VERKAVELINGSVERGUNNING FORMULIER III

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKAVELINGSVERGUNNING FORMULIER III"

Transcriptie

1 VERKAVELINGSVERGUNNING FORMULIER III Gemeente LUBBEEK Provincie VLAAMS BRABANT Arrondissement LEUVEN Vergadering op3l januari 2012 Aanwezig: Ivan Vanderzeypen, schepen voorzitter, wnd Martine Vanbever, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts,, schepenen Johan Geens, secretaris. Afwezig Freddy Vranckx, burgemeester Gilberte Muls, schepen Aanvraagnr Dossiernr. Stedenbouw: Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door bvba, met als aches Kasteelstraat 43, 3071 Erps-Kwerps, onrvangen. De aanvraag werd ontvangen op 29 augustus Landmeetkantoor Willems Het resultaat van bet ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 7 september De aanvraag heeft betrekicing op een terrein met als adres Lubbeet Vosken(LUB) ZN en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) secüe A nr. 205 X6 (deel), (afd. 1) sectie A nr. 205 MS (deel), (afd. 1) sectie A nr. 205 F. Het betreft een aanvraag tot het creëren van 1 bouwlot. 1-let college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten. Advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar De aanvraag werd voor advies doorgestuurd naar de gewesteijke stedenbouwkundig ambtenaar op 29/12/2011. In toepassing van artikel van VCRO is bet acivies van de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar bindend voor zover bet negatief is, of voorwaarden oplegt. Het advies worth uitgebracht binnen een vervaltermijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de ontvangst van de adviesaanvraag. Indien deze tennijn wordt overschreden, kan aan de adviesvereiste voorbij worden gegaan.

2 Advies schepencollege Aard van de aanvraag De aanvraag omvat het creeren van 1 bouwlot voor open bebouwing. Het openbaar onderzoelc De aanvraag werd een eerste mad bekend gemaakt van 08/09/2011 tot en met 07/10/2011. De aanplakking ter plaatse werd te laat opgehangen. Aangezien de bekendmakin~gsprocedure niet gevolgd werd een nieuw openbaar ondenoek georganiseerd van 26/09/2011 tot en met 25/10/2011. Tijdens deze periode werd I bezwaarschrift ingediend. Het college van burgemeester en schepenen neemt omtrent dit bezwaarschrift het volgende standpunt in: Inhoud bezwaarschrift: De toegang tot de bouwhvel iigt ter hoogte van het gevaarlijk kmispunt Vosken-Roth en is omwille van de daarmee gepaard gaande gevaren (sneiheid) ongepast om the daar te creëren. Er bestaat een duidelijk niveauverschij tussen de gevormde kavel en de in- en uitrit ter hoogte van het Vosken. Bovendien ligt er een voetwegje tussen bet Vosken en de Staatsbaan, die ter hoogte van het Vosken toegankelijk is via een trap. Behandeling bezwaarschriften: Ongegrond bezwaar. Het betreft hier een inrit en uitrit die enkel voor particuliere doeleinden zal gebruikt worden. Bovendien kan in de verkavelingsvergunning voorwaarden opgelegd worden met betrekking tot het aanleggen van de inrit ter hoogte van het openbaar domein (by. eerste Sm vanaf de grens met bet openbaar domein ligt op het niveau van de straat). Hierdoor kan gegarandeerd worden dat de verkeersbewegingen ter hoogte van de in en uitrzt binnen aanvaardbare normen kan gehouden worden. Met betrekking tot de voetweg. Deze voetweg client behouden te blijven en toegankelijk voor alle gebruikers, ook met behoud van de trappenpartij ter hoogte van het Vosken. De aanleg van de inrit naar het perceel client zodanig te gebeuren dat niet wordt geraakt aan de bestaande voetweg. Externe adviezen: 1) Riobra bracht op 28 september 2011 een voorwaardelijk gunstig advies nit: Ret bedrag van de offerte voor het uitvoeren van de noodzakelijke rioleringswerken bedraagt 1 325,32 De noodzakelijke rioleringswerken zijn bepaald op het verkavelingsplan dat ons door de gemeente ter beschikking werd gesteld en de standaardtarieven goedgekeurd door RvB van Riobra. Wijziging van cit ontwerpplan kan aanleiding geven tot aanpassing van deze prijsberekening. Ter informatie zenden wi; u in bijiage ons verkavelingsreglement. Indien u met deze offerte en voorwaarden akkoord gaat, kan de bestelling gebeuren door storting van het totale bedrag op onze rekeningnummer met vermelding van referentie /I270001/ Zodra wij uw betaling ontvangen, maken wij u een attest van betaling over. 2) De Vhamse Maatschappij voor Watervoorziening bracht op 20 september 2011 een gunstig advies nit: Voor de watervoorziening is er geen uitbreiding van de moerleiding nodig. De verkaveling is niet gelegen in een beschermingszone voor waterwinningsgebieden. 3 Infrax elektriciteit en kabeltelevisie bracht op 5 oktober 2011 een voorwaardelijk gunstig advies nit:

3 Aan deze verkavelingsaanvraag zijn kosten verbonden voor wat betreft de aansluiting van de loten op het verdeelnet Deze kosten bedragen 1 712,00 en vallen ten laste van de vakavelaar. De verkavelaar client te voldoen aan het verkavelingsreglement van Infrax. 4) Belgacom bracht op20 september 2011 een gunstig advies uit Voor de geplande verkaveling is er voldoende telecommunicatie-infrastructuur aanwezig. Er dienen geen bijkomende waken te worden uitgevoerd. Er zijn bi~gevolg geen kosten. 5) Infrax (gas) bracht op 20 september 2011 een voorwaardelijk gunstig advies uit: Aan deze verkavelingsaanvraag zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen 719,00 en vallen ten laste van de verkavelaar. De verkavelaar client te voldoen aan het verkavelingsreglement van Infrax. Advies van de GECORO I/I Erfdienstbaarheden en wegaanleg Op de ontworpen in-uitrit naar het Vosken ligt de niet afgeschafte voetweg, gekend in de atlas der buurtwegen van Lubbeek, als voetweg in Deze voetweg ligt op het ontworpen paced deels te paard, deels in voile eigendom. De voetweg heeft een breedte, volgens atlas, van I,08m. Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften: 1) Het bedoeld paced is volgens het gewestplan Leuven, vastgesteld bij KB. van 07/04/1977, gelegen in het woongebied. De planologische voorschriften gevoegd bij het gewestplan Leuven, goedgekeurd bij KB. van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen zijn van toepassing op het perceel, i.c. de artikelen 5 en 6: ART De woongebieden: 1.0. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, aismede voor handel, dienstvalening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelljke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddeliijke omgeving De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel die overheid geen besluit tot vastlegging van de uitgaven voor de voorzieningen heeft genomen, oftvel omtrent deze voorzieningen geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de promotor. ART Aangaande de woongebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven: de woningdichtheid: Onder woningdichtheid van een op het plan begrensd gebied wordt het aantal woningen pa hectare verstaan:

4 de gebieden met grote dichtheid zijn die waar de geniiddelde dlichtheid ten minste 25 woningen per hectare bedraagt; de gebieden met middeigrote dichtbeid zijn die waar de gemiddelde dichtheid begrepen is tussen 15 en 25 woningen per hectare; de gebieden met geringe dichtheid zijn die waar de gemiddelde dichtheid 15 woningen per hectare niet overschrijdr; Net vormen van residentiële bouwpercelen in een Qandelijk) woongebied stemt overeen met de planologische voorschriften gevoegd bij het gewestplan Leuven i.e. artikel van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. 2) De artikelen , ~2 en ,b van de Vlaamse Codex Ruirntelijke Ordening. 3) Ret decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid inzonderheid artikel 8 (watertoets- B.S. 14/11/2003). Richtlijnen en omzendbrieven: 1) De omzendbrief van 08 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen is van toepassing, gewijz~gd op 25/01/2002 en 25/10/2002. Andere zoneringsgegevens van het goed: Verordeningen: His toriek: 1) Een eerdere aanvraag ingediend op 10/08/2010 werd geweigerd op 27/12/2010 omwille van volgende redenen: Bij de afweging van de verkavelingsaanvraag werd rekening gehouden met het feit dat de kavel enerzijds in de woonzone ligt en anderzijds dat binnen de omgeving achterin gelegen woningen en/of loten aanwezig zijn. Evenwel, deze kavels of woningen hebben allen een rechtstreekse aparte of grondontsloten toegang tot de gewestweg N 2. In het voorgesteld ontwerp wordr de toegang tot het ontworpen lot genomen via een te creëren erfdienstbaarheid van doorgang in de linker zijdelingse bouwvrije stirook van de bestaande woning op bet terrein. Dergelijke toegang of erfdienstbaarheid is vanuit ruirntelijke overwegingen met aanvaardbaar. Ret verstoort immers de privacy van het te behouden en bebouwd lot. De tuinstrook van bet bebouwd lot wordt hiermede onttrokken zijn normale doorgroende bestemming. Beschrijving van de bouwplaats, de omgeving en het project: Ret te verkavelen perceel situeert zich ongeveer 850m oostelijk van de kern van Lubbeek St Bernard Ret perceel paalt aan de voldoende uitgeruste weg, Staatsbaan, zijnde de gewestweg N2 en via een nieuwe te creeren uitweg aan de voldoende uitgeruste weg Vosken.

5 In de kern van St Bernard is een verdichte bebouwing waar te nemen, met zowel eengezinswoningen, meergezinswoningen en daartussen verweven handeispanden. Vanaf bet kruispunt met de Gellenberg bestaat de bebouwing uit een mix van alleenstaande en gekoppelde eengezinswoningen en enkele kleinschalige handelspanden. Voorbij het te verkavelen perceel gaat de bebouwing over in een meer open structuur waarbinnen nog handelszaken voorkomen. Aan de kant van het Vosken komen hoofdzakelljk eengezinswoningen ( alleenstaand of gekoppeld) met een beperkte complementaire bedrijvigheid (vrij beroep). Binnen het woongebied tussen de Staatsbaan en het Vosken zijn & ook achterin gelegen woningen terug te vinden. Deze percelen werden gevormd door eerdere toegestane verkavelingen. Op het perceel bevindt zich een verbouwde eengezinswoning aan de kant van de Staatsbaan (woning nr. 272), met daarachter een vrij diepe tuinzone, die volledig binnen het woongebied gelegen is. De aanvraag voorziet de verdere invulling van de bebouwing door het creëren van I bouwlot (kavel 2) voor open bebouwing, door het afsplitsen van een deel van de tuinzone van de woning Staatsbaan nr.272. Om toegang te krijgen tot het ontworpen perceel zal een uitweg gecreeerd worden richting Vosken. Deze uitweg zal afgesplitst worden van de woonkavel Vosken 18, en heeft een breedte van minimaal 4m en 4,77m ter hoogte van de uitmonding aan het Vosken. In de it creëren inrit ligt ook de voetweg nr. 103, die verbinding geeft tussen het Vosken en de Staatsbaan. Het ontworpen bouwperceel heeft een dalend niveau richting Staatsbaan. Ter hoogte van het Vosken, waar de inrit naar het paced moet aangelegd worden is bet terrein zelfs sterk dalend. Net ontworpen bouwlot heeft een oppervlakte van I 622m2. Ret resterend paced met de woning Staatsbaan 272 behoudt nog een oppervlakte van 1000m2. Voorzien wordt dat de woning op het ontworpen lot op minstens lom van de perceelsgrenzen worth opgericht. Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening De voorgestelde aanvraag beoogt het vormen van een achterin gelegen bouwperceel met uitweg naar het Vosken. Gelet op de conflgiiratie en de reeds aanwezige bebouwing op de omliggende percelen, brengt bet voorgesteld verkavelingsontwerp de goede ruimtelijke ordening en ontwikkeling van het gebied niet in het gedrang. Mits naleving van de hierbijgevoegde voorscbriften, in vervanging van de voorgestelde, zal het ingediend concept door zijn vormgeving en kaveigrootte zich integreren binnen de bestaande bebouwing. Net bouwperceel wordt gevormd voor een eengezinswoning. De creatie van dit bouwlot zal een toename inhouden van bet verkeer, doch dit zal, gezien de bestemming die aan het paced gegeven worth, beperkt blijven tot het woon werkverkeer van een particulier gezin, hetgeen aanvaardbaar is. Vanuit het mobiliteitsaspect is bet wel verantwoord dat de bestaande voetweg nr.103 tussen het Vosken en de Staatsbaan integraal bebouden blijfr. Deze voetweg vormt immers een verkorte verbinding van de bewoners in de omgeving van het Vosken, naar de Staatsbaan en de nabijiegen bushalte (ter hoogte van de woningen Staatsbaan ). Watertoets: J-Ioofdstuk III, afdeling 1, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van de watersystemen worden inges chat. De aanvraag werd daarom onderzocht op de zogenaamde watertoets;

6 De aanvraag is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone. Gezien de aanvraag een toename van ide bebouwde oppervlakte inhoudt, Ieidt dit tot de vermindering van de infiltratiecapaciteit van de bodem ten gevolge van de uitvoering van de verkaveling. Deze impact zal dienen opgevangen te worden in de voorwaarden bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, waarbij de afkoppeling van het hemeiwater client vooropgesteld te worden. Deze voorziening voor afkoppeling van het hemeiwater, in toepassing van de dan geldende verordeningen, kan bij een Jatere aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning worden opgenomen in de plannen. In deze omstandigheden kan in alle redelijkheid verwacht worden dat er geen schadehjk effect wordt veroorzaakt in de plaatselijke waterhuishouding, noch dat dit mag verwacht worden ten aanzien van het eigendom in aanvraag. Normen en percentages betreffende de verwezenlijking van een sociaal of bescheiden woonaanbod I/I; BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 31 januari 2012 HET VOLGENDE: Het college van burgemeester en schepenen geeft de verkavelingsvergunning af aan de aanvrager. Dc vergunning worth afgegeven onder volgende voorwaarden: - naleving van de hierbij gevoegde voorschriften in vervanging van de voorgelegde; - de kavels I en 3 worden uit de verkaveing gesloten omdat zij bun bestemming bekomen bebben ( bestaande woningen Staatsbaan 272 en Vosken 18). - de voetweg nr. 103, tussen bet Vosken en de Staatsbaan, diem in zijn huidige toestand volledig bebouden te blijven en vrij toegankelijk voor de gebruikers van deze voetweg. - de inrit van bet ontworpen perceel naar het Vosken wordt op kosten van de verkavelaar aangelegd. - Vanaf de grens met bet openbaar domein (Vosken) worth de inrit over een afstand van minimaal 5m aangelegd op het niveau van de straat (Vosken), daarna overgaand met een beffingsgraad van maximaal 2 o naar bet ontworpen perceel. Ten opzichte van het perceel Vosken 18 en de te behouden voetweg nr. 103 kan gewerkt worden met L-profielen om bet niveauverscbil ten opzichte van de aanpalende percelen op te vangen. De verkavelingsvergunning geldt als vergunning voor de aan te leggen inrit door de verkavelaar zoals omschreven in artikel , 4 van het YCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). - te voldoen aan de voorwaarden gesteld in bet advies van Riobr% - te voldoen aan de vootwaarden gesteld in het advies van Infrax voor wat betreft bet elektriciteit- en kabeltelevisienet - te voldoen aan de voorwaarden gesteld in bet advies van Infrax voor wet betreft bet gasnet - de verkaveling is slecbts uitvoerbaar nadat aan de gestelde voorwaarden zijn voldaan en dit geattesteerd door de gemeente. Aan ide vergunning orden volgende lasten erbonden: (1) Dc erjtaveling mag in fasen wcriden uitgevaerd ~ea1s hierna werdt emsehreven. fasc I fasc 2 (1) et~a/mk elwnkn ~q~.asnk ~g!n8.l~;gøshx IJiIIJ,JJI.~ verksve/iig). Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. Belangrjke bepalingen ult de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

7 Art Ben afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of ceo kennisgeving van de stilzwijgende bcslissing wordt binnen con ordctcrmijn van den dagen en per bcvciligde zending bezorgd aan de aanvrager en aan de gcwestci~kc stedenbouwkundigc ambtenaar. Dc gewcstcii~ke stedenbouwkundige ambtenaar ontvangt ook een afschrift van het vcrgunningendossier, bchoudens indien hij omtrent de vergunningsaanvraag een advies heeft verstrekt. Ben afschrift van de uitdmkkei~ke beslissing of een kennisgeving van de stilzwi)gende beslissing wordt tevens bezorgd 2am 10 de adviserende instandes, vermeld in ardkel , 1, eerste lid; 2 de toezichthoudende architect, indien deze daarom vetzoekt. Dc Vlaamsc Regezing bepaait de gevallen waarin ontvoogde gemeenten geen afschriftcn of kennisgevingen moeten overmakcn aan de gewestelijkc stedenbouwkundige ambtcnaar omwille van de beperkte niimtclijke impact van de vergunde handelingen of de cenvoud van bet dossier. 2. Ben mededeing die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvxager gedurende ceo periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. Dc aanvrager brengt de gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. Dc Vlaamse Regering kan, zowel naar do inhoud als naar de vorm, aanvuliende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen. Dc gcmeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termi~n van den dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van bet college van burgemeester en schepcnen. Dc gemeentesecretaris of zijn gemachtigdc lcvert op eenvoudig verzoek van elke belanghcbbende, vermeld in artikcl , 2, een gewaarmerkt afschrift van bet attest van aanplakking af. 3. an eon vcrgunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfcndertig dagen, te rekenen vanaf de dag van aanplakking, op de hoogtc werd gebracht van de instdlling van cen administratief bcroep. Indien ecn administratief beroep wordt ingesteld, geldt artikel , 8. Dezc bepaling geldt onvcrminderd artikel 4.5.1, 2, van deze codex en artikel 4.2.6, 2, eerstc lid, van bet decreet van (...) betreffende het grond- en pandenbelcid. 4. Ben door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en bet bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die bet voorwerp uitmaakt van de vergunning. Beroepsmogelijkheden Art Tegen de uitdmkkelijke of stilzwijgende beslissing van bet college van burgemecster en schepenen omtrent de vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin de gemeente is gelegen. Bij bet behandelen van bet beroep onderzoekt do deputatie de aanvraag in haar vofledigheid. 2. I let beroep, vermeld in 1, kan door volgendc belanghebbenden worden ingesteld: 1 de aanvrager van de vergunning-, 2 elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstrecksc of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden ingevolge do bcstreden beslissing 3 procesbekwanie verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestrcden beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking overeenkomstig de statuten; 40 de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, behoudens in de gevallen, vermeld in artikel , 1, derde lid; 5 de adviserende instandes aangewezen krachtens artikel , 1, eerste lid, op voorwaarde dat zij ti~dig advies hebben verstrekt of ten onrechte niet om advies werden vcrzocht. 3. I-let beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat 10 voor wat betreft bet beroep ingesteld door de aanvrager: de dag na dew waarop bet afschrift of de kennisgeving, vcrmeld in artikel , 1, eerste lid, werd betekend; 2 voor wat betreft bet beroep ingesteld door de gewestei~ke stedcnbouwkundige ambtenaar of door de adviserendc instanties aangewezen krachtens artikel , 1, eerste lid de dag na deze waarop bet afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel , 1, tweede lid, werd betekend; 3 voor wat betreft bet beroep ingesteld door elke andere belangbebbende de dag na doze van aanplakking. 4. I let beroepscbrift wordt op straffe van onontvankei~khcid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie. Dc indiener van bet beroep bezorgt geijktijdig en per beveibgdc zending een afschnft van bet beroepschrift aan de aanvrager van de vergunning en aan bet college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zeif de indiener van bet beroep zijn. Mn de deputatie wordt, op straffe van onontvankei~kbeid van bet beroep, een bewijs bczorgd van deze beveiligde zending aan de aanvragcr en aan het college. 5. In de gevaflen, vermeld in 2, cerste lid, 1, 2 en 3, dient bet beroepschrift op straffe van onontvankeijkheid vergezeld te zi~n van bet bcwijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, bebalve als bet beroep gericht is tegen cen stilzwi~gende weigering. Dc dossiervergoeding is verscbuldigd op rekening van de provincie. Rekeningnr of IBAN: BES BIC: GKCCBEBB

8 Provincie Vlaams Brabant, diverse ontvangsten, I rovincieplein I te 3010 Leuven Verplichte mededeling: 1ST-Ito-BR naam gemeente aanvraag + naam beroepsindiener. 6. Dc daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt ecn afschrift van her beroepschrift over nfl de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. 7. Ret college van burgemeester en schepenen maakr bet vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan de depuratie, en zuiks onverwi~ld na de ontvangst van her afschrift van bet beroepschrift let indienen van en beroepschrift schorsr onmiddeuijk de uitvoering van de vergunning tot San de betekening van de beroepsbcslissing aan de aanvrager. Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 An Her beroepschriit, bedoeld in artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagrekend en bevat: 10 de naam, de hoedanigheid en bet adres van de indiener van bet beroep, en, in voorkomend geval, zi;n telefoonnummer en mailadres; 2 de idenrificarie van de bestreden beslissing en van bet onroerend god dat bet voorwerp uitmaakt van dcxc beslissing; 3 een inhoudeli~ke argumentarie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing. Indien de indiener van bet beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervmden ingevolge de bestreden beslissing, omvat bet beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder of nadelen. Indien de indiener van bet beroep en procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel , 2, 3, van de Vlaamse Codex Ruimreh;ke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschriiving van de collectieve belangen welke door de bestreden beslissing zijn bedreigd of geschaad. Dc vereisten van dcxc paragraaf zljn voorgeschreven op straffe van ononrvankei~kheid 2. Indien de indiener van bet beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien bet berocpschrift uitgaat van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of een adviserende instande, vermeld in artikel , 1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimte1i~ke Ordening, wordt bet beroepschdft zo mogeijk vergezeld van een kopie of afdnik van de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden srilzwi~gende vergunningsbeslissing. Indien de indiener van bet beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis wad gebracht, voegt de indiener van bet beroep een kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evena]s een kopie van het resultaat van bet ontvankelijkheids en vollcdigheidsonderzoek, vermeld in artikel , 2, van de \ Iaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in zoverre dat beschikbaar is. Indien bet beroep nier worth ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de gewestei~ke stedenbouwkundige ambtenaar of cen adviserende instantie, vermelti in artikel , 1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimrelijke Ordening, wordt aan bet beroepschrift bet attest van aanplakking, vermeld in arrikel , 2, derde lid, van de Vlaamse Codex Ruimtcijke Ordening, toegevoegd, in zoverrt dat beschikbaar is. Indien de iadiener van bet beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel , 2, 3, van de Vlaamse Codex Ruimteli~ke Ordening, wordt aan bet beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging tocgevoegd. Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van dcxc paragraaf flier is voldaan, stelt zij de indiener van bet betoep in staat om bet dossier aan te vullen. Dc ontbrekende stiikken moeten bq bet provinciebesruur toekomen binnen een vervaltermijn van vijftien dagen, die ingaar de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare onrbrekendc stukken niet of niet ri~dig worden aangcleverd, dan leidt dat tot de onontvankelijkheid van bet beroep. Art. 2. Dc indiener van bet beroep kan aan bet beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hi~ nodig acht. Dc overtuigingsstukken worden door de indiener van bet beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven. Dc mdiener van bet beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij bet overmaken van de afschriften van bet beroepschrilt op grond van artikel , 4, tweede lid, en 6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot bet eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigmgsstukken, indien bet kopiercn van de overruigingsstukken niet toegclatcn is op grond van de regelgeving inzake aureurstechten of indien bet formaat of de aard praktische problemen stelt. Verval van de vergunning An Ecn vcrkavdingsvergunn.ing, waarbij gecn nieuwe wegen worden aangelegd, of bet trace van bestaande gemeentewegen flier moet worden gewijzigd, verbreed of opgehcven, vervalt van rechtswcge wanneer: 1 binnen cen tcrmijn van vijf aar na de afgifte van de vergunning in laarsre administratieve aanleg niet is overgegaan tot rcgistratie van de verkoop, de verhuring voor mccr dan negen jaar, of de vestiging van etfpacht of opstalrecht ten aanzien van ten minste écn derde van de kavels; 2 binnen een termiln van den jaar na de afgifre van de vergunning in laatstc administratieve aanieg niet is overgegaan tot dergelijke registrade ten aanzien van ten minste twee derde van de kavels. Voor de toepassing van her eersre lid:

9 1 wordt met vcrkoop gci~kgesteid: de nalatenschapsvcrdeing en de schenking, met dien verstande dat slechts éen kavel per deelgenoot of begunstigde in aanmerking komt; 2 komt de verkoop van de verkaveling in haar geheel niet in aanmerking 3 komt alleen de huor die crop gericht is de huurder te laten bouwen op het gehuurde goed in aanmerking. Voor de toepassing van bet cerste lid wordt tijdigc bebouwing door de verkavelaar conform de verkavelingsvergunning, met verkoop geli~kgcsteld. 2. Ben verkavelingsvergunning waarbi~ nieuwe wegen worden aangelegd, of waarbij bet trace van bcstaande gemeentewegen gewi~zigd, verbreed of opgeheven worth, vervalt van rechtswcgc wanneer 10 binnen cen termijn van vijf jaar na de algifte van de vergunning in Iaatste administratieve aanleg niet is ovcrgegaan tot de oplevering van de onmiddellijk uit te voeren lasten of tot bet verschaffen van waarborgcn betreffende de uitvoering van deze lasten op de wijze, vermeld in artikel , 1; 2 binnen een termijn van tien ~aar na de afgifte van de vergunning in laatste aanleg niet is overgegaan tot registratie van de in 1 bedoelde rechtshandeingen ten aanzien van ten minste CCn derde van de kavels; 3 binnen ecn termi~n van vijftien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste aanleg niet is overgegaan tot registratie van de in I bedoelde rechtshandeingen ten aanzien van ten minste twee derde van de kavels. Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkavelaar conform de verkavcingsvergunning, met verkoop geijkgesteld. 3. Onverminderd 1 en 2 vervalt een verkaveling waaraan cen sociale last, vermeld in artikel van het decreet van (...) betreffende bet grond en pandenbeleid, is verbonden, van rechtswege indien de sociale last uitgevoerd worth in natura en de werken niet zijn voltooid binnen de vi~fparentermijn, vermeld in artikel , 1, eerste lid, 2, van voormeld decreet. 4. Indien de verkavelingsverguniung uitdrukkelijk melding maakt van de verscbillende fasen van bet verkaveingsprofrct, worden de termijnen van verval, vermeld in 1, 2 en 3, gerekend per fate. Voor de tweede en volgende fasen worden de termi~nen van verva] dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokkcn fate. 5. I-let vex-val, vermeld in 1 en 2, 2 en 3, en 3, geldt slechts ten aanzien van bet niet bebouwde, verkochte, verhuurde of aan een er~acht of opstalrecht onderworpen gedeelte van de verkaveling. 6. Onverminderd 5, kan het verval van rechtswege niet worden tegengesteld aan personen die zich op de verkavelingsvergunning beroepen, indien zij kunnen aantonen dat de overheid, na bet verva], en ten aanzien van écn of meer van bun kavels binnen de verkaveing, wi~zigingen aan de vcrkaveingsvergunning heeft toegestaan, of stedenbouwkundige of bouwvergunningen of stedenbouwkundige attesten heeft verleend, in zoverre deze door de hogere overheid of de rechter niet onrcchtmatig werden bevonden. 7. Dc Vlaamse Regering kan maatregelen treffen aangaande de kennisgeving van bet verval van rechtswcge. Mededeling Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor bet opmaken van statistieken en voor wetcnschappelijke doeleinden. U hebt bet recht om uw gegevens in deze bcstanden in te kfiken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen. Vanwege het college, Op bevel: secretañs get) Johan Geens De schepen - voorzitter, wnd get) Ivan Vanderzeypen Voor eensluidend afschrift, Af eleverd: I februari 2012 red ranckx urgeme a (I) Schrappen of weglaten wat niet van toepassing is.

10 Stedenbouwkundige voorschriften in vervanging van de voorgestelde, gevoegd bij de aanvraag voor een verkavelingsvergunning, ingediend door Landmeetkantoor Wiflems bvba, Kasteelstraat 43, 3071 Erps Kwerps voor een perceel grond gelegen te Lubbeek, Vosken(LUB) ZN, kadastraal gekend onder (am. 1) sectie A nr. 205 X6 (dccl), (afd. 1) sectie A nr. 205 M5 (dccl), (afd. 1) sectie A nr. 205 F. DOSSIER: VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er wordt geopteerd voor eengezinswoningen. Voorzieningen voor een inwonende hulpbehoevenden zijn toegelaten voor zover ze niet afsplitsbaar zijn van de woning. Voor de definitie van zorgwoningen wordt verwezen naar de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Stcdenbouwkundig voorschrift Enkel eengezinswoningen, met inbegrip van zorgwoniñgen worden toegelaten. 1.1.B. NEVENBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Woningsplitsing is niet toegelaten, evenals nevenbestemmingen vreemd aan de woonftinctie zeif. Complementaire bedrijvigheid is niet toegelaten BESTEMMING BIJGEBOUW(EN) Toeichting I-let concept van deze verkaveling is dusdanig dat alle woningbijgebouwen binnen een bepaalde zone dienen gebouwd te worden ten opzichte van het hoofdvolume, om een Stedenbouwlcundig voorschrift De woningbijgebouwen kunnen enkel bestemd worden als garage of berging of tuinhuis.

11 optimale benutting van de win te garanderen. I I 1.3. BESTEMMING NIET BEBOUWD GEDEELTE Binnen de verkaveling wordt bewust geopteerd voor een dieptewerking ten voordele van de privacy. miners, door de zijdelingse grenzen wssen de kavels hard te defrnieren en door voldoende diepe tuinen mogelijk te maken, kan elke woning optimaal geènt worden op haar win zonder dat de privacy in het gedrang komt. Er worden enkel tuinen toegestaan om het residentiele karakter van de verkaveling te waarborgen. Private ruinen 2. VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN 2.1. VOORSCHRJFTEN HOOFDGEBOUW(EN) 2.1.A. TYPOLOGIE Binnen de verkaveling wordt gekozen voor het type open bebouwing onder de vorm van een achterin gelegen kavel. Dit gebouwentype komt nu al binnen het straatbeeld voor zodat het voorgestelde type zich zal integreren binnen de bestaande bebouwing. Open zoals weergegeven op het verkavelingsplan. 2.1.B. INPLANTJNG Toelicliting Van deze maat kan niet afgeweken worden - De inpianting van de woning gebeurt zoals voorgesteld op het omdat ze een belangrijke constante vormt verkavelingsplan. binnen de verkaveling. Ze zorgt voor een - De minimale zijdelingse bouwvrije strook worth vastgelegd op bewust gewild ritme. 10 m. De bouwli~n wordt bepaald op basis van - De maximale bouwdiepte voor het hoofdgebouw bedraagt recent opgerichte gebouwen, waarmede een 12m op het ge1i~kv1oers en 12m op de verdieping. toekomstgerichte ruimtelijke ordening van het gebied wordt bekomen. 2.1.C. BOUWVOLUME Doordat het hoofdvolume vast is voor elke kavel en doordat het hoofdvolume duidelijk hoger is dan de bijgebouwen ontstaat een GABARIT - Het hoofdgebouw telt maximaal 2 bouwlagen. - De kroonlijsthoogte ter hoogte van de bouwlijn en gemeten

12 ritmiek van variaties op een zelfde thema. tussen het normaal grondpeil en de bovenzijde van de kroonlijst ligt tussen de 4m en 6m VLOERPEIL Max. 0.3meter boven het bestaand maaiveld. 2.1.D. VERSCHIJNINGSVORM Er wordt in het concept erg veel belang GEVELMATERIALEN gehecht aan het kader waarbinnen de Alle constructies, zowel hoofd- als bijgebouwen, moeten woningen tot stand kunnen komen. Dat opgetrokken worden in materialen die esthetisch en duurzaam betekent dat initiatief tot het creëren van verantwoord zijn. Ze moeten harmonisch passen in de architectuur de drijfveer zal zijn om deze omgeving en binnen de eigen kavel onderling een verkaveling tot een kwalitatieve samenhangend geheel vormen. Geprofileerde metalen woonomgeving te laten worden. bekiedingen, zichtbare asfaltproducten en geglazuurde Net concept van de verkaveling is dusdanig geveistenen worden niet toegelaten. dat binnen een minimum aan grenzen een maximum aan architecturale vrijheid worth DAKVORM voorzien. Ret residentieel karakter van de - de helling der dakvlakken ligt tussen 0 en 45. verkaveling zal hoe dan ook door - Gebogen daken zijn toegelaten binnen de profilering van een materiaalgebruik onderstreept worden. dakhelling van max. 45 en vertrekkend van op de vloerplaat van de verdieping VOORSCHRIFTEN BIJGEBOUW(EN) 2.2.A INPLANTING Toelichdng Bijgebouwen worden losstaand van het hoofdgebouw opgericht. De zone voor bijgebouwen mag slechts voor 50 % bebouwd worden. Zo kri~gt men, naargelang de keuze, verschillende constructies op de verschillende kavels. Er worden geen bijgebouwen toegelaten op het ontworpen perceel. Bergingen en garages dienen in het hoofdgebouw opgenomen te worden VOORSCHRIFTEN DUURZAAM BOUWEN EN KWALITETTSASPECTEN De gewestelijke verordening hemeiwater moet uiteraard nageleefd worden. Bijkomend worden er maatregelen getroffen inzake de aan te leggen verhardingen. Zaken inzake duurzaamheid die volgen uit het verkavelingsconcept en niet moeten vastgelegd worden in de voorschriften zijn het zongericht bouwen. Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende materialen of materialen toegepast met een brede voeg. Waterdichte vlakken zijn enkel voor de verhardingen van de terrassen toegelaten, mits ze afwateren naar de win en mits een onmiddelli~ke bezinking mogelijk is. FotovoltaIsche zonnepanelen en/of zonneboilers op een plat dak en fotovoltaische zonnepanelen en/of zonneboilers geintegreerd in het hellende dakvlak zijn toegelaten. Onder

13 zonnepanelen of zonneboilers geintegreerd in het hellende dakvlak worden verstaan die vlakvormige voorzieningen die: - of¼ el bovenop de feitelijke dakbedekking en dus in dezelfde helling maar ertegen of enkele centimeters erboven worden gemonteerd, - ofwel tussenin of ter vervanging ervan zijn geplaatst en bijgevolg zeif als dakbedekking fungeren. 3. NIET-BEBOUWD GEDEELTE 3.1. RELIEFWIJZIGINGEN Toelichtin - Het ontworpen bouwperceel heeft een dalend niveau richting Staatsbaan. Ter hoogte van het Vosken, waar de inrit naar bet perceel moet aangelegd worden is het terrein zelfs sterk dalend. Stedenbouwkundj voorschrift Reiiefwijzigingen worden niet toegestaan op het ontworpen perceel, behoudens de grondoppervlakte van de woning maximaal 30 cm boven het bestaand maaiveld). Onmiddellijk na het terrasgedeelte van de woning wordt aangesloten op het tuinniveau van de kavel. De gebeurt eveneens met een overgangshelling van maximaal 30. Het niveau van de aangrenzende kavels moet aangehouden blijven op het terrein over een afstand van minimaal 0,50m te rekenen vanaf de perceelsgrenzen. - Vanaf de grens met het openbaar domein (Vosken) wordt de inrit over een afstand van minimaal Sm aangelegd op het niveau van de straat (Vosken), daama overgaand met een hellingsgraad van maximaal 2 0~ naar het ontworpen perceel. Ten opzichte van het perceel Vosken 18 en de te behouden voetweg nr. 103 kan gewerkt worden met L-profielen om her niveauverschil ten o zichte van de aan alende ercelen o te van en INRICHTINGSELEMENTEN Ret groene karakter client optimaal gevrijwaard te worden. In de zijtuin en achtertuin zijn kleine constructies toegelaten - Achter de woning en aansluitend ermee, kan een terrasverharding worden aangebrach t. De terrasverhardingen moeten minimaal I m van de perceelsgrenzen verwijderd blifren. - Siervijvers en zwembaden zijn toegelaten in de tuinzone. - Rotstuintjes, pergola s, barbecues, speeltoestellen en tulnornamenten - de totale oppervlakte van al deze verhardingen bedraagt maximaal 80m2, met inbegrip van alle bestaande niet overdekte constructies, tot op 2m van de perceelsgrenzen.

14 3.4. AFSLUITJNGEN Toelichflng Er wordt geopteerd naar éénvormig materiaalgebruik voor wat betreft de afgrenzing van de percelen. De afsluiting van het terrein bestaat uit een levende haag of een paal met draadafsluiting van maximaal 2m hoogte met een horizontale dwarsplaat van maximum 0,40m hoogte. De levende haag worth ingeplant op minimum O,50m uit de perceelsgrens. Gezien om gevoegd te worden bij de beraadslaging van het schepencollege d.d. 31/01/2012. Voor eensluidend afschrift, Afgeleverd: 01/02/2012 e burgemeester, reddy Vranc

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 3 maart 2014. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 6 personen 1 003 Financiën. Bestellingen. Aktename

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Gedeeltelijke herziening

Gedeeltelijke herziening STAD LEUVEN ALGEMENE BOUWVERORDENING STAD LEUVEN (fase 1) Gedeeltelijke herziening Dienst ruimtelijk beleid Ontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 08/02/2013 Definitieve

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant.

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015 Beste lezer, Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Deze handleiding maakt u wegwijs in de vele tegemoetkomingen

Nadere informatie

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant.

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013 Beste lezer, Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Deze handleiding maakt u wegwijs in de vele tegemoetkomingen

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw

Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw Jan Willen januari 2008 i Inhoudsopgave 1 België 1 2 Historiek 1 3 Het Gewestplan 2 3.1 Legende....................................... 3 3.2 Ruimtelijk kwetsbare gebieden..........................

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART 1. Bepalingen 1.1. Algemene bepalingen Deze zone wordt ingericht als woonwagenpark, waarbij een woonwagen gedefinieerd kan worden als een woongelegenheid,

Nadere informatie

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Kopie Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 oktober 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid;

Nadere informatie

VERKOOP VAN EEN TE RENOVEREN WOONHUIS Reigerstraat 32/36 9000 Gent Verkoopdossier

VERKOOP VAN EEN TE RENOVEREN WOONHUIS Reigerstraat 32/36 9000 Gent Verkoopdossier VERKOOP VAN EEN TE RENOVEREN WOONHUIS Reigerstraat 32/36 9000 Gent Verkoopdossier AG SOB Sint-Jacobsnieuwsstraat 17 9000 Gent Tel: 09/269.69.00 Fax: 09/269.69.99 info@sob.gent.be www.agsob.be 1/39 0. INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april 2013. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen 1 003 Lokale economie. Aanvraag

Nadere informatie

Wet-, Decreet- en Regelgeving. Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed

Wet-, Decreet- en Regelgeving. Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed Wet-, Decreet- en Regelgeving Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed (officieuze coördinatie) datum laatste bijwerking: 15/08/2012 1 2 COLOFON Samenstelling: Kristoff

Nadere informatie

Stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen Hoe een stedenbouwkundige vergunning aanvragen Samenstellen van een proefaanvraag U hoeft niet steeds een volledig uitgewerkt plan op te stellen om na te gaan of de werken die u in uw hoofd hebt een kans

Nadere informatie

Wet-, Decreet- en Regelgeving. Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed

Wet-, Decreet- en Regelgeving. Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed Wet-, Decreet- en Regelgeving Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed (officieuze coördinatie) datum laatste bijwerking: 05/02/2013 1 2 COLOFON Beleidsdomein Ruimtelijke

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

Afdeling 1. Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Pagina 1 van 10. Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen

Afdeling 1. Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Pagina 1 van 10. Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen Afdeling 1. Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Toepassingsgebied en definities Verplichtingen van de ontwikkelaar tegenover Pidpa

Nadere informatie

DECREET GROND- EN PANDENBELEID

DECREET GROND- EN PANDENBELEID DECREET GROND- EN PANDENBELEID VANDEN BROELE Colofon Verantwoordelijke uitgever: Departement RWO Druk: Vanden Broele Grafische Groep Depotnummer: D/2009/3241/298 Copyright Departement RWO INLEIDING Deze

Nadere informatie

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-energa voor de activiteiten elektriciteit en gas op 12 februari

Nadere informatie

Wet-, Decreet- en Regelgeving

Wet-, Decreet- en Regelgeving Wet-, Decreet- en Regelgeving Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen en Archeologie (officieuze coördinatie) 1 juli 2006 COLOFON Samenstelling : Vesna Van Renterghem Tekstverwerking: Vesna Van

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

AVV106-02 K: 19569 Dossier: 2260 Bijlagen: 4. STATUTEN van het gebouw te 9000 Gent, Voorhavenlaan 23/25 Genaamd RESIDENTIE LOODS 22

AVV106-02 K: 19569 Dossier: 2260 Bijlagen: 4. STATUTEN van het gebouw te 9000 Gent, Voorhavenlaan 23/25 Genaamd RESIDENTIE LOODS 22 19031 16708 AVV106-02 K: 19569 Dossier: 2260 Bijlagen: 4 STATUTEN van het gebouw te 9000 Gent, Voorhavenlaan 23/25 Genaamd RESIDENTIE LOODS 22 Het jaar TWEEDUIZEND EN ZES. Op zes september. Voor Ons, Meester

Nadere informatie

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Wijze van uitgifte / Procedure 4 2.1 Procedure 4 2.2 Uitgifte / optievoorwaarden

Nadere informatie

Gemeenteraad van 28/01/2004

Gemeenteraad van 28/01/2004 Gemeenteraad van 28/01/2004 Aanwezig: Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Gilberte Muls, Schepenen Roger Wierinckx, Maurice Fol,

Nadere informatie

BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM. van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteeweg 11

BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM. van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteeweg 11 Basisakte - 2014 - AL - 11-00-0224/006 Rep.nr. 2014/ Heden BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteeweg 11 Voor mij, Dominique VERHAEGHE,

Nadere informatie

MLAV1/0100000097/fl/bama

MLAV1/0100000097/fl/bama /fl/bama OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. TEXACO BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN BENZINESTATION, GELEGEN TE 2650 EDEGEM, PRINS BOUDEWIJNLAAN 465, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

Zitting van 18 december 2014

Zitting van 18 december 2014 Zitting van 18 december 2014 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams: Burgemeester; Vital Van Dessel, Marie-Louise Maes, Diane Willems, Bert De Wit, Elynn Van Uffel, Jan Van Herck: Schepenen; Marc Verlinden:

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie