Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schooljaar 2013-2014"

Transcriptie

1 Ondersteuningsplan

2 Schooljaar Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Het zorgsysteem 1.1. Werkwijze op OBS De Delta 1.2. De voorbereide omgeving 1.3. Zelfstandigheid 1.4. Leeromgeving 1.5. Ouderbetrokkenheid 1.6. Werkkeuze 2. Het onderwijsaanbod 2.1. Onderwijsbehoeften 2.2. Handelingsgericht werken wordt het hart van ons zorgsysteem 2.3. Inhoudelijke gebieden 2.4. De zorgniveaus 2.5. Incidentele zorg 2.6. Onderwijsbehoeften 2.7. Schematisch overzicht van het zorgtraject 3. Organisatorische componenten 3.1. Schoolbeleid leerlingenzorg 3.2. Coördinatie leerlingenzorg 3.3. Leerlingvolgsysteem Zorgplan OBS De Delta 2 Schooljaar

3 3.4. Leerling overleg Begeleiding van de leerkracht Cyclus Handeling Gericht Werken Zorg op maat de komende jaren Weer samen naar school 7.1. Activiteiten op bestuursniveau 7.2. Activiteiten op schoolniveau Zorgplan OBS De Delta 3 Schooljaar

4 Inleiding Dit handboek is een weergave van het beleid ten aanzien van de zorg op onze school. Het geeft een overzicht van de manier waarop wij de zorg voor alle kinderen in de praktijk gestalte geven. Onze onderwijskundige visie met betrekking tot de zorg voor onze kinderen staat hierin verwoord. Zowel de beleidsmatige en theoretische kant hiervan als de praktische uitwerking van dit beleid is in dit handboek terug te vinden. Dit document moet gezien worden als een groeidocument. Dit betekent dat datgene aangegeven is wat reeds afgesproken is of bereikt. Tevens is aangegeven waar we naar toe willen werken. Het zal jaarlijks geëvalueerd worden op basis van nieuwe ervaringen, ontwikkelingen en visies voor onze school voor de toekomst en de landelijke ontwikkelingen. Beleidspunten worden jaarlijks aangegeven in het Jaar Ontwikkeling Plan. Zorgplan OBS De Delta 4 Schooljaar

5 1. Het zorgsysteem Missie en visie OBS De Delta biedt onderwijs aan waarin kinderen hun talenten zo goed en volledig mogelijk kunnen ontwikkelen. Wij doen dit vanuit een sterke missie: OBS De Delta bereidt kinderen voor op de toekomst! Technologieën volgen elkaar in hoog tempo op. Dit leidt tot een stortvloed aan informatie. Leren je weg te vinden in deze steeds nieuwe en groter wordende multimediale wereld is iets waar wij de kinderen zo goed mogelijk op willen voorbereiden. Vaardigheid, creatief zijn en zelfredzaamheid staan hoog in ons vaandel. Het nieuwe leren kenmerkt zich door de overgang van een passieve manier van leren naar een meer actieve vorm van onderwijs. Het nieuwe leren is: leren denken, leren samenwerken, creatief zijn, leren leren. Vanuit deze filosofie werkt OBS De Delta. Op OBS De Delta hebben we hoge verwachtingen van alle kin -deren. Dit betekent dat wij als school een belangrijke belofte doen. We beloven dat wij altijd als uitgangspunt hebben om het beste uit elk kind naar boven te halen. Hier richten wij ons onderwijs op in, aansluitend bij het niveau en passend bij het kind. Wij sturen aan op kinderen die uitblinken op het gebied van taal en rekenen. Onze ambitie ligt hoog, omdat wij vinden dat kinderen daar recht op hebben. Drie pijlers Als school voor de toekomst kiezen wij voor een onderwijsprogramma dat is gebouwd op drie pijlers: Δ Sterk taal- en rekenonderwijs dat een grote rol speelt bij het vervolgonderwijs en de sociale redzaamheid; Δ ICT- behendig en kritisch, zodat kinderen leren om- gaan met de kansen en bedreigingen van de digitale samenleving. Δ Kunst en cultuur die diepgang en kwaliteit geeft aan het bestaan. Muziek en drama staan hierbij centraal. OBS De Delta biedt onderwijs aan waarin kinderen hun talenten zo goed en volledig mogelijk ontwikkelen. Iedereen mag en kan zijn wie hij/zij is. We respecteren de ander in hetgeen hij/zij meebrengt aan talent, kwaliteiten en cultuur. Samen werken we aan gemeenschappelijke groei, ontwikkeling en nieuw inzicht binnen een lerende school. Zorgplan OBS De Delta 5 Schooljaar

6 1.1. Werkwijze op OBS De Delta Een kind is actief, niet passief. Activiteit is kenmerkend voor 'leven' en dus inherent aan het kind: het is nieuwsgierig, leergierig en van nature behept met de drang om te weten. Een kind wordt niet uitsluitend door de omgeving gevormd: ontwikkeling is een proces waaraan het kind zelf een onvervangbare bijdrage levert. Tijdens de eerste levensjaren is er een enorme energie en actiedrang in het kind aanwezig. Vanuit zichzelf wordt het gemotiveerd om zich te ontwikkelen, om te leren. Dat uit zich in een spontane belangstelling van kinderen. De onderwerpen van die belangstelling verschillen per kind en veranderen met verloop van een aantal fasen. Dit betekent dat kinderen kortere of langere perioden ontvankelijk zijn voor bepaalde leergebieden. Het is de taak en de deskundigheid van de leerkracht om te reageren door het juiste aanbod te bieden en hierin de koppeling te maken naar de kerndoelen en de doelen van ons onderwijs waarin beschreven staat wat kinderen in een leerjaar moeten kennen en kunnen. We gebruiken hiervoor het registratieobservatie systeem Kijk! Kinderen verschillen wezenlijk van volwassenen, niet slechts kwantitatief, maar ook kwalitatief. Ze zijn geen miniatuurvolwassenen, maar worden gekenmerkt door geheel eigen behoeften en activiteiten. De bevrediging daarvan gedurende de allereerste levensfase (globaal tot ongeveer het zesde jaar) is van groot belang voor de latere ontwikkeling De voorbereide omgeving De omgeving waar het kind in leeft moet geschikt gemaakt worden als werkomgeving. Dat wil zeggen dat er weloverwogen en doelgericht prikkels aanwezig moeten zijn; het kind moet uitgedaagd worden om dingen aan te pakken, uit te proberen. Dit betekent ook dat de kinderen de vrijheid moeten krijgen te kiezen waar ze mee willen werken. De klassen zijn ook zo ingericht dat de kinderen uitgedaagd worden keuzes te maken, materiaal te pakken en aan het werk te gaan, alleen of met een ander. We noemen dit de voorbereide omgeving. We zijn nu als startende school in de fase van implementatie van nieuwe werkwijzen en nieuwe methoden. Dit proces wordt voortdurend geëvalueerd door middel van teamvergaderingen, groepsbesprekingen en klassenconsultaties. Zodoende houden wij de kwaliteit van ons onderwijs scherp in de gaten, borgen wij de gemaakte afspraken en uitgangspunten zodat de school blijvend ontwikkelt en verbetert. Alle ontwikkelingen die een kind in de eerste levensjaren doormaakt, vinden plaats in wisselwerking met de omgeving waar het kind in opgroeit. Ouders, broertjes en zusjes, andere familieleden, maar ook het land, de cultuur waar het kind ter wereld komt, maken deel uit van die omgeving. Allerlei indrukken prikkelen het kind om zich te ontwikkelen. Het is belangrijk dat deze prikkels een positief karakter hebben en tegemoet komen aan de basisbehoeftes van een kind. Een kind heeft behoefte aan veiligheid en liefde, maar ook aan interessante bezigheden waarmee hij of zij de wereld kan ontdekken. Deze behoeften vertalen wij naar onderwijsbehoeften. Deze liggen ten grondslag aan de groepsplannen en individuele plannen. Zorgplan OBS De Delta 6 Schooljaar

7 1.3. Zelfstandigheid Elk kind heeft van nature de drang om groot te worden. Het groot worden, het uitgroeien tot een onafhankelijke persoonlijkheid moet het kind zelf doen. Daarom is het belangrijk dat het kind de vrijheid krijgt om zelf zijn omgeving te ontdekken en zelf datgene te doen wat binnen zijn mogelijkheden ligt. Daarbij is de hulp van volwassenen onmisbaar Leeromgeving Ook op school scheppen de teamleden een leeromgeving waarin de kinderen materialen en activiteiten vinden die passen bij hun ontwikkeling en belangstelling. Hierdoor is de kans groot dat kinderen hun aangeboren nieuwsgierigheid behouden. De verschillen tussen kinderen en hun ontwikkelingsgang leiden tot allerlei vormen van differentiatie Samen staan wij voor de kinderen; ouderbetrokkenheid OBS De Delta streeft naar zeer betrokken ouders die samen met het team zorgen voor een cirkel om het kind heen. Door in gesprek te blijven met ouders en hen d.m.v. oudermomenten en de communicatie goed op de hoogte te houden proberen wij de ouderbetrokkenheid te vergroten. Ouders krijgen de mogelijkheid om mee te denken over onderwijsvernieuwingen binnen de Denktank. Een maal per maand kunnen ouders een koffie-ochtend bezoeken waar een teamlid samen met de ouders over een actueel onderwerp zal spreken. Op deze manier houden wij niet alleen de ouders op de hoogte maar horen wij als school ook wat ouder bezighoud en hoe wij daar op in kunnen spelen. Als een kind in het groot zorgteam besproken wordt nodigen wij ouders ook uit om deel te nemen aan de bespreking. Vooraf vullen de ouders een formulier in wat hun ondersteunt in het formuleren van een hulpvraag. Inzet ICT ter ondersteuning adaptief onderwijs. Als school voor de toekomst willen wij onze leerlingen onderwijs geven dat past bij deze tijd en verder kijkt dan vandaag. Op het gebied van ICT is er in het onderwijs nog een ware inhaal slag te maken. De kinderen van nu zullen in de toekomst nog meer te maken krijgen met een werkomgeving waarin moderne technologische ontwikkelingen de overhand voeren. OBS De Delta wil mee ontwikkelen in dit proces door kinderen al op jonge leeftijd wegwijs te maken in de digitale wereld. Naast de 39 lap tops die verdeeld staan over de groepen circuleren 13 I- Pads in twee groepjes langs de klassen zodat kinderen in circuitvorm kunnen werken met educatieve apps. De groepen 4,5 en 6 werken voor de vakgebieden taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen op een tablet. Tijdens het dagelijkse werken in de groep wordt tegemoet gekomen aan de spontane belangstelling. De kinderen kiezen naast groepsinstructies en gepland werk ook hun eigen werk en planning van thematisch gerichte opdrachten. Zorgplan OBS De Delta 7 Schooljaar

8 1.6. Werkkeuze Werken met de weektaak Alle kinderen op school werken vanaf het begin met weektaken. De ontwikkeling loopt op van één of meerdere opdrachten per dag in de onderbouw tot een volledige weektaak in de bovenbouw. Ze werken met een weektaak die bestaat uit verschillende opdrachten op het gebied van de basisvaardigheden lezen, rekenen, schrijven en taal, motoriek, creatief en keuzetaken. Voor de planning van de taken gebruiken we een weektaakformulier. Aan het werken met een weektaak gaat een instructie vooraf. Door het werken met een weektaak krijgen de kinderen inzicht in: de hoeveelheid werk de samenstelling van een taak de soorten opdrachten hun eigen mogelijkheden Kinderen worden op deze manier eigenaar van het leerproces. Ze worden uitgedaagd om zelf keuzes te maken en eigen doelen te formuleren. In de weektaak hebben de kinderen een zo ruim mogelijke variatie aan vakgebieden, waarbinnen ieder kind op eigen niveau, in eigen tempo en volgens een zelf bepaalde volgorde, het werk binnen een van tevoren afgesproken tijd maakt. Zo bieden wij onderwijs op maat en komen we tegemoet aan de verschillen tussen kinderen. Werken in de groepen De kinderen, de bouwcoördinatoren, de leerkrachten en de pabo studenten samen. We onderscheiden hierbij de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. De kinderen zullen instructie krijgen in de eigen groep, maar er zullen ook veel groep overstijgende activiteiten plaatsvinden. Jongere en oudere kinderen leren zo van elkaar. Kinderen laten zich qua ontwikkeling niet vangen in één groep. Met het zoveel mogelijk adaptief werken in de groepen spelen we in op de verschillen tussen kinderen. Het ene kind is ergens halverwege groep 2 toe aan lezen, terwijl een ander kind hier in groep 3 klaar voor is. Inspelen op dit soort ontwikkelingsverschillen vraagt om een flexibele aanpak. Met individuele lessen en groepslessen stimuleert en begeleidt de leerkracht het leerproces van ieder kind individueel maar ook gekoppeld aan de groep. Het kind wordt aangemoedigd om het niveau te behalen dat voor hem of haar bereikbaar is. De beoordeling van de werkzaamheden van het kind vindt plaats in het licht van de individuele mogelijkheden maar waarbij de tussendoelen en het ontwikkelingsperspectief ook in de gaten wordt gehouden. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de door het Ministerie van Onderwijs opgestelde kerndoelen basisonderwijs. De ouders/verzorgers ontvangen twee maal per jaar een uitgebreid (digitaal) rapport over het functioneren van het kind op school. Er zijn 2 vaste gespreksmomenten in een schooljaar (oktober, februari),. Daarnaast is er in april/mei nog een gespreksmoment voor leerlingen waarover twijfel en zorg bestaat op initiatief van de leerkracht en/of de ouders. De gemaakte groeps - of individuele handelingsplannen zijn dan het uitgangspunt voor het gesprek. Zorgplan OBS De Delta 8 Schooljaar

9 2. Het Onderwijsaanbod Het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van kinderen. Hierbij staan de volgende basisbehoeften van kinderen centraal: Het ervaren van competentie Het ervaren van autonomie Het hebben van goede sociale relaties Wij willen omgaan met de verschillen van kinderen en zorg op maat leveren. Dit geldt voor onder- en boven presteerders. Dat betekent dat er passende zorgmaatregelen door de leerkracht in de groep en door de school als geheel moeten worden gerealiseerd. Dit vraagt van de leerkrachten dat zij preventieve zorg geven en planmatig werken. Het vraagt in ieder geval van leerkrachten sterke vaardigheden op het punt van differentiatie. Bij convergente differentiatie worden voor alle leerlingen in de groep minstens de gestelde minimumdoelen voor de basisvaardigheden gehanteerd als uitgangspunt. Er is dus niet alleen sprake van differentiatie naar doelen, centraal staat wat leerlingen nodig hebben om deze doelen te bereiken. Omdat het voor alle kinderen belangrijk is om minimale doelen te behalen in de basisvaardigheden wordt convergente differentiatie over het algemeen naar voren geschoven als een goede differentiatievorm voor het adequaat omgaan met verschillen. Dit geeft ons meer overzicht en de mogelijkheid tot een klassenmanagement waarin alle kinderen aan bod komen. Binnen deze differentiatievorm onderscheiden wij verschillende instructiegroepen op basis van onderwijsbehoeften (instructiebehoeften en pedagogische behoeften.). We onderscheiden hierin de instructieafhankelijke, instructiegevoelige en instructieonafhankelijke leerlingen Onderwijsbehoeften Bij het benoemen van onderwijsbehoeften van een leerling zegt zowel de leerkracht als de betreffende leerling iets over: de doelen die in de komende periode worden nagestreefd; wat de leerling nodig heeft om deze doelen te bereiken. In iedere groep zitten leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. Wanneer een school werkt met groepsplannen, dan betekent dit dat deze leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften worden geclusterd. Omdat leerkrachten niet meer dan drie verschillende niveaus kunnen hanteren in de groep leidt dit tot differentiatie in drie groepen. In de formulieren hanteren we de volgende indeling: Instructieonafhankelijke leerlingen. Dit zijn de sterke leerlingen die vaak voldoende hebben aan een korte instructie. Zorgplan OBS De Delta 9 Schooljaar

10 Instructiegevoelige leerlingen. Dit is de basisgroep, waartoe over het algemeen het merendeel van de leerlingen behoort. Zij ontvangen de basisinstructie. Instructieafhankelijke leerlingen. Dit zijn de leerlingen die meer instructie en begeleiding van de leerkracht nodig hebben. Zij ontvangen naast de basisinstructie verlengde instructie. Leerkrachten hebben bij het uitvoeren van goed klassenmanagement en optimale zorg de hulp nodig van de collega s, het zorgteam en de directie. De leerlingenzorg dient een gezamenlijke zorg te zijn, een teamverantwoordelijkheid. Op school moet voldoende deskundigheid aanwezig zijn alsmede een goede structuur om zorg op maat te realiseren. Om aan deze afstemming tegemoet te kunnen komen, maken we steeds meer en beter gebruik van onze zorgcyclus en van het handelingsgericht werken Handelingsgericht werken wordt het hart van ons zorgsysteem De leerkracht realiseert de zorgmaatregelen die aansluiten bij de onderwijsbehoeften van het kind. De zorgmaatregelen worden specifieker naarmate de onderwijsbehoeften van het kind dit noodzakelijk maken. De groepsbespreking op het niveau van handelingsgericht werken Bij handelingsgericht werken (HGW) maakt de leerkracht, voor een periode van steeds een paar maanden een plan om het taal/leesonderwijs en rekenonderwijs vorm en inhoud te geven. Wij kiezen ervoor 3 keer per jaar de cyclus HGW te doorlopen, met de daarbij behorende stappen die hieronder beschreven staan. Voor de leerkrachten is een zorgplanner opgesteld waarin iedere stap wordt aangekondigd. Waarnemen Verzamelen van gegevens, evalueren vorig plan: Hoe gaat het met de taal/leesontwikkeling en rekenonderwijs van de leerlingen in mijn groep? Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: Welke leerlingen vallen op bijvoorbeeld door een lage of opvallend hoge AVI-score en DMT-score? Is er incidenteel sprake van terugval/sterke vooruitgang of speelt dit al langere tijd? (data-analyse op groepsniveau). Begrijpen Onderwijsbehoeften benoemen: Wat vragen deze leerlingen van mij? Plannen Het clusteren van leerlingen: Welke leerlingen kan ik hiervoor bij elkaar brengen als (tijdelijk) groepje omdat ze (ongeveer) hetzelfde van mij vragen? Zorgplan OBS De Delta 10 Schooljaar

11 Opstellen van een groepsplan: Wat bied ik deze groep leerlingen aan? Realiseren Uitvoeren van het groepsplan: Op welke momenten doe ik dit? Voor een verdere uitwerking verwijzen we naar werken met groepsplannen binnen handelingsgericht werken. (www.taalpilots.nl/www.rekenpilots.nl) Wij streven ernaar dat iedere leerling binnen onze school de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. Wij onderscheiden hiervoor 6 inhoudelijke gebieden en 5 zorgniveaus waarin we deze zorg organiseren. Verder wordt het handelen van de leerkracht en de school ondersteund door vier organisatorische componenten Inhoudelijke gebieden Als school stellen we zorgverbreding centraal in ons beleid. We richten ons op preventief en planmatig werken in directe samenhang met de volgende zes inhoudelijke gebieden: ontwikkeling van het jonge kind sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag technisch lezen begrijpend lezen spellen rekenen en wiskunde Deze zes inhoudelijke gebieden zijn een keuze. Ze omvatten niet het gehele leer- en vormingsaanbod van onze school. Niet alle door ons nagestreefde doelen worden erdoor omvat. De leer- en vormingsgebieden zijn zo gekozen dat het die gebieden omvat waar ontwikkeling zich concentreert. De vijf laatstgenoemde gebieden worden gebruikt bij de advisering voor het voortgezet onderwijs en de verwijzing naar het Speciaal Basisonderwijs. Zorgplan OBS De Delta 11 Schooljaar

12 Bij alle niveaus van zorg is het klassenmanagement van groot belang. Zorg realiseren voor leerlingen is allereerst iets dat gebeurt op de klassenvloer door de groepsleerkracht. Alleen een leerkracht die in staat is haar/zijn groep effectief en flexibel te organiseren, kan extra en speciale zorg in de groep realiseren. Hierbij maken wij gebruiken van het GIP model (van groepsgericht naar individueel gericht pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht). Het zelfstandig werken van de leerlingen wordt hierbij aangemoedigd. De leerkracht maakt gebruik van de Gip lat om het verloop en de voorspelbaarheid van de les aan te geven. Tijdens de les loopt de leerkracht vaste rondes in de groep om elke leerling aandacht te kunnen geven. Tussen de rondes werken de kinderen zelfstandig en vragen ze hulp aan elkaar. Zodoende heeft de leerkracht tijd om extra instructie te geven aan leerlingen die meer aandacht of uitdaging nodig hebben. De kinderen leren: plannen samenwerken om te gaan met uitgestelde aandacht te werken met een weektaak zelf hun werk te overzien zelf hun werk te corrigeren en te beoordelen zelf problemen op te lossen De gebieden komen bij het leerlingvolgsysteem verder aan de orde De zorgniveaus We spreken van vijf verschillende niveaus van zorg nl.: 1. Algemene zorg 2. Extra zorg 3. Speciale zorg 4. Uitgebreide zorg 5. Externe zorg Deze zorgniveaus zijn met elkaar verbonden; ze volgen elkaar op. Onze school garandeert op deze manier dat alle kinderen een zo optimaal mogelijk ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Zorgplan OBS De Delta 12 Schooljaar

13 Niveau 1: Algemene zorg De leerkracht speelt in op onderwijsbehoeften die leerlingen hebben. De leerkracht richt zijn/haar onderwijs zo in dat problemen (bijv. stagnatie, afname welbevinden) zoveel mogelijk worden voorkomen. De leerkracht: Geeft de leerlingen voldoende tijd en gelegenheid tot leren. Stelt duidelijke doelen. (in het groepsplan voor alle kinderen en waar nodig in individuele plannen) Geeft effectieve instructie en verwerking. Voert een goed klassenmanagement. Schept een positief werkklimaat. Hanteert een flexibele klassenorganisatie. Is deskundig met betrekking tot de methoden. Werkt samen met collega s en stuurt het groepsplan altijd digitaal voor feedback en ter informatie aan de intern begeleider. Evalueert regelmatig de vorderingen van de leerlingen en stelt waar nodig de doelen en aanpak bij. We willen hiervoor de principes en cycli van handelingsgericht werken hanteren. Dit zal in de groepsplannen en de groepsbesprekingen met de intern begeleider tot uiting komen. Indien de ontwikkeling van leerlingen daartoe aanleiding geeft, gaat de leerkracht over tot extra zorg niveau 2. Niveau 2: Extra zorg De leerkracht geeft extra zorg aan kinderen die dat nodig hebben en begeleidt de kinderen op basis van de onderwijsbehoeften en signaleringsgegevens. Bij twijfel over de aanpak kan de leerkracht de leerling inbrengen in de leerlingbespreking binnen het KZT (klein zorg team). De leerkracht kan hiervoor het leerling bespreekformulier gebruiken. (bijlage 1) De leerling kan worden besproken aan de hand van de Incidentmethode. De leerkracht geeft extra zorg door: Verlengde instructie en meer tijd voor verwerking. Extra feedback aan kinderen. Het inzetten van extra didactische materialen. Het nemen van extra pedagogische maatregelen. De leerkracht past het groepsplan aan of stelt een individueel handelingsplan op en informeert de ouders en de intern begeleider. De intern begeleider ontvangt altijd digitaal het plan. De leerkracht evalueert de gegeven hulp en gaat na of de extra zorg het beoogde effect heeft gehad. Deze periode beslaat hooguit 6 weken. Op grond van deze evaluatie wordt een voortgangsbeslissing genomen. Dit kan zijn: Zorgplan OBS De Delta 13 Schooljaar

14 Doorgaan met de huidige aanpak totdat het gewenste resultaat is bereikt Terug gaan naar het niveau van de algemene zorg niveau 1 Aanmelden bij de intern begeleider; de problematiek is ernstiger en vraagt om speciale zorg niveau 3 De beslissing wordt met de ouders besproken. Niveau 3: Speciale zorg De leerkracht bespreekt het leerling bespreekformulier met evaluatie van de geboden hulp met de intern begeleider. Indien nodig kan de intern begeleider Pedagogisch Didactisch Onderzoek doen. Gezamenlijk wordt er een plan met een tijdspad opgesteld. Zo mogelijk passend in het groepsplan. Anders in een individueel handelingsplan. (bijlage 3) In het plan staan de speciale zorg- activiteiten die de leerkracht met de leerling gaat uitvoeren beschreven. Deze leerling noemen we aandachtsleerling. De leerkracht brengt de ouders op de hoogte. Het plan wordt vervolgens in de groep uitgevoerd eventueel met ondersteuning van de intern begeleider. Het inzetten van speciale zorg richt zich op: Het creëren van (extra) effectieve leertijd tijdens school Het aanscherpen van de beschrijving van de onderwijsbehoeften Het vaststellen van aangepaste doelen De intensivering van individuele instructie en verwerking Ondersteuning d.m.v. orthodidactische /-pedagogische hulpmaterialen Het creëren van een positief werkklimaat De leerkracht evalueert de gegeven hulp en gaat na of de speciale zorg effect heeft. (hooguit een periode van 8 weken) Op grond van deze evaluatie nemen de leerkracht en de intern begeleider een voortgangsbeslissing. Dit kan zijn: Doorgaan met de speciale zorg op dit niveau tot het gewenste resultaat bereikt is. Terug gaan naar het niveau van extra zorg niveau 2 Of het niveau van algemene zorg niveau 1 Aanmelden bij het klein- en/of grootzorg teamoverleg niveau 4 De beslissing wordt met de ouders besproken. Voor het groot zorgteam overleg wordt er altijd een toestemmingsformulier tot bespreking in het GZT getekend. Niveau 4: Uitgebreide zorg De leerling wordt door het betrokken zorgteamlid ingebracht in het maandelijkse klein zorgteam overleg (KZT). We spreken dan van een zorg leerling. Indien nodig wordt besloten het kind in het groot zorgteam overleg (GZT) te bespreken. Naast de leden van ons zorgteam zijn daarbij standaard de schoolpsycholoog van de Schoolbegeleidingsdienst, de leerkracht en de verpleegkundige van de GGD aanwezig. Ouders geven voor de bespreking altijd eerst schriftelijk toestemming tot bespreken. Gezamenlijk wordt er een plan van aanpak met tijdspad opgesteld. De aanpak in de groep Zorgplan OBS De Delta 14 Schooljaar

15 wordt bijgesteld of voortgezet. Indien nodig wordt het kind aangemeld voor psycho diagnostisch(pdo) onderzoek. Er wordt altijd een Follow-Up datum vastgesteld, waarop de voortgang wordt besproken en/of geëvalueerd. Indien gewenst kunnen andere externe hulpverleners of instanties worden ingeschakeld. Hierbij valt te denken aan de schoolarts, de logopediste, Bureau Jeugdzorg, GGZ enz. Het betrokken zorgteamlid bespreekt de adviezen uit het zorgteam met de leerkracht. Deze voert het plan uit, ondersteund door de intern begeleider. De aanpak wordt geëvalueerd in het zorgteam en er wordt een voortgangsbeslissing genomen. Dit kan zijn: Teruggaan naar een van de eerdere niveaus van zorg niveaus 1, 2 of 3 Doorgaan met de begeleiding beschreven in het groepsplan of individueel (handelings)plan niveau 4 Einddoelen en tussendoelen van de leerling aanpassen aan zijn/haar mogelijkheden (individuele leerlijn zie bijlage 4) niveau 4 Overgang naar het niveau van bovenschoolse zorg niveau 5 De te nemen stappen worden met de ouders besproken. Niveau 5: Externe zorg Wanneer een leerling niet verder verantwoord begeleid kan worden op onze school is onze grens van de zorg op maat bereikt. Het besluit tot deze uitspraak wordt altijd genomen in het Groot Zorg Team. In overleg met de ouders wordt besloten tot een aanmelding bij de Permanente Commissie Leerlingen Zorg (PCLZ) op grond van een Speciaal Basisonderwijs indicatie. De aanmelding gaat vergezeld van een onderwijskundig rapport waarin een overzicht van het zorgtraject staat vermeld. De PCLZ bespreekt de leerling aan de hand van het onderwijskundig rapport. Zij brengen advies uit aan de Regionale Verwijzingscommissie. (RVC) De RVC verzorgt de verklaringen voor toelaatbaarheid tot het Speciaal Basisonderwijs. De volgende criteria spelen een rol bij de aanmelding: Het kind gaat de niet opgeloste problematiek als frustrerend ervaren en vertoont daardoor een grotere faalangst en/of emotionele blokkades. Het kind vertoont hierdoor de behoefte aan een andere omgeving waarin het haar/zijn problematiek meer geaccepteerd ervaart. Ondanks de geboden hulp stagneert de ontwikkeling. Onze school kan na de reeds geboden hulp geen verdere adequate hulp bieden Incidentele zorg In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een leerling voor doublure, tussentijdse versnelling of terugplaatsing in aanmerking komt. Leerlingen worden dan aanvullend onderzocht en/of geobserveerd door een lid van het zorgteam. Deze informatie en de toelichting van de leerkracht worden besproken in het GZT. Het besluit wordt altijd in het GZT genomen. Ouders worden tijdig bij dit proces betrokken, hun mening en ook de mening van het kind (afhankelijk van de leeftijd) maken deel uit van de besluitvorming. Zorgplan OBS De Delta 15 Schooljaar

16 2.6. Onderwijsbehoeften Bij het benoemen van onderwijsbehoeften van een leerling zegt de leerkracht iets over: de doelen die in de komende periode voor het kind worden nagestreefd; wat het kind nodig heeft om deze doelen te bereiken. In iedere groep zitten leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. Wanneer een school werkt met groepsplannen, dan betekent dit dat deze leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften worden geclusterd. Omdat leerkrachten niet meer dan drie verschillende niveaus kunnen hanteren in de groep leidt dit tot differentiatie in drie groepen. In het groepsplan is ruimte om ook specifieke onderwijsbehoefte van een leerling te vermelden. In de formulieren hanteren we de volgende indeling: Instructieonafhankelijke leerlingen. Dit zijn de goede leerlingen die vaak voldoende hebben aan een korte instructie. Instructiegevoelige leerlingen. Dit is de basisgroep, waartoe over het algemeen het merendeel van de leerlingen behoort. Zij ontvangen de basisinstructie. Instructieafhankelijke leerlingen. Dit zijn de leerlingen die meer instructie en begeleiding van de leerkracht nodig hebben. Zij ontvangen naast de basisinstructie verlengde instructie. Leerkrachten hebben bij het uitvoeren van goed klassenmanagement en optimale zorg de hulp nodig van de collega s, het zorgteam en de directie. De leerlingenzorg dient een gezamenlijke zorg te zijn, een teamverantwoordelijkheid. Wij streven ernaar dat iedere leerling binnen onze school de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. Wij onderscheiden hiervoor 6 inhoudelijke gebieden en 5 zorgniveaus waarin we deze zorg organiseren. Verder wordt het handelen van de leerkracht en de school ondersteund door vier organisatorische componenten. Zorgplan OBS De Delta 16 Schooljaar

17 2.7. Schematisch overzicht van het zorgtraject Zorgtraject Niveau 1: algemene zorg De groepsleerkracht neemt preventieve maatregelen, waardoor problemen bij leerlingen voorkomen worden en legt dit vast in een groepsoverzicht en groepsplan waarin instructiegroepen zijn vastgelegd op basis van onderwijsbehoeften. Niveau 2: extra zorg Specifiekere onderwijsbehoeften worden gesignaleerd. De groepsleerkracht stelt het groepsplan bij of een individueel handelingsplan op. De leerkracht vult eventueel het leerling bespreekformulier in en bespreekt de leerling in het bouwoverleg. De intern begeleider en de ouders worden geïnformeerd. De aanpak wordt uitgevoerd en geëvalueerd. (hooguit 4 weken) Ouders worden op de hoogte gesteld. Niveau 3: speciale zorg De groepsleerkracht en de intern begeleider bespreken de problemen aan de hand van het leerling bespreekformulier. Zij stellen een plan van aanpak op. (bijstellen groepsplan en/of opstellen individueel handelingsplan.) Het plan wordt met de ouders besproken. Het plan wordt uitgevoerd en geëvalueerd. (periode hooguit 8 weken) Ouders worden op de hoogte gesteld en tekenen eventueel het toestemmingsformulier tot bespreking in het groot zorgteam. Niveau 4: uitgebreide zorg De intern begeleider bespreekt de leerling in het klein- en/of grootzorg teamoverleg. Er wordt een plan van aanpak besproken. De groepsleerkracht en de intern begeleider bespreken het plan van aanpak en leggen dit vast in het groepsplan of individueel plan. (dit kan een individueel handelingsplan zijn, maar in deze fase kan met toestemming van ouders, directie en de groot zorgteamleden ook worden vastgesteld dat we overgaan op een individuele leerlijn.) Het plan wordt met de ouders besproken en door ouders ondertekend. Het plan wordt uitgevoerd en geëvalueerd. Niveau 5: externe zorg In overleg met de ouders wordt de leerling aangemeld bij de PCLZ. Het onderwijskundig rapport wordt door de groepsleerkracht en de intern begeleider ingevuld en met de ouders besproken. Zorgplan OBS De Delta 17 Schooljaar

18 3. Organisatorische componenten Het nemen van zorgmaatregelen door de leerkracht en de school wordt ondersteund door vier organisatorische componenten. Dit zijn: 1. Schoolbeleid leerlingenzorg 2. Coördinatie van de leerlingenzorg 3. Leerlingvolgsysteem 4. Leerling overleg Deze stellen de leerkracht en de school in staat onderwijsmaatregelen te treffen, die passen bij de specifieke onderwijsbehoeften van de kinderen. Ze ondersteunen de leerkracht en de school bij het realiseren van zorg met betrekking tot het leer- en vormingsaanbod Schoolbeleid leerlingenzorg Dit schoolbeleid zorgverbreding omvat aspecten op de volgende gebieden: onderwijskundig personeel organisatorisch beheersmatig Onderwijskundig beleid Dit betreft de schoolvisie met betrekking tot pedagogisch en didactisch handelen. Ook betreft het de vertaling van dat beleid in streefdoelen en concrete activiteiten. Dit is beschreven in ons Jaar Ontwikkel Plan en Meerjarig Ontwikkel Plan (JOP en MOP). De directie is zoveel mogelijk gericht op het ondersteunen van leerkrachten bij het behalen van een optimaal onderwijsrendement. De taken in het team zijn verdeeld op basis van specifieke deskundigheid. De leerkracht zorgt voor de uitvoering van de zorgmaatregelen in de groep. Het zorgteam coördineert de zorgactiviteiten op schoolniveau en ondersteunt de leerkrachten bij de uitvoering van specifieke zorgactiviteiten. De directie stimuleert de verbetering van de zorgverbreding op school en zorgt voor een planmatig beleid. Zorgplan OBS De Delta 18 Schooljaar

19 Personeelsbeleid Dit betreft het inzetten van formatie voor de leerlingenzorg. Onze school heeft gekozen voor een zorgteam. Deze bestaat op dit moment uit: de directeur of adjunct-directeur, psycholoog, verpleegkundige, leerkracht en intern begeleider. In de school bestaat een actief scholingsbeleid. Leerkrachten worden gestimuleerd tot het volgen van na-/bijscholingscursussen. De school maakt gebruik van de diensten van: Het A team van Zaan Primair, de Schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek-Waterland, Centrum Jong(GGD) Jaarlijks worden er voortgangsgesprekken met alle medewerkers van de school gehouden en vinden er klassenbezoeken plaats. In ieder geval twee maal door de intern begeleiders en eenmaal door de directie. Vooraf worden afspraken gemaakt met de leerkracht over het doel van het bezoek. De leerkracht heeft zelf ook een grote rol en verantwoordelijkheid in de opzet en uitwerking van deze bezoeken. (vraag, doel, en eventuele coaching door IB) Organisatorische aspecten In dit plan wordt de organisatie van de zorgverbreding op onze school beschreven. Het zorgteam en de directie zorgen voor de bewaking van het zorgbeleid. Beheersmatige aspecten De zorgteamleden hebben de beschikking over een werkruimte. De zorgmaterialen bevinden zich in de orthotheek. De orthotheek bevindt zich in de kamer van de zorgteamleden en de centrale ruimtes. Voor de zorgverbreding is een budget beschikbaar. Deze wordt beheerd door de directie. Het zorgteam schaft in overleg met de directie de benodigde materialen aan Coördinatie leerlingenzorg Het zorgteam bestaat uit: Voorzitter directeur Babs Schipper of adjunct-directeur Marleen Oversteegen Intern Begeleider Yvonne Hoogenstrijd Verpleegkundige Centrum Jong Irene van Amersfoort Psycholoog Betty Prins Lid kwaliteitsteam Karlijn Musman/ Gabriëlle Dijkhof/ Bas Russcher Zorgplan OBS De Delta 19 Schooljaar

20 Klein zorgoverleg KZT ( bijgestaan door Kwaliteitsteam zorg) Inhoud: Leerontwikkeling op individueel en groepsniveau Delen zorg en geven van feedback op het gebied van begeleiding van leerkrachten en vragen m.b.t. onze leerlingen Signaleren van trends Onderhouden van externe contacten zoals met schoolarts, logopediste, Speciaal Basisonderwijs, Maatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg, GGZ Adviseren van directie over gewenste schoolontwikkeling Groot zorgoverleg GZT We werken met een multidisciplinair zorgteam, d.w.z. mensen vanuit verschillende disciplines en met diverse expertise. Zij voeren gezamenlijk overleg om te komen tot handelingsgerichte adviezen voor kind, leerkracht, de IB er en / of de school. Centraal staat de vraag: Wat heeft dit kind nodig? Wat zijn ondersteuning- en onderwijsbehoeften van dit kind? Wat heeft deze leerkracht nodig? Wat heeft de IB er en / of dit team nodig? Deelnemers zijn de leden: Verpleegkundige GGD Irene van Amersfoort Schoolpsycholoog Betty Prins Directie Babs Schipper of Marleen Oversteegen Intern begeleider Yvonne Hoogenstrijd Leerkracht en ouders. Schoolmaatschappelijk werker Andrea Roelofs(op afroep) Inhoud: Leerling bespreking zorgkinderen signaleren van trends Zorgbegeleiding Taakverdeling zorgteam Hierna volgt de taakverdeling gedurende het schooljaar Jaarlijks wordt de taakverdeling door de directie vastgesteld. Babs Schipper directeur of Marleen Oversteegen adjunct-directeur Voorzitter Voorzitter Groot zorgteam overleg Zorgbeleid opzetten en bewaken Bewaken van procedures en afspraken in de school voor: Systematische signalering, het leerlingvolgsysteem, verwijzing naar het speciaal basisonderwijs en inschakelen van externe hulp. In beeld brengen en uitbreiding orthotheek Zorgplan OBS De Delta 20 Schooljaar

21 Coördinatie van de inzet van assistenten voor de zorgleerlingen Coördinatie van de inzet van de computer voor zorgleerlingen Plannen van de zorgverbredingactiviteiten: signaleren, analyseren, diagnosticeren, remediëren en evalueren. Resultaten en opbrengsten op schoolniveau en groepsniveau monitoren. Houden van opbrengstgerichte gesprekken met leerkracht a.d.h.v. de CITO resultaten. Yvonne Hoogenstrijd Intern Begeleider Voorzitter klein zorgteam overleg Voorzitter kwaliteitsteam zorg Notulist Groot zorgoverleg Agenda s KZT en GZT Houden van analysegesprekken met de leerkrachten Bijhouden van zorgdossiers voor de leerlingen van de groepen Afname Pedagogisch Didactisch Onderzoek Begeleiden bij het opstellen van groepsoverzichten, groepsplannen en individuele plannen Coachen van leerkrachten Coördineren van begeleiding zorgleerlingen (bijv. rugzakbegeleider, AB) Aanschaf en bijhouden Cito. Coördineren eindtoets groep 8 afname Coördinatie verwijzing VO traject In kaart brengen van opbrengsten toetsen Hoogbegaafde leerlingen (Hoog)begaafde kinderen worden besproken in de leerling bespreking van leerkracht en internbegeleider. Voor deze kinderen wordt aanbod gepland in het groepsplan bij de instructieonafhankelijke groep en zo nodig wordt een plan van aanpak opgesteld. Met het DHH digitaal handelingsplan hoogbegaafden, kan een profiel van een hoogbegaafde leerling worden neergezet. Aan de hand hiervan kan een plan worden opgesteld. Voor (hoog)begaafde kinderen kiezen we voor: Verdieping, moeilijke opdrachten over behandelde onderwerpen. Verrijking, inspelen op interessegebieden van de kinderen. Compacten, zo krijgen ook deze kinderen instructie, maar oefenen zij minder en alleen hetgeen geoefend moet worden. Voor rekenen hebben we de verrijking uit onze methode. Denkwerk, Rekentijgers en Plustaken worden ingezet in overleg met de IB er. In het kader van het zelfstandig en onderzoekend werken, dagen wij begaafde leerlingen steeds meer uit tot eigen initiatieven en zelfwerkzaamheid op hun niveau. Hierbij wordt ingespeeld op de interesse en behoeften van de kinderen. De kinderen werken aan extra opdrachten, die inspelen op hun interesse en behoeften. Zorgplan OBS De Delta 21 Schooljaar

22 Voor leerkrachten en ouders is het boek : Hoogbegaafde kinderen kunnen meer geschreven door Sylvia Drent geeft een goed inzicht in hoe je thuis en op school het beste om kunt gaan met hoogbegaafde kinderen. in.op ieder gebouw het boekje Hoogbegaafde kinderen thuis en op school aanwezig. Dit boekje geeft een goed inzicht in hoe je thuis en op school het beste om kunt gaan met hoogbegaafde kinderen. Een ander boek is: Hoogbegaafde kinderen kunnen meer geschreven door Sylvia Drent. Dyslexie In 1995 kwam de Gezondheidsraad tot de volgende werkdefinitie: Er is sprake van dyslexie wanneer de automatisering van woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen) zich niet, dan wel zeer onvolledig of zeer moeizaam ontwikkelt. Twee criteria worden hier aangegeven: hardnekkigheid (extra aantoonbare, intensieve en planmatige inspanningen gedurende minimaal een half jaar, die niet leiden tot een vergelijkbare ontwikkeling van de normgroep) en leerrendement. ( Hierbij gaat het om de achterstand: het leerrendement is minder dan 50%) Van der Ley (1998) geeft aan, dat het om méér gaat dan de waarneembare verschijnselen, dat het meer is dan een hardnekkig decodeer- probleem. Zijn model wordt algemeen in wetenschappelijk Nederland aanvaard en vormt nu het uitgangspunt bij onderzoek en behandeling van dyslexie. Zijn definitie luidt: "Dyslexie is een hardnekkig, taak specifiek automatiseringstekort in het (sub-) lexicaal decoderen en in de spelling. Dit gaat gepaard met een contrast met de verbale vaardigheid, een (groot) verschil met de algemene taalontwikkeling. Hoe groter het contrast, des te ernstiger de dyslexie. Onder lexicaal verstaat men het lezen van losse woorden; sublexicaal is het lezen van woorddelen. Taak specifiek betekent bij het lezen. Decoderen is ontsleutelen, omzetten van letters in klanken, van lettergroepen in klankgroepen, van geschreven woorden in gesproken woorden. De diagnose dyslexie kan alleen gesteld worden door een psycholoog. Het Dyslexieprotocol (verspreid door het Ministerie van Onderwijs) wordt voor de begeleiding van onze leerlingen als uitgangspunt genomen. Daaruit voortvloeiend willen wij gebruik gaan maken van Connect- en Ralfi lezen voor de kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Hoe er binnen ons samenwerkingsverband is afgesproken om te gaan met dyslexiediagnoses is te vinden op de website van ons samenwerkingsverband en het meerjarenplan van WSNS (geplaatst op onze site van de school). Motorische Remedial Teaching De Intern begeleider is afgestudeerd MRT er. De kleuters worden gescreend middels video-opnamen. De opnamen worden door de MRTer bekeken en gescoord. Hierbij komen springen, hinkelen, huppelen, klimmen, koprol, Zorgplan OBS De Delta 22 Schooljaar

23 gooien, stuiten, vangen, lopen en stilstaan op één been aan de orde. Kleuters met een bewegingsachterstand worden besproken met de leerkrachten en een lid van het zorgteam. Er kunnen oefeningen mee naar huis gegeven worden of het advies gegeven om specialistische ondersteuning in te roepen middels kinderfysiotherapie. Externe hulpverlening We onderhouden contacten met professionele hulpverleners. Bureau Jeugdzorg: In de loop van de basisschool worden de kinderen enkele keren door een medewerker van de afdeling Jeugdgezondheidszorg onderzocht. Groep 2,4 en 7: Uitgebreid onderzoek gericht op het totale kind en zijn functioneren op school en thuis. De gewoontes van voeding en slapen, hobby s, het testen van ogen, oren, motoriek, lichamelijk onderzoek van hart, longen, rug en benen. Ook het gedrag thuis en op school wordt met de ouders/verzorgers doorgenomen. De verpleegkundige die nauw samenwerkt met de schoolarts bespreekt de leerlingen na met de intern begeleider en de groepsleerkracht. Groep 7 leerlingen worden in de maand mei/juni 2014 opgeroepen. Groep 4 leerlingen worden in april/mei 2014 op school door de verpleegkundige gecontroleerd op ogen en oren. Leerlingen uit groep 2 die geboren zijn in de 2e helft van 2008 zullen op school door de logopediste gescreend worden. Leerlingen uit groep 2 geboren in 2009 zullen in mei/juni door de logopediste gescreend worden. School Maatschappelijk Werk: Andrea Roelofs is onze vaste schoolmaatschappelijk werkster verbonden aan ons bestuur en kan elk moment indien nodig ingezet worden en/of om advies gevraagd worden. Zorgplan OBS De Delta 23 Schooljaar

24 Met de rugzak naar school Leerling gebonden financiering voor ouders van kinderen met extra zorg. Per 1 augustus 2003 is het door de Wet op de Expertise Centra mogelijk voor ouders om hun kind met extra en specifieke zorg, te plaatsen binnen het speciaal onderwijs of basisonderwijs met extra voorzieningen. Deze extra voorzieningen worden ook wel het rugzakje genoemd. De procedure: De Commissie voor de Indicatie (Cvi) geeft een beschikking of een kind wel of niet toelaatbaar is voor het speciaal onderwijs of basisonderwijs. Met deze beschikking kunnen de ouders hun kind aanmelden bij het speciaal onderwijs of basisonderwijs. Als ouders met deze beschikking hun kind bij ons op school aanmelden, zullen wij zorgvuldig nagaan of dit kind past binnen de zorgbreedte van onze school. In overleg bepalen we of dit kind met deze specifieke hulpvraag dat kunnen bieden, waar het recht op heeft: kwalitatief goed en adaptief onderwijs in een veilig klimaat. In het zorgteam zullen wij de gevraagde zorg toetsen aan de hand van het Stappenplan Leerling Gebonden Financiering in het basis- en speciaal basisonderwijs. De uitspraak die na deze toetsing volgt, zal bepalen of wij het verantwoord vinden om dit kind op onze basisschool te plaatsen. Als onze school instemt met de plaatsing, dan wordt er in nauw overleg met ouders en de betreffende school voor speciaal onderwijs een handelingsplan opgesteld. Onze school krijgt extra formatie en een geldbedrag voor de extra voorzieningen. Bovenstaande wordt bekostigd uit de rugzak per leerling. Zorgplan OBS De Delta 24 Schooljaar

25 3.3. Leerlingvolgsysteem Het leerlingvolgsysteem (LVS) vormt de derde component van het zorgsysteem. Het leerlingvolgsysteem is een hulpmiddel om op een systematische manier de vorderingen van alle leerlingen over langere periodes in kaart te brengen. Wij maken hiervoor gebruik van het webbased programma ESIS B. Het stelt de leerkracht in staat vast te stellen of de ontwikkeling van de leerlingen naar wens verloopt, zowel op individueel als groepsniveau. Het stelt de school in staat trendanalyses en dwarsdoorsnedes te maken voor de school als geheel en ook op groepsniveau. Vanaf het eerste toetsmoment van onze school (januari 2011) is hier meegewerkt. Tevens worden de gegevens van zorgleerlingen in dit systeem vastgelegd. Met behulp van Esis stelt de leerkracht driemaal per jaar (aan de hand van de zorgplanner) vast of: De leerlingen voldoende vooruit zijn gegaan. Leerstof op het niveau van de leerling is afgestemd. De leerlingen extra hulp of uitdaging nodig hebben. Verbeteringen in het didactische en pedagogische vaardigheden van de leerkracht nodig zijn. Onderdelen van het onderwijsprogramma voor verbetering in aanmerking komen. Naast het programma Esis B gebruiken de leerkrachten hun eigen observaties, methode gebonden toetsen en gesprekken met kinderen en ouders om antwoorden te formuleren op voorgaande punten en onderwijsbehoeften in beeld te krijgen. Met voorgaande gegevens krijgt onze school een steeds beter beeld van de kwaliteit en de doelmatigheid van het onderwijs De (digitale) klassenmap De digitale klassenmap bestaat uit: 1. De groepsvorderingen (Esis leerlingvolgsysteem) 2. De individuele vorderingen (Esis leerlingvolgsysteem) 3. Toetskalender/ Zorgplanner 4. Groepsbesprekingen 5. Wereld in Getallen 6. Taal/ spelling in Beeld 7. Kijk en SCOL 8. Engels 9. Nieuwsbegrip 10. Topografie 11. Topondernemers 12. Handvaardigheid en tekenen 13. Muziek moet je doen 14. Spreekbeurt/ werkstuk De digitale Leerlingen map Zorgplan OBS De Delta 25 Schooljaar

26 Per leerling is een apart blad in de map aanwezig. Hierop staan: Bespreekpunten, afspraken gemaakt voor de spreekavonden Individuele groei of opvallende gegevens specifiek voor het kind Aangepaste leerstof of benaderingswijze Gedragspunten Sociale factoren Medische gegevens Formulier leerling bespreking Het leerlingdossier digitaal Voor elk kind is er een leerling dossier. In dit dossier worden de resultaten van observaties en toetsen bewaard. Dit dossier wordt bewaard in de archiefkasten en is in ESIS digitaal vanaf groep 6 t/m 8 gearchiveerd en opgeslagen. Schooljaar zullen vanaf groep 1 t/m 5 ook alle documenten gearchiveerd in ESIS staan. Elk nieuw document zal direct in ESIS geplaatst worden. Deze bevat: Aanmeldingsformulier van de leerling. Eventuele gegevens van de vorige school, bijvoorbeeld het onderwijskundig rapport. Overige relevante zaken. Verslagen van Externe instanties. Ontwikkeling van het jonge kind (kleuter) De leerkrachten van de groepen 1-2 houden in de (digitale) Klassenmap het ontwikkelingsverloop van de kinderen bij. In januari en juni worden de Cito s: Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters digitaal afgenomen. Deze gegevens worden via het LOVS van Cito in Esis geplaatst en geanalyseerd, zodat de leerkracht gericht kan inzetten op elk niveau. De uitkomsten zijn mede bepalend voor de indeling van de groepsplannen. Voor leerlingen met een opvallend lage score kan worden overwogen om de toetsen in te voeren op itemniveau. Tevens wordt door leerkrachten in januari en juni de signaleringslijst Beginnende geletterdheid afgenomen en in mei wordt dit aangevuld met de screening van de oudste kleuters. Deze gegevens worden per leerling genoteerd. Het registratie/observatie systeem Kijk! wordt gebruikt om zowel de cognitieve alsmede de sociaal emotionele ontwikkeling van het jonge kind te volgen. Indien gewenst kunnen door de intern begeleider aanvullende toetsen zoals het curriculum schoolrijpheid en observaties binnen de groep worden uitgevoerd. Om een zo zorgvuldig mogelijk besluit te nemen om een leerling van groep 2 te laten verlengen. Sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag Voor groep 1-2 wordt twee maal per jaar KIJK!, het observatie registratie systeem, ingevuld. De gegevens hieruit worden besproken met de intern begeleider als onderdeel van de groepsbespreking binnen de cyclus van handelingsgericht werken. Deze informatie kan Zorgplan OBS De Delta 26 Schooljaar

27 goede aanvullende informatie geven t.b.v. het vaststellen van de onderwijsbehoeften. Op schoolniveau worden de uitkomsten tijdens de jaarlijkse analyse van opbrengsten geëvalueerd en trends besproken in het zorgoverleg. (KZT/GZT) Technisch lezen In groep 3 wordt de herfstsignalering van de methode Veilig leren lezen afgenomen. Dit zijn ook de toetsen die gebruikt worden in het protocol van leesproblemen en dyslexie. Deze toets omvat de grafementoets, het fonemendictee, toets woorden lezen en de toets tekst lezen. Bij leerlingen die uitvallen wordt gestart met opbouw leesdossier. In januari wordt de wintersignalering van de methode Veilig leren lezen afgenomen, de Drie minuten toets kaart 1 en 2 en AVI Eind maart volgt de lentesignalering van de methode Veilig leren lezen. In juni wordt de DMT kaarten 1,2, en 3 en AVI 2009 afgenomen. In de groepen 4,5,6,7 en 8 worden in januari en juni de DMT kaarten 1,2 en 3 en AVI 2009 afgenomen. De gegevens worden door de leerkracht ingevoerd in ESIS. Aan de hand van de individuele en groepsgegevens wordt een analysegesprek gehouden met de ib-er, vervolgens wordt door de leerkracht een nieuw groepsplan opgesteld. Indien nodig kan een kind volledig getoetst worden op alle deelvaardigheden van het technisch lezen en spellen. Dit pedagogisch didactisch onderzoek wordt de ib er afgenomen. Voor aandachtsleerlingen wordt remediërend materiaal ingezet. Hierbij valt te denken aan Speciale leesbegeleiding van Luc Koning, software van Veilig Leren Lezen. Voor de zorgleerlingen wordt het Connect lezen en Ralfi lezen ingezet. Begrijpend lezen In groep 3 wordt in juni LOVS Begrijpend lezen afgenomen. In groep 4 wordt in januari en juni LOVS Begrijpend lezen afgenomen, In de groepen 5, 6, 7 en 8 wordt LOVS Begrijpend in januari lezen afgenomen. Individuele resultaten en groepsgegevens worden besproken tijdens de groepsbespreking met de intern begeleider. Spellen De dictees voor spelling van het Cito worden vanaf groep 3 in januari en juni afgenomen. Vanaf eind groep 7 worden ook dictees voor werkwoordspelling afgenomen. Voor de kinderen die een V scoren, wordt een foutenanalyse gemaakt. Individuele resultaten en groepsgegevens worden besproken tijdens de groepsbespreking met de intern begeleider. Hierbij worden de individuele en groepsgegevens besproken. Zo nodig kan het PI - dictee worden afgenomen voor nader onderzoek. Het aanbod in het groepsplan wordt bijgesteld op basis van de gegevens en zo nodig wordt er een handelingsplan opgesteld. (bijv. wanneer er mogelijk een dyslexieverklaring moet worden aangevraagd). Onze taal/spelling methode Taal in Beeld/ Spelling in beeld, inclusief de bijbehorende software, biedt veel mogelijkheden tot differentiatie. Tevens is er het woordenschat software programma Woord in beeld aangeschaft die kinderen op eigen niveau laat oefenen. Verder wordt er gebruik gemaakt van Ambrasoft en Zelfstandig spellen. Rekenen In de groepen 1 t/m 8 worden in januari en juni de Cito toetsen Rekenen en Wiskunde 2011 afgenomen. De leerkrachten voeren de gegevens in ESIS in. Voor de kinderen die een score Zorgplan OBS De Delta 27 Schooljaar

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter

ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter Zorgplan RKBS De Twaalfruiter 2011-2015 1 Inleiding Dit zorgplan geeft de zorgstructuur binnen RKBS De Twaalfruiter aan. Dit zorgplan

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Ondersteuningsplan 2012-2015

Ondersteuningsplan 2012-2015 Ondersteuningsplan 2012-2015 BS de Klokkenberg Juni 2012 Inhoud: Ondersteuningsplan BS de Klokkenberg Pagina 1 1. Inleiding; BS de Klokkenberg is een basisschool met ongeveer 200 leerlingen. De school

Nadere informatie

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Handboek onderwijsondersteuning schoolondersteuningsprofiel Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven. Afrikaans gezegde

Nadere informatie

Zorgplan Bs. St. Servatius 2013-2014

Zorgplan Bs. St. Servatius 2013-2014 Zorgplan Bs. St. Servatius 2013-2014 Zorgplan SKOzoK 14 mei 2012 1 Inleiding... 3 1. Visie op zorg... 3 1.1. De cirkel van handelingsgericht werken (Ondersteuningsniveau 1-2)... 4 1.2. De fasen van ondersteuningsniveau...

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

HET ZORGPLAN 2011-2015

HET ZORGPLAN 2011-2015 HET ZORGPLAN 2011-2015 c.b.s HET BAKEN St. PANCRAS Inhoudsopgave 1. Visie op zorg/passend onderwijs.... 3 1.1 Basis Zorgprofiel.... 3 1.2 Plus Zorg profiel.... 4 2. Zorg voor alle leerlingen.... 4 3. Niveaus

Nadere informatie

Schoolplan Montessori afdeling 2004-2008.

Schoolplan Montessori afdeling 2004-2008. Schoolplan Montessori afdeling 2004-2008. I believe it s a Montessori-school Asvo-school Frederiksplein 371017XL Amsterdam 020-6269005 asvo@tiscali.nl www.asvo.nl Schoolplan Asvo Montessori afdeling 2004-2008

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018

SCHOOLPLAN 2014-2018 SCHOOLPLAN 2014-2018 Inhoud 1 Inleiding en proces... 5 2 Voorwoord... 6 2.1 Identiteit... 7 3 Ons onderwijs... 8 3.1 Onderwijskundige organisatie... 8 3.2 Aanpak zelfstandig werken... 9 3.3 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Werken met groepsplannen

Werken met groepsplannen TAAL/LEESONDERWIJS HAND- Werken met groepsplannen Handreiking taalbeleid Mariët Förrer Yvonne Leenders Inhoudsopgave pag. Inleiding door Roel Weener, Projectleider Projectbureau Kwaliteit - PO-Raad 3 1.

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Kbs Helder Camara Zuringveld 1 4847 KS Teteringen Inhoud 1 Inleiding... 4 Missie en visie... 4 Visie op zorg... 5 2 Zorgstructuur...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 Inhoudsopgave zorgplan OBS de Tuimelaar De school met aandacht voor verschillen. 1. Inleiding 2. Onze visie op zorg 3. De 1- zorg route 3.1 de 1-zorgroute op groepsniveau

Nadere informatie

Graaf Wichmanstraat 24 7271 CD Borculo telefoon : 0545 271486 e-mail: info@cbsdewereldboom.nl website: www.cbsdewereldboom.

Graaf Wichmanstraat 24 7271 CD Borculo telefoon : 0545 271486 e-mail: info@cbsdewereldboom.nl website: www.cbsdewereldboom. Graaf Wichmanstraat 24 7271 CD Borculo telefoon : 0545 271486 e-mail: info@cbsdewereldboom.nl website: www.cbsdewereldboom.nl Facebook CBS de Wereldboom Een woord vooraf. Scholen verschillen in sfeer,

Nadere informatie

Ondersteuningsplan/zorgplan 2014-2015

Ondersteuningsplan/zorgplan 2014-2015 Beleidsterrein 9: Zorg en begeleiding 1. Ondersteuningsplan 2014-2015 Ondersteuningsplan/zorgplan 2014-2015 Borging: - Evaluatie teamvergadering Cyclus: - vastgesteld: september 2014 - evaluatiecyclus:

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017 Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 Inhoud Inleiding... 3 BASISONDERSTEUNING EN ONDERSTEUNINGSPROFIEL...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Polderstraat 110 4844 BK Terheijden 076-5938126 info@zonzeel.nl www.zonzeel.nl Inhoud Voorwoord... 4 Bewust kiezen... 4 De school

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves. Schoolgids Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.nl Voorwoord Naar de basisschool een belangrijke stap in het leven van een

Nadere informatie