Jaarverslag 2008 Leerstoel Actief Burgerschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008 Leerstoel Actief Burgerschap"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 Leerstoel Actief Burgerschap Prof. dr. E.H. Tonkens Bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap, ten behoeve van de Stichting Actief Burgerschap, gevestigd bij de Afdeling Sociologie en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Toelichting bij het jaarverslag leerstoel actief burgerschap 2008 Het jaar 2008 is voor de leerstoel actief burgerschap een turbulent maar productief jaar geweest. Turbulent vanwege financiële onzekerheid en het grote aantal aanvragen voor tweede en derde geldstroomprojecten. Productief omdat alle aanvragen tot dusverre zijn gehonoreerd en daarmee ook de periode van financiële onzekerheid tot een einde is gekomen. Gehonoreerd is uit de tweede geldstroom een groot NWO-project Culturalization of citizenship binnen het programma culturele dynamiek, samen met de collega- hoogleraren Duyvendak en Geschiere (3 aio s, 2 postdocs, 8 fellows). Uit de gecombineerde tweede en derde geldstroom zijn twee Nicis-projecten gehonoreerd, één met Duyvendak (2 aio s, 2 postdocs), en één met hoogleraar Denters van de Universiteit Twente (1 Aio voor de UT, 1 postdoc voor de UvA). Uit de derde geldstroom zijn gehonoreerd een groot project van het VSBfonds, Aedes en drie woningcorporaties met drie AIO s, en drie korte projecten met contractonderzoeker van het ministerie van VWS en de gemeente Den Haag. Een andere grote en succesvolle gebeurtenis was de organisatie van een tweedaagse conferentie als afronding van twee onderzoeken vanuit het Wmoonderzoeksnetwerk UvA-HvA-AMC. Daarin werd vanuit het AMC het onderzoek Wat bezielt de mantelzorger gepresenteerd, en vanuit de leerstoel actief burgerschap het onderzoek Op zoek naar weerkaatst plezier. Beide publicaties werden tijdens de ruim overtekende conferentie in de Rode Hoed aangeboden aan de Staatssecretaris van VWS Jet Bussemaker en de Wethouder Zorg van Amsterdam, Marijke Vos. Naast deze nationale dag is er vanuit de leerstoel met het onderzoeksnetwerk een internationale dag georganiseerd, waarin ditzelfde onderzoek aan een internationaal wetenschappelijk publiek werd gepresenteerd, en er lezingen waren van twee buitenlandse onderzoekers met aanpalend onderzoek: Arlie Hochschild uit de VS en Caroline Glendinning uit de UK. Hochschild gaf in samenwerking met de Amsterdamse zorginstelling Cordaan de avond ervoor ook de Cordaanlezing in de Aula van de Universiteit. Naast deze tweedaagse conferentie heeft de hoogleraar ook bijgedragen aan de organisatie en uitvoering van de conferentie over publieke sociologie met de Amerikaanse socioloog Michael Burawoy. Beide conferenties hebben ruime aandacht gekregen in de nationale media. Ook is met de betrokken collega s in het kader van het NWO-project Culturalisering van burgerschap een internationale workshop georganiseerd die erg goed is bezocht door genodigde wetenschappers uit binnen- en buitenland. 1

2 Wat betreft het onderwijs is er ook veel gebeurd: begeleiding van acht masterscripties, begeleiding van enkele stagiaires die via contacten van de hoogleraar een stageplaats vonden, verzorging van het college Social problems in de master Social policy en social work samen met Duyvendak, enkele gastcolleges bij collega s in de opleiding sociologie en (eenmaal) politicologie, (mede)begeleiding van vijf externe promovendi (2 met het AMC, 1 met de Fontys Hogeschool en twee promovendi van resp. de HvA en de HAN), en de start van begeleiding van hierboven genoemde nieuwe promovendi. Daarnaast heeft de hoogleraar tweemaal in 2008 een vierdaagse cursus Actief burgerschap en activerende organisaties in de stadswijk gegeven aan professionals en managers uit de wereld van woningcorporaties, overheden, zorg- en welzijninstellingen en onderwijs; tweemaal omdat de eerste keer al snel overtekend was. Deze cursus is afgerond met een boek Tussen onderschatten en overvragen. Actief burgerschap en activerende instellingen in de wijk dat eind maart bij uitgeverij SUN- Boom is verschenen. Ook heeft zij een groot aantal lezingen gegeven aan professionals, ambtenaren en managers. Wat publicaties betreft zijn er naast bovengenoemd boek nog enkele andere boeken afgerond dit jaar: de volledig herziene en met dertien hoofdstukken aangevulde vierde druk van het boek Mondige burgers, getemde professionals (uitgeverij van Gennep) en publicatie van De Beste de baas. Verdienste, respect en solidariteit in een meritocratie (met Tsjalling Swierstra, uitgeverij Amsterdam University Press) en van Op zoek naar weerkaatst plezier. Samenwerking tussen professionals, vrijwilligers, mantelzorgers en cliënten in de multiculturele stad (Nicis Institute Den Haag) en het boekje Wat vinden burgers van burgerschap? Met Menno Hurenkamp (Nicis Institute Den Haag). Deze hebben geresulteerd in een groot aantal verzoeken voor adviezen, rondetafelgesprekken, lezingen, en interviews in kranten en tijdschriften en op de radio, waarvan vanwege de tijd echter maar een klein deel gehonoreerd kon worden. Dit mede omdat er ook veel aandacht is gegaan naar op internationaal congresbezoek en internationale (Engelstalige) publicaties, hetgeen heeft geresulteerd in vijf Engelstalige wetenschappelijke artikelen, waarvan er één niet maar vier wel geaccepteerd zijn door de betreffende redacties. Nog eens vier andere Engelstalige artikelen zijn in een vergevorderd stadium en kunnen naar alle waarschijnlijkheid in de eerste helft van 2009 ingediend worden. Ook zijn er twee Engelstalige boekcontracten voor boeken die in het najaar van 2009 af moeten zijn: met Janet Newman, professor of social policy aan de Open University in Groot-Brittannie, het boek Active citizenship and the modernisation of social welfare (Amsterdam University Press / Chicago University Press) en met de collega s Hurenkamp en Duyvendak het boek Bad tempered. Citizenship in multi-ethnic societies bij uitgeverij Palgrave MacMillan. Daarmee zijn concrete stappen gezet richting de Engelstalige wetenschappelijke gemeenschap en is er op dat punt sprake van een duidelijke opgaande lijn. Gezien al deze positieve en productieve ontwikkelingen kan de toekomst met vertrouwen tegemoet gezien worden. Fondswerving: 2 e geldstroom: 2

3 Culturalisering van burgerschap, (NWO) prof. dr. W.G.J. Duyvendak en prof. dr. P. Geschiere, looptijd , euro Nicis Leren participeren met prof. Duyvendak en dr. Verplanke looptijd euro. Nicis Burgerparticipatie, met prof. Denters (Universiteit Twente) en prof. Duyvendak, looptijd euro (totaal) 3 e geldstroom: Verantwoordelijke, betrokken burgers en uitnodigende, verbindende instituties (VSBfonds, Aedes en 3 woningcorporaties): looptijd , euro Burgerschapsbeleid Den Haag, Gemeente Den Haag, looptijd januari april 2009, euro Beter in meedoen, Ministerie van VWS, met dr. Verplanke, looptijd februari oktober euro Aanvullende subsidie voor NWO programma culturalisering van burgerschap (Oxfam Novib) met Geschiere en Duyvendak euro Roomsch Catholijck Ouden Armen Kantoor (RCOAK), (publicatiesubsidie) Op zoek naar weerkaatst plezier 5000 euro Wetenschappelijke publicaties Artikelen in refereed journals of boeken: Tonkens, E. (2008) Marktwerking in de publieke sector: duur, bureaucratisch en demotiverend. In: F. Ankersmit en L. Klinkers (red.) Tien plagen van de staat. Van Gennep, Amsterdam, pp Tonkens, E. en T. Swierstra (2008) Respect man! De kennissamenleving als aanslag op zelfrespect, Jaarboek Kennissamenleving Aksant, Amsterdam, pp Swierstra, T. en E. Tonkens (2008). Een links beschavingsoffensief. Deugden en competenties voor een pluralistische, dynamische samenleving. In: Jelle Zeedijk en Paulus Van Bortel (red.), Bedrogen door de elite? Kapellen, Pelckmans, pp

4 Swierstra, T. en E. Tonkens (2008). In het jaar Inleiding In: Swierstra en Tonkens De beste de baas?, Amsterdam University Press, 2008, pp 9-32 Swierstra, T. en E. Tonkens (2008). Meritocratie en de erosie van zelfrespect. In: Swierstra en Tonkens De beste de baas? Amsterdam University Press, 2008, pp Tonkens, E en T. Swierstra (2008). Meetlust: de wil tot meten. In: Swierstra en Tonkens De beste de baas? Amsterdam University Press, 2008, pp Tonkens, E. en T. Swierstra (2008). Naar een aidocratie. Conclusies. In: Swierstra en Tonkens De Beste de baas? Amsterdam University Press, 2008, pp Boeken: Tonkens, E. (2008) Mondige burgers, getemde professionals. Marktwerking en professionaliteit in de publieke sector. Volledig herziene en uitgebreide 4 e druk. Van Gennep, Amsterdam Swierstra, T. en E. Tonkens (red.) (2008) De beste de baas? Prestatie, respect en solidariteit in een meritocratie. Amsterdam University Press (co-auteur van vier hoofdstukken) Onderzoeksrapporten: Hurenkamp, M. en E. Tonkens (2008) Wat vinden burgers zelf van burgerschap? Burgers aan het woord over binding, loyaliteit en sociale cohesie. Den Haag: Nicis Kenniscentrum Grote Steden (verkorte versie van AUP-boek tbv. beleidsmakers) Tonkens, E., en J. van den Broeke en Marc Hoijtink (2008) Op zoek naar weerkaatst plezier. Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, cliënten en professionals. UvA / Nicis Kenniscentrum Grote Steden, Amsterdam/Den Haag Paperpresentaties: Tonkens, E. In search of resonating joy, Cooperation between professionals, informal care givers, volunteers and clients, conferentie Who cares 21 en 22 april (resp. Nederlandse en Engelse lezing, De Rode Hoed en ISHSS Amsterdam Tonkens, E. Embraced, despised and neglected. Citizen participation in care, welfare and housing corporations in the Netherlands. CINEFOGO workshop on civil society, Ljubljana, 7 maart Tonkens, E., L. Verplanke en J.W. Duyvendak, Concepts of citizenship in disability. Conferentie Citizenship and Disability, AMC Amsterdam, 30 mei 4

5 Tonkens, E., M. Hurenkamp en J.W. Duyvendak, Citizenship in the Netherlands: locally produced, nationally contested. ASA Political Sociology session on Ethno-Racial Diversity, Civic Engagement and the Politics of Redistribution, Boston, 2 augustus Tonkens, E. Publieke sociologie en de romantisering van marginaliteit. Conferentie Tussen wetenschap, beleid en maatschappij. Het veranderend engagement van de menswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, 28 november Tonkens, E. Democratizing Dutch local social work. National Institute of Government Annual Work Conference 2008, Campus Universiteit Twente, 21 november Valorisatie Overige artikelen: Tonkens, E. en T. Swierstra (2008). Respect in een meritocratische samenleving, Waterstof, het (electronisch) tijdschrift van de progressieve denktank Waterland (april 2008) Tonkens, E. (2008) Herwaardering van professionals, maar hoe? ROB, (boekje nav gelijknamige ROB lezing Tonkens, E. (2008) Schaamteloos verheffen In: De sterke kanten van Nederland. NSV actualiteitencollege. SCP, Den Haag, pp Tonkens, E. (2008) De late triomf van omgekeerde integratie. Markant, (13) 3, april 2008, pp 24 Tonkens, E. (2008) Hou op met dat kinderachtige grensconflictengedoe. NUL20 Tijdschrift voor Amsterdams woonbeleid, nr. 40, september 2008, pp 35 Tonkens, E. (2008) Gezocht: hoeder van publieke belang, Health Management Forum, (14) 3, september 2008, pp Tonkens, E. (2008) Waarom werkt marktwerking niet in de publieke sector? Waterstof, het (electronisch) tijdschrift van de progressieve denktank Waterland, nr. 36, september 2008 Hoijtink, M. en E. Tonkens (2008) Informele gebruikersinvloed in zorg- en welzijnsinstellingen: het belang van een verborgen praktijk. Geron, tijdschrift voor ouder worden en maatschappij, (10) 3, september 2008, pp Columns: Vaste columnist Volkskrant, tweewekelijks sinds november 2005, wekelijks sinds september 2007 De vele gezichten van een ziekenhuis, ZM Magazine, december 2008 De late triomf van omgekeerde integratie, Markant, april 2008 De vier hoofdzonden van planners, in: W. van Dinten en I. Schouten (red.) Zijn zij gek of ben ik het? Hoe je oriëntaties gebruikt bij organiseren. Eburon, Delft, pp Lezingen: 5

6 Koortsachtig en bijziend. De vervlechting van media en politiek in het debat over de ziekenhuizen. Agnietenkapel, Utrecht, (Katholiek Instituut voor de media Nijmegen), 29 januari 2008 Actief en activerend, lezing in serie de Stadwijkstudies, De Observant, Amersfoort, 12 februari 2008 Burgerschap en binding, lezing in serie de Stadwijkstudies, De Observant, Amersfoort, 3 maart 2008 Burgerparticipatie in de WMO, landelijke conferentie Zorgbelang, Loosdrecht, 13 maart 2008 Zeggenschap en verantwoording in de zorg, jubileumconferentie Stichting Prisma Waalwijk, Goirle, 27 maart Uitsluiting en afzijdigheid, lezing in serie de Stadswijkstudies, De Observant, Amersfoort, 8 april 2008 Zeggenschap en verantwoording, lezing in serie de Stadswijkstudies, De Observant, Amersfoort, 6 mei 2008 Burgerparticipatie in de WMO, provinciehuis, Den Haag, organisatie: Zorgbelang Zuid Holland, 30 mei 'De beste de baas. Prestatie, respect en solidariteit in een meritocratie', Debatcentrum DwarsDiep in Groningen. 28 mei ROB-lezing (Raad voor Openbaar bestuur), en presentatie heruitgave boek Mondige burgers, getemde professionals. Marktwerking, vraagsturing en professionaliteit in de publieke sector, organisatie ROB, Sociëteit de Witte, Den Haag, 9 september Calculerende of zorgzame samenleving: scenario s voor de toekomst, jubileumsymposium GGz Nijmegen, 18 september Actief en activerend, lezing in serie de Stadwijkstudies, De Observant, Amersfoort, 29 september 2008 Burgerschap en binding, lezing in serie de Stadwijkstudies, De Observant, Amersfoort, 27 oktober 2008 Ontwikkelingen in de relatie burger- overheid, key-note lecture op gelijknamige conferentie, gemeente Apeldoorn, Residence Victoria, Hoenderloo, 31 oktober 2008 Op zoek naar weerkaatst plezier, inleiding op de Dag van de Mantelzorg bij stadsdeel Amsterdam Noord, Raadzaal Stadsdeelhuis Amsterdam-Noord, 10 november 2008 Wat vinden burgers zelf van burgerschap? Burgers aan het woord over binding, loyaliteit en sociale cohesie, Den Haag, ministerie van VROM, 25 november 2008 Lelystad bezien in breder perspectief, LPB dagen, thema: verbinden en loslaten. LPBlocatiedagen Landelijk Platform voor Wijkgericht werken. Agora, Lelystad, 27 november 2008 Debatten en paneldiscussies e.d.:.in debat met de Amerikaanse politicoloog Robert Putnam, De Rode Hoed. Organisatie Ministerie van VWS/ DSP-groep, 25 juni.'achter de voordeur', organisatie Jaarcongres Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, 26 juni. Grondwet als bindmiddel met o.a. Minister ter Horst, Universiteitsdag 2008, 7 juni 6

7 Interviews in de media:.wmo-magazine, maart 2008.Handicap en beleid maart 2008.VROM magazine, maart 2008.Schoolbestuur magazine voor bestuurders toezichthouders en managers in het katholiek onderwijs, november 2008.SPUI alumnimagazine van Universiteit van Amsterdam, september.agis-nieuwsbrief voor relaties, juli 2008,.Villa VPRO radio1, Marktwerking in de thuiszorg, 11 oktober.tros Kamerbreed radio 1, 22 november Overige activiteiten (adviesfuncties, klankbordgroepen, denktanken, e.d.):.klankbordgroep programma innovatie Wmo, ministerie van VWS (sinds 2007).Denktank sociale cohesie Stadsdeel Zeeburg Amsterdam (sinds 2007).Adviesraad woningcorporatie Mitros Utrecht (sinds 2006).Raad van Toezicht Meerkanten GGZ Ermelo (sinds 2007).Raad van Toezicht Meander ziekenhuis Amersfoort (sinds 2007).Mondelinge gevraagde adviezen aan ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken, VWS, Vrom. Manuscriptcommissies promoties:.paes, M. Wijkgezondheidswerk. Een studie naar 25 jaar wijkgericht werken aan gezondheidszorg in Den Bosch-Oost. Universiteit van Amsterdam..Witman, Y. De medicus maatgevend. Over leiderschap en habitus. Publicaties medewerkers van de leerstoel (voorzover niet reeds in publicatielijst van de hoogleraar vermeld): Hoijtink, M. (2008) Bemoeizorg: de gedoogstatus voorbij, Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk, vol. 15, 2: 4-9 Onderwijsactiviteiten Colleges.Cursus social problems in urban areas (10 ects, met Duyvendak) in het kader van de Master Social policy and social work in urban areas, najaar 2008.Gastcolleges bij Debatten in de sociologie, Sociologische Theorie, Sociologische Empirie, Basismodule Burgerschap Verzorging en Beleid.Cursus stadswijkstudies (tweemalig, extern, voor medewerkers van maatschappelijke organisaties en overheden) Promovendi onder begeleiding: AIO s, intern: 7

8 -Paul Mepschen -Bregje Termeer -Rogier van Reekum, tweede begeleider met prof dr. J.W. Duyvendak AIO s extern: -Sabine Ootes, AIO, AMC medische ethiek, met prof. dr. D. Willems -Barbara Fienig AIO sociale geneeskunde, met prof. dr. K. Stronks -Huub Gulikers, HAN -Dana Feringa, Fontys Hogeschool -Broer van der Hoek, HvA, met prof. dr. M. Volman Scripties (master): Eerste begeleider: -Bart Vosters -Bianca Bruinsma -Sarijke van Hellemond -Nohemy Habibe -Michiel Govers Tweede begeleider: -Jesse van der Beele -Daniel den Hoed - Paulina Sedney Stagiaires begeleid, intern: 1 student afdeling sociologie en antropologie (Tim Visser) 8

Persoonlijke gegevens Naam Prof. dr. Evelien H. Tonkens E mail e.tonkens@uvh.nl

Persoonlijke gegevens Naam Prof. dr. Evelien H. Tonkens E mail e.tonkens@uvh.nl CURRICULUMVITAE Persoonlijkegegevens Naam Prof.dr.EvelienH.Tonkens E mail e.tonkens@uvh.nl Opleiding 2012 CursusFinancieelManagementvoorNiet financiëlemanagers, BureauKeesHorden 1999 GepromoveerdaandeKatholiekeUniversiteitNijmegentotdoctorin

Nadere informatie

CURRICULUM VITEA DR. J. J. OMLO

CURRICULUM VITEA DR. J. J. OMLO CURRICULUM VITEA DR. J. J. OMLO PERSONALIA Naam J.J. Omlo Voornamen Jurriaan Johannes Adres Luzernevlinder 80 Postcode 3544 DK Woonplaats Utrecht Telefoon 06-2090 0172 Emailadres jurriaanomlo@hotmail.com

Nadere informatie

Op zoek naar weerkaatst plezier Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en cliënten in de multiculturele stad

Op zoek naar weerkaatst plezier Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en cliënten in de multiculturele stad Op zoek naar weerkaatst plezier Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en cliënten in de multiculturele stad Evelien Tonkens, Jennifer van den Broeke en Marc Hoijtink (UvA) mmv.

Nadere informatie

Participatie: impact en consequenties voor verstandelijk gehandicapten LTCP Conferentie, Amsterdam, 22/23 januari 2015

Participatie: impact en consequenties voor verstandelijk gehandicapten LTCP Conferentie, Amsterdam, 22/23 januari 2015 Participatie: impact en consequenties voor verstandelijk gehandicapten LTCP Conferentie, Amsterdam, 22/23 januari 2015 Mr.dr. Marijke Malsch Wetenschappelijk onderzoeker strafrecht en criminologie, curator

Nadere informatie

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN PROGRAMMA WAT GA IK DE KOMENDE 45 MINUTEN VERTELLEN? 1. Waarom sociologie studeren (wat is sociologie?) 2. Waarom sociologie studeren aan de VU? 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

De beloften van nabijheid Een kwalitatief onderzoek naar de decentralisatie van arbeidsre-integratie, jeugdzorg en langdurige zorg

De beloften van nabijheid Een kwalitatief onderzoek naar de decentralisatie van arbeidsre-integratie, jeugdzorg en langdurige zorg Onderzoek 2014-2018 De beloften van nabijheid Een kwalitatief onderzoek naar de decentralisatie van arbeidsre-integratie, jeugdzorg en langdurige zorg Projectleiding: prof. dr. E.H. Tonkens, Universiteit

Nadere informatie

Erkenning, waardering en respect. Concept- onderzoeksagenda Burgerschap en langdurige zorg 2013-2018.

Erkenning, waardering en respect. Concept- onderzoeksagenda Burgerschap en langdurige zorg 2013-2018. Erkenning, waardering en respect. Concept- onderzoeksagenda Burgerschap en langdurige zorg 2013-2018. Samenwerking Cordaan- Leerstoel Actief Burgerschap Uva 2 e periode (oktober 2013- oktober 2018) Burgerschap

Nadere informatie

Jaarverslag Albeda Leerstoel 2014. Prof. Mr. B. Barentsen Prof. dr. J.J.M. Uijlenbroek

Jaarverslag Albeda Leerstoel 2014. Prof. Mr. B. Barentsen Prof. dr. J.J.M. Uijlenbroek Jaarverslag Albeda Leerstoel 2014 Prof. Mr. B. Barentsen Prof. dr. J.J.M. Uijlenbroek Leiden, mei 2015 2 Verslag Prof. mr. B. Barentsen Indeling werkzaamheden De werkzaamheden van de hoogleraren zijn ingericht

Nadere informatie

10 jaar Lectoraat Rehabilitatie

10 jaar Lectoraat Rehabilitatie 10 jaar Lectoraat Rehabilitatie Overzicht Goede Tijden, Slechte Tijden Onderweg naar Morgen Goede Tijden Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen Willem Marrie Jannie Ben Caroline Peter Hanny

Nadere informatie

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 2011-2012 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. Inleiding en samenvatting De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis (OPG) biedt in het academisch

Nadere informatie

Vijf misvattingen over de participatiesamenleving.

Vijf misvattingen over de participatiesamenleving. Vijf misvattingen over de participatiesamenleving. Afscheidsrede Evelien Tonkens Uitgesproken bij haar afscheid als Bijzonder Hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam op 1 mei 2014

Nadere informatie

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers.

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Uitdaging zorgsector: meer zorg voor hetzelfde geld. Vraag zorgsector:

Nadere informatie

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014 Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau Jaap Ikink 12 juni 2014 Maatwerk voor Sociale Wijkteams Waarom sociale wijkteams? Uitdaging op lokaal niveau! Adviezen voor beleid?! Maatwerk voor Sociale

Nadere informatie

Theorie & Praktijk Sociale wijkteams

Theorie & Praktijk Sociale wijkteams Wmo-werkplaats Zwolle startevenement Theorie & Praktijk Sociale wijkteams 2 april 2014 Opbouw Rondje voorstellen Theorie Sociale wijkteams (Eelke) Theorie Sociale wijkteams (Albert) Praktijk Sociale wijkteams

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam JAARVERSLAG 2013 Het PMA behartigt op basis van een onafhankelijke positie de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Dit gebeurt onder andere door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen

Nadere informatie

Nut en noodzaak van een goed imago Informatie Workshops drs. J.M. (Walther) Verhoeven vrijdag 28 november 2008 11.45 18.00 uur

Nut en noodzaak van een goed imago Informatie Workshops drs. J.M. (Walther) Verhoeven vrijdag 28 november 2008 11.45 18.00 uur Media (e)en zorg De media is niet meer weg te denken in de gezondheidszorg. Lees de afgelopen maanden de kranten er maar eens op na en je vindt uiteenlopende berichtgeving over zorggerelateerde onderwerpen.

Nadere informatie

PUBLIEKE LEZING (in het Engels) π Woensdag 7 december 2011 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere VOLUNTEERING

PUBLIEKE LEZING (in het Engels) π Woensdag 7 december 2011 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere VOLUNTEERING PUBLIEKE LEZING (in het Engels) π Woensdag 7 december 2011 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere VOLUNTEERING Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (ucsia) organiseert in samenwerking met

Nadere informatie

HET ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR. Hans Bodlaender

HET ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR. Hans Bodlaender HET ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR Hans Bodlaender Deze presentatie 2 Wat voor soort literatuur bestaat er? Hoe wordt die gemaakt? Hoe vind je relevante literatuur? Gebruik bronnen 3 Voordat je

Nadere informatie

SOCIOLOGIE. Geert de Vries Hoofddocent sociologie. Saliha Rakik Student master sociologie. 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen

SOCIOLOGIE. Geert de Vries Hoofddocent sociologie. Saliha Rakik Student master sociologie. 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen SOCIOLOGIE SOCIOLOGIE Geert de Vries Hoofddocent sociologie Saliha Rakik Student master sociologie 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen SOCIOLOGIE > Sociologie is de wetenschap van hoe mensen met elkaar

Nadere informatie

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van ICURO - Symposium Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg 19 oktober 2012 - Hasselt Beste deelnemers, Als Werkgroep

Nadere informatie

Opleidingen/cursussen 2008/9 & Co, Coaching & Counselling: zes workshops coachend leiderschap

Opleidingen/cursussen 2008/9 & Co, Coaching & Counselling: zes workshops coachend leiderschap CV Persoonlijke gegevens Naam: Désirée van der Jagt Mobiel nummer: 06 52546478 E-mailadres: desiree@communicatiewens.nl Website: www.communicatiewens.nl Opleidingen/cursussen 2008/9 & Co, Coaching & Counselling:

Nadere informatie

CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN

CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN Faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie (REBO) Departement Bestuurs- & Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

MANTELZORGONDERSTEUNING BIJ HERSENLETSEL

MANTELZORGONDERSTEUNING BIJ HERSENLETSEL MANTELZORGONDERSTEUNING BIJ HERSENLETSEL Nieuwsbrief No 5 April 2012 Ontwikkelwerkplaatsen OWP-Groningen Bij OWP-Groningen is de casuïstiekbespreking in volle gang. Daarnaast is het voorstel voor het cliëntvolgsysteem

Nadere informatie

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen Workshop Introductie Wmo Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 28 juni 2012 Lies Korevaar Lesprogramma Kennismaking en uitleg programma Wat is de Wmo? Doelen en uitgangspunten van de Wmo Uitwerking Wmo in de

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master?

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Presentatie, 9 december 2004 Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Dr. Marieke Schuurmans Zij studeerde Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting erplegingswetenschap, aan de Universiteit

Nadere informatie

informatie en advies. De samenwerking tussen formele en informele zorg wordt steeds belangrijker. We helpen zorgorganisaties om de samenwerking

informatie en advies. De samenwerking tussen formele en informele zorg wordt steeds belangrijker. We helpen zorgorganisaties om de samenwerking Jaaroverzicht 2014 Hoe gaan die veranderingen in de zorg en in het gemeentelijk beleid uitpakken in mijn persoonlijke situatie? Die vraag horen onze mantelzorgmakelaars regelmatig. De behoefte aan informatie

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE C. (COR) J. VAN MONTFORT

CURRICULUM VITAE C. (COR) J. VAN MONTFORT CURRICULUM VITAE C. (COR) J. VAN MONTFORT versie 14-12-2013 Personalia Naam: Geboren: Nationaliteit: Cor (Cornelis Jacobus) van Montfort 1 september 1961, Schaesberg (Landgraaf) Nederlands Huidige functies

Nadere informatie

Jaarverslag A.S.C. Academy

Jaarverslag A.S.C. Academy Over de ASC Academy Amsterdamse universiteiten. Het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.) wil met de oprichting van de Stichting A.S.C. Academy

Nadere informatie

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2014. Jos Berghman. Bron en copyright: familie Berghman.

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2014. Jos Berghman. Bron en copyright: familie Berghman. BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2014 Jos Berghman Bron en copyright: familie Berghman. 380 JOS BERGHMAN IN MEMORIAM JOS BERGHMAN Jos Berghman (ºAalst, 5 juli 1949), professor

Nadere informatie

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad September 2010 Doel van de Wmo: Participatie Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving 2 Kenmerken van de Wmo - De Wmo is gericht

Nadere informatie

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving?

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Leer- en ontwikkeltraject Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Centrum voor Samenlevingsvraagstukken Marja Jager-Vreugdenhil & Eelke Pruim @SamenViaa Deze workshop: - Over Wmo-werkplaats

Nadere informatie

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies IPS EXCELLENTIE STUDIEJAAR 2014-2015 Domein Health Instituut Paramedische Studies 2 Instituut Paramedische Studies Domein Health Excellentieprogramma s Paramedische Studies Uitdagende talentprogramma s

Nadere informatie

PETZ. Predictors voor gebruik van e-health door ouderen en professionals in de zorg

PETZ. Predictors voor gebruik van e-health door ouderen en professionals in de zorg PETZ Predictors voor gebruik van e-health door ouderen en professionals in de zorg PETZ Predictors voor gebruik van e-health door ouderen en professionals in de zorg Sonja Barends Projectleider Kenniscentrum

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten 20 april 2009 Landelijk Platform GGz Postbus 13223 3507 LE Utrecht 1 Inleiding Op 1 januari 2007 trad

Nadere informatie

WELZIJN ZONDER ZORGEN. Ons Doel Leiden Leiden Noord Fysiek & Sociaal Maatschappelijke Alliantie Pilotproject Provincie Zuid-Holland

WELZIJN ZONDER ZORGEN. Ons Doel Leiden Leiden Noord Fysiek & Sociaal Maatschappelijke Alliantie Pilotproject Provincie Zuid-Holland 1. AANLEIDINGEN WELZIJN ZONDER ZORGEN Ons Doel Leiden Leiden Noord Fysiek & Sociaal Maatschappelijke Alliantie Pilotproject Provincie Zuid-Holland AANLEIDING: Wijkontwikkelingsplan Leiden Zuidwest: Project

Nadere informatie

Meetellen en Meedoen

Meetellen en Meedoen Vrijdag 23 november, 13.00-17.00 uur, RASA, Pauwstraat 13a, Utrecht Meetellen en Meedoen Debat over sociale uitsluiting, armoede en diversiteit in Nederland MOVISIE organiseert een publiek debat met experts

Nadere informatie

Maatschappelijke Citaties van Hogescholen Vermelding in Landelijke en Regionale kranten

Maatschappelijke Citaties van Hogescholen Vermelding in Landelijke en Regionale kranten Maatschappelijke Citaties van Hogescholen Vermelding in Landelijke en Regionale kranten Ruut Veenhoven en Fatih Topcu Erasmus Universiteit Rotterdam, Afdeling Sociologie, Mei 2005 Het probleem De prestaties

Nadere informatie

Gezondheid in de wijk Dat doe je samen. Tympaan Instituut den Haag, 11 november 2015. Huub Sibbing, adviseur wijkgerichte preventie

Gezondheid in de wijk Dat doe je samen. Tympaan Instituut den Haag, 11 november 2015. Huub Sibbing, adviseur wijkgerichte preventie Gezondheid in de wijk Dat doe je samen Tympaan Instituut den Haag, 11 november 2015 Huub Sibbing, adviseur wijkgerichte preventie Waarom: Een veranderende samenleving vraagt een andere aanpak De komende

Nadere informatie

De unieke waarde van Vrijwilligerswerk

De unieke waarde van Vrijwilligerswerk De unieke waarde van Vrijwilligerswerk De voortgang van het onderzoek naar de waarde van vrijwilligerswerk binnen de pedagogische civil society Onderzoeksteam: Prof. Dr. Lucas Meijs Dr. Judith Metz Niek

Nadere informatie

Eenzaam ben je niet alleen

Eenzaam ben je niet alleen 8-12-2015 Kennismaking Eenzaam ben je niet alleen Samen werken aan een nieuwe blik op eenzaamheid en sociaal isolement Eigen ervaring eenzaamheid, sociaal isolement? persoonlijk en/of professioneel. Waarom

Nadere informatie

De actuele tafel 2012: actualiteitencolleges voor burgemeesters

De actuele tafel 2012: actualiteitencolleges voor burgemeesters De actuele tafel 2012: actualiteitencolleges voor burgemeesters Zeven woensdagen van 16.00 tot 20.00 uur: 18 april 23 mei 13 juni 5 september 19 september 31 oktober 12 december Crisis actueel: maatschappelijke

Nadere informatie

LEERSTOELEN AAN DE VUB

LEERSTOELEN AAN DE VUB LEERSTOELEN AAN DE VUB A CHAIR = TO SHARE Een universiteit kan en mag nooit een eiland zijn, een geïsoleerd bedrijf, of ten prooi vallen aan wetenschappelijke navelstaarderij. Een universiteit is per definitie

Nadere informatie

Burgerschapsmodel achter vermaatschappelijking van de jeugdzorg

Burgerschapsmodel achter vermaatschappelijking van de jeugdzorg Burgerschapsmodel achter vermaatschappelijking van de jeugdzorg Evelien Tonkens Hoogleraar burgerschap en humanisering van de publieke sector Universiteit voor Humanistiek Utrecht Symposium Kinderrechtencommissariaat

Nadere informatie

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Het Huis voor democratie en rechtsstaat is een nog op te richten instelling. Het Huis wil kennis van burgers over onze

Nadere informatie

Beleidsaanbevelingen

Beleidsaanbevelingen Beleidsaanbevelingen Naar aanleiding van het praktijkonderzoek Morele thema s waar mantelzorgers mee te maken krijgen bij de zorg voor hun partner met hersenletsel in de thuissituatie Linn Cent 1527992

Nadere informatie

Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid

Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid ZonMw Programma Academische Werkplaatsen Dr. Marijke Janssens Utrecht, 15 juni 2006 Doel: het structureel versterken en verankeren van vraaggestuurde

Nadere informatie

Wijngaards G. Dr. Lector 1,0

Wijngaards G. Dr. Lector 1,0 Hogeschool INHOLLAND ASAR- Institute of Advanced Studies and Applied Research Jaarrapportage 2006-2007 Deze rapportage betreft een rapportage over het studiejaar 2006-2007. Om uniformiteit te verkrijgen

Nadere informatie

De VBSP en Kwantitatieve Onderzoeksmethodologie?

De VBSP en Kwantitatieve Onderzoeksmethodologie? De VBSP en Kwantitatieve Onderzoeksmethodologie? L. Andries van der Ark Workshop VBSP congres De Staat van de Pedagogiek De Staat van de Pedagogiek, 5-10-15 1 Overzicht Korte introductie Presentatie en

Nadere informatie

Houd de Naaste Vast. Naastenbeleid in verpleeghuizen, winst voor iedereen. Over familieparticipatie in de verpleeghuiszorg.

Houd de Naaste Vast. Naastenbeleid in verpleeghuizen, winst voor iedereen. Over familieparticipatie in de verpleeghuiszorg. Hetti Willemse Publicarea Directeur Tineke van den Klinkenberg Zelfstandig Adviseur Houd de Naaste Vast Naastenbeleid in verpleeghuizen, winst voor iedereen. Over familieparticipatie in de verpleeghuiszorg.

Nadere informatie

Met aandacht voor de pilot 'Protocol Afstuderen' n.a.v. het rapport 'Beoordelen is mensenwerk'

Met aandacht voor de pilot 'Protocol Afstuderen' n.a.v. het rapport 'Beoordelen is mensenwerk' Studiedag Met aandacht voor de pilot 'Protocol Afstuderen' n.a.v. het rapport 'Beoordelen is mensenwerk' 8 oktober 2015 Amersfoort Toetsen & Examineren in het HBO De laatste actualiteiten! Martine Pol

Nadere informatie

WERKNEMER. Verklaring van belangen. Algemeen. Melding van belangen op farmaceutisch gebied. Tussenvoegsels

WERKNEMER. Verklaring van belangen. Algemeen. Melding van belangen op farmaceutisch gebied. Tussenvoegsels Verklaring van belangen Algemeen Titel(s) Voornaam Prof. dr. Bert Tussenvoegsels Achternaam Afdeling (Voor externe experts, wilt u aangeven voor welke afdeling van het CBG u werkt) Functienaam Omschrijving

Nadere informatie

Project Mantelzorg- en netwerkondersteuning

Project Mantelzorg- en netwerkondersteuning Project Mantelzorg- en netwerkondersteuning 23 januari 2012 Aanleiding Project Goeie Snap van elkaar Collega werd mantelzorger NAH Project Goeie Snap van elkaar Communicatie in de driehoek: mantelzorger

Nadere informatie

Verslag 4 e bijeenkomst Wmo-wijkaanpak leefbaarheid en sociale cohesie

Verslag 4 e bijeenkomst Wmo-wijkaanpak leefbaarheid en sociale cohesie Verslag 4 e bijeenkomst Wmo-wijkaanpak leefbaarheid en sociale cohesie 4 maart 2008 te Utrecht 1 Welkom, toelichting programma en mededelingen De dag wordt geopend door Paul van Soomeren, de dagvoorzitter.

Nadere informatie

Toekomstbestendige ouderenzorg vergt nieuw paradigma

Toekomstbestendige ouderenzorg vergt nieuw paradigma Toekomstbestendige ouderenzorg vergt nieuw paradigma Prof.dr. Robbert Huijsman MBA, Bijzonder hoogleraar Management & Organisatie Ouderenzorg Senior manager Kwaliteit & Innovatie, Achmea Enkele belangrijke

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

Levenlang leren in Nederland met een portfolio: het wiel is al uitgevonden

Levenlang leren in Nederland met een portfolio: het wiel is al uitgevonden Levenlang leren in Nederland met een portfolio: het wiel is al uitgevonden Marij Veugelers 2 november 2007 communitymanager SURF NL Portfolio Wat hebben we in de zaal Wie heeft er al een eigen portfolio?

Nadere informatie

symposium Persoonlijke Uitnodiging Rotterdam, 12 mei 2014

symposium Persoonlijke Uitnodiging Rotterdam, 12 mei 2014 Persoonlijke Uitnodiging symposium Rotterdam, 12 mei 2014 De samenleving heeft behoefte aan creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerking, culturele en morele sensitiviteit, zorgzaamheid en vakmanschap.

Nadere informatie

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals Bart Jonkers Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, MA. Analist bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie Birte Nelen Algemene

Nadere informatie

UITNODIGING: Hogescholen dag Opleiding Fysiotherapie

UITNODIGING: Hogescholen dag Opleiding Fysiotherapie UITNODIGING: Hogescholen dag Evidence-based Onderwijs Geachte collegae, De opleiding Fysiotherapie van de nodigt U van harte uit voor hogescholen dag naar aanleiding van haar 100 jarig bestaan op vrijdag

Nadere informatie

10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie. Welkom

10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie. Welkom 10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie Welkom Groningen 7 oktober 2013 Annemarie Zijlstra, Promens Care a.zijlstra@promens-care.nl In deze bijdrage Kenniscirculatie Partners 3 thema s: praktijk, onderzoek & innovatie,

Nadere informatie

Voorwoord. Erik Sterk Guido Walraven

Voorwoord. Erik Sterk Guido Walraven Voorwoord Erik Sterk Guido Walraven Ondernemende burgers in lokale gemeenschappen kunnen sociale, economische en ecologische impact hebben, zo is de laatste jaren steeds duidelijker geworden. De verschillende

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe

Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe Afsluitende conferentie 28 juni 2012 Hanzehogeschool Groningen Introductie Wmo Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) vindt in de sector Zorg en Welzijn een ommekeer

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief 33. Opinie. Opinie Hans Martin Don: (E)BBZ: Bijstand bij zorg Petra van der Horst: De duivel en het detail

AVI-nieuwsbrief 33. Opinie. Opinie Hans Martin Don: (E)BBZ: Bijstand bij zorg Petra van der Horst: De duivel en het detail AVI-nieuwsbrief 33 14 augustus 2014 Opinie Hans Martin Don: (E)BBZ: Bijstand bij zorg Petra van der Horst: De duivel en het detail Laatste nieuws Wmo 2015 aangenomen door Eerste Kamer De huishoudelijk

Nadere informatie

De 3 decentralisa.es in het nieuws van 2015

De 3 decentralisa.es in het nieuws van 2015 De 3 decentralisa.es in het nieuws van 2015 Evelien Tonkens Hoogleraar burgerschap en humanisering van ins6tu6es en organisa6es Universiteit voor Humanis6ek, Utrecht De Staat van Nederland, 22 september

Nadere informatie

Tijdlijn Project ouderenmishandeling en criminaliteit

Tijdlijn Project ouderenmishandeling en criminaliteit Tijdlijn Project ouderenmishandeling en criminaliteit Feb-juni 2014 PMG onderzoek Na eigen onderzoek is er een uitgebreid onderzoek onder de senioren uitgevoerd door 16 HBO studenten van de HR. Zij onderzochten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012. Overzicht. Aanleiding Wmo-werkplaatsen. Opzet, bevindingen en resultaten. Aanleiding Wmo-werkplaatsen

Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012. Overzicht. Aanleiding Wmo-werkplaatsen. Opzet, bevindingen en resultaten. Aanleiding Wmo-werkplaatsen Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012 Opzet, bevindingen en resultaten Lies Korevaar, lector Rehabilitatie Overzicht Aanleiding Wmo-werkplaatsen Opzet Wmo-werkplaats Groningen- Drenthe Activiteiten

Nadere informatie

Hoe kunnen we de kracht van de samenleving benutten om uitdagingen op sociaal, economisch en fysiek domein het hoofd te bieden?

Hoe kunnen we de kracht van de samenleving benutten om uitdagingen op sociaal, economisch en fysiek domein het hoofd te bieden? Openingstoespraak CdK Ank Bijleveld-Schouten bij de jaarconferentie van het Kennisinstituut Stedelijke Samenleving op 24 november 2011 in het provinciehuis Overijssel. Dank u wel, meneer Kristen, voor

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG Nieuwsbrief No 1 Mei 2013 Dit is de eerste nieuwsbrief van het project Samenspel Formele en Informele zorg van de Wmo werkplaatsutrecht. Op de site www.wmowerkplaatsutrecht.nl

Nadere informatie

Transities in de ouderenzorg: verantwoordelijkheden van burgers. 26 juni 2014

Transities in de ouderenzorg: verantwoordelijkheden van burgers. 26 juni 2014 Transities in de ouderenzorg: verantwoordelijkheden van burgers 26 juni 2014 Programma 15:00 uur Welkom door dagvoorzitter Prof. dr. Katrien Luijkx 15:10 uur Presentatie sprekers: Lilian Linders Ad Pijnenborg

Nadere informatie

Terrorisme en Contraterrorisme

Terrorisme en Contraterrorisme Terrorisme en Contraterrorisme Executive Degree Course 2010 Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Campus Den Haag Campus Den Haag is in 1999 opgericht als nevenvestiging van Universiteit Leiden

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Voortgezet onderwijs Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Informatie CFI/ICO vo 079-3232.444 bvh 079-3232.666 Wijziging van de Regeling

Nadere informatie

Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl

Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl Het CMI NEN wordt opgericht door drie initiatiefnemers: UT, Siemens en UMCG/RUG Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl Matchmaking Event Prof.

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 Beste lezers De decentralisaties komen steeds dichterbij. Gemeenten zijn druk met alle voorbereidingen. Want om de overgang in 2015 goed te kunnen maken, zou hun Wmo-beleidsplan

Nadere informatie

Denkbeelden over de nieuwe professionaliteit van het welzijnswerk. Conferentie De maat van welzijn Boxtel, 22 maart 2007 Jos van der Lans

Denkbeelden over de nieuwe professionaliteit van het welzijnswerk. Conferentie De maat van welzijn Boxtel, 22 maart 2007 Jos van der Lans Denkbeelden over de nieuwe professionaliteit van het welzijnswerk Conferentie De maat van welzijn Boxtel, 22 maart 2007 Jos van der Lans professionele mentaliteiten tot 1960/65 ER BOVEN OP tot 1980/85

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. 11 maart 2014 RIB 2014/29. Voortgang en vervolgstappen Leerstoel C2C Universiteit Twente

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. 11 maart 2014 RIB 2014/29. Voortgang en vervolgstappen Leerstoel C2C Universiteit Twente zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Ruimte en Economie Regnr B&W dd 11 maart 2014 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT dd OR dd B&W

Nadere informatie

Verklaring van belangen

Verklaring van belangen Verklaring van belangen Reden voor invulling van dit formulier Maak uw keuze Ik werk reeds voor het CBG en vul de Verklaring van belangen opnieuw in Algemeen Titel(s) Voornaam Prof. dr. Arno Tussenvoegsels

Nadere informatie

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3 Goirle, 26 mei 2016 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe : studievoorlichtingsavond 2 juni2016 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Oktober 2013. Aan leden van de SARW,

Oktober 2013. Aan leden van de SARW, Redaktie Nieuwsbrief F.J.J. Scholtes-Brinkman email:francinescholtes@sarw.nl Oktober 2013 Aan leden van de SARW, In de laatste bijeenkomst van de SARW (afgevaardigden van ANBO, PCOB en KBO) werd aangegeven

Nadere informatie

Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk

Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk Kring Andragologie Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk Versterking zelfregulerend vermogen van individu, groep en organisatie als antwoord op toegenomen complexiteit Zeven interactieve werkcolleges

Nadere informatie

Annelies Knoppers Hoogleraar pedagogiek en didactiek van sport en lichamelijke opvoeding Universiteit Utrecht

Annelies Knoppers Hoogleraar pedagogiek en didactiek van sport en lichamelijke opvoeding Universiteit Utrecht Annelies Knoppers Hoogleraar pedagogiek en didactiek van sport en lichamelijke opvoeding Universiteit Utrecht Vragen stellen bij schijnbare vanzelfsprekendheden is een basisvoorwaarde voor wetenschappelijk

Nadere informatie

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals Arthur van Lohuijzen De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Master Trainer/adviseur, Trimension Caroline

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2014

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2014 VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2014 Prof. Dr. F.M. van der Meer Leiden, mei 2015 Inleiding Sinds 2011 is de Leerstoel Comparative Public Sector en Civil service

Nadere informatie

Kansen voor kruiden. Het Emotive uitwisselingsprogramma: an Indian-Dutch exchange on the reduction of antibiotic use in dairy farming

Kansen voor kruiden. Het Emotive uitwisselingsprogramma: an Indian-Dutch exchange on the reduction of antibiotic use in dairy farming Kansen voor kruiden Het Emotive uitwisselingsprogramma: an Indian-Dutch exchange on the reduction of antibiotic use in dairy farming Katrien van t Hooft, DVM NVF/Dier en Kruid bijeenkomst 20 maart 2014

Nadere informatie

Werkgroep Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg Regio Zuid-Gelderland

Werkgroep Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg Regio Zuid-Gelderland September 2011 Werkgroep Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg Regio Zuid-Gelderland Beleidsplan : Samenwerken aan Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg I. Achtergrond De palliatieve zorg ontwikkelt

Nadere informatie

Presentaties en workshops door Cora Postema

Presentaties en workshops door Cora Postema Presentaties en workshops door Cora Postema datum wat voor waar 20 april 2016 Workshop Met een mantelzorgers aan het werk, congres Wijkverpleegkundigen Ede V&VN 18 apr 2016 Module Mantelzorg Buurtzorg

Nadere informatie

Nieuwe. op gezond! Maatschappelijk Café 2010

Nieuwe. op gezond! Maatschappelijk Café 2010 Nieuwe op gezond! Maatschappelijk Café 2010 Nieuwe kijk op gezond! Een gezond lichaam en een gezonde geest: ze verdienen nu meer aandacht dan ooit. De cijfers spreken boekdelen. Ondanks alle inspanningen

Nadere informatie

Uitnodiging Verslaving & Wonen Landelijk congres over begeleiding bij verslaving in bijzondere woonsituaties 18 maart 2010

Uitnodiging Verslaving & Wonen Landelijk congres over begeleiding bij verslaving in bijzondere woonsituaties 18 maart 2010 Uitnodiging Verslaving & Wonen Landelijk congres over begeleiding bij verslaving in bijzondere woonsituaties 18 maart 2010 het gebeurt op windesheim Verslaving & Wonen Landelijk congres over begeleiding

Nadere informatie

Vrijheid daar strijd je voor Symposium 21 Mei 2015 Van 14.00 17.00 uur Bredero College Amsterdam

Vrijheid daar strijd je voor Symposium 21 Mei 2015 Van 14.00 17.00 uur Bredero College Amsterdam Vrijheid daar strijd je voor Symposium 21 Mei 2015 Van 14.00 17.00 uur Bredero College Amsterdam Beste mensen, Uitnodiging Stichting Spanje 1936-1939 nodigt u uit om op donderdag 21 mei a.s. het Symposium

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Petri Embregts Inhoud Waarom een kans in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Inzetbaarheid en effectiviteit

Nadere informatie

Huizinga Instituut Onderzoekschool voor cultuurgeschiedenis

Huizinga Instituut Onderzoekschool voor cultuurgeschiedenis Huizinga Instituut Onderzoekschool voor cultuurgeschiedenis Jaarverslag 2013 Begroting 2014 Inhoudsopgave 1. Organisatie... 3 2. Onderwijsactiviteiten 2013... 4 3. Financiën... 5 Staat van inkomsten en

Nadere informatie

Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in. gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge. moeders met een verstandelijke beperking / 10

Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in. gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge. moeders met een verstandelijke beperking / 10 Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge moeders met een verstandelijke beperking / 10 vrouwen die deelnamen aan AMWAHT-opleiding krijgen hun certificaat,

Nadere informatie