GEMEENTERAADSVERGADERING 26 MAART 2015 VERKLARENDE NOTA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTERAADSVERGADERING 26 MAART 2015 VERKLARENDE NOTA"

Transcriptie

1 OPENBARE VERGADERING: 01. Mededelingen GEMEENTERAADSVERGADERING 26 MAART 2015 VERKLARENDE NOTA 02. Politie - goedkeuring door de gouverneur van de jaarrekening - dienstjaar eengemeentepolitiezone Heusden-Zolder - kennisgeving Overeenkomstig artikel 78, eerste lid van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, heeft de gouverneur bij besluit van 22 januari 2015 de jaarrekening dienstjaar 2013 goedgekeurd. Op verzoek van de gouverneur wordt de gemeenteraad hiervan in kennis gesteld. 03. Politie - verslag van het overleg met de dorpsraden/ handelsverenigingen - evaluatie netwerk/bin - kennisgeving Op 3 februari 2015 vond er een overleg plaats tussen de korpschef en de commissarissen van de lokale politie Heusden-Zolder en afgevaardigden van de dorpsraden en handelsverenigingen. Het verslag van dit overleg wordt aan de gemeenteraad ter kennisgeving voorgelegd. 04. Politie - besluit van de burgemeester van 16 februari kennisgeving Het besluit van de burgemeester van 16 februari 2015, houdende aanstelling van een startbaner in het kader van het project verkeersveiligheid, wordt aan de gemeenteraad ter kennisgeving voorgelegd. 05. Financiën - raamovereenkomst levering van energie (aardgas en elektriciteit) voor provincie Limburg uitbreiding lijsten van afnamepunten met verenigingen gehuisvest op gemeente-eigendom - bekrachtiging besluit schepencollege van 9 maart 2015 Op 26 februari 2015 gaf de raad zijn goedkeuring aan de deelname van de gemeente en de lokale politie Heusden-Zolder en de mandaatstelling voor de overheidsopdracht raamovereenkomst - levering van energie (aardgas en elektriciteit) voor provincie Limburg Op 9 maart heeft het schepencollege besloten om de lijsten van afnamepunten, gevoegd bij het besluit van de gemeenteraad uit te breiden met de verenigingen die een duidelijke link met de gemeente hebben in de vorm van een overeenkomst en die de gevraagde gegevens uiterlijk op 12 maart 2015 aan het gemeentebestuur overgemaakt hebben. De deelname aan de raamovereenkomst van Proclim vereist immers een duidelijke link met een openbaar bestuur (provincie, gemeente, OCMW, kerkfabriek, ) in de vorm van een overeenkomst (huur, concessie, recht van opstal, erfpacht, ). Wij hebben alle verenigingen die hieraan voldoen, uitgenodigd om deel te nemen aan de raamovereenkomst. De lijsten van afnamepunten zijn aangevuld met de verenigingen die wensen deel te nemen. Wij verzoeken de raad om het besluit van het schepencollege te bekrachtigen.

2 2 06. Financiën - intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa - voorstel tot statutenwijziging - goedkeuring Op de algemene vergadering van Inter-energa op 12 mei 2015 wordt aan de agenda van de vergadering een voorstel tot statutenwijziging toegevoegd. Ons bestuur beschikt over een decretaal bepaalde termijn van 90 dagen om te beraadslagen en te beslissen of zij al dan niet met deze statutenwijziging kunnen instemmen. De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor te leggen, worden geacht zich te onthouden bij de stemming aangaande de statutenwijziging. Teneinde de concurrentiële positie van Inter-energa ten opzichte van de Eandis-groep, waar dergelijke vorm van belasting, retributie of vergoeding al eerder werd ingevoerd, te vrijwaren, wordt in de statuten de mogelijkheid gecreëerd voor de gemeentelijke deelnemers om een gezamenlijke en uniforme gemeentelijke belasting, retributie of vergoeding op te leggen aan Inter-energa. Het voorstel van aanpassing van de statuten zal aan de goedkeuring van de algemene vergadering van mei 2015 worden voorgelegd. Intussen zal de raad van bestuur een retributiereglement uitvaardigen (zitting van maart 2015) en na goedkeuring van de statuten zal aan de gemeentelijke deelnemers worden gevraagd om het voorgestelde retributiereglement bij gemeenteraadsbeslissing goed te keuren, uiterlijk tegen einde september 2015 om invoering van dergelijke retributie met ingang van 1 januari 2016 te kunnen doorvoeren. 07. Financiën - intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media - voorstel tot statutenwijziging - goedkeuring Op de algemene vergadering van Inter-media op 26 mei 2015 wordt aan de agenda van de vergadering een voorstel tot statutenwijziging toegevoegd. Ons bestuur beschikt over een decretaal bepaalde termijn van 90 dagen om te beraadslagen en te beslissen of zij al dan niet met deze statutenwijziging kunnen instemmen. De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor te leggen, worden geacht zich te onthouden bij de stemming aangaande de statutenwijziging. Naar analogie met datgene wat bij Inter-energa wordt gepland, wordt ook bij Inter-media, onder voorbehoud van enig wettelijk of contractueel beletsel, in de statuten de mogelijkheid gecreëerd voor de gemeentelijke deelnemers om een gezamenlijk en uniforme gemeentelijke belasting, retributie of vergoeding op te leggen aan Inter-media. Omwille van de uniformiteit binnen Infrax is de analogie met Inter-energa ten zeerste gewenst. In de context van Inter-energa gebeurt dit om de concurrentiële positie van Inter-energa ten opzichte van de Eandis-groep, waar dergelijke vorm van belasting, retributie of vergoeding al eerder werd ingevoerd, te vrijwaren. Het voorstel van aanpassing van de statuten zal aan de goedkeuring van de algemene vergadering van mei 2015 worden voorgelegd. Intussen zal de raad van bestuur een retributiereglement uitvaardigen (zitting van maart 2015) en na goedkeuring van de statuten zal aan de gemeentelijke deelnemers worden gevraagd om het voorgestelde retributiereglement bij gemeenteraadsbeslissing goed te keuren, uiterlijk tegen einde september 2015 om invoering van dergelijke retributie met ingang van 1 januari 2016 te kunnen doorvoeren.

3 3 08. Grondgebiedszaken - ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS - GECORO - wijziging samenstelling - goedkeuring Samen met de vernieuwing van de legislatuur dient de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening opnieuw samengesteld te worden (GECORO). In eerste instantie diende de gemeenteraad een uitspraak te doen rond de maatschappelijke geledingen en het aantal deskundigen waaruit de GECORO dient samengesteld te worden. Voor gemeenten met een bevolkingscijfer tussen en inwoners dient de GECORO te bestaan uit minstens 13 en maximaal 17 leden met telkens een plaatsvervanger. Op 28 november 2013 besliste de gemeenteraad om de GECORO in onze gemeente samen te stellen uit 17 effectieve en 16 plaatsvervangende leden. 9 leden dienden gerekruteerd te worden uit de volgende maatschappelijke geledingen: jeugd (1), senioren (1), huisvesting (2), vrije tijd (1), open ruimte (1), ondernemers (1), middenstand (1) en werknemers (1). 8 leden zijn deskundigen. Het college van burgemeester en schepenen werd verder belast met de uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad en dit met het oog op de definitieve samenstelling van de GECORO. Op 6 januari 2014 besliste het schepencollege dat de afvaardiging voor de verschillende maatschappelijke geledingen geselecteerd zullen worden uit de plaatselijke verenigingen en de diverse instanties die begaan zijn met het maatschappelijk leven in de gemeente. Voor de maatschappelijke geleding van de werknemers besliste het college de verschillende vakbonden aan te schrijven (ACV, ACLVB, ABVV). Deze instanties lieten echter weten dat ze niemand wensen af te vaardigen. Om deze reden wordt er voorgesteld om de samenstelling van de GECORO te wijzigen en de maatschappelijke geleding van de werknemers weg te laten. 09. Grondgebiedszaken - ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS - GECORO - benoeming voorzitter, effectieve leden, plaatsvervangers en de vaste secretaris - goedkeuring Samen met de vernieuwing van de legislatuur dient de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening opnieuw samengesteld te worden (GECORO). Conform art van de VCRO dient de gemeenteraad de voorzitter, de effectieve leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris van de GECORO te benoemen. De voorzitter en de vaste secretaris worden voorgedragen door het college van burgemeester en schepenen. De vaste secretaris is niet stemgerechtigd. Tijdens de vergadering van 2 maart 2015 besliste het college om de heer Aerts voor te dragen als voorzitter en mevrouw Jennen als vaste secretaris van de GECORO. Ondertussen ontving het gemeentebestuur de kandidaturen voor de verschillende maatschappelijke geledingen en voor de deskundigen in de GECORO. Bij de samenstelling van de GECORO dient de gemeenteraad rekening te houden met evenwicht en diversiteit. Minstens 1/3 van de leden behoort tot het andere geslacht. De GECORO is bij voorkeur zoveel mogelijk een afspiegeling van de lokale samenleving en dit inzake leeftijd, afkomst en sociale klasse.

4 4 10. Grondgebiedszaken - ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS - rooilijnplan Witte Bosstraat - voorlopige goedkeuring Op 18 oktober 1963 werd er een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen van 43 woongelegenheden en 12 garages in de Witte Bosstraat en de Dennenweg. Deze vergunning werd afgeleverd aan de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen. De uitgeruste weg van de Witte Bosstraat werd echter niet overgedragen aan het openbaar domein. Om deze overdracht mogelijk te maken dient er een rooilijnplan opgemaakt en goedgekeurd te worden. De volledige uitgeruste wegenis zal gratis afgestaan worden door de Kantonnale Bouwmaatschappij aan de gemeente. Door de bvba Pieters, Doelvoetstraat 5, 3580 Beringen, werd een overdrachtplan en een rooilijnplan opgemaakt voor de Witte Bosstraat. De totale inname van de over te dragen wegenis bedraagt 33a en 12ca volgens het rooilijnplan van 7 januari De op het plan aangeduide geel-groen gearceerde percelen dienen te worden overgedragen door de privé-eigenaars aan de gemeente bij aparte privé-verkoop. Dit rooilijnplan dient voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad waarbij het schepencollege wordt gelast met het openbaar onderzoek. 11. Grondgebiedszaken - ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS - rooilijnplan Grauwzustersstraat - voorlopige goedkeuring Door de heer ing. Lawrens Buyckx, werkzaam bij het Hagelands Opmetings- en studiebureau bvba, Diestsestraat 54, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, werd een rooilijnplan opgemaakt voor de Grauwzustersstraat. Dit rooilijnplan dient voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad waarbij het schepencollege wordt gelast met het openbaar onderzoek. 12. Grondgebiedszaken - ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS - rooilijnplan P. Paquaylaan - voorlopige goedkeuring Door de heer ing. Lawrens Buyckx, werkzaam bij het Hagelands Opmetings- en studiebureau bvba, Diestsestraat 54, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, werd een rooilijnplan opgemaakt voor de Pastoor Paquaylaan. Dit rooilijnplan dient voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad waarbij het schepencollege wordt gelast met het openbaar onderzoek. 13. Grondgebiedszaken - patrimonium - verkoop van een perceel wegoverschot in de Ubbelstraat aan de consoorten Lijnen - definitief besluit De heer Jozef Lijnen, Ubbelstraat 32 in 3550 Heusden-Zolder en mevrouw Cindy Lynen, Ubbelstraat 31 in 3550 Heusden-Zolder zijn eigenaar van het perceel Ubbelstraat 27 met appartementsgebouw, groot 11a 16ca, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 3 de afdeling, sectie F, nr. 747B. Tussen dit perceel en de openbare weg bevindt zich een perceel wegoverschot, groot 00a 40ca, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 3 de afdeling, sectie F, nr. 747/02A/deel. Door de verkoop van deze wegoverschot aan de heer Jozef Lijnen en mevrouw Cindy Lynen wordt de aansluiting met de voorliggende wegenis bewerkstelligd. Aan de hand van het schattingsverslag, opgemaakt door het 3 de registratiekantoor in Hasselt, werd de verkoopprijs vastgesteld op 2.200,00. De raad wordt gevraagd deze verkoop definitief goed te keuren.

5 5 14. Grondgebiedszaken - patrimonium - overdracht van een perceel grond met elektriciteitscabine op de hoek St.-Jacobusstraat/ Everselkiezel aan de OV Inter-Energa - definitief besluit Het perceel grond met elektriciteitscabine op de hoek St.-Jacobusstraat/Everselkiezel, groot 01a 70ca, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 2 de afdeling, sectie C, nr. 368/03B, is eigendom van ons bestuur. De gemeenteraad besloot reeds op 28 januari 1999 tot inbreng in de CVBA Interelectra, thans ingevolge partiële splitsing de OV Inter-Energa, van de aan de gemeente toebehorende elektriciteitsnetten voor de distributie van laagspanning, alsmede de daartoe behorende gronden en opgerichte elektriciteitscabines, maar noch door de CVBA Interelectra, noch door de OV Inter-Energa, werd de overdracht gefinaliseerd. Met het oog op de bouw van twaalf appartementen en een kantoor op het vermelde perceel, dient het nu reeds overgedragen te worden in afwachting van de formele overdracht. De raad wordt gevraagd zijn definitieve goedkeuring te verlenen aan de overdracht, die met gesloten beurs wordt afgehandeld aangezien de gemeente reeds vergoed werd in aandelen. 15. Grondgebiedszaken - patrimonium - De Verdieping I - multidisciplinair technisch beheer - CVO - Atrium - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze Voor de restauratie en renovatie van het ophaalmachinegebouw van het voormalig mijnterrein te Heusden-Zolder werd door het schepencollege in zitting van 23 juli 2010 de THV AAQ, Guido Gezellelaan 70/1 te 3550 Heusden-Zolder aangesteld om de ontwerpopdracht uit te voeren. De restauratie en renovatie van het ophaalmachinegebouw, thans De Verdieping, werd gedeeltelijke opgeleverd op 18 december Voor het onderhoud van de technische installaties en voor het algemeen onderhoud (poetsen en reinigen) van De Verdieping dient er een dienstenopdracht uitgeschreven te worden voor het facilitair management en het multidisciplinair technisch beheer van het CVO en het Atrium. De THV AAQ werd, op basis van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 maart 2015, verzocht om een bestek met raming op te stellen voor deze overheidsopdracht. Deze opdracht bestaat uit een vast gedeelte (CVO) 5+5 jaar en een voorwaardelijk gedeelte (ATRIUM) op jaarbasis om maximaal in te kunnen spelen op evoluties inzake het gebruik van de Erfgoedwandeling en eventuele aanpassingen aan het Atrium in functie van het vervolgdossier De Verdieping II - Muze. De kosten voor deze volledige dienstenopdracht worden geraamd op ,00 excl. btw of ,50 incl. 21% btw als volgt gedetailleerd: - perceel 1: onderhoud technische installaties: ,00 excl. BTW - perceel 2: poetsen en reinigen: ,00 excl. BTW De gemeenteraad dient over te gaan tot de goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze van de opdracht, met name de open offerteaanvraag. Het krediet is voorzien op registratiesleutel 1419/007/001/001/ van het budget 2015 en zal zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging.

6 6 16. Vrije tijd - sport - concessie TC Berkenbos vzw - goedkeuring Bij de stopzetting van de concessie met de vzw sporthal Berkenbos werd met de tennisclub in Berkenbos afgesproken dat tegen het nieuwe tennisseizoen de terreinen en het clublokaal in concessie gegeven zouden worden. De nutsvoorzieningen voor de tennisvelden en het clublokaal zijn reeds volledig ten laste van de tennisclub. We stellen voor om het geheel, tennisvelden en clublokaal, in concessie te geven aan TC Berkenbos vzw. 17. Interne organisatie - personeel/onderwijs - CVO De Verdieping -uittreden uit de vzw Consortium Volwassenenonderwijs Limburg Noord en ontslag van de afgevaardigden in de raad van bestuur en de algemene vergadering - goedkeuring Vanaf 1 september 2015 is een centrum voor volwassenonderwijs niet meer verplicht om deel uit te maken van een consortium volwassenenonderwijs. Het decreet van 19 december 2014 heft deze verplichting op en brengt een aantal wijzigingen aan in het decreet volwassenenonderwijs van 15 juni Aan elk consortium wordt een subsidiëring van euro toegekend tijdens het jaar 2015 om de opdrachten in het consortium af te bouwen. De financiering en de subsidiëring van een centrum voor volwassenenonderwijs is vanaf 1 januari 2015 niet meer afhankelijk van het lidmaatschap in een consortium. Op advies van de directeur en de juriste is het niet meer opportuun om aangesloten te blijven bij deze vzw. Er wordt dan ook voorgesteld om uit te treden uit deze vzw en het ontslag aan te bieden van de afgevaardigden van ons bestuur in de raad van bestuur en in de algemene vergadering. 18. Interne organisatie - personeel - goedkeuring door de gouverneur van de wijziging van het grondreglement van de brandweerdienst van Heusden- Zolder - kennisgeving De gemeenteraad krijgt kennis van het besluit van 10 februari 2015 van de gouverneur houdende de goedkeuring van de wijziging van het grondreglement.

7 7 Aanvullende agenda 19. Financiën - intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg - vaststelling mandaat gemeentelijke vertegenwoordigers voor de algemene vergadering op 27 april goedkeuring Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg nodigt het gemeentebestuur uit voor haar algemene vergadering op 27 april 2015 met volgende agenda: 1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 3. Balans en resultatenrekening boekjaar Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een eerste dividend 5. Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend 6. Kwijting aan bestuurders en commissaris 7. Benoeming commissaris Ons bestuur heeft reeds eerder de heren Albert Palmers en Robin Stroobants en mevrouw Funda Oru aangeduid als vertegenwoordigers op de algemene vergaderingen van Infrax Limburg gedurende de actuele legislatuur. Deze vertegenwoordigers worden dan ook rechtstreeks door Infrax Limburg uitgenodigd voor deze vergadering. Wel dient de gemeenteraad nog te beslissen aangaande het mandaat dat de gemeenteraad aan deze vertegenwoordigers geeft met betrekking tot de punten op de agenda.

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 OPENBARE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING Punt 1 Secretariaat NV Eigen Huis der Durmestreek - wijziging afvaardiging de gemeente is lid van NV Eigen

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 OPENBARE ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 Aanwezig M.M.: Filiep De Vos, burgemeester, Jan Stevens, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Jacques Debode, Georges Lambrecht,

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 AANWEZIG: Henri Vannoppen, burgemeester-voorzitter; Johan Vleeracker, Michel De Groote, Erwin Willems, Marcel Mesmans, Elke Schillebeeckx, schepenen; Paul Goeminne, Chris Taes,

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Zitting van 28 april 2010.

Zitting van 28 april 2010. Zitting van 28 april 2010. Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhrn. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed.

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed. GEMEENTERAAD 27 APRIL 2011 OPENBARE ZITTING 1. Wijziging gemeentelijk reglement betreffende aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 biedt de

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN STATUTEN VAN DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING "SLP" TITEL I AARD, NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art. 1. Rechtsvorm l. Tussen de deelnemers is een dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 3 februari 2015)

1 (gemeenteraadszitting van 3 februari 2015) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 3 FEBRUARI 2015 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh,

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 12 februari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 30 GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy Demoor,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 28 maart 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 1. Gemeentelijke Administratieve Sancties - Verzoek voordracht bijkomende sanctionerende ambtenaar

OPENBARE ZITTING. 1. Gemeentelijke Administratieve Sancties - Verzoek voordracht bijkomende sanctionerende ambtenaar 311 Zitting van woensdag 04 maart 2015 DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: Kenneth Taylor: burgemeester; Luc Galle: voorzitter; Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

Gemeenteraad van 28/01/2004

Gemeenteraad van 28/01/2004 Gemeenteraad van 28/01/2004 Aanwezig: Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Gilberte Muls, Schepenen Roger Wierinckx, Maurice Fol,

Nadere informatie

Gemeenteraad 16 december 2014

Gemeenteraad 16 december 2014 BADSTAD Blankenberge, 12 januari 2015 8370 BLANKENBERGE Gemeenteraad 16 december 2014 1 Mededelingen van de voorzitter OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 18 november 2014. Goedkeuring.

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans

Nadere informatie

Zitting van 17 april 2014

Zitting van 17 april 2014 Zitting van 17 april 2014 Aanwezig: Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen Norbert De

Nadere informatie