Documentatierapport Geslaagden Hoger onderwijs (GeslaagdenHO_HBO_WO) 2010V1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentatierapport Geslaagden Hoger onderwijs (GeslaagdenHO_HBO_WO) 2010V1"

Transcriptie

1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Geslaagden Hoger onderwijs (GeslaagdenHO_HBO_WO) 2010V1 Datum: 24 september 2012

2 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd: Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het CBS beschikbaar gestelde microdatabestanden betreffende de statistiek Geslaagden Hoger Onderwijs studiejaar 2010/2011, voorlopige cijfers, welke afkomstig zijn van het CBS. 2

3 Versiegeschiedenis Versie EersteExamenHO 2010V GeslaagdenHBO 2010V GeslaagdenWO 2010V1 De gebruiker dient rekening te houden met de volgende do s & don ts: Vanaf 2012 is de koppelsleutel voor personen veranderd van SRTNUM en RIN naar RINPERSOONS en RINPERSOON. Het omzetten van de ene sleutel naar de andere wordt beschreven in het script <G:\ 8_Utilities\Tools\ koppelvariabelen gelijk zetten spss.sps>. Let vooral op het omzetten van RIN naar RINPERSOON omdat RINPERSOON wordt weggeschreven mét voorloopnullen. Uitsluitend de combinaties van RINPERSOON met RINPERSOONS identificeren een persoon. Personen die geen geldig burgerservicenummer (BSN) maar wel een geldig onderwijsnummer bezitten, hebben in het bestand bij de variabele RINPERSOONS de waarde O meegekregen. Dit geldt onder andere voor buitenlandse studenten en mensen woonachtig in het buitenland die in Nederland werken en studeren. Vanwege onthullingsgevaar is de RINPERSOON in deze gevallen versleuteld. Met dit versleutelde nummer kan wel gekoppeld worden met bestanden waar dit nummer ook in voorkomt (in versleutelde vorm), waaronder overige onderwijsbestanden. De variabele BRIN is vanwege onthullingsgevaar versleuteld. De omschrijvingen en toelichtingen op de variabelen zijn voor de Remote Access en On-site gebruikers te vinden op G:\8_Utilities\Code_Listings\SSBvariabelen. In verband met eventuele wijzigingen wordt de inhoud van deze map maandelijks geactualiseerd. Vanaf 2012 wordt er geen GBA-selectiebestand meer toegevoegd. De beschikbare GBA-bestanden staan in de catalogus van het Centrum voor Beleidstatistiek onder de thema s Bevolking of Sociaal Statistisch Bestand. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. Dit microdatabestand is samengesteld vanuit het SSB. De inhoud kan daardoor afwijken van de eerder over dit onderwerp gedocumenteerde bestanden. Het betreft in dit bestand voorlopige cijfers. 3

4 4

5 Inhoudsopgave Bronvermelding...2 Versiegeschiedenis Inleiding Toelichting op de bestanden...8 Microdatabestanden... 8 Populatieafbakening... 8 Het Sociaal Statistisch Bestand (SSB)... 9 Gegevens op Statline Bestandsopbouw en toelichting...10 Bestandsopbouw van de microdatabestanden Toelichting op de variabelen

6 6

7 1. Inleiding Bij het Centrum voor Beleidsstatistiek worden microdatabestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikbaar gesteld voor gebruik door externe onderzoekers. Dit documentatierapport beschrijft de inhoud en structuur van de microdatabestanden EersteExamenHO 2010V1 ; GeslaagdenHBO 2010V1 ; GeslaagdenWO 2010V1. Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling per microdatabestand gegeven. Daarnaast wordt van het microdatabestand per variabele meer informatie gegeven. Voor de categoriale variabelen worden alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. Bij dit rapport is per bestand een bijlage met frequentietellingen beschikbaar. In deze bijlagen worden van de (semi-) continue variabelen de frequenties van de eerste en laatste vijf waarden gegeven. Met deze frequentietellingen kan tevens een beeld verkregen worden over de vullingsgraad van de verschillende variabelen, wat van belang kan zijn omdat niet altijd alle variabelen (volledig) gevuld zijn. 7

8 2. Toelichting op de bestanden Microdatabestanden Het bestand bevat RINPERSOONS en RINPERSOON als sleutels waarmee gekoppeld kan worden met andere bestanden. Met BRIN_VERSL kunnen instellingen gekoppeld worden. Het bestand EersteExamenHO betreft van een student het in een studiejaar (periode t/m 30-08) behaalde eerste afsluitende diploma oftewel einddiploma in het hoger onderwijs. Onder einddiploma wordt een hbo- of wo-bachelor of een wo-doctoraal verstaan. Het bestand GeslaagdenHBO betreft van een student één in een studiejaar (periode t/m 30-08) behaald (hoofd)diploma per niveau (associate-degree, bachelor en master) in het hoger beroepsonderwijs. Het bestand GeslaagdenWO betreft van een student één in een studiejaar (periode t/m 30-08) behaald (hoofd)diploma per niveau (doctoraal, bachelor, master, vervolg) in het wetenschappelijk onderwijs. Populatieafbakening Elk record in de microdatabestanden staat gelijk aan een geldig diplomarecord bij een hogeschool of universiteit die wordt bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) of het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). LNV bekostigt de agrarische hogescholen en de universiteit Wageningen. De volgende diploma s zijn niet in de microdatabestanden opgenomen: - diploma's van studenten aan aangewezen instellingen; - diploma's van studenten aan de open universiteit. Voor het microdatabestand EersteExamenHO 2010V1 geldt dat er per student maar één record is opgenomen, alleen het eerst behaalde diploma. Voor de microdatabestanden: GeslaagdenHBO 2010V1 en GeslaagdenWO 2010V1 geldt dat studenten in een studiejaar met verschillende diploma s op een ander niveau kunnen voorkomen. Studenten kunnen slechts eenmaal voorkomen met diploma's op hetzelfde niveau (dus één bachelor en één master kan wel maar twee bachelors kan niet). 8

9 Het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) Het SSB bevat gegevens over alle personen, banen en uitkeringen in Nederland die op microniveau aan elkaar relateerbaar zijn. Hiervoor zijn gegevens over personen uit registraties en enquêtes op microniveau gekoppeld en waar nodig consistent gemaakt. Een belangrijke doelstelling van het SSB is een gegevensbestand samen te stellen dat een samenhangende, consistente beschrijving geeft van een aantal aspecten van de bevolking van Nederland. Voor achtergrondinformatie over het SSB zie: SSB informatie. Gegevens op Statline De variabelen worden gebruikt in de CBS publicaties. De microdatabestanden zijn geen officieel vastgestelde publicatiebestanden. De gegevens kunnen afwijken van de gepubliceerde cijfers op Statline onder andere in de tabellen: Hoger onderwijs, afgestudeerden voor het eerste diploma; Hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs; afgestudeerden. 9

10 3. Bestandsopbouw en toelichting Bestandsopbouw van de microdatabestanden Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in de microdatabestanden. Bestand: EersteExamenHO 2010V1 Nr Variabele & label Format Lengte Decimalen 1 RINPERSOONS Tekst 1 0 Soort rinpersoon 2 RINPERSOON Tekst 9 0 Samen met rinpersoons is dit de persoon 3 BRIN_VERSL Tekst 4 0 Versleutelde brin-code (code instelling), administratienummer owi 4 SOORTDIPLSOORTHO Tekst 2 0 Soort diploma soort hoger onderwijs 5 STUDIEFASEDIPL Tekst 1 0 Opleidingsfase actueel diploma 6 VORMOPLEIDINGHO Tekst 1 0 Opleidingsvorm 7 GESLACHT Tekst 1 0 Geslacht 8 ETNGEN Tekst 1 0 Herkomstgroepering generaties 9 LFT Getal 3 0 Leeftijd in jaren 10 VERBLGEM Tekst 4 0 Verblijfsgemeente 11 GEMGROOTTE Tekst 1 0 Gemeentegrootte in klassen 12 STEDGEM Tekst 1 0 Stedelijkheid gemeente op basis van omgevingsadressendichtheid 13 LANDSDEEL Tekst 2 0 Landsdeel 14 PROVINCIE Tekst 2 0 Provincie 15 RPA Tekst 2 0 Regionale platforms arbeidsmarktbeleid 16 ISCEDFIELD1 Tekst 1 0 Isced code opleidingsrichting, 1 digit 17 ISCEDFIELD2 Tekst 2 0 Isced code opleidingsrichting, 2 digits 18 ISCEDFIELD3 Tekst 3 0 Isced code opleidingsrichting, 3 digits 19 RICHTINGHO5 Tekst 5 0 Iscedindeling 5 onderwijs 20 CROHOCODE Tekst 5 0 Opleidingscode hoger onderwijs 21 SOORTHO Tekst 1 0 Soort hoger onderwijs 10

11 Nr Variabele & label Format Lengte Decimalen 22 CROHOOND Tekst 1 0 Croho onderdeel 23 ETNGROEP Tekst 1 0 Herkomstgroepering cbs 24 G4 Tekst 1 0 EersteExamenHO, naar verblijfsgemeente 25 G4HD Tekst 1 0 EersteExamenHO, naar grootte verblijfsgemeente 26 ETNGROEPX Tekst 1 0 Herkomstgroepering 3 categorieën 27 ETNGENX Tekst 1 0 Generatie 3 categorieën Bestanden: GeslaagdenHBO 2010V1 en GeslaagdenWO 2010V1 Nr Variabele & label Format Lengte Decimalen 1 RINPERSOONS Tekst 1 0 Soort rinpersoon 2 RINPERSOON Tekst 9 0 Samen met rinpersoons is dit de persoon 3 BRIN_VERSL Tekst 4 0 Versleutelde brin-code (code instelling), administratienummer owi 4 SOORTDIPLSOORTHO Tekst 2 0 Soort diploma soort hoger onderwijs 5 STUDIEFASEDIPL Tekst 1 0 Opleidingsfase actueel diploma 6 EXAMENMAAND Tekst 2 0 Maand examenresultaat 7 VORMOPLEIDINGHO Tekst 1 0 Opleidingsvorm 8 ETNGEN Tekst 1 0 Herkomstgroepering generaties 9 LFT Getal 3 0 Leeftijd in jaren 10 VERBLGEM Tekst 4 0 Verblijfsgemeente 11 GESLACHT Tekst 1 0 Geslacht 12 STEDGEM Tekst 1 0 Stedelijkheid gemeente op basis van omgevingsadressendichtheid 13 LANDSDEEL Tekst 2 0 Landsdeel 14 PROVINCIE Tekst 2 0 Provincie 15 RPA Tekst 2 0 Regionale platforms arbeidsmarktbeleid 16 GEMGROOTTE Tekst 1 0 Gemeentegrootte in klassen 17 ISCEDFIELD2 Tekst 2 0 Isced code opleidingsrichting, 2 digits 11

12 Nr Variabele & label Format Lengte Decimalen 18 ISCEDFIELD3 Tekst 3 0 Isced code opleidingsrichting, 3 digits 19 RICHTINGHO5 Tekst 5 0 Iscedindeling 5 onderwijs 20 CROHOCODE Tekst 5 0 Opleidingscode hoger onderwijs 21 SOORTHO Tekst 1 0 Soort hoger onderwijs 22 ISCEDFIELD1 Tekst 1 0 Isced code opleidingsrichting, 1 digit 23 CROHOOND Tekst 1 0 Croho onderdeel 24 ETNGROEP Tekst 1 0 Herkomstgroepering cbs 25 G4 Tekst 1 0 GeslaagdenHBO, naar verblijfsgemeente 26 G4HD Tekst 1 0 GeslaagdenHBO, naar grootte verblijfsgemeente 27 ETNGROEPX Tekst 1 0 Herkomstgroepering 3 categorieën 28 ETNGENX Tekst 1 0 Generatie 3 categorieën 12

13 Toelichting op de variabelen In deze paragraaf wordt, naar microdatabestand, per variabele meer informatie gegeven. Van de categoriale variabelen worden de waarden en hun betekenis gegeven. Bestand: EersteExamenHO 2010V1 1 RINPERSOONS Soort rinpersoon O R S Rinpersoon niet in GBA, versleuteld onderwijsnummer Rinpersoon wel in GBA Rinpersoon niet in GBA, wel sofinrproef 2 RINPERSOON Samen met rinpersoons is dit de persoon 3 BRIN_VERSL Versleutelde brin-code (code instelling), administratienummer owi 4 SOORTDIPLSOORTHO Soort diploma soort hoger onderwijs -- Geen examen afgelegd 01 Hoofd-propedeuse-diploma 02 Neven-propedeuse-diplom 03 Hoofd-bachelor-diploma 04 Neven-bachelor-diploma 05 Hoofd-master-diploma 06 Neven-master-diploma 07 Hoofd-doctoraal-diploma 08 Neven-doctoraal-diploma 09 Hoofddiploma beroepsfase/postmaster 10 Nevendiploma beroepsfase/postmaster 13 Hoofddiploma associate degree 14 Nevendiploma associate degree 15 Hoofdiploma postinitiele master 16 Nevendiploma postinitiele master 99 Ongeldig diplomarecord 5 STUDIEFASEDIPL Opleidingsfase actueel diploma - geen examen afgelegd A associate degree B bachelor C tegelijkertijd behaald tussentijds doctoraal en beroepsdiploma D propedeuse bachelor I initiële opleiding (voornamelijk betreft dit ongedeelde opleidingen) K kandidaatsfase M master O oude stijl (toegestaan t/m inschrijvingsjaar 1992/1993) P propedeuse (voornamelijk betreft dit ongedeelde opleidingen) V vervolgopleiding Z beroepsfase artsen-, tandartsen-, dierenartsen- en apothekersopleidingen 13

14 6 VORMOPLEIDINGHO Opleidingsvorm - onbekend 1 voltijd 2 deeltijd 3 duaal onderwijs 7 GESLACHT Geslacht Onbekend - Onbekend 1 Mannen 2 Vrouwen 8 ETNGEN Herkomstgroepering generaties Documentatierapport GeslaagdenHO_HBO_WO 2010V1 Onbekend 0 Autochtoon 1 1e generatie 2 2e gen. één ouder buitenl. 3 2e gen. beide ouders buitenl. 4 Onbekend 9 LFT Leeftijd in jaren 999 onbekend 10 VERBLGEM Verblijfsgemeente Onbekend ---- Onbekend 9990 Onbekend WOON Buitenland De Gemeentecodes op 1 januari Voor een toelichting op het ontstaan, opheffing en/of naamswijziging van gemeenten, zie Statline: Historisch overzicht gebieden. Onsite/remote access omgeving: \8_Utilities\Code_Listings\Gemeentecodes\ 11 GEMGROOTTE Stedelijkheid gemeente op basis van inwoners Buitenland/onbekend - Onbekend 1 minder dan inwoners tot inwoners tot inwoners tot inwoners tot inwoners tot inwoners tot inwoners inwoners of meer 14

15 12 STEDGEM Stedelijkheid gemeente op basis van omgevingsadressendichtheid Buitenland/onbekend - Onbekend 1 Zeer sterk stedelijk (>=2500 omgevingsadressen/km2) 2 Sterk stedelijk (1500 tot 2500 omgevingsadressen/km2) 3 Matig stedelijk (1000 tot 1500 omgevingsadressen/km2) 4 Weinig stedelijk (500 tot 1000 omgevingsadressen/km2) 5 Niet stedelijk (<500 omgevingsadressen/km2) 9 Onbekend 13 LANDSDEEL Landsdeel -- Onbekend Buitenland/onbekend 1 Noord-Nederland (Gr., Fr. en Dr.) 2 Oost-Nederland (Ov., Fl. en Gld) 3 West-Nederland (Utr., N-H., Z-H. en Zeel.) 4 Zuid-Nederland (N-B. en L) 14 PROVINCIE Provincie Buitenland/onbekend -- Onbekend 20 Groningen 21 Friesland 22 Drenthe 23 Overijssel 24 Flevoland 25 Gelderland 26 Utrecht 27 Noord-Holland 28 Zuid-Holland 29 Zeeland 30 Noord-Brabant 31 Limburg 99 Buitenland 15 RPA Regionale platforms arbeidsmarktbeleid Buitenland/onbekend -- Onbekend 01 Noord-Groningen 02 Oost-Groningen 03 Centraal-Groningen 04 Fryslân 05 Zuid- en Midden-Drenthe 06 IJssel en Vecht 07 Twente 08 Noordwest-Veluwe 09 Stedendriehoek 10 De Vallei 15

16 15 RPA (vervolg) Regionale platforms arbeidsmarktbeleid 11 IJssel en Rijn 12 Achterhoek 13 Nijmegen 14 Rivierenland 15 Flevoland 16 Gooi en Vechtstreek 17 Eemland 18 Utrecht-Midden 19 Noord-Holland-Noord 20 Zuidelijk Noord-Holland 21 Rijn-Gouwe 22 Haaglanden 23 Rijnmond 24 Zeeland 25 West-Brabant 26 Midden-Brabant 27 Noordoost-Brabant 28 Zuidoost-Brabant 29 Noord-Limburg 30 Weert 31 Roermond 32 Westelijke Mijnstreek 33 Parkstad Limburg 34 Maastricht Mergelland 16 ISCEDFIELD1 Isced code opleidingsrichting, 1 digit 0 General Programmes 1 Education 2 Humanities and Arts 3 Social sciences, Business and Law 4 Science, Mathematics and Computing 5 Engineering, Manufacturing and Construction 6 Agriculture and Veterinary 7 Health and Welfare 8 Services 9 Not known or unspecified 17 ISCEDFIELD2 Isced code opleidingsrichting, 2 digits 01 Basic / broad, general programmes 08 Literacy and numeracy 09 Personal skills 14 Teacher training and education science 20 Humanities and arts 21 Arts 22 Humanities 31 Social and behavioural science 32 Journalism and information 34 Business and administration 38 Law 40 Science, mathematics and computing 16

17 17 ISCEDFIELD2 (vervolg) Isced code opleidingsrichting, 2 digits 42 Life science 44 Physical science 46 Mathematics and statistics 48 Computing 52 Engineering and engineering trades 54 Manufacturing and processing 58 Architecture and building 62 Agriculture, forestry and fishery 64 Veterinary 70 Health and welfare 72 Health 76 Social services 81 Personal services 84 Transport services 85 Environmental protection 86 Security services 99 Not known or unspecified 18 ISCEDFIELD3 Isced code opleidingsrichting, 3 digits 000 General Programmes 010 Basic / broad, general programmes 080 Literacy and numeracy 090 Personal skills 100 Education 140 Teacher training and education science 141 Teaching and training 142 Education science 143 Training for pre-school teachers 144 Training for teachers at basic levels 145 Training for teachers with subject specialisation 146 Training for teachers of vocational subjects 200 Humanities and Arts 210 Arts 211 Fine arts 212 Music and performing arts 213 Audio-visual techniques and media production 214 Design 215 Craft skills 220 Humanities 221 Religion 222 Foreign languages 223 Mother tongue 224 History, philosophyand related subjects 225 History and archaeology 226 Philosophy and ethics 300 Social sciences,business and Law 310 Social and behavioural science 311 Psychology 312 Sociology and cultural studies 313 Political science and civics 314 Economics 320 Journalism and information 17

18 18 ISCEDFIELD3 (vervolg) Isced code opleidingsrichting, 3 digits 321 Journalism and reporting 322 Library, information, archive 340 Business and administration 341 Wholesale and retail sales 342 Marketing and advertising 343 Finance, banking, insurance 344 Accounting and taxation 345 Management and administration 346 Secretarial and office work 347 Working life 380 Law 400 Science, Mathematics and Computing 420 Life science 421 Biology and biochemistry 422 Environmental science 440 Physical science 441 Physics 442 Chemistry 443 Earth science 460 Mathematics and statistics 461 Mathematics 462 Statistics 480 Computing 481 Computer science 482 Computer use 500 Engineering, Manufacturing and Construction 520 Engineering and engineering trades 521 Mechanics and metal work 522 Electricity and energy 523 Electronics and automation 524 Chemical and process 525 Motor vehicles, ships and aircraft 540 Manufacturing and processing 541 Food processing 542 Textiles, clothes, footwear, leather 543 Materials (wood, paper, plastic, glass) 544 Mining and extraction 580 Architecture and building 581 Architecture and town planning 582 Building and civil engineering 600 Agriculture and Veterinary 620 Agriculture, forestry and fishery 621 Crop and livestock production 622 Horticulture 623 Forestry 624 Fisheries 640 Veterinary 641 Veterinary 700 Health and Welfare 720 Health 721 Medicine 722 Medical services 723 Nursing and caring 724 Dental studies 18

19 18 ISCEDFIELD3 (vervolg) Isced code opleidingsrichting, 3 digits 725 Medical diagnostic and treatment technology 726 Therapy and rehabilitation 727 Pharmacy 760 Social services 761 Child care and youth services 762 Social work and counselling 800 Services 810 Personal services 811 Hotel, restaurant and catering 812 Travel, tourism and leisure 813 Sports 814 Domestic services 815 Hair and beauty services 840 Transport services 850 Environmental protection 851 Environmental protection technology 852 Natural environments and wildlife 853 Community sanitation services 860 Security services 861 Protection of persons and property 862 Occupational health and safety 863 Military and defence 999 Not known or unspecified 19 RICHTINGHO5 Iscedindeling 5 onderwijs De ISCED-indeling vanhet Hoger Onderwijs Toepassing ISCED 1997 op het hoger onderwijs in Nederland. Onsite/remote acces omgeving: \8_Utilities\Code_listings\Onderwijscodes\iscedindeling_5digits 20 CROHOCODE Opleidingscode hoger onderwijs 21 SOORTHO Soort hoger onderwijs Onsite/remote acces omgeving: \8_Utilities\Code_listings\Onderwijscodes\isat-opleiding 1 hbo 2 wo 3 aangewezen instelling 22 CROHOOND Croho onderdeel 0 sectoroverstijgend 1 onderwijs 2 landbouw en natuurlijke omgeving 3 natuur 4 techniek 5 gezondheidszorg 19

20 22 CROHOOND (vervolg) Croho onderdeel Documentatierapport GeslaagdenHO_HBO_WO 2010V1 6 economie 7 recht 8 gedrag en maatschappij 9 taal en cultuur X opleiding telt niet mee 23 ETNGROEP Herkomstgroepering cbs Onbekend 0 Autochtoon 1 Marokko 2 Turkije 3 Suriname 4 Nederlandse Antillen en Aruba 5 Overige niet-westerse landen 6 Overige westerse landen 7 Onbekend 24 G4 EersteExamenHO, naar verblijfsgemeente 1 Amsterdam 2 Rotterdam 3 Den Haag 4 Utrecht 5 Overig Nederland 9 Onbekend 25 G4HD EersteExamenHO, naar grootte verblijfsgemeente 1 G4 - de vier grote steden inwoners of meer (exclusief de 4 grote steden) 3 Minder dan inwoners 9 onbekend/buitenland 26 ETNGROEPX Herkomstgroepering 3 categorieën 0 Autochtoon 1 Niet-westers allochtoon 2 Westers allochtoon 7 Onbekend 27 ETNGENX Generatie 3 categorieën 0 Autochtoon 1 1e generatie 2 2e generatie 4 Onbekend 20

21 Bestanden: GeslaagdenHBO 2010V1 en GeslaagdenWO 2010V1 De enige variabele die wel voorkomt in deze 2 bestanden maar niet in het bestand EersteExamenHO 2010V1 is de variabele EXAMENMAAND. Hieronder staan de voorkomende waarden bij deze variabele. Voor de overige variabelen met hun waarden wordt verwezen naar hierboven bij het bestand EersteExamenHO 2010V1. 6 EXAMENMAAND Maand examenresultaat -- geen examen afgelegd 01 januari jaar t+1 02 februari jaar t+1 03 maart jaar t+1 04 april jaar t+1 05 mei jaar t+1 06 juni jaar t+1 07 juli jaar t+1 08 augustus jaar t+1 09 september jaar t 10 oktober jaar t 11 november jaar t 12 december jaar t 21

Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Datum: 22 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Wanbetalers zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Datum: 10 april 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met één of meer

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met één of meer Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met één of meer re-integratievoorzieningen (SRGPERSOONBUS) Datum: 20 februari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN)

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Datum: 13 juli 2015 11 september 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB)

Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB) Datum: 5 februari 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Survey Integratie Nieuwe Groepen (SING) 2009V1

Documentatierapport Survey Integratie Nieuwe Groepen (SING) 2009V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Survey Integratie Nieuwe Groepen (SING) 2009V1 Datum: 9 oktober 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Nationale en Regionale totale investeringen in (im)materiële vaste activa bij niet-financiële

Documentatierapport Nationale en Regionale totale investeringen in (im)materiële vaste activa bij niet-financiële Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Nationale en Regionale totale investeringen in (im)materiële vaste activa bij niet-financiële bedrijven (INVESTERINGEN 2013V1) Datum:12-6-2015

Nadere informatie

Documentatierapport Community Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) 2012V1

Documentatierapport Community Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) 2012V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Community Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) 2012V1 Datum: 6 februari 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2012

Documentatierapport Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2012 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2012 Datum:11 november 2013 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds?

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007 2011 nader bekeken 12 1 Tirza König Chantal Wagner Erik Hoogbruin Jeroen van den Tillaart Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Documentatierapport Community Innovation Survey (CIS) 2012

Documentatierapport Community Innovation Survey (CIS) 2012 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Community Innovation Survey (CIS) 2012 Datum: 31 oktober 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door

Nadere informatie

IPTO: vakken en bevoegdheden

IPTO: vakken en bevoegdheden IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2013 eindrapport datum 27 februari 2015 auteurs Peter Fontein Klaas de Vos Astrid Vloet CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Verwachte werkloosheidsduur bij WW-instroom

Verwachte werkloosheidsduur bij WW-instroom Amsterdam, februari 2014 In opdracht van Arbeidsmarktresearch BV Verwachte werkloosheidsduur bij WW-instroom Toelichting bij geactualiseerd rekenmodel Siemen van der Werff Arjan Heyma SEO ECONOMISCH ONDERZOEK

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Transseksuelen in Nederland Is er sprake van ongelijkheid?

Transseksuelen in Nederland Is er sprake van ongelijkheid? Transseksuelen in Nederland Is er sprake van ongelijkheid? 11 Marleen Geerdinck Linda Muller Carlijn Verkleij Caroline van Weert Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

- Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport ICTbedrijven (ICT-gebruik bij bedrijven) 2014V1

- Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport ICTbedrijven (ICT-gebruik bij bedrijven) 2014V1 - Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport ICTbedrijven (ICT-gebruik bij bedrijven) 2014V1 Datum: 3 maart 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het

Nadere informatie

Landenmodule. Zuid-Afrika. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Zuid-Afrika. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Zuid-Afrika Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Zuid-Afrika en de waardering van getuigschriften uit Zuid-Afrika

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 22 augustus 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd - Alumni

Hogeschool Zuyd - Alumni Hogeschool Zuyd - Alumni (werk)situatie alumni 2008 december 2008 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Voortgezet onderwijs Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Informatie CFI/ICO vo 079-3232.444 bvh 079-3232.666 Wijziging van de Regeling

Nadere informatie

Conceptontwerpbesluit versie REKI B 4849 1

Conceptontwerpbesluit versie REKI B 4849 1 Besluit van houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met aanpassing van de berekeningswijze voor de rijksbijdrage van de instellingen voor hoger onderwijs en de aanwijzing en de

Nadere informatie

Jaarboek onderwijs in cijfers 2007

Jaarboek onderwijs in cijfers 2007 Jaarboek onderwijs in cijfers 2007 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Prinses Beatrixlaan 428 2273 XZ Voorburg Prepress Aeroset, Wateringen Druk OBT bv, Den Haag Omslag Wat ontwerpers,

Nadere informatie

Kennismemo 10/08. Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

Kennismemo 10/08. Samenvatting van de belangrijkste bevindingen Kennismemo 10/08 Datum 30 september 2010 Aan RvB Van Kenniscentrum UWV Peter Hilbers T (020) 687 3173 peter.hilbers@uwv.nl Gerda Jehoel-Gijsbers Onderwerp Kennismemo 10/08, Regionale verschillen bij het

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met

Nadere informatie

Onverzekerd in Utrecht

Onverzekerd in Utrecht Geneeskundige en Gezondheidsdienst Onverzekerd in Utrecht Omvang en kenmerken van onverzekerden tegen ziektekosten in Utrecht. www.utrecht.nl/gggd Analyse van CBS gegevens Colofon uitgave Unit Epidemiologie

Nadere informatie

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers. www.vsvverkenner.nl

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers. www.vsvverkenner.nl Bijlage VSV-brief 2014 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers www.vsvverkenner.nl 32 31 33 28 26 34 25 27 24 23 21 22 19 29 15 30 Overzicht RMC-regio s Nederland Bron:

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Studeren loont. Inkomens van afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs 1)

Studeren loont. Inkomens van afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs 1) Studeren loont. Inkomens van afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs 1) Martine de Mooij, Marleen Geerdinck, Lotte Oostrom en Caroline van Weert Een opleiding heeft een positieve invloed

Nadere informatie