Jaarverslag 2008 Leerstoel Actief Burgerschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008 Leerstoel Actief Burgerschap"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 Leerstoel Actief Burgerschap Prof. dr. E.H. Tonkens Bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap, ten behoeve van de Stichting Actief Burgerschap, gevestigd bij de Afdeling Sociologie en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Toelichting bij het jaarverslag leerstoel actief burgerschap 2008 Het jaar 2008 is voor de leerstoel actief burgerschap een turbulent maar productief jaar geweest. Turbulent vanwege financiële onzekerheid en het grote aantal aanvragen voor tweede en derde geldstroomprojecten. Productief omdat alle aanvragen tot dusverre zijn gehonoreerd en daarmee ook de periode van financiële onzekerheid tot een einde is gekomen. Gehonoreerd is uit de tweede geldstroom een groot NWO-project Culturalization of citizenship binnen het programma culturele dynamiek, samen met de collega- hoogleraren Duyvendak en Geschiere (3 aio s, 2 postdocs, 8 fellows). Uit de gecombineerde tweede en derde geldstroom zijn twee Nicis-projecten gehonoreerd, één met Duyvendak (2 aio s, 2 postdocs), en één met hoogleraar Denters van de Universiteit Twente (1 Aio voor de UT, 1 postdoc voor de UvA). Uit de derde geldstroom zijn gehonoreerd een groot project van het VSBfonds, Aedes en drie woningcorporaties met drie AIO s, en drie korte projecten met contractonderzoeker van het ministerie van VWS en de gemeente Den Haag. Een andere grote en succesvolle gebeurtenis was de organisatie van een tweedaagse conferentie als afronding van twee onderzoeken vanuit het Wmoonderzoeksnetwerk UvA-HvA-AMC. Daarin werd vanuit het AMC het onderzoek Wat bezielt de mantelzorger gepresenteerd, en vanuit de leerstoel actief burgerschap het onderzoek Op zoek naar weerkaatst plezier. Beide publicaties werden tijdens de ruim overtekende conferentie in de Rode Hoed aangeboden aan de Staatssecretaris van VWS Jet Bussemaker en de Wethouder Zorg van Amsterdam, Marijke Vos. Naast deze nationale dag is er vanuit de leerstoel met het onderzoeksnetwerk een internationale dag georganiseerd, waarin ditzelfde onderzoek aan een internationaal wetenschappelijk publiek werd gepresenteerd, en er lezingen waren van twee buitenlandse onderzoekers met aanpalend onderzoek: Arlie Hochschild uit de VS en Caroline Glendinning uit de UK. Hochschild gaf in samenwerking met de Amsterdamse zorginstelling Cordaan de avond ervoor ook de Cordaanlezing in de Aula van de Universiteit. Naast deze tweedaagse conferentie heeft de hoogleraar ook bijgedragen aan de organisatie en uitvoering van de conferentie over publieke sociologie met de Amerikaanse socioloog Michael Burawoy. Beide conferenties hebben ruime aandacht gekregen in de nationale media. Ook is met de betrokken collega s in het kader van het NWO-project Culturalisering van burgerschap een internationale workshop georganiseerd die erg goed is bezocht door genodigde wetenschappers uit binnen- en buitenland. 1

2 Wat betreft het onderwijs is er ook veel gebeurd: begeleiding van acht masterscripties, begeleiding van enkele stagiaires die via contacten van de hoogleraar een stageplaats vonden, verzorging van het college Social problems in de master Social policy en social work samen met Duyvendak, enkele gastcolleges bij collega s in de opleiding sociologie en (eenmaal) politicologie, (mede)begeleiding van vijf externe promovendi (2 met het AMC, 1 met de Fontys Hogeschool en twee promovendi van resp. de HvA en de HAN), en de start van begeleiding van hierboven genoemde nieuwe promovendi. Daarnaast heeft de hoogleraar tweemaal in 2008 een vierdaagse cursus Actief burgerschap en activerende organisaties in de stadswijk gegeven aan professionals en managers uit de wereld van woningcorporaties, overheden, zorg- en welzijninstellingen en onderwijs; tweemaal omdat de eerste keer al snel overtekend was. Deze cursus is afgerond met een boek Tussen onderschatten en overvragen. Actief burgerschap en activerende instellingen in de wijk dat eind maart bij uitgeverij SUN- Boom is verschenen. Ook heeft zij een groot aantal lezingen gegeven aan professionals, ambtenaren en managers. Wat publicaties betreft zijn er naast bovengenoemd boek nog enkele andere boeken afgerond dit jaar: de volledig herziene en met dertien hoofdstukken aangevulde vierde druk van het boek Mondige burgers, getemde professionals (uitgeverij van Gennep) en publicatie van De Beste de baas. Verdienste, respect en solidariteit in een meritocratie (met Tsjalling Swierstra, uitgeverij Amsterdam University Press) en van Op zoek naar weerkaatst plezier. Samenwerking tussen professionals, vrijwilligers, mantelzorgers en cliënten in de multiculturele stad (Nicis Institute Den Haag) en het boekje Wat vinden burgers van burgerschap? Met Menno Hurenkamp (Nicis Institute Den Haag). Deze hebben geresulteerd in een groot aantal verzoeken voor adviezen, rondetafelgesprekken, lezingen, en interviews in kranten en tijdschriften en op de radio, waarvan vanwege de tijd echter maar een klein deel gehonoreerd kon worden. Dit mede omdat er ook veel aandacht is gegaan naar op internationaal congresbezoek en internationale (Engelstalige) publicaties, hetgeen heeft geresulteerd in vijf Engelstalige wetenschappelijke artikelen, waarvan er één niet maar vier wel geaccepteerd zijn door de betreffende redacties. Nog eens vier andere Engelstalige artikelen zijn in een vergevorderd stadium en kunnen naar alle waarschijnlijkheid in de eerste helft van 2009 ingediend worden. Ook zijn er twee Engelstalige boekcontracten voor boeken die in het najaar van 2009 af moeten zijn: met Janet Newman, professor of social policy aan de Open University in Groot-Brittannie, het boek Active citizenship and the modernisation of social welfare (Amsterdam University Press / Chicago University Press) en met de collega s Hurenkamp en Duyvendak het boek Bad tempered. Citizenship in multi-ethnic societies bij uitgeverij Palgrave MacMillan. Daarmee zijn concrete stappen gezet richting de Engelstalige wetenschappelijke gemeenschap en is er op dat punt sprake van een duidelijke opgaande lijn. Gezien al deze positieve en productieve ontwikkelingen kan de toekomst met vertrouwen tegemoet gezien worden. Fondswerving: 2 e geldstroom: 2

3 Culturalisering van burgerschap, (NWO) prof. dr. W.G.J. Duyvendak en prof. dr. P. Geschiere, looptijd , euro Nicis Leren participeren met prof. Duyvendak en dr. Verplanke looptijd euro. Nicis Burgerparticipatie, met prof. Denters (Universiteit Twente) en prof. Duyvendak, looptijd euro (totaal) 3 e geldstroom: Verantwoordelijke, betrokken burgers en uitnodigende, verbindende instituties (VSBfonds, Aedes en 3 woningcorporaties): looptijd , euro Burgerschapsbeleid Den Haag, Gemeente Den Haag, looptijd januari april 2009, euro Beter in meedoen, Ministerie van VWS, met dr. Verplanke, looptijd februari oktober euro Aanvullende subsidie voor NWO programma culturalisering van burgerschap (Oxfam Novib) met Geschiere en Duyvendak euro Roomsch Catholijck Ouden Armen Kantoor (RCOAK), (publicatiesubsidie) Op zoek naar weerkaatst plezier 5000 euro Wetenschappelijke publicaties Artikelen in refereed journals of boeken: Tonkens, E. (2008) Marktwerking in de publieke sector: duur, bureaucratisch en demotiverend. In: F. Ankersmit en L. Klinkers (red.) Tien plagen van de staat. Van Gennep, Amsterdam, pp Tonkens, E. en T. Swierstra (2008) Respect man! De kennissamenleving als aanslag op zelfrespect, Jaarboek Kennissamenleving Aksant, Amsterdam, pp Swierstra, T. en E. Tonkens (2008). Een links beschavingsoffensief. Deugden en competenties voor een pluralistische, dynamische samenleving. In: Jelle Zeedijk en Paulus Van Bortel (red.), Bedrogen door de elite? Kapellen, Pelckmans, pp

4 Swierstra, T. en E. Tonkens (2008). In het jaar Inleiding In: Swierstra en Tonkens De beste de baas?, Amsterdam University Press, 2008, pp 9-32 Swierstra, T. en E. Tonkens (2008). Meritocratie en de erosie van zelfrespect. In: Swierstra en Tonkens De beste de baas? Amsterdam University Press, 2008, pp Tonkens, E en T. Swierstra (2008). Meetlust: de wil tot meten. In: Swierstra en Tonkens De beste de baas? Amsterdam University Press, 2008, pp Tonkens, E. en T. Swierstra (2008). Naar een aidocratie. Conclusies. In: Swierstra en Tonkens De Beste de baas? Amsterdam University Press, 2008, pp Boeken: Tonkens, E. (2008) Mondige burgers, getemde professionals. Marktwerking en professionaliteit in de publieke sector. Volledig herziene en uitgebreide 4 e druk. Van Gennep, Amsterdam Swierstra, T. en E. Tonkens (red.) (2008) De beste de baas? Prestatie, respect en solidariteit in een meritocratie. Amsterdam University Press (co-auteur van vier hoofdstukken) Onderzoeksrapporten: Hurenkamp, M. en E. Tonkens (2008) Wat vinden burgers zelf van burgerschap? Burgers aan het woord over binding, loyaliteit en sociale cohesie. Den Haag: Nicis Kenniscentrum Grote Steden (verkorte versie van AUP-boek tbv. beleidsmakers) Tonkens, E., en J. van den Broeke en Marc Hoijtink (2008) Op zoek naar weerkaatst plezier. Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, cliënten en professionals. UvA / Nicis Kenniscentrum Grote Steden, Amsterdam/Den Haag Paperpresentaties: Tonkens, E. In search of resonating joy, Cooperation between professionals, informal care givers, volunteers and clients, conferentie Who cares 21 en 22 april (resp. Nederlandse en Engelse lezing, De Rode Hoed en ISHSS Amsterdam Tonkens, E. Embraced, despised and neglected. Citizen participation in care, welfare and housing corporations in the Netherlands. CINEFOGO workshop on civil society, Ljubljana, 7 maart Tonkens, E., L. Verplanke en J.W. Duyvendak, Concepts of citizenship in disability. Conferentie Citizenship and Disability, AMC Amsterdam, 30 mei 4

5 Tonkens, E., M. Hurenkamp en J.W. Duyvendak, Citizenship in the Netherlands: locally produced, nationally contested. ASA Political Sociology session on Ethno-Racial Diversity, Civic Engagement and the Politics of Redistribution, Boston, 2 augustus Tonkens, E. Publieke sociologie en de romantisering van marginaliteit. Conferentie Tussen wetenschap, beleid en maatschappij. Het veranderend engagement van de menswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, 28 november Tonkens, E. Democratizing Dutch local social work. National Institute of Government Annual Work Conference 2008, Campus Universiteit Twente, 21 november Valorisatie Overige artikelen: Tonkens, E. en T. Swierstra (2008). Respect in een meritocratische samenleving, Waterstof, het (electronisch) tijdschrift van de progressieve denktank Waterland (april 2008) Tonkens, E. (2008) Herwaardering van professionals, maar hoe? ROB, (boekje nav gelijknamige ROB lezing Tonkens, E. (2008) Schaamteloos verheffen In: De sterke kanten van Nederland. NSV actualiteitencollege. SCP, Den Haag, pp Tonkens, E. (2008) De late triomf van omgekeerde integratie. Markant, (13) 3, april 2008, pp 24 Tonkens, E. (2008) Hou op met dat kinderachtige grensconflictengedoe. NUL20 Tijdschrift voor Amsterdams woonbeleid, nr. 40, september 2008, pp 35 Tonkens, E. (2008) Gezocht: hoeder van publieke belang, Health Management Forum, (14) 3, september 2008, pp Tonkens, E. (2008) Waarom werkt marktwerking niet in de publieke sector? Waterstof, het (electronisch) tijdschrift van de progressieve denktank Waterland, nr. 36, september 2008 Hoijtink, M. en E. Tonkens (2008) Informele gebruikersinvloed in zorg- en welzijnsinstellingen: het belang van een verborgen praktijk. Geron, tijdschrift voor ouder worden en maatschappij, (10) 3, september 2008, pp Columns: Vaste columnist Volkskrant, tweewekelijks sinds november 2005, wekelijks sinds september 2007 De vele gezichten van een ziekenhuis, ZM Magazine, december 2008 De late triomf van omgekeerde integratie, Markant, april 2008 De vier hoofdzonden van planners, in: W. van Dinten en I. Schouten (red.) Zijn zij gek of ben ik het? Hoe je oriëntaties gebruikt bij organiseren. Eburon, Delft, pp Lezingen: 5

6 Koortsachtig en bijziend. De vervlechting van media en politiek in het debat over de ziekenhuizen. Agnietenkapel, Utrecht, (Katholiek Instituut voor de media Nijmegen), 29 januari 2008 Actief en activerend, lezing in serie de Stadwijkstudies, De Observant, Amersfoort, 12 februari 2008 Burgerschap en binding, lezing in serie de Stadwijkstudies, De Observant, Amersfoort, 3 maart 2008 Burgerparticipatie in de WMO, landelijke conferentie Zorgbelang, Loosdrecht, 13 maart 2008 Zeggenschap en verantwoording in de zorg, jubileumconferentie Stichting Prisma Waalwijk, Goirle, 27 maart Uitsluiting en afzijdigheid, lezing in serie de Stadswijkstudies, De Observant, Amersfoort, 8 april 2008 Zeggenschap en verantwoording, lezing in serie de Stadswijkstudies, De Observant, Amersfoort, 6 mei 2008 Burgerparticipatie in de WMO, provinciehuis, Den Haag, organisatie: Zorgbelang Zuid Holland, 30 mei 'De beste de baas. Prestatie, respect en solidariteit in een meritocratie', Debatcentrum DwarsDiep in Groningen. 28 mei ROB-lezing (Raad voor Openbaar bestuur), en presentatie heruitgave boek Mondige burgers, getemde professionals. Marktwerking, vraagsturing en professionaliteit in de publieke sector, organisatie ROB, Sociëteit de Witte, Den Haag, 9 september Calculerende of zorgzame samenleving: scenario s voor de toekomst, jubileumsymposium GGz Nijmegen, 18 september Actief en activerend, lezing in serie de Stadwijkstudies, De Observant, Amersfoort, 29 september 2008 Burgerschap en binding, lezing in serie de Stadwijkstudies, De Observant, Amersfoort, 27 oktober 2008 Ontwikkelingen in de relatie burger- overheid, key-note lecture op gelijknamige conferentie, gemeente Apeldoorn, Residence Victoria, Hoenderloo, 31 oktober 2008 Op zoek naar weerkaatst plezier, inleiding op de Dag van de Mantelzorg bij stadsdeel Amsterdam Noord, Raadzaal Stadsdeelhuis Amsterdam-Noord, 10 november 2008 Wat vinden burgers zelf van burgerschap? Burgers aan het woord over binding, loyaliteit en sociale cohesie, Den Haag, ministerie van VROM, 25 november 2008 Lelystad bezien in breder perspectief, LPB dagen, thema: verbinden en loslaten. LPBlocatiedagen Landelijk Platform voor Wijkgericht werken. Agora, Lelystad, 27 november 2008 Debatten en paneldiscussies e.d.:.in debat met de Amerikaanse politicoloog Robert Putnam, De Rode Hoed. Organisatie Ministerie van VWS/ DSP-groep, 25 juni.'achter de voordeur', organisatie Jaarcongres Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, 26 juni. Grondwet als bindmiddel met o.a. Minister ter Horst, Universiteitsdag 2008, 7 juni 6

7 Interviews in de media:.wmo-magazine, maart 2008.Handicap en beleid maart 2008.VROM magazine, maart 2008.Schoolbestuur magazine voor bestuurders toezichthouders en managers in het katholiek onderwijs, november 2008.SPUI alumnimagazine van Universiteit van Amsterdam, september.agis-nieuwsbrief voor relaties, juli 2008,.Villa VPRO radio1, Marktwerking in de thuiszorg, 11 oktober.tros Kamerbreed radio 1, 22 november Overige activiteiten (adviesfuncties, klankbordgroepen, denktanken, e.d.):.klankbordgroep programma innovatie Wmo, ministerie van VWS (sinds 2007).Denktank sociale cohesie Stadsdeel Zeeburg Amsterdam (sinds 2007).Adviesraad woningcorporatie Mitros Utrecht (sinds 2006).Raad van Toezicht Meerkanten GGZ Ermelo (sinds 2007).Raad van Toezicht Meander ziekenhuis Amersfoort (sinds 2007).Mondelinge gevraagde adviezen aan ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken, VWS, Vrom. Manuscriptcommissies promoties:.paes, M. Wijkgezondheidswerk. Een studie naar 25 jaar wijkgericht werken aan gezondheidszorg in Den Bosch-Oost. Universiteit van Amsterdam..Witman, Y. De medicus maatgevend. Over leiderschap en habitus. Publicaties medewerkers van de leerstoel (voorzover niet reeds in publicatielijst van de hoogleraar vermeld): Hoijtink, M. (2008) Bemoeizorg: de gedoogstatus voorbij, Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk, vol. 15, 2: 4-9 Onderwijsactiviteiten Colleges.Cursus social problems in urban areas (10 ects, met Duyvendak) in het kader van de Master Social policy and social work in urban areas, najaar 2008.Gastcolleges bij Debatten in de sociologie, Sociologische Theorie, Sociologische Empirie, Basismodule Burgerschap Verzorging en Beleid.Cursus stadswijkstudies (tweemalig, extern, voor medewerkers van maatschappelijke organisaties en overheden) Promovendi onder begeleiding: AIO s, intern: 7

8 -Paul Mepschen -Bregje Termeer -Rogier van Reekum, tweede begeleider met prof dr. J.W. Duyvendak AIO s extern: -Sabine Ootes, AIO, AMC medische ethiek, met prof. dr. D. Willems -Barbara Fienig AIO sociale geneeskunde, met prof. dr. K. Stronks -Huub Gulikers, HAN -Dana Feringa, Fontys Hogeschool -Broer van der Hoek, HvA, met prof. dr. M. Volman Scripties (master): Eerste begeleider: -Bart Vosters -Bianca Bruinsma -Sarijke van Hellemond -Nohemy Habibe -Michiel Govers Tweede begeleider: -Jesse van der Beele -Daniel den Hoed - Paulina Sedney Stagiaires begeleid, intern: 1 student afdeling sociologie en antropologie (Tim Visser) 8

Vijf misvattingen over de participatiesamenleving.

Vijf misvattingen over de participatiesamenleving. Vijf misvattingen over de participatiesamenleving. Afscheidsrede Evelien Tonkens Uitgesproken bij haar afscheid als Bijzonder Hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam op 1 mei 2014

Nadere informatie

Mede mogelijk gemaakt door: Aedes, Gamma Dienstverlening, VSB Fonds, Gemeente Amsterdam en de het Nicis Kenniscentrum Grote Steden

Mede mogelijk gemaakt door: Aedes, Gamma Dienstverlening, VSB Fonds, Gemeente Amsterdam en de het Nicis Kenniscentrum Grote Steden ISBN: 978-90-77389-57-7 NUR: 740 Uitgave: Nicis Institute Laan van N.O. Indië 300 Postbus 90750 2509 LT Den Haag T +31 (0)70 344 09 66 F +31 (0)70 344 09 67 info@nicis.nl www.nicis.nl Tekst: Evelien Tonkens,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag raad van toezicht 1 Kengetallen 3 Voorwoord 5. Inhoudelijk verslag. 1 Missie en strategie 6. 2 Onderzoek en valorisatie 7

Inhoudsopgave. Verslag raad van toezicht 1 Kengetallen 3 Voorwoord 5. Inhoudelijk verslag. 1 Missie en strategie 6. 2 Onderzoek en valorisatie 7 JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Verslag raad van toezicht 1 Kengetallen 3 Voorwoord 5 Inhoudelijk verslag 1 Missie en strategie 6 2 Onderzoek en valorisatie 7 3 Onderwijs 19 4 Bestuur en organisatie 37

Nadere informatie

Burgers maken hun buurt

Burgers maken hun buurt Burgers maken hun buurt Platform31-2012 Platform31 - Burgers maken hun buurt - 1 ISBN: 9789077389997 NUR: 740 Uitgave: Platform31 Auteurs: Prof. Dr. S.A.H. Denters (Bas), Universiteit Twente; Prof. Dr.

Nadere informatie

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Een inventarisatie A.C. van Wijnen met medewerking van J.C. Kool 2 Startnotitie Disability Studies Inhoud 4 Inleiding 9 1. Disability Studies,

Nadere informatie

Burgerinitiatieven en de bescheiden overheid *

Burgerinitiatieven en de bescheiden overheid * ARTIKELEN Burgerinitiatieven en de bescheiden overheid * Mirjan Oude Vrielink & Imrat Verhoeven ** 1 Inleiding We zien het in grootstedelijke achterstandswijken. Turks-Nederlandse dames besluiten om vrouwen

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord Raad van Commissarissen 3 Voorwoord Directie Leyden Academy 4

INHOUD. Voorwoord Raad van Commissarissen 3 Voorwoord Directie Leyden Academy 4 Jaarverslag 2011 INHOUD Voorwoord Raad van Commissarissen 3 Voorwoord Directie Leyden Academy 4 Onderwijs 5 Executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg 5 Masteropleiding Vitality and Ageing 6 Keuzevak

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Externe evaluatie van de onderzoekseenheid Talentontwikkeling. Visitatiedatum: 15 oktober 2013

Hogeschool Rotterdam. Externe evaluatie van de onderzoekseenheid Talentontwikkeling. Visitatiedatum: 15 oktober 2013 Hogeschool Rotterdam Externe evaluatie van de onderzoekseenheid Talentontwikkeling Visitatiedatum: 15 oktober 2013 Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/29 NQA Hogeschool Rotterdam: Externe

Nadere informatie

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010...

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... ...de afgelopen 10 jaar 1 hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... 2...de afgelopen 10 jaar hebben we hard gewerkt aan het overbruggen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Pagina 5. Inleiding 7. Hoofdstuk 1 MEEDOEN KOMT VAN TWEE KANTEN Pleitbezorging en belangenbehartiging

Inhoudsopgave. Voorwoord Pagina 5. Inleiding 7. Hoofdstuk 1 MEEDOEN KOMT VAN TWEE KANTEN Pleitbezorging en belangenbehartiging Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 MEEDOEN KOMT VAN TWEE KANTEN Pleitbezorging en belangenbehartiging Hoofdstuk 2 KENNIS OPDOEN KENNIS DELEN Voorlichting en informatieverstrekking

Nadere informatie

CURRICULUM VITEA DR. J. J. OMLO

CURRICULUM VITEA DR. J. J. OMLO CURRICULUM VITEA DR. J. J. OMLO PERSONALIA Naam J.J. Omlo Voornamen Jurriaan Johannes Adres Luzernevlinder 80 Postcode 3544 DK Woonplaats Utrecht Telefoon 06-2090 0172 Emailadres jurriaanomlo@hotmail.com

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Kennisland

Jaarverslag 2006 Kennisland Keizersgracht 174 Postbus 2960 1000 CZ Amsterdam t +31 (0)20 575 67 20 f +31 (0)20 575 67 21 www.kennisland.nl Jaarverslag 2006 Kennisland Concept, voorgelegd aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring op

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?

Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Nieuwe verhoudingen tussen vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Nieuwe verhoudingen tussen

Nadere informatie

Clingendael Jaarverslag 2007

Clingendael Jaarverslag 2007 Clingendael Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave Inleiding Prof. Dr Jaap. W. de Zwaan, directeur 4 Wat is Clingendael 6 Leden van het Algemeen Bestuur 8 Leden van de CAROO 9 De Directie 11 De Programma s Clingendael

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving

JAARVERSLAG 2012. Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving JAARVERSLAG 2012 Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving Het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) werd in 1988 opgericht door de Nederlandse dominicanen. Het DSTS

Nadere informatie

Programma. Vrijdag 14 november 2008

Programma. Vrijdag 14 november 2008 Programma Vrijdag 14 november 2008 Inhoud Programma 3 Voorwoord 5 Programma Kennis voor de Stad Workshops & profielen workshopbegeleiders 6 Gedragsbeïnvloeding in het verkeer: wat werkt en heeft ook nog

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g 2011 u n i v e r s i t e i t v o o r h u m a n i s t i e k u t r e c h t

j a a r v e r s l a g 2011 u n i v e r s i t e i t v o o r h u m a n i s t i e k u t r e c h t j a a r v e r s l a g 2011 u n i v e r s i t e i t v o o r h u m a n i s t i e k u t r e c h t j a a r v e r s l a g 2011 u n i v e r s i t e i t v o o r h u m a n i s t i e k u t r e c h t Utrecht, juni

Nadere informatie

LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID JAARVERSLAG 2013 SJIERA DE VRIES

LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID JAARVERSLAG 2013 SJIERA DE VRIES LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID JAARVERSLAG 2013 SJIERA DE VRIES 31 januari 2014 1 INHOUD Inleiding... 3 Thema lectoraat... 3 Doelen en taken van het lectoraat... 3 Samenstelling van het

Nadere informatie

SAL/05.00008, Z.295.1. Verslag van de Albedaleerstoel. Arbeidsverhoudingen en ADR 2003-2005. Prof.mr. A.F.Brenninkmeijer Prof.mr. L.C.J.

SAL/05.00008, Z.295.1. Verslag van de Albedaleerstoel. Arbeidsverhoudingen en ADR 2003-2005. Prof.mr. A.F.Brenninkmeijer Prof.mr. L.C.J. Verslag van de Albedaleerstoel Arbeidsverhoudingen en ADR 2003-2005 Prof.mr. A.F.Brenninkmeijer Prof.mr. L.C.J. Sprengers Leiden, 23 maart 2005 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 2. Verslag Prof.mr. A.F.M.Brenninkmeijer

Nadere informatie

Lectoraat Cybersafety. NHL Hogeschool. Politie Academie

Lectoraat Cybersafety. NHL Hogeschool. Politie Academie Lectoraat Cybersafety NHL Hogeschool & Politie Academie Jaarverslag 2011 Prof. dr. W.Ph. Stol november 2012 Inhoud: 1. Inleiding... 1 2. Missie, ambitie en doelen... 1 2.1 Missie en ambitie... 1 2.2 Doelen...

Nadere informatie

Actief burgerschap en leefbaarheid in twee Rotterdamse wijken Erik Snel, Kim Hoogmoed en Arend Odé

Actief burgerschap en leefbaarheid in twee Rotterdamse wijken Erik Snel, Kim Hoogmoed en Arend Odé Verschijnt in het blad Bestuurswetenschappen (2015, vol. 69, nr. 2: Themanummer Dichtbij, dialoog & democratie. Actief burgerschap en leefbaarheid in twee Rotterdamse wijken Erik Snel, Kim Hoogmoed en

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Missie en doelstellingen

1. Inleiding. 2. Missie en doelstellingen 1. Inleiding Het lectoraat International Business and Communication is gestart in mei 2008 met de aanstelling van de verantwoordelijk lector. Begin 2009 zijn de eerste kenniskringleden aangesteld en zijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Lectoraat International Relationship Management

Jaarverslag 2013. Lectoraat International Relationship Management Jaarverslag 2013 Lectoraat International Relationship Management 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Missie en doelstellingen 4 2.1 Kennisontwikkeling 5 2.2 Kennisuitwisseling 5 2.3 Curriculumontwikkeling 5 2.4

Nadere informatie

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar In gesprek met Barbara Baarsma in dit nummer: Interview gesprek met met Sophie Rob de Wijk, in t Veld directeur HCSS CBS viert 10 jaar Centrum Demografische voor Beleidsstatistiek gevolgen van de economische

Nadere informatie

Abstractboek. Dag van het sportonderzoek. Hogeschool van Amsterdam Vrijdag 4 november 2011

Abstractboek. Dag van het sportonderzoek. Hogeschool van Amsterdam Vrijdag 4 november 2011 Dag van het sportonderzoek Abstractboek Hogeschool van Amsterdam Vrijdag 4 november 2011 Uitgever Omslag Vormgeving Uitgave Hogeschool van Amsterdam Domein Bewegen, Sport en Voeding Dr. Meurerlaan 8 1067

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 5. 2. Over Pharos 9

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 5. 2. Over Pharos 9 Vastgesteld door de directie op 18 april 2012 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 25 april 2012 Pagina 2 Pharos Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Over Pharos 9 3. Migrant als klant:

Nadere informatie

Projectplan Atelier Documenteren van de Samenleving

Projectplan Atelier Documenteren van de Samenleving Projectplan Atelier Documenteren van de Samenleving Erika Hokke, versie 1.0 definitief 11 mei 2014 versie actie Verspreiding 2014-03- 25 Opzet projectplan 1 t/m 4 Praktijkorganisaties en docenten 2014-04-

Nadere informatie

Zo hoort het. Sociale regels in een samenleving in transitie

Zo hoort het. Sociale regels in een samenleving in transitie Zo hoort het Sociale regels in een samenleving in transitie Lectorale rede uitgesproken op 13 januari 2015 bij de installatie tot lector Samenlevingsvraagstukken aan Viaa (Gereformeerde Hogeschool) te

Nadere informatie

De unieke waarde van Vrijwilligerswerk

De unieke waarde van Vrijwilligerswerk De unieke waarde van Vrijwilligerswerk De voortgang van het onderzoek naar de waarde van vrijwilligerswerk binnen de pedagogische civil society Onderzoeksteam: Prof. Dr. Lucas Meijs Dr. Judith Metz Niek

Nadere informatie