o.b.s. Borgloschool Wilhelminalaan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "o.b.s. Borgloschool Wilhelminalaan"

Transcriptie

1 Openbaar Primair Onderwijs Deventer o.b.s. Borgloschool Wilhelminalaan

2 Algemeen Jaarverslag van: Brinnummer: 30 AK Schooljaar: Samenstellers van het verslag: Steven Diepeveen, Rogier Stappers, Anita Roekevisch Bespreking in MR op: December 2010 Indiening bestuur: December 2010 Bespreking met AD op: Februari 2011 Vastgesteld door bestuur op: 2

3 Inhoudsopgave Algemeen 2 1 Inleiding 5 De school en haar populatie 5 Bijzonderheden van dit schooljaar 5 2 Bereikte doelen 6 Streefdoelen en actieplannen 6 Actieplan Instructiegedrag 6 Actieplan Sociaal Emotionele Ontwikkeling 6 3 Leerlingen 7 Situatie in de wijk 7 Schematisch ziet onze leerling populatie er als volgt uit 8 Weging van leerlingen 9 In- en uitstroom gegevens 10 Overige uitstroom 11 4 Personeel & organisatie 12 De overlegstructuur binnen de Borgloschool Wilhelminalaan 12 Overleg directeur 12 De teamsamenstelling Mutaties t.o.v Ziekte van medewerkers 14 Gesprekcyclus 14 Begeleiding startende leerkracht 14 Klassenbezoeken 15 Deskundigheidsbevordering 15 5 Onderwijs & zorg 16 Ontwikkelingen en vernieuwingen 16 Tussen- en eindopbrengsten van de school 17 6 Huisvesting 17 Onderhoud gebouwen 17 7 Financiën 18 Meerjaren Investerings Plan Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 8 Externe relaties 19 Stagiaires en Opleidingsschool 19 Contact met Saxion 19 Contact met het ROC 19 Contact met VO 19 Brede School ontwikkeling 19 Studiebegeleiding 20 9 Profilering en promotie 21 De pareltjes binnen de school 21 Enquête onder het personeel 21 Pers 21 Kindcentrum Kei Strategisch beleid 23 Planning middenlange- en langere termijn 23 Centrale aandachtsgebieden komend schooljaar 23 Ontwikkelingen Nieuwe Wijkvoorzieningencentrum 23 3

4 11 Overig 25 Bijlage 1 26 Loopbaangesprekken 26 Bijlage 2 27 Nascholing 27 Bijlage 3 Startnotitie Kindcentrum Keizerslanden 28 Bijlage 4 29 Folder Kindcentrum Keizerslanden Bijlage 5 30 Tussenstand Kei 13 4

5 1 Inleiding De school en haar populatie De openbare Borgloschool maakt (samen met collega Interconfessionele Daltonschool de Horizon) al enkele jaren deel uit van brede school De Keizersbrug in de wijk Keizerslanden. We zijn een wijkgeoriënteerde school. Een groot deel van onze leerlingen komt uit gezinnen van allochtone oorsprong. Dat geeft onze school haar bijzondere kleur. Het is voor ons een uitdaging om te zorgen dat alle leerlingen zich op onze school thuis voelen. We vinden zelfstandigheid, zelf kiezen en sociaal gedrag van groot belang. Op onze veelkleurige school is in dit opzicht altijd genoeg te beleven en te ontdekken. We bereiden de kinderen voor op het leven in een maatschappij die een grote diversiteit kent. Bijzonderheden van dit schooljaar Plan van Aanpak Opbrengstgericht handelen In het jaarverslag van schreven we al dat opbrengstgericht handelen een hot item zou worden in onze organisatie. In dit schooljaar zijn we gestart met het meten van de kwaliteit en de opbrengsten van het onderwijs binnen onze school. Dat heeft geresulteerd in een Plan van Aanpak Opbrengstgericht handelen. Zie voor meer informatie hoofdstuk 5 Onderwijs en Zorg. Daarnaast is er in het afgelopen jaar gewerkt met de streefdoelen van ons schoolplan en zijn van daaruit actieplannen opgesteld. In dit verslag kunt u lezen welke doelen we zoal hebben bereikt. Het gaat daarbij om het schoolseizoen augustus 2009 t/m juli Kei13 In dit schooljaar is er intensief gewerkt aan het opzetten van kindcentrum Kei13. Kei13 is een kindcentrum waar verschillende instellingen (Kinderopvang, Borgloschool, Horizonschool en andere) nauw samenwerken op het gebied van onderwijs, educatie, opvang, zorg, cultuur en sport om kinderen van 0 tot 13 jaar een uitdagend dagarrangement aan te bieden. Er is een aantal werkgroepen gestart en aan de slag gegaan om te komen tot een goede afstemming in januari Zo is er onder andere nagedacht over de inrichting van het nieuwe gebouw, over de pedagogische lijn in het centrum, ICT en natuurlijk de verhuizing. Alle teamleden werden geprikkeld om te participeren in een werkgroep en actief mee te denken over de toekomst! Tweetalig profiel: Engels! Op de studiedag van 19 februari is er een start gemaakt met het toekomstige profiel van de Borgloschool: Vroeg Vreemde Talen Onderwijs (VVTO) Engels. In een traject dat zo n 6 jaar zal duren, wordt de school begeleid in het invoeren Engels vanaf de start van groep 1. Er is dit jaar een eerste aanzet gedaan voor w.b. de eigen vaardigheid van de leerkrachten. Na zes jaar zal er dus zowel onderwijs in het Nederlands als in het Engels gegeven worden. 5

6 2 Bereikte doelen Streefdoelen en actieplannen De streefdoelen zoals die zijn beschreven in het schoolplan worden ieder jaar vertaald in actieplannen. Elk jaar staat een aantal actieplannen centraal en deze zijn ondergebracht in een jaarplan. Actieplan Kwaliteitszorg / Begeleid Zelfstandig Leren / Activerende effectieve instructie. Doelstelling: Het verfijnen van de toepassing van het directie activerende instructie model Resultaten: Lesgeven met het activerende directe instructiemodel heeft het gehele schooljaar centraal gestaan. In alle groepen is zichtbaar dat we als team volgens dit instructiemodel handelen. We beginnen aan de leerlingen te merken dat zij weten wat van hen wordt verwacht en we zien steeds meer voordelen van het model. Daarnaast zijn we als team ook een aantal obstakels tegengekomen waar de werkgroep BZL (Begeleid Zelfstandig Leren) geen passende oplossing voor kon vinden. Besloten is, ook in het kader van het Plan van Aanpak, om komend schooljaar onder leiding van Cadenza de obstakels weg te werken om zo het BZL optimaal te laten functioneren. Ook de komende jaren zal instructiegedrag van de leerkrachten centraal blijven staan. Actieplan Personeel / kwaliteit Doelstelling: Het nieuwe digitale bekwaamheidsdossier (BARDO) is in werking gesteld. Resultaten: Alle leerkrachten hebben het bekwaamheidsdossier gevuld met een nulmeting en een CV. Op basis van de 0-meting is met iedere leerkracht een Start / POP-gesprek gevoerd. In zo n gesprek worden de plannen besproken die het personeelslid voor zichzelf heeft uitgestippeld voor wat betreft de persoonlijke ontwikkeling. Een groot deel van de medewerkers heeft deze POP inmiddels in BARDO gearchiveerd. Aan het einde van het schooljaar is met de meeste medewerkers vervolgens ook een voortgangsgesprek gehouden. Daarin werden de geplande ontwikkelingen kort besproken en daar waar nodig bijgesteld. Voorafgaand aan beide typen gesprekken is er een klassenbezoek geweest. Actieplan Sociaal Emotionele Ontwikkeling Doelstelling: Het vormgeven van schoolbeleid ten aanzien van de ontwikkeling van de sociale competenties van de leerlingen en het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen daarin. Resultaten: Dit actieplan werd opgesteld in het schooljaar De uitvoering ervan werd doorgeschoven naar het afgelopen schoolseizoen. Een stevige werkgroep is bezig geweest met het onderzoeken van een methode voor de ontwikkeling van de sociale competenties. Dat heeft geresulteerd in de aanschaf van de methode Leefstijl. In schooljaar zal door het team een tweedaagse cursus gevolgd worden om optimaal te kunnen werken met Leefstijl. Om de ontwikkeling van de leerlingen te kunnen volgen is de keuze gemaakt voor ZIEN. 6

7 De implementatie hiervan krijgt ook zijn gevolg in schooljaar Actieplan PR & Communicatie Doelstelling 1: De school heeft zich ten doel gesteld om te komen tot het bouwen van een geheel nieuwe website. Resultaat: Met de hulp van de echtgenoot van een van onze collega s, is in een aantal maanden hard gewerkt aan het vormgeven van een nieuwe website. Deze is inmiddels gelanceerd onder de naam: Collega s en directie hebben de basisvulling zo goed als in orde gemaakt en van elke groep zijn interessante verhalen en foto s te zien. Met de ontwikkelingen van Kei 13 in het vooruitzicht en de op handen zijnde naamswijziging van de school zal deze site van tijdelijke aard zijn. Ontwikkelingen op dit terrein (en daarbij natuurlijke de meest recente ontwikkelingen van Kei 13 worden met regelmaat op de site geplaatst. Doelstelling 2: Ouders en professionals zijn op de hoogte van de ontwikkelingen rond Kei 13. Resultaat: In alle nieuwsbrieven is een vaste rubriek Onderwijskundige ontwikkelingen opgenomen. Ouders zijn dit jaar stapsgewijs meegenomen in de ontwikkelingen rond Kei 13. In de MR is de startnotie Kindcentrum Keizerslanden (nu dus Kei 13) besproken en uitgangspunten voor het opzetten van een geheel nieuw schoolconcept zijn besproken. Onder iets te hoge tijdsdruk is de MR akkoord gegaan met de inhoud van de notitie en is hiermee onder andere een go gegeven voor het wijzigen van de schooltijden vanaf augustus De Borgloschool maakt dan deel uit van een intensieve samenwerking tussen de Horizon (buurschool) en een flink aantal andere partners. Er zal worden toegewerkt naar de overgang van traditionele schooltijden naar het 5-gelijke dagenmodel (naar Zweeds model) om zo tot optimale afstemming te kunnen komen met andere partners binnen het centrum en in te spelen op de eisen die de huidige maatschappij aan ons stelt. De MR heeft wel duidelijke kanttekeningen geplaatst bij dit voornemen. Bij de verdere uitwerking zullen ouders en professionals nog tijdiger en vollediger worden meegenomen in het proces en worden geïnformeerd. 3 Leerlingen Situatie in de wijk In het afgelopen schooljaar is het leerlingenaantal van de school toegenomen. Het totale leerlingenaantal is nu 144. In de eerste maanden van het nieuwe schoolseizoen wordt een instroom van leerlingen verwacht. De prognose voor komend schooljaar is dat we groeien naar ruim 155 leerlingen. We hopen, in de toekomst naar Kei13, het leerlingaantal nog verder uit te breiden. 7

8 Schematisch ziet onze leerling populatie er als volgt uit Onderbouw: Bovenbouw: Totaal: Uit bovenstaande gegevens kunnen we aflezen dat het leerlingenaantal licht aan het stijgen is. Als we echter de huidige leerlingaantallen en prognose voor komend schooljaar ernaast leggen, dan kunnen we spreken over een forse stijging. De afgelopen jaren heeft de Borgloschool zich actief ingezet voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast draagt de school uit dat ze blijvend willen verbeteren en die kwaliteit te willen waarborgen. Zeer waarschijnlijk heeft deze positieve en actieve instelling zijn invloed gehad op de forse stijging van het leerlingenaantal. De afstemming tussen de peuterspeelzaal en de Schakelklas zal ook van invloed zijn 8

9 geweest op het stijgen van de populatie. Weging van leerlingen Leerlingen worden bij aanmelding op onze school gewogen (figuurlijk gezien). Daarbij wordt onder andere gekeken naar het opleidingsniveau van de ouders. Leerlingen met niet- of laag opgeleide ouders leveren extra formatie op voor de school. Met die extra formatie kunnen we de groepen gemiddeld gezien klein houden, waardoor individuele begeleiding van elk kind zo maximaal mogelijk kan worden verwezenlijkt. Afhankelijk van met name de opleiding van ouders kan de weging variëren van een factor +0,3 of Factor Kijkend naar deze cijfers zou je kunnen concluderen dat de schoolpopulatie in 2007 en 2008 drastisch is gewijzigd. Dat is niet zo. Zo zien we bij weging 0 een behoorlijke stijging van het aantal leerlingen en bij weging 1.9 een scherpe daling. Aan deze veranderingen liggen echter wetswijzigingen ten grondslag. De grenzen van de wegingsfactoren zijn flink naar beneden toe bijgesteld en de school kan op basis van deze ingreep steeds minder formatie inzetten. Gelukkig heeft de lokale overheid daarvoor in de plaats extra gelden vrijgemaakt om scholen die in de knel zijn gekomen te compenseren. Deze veranderingen hebben er voor gezorgd dat (mede door stijging van het leerlingaantal) de totaal in te zetten formatie toch is gestegen. Deze lokale subsidies zijn de school voor de komende jaren ook in het vooruitzicht gesteld en dat is zeer geruststellend! 9

10 In- en uitstroom gegevens Instroom Uitstroom waarvan 12 groep 8 waarvan 15 groep 8 waarvan 7 groep 8 In zien we een relatief grote instroom van leerlingen die de uitstroom ruim voorblijft in aantal. De school is dus flink gegroeid! Als we puur naar de cijfers kijken van een groep 8 van 18 leerlingen in komend schooljaar en een nu al vaststaande instroom van 12 leerlingen voor het schoolseizoen lijkt de groei zich te stabiliseren. Echter is de verwachting dat we, dankzij de ontwikkelingen die klaar staan voor de toekomst (kindcentrum Kei13, tweetalige profilering Engels), het komend schooljaar de groei zien doorzetten. De vertrokken groep 8 leerlingen hebben uiteindelijk een plaats op het Voortgezet Onderwijs gevonden en zij hebben zich verspreid over de verschillende richtingen die het Etty Hillesum Lyceum te Deventer aanbiedt. Aan de onderstaande getallen kunt u zien dat dit wat betreft prestaties ook een heel sterke groep is geweest. Met een gemiddelde CITO schoolscore van 534,6 hebben we als school ruim boven het landelijk gemiddelde gescoord, wanneer je onze school vergelijkt met scholen die een vergelijkbare populatie hebben en dat is geweldig! 10

11 Type onderwijs kopklas 1 0 basis 2 0 basis/kader 1 1 kader/theoretisch 1 0 theoretisch/havo 3 3 havo/vwo 4 3 gymnasium 3 0 Overige uitstroom Soort school Speciaal Onderwijs 3 5 Schakelgroep 1 0 Verhuizing 7 5 Andere basisschool, regulier onderwijs 1 6 In vorig schooljaar werden er nog 2 leerlingen overgeplaatst naar de schakelgroep. De bij de aanmelding voor handen zijnde gegevens wezen niet duidelijk genoeg naar een directe plaatsing in deze Schakelgroep. In dit jaar wilden we dit soort onnodige overstappen voor kinderen te voorkomen en daar zijn we in geslaagd. 11

12 4 Personeel & organisatie De overlegstructuur binnen de Borgloschool Wilhelminalaan Om binnen de school een constante ontwikkeling te waarborgen, is een goede managementstructuur nodig: Aan de hand van deze structuur vinden de volgende overleggen plaats: Teamvergaderingen, afwisselend op de dinsdagen en donderdagen Bouwvergaderingen / leerlingbesprekingen Zorgspreekuur bij de IB-er op afroep Studiedagen en middagen MTO (Management Team Overleg) beide bouwcoördinatoren, de IB-er en de directeur ZTO (Zorg Team Overleg) / overleg tussen de IB-er en de directeur over de algehele zorg binnen de school Overleg met actieteams / werkgroepen Collegiale Consultaties Overleg directeur Overleg met de Algemeen Directeur / werkoverleg Overleg mededirecteuren (OPPO) Overleg individuele collega s / coaching / POP-, voortgangs-, evaluatie-, functionerings- en beoordelingsgesprekken Ouder- en intakegesprekken Brede School-overleg Gebruikersoverleg Kindcentrum Kei13 Keizerslanden Werkgroep PZ (Personele Zaken) van het OPOD Ouderraads- en Medezeggenschapsvergaderingen Werkgroep Opbrengstgericht werken binnen OPOD 12

13 De teamsamenstelling Naam Functie Steven Diepeveen Directeur / Toekomstig directeur Kei13 Anita Roekevisch Administratief medewerker Tina Blacquière Leerkracht groep 1 / taalcoördinator Yvonne Dekker Leerkracht groep 1 en 5/8 Sanne de Groot Leerkracht groep 2 Zeynep Karacaoglu Vervanging zwangerschapsverlof groep 2 Jolien Mouw Vervanging zwangerschapsverlof groep 2 Suna Kurt Leerkracht groep 3 Gerdie van der Liende Vervanging zwangerschapsverlof groep 3 Eva Klaasen Vervanging zwangerschapsverlof groep 3 Jeroen Flierman Leerkracht groep 3 / ADV Barbara Jansen Leerkracht groep 4 Nanda Arts Leerkracht groep 4 / BHV Melek Ede Vervanging zwangerschapsverlof groep 4 Sarah Bourgonje Leerkracht groep 5/8 Martijn Lelieveld Leerkracht groep 6 Ilja de Heus Leerkracht groep 7 Leerkracht groep 7 / opleider in de school / Rogier Stappers vervanging directietaken Paulien Brilleman IB er / leerlingcoördinator Ben Mullink Vakleerkracht gymnastiek Ferry Siemelink Conciërge / ICT Willem Woerts Schoonmaak / conciërge In dit overzicht is af te lezen, dat er dit schooljaar relatief veel invallers actief zijn geweest binnen onze school. In totaal drie leerkrachten, waarvan twee met een fulltime betrekking, hebben dit jaar zwangerschapsverlof aangevraagd. Zij zijn vervangen door een aantal parttimers. Het vertrek van drie collega s betekent nogal wat voor de leerlingen en voor de organisatie op school. Door de drie zwangere collega s is intensief gewerkt om die overgang voor de leerlingen en de school zo soepel mogelijk te laten verlopen. De vervangers werden volledig geïnformeerd over de school, de groep en de leerlingen. Op die manier hebben we zorg gedragen voor een optimale overdracht! Overigens blijven een paar vervangers volgend jaar ook actief in onze school. Zij komen met een vaste aanstelling terug. 13

14 Mutaties t.o.v Het aantal mutaties ten opzichte van het vorig schoolseizoen bedraagt 8. Een onderwijsondersteuner, een administratief medewerker, een IB er en (later in het jaar) een leerkracht hebben de school verlaten en 4 collega s zijn het schoolteam komen versterken. Aan het begin van dit schooljaar zijn een nieuwe leerkracht, een nieuwe IB er en een nieuwe administratief medewerker gestart. In de loop van het seizoen is voor de vertrekkende leerkracht een nieuwe leerkracht aangesteld. Niet ongenoemd mag blijven dat de wisseling van de IB er aan het begin van het seizoen nagenoeg geruisloos is verlopen en dat getuigt van grote professionaliteit van de vertrokken en de gestarte IB-er! Ziekte van medewerkers Het ziekteverzuim dit schooljaar vertoont een sterk fluctuerend beeld. De maanden februari ( 5,38 % per maand) en juni (5,85 % per maand) en juli (7,54 % per maand) laten een hele duidelijke piek zien. Dit heeft met name te maken met twee collega s die met enige opstartproblemen hebben gezeten nadat zij gezonde kinderen op de wereld hadden gezet. Beide collega s hebben de balans gelukkig weer gevonden. In alle andere maanden van dit schooljaar zaten we met onze school ruim onder het gemiddelde van alle scholen binnen OPOD. Gemiddeld verzuimcijfer over het gehele schooljaar was 2,26 % en daar mogen we trots op zijn als school! Gesprekcyclus Doelstelling: Het cyclisch volgen en vastleggen van de professionele ontwikkeling van alle medewerkers. Resultaten: Vorig schooljaar is er gestart met het vullen van het digitale bekwaamheidsdossier (BARDO). Naar aanleiding van de nulmeting, het planningsgesprek en het opgestelde POP is er aan het einde van dit schooljaar met alle werknemers een voortganggesprek geweest. In dit gesprek is er teruggekeken naar de afgelopen periode en hoe de leerkracht zich ontwikkeld heeft t.a.v. de actiepunten uit het POP. Daarnaast was er ruimte voor een blik naar de toekomst, was er aandacht voor de actiepunten die moeten blijven staan, worden aangescherpt, of geschrapt. De verslagen van deze gesprekken werden door de leerkracht geschreven en toegevoegd aan BARDO. Tevens wordt het POP door de leerkracht bijgesteld en verzameld in het digitale portfolio in BARDO. (zie bijlage 1 voor overzicht van gevoerde gesprekken) Begeleiding startende leerkracht Dit schoolseizoen hadden we veel nieuwe gezichten binnen onze school. Om een startende leerkracht goed te kunnen begeleiden is er een speciaal bovenschools protocol opgesteld. Dit protocol is zo goed mogelijk gevolgd. Dat heeft zich onder andere geuit in klassenbezoeken en het instellen van een spreekuur, zodat de startende leerkrachten met eventuele vragen terecht konden bij de directie. 14

15 Klassenbezoeken Doelstelling: Leerkrachten krijgen feedback op hun functioneren in het algemeen en op de in actieplannen vastgestelde specifieke aandachtspunten. Resultaten: Zowel de directeur (2 x per jaar per leerkracht) als de intern begeleider (2 x per jaar per leerkracht) hebben in dit schooljaar de nodige klassenbezoeken afgelegd. Met behulp van vooraf vastgestelde kijkwijzers is, in een nagesprek met betreffende leerkracht, gekeken naar eventuele verbeterpunten maar zeker ook naar alles wat al goed gaat. De bezoeken van de directeur stonden in het teken van het primaire proces en leerkracht gedrag. De interne begeleider zoomde in op de zorg en verlengde instructie. Van deze klassenbezoeken komt ook een overzicht in BARDO te staan. Deskundigheidsbevordering Er is door het gehele team hard gewerkt aan resultaatverbeteringen van de woordenschat (cursus, team, effectieve instructie en begeleid zelfstandig leren. Daarnaast is er een start gemaakt met het traject om vorm en inhoud te geven aan ons toekomstige tweetalige profiel. Voor het hele team is er een startbijeenkomst geweest en is er een studiedag ingericht om andere scholen in Nederland, die al werken met het tweetalige (Engelse) profiel, te bezoeken. In de toekomst zal er zowel in het Nederlands als in het Engels lesgegeven gaan worden, maar eerst zal de Engelse taal worden vervlochten in het rooster van de groepen 1 t/m 8 (versterkt Engels). In het einde van dit schooljaar is er een nieuwe sociaal emotionele leerlijn uitgezocht en die wordt komend jaar, na een uitgebreide 2-daagse voorlichting, geïmplementeerd in de school. Andere cursussen die teambreed zijn gevolgd zijn: een cursus ParnasSys en een aantal bijeenkomsten t.b.v. de aanschaf van een nieuwe rekenmethode. Individuele leerkrachten namen deel aan cursussen in het kader van: Opleiding bevoegdheid bewegingsonderwijs (2) Krachtig Meesterschap t.b.v. de begeleiding van Academische pabo studenten (1) Cursussen t.b.v. Taal/lezen (3) Cursus Hoogbegaafdheid (1) BHV cursussen herhaling (2) EHBO voor kinderen (1) Cursus VVE m.b.t. taal en rekenen, ouderbetrokkenheid, sociaal emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling (1) Piramide Manifestatie (1) Conferentie Opleidingsscholen (2) Opleiding Tussenschoolse opvang (2) Workshop Digiborden voor gevorderden (1) Workshop dyslexie (1) Coaching / Opleiding tot Trainer (1) (zie bijlage 2 voor een volledig overzicht van gevolgde scholing) 15

