ZITTING VAN 23 december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN 23 december 2013"

Transcriptie

1 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 23 december 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Marijke Gidts, Heleen Vangeel, Veerle Daems en Martine Dierickx, de heren Pierre Otzer, Jan Van Brusselt, Marc Vanneste en Hugo Simoens, leden Eddy Hendrickx, Secretaris Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen openbaar gedeelte vorige vergadering De notulen worden eenparig goedgekeurd. 2. Beslissing gemeente stopzetting samenwerking IGO (groendienst) : kennisname Dit impliceert dat deze werken voortaan door personeel van het OCMW zal moeten gebeuren (ongeveer ½ FTE in uren uitgedrukt). De raad neemt kennis. 3. Voetweg 60 : dading met als doel de weg terug toegankelijk te maken voor iedereen De raad nam in het verleden al de principebeslissing deze voetweg, die kan dienen als doorgangsweg voor schoolgaande kinderen tussen zaal Santro en de Meenselstraat, terug open te maken op vraag van de gemeente. De pachter van het perceel nr 205 dat eigendom van het OCMW is, verzette zich hiertegen, samen met eigenaars en pachters van andere percelen waar de weg overliep. Nu werd een ontwerp van akkoord bereikt, waarbij de weg wordt opengemaakt, het OCMW een vraag zal inleiden tot verplaatsing van de weg waarbij de zate van de eigendom van het OCMW verlegd wordt naar een ander stuk grond, zodat het perceel theoretisch stijgt in waarde, en er een meerwaarde zal moeten vergoed worden aan de gemeente. De raad aanvaardt dit voorstel unaniem. Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 1/10

2 4. Gebruiksovereenkomst OCMW-busje door PVT : goedkeuring PVT Andreas wenst occasioneel gebruik te maken van het busje van het OCMW, al dan niet met chauffeur. De raad keurt dit beginsel eenparig goed, maar delegeert de prijsbepaling naar het vast bureau 5. Voorstel van Infrax om als coördinator op te treden bij gemeenschappelijke overheidsopdrachten voor de aankoop van elektriciteit en gas. Infrax stelt voor in de toekomst op te treden als coördinator bij een gezamenlijke overheidsopdracht voor de aankoop van elektriciteit en aardgas (rol die gemeente Lubbeek voorheen voor ons vervulde). De raad gaat eenparig akkoord. 6. Voorstel tot aanpassing verzekeringspolissen De brandpolissen voor drie onroerende goederen (OCMW-gebouw, noodwoning en Staatsbaan 63) worden hierdoor goedkoper. De raad keurt dit eenparig goed. 7. Interleuven : buitengewone en gewone algemene vergadering 26 maart 2014 : aanduiden vertegenwoordiging en vaststellen mandaat De raad duidt eenparig Koenraad van Coppenolle aan voor beide vergaderingen met als mandaat het goedkeuren van de agendapunten. 8. Overheidsopdracht : plaatsen energiemeters serviceflats : gunning Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en het OCMW decreet van 19 december 2008; Gelet op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking zoals die beslist is in de raadszitting van 16 september 2013; Overwegende dat volgende firma s werden aangeschreven voor de levering van een digitaal systeem, waarbij de energie-input per flat gemeten wordt. (dus niet meer per kamer) met een geheugenfunctie. 1) Koen Willems, VRE Technieken, Lipselaan 24, 3020 Winksele, 0476/ ) Chris Van Geysel, NVG vof, Achttienaprillaan 36, 3012 Wilsele, 0498/ ) Hans Anthoons, Calorec, Tiensestraat 263, 3000 Leuven, 0478/ ) Eric Abts, Hoegaardsesteenweg 91 A, 3360 Bierbeek 5) Vandermolen Thierry, Staatsbaan 254, 3210 Lubbeek 6) Vrancken bvba, Zoutrootjesstraat 4, 3210 Linden 7) Luc Vleminckx, Oratoriënhof 22, 3210 Lubbeek 8) Coeckelberghs Stijn, Korte Herendaalstraat 12, 3210 Lubbeek 9) Jordaan, Ambachtenstraat 14A, 3210 Lubbeek 10) Evelec gcv, Lastberg 62, 3212 Pellenberg Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 2/10

3 Overwegende dat slechts één firma een offerte indiende, de firma V.R.E. Technieken; dat deze offerte conform het gevraagde is; Overwegende dat de huidige firma, ISTA, spontaan een offerte indiende voor een alternatieve oplossing; dat deze offerte in beginsel niet kan in aanmerking genomen worden om dat de firma niet bij de geselecteerde firma s was; Overwegende dat indien de offerte toch in aanmerking zou genomen worden, quod non, ze niet als regelmatig kan beschouwd worden, omdat de voorgestelde technische oplossing nog steeds een indirecte meting bevat met meters op de buitenzijde van de radiators, en zonder geheugen; dat deze oplossing technisch fundamenteel enkel verschilt van het huidige systeem waar de verbruikte energie-eenheden digitaal gemeten worden, waar dat nu analoog is; Overwegende dat dit voorstel niet beantwoordt aan de gestelde noden; Overwegende dat de offerte van V.R.E. wel regelmatig is, en de plaatsing van de meters bevat voor een totaal bedrag van ,26 euro voor de meters en 6.749,54 euro voor de uitlezing ((bedragen exc btw). Budget : investeringskrediet 3/2012 Beslist eenparig: Artikel één : De offerte van ISTA niet in aanmerking te nemen omdat deze firma niet geselecteerd was voor het indienen van een offerte in hoofdorde, en in ondergeschikte orde omdat de technische oplossing die voorgesteld wordt in de offerte niet voldoet aan de gestelde technische vereisten. Artikel 2 : De offerte van de firma V.R.E. technieken regelmatig te verklaren; Artikel 3 : De opdracht voor de levering en plaatsing van een digitaal systeem, waarbij de energie-input per flat gemeten wordt. (dus niet meer per kamer) met een geheugenfunctie, te gunnen aan de firma VRE Technieken, Lipselaan 24, 3020 Winksele, overeenkomstig de voorwaarden van de offerte van 29 oktober 2013, voor een bedrag van ,26 euro voor de meters en 6.749,54 euro voor de uitlezing ((bedragen exc btw). Artikel 4 : De uitgave te dragen op investeringskrediet 3/2012 De gunningsbrief zal pas verzonden worden nadat een delegatie van de raad een werkende installatie met deze apparatuur heeft bezocht. 9. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg : reglement onregelmatige prestaties De DGAT moet ook buiten de bureau-uren prestaties kunnen leveren. Nu de RPR aangepast is, kan ook het reglement voor deze prestaties gestemd worden en bekendgemaakt aan cliënten en personeel. Voorstel : Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 3/10

4 Reglement onregelmatige prestaties DGAT, OCMW Lubbeek Aanvraag: Cliënten die hulp nodig hebben tijdens deze uren dienen een schriftelijke vraag te richten aan de begeleidende van de dienst en dit uiterlijk twee weken vooraleer de onregelmatige prestaties van start zouden gaan. Uitzonderingen kunnen toegestaan worden in geval er zich een onvoorziene omstandigheid voordoet, bvb verslechterde situatie van de zorgbehoevende. In dit geval dient er na opstart van de onregelmatige prestaties alsnog een schriftelijke vraag gericht te worden tot de dienst. Voor wie en welke taken? De noodzaak tot onregelmatige prestaties zal worden afgewogen door de verantwoordelijke van de dienst, die desgevallend een huisbezoek aflegt. Er zal hierbij rekening gehouden worden met volgende zaken: - Is er mantelzorg aanwezig die bepaalde taken nog op zich kan nemen tijdens deze uren - Indien er wel mantelzorg is, maar deze noodzakelijk dient ontlast te worden, kan van bovenstaande regel toch afgeweken worden - Er mogen alleen noodzakelijke taken zoals bvb toilet geven, ontbijt maken, uit bed halen, middagmaal maken, uitgevoerd worden tijdens de onregelmatige prestaties Niet dringende taken zoals bvb strijken, wassen, boodschappen, mogen geenszins gebeuren door de verzorgende tijdens de onregelmatige prestaties. De verzorgende mag in geen geval de woning verlaten tijdens de onregelmatige prestaties. Organisatie van de onregelmatige prestaties: De hulpbeurt wordt in tijd zo veel mogelijk beperkt. In geval de hulpbeurt minder dan twee uur telt, zal de cliënt alsnog 2 uur dienen te betalen. Hierbij mag de cliënt de verzorgende niet langer dan noodzakelijk aan het werk stellen en dan taken laten uitvoeren die niet noodzakelijk zijn (zie hierboven) om deze twee uur opgevuld te krijgen. De zorgbehoevende krijgt het telefoonnummer voor de bereikbaarheid van de dienst. Dit nummer mag niet doorgegeven worden aan derden en mag alleen gebeld worden bij dringende situaties (bvb onvoorziene opname in een ziekenhuis, ) Voorziene annuleringen : zie hieronder. Kostprijs: Er wordt een toeslag van 30% op de basisprijs gevraagd voor gepresteerde uren op zaterdag en tussen 20u en 7u. 67% voor uren op zon- en feestdagen (zie ook F51, prijsberekening). Stopzetting onregelmatige prestaties: In geval de zorgbehoevende de regels overtreedt, krijgt deze in eerste instantie een schriftelijke waarschuwing. In geval men de regels blijft schenden, wordt een alternatief gezocht en worden de onregelmatige prestaties stop gezet. De zorgbehoevende kan ten allen tijden de onregelmatige prestaties stop zetten of annuleren, wel met de regel in acht te nemen dat men ten laatste om 15u de werkdag ervoor dient te bellen naar de dienst. De raad keurt dit reglement goed met onmiddellijke ingang. Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 4/10

5 10. Serviceflats : reglementswijziging en gelijkschakeling prijzen Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en het OCMW decreet van 19 december 2008; Gelet op het reglement voor de serviceflats Residentie Prinses Astrid, zoals goedgekeurd door de raad op 20 december 2010: Overwegende dat sinds het begin van de uitbating van de serviceflats een administratieve kost wordt geheven bij de afrekening van de energiekost voor verwarming; Overwegende dat het met toepassingen van de beginselen van de openbaarheid van bestuur opportuun is dat dit bedrag expliciet vermeld wordt in het reglement van de flats en de individuele overeenkomsten; dat het eveneens opportuun is in het reglement te vermelden dat verwarming en elektriciteit niet inbegrepen zijn in de dagprijs, evenmin als private aansluitingen op nutsvoorzieningen; Overwegende dat de Prijzencommissie op 7 april 2011 aan het OCMW een prijsverhoging toestond; Overwegende dat deze prijsverhoging tot nu toe niet volledig werd toegepast voor de bewoners die voor 1 mei 2011 reeds in de serviceflats verbleven; dat dit onderscheid niet langer kan gemotiveerd worden; dat de toelating van de prijzencommissie dan ook ten volle zal benut worden voor alle flats vanaf 1 januari 2014; Beslist met zes stemmen voor en drie tegen (de heren Otzer, Van Brusselt en Vanneste): Artikel één : artikel 6 van het reglement Serviceresidentie Prinses Astrid wordt in fine aangevuld met volgende bepaling : In de dagprijs is begrepen: de huur, een bijdrage in het onderhoud, de verwarming- en de verlichting van de gemeenschappelijke delen, een bijdrage in de containerkosten voor het afhalen van huishoudelijk afval, een bijdrage in de personeelskosten en de algemene kosten en een brandverzekering met afstand van verhaal. Niet inbegrepen zijn de prijzen voor elektriciteit en verwarming van de flat zelf. Bij de verrekening van de verwarmingskosten zijn de opnamekosten en een bijdrage van 25 euro voor administratieve afhandeling ten laste van de bewoners. Kosten en heffingen voor individuele aansluitingen voor nutsvoorzieningen komen eveneens ten laste van de bewoners Artikel 2 : deze bepaling zal voortaan ook opgenomen worden in de individuele overeenkomsten. Artikel 3 : de dagprijs wordt vanaf 1 januari 2014 terug uniform voor alle bewoners, en wordt vastgesteld op 21,30 euro. Artikel 4 : De eerste zin van artikel 6 van het reglement Serviceresidentie Prinses Astrid wordt vervangen door : De dagprijs bedraagt 21,30 (1 januari 2014) Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 5/10

6 Artikel 5 : Dit reglement heeft uitwerking op 1 januari 2014 en het kwaliteitshandboek wordt overeenkomstig aangepast. De raad vraag er aandacht aan te besteden dat elke prijsstijging (ook indexaties) ook in het reglement zou opgenomen worden. 11. Serviceflats : aanvraag tot prijsaanpassing aan economische kost Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en het OCMW decreet van 16 december 2008; Gelet op het woonzorgdecreet van 13 maart 2009, in werking getreden op 1 januari 2010, en de huidige overgangsperiode; Gelet op de laatste toelating tot prijsverhoging door de prijzencommissie op 7 april 2011; Overwegende dat de raad deze toelating nog niet volledig heeft uitgeput, maar voor de bewoners die voor 1 mei 2011 huurden, de toegelaten verhoging tot nu toe beperkte ; Voor de bewonder vanaf 1 mei 2011: Dagprijs van 01/01/ /12/2013: 21,10 Dagprijs vanaf 01/01/2014: 21,30 Voor de bewonder vóór 1 mei 2011: Dagprijs van 01/01/ /12/2013: 19,41 Dagprijs vanaf 01/01/2014: 19,60 Overwegende dat de raad reeds besloot de gegeven toelating voor prijsaanpassing, verder uit te putten door een gelijkschakeling van de prijzen vanaf 1 januari 2014 op een dagprijs van 21,30 euro; Overwegende dat de prijsstelling van de serviceflats ook dan niet van die aard is om de kosten op voldoende wijze te dekken; Dat de rekening van 2012 een exploitatieverlies aantoont van ,92 euro, zijnde een verlies van 430 euro per flat op basis van een theoretische en in de praktijk niet haalbare bezetting van 100%;, Dat daarenboven en vooral moet rekening gehouden worden met de kapitaalsaflossingen die in 2014 een bedrag euro of meer dan 12 euro/dag bedragen per flat; Overwegende dat een stijging van de dagprijs met 4. euro/dag economisch enkel logisch is om het verlies financieel draagbaar te houden; Overwegende dat het voor de bewoners steeds mogelijk is zich te richten tot het bevoegde OCMW indien ze van mening zijn dat deze prijsverhoging hen in financiële moeilijkheden zou brengen, dat een individuele tussenkomst in dat geval Beslist met zes stemmen voor en drie tegen (de heren Otzer, Van Brusselt en Vanneste): Enig artikel : Aan de prijzencommissie zal een gemotiveerd voorstel gedaan worden om de huidige daghuurprijs van een serviceflat in de serviceresidentie Prinses Astrid op te trekken met 4 euro. Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 6/10

7 De zitting werd voor de stemming over dit punt even geschorst omdat in twijfel getrokken werd dat de correcte geïndexeerde bedragen vermeld werden. Na controle bleek dit inderdaad te kloppen. 12. Thuisdiensten : aanpassing bijdrageschalen. Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en het OCMW decreet van 16 december 2008; Overwegende een zeer groot aantal gebruikers van de thuisdiensten zich in de bovenste inkomenscategorie bevinden en hen hierdoor de maximumprijs voor de dienstverlening wordt aangerekend. Overwegende dat de maximumtarieven van de thuisdiensten in Lubbeek nog relatief laag zijn in vergelijking met andere OCMW s; Overwegende dat het nodig is voor de continuïteit van de dienstverlening dat meer kostendekkend wordt opgetreden; Overwegende dat het billijk is de uitbreiding van de inkomstenschaal lineair toe te passen,; Overwegende dat het reglement voor wijze van inkomensbepaling niet wordt gewijzigd; Overwegende dat deze operatie eenvoudig is door te voeren omdat de meeste inkomens nu al gekend zijn; dat enkel de cliënten die hebben gekozen voor de maximumprijs zonder inkomensonderzoek (+ 30 %) opnieuw moet voorgesteld worden eventueel een onderzoek te overwegen; Overwegende dat deze prijsregeling kan doorgevoerd worden vanaf 1 januari 2014; Beslist : Enig artikel : Vanaf 1 januari 2014 worden volgende prijzen van toepassing voor de thuisdiensten van het OCMW Lubbeek : Categorie Alleenstaande Gezin 1 persoon ten laste* 2 personen ten laste 3 personen ten laste** A < 725,79 < 967,72 < 1000 < 1050 < 1100 B 725,79 967, C D E F G H I J K L M N O Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 7/10

8 P Q R S T U V W X Y Z * Vanaf 3 de persoon; een persoon ten laste betekent fiscaal ten laste van de aanvrager (conform berekening aanslagbiljet van de personenbelasting). ** voor verdere personen ten laste wordt het bedrag telkens verhoogd met 50 euro *** welke inkomsten in aanmerking genomen worden, vindt u in het reglement Prijs per uur in euro: Categorie Klusjesdienst Warme maaltijden A 4 6 B 4,5 6,25 C 5 6,50 D 5,5 6,75 E 6 7 F 6,5 7,25 G 7 7,50 H 7,5 7,75 I 8 8 J 8,5 8,25 K 9 8,50 L 9,5 8,75 M 10 9 N 10,5 9 O 11 9 P 11,5 9 Q 12 9 R 14 9 S 16 9 T 18 9 U 20 9 V 22 9 W 24 9 X 26 9 Y 28 9 Z 30 9 één tarief voor alle soorten maaltijden (dieet, suikervrij, ) De nieuwe categorieën worden eenparig goedgekeurd. De nieuwe tarieven voor de maaltijden worden goedgekeurd met zes stemmen voor, onthouding van de heer Otzer en tegenstemmen van de heren Van Brusselt en Vanneste. De nieuwe tarieven voor de klusdienst worden Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 8/10

9 goedgekeurd met zes stemmen voor en onthouding van de heer Otzer en tegenstemmen van de heren Van Brusselt en Vanneste 13. Mantelzorgpremie : aanpassing toekenningsvoorwaarden Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 16 december 2008;; Gelet op het reglement Mantelzorgpremie, zoals laatst gewijzigd door beslissing van 25 mei 2010 Overwegende uit evaluatie van deze maatregel blijkt dat de initiële bedoeling niet bereikt wordt; dat na concertatie met betrokken diensten de overtuiging gegroeid is dat het meer opportuun is terug te keren naar een aantal meer restrictieve grenzen zoals die in het oorspronkelijke reglement werden ingesteld; Overwegende dat de vrijstelling van BEL-score op basis van bepaalde leeftijd volledig zijn doel voorbijschiet, omdat duidelijk blijkt dat er geen rekenkundig verband te stellen is tussen de leeftijd en de hulpbehoefte; Overwegende dat het eveneens opportuun is de graad van hulpbehoevendheid terug vast te stellen op een grens waar hulp reëel nodig is; Gehoord het hoofd van de maatschappelijke dienst in zijn uiteenzetting tijdens de vergadering van november 2013; Besluit eenparig Artikel 1 : In artikel 3 van het reglement Mantelzorgpremie van 19 november 2007 wordt in fine volgende bepaling geschrapt: Vanaf de maand, volgend op die wanneer hij of zij de leeftijd van 85 jaar bereikt heeft, wordt de zorgbehoevende vrijgesteld van de voorwaarden inzake Belprofielschaal of mindervaliditeitsscore. Artikel 2 : In artikel 3 wordt de voorwaarde voor het bezit van een Belprofielschaal bepaald als volgt : Een Belprofielschaal van: Maximum 6 maand oud, met een score kleiner of gelijk aan 34 punten en met een minimum score van 28 punten. Artikel 3 : Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 januari Artikel 4 : De beslissingen genomen voor de inwerkingtreding van dit besluit, en die inhoudelijk niet langer voldoen aan de bepalingen van dit besluit, behouden hun uitwerking voor de toegekende periode. Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 9/10

10 14. Meerjarenplan Budget 2014 De financieel beheerder geeft een toelichting bij het meerjarenplan en het budget Het schepencollege heeft 23 december 2013 formeel ingestemd met het jaarlijkse bedrag dat de gemeente bijdraagt in deze meerjarenplanning. Beiden documenten worden achtereenvolgens goedgekeurd met zes stemmen voor en onthoudingen van de heren Otzer, van Brusselt en Vanneste. Tijdens de bespreking merkt de heer Van Brusselt op dat het huis Staatsbaan 63 volgens het meerjarenplan zal verkocht worden, terwijl er aandacht moet zijn voor sociale huisvesting. De voorzitter repliceert hierop dat er geen betaalbare oplossingen naar voor gekomen zijn. Zo is een inbreng in het SVK niet aangewezen omdat er reglementaire problemen zijn met de huursubsidie (omdat huis eigendom is van een overheid) en de andere partners zelfs geen huur vragen voor hun eigendommen. Het resettlement project kwam het meest in de buur van een break-even, maar het is duidelijk dat Fedasil de voorkeur geeft aan LOI s in afbouw. Het geopperde alternatief om de woning in gebruik te nemen als noodwoning ter vervanging van de woning in Binkom, vast eveneens te duur uit. De voorzitter geeft eveneens nog een toelichting bij de vernieuwingen in de infrastructuur die in de toekomst nodig zullen zijn, en waarbij gedacht wordt aan een renovatie van leegstaande flats, versterking van de bestaande liftkooien, nieuwe grotere lift, werken aan het dak, vervangen van de ramen, Besloten zitting../.. De Secretaris, De Voorzitter, Eddy Hendrickx Koenraad Van Coppenolle Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 23 december 2013 bladzijde 10/10

ZITTING VAN 22 juli 2013

ZITTING VAN 22 juli 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 22 juli 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Marijke Gidts, Heleen Vangeel, en Veerle Daems de heren Jan Van Brusselt,

Nadere informatie

ZITTING VAN 28 JANUARI 13

ZITTING VAN 28 JANUARI 13 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 28 JANUARI 13 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Heleen Vangeel en Freya Verlinden

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

Zitting van 18 februari 2013

Zitting van 18 februari 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- Zitting van 18 februari 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Marijke Gidts en Heleen Vangeel

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 december 2011, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid VANDEN

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 april 2010, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 november 2011, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid VANDEN

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOODHUISVESTING OCMW

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOODHUISVESTING OCMW HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOODHUISVESTING OCMW Hoofdstuk 1 : algemene bepalingen Artikel 1 Het OCMW van Lubbeek kan in toepassing van artikel 1 in van de organieke wet van 8 juli 1976 materiële dienstverlening

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE Artikel 1 - Principe Binnen de perken van het goedgekeurde budget

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 25 januari 2010 DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse VAN

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 19 juni 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine,

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 JUNI 2014

ZITTING VAN 2 JUNI 2014 ZITTING VAN 2 JUNI 2014 Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 12); Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf,

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN 25 november 2013

ZITTING VAN 25 november 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 25 november 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Marijke Gidts, Heleen Vangeel, Veerle Daems en Martine Dierickx,

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 25 oktober 2010, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE VASTSTELLING VAN DE BIJDRAGE VAN DE CLIËNT VOOR HULP VAN DE THUISDIENSTEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE VASTSTELLING VAN DE BIJDRAGE VAN DE CLIËNT VOOR HULP VAN DE THUISDIENSTEN 3118 ROTSELAAR, Werchterplein 23 Tel (016)60 61 61 Fax (016)60 46 80 BELFIUS BE25 0910 0089 KBO 0212166120 www.ocmwrotselaar.be info@ocmwrotselaar.be REGLEMENT BETREFFENDE DE VASTSTELLING VAN DE BIJDRAGE

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Renaat RAES, Hubert SOENS, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Godelieve VAN EECKHOUT, Arlette DIERICKX, Filip DE SMEDT, Patrick

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Zitting van 20 mei 2014.

Zitting van 20 mei 2014. Zitting van 20 mei 2014. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Marchand, Croon, Laureys, Verstappen, Peeters, Van Win, en Wittebrood leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

Raad van 25 mei Dagorde. Openbare zitting 1. Aanpassing dagprijs.

Raad van 25 mei Dagorde. Openbare zitting 1. Aanpassing dagprijs. Raad van 25 mei 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008:

Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008: Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008: Aanwezig te 19.30 uur: MM. Verelst Leo, Holemans Emiel, Lemmens Jozef, Vervoort Anne-Marie, Roevens Lutgarde, Sels Ritta, Boeckxstaens Veerle, Van

Nadere informatie

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Zitting van 24 januari 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Roger Seys; mevrouw Sonja Surkyn; de heer Michel Schepens; de heer Tim Theunis; mevrouw

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 oktober 2009 AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Schepen : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 februari 2017

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 februari 2017 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 februari 2017 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Ceyssens Noëlla, Cousaert Roger, Croisiaux Katrien, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 18 april 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid VANDEN BERGHE,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 februari 2016

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 februari 2016 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 februari 2016 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Ceyssens Noëlla, Cousaert Roger, Feyen Magda, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine,

Nadere informatie

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Marleen De Noyette,

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

RAAD Verslagen van raadsleden die zitting hebben in diverse raden,commissies,

RAAD Verslagen van raadsleden die zitting hebben in diverse raden,commissies, PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 januari 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Freddy

Nadere informatie

O N TWERP UITTREKSELS ZITTING RAAD

O N TWERP UITTREKSELS ZITTING RAAD O N TWERP 26.06.2006 UITTREKSELS ZITTING RAAD D.D. 26.06.2006 1. F I N A N C I E N 1. AANPASSEN VOLMACHTEN CENTRALISATIEREKENINGEN RUSTHUIZEN. ======================================================= Gelet

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 18 december 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 22 juni 2009

PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 22 juni 2009 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse VAN DER MEEREN, Frederik DUERINCKX, Georges ONS, Dominique

Nadere informatie

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst van de RAAD van DINSDAG, 13 december 2016 O P E N B A R E V E R G A D E R I N G 0. P R O C E S S E N-VERBAA L 0.1. Zitting van de raad

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 28 augustus 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Luc Haine, Marc Verheyen,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 september 2011, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid VANDEN

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel 1. Algemeen OCMW Lubbeek is eigenaar van zalen die zij ter beschikking stelt van verenigingen, scholen en bedrijven die de ruimte en materialen kunnen

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 14 JANUARI 2014

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 14 JANUARI 2014 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 14 JANUARI 2014 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Agnes

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Verontschuldigd : M.M. Verleysen A. raadslid, De voorzitter, Patrick De Smedt, opent de zitting om uur.

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Verontschuldigd : M.M. Verleysen A. raadslid, De voorzitter, Patrick De Smedt, opent de zitting om uur. Z I T T I N G V A N 06.02.2008 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck N. Schelfhout

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 15 december OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 15 december OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 15 december 2014. OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Aanwezig : Eddy Marcoen, voorzitter; Busselen Annie, Dr. De Roo Ludo, Haesevoets Daniël, Lemmens Mia, Vandebroeck

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 25 mei 2009

PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 25 mei 2009 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse VAN DER MEEREN, Frederik DUERINCKX, Georges ONS, Dominique

Nadere informatie

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in "Schippersbos"

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in Schippersbos ZITTING VAN DE RAAD VAN 25 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015.

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015. OCMW KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015. Openbare zitting 1. PERSONEEL EN INTERNE ORGANISATIE 1.1. Personeel 1.2. Interne

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 8 maart 2016 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 januari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 januari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 januari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Louis Debruyne, Marc Verheyen, Pieter Vandenbroucke, Tine Vanderwee,

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 5 januari 2016, deel A: openbare zitting.

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 5 januari 2016, deel A: openbare zitting. RAAD VAN 2 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Afwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. E. Vangindertael, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. M. Heirman, Mevr.

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 februari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 februari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 februari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 mei 2012

OCMW-raad van 10 mei 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Louis Debruyne, Pieter Vandenbroucke, Tine Vanderwee, Heidi Vanheusden,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 september 2015

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 september 2015 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 september 2015 Jos Cauwberghs - voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, DE BRUYNE Patrick,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans (vanaf punt 6), Luc Haine, Louis

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 september 2014 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 september 2014 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 september 2014 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Er Cevdet, Gerets

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 12 april 2016 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017 Londerzeel, 28 februari 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft: Zitting

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de notulen van de gemeenteraad van 27 september 2017 goed te keuren.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de notulen van de gemeenteraad van 27 september 2017 goed te keuren. Provincie Vlaams-Brabant TOELICHTINGSLIJST GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2017 Openbare zitting Stafdiensten Secretariaat 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 27 september 2017 Aan de gemeenteraad wordt

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 13 SEPTEMBER 2011

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 13 SEPTEMBER 2011 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 13 SEPTEMBER 2011 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. dhr. Herman

Nadere informatie

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 Bekendmaking website: 03.02.2015 THUISZORG OCMW BEERSEL Algemene voorwaarden dienstreglementering DOEL 1. Het OCMW stelt zich tot doel om zorgbehoevende

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 februari 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie