of tel: of kijken op

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "email: info@devijgenboom.nl of tel: 06 1121 0470 of kijken op www.devijgenboom.nl"

Transcriptie

1 integraal coachen/training & out-of-the-box trajectbegeleiding of tel: of kijken op

2 Voorwoord In deze folder geven wij een opsomming van de trainingen en workshops, zoals wij die hebben ontwikkeld en succesvol toepassen op scholen en in instellingen voor jeugdzorg. Elke training en workshop is uniek in zijn soort. Diverse trainingen worden groepsgewijs aangeboden en uitgevoerd. Daarnaast biedt De Vijgenboom een omvangrijk programma aan individuele trainingen en begeleidingsinstrumenten. Onze trainingen hebben een dynamisch karakter. Dat wil zeggen dat ook wij van iedere sessie leren, waar nodig verbeteringen doorvoeren, en streven naar de hoogst haalbare kwaliteit. Voordat een training of workshop start, nemen wij het programma nauwgezet met de opdrachtgever door en stemmen de inhoud en aanpak geheel af op de doelgroep en het gewenste resultaat. Op elke groepstraining zetten wij twee Coach-Trainers in. Bestaat de doelgroep alleen uit meisjes dan zetten we vrouwelijke Coach-Trainers in. Bestaat de groep alleen uit jongens, dan wordt de training door twee mannelijke Coach-Trainers verzorgd. In specifieke situaties werken wij samen met andere instellingen. Als voorbeeld nemen we onze training over seksualiteit; in Amsterdam voeren wij die uit in samenwerking met de stichting Qpido.

3 Ons trainingsaanbod 1. Criminaliteit Preventie: Think Twice, Be Wise! Het verkrijgen van inzicht en bewustwording van grensoverschrijdend en anti-sociaal gedrag en dit bespreekbaar maken; Het vroegtijdig signaleren van handelingen of grensoverschrijdend gedrag dat leidt tot criminaliteit; Het verkrijgen van inzicht in, en het bewust worden en bespreekbaar maken van de algemene maatschappelijke reacties en de directe gevolgen voor de toekomst van zowel de dader als het slachtoffer en diens omgeving. Duur van de training: Deze training bestaat uit 5 modules van ca. 1,5 uur waarin de volgende thema s worden behandeld: Jeugdcriminaliteit, onderwereld, negatieve groepsdynamiek, dader versus slachtoffer, solliciteren en budgetteren; Gedrag en denkfouten, probleemaannames, helpende gedachten, keuzes maken, prioriteiten stellen, grenzen en wensen, (webcam-)sexting en grooming, kwetsbaarheid; Uitvoering: Twee trainers voor de groep; Meeting vooraf en achteraf; Toepassen van rollenspelen, filmmateriaal, casuïstiek; Groepsgrootte: minimaal 8 en maximaal 16 leerlingen; Leeftijd doelgroepen: 12 t/m 15 jaar en 16 t/m 18 jaar.

4 2. Preventietraining Seksualiteit: Learn2Love Het stimuleren van gezond seksueel gedrag aan de hand van het 6 Criteria Vlaggen-systeem Het verkrijgen van inzicht in, en het bewust worden en bespreekbaar maken van ongezond en/of grensoverschrijdend seksueel gedrag. Duur van de training: Deze training bestaat uit 5 modules van ca 1,5 uur waarin de volgende thema s worden behandeld: Mannen- en vrouwenbeeld (algemeen en verschillen tussen culturen) Wat is Liefde? Welke grenzen bestaan er en hoe pas je die toe? Wensen en keuzes maken; Het 6-criteria vlaggensysteem ; Social Media, lover boys, (webcam-)sexting en grooming, kwetsbaarheid, hygiëne, preventie; denkfouten, soa s, homoseksualiteit enz. Uitvoering: Twee trainers voor de groep; Meeting vooraf en achteraf; Toepassen van rollenspelen, filmmateriaal, casuïstiek; Demokoffer met diverse anticonceptiemiddelen Groepsgrootte: minimaal 8 en maximaal 16 leerlingen; Leeftijd doelgroepen: 12 t/m 15 jaar en 16 t/m 18 jaar.

5 3. Cognitief Sociale vaardigheid: CogSo Tip met Bootcamp training Het ombuigen van de negatieve peergroep naar positieve groepscultuur; Groepsleden leren van elkaar; Het vergroten van sociale vaardigheden en het versterken van zelfredzaamheid op belangrijke thema s zoals: wonen, opleiding en werken, bouwen aan nieuwe (positieve) netwerken en hoe deze te onderhouden. Duur van de training: Deze training behoeft maatwerk; afhankelijk van de thema s bestaat de training uit drie tot 5 modules van ca 4 uur waarin de volgende thema s kunnen worden behandeld: Denkfouten, probleemanalyses, 5-G-Schema, helpende gedachten; Omgaan met boosheid, teleurstellingen, negatieve groepsdruk, nee zeggen, alcohol en drugs, discontinuïteit, herstel dag-/nachtritme; herstel ouderlijk contact, solliciteren en budgetteren. Uitvoering: Twee trainers voor de groep; Meeting vooraf en achteraf; Toepassen van rollenspelen, filmmateriaal, casuïstiek; Groepsgrootte: minimaal 8 en maximaal 16 leerlingen; Leeftijd doelgroepen: 12 t/m 15 jaar en 16 t/m 18 jaar. Leeftijd doelgroepen: 12 t/m 15 jaar en 16 t/m 18 jaar.

6 4. Bootcamp Outdoor Sport fysieke en mentale training en coaching Het activeren en motiveren van de doelgroep, waarbij het sportieve karak Het verkrijgen van inzicht in en het bewust worden van eigen kracht en po Het stimuleren van het doorzettingsvermogen en op positieve wijze verleg Op een sportieve wijze, en bovenal op positieve uitdagende wijze de aang Duur van de training: Deze training behoeft eveneens maatwerk; afhankelijk van de thema s be breekijzer in het maken van positief contact. Sport is een ideale verbindingskatalysator bij het maken van positief conta trainen en toch veel plezier beleven. Wij activeren en motiveren de deelne dagen hen uit grenzen op positieve wijze te verleggen en bevorderen het De trainingen bestaan uit een combinatie van circuit- en krachtoefeningen omgevallen bomen, heuvels en hellingen, waterpartijen en grasvelden. Een originele en laagdrempelige wijze om zowel competitief als in teamve in het gedragspatroon te verankeren. Uitvoering: Twee trainers voor de groep; Meeting vooraf en achteraf; Toepassen van gevarieerde sport- en spelactiviteiten in combinatie met ca Groepsgrootte: minimaal 8 en maximaal 16 leerlingen; Leeftijd doelgroepen: 12 t/m 15 jaar en 16 t/m 18 jaar.

7 ter het verbindend middel vormt; sitief zelfbeeld en zelfkennis; gen van de eigen grenzen; eleerde vaardigheden verder in het gedragspatroon integreren (doen beklijven). staat de training uit modules van ca 4 uur met structureel terugkerende thema s als ct. Lekker in de buitenlucht, in een uitdagende omgeving met veel groen. Effectief mers en stimuleren hen in het ontdekken van de eigen kracht en zelfkennis. Wij doorzettingsvermogen. waarbij wij gebruik maken van alle aanwezige natuurlijke omstandigheden zoals rband in de buitenlucht actief te zijn met de bedoeling de aangeleerde vaardigheden suïstiek;

8 Presentaties en workshops voor ouders U signaleert en herkent vroegtijdig anti-sociaal gedrag dat leidt tot criminaliteit en maakt dit bespreekbaar met uw kind(eren); U signaleert en herkent vroegtijdig seksueel ongezond gedrag middels de 6-criteria-methodiek en maakt dit bespreekbaar met uw kind(eren); Wij motiveren ouders tot het structureel onderhouden van contact met school en diens zorgfunctionarissen teneinde uw kind(eren) voor ontsporen te behoeden; Wij ondersteunen en coachen bij gewenst herstel van contact tussen ouders en kind(eren) en vervullen daarin de rol van onbevooroordeeld mediator. Workshops voor docenten Wij bieden u handvatten voor het vroegtijdig signaleren en herkennen van anti-sociaal gedrag dat kan leiden tot criminaliteit; u weet hoe u hiermee om kunt gaan en hoe u dit bespreekbaar maakt. Tenslotte weet u welke wegen leiden naar benodigde hulpinstanties. Wij bieden u handvatten voor het vroegtijdig signaleren en herkennen van seksueel ongezond gedrag; u weet hoe u hiermee om kunt gaan en hoe u dit bespreekbaar maakt. Tenslotte weet u welke wegen leiden naar benodigde hulpinstanties. Wij bieden u de gelegenheid met het docententeam of als docent, samen met zijn leerlingen, deel te nemen aan de interactieve training Cognitief Sociale Vaardigheden met bootcamp-training. U leert op actieve en sportieve wijze uw coaching vaardigheden naar hoger niveau te brengen en stimuleert de samenwerking in het docententeam of tussen u en uw leerlingen. Wij bieden u de gelegenheid met het docententeam of als docent, samen met zijn leerlingen, deel te nemen aan de interactieve training Bootcamp Outdoor Sport. U leert op actieve en sportieve wijze uw coachingsvaardigheden naar hoger niveau te brengen en stimuleert de samenwerking in het docententeam of tussen u en uw leerlingen.

9 Maatwerktrainingen en -begeleiding Naast het hiervoor genoemde aanbod ontwikkelen wij maatwerktraining en begeleiding voor specifieke doelgroepen en individuele jongeren. In onze groepsgewijze aanpak richten wij ons op scholen van elk niveau. Vanaf de hoogste groepen van het basisonderwijs tot de hoogste groepen van het voortgezet onderwijs en zelfs verder. Naast scholen vormen jeugdinrichtingen een belangrijke doelgroep. Onze trainingen passen wij aan, aan het niveau van de groep en de samenstelling daarvan. Individuele begeleiding richt zich met name op personal coaching, opleiding, job coaching, wonen & werken, en het bevorderen van positieve netwerkontwikkeling. Een separaat begeleidings- en coaching traject voor ouders en gezinnen van probleemjongeren behoort eveneens tot de mogelijkheden. Ontwikkelingen Naast de hiervoor genoemde trainingen die hun sporen ruimschoots hebben verdiend, ontwikkelen wij nieuwe trainingen en workshops. Aan de hand van de ervaringen en resultaten van genoemde maatwerktrainingen ontwikkelen wij deze door en nemen we ze op in ons standaard aanbod. Voor het meest actuele aanbod verwijzen wij naar onze website: Neem contact met ons op Bent u na het lezen van deze folder benieuwd naar meer? Wilt u informatie over ons volledige trainingsaanbod, onze werkwijze en onze trainers? Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek. U vindt ons als volgt: De Vijgenboom jong gewijs per per telefoon:

10 Integraal coachen We maken samen met de deelnemer de conflictgebieden op psychosociale en maatschappelijke leefgebieden inzichtelijk. We creëren bewustwording in eigen kracht en zelfkennis. Samen maken we een plan van aanpak voor het te volgen traject en bereiken daar consensus over. We werken resultaatgericht naar het gestelde doel! Outreachend trajectbegeleiding We denken out-of-the-box en richten ons, samen met de deelnemer, op het proces en het te behalen resultaat. We werken zo toe naar proactieve netwerkontwikkeling. Dat doen we door, op laagdrempelige wijze, ondersteuning en structuur te bieden. Re-integratie Jongeren met bijzondere achtergrond begeleiden wij naar wonen, opleiding en werken en helpen hen bij het ontwikkelen en onderhouden van positieve netwerken. Belonen en bekrachtigen, psycho-educatie en empowerment vormen de rode draad bij alle trainingen, workshops en coaching trajecten. Vooraf toetsen wij de verwachtingen en achteraf meten we de resultaten. In onze trainingen maken we gebruik van PowerPoint presentaties, filmfragmenten, casuïstiek en rollenspel. Speciale aandacht besteden we aan (negatieve) peergroups, anti-sociaal gedrag, weerbaarheid en de invloed en het gebruik van social media. Presentaties voor ouders/verzorgers Wij helpen u bij het vroegtijdig herkennen van signalen van grensoverschrijdend gedrag. Wij rijken u handvatten aan voor wat u zelf kunt doen om het gedrag van uw kind positief te beïnvloeden. We bieden passende ondersteuning bij leerprocessen en helpen u bij het (herstellen van) het contact tussen u en uw kind. Daarnaast leggen wij u uit welke voordelen u heeft bij structureel contact met de school, de zorgcoördinator en maatschappelijk werker en helpen u daarbij. Presentaties en workshops docenten: Scholen zijn belangrijk voor jongeren om hen voor te bereiden op hun positie in de maatschappij. iedere jongere komt tenslotte in aanraking met deze maatschappelijke instelling. Wij bieden diverse presentaties en workshops voor docenten. Daarmee willen we de sociale aandachtspunten, de rol van ouders en school, en het eigen normatieve handelen en benaderen breed bespreekbaar maken. Op uitdagende wijze richten wij de focus op de risicofactoren. Voor meer info omtrent coaching/training en trajectbegeleiding, workshops of presentaties kunt u contact met ons opnemen via: of tel: of kijken op

DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij jongeren nodig?! 4 Praktische informatie 5 Het

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn 2015 Opleidingsgids Zorg en Welzijn Samen werken aan ontwikkeling Inleiding Wie is WerkendLeren WerkendLeren is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Door praktijkgeïntegreerd

Nadere informatie

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STEVIGE STAP TRAINING 1 stevige stap training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STEVIGE STAP TRAINING 3 INFORMATIE BROCHURE STEVIGE STAP TRAINING

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Leiderschap in je community GETALENTEERDE MAAR KANSARME JONGEREN LEREN EEN SOCIAAL PROJECT OPZETTEN

Leiderschap in je community GETALENTEERDE MAAR KANSARME JONGEREN LEREN EEN SOCIAAL PROJECT OPZETTEN Leiderschap in je community GETALENTEERDE MAAR KANSARME JONGEREN LEREN EEN SOCIAAL PROJECT OPZETTEN 2012 2014 Wie? Che Amigo is een dynamische stichting die zich sinds 2007 inzet voor beter onderwijs en

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Behandelvisie JJC. Duidelijk en flexibel. Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus

Behandelvisie JJC. Duidelijk en flexibel. Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus Behandelvisie JJC Duidelijk en flexibel Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1 Onze pijlers 3 1.1 Missie en Visie 4 2 Onze behandelvisie 4 3 Goed beginnen: aansluiten

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Cursusaanbod en trainingen Verder College. ZorgCoöperatie Brabant U.A. Editie: Zuidoost-Brabant KLEINSCHALIG KWALITEIT KEUZEVRIJHEID

Cursusaanbod en trainingen Verder College. ZorgCoöperatie Brabant U.A. Editie: Zuidoost-Brabant KLEINSCHALIG KWALITEIT KEUZEVRIJHEID 2015 2016 aanbod en trainingen Verder College Editie: Zuidoost-Brabant ZorgCoöperatie Brabant U.A. KLEINSCALIG KWALITEIT KEUZEVRIJEID Voor u ligt de tweede editie van het jaarprogramma van het Verder

Nadere informatie

ggz- en verslavingspreventie

ggz- en verslavingspreventie productcatalogus ggz- en verslavingspreventie Productcatalogus GGZ- en Verslavingspreventie Voorwoord Met veel genoegen bieden wij u de productcatalogus GGZ- en Verslavingspreventie aan. Wij zijn trots

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving. CVD Echte Mannen

Methodiekbeschrijving. CVD Echte Mannen Methodiekbeschrijving CVD Echte Mannen 2 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is CVD Echte Mannen? 5 1. CVD Echte Mannen in vogelvlucht 7 1.1 Waarom met CVD Echte Mannen aan de slag? 7 1.2 De aanleiding: probleem

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding & Jobcoaching 2 Inhoudsopgave Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Inleiding blz. 4 Kennismakingsgesprek blz. 6 Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)

Nadere informatie

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl Blz. Voorwoord

Nadere informatie

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl Blz. Voorwoord

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Menukaart. overzicht van het hulpverleningsaanbod van Fier Fryslân - 2010

Menukaart. overzicht van het hulpverleningsaanbod van Fier Fryslân - 2010 Menukaart overzicht van het hulpverleningsaanbod van Fier Fryslân - 2010 Waarom deze Menukaart? Kinderen, jongeren en volwassenen die te maken hebben (gehad) met (de gevolgen van) geweld in de privésfeer

Nadere informatie

Inleiding. Aanbod CJG. opvoedondersteuning en opgroeiondersteuning. Overzicht aanbod CJG Pijnacker-Nootdorp t.b.v. beroepskrachten

Inleiding. Aanbod CJG. opvoedondersteuning en opgroeiondersteuning. Overzicht aanbod CJG Pijnacker-Nootdorp t.b.v. beroepskrachten Inleiding Aanbod CJG opvoedondersteuning en opgroeiondersteuning Overzicht aanbod CJG Pijnacker-Nootdorp t.b.v. beroepskrachten Inleiding Beste CJG-partner, Een belangrijke doelstelling van het Centrum

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl b&t onderwijs 2014 2015 Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl INHOUD DOEN WAT WERKT I II III IN HET ONDERWIJS Trainingsschema Algemene Informatie Onze Trainers 01 Verbeteren Leerklimaat

Nadere informatie

Activiteiten speciaal voor jongeren

Activiteiten speciaal voor jongeren en speciaal voor jongeren 3.7 Zorgadviesteams Consultatie van het zorgadviesteam (ZAT) aan ROC s en instellingen voor voortgezet onderwijs. De zorgadviesteams werken op ROC s en het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

OVERZICHT TRAININGEN

OVERZICHT TRAININGEN OVERZICHT TRAININGEN 2 INHOUD INLEIDING... 5 VISIE OP LEREN... 6 REFLECTIE IS HET HART VAN DE VRIJWILLIGERSACADEMIE... 6 TRAININGSAANBOD... 6 KWALITEIT... 7 LEERDOELEN EN DE PRAKTIJK... 7 OVERZICHT IN

Nadere informatie

Aanbod OSA t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015

Aanbod OSA t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015 Aanbod t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015 I www.osa-amsterdam.nl 1 Inhoudsopgave Leren Solliciteren (groep)... 3 Leren solliciteren & succesvol op weg naar nieuw werk... 4 (combinatie groep/individueel)...

Nadere informatie

Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool +

Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool + Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool + ondersteuning: Vitaliteitsportal Aanbieders producten

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie