PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN"

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag Agenda nr. 2/15 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging IVEKA. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. Vooruitblikkend op 2015 stellen we vast dat het komend jaar heel wat kansen biedt om in belangrijke dossiers voor de energiedistributie in Vlaanderen knopen door te hakken en duidelijkheid te verkrijgen. Het is de ambitie van Iveka en de andere Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit en gas (de DNB s) en hun werkmaatschappij Eandis om een vooraanstaande rol te blijven spelen in het energielandschap. Zij zijn ervan overtuigd dat ze over uitstekende troeven beschikken om ook in 2015 een prima dienstverlening aan de netgebruikers te kunnen koppelen aan efficiëntie en kostenbeheersing in de exploitatie van de distributienetten. De strategie en beleidslijnen voor 2015 die we in deze nota schetsen voor Iveka en de andere Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, bouwen voort op een aantal elementen: (i) het Ondernemingsplan dat desgevallend op een aantal punten kan worden bijgestuurd in functie van nieuwe evoluties, (ii) de voortzetting van de eerder vastgelegde klemtonen in het beleid van de DNB s, zoals de strijd tegen de energie-armoede en de actieve ondersteuning van initiatieven die energie-efficiëntie in Vlaanderen moeten concretiseren, (iii) de uitgangspunten die de nieuwe Vlaamse Regering in juli 2014 heeft uitgetekend in haar regeerverklaring, (iv) de nakende, verplichte uitstap van de private partner uit het kapitaal van de netbeheerders en, ten slotte, (v) de opdracht om in Vlaanderen te komen tot een nieuw regelgevend kader voor de energiedistributie, voornamelijk inzake de tariefbepaling voor de DNB s. Naar een structurele wijziging in de Eandis Economische Groep 1 In de Strategienota voor het jaar 2014 werd reeds aangegeven dat de sector van het energiedistributienetbeheer in Vlaanderen in volle ontwikkeling is. Hierop inspelend heeft Eandis reeds begin 2013 namens de Vlaamse gemengde DNB s, en dus ook Iveka, een gedetailleerde visietekst bekendgemaakt waarin de uitgangspunten van haar toekomstgerichte visie worden toegelicht. Deze ontwikkelingen zijn intussen niet stilgevallen, integendeel. Een efficiënte en slagkrachtige besluitvorming binnen de Eandis Economische Groep is één van de speerpunten in deze visie. Hiermee werd eerder reeds een aanvang genomen door de creatie van de Regionale Bestuurscomités (afgekort tot RBC) en de afslanking van de Raad van Bestuur binnen Iveka en de andere DNB s 2. De verdere integratie van de bestaande Vlaamse gemengde DNB s door middel van een mogelijke fusie van DNB s binnen de Eandis-koepel, heeft hierbij steeds tot de

2 mogelijkheden behoord. Ook de Vlaamse Regering die midden 2014 is aangetreden, is deze idee blijkbaar genegen. De reeds opgestarte interne voorbereidingen op bestuurlijk, juridisch, operationeel en financieel gebied voor een dergelijke DNBfusie zullen in de loop van 2015 worden geïntensifieerd. Deze voorbereidingen spitsen zich toe op een start van een mogelijke gefuseerde DNB. Het is belangrijk te onderlijnen dat een dergelijke fusiebeweging op geen enkele manier afbreuk mag doen aan de nauwe betrokkenheid en inspraak van de lokale besturen in het beleid dat in de distributienetbeheerder gevoerd wordt, zeker voor de lokaal gerichte beleidsdomeinen die hen rechtstreeks aanbelangen. Een fusie van de twee werkmaatschappijen die momenteel in Vlaanderen actief zijn, met name Eandis en Infrax, is momenteel niet aan de orde. 1 Onder Eandis Economische Groep wordt verstaan de samenvoeging van Eandis (geconsolideerd met haar dochterondernemingen) en de 7 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, waaronder Iveka, alsof zij één enkele entiteit vormen. 2 Met uitzondering van Sibelgas. Naar een distributienetbeheerder zonder Electrabel-participatie en het opvangen van de gevolgen ervan Het is reeds vele jaren duidelijk dat de participatie van Electrabel NV (dochteronder-neming van de Franse nutsgroep GDF Suez) in het kapitaal van Iveka en de andere gemengde Vlaamse DNB s een eindig karakter heeft. Het Vlaams Decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking uit 2001 bevat inderdaad een bepaling waardoor private partners zoals Electrabel verplicht uit intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moeten verdwijnen tegen uiterlijk 31 december 2018 of vroeger indien het betrokken samenwerkingsverband op een eerdere datum op zijn statutaire einddatum komt. Door de specifieke situatie van de diverse DNB s is deze einddatum niet overal gelijklopend. Voor Iveka geldt 31 december 2016 als de einddatum voor de Electrabel-participatie, met uitzondering van het gedeelte ex-igao. Omwille van de zeer specifieke toestand van een aantal gemeenten die op 1 januari 2009 van de voormalige DNB IGAO naar Iveka zijn overgestapt voor de gasdistributie, lag de einddatum voor deze aandeelhouders evenwel op 31 december De betrokken gemeentebesturen zullen in het najaar van 2014 een beslissing treffen over de toekomst van de gasdistributie op hun grondgebied. De verlenging van de activiteit gas ex-igao tot de normale vervaldag wordt als specifiek agendapunt behandeld op de Buitengewone Algemene Vergadering van Iveka in december. De kapitaalparticipatie van Electrabel in Iveka bedraagt 14,29 % op een totaal kapitaal van ,91 euro (situatie per 30 juni 2014). Electrabel en de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders (DNB's) bereikten eind augustus 2014 een principeakkoord over het vertrek van Electrabel als aandeelhouder tegen uiterlijk eind Parallel wordt het vertrek van de publieke sector uit Electrabel Customer Solutions (ECS) georganiseerd; beide transacties gebeuren via een verkoop van de betreffende aandelen. Om adequaat te kunnen anticiperen op de decretale verplichting tot stopzetting van de kapitaalparticipatie van private partner Electrabel waren reeds in 2013 onderhandelingen opgestart om te komen tot een vervroegde en algemene exit van Electrabel uit de Vlaamse gemengde DNB s en de parallelle uitstap van de

3 publieke sector uit Electrabel Customer Solutions. De keuze om de exit te organiseren in één beweging, in plaats van gefaseerd tussen 2014 en 2018 per statutaire of decretale einddatum, vereenvoudigt deze operatie en zorgt voor extra transparantie in de Vlaamse energiemarkt. De bestuursorganen van Iveka zullen in de loop van 2015 nog een deel van de afwikkeling van deze transactie in goede banen moeten leiden. We merken op dat de nieuwe Vlaamse regering in haar regeerakkoord de deur op een kier zet om opnieuw privékapitaal in de DNB s toe te laten, weliswaar onder de voorwaarde dat dit kapitaal dan afkomstig is van een privépartner die niet actief is in de energieproductie. Dit wordt meteen gekoppeld aan het voornemen van de Vlaamse regering om de statutaire duurtijd van alle Vlaamse DNB s te verlengen tot Beide maatregelen vergen een aanpassing van de huidige bepalingen van het Decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking. Naar een nieuwe erkenning als distributienetbeheerder gas In het najaar van 2014 zal Iveka van de energieregulator VREG een nieuwe erkenning krijgen als distributienetbeheerder voor elektriciteit. Deze erkenning zal worden afgeleverd na het doorlopen van de voorgeschreven procedure en zal gelden voor een periode van 12 jaar ( ). De erkenning van Iveka als distributienetbeheerder voor de gasactiviteit verstrijkt op 14 oktober De instanties van Iveka zullen opnieuw tijdig de nodige procedurele stappen ondernemen om ook voor de gasactiviteit een nieuwe erkenning als netbeheerder voor een volgende twaalfjarige periode ( ) te verkrijgen. De hele erkenningsprocedure bij de VREG is gelijkaardig aan deze voor elektriciteit. Voor de gemeenten die van ex-igao werden overgenomen, geldt de erkenning als gasnetbeheerder evenwel tot 1 januari 2021 en moet voorlopig geen nieuwe erkenning worden aangevraagd. Naar een Vlaams regelgevend kader voor de distributienettarieven Sinds 1 juli 2014 is Vlaanderen ook bevoegd geworden voor de distributienettarieven voor gas en elektriciteit. Dit is een gevolg van de afspraken die werden vastgelegd in de zgn. Zesde Staatshervorming. Voor Iveka betekent dit dat haar belangrijkste inkomstenbron voortaan zal gereguleerd worden op regionaal niveau, in eerste instantie door de energieregulator VREG. De VREG is daartoe aangesteld door de Vlaamse Regering. Vooraleer het Vlaams regelgevend kader volledig operationeel kan zijn, moet nog belangrijk wetgevend werk verricht worden op het niveau van het Vlaams Parlement (met name de bepaling van tariefrichtlijnen) en van de Vlaamse energieregulator (de uitwerking van een tariefmethodologie en een tariefstructuur). Tot wanneer deze elementen van het Vlaams regelgevend tarifair kader niet zijn ingevuld, blijft de vroegere federale regeling van kracht. In dit kader valt nog af te wachten of de DNB-tarieven zoals die golden in 2012 en die bevroren werden voor de jaren 2013 en 2014, ook in 2015 (en desgevallend langer) bevroren zullen blijven. Inmiddels is de VREG gestart met officiële consultaties bij alle belanghebbenden om hun desiderata in kaart te brengen en te peilen naar hun reacties op de ideeën die de VREG zelf naar voren schuift over de toekomstige Vlaamse distributienettarieven. Iveka en Eandis zullen uiterst waakzaam deze evoluties volgen en ten volle hun belangen in deze verdedigen. Daarom zullen de Vlaamse gemengde DNB s als betrokken partij via hun werkmaatschappij Eandis bij alle bevoegde instanties blijven aandringen op correcte distributienettarieven, die enerzijds een professionele, kostenefficiënte en veilige uitbating van de distributienetten en de correcte uitvoering van de door de overheid opgelegde taken (zoals de sociale en andere openbaredienstverplichtingen) mogelijk maken,

4 en anderzijds een marktconforme vergoeding aan de kapitaalverschaffers van de DNB s verzekeren, zodat het interessant blijft voor openbare besturen en andere partners om op lange termijn te investeren in de verdere uitbouw en instandhouding van de Vlaamse distributienetten. Iveka neemt er akte van dat het Vlaams regeerakkoord in het vooruitzicht stelt dat de distributienettarieven elektriciteit en aardgas worden hervormd tot een zuiver netgerelateerd tarief per doelgroep dat de capaciteit die een klant reserveert reflecteert. Het tarief is kostenreflectief voor afname en injectie, houdt rekening met de kosten voor aanleg en gebruik van het net en objectiveerbare verschillen worden geïntegreerd zoals de densiteit van het net (stedelijk of ruraal). 3 Naar nieuwe duurzame oplossingen voor de klimaatproblematiek Als verantwoordelijken voor energiedistributie willen Iveka en Eandis mee hun schouders zetten onder vernieuwende oplossingen die kunnen bijdragen tot het behalen van de Europese en Vlaamse klimaatdoelstellingen. Dit kan diverse vormen aannemen. Mobiliteit is een prangend maatschappelijk vraagstuk. Eandis wil minder vervuilende alternatieven - zoals elektrische voertuigen, aardgasvoertuigen en zelfs waterstofvoertuigen als valabele vervoersmodi propageren. Zelf trekt Eandis aan de kar door allerlei types elektrische en gasvoertuigen aan te bieden aan gemeentebesturen. Op die manier kan de vicieuze cirkel van weinig vertrouwdheid met deze vormen van mobiliteit met als gevolg het uitblijven van een algemene doorbraak wellicht worden doorbroken. Warmtenetten zijn inmiddels de embryonale fase ontgroeid, ook in Vlaanderen. Indien enkele specifieke voorwaarden vervuld zijn (met als hoofdvoorwaarde de aanwezigheid van een permanente warmtebron en voldoende afnamemogelijkheden binnen een beperkte afstand van deze warmtebron), kan een plaatselijk warmtenet een economisch verantwoorde en milieuvriendelijke manier zijn om woningen te verwarmen. Voor de exploitanten van gasdistributienetten is de techniek van een warmtenet zeer goed vergelijkbaar met hun bestaande activiteiten. Eandis zal namens de DNB s alle mogelijke projecten voor de aanleg en uitbating van warmtenetten welwillend onderzoeken en desgevallend concrete stappen zetten in de uitvoering van dergelijke projecten. We zullen aandringen op de totstandkoming van een passend wettelijk en decretaal kader voor warmtenetten in Vlaanderen. De Vlaamse regering kondigde in haar regeerakkoord aan dat een kader voor openbare warmtenetwerken zal worden uitgewerkt in samenwerking met de betrokken actoren. Naar de verdere uitbouw van een slim distributienetbeheer Het beheer van distributienetten voor elektriciteit en aardgas is een vakgebied dat op enkele jaren tijd een volledige omwenteling doormaakt. Dit heeft te maken met verschillende maatschappelijke factoren: de schijnbaar onstuitbare opmars van decentrale productie en allerlei hernieuwbare energievormen, de verdere mogelijkheden van de digitalisering, het streven naar een maximale energieefficiëntie, de zorg om milieu en klimaat. Voor de netbeheerders zelf bestaat de grote uitdaging erin om deze maatschappelijke trends te verzoenen met de blijvende noodzaak om een veilige, betrouwbare en betaalbare dienstverlening aan te aanbieden. Eén van de middelen daartoe is de geleidelijke ombouw van het huidig distributienet naar een slim aangestuurd tweerichtingsnet, dat toelaat om op elk ogenblik afname en injectie op het net op elkaar af te stemmen. Wat betreft het net van Iveka werden de voorbije jaren de eerste stappen daartoe reeds gezet. Op

5 centraal niveau werd het Distribution Management System (DMS) operationeel en er waren de proefnemingen met de plaatsing en operationele werking van slimme verbruiksmeters. In 2015 zal het distributienet van Iveka verder fijnmazig worden uitgerust om te evolueren naar een volwaardig smart grid. Een belangrijk aspect in deze brede evolutie is de beleidsmatige kant. Eandis zal ijveren voor een gepaste besluitvorming van de bevoegde overheidsinstanties, vnl. in verband met het uitrolscenario voor de slimme meter. Op basis van de ervaringen die Eandis tot nu toe heeft opgebouwd dankzij de concepttesten in Leest/Hombeek en het grootschalige pilootproject met ongeveer geplaatste slimme meters, pleiten we voor een gesegmenteerde aanpak die voorrang geeft aan de plaatsing van een slimme meter bij welomlijnde doelgroepen bij wie de baten opwegen tegen de kosten, met name eindverbruikers met decentrale productie (vnl. zonnepanelen), openbare besturen, grote verbruikers. 3 Vlaams regeerakkoord (juli 2014), blz. 88

6 Het moge duidelijk zijn dat een grootschalige uitrol van slimme metering in het distributiegebied van de Vlaamse gemengde DNB s een zware investeringsinspanning zal vergen, maar ook vanuit logistiek standpunt (aankoopprocedure, mankracht, plaatsingscapaciteit e.d.m.) grote uitdagingen inhoudt. Daarom is een weloverwogen aanpak met een uitdrukkelijk engagement van alle betrokken partijen een absolute noodzaak. Naar een niet aflatende strijd tegen energie-armoede Ondanks alle inspanningen uit het verleden, blijft de sociale problematiek actueel. Eén van de meest markante vormen hiervan is de zgn. energie-armoede, waardoor bepaalde bevolkingsgroepen moeite hebben om de financiële kost van hun energieverbruik te dragen en een menswaardig bestaan op te bouwen. Als sociale leverancier die de gedropte klanten van de commerciële markt moet opvangen, is Iveka uiteraard erg begaan met deze situatie. Ook in 2015 zullen de netbeheerders zich blijven inspannen om hun sociale rol in de praktijk te brengen. Daarbij willen we zoals in het verleden - constructieve samenwerkingsvormen opzetten met andere belanghebbenden; we denken in de eerste plaats aan de lokale OCMW s, maar ook aan armoedeverenigingen. Naar een FITte werkmaatschappij Eandis Eandis heeft in 2013 een actieplan FIT ontvouwd met als bedoeling om de productiviteit van de werkmaatschappij te verhogen en het kostenbewustzijn van hoog tot laag in de onderneming aan te scherpen. Dit kadert in de prioritaire zorg van de netbeheerders om de energiekost voor de eindgebruikers maximaal te beperken. Het actieplan stelt duidelijke, cijfermatige objectieven voor de periode tot eind Zo moeten de netinvesteringen met circa 15% kunnen dalen in vergelijking met het reële investeringsbudget 2013, voor netexploitatie wordt een daling met circa 10% vooropgesteld. Dit komt neer op een budget dat gelijk is aan de jaarlijkse autofinancieringsbedragen + 10%. De operationele excellentie die Eandis nastreeft, moet dankzij FIT vorm krijgen in een brede waaier aan kostenefficiëntie verbeterende maatregelen. En het kostenbewustzijn bij de Eandis-medewerkers wordt via een veranderingstraject uitgediept. De eerste resultaten van FIT voor de periode tot halverwege 2014, zijn veelbelovend en laten toe te stellen dat de verschillende eindobjectieven meer dan waarschijnlijk zullen worden bereikt tegen het jaar Ook tijdens 2015 zal FIT de niet-aflatende aandacht van het Eandis-management krijgen. SYNDUCTIS: naar een actief minder hinder-beleid voor nutsvoorzieningen De DNB-werkmaatschappij Eandis is zich terdege bewust van de zorg van de lokale openbare besturen over een correct gebruik van het openbaar domein. Dit gaat van het niet langer dan nodig openbreken van straten en pleinen voor de aanleg of het onderhoud van ondergrondse kabels en leidingen, over de vakkundige herstelling van het trottoir tot een correcte en ruime signalisatie en communicatie met allerlei belanghebbenden (openbaar bestuur, omwonenden, andere nutsbedrijven) zowel voor als tijdens de werken. SYNDUCTIS, eind 2012 mede op initiatief van Eandis ontstaan, brengt de energiedistributie samen met een aantal nutsbedrijven uit de water- en telecomsectoren op een niet-vrijblijvende basis. Die samenwerking onder één enkele koepel moet borg staan voor de meest kostenefficiënte benadering en de maximale onderlinge afstemming van werken die gepland worden bij de deelnemende nutsmaatschappijen, maar het boort ook schaalvoordelen aan op het vlak van de aankoop van materialen, de inschakeling van aannemers en andere. Na een eerste fase waarin SYNDUCTIS de voorrang gaf aan proefprojecten op het terrein om de synergie met andere nutsbedrijven op punt te stellen, wordt in 2015 de klemtoon gelegd op een meer procesmatige aanpak van synergiewerken in het openbaar domein van steden en gemeenten. Ook het aantal werken dat via SYNDUCTIS zal verlopen, zal in stijgende lijn moeten gaan. SYNDUCTIS heeft zich voorgenomen de openbare besturen van Iveka ruimschoots te informeren over haar werking. De lokale besturen zullen hun ervaringen en suggesties

7 kunnen delen met SYNDUCTIS. Naar nog slagkrachtigere filialen De Stroomlijn Nu De Stroomlijn als een volledig zelfstandig klantencommunicatiecentrum functioneert, ligt de klemtoon eerder op de instandhouding en mogelijkerwijs de verbetering van de klantentevredenheid en de operationele resultaten. De dienstverlening vanuit De Stroomlijn aan Eandis werd trouwens uitgebreid met de overname van de interne ICT-hulplijn. Een uitbreiding naar nieuwe opdrachtgevers is mogelijk, maar daarbij zal de Raad van Bestuur zich vooral laten leiden door de expertise die De Stroomlijn in de loop der jaren heeft opgebouwd ten bate van netgebonden nutsbedrijven. Indexis In de volle wetenschap dat de huidige werkzaamheden van Indexis op termijn grotendeels zullen opgaan in de werking van het federale Atrias (en deels bij de werkmaatschappijen Eandis en ORES zullen terechtkomen), wil Indexis desondanks een kwalitatief hoogstaande dienstverlening blijven afleveren. Daarvoor zijn een performante IT-infrastructuur en gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers een absolute voorwaarde. De bedrijfsleiding van Indexis zal in 2015 dan ook volop inzetten op deze beide beleidsaccenten. Atrias De roeping van Atrias, een gezamenlijke dochteronderneming van alle Belgische distributienet-bedrijven, is duidelijk: het moet uitgroeien tot een performant kruispunt voor het dataverkeer tussen de diverse marktpartijen op de Belgische energiemarkt. In de loop van 2015 moet duidelijk worden wanneer de operationele opstart van Atrias kan plaatshebben. Alleszins speelt de effectieve startdatum van de regionale tariefstructuren daarin ook een rol. Intussen zal Atrias tijdens 2015 onverdroten verder werken aan het op punt stellen van haar processen, procedures en IT-infrastructuur en architectuur. Naar een dynamische en flexibele financieringspolitiek Het financieel beleid van Iveka is geïntegreerd in de werking van de gehele Eandis Economische Groep. Dus ook hier geldt het motto samen sterker. De financieringspolitiek uit het recente verleden zal in 2015 worden doorgetrokken. Dit betekent concreet dat gestreefd wordt naar een diversificatie qua tegenpartij, looptijden en financiële instrumenten (in hoofdorde bankleningen, obligaties en private plaatsingen) om de risico s maximaal te spreiden. De netinfrastructuur elektriciteit/aardgas die een typisch lange termijn karakter heeft, wordt bij voorkeur ook met middelen op langere looptijden gefinancierd, en het behoud van naambekendheid op de internationale institutionele kapitaalmarkten die mede steunt op een gunstige rating (thans A1 met stabiele vooruitzichten bij het ratingagentschap Moody s) moet ondersteuning bieden om, wanneer nodig, te allen tijde aan de aantrekkelijkste voorwaarden financiering te kunnen aantrekken. Voor de financiering op korte termijn wordt ervoor geopteerd om een aantal instrumenten (cash en cash equivalente middelen, thesauriebewijzen, wentelkrediet e.a.) ter beschikking te hebben om op elk moment de passende plaatsing of onttrekking te kunnen realiseren. In de loop van 2015 zal opnieuw voor de daaropvolgende periode ( ) een gedetailleerd financieel en financieringsplan worden opgesteld en besproken met de diverse bevoegde instanties binnen de Eandis Economische Groep.

8 INVESTERINGSUITGAVEN 1. Budget 2015 Activiteit Distributievan Elektriciteit + Gemengde in keur IVEKA Intern Budget Totaal Elektriciteit en Gemengde Investeringsuitgaven ,5 Netto Elektriciteit Investeringsuitgaven ,5 Bruto Elektriciteit Investeringsuitgaven ,4 1 HS/MS Transformatiestations 1.1 Gebouwen en uitrusting 1.2 Meetgroepen 2 MSLeidingen, Plaatsen meetgroepen en Signalisatie < 36 kv 2.1 MS leidingen 2.2 Seinkabel 3 MS/LS Cabines 3.1 Terreinen 3.2 Cabineuitrusting 4 LS Net 5 LS Net Feestverlichting 6 OV Net 7 LS Aansluitingen 8 Meetgroepen 8.1 MS 8.2 LS 8.3 Budgetmeters 9 Overige 9.1 CAB 946,2 946, , ,9 699, ,1 122, , ,2 25, , , ,6 600,0 295,3 643,3 175,1 175,1 Tussenkomsten 9.2 Labo ,9 Gemengde Investeringsuitgaven ( deelelektriciteit) ,0 1 Terreinen, GebouwenenMeubilair 1.840,1 2 Glasvezel 429,4 3 Gereedschap 227,3 4 Diverse toestellen 16,0 5 Telebediening 99,9 6 Dispatching 2,4 7 Vervoer 1.712,3 8 Informatica 923,9 9 Smart programmas 7.898,6

9 INVESTERINGSUITGAVEN 2. Budget 2015 Activiteit Distributie van Gas + Gemengde in keur IVEKA Intern Budget Totaal Gas en Gemengde Investeringsuitgaven ,3 Netto Gas Investeringsuitgaven ,9 Bruto Gas Investeringsuitgaven ,1 1 MD Ontvangststations en Meetstations 307,4 2 MDLeidingen 3.381,8 3 Cabines 917,0 3.1 Terreinen 10,8 3.2 Cabine-uitrusting 906,2 4 LD Leidingen ,6 5 LD Aansluitingen 8.057,2 6 Meetgroepen 1.211,1 6.1 MD 68,2 6.2 LD 687,6 6.3 Telelezing 4,2 6.4 Budgetmeters 451,0 7 Labo-uitrusting + meettoestellen 51,0 Tussenkomsten ,2 Gemengde Investeringsuitgaven (deelgas) 1.556,4 1 Smart programmas 1.556,4

Activiteitenverslag 2014

Activiteitenverslag 2014 Activiteitenverslag 2014 2 IMEA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING ANTWERPEN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2014 Drieëntachtigste boekjaar Jaarvergadering 24 juni 2015

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 2013 2 Activiteitenverslag IMEA 2013 IMEA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING ANTWERPEN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Jaarvergadering 25 juni

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 2013 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen Opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2013 Jaarvergadering d.d. 19 juni 2014 Activiteitenverslag

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2008

Activiteitenverslag 2008 Activiteitenverslag 2008 Inhoud Woord vooraf 3 Voorstelling van de opdrachthoudende vereniging 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 10 Deelnemers 12 Distributiegebied 13 Bestuur en toezicht 14 Verslag van

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling van de distributienetbeheerder 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 9 Deelnemers 10 Distributiegebied 11 Bestuur en toezicht 12 Verslag van de

Nadere informatie

EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid

EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) Beleidsnota Minister Pagina Toerisme Bourgeois OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid 2.6.1. Samenwerken

Nadere informatie

PERSBERICHT FINANCIEEL RAPPORT VAN DE EANDIS-GROEP 1 PER 31 DECEMBER 2013. www.eandis.be. Melle, 10 april 2014 HOOGTEPUNTEN 2

PERSBERICHT FINANCIEEL RAPPORT VAN DE EANDIS-GROEP 1 PER 31 DECEMBER 2013. www.eandis.be. Melle, 10 april 2014 HOOGTEPUNTEN 2 www.eandis.be PERSBERICHT FINANCIEEL RAPPORT VAN DE EANDIS-GROEP 1 PER 31 DECEMBER 2013 Melle, 10 april 2014 PROFIEL Eandis cvba en haar dochterondernemingen De Stroomlijn cvba, Indexis cvba, Atrias cvba

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2009

ACTIVITEITENVERSLAG 2009 Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende vereniging Maatschappelijke zetel : Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout ACTIVITEITENVERSLAG 2009

Nadere informatie

2338 (2013-2014) Nr. 1 24 december 2013 (2013-2014) stuk ingediend op. Ontwerp van decreet

2338 (2013-2014) Nr. 1 24 december 2013 (2013-2014) stuk ingediend op. Ontwerp van decreet stuk ingediend op 2338 (2013-2014) Nr. 1 24 december 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn van de Europese

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER VERSIE 05 Goedgekeurd door Raad van Bestuur Eandis van 3/12/2014 Invoegetreding op 1/01/2015 2 INHOUD Voorwoord... 5 1. Over Eandis... 6 1.1. Inleiding... 6 1.2. Missie visie

Nadere informatie

jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04

jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04 jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04 P 1 Inhoudsopgave 1. Missie, visie en werking VREG... 6 1.1. Missie, visie en waarden... 6 1.2. Taken en bevoegdheden... 6 1.3. Doelstellingen...

Nadere informatie

Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen. opdrachthoudende vereniging. Jaarverslag 2008

Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen. opdrachthoudende vereniging. Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen opdrachthoudende vereniging Jaarverslag 2008 Negenentwintigste boekjaar Jaarvergadering 25 juni 2009 2 Jaarverslag

Nadere informatie

de invoering van intelligente meetsystemen: visie van BRUGEL voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

de invoering van intelligente meetsystemen: visie van BRUGEL voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20130111-162) betreffende: de invoering van intelligente meetsystemen: visie van BRUGEL voor het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2007

Activiteitenverslag 2007 Activiteitenverslag 2007 Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende Vereniging Zetel : Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout ACTIVITEITENVERSLAG

Nadere informatie

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga.

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga. 2005 Jaarverslag Sibelga - Jaarverslag 2005 Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 2 Imewo INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING IN WEST- EN OOST-VLAANDEREN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2009 Jaarvergadering 21 juni 2010 1 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling

Nadere informatie

Ondernemingsplan VREG 2015

Ondernemingsplan VREG 2015 Ondernemingsplan VREG 2015 INLEIDING... 3 1. MISSIE, VISIE, WAARDEN EN DOELSTELLINGEN... 4 1.1. Onze missie... 4 1.2. Onze visie... 4 1.3. Onze waard... 4 1.4. Onze strategische operationele beleidsdoelstelling...

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2009 Jaarvergadering d.d. 24 juni 2010 2 Activiteitenverslag

Nadere informatie

Beleidsnota. Energie 2014-2019. Verslag. stuk 148 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 16 december 2014 (2014-2015)

Beleidsnota. Energie 2014-2019. Verslag. stuk 148 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 16 december 2014 (2014-2015) stuk 148 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 16 december 2014 (2014-2015) Beleidsnota Energie 2014-2019 Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht

Nadere informatie

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 stuk ingediend op 15 (2013-2014) Nr. 3-K 28 november 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 Beleidsbrief Energie

Nadere informatie

Sibelga. Jaarverslag

Sibelga. Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

1 DE VREG... 4 2 WERKING VAN DE VREG IN 2010... 15

1 DE VREG... 4 2 WERKING VAN DE VREG IN 2010... 15 1 DE VREG... 4 1.1 MISSIE, VISIE EN WERKING VREG...4 1.1.1 Missie, visie en waarden... 4 1.1.2 Doelstellingen... 4 1.1.3 Taken en bevoegdheden... 5 1.1.4 Nieuwe organisatiestructuur... 5 1.1.5 Beheersovereenkomst...

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het stakeholderoverleg van 20 juni 2013 Ontwerpdocument, versie mei 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

2012-2015 2 I Investeringsplan Vlaams Gewest 2012 2015 I 30 juni 2012

2012-2015 2 I Investeringsplan Vlaams Gewest 2012 2015 I 30 juni 2012 2 I Investeringsplan Vlaams Gewest 2012 2015 I 30 juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 7 1.1 VOORWERP 9 1.2 WETTELIJKE CONTEXT 9 1.3 ALGEMENE PRINCIPES VAN HET INVESTERINGSPLAN 11 1.4 STRUCTUUR VAN HET

Nadere informatie

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 INHOUD Kerncijfers p.02 2014 in het kort p.04 Electrabel: een verantwoordelijke p.06 marktleider die dicht bij zijn klanten staat 2014, het jaar van de waarheid p.10 Een

Nadere informatie

Brussel, 17 februari 2009 14022009_Advies_wijziging groenestroomcertificatensysteem. Advies. Wijzigingen decreet en besluit hernieuwbare energie

Brussel, 17 februari 2009 14022009_Advies_wijziging groenestroomcertificatensysteem. Advies. Wijzigingen decreet en besluit hernieuwbare energie Brussel, 17 februari 2009 14022009_Advies_wijziging groenestroomcertificatensysteem Advies Wijzigingen decreet en besluit hernieuwbare energie Inhoud 1. Krachtlijnen van het advies... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM

ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM Beleidsnota 2009-2014 ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM Ingrid Lieten Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding

Nadere informatie

Economisch Overheidsinstrumentarium

Economisch Overheidsinstrumentarium stuk ingediend op 208 (2009-2010) Nr. 3 17 februari 2010 (2009-2010) Beleidsnota Economisch Overheidsinstrumentarium 2009-2014 Verslag namens de Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium,

Nadere informatie