Schoolondersteuningsprofiel van. P.C. basisschool De Sonnewijzer', Ruysdaelstraat 6, 5691EA SON,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolondersteuningsprofiel van. P.C. basisschool De Sonnewijzer', Ruysdaelstraat 6, 5691EA SON, 0499 490404"

Transcriptie

1 Schoolondersteuningsprofiel van P.C. basisschool De Sonnewijzer', Ruysdaelstraat 6, 5691EA SON,

2 Datum teambespreking: Advies MR: positief Datum: Vaststelling bestuur met datum: Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 1. Inleiding Algemene gegevens Contactgegevens Onderwijsvisie/schoolconcept Kengetallen leerlingenpopulatie huidig schooljaar en de afgelopen 3 schooljaren.5 3. Basisondersteuning Basiskwaliteit van het onderwijs Planmatig werken Preventieve en licht curatieve interventies Schoolondersteuningsstructuur Extra ondersteuning: Onderwijsarrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Leer- en ontwikkelingsondersteuning Fysiek medische ondersteuning Sociaal-emotioneel en gedragsondersteuning Ondersteuning in de thuissituatie Randvoorwaarden Conclusies en ambities.33 Bijlagen 34 1

3 1.Inleiding Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel Samen bouwen van basisschool de Sonnewijzer te Son. Het profiel is bedoeld om, in nauw overleg tussen ouders en zorgteam, op de juiste wijze aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van (nieuwe) leerlingen. Met ouders en hulpverleners willen we een fundament leggen voor de toekomst van onze leerlingen. Factoren die een leidende rol spelen zijn: de mogelijkheden en beperkingen van de leerling de draagkracht van de leerkracht in een leerstofjaarklassensysteem het garanderen van kwalitatief hoog en gedifferentieerd onderwijs voor alle leerlingen in de groep In de hierna volgende bladzijden wordt het algemene kader beschreven waarbinnen het team van de Sonnewijzer onderwijs wil vormgeven. Het profiel is met grote zorg samengesteld door directie, leerkrachten, IB en de medezeggenschapsraad. Omdat alle leerlingen verschillen van elkaar worden bovenstaande factoren voor iedere aangemelde leerling individueel tegen het licht gehouden. Ons moto daarbij is Altijd een stapje extra!. Om vorm te geven aan passend onderwijs is blijvende professionalisering van de teamleden noodzakelijk. Daarvoor vindt er jaarlijks structurele nascholing van directie, intern begeleider en leerkrachten plaats. Per jaar worden nascholingsonderwerpen op school- en groepsniveau gepland en gerealiseerd. De nascholing wordt zo veel mogelijk door eigen teamleden verzorgd tijdens studiedagen, maar ook het volgen van een opleiding, workshops of symposia door externe partners en binnen SKPO-verband behoort tot de mogelijkheden. Voor een inventarisatie van de expertise binnen school verwijzen we naar hoofdstuk 3.4 Om de leesbaarheid te vergroten wordt een verkorte versie van het Schoolondersteuningsprofiel weergegeven op de website en in de schoolgids. Voor vragen of extra toelichting is een gesprek met de directeur altijd mogelijk. 2

4 2. Algemene gegevens van de school 2.1 Contactgegevens School : Adres: Brinnr: Bs de Sonnewijzer Ruysdaelstraat 6, 5691 EA Son JL06 Directeur: Mw. G. Bosch Telefoon: Internbegeleider(s): Caroline Kersten-Kuijntjes Bestuur: Stichting Katholiek Protestants Onderwijs, Vonderweg 12, 5616 RM Eindhoven, Samenwerkingsverband 3007 Eindhoven, Best, Son en Breugel 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept Missie Het klimaat op de Sonnewijzer De school heeft een klimaat waarin kinderen, ouders en medewerkers zich thuis voelen. We zijn een open, veilige school met een eerlijke, heldere communicatie. Waar een merkbare uitdaging geboden wordt en waar veel betrokkenheid is. We streven ernaar om de draaglast / draagkracht voor de kinderen en het team op een dusdanig niveau te behouden dat dit het werkklimaat positief beïnvloedt. Onze missie is: We willen een school zijn waar je samen met anderen bouwt aan je ontwikkeling. Identiteitskader Binnen het begrip identiteit worden verschillende domeinen onderscheiden: (1) levensbeschouwelijke identiteit, (2) pedagogische identiteit en (3) maatschappelijke identiteit. De school beschrijft de visie op deze drie domeinen apart en in samenhang in het schoolplan en de schoolgids. Vervolgens wordt de visie op deze domeinen vertaald in waarneembaar gedrag, dat tot uiting komt in de praktijk van de school. 3

5 Maatschappelijke identiteit Pedagogische identiteit Identiteit Levensbeschou welijke identiteit Uitgangspunt zijn de kernwaarden van de school: Als kernwaarden van onze school willen we het volgende opnoemen: * veel aandacht voor welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen * structuur; zowel in de school als in het onderwijs * aandacht voor de opbrengsten *: begeleiding aanpassen aan behoeften - veel aandacht voor taal- / leesontwikkeling - een apart programma voor kinderen met versnelde en vertraagde ontwikkeling * samenwerken van leerlingen * ouders als partners Visie Vanuit een (Protestants-)Christelijke visie op de mens en het wereldbeeld willen we samen alle kinderen de ruimte geven om zich in een doorgaande lijn te ontwikkelen tot evenwichtige mensen met een positief zelfbeeld. Wij willen dit bereiken door te zorgen voor rust, structuur en vertrouwen in een veilige omgeving. De belevingswereld en de aanwezige kwaliteiten van het kind zijn uitgangspunt. Bij dit ontwikkelingsproces maken we gebruik van het leren met en van elkaar; rekening houdend met de 3 basisbehoeften van het kind : - relatie: zich veilig voelen, samen werken, respect voor de ander, omgaan met emoties - competentie: zelfvertrouwen, kritische houding, capaciteiten - autonomie: omgaan met verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, zelfsturend Bij het lesgeven staat de instructiebehoefte van de leerlingen centraal. We werken met het Directie Instructiemodel. 4

6 Leerlingen met een versnelde ontwikkeling volgen een korte instructie en werken daarna zelfstandig aan (verdiepende) leerstof. De groep die overblijft volgt de gehele instructie en op het moment dat deze groep zelfstandig de leerstof verwerkt, kan de leerkracht met een groepje leerlingen waarbij sprake is van een vertraagde ontwikkeling verder werken aan de instructietafel. Het aanbod aan deze laatste groep bestaat uit het herhalen van instructiestappen of het bieden van een andere instructie die passend is bij de behoefte van deze groep. Op deze manier wordt gedifferentieerd naar instructiebehoeften Naast het automatiseren van kennis ligt de nadruk op het verwerven van inzicht in leerstof door middel van betekenisvol onderwijs. Het bewustzijn van regels, categorieën en strategieën wordt bevorderd om het automatiseren te ondersteunen. Er is aandacht voor het proces én het product bij het leren. Het werken met computerprogramma s en het digibord ondersteunt de lessen. Coöperatieve werkvormen bevorderen het samenwerken en vergroten de betrokkenheid van de leerlingen bij hun leerproces. De ouders hebben een belangrijke rol bij het leerproces op school én thuis. Betrokken ouders wisselen informatie uit met de leerkracht over hun kind. Ze tonen interesse in de leermethoden en leerresultaten en dragen daardoor bij aan een goede leerontwikkeling van hun kind. De ouders worden desgewenst ingeschakeld om thuis extra met hun kind te oefenen. Ook worden ouders uitgenodigd om te ondersteunen bij leeractiviteiten op school (bv techniek of leesgroepen). 2.3 Kengetallen leerlingenpopulatie huidig schooljaar en de afgelopen 3 schooljaren Leerlingaantallen ( feitelijke aantallen) Teldatum Teldatum Teldatum Teldatum Het percentage gewogen leerlingen Teldatum Teldatum Teldatum Teldatum ,93% 3,38% 3,57% 2,42% Aantal en percentage deelnemers voorschoolse opvang groep 1 ( PZ en/of KDV met VVE): Aantal Percentage 5

7 % Overzicht van het aantal leerlingen dat in het ZAT is besproken Schooljaar 09/10 10/11 11/12 12/13 Aantal leerlingen Percentage Uitstroompercentage VO Aantal en percentage per 1 okt. > 12 jaar Schooljaar 09/10 10/11 11/12 12/13 Aantal leerlingen Percentage ll. > 12 jaar dat niet is doorgestroomd Aantal verwijzingen naar SBO (niet voor SBO) Aantal en percentage per 1 okt. Schooljaar 09/10 10/11 11/12 12/13 Aantal leerlingen Aantal naar SBO Percentage Aantal verwijzingen naar SO Einde schooljaar 6

8 Schooljaar 09/10 10/11 11/12 12/13 SO SO SO SO totaal Aantal lln met LGF-financiering Einde schooljaar Schooljaar 09/10 10/11 11/12 12/13 REC REC REC REC Totaal De leerlingen met een LGF-financiering REC 4en 2 nemen af omdat ze regulier zijn uitgestroomd in groep 8 naar een reguliere vorm van voortgezet onderwijs in verschillende niveaus (variërend van vmbo tot en met vwo) De leerlingen met een LGF-financiering REC 3 hebben vervroegd de school verlaten: 1 leerling kon een plaats krijgen op het Vuursteenproject op de reguliere basisschool en de andere leerling is in april groep 4 naar het SBO gegaan i.v.m. de grenzen van haar mogelijkheden en de negatieve invloed die dit op haar zelfbeeld had. Leerlingen met een OPP Einde schooljaar. 09/10 10/11 11/12 12/13 groep groep groep

9 Leerlingen met een vastgestelde leer- of gedragsstoornis 09/10 10/11 11/12 12/13 ASS ADHD NLD Dyscalculie Dyslexie IQ < In overleg met ouders wordt alleen besloten tot officieel onderzoek als er een duidelijke hulpvraag bij school ligt of omdat de leerling zelf merkt anders te zijn en acceptatieproblemen en zelfbeeld een bedreigende factor worden voor de voortgang in de ontwikkeling van de leerling. Leerlingen met een vermoeden van een leer- of gedragsstoornis 09/10 10/11 11/12 12/13 ASS ADHD NLD Dyscalculie Dyslexie IQ < Het uitvoeren van verder onderzoek blijft achterwege doordat: - ouders geen toestemming geven - de school geen handelingsverlegenheid ervaart - de getroffen maatregelen binnen het onderwijsaanbod de voortgang van de leerlingen garanderen Voor het Beleid Autismevriendelijke school wordt verwezen naar bijlage 19 van het onderdeel Zorg in het Schoolplan. 8

10 3. Basisondersteuning 3.1 Basiskwaliteit van het onderwijs Op basis van het toezichtkader van de inspectie van het onderwijs is op 29 januari 2009 het basisarrangement toegekend aan het onderwijs op de Sonnewijzer. De resultaten liggen ten minste op het niveau dat van de leerling populatie verwacht mag worden. 3.2 Planmatig handelen Aan het realiseren van het basisaanbod liggen de volgende aspecten ten grondslag: een positief groeps- en schoolklimaat een professioneel klassenmanagement kennis en vaardigheden om het instructieaanbod af te stemmen op de verschillende behoeften van kinderen (differentiatie in drie niveaus) voldoende materialen afgestemd op verschillende niveaus nascholing open en duidelijke communicatie naar ouders en het inschakelen van ouders als partner in de begeleiding van hun kind het inschakelen van externe specialisten met kennis en kunde als de situatie hier om vraagt Ieder schooljaar wordt tot de herfstvakantie aandacht besteed aan een positieve groepsvorming in ieder groep door aandacht te hebben voor het verschil tussen pesten en plagen en het opstellen van gedragsregels met iedere groep en oefeningen te doen in groepsverband die - de veiligheid en het onderlinge respect vergroten - een positieve communicatie bevorderen - de samenwerking verbeteren Bij het bespreken van conflicten tussen leerlingen ligt het accent op het oplossen ervan door de leerlingen zelf. De klassenregels, die de organisatie van de lessen mogelijk maken en duidelijkheid verschaffen over de omgang met regels, worden besproken en geoefend. In de groepen wordt tijdens de instructielessen door de leerkracht gebruik gemaakt van het directe instructiemodel (Ahlers & Van de Mortel 2007) waarbij de leerlingen een instructie- en verwerkingsaanbod ontvangen dat is afgestemd op hun ontwikkeling. Het onderwijsaanbod aan de leerlingen is gericht op het behalen van de kerndoelen voor de verschillende vakgebieden en het referentieniveau S1. In de groepen 3-8 wordt de les wordt in drie niveaus afgepeld zodat aan de instructie-behoeften van leerlingen tegemoet wordt gekomen. Leerlingen met een versnelde ontwikkeling kunnen na een korte instructie zelfstandig verder werken aan reguliere of verdiepende leerstof. De leerkracht vervolgt de instructie met de rest van de groep. In de tijd dat alle leerlingen zelfstandig werken, verzorgt de leerkracht extra instructie aan een klein groepje met een vertraagde ontwikkeling voor het verkleinen van de achterstand. 9

11 Gezamenlijke start van de les voor de hele groep Zelfstandige verwerking voor leerlingen met een versnelde Instructie en begeleide oefening voor de methodevolgers en de risicoleerlingen ontwikkeling idem Zelfstandige verwerking voor de methodevolgers Verlengde instructie en begeleid oefenen voor de risicoleerlingen Feedback door de leerkracht aan de leerlingen met Zelfstandige verwerking door de risicoleerlingen de versnelde ontwikkeling en de methodevolgers Gezamenlijke afsluiting voor de hele groep Differentiatiemodel 2 In de groepen 1-2 wordt in 2 niveaus gewerkt: de grote en de kleine groep. Gezamenlijke start van de les Instructie en begeleide oefening hele groep Zelfstandige verwerking rest van de groep Verlengde instructie en begeleid oefenen voor de risicoleerlingen Feedback door de leerkracht aan de rest van de Zelfstandige verwerking voor de risicoleerlingen groep Gezamenlijke afsluiting voor de hele groep Differentiatiemodel 1 Instructiebehoeften Bij het vaststellen van de instructiebehoeften wordt gebruikt gemaakt van: de observaties van de leerkracht, ondersteund door het bijhouden van een sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem en door de leerling ingevulde observatielijsten (groep 6-8) 10

12 de toetsen van het leerlingvolgsysteem die een beheersingsnorm voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen geven in vergelijking met de overige Nederlandse leerlingen en afgenomen worden in januari en juni van ieder schooljaar de vaardigheidsscore of didactische leeftijd (DLE) die aangeven in hoeverre een leerling ten opzichte zijn eigen ontwikkeling vooruitgang heeft geboekt Analyse en begeleiding Aan het begin van ieder schooljaar worden de data voor afname van de toetsen en bespreking van de toetsresultaten vastgelegd. In het zorgteam wordt een analyse op kind- en groepsniveau gemaakt van de resultaten en de behoeften van de leerlingen vastgelegd. De doelen voor het komende halfjaar worden vastgelegd in hulpplannen voor leerlingen met een vertraagde of versnelde ontwikkeling. Na iedere toetsronde worden de hulpplannen per leerling geëvalueerd. Externe hulp Indien nodig wordt hulp gezocht bij externe deskundigen voor onderzoek naar de prioritering van behoeften of bij ondersteuning in de begeleiding van de leerling. Ontwikkelperspectief In bepaalde gevallen kan voor een leerling een individueel hulpplan of ontwikkelperspectief gemaakt worden. De volgende leerlingen komen voor een aparte leerlijn in aanmerking: Leerlingen vanaf groep 5 (vanaf dl 20) die voor rekenen, spellen of begrijpend lezen sinds eind groep 3 tijdens alle toetsmomenten een D-E score behalen voor één van deze vakken. Leerlingen die een IQ score van 92 of lager hebben, waardoor de verwachte uitstroom na 8 jaar onderwijs overeen zal komen met maximaal het niveau van eind groep 7 (dle 50) of lager. Leerlingen met een D-E score voor technisch lezen worden vanaf groep 3 direct extra begeleid. Per meetmoment wordt bekeken of de leerling voor begeleiding van leerlingen met een vertraagde leesontwikkeling in aanmerking komt of blijft. Het niveau van de leerling wordt in beeld gebracht door het vooruit of terug toetsen met LVS-toetsen of met uitgebreid diagnostisch onderzoek. De verwachting ten aanzien van de voortgang per vak wordt vastgelegd in het ontwikkelperspectief en na iedere toetsronde wordt geëvalueerd of de leerling zich ontwikkelt volgens de verwachte leerlijn. De leerlijn van de methode, die per jaar in de methode in een overzicht is vastgelegd, vormt het uitgangspunt. Opvang van de leerling in de eigen groep is het meest wenselijk. Afhankelijk van de uitwerking op het zelfbeeld van de leerling is het mogelijk dat een leerling de instructie van een lagere groep volgt in verband met de organisatie van het passende aanbod. Contact met ouders Ouders worden op verschillende manieren bij de ontwikkeling van hun kind betrokken: - informatieve gesprekken (intakegesprek na 1 maand, kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar, rapportgesprekken, gesprekken op afspraak, informele gesprekjes) - de uitslagen van toetsscores of observaties en de betekenis ervan voor de ontwikkeling van het kind worden bij het rapportgesprek betrokken - met ouders wordt besproken of voor hun kind een hulpplan van toepassing is en welke inhoudelijke maatregelen zijn afgesproken Nascholing 11

13 Jaarlijks wordt afgesproken welke nascholing op individueel en schoolniveau gewenst wordt om goed onderwijs te realiseren. Hiervoor wordt een budget gereserveerd. De evaluatie van de observatie- en toets - gegevens op schoolniveau bepalen mede de inhoud van de nascholing. Het Handelingsgericht Werken (HGW) ziet er in schema als volgt uit: 3.3. Preventieve en licht curatieve handelingen Bij het onderwijsaanbod wordt rekening gehouden met verschillen in behoeften tussen leerlingen. Behalve differentiatie in instructieaanbod, is er beleid voor leerlingen met: - behoefte aan structuur in tijd, ruimte en activiteit - behoefte aan maatregelen om de volgehouden aandacht te bevorderen - behoeften die het gevolg zijn van een leerstoornis (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie) - behoeften aan een stappenplan bij het uitvoeren van een taak - behoeften hebben aan het vergroten van de sociale vaardigheden Op preventief gebied is er beleid over de aannameprocedure van leerlingen gericht op het tijdig verkrijgen van de juiste informatie om een goede start op school te kunnen maken. 12

14 Er is sprake van informatieoverdracht van voorschoolse instellingen en naar het voortgezet onderwijs. Een observatie of warme overdracht vindt plaats indien nodig. Om de aansluiting naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, wordt eind groep 7 met dit proces gestart. Deze procedures zijn vastgelegd in een protocol. Als er onduidelijkheid is over de behoeften van een leerling wordt door middel van HandelingsGerichte ProcesDiagnostiek informatie verzameld door de leerkracht, ouders en leerling. In een relatiecirkel worden verbanden verduidelijkt. De intern begeleider coördineert dit proces. 3.4 Schoolondersteuningsstructuu De licht curatieve handelingen op cognitief gebied zijn onderstaand schematisch weergegeven en beschreven: O1.Managementteam 1.Directeur 2. IB'er 3.Zorgteam: O3.Teamvergadering O2.Overleg in zorgteam O5. Groot overleg T LVS toetsen aktie kaarten Eggo Pravoo 04. overleg IB en leerkracht 4.Leerkracht(-en) A1.Methode volgers - Andere methodiek - methode vernieuwen - meer automatiserings mogelijkheden A2.Versnelde ontwikkeling - alle vakken A++ 5. Kieskast coördinator 13

15 - vooraf toetsen - extra verdiepingsstof A3.Vertraagde ontwikkeling Dle > -3 mnd + D + E Lezen: Buiten de groep 0-aanpak: Ralfi / Estafette Binnen de groep: 1-2 aanpak : Estaf. 3-5 aanpak: Estaf. 6. Leestaal coördi- nator Begr. lezen: 7. ouders verlengde instructie Ad hoc: begeleiding buiten de groep door: - vrijwilliger - stagiaire - samen met LGF 8. Externe hulpverlening Spelling: Zie begrijpend lezen 14

16 Rekenen: Zie begrijpend lezen Verklaring van de onderdelen van de zorgstructuur nr participanten acties 1 Directeur op schoolniveau: - stelt het directie beleid op samen met het MT, - schept voorwaarden voor beleid - draagt zorg voor evaluatie en borging. - legt klassenbezoeken af en coacht leerkrachten - evalueert op school- en groepsniveau en indien nodig op leerling niveau. - overlegt met alle gremia 2 IB'er ( interne begeleider) - IB overlegt met de leerkracht, - zorgt voor de IB- kalender waarin de toetsing en overleg momenten opgenomen zijn, - heeft een preventie functie, - plant de organisatie en zet lijnen uit - coördineert het zorggebeuren - evalueert op : school-, groep- en leerlingenniveau - Legt klassenbezoeken af en coacht leerkrachten - verzorgt nascholing op teamniveau 3 zorgteam - bestaat uit leerkracht(en), IB en directie - overlegt met coördinatoren, Ambulante begeleiders, ouders, externe deskundigen 4 Leerkracht (-en ) - geeft dagelijks les - plant-differentieert-evalueert op groep - en leerlingenniveau - differentieert - stelt plannen op - eerste aanspreekpunt oudercontacten 5 Kieskastcoördinator - zet beleid uit en stelt doelen aangaande de versnelde ontwikkeling - coördineert de versnelde ontwikkeling in de groepen - werkt zelf met de kieskastgroepen of stuurt begeleider aan 6 Taal- coördinator - overlegt met IB 'er - zet beleid uit en stelt doelen aangaande taal en lezen - coördineert de leesbegeleiding groep Ouders - In het groot overleg worden zaken aangaande hun kind met Leerkracht, IB'er en eventueel AB besproken -bespreken individuele leerling met leerkracht 8 Externe hulpverlening - bieden diensten op aanvraag van de school 15

17 - logopediste - r.t. - fysiotherapeut - ergo-therapeut - speltherapeut - (P)AB - huisarts - specialist ziekenhuis - maatschappelijk werk - (Individueel) ZorgAdviesTeam - psycholoog - orthopedagoog -zorgplatform IB Son en Breugel - IB platform SKPO - SKPO Plenum - SKPO externe dienst - Herlaarhof - GGD en GGzE - Audiologisch centrum Overlegmomenten - in overleg tussen ouders-expert en zorgteam wordt onderzoek afgesproken of een aanpak vastgesteld en geëvalueerd - externe hulpverlening wordt bij voorkeur aangevraagd bij dezelfde personen en instanties i.v.m. de te onderhouden contacten door school maar keuze door ouders op basis van vertrouwen staat voorop - bij voorkeur beroep op door AWBZ-vergoede zorg i.v.m. de kosten voor ouders Vooraf vastgelegd per schooljaar in de zorgkalender O1 Managementteam - stelt samen met de directie beleid op, - zet lijnen uit - functioneert als klankbord, - heeft een bewaak functie, - bij afwezigheid van de directie zijn onderdelen van de taken onderling verdeeld O2 Overleg in zorgteam - Plaats waar overleg is tussen IB, kieskast coördinator, Lees-taal coördinator, eventueel Ambulante begeleiders. O3 Teamvergadering - hier vinden terugkoppeling en beoordeling van zaken plaats en worden besluiten genomen O4 Overleg IB en leerkracht - minimaal drie keer per jaar groepsbespreking waarvan twee maal n.a.v. de toetsronde januari en juni - leerlingoverleg tijdens groepsbespreking van leerlingen die naar boven of onder scoren of leerlingen met sociaal-emotionele problemen - leerlingoverleg op afspraak door het jaar heen O5 Groot overleg - Overleg met ouders, IB, leerkracht, AB en soms externe deskundige; ook in gevallen waar geen LGF is toegekend 06 Bouwvergadering -onderbouw groep 1-4 Leerlingbespreking en onderwijskwaliteit -bovenbouw groep (4)5-8 Idem toetsen 16

18 T - LVS toetsen - Saqi - Kindkaarten - Eggo - Pravoo Onderzoek invoering Zien groepsactiviteiten A1 Methodevolgers - volgen methode groep - meer automatiseren rekenen klassikaal + gefaseerde invoering Rekensprint(start) en groep 3-4 klassikaal vanaf uitbreiden technisch leestijd met 10 minuten per dag klassikaal leestempo woordniveau - meer richten op bewustzijn en m.c. vragen bij spelling - Zo leren kinderen lezen en spellen ingevoerd bij Maan-Roos-Vis in groepen 1-4 A2 A3 Versnelde ontwikkeling Vertraagde ontwikkeling Lezen Binnen de groep: - één of alle vakken A++ - vooraf toetsen - extra verdiepingsstof Plusklas: - alle vakken twee maal op rij A+ vanaf groep 5: groepsoverstijgende activiteit Kieskast werk in projecten o.b.v. leerkracht DLE> - 3 maanden + D + E - instructietijd uitbreiden in verlengde instructie of tijdens inloop - aansluiten bij instructie methode - eventueel meer verwerkingstijd en minder leerstof Buiten de groep 0-aanpak: leerlingen met het vermoeden van dyslexie o.b.v. langdurig extra begeleiding en lage toetsscores én met een dyslexieverklaring krijgen: - extra instructietijd d.m.v. Estafette aanpak 1-2 en voor-koor-duolezen m.b.v. leesbladen, leesteksten, leesboekjes -Bij blijvende, ernstige leesproblemen in de bovenbouw worden de AVI-niveaus verdeeld over de resterende jaren en voor het indelen in de begeleidingsgroep wordt de beheersingsnorm voor tempo losgelaten. Het accent voor deze leerlingen ligt op het nauwkeurig kunnen lezen van alle AVIi-niveaus tot en met Avi-Plus. Compenserende maatregelen: Leerlingen die in het bezit zijn van een dyslexieverklaring en een Daisyspeler mogen deze gebruiken bij het lezen van teksten bij begrijpend lezen en wereldoriëntatie. Ook bij toetsen. De Entreetoets en Eindtoets Cito mag afgeluisterd worden. Dit geldt eveneens voor leerlingen met een vermoeden van dyslexie die langdurig leesondersteuning hebben gehad met een geringe vooruitgang. De leerlingen krijgen meer tijd voor toetsen (25 %) en in speciale gevallen kan een toets mondeling worden afgenomen De leerlingen ontvangen de samenvatting van geschiedenis en aardrijkskunde bij aanvang van een nieuw blok. De leerlingen krijgen de topografie en Engelse woorden drie weken van tevoren op zodat er meer automatiseringstijd is. De leerlingen zijn op de hoogte van de werkwijze van het afluisteren met de Daisyspeler of de Citotoetsen. De leerlingen gebruiken eventueel solo-apparatuur indien aanwezig om de ruis uit 17

19 te sluiten tijdens het horen in de groep. De leerkracht heeft een vaste positie in de groep tijdens de instructie zodat de leerlingen weten waar ze zich naar moeten richten. De leerlingen worden gestimuleerd om hun problemen te bespreken met de leerkracht en een oplossing te zoeken. De leerlingen kunnen gebruik maken van een tafelkaart als er ernstige automatiseringsproblemen zijn. Indien nodig, krijgt de leerling de tekst van de boekles mee naar huis als preteaching (alleen de tekst lezen en bespreken op moeilijke woorden qua betekenis) Begrijpend lezen Binnen de groep: 1-2 aanpak : Estafette, leesbladen, leesboekjes, leesprogramma s o.b.v. een leerkracht 3-5 aanpak: Estafette (leesboekje en werkschrift of logboek, zelfstandig) In de groepen 1-4 zijn uitganspunten van Zo leren kinderen lezen en spellen geïntegreerd in de leesmethode. De nadruk ligt op ondersteunende gebaren bij klanken, een letterbord met letterstraten, het verdelen van woorden in klankgroepen en de inzet van structuurkaarten voor het hakken van een woord in klanken. *methodevolgers: -onderscheid leesdoelen, leesstrategieën en gebruik denkwolken Goed Gelezen om informatie te ordenen: - Denkdruppels (vinden van details) - Lijstje (ordenen van gegevens met een vaste volgorde) - Podium (vinden van de hoofdgedachte) - Woordwijzer (gebruik van verwijswoorden) - Blokjes (vinden van verbanden in een tekst) - Balans (onderscheid tussen mening en feiten) - Indeling (informatie uit de tekst ordenen) - Tekstschijf (samenvatten) Diagnosticerend onderzoek door IB naar gebruik en inzet strategieën Lezen, denken begrijpen, Handboek voor begrijpend lezen in het basisonderwijs, M. Förrer, K. van de Mortel, CPS 2010: - Voorspellen - Vragen stellen - Visualiseren - Verbinden - Samenvatten - Afleiden Spelling In overleg met de leerkracht wordt in een hulpplan vastgelegd welke gewenste strategieën aangevuld en aangeboden worden - begeleiding Woordenschat aandachtspunt alle groepen *verlengde instructie Ad hoc: begeleiding buiten de groep door: - vrijwilliger - stagiaire *methodevoglers 18

20 - invoering Zo leren kinderen lezen en spellen bij Taal Actief nieuw: gericht op bewustzijn door het gebruik van: hoofdcategorieën Luisterwoorden, Weetwoorden, Net-als woorden (analogie) en Regels spellingcategorieën die hieronder vallen visualiseren door picto s dagelijkse dictee in groepen 3-8 in 3 vaste stappen gericht op bewustzijn van spellingscategorieën - inzet Pravoo Voorspel om te oefenen met multiple choice opdrachten zoals in Citotoets Compenserende maatregelen: - het laten oefenen van woorden en het maken van een dictee op de computer bv met WRTS - inzetten van een opzoekboekje waarin aangeboden categorieën en woordpakketten terug gevonden kunnen worden (Spellingspiekboek) - het inzetten van de au-plaat en ei-plaat, eventueel ook bij toetsen - gebruik van spellingcorrector bij het schrijven op de computer - in groep 7 en 8 laten vervallen van woorden die uit het andere talen afkomstig zijn - het mondeling overhoren van Engels in de groepen 7 en 8 - het gebruiken van een algoritmekaart voor werkwoordspelling en het spellen van woorden met een open of gesloten lettergreep bij toetsen of dictees Rekenen * methodevolgers groep doelen methode en SLO vergeleken en activiteiten rond tellen, koppeling symboolhoeveelheid t/m 20 aangepast op onderwijsaanbod * : keuze voor Wereld in Getallen 4 e versie op basis van lesgeven op basis van differentiatie methodevolgers-lln. met versnelde en vertraagde ontwikkeling * leerlingen met vertraagde ontwikkeling: leerlingen met een ernstig vertraagde rekenontwikkeling of dyscalculie werken met bijwerkschrift van de methode en volgen zo lang mogelijk klassikale instructie. Indien leerling in groep 7-8 de aansluiting mist, wordt een ontwikkelperspectief gemaakt met als mogelijke aanpak: - uit de methode wordt in het leerstofaanbod van de groep van de leerling, en eventueel het jaar ervoor, een keuze gemaakt uit de onderdelen getalverkenning, getalbewerkingen (erbij, eraf, vermenigvuldigen, delen, breuken, procenten), meten, wegen, tijd en per onderdeel wordt vastgesteld welke niveau behaald moet worden (Bron: Wis en Reken, De leerlijnen, Bekadidakt, 2004) - de leerlijnen beschreven in Van kerndoel tot leerlijn (M. van der Stap, SWP, 2010) worden gebruikt als richtlijn ter ondersteuning van de doelen uit de methode - het eventueel inzetten van een samengesteld pakket oefeningen waarin herhalingsstof van de basisvaardigheden (tot en met groep 5) is opgenomen nieuwe leerstof waarin per onderdeel wordt kennis gemaakt met de kerndoelen maar niet alle onderwerpen in de diepte worden aangeboden en geoefend 19

21 - het aanbieden van één strategie voor het uitrekenen van sommen (bv. aanvullen tot en leegmaken tot 10 voor sommen tot en met 1000, onder elkaar rekenen in groep 5 (erbij en eraf) of alle procentbewerkingen via 1 % uitrekenen) - inzet van een rekenmachine ter compensatie van de automatiseringsproblemen en maatschappelijke redzaamheid - De leerling neemt deel aan de LVS-toets van het niveau waarop het instructie krijgt. Indien een leerling met een ontwikkelperspectief niet in staat is de Citotoets te maken door - het talige karakter, - een tekort aan studievaardigheden (in de context de bewerking vinden) of - door leerlingen met een laaggemiddeld IQ kan een niveaubepaling vastgesteld worden met de toetsen van Kwantiwijzer of Maatwerk en op deze wijze wordt de voortgang bijgehouden. Extra ondersteuning door remedial teacher alleen mogelijk indien ouders dit zelf bekostigen. De behoeften op sociaal-emotioneel gebied van leerlingen worden ook in de overlegmomenten betrokken en er worden met de leerkracht afspraken gemaakt om taakgerichtheid, concentratie, behoefte aan structuur en/of organisatie en planning te bevorderen. Er is een protocol waarin beschreven is hoe het onderwijs van de Sonnewijzer tegemoet kan komen aan: - behoefte aan structuur in tijd, ruimte en activiteit - behoefte aan maatregelen om de volgehouden aandacht te bevorderen - behoeften aan een stappenplan bij het uitvoeren van een taak - behoeften hebben aan het vergroten van de sociale vaardigheden Preventie: - vaststellen beginsituatie bij aanname en overleg begeleiding indien nodig - Teaminformatie en afspraken rond groepsvorming bij startvergadering en tijdens studiedagen Bronnen: *Grip op de groep -rollen in positieve en negatieve groep -oefeningen rond de normen veiligheid, respect, positieve communicatie en samenwerken - de afspraken worden met de leerlingen opgesteld en aan de deur van het lokaal gehangen - de afspraken worden gedurende het hele jaar geoefend met de leerlingen *Groepsplan Gedrag, Kees van Overbeek - door middel van preventie % aanpak gedragsproblemen te voorkomen - nadruk op klassenregels (klassenmanagement) en gedragsregels (in groep, in school, op plein) * speerpunt schooljaar : spelen op het plein, binnenkomen na de pauze, structuur hal (jas ophangen, namen bij haken, iedere leerling een luizenzak, sloffen), ontwikkelen gedragscode schoolbreed voor leerlingen, leerkrachten en ouders Afstudeeropdracht van LIO groep 7 wordt bij dit onderwerp betrokken. Observatielijsten gedrag: Pravoo groep 1-2 (leerkrachtlijst) Eggo groep 3-8 (leerkrachtlijst) Saqi groep (afname na herfstvakantie, leerlingenlijsten) 20

22 Sociogram: in sommige groepen wordt een sociogram afgenomen om sociale relaties in beeld te brengen en klassenplaatsen vast te stellen of leerlingen te sturen bij samenwerken ABC-observatie van een leerling op een bepaald gedragsaspect op verzoek in de groep Interventies *Structuurmaatregelen: - apart zitten op eigen verzoek in de klas * onzekerheid faalangst - directe positieve feedback en alleen vragen stellen waarvan verwacht wordt dat antwoord bekend is bij leerling - extra contact door leerkracht om veiligheid te vergroten - oefeningen in groep gericht op samenwerken - faalangsttraining via r.t. * stimuleren gewenst gedrag door -complimenten -iets verdienen voor de hele groep - indien nodig straf (overschrijven, in de pauze binnen blijven, werken aan een vak dat extra oefening behoeft of ander vorm van straf passend bij de overtreding van de leerilng) * samenwerken - Coöperatief leren (Gelijke deelname, Individueel aansprakelijk, Positief wederzijds afhankelijk, Simultane actie) en werkvormen afgesproken groep 1-8, oplopend in moeilijkheid - tutor zijn voor jongere leerling *Pestbeleid: - Jaarplan gedrag (in ontwikkeling) -No-Blame aanpak bij pesten - Maandthema rond pesten (in ontwikkeling) * Taakaanpak - rustige werkplek in de klas - minimumeis aan hoeveelheid opdrachten en taken weektaak Overzicht groepsgrootte en formatie Groep Aantal leerlingen Formatie Groep 1-2A 24 Fte 1 Groep 1-2B 27 Fte 1 Groep 3 27 Fte 1 Groep 4 26 Fte 1 Groep 5 23 Fte 1 Groep 6 23 Fte 1 Groep 7 23 Fte 1 Groep 8 23 Fte 1 IB Fte 0,6 Directeur Fte 0,9 Administratief medewerker Fte 0,4068 Conciërge Fte 0,

23 In groep 1 en 2 wordt de klassengrootte maximaal 27 leerlingen. In de hogere leerjaren kunnen deze groepen dan door eventuele verhuizingen van leerlingen van andere scholen nog doorgroeien tot maximaal 30 leerlingen per groep. In overleg met de MR is dit het aantal leerlingen waarbij op een verantwoorde wijze door één leerkracht in de groep tegemoet gekomen kan worden aan de behoeften van de leerlingen. Indien het gezamenlijke aantal leerlingen in de groepen 1-2 door inloop van nieuwe kleuters gedurende het schooljaar de 30 per groep heeft bereikt, wordt gestreefd naar het starten van een nieuwe, tijdelijke groep voor een deel van of voor de hele week tot de zomervakantie van dat schooljaar. Hierbij wordt het beroep op eigen reserves zo klein mogelijk gehouden en indien de reserves het opstarten van een eigen groep niet toelaat, worden alternatieve maatregelen uitgevoerd om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen (bv leerlingen die in de maand juni voor het eerst op school komen, stromen na de zomervakantie in of leerlingen uit groep 0 gaan alleen de ochtenden op school, inzetten van onbetaalde LIO-leerkracht). Lijst van aanwezige expertise binnen school Verklarende woordenlijst: Expertise: een cursus of opleiding afgerond met een certificaat of diploma Ervaring: ontwikkelde vaardigheden door in de praktijk op gedane ervaring Gerry Bosch Directeur Intern begeleider IB Ada Boersma Leerkracht AnneMarie Haket Leerkracht Opleiding schoolleider vakbekwaam Schoolleider startbekwaam Coachen als Management Instrument Intergenerationeel werken Pedagogische gespreksvoering Master- SEN uitstroom Autisme Coaching als vorm van Professionele Ontwikkeling Gespecialiseerd Onderwijsprofessional cluster 3 en 4 Leraar Speciaal Onderwijs Ervaring als leerkracht Hondsberg en ambulant begeleider REC-Chiron cluster 4 Master-SEN Coachend Innoveren Post-HBO Remedial Teaching MT-lid en Intern begeleider VVE-coördinator Geregistreerd remedial teacher bij LBRT Ervaring eigen r.t. praktijk Ervaring als r.t. binnen school Expertise en nascholing op gebied van technisch en begrijpend lezen, spellen en autisme MT-lid Onderbouwcoördinator Expertise en nascholing op gebied van technisch en begrijpend lezen Expertise als leerkracht in onder- en middenbouw BHV Expertise op gebied van BB en VO 22

24 Sonja van Heesewijk Leerkracht Peter Joosten Leerkracht Kitty Eggen Leerkracht Christa de Groot Leerkracht Kersten Kleinen Leerkracht Helene Greydanus Leerkracht Jacqueline Waterlander Leerkracht Esther Jaspers Leerkracht Irene Abbink Leerkracht Timo Visser Leerkracht Denise Dommerholt Leerkracht Erica Boshouwers Leerkracht Teamvaardigheden Ernst Huyser Vakleerkracht Expertise op gebied van hoogbegaafdheid en versnelde ontwikkeling Expertise morele dilemma s en peer-medation Techniek coördinator Rungraaf: Ervaring als leerkracht en ambulant begeleidster met de video-interactie methode Ervaring als leerkracht in alle groepen Kindercoach Expertise op gebied van autisme Opleiding muziek Ward en lichamelijke opvoeding Ervaring als (adjunct)-directeur Verlengde opleiding IB en ervaring MO-A Nederlandse taal, grammatica en letterkunde Managementcursussen OMPO Kennis genomen van modules R.T. opleiding Ervaring als leerkracht onder- en middenbouw Interne Cultuur Coördinator (ICC) BHV Fontys Klassenmanegment in de kleuterbouw ICT coördinator Expertise op gebied van BB en VO Expertise als Techniek coördinator Ervaring als leerkracht in alle groepen Conservatorium Expertise met Verhalend ontwerpen Ervaring als leerkracht in alle groepen Leerkracht onder- en middenbouw Vakleerkracht muziek Fontys coachingcursus Opgeleid persoon BrandMeldInstallatie Opleiding handvaardigheid Ervaring als leerkracht in alle groepen Ervaring als leerkracht in alle groepen Ervaring als leerkracht in onder- en middenbouw Ervaring als leerkracht bovenbouw Conciërge HBO-verpleegkundige Administratieve ondersteuning Kennis Parnassys Coöperatief Leren Opbrengstgericht werken Werken met Parnassys Vakleerkracht gym 23

25 Lijst van aanwezige expertise buiten school deskundigheid beschikbaar Wijze waarop beschikbaar nee ja Uit eigen formatie Op Bestuursniveau Op niveau SWV Inhuur op afroep Toelichting logopedist x x Zorgverzekering jeugdarts x x GGD Medewerker BJZ x x ZAT CJG x x ZAT x x Gemeente Fysiotherapeut x x Zorgverzekering Ergotherapeut x x Zorgverzekering Schoolmaatschappelijk werker x x Gemeente psycholoog x x AWBZ orthopedagoog x x Kosten ouders speltherapeut x Remedial teacher x x Kosten ouders Motorisch remedial teacher x Zorgverzekering Coach en video interactie begeleiding x x Directeur Ambtenaar leerplicht x x Politie x x 24

26 4 Extra ondersteuning: ondersteuningsarrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 4.1Leer- en ontwikkelingsondersteuning Arrangement Technisch lezen De school heeft een aanpak voor leerlingen met een leesachterstand of dyslexie die behoefte hebben aan extra instructie, extra tijd en extra oefening Expertise: Er is op school een taal- en leescoördinator IB heeft Master-Sen uitstroom coachend innoveren op gebied van verbeteren van aanvankelijk lezen in groep 1-4 en is in bezit van certificaat Remedial Teaching en gecertificeerd lid van de LBRT Jaarlijkse bijscholing taal- en leescoördinator en IB op gebied van technische, voortgezet, begrijpend lezen en/of spellen Aandacht en tijd: - vaststellen beginsituatie bij aanname en overleg begeleiding indien nodig -Vanaf groep 1 preventief aandacht voor onderzoek en begeleiding taalontwikkeling en letterkennis door leerkracht en/of IB - structurele aandacht voor fonemisch bewustzijn en letterkennis in groep risicoleerlingen groep 2 krijgen vanaf dag 1 in groep 3 extra pre-teaching tot en met de herfstsignalering -Leerlingen met D-E scores met lezen op woord- én zinsniveau krijgen instructie-uitbreiding tot 5 x per week 30 minuten onder begeleiding van een leerkracht of begeleider in leesniveaugroepen in groep 3-4. In groep 4-8 lezen de leerlingen 4 x per week 30 minuten in ondersteuningsgroepjes op school en 1 x thuis met ouders. - Estafettelezen 2 x per week, di en do uur -Alle leerlingen lezen op eigen niveau in de groep vanaf groep 2 -Aanpak bij lezen met Estafette, Ralfi of Connect, Map Aanvankelijke lezen en Speciale leesbegeleiding L. Koning, Race-lezen - structureel uitbreiding klassikaal en/of duo-lezen 10 minuten per dag in groep 4-8 om tempo bij lezen te verhogen Voorzieningen: - Estafatte lezen Aanpak 5 zelfstandig lezen op beheersingsniveau met een leesboek uit de bieb en logboekbladen Estafette Aanpak 4 zelfstandig lezen op beheersingsniveau met een Estafetteboek en Estafettejournaal werkbladen Aanpak 3 zelfstandig lezen op beheersingsniveau met leesboekje en werkboekje Estafette Aanpak 1-2 onder begeleiding van een leerkracht lezen op instructieniveau met lees- en werkboekje Estafette Aanpak 0 buiten de groep speciale leesbegeleiding onder leiding van een leerkracht of begeleider -Integreren van uitganspunten Zo leren kinderen lezen en spellen van José Schraven in leesmethode Maan- Roos-Vis Zwijsen in groep 3 o.a. : - gebruik gebaren voor de klanken vanaf groep 1 en letterbord met klankstraten - auditieve synthese oefenen voorafgaand aan leesles, auditieve analyse oefenen voorafgaand aan spellingles m.b.v. hakkaarten - alle lees- en spellingcategorieën worden visueel weergegeven met logo en eerst aangeboden bij lezen en dan pas bij spelling - lezen en spellen m.b.v. klankstraten-baas van de straat ondersteund door rijm en picto s 25

27 Zie verder bijlage 12 van het OOP. - compenserende maatregelen: Leerlingen die in het bezit zijn van een Daisyspeler mogen deze gebruiken bij het lezen van teksten bij begrijpend lezen en wereldoriëntatie. Ook bij toetsen. De Entreetoets en Eindtoets Cito mag afgeluisterd worden. Dit geldt eveneens voor leerlingen met een vermoeden van dyslexie die in de leesbegeleidingsigroepen meelezen. De leerlingen krijgen meer tijd voor toetsen (25 %) De leerlingen ontvangen de samenvatting van geschiedenis en aardrijkskunde bij aanvang van een nieuw blok. De leerlingen krijgen de topografie en Engelse woorden drie weken van tevoren op zodat er meer automatiseringstijd is. De leerlingen en leerkrachten zijn op de hoogte van de werkwijze van het afluisteren met de Daisyspeler of de Citotoetsen. De leerlingen gebruiken eventueel solo-apparatuur indien aanwezig om de ruis uit te sluiten tijdens het horen in de groep. De leerkracht heeft een vaste positie in de groep tijdens de instructie zodat de leerlingen weten waar ze zich naar moeten richten. De leerlingen worden gestimuleerd om hun problemen te bespreken met de leerkracht en een oplossing te zoeken. De leerlingen kunnen gebruik maken van een tafelkaart als er ernstige automatiseringsproblemen zijn. Indien nodig, krijgt de leerling de tekst van de boekles mee naar huis als pre-teaching (alleen de tekst lezen en bespreken op moeilijke woorden qua betekenis) Gebouw: Lezen vindt plaats binnen de groep Niveaugroepen lezen in hal, IB-kamer, eigen lokaal, lange gang of personeelskamer Samenwerking: Ouders Logopediste P. van Jaarsveld in Son Remedial teacher Ineke Gaillard en Miranda Bruil te Son Fontys Fydes voor traject vergoeding onderzoek en behandeling enkelvoudige dyslexie Particuliere bureaus voor dyslexieonderzoek o.v.v. ouders Arrangement Versnelde ontwikkeling De school heeft beleid voor leerlingen met een versnelde ontwikkeling, voor één of meerdere vakken. Expertise: Er is een coördinator versnelde ontwikkeling die het beleid, de deelname van leerlingen en de activiteiten coördineert. Er is een leerkracht die groepen van ongeveer 10 leerlingen per groepje, meestal afkomstig uit 2 klassen, begeleidt met projecten versnelde ontwikkeling Aandacht en tijd: Projecten Eén maal per week een uur o.b.v. leerkracht werken aan projecten 26

28 Leerlingen met een hoge A voor één vak werken aan verdiepende opdrachten tijdens de weektaak, alleen of in groepjes Voorzieningen: Signalering Vaststellen beginsituatie bij aanname en overleg begeleiding indien nodig Leerlingen met een hoge A score voor alle vakken, minimaal gedurende twee lvs-toetsperioden, die beschikken over de in de beleidsnota gestelde voorwaarden, worden gesignaleerd door leerkracht, IB en kieskastcoördinator tijdens het zorgoverleg. Diagnosticeren Indien gewenst worden observatielijsten afgenomen door leerkrachten en ouders voor extra informatie Indien nodig worden leerlingen doorgetoets op lvs-toetsen tot instructieniveau is vastgesteld Leerlingen met een hoge A voor één vak krijgen verdiepende leerstof in de groep Gebouw: De kieskastgroepen werken in de personeelskamer onder schooltijd De leerlingen met verdiepende leerstof voor één vak werken in de klas of in de hal Samenwerking: Ouders Onderzoek bij Universiteit Nijmegen afdeling Hoogbegaafdheid, Orthopedagogenpraktijk J. Boosten Son Talentnetwerk SKPO in ontwikkeling 4.2 Sociaal-emotioneel en gedragsondersteuning Arrangement Gedrag Expertise: De school beschikt over een leerkracht met: - Master-SEN autisme - cursus Kindercoaching - cursussen of symposia Autisme via NVA, Autisme Centraal Gent, Steunpunt Autisme - ervaring met video-interactietraining De school beschikt over een aanpak voor leerlingen met: - behoefte aan maatregelen die de focus op het werk sturen - behoeften aan structuur in ruimte en tijd - behoefte aan een gestructureerde taakaanpak - behoefte aan leren samenwerken - behoefte hebben aan leren samen spelen Aandacht en tijd: Leerlingbespreking: Met ouders: -oudergesprek na 4 weken waarin ouder leerkracht informeert over bepaalde zaken - groep 1-2: intakegesprek na 1 maand - rapportavonden - gesprek op afspraak 27

29 Voor leerlingen met specifieke gedragsbehoeften waar ondanks de preventieve maatregelen en de lichte interventies niet aan tegemoet gekomen kan worden, wordt Handelingsgerichte ProcesDiagnostiek (HGDP) ingezet: met ouders, leerkracht en IB wordt in beeld gebracht welke bevorderende en bedreigende factoren er zijn t.a.v. het gedrag van de leerling op school (taakgedrag, relatie medell-lkr, conflicthantering, spel etc), thuis (zowel situaties in gezin als tijdens vrije tijd of hobby). Na analyse wordt bepaald of er direct interventies af te spreken zijn of dat onderzoek en/of begeleiding van externe specialisten noodzakelijk is Met zorgteam: -Tijdens leerlingbespreking n.a.v. pravoo, eggo. Saqi, observaties in de groep of op plein wordt bekeken of leerlingen interventies nodig hebben voor gedrag. Voorzieningen: Interventies *Structuurmaatregelen: - apart zitten op eigen verzoek in de klas of bij overblijven - één aanspreekpunt voor leerling bij overblijven - in sommige gevallen map met alle werkbladen ipv werken in schriften voor overzicht * onzekerheid faalangst - directe positieve feedback en alleen vragen stellen waarvan verwacht wordt dat antwoord bekend is bij leerling - extra contact door leerkracht om veiligheid te vergroten - oefeningen in groep gericht op samenwerken - oudere leerling als tutor aanstellen of tutor zijn voor jongere leerling - faalangsttraining via r.t. * stimuleren gewenst gedrag door -complimenten en negeren ongewenst gedrag -iets verdienen voor de hele groep - bespreken van gedrag m.b.v. ABC-schema en pedagogisch gesprek op maat -bij hardnekkige problemen checklijstje op onderwerp(en) dat ook thuis wordt besproken (CiCo uit Groepsplan Gedrag K. van Overbeek) * samenwerken - tutor zijn voor jongere leerling * Taakaanpak - bespreken met en laten verwoorden door de leerling wat nodig is tijdens de Wat? Hoe? Doe! Kijk na!- fasen van een taak - rustige werkplek in de klas of opzet aan tafel - inzet time-timer - minimumeis aan hoeveelheid opdrachten en taken weektaak - visuele ondersteuning door picto of woord per fase Gebouw: Time-out ruimte is bij IB of directeur in kamertje indien aanwezig Samenwerking: Inschakelen externe deskundigen Indien nodig, kan na overleg met ouders en school extern onderzoek en/of begeleiding aangevraagd worden bij een psycholoog of pedagoog Sociale vaardighedentraining via maatschappelijk werk Son en Breugel 28

30 TOM-training Weerbaarheidstraining via Zuidzorg Eindhoven Inzet schoolmaatschappelijk werk GGD schoolarts en schoolverpleegkundige Bureau Jeugdzorg Ziekenhuizen Eindhoven GGzE Eindhoven Herlaarhof Veldhoven-Vught-Helmond Preventief Ambulante Begeleiding 4.3 Fysiek medische ondersteuning Arrangement De school kan ondersteuning bieden aan: - leerlingen met een lichte vorm van epilepsie - leerlingen die gedurende maximaal 6 weken een rolstoel gebruiken - controle van luizen - leerlingen die behoefte hebben aan het onderdrukken van ruis door het gebruik van solo-apparatuur - leerlingen met een lichte gehoorbeschadiging die behoefte hebben aan gehoorapparatuur voor uitval van een bepaalde geluidsrange Expertise: - Conciërge met HBO-verpleegkunde - 2 leerkrachten met BHV-opleiding Aandacht en tijd: - er is tekort aan helpende handen om te ondersteunen bij de uitvoer van lichamelijke ondersteuning of verzorging - op iedere eerste maandag na een vakantie van minimaal één week worden alle leerlingen op luizen gecontroleerd door een team vrijwilligers o.b.v. een OR-lid die de coördinatie heeft. Indien luizen geconstateerd worden in een groep wordt een week later de controle herhaald totdat er geen nieuwe gevallen meer gerapporteerd worden. - bij het gebruik van solo-apparatuur controleert de leerkracht dagelijks of de microfoon werkt en bevestigt die aan de kleding en ziet er op toe dat de leerling de oortjes gebruikt bij activiteiten in de kring en tijdens (verlengde) instructie - logopedie 1 x per week minuten via zorgverzekering; deelname aan verlengde instructie bij leervakken in de klas o.b.v. leerkracht; uitbreiding instructietijd technisch lezen 5 x 30 minuten per week Voorzieningen: - vereiste aantal toiletten bij ieder lokaal - alle toiletten beschikken over één of twee wasbakken met koud stromend water - protocol medisch handelen aanwezig - leerlingen met luizen krijgen op school eerste behandeling met een elektrische luizenkam. Gebruikte kammen worden met azijn ontsmet. De directeur of luizencoördinator belt ouders en thuis wordt de door de GGD voorgeschreven behandeling tegen luizen uitgevoerd tegen neten en luizen. - solo-apparatuur wordt geadviseerd en ter beschikking gesteld door het Audiologisch Centrum of via de Taalbrug (cluster 2) voor een proefperiode. Definitieve aanschaf wordt door ouders bekostigd via de zorgverzekering. 29

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

2014 Protocol dyslexie

2014 Protocol dyslexie Protocol dyslexie 2014 Protocol dyslexie Inleiding Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen 1. De term komt uit het latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden. Bij dyslexie

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van

Schoolondersteuningsprofiel van Schoolondersteuningsprofiel van P.C. basisschool De Sonnewijzer', Ruysdaelstraat 6, 5691EA SON, 0499 490404 Akkoord team: 22-6-2017 Advies MR: positief Datum: 20-6-2017 Vaststelling bestuur met datum:

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Blyvliet (18WG00) Blyvliet 18WG00 Directeur Marjan. Dekker Adres Hillevliet 96 3074 KD ROTTERDAM Telefoon 0104849228

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: OBS De Springplank Datum besproken in Team 01-10-2015 Datum advies MR 05-11-2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van

Schoolondersteuningsprofiel van Schoolondersteuningsprofiel van P.C. basisschool De Sonnewijzer', Ruysdaelstraat 6, 5691EA SON, 0499 490404 Datum teambespreking: Advies MR: positief Datum: 6-7-2016 Vaststelling bestuur met datum: Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Montessorischool ZieZo Datum besproken in Team 18-09-2013 Datum advies MR 03-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Zakelijke gegevens: Naam school: CBS Instituut Coolsma Straat: Coolsmalaan 3-5 Telefoon: 0343-513735 Mailadres: info@cbscoolsma.nl Website: www.cbscoolsma.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Zakelijke gegevens (*): Naam school: Damiaanschool Straat: Rozenstraat 21/ Graaf Lodewijklaan 6 Telefoon:030-6918394 Mailadres: info@damiaanschool.nl Website:www.damiaanschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van: Basisschool De Wissel, Vlissingen. Bijgesteld d.d. maart Inleiding

Schoolondersteuningsprofiel van: Basisschool De Wissel, Vlissingen. Bijgesteld d.d. maart Inleiding Schoolondersteuningsprofiel van: Basisschool De Wissel, Vlissingen Bijgesteld d.d. maart 2017 Inleiding Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om hun schoolloopbaan goed te doorlopen. Wat

Nadere informatie

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel Onderwijs Ondersteuningsprofiel CBS De Ark 1. Naam en adres CBS De Ark Acaciahage 17 19 9501 WD Stadskanaal Tel: 0599-614924 email: de-ark@picto.nl www.cbsdeark.picto.nl 2. Denominatie Wij zijn een open

Nadere informatie

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE...

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... 4 INTERNE BEGELEIDING (IB)... 5 REMEDIAL TEACHING (RT)... 5 EXTERNE

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2016-2017 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 251 Klassendeler: 27 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een Christelijke basisschool. We lezen en werken

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Versie 17 februari 2014 Naam school: Basisschool De Regenboog Datum besproken in Team Februari 2014 (MT ) Datum advies MR 12 november 2013 voorlopig, deze aangepaste versie

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Obs Koningin Emma

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Obs Koningin Emma SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Obs Koningin Emma 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Koningin Emma. Iedere school stelt een SOP op, dit is een

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs)

Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs) 36 Bijlage 5 Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs) De schoolleider en de interne begeleider geven samen leiding aan het borgen van het leesonderwijs. Beiden hebben hierin

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Masterclass Waarom, waarvoor, hoe? Verdieping m.b.t. taalontwikkeling en werken met groepsplannen

Nadere informatie

Beleidsstuk dyslexie. Augustus 2014

Beleidsstuk dyslexie. Augustus 2014 Beleidsstuk dyslexie Augustus 2014 Saltoschool Reigerlaan Beleidsstuk dyslexie 01-08-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Screening en signalering... 3 1.1 Groep 1... 3 1.2 Groep 2... 3 1.3 Groep 3... 4

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

Dr. Martin Luther Kingschool

Dr. Martin Luther Kingschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dr. Martin Luther Kingschool Algemene gegevens School Dr. Martin Luther Kingschool BRIN 09TC Directeur L. de Roo Adres Bertrand Russellplaats 7 Telefoon 010-4205629

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Mariaschool garantie ambitie 1. Naam en adres De Mariaschool Pastoor Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven Leeuwen Tel. 0487-592076 Email: basisschool@demariaschool.nl 2. Schoolinformatie

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool over De Slinge (18QZ00) BS over De Slinge 18QZ00 Directeur Ruud van Orsouw Adres Krabbendijkestraat 243-245

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Biezen - 27 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Biezen - 27 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Biezen Straat + huisnummer Kraailandhof 1 Plaats Hoogland Postcode 3828 JN Land Nederland Brinnummer 06LM Telefoon (033)480-2028 E-mailadres biezen@kpoa.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Mw. Willemijn Visser

Mw. Willemijn Visser School: Columbusschool Contact gegevens: Marcopoloroute 56 1363 LA Almere (036)767 01 50 info@columbusschool.asg-almere.nl Directie en IB: Dhr. Thijs Remmers Mw. Willemijn Visser Inleiding Alle scholen

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Dyslexie protocol en stappenplan

Dyslexie protocol en stappenplan Dyslexie protocol en stappenplan Wat is dyslexie? Dyslexie is een taalverwerkingsstoornis, waardoor leren lezen en spellen voor veel problemen zorgt. Kinderen met dyslexie hebben vooral veel moeite met

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN SBO Hoogvliet (21HJ00) SBO Hoogvliet 21HJ Directeur Renée Spetter Adres Cloese 10 3191 ED HOOGVLIET ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0 SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school OBS de Slinge Adres en plaats t Slingerland 12 Naam directeur Naam IB-er(s) René nsen Mw G

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schooljaar 2014-2015 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool SamSam. Oosterhout (Gld)

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool SamSam. Oosterhout (Gld) SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool SamSam Oosterhout (Gld) 1 2 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool SamSam. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus versie 7-11-2014 Inhoud: Voorwoord pag. 3 1 Stap verder met 1-Zorgroute pag. 4 Groepsniveau pag. 6 Intern niveau

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Versie mei 2015 Datum teambespreking: juni 2015 Advies MR: positief Datum: 30 juni 2015 Vaststelling bestuur met datum: zie bijlage Passend Onderwijs Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan

Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan Eerste versie 2015-2016 Het volgen van - en begeleiding bij ernstige rekenproblemen en dyscalculie Stappenplan bij (ernstige ) rekenproblemen en dyscalculie De vier

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken Zorg op de Overlaet Voor u ligt het zorgplan van de Overlaet. In dit document maken we inzichtelijk dat we planmatig omgaan met zorg. Het document is als volgt opgesteld: Onderdeel 1: Onderdeel 2: Onderdeel

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Wieling. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting.

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Notenkraker (19DQ00) De Notenkraker 19DQ00 Directeur Jan. Trommel Adres Othelloweg 8 3194 GS HOOGVLIET ROTTERDAM

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van

Schoolondersteuningsprofiel van Schoolondersteuningsprofiel van 1. Inleiding De Zwaluw ligt aan de rand van het dorp Nes aan de Amstel. De school telt rond de 100 leerlingen, die zijn verdeeld over 5 groepen. In het gebouw zijn ook een

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel RKBS De Hoeksteen april

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel RKBS De Hoeksteen april Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Stephanusschool Algemene gegevens School Stephanusschool BRIN 05JC Directeur Mw. A. van Gogh Adres Asserweg 360, 3052AJ, Rotterdam Telefoon 0104184727 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van: Algemene Basisschool Middelburg

Schoolondersteuningsprofiel van: Algemene Basisschool Middelburg Bijgesteld dd 7 september 2017 Schoolondersteuningsprofiel van: Algemene Basisschool Middelburg Inleiding Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om hun schoolloopbaan goed te doorlopen. Wat

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar Kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten op de Luithorst Inleiding Een van de belangrijkste onderwerpen voor een basisschool is natuurlijk de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Daaraan

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

CBS Maranatha. Doel: Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14

CBS Maranatha. Doel: Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14 Doel: Doel van ons dyslexieprotocol is een zo goed mogelijke begeleiding van leerlingen met (dreigende) leesproblemen.

Nadere informatie

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan Altijd in ontwikkeling, zij aan zij, Vreedzaam, duurzaam, de Sokkerwei Ondersteuningsplan 2015-2016 Obs. de Sokkerwei Sokkerwei 4 1901KZ Castricum 0251-651554 www.sokkerwei.net Inhoud: Inleiding pagina

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van: De Leeuwerik

Schoolondersteuningsprofiel van: De Leeuwerik Schoolondersteuningsprofiel van: De Leeuwerik Bijgesteld dd: februari 2017 Inleiding Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om hun schoolloopbaan goed te doorlopen. Wat die kinderen nodig

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school GBS De Morgenster Ingevuld op Januari 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Morgenster is een basisschool op gereformeerde grondslag

Nadere informatie