Master Jeugdzorg. deeltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master Jeugdzorg. deeltijd"

Transcriptie

1 Master Jeugdzorg deeltijd

2 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar zij staat, bedoelen we ook hij. De meest actuele informatie is te vinden op hsleiden.nl.

3 Jouw toekomst met de master Jeugdzorg Transities in de zorg voor jeugd, nieuwe uitdagingen voor de professional De zorg voor jeugd in Nederland is ingrijpend veranderd. Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs en de drie transities in het sociaal domein: de invoering Participatiewet, de transitie van de Jeugdzorg als gevolg van de Jeugdwet en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning is er een andere wind gaan waaien. Deze verandering betreft niet alleen de bestuurlijke overgang (transitie) van middelen, taken en verantwoordelijkheden naar de gemeenten en samenwerkingsverbanden, maar vraagt om een omslag in werken (transformatie) in de zorg voor jeugd en het gehele onderwijs. Deze transformaties zijn kenmerkend en richtinggevend voor de koers van de samenleving op het gebied van zorg en welzijn en maken dat de huidige en toekomstige beroepskrachten anders moeten gaan werken. De masteropleiding Jeugdzorg speelt hier op in. De masteropleiding leidt jou op tot topprofessional in de sector jeugd. Het deeltijdprogramma duurt twee jaar, waarbij je één dag per week naar school gaat om met deskundigen en vakgenoten te studeren. Na afronding van je studie krijg je de titel Master of Arts. Voortbouwen op een hoog niveau De maatschappelijke verwachtingen over jeugdzorg zijn hoog. De nieuwe ontwikkelingen brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. De zorg wordt meer lokaal georganiseerd, in buurtof wijkteams en de professionals moeten breed inzetbaar zijn, samenwerken met de gezinnen en hun sociale netwerken en samenwerken met andere instanties om te komen tot één gezinsplan. Tegelijkertijd blijft ook de specialistische kennis noodzakelijk om te kunnen werken met jeugdigen en gezinnen met complexe problemen. De nieuwe professional moet op verschillende niveaus kunnen denken en werken en moet zeer goed verbindingen kunnen maken tussen gezinnen en het netwerk, tussen gezinsleden en instanties en tussen hulpverlening en organisatie. De vernieuwingen in de jeugdzorg bouwen voort op de professionalisering die reeds langer geleden is ingezet: enerzijds meer aandacht voor contextueel werken en werkallianties, anderzijds meer aandacht voor screening en triage, interventie en evaluatie, voor evidence-based werken en praktijkgericht onderzoek. De hbo-opleidingen geven een goede basis voor het werk als professional in de zorg voor jeugd. In september 2008 is Hogeschool Leiden gestart met de professionele masteropleiding Social Work voor de Jeugdzorg. Deze opleiding speelt in op actuele ontwikkelingen en heeft een sterk innovatief karakter. Carrière en toekomst Per januari 2015 zijn de transitie en de transformatie van de jeugdsector op papier geregeld. Er wordt veel van de beroepskrachten verwacht. Zeker wanneer het gaat om de zorg voor kwetsbare personen is er veel commotie en weinig begrip wanneer er iets (helemaal) fout gaat: Want daar betalen we toch voor. Dan is de beroepskracht kwetsbaar. Er is op vakmanschap gebaseerde zekerheid voor nodig om met overtuiging te staan voor wat je weet, kunt, en van je mag worden verwacht. De opgave blijft hetzelfde: goede hulp verlenen. De context waarin dat gebeurt, verandert sterk en daar speelt de masteropleiding op in. De masteropleiding Jeugdzorg leidt je op tot dit vakmanschap en vergroot daarmee je zekerheid in het vak. Bovendien is vanaf 1 januari 2015 de beroepsregistratie voor de jeugdzorgwerkers verplicht. Het deelnemen aan de masteropleiding kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van jouw registratie. 3

4 Wat vindt Peter Houweling? M.P. ( Peter) Houweling Locatiemanager Horizon Het nut van de Master Jeugdzorg laat zich eenvoudig omschrijven: het is een mooi vervolg op een basisopleiding in de Jeugdzorg en geeft daarnaast ook verdieping en mogelijkheden tot verder onderzoek. Verdieping is in ons werk gewoon nodig. Naast medewerkers die vooral goed zijn in het doen, is een mix van denken en verdiepen belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat een master in Jeugdzorg het teamwork op een hoger niveau kan tillen in het belang van onze klant. 4

5 Opbouw van de studie Lessen volgen, leren en studeren De opleiding duurt twee jaar. Ieder jaar heeft vier periodes. Tijdens elke periode volg je colleges, voer je praktijkopdrachten uit en train je vaardigheden. Natuurlijk lees je daarnaast de nodige vakliteratuur, zowel Nederlands- als Engelstalig. Praktijksituaties als leervoorbeeld nemen een belangrijke plaats in. De opleiding zorgt voor voorbeeldcasussen, maar je brengt ook je eigen praktijksituaties in. Je krijgt supervisie met een aantal medestudenten en je leert collega s te begeleiden. Verder zijn er workshops, lezingen en debatten over brandende kwesties in de Jeugdhulp. Vele deskundige docenten en gastdocenten verzorgen de onderdelen. Pittig en inspirerend Reken op een intensieve opleiding. Bij elkaar ben je er twee volle dagen in de week mee bezig. Je leest vakliteratuur -waarvan een deel Engelstalig-, volgt colleges, doet actief mee aan debatten en workshops en werkt aan een werkstuk of een notitie. Zo kun je een stap zetten in je loopbaan, zonder de inhoud te verlaten. Je studeert in een groep studenten die afkomstig zijn uit verschillende delen van de keten van de jeugdzorg. Dat biedt uitstekende mogelijkheden voor vakinhoudelijke verdieping, uitwisseling en verbreding. De opleiding bestaat uit vijf programmalijnen: Helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien. Juridische en ethische aspecten van de Jeugdhulp. Beleid en organisatie. Onderzoek en methodologie. (team) Coaching en supervisie. De programma s en de werkvormen hangen nauw samen. Als je bijvoorbeeld in een notitie een strategie moet uitwerken voor de aanpak van een crisis in een gezin, dan sluiten de colleges over effectieve methoden (of het ontbreken daarvan) daarbij aan. Je behandelt de relevante juridische en ethische vragen. Zoals op juridisch gebied: wie heeft de bevoegdheid om een jongere weg te sturen of op te sluiten? Of ethisch: is het juist om in sommige situaties een jongere weg te sturen of op te sluiten? 5

6 Wat vindt Coos? Coos Gunneweg volgde de Master Jeugdzorg en is onderzoeker bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Na 10 jaar werken bij een crisisinterventieteam van een gecertificeerde instelling had ik behoefte aan een frisse wind in het hoofd. Voor mij was het nog niet helder of ik behoefte had aan verbreding of verdieping en op welk aspect van de jeugdhulpverlening die verdieping dan zou moeten gaan plaatsvinden. De master Jeugdzorg biedt beiden en sloot dus goed aan bij mijn behoefte. Na een lesdag Master Jeugdzorg ging ik altijd geïnspireerd naar huis door de aangereikte theorie. Door de uitwisseling met medestudenten, die werkzaam waren bij andere organisaties en hun specifieke expertise meebrachten, ontstond over en weer respect voor elkaars complexe werk. Tijdens de studie heb ik beter zicht gekregen op mijn competenties, waardoor ik ze in mijn huidige functie als onderzoeker bij Veilig Thuis gerichter kan inzetten. 6

7 Iets voor jou? Je wilt verdieping en verbreding en schrikt niet terug voor een pittige opleiding naast je werk. Je bent werkzaam in de zorg voor jeugd: in de jeugdhulpverlening, in de jeugdbescherming, in het jeugdstrafrecht, in de kinder- en jeugdpsychiatrie, in de jeugdgezondheidszorg of als pedagogisch ondersteuner in het onderwijs. Je wilt als beroepskracht op de hoogte zijn van wat je moet weten en kunnen om de juiste dingen goed te doen. De masteropleiding biedt een professioneel tegenwicht aan wat de praktijk van alle dag vraagt en aan de onzekerheid en stress die dat kan veroorzaken. Vanuit eigen kracht en nooit alleen Kenmerkend voor jou als master(student) is dat je je afvraagt hoe je met anderen vorm geeft aan het dagelijks werk. Je maakt dagelijks vele keuzes en je kunt het nooit alleen. Effectieve keuzes maken betekent dat je een goede analyse kunt maken van de situatie. Een analyse met en van de mensen die het betreft, van de feiten, van de stappen die al gezet zijn en samen gezet moeten worden. Wat vindt Liesbeth? Liesbeth van den Barselaar is student Master Jeugdzorg en onderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming. Ik ben aan de opleiding begonnen omdat ik toe was aan een nieuwe uitdaging. Die uitdaging heeft de studie mij inderdaad gebracht. Al in het eerste studiejaar leerde ik om meer vanuit een helikopterview naar mijn werk te kijken en meer de verbinding te zien tussen de verschillende facetten in het werk. Daarnaast brengt de opleiding verdieping in de kennis, die ik al heb van de verschillende lesonderdelen. In het volgende blok worden deze lessen geïntegreerd, dus de verschillende vakken worden samengevoegd tot een geheel. Ik kijk hier nu al naar uit. Het is daarnaast ook heel boeiend om van mijn klasgenoten te horen hoe de lesonderdelen vanuit hun werkomgeving werken. Op die manier krijg ik een breder beeld van het gehele werkveld, kortom een waardevolle bijdrage! Opvoeden en opgroeien De masteropleiding is sterk gericht op hulp bij opvoeden en opgroeien. Als master(student) neem je daarin verantwoordelijkheid. Je schuift niet door maar pakt aan. Vanuit eigen kennis, inzicht en kunde. Tijdens de opleiding reflecteer je op eigen handelen en dat van anderen en daarvan leer je dagelijks. Je bent een professional die niet afwacht maar de leiding neemt, in de eerste plaats over jezelf en ook over het proces. Je wordt opgeleid tot een leading professional die anderen helpt om zelf verantwoordelijkheid te ervaren en te nemen. 7

8 Goed om te weten voordat je kiest Bekostigde opleiding die leidt tot een mastertitel De masteropleiding Jeugdzorg is sinds 2009 door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als bekostigde opleiding aangemerkt. De hoogte van het collegegeld is ongeveer Kosten voor literatuur bedragen in totaal ongeveer 500. Na afronding van de opleiding ontvang je de mastertitel Master of Arts. Toelatingseis vooropleiding Om de masteropleiding Jeugdzorg te kunnen volgen moet je een bacheloropleiding afgerond hebben in het domein van het hoger sociaal agogisch onderwijs (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Cultureel Maatschappelijke Vorming, Creatieve Therapie, Kunstzinnige Therapie, Pedagogiek, Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde) of in het bezit zijn van een wo-bachelordiploma Sociale Wetenschappen. Toelatingseis werk Je hebt een relevante werkplek in jeugdsector waar je tijd, ruimte en faciliteiten krijgt om opdrachten en onderzoek uit te voeren. Wanneer je net je opleiding SPH of MWD aan Hogeschool Leiden succesvol hebt afgerond, kunnen wij je helpen bij het vinden van een leer- werkplek in de sector jeugd. Dan gaat het om een functie als Jeugdzorgwerker in opleiding van ongeveer drie dagen per week tegen een stagevergoeding voor de duur van de masteropleiding, twee jaar. Toelatingseis beheersing van de Engelse taal Je bent in staat wetenschappelijke en Engelse teksten te lezen, begrijpen en samen te vatten (reproductieve beheersing). Eerst een gesprek dan inschrijven Geïnteresseerd in de masteropleiding Jeugdzorg? Meld je dan aan voor een intakegesprek. Op grond van dit gesprek beoordeelt de opleiding of je toelaatbaar bent tot de masteropleiding Jeugdzorg. Voor het inplannen van een gesprek kun je contact opnemen met Monique Terwindt Wanneer je bent toegelaten schrijf je je in via DUO > Studielink in voor de opleiding. Start van de opleiding De opleiding begint (onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen) één maal per jaar in september. De opleiding organiseert tussen januari en juni een aantal voorlichtingsbijeenkomsten. Drie maal goed De opleiding is in 2008 geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Tijdens de visitatie ten behoeve van accreditatie op 10 september 2013 kreeg de opleiding van Hobeon het predicaat drie maal goed. Sluit goed aan op de beroepspraktijk, een goed onderwijsprogramma en afgestudeerden met een goed (eind)niveau!, aldus Hobeon. Kijk voor de meest actuele informatie over toelating en inschrijving voor de studie van jouw keuze op 8

9 Lectoren aan het woord Peer van der Helm, lector Residentiële Jeugdzorg Verwaarlozing, mishandeling en misbruik leiden vaak tot gedragsproblemen, die er vervolgens voor zorgen dat jongeren niet meer thuis kunnen wonen. Maar ook in de residentiële zorg gaat het vaak niet goed, waardoor jongeren steeds meer perspectief verliezen en zich afkeren van de samenleving. Samen met studenten van de Master Jeugdzorg onderzoekt het lectoraat residentiële jeugdzorg hoe de opvang van jongeren beter kan, om zo motivatie en perspectief terug te brengen in hun leven. Het gaat dan om onderzoek naar de verbetering van het leefklimaat in de zorg, het werkklimaat voor medewerkers en het leerklimaat op het speciaal onderwijs. Een belangrijke opgave, want wanneer deze kinderen niet de zorg en begeleiding krijgen die ze nodig hebben, oogst de samenleving dat in de vorm van agressie en geweld op straat. Jan Dirk de Jong, lector Aanpak Jeugdcriminaliteit Studenten van de Master Jeugdzorg krijgen vaak te maken met jeugdzorg in sociaal zwakkere wijken. Die omgeving kenmerkt zich door weinig formeel gezag: jongeren die veel op straat leven, omringd door slechte rolmodellen, die met criminaliteit snel geld verdienen en met dure spullen pronken. Jeugdcriminaliteit is daar een hardnekkig probleem naast alle andere problemen die deze jongeren hebben, zoals een gebrekkige opvoeding, gedragsstoornissen en niet zelden een licht verstandelijke beperking met weinig maatschappelijk perspectief. Het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit onderzoekt samen met studenten van de Master Jeugdzorg op welke wijze positieve rolmodellen in de wijk met vormen van informeel gezag deze jongeren een tegenwicht kunnen bieden tegen de lokroep van de straat. Chris Kuiper, lector Transformaties in de zorg voor jeugd Het is belangrijk dat jongeren en hun ouders weer zin in leren en grip op hun eigen leven krijgen. Een goede alliantie is dan noodzakelijk. Om een sterke alliantie met een jeugdige te kunnen opbouwen moet de professional in staat zijn om zijn aanpak af te stemmen op de individuele behoeften van de jeugdige. Peer van der Helm Jan Dirk de Jong Chris Kuiper Het lectoraat richt zich op Rijnlandse kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met internaliserende en externaliserende gedragsproblemen en hun (professionele) opvoeders. Het lectoraat ontwikkelt en onderzoekt innovatieve programma s en samenwerkingsvormen voor jeugdigen, hun ouders en beroepskrachten in zorg en onderwijs ter ondersteuning van de transformatie van het jeugddomein. Het lectoraat verricht maatschappelijk relevant en wetenschappelijk onderzoek naar begeleiding van professionals van wijkteams en instellingen. Hoe kunnen zij zo begeleid worden dat zij effectiever, efficiënter en vooral waarden gedreven kunnen werken. Ook is hierbij aandacht voor beroepskrachten (in opleiding): hoe hen te inspireren zodat zij optimaal kinderen, jeugdigen en hun (professionele) opvoeders kunnen ondersteunen. 9

10 Expertisecentrum Jeugd Masteropleiding Jeugdzorg, deel van een geheel Hogeschool Leiden heeft een Expertisecentrum Jeugd dat ook verantwoordelijk is voor de masteropleiding Jeugdzorg, de Propedeuse Jeugd en het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker. De hbo-opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening verzorgen het landelijk erkende uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker. Deze gerichtheid op jeugd is niet nieuw voor Hogeschool Leiden. Al jaren werkt de hogeschool samen met, en richt zich op de beroepspraktijk op dit gebied. Niet alleen door het aanbieden van agogische, educatieve en zorgopleidingen ook door lectoraten en praktijkonderzoek op het gebied van jeugd. Focus op onderzoek en onderwijs Het Expertisecentrum Jeugd focust op de bundeling van onderzoek en onderwijs over jeugd van 0 tot 23 op de grensvlakken van zorg, welzijn, onderwijs en justitie. Want op deze grensgebieden is veel winst te behalen; juist daar kan het werk van de te onderscheiden beroepskrachten worden verbeterd, verbreed en verdiept. Lectoren met hun teams, kenniskringen respectievelijk medewerkers die ressorteren onder het Expertisecentrum Jeugd zijn: Lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit: Hendrien Kaal Lectoraat Residentiële Jeugdzorg: Peer van der Helm Lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding: Carolien Gravesteijn Lectoraat Passend Onderwijs: Annemiek Mol Lous Lectoraat Natuur en ontwikkeling kind: Dieuwke Hovinga Lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit: Jan Dirk de Jong Lectoraat Sociaal Werk in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie: Anne Krabbendam Lectoraat Transformaties in de Zorg voor Jeugd: Chris Kuiper Lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs: Aziza Mayo 10

11 Hogeschool Leiden, meer dan een opleidingsinstituut Hogeschool Leiden staat voor passie, talent en menselijke maat. We zijn een betrokken hogeschool. Bij ons werken docenten met liefde en kennis voor het vakgebied, docenten die jou uitdagen tot luisteren, nieuwsgierigheid en het stellen van vragen. We vinden het belangrijk dat jij jouw talenten en ambities kunt ontwikkelen, zodat je zelf de kansen creëert voor je loopbaan. Uiteindelijk draait het om welke bijdrage jij aan de samenleving wilt gaan leveren. Jij wordt de professional waar de beroepspraktijk behoefte aan heeft. Jij zorgt ervoor dat werkgevers zeggen: je moet ze van Hogeschool Leiden hebben. Denkt Hogeschool Leiden denkt altijd vooruit. Continu werken we aan verbetering en innovatie van ons onderwijs en de samenwerking met de beroepspraktijk. Vraagstukken vanuit de praktijk worden door onze lectoraten en kenniskringen in samenwerking met het werkveld grondig onderzocht. Dit levert nieuwe kennis, ideeën en kansen op die worden doorvertaald naar jouw opleiding. Doet Hogeschool Leiden doet er alles aan om het beste in jou naar boven te halen. Van jou vragen we inzet, betrokkenheid, een kritische houding en een gezonde dosis nieuwsgierigheid. Wij stimuleren jouw ambitie om uit te blinken. Zo kun je bijvoorbeeld deelnemen aan ons Honoursprogramma; het excellentieprogramma waarin je, naast je reguliere opleiding, samen met studenten van verschillende opleidingen werkt aan een thema of project. Ook krijg je de kans om je kennis te verbreden. Bijvoorbeeld door onderdelen van andere opleidingen te volgen of een kijkje over de grens te nemen in de vorm van buitenlandse stages of deel te nemen aan ontwikkelingsprojecten. Voelt Onderwijs is meer dan alleen het overdragen van kennis. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een duurzame samenleving waarin respect voor de ander normaal is, diversiteit het uitgangspunt is en waarin jij als individu en straks als professional bijdraagt aan een gezond milieu. Wij willen je inspireren, stimuleren, ondersteunen en laten voelen dat passie, talent en menselijke maat zo typerend voor ons zijn. Leiden: meer dan een studentenstad Hogeschool Leiden ligt midden in het BioScience Park, het grootste life sciences kenniscentrum in Nederland, en op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Kennisuitwisseling en samenwerking op onze kennisgebieden Jeugd, Life Sciences en Zorg kunnen wij hierdoor goed invullen. Dankzij de kennisinstellingen en de bedrijven op het BioScience Park, is Leiden de status van studentenstad ontstegen en heeft de stad regionaal en nationaal een sleutelpositie weten te verwerven als Kennisstad. Echt een plek waar jij het beste in jezelf naar boven kan gaan halen. In deze video vertellen Rosanne, Yannick en Willemijn over hun ervaringen op Hogeschool Leiden. Wat bevalt ze aan de studie, wat vonden ze lastig en hoe heeft de hogeschool ze hierbij geholpen? 11

12 Hogeschool Leiden Zernikedreef CK Leiden Postbus AJ Leiden hsleiden.nl/masterjeugdzorg facebook.com/hsleidennl twitter.com/hsleidennl linkedin.com/company/hogeschool-leiden

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek.

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. WGV Oost Deventer, 20 maart 2013 Attie Valkenburg van Roon, projectleider Master Zorg voor

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en Ik ben begeleider in de gehandicaptenzorg Ik ben jeugdzorgwerker Ik ben sociaal werker Beroepsregistratie en herregistratie in de jeugdhulp en jeugdbescherming: wat vraagt het van jou? Ik werk nog niet

Nadere informatie

Vrijeschool Pabo. Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd

Vrijeschool Pabo. Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd Vrijeschool Pabo Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen we ook zij. De meest actuele

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor of Social Work / voltijd

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor of Social Work / voltijd Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor of Social Work / voltijd Alumnus Daan Peters voor het Gerechtsgebouw in Rotterdam Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar

Nadere informatie

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies IPS EXCELLENTIE STUDIEJAAR 2014-2015 Domein Health Instituut Paramedische Studies 2 Instituut Paramedische Studies Domein Health Excellentieprogramma s Paramedische Studies Uitdagende talentprogramma s

Nadere informatie

Bekijk de video van Niniane met Layar. Docent Dans/Euritmie. Bachelor of Dance in Education / voltijd - deeltijd

Bekijk de video van Niniane met Layar. Docent Dans/Euritmie. Bachelor of Dance in Education / voltijd - deeltijd Bekijk de video van Niniane met Layar 2015 2016 Docent Dans/Euritmie Bachelor of Dance in Education / voltijd - deeltijd Deze brochure is verrijkt met Interactive Print Download de gratis Layar App via

Nadere informatie

Bekijk de video van Marijke met Layar. Docent Muziek. Bachelor of Music in Education / voltijd

Bekijk de video van Marijke met Layar. Docent Muziek. Bachelor of Music in Education / voltijd Bekijk de video van Marijke met Layar 2015 2016 Docent Muziek Bachelor of Music in Education / voltijd Deze brochure is verrijkt met Interactive Print Download de gratis Layar App via de app-store Scan

Nadere informatie

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD 2017-2018 HVA.NL/MP CREATING TOMORROW MASTER PEDAGOGIEK ALS PEDAGOOG OF LERAAR HOUD JE VAN JE VAK. MAAR NA ENKELE JAREN WERKEN KAN ER EEN MOMENT KOMEN DAT JE

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg. Associate degree of Health Care Management / duaal

Associate degree Management in de Zorg. Associate degree of Health Care Management / duaal Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis Overduin in Katwijk Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten

Nadere informatie

Management in de Zorg. Bachelor of Health Care Management / duaal

Management in de Zorg. Bachelor of Health Care Management / duaal Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in Leiden Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Bachelor of Social Work / voltijd

Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Bachelor of Social Work / voltijd Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor of Social Work / voltijd Alumna Tara Polane bij Curium in Oegstgeest Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen bij je keuze voor Toegepaste Psychologie aan de HAN Nijmegen

Veel gestelde vragen bij je keuze voor Toegepaste Psychologie aan de HAN Nijmegen Veel gestelde vragen bij je keuze voor Toegepaste Psychologie aan de HAN Nijmegen Wat houdt de opleiding Toegepaste Psychologie (TP) in? Toegepaste Psychologie is het in de praktijk gebruik maken van de

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Physician Assistant De Physician Assistant (PA) is een hoogopgeleide medische professional

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Bekijk de video van Michelle met Layar 2015 2016 Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Bekijk de video van Krista met Layar. Vrijeschool Pabo. Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd

Bekijk de video van Krista met Layar. Vrijeschool Pabo. Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd Bekijk de video van Krista met Layar 2015 2016 Vrijeschool Pabo Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd Deze brochure is verrijkt met Interactive Print Download de gratis Layar App

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

Intercultureel vakmanschap in de stage

Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking C Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking voor hsao-opleidingen en stageverlenende instellingen in de jeugdzorg HBO-raad, oktober 2012 Project intercultureel vakmanschap in het hsao

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bekijk de video van Rick met Layar 2015 2016 Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor of Social Work / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Tara Polane bij Curium in Oegstgeest Interactive

Nadere informatie

Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders?

Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders? Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders? Inleiding Deze folder gaat over het verbeteren van de kwaliteit in de jeugdhulp en jeugdbescherming. De folder is speciaal voor jeugdigen en ouders. In

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Onderwi Leren en Levensb

Onderwi Leren en Levensb Onderwi Leren en Levensb Leren en Innoveren Masteropleiding deeltijd Amsterdam Den Haag Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing Masteropleiding Leren en Innoveren Het onderwijs is altijd in beweging. Kinderen

Nadere informatie

110 C + 2757 C CMYK. Hogeschool de Kempel Als jij het verschil wilt maken...

110 C + 2757 C CMYK. Hogeschool de Kempel Als jij het verschil wilt maken... 110 C + 2757 C CMYK Hogeschool de Kempel Als jij het verschil wilt maken... De beste leraar worden op Hogeschool de Kempel Ben jij nieuwsgierig naar het leren van kinderen en wil jij kinderen inspireren?

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Lerarenopleiding Omgangskunde

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Lerarenopleiding Omgangskunde Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Lerarenopleiding Omgangskunde Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care Bachelor of Teacher Education Social Skills Associate degree of Education

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

master leraar voortgezet onderwijs

master leraar voortgezet onderwijs DEEL JE KENNIS! master leraar voortgezet onderwijs JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De master Leraar voortgezet onderwijs van de VU is een eenjarige master (voltijd*) waarin je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden 6 De wereld verandert: om ons heen zien we langzaam systemen en instituties omvallen. Wat daarvoor in de plaats komt? Hbo-onderzoek

Nadere informatie

Post-hbo opleiding autismespecialist

Post-hbo opleiding autismespecialist Post-hbo opleiding autismespecialist mensenkennis De docente is duidelijk, enthousiast en motiverend. Ik heb inzicht gekregen in wat ik in mijn rol als hulpverlener kan doen en waar ik rekening mee moet

Nadere informatie

Opleiding ouderbegeleiding

Opleiding ouderbegeleiding Opleiding ouderbegeleiding me nse nkennis vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling Als je krachtgericht werken met het netwerk rond het kind wilt invullen, dan zit hier alles in. Vanuit een betere

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening. SPH voltijd de opleiding en het werkveld.... voor haar een nieuwe liefde vindt

Sociaal Pedagogische Hulpverlening. SPH voltijd de opleiding en het werkveld.... voor haar een nieuwe liefde vindt Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH voltijd de opleiding en het werkveld... voor haar een nieuwe liefde vindt Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) voltijd Een pension voor dak- en thuisloze jongeren.

Nadere informatie

Master Advanced Nursing Practice

Master Advanced Nursing Practice Master Advanced Nursing Practice Alumnus Rosaline Theeuwen bij Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen we ook zij.

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

justitieel kader die een sleutelrol spelen in het terugdringen van recidive, zowel bij overlast en criminaliteit

justitieel kader die een sleutelrol spelen in het terugdringen van recidive, zowel bij overlast en criminaliteit Nieuw: Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Forensisch Sociaal Professional (MFSP) (masteropleiding) Deze opleiding wordt aangeboden onder voorbehoud van accreditatie door de NVAO. De masteropleiding

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

Strategie Zuyd 2014-2018

Strategie Zuyd 2014-2018 Strategie Zuyd 2014-2018 Inleiding De strategie van Zuyd voor de periode 2014-2018 is op hoofdlijnen een voortzetting van de strategie van de afgelopen jaren, aangescherpt vanuit een aantal belangrijke

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

Master s Event 8 oktober 2016

Master s Event 8 oktober 2016 Master s Event 8 oktober 2016 Welkom bij deze voorlichting over het hbo premasterprogramma Youth, Education and Society (YES) 10.00-10.30 zaal Ruppert Paars 12.15-12.45 zaal Ruppert 1.11 Introductie hbo

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Er zijn als het moet Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Onze cliënten Jeugdzorg is er in soorten en maten. De William Schrikker

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Leren en Innoveren Masteropleiding deeltijd. Amsterdam Den Haag

Leren en Innoveren Masteropleiding deeltijd. Amsterdam Den Haag Leren en Innoveren Masteropleiding deeltijd Amsterdam Den Haag Onderwijs & Innovatie Masteropleiding Leren en Innoveren Het onderwijs is voortdurend in beweging. De ontwikkeling van talenten van kinderen

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie Inleiding Rutger Hageraats Symposium De Bascule 26-06-2015 De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie De aanleiding Wat was er ook alweer aan de hand? Niet

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs. Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd

Leraar Basisonderwijs. Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd Leraar Basisonderwijs Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen we ook zij. De meest actuele

Nadere informatie

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek HVA TECHNIEK BEDRIJFSWISKUNDE 2013-2014 Bedrijfswiskunde: jij wordt degene die de feiten kent. Bij Bedrijfswiskunde draait het om het oplossen

Nadere informatie

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Mantelzorg & Hogeschool Rotterdam Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te

Nadere informatie

... haar helpt een toekomst op te bouwen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. MWD voltijd de opleiding en het werkveld

... haar helpt een toekomst op te bouwen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. MWD voltijd de opleiding en het werkveld ... haar helpt een toekomst op te bouwen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening MWD voltijd de opleiding en het werkveld Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) voltijd Bij sommige mensen gaat het

Nadere informatie

S TA G E S L I J N 5

S TA G E S L I J N 5 STAGES LIJN5 Wil jij stage lopen bij Lijn5? In de provincie Utrecht biedt Lijn5 behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking en hun gezin. Lijn5 beschikt

Nadere informatie

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bekijk de video van Mitchel met Layar 2015 2016 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor of Social Work / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Daan Peters voor het Gerechtsgebouw in Rotterdam

Nadere informatie

GENERALISTISCH WERKER VAN DE TOEKOMST

GENERALISTISCH WERKER VAN DE TOEKOMST GENERALISTISCH WERKER VAN DE TOEKOMST HD4 VOORSTELLEN Saskia Mudde Docent/trainer Hogeschool Windesheim te Zwolle Domein Gezondheid en Welzijn Sociaal Pedagoog en voorheen 16 jaar werkzaam geweest binnen

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Masteropleiding Talentontwikkeling & Diversiteit (voltijd)

Masteropleiding Talentontwikkeling & Diversiteit (voltijd) Masteropleiding Talentontwikkeling & Diversiteit (voltijd) Leraar van de toekomst Je hebt je bachelordiploma op zak. Je bent nu leraar. Je staat voor een belangrijke keuze. Meteen voor de klas? Of toch

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Jij maakt het verschil

Jij maakt het verschil Social Work Social work is precies wat ik omschreef als mensen vroegen wat ik wilde gaan studeren. Jack Jij maakt het verschil Wat is social work? Vaak loopt het in het leven niet zoals mensen zouden willen.

Nadere informatie

Cultureel management van hogescholen

Cultureel management van hogescholen Cultureel management van hogescholen Workshop Fontys Docentevent Yolanda te Poel Lector Diversiteit in de jeugdzorg Fontys Hogeschool Pedagagogiek Eindhoven 10 januari 2013 Dialoog: Wat is goed cultureel

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht VUmc Zigma 2017-2018 Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij

Nadere informatie

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Ieder zijn kracht, samen het resultaat

Ieder zijn kracht, samen het resultaat Ieder zijn kracht, samen het resultaat Jeugdhulp op Maat Soms zijn de problemen thuis zo groot of complex, dat een gezin er zelf of met lokale hulpverlening niet meer uitkomt. Jeugdhulp op Maat is er speciaal

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

Werken bij Het Poortje Jeugdinrichtingen. Werken aan een verantwoorde toekomst voor jongeren

Werken bij Het Poortje Jeugdinrichtingen. Werken aan een verantwoorde toekomst voor jongeren Werken bij Het Poortje Jeugdinrichtingen Werken aan een verantwoorde toekomst voor jongeren Werken bij Het Poortje Jeugdinrichtingen Werken aan een verantwoorde toekomst voor jongeren Het is nooit saai,

Nadere informatie

Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij

Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Social Work aan de hogeschool Inholland Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij Voor onze opleiding geldt: samenwerken

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA²

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² leer-kracht voor de toekomst BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² PERFECTE COMBINATIE: LESGEVEN ÉN ONDERZOEKEN Je wilt graag lesgeven in het basisonderwijs. Dat kan met een hbo-diploma. Maar met jouw vwo-diploma

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Bij ons leer je de wereld kennen Leiden Leadership Programme Voor wie? In het Leiden Leadership Programme ontwikkel je als

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE OOG VOOR KINDEREN Je wil graag met kinderen werken. Dat weet je zeker, want jij ziet kinderen en je wilt graag

Nadere informatie

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE waarom een schakeltrajecter? Iemand met een niet-financiële vooropleiding heeft

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Pedagogische wetenschappen (BSc)

Pedagogische wetenschappen (BSc) Pedagogische wetenschappen (BSc) Bachelor Bij ons leer je de wereld kennen Type Bachelor Voertaal Nederlands Plaats Leiden Als je Pedagogische Wetenschappen in Leiden studeert, dan houd je je bezig met

Nadere informatie

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Traineeship Hemmink B.V. Pagina 2 Is dit iets voor jou? Dit traineeship biedt je een unieke kans om het werkveld, jezelf en Hemmink te ontdekken. Je doet

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Op zoek naar talent en ambitie! Geneeskunde studeren in Rotterdam Decentrale selectie 2014 2015 Wat hebben we jou te bieden? Sterke kanten van het onderwijsprogramma Erasmusarts zijn: a patiënt-georiënteerd

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 4 november Jan van Rooij Serena Verdonk Evelien Nienhuis

Premasterprogramma Psychologie 4 november Jan van Rooij Serena Verdonk Evelien Nienhuis Premasterprogramma Psychologie 4 november 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Evelien Nienhuis huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Professionele ontwikkeling functioneren en beoordelen creating tomorrow Inhoudsopgave Voorwoord 1 Professionele ontwikkeling 2 Jaargesprek 3

Nadere informatie

Post-hbo cognitief gedragstherapeutisch werker. Kinderen en jeugdigen

Post-hbo cognitief gedragstherapeutisch werker. Kinderen en jeugdigen mensenkennis Post-hbo cognitief gedragstherapeutisch werker Kinderen en jeugdigen De docente geeft duidelijk en methodisch les, vertaalt vanuit eigen ervaring complexe theorie naar praktijk. Nu zet ik

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

Masteropleiding Talentontwikkeling & Diversiteit (deeltijd)

Masteropleiding Talentontwikkeling & Diversiteit (deeltijd) Masteropleiding Talentontwikkeling & Diversiteit (deeltijd) Leraar van de toekomst Hoe ziet uw toekomst eruit? Het lesgeven gaat u goed af. De interactie met de klas, het ontdekken van verborgen talenten

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico s

Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico s me nse nkennis Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico s Veiligheid in gezinnen staat of valt met goede samenwerking in de keten, daarom hebben wij samenwerking tot de kern van deze opleiding

Nadere informatie

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. "Kids Skills" Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home.

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. Kids Skills Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home. [2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen "Kids Skills" Gerrit van de Vegte gerritvandevegte@home.nl WAT IS KIDS SKILLS? Kids Skills is een speelse,praktische en oplossingsgerichte benadering om kinderen

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING WERKEN MET CLIËNTEN EN HUN RELATIONELE CONTEXT

TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING WERKEN MET CLIËNTEN EN HUN RELATIONELE CONTEXT TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING WERKEN MET CLIËNTEN EN HUN RELATIONELE CONTEXT HOE ZIET UW PRAKTIJK ERUIT? Veel cliënten zien hun probleem als een individueel probleem en komen

Nadere informatie