ZITTING VAN 23 december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN 23 december 2013"

Transcriptie

1 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 23 december 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Marijke Gidts, Heleen Vangeel, Veerle Daems en Martine Dierickx, de heren Pierre Otzer, Jan Van Brusselt, Marc Vanneste en Hugo Simoens, leden Eddy Hendrickx, Secretaris Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen openbaar gedeelte vorige vergadering De notulen worden eenparig goedgekeurd. 2. Beslissing gemeente stopzetting samenwerking IGO (groendienst) : kennisname Dit impliceert dat deze werken voortaan door personeel van het OCMW zal moeten gebeuren (ongeveer ½ FTE in uren uitgedrukt). De raad neemt kennis. 3. Voetweg 60 : dading met als doel de weg terug toegankelijk te maken voor iedereen De raad nam in het verleden al de principebeslissing deze voetweg, die kan dienen als doorgangsweg voor schoolgaande kinderen tussen zaal Santro en de Meenselstraat, terug open te maken op vraag van de gemeente. De pachter van het perceel nr 205 dat eigendom van het OCMW is, verzette zich hiertegen, samen met eigenaars en pachters van andere percelen waar de weg overliep. Nu werd een ontwerp van akkoord bereikt, waarbij de weg wordt opengemaakt, het OCMW een vraag zal inleiden tot verplaatsing van de weg waarbij de zate van de eigendom van het OCMW verlegd wordt naar een ander stuk grond, zodat het perceel theoretisch stijgt in waarde, en er een meerwaarde zal moeten vergoed worden aan de gemeente. De raad aanvaardt dit voorstel unaniem. Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 1/10

2 4. Gebruiksovereenkomst OCMW-busje door PVT : goedkeuring PVT Andreas wenst occasioneel gebruik te maken van het busje van het OCMW, al dan niet met chauffeur. De raad keurt dit beginsel eenparig goed, maar delegeert de prijsbepaling naar het vast bureau 5. Voorstel van Infrax om als coördinator op te treden bij gemeenschappelijke overheidsopdrachten voor de aankoop van elektriciteit en gas. Infrax stelt voor in de toekomst op te treden als coördinator bij een gezamenlijke overheidsopdracht voor de aankoop van elektriciteit en aardgas (rol die gemeente Lubbeek voorheen voor ons vervulde). De raad gaat eenparig akkoord. 6. Voorstel tot aanpassing verzekeringspolissen De brandpolissen voor drie onroerende goederen (OCMW-gebouw, noodwoning en Staatsbaan 63) worden hierdoor goedkoper. De raad keurt dit eenparig goed. 7. Interleuven : buitengewone en gewone algemene vergadering 26 maart 2014 : aanduiden vertegenwoordiging en vaststellen mandaat De raad duidt eenparig Koenraad van Coppenolle aan voor beide vergaderingen met als mandaat het goedkeuren van de agendapunten. 8. Overheidsopdracht : plaatsen energiemeters serviceflats : gunning Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en het OCMW decreet van 19 december 2008; Gelet op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking zoals die beslist is in de raadszitting van 16 september 2013; Overwegende dat volgende firma s werden aangeschreven voor de levering van een digitaal systeem, waarbij de energie-input per flat gemeten wordt. (dus niet meer per kamer) met een geheugenfunctie. 1) Koen Willems, VRE Technieken, Lipselaan 24, 3020 Winksele, 0476/ ) Chris Van Geysel, NVG vof, Achttienaprillaan 36, 3012 Wilsele, 0498/ ) Hans Anthoons, Calorec, Tiensestraat 263, 3000 Leuven, 0478/ ) Eric Abts, Hoegaardsesteenweg 91 A, 3360 Bierbeek 5) Vandermolen Thierry, Staatsbaan 254, 3210 Lubbeek 6) Vrancken bvba, Zoutrootjesstraat 4, 3210 Linden 7) Luc Vleminckx, Oratoriënhof 22, 3210 Lubbeek 8) Coeckelberghs Stijn, Korte Herendaalstraat 12, 3210 Lubbeek 9) Jordaan, Ambachtenstraat 14A, 3210 Lubbeek 10) Evelec gcv, Lastberg 62, 3212 Pellenberg Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 2/10

3 Overwegende dat slechts één firma een offerte indiende, de firma V.R.E. Technieken; dat deze offerte conform het gevraagde is; Overwegende dat de huidige firma, ISTA, spontaan een offerte indiende voor een alternatieve oplossing; dat deze offerte in beginsel niet kan in aanmerking genomen worden om dat de firma niet bij de geselecteerde firma s was; Overwegende dat indien de offerte toch in aanmerking zou genomen worden, quod non, ze niet als regelmatig kan beschouwd worden, omdat de voorgestelde technische oplossing nog steeds een indirecte meting bevat met meters op de buitenzijde van de radiators, en zonder geheugen; dat deze oplossing technisch fundamenteel enkel verschilt van het huidige systeem waar de verbruikte energie-eenheden digitaal gemeten worden, waar dat nu analoog is; Overwegende dat dit voorstel niet beantwoordt aan de gestelde noden; Overwegende dat de offerte van V.R.E. wel regelmatig is, en de plaatsing van de meters bevat voor een totaal bedrag van ,26 euro voor de meters en 6.749,54 euro voor de uitlezing ((bedragen exc btw). Budget : investeringskrediet 3/2012 Beslist eenparig: Artikel één : De offerte van ISTA niet in aanmerking te nemen omdat deze firma niet geselecteerd was voor het indienen van een offerte in hoofdorde, en in ondergeschikte orde omdat de technische oplossing die voorgesteld wordt in de offerte niet voldoet aan de gestelde technische vereisten. Artikel 2 : De offerte van de firma V.R.E. technieken regelmatig te verklaren; Artikel 3 : De opdracht voor de levering en plaatsing van een digitaal systeem, waarbij de energie-input per flat gemeten wordt. (dus niet meer per kamer) met een geheugenfunctie, te gunnen aan de firma VRE Technieken, Lipselaan 24, 3020 Winksele, overeenkomstig de voorwaarden van de offerte van 29 oktober 2013, voor een bedrag van ,26 euro voor de meters en 6.749,54 euro voor de uitlezing ((bedragen exc btw). Artikel 4 : De uitgave te dragen op investeringskrediet 3/2012 De gunningsbrief zal pas verzonden worden nadat een delegatie van de raad een werkende installatie met deze apparatuur heeft bezocht. 9. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg : reglement onregelmatige prestaties De DGAT moet ook buiten de bureau-uren prestaties kunnen leveren. Nu de RPR aangepast is, kan ook het reglement voor deze prestaties gestemd worden en bekendgemaakt aan cliënten en personeel. Voorstel : Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 3/10

4 Reglement onregelmatige prestaties DGAT, OCMW Lubbeek Aanvraag: Cliënten die hulp nodig hebben tijdens deze uren dienen een schriftelijke vraag te richten aan de begeleidende van de dienst en dit uiterlijk twee weken vooraleer de onregelmatige prestaties van start zouden gaan. Uitzonderingen kunnen toegestaan worden in geval er zich een onvoorziene omstandigheid voordoet, bvb verslechterde situatie van de zorgbehoevende. In dit geval dient er na opstart van de onregelmatige prestaties alsnog een schriftelijke vraag gericht te worden tot de dienst. Voor wie en welke taken? De noodzaak tot onregelmatige prestaties zal worden afgewogen door de verantwoordelijke van de dienst, die desgevallend een huisbezoek aflegt. Er zal hierbij rekening gehouden worden met volgende zaken: - Is er mantelzorg aanwezig die bepaalde taken nog op zich kan nemen tijdens deze uren - Indien er wel mantelzorg is, maar deze noodzakelijk dient ontlast te worden, kan van bovenstaande regel toch afgeweken worden - Er mogen alleen noodzakelijke taken zoals bvb toilet geven, ontbijt maken, uit bed halen, middagmaal maken, uitgevoerd worden tijdens de onregelmatige prestaties Niet dringende taken zoals bvb strijken, wassen, boodschappen, mogen geenszins gebeuren door de verzorgende tijdens de onregelmatige prestaties. De verzorgende mag in geen geval de woning verlaten tijdens de onregelmatige prestaties. Organisatie van de onregelmatige prestaties: De hulpbeurt wordt in tijd zo veel mogelijk beperkt. In geval de hulpbeurt minder dan twee uur telt, zal de cliënt alsnog 2 uur dienen te betalen. Hierbij mag de cliënt de verzorgende niet langer dan noodzakelijk aan het werk stellen en dan taken laten uitvoeren die niet noodzakelijk zijn (zie hierboven) om deze twee uur opgevuld te krijgen. De zorgbehoevende krijgt het telefoonnummer voor de bereikbaarheid van de dienst. Dit nummer mag niet doorgegeven worden aan derden en mag alleen gebeld worden bij dringende situaties (bvb onvoorziene opname in een ziekenhuis, ) Voorziene annuleringen : zie hieronder. Kostprijs: Er wordt een toeslag van 30% op de basisprijs gevraagd voor gepresteerde uren op zaterdag en tussen 20u en 7u. 67% voor uren op zon- en feestdagen (zie ook F51, prijsberekening). Stopzetting onregelmatige prestaties: In geval de zorgbehoevende de regels overtreedt, krijgt deze in eerste instantie een schriftelijke waarschuwing. In geval men de regels blijft schenden, wordt een alternatief gezocht en worden de onregelmatige prestaties stop gezet. De zorgbehoevende kan ten allen tijden de onregelmatige prestaties stop zetten of annuleren, wel met de regel in acht te nemen dat men ten laatste om 15u de werkdag ervoor dient te bellen naar de dienst. De raad keurt dit reglement goed met onmiddellijke ingang. Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 4/10

5 10. Serviceflats : reglementswijziging en gelijkschakeling prijzen Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en het OCMW decreet van 19 december 2008; Gelet op het reglement voor de serviceflats Residentie Prinses Astrid, zoals goedgekeurd door de raad op 20 december 2010: Overwegende dat sinds het begin van de uitbating van de serviceflats een administratieve kost wordt geheven bij de afrekening van de energiekost voor verwarming; Overwegende dat het met toepassingen van de beginselen van de openbaarheid van bestuur opportuun is dat dit bedrag expliciet vermeld wordt in het reglement van de flats en de individuele overeenkomsten; dat het eveneens opportuun is in het reglement te vermelden dat verwarming en elektriciteit niet inbegrepen zijn in de dagprijs, evenmin als private aansluitingen op nutsvoorzieningen; Overwegende dat de Prijzencommissie op 7 april 2011 aan het OCMW een prijsverhoging toestond; Overwegende dat deze prijsverhoging tot nu toe niet volledig werd toegepast voor de bewoners die voor 1 mei 2011 reeds in de serviceflats verbleven; dat dit onderscheid niet langer kan gemotiveerd worden; dat de toelating van de prijzencommissie dan ook ten volle zal benut worden voor alle flats vanaf 1 januari 2014; Beslist met zes stemmen voor en drie tegen (de heren Otzer, Van Brusselt en Vanneste): Artikel één : artikel 6 van het reglement Serviceresidentie Prinses Astrid wordt in fine aangevuld met volgende bepaling : In de dagprijs is begrepen: de huur, een bijdrage in het onderhoud, de verwarming- en de verlichting van de gemeenschappelijke delen, een bijdrage in de containerkosten voor het afhalen van huishoudelijk afval, een bijdrage in de personeelskosten en de algemene kosten en een brandverzekering met afstand van verhaal. Niet inbegrepen zijn de prijzen voor elektriciteit en verwarming van de flat zelf. Bij de verrekening van de verwarmingskosten zijn de opnamekosten en een bijdrage van 25 euro voor administratieve afhandeling ten laste van de bewoners. Kosten en heffingen voor individuele aansluitingen voor nutsvoorzieningen komen eveneens ten laste van de bewoners Artikel 2 : deze bepaling zal voortaan ook opgenomen worden in de individuele overeenkomsten. Artikel 3 : de dagprijs wordt vanaf 1 januari 2014 terug uniform voor alle bewoners, en wordt vastgesteld op 21,30 euro. Artikel 4 : De eerste zin van artikel 6 van het reglement Serviceresidentie Prinses Astrid wordt vervangen door : De dagprijs bedraagt 21,30 (1 januari 2014) Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 5/10

6 Artikel 5 : Dit reglement heeft uitwerking op 1 januari 2014 en het kwaliteitshandboek wordt overeenkomstig aangepast. De raad vraag er aandacht aan te besteden dat elke prijsstijging (ook indexaties) ook in het reglement zou opgenomen worden. 11. Serviceflats : aanvraag tot prijsaanpassing aan economische kost Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en het OCMW decreet van 16 december 2008; Gelet op het woonzorgdecreet van 13 maart 2009, in werking getreden op 1 januari 2010, en de huidige overgangsperiode; Gelet op de laatste toelating tot prijsverhoging door de prijzencommissie op 7 april 2011; Overwegende dat de raad deze toelating nog niet volledig heeft uitgeput, maar voor de bewoners die voor 1 mei 2011 huurden, de toegelaten verhoging tot nu toe beperkte ; Voor de bewonder vanaf 1 mei 2011: Dagprijs van 01/01/ /12/2013: 21,10 Dagprijs vanaf 01/01/2014: 21,30 Voor de bewonder vóór 1 mei 2011: Dagprijs van 01/01/ /12/2013: 19,41 Dagprijs vanaf 01/01/2014: 19,60 Overwegende dat de raad reeds besloot de gegeven toelating voor prijsaanpassing, verder uit te putten door een gelijkschakeling van de prijzen vanaf 1 januari 2014 op een dagprijs van 21,30 euro; Overwegende dat de prijsstelling van de serviceflats ook dan niet van die aard is om de kosten op voldoende wijze te dekken; Dat de rekening van 2012 een exploitatieverlies aantoont van ,92 euro, zijnde een verlies van 430 euro per flat op basis van een theoretische en in de praktijk niet haalbare bezetting van 100%;, Dat daarenboven en vooral moet rekening gehouden worden met de kapitaalsaflossingen die in 2014 een bedrag euro of meer dan 12 euro/dag bedragen per flat; Overwegende dat een stijging van de dagprijs met 4. euro/dag economisch enkel logisch is om het verlies financieel draagbaar te houden; Overwegende dat het voor de bewoners steeds mogelijk is zich te richten tot het bevoegde OCMW indien ze van mening zijn dat deze prijsverhoging hen in financiële moeilijkheden zou brengen, dat een individuele tussenkomst in dat geval Beslist met zes stemmen voor en drie tegen (de heren Otzer, Van Brusselt en Vanneste): Enig artikel : Aan de prijzencommissie zal een gemotiveerd voorstel gedaan worden om de huidige daghuurprijs van een serviceflat in de serviceresidentie Prinses Astrid op te trekken met 4 euro. Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 6/10

7 De zitting werd voor de stemming over dit punt even geschorst omdat in twijfel getrokken werd dat de correcte geïndexeerde bedragen vermeld werden. Na controle bleek dit inderdaad te kloppen. 12. Thuisdiensten : aanpassing bijdrageschalen. Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en het OCMW decreet van 16 december 2008; Overwegende een zeer groot aantal gebruikers van de thuisdiensten zich in de bovenste inkomenscategorie bevinden en hen hierdoor de maximumprijs voor de dienstverlening wordt aangerekend. Overwegende dat de maximumtarieven van de thuisdiensten in Lubbeek nog relatief laag zijn in vergelijking met andere OCMW s; Overwegende dat het nodig is voor de continuïteit van de dienstverlening dat meer kostendekkend wordt opgetreden; Overwegende dat het billijk is de uitbreiding van de inkomstenschaal lineair toe te passen,; Overwegende dat het reglement voor wijze van inkomensbepaling niet wordt gewijzigd; Overwegende dat deze operatie eenvoudig is door te voeren omdat de meeste inkomens nu al gekend zijn; dat enkel de cliënten die hebben gekozen voor de maximumprijs zonder inkomensonderzoek (+ 30 %) opnieuw moet voorgesteld worden eventueel een onderzoek te overwegen; Overwegende dat deze prijsregeling kan doorgevoerd worden vanaf 1 januari 2014; Beslist : Enig artikel : Vanaf 1 januari 2014 worden volgende prijzen van toepassing voor de thuisdiensten van het OCMW Lubbeek : Categorie Alleenstaande Gezin 1 persoon ten laste* 2 personen ten laste 3 personen ten laste** A < 725,79 < 967,72 < 1000 < 1050 < 1100 B 725,79 967, C D E F G H I J K L M N O Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 7/10

8 P Q R S T U V W X Y Z * Vanaf 3 de persoon; een persoon ten laste betekent fiscaal ten laste van de aanvrager (conform berekening aanslagbiljet van de personenbelasting). ** voor verdere personen ten laste wordt het bedrag telkens verhoogd met 50 euro *** welke inkomsten in aanmerking genomen worden, vindt u in het reglement Prijs per uur in euro: Categorie Klusjesdienst Warme maaltijden A 4 6 B 4,5 6,25 C 5 6,50 D 5,5 6,75 E 6 7 F 6,5 7,25 G 7 7,50 H 7,5 7,75 I 8 8 J 8,5 8,25 K 9 8,50 L 9,5 8,75 M 10 9 N 10,5 9 O 11 9 P 11,5 9 Q 12 9 R 14 9 S 16 9 T 18 9 U 20 9 V 22 9 W 24 9 X 26 9 Y 28 9 Z 30 9 één tarief voor alle soorten maaltijden (dieet, suikervrij, ) De nieuwe categorieën worden eenparig goedgekeurd. De nieuwe tarieven voor de maaltijden worden goedgekeurd met zes stemmen voor, onthouding van de heer Otzer en tegenstemmen van de heren Van Brusselt en Vanneste. De nieuwe tarieven voor de klusdienst worden Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 8/10

9 goedgekeurd met zes stemmen voor en onthouding van de heer Otzer en tegenstemmen van de heren Van Brusselt en Vanneste 13. Mantelzorgpremie : aanpassing toekenningsvoorwaarden Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 16 december 2008;; Gelet op het reglement Mantelzorgpremie, zoals laatst gewijzigd door beslissing van 25 mei 2010 Overwegende uit evaluatie van deze maatregel blijkt dat de initiële bedoeling niet bereikt wordt; dat na concertatie met betrokken diensten de overtuiging gegroeid is dat het meer opportuun is terug te keren naar een aantal meer restrictieve grenzen zoals die in het oorspronkelijke reglement werden ingesteld; Overwegende dat de vrijstelling van BEL-score op basis van bepaalde leeftijd volledig zijn doel voorbijschiet, omdat duidelijk blijkt dat er geen rekenkundig verband te stellen is tussen de leeftijd en de hulpbehoefte; Overwegende dat het eveneens opportuun is de graad van hulpbehoevendheid terug vast te stellen op een grens waar hulp reëel nodig is; Gehoord het hoofd van de maatschappelijke dienst in zijn uiteenzetting tijdens de vergadering van november 2013; Besluit eenparig Artikel 1 : In artikel 3 van het reglement Mantelzorgpremie van 19 november 2007 wordt in fine volgende bepaling geschrapt: Vanaf de maand, volgend op die wanneer hij of zij de leeftijd van 85 jaar bereikt heeft, wordt de zorgbehoevende vrijgesteld van de voorwaarden inzake Belprofielschaal of mindervaliditeitsscore. Artikel 2 : In artikel 3 wordt de voorwaarde voor het bezit van een Belprofielschaal bepaald als volgt : Een Belprofielschaal van: Maximum 6 maand oud, met een score kleiner of gelijk aan 34 punten en met een minimum score van 28 punten. Artikel 3 : Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 januari Artikel 4 : De beslissingen genomen voor de inwerkingtreding van dit besluit, en die inhoudelijk niet langer voldoen aan de bepalingen van dit besluit, behouden hun uitwerking voor de toegekende periode. Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 9/10

10 14. Meerjarenplan Budget 2014 De financieel beheerder geeft een toelichting bij het meerjarenplan en het budget Het schepencollege heeft 23 december 2013 formeel ingestemd met het jaarlijkse bedrag dat de gemeente bijdraagt in deze meerjarenplanning. Beiden documenten worden achtereenvolgens goedgekeurd met zes stemmen voor en onthoudingen van de heren Otzer, van Brusselt en Vanneste. Tijdens de bespreking merkt de heer Van Brusselt op dat het huis Staatsbaan 63 volgens het meerjarenplan zal verkocht worden, terwijl er aandacht moet zijn voor sociale huisvesting. De voorzitter repliceert hierop dat er geen betaalbare oplossingen naar voor gekomen zijn. Zo is een inbreng in het SVK niet aangewezen omdat er reglementaire problemen zijn met de huursubsidie (omdat huis eigendom is van een overheid) en de andere partners zelfs geen huur vragen voor hun eigendommen. Het resettlement project kwam het meest in de buur van een break-even, maar het is duidelijk dat Fedasil de voorkeur geeft aan LOI s in afbouw. Het geopperde alternatief om de woning in gebruik te nemen als noodwoning ter vervanging van de woning in Binkom, vast eveneens te duur uit. De voorzitter geeft eveneens nog een toelichting bij de vernieuwingen in de infrastructuur die in de toekomst nodig zullen zijn, en waarbij gedacht wordt aan een renovatie van leegstaande flats, versterking van de bestaande liftkooien, nieuwe grotere lift, werken aan het dak, vervangen van de ramen, Besloten zitting../.. De Secretaris, De Voorzitter, Eddy Hendrickx Koenraad Van Coppenolle Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 10/10

ZITTING VAN 15 april 2013

ZITTING VAN 15 april 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 15 april 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Freya Verlinden, Marijke Gidts, Heleen Vangeel, Veerle Daems en

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK BELEIDSNOTA BUDGET 2010 1. INLEIDING De beleidsnota verwoordt het beleid dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gedurende

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 11 mei 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ Sonja,

Nadere informatie

Zitting van dinsdag 4 februari 2014 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Gemeenteraad van 28/01/2004

Gemeenteraad van 28/01/2004 Gemeenteraad van 28/01/2004 Aanwezig: Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Gilberte Muls, Schepenen Roger Wierinckx, Maurice Fol,

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 NOVEMBER 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 NOVEMBER 2013 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 NOVEMBER 2013 Aanvang zitting 18U00 Einde zitting 19U40 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Jochem Vincke,

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014

Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014 Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens,

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2014 4 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10-11-2009;

De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10-11-2009; De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10-11-2009; gelezen het advies van de commissie d.d. 24-11-2009; gelet op de Gemeentewet; b e s luit: de volgende

Nadere informatie

2046 (2012-2013) Nr. 1 13 mei 2013 (2012-2013) stuk ingediend op. Ontwerp van decreet

2046 (2012-2013) Nr. 1 13 mei 2013 (2012-2013) stuk ingediend op. Ontwerp van decreet stuk ingediend op 2046 (2012-2013) Nr. 1 13 mei 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit,

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering Stuk 2156 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 6 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering 5449 WEL Stuk 2156 (2008-2009)

Nadere informatie

08UIT01103 DOORKIESNUMMER 010-2465806

08UIT01103 DOORKIESNUMMER 010-2465806 gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam C.A.C. Daskalakis Wethouder voor Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Welzijn en Volksgezondheid, Sport en Recreatie Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 1. Financiering van de hulpverleningszone... 15 1.1. Gemeentelijke dotatie... 15 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de

Nadere informatie

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder.

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder. VERSLAG Openbare zitting van 20 december 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Mevr. Franceska Verhenne, Voorzitter, Mevr. De Lameillieure Maka, Hoornaert Ann-Sophie, Maertens Els, Segers Kathleen (voor de punten

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie