pa~ip ft~prnzr - ~atry/j/~~~_ at - - nr busnr verdjçpj~g 4~eing~~ postcode+ gejp~en~e ~4~~_~ postcode + g~~~ - -- tçj~fp~pl~~ - t~fqp_n/p~j

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "pa~ip ft~prnzr - ~atry/j/~~~_ at - - nr busnr verdjçpj~g 4~eing~~ postcode+ gejp~en~e ~4~~_~ postcode + g~~~ - -- tçj~fp~pl~~ - t~fqp_n/p~j"

Transcriptie

1 infrax verslag aansluiting gas gi.ai.t netbednjf aardgas elektriciteit kabeltelevisie art rioienng rir EAN~nr o3?~cç o 5 PM verbruiksplaatsnummer -- zakenpartnernurnmer verbruiksadres facturenngsadres pa~ip ft~prnzr - ~atry/j/~~~_ at - - nr busnr verdjçpj~g 4~eing~~ postcode+ gejp~en~e ~4~~_~ postcode + g~~~ - -- tçj~fp~pl~~ - t~fqp_n/p~j ~ 0 UD veiligheid (omcirkeien) Wat is de situatie van de aansiuitleidrng tussen aftakking op de hoofdleiding en de muurdoorvoer op het moment dat u iai~ de werf verlaat? 0 ongewijzigd El vervangen/nj~çüw 0 verwijderd L,J~ nieuwe situatie aansluiting netdruk 0 LD2/25 El LD00 0 MDA 0 MOB cliameteraansluitleiding 0 25 IZI Q materiaal buis BUITEN ~ STAAL 0 PE 0 PVC materiaal buis BINNEN 0 STAAL ~ PE (in manteibuls) l~i KOPER 0 RVS buitenafsiulter geplaatst 0 ja I~J neen ~-:--- ~ -.---~ ~-- ~ ~ -- druk na deteller 02 mbar j~ 25 mbar 0 00 mbar huisdrukregeiaar ~I ja 0 neen type ~ r gasgebrekbeveiliging 0 ja 0 neen 0 onbekend keuringsorganisme ~ tormuliernummer ~ dichtheidsproefnummer ~~~ ~-_ datum keuring j DD~ - - [20[ ij i installateur ~ habilitatienummer j j J~IUj - t:,~ Tefleri-IFIN 00 DV TelIer2-0N 00 DV TeHer3-ON 00 EIV senenummer,fe,fc merk c i 5r(~ bouwjaar?s~s - #telwielen S 5 ~ tellerstand ~P~!29g_o tellerstandbm digitaal - - kaliber G~ G G - indienst Oja ~ neen Op 0 neen Dia 0 neen budgetmeteracflef OJaDjjpffifl_ 0JL0 neen 0ja 0 neen krediet BM uitgevoerd door ~ voertuigrnagazijnnumer ~ aannemer - uitvoeringsdatum - De ondergetekende -~ -- - verklaart zich akkoord met de genoteerde meterstanden ~.-l*~.t 4.t ~ :~ ondertekeningsdatum [U ~ ~ handtekening a _-_ infrax is de werkmaatschappij voor de netb_ 74V inf~aff~~irg i~frax West Inter aqua lnter-energa Inter media iveg PBE en Riobra

2 GETUIGSCHRIFT AF TE LEVEREN AAN DE AARD GASDISTRIBUTIENETBEHEERDER (DNB) VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER ØVEREENJCOMSTIG - LIET KONP4KLIJC BESLUIT VAN 28 JUNI 97 Ondergetekende: Naam Voornaam Vertegenwoordiger van de onderneming ~ ~ BTW nr ~ 8q~ç ~ Straat %4.& Nr ~ Bus Postcode ~&X Gemeente SÇ D~-~- Tel Fax rtz~ onderaanneming, voor rekenin!,~rma..._s.l.._.. bevestigt formeel en garandeert hierbij de gasinstallatie nieuwe installatie) nieuw.yefl! ffwvac.-ii~gflmie4het onnodipe schrappen) volgens het plan hierna - in het gebouw gelegen te :Straat~ Nr :.~& Bus~ Verdieping Postcodé nr :..~&Q Gemeente ~~.tcp-~ _ Gasmeter merk: gasmeter nummer: ~Zj ~ fr--t voor rekening van: Naam -.~9 QX~L. t~~ Voornaam - Straat Sç~x~ ~ Nr Bus - Postcôde ~ Gemeente te hebbengeplaatst volgens de betrokken voorschriften-die momenteel van toepassing zijn, waaronder de normen NBN D5-003, NBN D5-004, NBN B6-00I en NBN B Deze normen hebben zowel betrekking op-de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingsiucht en de afvoer van de verbrandingsproductefl. Alleen gastoestellen conform de specifieke normen van aardgastoestellen zijn aangesloten op de binneninstallatie Dit getuigschrift moet aan de aardgasdistributienetbeheerder overhandigd worden voor deze de gasmeter o Voorbehouden aan de installateur Voorbehouden aan de DNB Datum ~ os~ ~ ::::::::::::z:z:.:e:- Handteke-ing Ik verklaar dat ik een Cerga professionele gasinstallateur ben - Oja Sneen indien ja: Cerga n Model 70628/2 Bijlage(n) ISOMETRISCH SCHEMA VAN DE INSTALLATIE Duid volgende elementen aan op het isometnsch schema de gasmeter de leidingen met matenaalsoort (Koper-Stéal-PE), hûn diameter en lengte (m), de knooppunten aangeduid dm.v. hoofdletters A, 8,... het soort toestellen met merk, type en vermogen (kw) Dit schema man vervahoen worden door en schej at minstens dezelfde gegeyens bevat. ent

3 \fl~flff~~ç netbedrijf aardgas. elektriciteit, kabeiteleviste en riolering verslag van dichtheidscontrole en indienststelling gasmeter klantgegevens voornaam straat c-r.-r -~ numn~er bus ~ostcode%~5~,p gemeente _4.L\~e~&_t_ tei./gsm uitvoeringsadres str \çççtc,, $Ct44t - - nr 5bu -~ - postcode SSco gemeente îx -~ - meterinstallatie 0 gasmeter * -: - EANflr5444~t~~fl ~ yfl meternummer merk type~ meterstand begin- ~ toepassingen Q koken gekoppelde elektriciteitsmeter meterstand na Omm0\~0 - ~ verwarming ~ waterverwarming druk aan meter iekdeluetnalomifl cn~? rze~6 ~CL&.L meterstana c ~zo.~ji~h ~ nacht: - ~ KTV correct genummerd - ~De installatie kgasdicht. o Keuringsverslag van een erkend controleorganisme nummerq0 5~f k 3o ~ Getuigschrittvan een niet gehabiliteerd installateur (kopie in bijlage) o Getuigschrift van een gehabiliteerd installateur (kopie in bijlage) 0 bi~komende.indienst~telling na correctie De installatie mag in dienst gezet worden ~ NIET in dienst gezet worden bijkomende opmerkingen - zzz. ondertekening.~ Sî~~i Ondergetekende verklaart de dichtheidsproef te hebben bijgewoond opgemaakt door keurder: en een afschriftte hebben ontvangen t!_~ - - adres - -- handtekening!~ _ L~k~k~W~ hoedanigheid eigenaa -- \~\~handtekening infrax is de werkmaatschappij voor de netbedrijven infrax Limburg intrax West inter-aqua Inter-energa inter-media Iveg, PSE en Riobra /-20

4 Pagina van verslag aansluiting elektriciteit nr.: EAN-~ Pfvj; verbr pats _um netbedrif aardgas elektriciteit ~ verbruiksadres facturerinqsadres naam Sebastien Artois - naam SebastienArtois - straatkattenstraat ~ postcode t_oo~~o 3800 Sint-TruMan - RO~tP9~h~ i3t~.~w0 ~!~n - telefoon GSM telefoon / GSM omschrijving werkopdracht: WA EL VS~Pt.AÂTs.a~kMgr!Nc ID -. aan te rekenen kosten S Wat is de situatie van de aansluitleiding tussen aftakking op de hoofdlelding X Ongewijzigd Vervangen Verwijderd en de muurdoorvoer op het moment dat u de werf verlaat? Nieuw nie~es~uatie aanslufting ~rs aansluitkabelsectie mm2 aantal draden ~ cellen - windturbine WKI( aansluitleiding OION -- OIBN B!BN 80N OIVK faseverdeling Li X ~ N netspanning 3N230V. 3X230V X 3N400V ~. 3X400V 2X230V exploitatieaarding aanwezig keuringsorg formuliernr. meterkast X x45 VMS andere datum keunng - - hoofdbeveiliging aansi. automaat meter aansl. automaat meter 2 aansi. automaat meter 3 N~ 0 ~V status N 0 V status N - 0 V status N 0 - V status soort soort Njot,eg&bare automaat soort Niet-fegatbaro automaat soort merk merk vynckier merk Teco merk max A max A max A max A type type Epo2c3 2 type EM type ntsflqfsçhajççjnçk _--_ ---.-_-- --_.-_--. - ldentificatienr prom - senenr - merk_ - - Nl ~ IV serien merk N ~ 0 IV KI t <2 / K3 t K4 <5 K6 t plots teuer Niet Gekend (conversieas!400 - Tellen- N~X~0~ serienummer merk bouwjaar # telwielen index boven index onder injectie index injectie index 2 géïnstalleerd in dienst transfo WIJ Code ACTARIS ~, 0~ 2X40A 230V/Aut. X ja neen N V Niet Ge qiqm!i9p) Teller2- Nxio; V ACTARIS ~. oo: 2X40A 230V/Aut. PGA Module PSA nummer PGA nummer PGA nummer II 2 Ii II 2 ja -Xneen TellerS- NL CL ~~LPiN~N krediet BM PSA actief ja neen naakt ja x neen,. naakt Ja neen naakt ja RINA j D!NIEXN NN.~LPLN!P( X A V neen uitgevoerd door voertuigmagazijflflufl]ttç[ojpp - uitvoeringsdam ~

5 ,nfra~ç nr.: netbedrijf aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering Pagina van verslag aansluiting elektriciteit EAN-nr.: PM: ~ ~p?pr~zl.~4- verbruiksadres factureringsadres naam ARrOIS -- naam ARtOIS - straat~tt9n~~t_ qa~_~p_rp~~ flr~ 8busnr.~îerdieping r._3iw~n verdjepj~g postcode~ gemeente 3800 S!nt~TMdefl postcode ~ g~m ee~ito ~57P Alken telefoon! CSM telefoon / GSM omschrijving ~ Budgetr eter deactiveron cel - L~ y~.!!9!~ aan te rekenen kasten - ~~flw. Wat is de situatie van de aansluitleiding tussen aftakking op de hoofdielding X Ongewijzigd Vervangen Verwijderd en de muurdoorvoer op het moment dat u de werf verlaat? Nieuw nieuwe situatie aansluiting aansluitkabelsectle rnrna aantal draden PV cellen windturbine WKI( aansluitleiding don OBN 8/EN ~ SION ONIK faseverdehng LI L2~ L3 N netspanning 3N230V - ~. keuringsorg. - formuliemr. meterkast X t 30x45 ~. VMS andere: datum keuring hoofdbeveiliging aansi. automaat meter aansl. automaat meter 2 aansi. automaat meter 3 status N 0 V status N 0 V status N 0 V status N 0 V soort soort soort soort merk merk merk merk max A max A max A max A tvpw_ tvpe type SYP&_-. ~. -- ldentificatlenr. prom -- merk.-- N 0 - etieprom srienr merk fn i.oltv KI / K2 / K3 / K4 <5 / <6 / pjpî~~ ~!~r - serienummer merk bouwjaar # telwielen index boven index onder geïnstalleerd in dienst transfo *- Keuken Tellen T~N-X~0} -V ACTARIS ~ Olj 29 $~j~~j 2X5A 230V/Aut. Xjja neen Keuken - - tf~ntx0tw TëIërr~ ACTARIS ~ 00~ 2X5A 230V/Aut. XJa ~neen Nt~0 r~v - N~..LP!W~ AINA D!N/EXN _~~-ja X A V neen PSA Module PGA nummer PGA nummer PSA nummer - Ii Ii II 2 krediet BM , PGA actief -ja neen naakt Ix ja neen naakt ja neen naakt ~g~vq~i~ ~oqr_000~ç voertuiglnagazijnnum mer 0702 aannemer uitvoeringsdatum

6 TECHNISCH BUREALJVEFIBRIJGGHEN:I O.ref.: : VZW Conboleorganisine eskend door het rrnnlstoite U ref VERSLAG NR - ZETEL ANTWERPEN PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN Van der Sweepstraat 3 bus Antwerpen - ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE ~ - z--~.--.~~ Tel ADRES INSTALLATIE / ~2 srf Fax ZETELBRUSSEL ~ - Ciovisl~i5 ~. 000 Brussel Tel Fâx ~ ~:-H..-~j b~~~âar;~ --.. Adr~ OPDRACI-rrGEVER t 7 ~ 4Z~t-~.EA ~ Ref Index nr :. -Adres: -, INSTALLATEUR Adres ~ ~iwöfi~c -- Datum van het onderzoek 7 / ~< t~? Aard van het onderzoek gelijkvormigherdsondeizoek - cuntrojebezoek volgens (AREI art 270) (AREI art 27) (AREI art 276) (AREI art 276bis) (ARAB art 262) (< B ) (TR art 23) (V oorschr ONS) Aard installatie Nieuwe - Uitbreldln6 WiJzlging Vcm?lopig rvezwanng~~j~op wooneenneid TyiSe der lokalen 4E.4,.n~ ~ Begin werken Fundenng~~~p~ 08 - Elektnsche installatie voo~f~,~5è 8-83 AREI art 86 Aansluiting Spanning -t to V Bescherming van de aansluiting A Voedingskabel hoofdbord ( X 7_J mm2 Alg sohakelaar type Type van de aardelektrode Ius -bamn - pennen - horizoatale-geleider Schema TT Aantal borden ~ Aantal eindstroombanen RA Z~ Ohm RI tot MOhm Uitwendige invloedsfactoren BESCHRIJVING. ~.._I- c/ct-2-~z..pt I UITGEVOERDE CONTROLES zie verso VASTGESTELDE INBREUKEN ENIOF NOTA S 0e~ -~ PROCËS-VEPRAAL VAN HET GE! IJKVORMIGHFIDSÛNO~R7OEK ap7ren Op de aangestelde van de stroomverrfeler naam handtekening PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS Zie keerzijde BESLUIT 2e installatie is conform De ingangskierunien van de algemene ADS werden v egeld en de ééndraads en situatiesohemas werden voor genen getekend De installatie dient opnieuw geccntioleerd uiterlijk op /.~~ /i~ ~ (ei-t. 27 ARD) alsook vôôrde ingebruikname van elke belangnjke wijziging of beduidende uitbreiding uitgevoerd voor deze d tum De installatie is niet contbmi 4 De installatie mag In dlç~t.blijven4 dien zondervertraging wordt vold~pa~an de va4gestelde inbreuken en de gepaste niaa~gelep getroffen worden opdat \de instailaffe~n gsvaar vormt voor nen of goederen De n~f~llatiei?nier~nfom, D~i~~ll~flWdlent opnieuw gecontrolee en doo elfde) organisme uiterlijk op 7 DE AGEPU ONDERZOEKER / t] / nr.i- naam + handtekeninâ ~ç~e directeur - FORM /2009 -

7 TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VZW Contreorganisme erkend door het ministerie 0. ref.: U. rot. VERSLAG ZETEL ANTWERPEN Van der Sweepstraat 3 bus Antwerpen Tel Fax ZETEL BRUSSEL Clovislaan Brussel Tel Fax PROCES-VERBAAL. OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTAU.ATIE ADRES INSTALLAE ~A~~6t 42 - t at EIGENAAR: Adres:.?~aZ ~ 4oeÂ~ OPDRACHTGEVER: Adres: INSTALLATEUR: Adres: BTW of IK: r.-.f,, /s-t -, Datum van het onderzoelt ÇFv/f.p 7 Aard van het onderzoek: gelijkvom iigheidsonderzoek - ~ontrolcbczeek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 27) (AREI art.276) (AREI art. 276bis) (AlIAS art. 262) (KB ) (ER. art. 23) ~Ioorschr. DNB) Aard installatie: Nieuwe - UiWreidinq.Wijai~eg- itorloplq ~rzw~ing -veiiçoop-wuurrountrot - - d: Type der lokalen: 4 4crai_ ~ Begin werken: Funderin~~5a Elektrische installatie v~~~ AREI art.86 Aansluiting: Spanning ecn V c erming van de aansluiting A Voedingskabel hoofdbord: X f~ô mii? Alg. schakelaar: type Type van de aardelektrode: luc boran - pennen - hozizontalageleider Schema: TT Aantal borden: Aantai eindstroombanen: V~ Rk 77 Ohm; RI tot r MOhm Uitwendige invloedsfaotoren: BESCHRIJVING: ~-c UrrGEVOERDE CONTROLES: zie verso VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA S: pponfs.n~pr~aal VAN!-4~T ~ ÇEIJ&CVnRM3(~HE;nSnNDFPZOPK ~_gezktn no ri~4 ~i,~nnentem~ w~n ri~ ~trnoïvu,~r,e!er hrnritek~ninn: PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde. BESLUIT. e installatie is conform. De ingangsidemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de é draads- en situatteschema s werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op? ~4.4L,. ~ 7 (art. 27 Alla) alsook vôör de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze d~(um. DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening installatie mag in dieø$pweqjndien zonder vertraging wordt volij~q~aan de vast~stede inbreuken en de gepaste de installatie ge aar vormt voo ersonen of goederen. De llatié lsni,t fönfomi. ie dient opnieuw gecontrolee rden doo elfde) organisme uitedijk op ~etmffen worden opdat FORM / INSP

8 :tfz~ r~r~ ~*~:zzz :E~m:Irz z:fl~ ~ ti :::z.z:z:z.~zzfl.~..p ~Tï~h~t_ z::. Hzzr: z:ez.~~.~ z:z zl.::..z.zz:~îzzz::z. t ziz ff~?t ~:.:ï:z:.:zzz::zz :Lz:z::. ~z~: Ez~:E~..E:Liz EfEft~Ç:~ E[~.!~Z ::.~:::~: :zïz:;jz zf:p z:. :4:: EE: zj:t::iz. J*LL~ _.L...~... : 4.

9 JE ïiï ~ t t. ztz -I LE :zzl:z ÏZZ{ZE ïzfz - - -t. c z:e:z EE-EE je ZH :z.îz:: :rz ~~ Lzz --- i - T~ a : 0 [ELZZt _ :: EEE te Z~JZZT.E Lzz

10 E~ EEZEZ*EEEEliZE~ *ZE ~ZEE JE E~LL :zz~:z zïz.::zz.±zz *zz::z zz:ez:. zrz zz±z:zli±:rz EpirEr ~ ~E~EE~ÇE ~7:EE~Ez.EE. ~: ~E~T~H.z.E ~ ~ z4zr: :z::z~ :z z.:~e:z::i HE~zJ::z:fizE EE: EE E :z zzez:zze~zz: z: z. zzz: E E E :ii: ::~ E EE ~ ~ - : ~ t S \ t :_b:zi:: Z~EEE~fZ zz~:.~..:lz..:ze:teezïzeiz~ ~ thetz ZZZZEEZEEEZZZfEJZIEEE zzee z zt~izïz~~j:zzz zi zezsj:ze:zzz±ztl zltz:fz:: çzz:. z::.erz :: feeh~.~ :. ~ z.l ±zir::b zticb± z ± E4z~zz:z. :tziz~z::..li. ZiE t - )zi

11 E~.Z E.~ EE ZE~ zz zzzzzz z E[ZEE EqE: ÏEHH ZEE TE HE EE Hzzzz EEZEE zz::~ ~z::z ~z t~ ± :z.z zzzzzz.zz::zz.z Ez:~i ~!E. E!?~ :.E.E zzzzzz :! ErzE.zEz.ZE: ~-~t ~ ~ r TE H ~ F~E r ) St (t ç N ~ -w kj t EtEIE EL.EE

12 VLaamse Maatschr ii [~ ~ ~voor watervoorziening ~Aansut~g: Naam Gemeente ~ Straat Aantal gedomicilieerden: Telefoon0 Bezoekfl Bnef[:] Bureelü Falingfl FaxL] Behandeld door Datum O NmUWE AANSLUITING 0 HEROPENEN [ INDEXOPNAME verhuis) klacht / inlichtingen / coalitie 0 AFSLUITEN - afshntkraan / aanboorzadel bp aanvraag / met-betalen o UITBREKEN Inlichtingen in geval van: El NIEUWE AANSLUITING vermoedelijke datum betrekken wonmg bewoner Geschiktogenblik SleuteF Telefooir VERHUIS - meuwe bewoner - vong adres meuwe bewoner - eigenaar + adres Eventuele nuttige info - nieuw adres van vorige bewone 4 t, Werkstaatnr. :4:..._...:.:....:._.:.:...._. ~.:._..:. ~.- Naam medewerker Uur Tijdspanne Aankomst Vertrek : ~.:~ - - Nr Tecbh. gegevens WM Bestaande Geplaatste Weg~enomen - Soort teler -Kaliber - -Index Toestand -I]krng Materiaal aansluitmg P& - LOOD - STAAL INOX - PVC GIETUZER - ASBESTCEMENT (omcirkel wat past) Bij komende inlichtigen Hierbij vedclaart de ondergetekende verbruiker zich te houden aan de bepalmgen van het Waterverkoopreglement, waarvan een exemplaar verkrijgbaar is op aanvraag en gaat hij akkoord met de bovenvermelde gegevens. DemedèwerkervaadeVMW, Deklant, Naam + handtekemug Naam + handtekening (en tiancuc in geval van een bcdnjt) De verstrekte identsteutsgegevens worden opgeno&n in hel ge,nformaüseerde klantenbebrerprogramma van de VMW (wet van 82(992 op de beschenning van de persoonlijke levenssfeer ren aanzien van de venverlung van persoonsgegevens) Vlaamse Maatschappij voor Watervoorzienmg Buagerhjke vennooiechap die de sechuvomi van ren coapenharve vennootschap nier beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen. Provinciale directie Limburg - Runkstersteenweg 208 B 3500 Hasselt tel fax info wwwvmwbe BTWBE Dexia RPR Brussel

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Datum keuring: 08/01/2016 Inspecteur: Wim Hillewaert Installateur: - Datum verslag: 08/01/2016 B.T.W. nr.:- IK. nr.:-

Nadere informatie

Oost & West -Vlaanderen. lb 11 -, if) l'i ii LO

Oost & West -Vlaanderen. lb 11 -, if) l'i ii LO VINÇOTTE CERTIGO vzvv Tel +32(0)2 674 57 11 fax +32(0)2 674 59 59 info@vincotte.be www.vincotte.com Maatschappelijke zetel: Diamant Building i Boulevard A. Reyerslaan 80 B-1030 Brussel O Antwerpen-Limburg

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE Ref: Dossiernr: 16-0457 Aanvrager: Veronique De Waegenaere Datum: 30/06/2016 Verslagnr: KV5886-ERY

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties 112000765 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE Plaats van het onderzoek: Eigendom van: Opdrachtgever: Type lokalen: EAN-code installatie:

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 148002305 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2015050780 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE VINÇOTTE CERTIGO - Vereniging zonder winstoogmerk ERKEND CONTROLEORGANISME - Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel OndernemingsnummerBE 0821.076.888 - Internet:www.vincotte.com

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 133000067 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2016041409 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 168000073 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2015061631 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

aansluitingsaanvraag grote vermogens

aansluitingsaanvraag grote vermogens aansluitingsaanvraag grote vermogens netbedrijf aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering Gebruik dit formulier voor de aansluiting op de nutsvoorzieningen elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie

Nadere informatie

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie.

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie. REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Hoogrendementsbeglazing Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het aanvraagformulier

Nadere informatie

REG. Individuele condensatieketel. op aardgas, propaan of stookolie. enkel voor beschermde klanten

REG. Individuele condensatieketel. op aardgas, propaan of stookolie. enkel voor beschermde klanten Art.nr. 45746: REGpremie condensatieketel besch. kl. 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning of wooneenheid REG 2014 Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie enkel voor beschermde

Nadere informatie

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid Art.nr. 43874 : REGpremie condensatieketel besch.kl.2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid REG 2013 Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie Een premie aanvragen

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR HERINDIENSTNAME EN/OF HET OPNIEUW ONDER SPANNING BRENGEN VAN EEN LAAGSPANNINGSINSTALLATIE NA EEN INCIDENT

PROCEDURE VOOR HERINDIENSTNAME EN/OF HET OPNIEUW ONDER SPANNING BRENGEN VAN EEN LAAGSPANNINGSINSTALLATIE NA EEN INCIDENT PROCEDURE VOOR HERINDIENSTNAME EN/OF HET OPNIEUW ONDER SPANNING BRENGEN VAN EEN LAAGSPANNINGSINSTALLATIE NA EEN INCIDENT C1/123 07.05.2010 C1-123_NL_100507.doc 1 INHOUDSTAFEL 1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED...3

Nadere informatie

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein terecht. Hierna vind je tips en richtlijnen om de aansluiting(en)

Nadere informatie

ELEKTRICITEITSKEURING

ELEKTRICITEITSKEURING ELEKTRICITEITSKEURING 1. Wat is een elektriciteitskeuring? Residentiële elektrische installaties dienen regelmatig te worden gekeurd, waarbij wordt gecontroleerd of aan de regels, opgelegd door het AREI,

Nadere informatie

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein terecht. Hierna vind je tips en richtlijnen om de aansluiting(en)

Nadere informatie

Techniek SSttaappppeennppllaann voo vroeoern ee aann aslaunistilu n igting van veaenn eeeenngeeeznignesz w in o sniwnogning

Techniek SSttaappppeennppllaann voo vroeoern ee aann aslaunistilu n igting van veaenn eeeenngeeeznignesz w in o sniwnogning Techniek Stappenplan Stappenplan voor voor een een aansluiting aansluiting van een van eengezinswoning een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein

Nadere informatie

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

Welkom. Partnerwerking Eandis. oktober 2015

Welkom. Partnerwerking Eandis. oktober 2015 Welkom Partnerwerking Eandis oktober 2015 Agenda 3. Aansluiten van eengezinswoning Aanvraag registreren Eenvoudige niet-eenvoudige aansluiting Tijdsverloop Technische en bouwkundige voorwaarden Uitvoering

Nadere informatie

LES4. Het elektrisch dossier Het situatieschema Het ééndraad- of grondschema Het installatieschema

LES4. Het elektrisch dossier Het situatieschema Het ééndraad- of grondschema Het installatieschema LES4 Het elektrisch dossier Het situatieschema Het ééndraad- of grondschema Het installatieschema Aansluitingsmogelijkheden hoofdbord Het hoofdverdeelbord Symbolen op grondschema Opdracht 1 Het elektrisch

Nadere informatie

Aansluiting van eengezinswoningen

Aansluiting van eengezinswoningen Aansluiting van eengezinswoningen 1 Aansluiting van eengezinswoningen Een eengezinswoning aansluiten op het netwerk van Proximus biedt toekomstige bewoners de mogelijkheid gebruik te maken van vele uiteenlopende

Nadere informatie

VERSLAG VAN PERIODIEKE CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG VAN PERIODIEKE CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE KOPIE AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan

Nadere informatie

Niet-woongebouwen Dakisolatie of zoldervloerisolatie

Niet-woongebouwen Dakisolatie of zoldervloerisolatie REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Dakisolatie of zoldervloerisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het

Nadere informatie

Forum saneringsinfrastructuur Keuring van de privéwaterafvoer. Ingeborg Barrez

Forum saneringsinfrastructuur Keuring van de privéwaterafvoer. Ingeborg Barrez Forum saneringsinfrastructuur Keuring van de privéwaterafvoer Ingeborg Barrez Wetgevend kader Keuring van de privéwaterafvoer Resultaten rapportering 2012 en 2013 Conclusies 2 Wetgevend kader Riolering

Nadere informatie

Handleiding bij het invullen van de verhuisformulieren van de VREG

Handleiding bij het invullen van de verhuisformulieren van de VREG Handleiding bij het invullen van de verhuisformulieren van de VREG Verhuisformulier: melding van uw nieuwe adres 1 a b c d 4a 4b 4 4c 5a 5 5b 6 7 Richtlijnen bij het invullen van het verhuisformulier melding

Nadere informatie

Aansluiting van eengezinswoningen TGC-RES-SDU-2014/02 (NL)

Aansluiting van eengezinswoningen TGC-RES-SDU-2014/02 (NL) Aansluiting van eengezinswoningen 1 Aansluiting van eengezinswoningen Een eengezinswoning aansluiten op het netwerk van Belgacom biedt toekomstige bewoners de mogelijkheid gebruik te maken van vele uiteenlopende

Nadere informatie

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 -

Nadere informatie

CONTROLEPLAN 55.00. gasinstallaties. www.controleplannen.nl. Over dit controleplan

CONTROLEPLAN 55.00. gasinstallaties. www.controleplannen.nl. Over dit controleplan CONTROLEPLAN GASINSTALLATIES 55.00 CONTROLEPLAN 55.00 gasinstallaties www.controleplannen.nl Inhoud Over dit controleplan A Organisatie P2 B Techniek P5 C Inspectielijst P6 Gasinstallaties kennen niet

Nadere informatie

18. Dienst na verkoop

18. Dienst na verkoop 18. Dienst na verkoop remeha.be 538 18. Dienst na verkoop Heateam: Keeping Belgium warm 540 Heateam: Keeping Belgium warm 540 Formulier voor interventieaanvraag 541 Formulier voor interventieaanvraag 541

Nadere informatie

Art.nr. 43653 : REGpremie hoogrendementsbeglazing2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Hoogrendementsglas

Art.nr. 43653 : REGpremie hoogrendementsbeglazing2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Hoogrendementsglas Art.nr. 43653 : REGpremie hoogrendementsbeglazing2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2013 Hoogrendementsglas Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

550/m 2 - max. 2750, tot 50% van het factuurbedrag Voor beschermde afnemers: 825/m 2 - max. 4125, tot 75% van het factuurbedrag

550/m 2 - max. 2750, tot 50% van het factuurbedrag Voor beschermde afnemers: 825/m 2 - max. 4125, tot 75% van het factuurbedrag Art.nr. 45751: REGpremie zonneboiler 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Nieuwe en bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Plaatsing zonneboiler 550/m 2 - max. 2750, tot 50% van het factuurbedrag

Nadere informatie

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Aanvraagformulier vind je op het einde

Nadere informatie

Handleiding budgetmeter aardgas

Handleiding budgetmeter aardgas Handleiding budgetmeter aardgas Inhoud Hoe ziet je budgetmeter voor aardgas eruit?... 2 Wat is de budgetmeter voor aardgas?... 3 Hoe zet je krediet over naar je budgetmeter?... 4 Welke informatie staat

Nadere informatie

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer.... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 227-INSP NBN EN ISO/IEC 17020:2012 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

REG. Vloerisolatie of kelderisolatie. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Vloerisolatie of kelderisolatie. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45748: REGpremie vloer-of kelderisolatie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Vloerisolatie of kelderisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

Niet-woongebouwen Relighting

Niet-woongebouwen Relighting REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Relighting Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het aanvraagformulier duidelijk

Nadere informatie

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer FLEXIBEL VAP SAVING exemplaar voor de maatschappij nieuwe zaak RIZIV-polis bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... vervangt polis nr.... begindatum contract einddatum contract: 65 jaar CBFA-nummer...

Nadere informatie

Handleiding slimme meters. Krijg een beter zicht op je energieverbruik met de slimme meter

Handleiding slimme meters. Krijg een beter zicht op je energieverbruik met de slimme meter Handleiding slimme meters Krijg een beter zicht op je energieverbruik met de slimme meter 1 Proeven van de toekomst Bij jou thuis en bij 6 000 andere gezinnen installeert Infrax slimme meters voor aardgas

Nadere informatie

Handleiding budgetmeter elektriciteit

Handleiding budgetmeter elektriciteit Handleiding budgetmeter elektriciteit Inhoud Hoe ziet je budgetmeter voor elektriciteit eruit?... Wat is de budgetmeter voor elektriciteit?... 3 Hoe zet je krediet over naar je budgetmeter?... 4 Welke

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Forfaitaire verbruiken Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Versie 2009.04 1/6 1. Algemeenheden en toepassingsdomein Dit document stelt de regels vast inzake de elektriciteitsafname

Nadere informatie

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 43652 : REGpremie zonneboiler 2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2013 Plaatsing zonneboiler 550 /m 2 - max. 2 750, tot 50% van het factuurbedrag Voor

Nadere informatie

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 43985 : REGpremie zonneboiler2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Plaatsing zonneboiler Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de

Nadere informatie

REG. Vloerisolatie of kelderisolatie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Vloerisolatie of kelderisolatie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 43657 : REGpremie vloer-of kelderisolatie2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2013 Vloerisolatie of kelderisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

Aanvraagformulier - renteloze lening

Aanvraagformulier - renteloze lening Aanvraagformulier - renteloze lening 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen voor energiebesparende ingrepen en maatregelen in particuliere

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER Het ingevulde en door alle meerderjarige personen ongetekende formulier te verzenden, samen met de bijlagen (zie pagina 4) naar het volgende

Nadere informatie

REG 2015. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2015 (*) Niet-woongebouwen

REG 2015. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2015 (*) Niet-woongebouwen REG 2015 REG-premieaanvraag 2015 (*) Niet-woongebouwen Dakisolatie of zoldervloerisolatie Premiebedrag -waarde Via aannemer Doe-het-zelf -waarde 3,5m²K/W 6 euro per m² 3 euro per m² -waarde 4,0m²K/W 7

Nadere informatie

REG. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45747: REGpremie dak-of zoldervloerisolatie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Dakisolatie of zoldervloerisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 43652 : REGpremie zonneboiler 2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2013 Plaatsing zonneboiler 550 /m 2 - max. 2 750, tot 50% van het factuurbedrag Voor

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Afhandeling premie. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Afhandeling premie. Een premie aanvragen in 5 stappen REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2.

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORSTEL

VERZEKERINGSVOORSTEL VERZEKERINGSVOORSTEL Verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid van interim-managers (aangesloten bij Federgon) Gelieve bij deze vragenlijst volgende informatie te voegen : Kopie van

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Gescheiden riolering voor bestaande woningen

Gescheiden riolering voor bestaande woningen Gescheiden riolering voor bestaande woningen een geschenk uit de hemel gebruik je nuttig. Daarom houden we hemelwater en afvalwater graag apart. WaT uit de hemel komt, hoort niet In de riolering Water

Nadere informatie

VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Een mythe of werkelijkheid

VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Een mythe of werkelijkheid VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Een mythe of werkelijkheid 1 BA4 BA5 DOCUMENTATIE RISICOANALYSE bevoegdheid van mensen Uw dossier As built Risico s zien Acties nemen 1 SPIE Belgium 2 Het K.B. K.B. 4/12/2012

Nadere informatie

REG-premie voor WARMTEPOMPEN (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor WARMTEPOMPEN (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor WARMTEPOMPEN (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam Straat en nummer Postcode en gemeente Telefoon of GSM E-mail Bankrekening nr. EAN-nummer...... 5 4-1 4 4 9 4-0 0 0

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te BELANGRIJK: De hierna gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de stedelijke subsidie. Ingeval van twijfel kan u voor inlichtingen steeds terecht bij het stadsbestuur, dienst milieu, tijdens

Nadere informatie

TE KOOP. Te koop: - Lint (TK-15-458) EPC: 133,00kWh/m² Geen overstromingsgevoelig gebied Geen afgebakende zones

TE KOOP. Te koop: - Lint (TK-15-458) EPC: 133,00kWh/m² Geen overstromingsgevoelig gebied Geen afgebakende zones TE KOOP Te koop: - Lint (TK-15-458) EPC: 133,00kWh/m² Geen overstromingsgevoelig gebied Geen afgebakende zones Deze ruime instapklare, energie zuinige villa is gelegen aan de Liersteenweg te Lint. Een

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE BIJLAGE 2 lijk subsidiereglement van condensatieketels op stookolie ter vervanging van een oude verwarmingsketel in een bestaande woning of appartement. Artikel 1 Algemeen Binnen de perken van de jaarlijks

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Producent: Casier-Decoodt Risk & Insurance Vlootnummer: 13433 Maatschappij: Vivium Identiteit verzekeringsnemer Naam: Voornaam: Geboortedatum:

Nadere informatie

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES 9 9.01 ELEKTRISCHE Nominale spanning Elektrische installaties moeten in al hun onderdelen onderworpen en uitgevoerd worden in functie van hun nominale spanning 9.02 Regels van goed vakmanschap gelijkvormigheid

Nadere informatie

MODEL VAN PLAATSBESCHRIJVING BIJ AANVANG VAN DE HUUR. 1. de Heer...... 2. de Heer... en Mevrouw...

MODEL VAN PLAATSBESCHRIJVING BIJ AANVANG VAN DE HUUR. 1. de Heer...... 2. de Heer... en Mevrouw... MODEL VAN PLAATSBESCHRIJVING BIJ AANVANG VAN DE HUUR Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... en verhuurder 2. de Heer... en Mevrouw... huurder werden tegensprekelijk de hierna vermelde gebreken

Nadere informatie

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT VERPLICHTE MEDEDELINGEN Mercator Verzekeringen nv Maatschappelijke zetel Antwerpen

Nadere informatie

REG. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 43950 : REGpremie dak-of zoldervloerisolatie2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Dakisolatie of zoldervloerisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus verzekering van de burger rechtelijke BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus Dienstcode D07/448 FAX : 02/622.81.85 e-mail : professionalliability.production@axa.be

Nadere informatie

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN HOOGSPANNINGSINSTALLATIE (uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, 7.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN HOOGSPANNINGSINSTALLATIE (uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, 7. Klantverantw.: Opdrachtn.: ELE/44714/000 Klantnr.: 8100 Cont.pers.: STORMACQ SERGE Tel.: 02/276.77.43, Fax: - GSM: 0492/74.85.14 e-mail: alain.draps@bpost.be ProKo.: HS02 1 Verslagnr.: 4471682 Voorl. verslagnr.:

Nadere informatie

Aanvraag van subsidie voor energiebesparende maatregelen voor rechtspersonen

Aanvraag van subsidie voor energiebesparende maatregelen voor rechtspersonen Aanvraag van subsidie voor energiebesparende maatregelen voor rechtspersonen Milieudienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Braemkasteelstraat 41 9050 Gentbrugge tel.: 09 268 23 00 fax:

Nadere informatie

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer Aangifte van ongeval CHRISTELIJKE MUTUALITEIT Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds dossiernummer: Type: GR A INT I Identificatiegegevens van het slachtoffer 1. Naam en voornaam... Straat... nummer/bus...

Nadere informatie

WONINGFONDS. van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST. C.v.b.a. AANVRAAG tot het BEKOMEN. van een HUURWONING

WONINGFONDS. van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST. C.v.b.a. AANVRAAG tot het BEKOMEN. van een HUURWONING / / ( ) S.K. WONINGFONDS van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST C.v.b.a. AANVRAAG tot het BEKOMEN van een HUURWONING Gelieve bij iedere aanvraag het aanslagbiljet van de personenbelasting met betrekking

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Gasaansluitingen. Douwe Koops, adviseur Componenten AsM Enexis

Gasaansluitingen. Douwe Koops, adviseur Componenten AsM Enexis Gasaansluitingen Douwe Koops, adviseur Componenten AsM Enexis Agenda: Inleiding Aansluitproces Normen en eisen Aansluitingen op lage druk net Aansluitingen op hoge druk net Vragen en discussie Definitie

Nadere informatie

Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater

Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater Tussen de ondergetekenden vennootschap:...............................................................................................................................

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Artikel 1 - Omschrijving In het kader van een duurzaam energiebeleid wordt een lijke subsidie verleend voor de installatie van

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Installateur individuele gasverwarming BO KW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

KOPIE te bewaren door de heffingsplichtige Dossier nr : TX...

KOPIE te bewaren door de heffingsplichtige Dossier nr : TX... Un formulaire en français peut être obtenu au numéro de téléphone suivant : 02/775 76 78 AANGIFTEFORMULIER VAN DE HEFFING OP DE LOZING VAN AFVALWATER VOOR NIET-HUISHOUDELIJK GEBRUIK BIM - IBGE (ordonnantie

Nadere informatie

DIT IS EEN CONCEPTLIJST, HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

DIT IS EEN CONCEPTLIJST, HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND KEUZELIJST KEUKENINSTALLATIE 19 MEI 2016 1 van 6 Offerte keuzelijst : Keuzelijst Keuken installatiekosten Datum lijst : 30 mei 2016 Project Projectnummer Type Boszoom Fase 2D 8W55219 Hopbeuk, Leilinde

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 mei 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 mei 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 2

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 2 OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 2 EPB-verwarmingsadviseur VTI : Onderneming :..... Particulier Naam :... Erkenningsnummer :... Onderneming :... BTW-nummer :... Straat :... Huisnummer

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

In geval van een ongeval met een motorvoertuig : Aard v/h voertuig : Maximumsnelheid :

In geval van een ongeval met een motorvoertuig : Aard v/h voertuig : Maximumsnelheid : A ONGEVALAANGIFTE Verzekeringsnemer : Beroep : Nr POLIS Getroffene : Geboortedatum : Beroep : Wanneer werden de activiteiten onderbroken? Aangesloten bij een ziekenfonds? Ja - Gelieve het te verwittigen

Nadere informatie

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 2. van een flatgebouw. Gebouw:.

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 2. van een flatgebouw. Gebouw:. LOGBOEK Verwarmingssysteem type 2 van een flatgebouw Gebouw:. CONTEXT Het logboek is de 'referentie'-documentatie van de verwarmingssystemen. Het bijhouden van een logboek is een van de eisen van de EPB-reglementering

Nadere informatie

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van het

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

Reglement voor de netkoppeling van fotovoltaïsche cellen

Reglement voor de netkoppeling van fotovoltaïsche cellen uitgavedatum 21-01-2014 eigendomsvoorbehoud Infrax Reglement voor de netkoppeling van fotovoltaïsche cellen Inhoud Lijst met afkortingen 3 Algemeen 4 1 PV-installatie

Nadere informatie

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1 OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1 Erkende verwarmingsinstallateur VTI : Onderneming :..... Particulier Naam :... Erkenningsnummer :... Onderneming :... BTW-nummer :... Straat :...

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

ATTEST VAN PERIODIEKE CONTROLE

ATTEST VAN PERIODIEKE CONTROLE ATTEST VAN PERIODIEKE CONTROLE Erkende verwarmingsketeltechnicus VTI : Onderneming :... Particulier Naam :... Identificatienummer :... Onderneming :... BTW-nummer :... Straat : Nr.:... Postcode & gemeente:...

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W.

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W. woensdag 20 juli 2016 VERBLIJFSOVEREENKOMST Tussen : 1. De V.Z.W. Beschut Wonen Noord-Limburg, Burgemeester Laenenstraat 7 bus 25 3900 Overpelt, hier vertegenwoordigd door Fons Plas (ondergetekende), in

Nadere informatie

KB van 4 december 2012 - Minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen

KB van 4 december 2012 - Minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen PROVIKMO Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk Afdeling Risicobeheersing Team Veiligheid Dirk Martensstraat 26/1 8200 Brugge Tel. 050/47.47.47 Fax. 050/47.47.98 Presentatie: Peter Coninckx

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE WARMTEPOMP ... Telefoon thuis: telefoon overdag:.. Rekeningnummer:... . te 3630/3631 Maasmechelen

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE WARMTEPOMP ... Telefoon thuis: telefoon overdag:.. Rekeningnummer:... . te 3630/3631 Maasmechelen AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE WARMTEPOMP GEGEVENS AANVRAGER Naam: Adres:......... Telefoon thuis: telefoon overdag:.. Email:. Rekeningnummer:... PLAATSGEGEVENS Adres installatie : idem als adres

Nadere informatie