16 5 Onderwijs & zorg Ontwikkelingen en vernieuwingen Er is een start gemaakt met het maken van concrete afspraken rond het woordenschat onderwijs. Dat heeft geresulteerd in extra onderwijstijd voor woordenschat en het proefdraaien met verschillende werkvormen in de groepen. Het proces is nog niet uitgekristalliseerd en wordt komend schooljaar voortgezet. Er is een nieuw leerlingvolgsysteem: ParnasSys. Alle leerlingen zijn van CITO- LVS overgezet naar ParnasSys. Alle leerkrachten volgden een op maat gemaakte cursus. Twee leerlingen zijn dit jaar verwezen naar het Speciaal Basisonderwijs. Beide leerlingen hebben een langdurig zorgtraject achter de rug. Deze zorg wordt nu voortgezet op een SBO-school de Panta Rhei. Een leerling is verwezen naar het Speciaal Onderwijs: de Linde in Deventer. Er is dit jaar een start gemaakt met collegiale consultaties. Het consulteren heeft twee kanten. Aan de ene kant kan een leerkracht iemand uit nodigen in zijn groep om feedback te krijgen op zijn eigen handelen. Aan de andere kant kan een leerkracht een bezoek brengen aan de ander om te kijken naar een bepaalde activiteit waar hij of zijn van wil leren. Vooralsnog hebben we ons toegespitst op de laatste vorm. De andere vorm krijgt zijn vervolg in het komende schooljaar. De start van de collegiale consultaties werd een groot succes. Veel leerkrachten hebben het als zeer waardevol ervaren om eens in een andere keuken te mogen kijken en er van te leren. Er is een ontwikkeling geweest in het verscherpen van het Begeleid Zelfstandig Leren en het directe activerende instructie model. In dit traject is duidelijk geworden dat het BZL voor een groot gedeelte is geïntegreerd in het primaire proces, maar dat er ook een aantal onduidelijkheden zijn ontstaan. Komend schooljaar worden we ondersteund door Cadenza om de laatste puntjes bij te schaven. Het beleid voor hoog- en meerbegaafde leerlingen is definitief gemaakt. In het komende schooljaar volgt er nog een cursus voor alle leerkrachten. Tot die tijd wordt er gewerkt met het DHH afkorting?. Er is een keuze gemaakt voor een leerstoflijn voor de sociaal emotionele ontwikkeling. De methode Leefstijl wordt aangeschaft en komend schooljaar wordt er mee gestart. Een nieuwe website is in het begin van het schooljaar de lucht in gegaan. Het is een heldere site geworden met veel (actuele) informatie over de ontwikkelingen op school. Tevens wordt er uitgebreid gecommuniceerd over de ontwikkelingen met betrekking tot Kei13. Er is een nieuwe rekenmethode aangeschaft. Na proefdraaien met twee methodes is uiteindelijk gekozen voor Pluspunt (nieuwste versie). Na de zomervakantie starten alle groepen hiermee. Team en ouders hebben kennis kunnen nemen van de missie en visie en de uitgangspunten van het onderwijs zoals dat zal worden verzorgd in Kei13. Huidige teamleden hebben zich kunnen oriënteren op Brede school ontwikkelingen en het Zweedse model. Een 3-tal leerkrachten heeft een studiereis gemaakt naar Zweden ter oriëntatie en heeft daarvan uitgebreid verslag gedaan naar het team. Er is een helder actieplan voor de komende twee jaar voor de ontwikkeling van een tweetalig profiel Nederlands / Engels. Om leerlingen niet uit het oog te verliezen hanteren we de volgende gesprekscirkel binnen de school: 16

17 Tussen- en eindopbrengsten van de school Leerlingen worden nauwlettend gevolgd op hun prestaties. Deze prestaties moeten op of liefst boven gestelde normen van de Onderwijsinspectie blijven of worden gebracht. Opbrengsten van leerlingen worden digitaal verwerkt in het LVS (ParnasSys). Deze opbrengsten worden twee keer per jaar geanalyseerd en met de uitkomsten van die analyse worden door de leerkrachten de juiste interventies bepaald en uitgevoerd. In dit schooljaar zijn we gestart met het meten van de kwaliteit en de opbrengsten van het onderwijs binnen onze school. In een zogenaamde Schoolscan werd inzichtelijk wat we als school goed doen en waar we nog verbeteringen aan kunnen brengen. De schoolscan bestond onder andere uit een aantal klassenbezoeken van een onderwijsspecialist van Cadenza en het aanleveren van gegevens vanuit het team, de interne begeleiding en het MT. Uiteindelijk is er voor onze school een verbeterplan uitgerold. Het zogenaamde Plan van Aanpak. In dat plan zien we duidelijk wat er in onze school al goed draait en waar verbeteringen of verfijningen gewenst zijn. Het Plan van Aanpak is de leidraad voor onze ontwikkeling voor de komende periode. In de Schoolscan van Cadenza kwam een zeer positief beeld over de kwaliteit van onze school naar voren. Tevens werd het Plan van Aanpak door het gehele team als een verrijking ervaren om de school nog beter te maken. 6 Huisvesting Onderhoud gebouwen Het schoolgebouw is gloednieuw zo ook de gehele inventaris. Elk lokaal is voorzien van een digitaal schoolbord. Dit schooljaar waren we genoodzaakt een combinatiegroep 5/8 te vormen. In het begin van het schooljaar is er besloten om de groepen op maandag, dinsdag en woensdag te splitsen. Aangezien alle ruimtes binnen 17

18 de school volledig benut worden, was groep 8 genoodzaakt de personeelsruimte te betrekken. Komend schooljaar zullen we creatief moeten omgaan met de ruimte aangezien er nog een groep bij komt. Een oplossing is gevonden: onze buurschool De Horizon stelt een ruimte ter beschikking. 7 Financiën De school heeft in dit schooljaar een nieuwe taalmethode aangeschaft. In de begroting van 2009 was hiervoor een bedrag gereserveerd. Doordat het gehele pakket fors duurder uit is gevallen kwam deze begroting wel enigszins onder druk te staan. Echter bleek er voldoende ruimte in het totaalplaatje te zitten zodat deze meerkosten gemakkelijk konden worden opgevangen. De school is financieel dus nog steeds gezond. 18

19 8 Externe relaties Stagiaires en Opleidingsschool Vanuit de Hogeschool Saxion zijn er verscheidene stagiaires in de school werkzaam geweest. Ook vanuit ROC Aventus zijn diverse studenten binnen onze groepen ingezet / opgeleid. In tegenstelling tot vorig schooljaar, zijn dit jaar alle aangeboden stageplekken ingevuld. Op dit moment participeren we in het samenwerkingsverband Opleidingsschool de Stedendriehoek. De Borgloschool gaat zich toeleggen op het scholen van leerkrachten om de stagiaires nog beter te kunnen begeleiden en op te leiden. Daarnaast is in dit samenwerkingsverband nog intensiever contact met de Pabo mogelijk. Dat uit zich in intervisiemomenten, bijscholing en actualiseren van onderwijsvernieuwingen. Contact met Saxion De opleider in de school heeft regelmatig contact met Saxion. De contacten met het stagebureau verlopen soepel. In 80% van de gevallen is er schriftelijke informatie uitwisseling (mail en post) en de resterende procenten betreft telefonisch contact. In alle gevallen zijn er directe, korte lijnen en is de communicatie helder en doelgericht. Tevens zijn er op een aantal momenten in het jaar bijeenkomsten met alle opleiders van het openbaar onderwijs en een afgevaardigde van Saxion. In die bijeenkomsten worden actuele zaken m.b.t. de begeleiding van stagiaires en de professionalisering van studenten en mentoren besproken. Er is dan ook ruimte voor intervisie. Contact met het ROC In de contacten met het ROC is er afgelopen jaar wat onduidelijkheid geweest over de begeleiding van de stagiaires door de opleider. Bovenschools is vastgesteld dat de opleider wordt gefaciliteerd om pabo-studenten te begeleiden. Tevens werd van de Borgloschool verwacht om in december van dit schooljaar de aanvraag van ROC studenten aan te leveren. De school had op dat moment geen zicht op het aantal stageplekken dat komend schooljaar beschikbaar zou zijn. Daartoe is er een aanvraag in april verstuurd. Er is vanuit het ROC en vanuit de school een contactpersoon, die alles wat betreft stagiaires coördineert. De contacten met het ROC zijn voornamelijk via de mail. Contact met VO Vanuit het VO wordt veel informatie verschaft over het vervolgonderwijs in Deventer. Er zijn informatieavonden over de verschillende locaties, aanmelding, proefdraaiochtenden, voor zowel leerlingen als leerkrachten. Helaas heeft door omstandigheden dit jaar geen, door het Etty Hillesum georganiseerde, informatieavond plaats gehad. Alle informatie die voor ouders van belang is, is gecommuniceerd door de leerkracht van groep 8. Brede School ontwikkeling Wij zien het als onze missie om het leven van de kinderen te verrijken met een samenhangend en uitdagend aanbod aan ontwikkelingskansen. Wij bereiden kinderen voor op een actieve deelname aan de samenleving door ze te leren de aangeboden ontwikkelingskansen goed te benutten. Hier staat de kern van het missie en visie stuk van het kindcentrum Kei13, die door de besturen van OPOD en Quo Vadis zijn opgesteld. Het team, de ouders en de buurt hebben kennis genomen van de ontwikkelingen omtrent Kei13. Uitgebreide informatie 19

20 is op te vragen bij de directie van de Borgloschool. Studiebegeleiding Dit jaar is het team door externe specialisten ondersteund: Bijscholing team Woordenschat verzorgd door Janine van Maanen Bijscholing team ParnasSys verzorgd door Martin Touwen Traject Tweetalig profiel Engels verzorgd door Early Bird / Francis Kutschruiter De scholingsmomenten zijn naar volle tevredenheid verlopen. 20

21 9 Profilering en promotie De pareltjes binnen de school Om onze school nog beter voor het voetlicht te krijgen zijn er tal van activiteiten geweest voor ouders, leerlingen en de schoolomgeving. Een greep: Het uitbrengen van weer een geheel vernieuwde Schoolgids in kleur (we noemen ons niet voor niets een veelkleurige basisschool!) Bij nieuwe aanmelding van een leerling en voor alle families van de school werd een exemplaar meegegeven. Tevens is de schoolgids in te zien en te downloaden op onze nieuwe website: In dezelfde kleurige stijl van de schoolgids, verschenen ook een aantal prachtige schoolkranten, waaraan de schoolkrantredactie (dat bestaat uit leerkrachten en leerlingen van onze school) hard heeft gewerkt. De maandelijkse nieuwsbrieven werden al voorzien van een vast nieuw onderdeel Onderwijsvernieuwingen. In dit schooljaar is het item Kei 13 eraan toegevoegd. Op die manier blijven ouders maandelijks op de hoogte van de inhoud van ons werk en de plannen voor de toekomst. Onze splinternieuwe website kwam online. Het project Gast in de Klas heeft dit jaar twee keer zeer succesvol gedraaid in alle groepen. Rond Sinterklaas en Kerst hebben leerlingen, ouders en team er een echt warm gebeuren van gemaakt. Met frisse moed zijn alle teamleden gestart met het traject voor de invoering van het tweetalige profiel. Voor velen een mooie, nieuwe uitdaging voor de toekomst. De eerste afspraken rond het verbeteren van het woordenschatonderwijs werden zichtbaar in de groepen: Er is extra tijd vrijgemaakt voor woordenschat; de reguliere lessen werden doorspekt met woordenschatactiviteiten; er zijn mooie overzichtelijke woordenschatkaarten in de klas komen hangen; het woord van de dag is in elke groep een vast item; en er zijn experimenten geweest met het aanleggen van een woordenschatmap of schrift. Enquête onder het personeel In november van dit schooljaar is er een tevredenheidonderzoek onder het personeel geweest. Daar vielen onder andere de volgende punten in positieve zin op. 1. Het blijkt dat het werkklimaat als goed wordt beoordeeld: een 3,7 (op een schaal van 0 tot 4). De subvraag Het werkklimaat binnen de school vind ik prettig scoort zelfs een 3,9. Opvallend is dat op de vraag, of er binnen de school voldoende wordt gedaan om de fysieke en mentale werkdruk niet te hoog te laten oplopen, een 2,4 wordt gescoord. 2. Het team scoort zichzelf op het hoofditem Interactie onderling een 3,9 (op een schaal van 0 tot 4). Dit item is opgebouwd uit een aantal subvragen, waaronder de collegialiteit (4), communicatie tussen collega s onderling (3,9), mate van bespreekbaar zijn van problemen in het team (3,6), contact met het OOP (3,9). Pers Niet de brand, maar het neerzetten van het kindcentrum Kei13 was aanleiding om regelmatig in het nieuws te verschijnen. Berichten over de bouw, het nieuwe concept en de unieke samenwerking tussen de verschillende partnes sierden de lokale dagbladen. 21

22 Kindcentrum Kei13 In dit schooljaar is er intensief gewerkt aan het opzetten van kindcentrum Kei13. Inmiddels is er uitgebreid gecommuniceerd naar alle toekomstige collega s, de ouders en de buurt. De collega s werden in een speciale informatie- en kennismakingavond, waar ook de naam Kei13 werd onthuld, ingelicht over de stand van zaken. Er is een uitnodiging uitgegaan om als collega s te participeren in werkgroepen om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van het centrum. Alle collega s zijn inmiddels ingedeeld in een werkgroep van hun keuze. De werkgroepen hebben een specifiek doel. Zo is er een werkgroep inrichting die ten doel heeft om door een functionele en uitdagende inrichting van zowel het gebouw als de afzonderlijke ruimten en de buitenruimte de missie en visie van Kei13 mogelijk te maken. De werkgroep pedagogische lijn draagt zorg voor een doorgaande pedagogische lijn en het ontwikkelen van schoolbeleid t.a.v de sociale competenties en een passend volgsysteem daarvoor. Er is een werkgroep communicatie en marketing. Naast deze werkgroepen is er nog een aantal opgenomen in de werkgroepen matrix, die op te vragen is bij de directie van de Borgloschool. Het team wordt ook regelmatig geüpdate over de vorderingen van de werkgroep inhoud en programmering die een spil is in het hele traject. Daarnaast is er aandacht geweest voor de informatievoorziening naar de ouders en de buurt. In nieuwsbrieven zijn zij op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen. In paragraaf 10 (Strategisch beleid) is te lezen welke verdere stappen er zullen worden genomen. 22

23 10 Strategisch beleid Planning middenlange- en langere termijn Reeds vermeld in dit jaarverslag is het Plan van Aanpak dat als leidraad gaat dienen voor de ontwikkeling en vernieuwing van de Borgloschool. We willen onze kwaliteit behouden en dat impliceert dat je als totale organisatie zult moeten blijven ontwikkelen en vernieuwen. Groot is straks de overgang van de huidige Borgloschool Wilhelminalaan naar het Kei13, waarbij ook het tweetalig profiel zijn vorm zal krijgen. Centrale aandachtsgebieden komend schooljaar Voortdurende kwaliteitsverbetering volgens het INK model (Instituut Nederlandse Kwaliteit) Het verhogen van tussentijdse- en eindopbrengsten Woordenschatontwikkeling / teambrede opleiding Het verfijnen van Begeleid Zelfstandig leren en het directe activerende instructie model Het invoeren en implementeren van de methode Leefstijl voor de sociaal emotionele vorming Verdere inbedding van BARDO (Digitaal Bekwaamheidsdossier) Verdere stappen maken in het traject Tweetalig Onderwijs en een start te maken met het implementeren ervan. Nieuwe naamgeving van de school binnen Kei 13 Ontwikkelingen Nieuwe Wijkvoorzieningencentrum Er is een startnotitie Wijkvoorzieningencentrum Keizerslanden (onder de naam Kindcentrum Keizerslanden; Parel in de kroon van Deventer ) opgesteld en voorgelegd aan alle professionals en de MR (zie bijlage 3). Op basis van deze notitie is een folder gemaakt als start van de marketing van dit centrum (zie bijlage 4) Op een speciaal belegde informatieavond voor alle professionals die zullen komen te werken binnen het kindcentrum, is de nieuwe naam van het centrum onthuld: Kei 13! Bij het kiezen van deze nieuwe naam zijn alle ouders, kinderen en professionals betrokken geweest. Ook is tijdens deze bijeenkomst een start gemaakt met de verschillende werkgroepen voor het optuigen van Kei 13. De mensen waren enorm enthousiast en er hing een sfeer van optimale samenwerking onder de deelnemers. In het totaal zijn er 8 nieuwe werkgroepen geformeerd. Zo kon er over de inrichting van binnen- en buitenterrein, marketing, communicatie, nieuwe huisstijl, verhuizing en nog vele andere terreinen worden meegedacht. Deze werkgroepen zullen doorlopen tot aan de verhuizing naar Kei 13 in januari Daarna zal alles anders zijn Binnen de MR is instemming gegeven op de ontwikkeling van dagarrangementen en verandering van de schooltijden vanaf augustus Ontwikkeling van het kind (dagarrangement) Cognitief Sociaal-emotioneel Fysiek Cultuur Sport Opvang Educatie Zorg bouwstenen van het dagarrangement volgens Zweeds model 23

24 Dan zal onder andere worden overgestapt op het zogenaamde 5 gelijke dagenmodel (Zweeds Model). Er zal dan elke dag op dezelfde tijden onderwijs worden verzorgd om zo tot een goede afstemming te komen met o.a. de opvang. Kei 13 zal onderwijs en opvang bieden van s morgens vroeg tot het begin van de avond. Precieze uitwerking van deze programmering volgt in een later stadium. Schematisch ziet dit er zo uit (exacte tijden nog nader te bepalen): In juni is nog een tussenstand van alles wat met Kei 13 te maken heeft opgesteld (zie bijlage 5). 24

25 11 Overig De realisatie van Kei 13 vordert volgens planning. In januari 2011 zal dit schitterende centrum zijn deuren openen! 25

26 Bijlage 1 Loopbaangesprekken Aantallen en percentages personeelsleden die een vorm van loopbaangesprek hebben gehad in schooljaar: POP-gesprekken/ % % 4 2 Planningsgesprekken Voortgangsgesprekken 6 10 Evaluatiegesprekken 2 2 Extra gesprekken Beoordelingsgesprekken 1 1 Totaal aantal personeels-leden van de organisatie % % % 26

27 Bijlage 2 Nascholing Aantal personeelsleden dat nascholing gevolgd heeft gedurende het: (cursussen, studiedagen, seminars, nascholing invoering nieuwe methodes, etc.) schooljaar schooljaar schooljaar schooljaar schooljaar Wiskunde - Observeren en werken met kleuters Begeleiding studenten 3 - Realisering Adaptief Onderwijs TSO 2 - vakspecialisme nl: -Bewegingsonderwijs 2 -IB Taalcoördinatorschap Woordenschat EHBO en BHV Brede School 1 1 Totaal aantal personeelsleden van de organisatie Minder dan 11 uur nascholing tot en met 20 uur nascholing tot en met 30 uur nascholing tot en met 40 uur nascholing 2 Meer dan 40 uur nascholing Nascholing gericht op: - coaching Management en Leidinggeven 1 - Informatie- en Communicatie Technologie 15 - Zorgverbreding en Zorgstructuur 1 - Kernvakken: Taal, Lezen, Rekenen en (incl. vervangers

28 Bijlage 3 28

29 Bijlage 4 29

30 Bijlage 5 30

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2009

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs Jaarrapport 2009 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Bestuursverslag 4 - Algemene informatie 4 - Missie 4 - Visie 4 - Strategisch beleidsplan Lucas Onderwijs 2009 2013 5 - Financiële informatie

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

Jaarverslag. Bs de Binnendijk. Schooljaar 2013-2014. Oecumenische Basisschool

Jaarverslag. Bs de Binnendijk. Schooljaar 2013-2014. Oecumenische Basisschool Jaarverslag Oecumenische Basisschool De Binnendijk Schooljaar 2013-2014 Jaarversla 2013-2014 Bs de Binnendijk Inleiding Bij deze presenteren wij het jaarverslag van het schooljaar 2013-2014. Als motto

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

2015 2019 Schoolplan. De Bataaf Hooibeestje 3 4007 HD Tiel T 0344 65 50 44 E directie@rkbs-debataaf.nl I www.rkbs-debataaf.nl

2015 2019 Schoolplan. De Bataaf Hooibeestje 3 4007 HD Tiel T 0344 65 50 44 E directie@rkbs-debataaf.nl I www.rkbs-debataaf.nl 2015 2019 Schoolplan De Bataaf Hooibeestje 3 4007 HD Tiel T 0344 65 50 44 E directie@rkbs-debataaf.nl I www.rkbs-debataaf.nl samen sterk in onderwijs Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen

Nadere informatie

2008-2012 Het Zwanenbos

2008-2012 Het Zwanenbos 2008-2012 VAN OPENBARE (SPECIALE) BASISSCHOOL Het Zwanenbos Schoolplan Het Zwanenbos 2008-2012 2 Inhoudsopgave 0 Inleiding 1. De visie 2. Het kwaliteitsbeleid 3a 3b 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g Het onderwijskundig

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 2013

Jaarverslag 2012 2013 Hoofdlocatie Plein Emaus Tevens postadres Plein Emaus 6, 3135 JN Vlaardingen telefoon: 010 434 70 07 Locatie Goudsesingel Goudsesingel 100, 3135 CC Vlaardingen telefoon: 010 234 24 27 Jaarverslag 2012

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Bestuursverslag 2011 1. Missie/doelen 5 2. Organisatie.... 7 3. Onderwijs... 13 4. Personeel 21 5. Profiel en Imago 23 6. Huisvesting

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015

Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 Inhoud 1 inleiding 4 1.1 kader en doel 4 1.2 schoolbeschrijving 4 1.2.1 bestuurlijke structuur 4 1.2.2 geschiedenis 5 1.2.3 huisvesting 5 1.2.4 groepering en leerlingaantal 6 1.2.5

Nadere informatie

Strategisch Beleids Plan SBP. christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn

Strategisch Beleids Plan SBP. christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn Strategisch Beleids Plan SBP christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn Een rijke en inspirerende basis voor iedereen! SBP 2015-2018 Pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Nieuw strategisch

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Goed voor elkaar. Schoolgids

Goed voor elkaar. Schoolgids Goed voor elkaar Schoolgids 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De school... 4 1.1 Geschiedenis van onze school... 4 1.2 Gebouw en plein... 4 1.3 Aantal leerlingen... 4 1.4 Identiteit van de school...

Nadere informatie

Jaarverslag 2009-2010

Jaarverslag 2009-2010 arverslag 2009-2010 arverslag van: St. Jozefschool Nootdorp Brinnummer: 04KU Schooljaar: 2009-2010 Samensteller jaarverslag: Marcel Prins. Bespreking in MR op: 26 oktober 2010 Indiening Centrale Directie:

Nadere informatie