o.b.s. Borgloschool Wilhelminalaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "o.b.s. Borgloschool Wilhelminalaan"

Transcriptie

1 Openbaar Primair Onderwijs Deventer o.b.s. Borgloschool Wilhelminalaan

2 Algemeen Jaarverslag van: Brinnummer: 30 AK Schooljaar: Samenstellers van het verslag: Steven Diepeveen, Rogier Stappers, Anita Roekevisch Bespreking in MR op: December 2010 Indiening bestuur: December 2010 Bespreking met AD op: Februari 2011 Vastgesteld door bestuur op: 2

3 Inhoudsopgave Algemeen 2 1 Inleiding 5 De school en haar populatie 5 Bijzonderheden van dit schooljaar 5 2 Bereikte doelen 6 Streefdoelen en actieplannen 6 Actieplan Instructiegedrag 6 Actieplan Sociaal Emotionele Ontwikkeling 6 3 Leerlingen 7 Situatie in de wijk 7 Schematisch ziet onze leerling populatie er als volgt uit 8 Weging van leerlingen 9 In- en uitstroom gegevens 10 Overige uitstroom 11 4 Personeel & organisatie 12 De overlegstructuur binnen de Borgloschool Wilhelminalaan 12 Overleg directeur 12 De teamsamenstelling Mutaties t.o.v Ziekte van medewerkers 14 Gesprekcyclus 14 Begeleiding startende leerkracht 14 Klassenbezoeken 15 Deskundigheidsbevordering 15 5 Onderwijs & zorg 16 Ontwikkelingen en vernieuwingen 16 Tussen- en eindopbrengsten van de school 17 6 Huisvesting 17 Onderhoud gebouwen 17 7 Financiën 18 Meerjaren Investerings Plan Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 8 Externe relaties 19 Stagiaires en Opleidingsschool 19 Contact met Saxion 19 Contact met het ROC 19 Contact met VO 19 Brede School ontwikkeling 19 Studiebegeleiding 20 9 Profilering en promotie 21 De pareltjes binnen de school 21 Enquête onder het personeel 21 Pers 21 Kindcentrum Kei Strategisch beleid 23 Planning middenlange- en langere termijn 23 Centrale aandachtsgebieden komend schooljaar 23 Ontwikkelingen Nieuwe Wijkvoorzieningencentrum 23 3

4 11 Overig 25 Bijlage 1 26 Loopbaangesprekken 26 Bijlage 2 27 Nascholing 27 Bijlage 3 Startnotitie Kindcentrum Keizerslanden 28 Bijlage 4 29 Folder Kindcentrum Keizerslanden Bijlage 5 30 Tussenstand Kei 13 4

5 1 Inleiding De school en haar populatie De openbare Borgloschool maakt (samen met collega Interconfessionele Daltonschool de Horizon) al enkele jaren deel uit van brede school De Keizersbrug in de wijk Keizerslanden. We zijn een wijkgeoriënteerde school. Een groot deel van onze leerlingen komt uit gezinnen van allochtone oorsprong. Dat geeft onze school haar bijzondere kleur. Het is voor ons een uitdaging om te zorgen dat alle leerlingen zich op onze school thuis voelen. We vinden zelfstandigheid, zelf kiezen en sociaal gedrag van groot belang. Op onze veelkleurige school is in dit opzicht altijd genoeg te beleven en te ontdekken. We bereiden de kinderen voor op het leven in een maatschappij die een grote diversiteit kent. Bijzonderheden van dit schooljaar Plan van Aanpak Opbrengstgericht handelen In het jaarverslag van schreven we al dat opbrengstgericht handelen een hot item zou worden in onze organisatie. In dit schooljaar zijn we gestart met het meten van de kwaliteit en de opbrengsten van het onderwijs binnen onze school. Dat heeft geresulteerd in een Plan van Aanpak Opbrengstgericht handelen. Zie voor meer informatie hoofdstuk 5 Onderwijs en Zorg. Daarnaast is er in het afgelopen jaar gewerkt met de streefdoelen van ons schoolplan en zijn van daaruit actieplannen opgesteld. In dit verslag kunt u lezen welke doelen we zoal hebben bereikt. Het gaat daarbij om het schoolseizoen augustus 2009 t/m juli Kei13 In dit schooljaar is er intensief gewerkt aan het opzetten van kindcentrum Kei13. Kei13 is een kindcentrum waar verschillende instellingen (Kinderopvang, Borgloschool, Horizonschool en andere) nauw samenwerken op het gebied van onderwijs, educatie, opvang, zorg, cultuur en sport om kinderen van 0 tot 13 jaar een uitdagend dagarrangement aan te bieden. Er is een aantal werkgroepen gestart en aan de slag gegaan om te komen tot een goede afstemming in januari Zo is er onder andere nagedacht over de inrichting van het nieuwe gebouw, over de pedagogische lijn in het centrum, ICT en natuurlijk de verhuizing. Alle teamleden werden geprikkeld om te participeren in een werkgroep en actief mee te denken over de toekomst! Tweetalig profiel: Engels! Op de studiedag van 19 februari is er een start gemaakt met het toekomstige profiel van de Borgloschool: Vroeg Vreemde Talen Onderwijs (VVTO) Engels. In een traject dat zo n 6 jaar zal duren, wordt de school begeleid in het invoeren Engels vanaf de start van groep 1. Er is dit jaar een eerste aanzet gedaan voor w.b. de eigen vaardigheid van de leerkrachten. Na zes jaar zal er dus zowel onderwijs in het Nederlands als in het Engels gegeven worden. 5

6 2 Bereikte doelen Streefdoelen en actieplannen De streefdoelen zoals die zijn beschreven in het schoolplan worden ieder jaar vertaald in actieplannen. Elk jaar staat een aantal actieplannen centraal en deze zijn ondergebracht in een jaarplan. Actieplan Kwaliteitszorg / Begeleid Zelfstandig Leren / Activerende effectieve instructie. Doelstelling: Het verfijnen van de toepassing van het directie activerende instructie model Resultaten: Lesgeven met het activerende directe instructiemodel heeft het gehele schooljaar centraal gestaan. In alle groepen is zichtbaar dat we als team volgens dit instructiemodel handelen. We beginnen aan de leerlingen te merken dat zij weten wat van hen wordt verwacht en we zien steeds meer voordelen van het model. Daarnaast zijn we als team ook een aantal obstakels tegengekomen waar de werkgroep BZL (Begeleid Zelfstandig Leren) geen passende oplossing voor kon vinden. Besloten is, ook in het kader van het Plan van Aanpak, om komend schooljaar onder leiding van Cadenza de obstakels weg te werken om zo het BZL optimaal te laten functioneren. Ook de komende jaren zal instructiegedrag van de leerkrachten centraal blijven staan. Actieplan Personeel / kwaliteit Doelstelling: Het nieuwe digitale bekwaamheidsdossier (BARDO) is in werking gesteld. Resultaten: Alle leerkrachten hebben het bekwaamheidsdossier gevuld met een nulmeting en een CV. Op basis van de 0-meting is met iedere leerkracht een Start / POP-gesprek gevoerd. In zo n gesprek worden de plannen besproken die het personeelslid voor zichzelf heeft uitgestippeld voor wat betreft de persoonlijke ontwikkeling. Een groot deel van de medewerkers heeft deze POP inmiddels in BARDO gearchiveerd. Aan het einde van het schooljaar is met de meeste medewerkers vervolgens ook een voortgangsgesprek gehouden. Daarin werden de geplande ontwikkelingen kort besproken en daar waar nodig bijgesteld. Voorafgaand aan beide typen gesprekken is er een klassenbezoek geweest. Actieplan Sociaal Emotionele Ontwikkeling Doelstelling: Het vormgeven van schoolbeleid ten aanzien van de ontwikkeling van de sociale competenties van de leerlingen en het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen daarin. Resultaten: Dit actieplan werd opgesteld in het schooljaar De uitvoering ervan werd doorgeschoven naar het afgelopen schoolseizoen. Een stevige werkgroep is bezig geweest met het onderzoeken van een methode voor de ontwikkeling van de sociale competenties. Dat heeft geresulteerd in de aanschaf van de methode Leefstijl. In schooljaar zal door het team een tweedaagse cursus gevolgd worden om optimaal te kunnen werken met Leefstijl. Om de ontwikkeling van de leerlingen te kunnen volgen is de keuze gemaakt voor ZIEN. 6

7 De implementatie hiervan krijgt ook zijn gevolg in schooljaar Actieplan PR & Communicatie Doelstelling 1: De school heeft zich ten doel gesteld om te komen tot het bouwen van een geheel nieuwe website. Resultaat: Met de hulp van de echtgenoot van een van onze collega s, is in een aantal maanden hard gewerkt aan het vormgeven van een nieuwe website. Deze is inmiddels gelanceerd onder de naam: Collega s en directie hebben de basisvulling zo goed als in orde gemaakt en van elke groep zijn interessante verhalen en foto s te zien. Met de ontwikkelingen van Kei 13 in het vooruitzicht en de op handen zijnde naamswijziging van de school zal deze site van tijdelijke aard zijn. Ontwikkelingen op dit terrein (en daarbij natuurlijke de meest recente ontwikkelingen van Kei 13 worden met regelmaat op de site geplaatst. Doelstelling 2: Ouders en professionals zijn op de hoogte van de ontwikkelingen rond Kei 13. Resultaat: In alle nieuwsbrieven is een vaste rubriek Onderwijskundige ontwikkelingen opgenomen. Ouders zijn dit jaar stapsgewijs meegenomen in de ontwikkelingen rond Kei 13. In de MR is de startnotie Kindcentrum Keizerslanden (nu dus Kei 13) besproken en uitgangspunten voor het opzetten van een geheel nieuw schoolconcept zijn besproken. Onder iets te hoge tijdsdruk is de MR akkoord gegaan met de inhoud van de notitie en is hiermee onder andere een go gegeven voor het wijzigen van de schooltijden vanaf augustus De Borgloschool maakt dan deel uit van een intensieve samenwerking tussen de Horizon (buurschool) en een flink aantal andere partners. Er zal worden toegewerkt naar de overgang van traditionele schooltijden naar het 5-gelijke dagenmodel (naar Zweeds model) om zo tot optimale afstemming te kunnen komen met andere partners binnen het centrum en in te spelen op de eisen die de huidige maatschappij aan ons stelt. De MR heeft wel duidelijke kanttekeningen geplaatst bij dit voornemen. Bij de verdere uitwerking zullen ouders en professionals nog tijdiger en vollediger worden meegenomen in het proces en worden geïnformeerd. 3 Leerlingen Situatie in de wijk In het afgelopen schooljaar is het leerlingenaantal van de school toegenomen. Het totale leerlingenaantal is nu 144. In de eerste maanden van het nieuwe schoolseizoen wordt een instroom van leerlingen verwacht. De prognose voor komend schooljaar is dat we groeien naar ruim 155 leerlingen. We hopen, in de toekomst naar Kei13, het leerlingaantal nog verder uit te breiden. 7

8 Schematisch ziet onze leerling populatie er als volgt uit Onderbouw: Bovenbouw: Totaal: Uit bovenstaande gegevens kunnen we aflezen dat het leerlingenaantal licht aan het stijgen is. Als we echter de huidige leerlingaantallen en prognose voor komend schooljaar ernaast leggen, dan kunnen we spreken over een forse stijging. De afgelopen jaren heeft de Borgloschool zich actief ingezet voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast draagt de school uit dat ze blijvend willen verbeteren en die kwaliteit te willen waarborgen. Zeer waarschijnlijk heeft deze positieve en actieve instelling zijn invloed gehad op de forse stijging van het leerlingenaantal. De afstemming tussen de peuterspeelzaal en de Schakelklas zal ook van invloed zijn 8

9 geweest op het stijgen van de populatie. Weging van leerlingen Leerlingen worden bij aanmelding op onze school gewogen (figuurlijk gezien). Daarbij wordt onder andere gekeken naar het opleidingsniveau van de ouders. Leerlingen met niet- of laag opgeleide ouders leveren extra formatie op voor de school. Met die extra formatie kunnen we de groepen gemiddeld gezien klein houden, waardoor individuele begeleiding van elk kind zo maximaal mogelijk kan worden verwezenlijkt. Afhankelijk van met name de opleiding van ouders kan de weging variëren van een factor +0,3 of Factor Kijkend naar deze cijfers zou je kunnen concluderen dat de schoolpopulatie in 2007 en 2008 drastisch is gewijzigd. Dat is niet zo. Zo zien we bij weging 0 een behoorlijke stijging van het aantal leerlingen en bij weging 1.9 een scherpe daling. Aan deze veranderingen liggen echter wetswijzigingen ten grondslag. De grenzen van de wegingsfactoren zijn flink naar beneden toe bijgesteld en de school kan op basis van deze ingreep steeds minder formatie inzetten. Gelukkig heeft de lokale overheid daarvoor in de plaats extra gelden vrijgemaakt om scholen die in de knel zijn gekomen te compenseren. Deze veranderingen hebben er voor gezorgd dat (mede door stijging van het leerlingaantal) de totaal in te zetten formatie toch is gestegen. Deze lokale subsidies zijn de school voor de komende jaren ook in het vooruitzicht gesteld en dat is zeer geruststellend! 9

10 In- en uitstroom gegevens Instroom Uitstroom waarvan 12 groep 8 waarvan 15 groep 8 waarvan 7 groep 8 In zien we een relatief grote instroom van leerlingen die de uitstroom ruim voorblijft in aantal. De school is dus flink gegroeid! Als we puur naar de cijfers kijken van een groep 8 van 18 leerlingen in komend schooljaar en een nu al vaststaande instroom van 12 leerlingen voor het schoolseizoen lijkt de groei zich te stabiliseren. Echter is de verwachting dat we, dankzij de ontwikkelingen die klaar staan voor de toekomst (kindcentrum Kei13, tweetalige profilering Engels), het komend schooljaar de groei zien doorzetten. De vertrokken groep 8 leerlingen hebben uiteindelijk een plaats op het Voortgezet Onderwijs gevonden en zij hebben zich verspreid over de verschillende richtingen die het Etty Hillesum Lyceum te Deventer aanbiedt. Aan de onderstaande getallen kunt u zien dat dit wat betreft prestaties ook een heel sterke groep is geweest. Met een gemiddelde CITO schoolscore van 534,6 hebben we als school ruim boven het landelijk gemiddelde gescoord, wanneer je onze school vergelijkt met scholen die een vergelijkbare populatie hebben en dat is geweldig! 10

11 Type onderwijs kopklas 1 0 basis 2 0 basis/kader 1 1 kader/theoretisch 1 0 theoretisch/havo 3 3 havo/vwo 4 3 gymnasium 3 0 Overige uitstroom Soort school Speciaal Onderwijs 3 5 Schakelgroep 1 0 Verhuizing 7 5 Andere basisschool, regulier onderwijs 1 6 In vorig schooljaar werden er nog 2 leerlingen overgeplaatst naar de schakelgroep. De bij de aanmelding voor handen zijnde gegevens wezen niet duidelijk genoeg naar een directe plaatsing in deze Schakelgroep. In dit jaar wilden we dit soort onnodige overstappen voor kinderen te voorkomen en daar zijn we in geslaagd. 11

12 4 Personeel & organisatie De overlegstructuur binnen de Borgloschool Wilhelminalaan Om binnen de school een constante ontwikkeling te waarborgen, is een goede managementstructuur nodig: Aan de hand van deze structuur vinden de volgende overleggen plaats: Teamvergaderingen, afwisselend op de dinsdagen en donderdagen Bouwvergaderingen / leerlingbesprekingen Zorgspreekuur bij de IB-er op afroep Studiedagen en middagen MTO (Management Team Overleg) beide bouwcoördinatoren, de IB-er en de directeur ZTO (Zorg Team Overleg) / overleg tussen de IB-er en de directeur over de algehele zorg binnen de school Overleg met actieteams / werkgroepen Collegiale Consultaties Overleg directeur Overleg met de Algemeen Directeur / werkoverleg Overleg mededirecteuren (OPPO) Overleg individuele collega s / coaching / POP-, voortgangs-, evaluatie-, functionerings- en beoordelingsgesprekken Ouder- en intakegesprekken Brede School-overleg Gebruikersoverleg Kindcentrum Kei13 Keizerslanden Werkgroep PZ (Personele Zaken) van het OPOD Ouderraads- en Medezeggenschapsvergaderingen Werkgroep Opbrengstgericht werken binnen OPOD 12

13 De teamsamenstelling Naam Functie Steven Diepeveen Directeur / Toekomstig directeur Kei13 Anita Roekevisch Administratief medewerker Tina Blacquière Leerkracht groep 1 / taalcoördinator Yvonne Dekker Leerkracht groep 1 en 5/8 Sanne de Groot Leerkracht groep 2 Zeynep Karacaoglu Vervanging zwangerschapsverlof groep 2 Jolien Mouw Vervanging zwangerschapsverlof groep 2 Suna Kurt Leerkracht groep 3 Gerdie van der Liende Vervanging zwangerschapsverlof groep 3 Eva Klaasen Vervanging zwangerschapsverlof groep 3 Jeroen Flierman Leerkracht groep 3 / ADV Barbara Jansen Leerkracht groep 4 Nanda Arts Leerkracht groep 4 / BHV Melek Ede Vervanging zwangerschapsverlof groep 4 Sarah Bourgonje Leerkracht groep 5/8 Martijn Lelieveld Leerkracht groep 6 Ilja de Heus Leerkracht groep 7 Leerkracht groep 7 / opleider in de school / Rogier Stappers vervanging directietaken Paulien Brilleman IB er / leerlingcoördinator Ben Mullink Vakleerkracht gymnastiek Ferry Siemelink Conciërge / ICT Willem Woerts Schoonmaak / conciërge In dit overzicht is af te lezen, dat er dit schooljaar relatief veel invallers actief zijn geweest binnen onze school. In totaal drie leerkrachten, waarvan twee met een fulltime betrekking, hebben dit jaar zwangerschapsverlof aangevraagd. Zij zijn vervangen door een aantal parttimers. Het vertrek van drie collega s betekent nogal wat voor de leerlingen en voor de organisatie op school. Door de drie zwangere collega s is intensief gewerkt om die overgang voor de leerlingen en de school zo soepel mogelijk te laten verlopen. De vervangers werden volledig geïnformeerd over de school, de groep en de leerlingen. Op die manier hebben we zorg gedragen voor een optimale overdracht! Overigens blijven een paar vervangers volgend jaar ook actief in onze school. Zij komen met een vaste aanstelling terug. 13

14 Mutaties t.o.v Het aantal mutaties ten opzichte van het vorig schoolseizoen bedraagt 8. Een onderwijsondersteuner, een administratief medewerker, een IB er en (later in het jaar) een leerkracht hebben de school verlaten en 4 collega s zijn het schoolteam komen versterken. Aan het begin van dit schooljaar zijn een nieuwe leerkracht, een nieuwe IB er en een nieuwe administratief medewerker gestart. In de loop van het seizoen is voor de vertrekkende leerkracht een nieuwe leerkracht aangesteld. Niet ongenoemd mag blijven dat de wisseling van de IB er aan het begin van het seizoen nagenoeg geruisloos is verlopen en dat getuigt van grote professionaliteit van de vertrokken en de gestarte IB-er! Ziekte van medewerkers Het ziekteverzuim dit schooljaar vertoont een sterk fluctuerend beeld. De maanden februari ( 5,38 % per maand) en juni (5,85 % per maand) en juli (7,54 % per maand) laten een hele duidelijke piek zien. Dit heeft met name te maken met twee collega s die met enige opstartproblemen hebben gezeten nadat zij gezonde kinderen op de wereld hadden gezet. Beide collega s hebben de balans gelukkig weer gevonden. In alle andere maanden van dit schooljaar zaten we met onze school ruim onder het gemiddelde van alle scholen binnen OPOD. Gemiddeld verzuimcijfer over het gehele schooljaar was 2,26 % en daar mogen we trots op zijn als school! Gesprekcyclus Doelstelling: Het cyclisch volgen en vastleggen van de professionele ontwikkeling van alle medewerkers. Resultaten: Vorig schooljaar is er gestart met het vullen van het digitale bekwaamheidsdossier (BARDO). Naar aanleiding van de nulmeting, het planningsgesprek en het opgestelde POP is er aan het einde van dit schooljaar met alle werknemers een voortganggesprek geweest. In dit gesprek is er teruggekeken naar de afgelopen periode en hoe de leerkracht zich ontwikkeld heeft t.a.v. de actiepunten uit het POP. Daarnaast was er ruimte voor een blik naar de toekomst, was er aandacht voor de actiepunten die moeten blijven staan, worden aangescherpt, of geschrapt. De verslagen van deze gesprekken werden door de leerkracht geschreven en toegevoegd aan BARDO. Tevens wordt het POP door de leerkracht bijgesteld en verzameld in het digitale portfolio in BARDO. (zie bijlage 1 voor overzicht van gevoerde gesprekken) Begeleiding startende leerkracht Dit schoolseizoen hadden we veel nieuwe gezichten binnen onze school. Om een startende leerkracht goed te kunnen begeleiden is er een speciaal bovenschools protocol opgesteld. Dit protocol is zo goed mogelijk gevolgd. Dat heeft zich onder andere geuit in klassenbezoeken en het instellen van een spreekuur, zodat de startende leerkrachten met eventuele vragen terecht konden bij de directie. 14

15 Klassenbezoeken Doelstelling: Leerkrachten krijgen feedback op hun functioneren in het algemeen en op de in actieplannen vastgestelde specifieke aandachtspunten. Resultaten: Zowel de directeur (2 x per jaar per leerkracht) als de intern begeleider (2 x per jaar per leerkracht) hebben in dit schooljaar de nodige klassenbezoeken afgelegd. Met behulp van vooraf vastgestelde kijkwijzers is, in een nagesprek met betreffende leerkracht, gekeken naar eventuele verbeterpunten maar zeker ook naar alles wat al goed gaat. De bezoeken van de directeur stonden in het teken van het primaire proces en leerkracht gedrag. De interne begeleider zoomde in op de zorg en verlengde instructie. Van deze klassenbezoeken komt ook een overzicht in BARDO te staan. Deskundigheidsbevordering Er is door het gehele team hard gewerkt aan resultaatverbeteringen van de woordenschat (cursus, team, effectieve instructie en begeleid zelfstandig leren. Daarnaast is er een start gemaakt met het traject om vorm en inhoud te geven aan ons toekomstige tweetalige profiel. Voor het hele team is er een startbijeenkomst geweest en is er een studiedag ingericht om andere scholen in Nederland, die al werken met het tweetalige (Engelse) profiel, te bezoeken. In de toekomst zal er zowel in het Nederlands als in het Engels lesgegeven gaan worden, maar eerst zal de Engelse taal worden vervlochten in het rooster van de groepen 1 t/m 8 (versterkt Engels). In het einde van dit schooljaar is er een nieuwe sociaal emotionele leerlijn uitgezocht en die wordt komend jaar, na een uitgebreide 2-daagse voorlichting, geïmplementeerd in de school. Andere cursussen die teambreed zijn gevolgd zijn: een cursus ParnasSys en een aantal bijeenkomsten t.b.v. de aanschaf van een nieuwe rekenmethode. Individuele leerkrachten namen deel aan cursussen in het kader van: Opleiding bevoegdheid bewegingsonderwijs (2) Krachtig Meesterschap t.b.v. de begeleiding van Academische pabo studenten (1) Cursussen t.b.v. Taal/lezen (3) Cursus Hoogbegaafdheid (1) BHV cursussen herhaling (2) EHBO voor kinderen (1) Cursus VVE m.b.t. taal en rekenen, ouderbetrokkenheid, sociaal emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling (1) Piramide Manifestatie (1) Conferentie Opleidingsscholen (2) Opleiding Tussenschoolse opvang (2) Workshop Digiborden voor gevorderden (1) Workshop dyslexie (1) Coaching / Opleiding tot Trainer (1) (zie bijlage 2 voor een volledig overzicht van gevolgde scholing) 15

16 5 Onderwijs & zorg Ontwikkelingen en vernieuwingen Er is een start gemaakt met het maken van concrete afspraken rond het woordenschat onderwijs. Dat heeft geresulteerd in extra onderwijstijd voor woordenschat en het proefdraaien met verschillende werkvormen in de groepen. Het proces is nog niet uitgekristalliseerd en wordt komend schooljaar voortgezet. Er is een nieuw leerlingvolgsysteem: ParnasSys. Alle leerlingen zijn van CITO- LVS overgezet naar ParnasSys. Alle leerkrachten volgden een op maat gemaakte cursus. Twee leerlingen zijn dit jaar verwezen naar het Speciaal Basisonderwijs. Beide leerlingen hebben een langdurig zorgtraject achter de rug. Deze zorg wordt nu voortgezet op een SBO-school de Panta Rhei. Een leerling is verwezen naar het Speciaal Onderwijs: de Linde in Deventer. Er is dit jaar een start gemaakt met collegiale consultaties. Het consulteren heeft twee kanten. Aan de ene kant kan een leerkracht iemand uit nodigen in zijn groep om feedback te krijgen op zijn eigen handelen. Aan de andere kant kan een leerkracht een bezoek brengen aan de ander om te kijken naar een bepaalde activiteit waar hij of zijn van wil leren. Vooralsnog hebben we ons toegespitst op de laatste vorm. De andere vorm krijgt zijn vervolg in het komende schooljaar. De start van de collegiale consultaties werd een groot succes. Veel leerkrachten hebben het als zeer waardevol ervaren om eens in een andere keuken te mogen kijken en er van te leren. Er is een ontwikkeling geweest in het verscherpen van het Begeleid Zelfstandig Leren en het directe activerende instructie model. In dit traject is duidelijk geworden dat het BZL voor een groot gedeelte is geïntegreerd in het primaire proces, maar dat er ook een aantal onduidelijkheden zijn ontstaan. Komend schooljaar worden we ondersteund door Cadenza om de laatste puntjes bij te schaven. Het beleid voor hoog- en meerbegaafde leerlingen is definitief gemaakt. In het komende schooljaar volgt er nog een cursus voor alle leerkrachten. Tot die tijd wordt er gewerkt met het DHH afkorting?. Er is een keuze gemaakt voor een leerstoflijn voor de sociaal emotionele ontwikkeling. De methode Leefstijl wordt aangeschaft en komend schooljaar wordt er mee gestart. Een nieuwe website is in het begin van het schooljaar de lucht in gegaan. Het is een heldere site geworden met veel (actuele) informatie over de ontwikkelingen op school. Tevens wordt er uitgebreid gecommuniceerd over de ontwikkelingen met betrekking tot Kei13. Er is een nieuwe rekenmethode aangeschaft. Na proefdraaien met twee methodes is uiteindelijk gekozen voor Pluspunt (nieuwste versie). Na de zomervakantie starten alle groepen hiermee. Team en ouders hebben kennis kunnen nemen van de missie en visie en de uitgangspunten van het onderwijs zoals dat zal worden verzorgd in Kei13. Huidige teamleden hebben zich kunnen oriënteren op Brede school ontwikkelingen en het Zweedse model. Een 3-tal leerkrachten heeft een studiereis gemaakt naar Zweden ter oriëntatie en heeft daarvan uitgebreid verslag gedaan naar het team. Er is een helder actieplan voor de komende twee jaar voor de ontwikkeling van een tweetalig profiel Nederlands / Engels. Om leerlingen niet uit het oog te verliezen hanteren we de volgende gesprekscirkel binnen de school: 16

17 Tussen- en eindopbrengsten van de school Leerlingen worden nauwlettend gevolgd op hun prestaties. Deze prestaties moeten op of liefst boven gestelde normen van de Onderwijsinspectie blijven of worden gebracht. Opbrengsten van leerlingen worden digitaal verwerkt in het LVS (ParnasSys). Deze opbrengsten worden twee keer per jaar geanalyseerd en met de uitkomsten van die analyse worden door de leerkrachten de juiste interventies bepaald en uitgevoerd. In dit schooljaar zijn we gestart met het meten van de kwaliteit en de opbrengsten van het onderwijs binnen onze school. In een zogenaamde Schoolscan werd inzichtelijk wat we als school goed doen en waar we nog verbeteringen aan kunnen brengen. De schoolscan bestond onder andere uit een aantal klassenbezoeken van een onderwijsspecialist van Cadenza en het aanleveren van gegevens vanuit het team, de interne begeleiding en het MT. Uiteindelijk is er voor onze school een verbeterplan uitgerold. Het zogenaamde Plan van Aanpak. In dat plan zien we duidelijk wat er in onze school al goed draait en waar verbeteringen of verfijningen gewenst zijn. Het Plan van Aanpak is de leidraad voor onze ontwikkeling voor de komende periode. In de Schoolscan van Cadenza kwam een zeer positief beeld over de kwaliteit van onze school naar voren. Tevens werd het Plan van Aanpak door het gehele team als een verrijking ervaren om de school nog beter te maken. 6 Huisvesting Onderhoud gebouwen Het schoolgebouw is gloednieuw zo ook de gehele inventaris. Elk lokaal is voorzien van een digitaal schoolbord. Dit schooljaar waren we genoodzaakt een combinatiegroep 5/8 te vormen. In het begin van het schooljaar is er besloten om de groepen op maandag, dinsdag en woensdag te splitsen. Aangezien alle ruimtes binnen 17

18 de school volledig benut worden, was groep 8 genoodzaakt de personeelsruimte te betrekken. Komend schooljaar zullen we creatief moeten omgaan met de ruimte aangezien er nog een groep bij komt. Een oplossing is gevonden: onze buurschool De Horizon stelt een ruimte ter beschikking. 7 Financiën De school heeft in dit schooljaar een nieuwe taalmethode aangeschaft. In de begroting van 2009 was hiervoor een bedrag gereserveerd. Doordat het gehele pakket fors duurder uit is gevallen kwam deze begroting wel enigszins onder druk te staan. Echter bleek er voldoende ruimte in het totaalplaatje te zitten zodat deze meerkosten gemakkelijk konden worden opgevangen. De school is financieel dus nog steeds gezond. 18

19 8 Externe relaties Stagiaires en Opleidingsschool Vanuit de Hogeschool Saxion zijn er verscheidene stagiaires in de school werkzaam geweest. Ook vanuit ROC Aventus zijn diverse studenten binnen onze groepen ingezet / opgeleid. In tegenstelling tot vorig schooljaar, zijn dit jaar alle aangeboden stageplekken ingevuld. Op dit moment participeren we in het samenwerkingsverband Opleidingsschool de Stedendriehoek. De Borgloschool gaat zich toeleggen op het scholen van leerkrachten om de stagiaires nog beter te kunnen begeleiden en op te leiden. Daarnaast is in dit samenwerkingsverband nog intensiever contact met de Pabo mogelijk. Dat uit zich in intervisiemomenten, bijscholing en actualiseren van onderwijsvernieuwingen. Contact met Saxion De opleider in de school heeft regelmatig contact met Saxion. De contacten met het stagebureau verlopen soepel. In 80% van de gevallen is er schriftelijke informatie uitwisseling (mail en post) en de resterende procenten betreft telefonisch contact. In alle gevallen zijn er directe, korte lijnen en is de communicatie helder en doelgericht. Tevens zijn er op een aantal momenten in het jaar bijeenkomsten met alle opleiders van het openbaar onderwijs en een afgevaardigde van Saxion. In die bijeenkomsten worden actuele zaken m.b.t. de begeleiding van stagiaires en de professionalisering van studenten en mentoren besproken. Er is dan ook ruimte voor intervisie. Contact met het ROC In de contacten met het ROC is er afgelopen jaar wat onduidelijkheid geweest over de begeleiding van de stagiaires door de opleider. Bovenschools is vastgesteld dat de opleider wordt gefaciliteerd om pabo-studenten te begeleiden. Tevens werd van de Borgloschool verwacht om in december van dit schooljaar de aanvraag van ROC studenten aan te leveren. De school had op dat moment geen zicht op het aantal stageplekken dat komend schooljaar beschikbaar zou zijn. Daartoe is er een aanvraag in april verstuurd. Er is vanuit het ROC en vanuit de school een contactpersoon, die alles wat betreft stagiaires coördineert. De contacten met het ROC zijn voornamelijk via de mail. Contact met VO Vanuit het VO wordt veel informatie verschaft over het vervolgonderwijs in Deventer. Er zijn informatieavonden over de verschillende locaties, aanmelding, proefdraaiochtenden, voor zowel leerlingen als leerkrachten. Helaas heeft door omstandigheden dit jaar geen, door het Etty Hillesum georganiseerde, informatieavond plaats gehad. Alle informatie die voor ouders van belang is, is gecommuniceerd door de leerkracht van groep 8. Brede School ontwikkeling Wij zien het als onze missie om het leven van de kinderen te verrijken met een samenhangend en uitdagend aanbod aan ontwikkelingskansen. Wij bereiden kinderen voor op een actieve deelname aan de samenleving door ze te leren de aangeboden ontwikkelingskansen goed te benutten. Hier staat de kern van het missie en visie stuk van het kindcentrum Kei13, die door de besturen van OPOD en Quo Vadis zijn opgesteld. Het team, de ouders en de buurt hebben kennis genomen van de ontwikkelingen omtrent Kei13. Uitgebreide informatie 19

20 is op te vragen bij de directie van de Borgloschool. Studiebegeleiding Dit jaar is het team door externe specialisten ondersteund: Bijscholing team Woordenschat verzorgd door Janine van Maanen Bijscholing team ParnasSys verzorgd door Martin Touwen Traject Tweetalig profiel Engels verzorgd door Early Bird / Francis Kutschruiter De scholingsmomenten zijn naar volle tevredenheid verlopen. 20

21 9 Profilering en promotie De pareltjes binnen de school Om onze school nog beter voor het voetlicht te krijgen zijn er tal van activiteiten geweest voor ouders, leerlingen en de schoolomgeving. Een greep: Het uitbrengen van weer een geheel vernieuwde Schoolgids in kleur (we noemen ons niet voor niets een veelkleurige basisschool!) Bij nieuwe aanmelding van een leerling en voor alle families van de school werd een exemplaar meegegeven. Tevens is de schoolgids in te zien en te downloaden op onze nieuwe website: In dezelfde kleurige stijl van de schoolgids, verschenen ook een aantal prachtige schoolkranten, waaraan de schoolkrantredactie (dat bestaat uit leerkrachten en leerlingen van onze school) hard heeft gewerkt. De maandelijkse nieuwsbrieven werden al voorzien van een vast nieuw onderdeel Onderwijsvernieuwingen. In dit schooljaar is het item Kei 13 eraan toegevoegd. Op die manier blijven ouders maandelijks op de hoogte van de inhoud van ons werk en de plannen voor de toekomst. Onze splinternieuwe website kwam online. Het project Gast in de Klas heeft dit jaar twee keer zeer succesvol gedraaid in alle groepen. Rond Sinterklaas en Kerst hebben leerlingen, ouders en team er een echt warm gebeuren van gemaakt. Met frisse moed zijn alle teamleden gestart met het traject voor de invoering van het tweetalige profiel. Voor velen een mooie, nieuwe uitdaging voor de toekomst. De eerste afspraken rond het verbeteren van het woordenschatonderwijs werden zichtbaar in de groepen: Er is extra tijd vrijgemaakt voor woordenschat; de reguliere lessen werden doorspekt met woordenschatactiviteiten; er zijn mooie overzichtelijke woordenschatkaarten in de klas komen hangen; het woord van de dag is in elke groep een vast item; en er zijn experimenten geweest met het aanleggen van een woordenschatmap of schrift. Enquête onder het personeel In november van dit schooljaar is er een tevredenheidonderzoek onder het personeel geweest. Daar vielen onder andere de volgende punten in positieve zin op. 1. Het blijkt dat het werkklimaat als goed wordt beoordeeld: een 3,7 (op een schaal van 0 tot 4). De subvraag Het werkklimaat binnen de school vind ik prettig scoort zelfs een 3,9. Opvallend is dat op de vraag, of er binnen de school voldoende wordt gedaan om de fysieke en mentale werkdruk niet te hoog te laten oplopen, een 2,4 wordt gescoord. 2. Het team scoort zichzelf op het hoofditem Interactie onderling een 3,9 (op een schaal van 0 tot 4). Dit item is opgebouwd uit een aantal subvragen, waaronder de collegialiteit (4), communicatie tussen collega s onderling (3,9), mate van bespreekbaar zijn van problemen in het team (3,6), contact met het OOP (3,9). Pers Niet de brand, maar het neerzetten van het kindcentrum Kei13 was aanleiding om regelmatig in het nieuws te verschijnen. Berichten over de bouw, het nieuwe concept en de unieke samenwerking tussen de verschillende partnes sierden de lokale dagbladen. 21

22 Kindcentrum Kei13 In dit schooljaar is er intensief gewerkt aan het opzetten van kindcentrum Kei13. Inmiddels is er uitgebreid gecommuniceerd naar alle toekomstige collega s, de ouders en de buurt. De collega s werden in een speciale informatie- en kennismakingavond, waar ook de naam Kei13 werd onthuld, ingelicht over de stand van zaken. Er is een uitnodiging uitgegaan om als collega s te participeren in werkgroepen om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van het centrum. Alle collega s zijn inmiddels ingedeeld in een werkgroep van hun keuze. De werkgroepen hebben een specifiek doel. Zo is er een werkgroep inrichting die ten doel heeft om door een functionele en uitdagende inrichting van zowel het gebouw als de afzonderlijke ruimten en de buitenruimte de missie en visie van Kei13 mogelijk te maken. De werkgroep pedagogische lijn draagt zorg voor een doorgaande pedagogische lijn en het ontwikkelen van schoolbeleid t.a.v de sociale competenties en een passend volgsysteem daarvoor. Er is een werkgroep communicatie en marketing. Naast deze werkgroepen is er nog een aantal opgenomen in de werkgroepen matrix, die op te vragen is bij de directie van de Borgloschool. Het team wordt ook regelmatig geüpdate over de vorderingen van de werkgroep inhoud en programmering die een spil is in het hele traject. Daarnaast is er aandacht geweest voor de informatievoorziening naar de ouders en de buurt. In nieuwsbrieven zijn zij op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen. In paragraaf 10 (Strategisch beleid) is te lezen welke verdere stappen er zullen worden genomen. 22

23 10 Strategisch beleid Planning middenlange- en langere termijn Reeds vermeld in dit jaarverslag is het Plan van Aanpak dat als leidraad gaat dienen voor de ontwikkeling en vernieuwing van de Borgloschool. We willen onze kwaliteit behouden en dat impliceert dat je als totale organisatie zult moeten blijven ontwikkelen en vernieuwen. Groot is straks de overgang van de huidige Borgloschool Wilhelminalaan naar het Kei13, waarbij ook het tweetalig profiel zijn vorm zal krijgen. Centrale aandachtsgebieden komend schooljaar Voortdurende kwaliteitsverbetering volgens het INK model (Instituut Nederlandse Kwaliteit) Het verhogen van tussentijdse- en eindopbrengsten Woordenschatontwikkeling / teambrede opleiding Het verfijnen van Begeleid Zelfstandig leren en het directe activerende instructie model Het invoeren en implementeren van de methode Leefstijl voor de sociaal emotionele vorming Verdere inbedding van BARDO (Digitaal Bekwaamheidsdossier) Verdere stappen maken in het traject Tweetalig Onderwijs en een start te maken met het implementeren ervan. Nieuwe naamgeving van de school binnen Kei 13 Ontwikkelingen Nieuwe Wijkvoorzieningencentrum Er is een startnotitie Wijkvoorzieningencentrum Keizerslanden (onder de naam Kindcentrum Keizerslanden; Parel in de kroon van Deventer ) opgesteld en voorgelegd aan alle professionals en de MR (zie bijlage 3). Op basis van deze notitie is een folder gemaakt als start van de marketing van dit centrum (zie bijlage 4) Op een speciaal belegde informatieavond voor alle professionals die zullen komen te werken binnen het kindcentrum, is de nieuwe naam van het centrum onthuld: Kei 13! Bij het kiezen van deze nieuwe naam zijn alle ouders, kinderen en professionals betrokken geweest. Ook is tijdens deze bijeenkomst een start gemaakt met de verschillende werkgroepen voor het optuigen van Kei 13. De mensen waren enorm enthousiast en er hing een sfeer van optimale samenwerking onder de deelnemers. In het totaal zijn er 8 nieuwe werkgroepen geformeerd. Zo kon er over de inrichting van binnen- en buitenterrein, marketing, communicatie, nieuwe huisstijl, verhuizing en nog vele andere terreinen worden meegedacht. Deze werkgroepen zullen doorlopen tot aan de verhuizing naar Kei 13 in januari Daarna zal alles anders zijn Binnen de MR is instemming gegeven op de ontwikkeling van dagarrangementen en verandering van de schooltijden vanaf augustus Ontwikkeling van het kind (dagarrangement) Cognitief Sociaal-emotioneel Fysiek Cultuur Sport Opvang Educatie Zorg bouwstenen van het dagarrangement volgens Zweeds model 23

24 Dan zal onder andere worden overgestapt op het zogenaamde 5 gelijke dagenmodel (Zweeds Model). Er zal dan elke dag op dezelfde tijden onderwijs worden verzorgd om zo tot een goede afstemming te komen met o.a. de opvang. Kei 13 zal onderwijs en opvang bieden van s morgens vroeg tot het begin van de avond. Precieze uitwerking van deze programmering volgt in een later stadium. Schematisch ziet dit er zo uit (exacte tijden nog nader te bepalen): In juni is nog een tussenstand van alles wat met Kei 13 te maken heeft opgesteld (zie bijlage 5). 24

25 11 Overig De realisatie van Kei 13 vordert volgens planning. In januari 2011 zal dit schitterende centrum zijn deuren openen! 25

26 Bijlage 1 Loopbaangesprekken Aantallen en percentages personeelsleden die een vorm van loopbaangesprek hebben gehad in schooljaar: POP-gesprekken/ % % 4 2 Planningsgesprekken Voortgangsgesprekken 6 10 Evaluatiegesprekken 2 2 Extra gesprekken Beoordelingsgesprekken 1 1 Totaal aantal personeels-leden van de organisatie % % % 26

27 Bijlage 2 Nascholing Aantal personeelsleden dat nascholing gevolgd heeft gedurende het: (cursussen, studiedagen, seminars, nascholing invoering nieuwe methodes, etc.) schooljaar schooljaar schooljaar schooljaar schooljaar Wiskunde - Observeren en werken met kleuters Begeleiding studenten 3 - Realisering Adaptief Onderwijs TSO 2 - vakspecialisme nl: -Bewegingsonderwijs 2 -IB Taalcoördinatorschap Woordenschat EHBO en BHV Brede School 1 1 Totaal aantal personeelsleden van de organisatie Minder dan 11 uur nascholing tot en met 20 uur nascholing tot en met 30 uur nascholing tot en met 40 uur nascholing 2 Meer dan 40 uur nascholing Nascholing gericht op: - coaching Management en Leidinggeven 1 - Informatie- en Communicatie Technologie 15 - Zorgverbreding en Zorgstructuur 1 - Kernvakken: Taal, Lezen, Rekenen en (incl. vervangers

28 Bijlage 3 28

29 Bijlage 4 29

30 Bijlage 5 30

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk Onderwijskundig jaarplan Jaar 2016-2017 School O.B.S. Durperhonk Schoolleider Ingeborg Halsema Datum Juli 2016 Inleiding In ons jaarplan geven we aan welke beleidsterreinen we hebben gescoord, welke vragenlijsten

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Toermalijn 1 Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973)

The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973) The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973) J a a r p l a n 2014 2015 Schoolgegevens: Daltonschool De Vlinderboom Brinnummer: 11 VA Directeur: M.Hoekstra Locatieleider: M.Stevens Adres

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 1 Inleiding: In dit resumé geven wij u inzicht in de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van 2009. Het gehele rapport omvat

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

KBS St. Jozef Rijen. Bijlagen Communicatieplan. F. Communicatiemiddelen extern. Communictiemiddel. Doel Doelgroep Boodschap Frequentie Coördinatie

KBS St. Jozef Rijen. Bijlagen Communicatieplan. F. Communicatiemiddelen extern. Communictiemiddel. Doel Doelgroep Boodschap Frequentie Coördinatie Bijlagen Communicatieplan KBS St. Jozef Rijen F. en extern Communictiemiddel Website ouders verzorgers beleidszaken activiteiten school ziekmelding aanmelding nieuwe leerling terugkoppeling gebeurtenissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Hugo de Grootschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Hugo de Grootschool. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 O.B.S. de Piramide vestiging Willemschool Marskant 85 7551 BT Hengelo 074-2913764 willemschool@obspiramide.nl www.obspiramide.nl

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel

Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel De school voert een actief veiligheidsbeleid. Het laatste veiligheidsplan is geschreven op 13-05-2013 Hierin staat

Nadere informatie

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid.

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. EVALUATIE 2014/ 2015 ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. REFLECTIE Leren kijken naar jezelf. Nadenken over de manier waarop je dingen doet, leert en

Nadere informatie

onderwerp reden doel planning, verantwoordelijke personen evaluatie en borging juni 2017 Profilering

onderwerp reden doel planning, verantwoordelijke personen evaluatie en borging juni 2017 Profilering Veranderplan voor de cursus 2016 / 2017 CBS de Arke Nij Beets 1 Inleiding: Dit plan is de jaarlijkse uitwerking van de in het schoolplan opgenomen actiepunten voor het komende jaar. Deze actiepunten zijn

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Invoering methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Invoering Taalmethode Taal op Maat

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke Schoolondersteuningsprofiel 17YV00 OBS De Marke Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014. Still going strong.

Jaarplan 2013-2014. Still going strong. Jaarplan 2013-2014 Still going strong. Een jaarplan is afgeleid van het schoolplan Alle plannen voor 2011-2015 Eerst alle plannen keurig verdeeld over vier jaar; Bijstellingen door evaluaties; Toevoegingen

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Oerstek Noardburgum Datum: 1 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Oerstek Schoolnaam OBS De Oerstek Datum 20-05-2015

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Het worden andere tijden!

Het worden andere tijden! Het worden andere tijden! 1.0 Redenen voor andere schooltijden (bron: verschillende onderzoeken door scholen) Waarom zou een school willen overstappen op andere tijden? Kort gezegd gaat het erom meer rust

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie.

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie. Evaluatie schooljaarplan 2014-2015 Openbare basisschool Ekke de Haan Organisatie/overleg Domeinen: 0 onderwijsleerproces 0 communicatie met ouders 0 leerstofaanbod 0 kwaliteitszorg 0 schoolontwikkeling

Nadere informatie

Begeleiding nieuwe leraren op de Walvis

Begeleiding nieuwe leraren op de Walvis op de Walvis Inleiding: Binnen de school treden met regelmaat nieuwe leraren in dienst, beginnend of ervaren. Ook komt het voor dat Pabo studenten die in hun LIO-fase zitten -tijdelijk- in de rol van leraar

Nadere informatie

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Betreft : Jaarverslag 2014-2015 Alblasserdam september 2015, Aan de ouder(s)

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? In schooljaar 2012-2013 hebben we onze visie zoals dat zo mooi heet her (r)ijkt. Belangrijk is dat je met elkaar een toekomstbeeld

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013

Jaarverslag 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 obs Het Palet Brinn: 16MB Floris Versterstraat 2B 8932 BR Leeuwarden 058-21248833 directie.palet@proloog.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Wat waren we van plan? 4 Onderwijs 4 Zorg

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Beatrixschool Rijssen www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Beatrixschool Schoolnaam Beatrixschool Datum 22-06-2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel Onze basisschool is onderdeel van Stichting Kindwijs. Voor meer informatie over onze Stichting verwijzen we u graag naar www.kindwijs.org Deze operationele planning is onderdeel van onze kwaliteitscyclus

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEREN DOOR TE DOEN. Schooljaar 2014-2015. EC Theo Thijssen. Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail

JAARVERSLAG LEREN DOOR TE DOEN. Schooljaar 2014-2015. EC Theo Thijssen. Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail JAARVERSLAG LEREN DOOR TE DOEN Schooljaar 2014-2015 Naam EC Theo Thijssen Brinnummer 20 FG Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail theothijssenzutphen@archipelprimair.nl Website

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum

Jaar School Schoolleider Datum JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar Megelsheim Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar. JAARVERSLAG

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2013-2014 Pikemar 17, 8939CR Leeuwarden Telefoon 058-2880250, Info.wynwizer@proloog.nl, www.wynwizer.nl 1. Voorwoord Voor u ligt het schooljaarverslag van Obs Wynwizer. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER

Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER Jaarplan voor het schooljaar 2013-2014 OBS HERMAN GORTER 0. VOORWOORD In het Meerjaren Schoolplan beschrijven we de planning van doelen en activiteiten over een periode van 4 jaar. Het plan biedt ons als

Nadere informatie

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar 2015-2016 Beleidsterrein Nadere uitleg en beschrijving 1. Leiderschap Er is per 1 februari afscheid genomen van dhr. R. Aangeenbrug als directeur. Met ingang

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2014

Schoolplan 2013 2014 Schoolplan 2013 2014 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Josefschool Schooljaar 2013-2014 =stand van

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig jaarverslag 2012-2013 Beleidsterrein Leerstofaanbod Verbeterpunt (wat) Vernieuwen methode rekenen en wiskunde Er is een nieuwe methode rekenen en wiskunde voor de groepen 3 t/m 8 Activiteiten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

Maandag 21 september 2015

Maandag 21 september 2015 Maandag 21 september 2015 Welkom Presentatie verbeterpunten en interventies Vragen van ouders Evaluatie van de ochtend Kwaliteitsbeleid Jaarplan Informatie verzamelen Prioriteiten stellen Keuzes maken

Nadere informatie