ZITTING VAN 23 december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN 23 december 2013"

Transcriptie

1 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 23 december 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Marijke Gidts, Heleen Vangeel, Veerle Daems en Martine Dierickx, de heren Pierre Otzer, Jan Van Brusselt, Marc Vanneste en Hugo Simoens, leden Eddy Hendrickx, Secretaris Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen openbaar gedeelte vorige vergadering De notulen worden eenparig goedgekeurd. 2. Beslissing gemeente stopzetting samenwerking IGO (groendienst) : kennisname Dit impliceert dat deze werken voortaan door personeel van het OCMW zal moeten gebeuren (ongeveer ½ FTE in uren uitgedrukt). De raad neemt kennis. 3. Voetweg 60 : dading met als doel de weg terug toegankelijk te maken voor iedereen De raad nam in het verleden al de principebeslissing deze voetweg, die kan dienen als doorgangsweg voor schoolgaande kinderen tussen zaal Santro en de Meenselstraat, terug open te maken op vraag van de gemeente. De pachter van het perceel nr 205 dat eigendom van het OCMW is, verzette zich hiertegen, samen met eigenaars en pachters van andere percelen waar de weg overliep. Nu werd een ontwerp van akkoord bereikt, waarbij de weg wordt opengemaakt, het OCMW een vraag zal inleiden tot verplaatsing van de weg waarbij de zate van de eigendom van het OCMW verlegd wordt naar een ander stuk grond, zodat het perceel theoretisch stijgt in waarde, en er een meerwaarde zal moeten vergoed worden aan de gemeente. De raad aanvaardt dit voorstel unaniem. Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 1/10

2 4. Gebruiksovereenkomst OCMW-busje door PVT : goedkeuring PVT Andreas wenst occasioneel gebruik te maken van het busje van het OCMW, al dan niet met chauffeur. De raad keurt dit beginsel eenparig goed, maar delegeert de prijsbepaling naar het vast bureau 5. Voorstel van Infrax om als coördinator op te treden bij gemeenschappelijke overheidsopdrachten voor de aankoop van elektriciteit en gas. Infrax stelt voor in de toekomst op te treden als coördinator bij een gezamenlijke overheidsopdracht voor de aankoop van elektriciteit en aardgas (rol die gemeente Lubbeek voorheen voor ons vervulde). De raad gaat eenparig akkoord. 6. Voorstel tot aanpassing verzekeringspolissen De brandpolissen voor drie onroerende goederen (OCMW-gebouw, noodwoning en Staatsbaan 63) worden hierdoor goedkoper. De raad keurt dit eenparig goed. 7. Interleuven : buitengewone en gewone algemene vergadering 26 maart 2014 : aanduiden vertegenwoordiging en vaststellen mandaat De raad duidt eenparig Koenraad van Coppenolle aan voor beide vergaderingen met als mandaat het goedkeuren van de agendapunten. 8. Overheidsopdracht : plaatsen energiemeters serviceflats : gunning Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en het OCMW decreet van 19 december 2008; Gelet op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking zoals die beslist is in de raadszitting van 16 september 2013; Overwegende dat volgende firma s werden aangeschreven voor de levering van een digitaal systeem, waarbij de energie-input per flat gemeten wordt. (dus niet meer per kamer) met een geheugenfunctie. 1) Koen Willems, VRE Technieken, Lipselaan 24, 3020 Winksele, 0476/ ) Chris Van Geysel, NVG vof, Achttienaprillaan 36, 3012 Wilsele, 0498/ ) Hans Anthoons, Calorec, Tiensestraat 263, 3000 Leuven, 0478/ ) Eric Abts, Hoegaardsesteenweg 91 A, 3360 Bierbeek 5) Vandermolen Thierry, Staatsbaan 254, 3210 Lubbeek 6) Vrancken bvba, Zoutrootjesstraat 4, 3210 Linden 7) Luc Vleminckx, Oratoriënhof 22, 3210 Lubbeek 8) Coeckelberghs Stijn, Korte Herendaalstraat 12, 3210 Lubbeek 9) Jordaan, Ambachtenstraat 14A, 3210 Lubbeek 10) Evelec gcv, Lastberg 62, 3212 Pellenberg Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 2/10

3 Overwegende dat slechts één firma een offerte indiende, de firma V.R.E. Technieken; dat deze offerte conform het gevraagde is; Overwegende dat de huidige firma, ISTA, spontaan een offerte indiende voor een alternatieve oplossing; dat deze offerte in beginsel niet kan in aanmerking genomen worden om dat de firma niet bij de geselecteerde firma s was; Overwegende dat indien de offerte toch in aanmerking zou genomen worden, quod non, ze niet als regelmatig kan beschouwd worden, omdat de voorgestelde technische oplossing nog steeds een indirecte meting bevat met meters op de buitenzijde van de radiators, en zonder geheugen; dat deze oplossing technisch fundamenteel enkel verschilt van het huidige systeem waar de verbruikte energie-eenheden digitaal gemeten worden, waar dat nu analoog is; Overwegende dat dit voorstel niet beantwoordt aan de gestelde noden; Overwegende dat de offerte van V.R.E. wel regelmatig is, en de plaatsing van de meters bevat voor een totaal bedrag van ,26 euro voor de meters en 6.749,54 euro voor de uitlezing ((bedragen exc btw). Budget : investeringskrediet 3/2012 Beslist eenparig: Artikel één : De offerte van ISTA niet in aanmerking te nemen omdat deze firma niet geselecteerd was voor het indienen van een offerte in hoofdorde, en in ondergeschikte orde omdat de technische oplossing die voorgesteld wordt in de offerte niet voldoet aan de gestelde technische vereisten. Artikel 2 : De offerte van de firma V.R.E. technieken regelmatig te verklaren; Artikel 3 : De opdracht voor de levering en plaatsing van een digitaal systeem, waarbij de energie-input per flat gemeten wordt. (dus niet meer per kamer) met een geheugenfunctie, te gunnen aan de firma VRE Technieken, Lipselaan 24, 3020 Winksele, overeenkomstig de voorwaarden van de offerte van 29 oktober 2013, voor een bedrag van ,26 euro voor de meters en 6.749,54 euro voor de uitlezing ((bedragen exc btw). Artikel 4 : De uitgave te dragen op investeringskrediet 3/2012 De gunningsbrief zal pas verzonden worden nadat een delegatie van de raad een werkende installatie met deze apparatuur heeft bezocht. 9. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg : reglement onregelmatige prestaties De DGAT moet ook buiten de bureau-uren prestaties kunnen leveren. Nu de RPR aangepast is, kan ook het reglement voor deze prestaties gestemd worden en bekendgemaakt aan cliënten en personeel. Voorstel : Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 3/10

4 Reglement onregelmatige prestaties DGAT, OCMW Lubbeek Aanvraag: Cliënten die hulp nodig hebben tijdens deze uren dienen een schriftelijke vraag te richten aan de begeleidende van de dienst en dit uiterlijk twee weken vooraleer de onregelmatige prestaties van start zouden gaan. Uitzonderingen kunnen toegestaan worden in geval er zich een onvoorziene omstandigheid voordoet, bvb verslechterde situatie van de zorgbehoevende. In dit geval dient er na opstart van de onregelmatige prestaties alsnog een schriftelijke vraag gericht te worden tot de dienst. Voor wie en welke taken? De noodzaak tot onregelmatige prestaties zal worden afgewogen door de verantwoordelijke van de dienst, die desgevallend een huisbezoek aflegt. Er zal hierbij rekening gehouden worden met volgende zaken: - Is er mantelzorg aanwezig die bepaalde taken nog op zich kan nemen tijdens deze uren - Indien er wel mantelzorg is, maar deze noodzakelijk dient ontlast te worden, kan van bovenstaande regel toch afgeweken worden - Er mogen alleen noodzakelijke taken zoals bvb toilet geven, ontbijt maken, uit bed halen, middagmaal maken, uitgevoerd worden tijdens de onregelmatige prestaties Niet dringende taken zoals bvb strijken, wassen, boodschappen, mogen geenszins gebeuren door de verzorgende tijdens de onregelmatige prestaties. De verzorgende mag in geen geval de woning verlaten tijdens de onregelmatige prestaties. Organisatie van de onregelmatige prestaties: De hulpbeurt wordt in tijd zo veel mogelijk beperkt. In geval de hulpbeurt minder dan twee uur telt, zal de cliënt alsnog 2 uur dienen te betalen. Hierbij mag de cliënt de verzorgende niet langer dan noodzakelijk aan het werk stellen en dan taken laten uitvoeren die niet noodzakelijk zijn (zie hierboven) om deze twee uur opgevuld te krijgen. De zorgbehoevende krijgt het telefoonnummer voor de bereikbaarheid van de dienst. Dit nummer mag niet doorgegeven worden aan derden en mag alleen gebeld worden bij dringende situaties (bvb onvoorziene opname in een ziekenhuis, ) Voorziene annuleringen : zie hieronder. Kostprijs: Er wordt een toeslag van 30% op de basisprijs gevraagd voor gepresteerde uren op zaterdag en tussen 20u en 7u. 67% voor uren op zon- en feestdagen (zie ook F51, prijsberekening). Stopzetting onregelmatige prestaties: In geval de zorgbehoevende de regels overtreedt, krijgt deze in eerste instantie een schriftelijke waarschuwing. In geval men de regels blijft schenden, wordt een alternatief gezocht en worden de onregelmatige prestaties stop gezet. De zorgbehoevende kan ten allen tijden de onregelmatige prestaties stop zetten of annuleren, wel met de regel in acht te nemen dat men ten laatste om 15u de werkdag ervoor dient te bellen naar de dienst. De raad keurt dit reglement goed met onmiddellijke ingang. Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 4/10

5 10. Serviceflats : reglementswijziging en gelijkschakeling prijzen Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en het OCMW decreet van 19 december 2008; Gelet op het reglement voor de serviceflats Residentie Prinses Astrid, zoals goedgekeurd door de raad op 20 december 2010: Overwegende dat sinds het begin van de uitbating van de serviceflats een administratieve kost wordt geheven bij de afrekening van de energiekost voor verwarming; Overwegende dat het met toepassingen van de beginselen van de openbaarheid van bestuur opportuun is dat dit bedrag expliciet vermeld wordt in het reglement van de flats en de individuele overeenkomsten; dat het eveneens opportuun is in het reglement te vermelden dat verwarming en elektriciteit niet inbegrepen zijn in de dagprijs, evenmin als private aansluitingen op nutsvoorzieningen; Overwegende dat de Prijzencommissie op 7 april 2011 aan het OCMW een prijsverhoging toestond; Overwegende dat deze prijsverhoging tot nu toe niet volledig werd toegepast voor de bewoners die voor 1 mei 2011 reeds in de serviceflats verbleven; dat dit onderscheid niet langer kan gemotiveerd worden; dat de toelating van de prijzencommissie dan ook ten volle zal benut worden voor alle flats vanaf 1 januari 2014; Beslist met zes stemmen voor en drie tegen (de heren Otzer, Van Brusselt en Vanneste): Artikel één : artikel 6 van het reglement Serviceresidentie Prinses Astrid wordt in fine aangevuld met volgende bepaling : In de dagprijs is begrepen: de huur, een bijdrage in het onderhoud, de verwarming- en de verlichting van de gemeenschappelijke delen, een bijdrage in de containerkosten voor het afhalen van huishoudelijk afval, een bijdrage in de personeelskosten en de algemene kosten en een brandverzekering met afstand van verhaal. Niet inbegrepen zijn de prijzen voor elektriciteit en verwarming van de flat zelf. Bij de verrekening van de verwarmingskosten zijn de opnamekosten en een bijdrage van 25 euro voor administratieve afhandeling ten laste van de bewoners. Kosten en heffingen voor individuele aansluitingen voor nutsvoorzieningen komen eveneens ten laste van de bewoners Artikel 2 : deze bepaling zal voortaan ook opgenomen worden in de individuele overeenkomsten. Artikel 3 : de dagprijs wordt vanaf 1 januari 2014 terug uniform voor alle bewoners, en wordt vastgesteld op 21,30 euro. Artikel 4 : De eerste zin van artikel 6 van het reglement Serviceresidentie Prinses Astrid wordt vervangen door : De dagprijs bedraagt 21,30 (1 januari 2014) Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 5/10

6 Artikel 5 : Dit reglement heeft uitwerking op 1 januari 2014 en het kwaliteitshandboek wordt overeenkomstig aangepast. De raad vraag er aandacht aan te besteden dat elke prijsstijging (ook indexaties) ook in het reglement zou opgenomen worden. 11. Serviceflats : aanvraag tot prijsaanpassing aan economische kost Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en het OCMW decreet van 16 december 2008; Gelet op het woonzorgdecreet van 13 maart 2009, in werking getreden op 1 januari 2010, en de huidige overgangsperiode; Gelet op de laatste toelating tot prijsverhoging door de prijzencommissie op 7 april 2011; Overwegende dat de raad deze toelating nog niet volledig heeft uitgeput, maar voor de bewoners die voor 1 mei 2011 huurden, de toegelaten verhoging tot nu toe beperkte ; Voor de bewonder vanaf 1 mei 2011: Dagprijs van 01/01/ /12/2013: 21,10 Dagprijs vanaf 01/01/2014: 21,30 Voor de bewonder vóór 1 mei 2011: Dagprijs van 01/01/ /12/2013: 19,41 Dagprijs vanaf 01/01/2014: 19,60 Overwegende dat de raad reeds besloot de gegeven toelating voor prijsaanpassing, verder uit te putten door een gelijkschakeling van de prijzen vanaf 1 januari 2014 op een dagprijs van 21,30 euro; Overwegende dat de prijsstelling van de serviceflats ook dan niet van die aard is om de kosten op voldoende wijze te dekken; Dat de rekening van 2012 een exploitatieverlies aantoont van ,92 euro, zijnde een verlies van 430 euro per flat op basis van een theoretische en in de praktijk niet haalbare bezetting van 100%;, Dat daarenboven en vooral moet rekening gehouden worden met de kapitaalsaflossingen die in 2014 een bedrag euro of meer dan 12 euro/dag bedragen per flat; Overwegende dat een stijging van de dagprijs met 4. euro/dag economisch enkel logisch is om het verlies financieel draagbaar te houden; Overwegende dat het voor de bewoners steeds mogelijk is zich te richten tot het bevoegde OCMW indien ze van mening zijn dat deze prijsverhoging hen in financiële moeilijkheden zou brengen, dat een individuele tussenkomst in dat geval Beslist met zes stemmen voor en drie tegen (de heren Otzer, Van Brusselt en Vanneste): Enig artikel : Aan de prijzencommissie zal een gemotiveerd voorstel gedaan worden om de huidige daghuurprijs van een serviceflat in de serviceresidentie Prinses Astrid op te trekken met 4 euro. Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 6/10

7 De zitting werd voor de stemming over dit punt even geschorst omdat in twijfel getrokken werd dat de correcte geïndexeerde bedragen vermeld werden. Na controle bleek dit inderdaad te kloppen. 12. Thuisdiensten : aanpassing bijdrageschalen. Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en het OCMW decreet van 16 december 2008; Overwegende een zeer groot aantal gebruikers van de thuisdiensten zich in de bovenste inkomenscategorie bevinden en hen hierdoor de maximumprijs voor de dienstverlening wordt aangerekend. Overwegende dat de maximumtarieven van de thuisdiensten in Lubbeek nog relatief laag zijn in vergelijking met andere OCMW s; Overwegende dat het nodig is voor de continuïteit van de dienstverlening dat meer kostendekkend wordt opgetreden; Overwegende dat het billijk is de uitbreiding van de inkomstenschaal lineair toe te passen,; Overwegende dat het reglement voor wijze van inkomensbepaling niet wordt gewijzigd; Overwegende dat deze operatie eenvoudig is door te voeren omdat de meeste inkomens nu al gekend zijn; dat enkel de cliënten die hebben gekozen voor de maximumprijs zonder inkomensonderzoek (+ 30 %) opnieuw moet voorgesteld worden eventueel een onderzoek te overwegen; Overwegende dat deze prijsregeling kan doorgevoerd worden vanaf 1 januari 2014; Beslist : Enig artikel : Vanaf 1 januari 2014 worden volgende prijzen van toepassing voor de thuisdiensten van het OCMW Lubbeek : Categorie Alleenstaande Gezin 1 persoon ten laste* 2 personen ten laste 3 personen ten laste** A < 725,79 < 967,72 < 1000 < 1050 < 1100 B 725,79 967, C D E F G H I J K L M N O Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 7/10

8 P Q R S T U V W X Y Z * Vanaf 3 de persoon; een persoon ten laste betekent fiscaal ten laste van de aanvrager (conform berekening aanslagbiljet van de personenbelasting). ** voor verdere personen ten laste wordt het bedrag telkens verhoogd met 50 euro *** welke inkomsten in aanmerking genomen worden, vindt u in het reglement Prijs per uur in euro: Categorie Klusjesdienst Warme maaltijden A 4 6 B 4,5 6,25 C 5 6,50 D 5,5 6,75 E 6 7 F 6,5 7,25 G 7 7,50 H 7,5 7,75 I 8 8 J 8,5 8,25 K 9 8,50 L 9,5 8,75 M 10 9 N 10,5 9 O 11 9 P 11,5 9 Q 12 9 R 14 9 S 16 9 T 18 9 U 20 9 V 22 9 W 24 9 X 26 9 Y 28 9 Z 30 9 één tarief voor alle soorten maaltijden (dieet, suikervrij, ) De nieuwe categorieën worden eenparig goedgekeurd. De nieuwe tarieven voor de maaltijden worden goedgekeurd met zes stemmen voor, onthouding van de heer Otzer en tegenstemmen van de heren Van Brusselt en Vanneste. De nieuwe tarieven voor de klusdienst worden Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 8/10

9 goedgekeurd met zes stemmen voor en onthouding van de heer Otzer en tegenstemmen van de heren Van Brusselt en Vanneste 13. Mantelzorgpremie : aanpassing toekenningsvoorwaarden Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 16 december 2008;; Gelet op het reglement Mantelzorgpremie, zoals laatst gewijzigd door beslissing van 25 mei 2010 Overwegende uit evaluatie van deze maatregel blijkt dat de initiële bedoeling niet bereikt wordt; dat na concertatie met betrokken diensten de overtuiging gegroeid is dat het meer opportuun is terug te keren naar een aantal meer restrictieve grenzen zoals die in het oorspronkelijke reglement werden ingesteld; Overwegende dat de vrijstelling van BEL-score op basis van bepaalde leeftijd volledig zijn doel voorbijschiet, omdat duidelijk blijkt dat er geen rekenkundig verband te stellen is tussen de leeftijd en de hulpbehoefte; Overwegende dat het eveneens opportuun is de graad van hulpbehoevendheid terug vast te stellen op een grens waar hulp reëel nodig is; Gehoord het hoofd van de maatschappelijke dienst in zijn uiteenzetting tijdens de vergadering van november 2013; Besluit eenparig Artikel 1 : In artikel 3 van het reglement Mantelzorgpremie van 19 november 2007 wordt in fine volgende bepaling geschrapt: Vanaf de maand, volgend op die wanneer hij of zij de leeftijd van 85 jaar bereikt heeft, wordt de zorgbehoevende vrijgesteld van de voorwaarden inzake Belprofielschaal of mindervaliditeitsscore. Artikel 2 : In artikel 3 wordt de voorwaarde voor het bezit van een Belprofielschaal bepaald als volgt : Een Belprofielschaal van: Maximum 6 maand oud, met een score kleiner of gelijk aan 34 punten en met een minimum score van 28 punten. Artikel 3 : Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 januari Artikel 4 : De beslissingen genomen voor de inwerkingtreding van dit besluit, en die inhoudelijk niet langer voldoen aan de bepalingen van dit besluit, behouden hun uitwerking voor de toegekende periode. Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 9/10

10 14. Meerjarenplan Budget 2014 De financieel beheerder geeft een toelichting bij het meerjarenplan en het budget Het schepencollege heeft 23 december 2013 formeel ingestemd met het jaarlijkse bedrag dat de gemeente bijdraagt in deze meerjarenplanning. Beiden documenten worden achtereenvolgens goedgekeurd met zes stemmen voor en onthoudingen van de heren Otzer, van Brusselt en Vanneste. Tijdens de bespreking merkt de heer Van Brusselt op dat het huis Staatsbaan 63 volgens het meerjarenplan zal verkocht worden, terwijl er aandacht moet zijn voor sociale huisvesting. De voorzitter repliceert hierop dat er geen betaalbare oplossingen naar voor gekomen zijn. Zo is een inbreng in het SVK niet aangewezen omdat er reglementaire problemen zijn met de huursubsidie (omdat huis eigendom is van een overheid) en de andere partners zelfs geen huur vragen voor hun eigendommen. Het resettlement project kwam het meest in de buur van een break-even, maar het is duidelijk dat Fedasil de voorkeur geeft aan LOI s in afbouw. Het geopperde alternatief om de woning in gebruik te nemen als noodwoning ter vervanging van de woning in Binkom, vast eveneens te duur uit. De voorzitter geeft eveneens nog een toelichting bij de vernieuwingen in de infrastructuur die in de toekomst nodig zullen zijn, en waarbij gedacht wordt aan een renovatie van leegstaande flats, versterking van de bestaande liftkooien, nieuwe grotere lift, werken aan het dak, vervangen van de ramen, Besloten zitting../.. De Secretaris, De Voorzitter, Eddy Hendrickx Koenraad Van Coppenolle Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 10/10

ZITTING VAN 22 juli 2013

ZITTING VAN 22 juli 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 22 juli 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Marijke Gidts, Heleen Vangeel, en Veerle Daems de heren Jan Van Brusselt,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 december 2011, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid VANDEN

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 april 2010, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 19 juni 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 25 oktober 2010, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 JUNI 2014

ZITTING VAN 2 JUNI 2014 ZITTING VAN 2 JUNI 2014 Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 12); Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf,

Nadere informatie

ZITTING VAN 25 november 2013

ZITTING VAN 25 november 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 25 november 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Marijke Gidts, Heleen Vangeel, Veerle Daems en Martine Dierickx,

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Zitting van 20 mei 2014.

Zitting van 20 mei 2014. Zitting van 20 mei 2014. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Marchand, Croon, Laureys, Verstappen, Peeters, Van Win, en Wittebrood leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 28 augustus 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Luc Haine, Marc Verheyen,

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 5 januari 2016, deel A: openbare zitting.

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 5 januari 2016, deel A: openbare zitting. RAAD VAN 2 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Afwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. E. Vangindertael, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. M. Heirman, Mevr.

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015.

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015. OCMW KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015. Openbare zitting 1. PERSONEEL EN INTERNE ORGANISATIE 1.1. Personeel 1.2. Interne

Nadere informatie

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel 1. Algemeen OCMW Lubbeek is eigenaar van zalen die zij ter beschikking stelt van verenigingen, scholen en bedrijven die de ruimte en materialen kunnen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria, Dieltjens

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 Bekendmaking website: 03.02.2015 THUISZORG OCMW BEERSEL Algemene voorwaarden dienstreglementering DOEL 1. Het OCMW stelt zich tot doel om zorgbehoevende

Nadere informatie

Raad van 23 maart 2011

Raad van 23 maart 2011 Raad van 23 maart 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Louis Debruyne, Pieter Vandenbroucke, Tine Vanderwee, Heidi Vanheusden,

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

Raad van 25 maart 2015

Raad van 25 maart 2015 Raad van 25 maart 2015 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., De Clercq A., Debusschere M.-T., Heirman K., Henderickx S., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 april 2013

ZITTING VAN 15 april 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 15 april 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Freya Verlinden, Marijke Gidts, Heleen Vangeel, Veerle Daems en

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans (vanaf punt 6), Luc Haine, Louis

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras,

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van maandag 18 augustus 2014 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns -

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 18 NOVEMBER 2013

ZITTING OCMW-RAAD 18 NOVEMBER 2013 ZITTING OCMW-RAAD 18 NOVEMBER 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 mei 2012

OCMW-raad van 10 mei 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Opnamevoorwaarden serviceflats

Opnamevoorwaarden serviceflats Opnamevoorwaarden serviceflats De kandidaat bewoners dienen aan de hierna omschreven toelatingsvoorwaarden te voldoen: 1. Verblijfplaats van de kandidaat vóór de datum van toewijzing. Voorrang wordt verleend

Nadere informatie

Ocmw Raad zitting 6 april 2011. Toelichtende nota Openbare zitting. 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage.

Ocmw Raad zitting 6 april 2011. Toelichtende nota Openbare zitting. 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage. Ocmw Raad zitting 6 april 2011 Toelichtende nota Openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage. 2. Nieuwbouw Woonzorgcentrum Hof ten Kouter 2.1 Stand van zaken bouw WZC Hof ten Kouter: zie

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave - voorzitter Knegtel Dirk, Op de Beeck Guido,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 27 augustus 2015 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA 08 juni 2015 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 16 juni om 20 uur in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2012/4 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Voorstelling werking sociaal

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

bij tussenkomst in de verblijfskosten in een woonzorgcentrum

bij tussenkomst in de verblijfskosten in een woonzorgcentrum Onderhoudsplicht bij tussenkomst in de verblijfskosten in een woonzorgcentrum Versie 4 mei 2011 Bij opname in een woonzorgcentrum (wzc) Elke inwoner van de stad heeft recht op dienstverlening van het OCMW.

Nadere informatie

Er wordt in het project gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen, zowel voor de binnen als buitenafwerking.

Er wordt in het project gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen, zowel voor de binnen als buitenafwerking. ALGEMENE INFO 1. CENTRALE RESIDENTIËLE LIGGING Het project residentie LONGAEVITAS situeert zich in de Bankstraat de belangrijkste hoofdweg van Hombeek op loopafstand van het dorp, vlakbij de parochiezaal

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit,

Nadere informatie

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 26.03.2015

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 26.03.2015 OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 26.03.2015 Bekendmaking website: 27.03.2015 THUISZORG OCMW BEERSEL Algemene voorwaarden dienstreglementering DOEL 1. Het OCMW stelt zich tot doel om zorgbehoevende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 09.01.2014 Doel HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOODOPVANGVOORZIENINGEN OCMW BEERSEL 1. De noodopvang wil een onmiddellijk onderkomen bieden aan Beerselaars die plotseling

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

OCMW-raad van 25 oktober 2012

OCMW-raad van 25 oktober 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Deze overeenkomst is geen huurovereenkomst en valt als dusdanig niet onder de toepassing van de huurwetgeving maar wel

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 maart 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid VANDEN

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

ZITTING VAN 30 APRIL 2014. mevrouw Van Acker Monique : de voorzitter. G. Praet, secretaris. De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

ZITTING VAN 30 APRIL 2014. mevrouw Van Acker Monique : de voorzitter. G. Praet, secretaris. De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 1 ZITTING VAN 30 APRIL 2014 Aanwezig : mevrouw Van Acker Monique : de voorzitter. mevrouwen :Nobels Hilde, Bracke Sabine, Paelinck Anny de heren: Verhoeven Philip,De Brauwer Daniel,Raman Peter,Oosterlinck

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2010/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1 Samenwerking Hoogendonck

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL PROVINCIE LIMBURG GEMEENTEBESTUUR DIEPENBEEK BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN 5-10-2010 001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET

Nadere informatie

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN

RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN Voor de berekening van de retributies wordt rekening gehouden met de categorie van de gebruiker(s). 1. Toepassing Vanaf 1/1/2014 en voor een termijn eindigend

Nadere informatie

Zitting van 20 maart 2007.

Zitting van 20 maart 2007. Zitting van 20 maart 2007. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe, Lesage en Matthys Cindy, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

AANVULLENDE DIENST THUISZORG

AANVULLENDE DIENST THUISZORG AANVULLENDE DIENST THUISZORG 1. ONTSTAAN De oprichting van een aanvullende dienst thuiszorg is ontstaan uit volgende vaststellingen: hulpbehoevenden hebben vaak te kampen met veel kleine praktische problemen,

Nadere informatie

Zitting R.M.W. 20.12.2012. Geachte

Zitting R.M.W. 20.12.2012. Geachte Zitting R.M.W. 20.12.2012 Geachte De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 20.12.2012 volgende beslissingen genomen, die overeenkomstig artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Wie is voor wat verantwoordelijk? Wie lid wil worden van de Minder Mobielen Centrale kan voor een aanvraag terecht bij maatschappelijk assistente Mieke Roose

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 26 mei 2011 om 20.30 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 26 mei 2011 om 20.30 uur Aanwezig Voorzitter: Jo Dardenne Raadsleden: Rudi Vandermeeren, mevrouw Daniëlle Sente, Patrick Carnotensis, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Maria Vrancken, Jean Pierre Claes, Kim Mommen, mevrouw Greet Baldewijns

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016

TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016 dinsdag 19 januari 2016 TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016 OPENBARE ZITTING DEPARTEMENT INTERNE ZAKEN 1. Onderhoudscontract schuifdeuren OCMW en stad Geraardsbergen. Gunnen

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

Reglement tot instelling van een schoolcheque en. schooltussenkomst VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-27-10-2015 01-11-2015

Reglement tot instelling van een schoolcheque en. schooltussenkomst VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-27-10-2015 01-11-2015 VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-27-10-2015 Artikel 1: Doelgroep / gerechtigden 1. Alle inwoners van Maldegem gerechtigd op leefloon of equivalent leefloon. Met inwoners worden diegenen

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche Luc, De Wilde

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 april 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Freddy Van

Nadere informatie

Vergadering van 28.01.13

Vergadering van 28.01.13 Vergadering van 28.01.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Joachim Naert, Suzan Joye, Hilde Martin, Veerle De Pauw, raadsleden;

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie