Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Publieksverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Publieksverslag"

Transcriptie

1 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Publieksverslag

2 Voorwoord 2

3 Lef en vertrouwen De commissie Identiteit aan de Develsingel heeft het schooljaar het motto lef en vertrouwen meegegeven. Lef toonden we door ook voor de lat hoog te leggen. Zo formuleerden we ambitieuze plannen als: het invoeren van de gesprekkencyclus voor het personeel; het opzetten van het Develsteincentrum voor Ontwikkeling en Coaching; het invoeren van de studielesmethode Breingeheimen voor brugklasleerlingen; het differentiëren binnen de lessen; het profileren van het vmbo t-team; het voorbereiden van de invoering van kunstvakken als examenvakken; onderwijsontwikkeling in het vwo; het verder implementeren van het gebruik van het bètalab; het opzetten van een multidisciplinair team op het gebied van leerlingbegeleiding; het vaststellen van het zorgprofiel van het het invoeren van heterogene klassen in de bovenbouw van vmbo k en b; het buitenschools leren in de bovenbouw van het Vertrouwen in het behalen van deze doelstellingen was er, omdat we wisten dat we konden rekenen op de inzet en het enthousiasme van de leden van de onderwijsteams en de grote groep professionele onderwijsondersteuners; dat we dagelijks mochten werken aan de ontwikkeling van grote groepen gemotiveerde leerlingen; dat we werden gesteund door actieve oudercontactgroepen en leerlingparlementen die met ons meedachten en discussieerden over allerlei onderwerpen. Voor de tweede maal brengen we een publieksverslag uit; ons rapport voor ouders van onze leerlingen en van kinderen in groep acht, de basisscholen, stagebedrijven, collega-scholen en vervolgopleidingen, de gemeente en overige belangrijke relaties. Wij hopen dat dit publieksverslag u waardevolle informatie biedt over het DevelsteinCollege, schooljaar P.H. den Otter, Rector 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord Lef en vertrouwen Sturing/profiel van Develstein Missie Identiteit Organisatie Develsingel Communicatie Website Huisstijl Sturing/effectief onderwijsbeleid Schoolplan Goede lessen Goede begeleiding Visie op het mentoraat Communicatie binnen het mentoraat Passend onderwijs Goede docenten en ondersteuners Sturing/kwaliteitszorg Kwaliteitsbeleid Onderzoeken Ouderenquete brugklas Ouderenquete derde klas Schoolverlatersenquete Feedback door ouders en leerlingen Medezeggenschap Onderwijs Sportactieve school Vestiging Develsingel Contact tussen onder- en bovenbouw Een typische vwo-/havo-/vmbo t-leerling Sport Mediatheek Juniorcollege Groep acht Breingeheimen Differentiatie en verrijking DevelsteinDrieDaagse: DDD

5 Seniorcollege Betaonderwijs Kunst als examenvak Cambridge Certificate Maatschappelijke stage...25 Kunstzinnige vorming voor vmbo Bijzondere activiteiten Glashard Vestiging Onderbouw Bovenbouw techniek Bedrijfsvoering/ondersteuning Personeel Geld en middelen Financi n Meer informatie Colofon Resultaten Juniorcollege Seniorcollege Meer informatie Onderwijskundige blik vooruit In dit publieksverslag spreken wij over hij, zij en hem, terwijl het ook over een vrouwelijke leerling, medewerker of ouder kan gaan. We spreken in het kader van de leesbaarheid over 'ouders', waaronder we ook 'verzorgers' verstaan.

6 Missie Het ambitieniveau van het DevelsteinCollege is samengevat in meesterschap, zowel voor leerlingen als voor medewerkers. Dit streven naar meesterschap ontlenen we aan de doelstelling van onze school: Geïnspireerd door Bijbelse waarden stellen de medewerkers van de scholengemeenschap zich ten doel de leerlingen door middel van kennis, inzicht en vaardigheden en een kritische levenshouding optimale mogelijkheden te bieden zich te ontwikkelen en zich bewust te worden van hun verantwoordelijkheden ten aanzien van de medemens en zijn omgeving. 6 1 Sturing/profiel van Develstein

7 We proberen dat meesterschap dagelijks zichtbaar te maken in de school: Geïnspireerd wij vinden het noodzakelijk zelf gevoed te worden door belangrijke waarden voor het leven, maar ook vinden wij het noodzakelijk anderen hiermee te voeden. Gedegen kennis kennis in theorie en praktijk zien wij als noodzakelijke basis voor vaardigheden en competenties. Stimulerend echt leren doe je uiteindelijk toch zelf, maar wij dagen daar graag toe uit. Verschillen waarderen wij geloven in verschillen, want iedereen moet kunnen excelleren op zijn of haar eigen manier en niveau. Betrouwbaar je kunt op ons rekenen, want afspraken die wij maken, komen we altijd na. Waarden en normen waarden zijn onontbeerlijke richtinggevers in het leven en om daarmee te leren omgaan, vinden wij dat we regels en afspraken ook moeten naleven. Respect geldt altijd, voor alles en voor iedereen bij alles wat we doen, zeggen én denken. Aandacht omdat een uitstekende begeleiding soms het verschil maakt. Identiteit Het DevelsteinCollege is een open christelijke school. Het is een christelijke werk- en samenlevingsgemeenschap waar we onze waarden aandacht en talentontwikkeling en ons respect, waar mogelijk, dagelijks zichtbaar maken in ons gedrag. De identiteit kwam in het schooljaar nadrukkelijk naar voren in zes themavieringen rond het thema Lef en vertrouwen. Medewerkers, maar vooral leerlingen, hebben zich zeer ingespannen om van deze themavieringen een succes te maken en daarin zijn zij meer dan geslaagd. Op 23 maart 2009 werd door de commissie Identiteit weer een uitstekende inspiratiedag verzorgd voor de medewerkers. Aan de hand van een inleiding van theoloog dr. ing. Ton Zondervan en een aantal indrukwekkende, gefilmde interviews en gesprekken met leerlingen, dachten de medewerkers na over de vraag wat leerlingen inspireert en wat zij daarvan kunnen leren. In gaan we op de ingeslagen weg verder. Organisatie De school is onderverdeeld in twee vestigingen: aan de Develsingel kunnen leerlingen terecht voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo theoretische leerweg (vmbo t). 7

8 Frederique Godschalk, 3 havo: Vertrouwen betekent voor mij dat je je veilig voelt. Je durft iets met iemand te delen omdat je weet dat die persoon het niet doorvertelt. Op school is het in de klas gezellig en voel ik mij op mijn gemak. De leraren geven mij het vertrouwen dat we tijdens de lessen goed zijn voorbereid op een repetitie, maar ook dat ik bij hen terecht kan als ik ergens moeite mee heb. Vertrouwen is geven en nemen. Ik ben er ook voor een ander. Mijn grootste uitdaging voor dit schooljaar is goede cijfers te halen, zodat ik aan het einde over kan gaan 8 naar havo 4. Ik zie soms wel op tegen toetsen voor geschiedenis en natuurkunde, omdat ik die vakken moeilijk vind om te leren. Als ik vastloop op een vraag bij een repetitie, schrijf ik stap voor stap alles op wat ik weet. Zo krijg ik de controle en het vertrouwen terug om de toets te maken. Dit schooljaar was ik trots op mijzelf toen ik een 8,0 haalde voor een SO natuurkunde en een 9,0 voor economie, juist omdat ik vaak moeite heb met die vakken. Dat is goed voor je zelfvertrouwen! Soms heb je lef nodig om iets te doen: een spreekbeurt voor de klas houden of in de achtbaan gaan. Ik bewonder leerlingen die bij de vieringen en de start of jaarafsluiting van het schooljaar op het podium zingen of dansen. Dat vind ik lef hebben, ook omdat ik dat zelf niet snel zou doen.

9 Op het (spreek uit: loket) aan de Laurensvliet worden de opleidingen vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo b en k) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) aangeboden. Develsingel Aan de Develsingel werd in lesgegeven aan leerlingen. Het onderwijs is verzorgd door acht zelfstandige teams, waarin circa twintig docenten lesgeven aan 200 tot 250 leerlingen. De kern van deze teams wordt gevormd door de afdelingscoördinator, de mentoren, de leerlingbegeleider, de decaan en de onderwijsontwikkelaar. Per afdeling zijn er aparte teams voor de onderbouw (leerjaar 1 en 2) en de bovenbouw (leerjaar 3 en hoger). Een uitzondering is het gymnasium, dat geheel verticaal georganiseerd is. In was er door het hoge aantal leerlingen daarnaast een apart team voor het derde leerjaar atheneum en havo. Aan het werd lesgegeven aan 414 leerlingen. Dit onderwijs is verzorgd door twee onderwijsteams (vmbo kb-onderbouw en vmbo kb-bovenbouw), die op identieke wijze zijn opgebouwd als de teams aan de Develsingel. Communicatie Het DevelsteinCollege hecht grote waarde aan een goede communicatie met ouders en leerlingen. Door onder andere tussenstanden, ouderavonden en nieuwsbrieven worden ouders op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kinderen en de ontwikkelingen op school. Website Op de website zijn beveiligde portalen ingericht voor leerlingen, ouders en personeel. Via deze portalen kunnen ouders dagelijks de resultaten en absentie van hun kinderen online volgen. Ook nieuwsbrieven, studieplanners en programma s en school brochures worden op de portalen gepubliceerd. Huisstijl De in ontwikkelde huisstijl is het afgelopen schooljaar geïmplementeerd. Onder andere het briefpapier en de brochures zijn aangepast aan deze herkenbare en onderscheidende huisstijl. Het klassieke kasteel Develstein is daarin een sterk beeldmerk, met een stijlvol blauw als basiskleur. Voor het zijn een eigen, kleurrijk en modern logo en eigen communicatiemiddelen ontwikkeld. Zo is er een speciale gemaakt. 9

10 2 Sturing/effectief onderwijsbeleid 10

11 Schoolplan In het schoolbeleidsplan voor de periode heeft de directie het accent gelegd op goed onderwijs. Dat moet zichtbaar zijn door goede lessen, goede begeleiding en goede docenten en ondersteuners. Wat over vijf jaar bereikt is, staat in de vijfjaarsdoelstellingen die als uitgangspunt dienen voor de jaarlijks vast te stellen doelen is het eerste jaar van deze periode. Goede lessen Het DevelsteinCollege wil een school zijn waar leerlingen, ieder met eigen talenten, in een veilig en stimulerend klimaat de mogelijkheid hebben hun meesterschap te ontwikkelen. Gedegen kennisoverdracht tijdens inspirerende en uitdagende lessen staat daarbij centraal. In de lessen wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen, didactische werkvormen worden gevarieerd en positieve en hoge verwachtingen van leerlingen worden zichtbaar gepraktiseerd. Om dit doel in vijf jaar te kunnen bereiken, is dit jaar de beginsituatie in beeld gebracht. Alle schoolleiders hebben lessen bezocht. Daarbij hebben zij gebruik gemaakt van een lesobservatieformulier dat gebaseerd is op het formulier dat de inspectie hanteert. Die lessen zijn in de schoolleiding besproken. De kwaliteit van het merendeel van de bezochte lessen was voldoende tot goed. Een aantal lessen week hier in positieve of negatieve zin van af. Wanneer dat laatste zich voordeed, zijn er afspraken gemaakt die moeten leiden tot verbetering van de kwaliteit van die lessen. In het begin van het schooljaar wordt een schoolbrede analyse van de lesbezoeken gemaakt en wordt een plan van aanpak opgesteld om de kwaliteit van de lessen verder te verhogen. 11

12 Goede begeleiding Mentoren spelen de hoofdrol in de eerstelijns begeleiding. Samen met de overige teamleden voelen zij zich daarvoor niet alleen verantwoordelijk, ze zijn daarin ook proactief en hebben nauwgezet contact met de ouders, zowel over resultaten als over persoonlijk functioneren en welbevinden. Visie op het mentoraat In en in het begin van het afgelopen jaar is veel tijd besteed aan het formuleren van de visie van de school op het mentoraat. Deze is uitvoerig besproken in de onderwijsteams, de ouderraad en de oudercontactgroepen. Aan deze visie is ook een overzicht van de mentortaken toegevoegd, zodat ouders weten wat zij van een mentor mogen verwachten. Aangezien de rol van de mentor in elk leerjaar anders is, is het goed dat die verschillen herkenbaar in de visie zijn verwoord. Communicatie binnen het mentoraat Tijdens de gesprekken met ouders en mentoren over de visie op het mentoraat, bleek dat deze groepen hieromtrent niet altijd dezelfde verwachtingen hebben. In de visie worden de verwachtingen die de ouders van de school mogen hebben duidelijk. Dit jaar is de focus met betrekking tot het mentoraat gelegd op de communicatie tussen de mentoren, leerlingen en hun ouders. Onder de ouders die lid zijn van de oudercontactgroepen, is een kleine enquête uitgezet. Daarin werd gevraagd naar de contactmomenten tussen de ouders en de mentor van hun zoon of dochter en de mate van tevredenheid over de inhoud en het resultaat van dat contact. Daarnaast werd gevraagd naar het gebruik van voor deze contacten. Uit de resultaten van die enquête bleek dat ouders tevreden zijn over de frequentie en de kwaliteit van het contact tussen mentor en leerling (op een vijfpuntsschaal gaven zij hiervoor gemiddeld een 3,8). De bereikbaarheid van de mentor voor leerlingen (gemiddeld 3,9) en ouders (gemiddeld 4,0) werd ook hoog gewaardeerd. Wel willen ouders beter op de hoogte gehouden worden van een eventuele gedragsverandering en de resultaten van hun kind (daarvoor gaven de ouders gemiddeld een 2,9 op de vijfpuntsschaal) en van wat besproken wordt in de rapportvergaderingen (gemiddeld een 3,0). Ouders vinden contact met de mentor praktisch, maar willen niet dat dit ten koste gaat van persoonlijk contact. Komend jaar zal de focus verlegd worden naar de verwachtingen die de school van de ouders en van de leerlingen mag hebben. Ook daarbij speelt de communicatie een grote rol. 12

13 Passend onderwijs De mogelijkheden van bijzondere vormen van begeleiding zijn begrensd. Indien nodig worden leerlingen en hun ouders doorverwezen naar deskundigen. Op het is, in overleg met andere scholen in de regio, een zorgprofiel opgesteld. De school streeft ernaar dit op korte termijn ook voor de vestiging Develsingel te doen. Goede docenten en ondersteuners Het DevelsteinCollege wil bekend staan als een aantrekkelijke werkgever, die enerzijds veel mogelijkheden biedt aan zijn medewerkers en anderzijds hoge professionele verwachtingen van hen heeft. Professionaliteit ( Meesterschap ) staat voorop, zowel vakinhoudelijk als in vakvaardigheden: het personeelsbeleid van DevelsteinCollege wordt daarom gekenmerkt door het waarderen van verschillen en door duurzame ontwikkeling van medewerkers ten dienste van inhoudelijk en vaktechnisch hoogwaardig onderwijs. Dit schooljaar waren tien collega s bezig met het behalen van hun eerstegraads bevoegdheid. Twee daarvan hebben hun opleiding aan het eind van het schooljaar met succes afgerond en vier anderen verwachten dat het komende schooljaar te doen. Daarnaast is er een aantal collega s dat zich verder heeft gespecialiseerd in hun vak of de opleiding van interne begeleider van onderwijsontwikkelingen heeft gevolgd. Ook zijn collega s in staat gesteld zich te oriënteren op leiderschap. Het personeelsbeleid biedt niet alleen mogelijkheden, maar stelt ook eisen: ontwikkeling en professionalisering worden merkbaar gestimuleerd en gefaciliteerd. Het Develsteincentrum voor Ontwikkeling en Coaching (DOC), een expertisegroep waarin deskundigheid op dit gebied is samengebracht, stimuleert en ondersteunt medewerkers met een concreet aanbod. Verschillen zijn erkend en worden ook zichtbaar gewaardeerd. Een f link aantal docenten kreeg de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een hogere functieschaal. Na een sollicitatieprocedure, een 360 gradenfeedback waarbij naast de schoolleiding ook de leerlingen betrokken waren, en een beoordelingsgesprek hebben negentien collega s promotie gemaakt. Dit beleid wordt voortgezet in het schooljaar

14 3 Sturing/kwaliteitszorg 14

15 Kwaliteitsbeleid Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en te borgen, staan evaluatie en onderzoek als vaste punten op de agenda van de schoolleiding. Jaarlijks wordt een Plan-Do-Check-Act-cyclus doorlopen om te controleren of de doelstellingen zijn gehaald en om realistische doelen voor het jaar erna vast te stellen. Binnen de kaders van het schoolbeleid formuleren de teams hun team doelstellingen en evalueren deze ook. Hierdoor is het kwaliteitsdenken in alle lagen van de school verankerd. Andere zichtbare stappen in het kwaliteitsdenken zijn: Efficiency en professionalisering: professionals worden ingehuurd voor specialistische processen. Het besluit om naar buiten te treden met een publieksverslag als dit, om de kwaliteit te verantwoorden. Vanaf het schooljaar zal het DevelsteinCollege deelnemen aan het digitale project Vensters voor Verantwoording. In dit project leggen scholen in het voortgezet onderwijs op een eenduidige manier verantwoording af over de schoolprestaties door vensters op hun website te openen. Onderzoeken Jaarlijks worden op de Develsingel drie kwaliteits enquêtes uitgezet, twee onder ouders (van brug- en derdeklasleerlingen) en één onder leerlingen (de schoolverlaters). In de enquêtes wordt de mening van ouders en leerlingen gevraagd over diverse onderwerpen als kwaliteit van het onderwijs, begeleiding, identiteit van de school en activiteiten. In zijn deze enquêtes voor het eerst digitaal gehouden. Door opstartproblemen (met name bij de brugklasenquête) is het aantal respondenten lager dan in voorgaande jaren. Daardoor moeten de resultaten met enige voorzichtigheid worden geïnter preteerd. De school streeft ernaar om het aantal respondenten snel weer omhoog te krijgen. De resultaten van de enquêtes worden gebruikt om de kwaliteit van de school continu te optimaliseren en het beleid nog beter af te stemmen op de wensen en behoeften van leerlingen en ouders. Ouderenquete brugklas De enquête onder brugklasouders had een respons van 31%. Dit percentage is lager dan in voorgaande jaren (toen gemiddeld 70%). De ouders hebben de vestiging Develsingel een 7,6 gegeven. Zij typeren het Develstein- College als betrouwbaar, professioneel en betrokken. De belangrijkste redenen van ouders om voor Develstein te kiezen zijn de goede naam van de school, het onderwijsaanbod en de goede resultaten. 15

16 Juriaan van der Ster, 6 atheneum: Lef hebben betekent voor mij dat je iets durft te doen of te zeggen, maar ook dat je iemand in vertrouwen durft te nemen. Om een bepaald doel te bereiken, moet je soms moeilijke keuzes maken. Ik wil een militaire wetenschappelijke opleiding gaan volgen of geschiedenis gaan studeren. In havo 4 heb ik daarvoor een extra vak gevolgd, zodat ik met mijn havodiploma verder zou kunnen op het atheneum. Toch heb ik besloten om al na havo 4 de overstap naar atheneum 5 te maken, waardoor ik meteen de juiste aansluiting op mijn vervolgstudie heb. Daar was best wat lef voor nodig. Het niveau is hoger en ik kwam als nieuwe leerling terecht in een hechte klas. 16 Ik was onzeker of ik wel aansluiting zou kunnen vinden. Ik heb hierover veel gesproken met de afdelingscoördinator en dat gaf mij het vertrouwen dat ik die overstap kon maken. Mijn grootste uitdaging ligt dit schooljaar in het behalen van mijn diploma. Als ik ergens als een berg tegenop zie, dan vlak ik die steeds wat af. Beetje bij beetje lukt het dan wel. Ik vind mijn school belangrijk om verder te komen en aan mijn studie te kunnen beginnen, maar ik vind het ook belangrijk dat mijn school een veilige plek is om te zijn, met leuke leraren en een gezellige klas waar ik mij welkom voel. Ik bewonder veel mensen om verschillende redenen. De soldaten die in oorlogen hebben gevochten, bewonder ik om hun lef en vertrouwen in elkaar, net zoals de militairen nu in Afghanistan hun leven wagen voor een hoger doel.

17 'Rapportcijfers' in de afgelopen jaren: , , , ,6 0 Ouderenquete derde klas Ook aan de ouders van alle derdeklasleerlingen is een enquête voorgelegd, die door 31% van hen is ingevuld. De school scoorde in dit onderzoek op alle punten (zoals onderwijskwaliteit, leerlingbegeleiding en identiteit) minimaal voldoende. Ouders waren vooral positief over het gevoel van veiligheid en acceptatie van hun kinderen op school. Een vergelijking met resultaten van eerdere enquêtes laat zien dat deze resultaten stabiel zijn. Schoolverlatersenquete In de schoolverlatersenquête is in uit de respons (75%) onder meer naar voren gekomen dat de stijgende lijn van de afgelopen jaren met betrekking tot het uitdragen van de christelijke identiteit van de school is voortgezet. Ook in deze enquête werd de vraag naar het gevoel van veiligheid en acceptatie het hoogst gewaardeerd, gevolgd door de vraag of leerlingen opnieuw voor DevelsteinCollege zouden kiezen. Op de vragen over aandacht voor problemen met leren of op sociaalemotioneel gebied was een lichte daling zichtbaar Feedback door ouders en leerlingen Dankzij de oudercontactgroepen en leerlingparlementen die in ieder team actief zijn, krijgt de school direct waardevolle feedback op beleid en uitvoering. Ouders en leerlingen hebben zich uitgesproken over een breed scala aan onderwerpen, variërend van het mentoraat, de ouder- en leerlingportalen op de website (waarop ondermeer resultaten en afwezigheid zichtbaar zijn), studieplanners, roosters en toetsbeleid tot algemeen welbevinden, excursies en het aanbod in de kantine. Op het is ook een oudercontactgroep actief, waarin onderwerpen zijn besproken als de ontwikkeling van het en het onderwijs, de onderbouw, het mentoraat, de maatschappelijke stage, de groepering van leerlingen in de bovenbouw, het Brede School-aanbod enzovoort. Medezeggenschap Een van de partners die ook een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van het beleid, is de medezeggenschapsraad (MR). Belangrijke onderwerpen die in aan de orde kwamen waren bijvoorbeeld: de bevorderingsregeling, de onderwijstijd, de schoolgids, de beloningsdifferentiatie voor het vmbo, de visie op het mentoraat, de gesprekkencyclus voor het personeel en het nieuwe MR-reglement. 17

18 4 Onderwijsprestaties 18

19 Sportactieve school DevelsteinCollege is een sportactieve school. Dat certificaat wordt toegekend door de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) aan scholen die voldoen aan specifieke eisen die gebaseerd zijn op drie hoofdpunten: In de uitwerking van de lessen lichamelijke opvoeding is duidelijk dat afstemming en samenwerking plaatsvindt met aanbieders van bewegingsactiviteiten buiten de school. Op basis van het leerplan wordt structureel aandacht geschonken aan leerlingen met bewegingsachterstand of andere bewegingsproblemen en aan talentvolle leerlingen. Binnen de school is er een ruim aanbod van beweeg- en sportactiviteiten waaraan leerlingen op niveau en naar interesse kunnen deelnemen. Vestiging Develsingel Op de vestiging Develsingel van het DevelsteinCollege volgen leerlingen onderwijs op het gymnasium, atheneum, havo en vmbo t. De vestiging bestaat sinds 2006 uit twee delen: het juniorcollege voor de onderbouwleerlingen (leerjaar 1 en 2) en het seniorcollege voor de bovenbouwleerlingen. Elk deel heeft een eigen fietsenstalling, ingang en aula. In deze kleinschalige vorm biedt een relatief grote school toch de vereiste geborgenheid en veiligheid. De uitdaging die voortvloeit uit deze verdeling, is de verbinding tussen onderen bovenbouw. Op het niveau van onderwijsontwikkelaars en onderwijsteamleiding blijven de teams werken aan de doorlopende leerlijnen, zodat leerlingen vlot hun schoolcarrière kunnen doorlopen zonder hiaten of overlap en zonder te grote verschillen in de lesaanpak te ervaren. Contact tussen onder- en bovenbouw Leerlingen van het junior- en seniorcollege leiden geen geheel gescheiden schoolleven. Zo delen ze onder andere de mediatheek, de sportvelden en de praktijklokalen op de derde verdieping. En er is meer contact: Leerlingen uit de bovenbouw van het atheneum met het examenvak bsm (bewegen, sport en maatschappij) gaan mee als begeleiders op het brugklaskamp. Tijdens het Taaldorp voor Frans en Engels beoordelen 19

20 de bovenbouwleerlingen onder begeleiding van docenten de taalvaardigheid van de brugklasleerlingen. Bovenbouwleerlingen coachen jongerejaars. Voor deze peer support volgt een aantal ouderejaars een opleiding, zodat ze in staat zijn om een begeleidingstraject met de onderbouwleerling te doorlopen. Een typische vwo-/havo-/vmbo t-leerling Binnen de verschillende afdelingen is een start gemaakt met het nadenken over de vraag wat een typische vwo-, havo- of vmbo t-leerling is en wat de beste vorm is om deze leerlingen les te geven en te begeleiden. Met name de onderwijsteams van het vmbo t zijn zich steeds meer aan het specialiseren om de vmbo-leerling optimaal te begeleiden en steeds meer docenten kiezen bewust voor deze groep leerlingen. In dit kader heeft een specifiek op het vmbo gerichte teamscholing (vanuit het IVLOS) plaatsgevonden, waarin veel aandacht is besteed aan het observeren van leerlingen, het geven van (positieve) feedback, intervisie en het leren gebruikmaken van verschillende conflicthanteringsstijlen. Sport Rondom de vestiging Develsingel liggen kunstgrasvelden en een sporthal. Het predicaat sportactieve school moet elke twee jaar worden verdiend en dankzij zeer actieve en enthousiaste docenten in de sectie lichamelijke opvoeding, lukt dat telkens weer. Voor dit predicaat moet de school voldoen aan eisen voor de reguliere lessen lichamelijke opvoeding (lo). Daarnaast gelden aanvullende eisen voor buitenschoolse activiteiten, zoals externe toernooien en begeleidingslessen lichamelijke opvoeding. Tevens hebben sportieve leerlingen de keuze om een extra sportvak te kiezen: In de onderbouw hebben in ongeveer honderd leerlingen gekozen voor het sportpakket (twee uur extra lichamelijke opvoeding in de week). Het sportpakket is aan het einde van het tweede jaar afgesloten met een tweedaags sportkamp. In de bovenbouw hebben leerlingen gekozen voor lichamelijke opvoeding als examenvak in de vorm van bewegen, sport en maatschappij (bsm) op het havo (34% van de leerlingen) en het vwo (43%) en in de vorm van lichamelijke opvoeding 2 (lo2) op het vmbo (17%). In heeft de eerste lichting vmbo t-leerlingen examen gedaan in lo2. Alle leerlingen hebben voor dit vak een voldoende gehaald. Mediatheek In het hart van de vestiging bevindt zich de mediatheek, waar leerlingen zowel zelfstandig als in klassenverband kunnen werken. In is het gebruik van de mediatheek opnieuw toegenomen. De ondersteuning voor docenten is in orde dankzij de fulltime mediathecaris, een onderwijsassistent en een aantal vrijwilligers. 20

21 Juniorcollege Alle 614 leerlingen in de eerste twee leerjaren volgen hun lessen in de elf brugklassen en twaalf tweede klassen van het juniorcollege. Het juniorcollege heeft een schakelfunctie tussen het primair onderwijs en de bovenbouw. De betrokken mentoren, afdelingscoördinatoren en vakdocenten zorgen voor een soepele overstap van groep acht naar de brugklas. Indien nodig worden zij bijgestaan door leerlingbegeleiders, remedial teachers en externe deskundigen. Pedagogische uitgangspunten bij de bouw van het juniorcollege waren kleinschaligheid en geborgenheid. De doelstellingen van de onderwijsteams sluiten aan bij het type leerling in de verschillende opleidingsniveaus, waarbij de teams zich in toenemende mate focussen op onderwijskundige thema s. Groep acht Op het DevelsteinCollege begint de zorg en aandacht voor de leerlingen al als ze nog op de basisschool zitten. Achtstegroepers komen in het kader van de schoolkeuze naar proef lessen en het open huis. Er is goed contact met het basisonderwijs over de plaatsing. Zo organiseert de school elk jaar een tafeltjesmiddag: leerkrachten uit groep acht bespreken samen met de mentor hun oudleerlingen, die inmiddels een paar maanden in de brugklas zitten. Ook ontvangt de basisschool jaarlijks een rapportage over hun oud-leerlingen, tijdens de brugklas zelfs halfjaarlijks. Dat wordt gewaardeerd, omdat het de basisschool feedback geeft over de advisering. In juni hebben achtstegroepers en hun ouders alvast kennisgemaakt met de mentor en krijgen ze meteen informatie over het brugklaskamp dat plaatsvindt in de eerste week van het schooljaar. Breingeheimen De onderbouwteams zijn voor de studielessen op zoek gegaan naar een nieuwe methode om leerlingen nog beter te kunnen begeleiden bij het leren studeren. Daarbij is gekozen voor de methode Breingeheimen, waar de mentoren erg enthousiast over zijn. Op het atheneum is de methode inmiddels succesvol voor bereid en ingevoerd; het havo en vmbo t volgen in het schooljaar Differentiatie en verrijking Leerlingen in de dakpanklassen havo/vmbo, voor wie rond het tweede rapport duidelijk is dat zij naar vmbo 2 gaan, krijgen oefenstof en toetsen voor een aantal vakken aangeboden op vmbo-niveau. Naast Nederlands, Engels en wiskunde, bieden nu ook geschiedenis, aardrijkskunde en biologie deze mogelijkheid. Deze specifieke manier van werken blijkt motiverend te zijn voor deze groep leerlingen. Ouders, leerlingen en het team zijn enthousiast over deze ontwikkeling. 21

22 Viresh Soenessardien, 2 gymnasium: Onder lef versta ik het gevoel dat je hebt als je iets doet wat weinig mensen doen, bijvoorbeeld te laat komen bij een hele strenge docent! Die zijn hier niet en ik ben nog nooit te laat gekomen. Vertrouwen is een breed begrip en daarom moeilijk uit te leggen. Ik heb hierbij een persoon in beeld die je alles kunt vertellen, je geheimen, en dat die persoon het niet doorvertelt. Een vertrouwenspersoon dus. Mijn uitdaging op school is om zo goed mogelijke cijfers op mijn rapport te halen, zorgen voor nette 22 tussenstanden en een mooi eindcijfer. Beetje bij beetje werk ik dan naar de top van de berg. Wanneer ik een hoog cijfer heb gehaald, ben ik best trots op mijzelf. Door goed te leren, beschik ik over voldoende zelfvertrouwen om mijn toetsen te maken. De extra begeleiding die de school biedt, helpt leerlingen daar ook bij. De leerlingen in de klas geven elkaar het gevoel dat je samen iets kunt bereiken, bijvoorbeeld bij de mentor, en dat je bij elkaar terecht kunt. Ik zit vijf dagen in de week, gemiddeld 7 uur per dag op school. Ik vind het belangrijk dat ik mij hier op mijn gemak voel en dat ik leuke lessen kan volgen, waardoor ik de stof goed kan onthouden. De overstap van de basisschool naar de middelbare school vorig jaar was best spannend. Het leuke aan Develstein vind ik het kleurrijke juniorcollege.

23 Op het gymnasium en atheneum is voor de vakken Frans, geschiedenis en biologie verrijkingsstof ontwikkeld. Leerlingen die de reguliere oefenstof gemakkelijk aankunnen, wordt een extra uitdaging geboden voor deze drie vakken. Dit traject moet nog worden geëvalueerd. DevelsteinDrieDaagse: DDD Aan het eind van de tweede, derde en vierde periode zijn telkens drie dagen ingevuld met activiteiten, waarin de samenhang tussen vakken en leerstof duidelijker wordt. Alle excursies, sportdagen en extra activiteiten zijn in die drie dagen gebundeld, waardoor er in de resterende weken minder lesuitval is en dus meer rust en structuur, zodat de voortgang van de reguliere lessen optimaal blijft. In het afgelopen jaar zijn steeds meer uitdagende en leerzame activiteiten per team vastgesteld, waarbij docenten van verschillende vakken samenwerken. De onderwijskundige invulling is ook duidelijk verbeterd. Een mooi DDD-voorbeeld is CSI Moord op Develstein, waarbij leerlingen met proefjes en opdrachten van de exacte vakken een moord oplossen. Andere activiteiten die aan bod kwamen, zijn: projecten op het gebied van wiskunde en rekenvaardigheid, industrie, gezonde voeding (ontbijten op school), microscopie, schaaltekenen, WebQuest en taaldorpen Frans en Engels; bezoeken aan de Grote Kerk in Dordrecht, de kunstroute Dordrecht, het Archeon, Naturalis, Walibi en de Efteling, en de voorstelling Carmen in het Hofpleintheater voor de gymnasiumklassen. 23

24 Seniorcollege De 952 leerlingen in het derde tot en met het zesde leerjaar volgen hun lessen in het seniorcollege van de vestiging Develsingel. In de bovenbouw van het gymnasium, atheneum, havo en vmbo t worden voornamelijk klassikale, frontale lessen gegeven, met excursies en reizen als terugkerende projectmatige aanvullingen. Ook zijn er practica in het bètalab. De examenresultaten zijn goed. Het seniorcollege bereidt voor op het examen en de vervolgopleidingen in het wo, hbo en mbo. Leerlingen moeten een sector (vmbo) of een profiel (vwo/havo) en een aantal vakken kiezen. Zij ervaren veel vrijheid bij het kiezen van vakken naast hun profiel, omdat er ruimte is om vakken uit andere profielen te kiezen. Betaonderwijs Het afgelopen schooljaar is met betrekking tot het bètaonderwijs een aantal stappen gezet. Het technisch ontwerpen vond niet alleen in de vwo-brugklassen plaats, maar ook in vwo 4 in het kader van het vak algemene natuurwetenschappen (anw). Met verve presenteerden de leerlingen de zelf bedachte ontwerpen aan elkaar en aan een jury van docenten. Leerlingen moesten de werking, de duurzaamheid en de productiekosten in beeld brengen. Het winnende ontwerp was de oplader voor de mobiele telefoon voor op de fiets. In het tweede leerjaar deden leerlingen weer mee aan het project Expeditie Ecotopia. Na de voor bereiding in de lessen, werkten alle groepen een dagdeel in de aula aan de uitvoering van hun ontwerp. De winnende ontwerpen gingen naar de finale, waaraan ook drie scholen uit Dordrecht meededen. Het ontwerp van Develstein leerlingen voor het bepalen van de tijd op een onbewoond eiland won de eerste prijs. In het bètalab nam het aantal proeven in roulatievorm toe, met name bij de vakken natuurkunde en biologie. Het vak scheikunde blijft daarbij nog een beetje achter. Kunst als examenvak In de loop van dit jaar ging een lang gekoesterde wens in vervulling: havoleerlingen krijgen met ingang van het schooljaar de mogelijkheid een kunstvak als examenvak te kiezen. Om de leerlingen en de docenten hierop goed voor te bereiden, is er in de tweede periode van dit schooljaar in havo 3 een pilot gedraaid. De leerlingen kregen gedurende een aantal lessen voorlichting over het vak kunst algemeen. Daarnaast konden zij kiezen tussen het kunstvak muziek of het kunstvak beeldende vorming. De pilot verliep naar tevredenheid en heeft ertoe geleid dat twaalf bevorderde leerlingen in het examenvak kunst volgen in havo 4. 24

25 Cambridge Certificate In mei/juni hebben 47 leerlingen uit vwo 4 deelgenomen aan het examen van het First Certificate of English (FCE). Van hen zijn er 44 geslaagd. Dat is 94%! De diplomauitreiking heeft na de zomervakantie plaatsgevonden. Leerlingen die geslaagd zijn, krijgen de mogelijkheid om in vwo 5 het volgende certificaat (CAE) te halen. In het derde leerjaar is het programma van Cambridge Certificate geïntroduceerd. Na de introductie heeft 50% van de leerlingen zich opgegeven voor het vervolg. Maatschappelijke stage Dit schooljaar gingen alle leerlingen uit atheneum 4 verplicht op maatschappelijke stage. Alle leerlingen vonden een stageplek en vrijwel alle stages waren voor de zomervakantie afgerond. Dit succes heeft ertoe geleid dat de maatschappelijke stage ook voor havo 4 verplicht wordt met ingang van het schooljaar Voor vmbo t 4 zijn de voorbereidingen en het ontwikkelen van een draaiboek met betrekking tot de invoering van de maatschappelijke stage voor afgerond. Er is ook een coördinator maatschappelijke stage benoemd. Kunstzinnige vorming voor vmbo In de bovenbouw van het vmbo is voor het vak kunstzinnige vorming een nieuwe opzet ingevoerd en geëvalueerd. Per periode komen de disciplines dans, drama, film en beeldende vorming aan bod. Deze opzet is goed bevallen en wordt voortgezet. Bijzondere activiteiten Op het DevelsteinCollege zetten leerlingen zich graag extra in bij bijvoorbeeld sporttoernooien voor leerlingen van het basisonderwijs, op stembureaus bij de landelijke verkiezingen in maart 2010, bij de presentaties van het vakoverstijgende marketingproject van economie, management & organisatie en Nederlands en bij hun profielwerkstukken. Zo was er in oktober een zeer geslaagde avond die gevuld werd met monologen van leerlingen uit atheneum 5 in het kader van het vak ckv. De door Michael Zwagemaker uit havo 5 geschreven en geregisseerde theaterproductie De Opstand vormde een heel speciaal hoogtepunt. Glashard In het najaar van 2009 beleefde de in eigen huis ontwikkelde multimediaproductie Glashard haar première: een voorstelling van en door leerlingen die onder grote belangstelling is opgevoerd in het Zwijndrechtse theater Festino. Er werd door het collectief een niveau bereikt dat dat van schooltheater absoluut oversteeg. 25

26 Vestiging Het DevelsteinCollege heeft in september 2008 samen met het Da Vinci College en het Walburg College het nieuwe in gebruik genomen als centrum voor beroepsgericht onderwijs in de regio. De drie scholen realiseren samen een breed onderwijsaanbod, vullen elkaar aan, versterken elkaar en delen de voorzieningen. De driehoofdige directie is integraal verantwoordelijk. In het schooljaar hebben de besturen van de participerende scholen besloten tot een meer eenduidige managementopdracht. Daartoe zijn meer bevoegdheden gedelegeerd aan het en het directorium. In deze constructie is het voor de directie eenvoudiger geworden om samen met teamleiders van beide VO-scholen als schoolleiding van te fungeren. Mede daardoor konden in het schooljaar steeds meer zaken worden geharmoniseerd. Voorbeelden van deze afstemming zijn: lessentabel, o.a. keuzewerktijd en steunlessen leerlingbegeleiding en -zorg Brede School-aanbod PR en communicatie (o.a. voorlichtingsavonden, open huis en schoolgids) In volgden 414 leerlingen de lessen in de onderbouw en de bovenbouw techniek van het Develstein- College. De resultaten zijn zonder meer goed te noemen. Het onderwijs aan de leerlingen van het Develstein- College in het wordt verzorgd door twee kernteams: een voor de onderbouw en een voor de bovenbouw. In elk team werkt een kleine, vaste groep docenten, die vaak meerdere vakken geeft. Zo is er intensiever contact tussen een docent en de klas. Beide teams functioneren naar tevredenheid. Rond de teams zijn leerlingenraden en ouderresponsgroepen gevormd. Deze komen bijeen op gezamenlijk afgesproken data met een deels door de schoolleiding ingebrachte agenda. Hierdoor wordt de klankbordfunctie versterkt. Onderbouw De onderwijskundige uitgangspunten van het zijn zichtbaar geworden in een gezamenlijke lessentabel voor de onderbouw van beide scholen voor voortgezet onderwijs. Het lesrooster voorziet, naast klassikale instructielessen, ook in keuzewerktijd, waarin onder begeleiding gewerkt wordt aan weektaken. In is de lessentabel geëvalueerd en bijgesteld. Ook is het programma voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding (lob) verder verfijnd. De maatschappelijke stage in het tweede leerjaar is inmiddels een integraal onderdeel van het onderwijsconcept van het Het is een zogenaamde Brede School voor voortgezet onderwijs. Vanuit het Brede School-concept hebben onderbouwleerlingen weer deelgenomen aan de Robotgames in de Lego League. Brede School-activiteiten, waaronder ook 26

27 het sportpakket, vinden buiten schooltijd plaats en genieten een grote belangstelling. In samenspraak met ouders in de ouderresponsgroepen is het aanbod verbreed met workshops op het terrein van muziek, dans en drama. Bovenbouw techniek Een belangrijke stap in de ontwikkeling van de bovenbouw techniek in schooljaar betreft de gewijzigde groepering van leerlingen. Maakten de leerlingen eerder voor de praktijkvakken en de algemeen vormende (avo) vakken deel uit van twee verschillende groepen, nu is de groepering eenduidig gebaseerd op de afdelingskeuze. Leerlingen die hebben gekozen voor Elektrotechniek, blijven ook bij de avo-vakken bij elkaar. Ongeacht het niveau: basis en kader bijeen. Voor het werken met deze verschillende niveaus in één groep zijn de avodocenten geschoold door externe deskundigen. Deze wijze van groepering biedt enkele belangrijke voordelen: De verschillende praktijkafdelingen kunnen los van elkaar worden ingeroosterd. Daardoor kan de vakgroep zelf bepalen in welke vorm ze het buitenschools leren gestalte geeft. Op deze wijze kunnen kwalificerende stages worden georganiseerd. Bij avo-vakken als wiskunde en natuurkunde geeft de docent les aan een groep met dezelfde afdelingskeuze. Hij kan daardoor beter aansluiten bij de vaktheorie van de betreffende afdeling. In vrijwel alle afdelingen zijn onderdelen van het onderwijsprogramma buiten de school gerealiseerd en getoetst. De bedrijfsomgeving en de vakmensen maken het werk levensecht en stimulerend voor de leerlingen. Voorwaarde is uiteraard wel dat bedrijven bereid zijn om tijd en aandacht aan onze leerlingen te geven. Ondanks de recessie in verschillende bedrijfstakken, heeft de school over voldoende adequate stageplekken kunnen beschikken. 27

28 5 RESULTATEN 28

29 Ieder jaar maakt de school een analyse van de bevorderings- en slagingspercentages van de leerlingen in alle klassen. Deze cijfers geven immers op de meest concrete manier aan hoe de school ervoor staat en of het ontwikkelde beleid wel het gewenste effect heeft gehad. Ook de inspectie kijkt nauwlettend naar deze cijfers en vergelijkt ze met andere scholen in het land om tot een oordeel te komen. Factoren als het wel of niet meetellen van leerlingen die binnen een schooljaar in- of uitstromen, kunnen leiden tot kleine verschillen tussen de percentages van de school en die van de inspectie, maar onderstaande tabellen geven goed weer hoe de school er op dit gebied voor staat. Juniorcollege Resultaten schooljaar Bevorderd in Bevorderingsgemiddelde (in%) afgelopen 5 jaar (in %) 29 Brugklassen Gymnasium 2 naar * Atheneum 2 naar Havo 2 naar Vmbo t 2 naar * gemiddelde over 3 jaar Vrijwel alle bevorderingsresultaten in deze afdeling van de school liggen op of rond het niveau van het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Een positieve uitzondering is het bevorderingspercentage van gymnasium 2 naar gymnasium 3. De bevordering van atheneum 2 naar atheneum 3 daarentegen is lager dan gemiddeld. Een belangrijke oorzaak hiervan is de bevorderingsnorm die, vooruitlopend op de strengere zak/slaagnormen voor het eindexamen vanaf , is verscherpt.

30 Lotte de Jong, 3 vmbo t: Mijn vriendinnen neem ik altijd in vertrouwen als ik ergens mee zit. Ik heb veel vriendinnen op school en in de klas. Zij weten alles van mij. Ik vertrouw ook op mijn moeder, zij helpt mij als ik iets ben vergeten of ergens hulp bij nodig heb. Bij vertrouwen gaat het erom dat je bij iemand terecht kunt die je helpt. Lef betekent dat je iets durft te zeggen of doen, bijvoorbeeld om iets direct tegen iemand te zeggen in plaats van over iemand te praten. Op school gaat alles goed, ik heb geen moeite met vakken. Ik maak mij ook niet zo snel ergens druk om. 30 Als iets met bijvoorbeeld het huiswerk niet lukt, dan stop ik er even mee. Meestal helpt mijn moeder dan en gaat het weer goed. Ik ben best trots op mijzelf als het is gelukt om een berg huiswerk op tijd af te krijgen of als ik een goed cijfer heb gehaald voor een repetitie die ik bijvoorbeeld niet helemaal af heb gekregen in de beschikbare tijd. Mijn vakkenpakket heb ik afgestemd op de mogelijkheid om door te gaan naar het havo. Ik wil graag iets met mode en fotografie gaan doen, maar heb nog anderhalf jaar om te bedenken of ik dat direct op het mbo ga doen of eerst voor mijn havodiploma ga. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik de juiste beslissing zal nemen.

31 Seniorcollege Resultaten bovenbouw schooljaar Bevorderd/geslaagd in Gemiddeld bevorderd/geslaagd (in%) in de afgelopen 5 jaar (in%) Gymnasium 3 naar * Gymnasium 4 naar Atheneum 3 naar Atheneum 4 naar Atheneum 5 naar Geslaagd in atheneum Havo 3 naar Havo 4 naar Geslaagd in havo Vmbo t 3 naar Geslaagd in vmbo t * gemiddelde over 2 jaar 31 Vooral bij het atheneum is sprake van een lager bevorderings- en slagingspercentage dan de afgelopen jaren. Een mogelijke oorzaak voor deze negatieve afwijking is dat nu voor alle leerjaren de gewijzigde tweede fase is doorgevoerd. Gedurende de eerste maanden van het schooljaar is een uitgebreide analyse gemaakt. Op grond daarvan wordt nog in 2010 een plan van aanpak voor de vwo-afdeling geschreven. Elke periode zullen de resultaten nauwgezet worden gevolgd en besproken in het team. Van de gymnasium 3-leerlingen is in totaal 84% doorgestroomd binnen het vwo. Naast de 68% die naar gymnasium 4 is gegaan, stroomde 16% door naar atheneum 4. Verder is de school uitermate benieuwd naar de doorstroom- en slagingspercentages van andere scholen voor voortgezet onderwijs. Tot lagen de bevorderingspercentages van het DevelsteinCollege boven het landelijk gemiddelde.

32 Resultaten schooljaar Bevorderd/geslaagd in Gemiddeld bevorderd/geslaagd (in%) in de afgelopen 5 jaar (in%) Brugklassen Tweede klassen Kader 3 naar Kader geslaagd Basis 3 naar Basis geslaagd Lwoo 1 naar Lwoo 2 naar Lwoo 3 naar Lwoo geslaagd * * gemiddelde over 4 jaar 32 De opbrengsten van een jaar zijn niet volledig in cijfers uit te drukken, want achter getallen schuilen persoonlijke geschiedenissen van leerlingen. De school streeft uiteraard naar 100% geslaagden en naar een onvertraagde doorstroming. Dat lukt niet altijd met iedere leerling. Soms is dat een kwestie van motivatie, soms zijn er andere factoren die de voortgang van de studie belemmeren.

33 Meer informatie Op de website van de Onderwijsinspectie vindt u de kwaliteitskaarten en de opbrengstenkaarten. U ziet het resultaat van het onderwijs op het DevelsteinCollege. >> - Selecteer voortgezet onderwijs, vul DevelsteinCollege en Zwijndrecht in en klik op Start zoeken. U ziet de informatie per vestiging weergegeven. 33

34 6 Onderwijskundige blik vooruit 34

35 In blijft de focus gericht op goede lessen, goede begeleiding en goede docenten. Er zal opnieuw een f link aantal lessen bezocht worden. Het streven moet altijd zijn gericht op een kwaliteitsverhoging van de lessen. Daar zullen de interne begeleiders van de werkgroep profilering vwo-onderwijs en de coaches van het DOC vast en zeker een bijdrage aan leveren. Het plan van aanpak voor de vwo-afdeling vormt het begin van een kwaliteitsimpuls op alle afdelingen. Inmiddels zijn er in dit kader op de havo- en vmbo t- afdeling gesprekken en trainingen gestart. Dit alles moet leiden tot betere resultaten. In aansluiting op de visie op het mentoraat wordt dit jaar gesproken over de verwachtingen van de school ten opzichte van ouders en over het stellen van eisen aan leerlingen. De betrokkenheid van ouders en leerlingen wordt vergroot door de verwachtingen van de school aan ouders en leerlingen duidelijk maken. Zo worden de leerlingen nadrukkelijk uitgenodigd om bij de spreekavonden aanwezig te zijn. Het vorig jaar ingezette rekenbeleid wordt geïmplementeerd en het taalbeleid wordt verder uitgewerkt. Daarnaast wordt er gewerkt aan verbetering van de aansluiting vmbo t -> havo 4, met name bij de vakken Duits en Engels. Het zal zich naar buiten steeds meer als onderwijskundige eenheid gaan presenteren. Samen met het Da Vinci College wordt voor de techniekopleiding de mogelijkheid onderzocht om vmbo en mbo nauwer op elkaar te laten aansluiten. 35

36 7 Bedrijfsvoering/ondersteuning 36

37 Personeel In zijn er op het gebied van het personeelsbeleid belangrijke vorderingen gemaakt. Alle stappen die op dit terrein zijn gezet, stonden in het teken van het ontwikkelen van het meesterschap van de medewerkers. In / is ervaring opgedaan met de gesprekkencyclus nieuwe stijl. Belangrijke aandachtspunten van deze gesprekkencyclus zijn: het invoeren van beoordelingsgesprekken naast functioneringsgesprekken; het werken met een 360 gradenfeedbackinstrument. Aan het begin van het schooljaar is de pilot gesprekkencyclus geëvalueerd en is met name ten aanzien van de inzet van de collega-collega-beoordeling in de 360 gradenfeedback een pas op de plaats gemaakt. Aan het einde van het schooljaar is een f link aantal docenten in het kader van het Convenant Leerkracht benoemd in een hogere functieschaal. Het convenant verbetert de loopbaanmogelijkheden van leraren en biedt hun de kans om voor de klas carrière te maken. Dit traject wordt in voortgezet. Met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad is overeenstemming bereikt over de notitie Differentiatie in beloning en arbeidsvoorwaarden. CAO-à-la-carte instrumenten, prestatiebeloning en diplomabonussen kunnen en zullen nu in school worden ingezet. In april 2010 heeft het Develsteincentrum voor Ontwikkeling en Coaching (DOC) zijn definitieve vorm en bemensing gekregen. Op eigen initiatief of op verzoek van de schoolleiding kunnen medewerkers bij het DOC terecht voor begeleiding, coaching, opleiding en training. In november 2009 is onder de medewerkers van beide locaties een werkbelevingsonderzoek gehouden. De resultaten van dit onderzoek zijn besproken in de onderwijsteams en hebben geleid tot het opstellen van een plan van aanpak met name op de aandachtspunten werkdruk en interne communicatie. Gedurende 2009 ontwikkelde het personeelsbestand zich als volgt: Personen Fte In dienst op Uit dienst in Benoemd in In dienst op

38 Melvin Mast, 2 vmbo bk: Als je dingen durft, niet in een hoekje blijft zitten en voor jezelf opkomt, heb je lef. Ik zit bij de jeugdbrandweer en moest pas vlammen van 3 tot 4 meter hoog blussen. Daar was best wat lef voor nodig. Na mijn school wil ik cameraman worden, of net als mijn vader bij de brandweer gaan. Ik heb veel respect voor hem, want het is best een gevaarlijk beroep. Mijn grootste uitdaging op school is om aan het einde van het jaar over te gaan. Ik wil in de derde S.P.S. 38 (Schilder-, Presentatie- en Signtechniek) gaan doen en heb daar heel veel zin in. Als ik ergens tegen opzie, dan stel ik het vaak uit. Zo had ik mij voor het vak Nederlands een dag vergist in mijn spreekbeurt en nog niets voorbereid. Toch haalde ik een ruime voldoende. Met leren is dat hetzelfde, maar ik vertrouw altijd op mijzelf en dan komt het vaak wel goed. Toen wij met ons Lego Team op school voor het eerst meededen met de Lego League en als vierde waren geëindigd, was ik best wel trots. Ik vind het belangrijk dat er op school veel vakken zijn en afwisseling is in het eerste en tweede jaar. Inmiddels heb ik mijn plekje hier wel gevonden, maar het eerste jaar was best wel wennen. Ik vind het leuk om veel met mijn handen te werken; dat doe ik thuis ook.

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ Erkende CultuurProfielSchool Erkende VECON Business School vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 800 leerlingen Welkom op ons Wessel! De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Betaonderwijs

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Betaonderwijs Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Betaonderwijs 'Als je doet wat je altijd gedaan hebt, krijg je wat je altijd kreeg' Albert Einstein Wat is betaonderwijs? De bètarichting

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost Jouw praktische weg naar het hbo Onderdeel van AOC Oost 2014 2015 2Informatie Het Groene Lyceum 2014-2015 Lekker praktisch bezig zijn maar wel op een hoog niveau. Is dat ook voor jou de leukste route naar

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Determinatieavond leerjaar 2

Determinatieavond leerjaar 2 Programma: Determinatie TL Beroepsgericht Waar kijken wij naar bij uw zoon/dochter: Cijfers (kennis, vakvaardigheden en leervermogen) Algemene vaardigheden en (studie)houding Cito Vas Wat wil de leerling

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO DE ONDERBOUW Team VMBO Hengelo 28 januari 2017 EEN NIEUWE SCHOOL, EEN NIEUWE KANS UITGANGSPUNTEN VOOR HET BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO Ontplooiing en ontwikkeling van basisvaardigheden

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

Inrichting van de Tweede Fase op het HML

Inrichting van de Tweede Fase op het HML 1 tweede fase Inrichting van de Tweede Fase op het HML 1. Uitgangspunten van de school 2. De profielen 3. Werken in de bovenbouw 4. Examendossier 5. Het studiehuis op het HML 6. Leerlingbegeleiding 7.

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Ondernemend leren ipad Jij de baas met havo op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Een stevige basis voor je toekomst met havo op

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar het Wessel Gansfortcollege vestiging

Nadere informatie

RSG WOLFSBOS. vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs

RSG WOLFSBOS. vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs RSG WOLFSBOS vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs WELKOM Daar sta je dan: op de drempel van de middelbare school. Een volgende stap in je leven. Een nieuwe school kiezen is niet gemakkelijk. Want waar kies

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Wat heeft uw kind nodig? Inspirerende en veilige omgeving Meer dan een diploma, brede ontwikkeling Leuke, actieve middelbareschooltijd Ouders en leerlingen waarderen

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel goede

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Meer over de GSR. ALgemene informatie - 2014 2015. Informatiebrochure 2014-2015 1

Meer over de GSR. ALgemene informatie - 2014 2015. Informatiebrochure 2014-2015 1 Meer over de GSR ALgemene informatie - 2014 2015 Informatiebrochure 2014-2015 1 De GSR, de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad, is een middelbare school voor betrokken christenen in de regio met

Nadere informatie

LEERWEGEN IN HET VMBO

LEERWEGEN IN HET VMBO WELKOM LEERWEGEN IN HET VMBO klas 1 2 VMBO: Leerlingen hebben allen hetzelfde vakkenpakket klas 3 en 4: Niveau: KGT VMBO bovenbouw Leerwegen en vakkenpakket Leerlingen werken op eigen niveau De leerwegen

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

CITAVERDE maakt werk van leren!

CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE College maakt werk van leren Informatie CITAVERDE College Horst Maakt werk van leren CITAVERDE College, natuurlijk! Welkom! Welkom Welkom! Welkom LOCATIES CITAVERDE

Nadere informatie

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 19.30 uur Ben Wester (afdelingsleider) over klas 3 19.45 uur Monica ten Hagen (decaan HAVO) over de profiel- en vakkenkeuze 20.15 uur Pauze Koffie/thee in de hal 20.30

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

STRUCTUUR SG SINT URSULA

STRUCTUUR SG SINT URSULA 7 Onderwijs STRUCTUUR SG SINT URSULA De Scholengemeenschap St. Ursula heeft locaties in Horn en in Heythuysen. In de locatie Heythuysen zijn de opleidingen voor theoretisch, gemengd en beroepsgericht (kader

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is.

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Rehoboth CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Voorwoord Leerwegen Voorwoord Uw zoon/dochter zit nu in groep 8 van de basisschool. Nog

Nadere informatie

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Colofon: Dit is een uitgave van het ministerie van OCW, directie Voortgezet Onderwijs Coordinatie: Muriel Cluitmans

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Welkom VOORLICHTINGSAVOND OUDERS GROEP-8 LEERLINGEN

Welkom VOORLICHTINGSAVOND OUDERS GROEP-8 LEERLINGEN Welkom VOORLICHTINGSAVOND OUDERS GROEP-8 LEERLINGEN De stap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs voelt soms als een grote stap aan. Luuk van Bussel, Conrector deelschool TL De positie van

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Voorlichting

Voorlichting Voorlichting 2017-2018 Voorstellen Van basisschool naar Zuyderzee Lyceum Iedereen start op het Junior Kleinschalig (max. 450 leerlingen op locatie). Korte lijnen, iedereen kent elkaar. Veilig en vertrouwd.

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden LOCATIE BUITENBAAN Leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en omgeving met schoolkeuze advies vmbo theoretisch, havo of vwo kunnen instromen op de locatie Buitenbaan. Binnen het vmbo is leerwegondersteunend

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

mavo havo atheneum gymnasium

mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium Het Elzendaalcollege ligt, omgeven door veel groen, dicht bij het station van Boxmeer. De school bestaat uit drie gebouwen of gebouwdelen, met

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering

Determinatie en Bevordering Determinatie en Bevordering 2014-2015 sept. 2014 def. 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering 2013-2014

Determinatie en Bevordering 2013-2014 Determinatie en Bevordering 2013-2014 Aug. 2013 versie 4 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO BESTE OUDERS EN TOEKOMSTIGE LEERLINGEN WAT IS DAT TOCH SPANNEND: KIEZEN VOOR EEN MIDDELBARE SCHOOL! Deze brochure laat

Nadere informatie

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Leerwegen: BBL, KBL, TL Welkom Als er sprake is van leer- en/of gedragsproblemen, waarbij meer ondersteuning nodig is dan het reguliere

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Inhoudsopgave: 1. Inleiding - Loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB) 2. Profielkeuze Tweede Fase 3. Yubu, het persoonlijke loopbaankeuzetraject 4.

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen!

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen! christelijke school voor mavo-havo-vwo Met elkaar voor elkaar De Blesewic: heel veel plussen! We werken samen aan jouw toekomst Kleinschalig en uitdagend voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen!

Nadere informatie

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo KIESWIJZER LAAR & BERG 2016-2017 Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo Inhoud Inleiding... 3 Stroomkeuze vwo 3 en MYP 3... 4 Profielkeuze havo... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Informatieavond 11 november 2013

Informatieavond 11 november 2013 Informatieavond 11 november 2013 Dhr. Boon Teamleider 2/3/4 GL/TL Dhr. Van Dijk Mentor TL + examensecretaris 1 Advies basisschool VMBO Wat houdt dat in? Vier leerwegen: Basis beroeps Kader beroeps Gemengd

Nadere informatie

Voorlichting Vmbo. Candea College

Voorlichting Vmbo. Candea College Voorlichting Vmbo Candea College Vmbo opleiding Gemengd en Theoretisch Bereidt voor op het Mbo (80%) en Havo (20%) Gemengde leerweg is inclusief het beroepsgerichte vak Technologie Theoretische leerweg

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; mevr. Noordergraaf Havo algemeen Havo

Nadere informatie

Meer dan alleen een goede school

Meer dan alleen een goede school Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Meer dan alleen een goede school i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q De leraren kunnen goed met kinderen omgaan. Ze geven je een veilig

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Welkom Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Kwalitatief goed onderwijs www.scholenopdekaart.nl www.samenwerkingsverband-vo.nl Expertisecentrum Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl 2016-2017 Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een heel belangrijke stap. Waar

Nadere informatie

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips Frits! facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips over meneer Frits! Meneer Frits, ofwel Frits Philips, werd geboren in 1905 en studeerde af aan de TU van Delft als werktuigbouwkundig

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website Welkomstwoord Gerwald: Ik heb het gevoel dat ik serieus word genomen. Docenten helpen

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen 2017-2018 Overgangsnormen Inhoudsopgave Cijferoverzichten... 2 Overgangsnormen... 2 Overgangsnormen havo en vwo... 2 Overgangsnormen leerjaar 1 (havo) naar leerjaar 2 (havo)... 2 Opstroom havo 1 naar vwo

Nadere informatie

mw. C. Biesterbosch rector

mw. C. Biesterbosch rector mw. C. Biesterbosch rector VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur programma ontvangst met muziek mw. C. Biesterbosch (rector) muziek dhr. Florisse (teamleider havo onderbouw)

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen

Bevorderingsrichtlijnen Bevorderingsrichtlijnen 2017-2018 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo 1. Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten 2. Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. 3. Om zonder meer bevorderd te kunnen

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Leerlingfolder Groen moet je doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven 10x vraag en antwoord: dat is makkelijk kiezen! 1 2 Een dag op school Hoe ziet mijn schooldag eruit? De

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Publieksverslag

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Publieksverslag Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Publieksverslag 2008-2009 Voorwoord Van reflecteren kun je leren Net als onze leerlingen leren wij als medewerkers en directie van het

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen.

De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen. De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen. Leren én inspireren School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Is n vrijeschool iets voor mij? Straks ga je naar het voortgezet

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren. School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t

Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren. School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Is n vrijeschool iets voor mij? Straks ga je naar het voortgezet onderwijs. Voor

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie