Presentatie. Reclassering (1) 7/2/2014. Internationaal georganiseerd onderzoek en hoger onderwijs in het domein reclassering en veiligheidsbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Presentatie. Reclassering (1) 7/2/2014. Internationaal georganiseerd onderzoek en hoger onderwijs in het domein reclassering en veiligheidsbeleid"

Transcriptie

1 Internatinaal gerganiseerd nderzek en hger nderwijs in het dmein reclassering en veiligheidsbeleid Lessns learnt bij aanvraag, uitvering en disseminatie Bas Vgelvang Lectr reclassering en veiligheidsbeleid Expertisecentrum Veiligheid Avans Hgeschl GBP#4, 12 juni 2014, Breda Presentatie Reclassering en Veiligheidsbeleid Praktijk Initieel nderwijs Het lectraat en het Expertisecentrum Veiligheid Prjecten internatinaal Vrbeeld: Criminal Justice Scial Wrk (Engels) aanvraag uitvering disseminatie brnnen: penverderschap, mini-enquete en Daphne 2 Reclassering (1) Drie reclasseringsrganisaties Reclassering Nederland, Leger des Heils Jeugdzrg en Reclassering, Stichting Verslavingsreclassering GGZ Landelijke hfdkantren, regi s en units verspreid ver het land Taak: vrkmen recidive dr gedragsverandering en sciale (re-)integratie Advies (vrgeleiding, rechter, prefverlf) > Tezicht: straf met vrwaarden, 1,2,5 jaar begeleiding en cntrle > Gedragsinterventies: vr specifieke delictgerelateerde prblemen > 2000 Werkstraffen: cmmunity payback in grepen f individueel >

2 Reclassering (2) OM, ZM en DJI feitelijke pdrachtgevers Plus samenwerking met GGZ, Veiligheidshuizen, lkale vrzieningen (bijv. steunpunten huiselijk geweld) Prductiebudget circa 200 mln p jaarbasis 2500 mensen in het uitverend werk 1000 staf Budget vrtdurend nder druk Subsidierelatie.b.v. utputsturing Spanning tussen inzet / berdeling p kwaliteit en p prductie 4 Reclassering (3) Prfessinaliteit Hybride werkalliantie: gedragsverandering binnen dwang Kernbeslissingen Persnlijke kwaliteiten en missie / huding Pathlgie Tepassen wetenschap, methdetruw Wetten en regels Werkdruk en calamiteiten: weerbaarheid Nieuwe uitdagingen: burgerkracht, decentralisatie, zelsfsturing Cntinuiteit Casemanagement / regie Keten met detentie meest prblematisch 5 Veiligheidsbeleid (1) Semantisch sleepnet, verheid als heder Landelijk Wetgeving (bijvrbeeld duur tezicht) Stimuleren samenwerking Decentralisatie (andere verantwrdingsrelatie, budget landelijk) Specifieke grepen (bijvrbeeld WOS) Vlgt verkzen vertegenwrdigers (Opstelten, Teeven) Balans straffen en beschermen (demcratisch liberaal) 6 2

3 Veiligheidsbeleid (2) Gemeentelijk Civiele en bestuurlijke aanpakken Lkale kracht (Veiligheidshuizen, Tp600), maar k wanrde (paniek burgemeesters) Balans penbare rde en herstel van burgerschap Internatinaal Wetgeving (privacy, mensenrechten, transparantie) Raad van Eurpa (mrele waakhnd) EU Cmmissaris Justice: Viviane Reding: aandacht vr slachtffers en herstel Stimulering van kennisuitwisseling 7 Lectraat Initiatief 3RO Aandacht vr werken in een gedwngen kader in scial wrk en MWD Verbetering eigen praktijk en die van ketenpartners Geen sturende agenda, wel 6-maandelijks verleg Avans Hgeschl en Hgeschl Utrecht Budget Ongeveer 400K p jaarbasis 100K 3RO per jaar vr lectr en inleen dcenten Aanvulling 100K Avans (lectraat, prmties) 200K pdrachten en internatinale fndsen 8 Expertisecentrum Veiligheid 2006: Bundeling van lectraten maatschappelijke veiligheid Integrale Veiligheid Veiligheid en Recht Veilgheid in afhankelijkheidsrelaties Jeugd en veiligheid Digitalisering en Veiligheid Reclassering en Veiligheidsbeleid Organisatie binnen 1 academie (eigen ndersteunende dienst en PR), aansturing dr betrkken academiedirecteuren Bundeling van kennis, meer massa, meer uitstraling 9 3

4 Highlights lectraat COSA: Circles f Supprt & Accuntability zedendaders ndersteund dr vrijwilligers imprt en landelijke implementatie, 50 cirkels Prgrammabureau Circles NL internatinale samenwerking UK, Belgie, Letland, Hngarije, Spanje, Frankrijk, Ierland Prmtienderzek en afstudeerderzeken CJSW Eurpese minr reclasseringswerk Caring Dads grepsbehandeling mishandelende vaders Meerjarig nderzeksprgramma PI Vught deeltijd afstudeerders werken samen Casusverleg Veiligheidshuizen witte vlekken in besluitvrming geduid en pgelst 10 Internatinale prjecten Penverder: Daphne: Circles Tgether fr Safety (300K ) Daphne: Circles4EU (400K ) EACEA / Erasmus: Criminal Justice Scial Wrk (600K ) Partner: EU Justice: SPORE Penverder Reclassering Letland Leverhulme Trust: Cmmunity engagement and partnership wrking with sex ffenders Penverder Universiteit Bristl. Aanvragen: EU Daphne: Caring Dads i.s.m. met lectraat HG. Penverder Faculteit Scial Wrk Kingstn Universiteit Lndn. EU Justice: Steps t Juvenile Decarceratin: Eurpean gd practices and plicies penverder Faculteit Recht Universiteit Flrence Expert: EU Justice: Prisns f the Future. Penverder Miniiterie van Veiligheid en Justitie EU Justice: Steps 2 Resettlement. Penverder Reclassering UK CEP en Eurpris: EU Prbatin and Prisn educatin staff exchange. 11 Eurpese ntwikkelingen Samenhang wetgeving veiligheid en justitie Framewrk decisins Raad van Eurpa Gevlgen vr (stimulering en steun) achterblijvers Ost en Zuideupese landen staan pen vr kennis en grssieren in prjecten Crss-culturele uitdaging vr kplpers Niets den vanuit Nederland is geen ptie, maar de kunst is he je dit det 12 4

5 Eurpese verantwrdelijkheid Hgeschlen leiden niet alleen studenten p, maar k Eurpeanen: een inhudelijke en mrele verplichting Dcenten werken ng steeds primair lkaal, maar meten steeds meer Eurpees denken Internatinalisering van studenten en dcenten is belangrijke pdracht vr hgeschlen Enthusiasmeren, mandaat m risic te nemen en lgistieke ndersteuning vanuit CvB essentieel Samenwerken in cmbinatie met verbreden van je blikveld mtiveert en versterkt je kwaliteit als dcent Internatinalisering als strategie vr behud van de beste dcenten en het aantrekken van gemtiveerde studenten 13 Criminal Justice Scial Wrk A curriculum fr prbatin wrk frm a Eurpean perspective EU Prbatin Prfessinalizatin Challenges Cuncil f Eurpe: Prbatin Rules with basic cmpetencies fr prbatin fficers. Prbatin Services are still under develpment in a large number f Eurpean cuntries. Eurpean Prbatin Framewrk Decisins: Citizens in Eurpe must have the pprtunity fr (suspended) prisn in the cuntry f rigin. CJSW Prject 15 5

6 Starting pint: great variatin and pressures State f prbatin training in Eurpe 1) Scial wrk Prisn De/centralized Academic level Eurpean apprach t prbatin training is bth desirable and pssible 2) Incrpratin f bth scial wrk rientatin and risk assessment culture Mdular framewrk External pressures: ecnmical, plitical and gvernmental Internal pressures: bureaucracy and implementatin 1) Farrw, Kelly & Stut ) Stut and Durnescu The CJSW Partners Netherlands, France, Sctland, England and Wales, Rumania, Latvia, Nrway & Turkey 17 Criminal Justice Scial Wrk Pririty 4 f EACEA: supprt t the mdernizatin agenda f higher educatin, including curriculum refrm. Budget 600K Penverder ASB(!) 18 6

7 Wrkstreams 1. Management 2. Educatinal materials 1. Bridging the educatinal systems 2. Themes and learning gals 3. Benchmarking materials 4. Testing versins and E-learning envirnment 5. Testing 6. Finalizatin 3. Disseminatin (netwrk, publicatins, cnferences) 19 Deliverables 6 mdules, in English and French, bachelr and master level Eurpean handbk Criminal Justice Scial Wrk with special sectins fr lcal / natinal teachers and trainers Cmmunity f Practice: e-learning envirnment fr all materials, webinars, n-line casediscussins and n-line clleges. CJSW website Summer schl: Istanbul, August mdules: 1 minr Perspectives and legal cntext f prbatin 6 Wrking alliance 6 Assessment 6 Wrking within a (learning) rganizatin 3 Develping human capital 6 Scial capital and scial netwrks 3 30 ECTS hrs hrs. teacher cntact time hrs. selfstudy r independent-grup study 21 7

8 Mdule structure Self-assessment 10 lessns, divided in 3 sectins final assignment 1. knwledge sectin f 4 lessns: cre ideas and cncepts 2. natinal sectin f 2 lessns: lcally tailred 3. applied sectin f 4 lessns: skills and attitudes many crss-references 4 case-studies Vdcasts n CP fr all lessns 22 Kris (Case study #3) Kris is a 23 year ld white man. He has a number f previus cnvictins, mainly fr theft, and has mst recently been in curt fr pssessin f ccaine. He has tld the prbatin fficer that it is his drug use that lies behind much f his ffending. He says he has stlen t raise mney t buy drugs. He uses many kinds f substances. He has n recrd f being invlved in the supplying r selling f drugs, but he has mentined that pressure is being put upn him by suppliers t whm he wes mney. He wn t g int detail abut this. 23 Kris (Case study #3) He was made redundant frm his jb as an engineer abut 18 mnths ag. Althugh he has sme skills, there are n jbs available in this sectr where the industry is in decline. He lived in rented accmmdatin fr a few years, but had t return t live with his parents when he lst his jb and his incme. His father is elderly and in pr health. His mther is struggling t keep things ging and is very upset by Kris s behaviur. They all agree it wuld be better if he left hme, but he cannt affrd t d s. 24 8

9 De afbeelding kan mmenteel niet wrden weergegeven. 7/2/2014 Kris (Case study #3) Kris feels very pessimistic abut his future. He says he wuld like t wrk with yung peple as a yuth wrker, but he believes that his criminal cnvictins have nw made this impssible. He knws that his drug use is causing prblems and he fears it is getting ut f cntrl, but he says that drugs bring him sme break frm the hard realities f life and that all his mates are users as well. 25 Develpers: UK & France 26 Develpers: Netherlands 27 9

10 Develpers: UK & Nrway 28 Develpers: Netherlands 29 Develpers: Rmania & Latvia 30 10

11 Develpers: Sctland & France 31 Opbrengst Onderwijsmateriaal nline Adptie als basismateriaal vr interne pleiding reclasseringsrganisaties Frankrijk, Turkije en Zwitserland Onderdelen geadpteerd dr alle partners Sterk netwerk van nderwijsbuwers uit praktijk en nderwijs (30 experts) Gede reputatie Avans als penverder 32 He zijn we z ver gekmen? De aanvraag De uitvering De disseminatie 33 11

12 De aanvraag: tps (1) Vind een niche (Ok EU fndsen meten verantwrding afleggen!) Selecteer het juiste fnds (bestudeer vele dwnlads) Stel een gebalanceerd, ervaren en enthusiast cnsrtium samen Organiseer steun (CvB, academiedirecteuren) Senir management heeft de med m te investeren en risic te nemen Verzeker je van curriculum ntwikkeling als kernelement Investeer in extern cnsult met lbby ervaring en cntacten in Brussel Beperkt de mvang van de grep die de aanvraag schrijft 34 De aanvraag: tps (2) Gebruik stellige en relevante EU taal Sluit naadls aan p de delen van het fnds / de call van de EU Gebruik verse vrbeelden en uitspraken van EU cmmissarissen, de Raad van Eurpa, etc. Benadruk disseminatie Frmuleer een aparte wrkstream vr disseminatie Beschuw nderzek niet als del p zich, maar als ndersteuning vr de praktijk Neem de tijd vr management besluiten (plan vruit) Delegeer het financieel management Zelfde persnen tijdens aanvraag en uitvering Bereid je vr p hge werkdruk van 2-4 weken 35 De aanvraag: tips Handig als hgeschlen meer gezamenlijk gaan ptrekken en investeren in externe ndersteuning Prject en cntent management niet (in het begin) dr elkaar laten lpen, met risic's vr verlies van verzicht en sturing p details, wat lastig is bij een grte grep 36 12

13 De uitvering: tps (1) Prjectleider: geregel <-> Lectr: strategische lijnen en de cmmunicatie. Ndzakelijke vrwaarden: vertruwen en respect vr ieders cmpetenties Betrek de partners bij belangrijkere besluiten Secretariele ndersteuning weet waar het ver gaat, en ged Engels kan (mndeling en schriftelijk) Face t face cntact uitverders minimaal eens per 6 maanden Infrmele sfeer. Elkaar leren kennen zrgt vr een betere werkhuding en meer dynamiek in het prject Vermijd cntact tussen partners via alleen mail, Skype e.d.. 37 De uitvering: tps (2) Bij aanvang veel ruimte geven aan het inhudelijke elkaar leren kennen, elkaars kunde en cultuur bewnderen, samen nieuwsgierig en benieuwd zijn f de grep in staat is echt iets nieuws te bedenken Grndhuding van samen en gelijkwaardig ptrekken prjectpartners, ndersteuning, andere Avans-afdelingen Grndhuding dat subsidiegever via die subsidie zijn beleidsagenda wil realiseren. Plitiek gevelig vergrtglas: er wrdt niet gesjemeld beleidsdel van de subsidiegever niet naar je eigen hand/agenda zetten 38 De uitvering: tips (1) Sta te dat plannen en perspectieven veranderen Dwing mensen niet Vernderstel niet dat digitale systemen prbleemls zullen werken en actief wrden gebruikt (website, CP) Vermijd huding dat Brussel te streng is, f dat iets verzwegen kan wrden. Integendeel: men is nieuwsgierig en flexibel

14 De uitvering: tips (2) Nit zelf gaan sleutelen aan al vastgestelde begrtingen Kan alleen als de relatie face t face al is ntwikkeld en wrdt nderhuden. Belang en urgentie van administratieve regeltaken nit nderschatten. 40 Disseminatie: tps De brging van prject meteen tijdens het prject pstarten dr het tijdelijke karakter van de samenwerking is dit aan einde van prject meilijk te realiseren is en bestaat de kans dat rendement verlren gaat Cncreet maken: lijst laten pstellen, actief ndersteunen Partnermeetings kppelen aan presentaties vr lkale externe partijen Naast partner website k actief aan persnlijke LinkedIn werken Kansen benutten vr presentaties / lezingen, elkaar hierp wijzen ( GBP4) 41 Disseminatie: tips Trek bestuurlijke med dr tt en met het einde, haak niet af bij de implementatie. Oftewel: brging van het hele prject bij de start, ngeacht wisselingen, dr draagvlak p zwel hgste bestuursniveau als bij de managers van het primaire prces die het meten implementeren

15 Bttm lines Gevelde verantwrdelijkheid als basis Expertise inhud en rganisatie bundelen Veel werk, veel winst, veel plezier 43 Dank vr uw aandacht cjsw.eu circles4.eu csanederland.nl expertisecentrum-veiligheid.nl ec.eurpa.eu/justice/grants/prgrammes/prgrammes / +31 (0)

Eindrapportage project OP 5.6 Community of Practice (e-)portfolio s

Eindrapportage project OP 5.6 Community of Practice (e-)portfolio s Eindrapprtage prject OP 5.6 Cmmunity f Practice (e-)prtfli s Juli 2007 Anuk Prp & Maarten van Wesel 2 Inhudspgave Inhudspgave... 3 1. Inleiding... 5 2. Het pzetten van de CP... 7 2.1 Prduct: Kennisprductie...

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008 Ruud de Mr Centrum Prgramma 2008 Ruud de Mr Centrum vr prfessinalisering van nderwijsgevenden Open Universiteit Nederland Inhudspgave Vrwrd 3 1 Inleiding 4 - Organisatie 4 - Algemeen financieel kader 4

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen.

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen. Duurzaam ndernemen zichtbaar en denbaar maken in Vlaanderen. Vrstel vr een studiepdracht in het kader van de VIONA-prep dd. 3 februari 2011 Luk VAN LANGENHOVE (UNU-CRIS/RCE-SNS) Bernard MAZIJN (UNU-CRIS/RCE-SNS)

Nadere informatie

Algemeen ---------------------------------------------------------------------- o A new civic europe? A study of the extent and role of volunteering

Algemeen ---------------------------------------------------------------------- o A new civic europe? A study of the extent and role of volunteering Algemeen A new civic eurpe? A study f the extent and rle f vlunteering Actieve burgers en vrijwilligersrganisaties Acts f Cmpassin. Caring fr thers and helping urselves Algemene mgevingsanalyse Vlaanderen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Management en organisatie van public relations

Hoofdstuk 2: Management en organisatie van public relations Hfdstuk 2: Management en rganisatie van public relatins Belang van de cntext - Bedrijven meten rekening huden met de mgeving meegaan met de veranderende trends en zich aanpassen aan de wensen van de mensen

Nadere informatie

EUROPEAN PARLIAMENT 2009-2014. Committee on Industry, Research and Energy

EUROPEAN PARLIAMENT 2009-2014. Committee on Industry, Research and Energy EUROPEAN PARLIAMT 2009-2014 Cmmittee n Industry, Research and Energy 2010/2245(INI) 9.2.2011 DRAFT REPORT n Innvatin Unin: transfrming Eurpe fr a pst-crisis wrld (2010/2245(INI)) Cmmittee n Industry, Research

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

JAARVERSLAG. BUDGET 2013 Periode van 1 januari tot en met 31 december 2013

JAARVERSLAG. BUDGET 2013 Periode van 1 januari tot en met 31 december 2013 JAARVERSLAG BUDGET 2013 Peride van 1 januari tt en met 31 december 2013 Cnventie tussen het Centrum vr gelijkheid van kansen en vr racismebestrijding en de Federale Plitie Kningsstraat 138 1000 Brussel

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

Jaarplan 2012 Lectoraat Logistics

Jaarplan 2012 Lectoraat Logistics Jaarplan 2012 Lectraat Lgistics Marcel Ludema In het jaar 2012 valt het lectraat Lgistics nder de vlgende twee kenniscentra: - Kenniscentrum Sustainable Slutins (als nderdeel van het dmein Mving); - Kenniscentrum

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE

JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE BASISHANDLEIDING VOOR MEDEWERKERS SAVE VERSIE 3.0 JULI 2015 Jeugdreclassering binnen SAVE 3.0 1 VanMntfrt SVMN Jeugdreclassering binnen de SAVE-werkwijze Handleiding

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS Volgnummer project: ASIS_1415_03

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS Volgnummer project: ASIS_1415_03 PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS Vlgnummer prject: ASIS_1415_03 Academie(s): ASIS Naam prjecteigenaar: Tatia Gruenbaum Naam andere betrkken dcenten (die uren maken): English Department ASIS Datum:

Nadere informatie

Les 1: Web- based rekrutering

Les 1: Web- based rekrutering Les 1: Web- based rekrutering Michigan Matching Mdel Intern (binnen bedrijf) rekruteren fwel extern (buiten bedrijf) Buiten bedrijf: Frmele brnnen Infrmele brnnen: zelf p zek gaan, netwerken Ok belangrijk

Nadere informatie

De ervaring is GOUD!!

De ervaring is GOUD!! HOGESCHOOL WINDESHEIM TE ZWOLLE - LECTORAAT BEWEGEN, GEZONDHEID EN WELZIJN IN SAMENWERKING MET RESPO INTERNATIONAL De ervaring is GOUD!! Rapprtage Mnitring en Evaluatie van de Methde van Resp Internatinal

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing Het besluitvrmingsprces rnd IT-utsurcing David Slg Js Geerken Pstdctrale pleiding tt Register EDP Auditr Scriptie-begeleider: Bart Bkhrst September 2010 Vrije Universiteit Faculteit der Ecnmische Wetenschappen

Nadere informatie

Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) Nationalestraat 155 2000 Antwerpen Stichting van Openbaar Nut BE 0410.057.701

Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) Nationalestraat 155 2000 Antwerpen Stichting van Openbaar Nut BE 0410.057.701 Instituut vr Trpische Geneeskunde (ITG) Natinalestraat 155 2000 Antwerpen Stichting van Openbaar Nut BE 0410.057.701 OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING betreft BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING

Nadere informatie

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014 Handleiding Training Schlen inspireren schlen ver Geznde Schl 2 juni 2014 Naam cntactpersnen Bewegen Werkt: Pieter Iedema ROC van Twente : Gerald Oude Alink Inhudspgave Het 7-stappenplan beleid in het

Nadere informatie

Leiderschap@ socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten

Leiderschap@ socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten Natinaal Verbnd Van Scialistische Mutualiteiten Wuter Rbijn Heidi De Backer Lizzy Knings Anneleen De Beck Franky Aneca Leiderschap@ scmut Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van rganisatieverandering

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie