 2014 Activiteitenverslag

Nadere informatie