VDS doelstellingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VDS doelstellingen 2010-2012"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 2 VDS doelstellingen Over de bomen en het bos In dit Hoofdstuk 2 geven we aan wat de VDS graag wil gaan doen in de komende beleidsperiode. In de loop van het ontwikkelingsproces van deze BeleidsNota ontstonden binnen de 5 strategische doelstellingen 21 operationele doelstellingen, elk uitgewerkt met nog eens tientallen acties. Een pak tekst, een massa concrete plannen, voor de lezer misschien net te onoverzichtelijk om onze globale ambities voor te duiden. In deze korte inleiding willen we dan ook voor we ons verliezen in de noodzakelijke details de opmerkelijkste en voor ons belangrijkste zaken eruit lichten. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat de VDS BeleidsNota een ambitieus plan is! Behouden wat goed is! (zie SD1, SD2, SD5) De VDS doet veel, heeft een grote output. Hoewel we kritisch zijn voor onszelf, wordt intern wel vastgesteld dat wat we doen, we meestal ook goed doen (of het op zijn minst onmiddellijk bijsturen tot het wel goed zit). De organisatie van onze vzw staat er, de samenhorigheid is er, iedereen wil er altijd voor gaan. De VDS mag vandaag trots en tevreden zijn, dus willen we ook zeker behouden wat goed is. Een duidelijk profiel, spelen staat centraal (zie SD2, SD3) Als in de voorbije jaren één ding duidelijk werd, is het wel dat de speelpleinsector er echt voor kiest om spelen centraal te zetten. Het speelpleinwerk, nochtans niet blind voor andere noden in de samenleving zoals diversiteit en opvang, blijft de behoefte van kinderen om te kunnen spelen vooraan in het prioriteitenlijstje zetten. De druk neemt toe om de andere functies nog meer belang te geven, maar het jeugdwerk wil het jeugdwerk blijven. De sector worstelt met het evenwicht tussen speelfunctie en bvb opvangfunctie en vraagt dus sturing van de VDS. Getuige daarvan in deze BeleidsNota: twee expliciete strategische en bijna de helft van onze operationele doelstellingen die helemaal over spelen en het bijhorend profiel gaan. Change! Ruimte voor verbreding (zie OD6, OD8, OD13, OD19, OD21) Spelen, zei u? Dan mag de VDS niet blind zijn voor ander aanbod op lokaal vlak binnen de vrije tijd van kinderen: al jaren wordt aanverwant jeugdwerk enkel ondersteund op organisatorisch vlak, maar op vlak van kwaliteitsverbetering te beperkt begeleid of gevormd. Niemand biedt bvb specifieke vorming aan voor de begeleiding van werkvormen zoals Grabbelpas, Swap, mobiele speelinitiatieven, speelstraten. Vormen van (dikwijls gemeentelijk) jeugdwerk die nauw aansluiten bij het speelpleinwerk. De VDS wil uiteraard i.s.m. organisaties als VVJ en Uit De Marge proberen hierop een antwoord te geven en vraagt daarvoor dus expliciet ook extra middelen. Hfst 2 - VDS doelstellingen

2 De VDS wil blijven groeien (zie OD3, OD4, OD11, OD16) Alle VDS medewerkers (vrijwilligers én staf) willen altijd meer doen, meer realiseren, nieuwe acties uitproberen Dit dynamisme is een duidelijk signaal dat de VDS van onder uit willen blijven groeien. Ook vanuit een beleidsbril gekeken, wil de VDS blijven groeien: twee grote trends vragen naar invulling. De nieuwe vrijwilliger is anders, vraagt een andere en intensievere ondersteuning. Als we eenzelfde output willen kunnen blijven realiseren met ons vrijwilligerskorps, vraagt dit een aanpak met nog meer coachende ondersteuning van beroepskrachten. Uitbreiding van ons kader is dus noodzakelijk. Daarnaast merken we dat steden en gemeenten graag ingaan op het VDS aanbod om lokaal procesbegeleiding te krijgen. Is dit een bedreiging, wil een lokale overheid niet meer zelf aan kwaliteitsondersteuning doen en/of dat liever invullen met outsourcing? Alleszins ligt hierin een kans voor de VDS die we moeten aangrijpen: we kunnen hierdoor veel meer effect op lokaal vlak ressorteren. Deze vorm van projectwerk is bovendien ook een nieuwe uitdaging voor het VDS team. Het overzicht Wat volgt in dit hoofdstuk, is de gedetailleerde uitwerking van deze 5 strategische doelstellingen: 1. SD1 De VDS ontwikkelt een actueel en volledig aanbod van speel(plein)ondersteuning 2. SD2 De VDS ontwikkelt een volledig en systematisch aanbod van vorming voor speel(plein)initiatieven 3. SD3 De VDS geeft een profiel aan het speel(plein)werk in Vlaanderen en Brussel, met als uitgangspunt het spelende kind 4. SD4 De VDS is dé praktijkspecialist op vlak van spelen 5. SD5 De VDS is een kwalitatieve organisatie Hfst 2 - VDS doelstellingen

3 1. Strategische Doelstelling 1 De VDS ontwikkelt een actueel en volledig aanbod van speel(plein)ondersteuning De output die de VDS realiseert met het aanbod van speelpleinondersteuning is reeds zeer uitgebreid. Vermits dit samen met SD2 de belangrijkste kerntaak is, wordt binnen deze SD gezocht hoe alle diensten nog sterker, vollediger en beter geïmplementeerd kunnen worden Operationele Doelstelling 1 De VDS verankert zijn huidig aanbod van ondersteunende diensten, blijft deze kwalitatief versterken en kwantitatief uitbreiden 8 De VDS is dé organisatie die in Vlaanderen en Brussel het speelpleinwerk ondersteunt met een uitgebreid pakket aan diensten. Ook in de vorige BeleidsNota gaven we aan dat we dit pakket willen continueren, versterken waar mogelijk en het bereik ervan uitbreiden. Los van welke specifieke dienstverlening zal worden aangeboden, wil de VDS er blijven voor zorgen dat al onze publieksgroepen (van animator tot schepen) gebruik kunnen maken van een ruim en sterk aanbod. Heel wat acties verdienen onze permanente aandacht en nemen we uit de vorige beleidsnota opnieuw over in deze beleidsperiode. 9 Om de doelstelling van een sterk, ruim en uitgebreid aanbod waar te maken, realiseert de VDS minimaal 2/3 uit onderstaande lijst van acties binnen deze OD1. Op deze manier kunnen acties ook sneuvelen wanneer ze bvb geen effect (meer) ressorteren, maar blijft het aantal acties toch op peil. (i.f.v. het jaarlijkse voortgangsrapport) Voor het verwezenlijken van 3 x module 1 begeleiding van lokale jeugdverenigingen kiest de VDS uit deze begeleidingsmodules: jaarlijks krijgen minstens 100 van de aangesloten speelpleinen minstens 1 dagdeel begeleiding jaarlijks krijgen minstens 10 lokale speelpleinen, gespreid over minstens 4 regio s, een intensieve procesbegeleiding of externe audit (uit de VDS programma s Co-Piloot, Touring Speelpleinhulp e.d.) jaarlijks nemen deelnemers van minstens 10 lokale speelpleinen, gespreid over minstens 4 regio s, deel aan de BusToeren (in het kader van CO2 zie ook OD4) jaarlijks worden minstens 250 speelpleinen bezocht tijdens de speelpleinzomer i.f.v. begeleidingsvragen e/o aanbod uitbouw ondersteuning rond de organisatorische onderbouw van het speelpleinwerk: hoe visie invullen op de organisatie van je speelplein (bvb hoeveel kinderen per animator, opvangfunctie versus speelfunctie) 8 In Hoofdstuk 1 hebben we geprobeerd een volledig en overzichtelijk beeld te schetsen van het bereik en de resultaten tot dusver m.b.t. de lopende beleidsperiode. We komen daar bij het schetsen van de uitgangssituaties in dit Hoofdstuk 2 enkel op terug indien nog niet eerder aangehaald of indien een extra klemtoon wenselijk is. 9 Alle acties beschreven in dit Hoofdstuk 2, zijn acties die binnen het kader van deze beleidsnota worden opgezet en waarvoor bijgevolg middelen gevraagd worden aan de Vlaamse Overheid. I.f.v. een volledig overzicht worden uitzonderlijk ook acties vermeld waarvoor geen middelen worden gevraagd, dit wordt dan expliciet vermeld. Hfst 2 - VDS doelstellingen

4 interne ontwikkeling FAQ s: jaarlijks worden 3 thema s in een interne nota gegoten infofiches: jaarlijks worden 10-tal bedeeld aan ganse speelpleinwerk brochures: jaarlijks 3 nieuwe brochures, inhoudelijk of speeltechnisch, verspreid aan minimaal de helft van het speelpleinwerk De VDS organiseert in 2011 een landelijk SpeelpleinTreffen (om de 3 jaar) 2011: bereik van minstens 600 deelnemers van lokale speelinitiatieven (zie ook OD4) trefdagen regionaal (niet in jaar dat er landelijk SpeelpleinTreffen is): in 2010 en 2012, met een totaal bereik van minstens 600 deelnemers van lokale speelinitiatieven (zie ook OD4) vorming- en uitwisselingsweekend voor lokale stuurgroepers jaarlijks minstens één weekend in één regio (in totaal minstens 50 deelnemers van 10 speelpleinen) inhoudelijke studiedagen jaarlijks minstens 3, regionaal of landelijk met een minimaal totaalbereik van 50 deelnemers van 10 speelpleinen uitbouw speelpleinondersteuning in elke regio en op elk niveau: we brengen speelpleinmensen bijeen in regionale speelpleinvergadering: minstens 15 deelnemers van 5 speelpleinen per regio KiCK! vaktijdschrift voor speelpleinen: bereik van 4x zendingen website de geïntegreerde databank regelgeving (i.s.m. Steunpunt Jeugd, VVJ, Formaat en Jeugdwerknet) wordt verder mee onderhouden en blijft een onderdeel van de VDS website er komt minimaal om de 14 dagen een update van nieuws, agenda, e- bib website er komt een jaarlijkse aanvulling van minstens 20 speelideeën deze site wordt elk jaar tijdens de speelpleinzomer gepromoot website er komt in de ganse beleidsperiode een aanvulling van reactiesituaties in 2010 onderzoeken we hoe de site beter kan worden gebruikt op het speelplein zelf website deze ondersteunende site van CO2 (het met de VVJ gezamenlijk opgebouwde vormingsaanbod voor coördinatoren van speelpleinwerking, Grabbelpas of Swap) wordt door de VDS mee onderhouden (niet binnen de gevraagde middelen) MateriaalMagazijn (aanbod goedkoop speelmateriaal) blijft gedragen door de VDS (structurele link als enige aandeelhouder blijft, MateriaalMagazijn blijft financieel zelfbedruipend): via website bestellen wordt in deze beleidsperiode operationeel gemaakt er wordt gezocht naar blijvende koppeling met VDS producten en diensten, productpakketten worden ontworpen i.f.v. bruikbaarheid op het speelplein MateriaalMagazijn levert in opdracht van de VDS ondersteunende materiaalinfo voor speelpleinen (wat kan je doen met? waar geraak je aan? enz) jaarlijks verzorgt MateriaalMagazijn minstens 400 bestellingen voor speelinitiatieven Hfst 2 - VDS doelstellingen

5 occasioneel MateriaalMagazijn bvba opereert m.b.t. de laatste actie geheel op eigen kracht, de knowhow wordt gedeeld tussen de VDS en MateriaalMagazijn. Er is enkel regelmatig onderling overleg. Specifieke jaarlijkse kosten en opbrengsten Personeelsinzet Operationele Doelstelling 2 De VDS draagt zijn aanbod actief uit en bereikt hiermee minimaal de helft van het speelpleinwerk Een actueel en volledig aanbod ontwikkelen is één zaak, het uitdragen een andere. Omdat we ondervinden dat het moeilijk blijft om het bereik en effect te meten van specifieke dienstverlening, willen we meer dan ooit aandacht geven aan de manier waarop de VDS zijn aanbod uitdraagt, aanbiedt en al dan niet ingang vindt op lokaal niveau. Enkel zo kunnen we inspelen op de noden van het lokale werkveld en een nog betere dienstverlening garanderen. De VDS wil niet enkel in woorden dé speelpleindienstverlener zijn, maar wil dit ook gemeten zien in daden. de VDS zoekt nu het bereik kan gemeten worden intern verder naar een objectieve vorm van effectmeting, waarbij voor elk product of dienst aparte indicatoren worden vastgezet operationeel vanaf eerste beleidsjaar jaarlijkse toetsing basisdienstverlening eerste rapport na de zomer van 2010; daarna elk jaar wie AansluitingsBijdrage betaalt, wordt gebruikt als objectieve indicator van het bereik van 'VDS-aanhangers' jaarlijks doet de VDS minimaal de helft van onderstaande specifieke acties om zijn aanbod actief uit te dragen: speelpleinen krijgen in de zomer een wekelijkse e-nieuwsbrief met speeltips stuurgroepen krijgen tijdens het schooljaar elke maand stuurgroeptips ten laatste in het najaar van elk beleidsjaar wordt een jaarkalender gecommuniceerd er wordt in alle communicatie herhaling ingebouwd om bestaande diensten te herlanceren, zodat nieuwkomers in het werkveld mee zijn MateriaalMagazijn laat jaarlijks nieuw speelmateriaal testen op speelpleinen elke beginnende verantwoordelijke (particulier of gemeentelijk) krijgt een introductiebezoek van een medewerker eigen producten worden intern ook zelf gebruikt door alle VDS vrijwilligers (bvb KattenKwaad op cursus, DNA's verklaren voor instructoren) ook animatoren worden rechtstreeks geïnformeerd en uitgenodigd via e-nieuwsbrief (trefdagen, speeltips) via de website kan ingeschreven worden voor de (minstens maandelijkse) e-nieuwsbrief 10 De specifieke jaarlijkse kosten en opbrengsten en de personeelsinzet worden niet aangegeven per operationele doelstelling, maar telkens voor de volledige strategische doelstelling. Hfst 2 - VDS doelstellingen

6 e-nieuwtjes worden rondgestuurd met teasers met korte info waarbij je kan verder lezen op site om het uitdragen van het totale aanbod overzichtelijk te maken, gebruikt de VDS haar SpeelpleinBasisschema als kapstok in 2010 wordt het aanbod op de website a.d.h.v. het Speelplein- Basisschema voorgesteld i.p.v. te vertrekken vanuit de functies producten worden zo concreet als mogelijk voorgesteld de VDS zoekt tijdens de speelpleinzomer naar een aantrekkelijke vorm van direct contact met en op het lokale speelpleinwerk: Speelpleinbezoeken worden verder structureel en strategisch gepland: ook VDS bestuursvrijwilligers worden ingeschakeld; ook lokale stuurgroepers worden bezocht i.p.v. enkel verantwoordelijken er wordt in het eerste beleidsjaar getoetst of Speelpleinbezoeken ook ruimer kunnen gepland worden dan enkel bezoeken op speelplein zelf, bvb op speelpleinweekend; ook om meer animatorenploegen rechtstreeks te bereiken; of via Promoteam; evaluatieteam komt de dagelijkse evaluatie leiden op je speelplein Marva bijt animator: mogen w'efkes binnenkomen het jaarlijkse zomergadget (speelcadeautje) wordt op ludieke manier bedeeld aan animatoren kwantiteit blijft: om de 2 jaar wordt elke speelpleinwerking minstens 1x bezocht. Jaarlijks worden minstens alle leden bezocht de VDS schept een kader en biedt communicatiemogelijkheden waarin interspeelpleinactiviteiten gestimuleerd worden bvb voetbaltornooi, uitwisseling animatoren (PleinRuil: animatoren draaien een weekje op een andere speelpleinwerking mee) geen te verwachten 1.3. Operationele Doelstelling 3 De VDS werkt op maat en klantgericht, zonder zijn eigen missie en visie uit het oog te verliezen In de voorbije jaren ondervond de VDS dat lokale speelinitiatieven meer gebaat zijn met dienstverlening die nauw afgestemd wordt op hun specifieke vragen en noden. De VDS wil daar verder op inspelen en een maat- en klantgericht pakket aanbieden. Dit is geen excuus om enkel in te gaan op kortzichtige verbeterpuntjes, maar voor de VDS een ideale gelegenheid om zijn visie op vrije tijd van kinderen over te brengen. Onze overtuiging over hoe kinderen hun vrije tijd zien, hoe kinderen spelen en hoe je lokaal daarop kan inspelen, blijft een belangrijke waarde voor de VDS. het VDS aanbod Co-Piloot (uitgebreide lokale procesbegeleiding op maat, uit een vast aanbod of vraaggestuurd) wordt na 2 seizoen kritisch geëvalueerd en bijgestuurd: hoe moet de invulling, begeleiding enkel door stafmedewerkers, kan het vast aanbod worden uitgebreid? is het bereik te elitair, kunnen speelpleinverantwoordelijken mee ingeschakeld worden in de procesbegeleiding (peer-to-peer)? 2010: evaluatie en bijsturing jaarlijks minstens 5 uitgebreide procesbegeleidingen ook het auditgedeelte van Co-Piloot (externe analyse van de kwaliteit van de lokale werking) wordt geëvalueerd Hfst 2 - VDS doelstellingen

7 2010: evaluatie en bijsturing jaarlijks minstens 3 audits Een light-versie van Co-Piloot, Touring Speelpleinhulp (in de regio OVL werd geëxperimenteerd met het inschakelen van vrijwilligers in de begeleiding), wordt geïntegreerd in het gehele Co-Piloot aanbod ten laatste voorjaar 2010: Onderzoeken of en hoe een vaste plek krijgt binnen Co-Piloot? Dient dit als antwoord op 'te dure' Co-Piloot? Kan de verdere uitvoering door vrijwilligers? de VDS gaat in op andere vragen naar lokale begeleiding in andere projecten (bvb regionale projecten waarbij een inclusietraject wordt aangegaan met lokale speelpleinwerking), naargelang de financiële mogelijkheden en ruimte binnen takenpakket van de staf de VDS werkt jaarlijks de lijst van meest gestelde vragen bij waar hij in de FAQ s een inhoudelijk antwoord wil op geven (staf zet inhoudelijke antwoorden op papier ingeval (on)verwachte adviesvragen). De uitgewerkte FAQ s worden achter de schermen gehouden om op maat te kunnen vertalen en als strategie om persoonlijke contacten te kunnen uitbouwen Speelpleinen zelf worden aangespoord om mee te denken rond het aanbod van de VDS (niet enkel intervisie) alle speelpleinen worden uitgenodigd op regionale speelpleinvergaderingen De VDS stapt zelf naar de klant en hoort rechtstreeks welke noden die heeft SpeelpleinBezoeken zomer: minstens om de 2 jaar wordt elke speelpleinwerking bezocht nieuwe organisatoren (jeugddienstmedewerkers / particuliere verantwoordelijken) krijgen een introbezoek binnen de 6 maand geen te verwachten Specifieke jaarlijkse kosten en opbrengsten voor de volledige SD1 6. KOSTEN Drukwerk en publicaties , , , Educatieve activiteiten , , , Product(ie)kosten , , ,00 7. OPBRENGSTEN Ontvangsten educatieve activiteiten , , , Ontvangsten producties/producten , , ,00 Personeelsinzet 11 voor de volledige SD1 = 7,20 vte 6 vte uitvoerend (1 per regio, 5 provincies + Brussel-Hoofdstad). Deze medewerkers kunnen ook ingeschakeld worden in de realisatie van de andere doelstellingen (inherent aan hun taakomschrijving). 1 vte teamcoördinator speelpleinondersteuning 0,10 vte administratief 0,10 vte algemeen coördinator groei voor deze SD (t.o.v. dec 08) = + 1 vte: het zou voldoende duidelijk moeten zijn dat, willen we de lijst van bovenstaande ambities waarmaken, één voltijdse kracht per regio, gestuurd door één voltijdse coördinator, een minimum is. 11 In Hoofdstuk 3 wordt een globaal overzicht van de personeelsinzet opgenomen, in de bijlagen eveneens de concrete takenpakketten Hfst 2 - VDS doelstellingen

8 2. Strategische Doelstelling 2 De VDS ontwikkelt een volledig en systematisch aanbod van vorming voor speel(plein)initiatieven Het aanbod van vorming is eveneens zeer uitgebreid ontwikkeld. De bereikte output wordt mede dankzij de uitgebreide, uiterst bekwame en gedreven vrijwilligerspool gehaald. Omdat vorming een uitgebreid en wijd verspreid gehanteerd middel is binnen het geheel van speelpleinondersteuning, besteedt de VDS hier aandacht aan in een aparte SD Operationele Doelstelling 4 De VDS verankert zijn huidig vormingsaanbod en waarborgt de kwaliteit ervan Het vormingsaanbod van de VDS is sterk ontwikkeld, zowel qua bereik als qua inhoud. Daardoor vormt dit aanbod één van de pijlers van het totale pakket aan dienstverlening van de VDS. Ook de gebruikers van de VDS vorming en de lokale verantwoordelijken ervaren het aanbod als uitermate positief 12. De VDS wil dit aanbod verankeren en de kwaliteit waarborgen in een permanent proces (PDCA-cirkel: Plan-Do-Check-Act en vastzetten). De output die de VDS momenteel realiseert, kan enkel gehaald worden door het als volwaardig en onontbeerlijk beschouwen van vrijwilligers. Voldoende personeelsinzet om het engagement en groeikansen voor vrijwilligers te ondersteunen en te optimaliseren, is hier van essentieel belang (zie ook OD16). Om de doelstelling van een sterk en uitgebreid vormingsaanbod waar te maken, realiseert de VDS minimaal 2/3 uit onderstaande lijst van acties binnen deze OD4. Op deze manier kunnen acties ook sneuvelen wanneer ze bvb geen effect (meer) ressorteren, maar blijft het aantal acties toch op peil. de VDS wil het bereik en de kwaliteit van BreedBeeld (maatgericht vormingsaanbod ter plaatse) verhogen door: sessie-inhouden te koppelen aan andere producten van de VDS zoals KattenKwaad, Speelidee, DNA-brochures, TienerLabo te zorgen voor vorm van hand-out om als syllabus mee te geven bij de vorming de intake verder te verfijnen om de wederzijdse verwachtingen beter op elkaar af te stemmen en blijvend op maat te kunnen werken de formule van BreedBeeld aantrekkelijker te maken voor de eigen vrijwilligers zodat VDS instructeurs het aanbod spontaan mee uitdragen te blijven afstemmen op speelpleinrealiteit interne vorming te bieden aan de sessiebegeleiders tweejaarlijkse volledige evaluatie en eventuele bijsturing programma te doen 12 zie ook analyse en SWOT (in Hoofdstuk 1 en bijlagen): naast de bevraging op het SpeelpleinTreffen en de interne en externe analyse i.f.v. deze BeleidsNota, bleek de tevredenheid over het VDS vormingsaanbod ook uit een specifieke bevraging in de regio Antwerpen ( de Kadervormingsenquête ) Hfst 2 - VDS doelstellingen

9 (i.f.v. het jaarlijkse voortgangsrapport) Voor het verwezenlijken van 3 x module 3 begeleiding of vorming van jeugdwerkers kiest de VDS uit deze vormingsmodules: jaarlijks minstens 1750 aanwezigen op de cursussen Animator jaarlijks minstens 250 aanwezigen op de cursussen HoofdAnimator jaarlijks minstens 250 aanwezigen op de cursussen Instructeur op de cursussen Verdere Vorming op de trefdag(en) jaarlijks minstens 150 dagdelen BreedBeeld (vorming ter plaatse en op maat) voor 3000 deelnemers de VDS wil op vlak van interne vorming het rijke aanbod naar zijn vrijwilligers behouden (Vlaams bereik) ongeveer 1/3 instructoren / vrijwilligers op Nationaal InstructorenWeekEnd (regionaal bereik) ongeveer 1/3 instructoren / vrijwilligers op Regionaal InstructorenWeekEnd openstellen van interne vorming naar VDS vrijwilligers die niet als instructeur actief zijn de VDS blijft op Vlaamse niveau een belangrijke aanbieder van vormingen die leiden tot een erkend attest jaarlijks reikt de VDS ongeveer 1000 attesten Animator, HoofdAnimator, Instructeur uit de VDS maakt werk van een VDS cultuur in zijn hele vormingsaanbod door onderzoek te verrichten naar de beleving van cursisten, naar het effect van cursussen en de rol van sfeer, opbouw, visie, deskundigheid, enthousiasme in het vormingsaanbod. De uniformiteit van de cursussen wordt verder doorgevoerd, vanuit de geïmplementeerde visie op spelen en vrije tijd. De overdracht van de visie op spelen en vrije tijd is in het vormingsaanbod een permanente taak Samenwerking over de regiogrenzen heen wordt gestimuleerd als dat blinde vlekken kan wegwerken: bvb cursus Animator in Tienen of Sint-Truiden voor regio Vlaams- Brabant en Limburg bvb gezamenlijk aanbod van cursussen Hoofdanimator in regio Noord- Limburg en Antwerpen de VDS bewaakt de belangrijke link tussen instructoren en de speelpleinrealiteit 100% blijft in de speelpleinrealiteit, waarvan minimum ¾ ook nog effectief actief is op het lokale speelplein en maximum ¼ ex-speelpleinactievelingen zijn het bereik en de kwaliteit van vorming op de regionale en landelijke trefdagen wordt verhoogd, waarbij een methodiekenoverlap van alle vormingsprogramma s wordt vermeden CO², het gezamenlijke vormingsaanbod van VDS-VVJ voor coördinatoren, moet een grotere impact en een groter bereik halen: er worden jaarlijks minimaal 20 dagdelen CO²-vorming georganiseerd 2010: er wordt overwogen een vorm van CO²-op-maat in te voeren (bvb jeugddiensten van een regio slaan de handen in elkaar om een vorming te organiseren) de VDS bereikt jaarlijks ten minste 50 deelnemers vanuit stuurgroepen van speelpleinen op de CO²-bustoeren tijdens de vakantie (zie ook OD1) CO²: samen met de VVJ: de inhoud en de praktische organisatie wordt gezamenlijk vastgelegd, begeleiding wordt onderling afgesproken, kosten en opbrengsten worden gedeeld Hfst 2 - VDS doelstellingen

10 2.5. Operationele Doelstelling 5 De VDS voorziet in een volledige vormingslijn, van animator tot beleidsmaker Als het vormingsaanbod van de VDS zo succesvol is, heeft dit enerzijds te maken met kwaliteit, anderzijds ongetwijfeld met de volledigheid ervan. De VDS wil ondanks het huidige ruime bereik (zie ook de cijfers in de voortgangsrapporten van de VDS) blijven zoeken naar blinde vlekken, zowel geografisch als in aanbod. Bij het wegwerken van deze blinde vlekken hoort uiteraard een verdere bekendmaking van het aanbod. de VDS verbetert permanent de opstelling en uitvoering van zijn uniforme vormingslijn van animator tot eindverantwoordelijke het thema diversiteit krijgt extra aandacht in het proces van de uniformiteit (op vlak van inhoud) van VDS vormingen. (ganse periode) één van de regionale stafmedewerkers vorming krijgt als expliciete taak het diversiteitsluik te bewaken binnen het reguliere cursussenaanbod (in de loop van de beleidsperiode) actiegericht onderzoek rond blinde vlekken, zowel geografisch in Vlaanderen en Brussel als qua doelgroep de cursus HoofdAnimator wordt meer gebruikt om speelkansen op de lokalen speelpleinen te verhogen en wordt m.a.w. meer als een cursus speelmotor op het speelplein ingevuld waardoor onze visie nog meer ter plekke geraakt. cursisten HA krijgen na de cursus een betere opvolging m.b.t. hun lokale vragen de VDS richt zich in de promotie van zijn vormingsaanbod ook op andere kanalen met rechtstreekse communicatie naar jarigen (i.p.v. enkel via lokale organisator) bvb Klasse voor Jongeren (als onderdeel antwoord moeilijke zoektocht jonge vrijwilligers) bvb nieuwe media indien de verschillende acties (bvb blinde vlekken, diversiteit) een uitbreiding met zich meebrengt van het aantal cursisten, zal de VDS zijn aanbod proberen afstemmen op de vraag in dat geval zal de VDS ofwel meer initiatieven opzetten, ofwel de bestaande openstellen voor meer deelnemers desgewenst zal de VDS ook meer instructoren rekruteren geen te verwachten 2.6. Operationele Doelstelling 6 De VDS laat in zijn vormingsaanbod ruimte voor vernieuwing, verbetering en experimenteren De VDS behoedt zich voor stilstand en wil blijvend op zoek gaan om het aanbod nog beter af te stemmen op de lokale noden van speelinitiatieven. Wanneer lokaal andere paden worden betreden (vb Grabbelpas, Swap, mobiele werkingen, speelstraten, hefboomwerkingen in maatschappelijk kwetsbare omgeving, ) wil de VDS deze verbreding ook kunnen bedienen met een kwalitatief vormingsaanbod. Afstappen van de bestaande cursuspaden mag Hfst 2 - VDS doelstellingen

11 hiervoor geen beletsel vormen. De VDS heeft de ambitie deze leemte in het huidig jeugdwerklandschap in te vullen. De VDS denkt in de loop van deze beleidsperiode na over de rekruteringsmethode van zijn instructoren en zoekt naar bredere aanspreekmogelijkheden of bereik. de VDS voert alleszins intern de discussie experimenteert eventueel met een open instructeurscursus en/of actieonderzoek en/of andere manieren om instructeurs te werven de VDS past eventueel eveneens de stageopdracht aan De VDS laat het speelpleinwerk zelf meedenken over zijn vormingsaanbod, wil zijn aanbod toetsen aan de speelpleinrealiteit en wil speelpleinorganisatoren betrekken bij cursusinhouden minimaal schakelt het vormingsteam de landelijke en regionale stuurgroepen speelpleinondersteuning (waarin vnl. speelpleinorganisatoren in zetelen) in als klankbord De VDS experimenteert met specifieke vorming i.f.v. de verbreding van het doelpubliek organisatoren (Grabbelpas, Swap, mobiel, speelstraten) in 2010: overleg mogelijke partners, kennisonderzoek brede werkveld, voorbereiden van een brede cursus als 1 ste stap in de verbreding (bvb naar werkvorm Grabbelpas-Swap) in 2010: aanpassingen stageboekje attestcursussen in 2011: experiment brede cursus De VDS werkt (vanwege de verrijking die een divers publiek oplevert en zijn streven een brede jeugdwerkvorm te zijn) aan diversiteit binnen zijn vormingspakket: de VDS implementeert het thema diversiteit op het speelplein in de vormingsprogramma s (zie ook OD9) de VDS streeft ernaar een divers publiek te bereiken met zijn vormingsaanbod (verhogen van de diversiteit van het individueel cursuspubliek leidt automatisch naar een meer diverse instructorenploeg en op termijn divers personeelsplaatje). Bijzondere aandacht gaat naar de diverse samenstelling van de eigen vrijwilligersploegen (zie ook OD9) de VDS gaat in op vragen naar vorming i.f.v. specifieke doelgroepen en werkt zo verder aan de realisatie van zijn eigen diversiteitsplan (interculturaliteit - inclusie - stedelijke context - maatschappelijk kwetsbare jongeren ) de VDS onderzoekt of ook (attesten)vorming voor de specifieke doelgroep van jongeren met een beperking mogelijk kan worden gemaakt (bvb cursus Animator voor jongeren met een handicap) de VDS durft experimenteren met andere cursusmodellen (externaat, weekendformules, op maat, op vraag, exclusief ) als dit de brede toegankelijkheid van zijn cursussen vergroot De VDS laat zijn regioploegen experimenteren met zijn aanbod Verdere Vorming (VV-A en VV-HA). Goed werkende formules of programma s kunnen indien wenselijk worden doorgespeeld van regio tot regio De VDS onderzoekt de nood en wenselijkheid m.b.t. nieuwe programma's van opleiding en vorming, bvb speelconsulentenopleiding, opleiding 'seizoensarbeiders' De VDS kent de nieuwe tendensen binnen jeugdwerk en speelt er op in Verbreding doelpubliek: VVJ, UDM, e.a.? De VDS wil hierin het voortouw nemen en ook deze vormen van lokaal jeugdwerk vorming aanbieden. De partners worden ingeschakeld vanuit hun kennis van de werkvorm. De uitvoering ligt in VDS handen. Hfst 2 - VDS doelstellingen

12 vorming i.f.v. specifieke doelgroepen gebeurt enkel wanneer dit kan in samenwerking met andere actoren: de VDS levert de knowhow m.b.t. de vorming, de partners leveren publiek Specifieke jaarlijkse kosten en opbrengsten voor de volledige SD2 6. KOSTEN Vormingsinitiatieven 6150 Vergoedingen medewerkers , , , Verplaatsingskosten medewerkers (niet-personeel) , , , Huur lokalen , , , Verblijfskosten , , , Aankoop materiaal , , , Andere kosten 7.000, , ,00 7. OPBRENGSTEN Ontvangsten vormingsinitiatieven , , ,00 Personeelsinzet voor de volledige SD2 = 8,30 vte 6 vte uitvoerend (1 per regio, 5 provincies + Brussel-Hoofdstad). Deze medewerkers kunnen ook ingeschakeld worden in de realisatie van de andere doelstellingen (inherent aan hun taakomschrijving). 1 vte teamcoördinator vorming 1 vte extra uitvoerend (OD6 verbreding doelpubliek) 0,20 vte administratief 0,10 vte algemeen coördinator groei voor deze SD (t.o.v. dec 08) = + 3 vte: De groei die hier wordt ingevuld, kent een organisatorische en inhoudelijke logica. Enerzijds vraagt het ondersteunen van een uitgebreid vormingsteam van vrijwilligers vandaag meer input, zelfs één medewerker per regio is geen overbodige luxe. De output van de VDS t.a.v. de rest van het jeugdwerk bewijst dit (+ 2 vte). Anderzijds is het vanzelfsprekend dat de uitbreiding van het doelpubliek meer personeelsondersteuning zal vragen (+ 1 vte), zowel van de extra kracht(en) als van de bestaande vormingsmedewerkers Hfst 2 - VDS doelstellingen

13 3. Strategische Doelstelling 3 De VDS geeft een profiel aan het speel(plein)werk in Vlaanderen en Brussel, met als uitgangspunt het spelende kind Binnen de sector wordt zowel op lokaal als op Vlaams niveau gediscussieerd over het profiel van het speelpleinwerk. Naast de decenniadiscussie over de opvangfunctie en een pleidooi voor echte speelkansen voor kinderen, gaat het in deze SD vooral ook over de verbreding naar andere speelinitiatieven in de vrije tijd van kinderen Operationele Doelstelling 7 De VDS ontwikkelt een definiëring van speelpleinwerk die duidelijk maakt waarin speelpleinwerk zich onderscheidt van ander jeugdwerk en andere vrijetijdsinitiatieven Binnen het ganse georganiseerde vrijetijdsaanbod voor kinderen neemt het speelpleinwerk een bijzondere plaats in: niet-commercieel, voor 80 % georganiseerd door het gemeentebestuur, met de inschakeling van zowel (tijdelijke) jobs als duizenden jonge vrijwilligers, meer dan alleen maar goedkope opvang, breed bereik van een divers publiek, Nog meer dan dat dit vandaag het geval is, wil de VDS duidelijk maken dat speelpleinwerk, zelfs al wordt dat door een openbaar bestuur georganiseerd, een niet te missen plek inneemt in de speeltijd (de vakantie) van kinderen. Omdat het speelpleinwerk niet voor één gat te vangen is, meerdere functies vervult, is het zelf ook wel op zoek naar een eigen profiel. De VDS wil verder de sterke punten van speelpleinwerk in de verf kunnen zetten en wil daarvoor, samen met de sector zelf, een duidelijke afbakening maken. De VDS wil zelf input geven wat voor de organisatie kan bestempeld worden als kwalitatief speelpleinwerk en op die manier een meer concrete invulling en kenmerken geven aan zijn visie. 2010: ontwikkeling van een fictieve of virtuele speelpleinwerking die gebruikt wordt als good practices : implementatie van fictieve speelpleinwerking in bestaande VDS aanbod (bvb website, vorming, begeleidingstrajecten ) De VDS wil zijn visie naast het SpeelpleinBasisschema leggen om zo te bepalen wat we nog moeten aanvullen of duidelijker profileren interne screening 2010 volgende jaren: evt. aanvullingen, bvb organisatieschema De VDS wil het speelpleinwerk, dat als sector vraagt naar een definiëring en profilering, betrekken bij en laten participeren aan het ontwikkelen van kwaliteitskenmerken (tweerichtingsverkeer) 2010: afbakening en toetsing discussiepunten op landelijke en regionale stuurgroepen speelpleinondersteuning en binnen staf speelpleinondersteuning : geschikte methodiek zoeken om lokaal werkveld te laten meedenken geen te verwachten Hfst 2 - VDS doelstellingen

14 3.8. Operationele Doelstelling 8 De VDS blijft zijn visie op spelen en de vrijetijdsbesteding van kinderen verfijnen en uitdragen De VDS ontwikkelde zijn visie op spelende kinderen, steunend op drie pijlers: respect hebben voor de eigenheid van elk kind, vrijheid bieden door een prikkelend en gevarieerd aanbod van impulsen (door vrienden en begeleiders, vanuit omgeving en materiaal) en belang hechten aan het intens spelen van elk kind. In de voorbije twee jaar werd onze kijk op het spelende kind van onder het stof gehaald en samen met vrijwilligers en staf opnieuw ontwikkeld en uitgedragen. Dit proces is steeds aan verandering, herkauwing, versterking onderhevig. De VDS wil hier blijvend op inzetten, ook al gaat dit hier en daar in tegen de tijdsgeest om alles m.b.t. kinderen overbeschermend, proper afgelijnd, en superveilig te houden. De VDS stopt niet met het denken over en ontwikkelen van een duidelijke visie op spelen en houdt deze inhoud permanent in beweging, gebruik makend van zowel praktijkervaringen als van studie en onderzoek De VDS houdt zijn beide voeten op de praktijkgrond bij de verdere visieontwikkeling en visieverbreding en spitst zich verder toe op het concrete zodat hij een praktijkspecialist kan blijven Anderzijds gaat de VDS verbreding in de visie niet uit de weg en maakt ook praktijkvertalingen naar de bredere sector (andere vrijetijdsaanbod, zoals Grabbelpas, Swap, speelstraten, ): visie op spelen en vrije tijd niet enkel t.a.v. speelpleinwerk vertalen De VDS legt eveneens voldoende nadruk op het permanent uitdragen van de visie (zie OD2), zowel intern als extern te 'verkopen' zomer 2010: opname beelden speelvisie en open speelaanbod i.f.v. filmpje (dvd) 2011: afwerking film + implementatie vorming, bezoeken geen te verwachten 3.9. Operationele Doelstelling 9 De VDS stimuleert het speelpleinwerk zich primair te richten naar de doelgroep kinderen (lagere school - kleuters - tieners) en bijzondere aandacht te geven aan het bereiken van specifieke doelgroepen Het doelpubliek van een lokale speelpleinwerking bestaat uit bijna 2/3 lagere schoolleeftijd, ongeveer 1/3 kleuters en (niet overal) een beperkt maar gewaardeerd bereik van tieners. De VDS blijft zijn aanbod dan ook richten op deze 3. In de lopende beleidsperiode werd opnieuw knowhow opgedaan rond kleuters en tieners (worden in 2009 geïmplementeerd in het vaste aanbod), nu wordt door het werkveld zelf expliciet gevraagd naar projecten gericht op de lagere schoolleeftijd. Hfst 2 - VDS doelstellingen

15 Het speelpleinwerk bereikt binnen die leeftijdscategorieën en een breed en divers publiek en wordt daar alom voor geroemd. Het speelplein staat immers open voor àlle kinderen: kinderen met een beperking, met een andere etnisch-culturele achtergrond, uit sociaal kwetsbare omgeving, binnen een stedelijke context, anderstaligen De VDS blijft een trouwe verdediger van die openheid en wil zich dus net als in de voorbije 5 à 10 jaar daar expliciet op blijven focussen door zijn aanbod en projecten. Ervaringen uit acties en projecten rond kleuters en tieners van tijdens de voorbije jaren worden vastgezet in het reguliere aanbod, o.a. als vast aanbod in het aanbod procesbegeleidingen (Co-Piloot) Taalspeler Expeditie Kleuterson TienerLabo De VDS ontwikkelt ook acties/projecten gericht op lagere schoolleeftijd (regionale en landelijke): 1 'groot' project in de totale beleidsperiode op Vlaams echelon bestaande projecten in andere regio's zoals FoodKicks en de ZwerfWerf blijven behouden en worden geïmplementeerd in het vaste aanbod De VDS biedt producten, acties en ondersteuning aan het lokale speelpleinwerk m.b.t. een breed en divers bereik van de speelpleinpopulatie : diversiteit als vast aanbod in het aanbod procesbegeleidingen (Co-Piloot) : projecten inclusie (in minstens 2/3 van de regio s) : projecten maatschappelijke kwetsbaarheid (in minstens één regio) : bestaande producten worden verder verspreid en blijven opgenomen in het VDS-aanbod: de ConflictDisk (omgaan met storend gedrag voortvloeiend uit maatschappelijke kwetsbaarheid), eindrapport Blind Date (drempels van maatschappelijke kwetsbaarheid wegwerken), enz 2010: KattenKwaad (website gericht op jonge animatoren in omgang met storend gedrag) nieuwe verspreidingsimpulsen geven mogelijke projectkansen aangrijpen om nieuwe projecten rond diversiteit in te dienen De VDS ontwikkelt zoals in de voorbije jaren verder bijzondere aandacht voor deze doelgroepen: kinderen en jongeren met een beperking - maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (op cursus?) kinderen in een stedelijke context anderstalige kinderen jaarlijkse bijsturing van het interne diversiteitsplan aandacht voor de diverse samenstelling van de eigen VDS vrijwilligersploegen (zie ook OD6) implementatie van het thema diversiteit in het vormingsaanbod (zie ook OD6) Specifieke jaarlijkse kosten en opbrengsten tenzij projecten aansluiten bij het reguliere aanbod van de VDS, worden via projectsubsidies (diverse bronnen) middelen gezocht om de projecten zelfbedruipend te maken Taalspeler: vzw De Rand projectpartners naargelang het thema (bvb projecten inclusie: provinciebesturen?) Hfst 2 - VDS doelstellingen

16 3.10. Operationele Doelstelling 10 De VDS stimuleert het speelpleinwerk lokaal een beleid te voeren waaraan jongeren kunnen en willen participeren De VDS twijfelt er niet aan: jongeren betekenen een meerwaarde voor de organisatie. De VDS probeert zelf dan ook zoveel mogelijk jongeren te betrekken bij en te laten meedenken aan het beleid dat wordt gevoerd. Op lokaal vlak is dit niet anders: jongeren maakt niet in welk statuut maken daar het verschil tussen een doordeweekse werking en een werking met pit en inspiratie. Ook al moeten zij hierin dikwijls nog groeien, gestuurd worden en zelf nog veel vallen en opstaan, is het speelpleinwerk (net als ander jeugdwerk) een ideale kweekpoel om jongeren een maatschappelijk bewuste rol te laten opnemen. De speelpleinwerking ondervindt daarvan zelf ook de baten: naast het jonge dynamisme en de daaruit voortvloeiende uitstraling, heeft een werking die ingebed is in de lokale samenleving veel meer impact. Jongeren laten meedenken en meebeslissen is dus in alle omstandigheden een win-winsituatie. De VDS beschouwt het speelpleinwerk ook als (leer)traject voor jongeren (o.a. belang van EVC: Ergens verworven competenties i.p.v. eerder/elders ;-)) de VDS verdiept zich verder in het thema EVC en neemt deel aan overlegorganen die hierover worden opgezet door de bovenbouw van het jeugdwerk De VDS zet het lokale speelpleinwerk aan om aandacht te hebben als jeugdwerkvorm ook iets te bieden te hebben aan animatoren de VDS probeert bij communicatie gericht op deze doelgroep ook zelf een coole stijl te hanteren de VDS geeft in zijn eigen communicatie aan dat het speelplein net als ander jeugdwerk de place 2b is de VDS stimuleert lokale werkingen om ook ervaren animatoren te houden de VDS maakt lokale verantwoordelijken via zijn ganse aanbod duidelijk dat jongeren ontwikkelkansen moeten krijgen, recht hebben op een persoonlijk leertraject De VDS heeft een kijk op lokaal vrijwilligersbeleid en brengt dit lokaal onder de aandacht ook bvb jonge animatoren, jobstudenten, (tijdelijke) contracten De VDS wil lokale organisatoren en initiatiefnemers stimuleren om jongeren au sérieux te nemen en hen effectief te laten participeren aan het beleid speelpleinen stimuleren om stuurgroepen of andere organen te organiseren waarin animatoren mogen meespreken de VDS spreekt ook rechtstreeks stuurgroepen (e.d. organen) aan, zodat het lokaal een vanzelfsprekendheid wordt deze te installeren. De VDS organiseert hiervoor uitwisseling (regionale speelpleinvergaderingen, stuurgroepenweekends met vorming en uitwisseling ) idem: deelname aan lokale JR stimuleren geen te verwachten Hfst 2 - VDS doelstellingen

17 3.11. Operationele Doelstelling 11 De VDS wil zijn doelgroep van organisatoren ondersteunen met deskundig advies, professionele begeleiding en antwoord op alle speelpleinvragen De VDS neemt het spelende kind ernstig. Als we het profiel van het speelpleinwerk willen versterken, uitgaande van het spelende kind, wil de VDS zelf het voorbeeld geven door deskundigheid, professionaliteit, snelheid, gedrevenheid en volledigheid uit te stralen. Onze organisatie is in de voorbije decennia geëvolueerd van een hobbyclubje naar een professionele, maar maatschappelijk betrokken organisatie. Dit blijkt o.m. uit de vaststelling dat zowel binnen het jeugdwerk als bij uitbreiding in het ganse socio-culturele werk de VDS een veel gevraagde deskundige is geworden. In eerste instantie wil de VDS kwaliteit blijven bieden aan zijn directe publieksgroepen. de VDS hanteert interne richtlijnen in de professionele omgang met lokale organisatoren. Hierin staat omschreven wat advies, begeleiding en antwoord geven inhoudt binnen de VDS dienstverlening jaarlijks wordt deze (niet-formele) lijst met frontdesktaken bijgestuurd, naargelang verwachtingen van de lokale organisatoren en mogelijkheden van de VDS en zijn medewerkers de VDS blijft zijn regionale benadering van het lokale speelpleinwerk hanteren vanwege de doeltreffendheid van dit model: in de loop van deze BeleidsNota wil de VDS komen tot 3 volwaardige secretariaten (Gent, Leuven, Mechelen), aangevuld met 2 antennepunten (Brussel, Limburg) de VDS maakt geen onderscheid in de lokale organisatievorm. Zowel gemeentelijk als particulier speelpleinwerk worden met het aanbod bediend, en er wordt rekening gehouden met de verscheidenheid van deze publieksgroep (jeugddiensten, andere gemeentelijke diensten, ocmw s, vzw's, buurtcomités, opbouwwerk, jeugdwelzijnswerk ) de VDS onderhoudt zijn expertise m.b.t. vzw-wetgeving de VDS ontwikkelt expertise m.b.t. nieuwe organisatievormen zoals IVA en EVA (intern / extern verzelfstandigd agentschap) de VDS presenteert zich onder deze OD11 als expertisecentrum (Én-énverhaal met OD21 waar de VDS zich als koepel presenteert) de VDS voorziet voor zijn medewerkers interne vorming en opleiding, zodat hij zijn expertise kan behouden de VDS blijft meewerken aan de Databank Regelgeving lokaal: "speel(plein)consulent" en de uitwisseling tussen deze doelgroep (traject JC - traject CO2) de VDS staf netwerkt bewust, organiseert zelf netwerkmomenten voor organisatoren en staat ter beschikking van organisatoren van jeugdwerk e.a.: in elke regio worden jaarlijks meerdere uitwisselingsmomenten georganiseerd deelname aan studie- en vormingsdagen Steunpunt Jeugd, Vlaamse Jeugdraad, VVJ, overheid expertise, regelgeving : gedeelde bezorgdheid met organisaties als de VVJ, Steunpunt Jeugd Samenwerking m.b.t. (website) Database Regelgeving blijft zoals voorheen (inhoudelijke input) Hfst 2 - VDS doelstellingen

18 3.12. Operationele Doelstelling 12 De VDS tracht de perceptie van speelpleinwerk vorm te geven door zich ook te richten op ouders, politici en beleidsmakers op alle niveaus Met zijn directe publieksgroepen heeft de VDS nu reeds een uitgebreid contact, zij kennen als rechtstreeks betrokkene meestal wel de rijkheid van het speelpleinwerk. Toch moeten we nog meer dan vandaag inzetten op publieksgroepen die aanverwant maar dikwijls even bepalend zijn: ouders, politici, de publieke opinie. De VDS wil hier vooral inzetten om het speelpleinwerk het cliché te laten overstijgen: méér dan goedkope opvang, anders dan de jeugdbeweging, breed bereik in de ganse samenleving, professioneel ondersteund, echte speelmogelijkheden voor kinderen, groeikansen voor jongeren de VDS klaart de discussie tussen speelpleinwerk en opvangsector uit, zoekt uit waar verschillen en gelijkenissen zitten tussen opvang en jeugdwerk, of al dan niet samenwerking mogelijk is 2010: discussie intern 2011: discussie in eigen sector (jeugddiensten e.a.) 2012: opvolging in opvangsector de VDS probeert het imago van het speelplein te beïnvloeden door zoveel mogelijk betrokkenen rechtstreeks of via het lokale speelpleinwerk aan te spreken : de VDS reikt het lokale speelpleinwerk tools aan in de omgaan met buren, pers, politici, ouders : de VDS geeft zijn ervaring met pers door aan het lokaal niveau (in vormingsprogramma s, info en advies ) tegen einde beleidsperiode: de VDS plant intern binnen de VDS (regionaal en landelijk) een beperkte mediatraining voor staf en bestuursvrijwilligers de VDS plant een actie naar beleidsmakers n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen oktober 2012 i.f.v. beleidsbeïnvloeding van lokale (gemeente)besturen 2010: ontwikkeling ideeën 2011: beïnvloeding partijprogramma s, politieke jongeren 2012: aanwezig op landelijke partijcongressen 2012: de VDS geeft lokaal lobby-input voor speelpleinwerk t.a.v. lokale politici de VDS maakt van de OpenSpeelpleinDag een jaarlijks wederkerend publiek moment de VDS probeert het lokale speelpleinwerk te overtuigen van het mediabelang van één gezamenlijke opendeurdag de VDS stimuleert hierbij het actief betrekken van of richten op ouders de VDS gebruikt deze OpenSpeelpleinDag als middel om ook in de populaire media te geraken (damesbladen, gezinsmagazines )? geen te verwachten Hfst 2 - VDS doelstellingen

19 Specifieke jaarlijkse kosten en opbrengsten voor de volledige SD3 6. KOSTEN alle kosten zitten reeds vervat onder de kosten van SD1 en SD2 7. OPBRENGSTEN Gemeenten of andere lokale besturen , , ,40 Personeelsinzet voor de volledige SD3 = 1,30 vte 0,50 vte uitvoerend (OD11 projecten, begeleidingen) 0,50 vte coördinator visie-projecten-ontwikkeling 0,10 vte coördinator communicatie (OD12 perceptie) 0,20 vte algemeen coördinator groei voor deze SD (t.o.v. dec 08) = + 0 vte. Dat hiervoor geen personeelsgroei expliciet wordt opgenomen, ligt aan de invulling van de taken die binnen deze SD3 uitvoerend ook mee worden opgenomen door uitvoerend regiopersoneel speelpleinondersteuning en vorming (SD1+SD2). Hfst 2 - VDS doelstellingen

20 4. Strategische Doelstelling 4 De VDS is dé praktijkspecialist op vlak van spelen De ontwikkelde visie op spelen wordt voornamelijk gevoed met onze uitgebreide praktijkervaringen. De VDS illustreert dit met een fonteinmodel: het water ontspruit uit een basis en wordt dan verder en breder verspreid, mengt zich samen met vers water aan de basis en verspreidt zich opnieuw en opnieuw Naast het mooier, hoger, breder maken van de fontein, richten we ons in deze SD ook op de kwaliteit van het water zelf Operationele Doelstelling 13 De VDS onderbouwt al zijn producten vanuit een helder omschreven visie en verdedigt in zijn visie en de implementatie ervan het recht van kinderen op spelen In de lopende beleidsperiode werd een eigen kijk ontwikkeld op de vrije tijd van kinderen, op het spelen van kinderen en hoe dit alles te vertalen naar spelen op het speelplein 13. Zo n kijk is nooit af en zal door nieuwe inzichten uit de praktijk of uit studie en onderzoek voortdurend worden bijgestuurd. Eén zaak staat wel vast: het spelende kind zal daarbij steeds ons uitgangspunt zijn. Volgens de VDS ligt binnen de context van een speelpleinwerking de grootste kans om, binnen een georganiseerd aanbod, te komen tot intens spelen. In deze operationele doelstelling gaan we op zoek naar onze verdere inhoudelijke ontwikkeling vanuit de uitgangspunten theorie (studie, onderzoek) en praktijk (speelplein, maar ook andere speelinitiatieven) en de voor ons noodzakelijke raakpunten tussen beide. Een open speelaanbod (de meest duidelijke exponent van onze visie op spelen op het speelplein) wordt als organisatiemodel voor speelpleinen verder gelanceerd en onderhouden binnen het gehele aanbod van de VDS Tegen eind 2012 opereert meer dan de helft van het speelpleinwerk vanuit een dergelijk systeem Binnen zo n open speelaanbod blijft de VDS de speelpleinwinkel voorstellen als een handige en toegankelijke methodiek (open materiaallokaal waar kinderen op elk moment van de speelpleindag zelfstandig speelmateriaal kunnen uitlenen). 2010: we zoeken naar projectmiddelen om als voorbeeldfunctie met een Pretcamionette rond te kunnen trekken op speelpleinen (met als doel zo het systeem van een speelwinkel aan de man te brengen). Enkel indien dit met externe middelen kan worden gerealiseerd, maken vanaf start tot het einde van de beleidsperiode op deze manier jaarlijks 8 speelpleinwerkingen kennis met deze voor hen nieuwe methodiek De VDS visie op spelen blijft een permanent aandachtspunt, de VDS blijft spelen voorop zetten als de corebusiness van het lokale vrijetijdsaanbod naar kinderen. 13 Deze drie visieteksten vind je ook terug in de bijlagen Hfst 2 - VDS doelstellingen

!! "# $ % & ' & ( )*+, & "-. / "0 / "+1 & 22 & & # & / / / / " " 3 "# 3 3 #

!! # $ % & ' & ( )*+, & -. / 0 / +1 & 22 & & # & / / / /   3 # 3 3 # !! "# $ % & ' & ( )*+, & "-. / "0 / "+1 & 22 & & # & / / / / " " 3 "# 3 3 # 2 1. Voorwoord 45 2.+637 +845. 88.9..227 4545 45425 2282 4522 2485 2 )8* 2 +8 22. #.). :*.2 88..;457.. +2222. 8+22< 222 2 2.23

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

beleidsplan Vocvo 2013-2017

beleidsplan Vocvo 2013-2017 beleidsplan Vocvo 2013-2017 beleidsplan Vocvo 2013-2017 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Technisch voorwoord 7 3 Missie 10 4 Voorstelling van Vocvo 12 5 Gegevensverzameling 14 6 SWOT-analyse 20 7 Doelstellingen

Nadere informatie

PARTICIPATIE ALS BASISDOELSTELLING...

PARTICIPATIE ALS BASISDOELSTELLING... D E C R E E T H O U D E N D E D E F L A N K E R E N D E E N S T I M U L E R E N D E M A A T R E G E L E N T E R B E V O R D E R I N G V A N D E P A R T I C I P A T I E I N C U L T U U R, J E U G D W E

Nadere informatie

2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24

2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24 2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24 2.3.1 Beleid en Beleidsgroepen... 28 2.3.2 Werkgroepen... 32 2.3.3 Vorming... 36

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be BELEIDSPLAN 2012-2016 Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 1. VOORSTELLING 4 1. Coördinaten 4 2. Beknopte Historiek 4 3. De Bestuursorganen 6 4. Het

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORT 2008-2009. Voedselteams vzw. Voortgangsrapport 2008-2009 Voedselteams vzw 1

VOORTGANGSRAPPORT 2008-2009. Voedselteams vzw. Voortgangsrapport 2008-2009 Voedselteams vzw 1 VOORTGANGSRAPPORT 2008-2009 Voedselteams vzw Voortgangsrapport 2008-2009 Voedselteams vzw 1 INHOUDSTAFEL 1. Verhouding van de gerealiseerde acties of activiteiten ten opzichte van de in het decreet vermelde

Nadere informatie

WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND

WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND ADVIES 6 ZORGZAME ONDERNEMERS IN DE ZORG Over managementaspecten en leiderschapsstijl in welzijnsorganisaties Vlaams Welzijnsverbond vzw Guimardstraat

Nadere informatie

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra.

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Uitgevoerd door het Regionaal Integratiecentrum Foyer in opdracht van

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn 2013 Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ PLEEGZORG LIMBURG E. Van Dorenlaan 30 3600 Genk In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn Project Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad

Nadere informatie

Management en operationeel plan

Management en operationeel plan Management en operationeel plan inhoud Oriëntatie...5 I. Algemene bepalingen....9 1. Identificatie mandaathouder....9 2. Juridisch kader...9 3. Opdracht mandaathouder leidend ambtenaar...9 4. Periode...9

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

Inspiratienota Lokaal subsidie en ondersteuningsbeleid

Inspiratienota Lokaal subsidie en ondersteuningsbeleid Inspiratienota Lokaal subsidie en ondersteuningsbeleid Trefwoorden Brede waaier aan ondersteuningsvormen subsidies verenigingen nieuwe verenigingsvormen amateurkunsten artistieke projecten jongeren. Auteurs

Nadere informatie

cursus Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres:

cursus Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres: cursus R U E T C U R T S N I k r e w d g u e j in het Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres: geboortedatum: erkenningsnummer van je cursus:ljw/e45/20.../ stageplaats: stageperiode: Lange

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2015 WiSPER vzw decreet 4 april 2003 over het sociaal-cultureel volwassenenwerk

Beleidsplan 2011-2015 WiSPER vzw decreet 4 april 2003 over het sociaal-cultureel volwassenenwerk Beleidsplan 2011-2015 WiSPER vzw decreet 4 april 2003 over het sociaal-cultureel volwassenenwerk Koetsweg 122 3010 Leuven Tel 016/25 16 21 Fax 016/25 89 94 info@wisper.be www.wisper.be Inhoud 1 Opzet,

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015. Jan Pieter De Naeyerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver 015 63 97 36 info@resocmechelen.be www.resocmechelen.

RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015. Jan Pieter De Naeyerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver 015 63 97 36 info@resocmechelen.be www.resocmechelen. RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015 Jan Pieter De Naeyerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver 015 63 97 36 info@resocmechelen.be www.resocmechelen.be 2 1 INHOUD 2 Voorwoord... 4 3 Missie... 5 4 Visie... 5 5 Strategie...

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

CompetentieCompagnon

CompetentieCompagnon LNC Competent met je talent CompetentieCompagnon Actiemap voor een duurzaam HR-beleid INHOUD Voorwoord 5 Leeswijzer 7 Deel 1 De kernelementen - Kritische succesfactoren of KSF's 1 Visie en strategie 1.1

Nadere informatie

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM oktober-november-december 2007 driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie