Document behorende bij agendapunt 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Document behorende bij agendapunt 9"

Transcriptie

1 Document behorende bij agendapunt 9

2 Aan boord naar 2012 Meerjarenplan KNRB Voorstel voor de ALV van 7 maart 2009

3 Waarom een meerjarenplan? Elke organisatie doet er verstandig aan zich regelmatig af te vragen wat ze in de toekomst wil bereiken en of de bestaande visie nog steeds actueel is. Voor een sportbond is het logisch dat elke vier jaar aan het begin van een nieuwe Olympische periode te doen. Vier jaar geleden is het meerjarenplan Van Peize tot Peking opgesteld. Nu is het moment dit weer te actualiseren. De KNRB wil daarom samen met de verenigingen afspreken hoe we willen dat de roeisport er in 2012 uitziet (de visie). Daarnaast willen we een plan opstellen hoe we die visie in de praktijk gaan bewerkstelligen (het meerjarenplan of MJP). Het deel van het MJP dat betrekking heeft op 2009 is dan weer de basis voor de subsidies die we gaan aanvragen (in het najaar van 2008). Het MJP vraagt acties van de KNRB maar ook van roeiers, verenigingen en vrijwilligers. Daarom is het belangrijk dat er voldoende draagvlak bij hen is voor deze visie en dit meerjarenplan. Roeiers, verenigingen en vrijwilligers moeten centraal staan: tenslotte doen we het voor hen en met hen. Daarnaast zit er ook een financiële kant aan het verhaal. Hier wordt bekeken hoe de benodigde middelen worden verkregen: door meer subsidies, door meer sponsoring, door meer contributie en/of door meer leden. En deze laatste twee punten raken de verenigingen en de roeiers direct en ook daarom is draagvlak noodzakelijk: iedereen moet weten wat we willen en waarom we het willen. Bovendien moet iedereen weten wat we doen met de extra inkomsten uit de contributieverhoging die in 2009 ingaat. 2

4 Opbouw van dit verhaal 1 Eerst zullen we bekijken hoe de roeisport er op dit moment voorstaat: wat gaat er goed en wat kan beter? 2 Daarna bekijken we de diverse ontwikkelingen in de buitenwereld; bij rijk, gemeenten en NOC*NSF. Daar hebben we de komende jaren in meer of mindere mate mee te maken en dat is van invloed op hoe de roeisport zich de komende jaren kan (en soms moet ) ontwikkelen. 3 Vervolgens formuleren we hoe wij willen dat de roeisport er in 2012 uitziet. Onze visie bestaat uit drie pijlers en die worden hier besproken. Daarbij worden ook steeds de acties beschreven die uitgevoerd moeten worden om de visie te bewerkstelligen. 4 In het volgende hoofdstuk bespreken we de randvoorwaarden op het gebied van vrijwilligers, organisatie, communicatie en financiën. Om onze doelstellingen te bereiken is het absoluut noodzakelijk dat we deze zaken op orde hebben. 5 Maar wat betekent dit alles nu concreet voor iedereen? Dit wordt in het laatste hoofdstuk beschreven. 3

5 1 Hoe staan we er voor? Interne analyse

6 Statistische informatie Op 1 januari 2008 waren mensen lid van een roeivereniging in Nederland. Ondanks een lichte daling in het laatste jaar is dit aantal in de jaren ervoor gemiddeld met 2% per jaar gestegen. Bij de KNRB zijn 114 verenigingen aangesloten: 25 studentenroeiverenigingen, 83 burgerroeiverenigingen en 6 verenigingen die het roeien ondersteunen (Hollandia, etc.). Alle verenigingen waar geroeid wordt, zijn lid van de KNRB. De studentenroeiverenigingen vormen 27% van alle roeiers. De kleinste verenigingen hebben ongeveer 30 leden. De grootste vereniging heeft er meer dan Een roeivereniging heeft gemiddeld ruim 250 leden. De meeste verenigingen (63) zijn kleiner dan dit gemiddelde, 45 verenigingen zijn groter. De verenigingen zijn redelijk geconcentreerd in de Randstad (daar wonen ook de meeste mensen). In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht zitten 58 roeiverenigingen. 50 verenigingen zitten buiten de Randstad. 8,5% van alle roeiers zijn junioren (jonger dan 18 jaar). Over de leeftijdsopbouw van de senioren is weinig bekend. Er is ook weinig bekend over hoe lang roeiers lid blijven van een vereniging en hoeveel er doorstromen van de ene naar de andere vereniging (bijv. junioren die doorstromen van een burgervereniging naar een studentenvereniging, of ex-studenten die na hun studententijd weer gaan roeien bij een burgervereniging). Bij studentenverenigingen is er een heel groot verloop in de eerste 2 jaar. Wie dan nog lid is, blijft dat vaak lid tot zijn afstuderen. 5

7 Het aantal roeiers neemt toe maar geleidelijk Totaal (gemiddelde groei: 1.7%) Senioren bij burgerverenigingen (gemiddelde groei: 2.0%) Senioren bij studentenverenigingen (gemiddelde groei: 0.6%) 5000 Junioren (gemiddelde groei: 3.1%)

8 De meeste verenigingen hebben tussen de 100 en 300 leden Aantal verenigingen Studentenverenigingen Burgerverenigingen < >600 Aantal leden 7

9 De behoeften van verenigingen lopen uiteen De behoeften van de roeiverenigingen lopen uiteen. Er is verschil tussen studentenroeiverenigingen en burgerverenigingen. De behoefte van deze twee type verenigingen verschilt. Zie ook hierna. Verder leidt ook de grootte van de verenigingen tot andere behoeften. De KNRB telt 27 verenigingen (25%) met een ledenaantal van minder dan 100. Deze verenigingen kunnen zich veel minder veroorloven dan de grotere verenigingen. De verwachtingen en behoeften van leden van de 8 verenigingen die meer dan 600 leden hebben, is naar alle waarschijnlijkheid ook anders dan dat van de grote groep van verenigingen met een ledental van tussen de leden. Al deze verenigingen hebben verwachtingen van de KNRB. Verwachtingen die sterk uiteen lopen en waaraan de KNRB als middelgrote bond met een klein bondsbureau niet gemakkelijk kan voldoen. Nu hebben verenigingen ook weinig zicht op wat de KNRB en het bondsbureau doen. Het is verstandig dat de komende jaren zichtbaarder te maken en verwachtingen ook te managen. 8

10 Structuur van de KNRB en de verenigingen In Nederland zijn roeiverenigingen; ALV Ver enig ing Ver enig ing Ver enig ing Ver enig ing Ver enig ing Ver enig ing Ver enig ing Ver enig ing Ver enig ing - 7 districten die de KNRB activiteiten in een district coördineren; District District District - 5 regionale bonden en 2 studenten- koepels die zich vooral inzetten voor organiseren wedstrijden, kennisuitwisseling en belangenbehartiging; Regionale bond Studentenkoepel - 1 landelijke bond met een bestuur en meer dan 15 commissies en werkgroepen op allerlei terreinen. De 114 verenigingen zijn de leden van de bond en hebben stemrecht op de ALV; - 1 professioneel bondsbureau onder leiding van een directeur. Commisie Commisie Commisie KNRB Bestuur Werkgroep Medewerkers topsport Directeur Medewerkers breedtesport Bondsbureau Omwille van de eenvoud zijn niet alle lijnen getekend tussen de partijen die met elkaar te maken hebben 9

11 Roeien is een sport van vrijwilligers Verenigingen hebben zeer weinig professionals in dienst. Er zijn maar enkele verenigingen die een betaalde coach hebben, sommige hebben de bar uitbesteed. En een (part-time) bootsman kom je nog maar op een paar verenigingen tegen. Bijna al het andere werk op de verenigingen wordt gedaan door vrijwilligers (instructie, coaching, opleiding, onderhoud materiaal en gebouw, bestuur). Ook activiteiten die verenigingen overstijgen worden door vrijwilligers georganiseerd: toertochten, jeugdkampen, wedstrijden etc. Dit wordt meestal door verenigingen of regionale bonden/studentenkoepels georganiseerd. In bepaalde gevallen speelt een commissie van de KNRB en soms ook het bondsbureau hierbij een rol. Ook bij deze activiteiten is altijd een groot aantal vrijwilligers actief: in de organisatie maar ook als helper of kamprechter etc. op de dag zelf. Het is niet gebruikelijk dat vrijwilligers onkosten of een vrijwilligersvergoeding krijgen (een enkele uitzondering daargelaten). Ook het vele werk op bondsniveau wordt gedaan door vrijwilligers (bestuur, commissieleden). Het professioneel bureau is relatief klein ten opzichte van andere sportbonden van vergelijkbare grootte. 10

12 Aandachtspunten bij burgerverenigingen Burgerverenigingen groeien geleidelijk: zowel bij de senioren als bij de junioren. De instroom is groot, maar er is ook uitstroom. Hoewel dit per vereniging sterk verschilt, zijn er toch gemeenschappelijke factoren die dit verklaren. Deze hebben te maken met: de beschikbaarheid van instructeurs; een goed systeem van ploegvorming, zodat iedereen na de instructie een passende ploeg kan vinden (zowel wat betreft niveau als ambitie); het voldoende uitdaging bieden aan gevorderde roeiers; de mate waarin de vereniging sociale binding biedt; de beschikbaarheid van materiaal; de capaciteit van het roeiwater en van de gebouwen. De belangstelling voor de roeisport is groter dan de verenigingen op een aantal plekken aan kunnen. Door beperkte instructiemogelijkheden hanteert een aantal een ledenstop. Nog niet op alle plekken met goed roeiwater en ledenpotentieel is er een roeivereniging. Verenigingen moeten ook steeds vaker een relatie onderhouden met gemeenten. Het rijk heeft diverse subsidieregelingen gedecentraliseerd naar gemeentes. Deze stellen elk hun eigen prioriteiten, zodat er in de ene gemeente meer geld beschikbaar is voor de (roei)sport dan in de andere gemeente. Maar er zitten ook verschillen tussen de verenigingen in de mate waarin ze slagen deze subsidies te verkrijgen. Diverse verenigingen zijn niet goed op de hoogte van de mogelijkheden en de procedures (bijv. op het gebied van combinatiefuncties (dit zijn functies waarbij een werknemer bij de gemeente in dienst is en voor een aantal sportverenigingen tegelijk aan het werk is)). 11

13 Aandachtspunten bij studentenverenigingen Roeien is een typische studentensport. Relatief veel studenten gaan roeien en binnen de sport als geheel vormen de studenten ook een relatief groot aandeel (27%). Dit is zowel merkbaar in de breedtesport als in de topsport. (Bijna) alle leden van de senioren topsport equipe zijn lid van een studentenvereniging. Ongeveer de helft van deze equipe is als junior begonnen en zet hun ontwikkeling voort bij de studentenverenigingen. De andere helft begint zijn roeicarrière bij een studentenvereniging. Bij de studentenverenigingen lijken de volgende punten vooral de aandacht te vragen: Bij veel verenigingen is het aantal introductieleden 50% of meer van het totaal aantal leden. Sommige moeten een ledenstop hanteren. Heel veel introductieleden stoppen al in het eerste jaar. Na twee jaar is nog maar een gering aantal over. Omdat de meeste studenten 5-6 jaar studeren en dan iets anders gaan doen, is het ledenbestand van de meeste studenten verenigingen na vijf jaar nagenoeg geheel gewisseld. Dat stelt hoge eisen aan kennisbehoud. Leden van studentenverenigingen die gaan competitieroeien kennen een heel hoge uitval na het eerste jaar (ploegen vallen uiteen; er is geen uitdagende competitie na het tweede jaar) Ook veel wedstrijdroeiers stoppen na hun eerste jaar: voor tweedejaars wedstrijdroeiers is het ook lastig om een goed uitdagend seizoen op te stellen. De doorstroom van oud-studenten naar een burgervereniging verloopt niet optimaal. Hetzelfde geldt voor de doorstroom van oud-studenten (met name oud-coaches en oud-bestuurders) naar andere kaderfuncties binnen het roeien. 12

14 Aandachtspunten bij wedstrijden Er worden ongeveer 100 wedstrijden per jaar georganiseerd gericht op deelname van meerdere verenigingen. Daarnaast zijn er nog vele toertochten en organiseren verenigingen hun eigen interne wedstrijden. 20 van de 100 wedstrijden zijn nationale wedstrijden: gericht op top- en subtoproeiers (junioren en senioren). 15 wedstrijden zijn gericht op jeugd en junioren. Ongeveer 20 wedstrijden richten zich op studenten-competitieroeiers. Er zijn ca. 10 marathonwedstrijden en enkele ergometerwedstrijden. De overige 30 wedstrijden zijn voornamelijk gericht op veteranen en senioren van burgerverenigingen. Maar in toenemende mate geldt dat deze scheidslijnen niet zo scherp zijn. Echter, veel wedstrijden lijken op elkaar en het is niet duidelijk of ze goed aansluiten bij de wensen van de roeiers. Er lijkt ruimte voor andersoortige wedstrijden. Ook de structuur van de velden is vaak al jaren geleden vastgesteld maar is wellicht niet meer helemaal optimaal. Het bestaande tijdwaarneempakket van de bond (WATER) werkt weliswaar maar is technisch verouderd. En er wordt in het algemeen nog weinig gebruik gemaakt van moderne technologieën. Ook de positie van de wedstrijden in de kalender is niet altijd optimaal: de KNRB heeft een rol bij het opstellen van de kalender voor nationale wedstrijden, maar de overige wedstrijden zijn vrij in hun datumkeuze. 13

15 Aandachtspunten in de topsport Als je de positie van Nederland in het medailleklassement roeien bekijkt over de laatste jaren, dan zit daar een duidelijk stijgende lijn in: Goud Zilver Brons Positie 2008 OS Peking 5 de 2007 WK München 7 de 2006 WK Eton 11 de 2005 WK Gifu 9 de 2004 OS Athene 13 de 2003 WK Milaan 14 de 2002 WK Sevilla 17 de 2001 WK Luzern 11 de 2000 OS Sydney 11 de Er moet wel een kanttekening bij worden geplaatst. De medailles die op WK s gehaald worden zijn meestal in niet-olympische nummers. Indien dit in de toekomst niet anders wordt, is er een kans dat de subsidiemiddelen gaan verminderen. Zowel in 2004 als in 2008 hebben Nederlandse ploegen zich op het laatste moment voor de Olympische Spelen gekwalificeerd. Er is, gezien de toenemende concurrentie, geen garantie dat dit ook voor Londen gerealiseerd kan worden. Voor de komende jaren zal er nadrukkelijk aandacht moeten worden besteed aan een meer systematische talentontwikkeling, gedegen topsportorganisatie en state of the art trainingsprogramma s. 14

16 Aandachtspunten in de topsport Instroom: het aantal (wedstrijd)roeiers dat nog naar de top kan In het vorige MJP was de doelstelling het aantal juniorenroeiers te laten toenemen: van is een stijging gerealiseerd van naar 2.315; dat is minder dan het streefcijfer van 4% per jaar. Overigens is het aantal junioren dat op nationale wedstrijden start wel sterker gegroeid. Naast junioren zijn studentenroeiers de basis voor de top. Van is hun aantal maar zeer beperkt gestegen van: naar Identificatie Talentidentificatie en ontwikkeling verliepen de afgelopen periode nog weinig systematisch. Er was ook te weinig aandacht voor de opvang van uitvallers. Doorstroom Roeiers die acteren op een OS hebben gemiddeld op vier WK s geacteerd en hebben 8-10 jaar roeiervaring; te veel talentvolle roeiers zijn de afgelopen jaren helaas voortijdig gestopt. Verenigingen en roeiers hebben onvoldoende zicht op wat er in dit traject per fase nodig is. De opofferingen die toproeien vandaag en de komende jaren vraagt zijn enorm. Doorgaans hoog opgeleide roeiers wegen het rendement van een roeicarrière steeds vaker af tegenover het rendement van inspanningen voor een maatschappelijke loopbaan. Algemeen Er zijn nog onvoldoende prestatie-indicatoren waarop voortgang en succes gemeten kunnen worden. 15

17 Aandachtspunten bij het profiel Er is weinig onderzoek gedaan naar het profiel en het imago van het roeien. De indruk bestaat dat roeien de volgende positieve waarden heeft: buitensport, schone sport, nette sport, nette mensen, maar ook: zware sport en saai. Het beeld dat we uitstralen is divers en zonder veel accenten. Roeien is verder weinig in de media. Het is een kleine sport en op het eerste gezicht geen kijksport. Voor het bij een wedstrijd aanwezige publiek is een wedstrijd vaak lastig te volgen ( welke wedstrijd komt er nu weer voorbij?) en op tv is het niet de meest attractieve sport om te zien. Beelden van start tot finish, goed commentaar, GPS trackers zijn wel middelen om de sport attractiever te maken. En net als in elke sport zijn achtergrondverhalen over topsporters voor grotere groepen interessant. Ontwikkelingen rond nieuwe media creëren nieuwe mogelijkheden om via internet grotere groepen te gaan bereiken. Er is in principe veel potentie om de groep mensen die zich betrokken voelt bij de roeisport te laten groeien. Hoewel de oud-ledenverenigingen van de studentenverenigingen proberen een netwerk in stand te houden, bestaat de indruk dat de roeisport haar netwerk kan vergroten en versterken, waardoor het alleen om die reden voor mensen interessant is bij het roeien betrokken te blijven. Jongeren worden vooral aangetrokken door Communities. Zij willen behoren bij een netwerk dat verbonden en ondersteund wordt door de mogelijkheden die nieuwe media bieden (MSN, Hyves, actieve fora bij websites etc). Daaraan werken betekent dat roeien voor een grotere groep een coole sport kan worden. 16

18 Aandachtspunten bij het bureau De KNRB heeft een relatief klein bondsbureau (benchmark met andere bonden) dat vooral bedoeld is om die taken te verrichten die gezien kwaliteit, expertise en continuïteit niet door vrijwilligers gedaan kunnen worden. Het gaat dan om: aanvragen en verantwoorden van subsidies (merendeel van de inkomsten); werven van sponsors en zorgen dat voldaan wordt aan de verplichtingen vanuit de sponsorcontracten; certegenwoordiging van de KNRB in allerlei vergaderingen van subsidiegevers; PR en communicatie; voeren van de administratie; beantwoorden van vragen op allerlei gebied van verenigingen; specifieke professionele kennis op het gebied van breedtesport, opleidingen; professionele state of the art kennis op topsportgebied. De uitdaging van de roeisport en het bondsbureau is om met elkaar een goed samenspel te realiseren. Vrijwilligers en professionals moeten doen waar zij goed in zijn. Dat valt niet mee. Het KNRB-bestuur is zich bewust dat de dienstverlening en het samenspel beter kunnen. Inmiddels is ook actie ingezet. 17

19 Hoe gaat het met financien? Het lukt elk jaar de begroting sluitend te krijgen, hoewel de KNRB vaak meer wil doen dan er ruimte is. Door een strak begrotings- en uitgavenbeleid kunnen de risico s sterk worden beperkt. Toch zijn de vooruitzichten minder positief. Er zijn drie soorten inkomsten: contributies, sponsorgelden en subsidies. Deze kunnen echter niet allemaal volledig naar eigen inzicht worden besteed: sponsorgelden moeten deels gebruikt worden voor tegenprestaties, en subsidies mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn aangevraagd. Bovendien moet bij subsidies meestal 25% tot 50% van het totaal benodigde projectbudget uit eigen middelen worden gefinancierd. Problemen zijn nu dat subsidies/sponsoring niet geheel met de inflatie stijgen, en de uitgaven wel. Als gevolg hiervan zijn er steeds minder gelden die vrij besteed kunnen worden. En dat terwijl de kosten steeds toenemen (o.a. door het nationaal sportbeleid waarvoor we bijv. een ledenadministratie moeten gaan voeren). En tenslotte lopen bepaalde nationale subsidies af (bijv. de breedtesport impuls subsidie (BSI)). Deze subsidie wordt vervangen door een gemeentelijke regeling (combinatiefuncties) waardoor het aanvragen vooral via verenigingen moet lopen (en ook in totaal meer tijd gaat kosten). Om deze problemen op te vangen heeft de ledenvergadering in juni 2008 de contributie verhoogd met 4 euro voor senioren en 2 euro voor junioren. Hiermee is er weer enige ademruimte ontstaan voor de bond, hoewel een strak financieel beleid vereist blijft. 18

20 2 Wat gebeurt er om ons heen? Externe analyse

21 De sportmarkt ontwikkelt sterk! Sport komt de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Het kabinet draagt de sport om een aantal redenen een warm hart toe: vanwege het plezier dat mensen er aan beleven; vanwege de mogelijkheid om met sport maatschappelijke doelen te bereiken: gezondheid, sociale cohesie, nationale trots en talentontwikkeling. Vanuit die waarden wordt door de georganiseerde sport en kabinet gewerkt aan een Olympisch Plan met als doel Nederland in 2016 een sportland te maken en als dat geslaagd is, wellicht een bieding te doen om de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland te halen. Onderdelen van het plan zijn: het aantal Nederlanders dat sport en beweegt te laten stijgen naar 70%, het aantal leden van de georganiseerde sport jaarlijks te laten stijgen met 2% per jaar, zodat er een marktaandeel ontstaat van 35% en het aantal grote sportevenementen dat in Nederland gehouden wordt ook te laten toenemen. Onder invloed van al deze ontwikkelingen stijgt het budget van het Ministerie van VWS voor sport. Ook de markt voor sponsoring ontwikkelt zich. Het is echter niet te zeggen wat de gevolgen zijn van de financiële crisis. 20

22 Vergelijking KNRB met andere bonden De KNRB is een middelgrote sportbond met leden en lid van NOC*NSF. Met dit ledental staat de Roeibond op de 30e plaats. Op plaats 29 staat de KNWU met leden, en op plaats 31 de Koninklijke base- en softbalbond met leden. De vijf grootste sportbonden zijn: KNVB KNLTB NGF KNGU KNHB Het doel van de georganiseerde sport is met 2%-punt per jaar te groeien. In absolute aantallen zijn de grootste groeiers in 2007: KNVB (40.458; +3,7%), NGF (22.454; +8,4%), KNHB (9859: +5,3%), KNHS(6854; +3,6%), en NTB (4261; +31%). In absolute aantallen grootste dalers zijn: Watersportverbond (-12153; -10,7%), KNLTB (-7412; -1,1%), Skivereniging(-7097; -6%), KNGU (-4315; -1,5%), KNZB (-3941; -2,6%). In vergelijking met andere middelgrote bonden heeft de KNRB een aantal bijzondere kenmerken: er zijn geen verenigingen waar geroeid wordt die geen lid zijn van de KNRB; mede vanwege het feit dat veel roeiers in aanraking gekomen zijn met het roeien in hun studententijd zijn er veel onderlinge banden tussen de verenigingen; de meeste accommodaties zijn verenigingsaccommodaties; ook het materiaal (roeiboten) is doorgaans eigendom van de verenigingen; roeien drijft veel op vrijwilligers. 21

23 Beleid van de overheid en NOC*NSF De overheid neemt sport dus steeds serieuzer. Het budget van VWS neemt ook toe, maar de middelen worden door VWS vooral doorgegeven aan gemeenten: combinatiefuncties; talentontwikkeling. Het gevolg is dat verenigingen nauwere contacten met gemeenten moeten onderhouden om middelen te krijgen. Het sportbeleid verschilt per gemeente, zodat roeiverenigingen in de ene gemeente meer middelen kunnen krijgen dan in de andere. Om een belangrijke gesprekspartner van de nationale overheid te blijven, hebben de sportbonden verenigd in de ALV van NOC*NSF zich tot doel gesteld via programma s van Levenslang Sporten de georganiseerde sport met 2% per jaar te laten groeien en mede daarvoor de sportbranche (alle bonden tezamen) te versterken door professionalisering. Daarnaast is door de gezamenlijke bonden de doelstelling omarmd op Nederland bij de Top-10 van sportlanden in de wereld te laten horen. Om dat doel te bereiken heeft NOC*NSF 85 mln om te verdelen (45 mln van de Lotto en 40 mln van Partners in Sport (Sponsors van NOC&NSF). Miv 2009 hanteert NOC*NSF daarvoor een sterrensysteem Een bond moet minimaal 2 sterren op top tien of breedtesport hebben om te delen in subsidies op die terreinen. VWS sluit zich doorgaans aan bij kwaliteitscriteria van NOC*NSF. 22

24 Impact van het NOC*NSF beleid op roeien De KNRB heeft een twee sterren status op topsport en een één ster status op breedtesport. Om een twee-ster status op breedtesport te krijgen moet de KNRB nog aan een aantal voorwaarden voldoen: voldoende gespecialiseerde functies blijven onderscheiden in het bondsbureau (in ieder geval: directeur, functionaris breedtesport, functionaris opleidingen); een adequaat P*O beleid in het bondsbureau implementeren; per 1/1/2010 een individuele registratie van leden van roeiverenigingen doorvoeren; groeien naar leden of het bondsbureau gaan samenvoegen met bondsbureaus van andere bonden, zodat een cluster met leden ontstaat. Wat dat laatste betreft is het bestuur van de KNRB op dit moment van mening dat samenvoegen van bondsbureaus niets toevoegt aan het bereiken van de ambities van de KNRB. Dankzij de enorme inzet van vrijwilligers en de denkkracht binnen de KNRB is het naar zijn oordeel goed mogelijk ook zelfstandig een gezonde situatie te bereiken. Daarvoor is dan wel groei nodig, zij het niet naar leden. Indien de KNRB in 2011 niet voldoet aan de criteria voor een twee-sterbond op breedtesportgebied (inclusief organisatie bondsbureau) zullen de middelen voor algemeen functioneren en breedtesport/levenslang-sporten: nu euro vervallen. Indien de KNRB in dat jaar niet voldoet aan de criteria voor twee sterren op topsportgebied (inclusief organisatie-eisen voor talentontwikkeling) dan vervalt de subsidie van nu ca. 1 mln euro. 23

25 3 Waar willen we naar toe en hoe gaan we dit doen? Visie en acties

26 Uitgangspunt voor de visie: groeien De KNRB streeft ernaar om in de komende jaren 4% per jaar te groeien. Deze groei loopt als een rode draad door de visie heen. Met de plannen die in het meerjarenplan beschreven staan, denken we ook dat dit haalbaar is. Er zijn twee redenen waarom we willen groeien. 1. Groei is nodig om de roeisport verder te versterken, immers: meer roeiers betekent meer talenten en dat leidt op termijn weer tot betere topprestaties; grotere sport betekent meer vrijwilligers, zowel op verenigingen als voor de bond; grotere sport betekent dat het (iets) makkelijker wordt om sponsoring en subsidies binnen te halen; meer aanbod leidt tot meer mogelijkheden en meer plezier voor de breedtesportroeiers; roeiverenigingen krijgen een sterkere positie bij hun gemeente, bij Rijkswaterstaat etc.; de roeibond krijgt een sterkere positie bij NOC*NSF. 2. De KNRB wil aansluiten bij de doelstelling van NOC*NSF om meer mensen aangesloten te krijgen bij de georganiseerde sport. 25

27 De drie pijlers van onze visie: Hoe ziet de roeisport er in 2012 uit? 1. Roeien heeft een sterk en positief profiel 2. Roeien biedt iedereen, van 10 tot 100 jaar, een gezonde sportmogelijkheid 3. Nederland is een toproeiland in de wereld 26

28 Pijler 1 Roeien heeft een sterk en positief profiel 1.1 De roeisport is een wereld waar je bij wilt horen 1.2 De bekendheid van de roeisport is groot 1.3 Roeien wordt geassocieerd met positieve waarden 27

29 Pijler 1.1 De roeisport is een wereld waar je bij wilt horen (1) Er zijn in Nederland veel mensen die zich verbonden voelen met het roeien. Veel van hen zijn lid van een roeivereniging, anderen hebben ooit geroeid, en weer anderen vinden het gewoon een mooie sport. Deze roeigemeenschap moet verder verstevigd en uitgebreid worden. Om de betrokkenheid te vergroten moeten mensen veel meer geïnformeerd worden over wat er allemaal binnen de sport speelt. Een belangrijke rol hierbij speelt een nieuwsbrief, waarop je je kunt abonneren. Hierin staat het laatste nieuws over de equipe, over wedstrijden (ook de pannenkoekentocht) en over verenigingen. Deze moet in 2010 vorm krijgen (als ook de individuele registratie is gerealiseerd). Vanaf 2011 moeten er aparte nieuwsbrieven over meerdere onderwerpen komen, afhankelijk van de interesses van de lezer. Deze nieuwe communicatievorm moet op het bondsbureau worden ontwikkeld en worden uitgevoerd. Een fysieke ontmoetingsgelegenheid is ook belangrijk, vooral voor mensen die niet zelf (meer) roeien. Daarom moeten bestaande wedstrijden worden uitgebreid tot aansprekende evenementen waar de leden van de roeigemeenschap elkaar kunnen ontmoeten. Denk hierbij aan oud-ledenborrels, maar ook aan borrels en barbecues voor iedereen die zich met het roeien verbonden voelt. Daarbij past ook dat bekeken gaat worden door wedstrijdorganisatoren en de Commissie Wedstrijden hoe wedstrijden aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor het publiek. Denk hierbij aan voorbeschouwingen, meer faciliteiten tijdens de wedstrijd, beter kunnen volgen van de wedstrijd, direct uitslagen op scoreboard etc, maar ook aanpassing van de opzet van evenementen (bijv. minder velden, meer sprints, meer spektakel). 28

30 Pijler 1.1 De roeisport is een wereld waar je bij wilt horen (2) De roeigemeenschap moet ook gaan groeien. Dit moet vooral vanuit verenigingen en oudledenverenigingen gaan gebeuren: voormalige roeiers, familie en bekenden etc. moeten bij de roeisport worden betrokken. Er moet een laagdrempelige stap zijn om je weer met de roeiwereld te verbinden (denk aan abonnee op de nieuwsbrief of lid worden van een oud-ledenvereniging). We moeten dit ook onderling versterken: via de KNRB site kun je in contact komen met oud-ledenverenigingen en andersom. Daarna zou het mooi zijn als we een deel van deze nieuwe groep weer aan het roeien kunnen krijgen, bijv. door lidmaatschap bij een (burger)vereniging of via het bedrijfsroeien. Ook gaat de KNRB bekijken hoe andere soorten roeiers (indoor-roeiers, zeeroeiers etc.) bij de roeigemeenschap betrokken kunnen worden. Hierbij is het belangrijk dat er ook daadwerkelijk iets te bieden is aan deze sporters. Hierbij zullen we vooral gebruik maken van mensen die tot beide groepen behoren. Een andere mogelijkheid is het (opnieuw) oprichten van een indoor-roeivereniging. Ook bedrijven moeten meer betrokken worden. Dit gaat zowel via de verenigingen, via het bedrijfsroeien als via de KNRB (de nieuwe KNRB-businessclub). Om dit alles makkelijker te maken moet de KNRB bekijken of we een team van ambassadeurs voor de roeisport kunnen vormen (bijv. oud-toproeiers) Deze mensen kunnen gericht ingezet worden ter promotie van de roeisport en ter vergroting van de betrokkenheid. 29

31 Pijler 1.2 De bekendheid van de roeisport is groot (1) We willen bereiken dat het aantal keer dat roeien in de media voorkomt in de komende Olympiade twee keer zo snel groeit als de overall ledengroei over deze periode, wanneer we jaar voor jaar vergelijken met de vorige Olympiade. Dit moet met name rondom de WK s gebeuren en zeker in de aanloop naar de OS Hiervoor moet ook een goede mediastrategie worden uitgedacht. Dit moet gebeuren op het bondsbureau (medewerker communicatie). Daarnaast moeten ook nieuwe media ontwikkeld worden waardoor roeien externe aandacht kan genereren. In navolging van de hockeybond en enige andere bonden (paardensport, volleybal) moet de KNRB home page ook de voorpagina van een you-tube-achtige toegang naar een grote selectie van free-to-air video streams worden. Op een aparte, andere sectie kunnen geregistreerden (links naar) hun eigen streams toevoegen. Dit alles moet ertoe leiden dat het bezoek aan de website verdubbeld wordt binnen deze periode. Verenigingen, wedstrijdorganisatoren en KNRB moeten samen de roeisport meer promoten. Bestaande evenementen kunnen hier goed voor gebruikt worden. Alle partijen moeten ervaringen uitwisselen. Eventueel kan bekeken worden of wedstrijdorganisatoren gezamenlijk media-advies/capaciteit willen inhuren om maximale exposure te behalen. 30

32 Pijler 1.2 De bekendheid van de roeisport is groot (2) Internationale toernooien in eigen land zijn een unieke mogelijkheid om roeien meer over het voetlicht te brengen bij sponsors en publiek. Daarnaast bindt het organiseren van toernooien vrijwilligers van diverse verenigingen aan het roeien. Tenslotte kan met het organiseren van grote toernooien aanzien verworven worden bij de betrokken gemeente en NOC*NSF (evenementen zijn belangrijker geworden in het kader van het Olympisch Plan) en bij FISA. Bijzondere aandacht zal besteed worden om de reeds toegewezen grote evenementen (studenten EK in 2010 en WK onder 23 in 2011) te gebruiken ter vergroting van de bekendheid van de roeisport. Maar er zal ook doorgegaan worden met het verwerven van andere toernooien. Dit gaat niet vanzelf. Toewijzing vraagt steeds intensiever lobbywerk. Samen met NOC*NSF wordt nu een Masterplan opgesteld waarin alle elementen die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kans op toewijzing systematisch worden uitgewerkt. De ervaring leert dat toernooien zelf geen geld kosten, maar mogelijk dat het noodzakelijke lobbywerk op termijn extra kosten met zich brengt. Het ligt in de rede dat hiervoor vanaf 2009 in het kader van het Olympisch Plan externe steun vrijkomt. 31

33 Pijler 1.3 Roeien wordt geassocieerd met positieve waarden Als we het profiel van het roeien scherper willen maken, moeten we eerst bepalen wat dat profiel precies zou moeten zijn. Denk hierbij aan: uitdagende sport, gezonde sport, levenslange sport, schone en faire sport, een sport waar je vrienden maakt, een sport die helden maakt. Hiervoor is geen nieuw onderzoek nodig: deze waarden kunnen worden vastgesteld door de KNRB. Hierbij moet dan ook vooral gekeken worden naar welke waarden uniek voor het roeien zijn. Vervolgens moet iedereen die de roeisport naar buiten toe uitdraagt bekend zijn met deze waarden (denk hierbij aan sporters, wedstrijdorganisatoren, verenigingen). Zij moeten deze waarden uitdragen; niet door ze steeds expliciet te benoemen, maar wel door zich bij elke communicatie af te vragen: past dit binnen de waarden, waarmee we roeien willen associëren. Het is de taak van de medewerker communicatie op het bondsbureau dat iedereen op de hoogte is van het profiel. Het is niet de bedoeling dat we mensen gaan vertellen wat hun waarden zijn. Het is wel de bedoeling dat we met elkaar (en met name de mensen die intern en extern communiceren, zoals bestuurders, wedstrijdorganisatoren en (sub)toproeiers) afspreken met welke waarden we roeien willen associëren. 32

34 Pijler 2 Roeien biedt iedereen, van 10 tot 100 jaar, een gezonde sportmogelijkheid 2.1 Sterke en gezonde verenigingen waar iedereen terecht kan 2.2 Goed en veilig roeiwater voor alle verenigingen 2.3 Voor iedere leeftijdscategorie een passend en gezond sportaanbod (o.a.: uitdagende evenementen, wedstrijden en competities voor iedereen) 2.4 Altijd een vereniging in de buurt 33

35 Pijler 2 Roeien biedt iedereen, van 10 tot 100 jaar, een gezonde sportmogelijkheid Inleiding In de interne analyse is geconstateerd dat er geen gebrek is aan mensen die lid wil worden van een vereniging. De instroom bij veel verenigingen, vooral studentenverenigingen blijkt ieder jaar aanzienlijk. Het probleem is echter de uitval. Veel nieuwe leden verlaten de vereniging in de eerste twee jaar. Om de visie dat roeien iedereen, van jaar een gezonde sportmogelijkheid biedt in 2012 naderbij te brengen, zal de komende jaren dus vooral gericht worden op het behoud van leden. Als roeiers beter behouden kunnen worden door verenigingen, dan zal de vereniging vanzelf groeien (bij gelijke instroom). De eerste drie doelen binnen deze pijler: a. sterke en gezonde verenigingen waar iedereen terecht kan; b. goed en veilig roeiwater voor alle verenigingen; c. voor iedere leeftijdscategorie een passend en gezond sportaanbod; zullen dus vooral vanuit dit oogpunt worden benaderd. Punt c kan echter ook gebruikt worden nieuwe doelgroepen aan te boren. Een aantal verenigingen kan om verschillende redenen niet groeien en hanteert een wachtlijst. Indien deze wachtlijst veroorzaakt wordt door gebrek aan instructiecapaciteit, zal dat punt KNRB-breed moeten worden opgepakt. Als het ligt aan gebrek aan roeiwater zal actief gezocht moeten worden naar plekken waar een nieuwe roeivereniging opgericht kan worden (vierde doel binnen deze pijler:) d. Altijd een vereniging in de buurt. 34

36 Pijler 2.1 Sterke en gezonde verenigingen waar iedereen terecht kan (1) Gezonde en sterke verenigingen zijn de basis van een gezonde KNRB. Hoewel een aantal verenigingen zeer goed in staat is zelf gezond en sterk te zijn of te worden, heeft een sportbond een rol verenigingen die daar niet in slagen te helpen. Bovendien zijn er zaken die beter geregeld kunnen worden voor het totaal van de verenigingen dan voor of door elke vereniging afzonderlijk. De KNRB ziet een rol voor zich op de volgende aandachtsgebieden: 1. het bevorderen van het behoud van leden; 2. het bevorderen van deskundig kader; 3. het realiseren van een loket voor vragen van verenigingen. Daarbij staat de KNRB de volgende acties voor ogen: Ad 1: het bevorderen van het behoud van leden. Het Bondsbureau zal de best-practices van verenigingen binnen de KNRB en andere sportbonden verzamelen en actief aan verenigingen ter beschikking stellen. (vervolg op volgende pagina) 35

37 Sterke en gezonde verenigingen waar iedereen terecht kan (2) Pijler 2.1 (vervolg van vorige pagina) Ad 2: Het bevorderen van deskundig kader bij verenigingen. Het Bondsbureau ontwikkelt een opleidingshuis met bijbehorende opleidingen. Kwaliteit wordt gewaarborgd door certificering en kwaliteitsbewaking. Districtscommissies (opleidingscoördinator) organiseren de opleidingen afgestemd met het bondsbureau. Het bondsbureau stelt uit het al bij verenigingen beschikbare materiaal een cursus basisinstructie samen De KNRB zal met districtcommissies bevorderen dat er in elk district een vrijwilliger komt die vooral de kleine verenigingen kan ondersteunen met basisvragen rond instructie en materiaalonderhoud, en ook de cursus basisinstructie kan geven. Vooral vrijwilligers en voor een klein deel KNRB-personeel geven de opleidingen. Ad 3. Het zorgen dat verenigingen hun vragen kwijt kunnen door: Het realiseren van een actuele kennisbank voor veel voorkomende vragen van verenigingen op de website KNRB. Het realiseren van een verwijsfunctie door het bondsbureau. Het bieden van het netwerk van districten waar verenigingen burenhulp kunnen krijgen. Het bieden van een op te richten commissie van wijze rotten voor het beantwoorden van moeilijker vragen van verenigingen. Het bieden van een toegang naar NOC*NSF, Stichting Sport en Zaken, voor adviezen en ondersteuning door bedrijven van max. 10 dagen. 36

38 Pijler 2.2 Goed en veilig roeiwater Veilig Roeiwater en aandacht voor de veiligheid bij het roeien is voor de Roeisport van groot belang. Immers alleen als de veiligheid gewaarborgd is zullen mensen gaan en blijven roeien. Veiligheid is gediend met verenigingen die veiligheid in alle aspecten op hun vereniging kunnen waarborgen. Daarnaast is uiteraard veilig roeiwater van het grootste belang. Voor veilig roeiwater is het belangrijk dat er samenwerking tot stand komt tussen waterbeheerders en de betreffende vereniging(en). Het bondsbureau en de Commissie Infrastructuur kunnen daarbij bemiddelen. Verenigingen blijken verder gebaat met een format voor een veiligheidsplan bij verenigingen. De Commissie Infrastructuur of een werkgroep wijze rotten zal worden gevraagd een dergelijk format te ontwikkelen op basis van het bestaande Rapport roeiveiligheid en de minimum richtlijnen FISA. Veilig Roeiwater kan ook ontstaan als er aparte roei- of watersportbanen worden ontwikkeld (bijvoorbeeld in het kader van plannen voor de overloop van rivierwater). Waar mogelijk zal op plaatselijke of regionale plannen worden ingespeeld. Ook hier houdt de Commissie Infrastructuur de vinger aan de pols. 37

39 Pijler 2.3 Voor iedere leeftijdscategorie een passend en gezond sportaanbod (1) Veel mensen melden zich bij een roeivereniging, maar de uitval in de eerste twee jaar is groot. Om leden te behouden en mede daardoor als roeisport te kunnen groeien zijn de volgende acties belangrijk: 1. Verenigingen kunnen instructie bieden tot het gewenste niveau. Daarvoor lijken de volgende acties gewenst: het bondsbureau ontwikkelt een cursus basisinstructie voor basisinstructeurs uit bestaand materiaal van verenigingen; de KNRB en de districten gaan bevorderen dat er meer vrijwilligers op verenigingen zijn die basisinstructie geven; verenigingen gaan meer kader naar KNRB-cursussen sturen, waardoor het niveau van de begeleiding op de verenigingen toeneemt; verenigingen overwegen extra lessen te laten geven door professionals tegen extra betaling. Zij maken daarbij gebruik van best-practices van andere verenigingen. (Vervolg op volgende pagina) 38

40 Pijler 2.3 Voor iedere leeftijdscategorie een passend en gezond sportaanbod (2) (Vervolg van vorige pagina) 2. Bestaande initiatieven zoals midweek-en toerroeien worden verder ontwikkeld door betrokken commissies. 3. Roeien voor gehandicapten wordt door verenigingen met steun van het bondsbureau verder geïmplementeerd op roeiverenigingen. 4. Er zullen gerichte acties ondernomen worden om mensen van 25 jaar en ouder, met name oudstudentenroeiers, aan het roeien te houden of weer te krijgen door het Bestuur KNRB, Bestuur NSRF/KNSRB. 5. Tenslotte moet geconstateerd worden dat sommige verenigingen juniorenroeien vanwege de omvangrijke begeleiding lastig vinden. Bij sommige verenigingen daalt daardoor het aantal juniorenroeiers. Steeds meer verenigingen zetten voor die begeleiding professionals in. In de proeftuin watersport : Lisso in Brabant, wordt met modellen daarvoor geëxperimenteerd. Het bondsbureau zal de best practices verzamelen en actief gaan uitzetten. 39

41 Pijler 2.3 Voor iedere leeftijdscategorie een passend en gezond sportaanbod (3) Uitdagende evenementen, wedstrijden en competities voor iedereen Per groep roeiers moet bekeken worden wat ze van de huidige evenementen vinden en wat hun wensen zijn. Dit kan gedaan worden door de Commissie Wedstrijden samen met het bureau. Met de wedstrijdorganisatoren moet vervolgens gekeken worden hoe zij hun evenementen kunnen aanpassen. Eventueel kunnen verenigingen worden gestimuleerd om nieuwe type evenementen te organiseren. Ook de structuur van velden (beginneling, nieuweling, overgangs, ervaren/onervaren etc.) moet bekeken worden en zonodig herzien. De laatste jaren zijn nieuwe velden toegevoegd (bijv. eerstejaars) die buiten de bestaande structuur (velden alleen op basis van aantal kwalificerende overwinningen) gaan. Indien mogelijk moeten we een nieuwe structuur maken die voor alle wedstrijden toepasbaar is (zowel nationaal als niet-nationaal). Daarbij moet ook zeker gekeken worden naar ervaringen in het buitenland. Ook wil de KNRB meer faciliterend worden op het gebied van uitslagen. Nu ondersteunt ze wedstrijden al door een centraal inschrijfsysteem, maar we willen ook een uitslagensysteem opzetten. Organisatoren kunnen dan hun uitslagen aanleveren, waarna roeiers en belangstellenden na afloop van een wedstrijd alle uitslagen van alle wedstrijden makkelijk kunnen terugzoeken (vergelijk ook de systemen die bij andere bonden beschikbaar zijn, zoals de KNSB). De KNRB zal met de Commissie Wedstrijden de behoefte aan wedstrijdbanen in Nederland nader bekijken. 40

42 Pijler 2.4 Altijd een vereniging in de buurt Een aantal jaren geleden heeft de KNRB in kaart gebracht waar goed roeiwater is en nog geen roeivereniging actief is. Vervolgens is getracht in die gebieden verenigingen van de grond te krijgen. Dat beleid is redelijk succesvol. Het aantal nieuwe verenigingen groeit. Mensen die een vereniging willen oprichten krijgen steun van de secretaris van het bestuur van de KNRB, de Commissie Infrastructuur en doorgaans buurverenigingen. In toenemende mate gaat ook het district een rol spelen. Nagenoeg alle KNRB verenigingen blijken bereid materiaal af te staan aan jonge verenigingen. 41

43 Pijler 3 Nederland is een toproeiland in de wereld 3.1 Er is een goede talentontwikkeling (junioren, SB, zij-instroom) 3.2 Nederland levert structureel topprestaties (World Class Performance) 42

44 Pijler 3 Nederland is een toproeiland in de wereld Algemeen De KNRB kiest als één van de doelstellingen in haar meerjarenplan om bij te dragen aan de toptien ambitie van Nederland en een toproeiland in de wereld te zijn. Dat moet ondermeer blijken uit het feit dat Nederland bij WK s en Olympische Spelen in de landenrangschikking tenminste bij de eerste 10 staat door het winnen van (gouden) medailles. Dat is een ambitieuze doelstelling. Een toenemend aantal landen in de wereld heeft inmiddels dezelfde doelstelling. Per Olympische periode stijgen de investeringen die landen daarvoor vrijmaken. Nu al is bekend dat UK en Australië hun investeringen voor Londen zullen verdubbelen. Het is echter ook geen onhaalbare doelstelling. Als Nederland de prestatie van de afgelopen OS: goed en zilver zou aanvullen met een bronzen medaille is de top 5 gerealiseerd. Met een systematischer aanpak moet dat binnen bereik komen. Gegeven de goede resultaten van de Nederlandse roeiploegen mag verwacht worden dat de KNRB de komende Olympische Cyclus opnieuw kan rekenen op aanzienlijke steun van NOC*NSF uit de budgetten van Lotto en Sponsors. Definitieve toewijzing zal begin 2009 plaatsvinden. In dit stuk wordt vooralsnog uitgegaan van subsidiebedragen, zoals die de afgelopen periode golden. Om de ambitie toproeiland in te vullen, wil de KNRB verder regelmatig grote toernooien in eigen land organiseren omdat deze een prima middel zijn voor het binden van vrijwilligers, sponsors, overheden en media. En tenslotte is het belangrijk dat de KNRB als sportbond invloed heeft in relevante netwerken. In deze paragraaf staat hoe de KNRB deze doelstellingen wil bereiken. 43

45 Pijler 3.1 Er is een goede talentontwikkeling (1) De basis van het toproeien in Nederland wordt gevormd door het aantal roeiers tussen de 15 en 25 jaar dat meedoet aan nationale wedstrijden. De roeiers tot 18 jaar zijn meestal lid van een burgervereniging. De ouderen doorgaans van een studentenroeivereniging. Als er meer roeiers gaan meedoen aan nationale wedstrijden wordt de basis waaruit talenten en toproeiers opstaan groter. Knelpunt bij het juniorroeien op nationale wedstrijden is dat het veel tijd van de roeiers en veel tijd van begeleiding kost. Op sommige roeiverenigingen vindt men junioren lastig en is er een strijd om materiaal met ervaren veteranen wedstrijdroeiers. Wat opvang betreft zal het bondsbureau best practices met professionele opvang en begeleiding verzamelen en verspreiden. Omdat het meedoen aan nationale wedstrijden veel tijd kost zal de Commissie Wedstrijden aandacht besteden aan het aantrekkelijker maken van de wedstrijden voor junioren. Ook helpt daarbij als de band tussen deze junioren versterkt wordt. Daarbij is een evenement als het NJTK ook belangrijk. Het bondsbureau zal in het kader van het versterken van het profiel ook aandacht besteden aan het met de junioren zelf sterker maken van de junioren community. Bijna alle roeiers tussen de die deelnemen aan nationale wedstrijden zijn lid van een studentenroeivereniging. Om het aantal deelnemers aan dit type wedstrijden te vergroten helpt onder meer het bevorderen van een goede doorstroom van competitieroeien naar het roeien van nationale wedstrijden en het voorkomen van uitval door na het tweede jaar ook interessante wedstrijden en competities te bieden. De KNRB zal de NSRF/KNSRB vragen met een plan te komen hoe het aantal studentenroeiers aan nationale wedstrijden te vergroten. 44

46 Pijler 3.1 Er is een goede talentontwikkeling (2) Vervolgens wordt het toproeien geholpen door een systematische identificatie en ontwikkeling van talenten. Algemeen Naast aantallen roeiers op nationaal niveau is vanaf het begin goed leren roeien een eerste stap op weg naar de top voor talenten. Het is daarom belangrijk dat verenigingen aandacht besteden aan de kwaliteit van hun kader en hen ook faciliteert om opleidingen te volgen. Daarnaast zal de KNRB komende periode de contacten tussen bondscoaches en coaches van verenigingen aanhalen, en voor junioren zullen de talentcoördinatoren in de districten een stimulerende rol spelen in het verbeteren van het roeiniveau. Verder is inmiddels een testprotocol ontworpen dat het gemakkelijker maakt sporters te scouten die aan fysieke kenmerken voldoen die van belang zijn voor het roeien. Talenten die aan deze criteria voldoen zullen extra aandacht krijgen in de begeleiding. De talentontwikkeling kent globaal twee ontwikkelingslijnen: van junior, via senior B naar het A-team, of van studentroeier(zij-instromer) via senior B of FISU/EK naar A-team. Inmiddels wordt een Meerjaren Opleidingsplan Roeien (MOR) opgesteld dat roeiers, coaches en verenigingen inzicht biedt in wat een roeier op elk niveau moet doen om de top te kunnen halen en welke faciliteiten daarvoor beschikbaar moeten zijn. Dit Meerjaren Opleidingsplan maakt ook een duidelijk onderscheid tussen de twee genoemde ontwikkelingslijnen. 45

47 Pijler 3.1 Er is een goede talentontwikkeling (3) Wat betreft talentontwikkeling van junioren zal voor de eerste fase van hun ontwikkeling aangesloten worden bij structuur van de KNRB-districten en de daar aangestelde talentcoördinator (vrijwilliger). Deze zal in de eerste plaats verenigingen stimuleren meer jeugd- en juniorenroeiers aan te trekken en te behouden. Junioren vanaf 15 jaar zullen olv de talentcoördinator periodiek samen trainen. Voor de Head zullen voor het aankomend talent districtsploegen worden gevormd. Coaching gebeurt door vrijwillige verenigingscoaches begeleid door de talentcoördinator. Vanuit de talentherkenning in districten, en op basis van wedstrijdresultaten op aangegeven wedstrijden en nummers vindt selectie voor de Coupe plaats. Vanuit de selectie voor de Coupe en testresultaten in het najaar vindt selectie voor de WK-junioren plaats. De roeiers die in deze selectie zitten zullen de weekenden meestal in Amsterdam trainen. De talentontwikkeling voor senioren kan op verschillende manieren verlopen. In de eerste plaats door de ontwikkeling op hun vereniging. Op basis van het MOR kunnen verenigingen gaan kiezen tot welk niveau zij hun roeiers in de weg naar de top willen faciliteren. Daarnaast heeft de KNRB sinds het seizoen het fulltime talentontwikkelingsprogramma voor senior talenten in Amsterdam opgezet Dit programma is bedoeld voor roeiers die bereid zijn al in het begin van hun studie roeien op de eerste plaats te zetten. De resultaten zijn goed. Nagenoeg alle deelnemers hebben zich substantieel verbeterd. Het aantal talenten voor het seizoen is uitgebreid. 46

48 Pijler 3.1 Er is een goede talentontwikkeling (4) Niet ieder senior talent zal echter, vanwege studie of andere redenen, al in de aanloop naar het A-team de keuze kunnen en willen maken om full-time in Amsterdam te trainen. Daarom zal de KNRB buiten Amsterdam nog enkele (ca. 3) decentrale Talentcentra vormen. Dit sluit aan bij de landelijke ontwikkeling van de vorming van decentrale centra voor topsport en onderwijs. De KNRB zal daarbij de eisen formuleren en aantal dagen bondscoach-begeleiding ter beschikking stellen. Gemeente, Hogeschool, universiteit en Olympisch netwerken stellen de overige middelen beschikbaar. Te veel talenten vallen nu ook nog uit. Er is geen onderzoek gedaan naar de redenen, maar een onvoldoende aansluiting tussen de programma s voor de verschillende leeftijdscategorieën, onvoldoende aandacht voor verschillen in snelheid in ontwikkeling, en onvoldoende opvolging bij uitselecteren lijken een rol te spelen. In het nieuwe programma krijgen ontvangende Bondscoaches de verantwoordelijkheid de overgang van talenten goed te laten verlopen en het aantal stoppers tot een minimum te beperken. Bondscoaches worden ook nadrukkelijk verantwoordelijk voor de opvang van uitgeselecteerden. Twee jaar voor OS wordt een aparte coach aangewezen voor de begeleiding van B- kader en uitgeselecteerden. Ten slotte is een transparante selectie belangrijk. Toproeien vraagt immers veel opofferingen. Roeiers van elk niveau mogen heldere selectienormen en methoden verwachten. De komende periode zal daaraan meer aandacht worden besteed. Tevens zal de selectie van ploegen altijd worden gedaan door twee professionele bondscoaches; één verantwoordelijk voor de betrokken sectie, en iemand van een andere sectie(vier ogen principe). Uitgeselecteerden krijgen altijd een persoonlijk gesprek. 47

De roeisport in 2012

De roeisport in 2012 De roeisport in 2012 Visie en Hoofdlijnen KNRB-beleid 2009-2012 Algemene Ledenvergadering 23 juni 2008 Inhoud 1 Terugblik MeerJarenPlan 2005-2008 2 Huidige financiële situatie 3 Nationaal Sportbeleid 4

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1 . BIJLAGE 6 Aan: Algemene Vergadering 2012 Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012 Betreft: Jaarplan KNRB 2012 Jaarplan 2012 KNRB 1 Inleiding In 2009 heeft de KNRB het Meerjarenplan KNRB 2009-2012 Aan

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Aan: Algemene Vergadering 2011. Van: Bestuur KNRB Datum: 9 februari 2011. Betreft: Jaarplan 2011. Jaarplan 2011 KNRB 1

BIJLAGE 4. Aan: Algemene Vergadering 2011. Van: Bestuur KNRB Datum: 9 februari 2011. Betreft: Jaarplan 2011. Jaarplan 2011 KNRB 1 . BIJLAGE 4 Aan: Algemene Vergadering 2011 Van: Bestuur KNRB Datum: 9 februari 2011 Betreft: Jaarplan 2011 Jaarplan 2011 KNRB 1 Jaarplan 2011 THEMA / A Roeien heeft een sterk en positief profiel A.1 De

Nadere informatie

Regiobijeenkomsten. september 2015

Regiobijeenkomsten. september 2015 Regiobijeenkomsten september 2015 Agenda 19.00 uur inloop 19.30 uur nieuw programma nationale wedstrijden 20.00 uur Meerjarenambities 2016+ 20.45 uur vragen en afronding 21.00 uur einde en afsluitend drankje

Nadere informatie

Beleid Talentontwikkeling 2012-2020

Beleid Talentontwikkeling 2012-2020 Beleid Talentontwikkeling 2012-2020 Datum: Thursday 15 December 2011 Auteur: Boudewijn van Opstal en Jeroen Spaans Inhoudsopgave Aanleiding 1. Ambitie KNRB en doel talentontwikkeling 2. Begrippen 3. Visie

Nadere informatie

Groninger Studenten Roeivereniging Aegir

Groninger Studenten Roeivereniging Aegir Groninger Studenten Roeivereniging Aegir G.S.R. Aegir is een vereniging om sporten en ontspanning te combineren. Het roeien gebeurt op zowel recreatief (competitieroeien) als topsport (wedstrijdroeien)

Nadere informatie

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN WAT BIEDT DE NEDERLANDSE TRIATHLON BOND (NTB) AANGESLOTEN ORGANISATIES (VERENIGINGEN OF STICHTINGEN) DIE NU OF IN DE TOEKOMST EEN COMBIDUURSPORT-EVENEMENT (WILLEN)

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures Bedrijfsroeien in samenwerking met Bedrijfsroeien Roeien: een ideale bedrijfssport De Roeisport Nederland kent circa 28.000 roeiers. Ongeveer evenveel

Nadere informatie

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum HET WATERPOLO OPLEIDINGSCENTRUM: DE OPLEIDING TOT TOPSPORTER Het Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) streeft er naar spelers en speelsters in

Nadere informatie

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures Bedrijfsroeien in samenwerking met Roeien: een ideale bedrijfssport De Roeisport Nederland kent circa 28.000 roeiers. Ongeveer evenveel mannen

Nadere informatie

Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Nereus

Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Nereus Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Nereus A.S.R. Nereus A.S.R. Nereus De Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Nereus, gelegen aan de Amstel, is al sinds 1885 de meest succesvolle studentenroeivereniging

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 INTERNATIONALE TOPTOERNOOIEN IN NEDERLAND

HOOFDSTUK 4 INTERNATIONALE TOPTOERNOOIEN IN NEDERLAND 4 HOOFDSTUK 4 INTERNATIONALE TOPTOERNOOIEN IN NEDERLAND Inleiding Dit hoofdstuk richt zich op de activiteiten in 2006 van prioriteit D: Internationale toptoernooien in Nederland. Prioriteitenmatrix 2005-2008

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking Versterking Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland Professionalisering Positionering Samenwerking 2012-2016 Samenleving Energie uit het hart van de samenleving Sportverenigingen Brancheorganisatie

Nadere informatie

1. Waarom is het systeem van talentherkenning in Nederland nog relatief onderontwikkeld?

1. Waarom is het systeem van talentherkenning in Nederland nog relatief onderontwikkeld? 1. Waarom is het systeem van talentherkenning in Nederland nog relatief onderontwikkeld? Door het fijnmazige systeem van ca. 29 000 sportverenigingen in ons land zal elk talent dat zich aandient als zodanig

Nadere informatie

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio STERA De Stichting Top Events regio Alkmaar (STERA) stimuleert talentontwikkeling. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar

Nadere informatie

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Aanleiding Ambitie Nederlandse sport en overheid: - Nederland bij de Top 10 van de wereld - Nederland op Olympisch niveau in 2016 Minimaal

Nadere informatie

Jong Volwassenen. Een behoud voor de hockeysport. De samenvatting

Jong Volwassenen. Een behoud voor de hockeysport. De samenvatting Jong Volwassenen Een behoud voor de hockeysport De samenvatting Sophie Benus Universiteit Utrecht Faculteit : Bestuurs- en Organisatiewetenschappen Utrecht, 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder

Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder Ewout Schröder Positief Enthousiast Gedreven Theoretische kaders Wat is het doel van talentontwikkeling binnen jouw vereniging? Het te allen tijde (vroeg)tijdig

Nadere informatie

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Maak van uw gemeente een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Op 3 maart 2010 gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Jeugd beleidsplan 2013-2018 Versie september 2008 3 1. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BLZ INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 2 2. ANALYSE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 2 2.1 Stand

Nadere informatie

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging Strategisch Plan 2013-2016 Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging 1 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe willen we dat bereiken? 2 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe

Nadere informatie

Regionale Talentontwikkeling

Regionale Talentontwikkeling Regionale Talentontwikkeling 1 Kaders Regionale Talentontwikkeling Instroomprogramma s voor Talenten onder regie van de sportbond 1.1 Inleiding Het Masterplan Talentontwikkeling heeft voor een enorme impuls

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

Optimist Club Nederland

Optimist Club Nederland Optimist Club Nederland Algemene Ledenvergadering 2013 Plezier, Trainen, Winnen Focus OCN Doelstellingen lange termijn vanuit WAAROM OCN Doelstelling korte termijn Activiteiten tbv realiseren van vastgestelde

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

Ontwikkelen van lerende omgeving en uitdagend prestatieklimaat

Ontwikkelen van lerende omgeving en uitdagend prestatieklimaat Ontwikkelen van lerende omgeving en uitdagend prestatieklimaat Het talentvolle meisje centraal Dit is waar elke ambitieuze speelster van droomt: ooit uitkomen voor Nederland, liefst natuurlijk op een groot

Nadere informatie

(g)roeien richting Rio samen halen, samen brengen. Meerjarenplan. Concept ten behoeve van de AV op 13 oktober 2012

(g)roeien richting Rio samen halen, samen brengen. Meerjarenplan. Concept ten behoeve van de AV op 13 oktober 2012 (g)roeien richting Rio samen halen, samen brengen Meerjarenplan Concept ten behoeve van de AV op 13 oktober 2012 KNRB, bestuur versie 2 oktober 2012 1 Voorwoord...3 1. Inleiding...4 2. Analyse...8 3. Visie

Nadere informatie

Informatie 2016. www.erasmussport.nl Facebook.com/erasmus.sport Twitter@ erasmussport Instagram @ erasmussport #eursport #makeithappen

Informatie 2016. www.erasmussport.nl Facebook.com/erasmus.sport Twitter@ erasmussport Instagram @ erasmussport #eursport #makeithappen Informatie 2016 www.erasmussport.nl Facebook.com/erasmus.sport Twitter@ erasmussport Instagram @ erasmussport #eursport #makeithappen Voorwoord Maart 2016, Rotterdam Dit informatiepakket is bedoeld voor

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Concordia Een vitale vereniging blijven... Tijd voor een nieuwe aanpak?

Concordia Een vitale vereniging blijven... Tijd voor een nieuwe aanpak? Koninklijke Nederlandsche Handboogschutterij Concordia Een vitale vereniging blijven... Tijd voor een nieuwe aanpak? Handboogcongres 2013 9 november 2013 Edwin de Ligter Nieuwe opzet? Van geen beleid naar

Nadere informatie

Algemeen. WK evaluatie

Algemeen. WK evaluatie KNRB 2015 en verder WK evaluatie Algemeen Prachtig toernooi met geweldige organisatie, mooie wedstrijden en heel veel toeschouwers Veel waardering bij FISA Resultaten Nederlanders vielen helaas tegen,

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Gehandicaptenroeien Dordrecht en Omstreken Beleidsplan 2016-2020 Contactadres: Merwekade 92 3311 TH Dordrecht e-mail adres: secretaris@gehandicaptenroeien.nl Bank: Rabo: NL38RABO160380820 t.n.v.

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere voor een combinatiefuncties.

Nadere informatie

Kwalificatielijst Topsporters HG en RUG, studiejaar 2016/2017 (versie maart 2016)

Kwalificatielijst Topsporters HG en RUG, studiejaar 2016/2017 (versie maart 2016) Kwalificatielijst Topsporters HG en RUG, studiejaar 2016/2017 (versie maart 2016) Om officieel in aanmerking te komen voor topsportfaciliteiten en eventueel een topsportbeurs van de Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

Welkom op de Algemene Vergadering. 5 maart 2016

Welkom op de Algemene Vergadering. 5 maart 2016 Welkom op de Algemene Vergadering 5 maart 2016 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Ingekomen stukken 3. Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 21 november 2015 4. Bestuursmededelingen 5. Jaarverslag

Nadere informatie

1. Voorbeeldtitel. Voorbeeldtekst. NOOC Competitieforum. Ouderejaarsroeien

1. Voorbeeldtitel. Voorbeeldtekst. NOOC Competitieforum. Ouderejaarsroeien 1. Voorbeeldtitel Voorbeeldtekst NOOC Competitieforum Ouderejaarsroeien 1 i. Inhoud 1. Bevindingen Bestuursbokaal 3 2. Inventarisatie oorzaken van het ledenverloop 4 3. Verticale/horizontale ledenbinding

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017

Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017 Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017 Vastgesteld 1 mei 2014 "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke

Nadere informatie

Bijlage 7. Vraag en antwoord

Bijlage 7. Vraag en antwoord Bijlage 7. Vraag en antwoord (op basis van de vragen van leden in de leden enquête, mei 2016) - Kunnen we niet meer sponsoring voor de KNRB krijgen? o De totale sponsor markt neemt waarschijnlijk iets

Nadere informatie

Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019

Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019 Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019 Oktober 2014 Beleidsplan IJsclub Tilburg 2015-2019 De IJsclub Tilburg (verder genoemd IJCT) is opgericht op 20 december 1963 en bestaat momenteel al 51 jaar.

Nadere informatie

PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3

PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3 PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3 Wanneer Wat Waar 9.00-9.30 Ontvangst & inschrijven Aula 9.30 9.45 Opening & welkom: Stan Stolwerk (NHB) Aula 9.45 10.00 Plenaire presentatie: Hein Veerman (NOC*NSF) Aula 10.00

Nadere informatie

Sponsorplan

Sponsorplan Inhoudsopgave 2. Introductie woord vooraf.2 3. Sponsorpropositie 3 - Kijk op badminton - Kijk op sponsoring - Wat levert het op? 4. Sponsor onderdelen 4 5. Sponsor pakketten..5 6. Contact en contract..

Nadere informatie

Sporthalsessie Almere Pioneers dd. 22-09-2015

Sporthalsessie Almere Pioneers dd. 22-09-2015 Sporthalsessie Almere Pioneers dd. 22-09-2015 1. Stellingen 1. Alle selectieteams van Almere Pioneers moeten op het hoogste landelijke niveau spelen Almere is één van de grootste gemeentes in NL Daarbij

Nadere informatie

fun snel licht sliding rigger innovatief stabiel Sportief bewegen op het water Voor recreant en (top)sporter

fun snel licht sliding rigger innovatief stabiel Sportief bewegen op het water Voor recreant en (top)sporter het NIEUWE roeien Sportief bewegen op het water Op een supergezonde manier genieten van de vrijheid van het water, waar, wanneer en zo vaak u wilt! Dat kan met de boten van Volans Rowing. Deze nieuwe,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0020 Rv. nr..: 10.0020 B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: 10.0129 Naam programma +onderdeel: 8. Cultuur, Sport en Recreatie Onderwerp: Evaluatie Topsportbeleid 2006 2008

Nadere informatie

Beleidsplan Swift voor de periode 2013-2018

Beleidsplan Swift voor de periode 2013-2018 Beleidsplan Swift voor de periode 2013-2018 Missie De missie van Swift is: Het fietsen in de Leidse regio stimuleren en organiseren in de breedste zin van het woord en op alle niveau s. Van sportieve recreatie

Nadere informatie

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH Jaarplan 2016 van de Nederlandse Minigolf Bond In het meerjarenbeleidplan van 2012 tot 2016 waardig aan de slag staan de hoofddoelstellingen die in deze periode gehaald dienen te worden. Elk jaar zal er

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

Geachte afgevaardigden,

Geachte afgevaardigden, Aan: Afgevaardigden Algemene Vergadering c.c.: Educatie Commissie Betreft: Stand van zaken Masterplan Educatie Van: Bestuur NBB Datum : 15 november 2012 Aantal pagina s: 5 Geachte afgevaardigden, Ongeveer

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Parafen met datum

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Parafen met datum Onderwerp: Gemeentelijke bijdrage voor aanstellen professional bij de Hoogeveense Hockey Club Voorgesteld besluit: 1. Eenmalig 10.000,- bijdragen aan de Hoogeveense Hockeyclub (HHC) om in het kader van

Nadere informatie

Betreft: Advies aanstelling Technisch Coördinator bij Altis Inleiding

Betreft: Advies aanstelling Technisch Coördinator bij Altis Inleiding Voor: Informatieavond TC Altis (9 februari 2016) Van: Werkgroep Technisch Coördinator Betreft: Advies aanstelling Technisch Coördinator bij Altis Datum: 30 januari 2016 Inleiding De ledenvergadering van

Nadere informatie

Informatiebrochure voor verenigingen. Doe mee en word in 2013 ook aanbieder van Start Handboogsport!

Informatiebrochure voor verenigingen. Doe mee en word in 2013 ook aanbieder van Start Handboogsport! Doe mee en word in 2013 ook aanbieder van Start Handboogsport! Inleiding De Nederlandse Handboog Bond breidt in 2013 haar dienstverlening aan handboogverenigingen verder uit. De NHB doet dit met de landelijk

Nadere informatie

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden M.M.V. De Nederlandse Bridge Bond De Koninklijke Nederlandse Dam Bond De Nederlandse

Nadere informatie

Junioren TopRoeien Nederland 2016+

Junioren TopRoeien Nederland 2016+ Junioren TopRoeien Nederland 2016+ Opsporen en begeleiden Investeren in goud = Investeren in de toppers van de toekomst Bijlagen: - Visiedocument Jeugdtoproeien, v. 1.3 (maart 2015) - Factsheets Junioren

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding Reeds sinds 1993 voert de Nederlandse Badminton Bond een actief beleid om Talenten tijdig te ontdekken en regionaal en centraal op te leiden tot Topspeler.

Nadere informatie

Pathway Heren XV. oprichting Nationaal Topsport Centrum. Versie 4 16 juni 2013

Pathway Heren XV. oprichting Nationaal Topsport Centrum. Versie 4 16 juni 2013 Pathway Heren XV oprichting Nationaal Topsport Centrum Versie 4 16 juni 2013 Inhoud Inleiding Meerjarenbeleidsplan NRB 2012-2016 Oprichting Nationaal Topsport Centrum (NTC) Uitvoering 16 juni 2013 versie

Nadere informatie

In- en uitstroom in de KNGU Turnen Dames selecties Versie 2017

In- en uitstroom in de KNGU Turnen Dames selecties Versie 2017 In- en uitstroom in de KNGU Turnen Dames selecties Versie 2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Instromen... 2 2.1. Oranje Selectie... 2 2.2. Jong Oranje Selectie... 2 2.3. Criteria voor de Oranje en Jong Oranje

Nadere informatie

Toekomst van de beachvolleybal competitie Beachvolleybal connects!

Toekomst van de beachvolleybal competitie Beachvolleybal connects! Inleiding Sinds 1989 is beachvolleybal onderdeel van het Nederlandse sportlandschap. Waar de sport begon met pionieren door een kleine groep mensen, is beachvolleybal nu zowel in de top als breedte niet

Nadere informatie

Bestuursplan Geervliet

Bestuursplan Geervliet Bestuursplan Geervliet Samen verder Remco Geervliet Voorzitter Mieke de Wit Algemeen Secretaris Zeno Thijsse Penningmeester Mitchel Eijkemans Secretaris Organisatie Thijs van Rens Secretaris Politiek Marceline

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010 Algemene Ledenvergadering AV Start 78 Donderdag 25 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag algemene ledenvergadering 2009 4. Uitreiking prestatiebekers --- run for

Nadere informatie

Vacature Voorzitter Squash Bond Nederland. Profiel Squash Bond Nederland. Profiel Voorzitter

Vacature Voorzitter Squash Bond Nederland. Profiel Squash Bond Nederland. Profiel Voorzitter Profiel Squash Bond Nederland Squash Bond Nederland is opgericht in 1938 en aangesloten bij sportkoepel NOC*NSF. Internationaal maakt SBN deel uit van de Europese Federatie (ESF) en de World Squash Federation

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel

Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel Nadere informatie kansrijke initiatieven sportaccommodaties Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel In het licht van Road to London 2012 zien

Nadere informatie

Plan NTTB Afdeling ZuidWest

Plan NTTB Afdeling ZuidWest Plan NTTB Afdeling ZuidWest 2012-2014 Inleiding: Bestuursmodel Afdeling ZuidWest Op de ALV op 30 mei 2012 hebben de verenigingen in ZuidWest besloten dat het vrijwillige afdelingsbestuur ZuidWest wordt

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Uitleg programma Doel van deze avond Organisatorische mededelingen Trends Langzaam maar zeker afnemend ledental (maar meer sportconsumenten?)

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET Visie Z&PC Nunspeet 2015 1 INHOUDSOPGAVE: 1. Missie en visie: 1.1 Statutair doel; 1.2 Missie en visie. 2. Organisatie: 2.1 Facilitaire doelstellingen; 2.2 Financiële doelstellingen;

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND aan De (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad van Algemeen Bestuur betreft Informatievoorziening inzake lidmaatschap schaakvereniging status Informatief cc dd 10

Nadere informatie

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld;

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld; Beste Rabobank, Als eerste willen wij u bedanken voor deze unieke mogelijkheid om één van onze wensen en ambities die wij als SportPlus vereniging hebben via deze mogelijkheid waar te kunnen maken. Wij

Nadere informatie

gemeente Eindhoven De kaders van het rijk aangevuld met de gemeentelijke kaders vormen het CTO Eindhoven.

gemeente Eindhoven De kaders van het rijk aangevuld met de gemeentelijke kaders vormen het CTO Eindhoven. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 11R4646 11bst02172 Beslisdatum B&W 06 december 2011 Dossiernummer 11.49.751 RaadsvoorstelBeleidskader Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Inleiding

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden

Samenwerkingsmogelijkheden Samenwerkingsmogelijkheden Delftsche Studenten RoeiVereeniging Laga Op de avond van de 13 e april 1876 werd de Delftsche Studenten RoeiVereeniging Laga opgericht als ondervereniging van het Delftsch Studenten

Nadere informatie

Jaarplan 2015 NWWB. "WIJ" zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!!

Jaarplan 2015 NWWB. WIJ zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!! Jaarplan 2015 NWWB Voorwoord Na het signaleren op de extra algemene ledenvergadering van 9 september j.l., bied ik u, vanuit een min of meer" tegendraadse" houding, namens het interim bestuur van de NWWB

Nadere informatie

UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF

UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF Toelichting IOC/WDSF en NOC*NSF/NADB Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) erkent de World DanceSport Federation (WDSF) als het enige erkende Internationale danskanaal. Dit

Nadere informatie

Frits Avis Er bestaat geen raamwerk voor een sportcarrière

Frits Avis Er bestaat geen raamwerk voor een sportcarrière Frits Avis Er bestaat geen raamwerk voor een sportcarrière Anders dan Natalia Stambulova, volgens wie er zes keerpunten zijn die een sportcarrière kunnen maken of breken, is sportpsycholoog Frits Avis

Nadere informatie

Visie jeugdschaak en nieuw Schoolschaakplan 6-9 jaar. 17 november 2012 Eindhoven

Visie jeugdschaak en nieuw Schoolschaakplan 6-9 jaar. 17 november 2012 Eindhoven Visie jeugdschaak en nieuw Schoolschaakplan 6-9 jaar 17 november 2012 Eindhoven De stand van jeugdschaakland In Nederland zijn we gezegend met: veel jeugdschaakverenigingen, veel mooie jeugdtoernooien,

Nadere informatie

4. Selecties. Zo hoog mogelijk spelen met eigen kweek betekent ook dat we kritisch moeten kijken naar het huidige selectie proces.

4. Selecties. Zo hoog mogelijk spelen met eigen kweek betekent ook dat we kritisch moeten kijken naar het huidige selectie proces. HDS Strategie voor de komende vier jaar. 1. Algemeen. Uitgangspunt voor een vereniging met zo n 900 leden moet zijn dat we ambitie hebben. We willen met Dames, Heren en junioren zo hoog mogelijk spelen.

Nadere informatie

Aegon Open Roeidag. Tips en tools voor het organiseren van een open dag

Aegon Open Roeidag. Tips en tools voor het organiseren van een open dag Aegon Open Roeidag Tips en tools voor het organiseren van een open dag Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Doel 5 2. Organisatie 6 3. Communicatie 7 4. De open dag 8 5. Evaluatie 9 6. Tijdspad 10 3 Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan Keuzes hebben consequenties.

Jaarplan Keuzes hebben consequenties. Keuzes hebben consequenties Voorwoord KEUZES HEBBEN CONSEQUENTIES Vanuit het meerjarenbeleidsplan 2017 e.v. vloeien de jaarplannen voort. Voor u ligt het jaarplan 2017. Er zijn keuzes gemaakt waar de Judo

Nadere informatie

3. analyse huidige situatie Een analyse van de huidige situatie geeft het volgende beeld.

3. analyse huidige situatie Een analyse van de huidige situatie geeft het volgende beeld. Beleidsplan 2014-2018 0. Samenvatting 1. achtergrond en waarom van een beleidsplan 2014-2018 In 1978 zijn in Engeland de eerste World Transplant Games gehouden, waar Nederland ook bij aanwezig was. In

Nadere informatie

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019 Beleidsplan v1.0 november 2015 - oktober 2019 1 Aanleiding Oude beleidsplan liep tot halverwege 2015 Bestuur heeft behoefte aan nieuw beleidsplan Vervolg op sportief coachen traject Ambitie van bestuur

Nadere informatie

OM O HISTORIE TENNIS IN MAASLAND. s&7. turn 0 9 OKT RUIM BAAN VOOR TVM. r^rni. Orftv.Bev" SECR. INGEKOMEN OP Afdoen dooikcms KCC

OM O HISTORIE TENNIS IN MAASLAND. s&7. turn 0 9 OKT RUIM BAAN VOOR TVM. r^rni. Orftv.Bev SECR. INGEKOMEN OP Afdoen dooikcms KCC CS LO- '2.» Cl 4 5 m OM O D M \ HISTORIE TENNIS IN MAASLAND TV M (1964) KNLTB vereniging Nu: 3 banen met 270 leden De Commandeur (1980) Recreatieve vereniging Nu: 9 banen 1140 leden Duo lidmaatschap

Nadere informatie

Sponsorplan VELO Badminton 2016/2017

Sponsorplan VELO Badminton 2016/2017 Sponsorplan VELO Badminton 2016/2017 Wateringen, januari 2016 1 Sponsorplan VELO Badminton VELO Badminton is een badmintonvereniging uit Wateringen. VELO Badminton is ontstaan in 1966 en maakt deel uit

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VV GEMERT

BELEIDSPLAN VV GEMERT Visie BELEIDSPLAN VV GEMERT 2016 2020 Voor alle leden van VV Gemert, actief en passief, staat plezier en tevredenheid in alle geledingen voorop. Voor onze recreatieve teams is dat op een voor hen passend

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding Jaarplan 2016 Inleiding 2016 wordt het derde en laatste jaar van het huidige Meerjarenbeleidsplan 2014 2016. Veel van de eind 2013 uitgeschreven ambities zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk gerealiseerd.

Nadere informatie

overzicht uitkomsten KNRB enquête oktober 2011 ten behoeve van KNRB leden Frans Cornelis 2 November 2011

overzicht uitkomsten KNRB enquête oktober 2011 ten behoeve van KNRB leden Frans Cornelis 2 November 2011 overzicht uitkomsten KNRB enquête oktober 2011 ten behoeve van KNRB leden Frans Cornelis 2 November 2011 1 Vraag 1 t/m 3 - deelname Verenigingen zonder respondenten: Dordtse, Drachten, Drie Provinciën,

Nadere informatie

Toelichting begroting 2017

Toelichting begroting 2017 Koninklijk Nederlands Watersport Verbond Een leven lang zorgeloos watersporten Toelichting begroting 2017 Toelichting 2016 Het begrote resultaat van 2016 was vastgesteld op negatief 104.130,-. Het definitieve

Nadere informatie

ONDERZOEK LEGACY LE GRAND DEPART TOUR DE FRANCE UTRECHT 2015. Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap

ONDERZOEK LEGACY LE GRAND DEPART TOUR DE FRANCE UTRECHT 2015. Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap ONDERZOEK LEGACY LE GRAND DEPART TOUR DE FRANCE UTRECHT 2015 Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap KENNISWERKPLAATS Sportbeleid en - ondernemerschap Sportbeleid: Magda Boven Valesca van Dijk Hiske

Nadere informatie

Topsport en onderwijs

Topsport en onderwijs Topsport en onderwijs Topsporter word je niet zomaar Topsport vraagt veel van de sporter. Je wilt natuurlijk je talent optimaal ontwikkelen, maar aan de andere kant moet jouw sport ook te combineren zijn

Nadere informatie

Wedstrijdsport Senioren HB en DSB. DOELGROEPENOVERLEG 22 november 2014

Wedstrijdsport Senioren HB en DSB. DOELGROEPENOVERLEG 22 november 2014 Wedstrijdsport Senioren HB en DSB DOELGROEPENOVERLEG november 0 Ambitie De KNBSB heeft als doel om de uitstroom van het aantal seniorenleden in de wedstrijdsport met 0% te laten afnemen. KNBSB Integraal

Nadere informatie

Hoofdsponsor KNRB KNRB OPLEIDINGEN

Hoofdsponsor KNRB KNRB OPLEIDINGEN Hoofdsponsor KNRB KNRB OPLEIDINGEN 2 Gecertificeerde opleidingen, goede coaches De afgelopen jaren hebben de opleidingen van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) zeer veel opgeleide instructeurs

Nadere informatie

ALV 2008 Verenigingsafgevaardigden persoonlijke leden svp melden bij de secretaris

ALV 2008 Verenigingsafgevaardigden persoonlijke leden svp melden bij de secretaris ALV 2008 Verenigingsafgevaardigden persoonlijke leden svp melden bij de secretaris Nieuwegein 14 juni 2008 14 juni 2008 ALV KNAS 2008 1 Algemene Ledenvergadering 2008 Mobieltjes uit s.v.p.! Nieuwegein

Nadere informatie

Aan: College van Bestuur Dd.: 04.07.11 Re: Topsport TU Delft Van: Raymond Browne, hoofd Sport en Cultuur, directie O&S. Topsport TU Delft.

Aan: College van Bestuur Dd.: 04.07.11 Re: Topsport TU Delft Van: Raymond Browne, hoofd Sport en Cultuur, directie O&S. Topsport TU Delft. Aan: College van Bestuur Dd.: 04.07.11 Re: Topsport TU Delft Van: Raymond Browne, hoofd Sport en Cultuur, directie O&S Topsport TU Delft. Deze notitie bevat twee voorstellen: 1. een samenhangend beleid

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 65

Provinciaal blad 2010, 65 Provinciaal blad 2010, 65 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264149, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst!

De jeugd heeft de toekomst! De jeugd heeft de toekomst! het opzetten van een jeugd/juniorenbeleidsplan 30 januari 2016 @ Nationaal roeicongres Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport Geen hoorcollege, Wel een workshop! Waarom wil

Nadere informatie