Jaarverslag De Werkschuit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 2014. De Werkschuit"

Transcriptie

1 - Jaarverslag De Werkschuit

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 1 Onze school Huidige situatie Openbare school De directie De visie en de praktijk Interne Communicatie Weer samen naar school Externe contacten 6 2 Onderwijskundig beleid Evaluatie beleidsvoornemens Personeelsbeleid Evaluatie beleidsvoornemens Stagiaires 9 4 De zorg voor kwaliteit 10 5 Financiën 10 6 De resultaten Inspectie Eindtoets basisonderwijs Tevredenheidspeilingen Doorstroming vervolgonderwijs Verwijzing speciaal onderwijs 11 7 Activiteiten 12 Jaarverslag openbare basisschool De Werkschuit pag. 2

3 Inleiding In het schoolplan van heeft het team van de Werkschuit zijn plannen voor de komende vier jaar uitgezet. Plannen ten aanzien van het onderwijskundige beleid, personeelsbeleid, financieel- en materieel beleid en het beleid van de kwaliteitszorg. Het bestuur en de medezeggenschapsraad zijn hiervan op de hoogte gebracht. De plannen voor het schooljaar zijn apart beschreven. Dit jaarverslag zal het afgelopen schooljaar evalueren. De goede zaken zullen we borgen; verbeterpunten zullen we meenemen in het schooljaarplan van het daarop volgende schooljaar. Jaarverslag openbare basisschool De Werkschuit pag. 3

4 1 Onze school 1.1 Huidige situatie De school telt per 1 oktober leerlingen en bestaat op dit moment uit vier onderbouw- en vier bovenbouwgroepen. Voor de komende drie jaar is de prognose: 1 oktober oktober oktober De algemene leiding is in handen van de directeur. De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg en bewaakt het zorgsysteem. De adjunct-directeur ondersteunt de directeur. Hij vervangt de directeur bij afwezigheid. Eén keer per twee weken komen de intern begeleider, de adjunct-directeur en de directeur bij elkaar. In dit overleg wordt ook de leerlingenzorg besproken. Besluitvorming op onderwijsinhoudelijk gebied vindt in principe plaats in de teamvergaderingen. De school telt 14 leerkrachten, waaronder veel parttimers en 2 onderwijsassistentes. De school heeft één conciërge. Zij richt zich op het kopiëren van lesmateriaal, klein onderhoud aan de school en keukenactiviteiten. 1.2 Openbare school De Werkschuit is een openbare school en staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst en afkomst. Onze school maakt onderdeel uit van de stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede. Het bevoegd gezag van de school ligt in handen van de stichting openbaar onderwijs. Het bestuur wordt vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur, de heer Philippe de Kort. Adresgegevens Stichting Openbaar onderwijs Wijk bij Duurstede Karel de Grotestraat 30 Postbus BB Wijk bij Duurstede 1.3 De directie Directeur: Adjunct-directeur: Anja de Leeuw Bert van Rijswijk Leerling en ouderpopulatie Op onze school hebben wij 27 leerlingen met een extra leerlingengewicht van 0.30 of De sociaal economische status (gebaseerd op het opleidingsniveau van de ouders) was als volgt:26 % Laag(vmbo of lager),43 % Midden (havo/vwo/mbo),31 % hoog (hbo, wo). 1.4 De visie en de praktijk Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk leerlingen naar een gewone basisschool gaan. Ook leerlingen met een lichamelijke-, zintuiglijke of verstandelijke beperking zijn bij ons in principe welkom. Door met elkaar naar school te gaan, samen te leven en te leren bevorder je wederzijds begrip en respect. Jaarverslag openbare basisschool De Werkschuit pag. 4

5 We willen de kinderen de gelegenheid geven zich optimaal te ontwikkelen. Dit doen we door een uitdagende leeromgeving en diverse leersituaties te creëren. Op de Werkschuit wordt gestreefd naar een sfeer waarbij iedereen zich prettig voelt en zich ten volle kan ontwikkelen. De Werkschuit is een school waar samen werken en samen leren centraal staan. Het motto in alles wat we doen is, er werk van maken. De Werkschuit maakt er werk van. is de slogan in alle uitingen. We maken werk van effectief en gevarieerd lesgeven, de sfeer, betrokkenheid, leuke activiteiten en een goede band met ouders. Onze speerpunten zijn: Effectief en gevarieerd onderwijs Goede sfeer Betrokkenheid Het is hierbij van groot belang dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich houden aan een aantal vaste leef- en werkregels. Drie basisregels hanteren we binnen de school: 1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn. 2. De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet. 3. We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen. Binnen de groep wordt gewerkt met het programma Goed voor elkaar. Dit programma hanteert de regels: 1. Ik doe mijn werk zo goed als ik kan. 2. Wat ik doe is goed voor de groep. 3. Ik zorg voor de school, het lokaal en de spullen. We werken met een enthousiast team. De leerkrachten kunnen goed samenwerken en staan open voor vernieuwingen en nascholing. Door middel van een kwaliteitszorgsysteem zorgen we ervoor dat we ons onderwijs regelmatig kritisch bekijken, bijstellen en vernieuwen. 1.5 Interne communicatie Wekelijks vindt de teamvergadering plaats. De inhoud van de vergaderingen is opgenomen in de jaarplanning en is bij aanvang van het schooljaar bij iedereen bekend. Er zijn drie soorten overleg: onderwijs inhoudelijk, organisatorisch en bouwoverleg. Tijdens het bouwoverleg wordt de leerlingbespreking gepland. Er zijn twee avondvergaderingen gepland, waarbij elk teamlid aanwezig dient te zijn. Er is één studiedag en er zijn twee studiemiddagen gepland, waarin onderwijsinhoudelijke zaken worden besproken. De agenda wordt via de mail verspreid, de notulen worden bij toerbeurt gemaakt. De voorzitter van de raad van bestuur en de vijf directeuren van de openbare scholen in Wijk bij Duurstede zijn dit jaar veertien keer bijeen geweest. Daarnaast hadden de directeuren onderling nog vergadermomenten gepland. Tijdens deze overlegmomenten werd expertise gedeeld, samenwerking bevorderd en scholing georganiseerd. De MR heeft dit jaar vijf keer vergaderd. Verschillende onderwerpen zijn uitgebreid besproken: Activiteitenplan Begroting Schoolplan Formatie Opbrengsten De leerlingenraad is dit jaar zeven keer bij elkaar geweest. Leerlingen mogen kritisch kijken naar alles wat er op school gebeurt. De leerlingenraad geeft ze de mogelijkheid voor hun belangen op te komen. Dit maakt de leerlingen mondig, verantwoordelijk en betrokken bij het schoolgebeuren. Jaarverslag openbare basisschool De Werkschuit pag. 5

6 1.6 Weer samen naar school De Werkschuit maakt deel uit van het samenwerkingsverband Wijk bij Duurstede en omstreken. Binnen dit samenwerkingsverband werken leraren, directeuren, bestuurders en anderen aan de centrale opdracht van het Weer Samen Naar Schoolbeleid: Het inrichten van een zodanige zorgstructuur dat alle leerlingen van het samenwerkingsverband de zorg krijgen die ze nodig hebben om een ononderbroken ontwikkeling te kunnen doorlopen. Jaarlijks beschrijft het samenwerkingsverband in het zorgplan het beleid dat zij voert voor het realiseren van zorg op maat voor alle leerlingen. De interne begeleiders van deze regio komen viermaal per schooljaar bij elkaar om actuele zaken op het gebied van de zorg te bespreken. De volgende onderwerpen zijn dit jaar aan de orde geweest: Passend onderwijs Handelingsgericht werken Ontwikkelingen op de scholen 1.7 Externe contacten Er is regelmatig overleg geweest met afgevaardigden van de Brede school Noorderwaard. Het gebruik van de gezamenlijke ruimten wordt hierbij besproken. Daarnaast is het naschoolse activiteitenprogramma een vast punt op de agenda. De leerlingen van groep 8 zijn doorgesproken met de ontvangende scholen van voortgezet onderwijs (Revius Wijk bij Duurstede, Schoonoord Doorn, SG Maarsbergen) Er is overleg geweest met de account manager van CED groep, de schoolbegeleider van CED groep en andere schoolbegeleiders voor specifieke cursussen. Jaarverslag openbare basisschool De Werkschuit pag. 6

7 2 Onderwijskundig beleid 2.1 Evaluatie beleidsvoornemens De beleidsvoornemens voor het schooljaar staan in het onderwijskundig jaarplan beschreven. Doelstelling van het jaarplan De doelen die we met dit plan van aanpak willen bereiken zijn: Onderwerp 1: Pedagogisch klimaat/ Regels en afspraken, de doorgaande lijn bewaken ten aanzien van de geldende regels en afspraken binnen de school. Onderwerp 2: Spelling, borgen van het spellingverbeterplan Onderwerp 3: Handelingsgericht werken/omgaan met verschillen, het denken en werken vanuit de onderwijsbehoeften van de leerlingen staat centraal. Onderwerp 4: Begrijpend lezen: het verbeteren van het begrijpend lezen in groep 5 t/m 8. Onderwerp 5: Verbeteren van de werkbeleving Onderwerp 6; ICT: verder implementeren van ParnasSys Onderwerp 7: Kids Skills: uitbreiden Kids Skills in de groepen 4 t/m 8 Onderwerp 8: Kwaliteitszorg Onderwerp 9: Cultuur in het hart van het onderwijs Naast deze doelstellingen zijn we in het schooljaar op directieniveau aan de slag gegaan met: Het opstellen van de schoolgids Het opstellen van het formatieplan Het opstellen en communiceren van het jaarverslag Het opstellen van een SMART geformuleerd jaarplan Het opstellen van het taakbeleid Het opstellen van een schoolkalender Het opstellen van een vergaderrooster Het voeren van functioneringsgesprekken / popgesprekken met alle teamleden Onderwerp 1: Regels en afspraken De doorgaande lijn is bewaakt ten aanzien van de geldende regels en afspraken binnen de school. Regelmatig heeft dit punt op de agenda gestaan en wijzen we elkaar op de afspraken. Onderwerp 2: Spelling Er zijn opnieuw twee observatierondes geweest om te kijken of volgens de les opzet van spelling wordt gewerkt. De directeur, de externe adviseur en de taalcoördinator hebben feedback gegeven op de lessen. Daarnaast zijn de afspraken vastgelegd. In maart 2014 hebben we een teambijeenkomst gehad waarbij de groepsoverzichten van spelling uitgebreid worden met de doelen en de categorieën. Onderwerp 3: Handelingsgericht werken Het opbrengstgericht werken maakt vanzelfsprekend onderdeel uit van het dagelijks handelen van het lesgevend personeel, de intern begeleider en de directeur. Het onderwijs wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. Hierbij wordt een handelingsgerichte benadering gehanteerd. Alle scholen zijn klaar voor de implementatie van het Passend Onderwijs op schoolniveau, in het verlengde van de afspraken die op regionaal niveau gemaakt zijn. We werken aan de hand van groepsoverzichten en groepsplannen. De leerkrachten maken een analyse van de resultaten op leerling- en groepsniveau De leerkrachten formuleren ambitieuze leerdoelen op leerling- en groepsniveau. De leerkrachten behalen deze leerdoelen door het toepassen van een effectieve didactiek en het afstemmen van instructie en verwerking op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De plannen worden twee keer per jaar bijgesteld en indien nodig, tussentijds geëvalueerd. Het afgelopen jaar hebben de kleutergroepen ingezet op doelgericht werken. De CED groep heeft hierin begeleid. Er wordt gewerkt met een jaarplanning en een weekplanning. Per thema wordt een leerrijke omgeving ingericht. De instructielessen vinden per groep plaats. Jaarverslag openbare basisschool De Werkschuit pag. 7

8 Onderwerp 4: Begrijpend lezen De Werkschuit werkt vanaf groep 4 met de methode Leeshuis en Nieuwsbegrip. De school heeft zich georiënteerd op een nieuwe methode voor begrijpend lezen, maar is tot de conclusie gekomen om met deze methoden verder te gaan omdat er op dit moment geen echte goede vervanger is. In het eerste jaar van het project Stap voor Stap Beter Begrijpend Lezen heeft het accent gelegen op achtergrondkennis over begrijpend lezen, het leren werken met het GRRIM-model, coöperatieve werkvormen waaronder de PALS-aanpak. In het schooljaar wordt een vervolg gegeven aan het project. Er wordt ingezet op het borgen van de bovenstaande ontwikkelpunten. Onderwerp 5: Verbeteren van de werkbeleving Een werkgroep heeft zich verdiept in de werkbeleving van het personeel Een notitie over hygiëne is door de directeuren opgesteld. In samenspraak met directeuren en de GMR is het leeftijdsbewust personeelsbeleid opgesteld. De GMR heeft hiermee ingestemd. De notitie mb.t. werkdruk is opgesteld en zal bij de GMR worden ingediend. Op schoolniveau heeft een inventarisatie plaatsgevonden m.b.t. de pauzeregeling. Op alle scholen is de problematiek rond de pauzeregeling voldoende en volgens wetgeving opgelost. Onderwerp 6: ICT Tablets in de klas Na een grondige oriëntatie, waarbij we ook gebruik hebben gemaakt van de expertise van een school uit Leusden, hebben we 20 Ipads aangeschaft. De Ipads worden ingezet in groep 3 en gebruikt om lezen en rekenen te automatiseren. Methodegebonden toetsen invoeren De leerkrachten kunnen de methode-gebonden toetsen van Taal op maat, Brandaan en Meander invoeren. Mediawijsheidlessen De lessen mediawijsheid zijn gegeven in groep 7 en 8. De bovenschoolse ICT-er heeft de mediawijslessen in groep 6 gegeven. Onderwerp 7: In de groepen 3, 4, 5, 6 en 7 wordt gewerkt met Kids Skills, een oplossingsgerichte methode om kinderen te leren op een constructieve manier hun problemen te overwinnen en ongewenste gedrag te veranderen. Dit jaar is er een start gemaakt met de lessen in de groepen 1 en 2. Onderwerp 8: Kwaliteitszorg Er zijn drie kwaliteitskaarten gescoord. Zie punt 4 en bijlage 1. Onderwerp 9: Het eerste jaar van het verdiepingsprogramma van Kunst Centraal is afgerond. Cultuureducatie heeft een vanzelfsprekende plek in ons onderwijs. Naast het Kunstmenu van Kunst Centraal, de excursies van de groepen en eigen voorstellingen is er volop aandacht geweest voor het integreren van zaakvakken met andere vakken. Dit heeft geresulteerd in een presentatieavond waar alle ouders en hun kinderen bij aanwezig waren. De doelen die daarbij gehaald zijn: De leerkrachten zijn geïnspireerd tot een didactiek die cultuureducatie en andere vakken met elkaar verbindt. De leeropbrengsten zijn hoger, zowel bij de cultuurvakken als de andere vakken. Het creatief vermogen en het creatief denken zijn gestimuleerd en vergroot. Jaarverslag openbare basisschool De Werkschuit pag. 8

9 3 Personeelsbeleid Het team van de Werkschuit bestond in uit: 13 groepsleerkrachten 2 onderwijsassistenten 1 adjunct-directeur (enige man) 1 directeur 1 conciërge Er zijn veel specialisten in het team: Rekencoördinator Taalcoördinator Leescoördinator Gedragsspecialist ICT-coördinator Intern begeleider Plusgroep coördinator Leeftijdsopbouw Gezien de leeftijdsopbouw van het team zal het komende jaar ingezet worden op het werven van jonge leerkrachten. Het ziekteverzuim was dit schooljaar 2,68%. 3.1 Evaluatie beleidsvoornemens Tijdens de besprekingen van het schoolplan hebben het team en de directie gekozen voor gezamenlijke nascholing. Wij vinden het belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen schoolbreed doorgevoerd worden. In heeft de volgende nascholing plaatsgevonden: Nascholing op schoolniveau: Twee studiedagen met de volgende thema s; Gedifferentieerde werkvormen Kids Skills Verbetertraject Spelling Opbrengsten Nascholing op individueel niveau: De BHV cursus is door vijf leerkrachten gevolgd. Eén leerkracht heeft een uitbreiding van de cursus bouwcoördinator gevolgd. Eén leerkracht heeft de gymopleiding afgerond. Eén leerkracht heeft de cursus In vertrouwde handen gevolgd. De directeur heeft een coaching opleiding gevolgd. In heeft de volgende nascholing plaatsgevonden: Nascholing op schoolniveau: Het afgelopen jaar hebben we zes studiedagen gehad met de volgende thema s; Cultuur in het hart van ons onderwijs Verbetertraject Begrijpend lezen Opbrengsten Grip op de groep Nascholing op individueel niveau: De BHV cursus is door vier leerkrachten gevolgd. Twee leerkrachten hebben de cursus In vertrouwde handen gevolgd. 3.2 stagiaires Gedurende het hele schooljaar heeft het team van de Werkschuit stagiaires van de PABO en het ROC Midden Nederland begeleid. Jaarverslag openbare basisschool De Werkschuit pag. 9

10 4 De zorg voor kwaliteit In januari 2013 zijn we overgestapt op het digitale programma WMK editie vier van Cees Bos. WMK is een instrument voor kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid. De volgende onderdelen zijn gescoord: Handelingsgericht werken Beroepshouding Didactisch handelen In bijlage 1 zijn de resultaten te bekijken. 5 Financiën In het kader van zelfbeheer ontvangen de scholen een totaalbudget, opgebouwd uit 2 componenten, t.w. een materiële bijdrage en een bijdrage personeelsbeleid. In de afgelopen jaren zijn de directies van de scholen uitvoerig geïnformeerd en voorbereid om het zgn. baten -en lastensysteem op schoolniveau te kunnen beheersen. Per 1 januari 2008 verzorgt onderwijsadministratiekantoor Groenendijk in Sliedrecht de onderwijsadministratie, dus ook de financiële administratie. Een bijkomend voordeel is dat de scholen nu digitaal kunnen beschikken over uitputtingsoverzichten en in staat zijn functionele managementrapportages op te stellen. De school heeft kreeg extra gelden van: het Oranje fonds voor het opnieuw inrichten van het plein. De ouderraad heeft extra gelden gekregen door de opbrengst van oud papier en kleding. Jaarverslag openbare basisschool De Werkschuit pag. 10

11 6 De resultaten 6.1 de Inspectie Het bevoegd gezag heeft toestemming gegeven voor rechtstreekse levering van toetsgegevens aan de inspectie door de toets leverancier (Cito). Op 28 februari heeft de inspectie de school bezocht. De inspectie concludeerde dat de kwaliteit van het onderwijs op de Werkschuit op de onderzochte onderdelen grotendeels op orde is. Het reeds aan de school toegekende basisarrangement werd gehandhaafd. Streefdoelen van de school Als streefscore hanteren wij per vak de gemiddelde vaardigheidsscore. Daar waar de inspectienormen hoger liggen dan de gemiddelde vaardigheidsscore, zijn de inspectienormen als streefscore opgenomen. Leerresultaten tussentijdse toetsen De meeste vakken scoren boven de inspectienorm en het bepaalde streefdoel. Voor de vakken die aandacht behoeven lopen verbeteringstrajecten. Daarnaast wordt daar in de groepsplannen extra aandacht aan besteed. 6.2 Eindtoets basisonderwijs Leerresultaten Eindtoets groep 8 Jaar Behaalde score Streefscore inspectienorm ,7 535,5 535, ,1 535,2 535, ,6 535,9 535,9 Conclusie: De totaalscore van de cito eindtoets is boven verwachting. Dit jaar scoren we meer dan een punt boven het landelijk gemiddelde. De score van de afgelopen drie jaar was steeds rond het landelijk gemiddelde. Dit jaar is het laatste kwartaal gewerkt aan de hand van een plan, waarbij we vooral hebben ingezet op de vakken die lager scoorden bij het cito lovs (rekenen en studievaardigheden / begrijpend lezen). Dit lijkt effect te hebben gehad. 6.3 Tevredenheidspeilingen Er zijn in geen tevredenheidspeilingen geweest. Er is wel een enquête onder het personeel van de stichting gehouden over de rust- en werktijden. Voor de Werkschuit kwamen daar geen verbeterpunten uit. 6.4 Doorstroming vervolgonderwijs Cijfers over en de doorstroom naar het Voortgezet Onderwijs De resultaten van het schooljaar De leerlingen gaan naar de volgende vormen van voortgezet onderwijs: VMBO basis/kaderberoeps negen leerlingen VMBO theoretische leerweg acht leerlingen VMBO/ HAVO twee leerlingen HAVO zeven leerlingen VWO twee leerlingen VWO tto drie leerlingen Jaarverslag openbare basisschool De Werkschuit pag. 11

12 6.5 Verwijzing speciaal onderwijs Dit schooljaar zijn er twee leerlingen verwezen naar het speciaal onderwijs. 7 Activiteitenoverzicht Diverse activiteiten zijn het afgelopen schooljaar uitgevoerd. Kinderboekenweek Algemene ouderavond: Cultuur in het hart van ons onderwijs Tiende van Wijk Yogalessen Verkeerscontroles Dag van Respect Sinterklaas Maandvieringen verzorgd door de groepen. Kerstviering: gezamenlijke maaltijd met na afloop glühwein voor de ouders Carnaval, met onze traditionele optocht en een talentenjacht Maatschappelijke stage groep 7 in het E&E gasthuis Voorleeswedstrijd Fietsenkeuring Verkeersexamen groep 7 Onderling damtoernooi EHBO examen groep 8 Sportdag: Hockeyspelen Schoolreis: De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zijn naar Schateiland geweest en de kinderen van 5 t/m 7 naar Kalkar Paaslunch Diverse excursies in het kader van ons cultureel erfgoed Schoolkamp: de leerlingen van groep 8 hebben hun schoolkamp in Bunnik doorgebracht Schoolfotograaf Avondvierdaagse Diverse sporttoernooien: hockey, korfbal, voetbal, zwemmen, schaken en dammen. Lustrumweek Eindviering met als thema: Rondvlucht de Werkschuit, presentatie Cultuur in het hart van ons onderwijs. Afscheid groep 8: musical Bedankje voor de hulpouders: Het team serveert hapjes voor de hulpouders. Jaarverslag openbare basisschool De Werkschuit pag. 12

13 Bijlage 1: Kwaliteitszorg HGW IN DE GROEP Conclusie De vragenlijst is ingevuld door bijna alle respondenten. De gemiddelde score is een 3,27. Dat is goed. Uitgebreide analyse staat in het rapport. Sterke punten Op school worden zorgbesprekingen (groepsbesprekingen) georganiseerd De leraren verwerken de verzamelde gegevens in een groepsoverzicht (groep in beeld, groepsfoto) Mogelijke verbeterpunten De leraren voeren gesprekken om zicht te krijgen op de onderwijsbehoeften van hun leerlingen Men is het eens over De leraren beschikken over voldoende signaleringsvaardigheden BEROEPSHOUDING Conclusie De vragenlijst is ingevuld door bijna alle respondenten. De gemiddelde score is een 3,45. Dat is goed. Uitgebreide analyse staat in het rapport. Sterke punten Leraren stellen zich collegiaal op Leraren voeren genomen besluiten loyaal uit Men is het eens over Leraren stellen zich collegiaal op Leraren voelen zich (mede)verantwoordelijk voor de school als geheel Leraren voeren genomen besluiten loyaal uit Bespreekpunten Leraren werken met anderen samen Leraren zijn bereid zich (voortdurend) te ontwikkelen Leraren zijn in staat te reflecteren op hun handelen DIDACTISCH HANDELEN Conclusie De vragenlijst is ingevuld door bijna alle respondenten. De gemiddelde score was een 3,19. Dat is voldoende. Uitgebreide analyse staat in het rapport. Mogelijke verbeterpunten De leraren geven de leerlingen feedback op hun leer- en ontwikkelingsproces Men is het eens over De leraren leggen duidelijk uit De leraren geven de leerlingen feedback op hun leer- en ontwikkelingsproces De leraren betrekken alle leerlingen bij de onderwijsactiviteiten Bespreekpunten De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer De leraren geven expliciet les in strategieën voor leren en denken De leraren passen verschillende werkvormen toe Jaarverslag openbare basisschool De Werkschuit pag. 13

Jaarverslag 2014 2015. Obs t baken

Jaarverslag 2014 2015. Obs t baken Jaarverslag 2014 2015 Obs t baken INHOUDSOPGAVE Inleiding 1 Onze school... 3 1.1 Huidige situatie... 3 1.2 Openbare school... 3 1.3 Het team en de formatieomvang... 4 1.4 De visie en de praktijk... 4 1.5

Nadere informatie

Jaarverslag De Werkschuit

Jaarverslag De Werkschuit - Jaarverslag 2014 2015 De Werkschuit INHOUDSOPGAVE Inleiding 1 Onze school... 3 1.1 Huidige situatie... 3 1.2 Openbare school... 3 1.3 De directie... 3 1.4 De visie en de praktijk... 4 1.5 Interne communicatie

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG - JAARVERSLAG 2016-2017 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Onze school... 3 2.1 Huidige situatie... 3 2.2 Openbare school... 3 2.3 De directie... 3 2.4 Leerling en ouderpopulatie... 3 2.5 De visie en de

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2016-2017 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2016-2017. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

jaarplan De Werkschuit 2014-2015 blz 2

jaarplan De Werkschuit 2014-2015 blz 2 Onderwijskundig jaarplan 2014-2015 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2014-2015. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Onder de Wieken Plaats : Burgh-Haamstede BRIN nummer : 07YS C1 Onderzoeksnummer : 154931 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling : 21 augustus

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. p.c.b.s. "De Arke"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. p.c.b.s. De Arke RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK p.c.b.s. "De Arke" Plaats : Burgum BRIN nummer : 09MX C1 Onderzoeksnummer : 276111 Datum onderzoek : 5 juni 2014 Datum vaststelling : 17 september 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar 2015-2016 Beleidsterrein Nadere uitleg en beschrijving 1. Leiderschap Er is per 1 februari afscheid genomen van dhr. R. Aangeenbrug als directeur. Met ingang

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

Jaarverslag en vooruitblik

Jaarverslag en vooruitblik Jaarverslag en vooruitblik 1. Onderwijs Jaarverslag schooljaar 2009-2010 BAS Coöperatief leren: Tijdens een aantal studiemiddagen heeft het team met externe begeleiding zich verdiept in verschillende coöperatieve

Nadere informatie

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team Jaarplan 2016-2017 Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Rekenen: Borgen van de rekenmethode Wizwijs voor de groepen 3 t/m 8. Inzetten van coöperatieve werkvormen Voor de groepen 1 en 2 gecijferd bewustzijn structureel

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 03YM Onderzoeksnummer : 125066 Datum schoolbezoek : 30 januari 2012 Rapport

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Pius X Plaats : Steenbergen Nb BRIN nummer : 07BP C1 Onderzoeksnummer : 275558 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 10 juli 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

Evaluatie. Schooljaar

Evaluatie. Schooljaar Evaluatie Schooljaar 2014-2015 is één van de scholen van Voorwoord Het schooljaar 2014-2015 is weer om gevlogen. De plannen voor volgend jaar worden gemaakt. Dit gebeurt natuurlijk niet zonder terug te

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan Plaats : Laren Nh BRIN-nummer : 04ZM Onderzoeksnummer : 126722 Datum schoolbezoek : 11 september 2012 Rapport

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum

Jaar School Schoolleider Datum JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar Megelsheim Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar. JAARVERSLAG

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander Plaats : Heerde BRIN-nummer : 10QT Onderzoeksnummer : 123722 Datum schoolbezoek : 29 september 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Bolderik Hank Datum: 14 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Bolderik Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd Plaats : Uithuizen BRIN-nummer : 12ED Onderzoeksnummer : 124198 Datum schoolbezoek : 29 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Akker Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 16MC Onderzoeksnummer : 124523 Datum schoolbezoek : 12 december 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 13YM Onderzoeksnummer : 127560 Datum schoolbezoek : 25 oktober 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AY Onderzoeksnummer : 124872 Datum schoolbezoek : 24 January 2012 Rapport

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg VERSLAG VOORTGANGSGESPREK 8e Montessorischool Zeeburg Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 22LE C1 Onderzoeksnummer : 291877 Datum onderzoek : 18 januari 2017 Datum vaststelling : 1 februari 2017 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017 JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017 INHOUD 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 5. Onderwerpen en prioriteiten 6. Hoe gaan we te

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BORNE

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BORNE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BORNE Plaats : Tilburg BRIN-nummer : 09UO Onderzoeksnummer : 119414 Conceptrapport verzonden op : 8 september 2010 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Rank

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Rank RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Rank Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 24NB Onderzoeksnummer : 126670 Datum schoolbezoek : 26 juni 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 10OW Onderzoeksnummer : 126401 Datum schoolbezoek : 31 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

DEEL 5: Implementatietips voor de schoolleider en de leerkracht

DEEL 5: Implementatietips voor de schoolleider en de leerkracht Excellente gespreksvoering met excellente leerlingen DEEL 5: Implementatietips voor de schoolleider en de leerkracht Deze uitgave maakt onderdeel uit van het product Excellente gespreksvoering met excellente

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

Schoolontwikkelplan

Schoolontwikkelplan Schoolontwikkelplan 2017-2018 Jaar 2017-2018 School Sint Lidwina school Directeur Linda Blok (waarnemend) tot 1 augustus, vanaf 1 augustus Annemarie Slagter-Kool. Datum 25 juni 2017 concept (sept definitief)

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Daltonschool Jan Ligthart

Jaarplan Jaarplan Daltonschool Jan Ligthart Jaarplan 2016 2017 1. Kwaliteitszorg/opbrengsten Jaarplan 2016-2017: Doelen: 1.1 r worden meerdere relevante instrumenten ingezet voor het meten van de opbrengsten. 1.2 De inhoud en het gebruik hiervan

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf. : 's-gravendeel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf. : 's-gravendeel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf Plaats : 's-gravendeel BRIN-nummer : 09FD Onderzoeksnummer : 121208 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Basisschool Het Venster Gemert

Basisschool Het Venster Gemert Jaarverslag 2014-2015 Basisschool Het Venster Gemert 1 Jaarverslag Ten behoeve van BS Het Venster Bestuur Zicht, MR Het Venster Periode Schooljaar 2014 2015 Datum 1-10-2015 Opgesteld door Ter bespreking

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 95001 Datum schoolbezoek : 23 augustus Datum

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Het Galjoen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Het Galjoen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Het Galjoen Plaats : Den Hoorn Zh BRIN-nummer : 04HY Onderzoeksnummer : 123924 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke Plaats : Westdorpe BRIN-nummer : 06ZF Onderzoeksnummer : 123619 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. De Eskampen Plaats : Peize BRIN nummer : 11IQ C1 Onderzoeksnummer : 196412 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 29 augustus 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie