PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN"

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag Agenda nr. 2/15 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging IVEKA. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. Vooruitblikkend op 2015 stellen we vast dat het komend jaar heel wat kansen biedt om in belangrijke dossiers voor de energiedistributie in Vlaanderen knopen door te hakken en duidelijkheid te verkrijgen. Het is de ambitie van Iveka en de andere Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit en gas (de DNB s) en hun werkmaatschappij Eandis om een vooraanstaande rol te blijven spelen in het energielandschap. Zij zijn ervan overtuigd dat ze over uitstekende troeven beschikken om ook in 2015 een prima dienstverlening aan de netgebruikers te kunnen koppelen aan efficiëntie en kostenbeheersing in de exploitatie van de distributienetten. De strategie en beleidslijnen voor 2015 die we in deze nota schetsen voor Iveka en de andere Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, bouwen voort op een aantal elementen: (i) het Ondernemingsplan dat desgevallend op een aantal punten kan worden bijgestuurd in functie van nieuwe evoluties, (ii) de voortzetting van de eerder vastgelegde klemtonen in het beleid van de DNB s, zoals de strijd tegen de energie-armoede en de actieve ondersteuning van initiatieven die energie-efficiëntie in Vlaanderen moeten concretiseren, (iii) de uitgangspunten die de nieuwe Vlaamse Regering in juli 2014 heeft uitgetekend in haar regeerverklaring, (iv) de nakende, verplichte uitstap van de private partner uit het kapitaal van de netbeheerders en, ten slotte, (v) de opdracht om in Vlaanderen te komen tot een nieuw regelgevend kader voor de energiedistributie, voornamelijk inzake de tariefbepaling voor de DNB s. Naar een structurele wijziging in de Eandis Economische Groep 1 In de Strategienota voor het jaar 2014 werd reeds aangegeven dat de sector van het energiedistributienetbeheer in Vlaanderen in volle ontwikkeling is. Hierop inspelend heeft Eandis reeds begin 2013 namens de Vlaamse gemengde DNB s, en dus ook Iveka, een gedetailleerde visietekst bekendgemaakt waarin de uitgangspunten van haar toekomstgerichte visie worden toegelicht. Deze ontwikkelingen zijn intussen niet stilgevallen, integendeel. Een efficiënte en slagkrachtige besluitvorming binnen de Eandis Economische Groep is één van de speerpunten in deze visie. Hiermee werd eerder reeds een aanvang genomen door de creatie van de Regionale Bestuurscomités (afgekort tot RBC) en de afslanking van de Raad van Bestuur binnen Iveka en de andere DNB s 2. De verdere integratie van de bestaande Vlaamse gemengde DNB s door middel van een mogelijke fusie van DNB s binnen de Eandis-koepel, heeft hierbij steeds tot de

2 mogelijkheden behoord. Ook de Vlaamse Regering die midden 2014 is aangetreden, is deze idee blijkbaar genegen. De reeds opgestarte interne voorbereidingen op bestuurlijk, juridisch, operationeel en financieel gebied voor een dergelijke DNBfusie zullen in de loop van 2015 worden geïntensifieerd. Deze voorbereidingen spitsen zich toe op een start van een mogelijke gefuseerde DNB. Het is belangrijk te onderlijnen dat een dergelijke fusiebeweging op geen enkele manier afbreuk mag doen aan de nauwe betrokkenheid en inspraak van de lokale besturen in het beleid dat in de distributienetbeheerder gevoerd wordt, zeker voor de lokaal gerichte beleidsdomeinen die hen rechtstreeks aanbelangen. Een fusie van de twee werkmaatschappijen die momenteel in Vlaanderen actief zijn, met name Eandis en Infrax, is momenteel niet aan de orde. 1 Onder Eandis Economische Groep wordt verstaan de samenvoeging van Eandis (geconsolideerd met haar dochterondernemingen) en de 7 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, waaronder Iveka, alsof zij één enkele entiteit vormen. 2 Met uitzondering van Sibelgas. Naar een distributienetbeheerder zonder Electrabel-participatie en het opvangen van de gevolgen ervan Het is reeds vele jaren duidelijk dat de participatie van Electrabel NV (dochteronder-neming van de Franse nutsgroep GDF Suez) in het kapitaal van Iveka en de andere gemengde Vlaamse DNB s een eindig karakter heeft. Het Vlaams Decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking uit 2001 bevat inderdaad een bepaling waardoor private partners zoals Electrabel verplicht uit intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moeten verdwijnen tegen uiterlijk 31 december 2018 of vroeger indien het betrokken samenwerkingsverband op een eerdere datum op zijn statutaire einddatum komt. Door de specifieke situatie van de diverse DNB s is deze einddatum niet overal gelijklopend. Voor Iveka geldt 31 december 2016 als de einddatum voor de Electrabel-participatie, met uitzondering van het gedeelte ex-igao. Omwille van de zeer specifieke toestand van een aantal gemeenten die op 1 januari 2009 van de voormalige DNB IGAO naar Iveka zijn overgestapt voor de gasdistributie, lag de einddatum voor deze aandeelhouders evenwel op 31 december De betrokken gemeentebesturen zullen in het najaar van 2014 een beslissing treffen over de toekomst van de gasdistributie op hun grondgebied. De verlenging van de activiteit gas ex-igao tot de normale vervaldag wordt als specifiek agendapunt behandeld op de Buitengewone Algemene Vergadering van Iveka in december. De kapitaalparticipatie van Electrabel in Iveka bedraagt 14,29 % op een totaal kapitaal van ,91 euro (situatie per 30 juni 2014). Electrabel en de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders (DNB's) bereikten eind augustus 2014 een principeakkoord over het vertrek van Electrabel als aandeelhouder tegen uiterlijk eind Parallel wordt het vertrek van de publieke sector uit Electrabel Customer Solutions (ECS) georganiseerd; beide transacties gebeuren via een verkoop van de betreffende aandelen. Om adequaat te kunnen anticiperen op de decretale verplichting tot stopzetting van de kapitaalparticipatie van private partner Electrabel waren reeds in 2013 onderhandelingen opgestart om te komen tot een vervroegde en algemene exit van Electrabel uit de Vlaamse gemengde DNB s en de parallelle uitstap van de

3 publieke sector uit Electrabel Customer Solutions. De keuze om de exit te organiseren in één beweging, in plaats van gefaseerd tussen 2014 en 2018 per statutaire of decretale einddatum, vereenvoudigt deze operatie en zorgt voor extra transparantie in de Vlaamse energiemarkt. De bestuursorganen van Iveka zullen in de loop van 2015 nog een deel van de afwikkeling van deze transactie in goede banen moeten leiden. We merken op dat de nieuwe Vlaamse regering in haar regeerakkoord de deur op een kier zet om opnieuw privékapitaal in de DNB s toe te laten, weliswaar onder de voorwaarde dat dit kapitaal dan afkomstig is van een privépartner die niet actief is in de energieproductie. Dit wordt meteen gekoppeld aan het voornemen van de Vlaamse regering om de statutaire duurtijd van alle Vlaamse DNB s te verlengen tot Beide maatregelen vergen een aanpassing van de huidige bepalingen van het Decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking. Naar een nieuwe erkenning als distributienetbeheerder gas In het najaar van 2014 zal Iveka van de energieregulator VREG een nieuwe erkenning krijgen als distributienetbeheerder voor elektriciteit. Deze erkenning zal worden afgeleverd na het doorlopen van de voorgeschreven procedure en zal gelden voor een periode van 12 jaar ( ). De erkenning van Iveka als distributienetbeheerder voor de gasactiviteit verstrijkt op 14 oktober De instanties van Iveka zullen opnieuw tijdig de nodige procedurele stappen ondernemen om ook voor de gasactiviteit een nieuwe erkenning als netbeheerder voor een volgende twaalfjarige periode ( ) te verkrijgen. De hele erkenningsprocedure bij de VREG is gelijkaardig aan deze voor elektriciteit. Voor de gemeenten die van ex-igao werden overgenomen, geldt de erkenning als gasnetbeheerder evenwel tot 1 januari 2021 en moet voorlopig geen nieuwe erkenning worden aangevraagd. Naar een Vlaams regelgevend kader voor de distributienettarieven Sinds 1 juli 2014 is Vlaanderen ook bevoegd geworden voor de distributienettarieven voor gas en elektriciteit. Dit is een gevolg van de afspraken die werden vastgelegd in de zgn. Zesde Staatshervorming. Voor Iveka betekent dit dat haar belangrijkste inkomstenbron voortaan zal gereguleerd worden op regionaal niveau, in eerste instantie door de energieregulator VREG. De VREG is daartoe aangesteld door de Vlaamse Regering. Vooraleer het Vlaams regelgevend kader volledig operationeel kan zijn, moet nog belangrijk wetgevend werk verricht worden op het niveau van het Vlaams Parlement (met name de bepaling van tariefrichtlijnen) en van de Vlaamse energieregulator (de uitwerking van een tariefmethodologie en een tariefstructuur). Tot wanneer deze elementen van het Vlaams regelgevend tarifair kader niet zijn ingevuld, blijft de vroegere federale regeling van kracht. In dit kader valt nog af te wachten of de DNB-tarieven zoals die golden in 2012 en die bevroren werden voor de jaren 2013 en 2014, ook in 2015 (en desgevallend langer) bevroren zullen blijven. Inmiddels is de VREG gestart met officiële consultaties bij alle belanghebbenden om hun desiderata in kaart te brengen en te peilen naar hun reacties op de ideeën die de VREG zelf naar voren schuift over de toekomstige Vlaamse distributienettarieven. Iveka en Eandis zullen uiterst waakzaam deze evoluties volgen en ten volle hun belangen in deze verdedigen. Daarom zullen de Vlaamse gemengde DNB s als betrokken partij via hun werkmaatschappij Eandis bij alle bevoegde instanties blijven aandringen op correcte distributienettarieven, die enerzijds een professionele, kostenefficiënte en veilige uitbating van de distributienetten en de correcte uitvoering van de door de overheid opgelegde taken (zoals de sociale en andere openbaredienstverplichtingen) mogelijk maken,

4 en anderzijds een marktconforme vergoeding aan de kapitaalverschaffers van de DNB s verzekeren, zodat het interessant blijft voor openbare besturen en andere partners om op lange termijn te investeren in de verdere uitbouw en instandhouding van de Vlaamse distributienetten. Iveka neemt er akte van dat het Vlaams regeerakkoord in het vooruitzicht stelt dat de distributienettarieven elektriciteit en aardgas worden hervormd tot een zuiver netgerelateerd tarief per doelgroep dat de capaciteit die een klant reserveert reflecteert. Het tarief is kostenreflectief voor afname en injectie, houdt rekening met de kosten voor aanleg en gebruik van het net en objectiveerbare verschillen worden geïntegreerd zoals de densiteit van het net (stedelijk of ruraal). 3 Naar nieuwe duurzame oplossingen voor de klimaatproblematiek Als verantwoordelijken voor energiedistributie willen Iveka en Eandis mee hun schouders zetten onder vernieuwende oplossingen die kunnen bijdragen tot het behalen van de Europese en Vlaamse klimaatdoelstellingen. Dit kan diverse vormen aannemen. Mobiliteit is een prangend maatschappelijk vraagstuk. Eandis wil minder vervuilende alternatieven - zoals elektrische voertuigen, aardgasvoertuigen en zelfs waterstofvoertuigen als valabele vervoersmodi propageren. Zelf trekt Eandis aan de kar door allerlei types elektrische en gasvoertuigen aan te bieden aan gemeentebesturen. Op die manier kan de vicieuze cirkel van weinig vertrouwdheid met deze vormen van mobiliteit met als gevolg het uitblijven van een algemene doorbraak wellicht worden doorbroken. Warmtenetten zijn inmiddels de embryonale fase ontgroeid, ook in Vlaanderen. Indien enkele specifieke voorwaarden vervuld zijn (met als hoofdvoorwaarde de aanwezigheid van een permanente warmtebron en voldoende afnamemogelijkheden binnen een beperkte afstand van deze warmtebron), kan een plaatselijk warmtenet een economisch verantwoorde en milieuvriendelijke manier zijn om woningen te verwarmen. Voor de exploitanten van gasdistributienetten is de techniek van een warmtenet zeer goed vergelijkbaar met hun bestaande activiteiten. Eandis zal namens de DNB s alle mogelijke projecten voor de aanleg en uitbating van warmtenetten welwillend onderzoeken en desgevallend concrete stappen zetten in de uitvoering van dergelijke projecten. We zullen aandringen op de totstandkoming van een passend wettelijk en decretaal kader voor warmtenetten in Vlaanderen. De Vlaamse regering kondigde in haar regeerakkoord aan dat een kader voor openbare warmtenetwerken zal worden uitgewerkt in samenwerking met de betrokken actoren. Naar de verdere uitbouw van een slim distributienetbeheer Het beheer van distributienetten voor elektriciteit en aardgas is een vakgebied dat op enkele jaren tijd een volledige omwenteling doormaakt. Dit heeft te maken met verschillende maatschappelijke factoren: de schijnbaar onstuitbare opmars van decentrale productie en allerlei hernieuwbare energievormen, de verdere mogelijkheden van de digitalisering, het streven naar een maximale energieefficiëntie, de zorg om milieu en klimaat. Voor de netbeheerders zelf bestaat de grote uitdaging erin om deze maatschappelijke trends te verzoenen met de blijvende noodzaak om een veilige, betrouwbare en betaalbare dienstverlening aan te aanbieden. Eén van de middelen daartoe is de geleidelijke ombouw van het huidig distributienet naar een slim aangestuurd tweerichtingsnet, dat toelaat om op elk ogenblik afname en injectie op het net op elkaar af te stemmen. Wat betreft het net van Iveka werden de voorbije jaren de eerste stappen daartoe reeds gezet. Op

5 centraal niveau werd het Distribution Management System (DMS) operationeel en er waren de proefnemingen met de plaatsing en operationele werking van slimme verbruiksmeters. In 2015 zal het distributienet van Iveka verder fijnmazig worden uitgerust om te evolueren naar een volwaardig smart grid. Een belangrijk aspect in deze brede evolutie is de beleidsmatige kant. Eandis zal ijveren voor een gepaste besluitvorming van de bevoegde overheidsinstanties, vnl. in verband met het uitrolscenario voor de slimme meter. Op basis van de ervaringen die Eandis tot nu toe heeft opgebouwd dankzij de concepttesten in Leest/Hombeek en het grootschalige pilootproject met ongeveer geplaatste slimme meters, pleiten we voor een gesegmenteerde aanpak die voorrang geeft aan de plaatsing van een slimme meter bij welomlijnde doelgroepen bij wie de baten opwegen tegen de kosten, met name eindverbruikers met decentrale productie (vnl. zonnepanelen), openbare besturen, grote verbruikers. 3 Vlaams regeerakkoord (juli 2014), blz. 88

6 Het moge duidelijk zijn dat een grootschalige uitrol van slimme metering in het distributiegebied van de Vlaamse gemengde DNB s een zware investeringsinspanning zal vergen, maar ook vanuit logistiek standpunt (aankoopprocedure, mankracht, plaatsingscapaciteit e.d.m.) grote uitdagingen inhoudt. Daarom is een weloverwogen aanpak met een uitdrukkelijk engagement van alle betrokken partijen een absolute noodzaak. Naar een niet aflatende strijd tegen energie-armoede Ondanks alle inspanningen uit het verleden, blijft de sociale problematiek actueel. Eén van de meest markante vormen hiervan is de zgn. energie-armoede, waardoor bepaalde bevolkingsgroepen moeite hebben om de financiële kost van hun energieverbruik te dragen en een menswaardig bestaan op te bouwen. Als sociale leverancier die de gedropte klanten van de commerciële markt moet opvangen, is Iveka uiteraard erg begaan met deze situatie. Ook in 2015 zullen de netbeheerders zich blijven inspannen om hun sociale rol in de praktijk te brengen. Daarbij willen we zoals in het verleden - constructieve samenwerkingsvormen opzetten met andere belanghebbenden; we denken in de eerste plaats aan de lokale OCMW s, maar ook aan armoedeverenigingen. Naar een FITte werkmaatschappij Eandis Eandis heeft in 2013 een actieplan FIT ontvouwd met als bedoeling om de productiviteit van de werkmaatschappij te verhogen en het kostenbewustzijn van hoog tot laag in de onderneming aan te scherpen. Dit kadert in de prioritaire zorg van de netbeheerders om de energiekost voor de eindgebruikers maximaal te beperken. Het actieplan stelt duidelijke, cijfermatige objectieven voor de periode tot eind Zo moeten de netinvesteringen met circa 15% kunnen dalen in vergelijking met het reële investeringsbudget 2013, voor netexploitatie wordt een daling met circa 10% vooropgesteld. Dit komt neer op een budget dat gelijk is aan de jaarlijkse autofinancieringsbedragen + 10%. De operationele excellentie die Eandis nastreeft, moet dankzij FIT vorm krijgen in een brede waaier aan kostenefficiëntie verbeterende maatregelen. En het kostenbewustzijn bij de Eandis-medewerkers wordt via een veranderingstraject uitgediept. De eerste resultaten van FIT voor de periode tot halverwege 2014, zijn veelbelovend en laten toe te stellen dat de verschillende eindobjectieven meer dan waarschijnlijk zullen worden bereikt tegen het jaar Ook tijdens 2015 zal FIT de niet-aflatende aandacht van het Eandis-management krijgen. SYNDUCTIS: naar een actief minder hinder-beleid voor nutsvoorzieningen De DNB-werkmaatschappij Eandis is zich terdege bewust van de zorg van de lokale openbare besturen over een correct gebruik van het openbaar domein. Dit gaat van het niet langer dan nodig openbreken van straten en pleinen voor de aanleg of het onderhoud van ondergrondse kabels en leidingen, over de vakkundige herstelling van het trottoir tot een correcte en ruime signalisatie en communicatie met allerlei belanghebbenden (openbaar bestuur, omwonenden, andere nutsbedrijven) zowel voor als tijdens de werken. SYNDUCTIS, eind 2012 mede op initiatief van Eandis ontstaan, brengt de energiedistributie samen met een aantal nutsbedrijven uit de water- en telecomsectoren op een niet-vrijblijvende basis. Die samenwerking onder één enkele koepel moet borg staan voor de meest kostenefficiënte benadering en de maximale onderlinge afstemming van werken die gepland worden bij de deelnemende nutsmaatschappijen, maar het boort ook schaalvoordelen aan op het vlak van de aankoop van materialen, de inschakeling van aannemers en andere. Na een eerste fase waarin SYNDUCTIS de voorrang gaf aan proefprojecten op het terrein om de synergie met andere nutsbedrijven op punt te stellen, wordt in 2015 de klemtoon gelegd op een meer procesmatige aanpak van synergiewerken in het openbaar domein van steden en gemeenten. Ook het aantal werken dat via SYNDUCTIS zal verlopen, zal in stijgende lijn moeten gaan. SYNDUCTIS heeft zich voorgenomen de openbare besturen van Iveka ruimschoots te informeren over haar werking. De lokale besturen zullen hun ervaringen en suggesties

7 kunnen delen met SYNDUCTIS. Naar nog slagkrachtigere filialen De Stroomlijn Nu De Stroomlijn als een volledig zelfstandig klantencommunicatiecentrum functioneert, ligt de klemtoon eerder op de instandhouding en mogelijkerwijs de verbetering van de klantentevredenheid en de operationele resultaten. De dienstverlening vanuit De Stroomlijn aan Eandis werd trouwens uitgebreid met de overname van de interne ICT-hulplijn. Een uitbreiding naar nieuwe opdrachtgevers is mogelijk, maar daarbij zal de Raad van Bestuur zich vooral laten leiden door de expertise die De Stroomlijn in de loop der jaren heeft opgebouwd ten bate van netgebonden nutsbedrijven. Indexis In de volle wetenschap dat de huidige werkzaamheden van Indexis op termijn grotendeels zullen opgaan in de werking van het federale Atrias (en deels bij de werkmaatschappijen Eandis en ORES zullen terechtkomen), wil Indexis desondanks een kwalitatief hoogstaande dienstverlening blijven afleveren. Daarvoor zijn een performante IT-infrastructuur en gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers een absolute voorwaarde. De bedrijfsleiding van Indexis zal in 2015 dan ook volop inzetten op deze beide beleidsaccenten. Atrias De roeping van Atrias, een gezamenlijke dochteronderneming van alle Belgische distributienet-bedrijven, is duidelijk: het moet uitgroeien tot een performant kruispunt voor het dataverkeer tussen de diverse marktpartijen op de Belgische energiemarkt. In de loop van 2015 moet duidelijk worden wanneer de operationele opstart van Atrias kan plaatshebben. Alleszins speelt de effectieve startdatum van de regionale tariefstructuren daarin ook een rol. Intussen zal Atrias tijdens 2015 onverdroten verder werken aan het op punt stellen van haar processen, procedures en IT-infrastructuur en architectuur. Naar een dynamische en flexibele financieringspolitiek Het financieel beleid van Iveka is geïntegreerd in de werking van de gehele Eandis Economische Groep. Dus ook hier geldt het motto samen sterker. De financieringspolitiek uit het recente verleden zal in 2015 worden doorgetrokken. Dit betekent concreet dat gestreefd wordt naar een diversificatie qua tegenpartij, looptijden en financiële instrumenten (in hoofdorde bankleningen, obligaties en private plaatsingen) om de risico s maximaal te spreiden. De netinfrastructuur elektriciteit/aardgas die een typisch lange termijn karakter heeft, wordt bij voorkeur ook met middelen op langere looptijden gefinancierd, en het behoud van naambekendheid op de internationale institutionele kapitaalmarkten die mede steunt op een gunstige rating (thans A1 met stabiele vooruitzichten bij het ratingagentschap Moody s) moet ondersteuning bieden om, wanneer nodig, te allen tijde aan de aantrekkelijkste voorwaarden financiering te kunnen aantrekken. Voor de financiering op korte termijn wordt ervoor geopteerd om een aantal instrumenten (cash en cash equivalente middelen, thesauriebewijzen, wentelkrediet e.a.) ter beschikking te hebben om op elk moment de passende plaatsing of onttrekking te kunnen realiseren. In de loop van 2015 zal opnieuw voor de daaropvolgende periode ( ) een gedetailleerd financieel en financieringsplan worden opgesteld en besproken met de diverse bevoegde instanties binnen de Eandis Economische Groep.

8 INVESTERINGSUITGAVEN 1. Budget 2015 Activiteit Distributievan Elektriciteit + Gemengde in keur IVEKA Intern Budget Totaal Elektriciteit en Gemengde Investeringsuitgaven ,5 Netto Elektriciteit Investeringsuitgaven ,5 Bruto Elektriciteit Investeringsuitgaven ,4 1 HS/MS Transformatiestations 1.1 Gebouwen en uitrusting 1.2 Meetgroepen 2 MSLeidingen, Plaatsen meetgroepen en Signalisatie < 36 kv 2.1 MS leidingen 2.2 Seinkabel 3 MS/LS Cabines 3.1 Terreinen 3.2 Cabineuitrusting 4 LS Net 5 LS Net Feestverlichting 6 OV Net 7 LS Aansluitingen 8 Meetgroepen 8.1 MS 8.2 LS 8.3 Budgetmeters 9 Overige 9.1 CAB 946,2 946, , ,9 699, ,1 122, , ,2 25, , , ,6 600,0 295,3 643,3 175,1 175,1 Tussenkomsten 9.2 Labo ,9 Gemengde Investeringsuitgaven ( deelelektriciteit) ,0 1 Terreinen, GebouwenenMeubilair 1.840,1 2 Glasvezel 429,4 3 Gereedschap 227,3 4 Diverse toestellen 16,0 5 Telebediening 99,9 6 Dispatching 2,4 7 Vervoer 1.712,3 8 Informatica 923,9 9 Smart programmas 7.898,6

9 INVESTERINGSUITGAVEN 2. Budget 2015 Activiteit Distributie van Gas + Gemengde in keur IVEKA Intern Budget Totaal Gas en Gemengde Investeringsuitgaven ,3 Netto Gas Investeringsuitgaven ,9 Bruto Gas Investeringsuitgaven ,1 1 MD Ontvangststations en Meetstations 307,4 2 MDLeidingen 3.381,8 3 Cabines 917,0 3.1 Terreinen 10,8 3.2 Cabine-uitrusting 906,2 4 LD Leidingen ,6 5 LD Aansluitingen 8.057,2 6 Meetgroepen 1.211,1 6.1 MD 68,2 6.2 LD 687,6 6.3 Telelezing 4,2 6.4 Budgetmeters 451,0 7 Labo-uitrusting + meettoestellen 51,0 Tussenkomsten ,2 Gemengde Investeringsuitgaven (deelgas) 1.556,4 1 Smart programmas 1.556,4

Toelichting Eandis Infrax. Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015

Toelichting Eandis Infrax. Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015 Toelichting Eandis Infrax Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015 Overeenkomst Eandis-Infrax 1. Eenheidstarief elektriciteit en gas in Vlaanderen zonder verplichte fusie DNB s en met behoud twee werkmaatschappijen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende

Nadere informatie

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011 De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG Studiedag energie, 26 oktober 2011 Inhoud Algemene structuur van de energiesector Productie en invoer Transportnetbeheer Distributienetbeheer

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 mei 2014 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/12 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging IVEKA.

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Thema-analyse lokale financiën De energiesector

Thema-analyse lokale financiën De energiesector Thema-analyse lokale financiën De energiesector 1. Evoluties in de Belgische energiesector Door de zesde staatshervorming zijn gewesten vanaf 1 juli 2014 bevoegd voor distributienettarieven, naast het

Nadere informatie

Evoluties in het energielandschap. Peter De Pauw

Evoluties in het energielandschap. Peter De Pauw Evoluties in het energielandschap Peter De Pauw Inhoud We consumeren meer energie We produceren zelf elektriciteit We zullen anders consumeren We gebruiken de netten op een andere manier 2 3 december 2015

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Duurzame energienetten in Vlaanderen 23/03/2010 Dirk Marginet Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Inhoudsopgave Rol decentrale

Nadere informatie

Resultaten en vooruitzichten voor het Vlaamse beleidsplatform Slimme netten

Resultaten en vooruitzichten voor het Vlaamse beleidsplatform Slimme netten Resultaten en vooruitzichten voor het Vlaamse beleidsplatform Slimme netten Thierry Van Craenenbroeck First Belgian Smart Grid Day 18/10/2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Kader

Nadere informatie

Workshop Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer. Géry Vanlommel 30 maart 2009

Workshop Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer. Géry Vanlommel 30 maart 2009 Workshop Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer Géry Vanlommel 30 maart 2009 Taken distributienetbeheerder takenpakket van DNB s niet langer beperken tot louter doorvoeren van elektriciteit

Nadere informatie

/21/ Eandis stelt toekomstvisie voor en lanceert communicatietools bij werken in de straat

/21/ Eandis stelt toekomstvisie voor en lanceert communicatietools bij werken in de straat /21/ Eandis stelt toekomstvisie voor en lanceert communicatietools bij werken in de straat Welkom Trefdag VVSG 16 oktober 2014 Toekomstvisie Eandis Communicatietools bij werken in de straat Walter Van

Nadere informatie

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief CIRIEC 29 november 2007 Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief Als we in België over Unbundling en over concurrentie spreken in de sector gas en elektriciteit, denken

Nadere informatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie 26 november 2010 Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 Voor een vernieuwende,

Nadere informatie

Introductie en stand van zaken Atrias 11/09/2012

Introductie en stand van zaken Atrias 11/09/2012 Introductie en stand van zaken Atrias Agenda 1. Introductie Atrias 2. Atrias als facilitator: UMIX integratie 3. MIG6 a)historiek MIG b)doelstelling c) Governance d)planning e)scope & Aanpak Introductie

Nadere informatie

INHOUD. WOORD VOORAF... v

INHOUD. WOORD VOORAF... v INHOUD WOORD VOORAF...................................................... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPESE ENERGIERECHT EN -BELEID HEEL WAT LEKKERS IN DE EUROPESE PIJPLIJN Bram Delvaux en Tom Vanden

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150424-204) betreffende het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Energiedag voor lokale besturen VVSG. Heidi Lenaerts 26/10/2011

Energiedag voor lokale besturen VVSG. Heidi Lenaerts 26/10/2011 Energiedag voor lokale besturen VVSG Heidi Lenaerts 26/10/2011 Agenda 1. Huidig energiesysteem + evoluties 2. Wat zijn smart grids? 3. Link naar gebruikers & gebouwen 4. Wie is Smart Grids Flanders? Huidig

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 2338 (2013-2014) Nr. 4 26 februari 2014 (2013-2014) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 2338 (2013-2014) Nr. 4 26 februari 2014 (2013-2014) stuk ingediend op stuk ingediend op 2338 (2013-2014) Nr. 4 26 februari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn van de Europese

Nadere informatie

Aanwezig:, Luk Draye, Wouter Vlassak, Chris Parmentier, Karl Boumans, Tom Denon (raadsleden)

Aanwezig:, Luk Draye, Wouter Vlassak, Chris Parmentier, Karl Boumans, Tom Denon (raadsleden) Verslag raadscommissie III van 06 november 2014, 20 u 30. Aanwezig:, Luk Draye, Wouter Vlassak, Chris Parmentier, Karl Boumans, Tom Denon (raadsleden) Katleen D Haese (schepen) Agenda: 1. Goedkeuring verslag

Nadere informatie

Smart Wind Farm ConTrol. Frederik Hindryckx - SET5Y 28/01/2014

Smart Wind Farm ConTrol. Frederik Hindryckx - SET5Y 28/01/2014 Smart Wind Farm ConTrol Frederik Hindryckx - SET5Y 28/01/2014 Eandis in de energiemarkt CREG / VREG Producenten elektriciteit Invoerders aardgas Elia Distributienetbeheerders Fluxys Leveranciers Klanten

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 11 maart 2014

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 11 maart 2014 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon 1700 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/12 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging IVEKA.

Nadere informatie

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet stuk ingediend op 624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Carl Decaluwe, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Tinne Rombouts en de heren

Nadere informatie

DE NIEUWE GROENESTROOMCERTIFICATEN...en wat met de netvergoeding?

DE NIEUWE GROENESTROOMCERTIFICATEN...en wat met de netvergoeding? DE NIEUWE GROENESTROOMCERTIFICATEN...en wat met de netvergoeding? Jo Neyens, PV-Vlaanderen Intersolution conference 15-17 januari 2014 1 PV GSC en netvergoeding Intersolution 2014 1 ODE Structuur platformen

Nadere informatie

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 1 september 2011 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties een belangrijke

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE 1 Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking

Nadere informatie

Symposium Tarieven. 5 november 2013

Symposium Tarieven. 5 november 2013 Symposium Tarieven 5 november 2013 Agenda Huidige situatie Visie op toekomst Eandis - VREG Risico s Voorstellen 2 5 november 2013 REALITEIT Huidige situatie BUDGET Kostendekkend Recurrente activiteiten

Nadere informatie

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Versie 1.0 De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 8 september 2008 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties een belangrijke

Nadere informatie

SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN AARDGAS

SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN AARDGAS Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN AARDGAS ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking tot

Nadere informatie

Infra.DIS. 1. Situering. RVB 2012_28bis. VVSG Raad van Bestuur, 16 april 2012

Infra.DIS. 1. Situering. RVB 2012_28bis. VVSG Raad van Bestuur, 16 april 2012 Infra.DIS RVB 2012_28bis VVSG Raad van Bestuur, 16 april 2012 1. Situering Eandis werkt aan een voorstel voor de oprichting van een gezamenlijk filiaal van nutsbedrijven en/of werkmaatschappijen in het

Nadere informatie

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis INHOUD 1. Inleiding 2. Pilot laadinfrastructuur Brabant 3. Overwegingen 4. Doelstellingen 5. Gefaseerde

Nadere informatie

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 25 juni 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Op 25 juni 2009 vond in Affligem de Algemene Vergadering plaats van distributienetbeheerder Intergem en werden de jaarresultaten

Nadere informatie

Toelichting bij de raadpleging over de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit

Toelichting bij de raadpleging over de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit Toelichting bij de raadpleging over de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit I. DOEL VAN HET RAADPLEGINGSPROCES Met het ontwerp van tariefmethodologie dat nu voorligt, zet de CREG een

Nadere informatie

Distributienetbeheerder Imewo viert 35-jarig bestaan. Imewo bouwt aan de netten van de toekomst

Distributienetbeheerder Imewo viert 35-jarig bestaan. Imewo bouwt aan de netten van de toekomst 23 juni 2010 Distributienetbeheerder Imewo viert 35-jarig bestaan Imewo bouwt aan de netten van de toekomst Tijdens de algemene vergadering van distributienetbeheerder Imewo werden de activiteiten en jaarresultaten

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/10 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting

Nadere informatie

Veelgestelde vragen prosumententarief

Veelgestelde vragen prosumententarief Veelgestelde vragen prosumententarief 1. Waarom wordt een prosumentarief aangerekend? Het prosumententarief is nieuw en was niet bekend toen u uw investering deed. Er bestaat echter geen enkel algemeen

Nadere informatie

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Versie 2.0 Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 10 september 2009 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties

Nadere informatie

Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO

Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO 1 IKA Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO Aanhouden, beheren en financieren van de strategische participaties in de energiesector Financiering buitengewone dienst 2 Participaties

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Voorstel van decreet. houdende de oprichting van een Vlaams Energiedistributienetbedrijf (VEDNB) Advies

Voorstel van decreet. houdende de oprichting van een Vlaams Energiedistributienetbedrijf (VEDNB) Advies stuk ingediend op 1946 (2012-2013) Nr. 2 10 juni 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Hermes Sanctorum, mevrouw Elisabeth Meuleman en de heer Björn Rzoska houdende de oprichting van een Vlaams

Nadere informatie

Defecte straatlampen melden in wintermaanden

Defecte straatlampen melden in wintermaanden 26 september 2011 Defecte straatlampen melden in wintermaanden In de periode september-december 2011 voert Eandis, namens distributienetbeheerder Intergem, een aantal grote werken uit voor de aanleg of

Nadere informatie

Het opstarten in een gemeente van een installatie voor de recuperatie van rioolwarmte: het juridisch kader toegelicht

Het opstarten in een gemeente van een installatie voor de recuperatie van rioolwarmte: het juridisch kader toegelicht Het opstarten in een gemeente van een installatie voor de recuperatie van rioolwarmte: het juridisch kader toegelicht Dominique Devos Inners final event 11 juni 2015 Brussels London - www.liedekerke.com

Nadere informatie

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein Zonder omwegen naar meer synergie en minder hinder Wat is het probleem? Informatie over innames openbaar domein zit verspreid of is niet gekend Moeilijkheden

Nadere informatie

Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie

Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie Welke vragen liggen aan de basis? Er beweegt nu zeer veel rond energie. Waar staan we nu en hoe gaat het verder evolueren?

Nadere informatie

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM Groepsaankoop Een groepsaankoop voor de aankoop van 100 % groene stroom uit eigen streek en aardgas aan een vaste prijs tot 31/12/2015, gezamenlijk

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises. Konin klijk Instituut -Institut royal

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises. Konin klijk Instituut -Institut royal Instituut van de Bedrijfsrevisoren Konin klijk Instituut -Institut royal OMZENDBRIEF! 2011/5 VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte DSINH/cs Uw

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C22 WON3 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 18 oktober 2012 2 Commissievergadering nr. C22 WON3 (2012-2013) 18

Nadere informatie

Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG. Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau

Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG. Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau Inleiding De snelle liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau confronteerde

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

Persmededeling 24 juni 2008

Persmededeling 24 juni 2008 Persmededeling 24 juni 2008 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Op 24 juni 2008 vond in Sint-Niklaas de Algemene Vergadering plaats van distributienetbeheerder Intergem. In 2007

Nadere informatie

Studie Onthaalcapaciteit - reacties en bemerkingen ODE

Studie Onthaalcapaciteit - reacties en bemerkingen ODE Studie Onthaalcapaciteit - reacties en bemerkingen ODE VREG Beleidsplatform Slimme Netten 12/11/2012 Tine Deheegher, ODE Francies Van Gijzeghem, ODE ODE Koepelorganisatie duurzame energie Vlaams Gewest

Nadere informatie

Bouwen aan de netten van de toekomst

Bouwen aan de netten van de toekomst 24 juni 2010 Intergem viert 30-jarig bestaan Bouwen aan de netten van de toekomst Tijdens de algemene vergadering van distributienetbeheerder Intergem werden de activiteiten en jaarresultaten 2009 voorgelegd.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II- laan 7 B - 1210 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13 50 web : www.vreg.be

Nadere informatie

WOORD VOORAF... v. Tom Schoors en Didier Pacquée... 1

WOORD VOORAF... v. Tom Schoors en Didier Pacquée... 1 WOORD VOORAF........................................................... v HET FEDERALE ENERGIERECHT IN 2009: Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen Tom Schoors en Didier Pacquée...........................................

Nadere informatie

vergadering C248 WON19 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

vergadering C248 WON19 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C248 WON19 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 3 juni 2010 2 Commissievergadering nr. C248 WON19 (2009-2010) 3

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Resultaten bevraging belanghebbenden VREG

Resultaten bevraging belanghebbenden VREG Resultaten bevraging belanghebbenden VREG juli 2011 ntract kunnen reageert op het inzicht 1.1 Situatieschets De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) wil zijn organisatie en werking

Nadere informatie

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 1 juli 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Tijdens de Algemene Vergadering van distributienetbeheerder Imewo werden de activiteiten en jaarresultaten 2008 voorgelegd. In

Nadere informatie

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 1 maart 2013 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties een belangrijke

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

De rol van biomassa in de energietransitie.

De rol van biomassa in de energietransitie. De rol van biomassa in de energietransitie. Bert de Vries Plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, Ministerie van Economische Zaken Inhoud 1. Energieakkoord 2. Energietransitie

Nadere informatie

Visie voor 2020 voor de Europese energieconsumenten Gezamenlijke verklaring

Visie voor 2020 voor de Europese energieconsumenten Gezamenlijke verklaring Visie voor 2020 voor de Europese energieconsumenten Gezamenlijke verklaring 13 november 2012 Bijgewerkt in juni 2014 E nergie is van vitaal belang in ons leven. Teneinde ons welzijn te garanderen en ten

Nadere informatie

In samenwerking met: Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen duurzame energie in Vl en Nl

In samenwerking met: Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen duurzame energie in Vl en Nl In samenwerking met: Partners: Met de steun van: Met financiële steun van: Agenda 13 u 30 Verwelkoming en toelichting doelstelling stakeholdersoverleg 13 u 35 Vergelijking 2020 doelstellingen België Nederland

Nadere informatie

allander Gesprek met Friese Statenleden over groeistrategie Alliander Leeuwarden, 5 maart 2014

allander Gesprek met Friese Statenleden over groeistrategie Alliander Leeuwarden, 5 maart 2014 Gesprek met Friese Statenleden over groeistrategie Alliander ] allander Leeuwarden, 5 maart 2014 Ir. Peter Molengraaf Voorzitter Raad van Bestuur Raad van Bestuur Alliander 1 Toename decentrale opwek de

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De weg van de energie 5 Elektriciteit en aardgas leggen een hele weg af voor wij er thuis gebruik van kunnen maken. Verschillende spelers op de energiemarkt zorgen ervoor dat we over voldoende energie

Nadere informatie

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 18 augustus 2015

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 18 augustus 2015 Met de steun van HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK NIEUWSBRIEF dd 18 augustus 2015 - Sinds 20 mei 2015 is het signalisatieplan van fase 2 in werking gegaan voor de uitvoering

Nadere informatie

PERSBERICHT VAN DE RAAD VOOR DE MEDEDINGING

PERSBERICHT VAN DE RAAD VOOR DE MEDEDINGING PERSBERICHT VAN DE RAAD VOOR DE MEDEDINGING De Raad voor de Mededinging kondigde op vrijdag 4 juli 2003 acht besluiten tot toelating af op voorwaarden die binnen het liberalisatieproces van de gas- en

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 mei 2013 Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/8 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting bij

Nadere informatie

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid WARMTE@ZUID TARIEVENREGELING 2015-12-17 1

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid WARMTE@ZUID TARIEVENREGELING 2015-12-17 1 Warmte tarieven Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid WARMTE@ZUID TARIEVENREGELING 2015-12-17 1 De hierna genoemde tarieven voor de aansluitbijdrage, de investeringsbijdrage, het vast recht en het warmtetarief

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector stuk ingediend op 548 (2009-2010) Nr. 1 20 mei 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Filip Anthuenis, de dames Irina De Knop en Vera Van der Borght en de heer

Nadere informatie

Ethisch Charter. Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap.

Ethisch Charter. Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. 2 Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. Als onafhankelijke dienstverlenende onderneming, zijn we verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdrachten die de Vlaamse distributienetbeheerders

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 23 oktober 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1.

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2014

Activiteitenverslag 2014 Activiteitenverslag 2014 2 IMEA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING ANTWERPEN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2014 Drieëntachtigste boekjaar Jaarvergadering 24 juni 2015

Nadere informatie

BIJLAGE 1: REGELGEVINGSAGENDA 2008

BIJLAGE 1: REGELGEVINGSAGENDA 2008 BIJLAGE 1: REGELGEVINGSAGENDA 2008 Aantal Titel van het initiatief Betrokken regelgeving Eventuele wettelijke deadline Korte samenvatting van de beleidsdoelstellingen Te doorlopen fases en hun timing Wordt

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Eandis brengt 'Het energieverhaal van morgen' in Living Tomorrow

Eandis brengt 'Het energieverhaal van morgen' in Living Tomorrow 28 augustus 2013 Eandis brengt 'Het energieverhaal van morgen' in Living Tomorrow Op 28 augustus stelde Eandis de interactieve tentoonstelling 'Het energieverhaal van morgen' voor aan de pers. Eandis staat

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2014

Activiteitenverslag 2014 Activiteitenverslag 2014 Activiteitenverslag Intergem 2014 1 2 Activiteitenverslag Intergem 2014 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen Opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag

Nadere informatie

HANDLEIDING STAPPENPLAN AANSLUITING

HANDLEIDING STAPPENPLAN AANSLUITING HANDLEIDING STAPPENPLAN AANSLUITING Stappenplan ivm Aansluitingen 1 ELEKTRICITEIT GAS... 3 1.1 Offerte aanvraag voor aansluiting gas en elektriciteit... 3 1.1.1 Hoe aanvragen?... 3 1.1.1.1 U heeft internet

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 8 februari 2016

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 8 februari 2016 Met de steun van HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK NIEUWSBRIEF dd 8 februari 2016 EXTRA NIEUWSBERICHT : GEWIJZIGDE VERKEERSSITUATIE IN INDUSTRIEZONE ZAUBEEK. Naar aanleiding

Nadere informatie

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht CP Invest / GVV Bijzonder verslag artikel 559 W.Venn. 24.09.2014 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Nadere informatie

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid. i.o.v.

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid. i.o.v. i.o.v. Warmte tarieven Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid warmte@zuid Antwerpsesteenweg 260 2660 Antwerpen-Hoboken T +32 78 35 30 20 warmteagent@infrax.be www.warmteadzuid.be De hierna genoemde tarieven voor

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

Agenda. Wat is een slimme meter? Waarom slimme meters? Invoering in Vlaanderen: welke fasering? Details over het Pilootproject Veel gestelde vragen

Agenda. Wat is een slimme meter? Waarom slimme meters? Invoering in Vlaanderen: welke fasering? Details over het Pilootproject Veel gestelde vragen Infoavond slimme meters Agenda Wat is een slimme meter? Waarom slimme meters? Invoering in Vlaanderen: welke fasering? Details over het Pilootproject Veel gestelde vragen Wat is een slimme meter? Wat is

Nadere informatie

RICHTLIJNEN (R)110210-CDC-1041

RICHTLIJNEN (R)110210-CDC-1041 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS RICHTLIJNEN

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus. Project ESCO Limburg 2020 Andries Gryffroy 28 maart 2014

Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus. Project ESCO Limburg 2020 Andries Gryffroy 28 maart 2014 Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus Project ESCO Limburg 2020 Andries Gryffroy 28 maart 2014 De Vlaamse Overheid als verbruiker De Vlaamse Overheid verbruikt circa 300 miljoen euro energie

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie