Het voorzien van personeel voor het project Financiële Beleids- en Managementsinformatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het voorzien van personeel voor het project Financiële Beleids- en Managementsinformatie"

Transcriptie

1 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat Antwerpen Prijs: 10,80 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING BESTEK nr. 2007/709 Het voorzien van personeel voor het project Financiële Beleids- en Managementsinformatie De kandidatuurstellingen en offertes dienen bezorgd voor: 6 augustus.. op het bedrijf Patrimoniumonderhoud/stafdienst/aanbestedingen (gelijkvloers), Desguinlei 33, 2018 Antwerpen. Dan zal de afgevaardigde schepen of zijn plaatsvervanger overgaan tot het openen van de kandidatuurstellingen en offertes. VOOR BIJKOMENDE INLICHTINGEN OF OPMERKINGEN KAN U TERECHT OP NAVOLGENDE NUMMERS: wat betreft het indienen of inzenden en de opening van de kandidatuurstellingen en offertes: bedrijf patrimoniumonderhoud/stafdienst/aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen: tel. (03) wat betreft andere inlichtingen m.b.t. het dossier : Frank Van Zoom tel 03/ Fax 03/

2 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLICHTINGEN Artikel 1.1. Aanbestedende overheid De aanbestedende overheid is de stad Antwerpen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden de burgemeester Patrick Janssens en de stadssecretaris Roel Verhaert. Artikel 1.2. voorwerp van de opdracht De opdracht bestaat in uit het aanstellen van externen ter ondersteuning van de invoering van een financieel beleid- en managementinformatiesysteem, dat op zijn beurt deel uitmaakt van een algemeen beleid- en managementinformatiesysteem voor de stad Antwerpen (OBMI - project) en de lokale politie Antwerpen. Zowel het nieuwe bestuursakkoord als het Gemeentedecreet maken een uitbreiding van het OBMI - project noodzakelijk en voorzien in een inbedding van het reeds gerealiseerde gedeelte in de reguliere werking van de stad. Artikel 1.3. Aard van de opdracht De opdracht behelst een aanneming van diensten. Artikel 1.4. Gunningwijze De opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure met bekendmaking op grond van art. 17 3, 2 en 4 van de wet van 24 december De procedure bestaat uit twee afzonderlijke fasen. De eerste fase omvat de selectie van de kandidaten : de betrouwbaarheid en bekwaamheid van de kandidaten wordt onderzocht op grond van de in het bestek vermelde uitsluitinggronden en selectiecriteria. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om bijkomende inlichtingen en verduidelijkingen te vragen aan de kandidaten. Voormelde handelingen gebeuren steeds rekening houdend met hetgeen het bestek oplegt en met in acht name van de beginselen van behoorlijk bestuur. Op het einde van deze fase worden er minimum 3 en maximum 5 kandidaten geselecteerd, in zoverre er voldoende bekwame kandidaten voorhanden zijn. Deze kandidaten zullen uitgenodigd worden tot het indienen van een offerte. In de tweede fase zullen de offertes van de inschrijvers inhoudelijk beoordeeld worden. Na de eerste beoordeling zullen de onderhandelingen gestart worden met één, meerdere of alle inschrijvers. Er zullen één of meerdere onderhandelingsrondes gehouden worden. Dit is afhankelijk van de inhoud van de voorstellen van de inschrijvers.

3 De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om bijkomende inlichtingen en verduidelijkingen te vragen en om tijdens de onderhandelingen voorgestelde zaken te weigeren, een aanpassing ervan te vragen of bepaalde voorwaarden op te leggen, evenals de mogelijkheid van een eigen inbreng in de onderhandelingen. Voormelde handelingen gebeuren steeds rekening houdend met hetgeen het bestek oplegt en met in acht name van de beginselen van behoorlijk bestuur. Timing De kandidatuurstelling en de offerte worden op éénzelfde tijdstip opgevraagd. De bureaus krijgen de officiële termijnen toegekend voor indiening van voormelde stukken, d.i. 55 kalenderdagen in totaal, 15 kalenderdagen voor hun kandidatuurstelling + 40 kalenderdagen voor hun offerte. Door de indiening van de kandidatuurstelling en de offerte op éénzelfde moment te laten gebeuren en door gebruik te maken van de verkorte termijn voor de indiening van de kandidatuurstelling (15 i.p.v. 37 kalenderdagen) 1, beschikt de aanbestedende overheid over een tijdsvoordeel. Dit tijdsvoordeel wil zij gebruiken om de externen zo vlug mogelijk te laten starten met als uiterste datum 1 september Ondanks het samen opvragen van de kandidatuurtellingen en de offertes, blijft de procedure in twee fasen gerespecteerd. De bureaus moeten twee afzonderlijke dossiers indienen : een kandidaatstelling en een offerte. Enkel de offertes van de bureaus die geselecteerd zullen worden op basis van hun kandidatuurstelling, zullen bekeken en beoordeeld worden. De aanbestedende overheid zal een beslissing nemen betreffende selectie en niet-selectie en de periode van stand-still respecteren om niet geselecteerden de kans te geven te reageren tegen de genomen beslissing. Artikel 1.5. Wetgeving Voor zover er door de voorschriften van dit bestek niet wordt van afgeweken, zijn op deze gunningprocedure en de uitvoering van de opdracht de volgende bepalingen van toepassing: de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten; (BS ) het koninklijk besluit van 08 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; (BS ) het koninklijk besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor penbare werken en de bijlage tot vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken; (BS ) Bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden waarvan in onderhavig bestek wordt afgeweken:

4 Art. 5 : gelet op de specifieke aard van de opdracht kan geen totale aannemingssom worden vastgesteld waarop de borg kan berekend worden. De borg wordt derhalve vastgesteld op ,- Art 75 (boeten) : de boetebepaling is ter compensatie van het gederfde rendement van het eigen personeel van de stad Antwerpen

5 HOOFDSTUK 2. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Artikel 2.1. Fase 1 : kandidatuurstellingen Uitsluitinggronden De kandidaat kan uitgesloten worden van de verdere procedure, indien hij zich in één of meerdere van de volgende situaties bevindt: 1. in staat van faillissement of van vereffening verkeren, werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2. aangifte hebben gedaan van faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of het voorwerp zijn van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 3. bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de beroepsmoraal aantast; 4. bij hun beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; 5. niet in orde zijn met bijdragen aan de sociale zekerheid; 6. niet in orde zijn met de betaling van belastingen in overeenstemming met de Belgische wetgeving of die van het land waar de inschrijver gevestigd is; 7. zich in ernstige mate hebben schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen Het bewijs van het tegendeel wordt door de kandidaat geleverd door voorlegging van de volgende stukken: - voor 1) en 2): een recent attest van niet faling of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan; - voor 3): een recent uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan; - voor 5): een RSZ-attest van het voorlaatste kwartaal voor het indienen van de offerte; - voor 6): een recent getuigschrift directe en indirecte belastingen uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land; - voor 4) en 7): een verklaring op eer opgemaakt en ondertekend door de kandidaat

6 Selectiecriteria De technische geschiktheid van de kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van volgende referenties: een lijst met uitgevoerde diensten. De lijst heeft betrekking op soortgelijke relevante opdrachten: het inzetten van medewerkers die actief (hands-on) deelnemen aan de financiële bedrijfsprocessen en projecten binnen de klantorganisatie en meer bepaald (gemeentelijke) overheden. De relevante opdrachten hebben betrekking op de laatste 3 jaar. De lijst vermeldt het voorwerp van de opdracht, het bedrag, de datum van uitvoering, voor welke publiek- of privaatrechtelijke instanties ze bestemd waren. De kandidaat verduidelijkt of de opdracht uitgevoerd werd in hoofd- of onderaanneming en op welke onderaannemer(s) eventueel beroep gedaan werd Kandidatuurstelling Vormvereisten De kandidatuurstelling moet in het Nederlands zijn opgesteld. De kandidaat maakt gebruik van de bij dit bestek gevoegde formulieren. Indien hij deze toch op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier moet de kandidaat op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. De documenten worden door de kandidaat of zijn gemachtigde ondertekend Wijze van indienen De kandidatuurstellingen moeten worden bezorgd aan: Het college van burgemeester en schepenen P/a patrimoniumonderhoud, afdeling aanbestedingen Desguinlei 33, GLV, 2018 Antwerpen België De kandidatuurstelling wordt per brief op per bode aan het bestuur bezorgd, op voormeld adres. De kandidatuurstelling wordt in een definitief gesloten omslag geschoven waarop het volgende vermeld wordt : de datum waarop de kandidatuurstellingen worden geopend, de verwijzing naar het bestek Bij verzending per post wordt die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven met opgave van bovenvermeld adres en met de vermelding kandidatuurstelling. De kandidatuurstelling moet worden geschoven in een definitief gesloten omslag waarop zijn vermeld: de datum van de zitting waarop de kandidatuurstellingen worden geopend, de verwijzing naar het bestek. Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, moet

7 die gesloten omslag geschoven worden in een tweede gesloten omslag met de vermelding "kandidatuurstelling". De kandidatuurstelling moet eveneens electronisch (PDF) verstuurd worden naar : t.av. dhr. Maurice Verlackt Openingszitting De kandidatuurstellingen worden geopend op volgend adres: P/a patrimoniumonderhoud, afdeling aanbestedingen Desguinlei 33, GLV, 2018 Antwerpen België Vereiste bijlagen Formulier van kandidatuurstelling Documenten inzake uitsluitingsgronden Documenten inzake selectiecriteria

8 Artikel 2.2. Fase 2 : offerte Gunningcriteria De offerte van de inschrijvers wordt beoordeeld op grond van volgende gunningscriteria: 1. prijs: 45 punten De inschrijver geeft de forfaitaire mandagprijs op in euro voor de drie groepen externen zoals vermeld in artikel 3.1. Alle verschuldigde taksen, rechten en kosten moeten in de prijs begrepen zijn met uitzondering van de BTW. 2. ingezette externen: 35 punten, De inschrijver dient de CV s in van de verschillende externen met vermelding van: 1) persoonlijke gegevens 2) studie en opleiding 3) relatie tot de inschrijver (werknemer onderaannemer) 4) functie 5) relevante ervaring m.b.t. de te gunnen opdracht 3. methodologie: 20 punten De inschrijver beschrijft de invulling van de taken per opgegeven groep van externen en per persoon binnen elke groep, en de wijze van opleiding, coaching en coördinatie van deze personen Offerte Vormvereisten De offerte en de aanvullende bescheiden moeten in het Nederlands zijn opgesteld. Voor het opmaken van zijn offerte maakt de inschrijver gebruik van de bij dit bestek gevoegde formulieren. Indien hij deze toch op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. De documenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend.

9 Wijze van indienen De offertes moeten worden bezorgd aan: Het college van burgemeester en schepenen P/a patrimoniumonderhoud, afdeling aanbestedingen Desguinlei 33, GLV, 2018 Antwerpen België De offerte wordt per brief op per bode aan het bestuur bezorgd, op voormeld adres. De offerte wordt in een definitief gesloten omslag geschoven waarop het volgende vermeld wordt : de datum waarop de offertes worden geopend, de verwijzing naar het bestek Bij verzending per post wordt die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven met opgave van bovenvermeld adres en met de vermelding offerte. De offerte moet worden geschoven in een definitief gesloten omslag waarop zijn vermeld: de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend, de verwijzing naar het bestek. Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, moet die gesloten omslag geschoven worden in een tweede gesloten omslag met de vermelding "offerte". De offerte moet eveneens elektronisch (PDF) verstuurd worden naar : t.av. dhr. Maurice Verlackt Openingszitting De offertes worden geopend op volgend adres: P/a patrimoniumonderhoud, afdeling aanbestedingen Desguinlei 33, GLV, 2018 Antwerpen België Vereiste bijlagen Offerteformulier bewijs van ondertekeningbevoegdheid documenten m.b.t. de gunningcriteria Gestandsdoeningtermijn: De inschrijvers blijven door hun offerte, eventueel verbeterd door het bestuur, gebonden gedurende een termijn van 120 kalenderdagen, ingaand op de dag na de zitting voor de opening van de offertes.

10 HOOFDSTUK 3. CONTRACTUELE EN TECHNISCHE BEPALINGEN Artikel 3.1. Beschrijving van de opdracht Het bedrijf Financiën (Stad Antwerpen) heeft het Project Financieel Beleid - en Managementinformatiesysteem opgestart om informatie gebruiksvriendelijk (beveiligd) ter beschikking te stellen voor verschillende soorten eindgebruikers, o.a. ook voor het financiële luik van de lokale politie Antwerpen. De technische realisatie gebeurt in samenwerking met de intercommunale Digipolis. Voor de uitvoering van dit project worden, naast interne medewerkers, externen ingeschakeld. De opdracht bestaat uit: het inzetten van competente, jonge medewerkers van universitair niveau of van het niveau hoger niet-universitair onderwijs (zowel korte als lange type) die op korte termijn kunnen worden ingezet Ofwel : capaciteit in financiën (groep 1) het inzetten van medewerkers die reeds een gedegen ervaring kunnen voorleggen binnen een financiële afdeling inzake accounting en/of controlling, en terzake de projectcel op een efficiënte en effectieve wijze kunnen bijstaan in het operationeel gebruik van haar systemen en de introductie hiervan binnen de organisatie van de Stad Antwerpen. Ofwel: beheerscontroller in financiën (groep 2) De tijdelijke versterking van het management niveau van de projectcel FIBMI met ervaren specialisten die een ondersteuning kunnen bieden, zowel technisch als qua people management. Deze ondersteuning is gericht op de begeleiding van de roll-out van de nieuwe rapporteringsmethodiek alsook het fungeren als interface tussen de consultants, de projectcel en de gebruikers op het terrein. Ofwel : competentie in financiën (groep 3) De dienstverlener stelt bovendien een permanente coördinator ter beschikking die instaat voor de algemene coaching, opleiding en evaluatie van de externe medewerkers en evaluatie van de voortgang der werkzaamheden. De inhoudelijke taken van de externe medewerkers zullen onder andere bestaan uit: Functioneel bepalen van relevante financiële beleids- en managementinformatie (indicatoren en rapporten) Technisch bouwen, aanpassen en valideren van financiële beleids- en managementrapporten Ondersteunen van het gebruik van de rapporten (opleiding, interpretatie, analyse) Uitwerken van de gevolgen de invoering van het Nieuw Gemeentedecreet op financieel gebied en de invoering van een nieuw boekhoudpakket Ondersteunen en beheren van analytische registraties en de bedrijfseconomische rapportering naar de verschillende operationele stadsbedrijven, aligneren van de analytische boekhouding met de wettelijke boekhouding

11 Functioneel technisch uitwerken van noodzakelijke veranderingen aan de financiële systemen in het kader van het aligneren van de verschillende softwarepaketten zodat er voldoende bewaakt wordt dat de juiste sleutels, verrekeningen en doorboekingen in de verschillende paketten gewaarborgd blijven. De externe medewerkers groep 1 staan op de loonlijst van de dienstverlener. De mogelijkheid dient te bestaan om deze medewerkers op termijn (in principe na 8 maanden) te kunnen aanwerven door de Stad. De externe medewerkers worden door de dienstverlener begeleid en genieten de algemene vorming die door hem wordt voorzien. De externe medewerkers genieten eveneens een specifieke begeleiding door de Stad, in samenwerking met de projectcoördinator voor de specifieke projectgebonden materies alsook die materies die verband houden met de werking van de Stad en de voorbereiding op de wervingsexamens. In een eerste fase zullen voornoemde medewerkers in een project-modus werken, onder leiding van de algemene projectleiding. In een latere fase zullen de medewerkers in, na het succesvol afleggen van het wervingsexamen, kunnen worden opgenomen in de reguliere organisatiestructuren van het departement financiën van de Stad. De dienstverlener zal tevens beschikbaar zijn en zijn input geven met betrekking tot de tactische maatregelen te nemen in het kader van de voortgang van het project, de goede werking en de integratie van de medewerkers in het financieel departement van de Stad, verrekend in het mandagtarief; het team opbouwen op maat (volgens vraag van de stad) en dit met het oog op een mogelijke werving. De Stad moet daarenboven de mogelijkheid geboden worden om actief deel te nemen aan de selectie van de medewerkers van de dienstverlener, dit zowel voor de drie categoriën van medewerkers (opgegeven gedurende hele looptijd van het project i.b.v. de projectbehoeften). De Stad stelt tevens de selectiecriteria in grote lijnen ter beschikking van de dienstverlener.

12 Artikel 3.2. Uitvoeringstermijn De opdracht start vanaf de datum vermeld in de gunningbrief waarmee de opdracht wordt gegund. De initiële inschatting van de duurtijd van het project is twee jaar, doch kan 2 maal met 1 jaar verlengd worden. Artikel 3.3. Kwaliteit en continuiteit Externe medewerkers De dienstverlener opereert op een uniforme manier voor de verschillende invalshoeken van de beoogde dienstverlening. De dienstverlening is niet opgesplitst in afzonderlijke entiteiten, dit om een vlotte wisselwerking te creëren tussen de drie categorieën van medewerkers. De permanente coördinator heeft ten minste 10 jaar relevante ervaring in een mengeling van finance, controlling, projectbeheer, audit en HR. De externen - groep 2 en groep 3 - hebben ten minste 4 jaar relevante ervaring in één van voorgenoemde gebieden. De dienstverlener moet voorzien om in alle gevallen bijtijds beschikbaar "stand-in" medewerkers te hebben, zodat zowel de kwaliteit continu worden gewaarborgd, zowel bij voorziene en onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ongevallen of ziektes). De dienstverlener verbindt zich ertoe om de nodige medewerkers operationeel beschikbaar te stellen binnen een termijn van gemiddeld 1 maand met een maximumtermijn van 2 maanden. verbindt zich er toe als een medewerker door de dienstverlener van het project wordt gehaald, de eerste 5 werkdagen van het vervangend personeelslid niet aan te rekenen. Het bestuur neemt, bij ontevredenheid over externe medewerkers een opzegtermijn van twee weken in acht.

13 Wijziging De dienstverlener verbindt zich ertoe om de medewerkers, die voorgesteld worden in de inschrijving ook effectief in te zetten bij de uitvoering van de opdracht. De dienstverlener verbindt zich ertoe de externe medewerkers die voor de uitvoering van de opdracht opgegeven is, niet te wijzigen, tenzij hij niet anders kan. In dat geval doet hij hiervan onmiddellijk en gemotiveerd mededeling aan het bestuur, die kan beslissen tot inperking of stopzetting van de opdracht, indien deze door de wijziging niet naar behoren uitgevoerd kan worden. Onderdelen van de opdracht kunnen slechts met het schriftelijk voorafgaand akkoord van het bestuur worden uitbesteed aan niet in de offerte bij naam vernoemde derden Het bestuur heeft het recht eenzijdige wijzigingen aan te brengen aan de oorspronkelijke opdracht, gerechtvaardigd door de behoeften van de openbare dienst, voor zover het voorwerp ervan niet wordt gewijzigd en mits een billijke vergoeding indien daar reden toe is. De dienstverlener moet in dit geval bewijzen dat de kostenverhoging het gevolg is van de gevraagde wijziging. De aan de prijs en uitvoeringstermijn van de opdracht aan te brengen wijzigingen, dienen voor uitvoering overeengekomen te worden tussen de partijen. Het bestuur neemt bij daling van personeelsbehoeften, een opzegtermijn van twee weken in acht Overdracht van de opdracht De dienstverlener kan zijn rechten en plichten slechts met de schriftelijke en voorafgaande instemming van de stad overdragen. De stad kan onder geen enkel beding verplicht worden een overdracht te aanvaarden. Een overdracht die zou leiden tot een opdeling van de opdracht wordt bij voorbaat uitgesloten. Artikel 3.4. Controle en toezicht De leiding berust bij het bedrijf financiën, afdeling centrale aankoop en logistiek, Havanastraat 5, Blok C, 2030 Antwerpen 3. Leidende ambtenaar: de heer Frank Van Zoom Verantwoordelijke voor de administratieve opvolging: de heer Maxime van den Bergh Verantwoordelijken voor de controle en technische opvolging: mevrouw Veerle Van Reeth en de heren Geo De Baets en Geert De Blende

14 Artikel 3.5. Financiële modaliteiten Prijsopgave Op kruissnelheid wordt behoefte aan externen en specialisten initieel ingeschat op vijf vte s. Alle prestaties, inclusief de prestaties van de permanent coördinator, zijn begrepen in de mandagprijzen voor de drie groepen externen. Alle verschuldigde taksen, rechten en kosten moeten in de prijs begrepen zijn met uitzondering van de BTW. Voor de externen groep 1, die op korte termijn ingezet moeten worden, moet de mandagprijs in overeenstemming met het loonniveau van de interne medewerkers van de Stad Antwerpen Betaling van de dienstverlening De dienstverlener is verplicht een regelmatig opgemaakte factuur in te dienen. Deze factuur wordt opgemaakt op een maandelijkse basis voor de prestaties van de afgelopen maand. Deze factuur zal door het bestuur worden aanvaard indien zij wordt gestaafd door onderliggende bewijsstukken. Deze bewijsstukken zijn wekelijkse dagstaten die op wekelijkse basis door de dienstverlener worden opgesteld en aan het bestuur de eerste werkdag volgend op de gepresteerde werkweek worden bezorgd. De dienstverlener met vreemde nationaliteit dient een factuur op te maken zonder BTW. Het verschuldigd BTW-bedrag zal door de Stad Antwerpen zelf gekweten worden aan de Belgische BTW-administratie. De facturen moeten in tweevoud, met vermelding van het nummer van de orderbon, de betrokken dienst en het nummer van het bestek, rechtstreeks overgemaakt worden aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. bedrijf financiën, Hofstraat 17 te 2000 Antwerpen Prijsherziening De eventuele schommelingen van de prijzen der producten, de lonen, de vervoertarieven, de sociale lasten en de verzekeringspremies enz. geven het eerste jaar geen aanleiding tot herziening van de prijs. Het tweede jaar zal een prijsverhoging kunnen toegestaan worden die maximaal de stijging van de loonkosten van het stadspersoneel bedraagt Borgtocht

15 De borgtocht wordt bepaald op ,-. Het bewijs van borgstelling dient rechtstreeks te worden overgemaakt aan de Stad Antwerpen, bedrijf financiën/stafdienst/aanbestedingen,desguinlei 33, 2018 Antwerpen en dit binnen de dertig kalenderdagen volgend op de dag waarop de goedkeuring van zijn offerte werd betekend. Artikel 3.6. Taal De voertaal van deze procedure is Nederlands. De dienstverlener en zijn uitvoerders gebruiken uitsluitend Nederlands in hun mondelinge en schriftelijke relatie met het bestuur, zowel in de offerte als tijdens de uitvoering van de opdracht. Artikel 3.7. Eigendomsrechten discretieplicht - integriteit Eigendomsrechten Het bestuur vestigt er uitdrukkelijk de aandacht op dat het uitvoeren van de opdracht geenszins impliceert dat de dienstverlener enig eigendom- of auteursrecht op ev. in bruikleen ontvangen documenten verwerft. Het is de dienstverlener dan ook ten strengste verboden de documenten voor eigen gebruik te reproduceren, te publiceren, te verspreiden, tentoon te stellen of dergelijk gebruik aan derden te verlenen. Tevens worden alle producten die worden aangemaakt in het kader van de opdracht eigendom van het bestuur. De werkwijze, planningsopbouw, gebruikte vormingsmaterialen en methodieken mogen ten alle tijde zonder verdere rechten vanwege de uitvoerende organisatie, door de stad Antwerpen overgenomen en gebruikt worden Discretieplicht De dienstverlener en zijn medewerkers zijn gebonden door discretieplicht met betrekking tot informatie waarvan zij weet krijgen bij de uitvoering van de opdracht. De informatie kan in geen geval zonder schriftelijke toestemming van het bestuur meegedeeld worden aan derden Integriteit De externe medewerkers dienen zich te houden aan de geldende integriteitcode voor het stadspersoneel.(zie bijlage 1) Artikel 3.8. Boeten Boeten wegens laattijdige uitvoering

16 M.b.t. de externen groep 1 wordt als laattijdig beschouwd het overschrijden van de termijn van twee maanden voor aanleveren van gevraagde medewerkers. De boeten wegens laattijdige uitvoering worden berekend per persoon à rata van 20% van de dagprijs van de nodige medewerkers vermenigvuldigd met het aantal werkdagen. Het louter verstrijken van de eventuele verlengde uitvoeringstermijn stelt de dienstverlener in gebreke. Alle voorschriften betreffende de boeten wegens laattijdige uitvoering, treden van rechtswege in werking, zonder kennisgeving of bericht Teruggave van de boeten wegens laattijdige uitvoering: Op straffe van verval moet elke aanvraag tot teruggave van de toegepaste boeten per aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen worden gericht, uiterlijk de zestigste kalenderdag te rekenen vanaf de betaling van de factuur waarop de boeten werden ingehouden. De datum van de aantekening bij de post heeft bewijskracht voor de datum van het verzoekschrift.

17 Artikel 3.9. maatregelen van ambtswege De maatregelen van ambtswege die van toepassing zijn in geval van in gebreke blijven bij de uitvoering van de opdracht zijn: 1 het eenzijdig verbreken van de opdracht; in dit geval verwerft het bestuur van rechtswege het geheel van de borgtocht als forfaitaire schadevergoeding; 2 de uitvoering in eigen beheer van het geheel of een deel van de niet-uitgevoerde opdracht; 3 het sluiten van één of meerdere overeenkomsten voor rekening met één of meerdere derden voor het geheel of een deel van de nog uit te voeren opdracht. De maatregelen onder 2 en 3 worden getroffen op kosten en risico van de in gebreke gebleven dienstverlener. De beslissing van het bestuur om tot de maatregelen van ambtswege over te gaan wordt bij ter post aangetekende brief aan de in gebreke gebleven dienstverlener of aan zijn afgevaardigde bekendgemaakt. Artikel Rechtsvorderingen Op alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. De voertaal is het Nederlands. Antwerpen, 8 juni 2007 Frank Van Zoom bestuurscoördinator

18 BIJLAGEN Formulier kandidaatstelling Offerteformulier Inventaris Integriteitscode

19 GEDRAGSCODE VOOR PERSONEELSLEDEN WERKEN BIJ DE STAD ANTWERPEN WAT WORDT ER VAN ONS VERWACHT? Wij werken met ambtenaren bij de Stad Antwerpen. De burgers en de politici, de bedrijven en de bezoekers, iedereen die hier werkt: zij verwachten van ons allemaal een optimale bijdrage aan het bestuur en de werking van de stad. In hun ogen zijn wij de stad, t Stad. Het is daarom ook belangrijk dat we ons steeds van die verwachting bewust zijn en er dagelijks naar handelen. We komen vast wel eens in een situatie terecht waarin we denken: wat moet ik nu precies doen, wat is verstandig en goed voor de stad? Natuurlijk hebben we uiteindelijk onze eigen, individuele verantwoordelijkheid voor alles wat we doen of laten en moeten we daarover verantwoording kunnen afleggen. In deze gedragscode staan een aantal algemene richtlijnen die ons houvast geven. Diensten en afdelingen kunnen deze nog verduidelijken. We kunnen in concrete gevallen altijd een beroep doen op onze chef of op het Bureau voor Integriteit. Iedereen die leiding geeft, heeft de bijzondere verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we deze gedragscode met z n allen zo goed mogelijk naleven. *De Stad Antwerpen verwacht ook van organisaties van stedelijk belang waarmee de stad samenwerkt, dat zij deze gedragscode in acht nemen. *Voor mandatarissen van de Stad Antwerpen is een aparte gedragscode opgesteld die naar de geest met deze gedragscode overeenkomt en er bij aansluit. Deze gedragscode is gestoeld op vijf gemeenschappelijke waarden: - motivatie en betrokkenheid - klantgerichtheid - samenwerken - integriteit - diversiteit 1 Motivatie en betrokkenheid Wat is de bedoeling? De bedoeling is dat we ons steeds opstellen in het belang van de Stad Antwerpen en er actief aan meewerken dat Antwerpen zo goed mogelijk naar buiten overkomt. Wat betekent dat, in positieve zin? - Dit betekent dat we onze taken serieus nemen; dat we het werk spontaan opnemen en vlot uitvoeren en dat we bereid zijn om een extra inspanning te leveren als het werk daarom vraagt. Of we nu werken aan de voorbereiding van het beleid van het stadsbestuur, of bij de uitvoering, of bij de beoordeling achteraf: we werken er opbouwend aan mee en zetten er al onze kennis bij in. [Op die manier hebben we er zelf ook het meeste plezier in!] - De Stad moet zuinig met haar centen omgaan. We letten dus bij alles wat we doen ook goed op de financiële kant. Maken we geen onnodige kosten, kunnen we besparen door het anders te doen (onze eigen werktijd kost ook geld!), hoe vermijden we toekomstige kosten? Of kunnen we op een redelijke manier de inkomsten verhogen als diensten te goedkoop zijn? We wegen zulke zaken zorgvuldig af en overleggen erover met onze chef. - We zijn het vast niet altijd eens met het beleid, maar toch zijn we loyaal aan de Stad: aan het stadsbestuur, aan ons bedrijf of onze afdeling, ons team. We spreken daarover in positieve termen en we verdedigen de beslissingen van onze leidinggevenden. Maar we zijn ook actief en kritisch als er beslissingen moeten worden genomen. We zetten onze kennis en ons inzicht in voor het beste beleid en de beste manier om het uit te voeren. We stellen onze collega s en onze chef op de hoogte van alles wat belangrijk is voor de taken waar we samen aan werken.

20 - Niet alle Informatie op ons werk is echter openbaar; bepaalde informatie kan bij wet of andere regelgeving geheim zijn. Al dat soort informatie houden we ook geheim voor iedereen die er geen kennis van mag nemen; ook als we inmiddels niet meer in dienst zijn van de Stad Antwerpen. - In de publiciteit kan een uitspraak snel verkeerd worden uitgelegd. Media die in ons werk of onze afdeling geïnteresseerd zijn, verwijzen we altijd eerst naar de woordvoerder van onze afdeling of ons bedrijf. - Als we vakbondsafgevaardigde zijn, bekleden we onze functie en onze verantwoordelijkheden in eerste instantie binnen de organisatie; onze mededelingen aan de media doen we via het secretariaat van onze vakbondsorganisatie. 2 Klantgerichtheid Waar ligt de grens? Natuurlijk hebben we als burger het volledige recht op onze meningsuiting. We mogen ons net als ieder ander kritisch uitlaten over alle openbare zaken. De grens ligt daar, waar het voor onze toehoorders niet meer duidelijk is of we als privé-persoon spreken of als ambtenaar. De grens ligt daar, waar we tegen anderen negatieve dingen over de Stad Antwerpen zeggen zonder dat we die zaken eerst binnen onze eigen organisatie hebben trachten te verbeteren. De grens ligt daar waar we het aanzien van de Stad Antwerpen ernstig zouden schaden. Er geheel over zou zijn als we geheime informatie aan anderen prijsgeven. Wat is de bedoeling? De bedoeling is dat we steeds het algemeen belang voor ogen houden en dat we ons handelen afstemmen op wat onze interne en externe klanten van ons verwachten, op de manier die ze verwachten, zelfs zonder dat ze dat expliciet moeten zeggen of vragen. Wat houdt dat in, als ambtenaar klantgericht zijn? - Als wij zelf ergens klant zijn een dienst afnemen waar we recht op hebben, waar we voor betaald hebben willen we vriendelijk en zakelijk behandeld worden. Dat verwachten burgers dus ook van hun stad en als collega s verwachten we het van elkaar. Dat we hoffelijk zijn; dat we onze diensten vlot en volledig verrichten; dat we onze dossiers snel en efficiënt afhandelen. We zorgen ervoor dat onze afdelingen professioneel werken, dat we over de nodige kennis beschikken, dat we initiatief nemen als dat nodig is. - Verreweg de meeste zaken die blijven liggen, worden er alleen maar moeilijker op. We proberen dus altijd om ons werk zo snel mogelijk te doen, en in ieder geval binnen de afgesproken termijn of een termijn die onze klant als redelijk ervaart. - We laten ook altijd aan onze klanten weten wie we zijn; we maken onszelf met naam en functie bekend en we zijn goed bereikbaar voor onze klanten. We spreken heldere taal en schrijven teksten die iedereen kan begrijpen. Als we informatie geven, vertellen we alles wat ter zake doet, correct en objectief. We helpen mensen die moeite hebben met administratieve procedures en we verwijzen mensen altijd goed door als ze bij ons aan het verkeerde adres zijn. - We reageren snel en gepast op vragen en opmerkingen. Klachten nemen we correct op; ook al zou de ander geëmotioneerd zijn, dan nog blijven we beleefd. Hoe moet het niet? Ergerlijk gedrag, wie kent het niet? Vergeten dat je iemand aan het helpen bent; jezelf onbereikbaar houden; niet terugbellen; een dossier kwijt zijn of laten liggen; onduidelijk zijn in je communicatie. Of erger nog: boos en onbeleefd worden, dreigende taal uitslaan, eenzijdig de communicatie beëindigen. Zulk gedrag leidt alleen maar tot onvrede en is slecht voor het imago van de stad.

21 3 Samenwerken Wat is de bedoeling? Samenwerken betekent dat we onze inspanningen richten op het gezamenlijk belang van onze afdeling, team of bedrijf, de stad, met het oog op een zo goed mogelijk resultaat. Hoe werkt dat? - Het geheel is meer dan de som der delen : dat geldt zeker voor een organisatie als de Stad Antwerpen. Daarom steken we onze energie in samenwerking, in het vlot nakomen van afspraken, in een open manier van met elkaar omgaan, in opbouwende opmerkingen over de manier van werken, in ideeën om resultaten te verbeteren, in het creëren van een goede werksfeer, in collegiale steun aan elkaar. We voelen ons medeverantwoordelijk voor onze collega s en hoe die functioneren. - We steunen onze chef in zijn beslissingen en helpen hem of haar om die zo snel en effectief mogelijk uit te voeren. - Als we een leidinggevende functie hebben, zijn we altijd aanspreekbaar voor onze medewerkers, we luisteren naar hun kritiek en doen er wat mee en we vertellen onze medewerkers op tijd, helder en volledig wat ze over hun werk en hun dienst moeten weten. Wat zijn de struikelblokken? Spanningen op het werk zijn er helaas overal wel eens en onze primaire reacties maken het er dan niet beter op. We gaan hinderen, dwarszitten, of we vertonen vluchtgedrag. Of als chef gaan we een medewerker negeren, op een zijspoor zetten. Dit komt ons werk zeker niet ten goede. Wat doen we bij ongeoorloofd gedrag? - Juist in de samenwerking, of bij het ontbreken daarvan, kunnen we merken dat er dingen gebeuren die niet toegestaan zijn. Als we zien dat een collega of een chef of een medewerker zich niet aan de regels en de gedragscode houdt, ondernemen we actie. (Zie ook onder punt 4, Integriteit.) - Misschien is er sprake van een misverstand en is dat met een gesprek al opgelost. Anders, als iemand handelt in strijd met regels, wetten of gedragscodes, moeten we dit bespreken met onze chef of de hogere leiding. We kunnen dit ook rechtstreeks melden aan het Bureau voor Integriteit. - Verzoeken of opdrachten om aan ongeoorloofde handelingen mee te werken, weigeren we. - Als leidinggevende treden we op tegen medewerkers die zich ongeoorloofd gedragen. 4 Integriteit Wat is de bedoeling? - Als personeelsleden van de Stad Antwerpen moeten we onkreukbaar zijn; ons handelen in naam van de Stad moet altijd correct en betrouwbaar zijn. - Andere partijen - burgers, klanten, leveranciers moeten erop kunnen rekenen dat zij in gelijke gevallen gelijk worden behandeld en dat het algemeen belang van de stad voorop staat. En dat betekent in de praktijk? - We zijn eerlijk tegenover elkaar en het bestuur. - Ook buiten ons werk gedragen we ons op een waardige manier. - We respecteren de eigendommen en de rechten van de stad en gebruiken die alleen voor ons werk. - Bij veel diensten en bedrijven gaan grote belangen om; fraude daarmee, en omkoopbaarheid van degenen die erover kunnen beslissen, zouden grote schade aan de Stad Antwerpen toebrengen aan haar financiële belang, aan haar imago en aan de democratie. Als ambtenaren bestrijden we fraude en corruptie dan ook met alle mogelijke middelen. We zijn alert als er mogelijkheden voor fraude en corruptie ontstaan en we geven

22 vermoedens of constateringen van fraude en corruptie onmiddellijk door aan de stadssecretaris of aan het Bureau voor Integriteit. - Als we voorkennis hebben van besluiten die de waarde van roerende of onroerende goederen kunnen beïnvloeden, houden we die strikt geheim. - We houden onze persoonlijke voorkeur of overtuiging en onze privé-belangen strikt gescheiden van ons werk. Als we bij een bepaalde zaak een persoonlijk belang hebben (via een bedrijf, een persoon, een vereniging), lichten we onze chef over dat belang in en dragen we het dossier aan hem of aan een collega over. - Als we naast ons werk als ambtenaar nog andere functies willen vervullen of al dan niet via tussenpersonen - zaken willen doen, vragen en verkrijgen we daarvoor eerst toelating van het college van burgemeester en schepenen. - We aanvaarden geschenken, gunsten en uitnodigingen voor diners, activiteiten en bedrijfsbezoeken alleen onder strikte voorwaarden: we spreken erover in het openbaar, we stellen onze chef ervan op de hoogte, ze vertegenwoordigen een geringe materiële waarde en ze verplichten ons tot geen enkele gunst of wederdienst. Als we op een uitnodiging ingaan, kadert dat in de uitoefening van ons beroep en in het belang van onze organisatie. - Als we zelf in naam van de Stad Antwerpen andere partijen uitnodigen voor een bezoek, volgen we hierbij het stedelijk reglement op de receptie- en representatiekosten. - Deelname aan buitenlandse werkbezoeken leggen we altijd ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en schepenen. Goedkeuring volgt alleen als het belang van de stad met een werkbezoek is gediend; het college kan het programma aanpassen. We brengen van deze werkbezoeken altijd schriftelijk verslag uit. We zorgen ervoor dat alle gemaakte kosten controleerbaar en verifieerbaar zijn. Waar liggen de grenzen en wanneer is het erover? De grenzen van integriteit liggen scherp. We moeten zelfs de schijn van partijdigheid, afhankelijkheid, willekeur en bevoordeling vermijden. We mogen dus niemand een dienst, een overeenkomst of een tussenkomst beloven die strijdig is met de regels en procedures van de stad. We mogen voor onze diensten geen persoonlijke wederdiensten, gunsten of geschenken vragen of aannemen. We komen nooit tussen ten bate van een partij in individuele dossiers bij het gerecht, de politie of ons bestuur. Wat doen we bij (mogelijke) inbreuken? Elke vermoedelijke of evidente inbreuk op onze integriteit en op de integriteit van de Stad Antwerpen melden we bij onze chef; deze verwittigt de stadssecretaris en die legt de melding voor aan het Bureau voor Integriteit. Zij zorgen voor de passende maatregelen. We kunnen ons ook rechtstreeks richten tot het Bureau voor Integriteit. Zelf nemen wij over dit soort zaken de grootst mogelijke vertrouwelijkheid in acht en behouden we onze objectiviteit. Als we ongeoorloofd handelen van een mandataris constateren, volgen we dezelfde weg. Het Bureau voor Integriteit geeft het dossier door aan de deontologische commissie van de gemeenteraad. 5 Diversiteit Wat is de bedoeling? De mensen met wie we in Antwerpen te maken hebben collega s, burgers, vertegenwoordigers van bedrijven, bezoekers verschillen op tal van vlakken: leeftijd, geslacht, afkomst, taal, cultuur, seksuele geaardheid, opleiding, burgerlijke staat, inkomen. We respecteren al die verschillen en we gaan met ieder individu professioneel om. Wat betekent dat in de praktijk? - We zetten onze vooroordelen opzij. - We behandelen iedereen gelijk, volgens de objectieve criteria die er gelden voor de zaken waarvoor we verantwoordelijk zijn. Waar liggen de grenzen en wat is erover?

23 Discriminatie is verboden. Elke inbreuk op iemands individuele waardigheid is verboden. Binnen het kader van ons werk zijn ongewenste seksuele toespelingen en gedragingen verboden. Ten slotte Bij twijfel of vragen nemen we contact op met onze chef of met de vertrouwenspersoon van onze afdeling of bedrijf.

24 STAD ANTWERPEN CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK INVENTARIS het voorzien van personeel voor het project Financiële Beleids- en Managementsinformatie competente, jonge medewerkers van universitair niveau of van het niveau hoger niet-universitair onderwijs (zowel korte als lange type) die op korte termijn kunnen worden ingezet en die na een termijn van 8 maanden zullen kunnen worden geworven door de Stad (capaciteit in financiën) PER MANDAG (min. 7,5 uur/dag, excl middagpauze) TEGEN BTW medewerkers die reeds een gedegen ervaring kunnen voorleggen binnen een financiële afdeling inzake accounting en/of controlling, en terzake de projectcel op een efficiënte en effectieve wijze kunnen bijstaan in het operationeel gebruik van haar systemen en de introductie hiervan binnen de organisatie van de Stad Antwerpen (beheerscontroller in financiën) PER MANDAG (min. 7,5 uur/dag, excl middagpauze) TEGEN BTW ervaren specialisten die een ondersteuning kunnen bieden, zowel technisch als qua people management (competentie in financiën) PER MANDAG (min. 7,5 uur/dag, excl middagpauze) TEGEN BTW Wij, ondergetekenden..., verklaren ons akkoord met de bepalingen uit voornoemde bestek, en verklaren te hebben nagezien dat alle hier vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op de door de stad Antwerpen opgelegde inventaris/offerteformulier, en nemen daartoe de volledige verantwoordelijkheid op ons. Wij verklaren ons bovendien akkoord dat de bestekbepalingen voorrang zullen hebben bij mogelijke tegenstrijdigheden tussen bepalingen uit het bestek en bepalingen uit de offerte. Tevens verklaren wij dat onze algemene verkoop- of contractvoorwaarden niet van toepassing zijn op onze offerte in het kader van dit bestek

25 Gedaan te ,op de inschrijver(s), (handtekening)

26 Stad Antwerpen Patrimoniumonderhoud KANDIDATUURSTELLLING PO/2007/709 Kandidatuurstelling voor het aanstellen van externen ter ondersteuning van de invoering van een financieel beleid- en managementinformatiesysteem. IDENTITEIT EN ALGEMENE INLICHTINGEN 1. Handelsbenaming : Volledig adres : Telefoonnummer(s) : Faxnummer : B.T.W.-nummer : Inschrijvingsnummer R.S.Z. : 2. Indien opgericht als vennootschap : a. Aard van de vennootschap : b. Datum van haar stichting : c. Naam, voornamen, titel of hoedanigheid van de personen die gemachtigd zijn, afzonderlijk of gezamenlijk (aan te duiden), de vennootschap te verbinden 2. Volledig adres : Telefoonnummer(s) : 2 Bij deze kandidatuurstelling een afschrift voegen van de statuten van de vennootschap en van hun eventuele wijzigingen, met aanduiding van de datum van verschijnen van deze documenten in het Belgisch Staatsblad.

27 Faxnummer : B.T.W.-nummer : Inschrijvingsnummer R.S.Z. : Bij deze kandidatuurstelling eveneens gevoegd : 1) documenten inzake uitsluitingsgronden 2) documenten inzake selectiecriterium De ondergetekende(n) Verzekert (verzekeren) dat deze inlichtingen oprecht en waar zijn; Verbindt (verbinden) er zich toe elke belangrijke wijziging, die er later zou komen in de gegeven inlichtingen van dit formulier, onmiddellijk mede te delen. Te,op.. De kandidaat of zijn gemachtigde (naam en handtekening)

28 INSCHRIJVINGSFORMULIER Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking nr. 2007/709 Ik ondergetekende (naam, voornaam)..., wonende te......straat, nr..., (of indien het een vennootschap betreft) De ondergetekende vennootschap..., nationaliteit:......hebbende haar maatschappelijke zetel te straat, nr.... vertegenwoordigd door:..... (naam, voornaam en titel), (of indien het een tijdelijke vereniging betreft waarvan allen hoofdelijk verbonden) De ondergetekende tijdelijke vereniging..., nationaliteiten: woonplaatsen: vertegenwoordigd door:..... (namen, voornamen en titels ), verbindt/verbinden zich bij deze op mijn/haar roerende en onroerende goederen, overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden zoals omschreven in het onderhandelingsprocedure nr. 2007/709 de diensten uit te voeren aan de prijzen door mij(haar) aangegeven op de behoorlijk ingevulde inventaris gevoegd bij onderhavige offerte. verklaart/verklaren zich akkoord met de bepalingen uit voornoemde bestek, en verklaart/verklaren te hebben nagezien dat alle hier vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het door de stad Antwerpen opgelegde offerteformulier, en neemt/nemen daartoe de volledige verantwoordelijkheid op ons. Hij/zij verklaart/verklaren zich bovendien akkoord dat de bestekbepalingen voorrang zullen hebben bij mogelijke tegenstrijdigheden tussen bepalingen uit het bestek en bepalingen uit de offerte. Tevens verklaar ik/verklaren wij dat onze algemene verkoop-of contractvoorwaarden niet van toepassing zijn op onze offerte in het kader van dit bestek Nummer rekening bij het Bestuur der Postchecks of bij een andere financiële instelling:......

29 ondernemingsnummer :..... RSZ-inschrijvingsnummer: Gedaan te......,op De inschrijver(s) of gevolmachtigden, (handtekeningen) Inlichtingen betreffende de inschrijver Tel. nr.: Fax. nr.: Contactpersoon: Website:

GEDRAGSCODE STAD ANTWERPEN WERKEN BIJ DE STAD ANTWERPEN WAT WORDT ER VAN ONS VERWACHT?

GEDRAGSCODE STAD ANTWERPEN WERKEN BIJ DE STAD ANTWERPEN WAT WORDT ER VAN ONS VERWACHT? GEDRAGSCODE STAD ANTWERPEN WERKEN BIJ DE STAD ANTWERPEN WAT WORDT ER VAN ONS VERWACHT? Wij werken met 7 800 ambtenaren bij de stad Antwerpen. De burgers en de politici, de bedrijven en de bezoekers, iedereen

Nadere informatie

WERKEN BIJ STAD/OCMW ANTWERPEN WAT WORDT ER VAN ONS VERWACHT?

WERKEN BIJ STAD/OCMW ANTWERPEN WAT WORDT ER VAN ONS VERWACHT? Titel 1.1 Gedragscode WERKEN BIJ STAD/OCMW ANTWERPEN WAT WORDT ER VAN ONS VERWACHT? De burgers en de politici, de bedrijven en de bezoekers, iedereen die hier werkt: zij verwachten van ons allemaal een

Nadere informatie

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Raadsleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Ze zijn voortdurend in een dubbele positie: aan de ene kant dienen

Nadere informatie

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Collegeleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Collegeleden zijn voortdurend in een dubbele positie: aan

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Organisatie van het evenement StuDay

Organisatie van het evenement StuDay STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 9,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2008/8062 Organisatie van het

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Gedragscode voor personeelsleden

Gedragscode voor personeelsleden Gedragscode voor personeelsleden WERKEN BIJ DE STAD ANTWERPEN WAT WORDT ER VAN ONS VERWACHT? Wij werken met 7 800 ambtenaren bij de stad Antwerpen. De burgers en de politici, de bedrijven en de bezoekers,

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Het verlenen van juridisch advies met betrekking tot de verantwoordelijkheid bij brandbestrijding in de haven Algemene offerteaanvraag op

Het verlenen van juridisch advies met betrekking tot de verantwoordelijkheid bij brandbestrijding in de haven Algemene offerteaanvraag op Prijs: 7,50 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2008/8149 Het verlenen van juridisch

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. BESTEK nr. 2008/8125

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. BESTEK nr. 2008/8125 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 7,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2008/8125 Informatica-opleidingen

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen 1. BIEDINGSVOORWAARDEN Artikel 1 - Voorwerp Centrum Duurzaam Bouwen vzw biedt via marktraadpleging

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS Bestek verkoop dienst patrimonium en landbouw contactpersoon: Ellen Heyrman, deskundige patrimonium. e-mail: ellen.heyrman@sint-niklaas.be tel. 03 778 32 63, fax 03 766 08 82 STAD SINT-NIKLAAS VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE CONTRACTUELE BEPALINGEN

ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE CONTRACTUELE BEPALINGEN Prijs: 7,00 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2008/8140 Opleidingen Aris it

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2007/8035 Het verzorgen van opleidingen rond

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag,

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het tijdelijk recht tot exploitatie van de multifunctionele ruimte van het Red Star

Nadere informatie

Het leveren van interventiekledij voor dringende geneeskundige hulp ten behoeve van de brandweer

Het leveren van interventiekledij voor dringende geneeskundige hulp ten behoeve van de brandweer STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 10 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2008/8113 Het leveren van interventiekledij

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Conceptnota Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Versie 5.1 CDG000712_conceptnota Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis...

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Artikel 1. voorwerp van de opdracht Het verzorgen van rijvaardigheidscursussen (opleidingsmodule veilig fietsen ) voor fietsers. Artikel 2. wetgeving Voor zover

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van een zomerbar in het gebouw Platform in park Spoor Noord. Artikel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 7,00 ONDERHANDELINGSPROCEDURE BESTEK nr. 2008/939 RAAMCONTRACT VOOR HET

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Raamovereenkomst voor het verlenen van diensten van juridische aard: personeelsmateries

Raamovereenkomst voor het verlenen van diensten van juridische aard: personeelsmateries Prijs: 10,00 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen ONDERHANDELINGSPROCEDURE BESTEK 2008/904 Raamovereenkomst voor het

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract AG VESPA autonoom gemeentebedrijf vastgoed en stadsprojecten Antwerpen Bestek: Opdracht voor aanneming van werken. ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

Addendum gedragscode voor personeelsleden van Financiën

Addendum gedragscode voor personeelsleden van Financiën Addendum gedragscode voor personeelsleden van Financiën Werken bij de stad wat wordt er van ons verwacht? Werken bij Financiën - waar leggen we de nadruk op? Alle voorbeelden die in dit document zijn opgenomen,

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

Aanbestedende overheid. Voorwerp van de opdracht

Aanbestedende overheid. Voorwerp van de opdracht KANDIDAATSFORMULIER Officiële naam: Brusselse Woning Postadres: Kardinaal Mercierstraat 37 Plaats: Brussel Postcode: 1000 België Aanbestedende overheid Voorwerp van de opdracht Kandidatuur in het kader

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. BESTEK nr. 2009/8202

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. BESTEK nr. 2009/8202 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 8,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/8202 Het verzorgen van opleidingen,

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 10,00 OPENBARE AANBESTEDING MET EUROPESE BEKENDMAKING BESTEK nr. 2008/8150 Het drukken van het stedelijke infomagazine Antwerpen.be voor verschijning gedurende

Nadere informatie