pa~ip ft~prnzr - ~atry/j/~~~_ at - - nr busnr verdjçpj~g 4~eing~~ postcode+ gejp~en~e ~4~~_~ postcode + g~~~ - -- tçj~fp~pl~~ - t~fqp_n/p~j

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "pa~ip ft~prnzr - ~atry/j/~~~_ at - - nr busnr verdjçpj~g 4~eing~~ postcode+ gejp~en~e ~4~~_~ postcode + g~~~ - -- tçj~fp~pl~~ - t~fqp_n/p~j"

Transcriptie

1 infrax verslag aansluiting gas gi.ai.t netbednjf aardgas elektriciteit kabeltelevisie art rioienng rir EAN~nr o3?~cç o 5 PM verbruiksplaatsnummer -- zakenpartnernurnmer verbruiksadres facturenngsadres pa~ip ft~prnzr - ~atry/j/~~~_ at - - nr busnr verdjçpj~g 4~eing~~ postcode+ gejp~en~e ~4~~_~ postcode + g~~~ - -- tçj~fp~pl~~ - t~fqp_n/p~j ~ 0 UD veiligheid (omcirkeien) Wat is de situatie van de aansiuitleidrng tussen aftakking op de hoofdleiding en de muurdoorvoer op het moment dat u iai~ de werf verlaat? 0 ongewijzigd El vervangen/nj~çüw 0 verwijderd L,J~ nieuwe situatie aansluiting netdruk 0 LD2/25 El LD00 0 MDA 0 MOB cliameteraansluitleiding 0 25 IZI Q materiaal buis BUITEN ~ STAAL 0 PE 0 PVC materiaal buis BINNEN 0 STAAL ~ PE (in manteibuls) l~i KOPER 0 RVS buitenafsiulter geplaatst 0 ja I~J neen ~-:--- ~ -.---~ ~-- ~ ~ -- druk na deteller 02 mbar j~ 25 mbar 0 00 mbar huisdrukregeiaar ~I ja 0 neen type ~ r gasgebrekbeveiliging 0 ja 0 neen 0 onbekend keuringsorganisme ~ tormuliernummer ~ dichtheidsproefnummer ~~~ ~-_ datum keuring j DD~ - - [20[ ij i installateur ~ habilitatienummer j j J~IUj - t:,~ Tefleri-IFIN 00 DV TelIer2-0N 00 DV TeHer3-ON 00 EIV senenummer,fe,fc merk c i 5r(~ bouwjaar?s~s - #telwielen S 5 ~ tellerstand ~P~!29g_o tellerstandbm digitaal - - kaliber G~ G G - indienst Oja ~ neen Op 0 neen Dia 0 neen budgetmeteracflef OJaDjjpffifl_ 0JL0 neen 0ja 0 neen krediet BM uitgevoerd door ~ voertuigrnagazijnnumer ~ aannemer - uitvoeringsdatum - De ondergetekende -~ -- - verklaart zich akkoord met de genoteerde meterstanden ~.-l*~.t 4.t ~ :~ ondertekeningsdatum [U ~ ~ handtekening a _-_ infrax is de werkmaatschappij voor de netb_ 74V inf~aff~~irg i~frax West Inter aqua lnter-energa Inter media iveg PBE en Riobra

2 GETUIGSCHRIFT AF TE LEVEREN AAN DE AARD GASDISTRIBUTIENETBEHEERDER (DNB) VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER ØVEREENJCOMSTIG - LIET KONP4KLIJC BESLUIT VAN 28 JUNI 97 Ondergetekende: Naam Voornaam Vertegenwoordiger van de onderneming ~ ~ BTW nr ~ 8q~ç ~ Straat %4.& Nr ~ Bus Postcode ~&X Gemeente SÇ D~-~- Tel Fax rtz~ onderaanneming, voor rekenin!,~rma..._s.l.._.. bevestigt formeel en garandeert hierbij de gasinstallatie nieuwe installatie) nieuw.yefl! ffwvac.-ii~gflmie4het onnodipe schrappen) volgens het plan hierna - in het gebouw gelegen te :Straat~ Nr :.~& Bus~ Verdieping Postcodé nr :..~&Q Gemeente ~~.tcp-~ _ Gasmeter merk: gasmeter nummer: ~Zj ~ fr--t voor rekening van: Naam -.~9 QX~L. t~~ Voornaam - Straat Sç~x~ ~ Nr Bus - Postcôde ~ Gemeente te hebbengeplaatst volgens de betrokken voorschriften-die momenteel van toepassing zijn, waaronder de normen NBN D5-003, NBN D5-004, NBN B6-00I en NBN B Deze normen hebben zowel betrekking op-de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingsiucht en de afvoer van de verbrandingsproductefl. Alleen gastoestellen conform de specifieke normen van aardgastoestellen zijn aangesloten op de binneninstallatie Dit getuigschrift moet aan de aardgasdistributienetbeheerder overhandigd worden voor deze de gasmeter o Voorbehouden aan de installateur Voorbehouden aan de DNB Datum ~ os~ ~ ::::::::::::z:z:.:e:- Handteke-ing Ik verklaar dat ik een Cerga professionele gasinstallateur ben - Oja Sneen indien ja: Cerga n Model 70628/2 Bijlage(n) ISOMETRISCH SCHEMA VAN DE INSTALLATIE Duid volgende elementen aan op het isometnsch schema de gasmeter de leidingen met matenaalsoort (Koper-Stéal-PE), hûn diameter en lengte (m), de knooppunten aangeduid dm.v. hoofdletters A, 8,... het soort toestellen met merk, type en vermogen (kw) Dit schema man vervahoen worden door en schej at minstens dezelfde gegeyens bevat. ent

3 \fl~flff~~ç netbedrijf aardgas. elektriciteit, kabeiteleviste en riolering verslag van dichtheidscontrole en indienststelling gasmeter klantgegevens voornaam straat c-r.-r -~ numn~er bus ~ostcode%~5~,p gemeente _4.L\~e~&_t_ tei./gsm uitvoeringsadres str \çççtc,, $Ct44t - - nr 5bu -~ - postcode SSco gemeente îx -~ - meterinstallatie 0 gasmeter * -: - EANflr5444~t~~fl ~ yfl meternummer merk type~ meterstand begin- ~ toepassingen Q koken gekoppelde elektriciteitsmeter meterstand na Omm0\~0 - ~ verwarming ~ waterverwarming druk aan meter iekdeluetnalomifl cn~? rze~6 ~CL&.L meterstana c ~zo.~ji~h ~ nacht: - ~ KTV correct genummerd - ~De installatie kgasdicht. o Keuringsverslag van een erkend controleorganisme nummerq0 5~f k 3o ~ Getuigschrittvan een niet gehabiliteerd installateur (kopie in bijlage) o Getuigschrift van een gehabiliteerd installateur (kopie in bijlage) 0 bi~komende.indienst~telling na correctie De installatie mag in dienst gezet worden ~ NIET in dienst gezet worden bijkomende opmerkingen - zzz. ondertekening.~ Sî~~i Ondergetekende verklaart de dichtheidsproef te hebben bijgewoond opgemaakt door keurder: en een afschriftte hebben ontvangen t!_~ - - adres - -- handtekening!~ _ L~k~k~W~ hoedanigheid eigenaa -- \~\~handtekening infrax is de werkmaatschappij voor de netbedrijven infrax Limburg intrax West inter-aqua Inter-energa inter-media Iveg, PSE en Riobra /-20

4 Pagina van verslag aansluiting elektriciteit nr.: EAN-~ Pfvj; verbr pats _um netbedrif aardgas elektriciteit ~ verbruiksadres facturerinqsadres naam Sebastien Artois - naam SebastienArtois - straatkattenstraat ~ postcode t_oo~~o 3800 Sint-TruMan - RO~tP9~h~ i3t~.~w0 ~!~n - telefoon GSM telefoon / GSM omschrijving werkopdracht: WA EL VS~Pt.AÂTs.a~kMgr!Nc ID -. aan te rekenen kosten S Wat is de situatie van de aansluitleiding tussen aftakking op de hoofdlelding X Ongewijzigd Vervangen Verwijderd en de muurdoorvoer op het moment dat u de werf verlaat? Nieuw nie~es~uatie aanslufting ~rs aansluitkabelsectie mm2 aantal draden ~ cellen - windturbine WKI( aansluitleiding OION -- OIBN B!BN 80N OIVK faseverdeling Li X ~ N netspanning 3N230V. 3X230V X 3N400V ~. 3X400V 2X230V exploitatieaarding aanwezig keuringsorg formuliernr. meterkast X x45 VMS andere datum keunng - - hoofdbeveiliging aansi. automaat meter aansl. automaat meter 2 aansi. automaat meter 3 N~ 0 ~V status N 0 V status N - 0 V status N 0 - V status soort soort Njot,eg&bare automaat soort Niet-fegatbaro automaat soort merk merk vynckier merk Teco merk max A max A max A max A type type Epo2c3 2 type EM type ntsflqfsçhajççjnçk _--_ ---.-_-- --_.-_--. - ldentificatienr prom - senenr - merk_ - - Nl ~ IV serien merk N ~ 0 IV KI t <2 / K3 t K4 <5 K6 t plots teuer Niet Gekend (conversieas!400 - Tellen- N~X~0~ serienummer merk bouwjaar # telwielen index boven index onder injectie index injectie index 2 géïnstalleerd in dienst transfo WIJ Code ACTARIS ~, 0~ 2X40A 230V/Aut. X ja neen N V Niet Ge qiqm!i9p) Teller2- Nxio; V ACTARIS ~. oo: 2X40A 230V/Aut. PGA Module PSA nummer PGA nummer PGA nummer II 2 Ii II 2 ja -Xneen TellerS- NL CL ~~LPiN~N krediet BM PSA actief ja neen naakt ja x neen,. naakt Ja neen naakt ja RINA j D!NIEXN NN.~LPLN!P( X A V neen uitgevoerd door voertuigmagazijflflufl]ttç[ojpp - uitvoeringsdam ~

5 ,nfra~ç nr.: netbedrijf aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering Pagina van verslag aansluiting elektriciteit EAN-nr.: PM: ~ ~p?pr~zl.~4- verbruiksadres factureringsadres naam ARrOIS -- naam ARtOIS - straat~tt9n~~t_ qa~_~p_rp~~ flr~ 8busnr.~îerdieping r._3iw~n verdjepj~g postcode~ gemeente 3800 S!nt~TMdefl postcode ~ g~m ee~ito ~57P Alken telefoon! CSM telefoon / GSM omschrijving ~ Budgetr eter deactiveron cel - L~ y~.!!9!~ aan te rekenen kasten - ~~flw. Wat is de situatie van de aansluitleiding tussen aftakking op de hoofdielding X Ongewijzigd Vervangen Verwijderd en de muurdoorvoer op het moment dat u de werf verlaat? Nieuw nieuwe situatie aansluiting aansluitkabelsectle rnrna aantal draden PV cellen windturbine WKI( aansluitleiding don OBN 8/EN ~ SION ONIK faseverdehng LI L2~ L3 N netspanning 3N230V - ~. keuringsorg. - formuliemr. meterkast X t 30x45 ~. VMS andere: datum keuring hoofdbeveiliging aansi. automaat meter aansl. automaat meter 2 aansi. automaat meter 3 status N 0 V status N 0 V status N 0 V status N 0 V soort soort soort soort merk merk merk merk max A max A max A max A tvpw_ tvpe type SYP&_-. ~. -- ldentificatlenr. prom -- merk.-- N 0 - etieprom srienr merk fn i.oltv KI / K2 / K3 / K4 <5 / <6 / pjpî~~ ~!~r - serienummer merk bouwjaar # telwielen index boven index onder geïnstalleerd in dienst transfo *- Keuken Tellen T~N-X~0} -V ACTARIS ~ Olj 29 $~j~~j 2X5A 230V/Aut. Xjja neen Keuken - - tf~ntx0tw TëIërr~ ACTARIS ~ 00~ 2X5A 230V/Aut. XJa ~neen Nt~0 r~v - N~..LP!W~ AINA D!N/EXN _~~-ja X A V neen PSA Module PGA nummer PGA nummer PSA nummer - Ii Ii II 2 krediet BM , PGA actief -ja neen naakt Ix ja neen naakt ja neen naakt ~g~vq~i~ ~oqr_000~ç voertuiglnagazijnnum mer 0702 aannemer uitvoeringsdatum

6 TECHNISCH BUREALJVEFIBRIJGGHEN:I O.ref.: : VZW Conboleorganisine eskend door het rrnnlstoite U ref VERSLAG NR - ZETEL ANTWERPEN PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN Van der Sweepstraat 3 bus Antwerpen - ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE ~ - z--~.--.~~ Tel ADRES INSTALLATIE / ~2 srf Fax ZETELBRUSSEL ~ - Ciovisl~i5 ~. 000 Brussel Tel Fâx ~ ~:-H..-~j b~~~âar;~ --.. Adr~ OPDRACI-rrGEVER t 7 ~ 4Z~t-~.EA ~ Ref Index nr :. -Adres: -, INSTALLATEUR Adres ~ ~iwöfi~c -- Datum van het onderzoek 7 / ~< t~? Aard van het onderzoek gelijkvormigherdsondeizoek - cuntrojebezoek volgens (AREI art 270) (AREI art 27) (AREI art 276) (AREI art 276bis) (ARAB art 262) (< B ) (TR art 23) (V oorschr ONS) Aard installatie Nieuwe - Uitbreldln6 WiJzlging Vcm?lopig rvezwanng~~j~op wooneenneid TyiSe der lokalen 4E.4,.n~ ~ Begin werken Fundenng~~~p~ 08 - Elektnsche installatie voo~f~,~5è 8-83 AREI art 86 Aansluiting Spanning -t to V Bescherming van de aansluiting A Voedingskabel hoofdbord ( X 7_J mm2 Alg sohakelaar type Type van de aardelektrode Ius -bamn - pennen - horizoatale-geleider Schema TT Aantal borden ~ Aantal eindstroombanen RA Z~ Ohm RI tot MOhm Uitwendige invloedsfactoren BESCHRIJVING. ~.._I- c/ct-2-~z..pt I UITGEVOERDE CONTROLES zie verso VASTGESTELDE INBREUKEN ENIOF NOTA S 0e~ -~ PROCËS-VEPRAAL VAN HET GE! IJKVORMIGHFIDSÛNO~R7OEK ap7ren Op de aangestelde van de stroomverrfeler naam handtekening PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS Zie keerzijde BESLUIT 2e installatie is conform De ingangskierunien van de algemene ADS werden v egeld en de ééndraads en situatiesohemas werden voor genen getekend De installatie dient opnieuw geccntioleerd uiterlijk op /.~~ /i~ ~ (ei-t. 27 ARD) alsook vôôrde ingebruikname van elke belangnjke wijziging of beduidende uitbreiding uitgevoerd voor deze d tum De installatie is niet contbmi 4 De installatie mag In dlç~t.blijven4 dien zondervertraging wordt vold~pa~an de va4gestelde inbreuken en de gepaste niaa~gelep getroffen worden opdat \de instailaffe~n gsvaar vormt voor nen of goederen De n~f~llatiei?nier~nfom, D~i~~ll~flWdlent opnieuw gecontrolee en doo elfde) organisme uiterlijk op 7 DE AGEPU ONDERZOEKER / t] / nr.i- naam + handtekeninâ ~ç~e directeur - FORM /2009 -

7 TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VZW Contreorganisme erkend door het ministerie 0. ref.: U. rot. VERSLAG ZETEL ANTWERPEN Van der Sweepstraat 3 bus Antwerpen Tel Fax ZETEL BRUSSEL Clovislaan Brussel Tel Fax PROCES-VERBAAL. OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTAU.ATIE ADRES INSTALLAE ~A~~6t 42 - t at EIGENAAR: Adres:.?~aZ ~ 4oeÂ~ OPDRACHTGEVER: Adres: INSTALLATEUR: Adres: BTW of IK: r.-.f,, /s-t -, Datum van het onderzoelt ÇFv/f.p 7 Aard van het onderzoek: gelijkvom iigheidsonderzoek - ~ontrolcbczeek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 27) (AREI art.276) (AREI art. 276bis) (AlIAS art. 262) (KB ) (ER. art. 23) ~Ioorschr. DNB) Aard installatie: Nieuwe - UiWreidinq.Wijai~eg- itorloplq ~rzw~ing -veiiçoop-wuurrountrot - - d: Type der lokalen: 4 4crai_ ~ Begin werken: Funderin~~5a Elektrische installatie v~~~ AREI art.86 Aansluiting: Spanning ecn V c erming van de aansluiting A Voedingskabel hoofdbord: X f~ô mii? Alg. schakelaar: type Type van de aardelektrode: luc boran - pennen - hozizontalageleider Schema: TT Aantal borden: Aantai eindstroombanen: V~ Rk 77 Ohm; RI tot r MOhm Uitwendige invloedsfaotoren: BESCHRIJVING: ~-c UrrGEVOERDE CONTROLES: zie verso VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA S: pponfs.n~pr~aal VAN!-4~T ~ ÇEIJ&CVnRM3(~HE;nSnNDFPZOPK ~_gezktn no ri~4 ~i,~nnentem~ w~n ri~ ~trnoïvu,~r,e!er hrnritek~ninn: PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde. BESLUIT. e installatie is conform. De ingangsidemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de é draads- en situatteschema s werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op? ~4.4L,. ~ 7 (art. 27 Alla) alsook vôör de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze d~(um. DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening installatie mag in dieø$pweqjndien zonder vertraging wordt volij~q~aan de vast~stede inbreuken en de gepaste de installatie ge aar vormt voo ersonen of goederen. De llatié lsni,t fönfomi. ie dient opnieuw gecontrolee rden doo elfde) organisme uitedijk op ~etmffen worden opdat FORM / INSP

8 :tfz~ r~r~ ~*~:zzz :E~m:Irz z:fl~ ~ ti :::z.z:z:z.~zzfl.~..p ~Tï~h~t_ z::. Hzzr: z:ez.~~.~ z:z zl.::..z.zz:~îzzz::z. t ziz ff~?t ~:.:ï:z:.:zzz::zz :Lz:z::. ~z~: Ez~:E~..E:Liz EfEft~Ç:~ E[~.!~Z ::.~:::~: :zïz:;jz zf:p z:. :4:: EE: zj:t::iz. J*LL~ _.L...~... : 4.

9 JE ïiï ~ t t. ztz -I LE :zzl:z ÏZZ{ZE ïzfz - - -t. c z:e:z EE-EE je ZH :z.îz:: :rz ~~ Lzz --- i - T~ a : 0 [ELZZt _ :: EEE te Z~JZZT.E Lzz

10 E~ EEZEZ*EEEEliZE~ *ZE ~ZEE JE E~LL :zz~:z zïz.::zz.±zz *zz::z zz:ez:. zrz zz±z:zli±:rz EpirEr ~ ~E~EE~ÇE ~7:EE~Ez.EE. ~: ~E~T~H.z.E ~ ~ z4zr: :z::z~ :z z.:~e:z::i HE~zJ::z:fizE EE: EE E :z zzez:zze~zz: z: z. zzz: E E E :ii: ::~ E EE ~ ~ - : ~ t S \ t :_b:zi:: Z~EEE~fZ zz~:.~..:lz..:ze:teezïzeiz~ ~ thetz ZZZZEEZEEEZZZfEJZIEEE zzee z zt~izïz~~j:zzz zi zezsj:ze:zzz±ztl zltz:fz:: çzz:. z::.erz :: feeh~.~ :. ~ z.l ±zir::b zticb± z ± E4z~zz:z. :tziz~z::..li. ZiE t - )zi

11 E~.Z E.~ EE ZE~ zz zzzzzz z E[ZEE EqE: ÏEHH ZEE TE HE EE Hzzzz EEZEE zz::~ ~z::z ~z t~ ± :z.z zzzzzz.zz::zz.z Ez:~i ~!E. E!?~ :.E.E zzzzzz :! ErzE.zEz.ZE: ~-~t ~ ~ r TE H ~ F~E r ) St (t ç N ~ -w kj t EtEIE EL.EE

12 VLaamse Maatschr ii [~ ~ ~voor watervoorziening ~Aansut~g: Naam Gemeente ~ Straat Aantal gedomicilieerden: Telefoon0 Bezoekfl Bnef[:] Bureelü Falingfl FaxL] Behandeld door Datum O NmUWE AANSLUITING 0 HEROPENEN [ INDEXOPNAME verhuis) klacht / inlichtingen / coalitie 0 AFSLUITEN - afshntkraan / aanboorzadel bp aanvraag / met-betalen o UITBREKEN Inlichtingen in geval van: El NIEUWE AANSLUITING vermoedelijke datum betrekken wonmg bewoner Geschiktogenblik SleuteF Telefooir VERHUIS - meuwe bewoner - vong adres meuwe bewoner - eigenaar + adres Eventuele nuttige info - nieuw adres van vorige bewone 4 t, Werkstaatnr. :4:..._...:.:....:._.:.:...._. ~.:._..:. ~.- Naam medewerker Uur Tijdspanne Aankomst Vertrek : ~.:~ - - Nr Tecbh. gegevens WM Bestaande Geplaatste Weg~enomen - Soort teler -Kaliber - -Index Toestand -I]krng Materiaal aansluitmg P& - LOOD - STAAL INOX - PVC GIETUZER - ASBESTCEMENT (omcirkel wat past) Bij komende inlichtigen Hierbij vedclaart de ondergetekende verbruiker zich te houden aan de bepalmgen van het Waterverkoopreglement, waarvan een exemplaar verkrijgbaar is op aanvraag en gaat hij akkoord met de bovenvermelde gegevens. DemedèwerkervaadeVMW, Deklant, Naam + handtekemug Naam + handtekening (en tiancuc in geval van een bcdnjt) De verstrekte identsteutsgegevens worden opgeno&n in hel ge,nformaüseerde klantenbebrerprogramma van de VMW (wet van 82(992 op de beschenning van de persoonlijke levenssfeer ren aanzien van de venverlung van persoonsgegevens) Vlaamse Maatschappij voor Watervoorzienmg Buagerhjke vennooiechap die de sechuvomi van ren coapenharve vennootschap nier beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen. Provinciale directie Limburg - Runkstersteenweg 208 B 3500 Hasselt tel fax info wwwvmwbe BTWBE Dexia RPR Brussel

In 4 stappen naar een aansluiting

In 4 stappen naar een aansluiting In 4 stappen naar een aansluiting Een gezellige, comfortabele en veilige woning: het is de droom van iedere bouwer en verbouwer. Elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie en riolering spelen hierbij een

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

TE KOOP. Te koop: - Hove (TK-15-223) EPC: 151,00kWh/m² Geen overstromingsgevoelig gebied Geen afgebakende zones

TE KOOP. Te koop: - Hove (TK-15-223) EPC: 151,00kWh/m² Geen overstromingsgevoelig gebied Geen afgebakende zones TE KOOP Te koop - Hove (TK-15-223) EPC 151,00kWh/m² Geen overstromingsgevoelig gebied Geen afgebakende zones Gezellig appartement te Hove aan de Vincent Bavaisstraat. Op een steenworp, een zijstraat, van

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

Tel / GSM: Tel / GSM:. E-mail : E-mail :. Straat : Huisnummer : Gemeente : Postnummer :

Tel / GSM: Tel / GSM:. E-mail : E-mail :. Straat : Huisnummer : Gemeente : Postnummer : F/035/B/2/013 AANVRAAG RIOOLAANSLUITING Gemeentebestuur Nevele DEPARTEMENT GRONDGEBIEDZAKEN Dienst Planning Aan het college van Burgemeester en Schepenen Cyriel Buyssestraat 15-17 9850 Nevele Naam aanvrager

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Art.nr. 43983 : REGpremie buitenmuurisolatie2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

A.R.E.I. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. (Huishoudelijke installaties)

A.R.E.I. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. (Huishoudelijke installaties) A.R.E.I. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. (Huishoudelijke installaties) A Risack A.R.E.I. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. (Huishoudelijke installaties) Koninklijk Besluit

Nadere informatie

Zoekt u een aangename plek om te wonen in een zeer rustige maar centraal gelegen straat in Hove, maak dan zeker een afspraak voor een bezoek!

Zoekt u een aangename plek om te wonen in een zeer rustige maar centraal gelegen straat in Hove, maak dan zeker een afspraak voor een bezoek! TE KOOP Te koop: Excl villa - Hove (TK-15-350) EPC: 500,00kWh/m² Geen overstromingsgevoelig gebied Geen afgebakende zones Deze unieke villa vinden we in de Veldkantvoetweg op een steenworp van het gezellige

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN VOOR DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES

VOORSCHRIFTEN VOOR DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES REGELEK 2013 VOORSCHRIFTEN VOOR DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Uitgave januari 2013 Technische studie opgesteld door Assuralia ten indicatieve titel die bij Assuralia aangesloten verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

REG-premieaanvraag 2015 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2015

REG-premieaanvraag 2015 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2015 Art.nr. 46369: REGpremie E-peil 2015 REG-premieaanvraag 2015 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2015 Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN DE FOS-VERZEKERING IN EEN NOTENDOP Verzekeringen zijn soms wel eens een ver-van-je-bedshow maar als er iets misloopt wil je beslist weten wat er je te doen staat en waarvoor je

Nadere informatie

Inhoud. Elektriciteit 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Inhoud. Elektriciteit 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Inhoud Elektriciteit 1. 2. 3.. 5. 6. 7. 8. 9.. 11. 12. 13. 1. Aarding Veilig elektrisch materiaal Verdeelborden Differentieelschakelaars Smeltveiligheden - automaten Leidingen Stopcontacten - schakelaars

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: REG-premieaanvraag 2015 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Vervanging van enkel of dubbel glas Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie

Nadere informatie

Premiebedrag. 23 euro per m²

Premiebedrag. 23 euro per m² REG 2015 REG-premieaanvraag 2015 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning of -wooneenheid Premiebedrag 23 per m² Aanvraag

Nadere informatie

De huishoudelijke elektrische installatie KLAAR & DUIDELIJK

De huishoudelijke elektrische installatie KLAAR & DUIDELIJK De huishoudelijke elektrische installatie KLAAR & DUIDELIJK Voorwoord Electro- Test heeft voor U de te volgen artikels uit het A.R.E.I. voor huishoudelijke installaties gebundeld in dit boek. De wetgeving

Nadere informatie

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-verhuurder Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-verhuurder Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie

HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK

HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK OVERZICHT BOUWTEAM BOUWHEER EN VERKOPER De bouwheer staat borg voor het vlotte verloop van de realisatie en voor de keuze van duurzame en hoogkwalitatieve materialen. Als

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE PROCEDURES VAN RAMING, HERSTELLING EN VERGOEDING VAN DE MATERIEELE VOERTUIGSCHADE

HANDLEIDING VOOR DE PROCEDURES VAN RAMING, HERSTELLING EN VERGOEDING VAN DE MATERIEELE VOERTUIGSCHADE HANDLEIDING VOOR DE PROCEDURES VAN RAMING, HERSTELLING EN VERGOEDING VAN DE MATERIEELE VOERTUIGSCHADE TER ATTENTIE VAN DE HERSTELLERS, DE EXPERTEN EN DE SCHADEBEHEERDERS ONDERZOEK EN ONTWIKKELING AUTO

Nadere informatie

Contract voor de levering van groene elektriciteit en/of gas 0800 40 123 of inschrijving via www.lampiris.be

Contract voor de levering van groene elektriciteit en/of gas 0800 40 123 of inschrijving via www.lampiris.be Contract voor de levering van groene elektriciteit en/of gas 0800 40 123 of inschrijving via www.lampiris.be Lampiris SA/NV Rue Saint-Laurent, 54-4000 Liège/Luik - Tel: 078 790 790 - Fax: 04 340 63 99

Nadere informatie

VOORWOORD. ATK Mechelsesteenweg 247 2820 Bonheiden 015/55.51.51. Veel succes bij de installatie van uw elektriciteit!

VOORWOORD. ATK Mechelsesteenweg 247 2820 Bonheiden 015/55.51.51. Veel succes bij de installatie van uw elektriciteit! D09-nlE-04 1 D09-nlE-04 2 VOORWOORD Tijden veranderen Nog niet eens zo lang geleden was elektriciteit in onze woningen een heel beperkt gebeuren : enkele peertjes aan het plafond, twee, hooguit drie stopcontacten

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus verzekering van de burger rechtelijke BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus Dienstcode D07/448 FAX : 02/622.81.85 e-mail : professionalliability.production@axa.be

Nadere informatie

Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting

Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting Aanbestedingsdocument Aquafin Aanbestedingsdossier Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN: VOORBLAD AANBESTEDINGSDOSSIER

Nadere informatie

HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK

HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK OVERZICHT BOUWTEAM BOUWHEER EN VERKOPER De bouwheer staat borg voor het vlotte verloop van de realisatie en voor de keuze van duurzame en hoogkwalitatieve materialen. Als

Nadere informatie

Werken in de nabijheid van ondergrondse installaties. Praktische gids voor aannemers

Werken in de nabijheid van ondergrondse installaties. Praktische gids voor aannemers Werken in de nabijheid van ondergrondse installaties Praktische gids voor aannemers 30.15.001/10 12/2010 FEDERALE VERZEKERING steeds in uw buurt Federale Verzekering werd in 1911 opgericht door enkele

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

Nr. Betreft Bedrag Maximum PAGINA 1 VAN 14 B4: SUPERISOLERENDE BEGLAZING

Nr. Betreft Bedrag Maximum PAGINA 1 VAN 14 B4: SUPERISOLERENDE BEGLAZING ENERGIEPREMIE B4 SUPERISOLERENDE BEGLAZING (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 houdende goedkeuring van het driejaarlijkse programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER Het ingevulde en door alle meerderjarige personen ongetekende formulier te verzenden, samen met de bijlagen (zie pagina 4) naar het volgende

Nadere informatie