Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Financiële gevolgen van uittreding gemeente Ferwerderadiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Financiële gevolgen van uittreding gemeente Ferwerderadiel"

Transcriptie

1 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Financiële gevolgen van uittreding gemeente Ferwerderadiel Opdrachtgever: Gemeente Ferwerderadiel/Dienst SoZaWe NWF p/a de heer Hans Steen Postbus ZS Ferwert Auteurs: Mevrouw mr. L. Diependaal De heer M. Loman Review: De heer M.E. Pot De heer P.Rienks RA Versie: 2.0 Datum: 26 november 2013

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Situatieschets Organisatorische impact Financiële impact Advies Bijlage 1 Arbeidsrechtelijk kader Bijlage 2 Geïnterviewden Bijlage 3 Gebruikte documenten

3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Ferwerderadiel werkt aan verregaande samenwerking in de regio Noord- Oost Friesland. In het verlengde daarvan oriënteert de gemeente zich op een aansluiting bij de sociale dienst in deze regio. Op dit moment is de gemeente aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (verder: de Dienst). Als de gemeente besluit de samenwerking met de Dienst te beëindigen, treedt artikel 27 van de GR in werking. Dit artikel bevat de bepalingen over uittreding van gemeenten uit de Dienst. In het artikel is onder andere bepaald dat aan een onafhankelijke externe deskundige bindend advies gevraagd wordt over de financiële schade die samenhangt met de uittreding. U hebt ons gevraagd hierover het advies uit te brengen. 1.2 Onderzoeksvraag De opdracht is als volgt geformuleerd: 1. Onderzoek de effecten op de Dienst van uittreding door de gemeente Ferwerderadiel. Deze beschrijving leidt tot het in kaart brengen van de financiële schade die aan de Dienst wordt toegebracht en die conform artikel 27 lid 7 in rekening wordt gebracht aan de gemeente Ferwerderadiel. 2. Het onderzoek resulteert in een bindend advies voor de Dienst en de gemeente zoals genoemd in lid 8 van artikel 27. De gezamenlijke opdrachtgevers voor het onderzoek zijn het algemeen bestuur van de Dienst en het college van B&W van de gemeente Ferwerderadiel, waarbij de gemeente als penvoerder optreedt. 1.3 Onderzoeksaanpak Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen hebben wij het hieronder afgebeelde onderzoekskader gehanteerd. Het kader wordt door Deloitte toegepast bij de vormgeving en aanpassing van samenwerkingsverbanden en bevat de daarbij relevante aspecten. Omgekeerd geldt dat bij een uittreding dezelfde aspecten moeten worden geraakt om de impact van de uittreding van een gemeente te bepalen. Deze impact wordt vervolgens vertaald naar financiële consequenties. Met andere woorden, het kader is ondersteunend bij het in kaart brengen van de gevolgen van uittreding en de daarbij behorende financiële gevolgen. Een beknopte beschrijving van de aspecten uit het onderzoekskader: Taken: impact op het takenpakket van de Dienst. Juridisch: bestuursrechtelijke (de GR), ondernemingsrechtelijke (contracten, activa en passiva) en arbeidsrechtelijke aspecten (arbeids- en ambtenarenrecht). Financiering en kosten: impact op de financierings- en kostenstructuur (gemeentelijke bijdragen, begroting en de balans). Processen: impact op de processen binnen de Dienst in relatie tot het takenpakket; Informatie: overdracht van cliëntdossiers. 3

4 Personeel: vanuit de taken en processen de impact bepalen op de benodigde personele capaciteit, het bepalen van wachtgeldverplichtingen en overige personele verplichtingen in relatie tot de uittreding. Huisvesting: impact op de huisvesting van de Dienst. Figuur 1: onderzoekskader Het in kaart brengen van de financiële impact aan de hand van bovenstaande invalshoeken en het uitbrengen van een advies hierover is in belangrijke mate gebaseerd op feiten en onderbouwde inschattingen. Basis is dat onze constateringen dienaangaande met beide opdrachtgevers worden besproken. Onze werkwijze is dat een bindend advies alleen van betekenis als beide partijen adequaat zijn geïnformeerd over onze onderzoeksresultaten en daarop ook hebben kunnen reageren. In ons uiteindelijke advies spelen daarnaast elementen van redelijkheid en billijkheid een rol. De uitvoering van het onderzoek heeft plaats gevonden in vier fasen. De informatie die benodigd is voor het uitwerken van het advies wordt verkregen uit desk research en interviews. De fasen zijn als volgt: Fase 1: Verzamelen van feitenmateriaal door middel van deskresearch en interviews en het maken van een analyse vanuit de bovengenoemde invalshoeken. In bijlage 2 is een lijst met geïnterviewden opgenomen.in bijlage 3 is de lijst met de ter beschikking gestelde en gebruikte brondocumentatie opgenomen. Fase 2: Inventariseren van standpunten en het horen van betrokken partijen door middel van 1) een interview met een vertegenwoordiging van het algemeen bestuur van de Dienst en 2) een interview met een vertegenwoordiging van de gemeente Ferwerderadiel. Fase 3: Verdiepende analyse op basis van de input uit fase 1 en 2 en het afstemmen van de verzamelde feiten met de Dienst. Fase 4: Opstellen van een eindrapportage over de financiële schade inclusief een advies. Rapportage en advies zijn door ons besproken met de opdrachtgevers. 1.4 Leeswijzer In dit hoofdstuk zijn de opdracht en de aanpak beschreven. Hoofdstuk 2 bevat een situatieschets. In de hoofdstukken 3 en 4 worden onze bevindingen ten aanzien van de afzonderlijke onderdelen uit het onderzoekskader beschreven. In het laatste hoofdstuk (5) zijn onze bevindingen vertaald naar een advies. 4

5 2. Situatieschets 2.1 Aanleiding en achtergrond De gemeente Ferwerderadiel heeft in 2013 aangekondigd uit de GR te willen treden. Als de raad van de gemeente hier formeel toe besluit, gaat de uittreding per 1 januari 2015 in. De gemeente heeft aangegeven dat dit een stap is die logischerwijs samenhangt met de oriëntatie van de gemeente Ferwerderadiel op het Noordoosten van Friesland. Deze oriëntatie houdt in dat wordt onderzocht op welke wijze een verregaande ambtelijke samenwerking met de gemeenten in die regio tot stand kan komen. In dit kader is de gemeente Ferwerderadiel aan het verkennen op welke wijze aansluiting kan worden gezocht bij de sociale dienst in die regio, WIZ DanDon. De gemeente Ferwerderadiel heeft daarbij aangegeven niet te willen wachten op de herindelingen die in Noord-Friesland waarschijnlijk plaats gaan vinden, naar huidige verwachting per 1 januari Het moment van herindeling zou een natuurlijk moment zijn om de Dienst te verlaten. De voorgenomen vorming van de gemeente Westergo en de voorgenomen fusie van Leeuwarderadeel met de gemeente Leeuwarden heeft immers naar alle waarschijnlijkheid tot gevolg dat de Dienst dan een andere samenstelling van de deelnemende gemeenten krijgt of wellicht zelfs ophoudt te bestaan. Hierover valt op dit moment echter nog niet met zekerheid iets te zeggen. De reden dat Ferwerderadiel niet op dit moment wil wachten is dat de transitie in het kader van de 3 decentralisaties in 2015 is gepland. De gemeente wil deze transitie doorlopen met de sociale dienst en de regio waarmee ze in de toekomst verder gaat. De context van de 3 decentralisaties en het vooruitzicht van herindelingen betekent voor de Dienst dat de omgeving aan het veranderen is. Vanuit het Dagelijks Bestuur van de Dienst is aangegeven dat het daarom noodzakelijk is dat alle deelnemende gemeenten (8 in totaal) er gezamenlijk de schouders onder zetten om de Dienst voor te bereiden op de toekomst. Daarom wordt het als jammer ervaren dat de gemeente Ferwerderadiel nu voornemens is uit de Dienst te treden. Echter, nu dat duidelijk is wordt het belangrijk gevonden dat zo snel mogelijk duidelijkheid ontstaat over het moment van uittreding, zodat de overige gemeenten en de Dienst verder kunnen. 2.2 Analyse van de sitiuatie Gemeenten zijn in beweging. Samenwerking en fusie zijn daarbij belangrijke ontwikkelingen. Onder druk van bezuinigingen en de aanstaande decentralisatiemaatregelen ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en worden bestaande aangepast of ze verdwijnen zelfs. Ook verregaande samenwerking tussen gemeenten in de vorm van ambtelijke fusie of herindeling worden door veel gemeenten verkend met het oog op de positiebepaling voor de toekomst. Ook in het noorden van Friesland zijn deze ontwikkelingen gaande. Deze worden door alle deelnemende gemeenten en de Dienst ervaren. De gemeenten zijn hun positie aan het bepalen met het oog op herindeling en (verregaande) samenwerking in de regio. Daarnaast bereiden zij zich voor op de 3 decentralisaties, waarbij de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo en de Participatiewet de grootste impact hebben op de Dienst. Het voornemen van Ferwerderadiel om uit de GR te treden past binnen de geschetste ontwikkelingen. Hieronder gaan wij nader in op wat het uittreden van een gemeente in hoofdlijnen betekent voor een GR, in dit geval een sociale dienst. 5

6 Een relatie met twee gezichten De relatie van de gemeente Ferwerderadiel met de Dienst kent duidelijk twee gezichten: de gemeente is afnemer van De Dienst en is tegelijkertijd bestuurder van de Dienst. In de rol van afnemer neemt de gemeente Ferwerderadiel een aantal diensten af die de Dienst uitvoert. Artikel 5 van de GR geeft weer welke diensten dat zijn. Uittreding van Ferwerderadiel betekent dat de Dienst deze taken voor Ferwerderadiel niet meer hoeft uit te voeren, omdat de gemeente deze diensten elders gaat afnemen of eventueel deels zelf gaat uitvoeren. In de rol van bestuurder is de gemeente Ferwerderadiel vertegenwoordigd in het bestuur van de Dienst, via het algemeen of het dagelijks bestuur. De gemeente Ferwerderadiel is als bestuurder onder andere verantwoordelijk voor het beleidsplan (artikel 20 GR), de begroting (artikel 22 GR) en het toezicht op het functioneren van de Dienst (artikel 13 GR). Uittreding van de gemeente heeft gevolgen ten aanzien van deze verantwoordelijkheidsgebieden. Ferwerderadiel draagt als bestuurder dan ook een verantwoordelijkheid in de afwikkeling van de gevolgen van uittreding. Als beide rollen aan elkaar worden verbonden kan worden gesteld dat de uittreding van Ferwerderadiel betekent dat het aantal cliënten van de Dienst afneemt, dat dit gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van de Dienst en dat de gemeente verantwoordelijkheid draagt voor een goede afwikkeling van deze gevolgen. Voor vrijwel iedere organisatie geldt dat de afname van het aantal cliënten (op termijn) gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering. Bij de directe, cliënt gerelateerde, processen is dit evident. Ten aanzien van de overheadactiviteiten ligt dit gecompliceerder. Anderzijds zouden wij van een sociale dienst, waar cliëntenaantallen nu eenmaal kunnen fluctueren, verwachten dat de bedrijfsvoering een zekere mate van flexibiliteit kent om toe- en afname van het aantal cliënten op te kunnen vangen. Het organiseren van deze flexibiliteit is een verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten, waaronder Ferwerderadiel, vertegenwoordigd in het bestuur van de GR. Ondernemersrisico Onze bovenstaande opmerking inzake de veronderstelde flexibiliteit van de Dienst verwijst naar het ondernemersrisico waar de Dienst en het bestuur rekening mee dienen te houden. Dit risico houdt onder andere in dat het werkaanbod voor de Dienst kan fluctueren en dat zich altijd de situatie voor kan doen dat een gemeente uittreedt. Beides situaties hebben gevolgen voor de bedrijfsvoering van de Dienst. De veronderstelling bij samenwerking is dat de collectiviteit van gemeenten schaalvoordelen ten aanzien van de bedrijfsvoering met zich meebrengt. Deze voordelen komen onder druk te staan als een gemeente uittreedt. De Dienst zal in onze optiek in zekere mate rekening moeten houden met dit risico. De Dienst kan in dit kader beschikken over onderstaande instrumenten. Artikel 27 van de GR bevat een bepaling dat een uittredende gemeente een jaar opzegtermijn heeft. Wij leiden hieruit af dat de GR dit jaar nodig heeft om zich voor te bereiden op eventueel noodzakelijke aanpassingen in de organisatie. Daarnaast kent de Dienst een reserve uitvoeringskosten die wordt ingezet voor het opvangen van lasten voor herstructurering, optimaliseren, innoveren en structureren van werkprocessen (jaarrekening 2012). 6

7 3. Organisatorische impact Dit hoofdstuk bevat onze bevindingen ten aanzien van de gevolgen van de uittreding. In dit hoofdstuk gaan wij in op alle aspecten als weergegeven in onderstaand figuur, inclusief de financiële impact. Het onderdeel financiering en kosten uit het onderzoekskader wordt in het volgende hoofdstuk behandeld. Figuur 2: onderzoekskader hoofdstuk Juridisch Bij de uittreding zijn er bestuursrechtelijke, ondernemingsrechtelijke en arbeidsrechtelijke aspecten. De arbeidsrechtelijke aspecten worden besproken in paragraaf 3.3 Personeel. De overige onderdelen worden hieronder besproken. Bestuursrechtelijk De uittreding van Ferwerderadiel brengt een aantal praktische aandachtspunten met zich mee met betrekking tot het bestuursrechtelijk kader waarbinnen de Dienst werkt. Per datum van de uittreding dient er een actuele Gemeenschappelijke Regeling van toepassing te zijn. In de meest recente versie, die ingegaan is op 31 januari 2012, staat in artikel 1 en de ondertekening: Aldus besloten door, de gemeente Ferwerderadiel nog genoemd. Deze ondertekening dient te vervallen. Aan deze aanpassing zijn geen substantiële kosten verbonden. Het mandateringsbesluit van 9 februari 2013, waarin de gemandateerde bevoegdheden aan functionarissen binnen de Dienst zijn vastgelegd, hoeft niet te worden aangepast, omdat hierin geen verwijzingen naar de gemeente Ferwerderadiel in zijn opgenomen. Wel kan het noodzakelijk zijn de lijst met geautoriseerde medewerkers aan te passen indien er wijzigingen in het personeelsbestand zijn. Aan deze aanpassing zijn geen substantiële kosten verbonden. De inwoners van de gemeente krijgen te maken met een nieuwe organisatie die namens de gemeente de dienstverlening in het sociale domein verzorgt. De communicatie hierover dient tussen de Dienst en de gemeente te worden afgestemd. Verder moeten er goede afspraken worden gemaakt voor de afhandeling van lopende bezwaar- en beroepszaken inzake cliënten van de gemeente 7

8 Ferwerderadiel. Door de Dienst is geschat dat hiermee 40 uur zijn gemoeid. Bij een uurtarief van 50,00 zou het dan gaan om eenmalig. Ondernemingsrechtelijk De Dienst sluit als een zelfstandige instelling contracten af met diverse partijen. Deze contracten vallen onder het ondernemingsrecht. Ook hier geldt een aantal praktische aandachtspunten. De Dienst heeft raamovereenkomsten afgesloten met instellingen inzake de uitvoering van participatietaken en de Wmo. Hierbij heeft de Dienst zich niet vastgelegd op aantallen cliënten.het sceanrio van het uittreden van gemeenten is in de contracten is geregeld. Derhalve hoeven de contracten als gevolg van de uittreding niet te worden aangepast. De contracten met de overige leveranciers, waarvan Centric veruit de belangrijkste is, kennen voor zover bekend geen boetebepalingen die samenhangen met het afnemen van minder diensten, in dit geval als gevolg van het uittreden van een gemeente. 3.2 Processen en taken Het uittreden van de gemeente Ferwerderadiel betekent dat de gemeente geen diensten meer afneemt van de Dienst. Het wegvallen van cliënten heeft impact op de organisatie van de Dienst. Het werkaanbod neemt immers af. In deze paragraaf is de impact hiervan in kaart gebracht op basis van productiegegevens van de Dienst (cijfers 2013). In onderstaande tabel is weergegeven wat het aandeel van de cliënten van Ferwerderadiel is binnen het totale cliëntenbestand van de Dienst. De cliënten zijn verdeeld over de 3 programma s van de Dienst (Inkomen, Minimaregelingen en Wmo). Aantal Ferwerderadeel Aandeel Ferwerderadeel Programma Aantal totaal Programma Inkomen Uitkering WWB ,5% Overige uitkeringen ,2% Totaal inkomen ,9% Programma Minimaregelingen ,2% Programma WMO Voorzieningen ,4% Huishoudelijke hulp ,9% Totaal ,7% Tabel 1: impact uittreding op aantal cliënten Het overzicht geeft weer dat de gemeente Ferwerderadiel cliënten heeft bij de Dienst op een totaal van cliënten. Dit betekent dat de Dienst bij uittreding 8,7% van de cliënten verliest. 3.3 Personeel Voor het in kaart brengen van de financiële impact als gevolg van de uittreding van de gemeente Ferwerderadiel, is het van belang om de gevolgen voor het personeel te bepalen. In dit kader is de benodigde personele capaciteit in samenhang met het lagere werkaanbod onderzocht, inclusief de (mogelijke) arbeidsrechtelijke en financiële gevolgen. 8

9 Analyse personele capaciteit Op 1 juni 2013 is 97,33 fte werkzaam bij de Dienst. De functies van 59,15 fte hangen rechtstreeks samen met de cliënten van de Dienst. De afname van het aantal cliënten als gevolg van de uittreding heeft directe gevolgen voor het werkaanbod voor dit deel van het personeel. Rekening houdend met een aandeel van 8,7% van de gemeente Ferwerderadiel in het cliëntenbestand van de Dienst, leidt de vermindering van het aantal cliënten tot omgerekend 5,17 fte aan boventalligheid (8,7% van de directe formatie van 59,15 fte). Uit ons interview en de mailcorrespondentie met de Dienst is gebleken dat deze impact betrekking heeft op onderstaande dertien functies binnen de Dienst. Functie 1. Casemanager WMO 2. Medewerkers voorzieningen administratie 3. Casemanager 4. Claimbeoordelaar 5. Junior casemanager 6. Casemanager rechtmatigheid 7. Procesondersteuner 8. Medewerker terugvordering en verhaal 9. Medewerker uitkeringen administratie 10. Medewerker debiteurenadministratie 11. Medewerker bezwaar & beroep 12. Medewerker bijzondere controle 13. Medewerker DIV Tabel 2: 13 functies waarop uittreding impact heeft Er van uitgaande dat deze functies proportioneel getroffen worden door het wegvallen van de cliënten van Ferwerderadiel, zal de gemiddelde impact bij uittreding hierdoor 0,4 fte per functie (5,17 gedeeld door 13 functies) bedragen. In een aantal van bovengenoemde functies zijn de werkzaamheden verdeeld naar gemeenten. In deze functies is de impact van de uittreding op de capaciteit nauwkeurig te bepalen. Zo voert een aantal medewerkers hun werkzaamheden volledig of gedeeltelijk uit voor de gemeente Ferwerderadiel, zoals opgenomen in de onderstaande tabel. Functie Casemanager WMO Casemanager Casemanager rechtmatigheid Medewerker uitkeringen administratie Toelichting Eén medewerker (1,00 fte) werkt bijna volledig voor de gemeente Ferwerderadiel. Twee (1,00 en 0,78 fte) medewerkers zijn deels werkzaam voor de gemeente Ferwerderadiel. Een medewerker (0,89 fte) werkt deels voor de gemeente Ferwerderadiel. Eén medewerker (0,89 fte) verricht grotendeels het werk voor gemeente Ferwerderadiel. Tabel 3: medewerkers die rechtstreeks taken uitvoeren voor Ferwerderadiel Op basis van bovenstaande tabel kan worden gesteld dat voor de bovengenoemde aantallen fte per functie, in ieder geval sprake zal zijn van (gedeeltelijke) boventalligheid na uittreding. Een mogelijke oplossing is dat de gemeente Ferwerderadiel de betreffende formatie meeverhuist. Daarnaast zijn in een aantal functies medewerkers met een tijdelijke aanstelling, gedetacheerden en medewerkers via een payrollonderneming werkzaam bij de Dienst. Deze flexibele schil hebben wij betrokken in de analyse van de mogelijkheden die de Dienst heeft de formatie af te stemmen op de afname van het werkaanbod. Hierbij is het 9

10 uitgangspunt dat medewerkers met een vaste aanstelling een grotere rechtsbescherming genieten dan flexibele medewerkers (zie bijlage 1, Arbeidsrechtelijk kader). In onderstaand overzichten (tabel 4) is de flexibele schil van de Dienst opgenomen tot en met 31 december Hieruit blijkt dat deze 11,34 fte bedraagt. Hierbij dient wel de kanttekening te worden geplaatst dat de tijdelijkheid mede is ingegeven vanwege ziekte of andere redenen om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen. In het bovenste deel van de tabel is aangegeven in welke van bovengenoemde dertien functies (zie tabel 2) sprake is van flexibele inzet. Uit de tabel blijkt dat het hier om 6,34 fte gaat. Het onderste deel van de tabel geeft de overige functies weer die tijdelijk worden ingevuld. a) Overzicht flexibele schil in de 13 functies met impact Functie Omvang (fte) Einddatum laatste contract Vorm tijdelijkheid Reden (indien bekend) Casemanager 0, Payrolling Extra werk Claimbeoordelaar 1, Detachering Extra werk Medewerker uitkeringen administratie 1, Detachering Vacature invulling 0, Tijdelijke aanstelling Procesondersteuner 0, Detachering Pastiel Medewerker debiteurenadministratie 0, Payrolling Reguliere fte plaats Casemanager rechtmatigheid 0, Tijdelijke aanstelling Totaal 6,34 b) Overzicht flexibele schil overige functies Functie Baliemedewerker Omvang (fte) Einddatum laatste contract Vorm tijdelijkheid Reden (indien bekend) 0, Tijdelijke aanstelling 0, Tijdelijke aanstelling Medewerker communicatie 0, Tijdelijke aanstelling Medewerker financiele administratie 1, Tijdelijke aanstelling Medewerker applicatiebeheer 0, Tijdelijke aanstelling Beleidsmedewerker 0, Payrolling Projectwerkzaamheden Huismeester 1, Payrolling Totaal 5,00 Totaal flexibele schil 11,34 Tabel 4: overzicht flexibele schil Uit de analyse van de personele capaciteit die direct wordt beïnvloed door de uittreding kunnen de volgende conclusies worden getrokken: De impact op de capaciteit is 5,17 fte aan boventalligheid. De impact heeft betrekking op 13 functies, gemiddeld is 0,4 fte per functie boventallig. Binnen de betreffende formatie zijn er drie mogelijkheden de boventalligheid te beperken: 1. De eerste mogelijkheid is het meeverhuizen van de formatie die rechtstreeks voor Ferwerderadiel werkt naar die gemeente. Daarbij is het wel de vraag of op deze wijze kwantitatief en kwalitatief voldoende formatie meeverhuisd kan worden. Zo is het niet waarschijnlijk dat op deze wijze tot de volledige 5,17fte wordt gekomen en kunnen inhoudelijk maar 4 van de 13 functies worden meeverhuisd. 2. De tweede mogelijkheid is het benutten van de flexibele schil om de impact van de 5,17 fte terug te brengen. Er zijn 6 van de 13 functies flexibel ingevuld. Als 10

11 wordt gerekend met het gemiddelde van 0,4 fte per functie boventallig, kan binnen de flexibele schil met 2,4 fte (6 x 0,4) worden gereduceerd. Dan resteert een boventallige formatie van 5,17 minus 2,4 fte = 2,77 fte. Getalsmatig biedt de flexibele schil van 6,34 fte voldoende ruimte om de volledige 5,17fte op te vangen, echter kwalitatief kunnen er beperkingen zijn om met medewerkers tussen functies te schuiven. Mogelijk kan dit met inwerken/scholing worden opgelost. Tevens dient rekening te worden gehouden met de reden waarom een medewerker via een payrolling- of detacheringsconstructie werkzaamheden verricht voor De Dienst. 3. Een combinatie van beide: het afbouwen van de flexibele schil in combinatie met het meeverhuizen van medewerkers. In deze mogelijkheden worden overigens niet alle 13 functies geraakt waarop de uittreding impact heeft. Voor de functies Medewerker Voorzieningen Administratie, Junior Case Manager, Medewerker Terugvordering en Verhaal, Medewerker Bezwaar en Beroep, Medewerker Bijzondere Controle en Medewerker DIV geldt dat er geen medewerkers zijn die (deels) rechtstreeks voor Ferwerderadiel werken of onderdeel zijn van de flexibele schil. Eventueel kan ook de overige flexibele schil van 5 fte worden betrokken in het oplossen van de knelpunten. Echter ook hier geldt dat er kwalitatief beperkingen kunnen zijn om met medewerkers tussen functies te schuiven. Analyse financiële schade De potentiële financiële impact van de uittreding met betrekking tot het directe personeel hangt samen met de kosten van eventueel ontslag van personeel. Wij hebben daarbij en berekening gemaakt op basis van de genoemde 5,17 fte als maximaal scenario, voor het geval dat de afbouw van de flexibele schil en het meeverhuizen niet kan worden toegepast.. Het is op dit moment niet mogelijk het afspiegelingsbeginsel (zie bijlage 1) te gebruiken voor het bepalen van de financiële impact, omdat de impact per (uitwisselbare) functie niet volledig kan worden bepaald. Om deze reden is de financiële impact berekend over een gemiddeld maandsalaris, een gemiddeld aantal dienstjaren, een gemiddelde arbeidsduur en een gemiddelde maximale duur WW. Deze gemiddelden zijn berekend op basis van de eerdergenoemde 13 functies. Hierdoor wordt vooralsnog geen invulling gegeven aan het juridisch kader, maar is het berekenen van de financiële schade onder de huidige omstandigheden het meest nauwkeurig. In onderstaand overzicht worden de gemiddelden inzichtelijk gemaakt. > Gemiddelden t.a.v. personeelsbestand de Dienst Een gemiddelde medewerker heeft een aanstelling van 0,84 fte, is 9 jaar in dienst en is 48 jaar oud. Gemiddeld salaris per maand (1 fte) Gemiddeld salaris per maand (0,84 fte) Gemiddeld salaris voor WW + vakantietoelage en eindejaarsuitkering (1 fte) Gemiddeld aantal dienstjaren (peildatum 1 januari 2013) 9 Gemiddeld fte 0,84 Gemiddelde leeftijd 48 Gemiddelde maximale duur WW in maanden 30 Gemiddelde maximale duur nawettelijke WW in maanden 17 Tabel 5: basisgegevens financiële schade > Van-werk-naar-werk-traject Het VWNW-traject is van toepassing op een medewerker die boventallig wordt verklaard en een dienstverband heeft van 2 jaar of langer bij dezelfde gemeente. Vanwege het feit dat een medewerker bij De Dienst een gemiddeld dienstverband heeft van 9 jaar, zal het VWNW-traject van toepassing zijn. De duur van het VWNW-traject is vanaf de boventalligheidsverklaring maximaal 2 jaar. In deze periode zal de werkgever het salaris 11

12 van de medewerker moeten doorbetalen. Daarbij zijn zowel de werkgever als de medewerker verantwoordelijk om ander werk te vinden voor de medewerker. Daarnaast geldt ten behoeve van het VWNW-traject een budget van maximaal per medewerker. Dit budget kan worden aangewend voor coaching, opleiding en training. > Duur en hoogte WW-uitkering Ten tweede is het van belang de duur van de WW-uitkering te bepalen. Indien een medewerker voldoet aan de eisen voor de WW-uitkering, een gemiddelde leeftijd heeft van 48 jaar en vanaf zijn 18e heeft gewerkt, dan leidt dit tot een maximale duur van 30 maanden voor de WW-uitkering. Een medewerker heeft naast zijn WW-uitkering recht op een aanvullende uitkering. Bij een inkomen tot 4.375,00 heeft een medewerker gedurende 12 maanden recht op een aanvulling van 10% van zijn bezoldiging. Dit betekent dat de WW-uitkering in het eerste jaar 80% van de laatste bezoldiging zal bedragen. Na het eerste jaar ontvangt een medewerker een uitkering van 70% van zijn laatste bezoldiging. Na afloop van de WW-uitkering heeft de medewerker een recht op een nawettelijke uitkering. Deze uitkering is afhankelijk van de leeftijd en de diensttijd van de medewerker in de gemeentelijke sector. Daarnaast is de hoogte van de uitkering gelijk aan de laatste beschikking van de WW-uitkering. De gemiddelde diensttijd van de medewerkers in de gemeentelijke sector is onbekend. Tijdens het onderzoek is rekening gehouden met de gemiddelde diensttijd bij de Dienst. Hierdoor komt de duur van de nawettelijke uitkering uit op 17 maanden. Bovenstaande analyse leidt tot een indicatie van de mogelijke kosten. Deze zijn weergegeven in tabel 6. Hierbij zijn de kosten weergegeven voor 1 fte of 5,17 fte. Het is de verwachting dat de financiële impact ten aanzien van het directe personeel maximaal ruim zal bedragen. De werkelijk kosten zullen afhankelijk zijn van de mate waarin het lukt de flexibele schil af te bouwen en/of personeel mee te verhuizen en de duur van eventuele VWNW- en WW-trajecten. Fase Duur Max. kosten 1 fte Max. kosten 5,17 fte VWNW-traject max 2 jaar Kosten re-integratieactiviteiten (max) nvt WW-uitkering + aanvullende uitkering 12 mnd per maand: 80% WW-uitkering: Nawettelijke uitkering: 70% 70% 18 mnd mnd Totaal Tabel 6: overzicht financiële impact 1 fte en 5,17 fte Op basis van bovenstaande berekening is het van belang aan te geven dat over het algemeen 30% van de medewerkers volledig gebruik maken van de WW- en de nawettelijke uitkering. Gelet op de gemiddelde leeftijd van de betreffende medewerkers en de werkgelegenheid in de Provincie Friesland is het echter aannemelijk dat dit percentage ongeveer 40% zal bedragen 1. Daarnaast is het de verwachting van De Dienst dat het VWNW-traject voor een medewerker gemiddeld 1,5 tot 2 jaar zal bedragen. > Overige kosten De Dienst kan door de uittreding ook worden geconfronteerd met indirecte kosten op personeel vlak. Er zullen aanvullende kosten worden gemaakt door De Dienst indien de medewerkers gere-integreerd moeten worden na het VWNW-traject en hiervoor onder de verantwoordelijkheid blijven vallen van de Dienst. 1 Bron: 12

13 De Dienst blijft na het VWNW-traject, in de periode dat een medewerker een WWuitkering ontvangt, verplicht uitvoering te geven aan re-integratieactiviteiten. Deze inspanningen zullen kosten met zich mee brengen voor de Dienst. Deze kosten kunnen worden overgedragen aan de uittredende gemeente. Op basis van wet- en regelgeving zal de Dienst invulling moeten geven aan daarbinnen geregelde verplichtingen. Het betreft hier onder meer invulling geven aan het handelen binnen de kaders van het CAR-UWO en sociaal statuut (mogelijk ook een nog op te stellen sociaal plan). Hierbij zal ook rekening gehouden moeten worden met de administratieve afwikkelingen. Vanuit de Dienst zal het proces omtrent de aanpassing van de formatie moeten worden begeleid. Wij schatten de tijdbesteding hiervoor in op 80 uur. Dit komt neer op een bedrag van (80 x 50,00). Management en indirect personeel Ten aanzien van het management en het indirecte personeel kunnen de gevolgen van de uittreding niet direct in kaart worden gebracht. Er is op dit moment geen rechtstreekse relatie tussen de afname van het aantal cliënten en de omvang van het management en het indirecte personeel te leggen. De Dienst zal de omvang van de betreffende formatie (op termijn) weer in lijn moeten brengen met de omvang van het cliëntenbestand. 3.4 Informatie Uittreding leidt tot overdracht van informatie, welke betrekking heeft op cliënten die in het werkgebied van de gemeente wonen. Het type cliëntinformatie kent twee verschijningsvormen, te weten fysiek en digitaal. Er vinden dus twee verschillende manieren van informatie overdracht plaats, namelijk het overdragen van fysieke dossiers en het overdragen van de digitale dossiers. Beiden hebben eigen consequenties. Fysieke dossiers De fysieke dossiers zijn volgens de Dienst op orde. De lopende fysieke WWB-dossiers van de gemeente Ferwerderadiel worden bewaard in Ferwert en hoeven dus niet te worden overgedragen door de Dienst. De beëindigde WWB-dossiers staan wel bij de Dienst. Volgens de Dienst kost het veel tijd deze over te dragen. De Dienst stelt voor om alleen een formulier aan Ferwerderadiel over te dragen waar op staat aangegeven op welke lokatie het bij de Dienst staat. Elk dossier is dan opvraagbaar. Als de Dienst alle beëindigde dossiers wel uit de kluis moet halen, kost dat naar schatting van de Dienst 240 uur. De kosten hiervan bedragen bij een uurtarief van 50,00 eenmalig Alle fysieke Wmo-dossiers staan bij de Dienst. Daar hangen ze op alfabet, maar voor alle acht gemeenten door elkaar. Het verzamelen van de Wmo-dossiers kost naar schatting van de Dienst 120 uur, wat neerkomt op eenmalig (120 x 50,00). Digitale dossiers De overdracht van digitale dossiers (ongeveer 3.500) is complexer. De dossiers moeten worden overgebracht van het informatiesysteem van de Dienst naar de nieuwe partner van Ferwerderaiel. Hierover is vanuit de Dienst al contact geweest met de softwareleverancier (Centric). Op basis van een schatting van de softwareleverancier bedraagt de inzet in uren van de Dienst voor het klaarzetten van de dossiers ongeveer 40 uur. Dit komt neer op een bedrag van De kosten voor het migreren naar het andere informatiesysteem vallen buiten scope van de Dienst. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de omvang van de migratie (wel of geen archief migreren en de keuze voor een geautomatiseerde of handmatige migratie). 13

14 3.5 Huisvesting De uittreding van een gemeente uit de Dienst kan ook gevolgen hebben voor de huisvesting. Het is mogelijk dat na uittreding teveel ruimte wordt gehuurd als gevolg van het vervallen van een aantal werkplekken. Huidige situatie De Dienst is gehuisvest is twee panden. Deze panden worden in zijn geheel gehuurd. Hierdoor is de Dienst hoofdhuurder van beide panden. De huurtermijnen van beide panden zijn: Eise Eisingastraat 5 te Franeker, tot en met 31 december 2018 (10 jarig contract). De Dienst heeft geïnvesteerd in de huisvesting. Op deze investering wordt afgeschreven. De looptijd hiervan eindigt eveneens eind Martiniplantsoen 12 te Franeker, doorlopend contract maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 jaar Gelet op de looptijd van de contracten is er op termijn keuzeruimte ten aanzien van de huisvesting. De Dienst heeft, zeker ten aanzien van de periode na 2018, de mogelijkheid de huisvestingssituatie te heroverwegen. Voor de kortere termijn verwachten wij niet dat met een afname van het aantal formatieplaatsen met 4,61 fte het contract voor de locatie Martiniplantsoen kan worden beëindigd. 3.6 Projectmanagement uittreding De uittreding brengt met zich mee dat bij de Dienst een aantal activiteiten plaats zal moeten vinden ter voorbereiding en afwikkeling van de uittreding. Voor de Dienst is dit te beschouwen als een projectmatige activiteit, aangezien de routine op dit punt ontbreekt. Binnen het project kunnen de activiteiten in samenhang worden gemanaged. In dit hoofdstuk is reeds een aantal activiteiten benoemd rondom de aanpassingen van het bestuursrechtelijk kader, de aanpassing van de formatie en de dossiers. Daarnaast is nog sprake van: Projectleiding uittreding binnen de Dienst. Onze verwachting is dit dit maximaal 80 uur zal kosten, wat neerkomt op een bedrag van (80 x 50,00). Analyse financiële gevolgen van de uittreding. De kosten van het advies hieromtrent zijn geraamd op Deze kosten worden gelijkelijk verdeeld over de Dienst en de gemeente Ferwerderadiel. 14

15 4. Financiële impact In hoofdstuk 3 is de organisatorische impact van uittreding besproken.de financiële consequenties worden in dit hoofdstuk in beeld gebracht en geordend. Het hoofdstuk bestaat uit drie onderdelen, namelijk de effecten op de begroting, de effecten op de balans en een totaaloverzicht van de financiële impact. Hiermee is tevens het laatste aspect uit het onderzoekskader, financiering en kosten, behandeld. 4.1 Effecten op de begroting Figuur 3: onderzoekskader hoofdstuk 4 Deze paragraaf maakt zichtbaar wat de consequenties zijn voor de begroting van de Dienst bij uittreding. Om de consequnties in beeld te brengen hebben wij een aantal uitgangspunten benoemd. De gehanteerde uitgangspunten zijn: De formele uittreding vindt plaats op 1 januari De berekening is gebasseerd op de door alle gemeenten vastgestelde begroting De begroting bestaatuit de programmalasten en -baten en de apparaatslasten. Relevant voor de uittreding is de begroting apparaatslasten (tabel 7). Dit zijn de lasten van de orgganisatie van de Dienst die door de gemeenten op basis van verdeelsleutels gemeenschappelijk gedragen wordt. De programmalasten en -baten worden individueel per gemeente verrekend. De verdeling van de apparaatslasten over de deelnemende gemeenten vindt plaats naar rato van het aantal inwoners (30%) en het aantal cliënten (70%). Op basis van deze verdeling draagt Ferwerderadiel 9,2% bij aan de totale apparaatslasten. Dit komt neer op een bedrag van op de totale apparaatslasten van Uittreding van de gemeente Ferwerderadiel betekent voor de Dienst dat dekking wegvalt voor een bedrag van De dekking van een deel van de lasten uit het participatiebudget van Ferwerderadiel valt voor de Dienst weg. Daarom kunnen deze baten niet in mindering worden gebracht op de wegvallende dekking. Onderdeel van de apparaatslasten zijn de personeelslasten die betrekking hebben op de formatie waar de uittreding direct gevolgen voor heeft. In hoofdstuk 3 zijn deze reeds besproken. De overige apparaatslasten waarvoor bij uittreding dekking wegvalt bedragen ( ). Dit laatste bedrag is bepaald op basis van de gemiddelde salarislasten van de medewerkers van de Dienst. 15

16 Begroting Aandeel Ferwerderadiel Apparaatslasten 2014 Personeelslasten functies waarop uittreding impact heeft Impact Wegvallende salarislasten vanwege boventalligheid Personeelslasten overige fncties Overige personeelslasten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Organisatiekosten Kosten werkzaamheden derden Accountants- en advieskosten Afschrijvingen materiële vaste activa Cliëntparticipatie Regionalisering Bbz/IOAZ Sociale Recherche Structurele weerstandscapaciteit Wegvallende dekking voor apparaatslasten Totaal lasten Dekking vanuit Participatiebudget ( ) (45.805) Totaal baten ( ) (45.805) Saldo Tabel 7: begroting 2014 apparaatslasten met aandeel Ferwerderadiel Belangrijk voor de Dienst is, gelet op de gedeeltelijk wegvallende dekking voor de apparaatslasten in hoeverre zij in staat is, en in welk tempo, de apparaatslasten af te bouwen en aan te passen aan de toekomstige situatie van minder cliënten en een deelnemende gemeente minder. Door het aanpassen van de apparaatslasten kan de structurele financiële impact van de uittreding worden verkleind. Ten aanzien van de apparaatskosten moet wel worden onderkend dat die niet alle lasten even makkelijk zijn af te bouwen.bovendien heeft de Dienst de afgelopen jaren reeds een besparing van 7,9% op de apparaatslasten gerealiseerd (bron: jaarrekening 2012). Aan de andere kant mag, in aansluiting op onze analyse in hoofdstuk 3, van een organisatie worden verwacht dat zij binnen een redelijke termijn in staat is de bedrijfsvoering aan te passen aan wijzigende omstandigheden. De kostensoorten in de begroting 2014 zoals opgenomen in tabel 8 bieden aanknopingspunten voor mogelijke kostenbesparingen op kortere en langere termijn. Voorbeelden zijn: Personeelslasten (indirect): (gedeeltelijke )vervanging medewerkers bij natuurlijk verloop en samenvoegen van functies; Huisvesting: herzien huisvestingssituatie n.a.v. aflopend huurcontract eind 2018; Automatiseringskosten: beperken aantal gebruikers; Afschrijvingen: kleinere vervangingsinvesteringen; Sociale rechterche, regionalisering Bbz/IOAZ: besparingen die direct voortvloeien uit de uittreding van Ferwerderadiel. Daarnaast biedt het LEAN traject binnen de Dienst kansen op het realiseren van besparingen en bieden de decentralisaties kansen voor de Dienst voor het uitvoeren van nieuwe taken waarvoor het huidige apparaatsbudget kan worden ingezet. 16

17 4.2 Effecten op de balans De uittreding van Ferwerderadiel heeft ook gevolgen voor de bezittingen en schulden van de Dienst zoals vermeld op de balans. Hieronder zijn de effecten van de uitreding op de balans beschreven. Daarbij is uitgegaan van de situatie in de jaarrekening Vaste Activa De gemeente Ferwerderadiel gaat na geen gebruik meer maken van de activa van de Dienst. Er zijn geen vaste activa die door de gemeente meegenomen kunnen worden. De huidge vaste activa zijn eind 2018 allemaal afgeschreven. Vlottende activa Vlottende activa relevant voor de uittreding betreft de rekeningcourant verhouding. De rekeningcourantverhouding debet bedroeg op Mocht deze er op zijn dan dient deze op dat moment afgerekend te worden. Vaste passiva Het eigen vermogen van de Dienst bestaat uit een algemene reserve en de reserve uitvoeringslasten. De algemene reserve bedraagt per De reserve uitvoeringslasten bedraagt Deze reserve is door alle deelnemende gemeenten opgebouwd. Het rekenkundige aandeel van Ferwerderadiel is bepaald conform het aandeel in de apparaatslasten (9,2%) en bedraagt De voorzieningen bevatten geen componenten die relevant zijn voor de uittreding. Vlottende passiva Vlottende activa relevant voor de uittreding betreft de rekeningcourant verhouding. De rekeningcourantverhouding debet bedroeg op Het saldo per dient op dat moment afgerekend te worden. 4.3 Totaaloverzicht financiële impact Deze paragraaf bevat een totaaloverzicht van de financiële impact van de uittreding zoals beschreven in hoofdstuk 3 en 4. In onderstaande tabel is per aspect van de uittreding beschreven wat de financiële impact is en of deze structureel of eenmalig is. Deze tabel vormt, samen met onze analyse in hoofdstuk 2 de input voor ons advies. Aspecten financiële impact Structureel Eenmalig Afwikkeling boventallig personeel - Afhankelijk van het aantal fte dat daadwerkelijk ontslag krijgt (afgerond max ) - Kosten post-re-integratie fase (PM) Wegvallen bijdrage Ferwerderadiel voor de dekking van apparaatslasten - Exclusief direct personeel - Afgerond Effecten op de balans - Aandeel Ferwerderadiel in de reserve (afgerond ) - Afrekening rekeningcourant verhouding (PM) Projectmanagement: - Projectleiding ( 4.000) - Juridisch ( 2.000) - Personeel ( 4.000) - Informatie ( ) - Advies financiële gevolgen uittreding ( ) Totaal afgerond naar PM Max Tabel 8: totaaloverzicht financiële impact PM

18 5. Advies In de voorgaande hoofdstukken hebben wij onze analyse van de situatie geschetst en onze bevindingen gerapporteerd inzake alle onderzochte aspecten. In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de adviesvraag van de opdrachtgevers inzake de financiële schade van de uittreding die aan de gemeente Ferwerderadiel in rekening wordt gebracht. Ons advies steunt op twee pijlers: 1. Onze (feitelijke) bevindingen inzake de impact van de uittreding; 2. Redelijkheid en billijkheid vanuit het perspectief van onze analyse van de specifieke situatie rond de Dienst en de uittreding zoals beschreven in hoofdstuk Analyse van de bevindingen en advies Uit onze bevindingen komt naar voren dat er 4 kostencategorieën zijn die de financiële impact van uittreding bepalen (zie paragraaf 4.3): 1. Afwikkeling van boventalligheid 2. Wegvallen dekking apparaatslasten 3. Balansafwikkeling 4. Projectmanagement Afwikkeling boventalligheid De eenmalige kosten van boventalligheid zijn geschat op De boventalligheid (5,17 fte) komt voort uit de constatering dat met de uittreding van Ferwerderadiel het aantal cliënten en daarmee het werkaanbod voor het directe personeel afneemt. Wij zijn van mening dat de gemeente Ferwerderadiel in haar rol als afnemer bij de Dienst primair de verantwoordelijkheid draagt voor de afwikkelingskosten met betrekking tot de boventalligheid van het directe personeel. De gemeente veroorzaakt immers met de uittreding direct de genoemde kosten. Het is onwaarschijnlijk dat de totale eenmalige kosten voor Ferwerderadiel daadwerkelijk bedragen. Zo heeft de Dienst de mogelijkheid de flexibele schil af te bouwen. Op 6 van de 13 directe functies waarop de uittreding effect heeft worden tijdelijke medewerkers ingezet. Aangezien gemiddeld per functie 0,4 fte boventallig is, kan de Dienst rekenkundig minimaal 6 x 0,4 fte = 2,4 fte aan flexibele schil afbouwen. Dat komt neer op bijna de helft van de boventallige formatie. Voor het restant van de boventallige formatie ligt het initiatief bij de gemeente om een aantal medewerkers mee te verhuizen naar de gemeente en/of naar WIZ DanDon. Wij gaan er van uit dat de gemeente en de Dienst gezamenlijk onderzoeken en afstemmen hoe de precieze inzet van beide maatregelen gaat verlopen. Mocht uiteindelijk blijken dat toch ontslag van een medewerker noodzakelijk is (waarbij wij vinden dat de Dienst deze noodzaak moet kunnen aantonen), dan zijn de hiermee samenhangende kosten voor rekening van de gemeente Ferwerderadiel. Deze kosten worden op nacalculatiebasis bepaald. Hiertoe worden ook gerekend de naar de gemeente over te dragen kosten voor de post re-integratiefase. 18

19 Wegvallen dekking apparaatslasten Met de uittreding valt de structurele dekking van de apparaatslasten vanuit de bijdrage van de gemeente Ferwerderadiel weg. Het hiermee samenhangende structurele verlies aan dekkingsbijdrage is bepaald op Vanuit de rol van bestuurder van de Dienst is de gemeente Ferwerderadiel mede-verantwoordelijk voor een goede afwikkeling van deze schade ten behoeve van de continuïteit van de bedrijfsvoering. De Dienst draagt hiervoor zelf ook verantwoordelijkheid, gelet op het ondernemersrisico dat de Dienst nu eenmaal loopt als gevolg van fluctuaties in het cliëntenaanbod vanwege economische omstandigheden en toe- of uittredende gemeenten. Onze visie is dat de Dienst zich qua bedrijfsvoering zou moeten kunnen aanpassen aan deze wijzigende omstandigheden. Voor de Dienst is het in de praktijk lastig op korte termijn binnen de bedrijfsvoering substantiële besparingen door te voeren. Aan de andere kant zien wij op termijn aanknopingspunten voor besparingen. Daarbij valt te denken aan de keuzemogelijkheden omtrent de huisvesting na 2018, het vrijvallen van kapitaallasten de komende jaren en het heroverwegen van vervangingsinvesteringen, de flexibele schil, natuurlijk verloop en het inzetten van medewerkers op eventuele nieuwe taakgebieden (o.a. de decentralisatie AWBZ). In ieder geval zullen deze aanknopingspunten door de Dienst moeten worden verkend. Het is immers niet logisch, en het mag dus ook niet worden verwacht, dat de gemeente Ferwerderadiel tot in lengte van jaren de wegvallende dekking van de apparaatslasten blijft compenseren. Wel dient de gemeente Ferwerderadiel vanuit de verantwoordelijkheid als bestuurder de Dienst een redelijke termijn te geven zich aan te passen aan de nieuwe situatie. In de GR is bepaald dat de gemeente een opzegtermijn van een jaar heeft. Wij verwachten van de Dienst dat zij dit eerste jaar (2014) benut om zich voor te bereiden op de uittreding en concrete plannen vast gaat stellen of alvast doorvoert om zich aan te gaan passen aan de nieuwe situatie. De periode van de komende meerjarenbegroting vinden wij een redelijke termijn. Wij zijn van mening dat in deze periode de Dienst in staat moet zijn de bedrijfsvoering aan de nieuwe situatie aan te passen. De Dienst wordt in de gelegenheid gesteld in 2014 een visie op de noodzakelijke aanpassingen te ontwikkelen en deze in de nieuwe meerjarenbegroting (of de herziene versie daarvan) te verwerken. In het jaar 2018 eindigt dan de redelijke termijn waarbinnen de gemeente Ferwerderadiel nog (financiële) verantwoordelijkheid draagt voor de aanpassing van de bedrijfsvoering van de Dienst. De Dienst heeft dan de gehele nieuwe meerjarenperiode om de aanpassingen te effectueren. Daarbij draagt de Dienst zelf de verantwoordelijkheid om te bepalen of ze een besparing gaat realiseren ter grootte van of dat meer of minder aan besparingen wordt gerealiseerd. De gemeente Ferwerderadiel kan hier niet meer verantwoordelijk voor zijn, omdat zij a) vanaf 2015 geen invloed meer heeft op de besparingen en b) na verloop van tijd waarschijnlijk niet meer goed te bepalen is wat wel of geen besparing is, omdat eventuele nieuwe ontwikkelingen het beeld kunnen gaan verstoren. Met andere woorden: vooraf wordt bepaald op welke wijze de gemeente de financiële afwikkeling gedurende de periode gaat invullen. Dat schept duidelijkheid voor beide partijen. Wij vinden het op grond van het bovenstaande redelijk en billijk dat de gemeente, na het voorbereidingsjaar 2014, haar bijdrage in de apparaatskosten getrapt gaat afbouwen gedurende de periode (de bijdrage voor de programmakosten van de gemeente Ferwerderadiel stopt op het moment van uittreding al). In die periode kan de Dienst in stappen besparingen realiseren. Het afbouwscenario houdt in dat de gemeente in 2014 nog de volledige bijdrage in de apparaatslasten doet, wat een logisch gevolg is van het feit dat de gemeente nog participeert in de GR. Vanaf 2015 neemt de bijdrage van Ferwerderadiel jaarlijks af. De bijdrage in 2015 is nog 70% en neemt vervolgens jaarlijks af volgens het ritme 50%-30%-10%. In 2019 is de bijdrage vervallen. In onderstaande tabel is weergegeven hoe de bijdrage van de gemeente wordt afgebouwd. Zowel de gemeente als de Dienst kunnen de genoemde bedragen in de meerjarenbegroting ramen. 19

20 Totaal Jaarbijdrage Ferwerderadiel aan de Dienst Tabel 9: bijdrage van de gemeente Ferwerderadiel > Impact van de voorgenomen herindeling op dit advies De voorgenomen vorming van de gemeente Westergo en de voorgenomen fusie van de gemeente Leeuwarderadeel met Leeuwarden (beide voorzien per 1 januari 2018) heeft naar alle waarschijnlijkheid gevolgen voor de Dienst. Twee hoofdscenario s lijken het meest waarschijnlijk: 1) de Dienst blijft bestaan ten of 2) de Dienst wordt opgeheven en geïntegreerd in een nieuwe gemeente, bijvoorbeeld de gemeente Westergo. Op dit moment is het niet duidelijk welk scenario manifest wordt. Om deze reden moeten wij er op dit moment van uitgaan dat de Dienst blijft bestaan en dat de uittredingsbijdrage van Ferwerderadiel met het oog op de continuïteit van de bedrijfsvoering van de Dienst ook in het licht van de voorgenomen herindeling billijk is. Indien de Dienst per 1 januari 2018, of eerder, wordt opgeheven, zijn wij van mening dat de bijdrage van Ferwerderadiel vanaf dat moment geen continuïteitsdoel meer dient en daarmee voor de jaren daarna vervalt. Balansafwikkeling De afwikkeling van de balans per ultimo 2014 kent twee aspecten: de afrekening van de rekeningcourantverhouding en de reserve uitvoeringskosten. De rekeningcourantverhouding per ultimo 2014 dient afgerekend te worden conform het saldo dat wordt bepaald in de jaarrekening De reserve uitvoeringskosten is gevormd uit middelen die door alle deelnemende gemeenten ter beschikking zijn gesteld. Uit de jaarrekening 2012 blijkt dat het rekenkundige aandeel van de gemeente Ferwerderadiel hierin is. Aangezien de betreffende middelen zijn bestemd voor het opvangen van lasten voor herstructurering, optimaliseren, innoveren en structureren van werkprocessen, zijn wij van mening dat deze middelen bij de Dienst dienen te blijven ter ondersteuning van de aanpassing van de bedrijfsvoering als gevolg van de uittreding. Daarnaast vinden wij het in algemene zin logisch dat een dergelijke reserve bij de Dienst wordt aangehouden, passend bij een bedrijfsvoering en balansbeeld waar verder ook geen buffers voor normale bedrijfsrisico s zijn opgenomen. Projectmanagement De kosten van projectmanagement betreffen de eenmalige kosten van de voorbereiding en afwikkeling van de uittreding. De kosten van het projectmanagement zijn naar de huidige inzichten geschat op tot Hieraan liggen afspraken en grove schattingen ten grondslag. De kosten kunnen op nacalculatiebasis worden bepaald en worden verdeeld, echter gelet op het feit dat het hoofdzakelijk gaat om kosten van eigen personeel van de Dienst en de externe kosten reeds bekend en verdeeld zijn, adviseren wij de kosten vooraf vast te stellen en te verdelen. Dit schept duidelijkheid vooraf en voorkomt latere discussies over de daadwerkelijke omvang van de kosten. Voor de verdeling van de kosten gaan wij uit van een 50/50 verdeling, omdat: Het onderzoek naar de financiële gevolgen van de uittreding met een substantieel deel uitmaakt van de projectmanagementkosten en deze kosten reeds 50/50 worden gedeeld door de Dienst en de gemeente Ferwerderadiel. Voor het onderdeel informatie (maximaal ) van toepassing geldt dat wij zouden verwachten dat de administratieve organisatie bij de Dienst zodanig is ingericht dat de (fysieke) dossiers per geemente eenvoudig te verzamelen zijn. Daarom vinden wij het redelijk dat gemeente en Dienst de kosten gelijkelijk verdelen. 20

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

Inleiding... 5 Conclusie en advies... 7 Scenario 1: Uittreding per 1 januari 2016... 11

Inleiding... 5 Conclusie en advies... 7 Scenario 1: Uittreding per 1 januari 2016... 11 17 september 2014 Gemeente Leeuwarderadeel Eindrapportage naar aanleiding van onderzoek naar de eventuele uittreding van de gemeente Leeuwarderadeel uit de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Liquidatieplan De juridische, financiële en administratieve consequenties van de opheffing van het Streekarchief Rijnlands Midden

Liquidatieplan De juridische, financiële en administratieve consequenties van de opheffing van het Streekarchief Rijnlands Midden 1 Liquidatieplan De juridische, financiële en administratieve consequenties van de opheffing van het Streekarchief Rijnlands Midden 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Status liquidatieplan 1.2 Afbakening

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Datum raadsvergadering : 22 december Punt : 11. : Formatie gebiedsteam. : J. Cijntje/ P. Hoogstra

GEMEENTERAAD. Datum raadsvergadering : 22 december Punt : 11. : Formatie gebiedsteam. : J. Cijntje/ P. Hoogstra GEMEENTERAAD Datum raadsvergadering : 22 december 2015 Punt : 11 Onderwerp Portefeuillehouder Afdeling Vragen bij : Formatie gebiedsteam : A. Dijkstra : Welzijn : J. Cijntje/ P. Hoogstra Voorstel 1. In

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO BIJLAGE 2 Aan : Klankbordgroep toetreding Drechtsteden Van : Bestuurlijke stuurgroep toetreding Drechtsteden Kenmerk : Zaak : Datum : 8 november 2016 Betreft : Actuele

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

13 Stiens, 1 december 2015

13 Stiens, 1 december 2015 13 Stiens, 1 december 2015 Raadsvergadering: 10 december 2015 Voorstelnummer: 2015/56 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: R. Rozendal E-mail: r.rozendal@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058-2576659.

Nadere informatie

CONCEPT. Centrumregeling ambtelijke samenwerking. Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer

CONCEPT. Centrumregeling ambtelijke samenwerking. Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer Datum: 6 maart 2014 Versie concept 1.1 CONCEPT Centrumregeling ambtelijke samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer ten behoeve van inkoop gedecentraliseerde

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP De ontwerpbegroting 2013 en jaarrekening 2012 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. VOORSTEL 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2013 van

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Rijkswaterstaat Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Pagina 1 0 Managementsamenvatting Inleiding In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Ernst & Young een

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014

Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014 Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014 Risico-inschatting en prognose laatste kwartaal 2014 INHOUD Risico-inschatting en prognose laatste kwartaal

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Generatiepact Deventer

Generatiepact Deventer Generatiepact Deventer Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Deventer. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

Rapport. Doorrekening kosten beëindiging Stichting Personeel de Stroming. 4 november 2013 Ernst 8; Young - Human Capital

Rapport. Doorrekening kosten beëindiging Stichting Personeel de Stroming. 4 november 2013 Ernst 8; Young - Human Capital Behoort bij het besluit van de naad van /ļ- \ 1-13 SC13,04572 de griffier, Rapport Doorrekening kosten beëindiging Stichting Personeel de Stroming 4 november 2013 Ernst 8; Young - Human Capital Rapport

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

Transitiekosten IVAK nieuwe stijl en voorstel verdeling kosten tussen gemeenten

Transitiekosten IVAK nieuwe stijl en voorstel verdeling kosten tussen gemeenten Transitiekosten IVAK nieuwe stijl en voorstel verdeling kosten tussen gemeenten Berekend is wat de kosten zijn van alle uitkeringslasten, met als (op dit moment fictieve) ontslagdatum 1-1-2016, van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Jaarverslag 2013 Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 JAARREKENING 2013... 3 BALANS... 4 WAARDERINGSGRONDSLAGEN...

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering 1 Inleiding In dit memorandum wordt een nadere toelichting gegeven op de concept- begroting Veilig Thuis 2017-2020. De algemene uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zijn opgenomen in het

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor Leidse Regio Context Het Bedrijfsplan Leidse Regio (hierna ) bevat berekeningen van de benodigde middelen voor het. Deze worden uitgewerkt in een begroting

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Financieel Model Financieel rekenmodel. juni 2006, versie 2

Gebruikershandleiding Financieel Model Financieel rekenmodel. juni 2006, versie 2 Gebruikershandleiding Financieel Model Financieel rekenmodel juni 2006, versie 2 Colofon Auteur(s) Drs J.M. van Os Deloitte Consultancy B.V. www.deloitte.nl Vormgeving Besides Purple Druk Quantes 06-565A

Nadere informatie

Samenwerken maakt sterker

Samenwerken maakt sterker Samenwerken maakt sterker Stand van zaken Uitloopcommissie Sociaal d.d. 27-09-2012 Inhoud presentatie Aanleiding Start Intentieverklaring 2012 Voorjaar 2012 Besluit juli 2012 Besluit oktober 2012 Het vervolg

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Vergadering: 17 februari Agendanummer: 14

Aan de gemeenteraad. Vergadering: 17 februari Agendanummer: 14 Vergadering: 17 februari 2009 Agendanummer: 14 Status: Hamerstuk Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar W.J. de Boer, 0595-447725 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. W.J. de Boer) Aan de

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Kostenverrekenmodel Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Inleiding In september 2013 stemden de raden Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in met de door de colleges aan de hand van het rapport Innovatief

Nadere informatie

Behoort bij punt 7 van de agenda van de 250 ste vergadering van het bestuur d.d. 28 november 2013 NOTA VOOR HET BESTUUR

Behoort bij punt 7 van de agenda van de 250 ste vergadering van het bestuur d.d. 28 november 2013 NOTA VOOR HET BESTUUR Behoort bij punt 7 van de agenda van de 250 ste vergadering van het bestuur d.d. 28 november 2013 NOTA VOOR HET BESTUUR Betreft: Arbeidsrechtelijke consequenties Wet Overgang van Onderneming Bij het overdragen

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Begroting (regulier + transitie) 2014

Begroting (regulier + transitie) 2014 Begroting (regulier + transitie) 2014 REGULIER Begroting 2014 KOSTEN Kapitaallasten grootboekrekening 4601 Afschrijving verbouwing 8.342,44 4602 Afschrijving inventaris 2.253,28 4603 Afschrijving computers

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

Liquidatieplan Servicebureau De Friese Wouden

Liquidatieplan Servicebureau De Friese Wouden Servicebureau De Friese Wouden Liquidatieplan Servicebureau De Friese Wouden Datum : 30-09-2013 Kenmerk : 13-0192/JH Opbouw liquidatieplan 1. Algemeen 2. Uitgangspunten liquidatie gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Voorziening Voormalig Personeel

Voorziening Voormalig Personeel Voorziening Voormalig Personeel Soort document: Beleid Auteur: Verslaggeving Datum: 14-09-2015 Geaccordeerd door: Datum: Algemeen In dit document worden de voorziening voormalig personeel van de HvA beschreven.

Nadere informatie

Regionale Uitvoering Bbz. Kostprijs producten

Regionale Uitvoering Bbz. Kostprijs producten Regionale Uitvoering Bbz Kostprijs producten Inhoudsopgave 1 Producten als basis voor aansturing van een Bbzsamenwerkingsverband 2 2 Producten begroten: hoe bereken je de kostprijs? 3 2.1 Directe kosten

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

: : : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen

: : : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 02-12-2013 : 16-12-2013 : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen Zaaknummer

Nadere informatie

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan.

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-113 Onderwerp Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

De gemeenten in Noordoost Fryslân hanteren twee type indicaties HH, te weten:

De gemeenten in Noordoost Fryslân hanteren twee type indicaties HH, te weten: AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 06/34.14 Onderwerp : Huishoudelijke Hulp 1 2015 Inleiding De Eerste Kamer heeft op 8 juli jl. ingestemd met de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Notitie K o s t e n v e r d e l i n g B & W

Notitie K o s t e n v e r d e l i n g B & W Notitie K o s t e n v e r d e l i n g B & W 3-9 - 2 0 1 3 Inleiding In het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de huidige verdeling van de kosten niet meer voldoet. De huidige verdeling is niet meer

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z160047580 Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) b e s l u i t :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) b e s l u i t : GEMEENTE HOOGEVEEN Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Het college van de gemeente Hoogeveen, gezien de circulaires van het Landelijk Overleg Gemeentelijke

Nadere informatie

Generatiepact Brummen

Generatiepact Brummen Generatiepact Brummen Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Brummen. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste onderdelen

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE BEGROTING 2013 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2013 1 2. Beleidsbegroting 2013 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting 2013

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Stelselwijziging leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/367273) CS/CC Collegebesluit 1. Kennis te nemen van het eindrapport

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014?

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014? Meest gestelde vragen cao-akkoord W&MD Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de cao-teksten en de implementatie van de gemaakte afspraken. In dit document een bundeling van de meest gestelde cao-vragen

Nadere informatie

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Aanleiding Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, zijn op 25

Nadere informatie

PROTOCOLLAIRE BEPALINGEN

PROTOCOLLAIRE BEPALINGEN PROTOCOLLAIRE BEPALINGEN P1 EINDDATUM IN PROTOCOLLAIRE BEPALINGEN P-bepalingen zijn in principe tijdelijk van aard. Per P-bepaling wordt bepaald of er sprake is van een einddatum, die vervolgens in de

Nadere informatie

Extra formatie VNG n.a.v. decentralisatie. Totaal VNG formatie. Extra noodzakelijke formatie gemeente. 0,8 0 0,8 0,5 tijdelijk 1 vast 0,5 tijdelijk

Extra formatie VNG n.a.v. decentralisatie. Totaal VNG formatie. Extra noodzakelijke formatie gemeente. 0,8 0 0,8 0,5 tijdelijk 1 vast 0,5 tijdelijk BIJLAGE 2 rekenmodel afgezet tegen bestaande en Geertruidenberg Inleiding Het -model is een rekenmodel waarbij n op basis van een aantal in te vullen factoren hun kunnen bekijken, afgezet tegen de landelijke

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

9 Stiens, 24 maart 2015

9 Stiens, 24 maart 2015 9 Stiens, 24 maart 2015 Raadsvergadering: 23 april 2015 Voorstelnummer: 2015/ 21 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Onderwerp Beëindiging activiteiten Kunstencentrum Jerusalem Datum 13 januari 2017 Naam steller Roel Reijnders Kenmerk nvt Teammanager Hans Killaars Team Concern 1. Het college een budget van 2.540.000

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Datum raadsvergadering : 5 juni 2014. Punt : 07. : ICT gemeente Westergo (werknaam) Telefoon : (0518) 45 29 22

GEMEENTERAAD. Datum raadsvergadering : 5 juni 2014. Punt : 07. : ICT gemeente Westergo (werknaam) Telefoon : (0518) 45 29 22 GEMEENTERAAD Datum raadsvergadering : 5 juni 2014 Punt : 07 Onderwerp Portefeuillehouder Afdeling Vragen bij : ICT gemeente Westergo (werknaam) : T. van Mourik : Directie : Drs. J.K. IJkema Telefoon :

Nadere informatie

10 Stiens, 17 december 2014

10 Stiens, 17 december 2014 10 Stiens, 17 december 2014 Raadsvergadering: 22 januari 2015 Voorstelnummer: 2015/2 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2017 1 2. Beleidsbegroting 2017 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Liquidatieplan Gemeenschappelijke Regeling Brandweer Noordoost Fryslân

Liquidatieplan Gemeenschappelijke Regeling Brandweer Noordoost Fryslân Liquidatieplan Gemeenschappelijke Regeling Brandweer Noordoost Fryslân november 2013 Projectgroep Opheffen GR Brandweer NOF Liquidatieplan GR Brandweer NOF Op grond van artikel 17 van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Vlottende activa

ACTIVA Vaste activa Vlottende activa . B A L A N S P E R 31 D E C E M B E R 2 0 1 5 ACTIVA 2015 2014 Vaste activa 14.032 21.762 Vlottende activa 4.367.004 4.950.815 ---- Totaal activa 4.381.036 4.972.577 ======== ======== PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen MEMO Datum : 16 mei 2011 Aan : Gemeenteraad Van : college B&W Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen In de raadsvergadering van 28 april 2011 is

Nadere informatie

Raadsvragen van de raadsleden Niek Rennenberg en Cor Verbeek (Ouder Appèl Eindhoven) over Artikelen Eindhovens dagblad d.d.

Raadsvragen van de raadsleden Niek Rennenberg en Cor Verbeek (Ouder Appèl Eindhoven) over Artikelen Eindhovens dagblad d.d. gemeente Eindhoven 16R6938 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01194 Beslisdatum B&W 30 augustus 2016 Dossiernummer 16.35.103_2.3.1 Raadsvragen van de raadsleden Niek Rennenberg en Cor Verbeek (Ouder Appèl Eindhoven)

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. RAADSVOORSTEL Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad. Datum: 5 november Onderwerp Liquidatie MEE Zeeland

GEMEENTE REIMERSWAAL. RAADSVOORSTEL Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad. Datum: 5 november Onderwerp Liquidatie MEE Zeeland RAADSVOORSTEL Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad. Datum: 5 november 2015 Onderwerp Liquidatie MEE Zeeland case: 15.004294 programma/paragraaf: stimuleren doelgroepen sociale leefomgeving portefeuillehouder:

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Werkorganisatie DEAL-gemeenten

Werkorganisatie DEAL-gemeenten IKB INTEGRALE KOSTPRIJSBEREKENING Werkorganisatie DEAL-gemeenten Mei 2015 1 P a g i n a Aanleiding De aanleiding voor deze notitie is het besluit van het bestuur op 22 april 2015 om de Integrale Kostprijsberekening

Nadere informatie

Quickscan WAVA/!GO. Globale indicatie kosten bij opheffing

Quickscan WAVA/!GO. Globale indicatie kosten bij opheffing Quickscan WAVA/!GO Globale indicatie kosten bij opheffing IROKO, januari 2013 Inleiding De gemeenten hebben IROKO gevraagd om een globale indicatie te geven van de kosten die gemoeid zijn met het opheffen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

18. ONMISBARE WERKNEMER

18. ONMISBARE WERKNEMER 18. ONMISBARE WERKNEMER Inleiding Bij het bepalen van de ontslagvolgorde (welke werknemer komt bij een ontslag op bedrijfseconomische gronden als eerste voor ontslag in aanmerking) moet het afspiegelingsbeginsel

Nadere informatie

Ter uitvoering van het besluit tot het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling zijn

Ter uitvoering van het besluit tot het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling zijn Samenwerkingsovereenkomst uitvoeringsorganisatie Werk, Zorg, Jeugd en Inkomen (incl. de decentralisaties Sociaal Domein) Boxtel en Haaren Ter uitvoering van het besluit tot het aangaan van deze gemeenschappelijke

Nadere informatie

Nota risicomanagement 2014

Nota risicomanagement 2014 Nota risicomanagement 2014 Opgesteld door: Afdeling concerncontrol D.d.: Februari 2014 2 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Wettelijk kader en doelstellingen... 6 2.1 BBV... 6 2.2 Doelstellingen... 6 3 Risicomanagement...

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 74/2014 Datum : 22 april 2014 B&W datum : 29 april 2014 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Samenwerkingsovereenkomst Achterhoekse gemeenten en MEE - Oost Gelderland

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen):

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Uitvoeringsinstructie UWV De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Sinds enige tijd komt het voor dat werkgevers

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie