School of Social Work Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School of Social Work Rotterdam"

Transcriptie

1 School of Social Work Rotterdam Koersend op Kwaliteit

2 Businessplan Hogeschool INHOLLAND School of Social Work Rotterdam Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Trends en de behoeften van het werkveld 5 o Trends basis van actie o Samenwerking en organisatie o Internationalisering versus schaalverkleining o Jeugd.volgen en voorkomen o Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid als maatschappelijke eis o Integratie en participatie o Leefbaarheid en veiligheid o Onderwijs en kennis o Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid 2. Hogeschool INHOLLAND 10 o De missie o De kernwaarden o Hogeschool INHOLLAND naar buiten gericht.. o.intern verankerd o Onderwijsconcept o Kenniscreatie o Grenzeloos Onderwijs 3. De School of Social Work Rotterdam 12 o Onze missie o De School in de toekomst o Een School, twee locaties o Organisatiestructuur 4. Wat doet de Markt? 14 o Studentenaantallen door de jaren heen o Vooropleiding: MBO o Marktaandeel 5. Uitstroom Studenten 17 o Gemiddelde studieduur o Diplomarendement 6. Instroom studenten 18 o Aansluitonderzoek o Marktaandeel vergroten 7. De School of Social Work Rotterdam in regionale context 20 o Bachelors Sociaal Domein o Post HBO en contractactiviteiten o Bijzonderheid gewaardeerd Businessplan School of Social Work Rotterdam

3 8. Kenniscirculatie 22 o Lectoraten o Kenniskringen o Kennisateliers 9. Internationalisering 24 o Kennis centraal o Ontwikkelingen o Wat internationalisering voor de School of Social Work Rotterdam betekent o De School of Social Work Rotterdam geeft vorm aan internationalisering o Waar partners voor buitenlandse samenwerking aan moeten voldoen 10. Onderwijsontwikkeling 26 o Competentiegericht opleiden o Beroepsmatig handelen in de sector voor sociaal-agogisch werk 11. Bachelor / Master..Major / Minor 28 o Positionering door differentiatieminors o Rust o Accreditatie en studenttevredenheid 12. Personeel Interne processen 31 o Informatievoorziening o Kwaliteitszorg o Interne en externe verantwoording 14. Communicatie 34 o Communicatie: kwalitatief en effectief o Knelpunten 15. Administratieve processen en beleid Contractactiviteiten 36 o Doelstelling o Maatwerk o Concurrentie 17. Studenten in het middelpunt 37 o Klachtenprocedure o Ombudspersoon o Verbeterbarometer 18. Studentenondersteuning 38 o Studentendecaan o Studieloopbaanbegeleider o Studentenpastor o Vertrouwenspersoon 19. Van ambitie naar actie 39 o Ambities t.a.v. markt en klant o Ambities t.a.v. de financiële middelen o Ambities t.a.v. medewerkers en interne processen o Ambities t.a.v. Innovatie en ontwikkeling Financiële uitwerking 41 Bijlagen 43 Businessplan School of Social Work Rotterdam

4 Voorwoord De wereld en de maatschappij om ons heen veranderen snel. Het onderwijs, deel uitmakend van die maatschappij, verandert dus ook. Hogeschool INHOLLAND en de School of Social Work Rotterdam zullen niet alleen een adequaat antwoord op de huidige ontwikkelingen moeten geven maar zullen ook moeten anticiperen op toekomstige veranderingen. De uitdaging waarvoor wij ons gesteld zien is het snel inspelen op veranderingen in het werkveld en het Voortgezet Onderwijs en borgen van de kwaliteit van ons onderwijs. Dit houdt voor de School in te kunnen blijven voldoen aan de actuele vragen van werkveld en overheid. Deze hebben behoefte aan flexibele hoogopgeleide professionals. We hebben de verantwoordelijkheid onderwijs aan te bieden dat leidt tot een gunstig arbeidsperspectief voor onze studenten. Hierbij hoort een ondernemende en innovatieve houding. We richten ons daarom niet alleen op kennisoverdracht, maar ook op kennisgeneratie, onderzoek en ontwikkeling. De rol, de sociaal-maatschappelijke opdracht, van Hogeschool INHOLLAND en van Social Work kan alleen goed gespeeld worden als de opleiding het volle vertrouwen geniet van werkveld, beleidsmakers, financiers, studenten en docenten. Dat vertrouwen zal blijvend en steeds weer opnieuw verdiend moeten worden. Toetsing, evaluatie en verantwoording van het eigen handelen staan daarin centraal. Zo is ook dit plan tot stand gekomen door de inbreng van docenten en studenten en door steeds weer de relatie te leggen met de praktijk. Door de vele organisatorische en onderwijsinhoudelijke veranderingen is het werken en studeren de afgelopen jaren bij Hogeschool INHOLLAND een turbulente en hectische aangelegenheid geweest. De weerslag daarvan zagen we terug in de frequente tevredenheidsonderzoeken onder studenten en medewerkers. Het doet ons genoegen te constateren dat die tevredenheid langzaam maar zeker weer groeit. Om die stijgende lijn vast te houden en te versterken heeft het management drie speerpunten aangewezen: de werkdruk, collega s en teamgevoel en de ontwikkelmogelijkheden. Daarnaast is, in het verlengde van de eerste drie, een vierde speerpunt benoemd: de sfeer en de cultuur van de School of Social Work Rotterdam. Er moet weer binding komen met de School. Medewerkers en studenten moeten weer het gevoel hebben dat ze erbij horen. De komende jaren gaan we de vruchten plukken van alle inspanningen die het gevolg zijn van het innemen van een koppositie. We houden als voortrekker weliswaar de vinger aan de pols van sociale, politieke en maatschappelijke veranderingen, maar richten ons ook op het creëren van rust om alle verbeteringen in te voeren en te stroomlijnen. Medewerkers en studenten zullen weer trots zijn op hun School en dat als ware Social Work-ambassadeurs uitdragen. Karin Grootemaat Directeur School of Social Work Businessplan School of Social Work Rotterdam

5 Leeswijzer Hieronder geven we in vogelvlucht aan wat u als lezer in dit plan kunt verwachten. Veel onderdelen worden afgesloten met een globale en omkaderde opsomming van een aantal activiteiten onder het kopje INactie. Deze activiteiten zijn, gedetailleerd en uitgewerkt in een planning, terug te vinden in de Balanced Scorecards die de School per jaar opstelt. In het eerste deel van dit plan schetsen we een sfeerbeeld van het krachtenveld dat van invloed is op ons onderwijs. Het is opgebouwd uit sociaal-maatschappelijke trends en ontwikkelingen en de vertalingen daar van. Bijvoorbeeld in wensen en eisen uit het werkveld. We constateren een sterke neiging om over de eigen grenzen heen te kijken. Innovatie en ontwikkeling en de toepassing van nieuwe methodes en technieken worden daarbij steeds belangrijker. Om dat goed te kunnen doen is het noodzakelijk om op allerlei niveaus integrale en interdisciplinaire samenwerkingsverbanden aan te gaan. Naast de globalisering en internationalisering zien we ook een groeiende waardering voor de kleinere schaal. De drijvende kracht daarbij is de behoefte aan beheersbaarheid en veiligheid. Voor de realisatie wordt steeds meer gebruik gemaakt van dwingende en de keuzevrijheid beperkende procedures. In het tweede deel van dit plan wordt ingegaan op de consequenties die de geschetste ontwikkelingen hebben voor de uitgangspunten van Hogeschool INHOLLAND en de School of Social Work Rotterdam. We gaan in op de missie en de kernwaarden: - ondernemend en innovatief - maatschappelijk betrokken - betrokken op ontplooiing flexibel. Vervolgens bezien we de markt en constateren een terugloop in de aantallen studenten en nemen ook een lichte neiging tot verbetering waar. Kwalitatief scoren we als School, ook in een krimpend marktaandeel, nog steeds uitstekend. Dit beeld wordt in het aansluitonderzoek en de onderzoeken naar de studententevredenheid bevestigd. Om ons marktaandeel te heroveren en uit te breiden moeten we goed kijken naar wat onze directe concurrenten doen en wat ons van hen onderscheidt. Die bijzonderheden zijn de pijlen op de promotieboog. In het dan volgende deel gaan we dieper in op de betekenis van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en kennistoepassing. We benadrukken het belang van lectoraten, kenniskringen en introduceren het instrument Kennisatelier. Internationalisering is voor Hogeschool INHOLLAND een belangrijk thema. We gaan wat uitgebreider in op de bijzondere positie die Social Work daarbij inneemt. In het daarop volgende onderdeel staan we stil bij het belang van competentiegericht onderwijs in het innemen van een positie ten aanzien van en het formuleren van een antwoord op de veranderende sociaal-maatschappelijke omstandigheden. We vervolgen met een beschrijving van hoe we het onderwijs hebben ingericht om (inter)nationaal te kunnen blijven aansluiten. In de laatste onderdelen beschrijven we welke gevolgen alle geschetste zaken hebben voor onze medewerkers, qua formatieomvang en qua kennis- en vaardigheidniveau, en voor de communicatie en de administratieve processen. We besteden speciale aandacht aan de contractactiviteiten. Studenten zijn de kern van onze School. We zijn er dan ook op gebrand dat zij hun studietijd bij onze School op een zo plezierig mogelijke wijze doorbrengen. Daarvoor hebben we tal van diensten opgenomen in onze organisatie. We besluiten dit plan met een globale beschrijving van onze ambities en doelstellingen en lichten een tipje van de sluier op als het gaat om concrete maatregelen. Businessplan School of Social Work Rotterdam

6 1. Trends en de behoeften van het werkveld Trends.basis van actie Met het onderzoek naar trends en uitgangspunten waarop we ons toekomstig functioneren willen baseren zijn we bij onszelf begonnen. Onze docenten hebben veel contact met de praktijk van alle dag. Hun waarnemingen en die van hun relaties zagen we bevestigd in de ontwikkelingen die we in het vervolg van onze verkenning bij andere partijen zagen. Zo hebben we gekeken naar de uitgangspunten van de gemeente Rotterdam, de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en hebben ons laten inspireren door de bevindingen van het Sociaal Cultureel Planbureau. Hieronder volgt een sfeerbeschrijving, verdeeld in hoofdpunten, die wij zien als basis voor toekomstig handelen. Samenwerking en organisatie Op allerlei terreinen, binnen en tussen verschillende beroepsgroepen, beleidsmakers, onderwijsinstellingen en bedrijven wordt de meerwaarde van het uitwisselen van informatie, gezamenlijke dossiervormingen en het leren van elkaars ervaring en kennis gezien. Dit uit zich in een samenwerking op lokaal en regionaal niveau. Daarnaast tekent zich steeds duidelijker een niveau van internationale samenwerking af, bijvoorbeeld van de grote steden in Europa in Eurocities. Met veel onderwijsinstellingen in deze steden heeft Hogeschool INHOLLAND contacten en samenwerkingsafspraken. De voordelen van samenwerking zijn voor de hand liggend: - efficiënter verrichten van onderzoek; - een productievere en kwalitatief betere kennisgeneratie; - ontwikkeling van op de actuele markt en -vraag gerichte producten; - innovatie, actualisering en verbetering van (eigen) processen en producten; - gezamenlijke monitoring van risicogroepen maakt preventief ingrijpen eenvoudiger. De intensieve, integrale en interdisciplinaire samenwerking is een antwoord op de roep om maatwerk vanuit werkveld en van klanten. Buiten de door de eigen ervaring gestuurde drang tot samenwerken constateren we ook een zekere dwang vanuit de overheid om effectieve en efficiënte bondgenootschappen aan te gaan. Samenwerking veronderstelt een probleemloze communicatie. Dit appelleert aan algemenere kwaliteiten zoals taalgebruik in woord en geschrift, presentatietechnieken en helder en zakelijk kunnen rapporteren. Het curriculum van de ideale beroepskracht kent overigens steeds meer niet vakspecifieke vaardigheden. Professionals moeten, in analogie met recente sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen interactief, klant- en vraaggericht, proactief, innovatief, ondernemend, flexibel en politiek/strategisch goed onderlegd zijn. Internationalisering versus schaalverkleining Hierboven is de trend beschreven om over de grenzen van de eigen discipline, mogelijkheden en beperkingen heen te willen en moeten kijken. Ook regionaal en (inter)nationaal. Ook hier gaat de drijfveer van de potentiële mogelijkheden hand in hand met de bedreigingen die men meent te zien. Onder de kop internationalisering klinkt er een luide waarschuwing van politiek, beleidsmakers, trendwatchers en bedrijfsleven om toch maar vooral rekening te houden met negatieve aspecten als beperking van de nationale beleidsvrijheid, arbeids- en sociale zekerheidstoerisme, grotere concurrentie en verlies van werkgelegenheid. Recente rapporten van o.a. het Sociaal Cultureel Planbureau nuanceren dit beeld. De internationalisering doet wel een groeiend beroep op het aanpassingsvermogen van werkenden en werkgevers. Businessplan School of Social Work Rotterdam

7 Opvallend, en wellicht een bewijs voor de levensvatbaarheid van een tegenbeweging, zijn ontwikkelingen en daarop gebaseerde maatregelen als deconcentratie, schaalverkleining, kennen en gekend zijn, lokale verankering, gebiedsgerichte aanpak, de behoefte aan maatwerk en de groeiende waardering voor kleinere sociale verbanden. Hiermee lijkt de vrees van sommige sociologen dat de internationalisering en digitalisering en de daaruit volgende uitbreiding van het sociale domein een bedreiging vormen voor de traditionele verbanden minder acuut te worden. Jeugd.volgen en voorkomen Het groeiende besef dat de eigen specialistische en specifieke kennis niet altijd toereikend is voor het succesvol tackelen van de problemen waarvoor men zich gesteld ziet, heeft ook gevolgen voor de wijze waarop we de jeugd beschouwen en waarderen. Kinderen worden in toenemende mate bekeken en benaderd vanuit één bredere context. Lag er de laatste jaren veel nadruk op repressie en curatief handelen, in de toekomst wordt preventie (zeker in het kader van kostenbeheersing) belangrijk. Een versterking van de beschermende factoren en het inperken van de risicofactoren is daarvoor nodig. Het doel lijkt een sluitend volgsysteem voor iedereen van geboorte tot graf te zijn. Het belang van de ontwikkeling van sociale competenties staat voorop. De controlebehoefte leidt wel tot vermindering van de persoonlijke vrijheid en tot minder variatie in ontplooiingskeuzes. De ontgrijzing/vergroening van de Randstad geconstateerd door zowel het Sociaal Cultureel Planbureau als het Centraal bureau voor de Statistiek - in tegenstelling tot de rest van Nederland, heeft het voordeel dat het reservoir aan menselijk kapitaal hier groter is. Maar deze trend heeft als bijverschijnsel de verplichting, ja zelfs een noodzaak om beleid en maatregelen, tegen de nationale trend in, blijvend op jeugd en de daarbij horende leefdomeinen te richten. Als leverancier van jong talent en nieuwe beroepsbeoefenaren voor de rest van het land krijgt de Randstad er een extra verantwoordelijkheid bij. De regionale concurrentieslag om de gunsten van de student tussen opleidingsinstituten zal groeien. In die slag zullen zich ook buiten de regio gelegen onderwijsinstellingen mengen. Het is zaak om daarop te anticiperen en te werken aan de binding van de toekomstige studenten aan lokale instituten als Hogeschool INHOLLAND. Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid als maatschappelijke eis Overheden willen burgers die een actieve en zelfverantwoordelijke invulling geven aan hun burgerschap. Ter wille van de controle en de beheersbaarheid, denk ook aan veiligheid, staan er voor burgers wel steeds minder, en minder vrijblijvende, keuzemogelijkheden open. Aanbod, betaalbaarheid en bereikbaarheid zijn belangrijke thema s. Men wil meer grip en zicht op het (toekomstig) gebruik van voorzieningen. De zorgvraag van cliënten wordt dan wel richtinggevend voor zorgaanbieders, de relatie hulpvrager hulpaanbieder wordt minder anoniem en formeler. Zo klinkt de roep van gemeentes, o.a. in Rotterdam, voor een meldplicht van problemen en een vroegtijdige signalering en monitoring van risicoklanten steeds luider. Risicogroepen en probleemgevallen worden meer en meer geconfronteerd met drang- en dwangmaatregelen. Verplichte deelname aan hulpprogramma s en preventieve interventies gaan hand in hand met strengere eisen aan het gebruik van voorzieningen. Gemeentes willen de regie voeren in een sluitende ketenaanpak. Zij stellen daartoe steeds meer eisen aan het gebruik van voorzieningen. De gevolgen zijn complexe, minimumgerichte regelingen die het risico van stigmatisering met zich meebrengen. Voorbeelden uit het verleden (bijvoorbeeld de WVG en minima-voordeelregelingen) laten zien dat dit voor rechthebbenden juist een reden kan zijn om af te zien van dat recht. Het hierdoor groeiende niet-gebruik leidt tot een stijging van de armoede(val) en de schuldenproblematiek. De risicogroepen worden vooral gevormd door oudere alleenstaanden, eenoudergezinnen en allochtone huishoudens. De uitkeringsafhankelijkheid etniseert, maatschappelijke en sociale tegenstellingen verscherpen. Businessplan School of Social Work Rotterdam

8 Integratie en participatie Een van de oorzaken voor de toegenomen aandacht voor internationalisering is het groeien van de (eigen) multiculturele samenleving, i.c. het van origine niet Nederlandse deel van de bevolking. De oriëntatie, cultuur en identiteit, van steeds meer mensen is dan ook niet meer uitsluitend gericht op het land van verblijf. Naast die internationale oriëntatie zien we ook een groeiende lokale worteling en verankering. Deels wordt deze afgedwongen door de eisen die de samenleving stelt aan burgers voor een ongedeelde, volwaardige en solidaire deelname, deels door de belangen van die samenleving. Bijvoorbeeld het scheppen van voldoende werkgelegenheid, goede voorzieningen, welvaart en welzijn. Het is daarbij een groeiende trend, zoals gezegd, om de positie en rol van de burger daarbij - integratie, participatie en inburgering - met hardere middelen af te dwingen. Leefbaarheid en veiligheid Veiligheid is een belangrijk thema. Mensen willen zich veilig voelen en veilig zijn. Overheden voelen zich dan ook verantwoordelijk voor de veiligheid van hun burgers. Voor het waarborgen van die veiligheid moeten, zo vindt men, offers worden gebracht. De kostenkant van preventie en risicobeheersing, van veiligheid, bestaat uit het inleveren van vrijheid en privacy. De keuzevrijheid wordt ingeperkt. Meer drang en dwang in het tackelen van problemen en het verhogen van de drempel naar het gebruik van voorzieningen zijn een paar van de al genoemde symptomen. Ook op het gebied van bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Dit past in de trend van individualisering en de gerichtheid op het eigen welzijn. Het beroep op de individuele verantwoordelijkheid wordt ook steeds vaker uitgebreid tot de groep(en) waar men toe behoort, of waarbij men ingedeeld wordt. Het risico is dat dit zal leiden tot een verdere sociale en etnisch/culturele tweedeling in de samenleving. Door de afbouw van ons stelsel van sociale zekerheid verdwijnen en/of versoberen bekende zekerheden uit de samenleving. De behoefte aan veiligheid en geborgenheid blijft aanwezig en wordt zelfs versterkt. De sociale en maatschappelijke gevolgen daarvan vergroten de onderlinge afhankelijkheid en, in het verlengde daarvan, de onderlinge (vooral op de eigen groep gerichte) solidariteit. Daar staat tegenover dat de solidariteit tussen afzonderlijke groepen in de samenleving steeds verder afkalft. Onderwijs en kennis Praktijkgerichte mbo-ers en hbo-ers gevraagd Er is een groeiende behoefte aan hoger opgeleide professionals - op vooral mbo- en hboniveau - die snel en adequaat kunnen inspelen op actuele vragen uit de praktijk. Het kwalificatieniveau van de beroepsbevolking moet omhoog. Met name de globalisering en de internationalisering fungeren als aanjager van die behoefte. De competenties die behoren bij de kenmerken van de professionals van de toekomst worden zichtbaar in een vernieuwde beroepenstructuur. Dit leidt tot een kwalificatiestructuur in de opleidingen. De opleidingen richten zich daarbij op de competenties die een beginnende beroepsbeoefenaar nodig heeft. De specifieke competenties worden daarna deels op de werkvloer, deels via vervolgopleidingen ontwikkeld. Er is vraag naar nieuwe methodieken, specifiek gericht op kortdurende hulp- en dienstverlening en hbo-ers komen in toenemende mate te werken in coördinatieve en leidinggevende functies, als begeleider van het uitvoerende werk. Hierbij wordt vooral een beroep gedaan op managementcompetenties. De basis van de opleiding wordt weliswaar voldoende gewaardeerd, maar men constateert in het werkveld een tekort aan professionele specialisten. Daarbij merkt men op dat vooral in de specialisaties, de innovatie besloten zit. Businessplan School of Social Work Rotterdam

9 Denken en Doen..digitaal verbonden De ontwikkelingen in de techniek en de digitalisering/informatisering zorgen samen met de globalisering van de marktoriëntatie en de informatieverwerving voor een groeiende behoefte aan nieuwe E-toepassingen, ook in het leren. Uit die wens volgt de noodzaak tot interdisciplinaire samenwerking. Het leggen van contacten hiervoor met cultuurvreemde sectoren van het bedrijfsleven en werkveld biedt een extra uitdaging. Het slaan van de communicatiebruggen en het uitvoeren van de intermediaire taken om die contacten te onderhouden bieden de sociale opleidingen, die daarvoor beter zijn toegerust, nieuwe professiekansen. In de zoektocht naar nieuwe middelen en wegen wordt door de overheid flink geïnvesteerd in de audio-visuele industrie en de nieuwe creatieve media. Dat biedt de scholingsinstituten een stevigere basis voor vernieuwing. De digitalisering en informatisering hebben ook een minder rooskleurige kant. Digibeten raken versneld achterop, de contouren van een nieuwe tweedeling van de maatschappij tekenen zich af. Overheid en bedrijfsleven nemen maatregelen om in de veranderende behoeften te kunnen voorzien. Universiteiten en hogescholen krijgen daar logischerwijs een belangrijke rol in toegedeeld. Onderwijsinstellingen voor Social Work geven die rol op een aantal manieren vorm: - het aanbieden van praktijk- en vraaggericht onderwijs met een goede aansluiting op de arbeidsmarkt; - onderwijs wordt meertalig en internationaal / globaal georiënteerd aangeboden; - stijging van aantal, kwaliteit en praktische inzetbaarheid van afgestudeerden; - het ontwikkelen van duale arrangementen met een hoog leereffect; - de ontwikkeling van E-learning, virtuele leeromgevingen; - de ontwikkeling van nieuwe vormen van onderwijs(instrumenten); - de ontwikkeling van nieuwe (creatieve) media en de creatie van meer variatie; - nieuwe samenwerkingsverbanden en partners; - het benadrukken van onderzoek en kenniscreatie; - zoeken naar nieuwe dimensies en methoden in het overdragen van kennis; - het ontwikkelen en stimuleren van de (maatschappelijk inzetbare) talenten van mensen en de overdracht van gangbare normen en waarden (participatie- en integratietaak); - preventie-activiteiten om problemen als voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid Wat geldt voor de samenwerking tussen de verschillende sectoren, geldt natuurlijk ook voor de samenwerking tussen organisaties en bedrijven die op het gebied van Social Work actief zijn. Concurrentiemiddelen als het geheimhouden van de eigen kernprocessen en het afbakenen van eigen markten zullen daarmee in een nieuwe dimensie terechtkomen. Concurrenten zullen zich geplaatst zien voor een keuze uit twee kwaden. Of het meer op elkaar afstemmen van werkprocessen en het delen van informatie of het zoeken naar nieuwe partners die de eigen activiteiten naar een hoger plan kunnen tillen zullen beide leiden tot het inleveren van eigenheid. Van samenwerkingspartners zal een ondernemersmentaliteit verlangd worden. Dat dit ook effecten zal hebben voor de positie en de werkgelegenheid binnen het domein Social Work is evident. Die positie zal vooral worden vormgegeven door een veranderende taakinhoud en de daarvoor benodigde competenties. De werkgelegenheid voor beroepskrachten en hun werkorganisaties in het sociale domein zal verbeteren. De eerste signalen voor een stijging van de vraag dienen zich al aan. De komende jaren zullen maatschappelijke- en beleidsontwikkelingen van grote invloed zijn op het werk van de beroepskrachten in de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. De Wet op de Jeugdzorg, de Wet Kinderopvang en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning leiden tot veranderingen in de dienstverlening en daardoor in de competenties die voor de uitvoering nodig zijn. Ook is een meer gedifferentieerde vraag naar arbeid te verwachten. Businessplan School of Social Work Rotterdam

10 Enerzijds is er behoefte aan brede professionals die de zorg- en hulpverleningsprocessen coördineren, anderzijds groeit de behoefte aan specialisten die specifieke kennis en competenties inzetten ten behoeve van bepaalde groepen, vragen en problemen. Marktwerking en klantgerichtheid leiden tot een andere wijze van werken met soms grote gevolgen voor organisaties en hun medewerkers. De aandacht die dit vraagt kan ten koste gaan van de inspanningen om nieuwe medewerkers aan te trekken. Het kan deze inspanningen ook extra belasten als het imago van de sector op de arbeidsmarkt hierdoor zou verslechteren. Op dit moment is de positie van de agogische- en zorgsector op de arbeidsmarkt nog vrij gunstig. Omdat het aantal banen harder zal stijgen dan de omvang van de beroepsbevolking, zal de sector in de komende jaren naar verwachting meer moeite hebben voldoende mensen aan te trekken. Een extra complicatie is dat er juist nu grote veranderingen plaatsvinden binnen de sector. Instellingen maken meer dan voorheen strategische keuzes voor doelgroepen en diensten. Marktwerking en klantgerichtheid vergen meer aandacht voor sturing door het management en meer tijd voor afstemming tussen personeel en organisatie. De School of Social Work Rotterdam streeft naar een tevreden werkveld. Een werkveld dat tevreden is over: - de aansluiting van de competenties van afgestudeerden op haar praktijk; - het programma, de stages en hoe zij betrokken wordt bij de opleiding; - de kwaliteit van de afgestudeerden en; - de kwantitatieve instroom op de arbeidsmarkt. De school zal o.a. door een stagebureau en vacaturebank de aansluiting op de arbeidsmarkt optimaliseren en dus de tevredenheid van het werkveld vergroten. Als meetinstrumenten hanteren wij de inzet van een beroepenveldcommissie en het werkveldonderzoek. IN - onderzoek naar mogelijkheden voor opleidingen in de en op het gebied van sport; - intensiveren van de externe samenwerkingsverbanden; - benadrukken van management- en ondernemersvaardigheden in de opleidingen; - fine-tuning van de gezamenlijke interschoolse communicatie en werkprocessen; - meer aandacht voor de instroom van lager opgeleiden in MBO- en HBO-SW; - maatregelen om (vroegtijdige) uitstroom van studenten te voorkomen; - starten van het stagebureau; - ten aanzien van de nieuwe WMO en onze positiebepaling en vergroting vervolgen we het project Expertisecentrum Ketenregie WMO; - de ontwikkeling van een VIP-vacaturebank, een voorkeursbehandeling van onze studenten op de arbeidsmarkt. Businessplan School of Social Work Rotterdam

11 2. Hogeschool INHOLLAND Hogeschool INHOLLAND leidt studenten op tot innovatieve professionals. Ondernemend, vakkundig en maatschappelijk betrokken zijn kernwoorden in het onderwijs van Hogeschool INHOLLAND. De missie van Hogeschool INHOLLAND luidt: Hogeschool INHOLLAND staat dicht bij student, markt en maatschappij en speelt gericht in op de vraag naar grenzeloos hoger onderwijs en toegepaste kennis. Kernwaarden in die missie zijn: - Ondernemend en innovatief: o we zijn alert op ontwikkelingen binnen economie en arbeidsmarkt om snel en passend een bijdrage te kunnen leveren aan vernieuwing, bij voorkeur door zelf het initiatief te nemen. - Maatschappelijk betrokken: o we spelen actief in op de ontwikkelingen in de samenleving en zijn in staat daar snel en passend op te anticiperen, en waar mogelijk zelf het initiatief te nemen. - Betrokken op ontplooiing: o we kennen onze studenten en cursisten, en hun individuele leer- en ontwikkelingsvragen. Door onze schaalgrootte kunnen we hen een breed spectrum van majors en specialisatie- en differentiatieminors aanbieden en daardoor maatwerk leveren. - Flexibel: o we zijn in staat om snel kennis, mensen, budgetten en relaties te vinden en in te zetten om initiatieven tot vernieuwing vorm te kunnen geven en waar te maken. Hogeschool INHOLLAND naar buiten gericht.. Kennis wordt in onze samenleving steeds belangrijker. Er tekent zich meer en meer een scheiding af tussen mensen die actief deelnemen aan de (kennis)economie en mensen die dat niet doen. Hogeschool INHOLLAND ziet het als haar taak meer mensen te betrekken in het hoger onderwijs. Wij willen hun talenten helpen ontwikkelen en voor hen op die manier een goede entree tot de arbeidsmarkt mogelijk maken. Internationalisering is een sleutelbegrip in zowel de bedreigingen, als de kansen en mogelijkheden die zich presenteren op de onderwijsmarkt. De ambities van zowel de Europese Unie als het Nederlandse kabinet benadrukken het belang van kennis en opleidingsniveau. Het realiseren van hun wens om (inter)nationaal een leidende economische factor te vormen stelt hoge eisen aan de samenwerking tussen bedrijven, onderzoek- en onderwijsinstellingen en overheid. Het combineren van onderzoek en onderwijs zal een essentiële bijdrage, ook kwalitatief, gaan leveren aan een verdere professionalisering van toekomstige beroepsuitvoerders. Businessplan School of Social Work Rotterdam

12 .Intern verankerd Wij willen onze eigen pluriforme identiteit uitdragen en daarbij in de dagelijkse gang van zaken persoonlijk, maar ook professioneel en zakelijk stil staan bij vraagstukken als zingeving, integriteit, ethisch handelen, diversiteit en duurzaamheid. Onderwijsconcept Hogeschool INHOLLAND werkt met een major/minor-model in combinatie met competentiegericht onderwijs. Hierbij staan kennis, vaardigheden, gedrag en houding centraal. De major verzorgt de algemene beroepsoriëntatie binnen een bepaalde discipline. Specialiseren kan door middel van een specialisatieminor, verbreden en verdiepen door het kiezen voor een differentiatieminor. Dit maakt het mogelijk om bij het ontwikkelen van specifieke competenties van studenten snel te reageren op vragen uit de arbeidsmarkt. Kenniscreatie Het aanstellen van twintig lectoren heeft geleid tot het realiseren en uitbouwen van kenniskringen en netwerken. Deze bieden een extra garantie voor een goede interactie tussen bedrijfsleven, beroepsorganisaties en het onderwijs. Uit deze contacten komen ook opdrachten voor Hogeschool INHOLLAND voort. De verbinding tussen en samenwerking met de kenniskringen en disciplines van andere hogescholen en universiteiten zorgt voor meer variatie, innovatie en kwaliteit van ons onderwijs. Grenzeloos Onderwijs Hogeschool INHOLLAND heeft één uitgebalanceerde ICT-infrastructuur. Vooral de administratieve processen en het digitale leerplatform Blackboard maken hier intensief gebruik van. Ten behoeve van onderzoek- en onderwijsproces worden steeds weer nieuwe applicaties ontwikkeld. De mogelijkheden zijn onbegrensd. Internationalisering leidt ook tot een intensivering van de contacten met hogescholen en universiteiten buiten onze landsgrenzen. Het studenten- en docentenverkeer dat hier o.a. het gevolg van is zal de komende jaren alleen maar toenemen. Businessplan School of Social Work Rotterdam

13 3. De School of Social Work Rotterdam De INHOLLAND-missie en uitgangspunten worden uiteraard weerspiegeld in de persoonlijke missie van de School: Het bieden van een kwalitatief hoogstaande, uitdagende, op de praktijk afgestemde en ontwikkelingsgerichte leeromgeving. Wij leiden studenten op tot competente sociaalwerkers. Werkers die betrokken, kritisch en analytisch een bijdrage leveren aan het nationale en internationale werkveld. Professionals die ondernemend, innovatief en daardoor gewild zijn. In verbondenheid met de regio en in synergie met het werkveld verzorgen wij praktijk- en competentiegericht onderwijs. Wij doen dit met de modernste middelen en methodes. De School in de toekomst Klein aan de voorkant, groot aan de achterkant. De hogeschool is partner van werkgevers, overheden, maatschappelijke- en onderwijsinstellingen. Hogeschool INHOLLAND is en blijft een hogeschool die regionaal sterk is verankerd. Zij staat dicht bij de student, de markt en de samenleving. Wij zien docenten, studenten en onderwijsondersteunend personeel als ambassadeurs van de School of Social Work Rotterdam. Zij zijn het die onze ambitie uitdragen en garant staan voor de kwaliteit van ons onderwijs. Wij willen dat zij er trots op zijn hier te werken en te studeren. Wij willen dat ze trots zijn op Hogeschool INHOLLAND. Ondernemend en innovatief De School bestaat uit drie leeromgevingen: de school, de praktijk en een virtuele omgeving. Het is een echte leerwerkplaats waarin we o.a. een praktijkbureau en een centrum voor de ontwikkeling van assessment aantreffen. Een platform waar vanuit voor het werkveld relevante en innovatieve projecten worden uitgevoerd. We onderhouden onze externe relaties op een dienstbare en alerte wijze. De School is op de hoogte van actuele economische ontwikkelingen en leidt gewilde professionals op. Wij willen ons ondernemerschap, onze vakkennis en durf inzetten om kennis maatschappelijk om te zetten in groei en werkgelegenheid. Maatschappelijk betrokken Wij staan bekend als een school die midden in de samenleving staat en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Onze school kenmerkt zich door persoonlijke aandacht, praktijkgerichtheid, zelfstandigheid en betrokkenheid van medewerkers en studenten. Wij zijn trots op onze voortrekkersrol in competentiegericht onderwijs en dragen dit enthousiast uit. Ieder kent en neemt zijn eigen verantwoordelijkheid en weet waar hij of zij voor staat. De diversiteit van onze omgeving wordt in alle opzichten weerspiegeld in onze School. De specifieke persoonlijke en culturele kenmerken van zowel studenten, medewerkers als klanten kleuren de opleiding en ontwikkeling van veelzijdige en geïnspireerde beroepsbeoefenaars. Betrokken op ontplooiing Medewerkers en studenten werken op een respectvolle manier, in een open en transparante sfeer, met elkaar samen. De doelen zijn helder en de gewenste resultaten concreet en haalbaar. Kennen en gekend worden zijn sleutelwoorden in de omgang met elkaar en in het vormgeven van de individuele leer- en ontwikkelingsvragen. Businessplan School of Social Work Rotterdam

14 De communicatie en informatievoorziening verlopen open en effectief. Ieder heeft toegang tot alle informatie die nodig is om de volgende stap te kunnen zetten. Medewerkers doen de dingen waar ze goed in zijn en worden uitgedaagd en gefaciliteerd zich permanent verder te ontwikkelen. Flexibel We staan open voor vernieuwing en spelen een voortrekkersrol bij de ontwikkeling van nieuwe methoden en instrumenten voor de welzijnsprofessional en het werkveld. De organisatie van de School houdt rekening met een weerbarstige en tegelijkertijd veranderlijke werkelijkheid. Onze mensen, middelen en netwerken verkeren in een permanente staat van alertheid om initiatieven tot vernieuwing en werkveldvragen adequaat vorm te geven. We gaan hierbij uit van een volwaardige participatie van studenten en medewerkers. We zetten hun talenten en competenties op flexibele wijze in om innovaties en verbeteringen naar de actuele eisen vorm te geven. In dat kader past ook extra aandacht voor de waarde die eerder verworven competenties (EVC) van studenten kunnen hebben. Niet alleen voor die studenten zelf, maar ook voor de ontwikkeling van ons onderwijs. Een School, twee locaties De School of Social Work Rotterdam geeft onderwijs op twee locaties. In Rotterdam en in Den Haag. Ondanks de organisatorische en inhoudelijke eenheid verschillen zij van elkaar. Elke locatie vormt qua sfeer en cultuur een afspiegeling van de stad waarin zij gevestigd is. Die onderlinge verschillen vormen geen belemmering maar dragen juist bij aan de keuzemogelijkheden van studenten, versterken de lokale verankering en verrijken het maatwerk dat wij als school willen bieden. Organisatiestructuur School of Social Work Rotterdam Directeur School Informatiepunt Bedrijfsbureau Programmadirecteur Den Haag + MBO Opleidingsmanager Rotterdam Voltijd Opleidingsmanager Rotterdam Deeltijd + MBO Team HBO Team MBO Team Propedeuse Team Hoofdfase Team Deeltijd Team MBO Businessplan School of Social Work Rotterdam

15 4. Wat doet de Markt? Studentenaantallen door de jaren heen De instroom van nieuwe studenten laat vanaf 2003 een daling zien. Dit geldt voor alle vormen van onderwijs. Voor Social Work geldt dat vooral de deeltijdopleiding MWD in Rotterdam vanaf dan een terugloop laat zien (-33%). De opleiding CMV vormt een uitzondering en laat in tegenstelling tot MWD en SPH die terugloop al vanaf 2001 zien. Dat het een algemeen probleem van CMV is wordt bevestigd door een soortgelijke trend in de landelijke instroom en inschrijving. De laatste jaren laten die landelijke cijfers weer een stijging zien van de inschrijvingen voor de agogische opleidingen. Dit geldt niet voor de opleiding CMV. Inschrijvingen agogische opleidingen landelijk CMV MWD SPH De landelijke trend van een stijging van de instroom van nieuwe studenten voor de opleidingen MWD en vooral SPH is bij Hogeschool INHOLLAND niet waar te nemen. Wij zullen ons de komende jaren dan ook moeten richten op het verhogen van de instroom. Dit willen wij doen door kwalitatief goed onderwijs aan te bieden en ervoor te zorgen dat studenten en medewerkers als ambassadeurs voor onze School naar buiten treden. Businessplan School of Social Work Rotterdam

16 Instroom studenten SW - HBO CMV Den Haag CMV Rotterdam MWD Den Haag MWD Rotterdam SPH Den Haag SPH Rotterdam Instroom studenten SW - MBO MBO Den Haag MBO Rotterdam Vooropleiding MBO Kijken we naar de vooropleiding van studenten dan zien we dat Hogeschool INHOLLAND in 2001 een forse toename van studenten uit het MBO kende. Vanaf 2002 gevolgd door een langzame daling die tot in het heden reikt. Dit in tegenstelling tot een gemiddelde stijging in de landelijke instroom van mbo-studenten in het Hoger Agogisch Onderwijs. Ook de lokale concurrentie kent een geleidelijke stijging. Businessplan School of Social Work Rotterdam

17 Instroom vanuit MBO naar HBO SW Lokaal Haagse Inholland Rotterdam Gezien het feit dat Hogeschool INHOLLAND zelf mbo-opleidingen verzorgt is dit opmerkelijk te noemen. Het is dan ook interessant om te kijken naar de doorstroom van die eigen mboers naar het eigen HBO om te zien of dit daar ook geldt. Helaas zijn hier weinig gegevens over voorhanden. Om steekhoudende conclusies te kunnen trekken is een doorlopende en sluitende registratie nodig. In de komende jaren gaan we daarvoor zorgen. Dit is des te belangrijker omdat juist het feit dat Hogeschool INHOLLAND beschikt over een eigen mboafdeling ons voorziet van een unique sellingpoint. Het onderscheidt ons van de concurrentie. Wij hebben goede contacten met de mbo-opleidingen in de regio. Deze contacten zullen wij verder uitbouwen en intensiveren. Die extra inzet is dan met name gericht op een betere aansluiting van het MBO op het HBO. Het verwachte gevolg zal dan zijn dat er meer doorstroom van MBO naar HBO zal plaatsvinden. Marktaandeel Recente cijfers van de studentenaantallen vormen de basis voor een voorzichtig optimisme met betrekking tot de ontwikkeling van ons marktaandeel. Op basis van een middeling en terugrekening van beschikbare gegevens van de weken 23 en 40 kan een uitspraak worden gedaan over de verwachtingen voor het komende studiejaar. Per opleidingsrichting is een stijgende lijn waarneembaar: MWD CMV SPH Wk Wk 23 Wk 40 +/- % Wk 23 Wk 40 +/- % 23 Wk 40 +/- % ,41 6,49 1,08 14,67 10,48 11,57 1,19 11,35 7,36 9,17 1,81 24, ,40 8,59 2,19 29,76 5,39 8,08 2,69 49,90 4,65 7,70 3,05 41, ,04 9,33 5,29 71,88 4,48 9,17 4,69 104,69 3,99 8,08 4,09 55, ,01 3,62 0,61 8,29 2,34 3,56 1,22 52,14 2,26 2,98 0,72 9, ,98 4,27 2,29 31,15 3,23 5,68 2,45 75,85 1,30 3,72 2,42 32,85 Businessplan School of Social Work Rotterdam

18 5. Uitstroom Studenten Gemiddelde studieduur De gemiddelde landelijke studieduur van studenten CMV beweegt zich al jaren rond de 50 maanden, met een licht stijgende tendens. De School volgt dat gemiddelde redelijk trouw. Met wat periodieke verschillen geldt dat ook voor de lokale concurrentie. De mwd-opleiding van de School kent al jaren een lagere studieduur dan het landelijke gemiddelde, terwijl studenten er bij de lokale concurrentie juist langer over doen. Datzelfde beeld zien we ook bij de opleiding SPH. Diplomarendement De School volgt het landelijke gemiddelde voor het diplomarendement voor Social Work opleidingen na vijf jaar op de voet en scoort daarbij vergelijkbaar met de lokale concurrentie. Binnen de diverse opleidingen zien we dat Hogeschool INHOLLAND een dalende rendementstrend laat zien. CMV scoort daarbij in vergelijking met SPH en MWD minder. Een verschijnsel dat we bij de locale collega s niet zien. Daar stijgt de laatste jaren juist het rendement van CMV. Over een periode van acht jaar ligt het rendement van Hogeschool INHOLLAND hoger dan dat van de lokale concurrentie en hoger dan het landelijke gemiddelde. We willen het afstudeerrendement de komende jaren vergroten met 5%. Businessplan School of Social Work Rotterdam

19 6. Instroom studenten De actuele aanmeldcijfers voor de gehele sector HSAO laten in vergelijking met de afgelopen jaren een iets optimistischer beeld zien. Voor CMV zit er, onder voorbehoud, een bescheiden groei in van ongeveer 12%. MWD scoort nog beter met een groei van rond de 15% en SPH voert de groeistuip aan met een ruime 19% meer vooraanmeldingen. Uitgesplitst naar de vooraanmeldingen voor Hogeschool INHOLLAND en de lokale concurrentie valt op te merken dat de dalende studentenaantallen zich echter voortzetten voor onze hogeschool. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zien we een afname van de instroom van nieuwe studenten van ongeveer 15%. Het aantal uitvallers naar inschrijfjaar is jarenlang redelijk gelijk gebleven maar kende in 2004 een toename tot ruim 40%. De plaatselijke concurrentie deed het beter met uitvalpercentages van rond de 30%. Voor het komende jaar houden we rekening met een uitval van 25% in het eerste jaar. In verwachten we, weliswaar op basis van eerste prognoses, een stabilisatie van het totale aantal hbo- en mbo-studenten op de locatie Den Haag. Met eenzelfde voorbehoud verwachten we dat in Rotterdam de mbo-opleiding met meer dan 10% zal groeien. De hboonderwijsvormen op beide locaties wacht daar helaas nog een daling. De jaren daarna zullen we alles inzetten om die trend te breken. Aansluitonderzoek In 2005/2006 heeft een aansluitonderzoek plaatsgevonden. Het doel was om na te gaan wat de motivatie van studenten was om bij Hogeschool INHOLLAND te komen studeren. Dit onderzoek bracht in kaart: - hoe de verdeling naar vooropleiding was van de studenten per locatie; - welke keuzemotieven er voor de verschillende locaties Den Haag en Rotterdam een rol speelden; - hoe de aansluiting per onderwijssector qua niveau en qua inhoud scoorde; - hoe de verschillende aspecten van de aansluiting per vooropleiding scoorden en; - in welke mate de verwachtingen die men had zijn uitgekomen. Opvallend was dat studenten vooral kozen voor de locaties Den Haag en Rotterdam van Hogeschool INHOLLAND omdat men de opleiding inhoudelijk interessant vond en een goede baanverwachting voor na het afstuderen heeft. Een opvatting die overigens door de groeiende belangstelling voor Social Work en een langzaam aantrekkende arbeidsmarkt in ons werkveld wordt ondersteund. Zie hiervoor ook de opmerkingen over de behoeften van dat werkveld. De inhoud van de opleiding werd zoals gezegd vooraf als interessant ingeschat. Na de feitelijke kennismaking met die inhoud nuanceerde men dat wel enigszins. Voor de School of Social Work Rotterdam valt op dat de invloed van familie en vrienden een grote invloed heeft op de studiekeuze. Onze promotie-activiteiten zullen zich dan ook in toenemende mate richten op die directe sociale omgeving van studenten. Daarom is het ook belangrijk dat zij als ambassadeurs van onze School naar buiten treden. Marktaandeel vergroten Er is al opgemerkt dat er een voorzichtige groei zit in de vraag naar goed opgeleide professionals in de sociale sectoren van de maatschappij. Die trend zal voor de School of Social Work Rotterdam van Hogeschool INHOLLAND een extra stimulans vormen om de geconstateerde tegenbeweging, de daling in haar studentenaantallen, te doen stoppen en om te zetten in een stijgende lijn. Actieve promotie, positieve publiciteit, innovatief samenwerken en gewoon laten zien dat we goed en bijzonder zijn in het opleiden van capabele professionals, moeten vanzelfsprekende activiteiten worden. We streven er naar om de instroom van nieuwe studenten de komende vier jaar ieder jaar met vier procent te laten groeien. Businessplan School of Social Work Rotterdam

20 Het potentieel van de gezamenlijke opleidingen van Hogeschool INHOLLAND wordt al ingezet voor de afzonderlijke Schools, dit zullen we nog versterken. De interdisciplinaire samenwerking tussen de Schools is iets waar we de komende jaren flink in willen investeren. Aan de organisatie van de eerste activiteiten wordt inmiddels al hard gewerkt. Zo willen we in nauwe samenwerking met praktijkinstellingen, liefst vastgelegd in contracten waarin de wederzijdse verplichtingen worden beschreven, deze instellingen adopteren. Concreet kan dit inhouden dat onze studenten, begeleid door docenten en beroepskrachten uit de praktijk, buurtcentra volledig exploiteren. Zowel financieel, organisatorisch als inhoudelijkprogrammatisch. Een andere mogelijkheid wordt gevormd door het op contractbasis door studenten uitvoeren van deeltaken in het kader van hun beroepspraktijkvorming in een verzorgingstehuis. Met deze en andere activiteiten, zie voor bijzonderheden de gedetailleerde Balanced Scorecards per schooljaar, willen we ons marktaandeel in de landelijke en lokale Social Work Studies vergroten. De essentie van die extra inspanning ligt op het vlak van voorlichting, publiciteit en promotie, van directe communicatie met potentiëleen oud-studenten en hun omgeving. IN - versterkte inzet op publiciteit en promotie, lokaal en regionaal; - stabilisering van de leeromgeving; - investeren in de doorstroom (ook intern) van MBO naar HBO, o.a. door samenwerkingsprojecten met ROC s; - versterken van onze eigen mbo-opleidingen Social Work; - ontwikkelen van meer interdisciplinaire samenwerking tussen de Schools; - ontwikkeling van innovatieve methodes, projecten en samenwerkingsverbanden; - adopties van (delen van) instellingen op het gebied van welzijn en zorg; - het ontwikkelen van Projectbureaus in Dordrecht en Den Haag; - samenwerkingstrajecten starten met VO-scholen; - uitbrengen van een Social Work krant voor relaties en potentials. Businessplan School of Social Work Rotterdam

21 7. De School of Social Work Rotterdam in regionale context Op dit moment vindt binnen de sector de overgang plaats van afzonderlijke sociaal agogische opleidingen naar een meer geïntegreerd onderwijsaanbod binnen het domein Social Work. De uitwerking hiervan varieert per hogeschool, maar de sector heeft in 2004 gezamenlijk het project sociaal-agogische domeincompetenties Profilering Agogisch Domein afgerond. In het PAD worden de domeincompetenties beschreven die gelden voor alle afgestudeerde bachelors of Social Work. Het project kent nauwe relaties met het inmiddels afgeronde project beroepenstructuur 2005 dat werd uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). Dit project leidt tot de herziening van de beroepsprofielen Zorg en Welzijn. Op dit moment worden de domeincompetenties Social Work op basis van de nieuwe beroepenstructuur bijgesteld. Belangrijk aandachtspunt dat in dit verband hoog op de sectoragenda staat, is de herkenbaarheid van het sociaal agogische opleidingenaanbod. De School of Social Work Rotterdam van Hogeschool INHOLLAND houdt in haar directe omgeving rekening met een tweetal concurrenten. Het is aan ons om aan onze klanten en relaties te tonen dat die verschillen kwalitatief gesproken in het voordeel van Hogeschool INHOLLAND uitvallen. Daarvoor zal de School haar eigen bijzonderheden moeten gaan uitbouwen en het beste leren van die van de concurrentie. Die directe concurrentie levert naast het reguliere onderwijsaanbod ook, op contractbasis, maatwerkactiviteiten. De thema s van het aanbod zijn vergelijkbaar. Een onderlinge vergelijking laat enkele opvallende nuanceverschillen zien. Bijvoorbeeld in hun presentatie naar buiten. De een zet nadrukkelijk in op management- en VO-niveau. Onze School (en ook een van de locale concurrenten) presenteert zich met een praktische gerichtheid die volgens ons veel meer aansluit op de werkelijkheid van de uitvoerende professional. Dat is vanwege de directe binding met en de korte lijnen naar het reguliere onderwijs logisch. Dit is een van de sterke kanten van onze School. Qua benaming en beschrijving moeten we er goed op blijven letten dat we op de toon van de tijd blijven afgestemd. Bachelors Sociaal Domein Hogeschool INHOLLAND biedt als enige hogeschool opleidingen op mbo-niveau. We hebben daarnaast de grootste keuze in mbo- en hbo-studievarianten. De doorstroommogelijkheden die dit studenten biedt is een van onze bijzonderheden en zal in de promotie meer naar voren worden gehaald. Post HBO en contractactiviteiten De nadrukkelijke inrichting van een aparte poot voor post-hbo-opleidingen en contractactiviteiten lijkt een sterk organisatorisch punt van een van de collega s in de regio te zijn. Of dit ook tot een inhoudelijk en kwalitatief beter aanbod leidt is minder duidelijk. De relatievorming en onderhouden van werkveldcontacten, zeker via binding met het voltijdonderwijs, is voor iedereen van cruciaal belang. Het komende jaar starten wij met veel nieuwe contractactiviteiten. Deze zullen in de periode daarna sterk worden uitgebouwd. Bijzonderheid gewaardeerd Het starten met bijzondere (en van de concurrentie afwijkende) opleidingen, biedt een uitgelezen kans om je als onderwijsinstituut te profileren en een nieuw deel van de studiemarkt te veroveren. Dit geldt vooral voor de masteropleidingen. De minors blijven een uitgelezen instrument om snel in te kunnen spelen op specifieke vragen van het werkveld en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de behoefte aan keuzevrijheid van studenten. Businessplan School of Social Work Rotterdam

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Interculturele managementcompetenties

Interculturele managementcompetenties Handreiking Interculturele managementcompetenties Handreiking voor (opleidings)managers in het hsao HO-raad, oktober 2012 Project intercultureel vakmanschap in het hsao Deelproject van het ZonMw programma

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan BGN

Strategisch Beleidsplan BGN Strategisch Beleidsplan BGN 2017-2025 Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) info@gewichtsconsulenten.nl www.gewichtsconsulenten.nl Inhoud 1. Introductie en achtergrond... 3 2. Missie en

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Strategie Zuyd 2014-2018

Strategie Zuyd 2014-2018 Strategie Zuyd 2014-2018 Inleiding De strategie van Zuyd voor de periode 2014-2018 is op hoofdlijnen een voortzetting van de strategie van de afgelopen jaren, aangescherpt vanuit een aantal belangrijke

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager Social Work. 15 juni Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager Social Work. 15 juni Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager Social Work 15 juni 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek.

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. WGV Oost Deventer, 20 maart 2013 Attie Valkenburg van Roon, projectleider Master Zorg voor

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst Leraar Schoolleider Bestuurder Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst.

Nadere informatie

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij Strategisch bedrijfsplan 2013-2016 Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij 1 2013-2016 Maatschappelijk werk beweegt zich van oudsher tussen de vragen van de lokale maatschappij

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

samenvatting 1. Context, opdracht en aanpak

samenvatting 1. Context, opdracht en aanpak samenvatting 1. Context, opdracht en aanpak In de afgelopen jaren zijn steeds meer opleidingen in het Nederlands hoger onderwijs geheel of gedeeltelijk Engelstalig geworden. Deze ontwikkeling is het sterkst

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014 1 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 2 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO Henk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6.

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6. INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2 Inleiding 3 Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5 Communicatie 6 Fondsenwerving 7 Personeel & Organisatie 8 Financiele onderbouwing 9 Kernwaarden 10 1 Vooraf

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Gemeente Den Haag Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Den Haag werkt aan betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt Bedrijfsleven, onderwijs en bestuurders in de regio Den Haag slaan

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Arbeidsmarktagenda 21

Arbeidsmarktagenda 21 Arbeidsmarktagenda 21 Topsectoren en de HCA Voor de twee agrarische topsectoren is een Human Capital Agenda opgesteld met als doel, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zowel

Nadere informatie

Beleid vrijwilligerswerk algemeen Inleiding Visie op vrijwilligers... 2

Beleid vrijwilligerswerk algemeen Inleiding Visie op vrijwilligers... 2 Beleid vrijwilligerswerk algemeen Documentverantwoordelijke: Voorzitter Raad van Bestuur Datum vaststelling: 13-1-2005 Datum evaluatie: 1-9-2016 Soort document: Beleid Bestemd voor: Alle medewerkers Inhoudsopgave

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016 Ik wil succesvol studeren! Het Studiesuccescentrum saxion.nl/succesvolstuderen saxion.nl/studysuccessfully Het Studiesuccescentrum (SSC) coacht, ondersteunt en verbindt zodat de student zo succesvol mogelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 Nr. 132 BRIEF

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

Fontys Kwaliteitsagenda Groei door aandacht en uitdaging

Fontys Kwaliteitsagenda Groei door aandacht en uitdaging Fontys Kwaliteitsagenda Groei door aandacht en uitdaging Met grote passie en betrokkenheid wordt bij Fontys elke dag hard gewerkt aan de kwaliteit waar wij trots op zijn. Tegelijkertijd vinden wij dat

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS De geaccrediteerde Stichting Kompas Nederland en ROC Leeuwenborgh Opleidingen hebben samen het initiatief genbomen om te komen tot een gemeenschappelijk leerwerkbedrijf concept. Dit leerwerkbedrijf wil

Nadere informatie

Heerlen, Kenmerk: Onderwerp: 4 juni 2008. U081.0640.1.3.0 ros/nel beleidskaderbrief 2009

Heerlen, Kenmerk: Onderwerp: 4 juni 2008. U081.0640.1.3.0 ros/nel beleidskaderbrief 2009 Aan de faculteitsdirecteuren, lectoren, hoofden van ondersteunende diensten, expertisemanagers, beleidsadviseurs & programmamanagers Heerlen, Kenmerk: Onderwerp: 4 juni 2008. U081.0640.1.3.0 ros/nel beleidskaderbrief

Nadere informatie

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool PROFIEL Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool 1. De organisatie Dit profiel wordt gebruikt om potentiële kandidaten in het kort te informeren over de functie Adviseur Onderwijs, HAS Hogeschool en haar context.

Nadere informatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie Voorwoord In onze regio is het organiseren van een docentenstage nog geen gemeengoed. Scholen hebben hun ideeën hierover, gaan er verschillend mee om of zelfs geheel niet. Docentenstages echter zijn onontbeerlijk

Nadere informatie

Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden

Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden Thema van de bijeenkomst We leven in een spannende periode: de economie kantelt, de participatiesamenleving

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Het gemeentelijke beleid is in beweging. De decentralisaties in het sociale domein brengen nieuwe taken voor gemeenten met zich mee én bieden ruimte om de zaken

Nadere informatie

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Starten met een opleiding naast je baan? Daar is durf voor nodig en dat begrijpen we bij Inholland Academy als geen

Nadere informatie

KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE ICT-BRANCHE:

KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE ICT-BRANCHE: WHITEPAPER KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE ICT-BRANCHE: HOE ERVAART DE ICT-ER ZIJN WERK, EN HOE BEHOUD JE ALS WERKGEVER HET TALENT? DE ICT-BRANCHE IN BEELD ICT is booming business. ICT-talenten zijn gewild.

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Datum 2 april 2013 Betreft Beleidsreactie op de evaluatie van de islam- en imamopleidingen in Nederland

Datum 2 april 2013 Betreft Beleidsreactie op de evaluatie van de islam- en imamopleidingen in Nederland a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave Vacature Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Ter ondersteuning van de Controller en de afdeling Financiën is SOML op zoek naar een Trainee Control en Financiën voor de duur van

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Inholland. en dichtbij We zijn divers We maken kwaliteit samen Maart 2017 We bek

Inholland. en dichtbij We zijn divers We maken kwaliteit samen Maart 2017 We bek We durven te leren We handelen persoonlijk en dichtbij We divers We maken kwaliteit samen We bekennen kleur We du ven te leren We handelen persoonlijk en dichtbij We zijn div We maken kwaliteit samen We

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018

Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018 Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018 Ontwikkeling van Talent door ontwikkeling van eigen Kracht Hardenberg, 27 januari 2015 1 Inleiding Nadat

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij

Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Social Work aan de hogeschool Inholland Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij Voor onze opleiding geldt: samenwerken

Nadere informatie

Stafmobiliteit gewikt en gewogen

Stafmobiliteit gewikt en gewogen Stafmobiliteit gewikt en gewogen Isabelle De Ridder Vlaamse Onderwijsraad Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) Strategische adviesraad voor het beleidsdomein onderwijs en vorming - Opdracht: o Adviezen op vraag

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2017-2020 MEERWEGEN SCHOLENGROEP 1 VOORWOORD In dit strategisch beleidsplan presenteert de Meerwegen scholengroep haar speerpunten voor de jaren 2017 2020. We hebben deze gekozen

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011 1. In 2025 is een kwart van de Leidse bevolking 65 jaar of ouder De vergrijzing is op dit moment in Leiden nog beperkt ten opzichte van de andere steden: 12% van de bevolking is 65+. Landelijk is dat nu

Nadere informatie