Jaarverslag De Werkschuit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 2014. De Werkschuit"

Transcriptie

1 - Jaarverslag De Werkschuit

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 1 Onze school Huidige situatie Openbare school De directie De visie en de praktijk Interne Communicatie Weer samen naar school Externe contacten 6 2 Onderwijskundig beleid Evaluatie beleidsvoornemens Personeelsbeleid Evaluatie beleidsvoornemens Stagiaires 9 4 De zorg voor kwaliteit 10 5 Financiën 10 6 De resultaten Inspectie Eindtoets basisonderwijs Tevredenheidspeilingen Doorstroming vervolgonderwijs Verwijzing speciaal onderwijs 11 7 Activiteiten 12 Jaarverslag openbare basisschool De Werkschuit pag. 2

3 Inleiding In het schoolplan van heeft het team van de Werkschuit zijn plannen voor de komende vier jaar uitgezet. Plannen ten aanzien van het onderwijskundige beleid, personeelsbeleid, financieel- en materieel beleid en het beleid van de kwaliteitszorg. Het bestuur en de medezeggenschapsraad zijn hiervan op de hoogte gebracht. De plannen voor het schooljaar zijn apart beschreven. Dit jaarverslag zal het afgelopen schooljaar evalueren. De goede zaken zullen we borgen; verbeterpunten zullen we meenemen in het schooljaarplan van het daarop volgende schooljaar. Jaarverslag openbare basisschool De Werkschuit pag. 3

4 1 Onze school 1.1 Huidige situatie De school telt per 1 oktober leerlingen en bestaat op dit moment uit vier onderbouw- en vier bovenbouwgroepen. Voor de komende drie jaar is de prognose: 1 oktober oktober oktober De algemene leiding is in handen van de directeur. De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg en bewaakt het zorgsysteem. De adjunct-directeur ondersteunt de directeur. Hij vervangt de directeur bij afwezigheid. Eén keer per twee weken komen de intern begeleider, de adjunct-directeur en de directeur bij elkaar. In dit overleg wordt ook de leerlingenzorg besproken. Besluitvorming op onderwijsinhoudelijk gebied vindt in principe plaats in de teamvergaderingen. De school telt 14 leerkrachten, waaronder veel parttimers en 2 onderwijsassistentes. De school heeft één conciërge. Zij richt zich op het kopiëren van lesmateriaal, klein onderhoud aan de school en keukenactiviteiten. 1.2 Openbare school De Werkschuit is een openbare school en staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst en afkomst. Onze school maakt onderdeel uit van de stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede. Het bevoegd gezag van de school ligt in handen van de stichting openbaar onderwijs. Het bestuur wordt vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur, de heer Philippe de Kort. Adresgegevens Stichting Openbaar onderwijs Wijk bij Duurstede Karel de Grotestraat 30 Postbus BB Wijk bij Duurstede 1.3 De directie Directeur: Adjunct-directeur: Anja de Leeuw Bert van Rijswijk Leerling en ouderpopulatie Op onze school hebben wij 27 leerlingen met een extra leerlingengewicht van 0.30 of De sociaal economische status (gebaseerd op het opleidingsniveau van de ouders) was als volgt:26 % Laag(vmbo of lager),43 % Midden (havo/vwo/mbo),31 % hoog (hbo, wo). 1.4 De visie en de praktijk Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk leerlingen naar een gewone basisschool gaan. Ook leerlingen met een lichamelijke-, zintuiglijke of verstandelijke beperking zijn bij ons in principe welkom. Door met elkaar naar school te gaan, samen te leven en te leren bevorder je wederzijds begrip en respect. Jaarverslag openbare basisschool De Werkschuit pag. 4

5 We willen de kinderen de gelegenheid geven zich optimaal te ontwikkelen. Dit doen we door een uitdagende leeromgeving en diverse leersituaties te creëren. Op de Werkschuit wordt gestreefd naar een sfeer waarbij iedereen zich prettig voelt en zich ten volle kan ontwikkelen. De Werkschuit is een school waar samen werken en samen leren centraal staan. Het motto in alles wat we doen is, er werk van maken. De Werkschuit maakt er werk van. is de slogan in alle uitingen. We maken werk van effectief en gevarieerd lesgeven, de sfeer, betrokkenheid, leuke activiteiten en een goede band met ouders. Onze speerpunten zijn: Effectief en gevarieerd onderwijs Goede sfeer Betrokkenheid Het is hierbij van groot belang dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich houden aan een aantal vaste leef- en werkregels. Drie basisregels hanteren we binnen de school: 1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn. 2. De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet. 3. We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen. Binnen de groep wordt gewerkt met het programma Goed voor elkaar. Dit programma hanteert de regels: 1. Ik doe mijn werk zo goed als ik kan. 2. Wat ik doe is goed voor de groep. 3. Ik zorg voor de school, het lokaal en de spullen. We werken met een enthousiast team. De leerkrachten kunnen goed samenwerken en staan open voor vernieuwingen en nascholing. Door middel van een kwaliteitszorgsysteem zorgen we ervoor dat we ons onderwijs regelmatig kritisch bekijken, bijstellen en vernieuwen. 1.5 Interne communicatie Wekelijks vindt de teamvergadering plaats. De inhoud van de vergaderingen is opgenomen in de jaarplanning en is bij aanvang van het schooljaar bij iedereen bekend. Er zijn drie soorten overleg: onderwijs inhoudelijk, organisatorisch en bouwoverleg. Tijdens het bouwoverleg wordt de leerlingbespreking gepland. Er zijn twee avondvergaderingen gepland, waarbij elk teamlid aanwezig dient te zijn. Er is één studiedag en er zijn twee studiemiddagen gepland, waarin onderwijsinhoudelijke zaken worden besproken. De agenda wordt via de mail verspreid, de notulen worden bij toerbeurt gemaakt. De voorzitter van de raad van bestuur en de vijf directeuren van de openbare scholen in Wijk bij Duurstede zijn dit jaar veertien keer bijeen geweest. Daarnaast hadden de directeuren onderling nog vergadermomenten gepland. Tijdens deze overlegmomenten werd expertise gedeeld, samenwerking bevorderd en scholing georganiseerd. De MR heeft dit jaar vijf keer vergaderd. Verschillende onderwerpen zijn uitgebreid besproken: Activiteitenplan Begroting Schoolplan Formatie Opbrengsten De leerlingenraad is dit jaar zeven keer bij elkaar geweest. Leerlingen mogen kritisch kijken naar alles wat er op school gebeurt. De leerlingenraad geeft ze de mogelijkheid voor hun belangen op te komen. Dit maakt de leerlingen mondig, verantwoordelijk en betrokken bij het schoolgebeuren. Jaarverslag openbare basisschool De Werkschuit pag. 5

6 1.6 Weer samen naar school De Werkschuit maakt deel uit van het samenwerkingsverband Wijk bij Duurstede en omstreken. Binnen dit samenwerkingsverband werken leraren, directeuren, bestuurders en anderen aan de centrale opdracht van het Weer Samen Naar Schoolbeleid: Het inrichten van een zodanige zorgstructuur dat alle leerlingen van het samenwerkingsverband de zorg krijgen die ze nodig hebben om een ononderbroken ontwikkeling te kunnen doorlopen. Jaarlijks beschrijft het samenwerkingsverband in het zorgplan het beleid dat zij voert voor het realiseren van zorg op maat voor alle leerlingen. De interne begeleiders van deze regio komen viermaal per schooljaar bij elkaar om actuele zaken op het gebied van de zorg te bespreken. De volgende onderwerpen zijn dit jaar aan de orde geweest: Passend onderwijs Handelingsgericht werken Ontwikkelingen op de scholen 1.7 Externe contacten Er is regelmatig overleg geweest met afgevaardigden van de Brede school Noorderwaard. Het gebruik van de gezamenlijke ruimten wordt hierbij besproken. Daarnaast is het naschoolse activiteitenprogramma een vast punt op de agenda. De leerlingen van groep 8 zijn doorgesproken met de ontvangende scholen van voortgezet onderwijs (Revius Wijk bij Duurstede, Schoonoord Doorn, SG Maarsbergen) Er is overleg geweest met de account manager van CED groep, de schoolbegeleider van CED groep en andere schoolbegeleiders voor specifieke cursussen. Jaarverslag openbare basisschool De Werkschuit pag. 6

7 2 Onderwijskundig beleid 2.1 Evaluatie beleidsvoornemens De beleidsvoornemens voor het schooljaar staan in het onderwijskundig jaarplan beschreven. Doelstelling van het jaarplan De doelen die we met dit plan van aanpak willen bereiken zijn: Onderwerp 1: Pedagogisch klimaat/ Regels en afspraken, de doorgaande lijn bewaken ten aanzien van de geldende regels en afspraken binnen de school. Onderwerp 2: Spelling, borgen van het spellingverbeterplan Onderwerp 3: Handelingsgericht werken/omgaan met verschillen, het denken en werken vanuit de onderwijsbehoeften van de leerlingen staat centraal. Onderwerp 4: Begrijpend lezen: het verbeteren van het begrijpend lezen in groep 5 t/m 8. Onderwerp 5: Verbeteren van de werkbeleving Onderwerp 6; ICT: verder implementeren van ParnasSys Onderwerp 7: Kids Skills: uitbreiden Kids Skills in de groepen 4 t/m 8 Onderwerp 8: Kwaliteitszorg Onderwerp 9: Cultuur in het hart van het onderwijs Naast deze doelstellingen zijn we in het schooljaar op directieniveau aan de slag gegaan met: Het opstellen van de schoolgids Het opstellen van het formatieplan Het opstellen en communiceren van het jaarverslag Het opstellen van een SMART geformuleerd jaarplan Het opstellen van het taakbeleid Het opstellen van een schoolkalender Het opstellen van een vergaderrooster Het voeren van functioneringsgesprekken / popgesprekken met alle teamleden Onderwerp 1: Regels en afspraken De doorgaande lijn is bewaakt ten aanzien van de geldende regels en afspraken binnen de school. Regelmatig heeft dit punt op de agenda gestaan en wijzen we elkaar op de afspraken. Onderwerp 2: Spelling Er zijn opnieuw twee observatierondes geweest om te kijken of volgens de les opzet van spelling wordt gewerkt. De directeur, de externe adviseur en de taalcoördinator hebben feedback gegeven op de lessen. Daarnaast zijn de afspraken vastgelegd. In maart 2014 hebben we een teambijeenkomst gehad waarbij de groepsoverzichten van spelling uitgebreid worden met de doelen en de categorieën. Onderwerp 3: Handelingsgericht werken Het opbrengstgericht werken maakt vanzelfsprekend onderdeel uit van het dagelijks handelen van het lesgevend personeel, de intern begeleider en de directeur. Het onderwijs wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. Hierbij wordt een handelingsgerichte benadering gehanteerd. Alle scholen zijn klaar voor de implementatie van het Passend Onderwijs op schoolniveau, in het verlengde van de afspraken die op regionaal niveau gemaakt zijn. We werken aan de hand van groepsoverzichten en groepsplannen. De leerkrachten maken een analyse van de resultaten op leerling- en groepsniveau De leerkrachten formuleren ambitieuze leerdoelen op leerling- en groepsniveau. De leerkrachten behalen deze leerdoelen door het toepassen van een effectieve didactiek en het afstemmen van instructie en verwerking op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De plannen worden twee keer per jaar bijgesteld en indien nodig, tussentijds geëvalueerd. Het afgelopen jaar hebben de kleutergroepen ingezet op doelgericht werken. De CED groep heeft hierin begeleid. Er wordt gewerkt met een jaarplanning en een weekplanning. Per thema wordt een leerrijke omgeving ingericht. De instructielessen vinden per groep plaats. Jaarverslag openbare basisschool De Werkschuit pag. 7

8 Onderwerp 4: Begrijpend lezen De Werkschuit werkt vanaf groep 4 met de methode Leeshuis en Nieuwsbegrip. De school heeft zich georiënteerd op een nieuwe methode voor begrijpend lezen, maar is tot de conclusie gekomen om met deze methoden verder te gaan omdat er op dit moment geen echte goede vervanger is. In het eerste jaar van het project Stap voor Stap Beter Begrijpend Lezen heeft het accent gelegen op achtergrondkennis over begrijpend lezen, het leren werken met het GRRIM-model, coöperatieve werkvormen waaronder de PALS-aanpak. In het schooljaar wordt een vervolg gegeven aan het project. Er wordt ingezet op het borgen van de bovenstaande ontwikkelpunten. Onderwerp 5: Verbeteren van de werkbeleving Een werkgroep heeft zich verdiept in de werkbeleving van het personeel Een notitie over hygiëne is door de directeuren opgesteld. In samenspraak met directeuren en de GMR is het leeftijdsbewust personeelsbeleid opgesteld. De GMR heeft hiermee ingestemd. De notitie mb.t. werkdruk is opgesteld en zal bij de GMR worden ingediend. Op schoolniveau heeft een inventarisatie plaatsgevonden m.b.t. de pauzeregeling. Op alle scholen is de problematiek rond de pauzeregeling voldoende en volgens wetgeving opgelost. Onderwerp 6: ICT Tablets in de klas Na een grondige oriëntatie, waarbij we ook gebruik hebben gemaakt van de expertise van een school uit Leusden, hebben we 20 Ipads aangeschaft. De Ipads worden ingezet in groep 3 en gebruikt om lezen en rekenen te automatiseren. Methodegebonden toetsen invoeren De leerkrachten kunnen de methode-gebonden toetsen van Taal op maat, Brandaan en Meander invoeren. Mediawijsheidlessen De lessen mediawijsheid zijn gegeven in groep 7 en 8. De bovenschoolse ICT-er heeft de mediawijslessen in groep 6 gegeven. Onderwerp 7: In de groepen 3, 4, 5, 6 en 7 wordt gewerkt met Kids Skills, een oplossingsgerichte methode om kinderen te leren op een constructieve manier hun problemen te overwinnen en ongewenste gedrag te veranderen. Dit jaar is er een start gemaakt met de lessen in de groepen 1 en 2. Onderwerp 8: Kwaliteitszorg Er zijn drie kwaliteitskaarten gescoord. Zie punt 4 en bijlage 1. Onderwerp 9: Het eerste jaar van het verdiepingsprogramma van Kunst Centraal is afgerond. Cultuureducatie heeft een vanzelfsprekende plek in ons onderwijs. Naast het Kunstmenu van Kunst Centraal, de excursies van de groepen en eigen voorstellingen is er volop aandacht geweest voor het integreren van zaakvakken met andere vakken. Dit heeft geresulteerd in een presentatieavond waar alle ouders en hun kinderen bij aanwezig waren. De doelen die daarbij gehaald zijn: De leerkrachten zijn geïnspireerd tot een didactiek die cultuureducatie en andere vakken met elkaar verbindt. De leeropbrengsten zijn hoger, zowel bij de cultuurvakken als de andere vakken. Het creatief vermogen en het creatief denken zijn gestimuleerd en vergroot. Jaarverslag openbare basisschool De Werkschuit pag. 8

9 3 Personeelsbeleid Het team van de Werkschuit bestond in uit: 13 groepsleerkrachten 2 onderwijsassistenten 1 adjunct-directeur (enige man) 1 directeur 1 conciërge Er zijn veel specialisten in het team: Rekencoördinator Taalcoördinator Leescoördinator Gedragsspecialist ICT-coördinator Intern begeleider Plusgroep coördinator Leeftijdsopbouw Gezien de leeftijdsopbouw van het team zal het komende jaar ingezet worden op het werven van jonge leerkrachten. Het ziekteverzuim was dit schooljaar 2,68%. 3.1 Evaluatie beleidsvoornemens Tijdens de besprekingen van het schoolplan hebben het team en de directie gekozen voor gezamenlijke nascholing. Wij vinden het belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen schoolbreed doorgevoerd worden. In heeft de volgende nascholing plaatsgevonden: Nascholing op schoolniveau: Twee studiedagen met de volgende thema s; Gedifferentieerde werkvormen Kids Skills Verbetertraject Spelling Opbrengsten Nascholing op individueel niveau: De BHV cursus is door vijf leerkrachten gevolgd. Eén leerkracht heeft een uitbreiding van de cursus bouwcoördinator gevolgd. Eén leerkracht heeft de gymopleiding afgerond. Eén leerkracht heeft de cursus In vertrouwde handen gevolgd. De directeur heeft een coaching opleiding gevolgd. In heeft de volgende nascholing plaatsgevonden: Nascholing op schoolniveau: Het afgelopen jaar hebben we zes studiedagen gehad met de volgende thema s; Cultuur in het hart van ons onderwijs Verbetertraject Begrijpend lezen Opbrengsten Grip op de groep Nascholing op individueel niveau: De BHV cursus is door vier leerkrachten gevolgd. Twee leerkrachten hebben de cursus In vertrouwde handen gevolgd. 3.2 stagiaires Gedurende het hele schooljaar heeft het team van de Werkschuit stagiaires van de PABO en het ROC Midden Nederland begeleid. Jaarverslag openbare basisschool De Werkschuit pag. 9

10 4 De zorg voor kwaliteit In januari 2013 zijn we overgestapt op het digitale programma WMK editie vier van Cees Bos. WMK is een instrument voor kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid. De volgende onderdelen zijn gescoord: Handelingsgericht werken Beroepshouding Didactisch handelen In bijlage 1 zijn de resultaten te bekijken. 5 Financiën In het kader van zelfbeheer ontvangen de scholen een totaalbudget, opgebouwd uit 2 componenten, t.w. een materiële bijdrage en een bijdrage personeelsbeleid. In de afgelopen jaren zijn de directies van de scholen uitvoerig geïnformeerd en voorbereid om het zgn. baten -en lastensysteem op schoolniveau te kunnen beheersen. Per 1 januari 2008 verzorgt onderwijsadministratiekantoor Groenendijk in Sliedrecht de onderwijsadministratie, dus ook de financiële administratie. Een bijkomend voordeel is dat de scholen nu digitaal kunnen beschikken over uitputtingsoverzichten en in staat zijn functionele managementrapportages op te stellen. De school heeft kreeg extra gelden van: het Oranje fonds voor het opnieuw inrichten van het plein. De ouderraad heeft extra gelden gekregen door de opbrengst van oud papier en kleding. Jaarverslag openbare basisschool De Werkschuit pag. 10

11 6 De resultaten 6.1 de Inspectie Het bevoegd gezag heeft toestemming gegeven voor rechtstreekse levering van toetsgegevens aan de inspectie door de toets leverancier (Cito). Op 28 februari heeft de inspectie de school bezocht. De inspectie concludeerde dat de kwaliteit van het onderwijs op de Werkschuit op de onderzochte onderdelen grotendeels op orde is. Het reeds aan de school toegekende basisarrangement werd gehandhaafd. Streefdoelen van de school Als streefscore hanteren wij per vak de gemiddelde vaardigheidsscore. Daar waar de inspectienormen hoger liggen dan de gemiddelde vaardigheidsscore, zijn de inspectienormen als streefscore opgenomen. Leerresultaten tussentijdse toetsen De meeste vakken scoren boven de inspectienorm en het bepaalde streefdoel. Voor de vakken die aandacht behoeven lopen verbeteringstrajecten. Daarnaast wordt daar in de groepsplannen extra aandacht aan besteed. 6.2 Eindtoets basisonderwijs Leerresultaten Eindtoets groep 8 Jaar Behaalde score Streefscore inspectienorm ,7 535,5 535, ,1 535,2 535, ,6 535,9 535,9 Conclusie: De totaalscore van de cito eindtoets is boven verwachting. Dit jaar scoren we meer dan een punt boven het landelijk gemiddelde. De score van de afgelopen drie jaar was steeds rond het landelijk gemiddelde. Dit jaar is het laatste kwartaal gewerkt aan de hand van een plan, waarbij we vooral hebben ingezet op de vakken die lager scoorden bij het cito lovs (rekenen en studievaardigheden / begrijpend lezen). Dit lijkt effect te hebben gehad. 6.3 Tevredenheidspeilingen Er zijn in geen tevredenheidspeilingen geweest. Er is wel een enquête onder het personeel van de stichting gehouden over de rust- en werktijden. Voor de Werkschuit kwamen daar geen verbeterpunten uit. 6.4 Doorstroming vervolgonderwijs Cijfers over en de doorstroom naar het Voortgezet Onderwijs De resultaten van het schooljaar De leerlingen gaan naar de volgende vormen van voortgezet onderwijs: VMBO basis/kaderberoeps negen leerlingen VMBO theoretische leerweg acht leerlingen VMBO/ HAVO twee leerlingen HAVO zeven leerlingen VWO twee leerlingen VWO tto drie leerlingen Jaarverslag openbare basisschool De Werkschuit pag. 11

12 6.5 Verwijzing speciaal onderwijs Dit schooljaar zijn er twee leerlingen verwezen naar het speciaal onderwijs. 7 Activiteitenoverzicht Diverse activiteiten zijn het afgelopen schooljaar uitgevoerd. Kinderboekenweek Algemene ouderavond: Cultuur in het hart van ons onderwijs Tiende van Wijk Yogalessen Verkeerscontroles Dag van Respect Sinterklaas Maandvieringen verzorgd door de groepen. Kerstviering: gezamenlijke maaltijd met na afloop glühwein voor de ouders Carnaval, met onze traditionele optocht en een talentenjacht Maatschappelijke stage groep 7 in het E&E gasthuis Voorleeswedstrijd Fietsenkeuring Verkeersexamen groep 7 Onderling damtoernooi EHBO examen groep 8 Sportdag: Hockeyspelen Schoolreis: De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zijn naar Schateiland geweest en de kinderen van 5 t/m 7 naar Kalkar Paaslunch Diverse excursies in het kader van ons cultureel erfgoed Schoolkamp: de leerlingen van groep 8 hebben hun schoolkamp in Bunnik doorgebracht Schoolfotograaf Avondvierdaagse Diverse sporttoernooien: hockey, korfbal, voetbal, zwemmen, schaken en dammen. Lustrumweek Eindviering met als thema: Rondvlucht de Werkschuit, presentatie Cultuur in het hart van ons onderwijs. Afscheid groep 8: musical Bedankje voor de hulpouders: Het team serveert hapjes voor de hulpouders. Jaarverslag openbare basisschool De Werkschuit pag. 12

13 Bijlage 1: Kwaliteitszorg HGW IN DE GROEP Conclusie De vragenlijst is ingevuld door bijna alle respondenten. De gemiddelde score is een 3,27. Dat is goed. Uitgebreide analyse staat in het rapport. Sterke punten Op school worden zorgbesprekingen (groepsbesprekingen) georganiseerd De leraren verwerken de verzamelde gegevens in een groepsoverzicht (groep in beeld, groepsfoto) Mogelijke verbeterpunten De leraren voeren gesprekken om zicht te krijgen op de onderwijsbehoeften van hun leerlingen Men is het eens over De leraren beschikken over voldoende signaleringsvaardigheden BEROEPSHOUDING Conclusie De vragenlijst is ingevuld door bijna alle respondenten. De gemiddelde score is een 3,45. Dat is goed. Uitgebreide analyse staat in het rapport. Sterke punten Leraren stellen zich collegiaal op Leraren voeren genomen besluiten loyaal uit Men is het eens over Leraren stellen zich collegiaal op Leraren voelen zich (mede)verantwoordelijk voor de school als geheel Leraren voeren genomen besluiten loyaal uit Bespreekpunten Leraren werken met anderen samen Leraren zijn bereid zich (voortdurend) te ontwikkelen Leraren zijn in staat te reflecteren op hun handelen DIDACTISCH HANDELEN Conclusie De vragenlijst is ingevuld door bijna alle respondenten. De gemiddelde score was een 3,19. Dat is voldoende. Uitgebreide analyse staat in het rapport. Mogelijke verbeterpunten De leraren geven de leerlingen feedback op hun leer- en ontwikkelingsproces Men is het eens over De leraren leggen duidelijk uit De leraren geven de leerlingen feedback op hun leer- en ontwikkelingsproces De leraren betrekken alle leerlingen bij de onderwijsactiviteiten Bespreekpunten De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer De leraren geven expliciet les in strategieën voor leren en denken De leraren passen verschillende werkvormen toe Jaarverslag openbare basisschool De Werkschuit pag. 13

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 samen op ontdekkingsreis 2 Inhoudsopgave Schoolplan 2015-2019 Naam Inhoud Blz. 0 Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen en competenties 4 1 Inleiding 1.1 Doelen en functie van

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015

Schoolplan 2011-2015 Basisschool De Zaaier leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen! Schoolplan 2011-2015 Gemaakt door het team van cbs De Zaaier voorjaar 2011 Handtekeningen en naam teamleden; 1. Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015

Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 Inhoud 1 inleiding 4 1.1 kader en doel 4 1.2 schoolbeschrijving 4 1.2.1 bestuurlijke structuur 4 1.2.2 geschiedenis 5 1.2.3 huisvesting 5 1.2.4 groepering en leerlingaantal 6 1.2.5

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

Voorwoord. Geachte ouder(s), verzorger(s), belangstellende(n),

Voorwoord. Geachte ouder(s), verzorger(s), belangstellende(n), Voorwoord Geachte ouder(s), verzorger(s), belangstellende(n), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2015-2016. Deze is bedoeld voor ouders/verzorgers die hun kind(eren) op basisschool Buurse hebben,

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Openbare basisschool : Parkschool. Brinnummer:

Openbare basisschool : Parkschool. Brinnummer: Heerde Schoolplan 2011-2015 Schoolgegevens: Brinnummer: Directie: Adres Bevoegd gezag: Adres bevoegd gezag: Contactpersoon: Contact bevoegd gezag: Openbare basisschool : 12ZZ Quintus Schipper; directeur

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

2 O.B.S. De Zevensprong...

2 O.B.S. De Zevensprong... 2 O.B.S. De Zevensprong... Inhoudsopgave Woord vooraf 6 Hoofdstuk 1 Onze school 1.1 De geschiedenis van onze school 8 1.2 Gebouw en plein 9 1.3 Het aantal leerlingen in de afgelopen 5 jaar 9 1.4 Identiteit

Nadere informatie

Het Baken 2012-2013. Jaarverslag. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool

Het Baken 2012-2013. Jaarverslag. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool Het Baken Khbgiuyfi uf Jaarverslag 2012-2013 christelijke basisschool 2 Het Baken jaarverslag 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen 4-13 Evaluatie doelen 2012-2013 14-22 Identiteit 23 Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

www.kraaienestschool.nl

www.kraaienestschool.nl Geen kraai vliegt te hoog als hij met eigen vleugels vliegt. www.kraaienestschool.nl Inhoudsopgave Openbare basisschool t Kraaienest hoofdstuk onderwerp Inhoudsopgave Woord vooraf 1 De school 1.1 Acis

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Basisschool Los Hoes Hassinkborgh 16 7483 CT Haaksbergen 053-5743822 directie@bs-loshoes.nl www.bs-loshoes.nl. Jaarverslag 2013-2014

Basisschool Los Hoes Hassinkborgh 16 7483 CT Haaksbergen 053-5743822 directie@bs-loshoes.nl www.bs-loshoes.nl. Jaarverslag 2013-2014 Basisschool Los Hoes Hassinkborgh 16 7483 CT Haaksbergen 053-5743822 directie@bs-loshoes.nl www.bs-loshoes.nl Jaarverslag 2013-2014 Inleiding Samenvattend is dit jaarverslag een goed instrument om naar

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie