Beste ouder/verzorger,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste ouder/verzorger,"

Transcriptie

1 De Rank leeft, leert, ontwikkelt en bruist! Schoolgids Er uit halen wat er in zit

2 Schoolgids De Rank Beste ouder/verzorger, Welkom op De Rank. Onze schoolgids maakt u duidelijk waar wij als basisschool voor staan. U krijgt informatie over veel facetten van het schoolleven op De Rank. De gids is bedoeld voor ouders van toekomstige leerlingen en van de huidige leerlingen. Wij geven onze visie over de manier van werken en leggen daar verantwoording over af. Op onze website vindt u actuele informatie. Hebt u vragen en/of suggesties, laat het ons weten: of Samen met u willen we zorgen voor een optimale ontwikkeling van uw kind. Namens het schoolteam, Johan Alderden (directeur) Liesbeth Rodink (adjunct-directeur) 2 3

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 4 Colofon Hier staan wij voor... 7 Ons MOTTO is:... 7 Onze kernwaarden zijn:... 7 De Rank op weg naar de Vreedzame school Een korte schets van onze school...10 De plaatsing van een kind op school...10 Aanmelden, inschrijven en uitschrijven...11 Toelaten en verwijderen van leerlingen Wat leert uw kind op onze school?...12 Groep 1/ Bewegingsonderwijs...12 De groepen 3 t/m Wat willen we bereiken?...13 Studenten op De Rank...15 Academische opleidingsschool...15 Zieke leerkrachten Wie werken er op De Rank?...15 Schoolplan en nascholing...16 Het LeerlingVolgSysteem (LVS) De onderwijszorg voor de kinderen...17 De leerling gebonden financiering...18 De interne begeleiding...18 Passend onderwijs...19 Verstrekken van rapporten...19 De resultaten van ons onderwijs...19 Een groep opnieuw doen...20 De gezondheid en de veiligheid van de kinderen...20 Een veilige school voor iedereen...21 Schoolspecifieke regels voor De Rank...22 CJG Vianen Contacten tussen school en gezin...24 Grote Informatieavond...24 Huisbezoek...24 Rapportage aan ouders...24 Spreektijden directie en teamleden...24 Mijn schoolinfo/flits...24 Website...25 Ouderlijk gezag...25 Langdurig zieke leerlingen...25 De ouderraad...25 De ouderbijdrage...26 Medezeggenschapsraad...26 Sponsoring...26 Ouderhulp...26 Schooltijden...27 De duurzame Rank...27 Verzoek aan de ouders van de kleuters De dagelijkse praktijk...27 Binnen brengen van kinderen uit groep Nablijven...28 Ziekte...28 Samen de hoofdluis te lijf...28 Buitenschoolse opvang...29 Verlofregeling...29 Gymnastiek...30 Huiswerk...30 Presentaties...30 Schrijven...30 Computergebruik op De Rank...30 Veilig op de fiets naar school...31 Op de fiets naar school...31 Schoolreis...31 Bezoek bibliotheek...31 Gevonden voorwerpen...31 Schoolfotograaf...31 Kinderpostzegels...31 Stichting Fluenta Informatie voor alle scholen van de Stichting Fluenta...33 Medezeggenschap...34 Vrijwillige ouderbijdrage...34 Verzekeringen...34 Schoolreglement...35 Schooltijden...35 Opleidingsschool...35 Sponsoring...36 Klachtenregeling...36 Inspectie van het onderwijs...37 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling...37 Contactadressen

4 Colofon 1. Hier staan wij voor PC basisschool De Rank t Wed CC Vianen Tel: Website: Ons MOTTO is: De Rank leeft, leert, ontwikkelt en bruist! De Rank is een school die midden in de veranderende wereld wil staan, als een veilige plek waaruit de kinderen zich voorbereiden op de wereld van nu en de toekomst. Het werken en leren op De Rank is gecentreerd rond drie psychologische basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie. Hieronder verstaan we: Relatie: leerlingen weten zich gezien en geaccepteerd, ze erbij horen, ze voelen zich veilig en met elkaar verbonden. Competentie: leerlingen leren, ontwikkelen zich en ze groeien (kennis, vaardigheden en attitude) Autonomie: leerlingen weten dat ze (een deel) van hun leergedrag zelf kunnen en mogen sturen. Ook zijn kinderen verantwoordelijk voor hun eigen gedrag, werk en materiaal. ieder op zijn plek is en binnen zijn verantwoordelijkheid zijn plek mag en moet innemen. De inzet van iedereen in de gemeenschap is van belang en waarderen we. Op de Rank heeft het leren in de gemeenschap een plek. We leren met elkaar: met kinderen, ouders, studenten, leerkrachten en directie. We ervaren dat dit samen leren krachtig is. Onze kernwaarden zijn: leren en ontwikkelen, gemeenschap, ik doe er toe Onze kernwaarden hebben een relatie met het bovenstaande: Leren en ontwikkelen: competentie Ik doe er toe: autonomie Gemeenschap: relatie Deze drie basisbehoeften samen bepalen de richting van waaruit we werken met leerlingen en werken binnen het team. Op de Rank staat het leren en ontwikkelen van kinderen centraal, het is onze core business. Bij het leren en ontwikkelen vinden we het belangrijk om de behoefte van het kind te zien en te kijken naar de zone van naaste ontwikkeling, de volgende stap in hun ontwikkeling. We willen leerlingen aan het einde van hun basisschoolperiode een stevig fundament meegegeven hebben voor de rest van hun leven. De Rank is een gemeenschap waarin een Onze kernwaarden zorgen voor de gerichte ontwikkeling van onze school. Regelmatig kijkt de directie samen met team van leerkrachten naar effecten en mogelijke verbeteringen. Leren en ontwikkelen Activerende Directe Instructie en verlengde instructie. De leerkracht geeft aan wat het doel is van de les. Het doel ligt binnen de zone van naaste ontwikkeling. 6 7

5 De leerkracht legt de les aan alle kinderen kort uit, zodat kinderen die het snappen aan het werk kunnen. Een klein De Rank een Vreedzame school rechten die bij burgerschap horen, lijken soms wat op de achtergrond te zijn geraakt. Daar komt nog bij, zo aantal kinderen krijgt een verlengde instructie, extra geeft de toelichting aan, dat niet iedereen gewend is aan uitleg. We doen dit aan de zogenaamde instructietafel. burgerschapstradities en gebruiken van onze samenleving. Daarna is de leerkracht beschikbaar voor de overige kinderen. Aan het einde van de les bepalen we of het doel Leerlingmediatoren bereikt is en wat we de volgende keer leren. Autonomie Zelfstandig werken. Kinderen willen leren om het zelf te doen. Kinderen In de komende jaren willen we bovenstaande borgen en willen graag eigenaar zijn van hun eigen leerproces. uitbreiden met de lijnen: Vanaf de kleuterbouw tot en met groep 8 willen we de kinderen leren om zelfstandig hun werk te doen. Zelf Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO) verantwoordelijk te zijn, zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de taken waar kinderen voor staan. Ook: samenwerken vanuit de gedachte dat kinderen elkaar goed kunnen helpen. De leerkracht begeleidt het proces en schept tijd om kinderen extra te begeleiden. Relatie Basiscommunicatie. Onze manier van onderwijzen werkt in de klassenpraktijk goed en effectief, maar we willen de kinderen activeren tot nadenken. We willen de betrokkenheid van de kinderen vergroten. Daarom maken alle leerkrachten gebruik van de principes van basiscommunicatie. We stellen open vragen en geven alle kinderen (niet Belangrijke kenmerken van dit onderwijs zijn veiligheid, nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Goed onderwijs is onderwijs waarin kinderen (optimaal) betrokken zijn. Door goed te kijken naar kinderen krijgen de leerkrachten een beeld van wat de kinderen specifiek nodig hebben. Dit vertalen we in activiteiten die gericht zijn op zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Feedback geven Wanneer een kind iets leert, wil het graag horen hoe zijn leerproces verloopt of is verlopen. Met het geven van (ontwikkelings-)gerichte feedback, kunnen kinderen meer en beter leren. In het schoolplan kunt u hier meer over lezen. In het schooljaar zijn we gestart met het programma van De Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. In de eerste twee jaar werd de lessenserie ingevoerd en ook de leerlingmediatie. Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is, maar daarnaast worden ook enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Mediatie bestaat in Amerika al lang als een professie en is de laatste decennia ook in Nederland in opmars. tegelijk!) een beurt. De kinderen hoeven geen vingers op te steken. De leerkracht daagt alle kinderen uit om mee te denken. We passen wisselende werkvormen toe om kinderen te laten samenwerken. Kinderen werken dus met iedereen samen, niet alleen met vriendjes of vriendinnetjes. De leerkracht is volgbaar voor de kinderen, legt uit wat hij doet en met welk doel. In elke groep maken we gebruik van een dagrooster of dagritmekaarten. De Vreedzame School is inmiddels al op ruim 400 basisscholen in Nederland met succes ingevoerd. Naast de lessenserie bestaat het programma uit een training voor leerkrachten, klassenbezoeken en coaching, opleiding van leerlingmediatoren en informatieverstrekking voor ouders. We hebben hoge verwachtingen voor onze kinderen en dus ook de school. Het programma sluit goed aan met de ontwikkelingen die de Rank heeft meegemaakt (zie boven). De Inspectie van het Onderwijs staat zeer positief ten Peer mediation is een vorm van mediatie waarin de bemiddeling niet door professionele krachten wordt gedaan, maar door mensen uit de eigen groep. Bij peer mediation op scholen bemiddelen leerlingen bij elkaars conflicten. Het is een van de meest concrete uitwerkingen van het principe dat kinderen zelf verantwoordelijkheid hebben voor het klimaat op school. aanzien van het programma van De Vreedzame School. De inspectie ziet er nauwlettend op toe dat scholen serieus werk maken van burgerschapskunde. Bevordering van burgerschap en integratie is belangrijk en wettelijk verplicht voor alle scholen. De toelichting op de wet wijst op de afgenomen betrokkenheid tussen burgers onderling en tussen burgers en overheid. De plichten en 8 9

6 2. Een korte schets van onze school De leerlingen mogen in groep 7 solliciteren naar de functie van mediator. Na aanname worden de leerlingen getraind en ontvangen aan het einde van de training een certificaat. In groep 8 komen ze daadwerkelijk in functie. Elke pauze zijn er steeds twee mediatoren die dienst hebben. Tijdens de pauzes lopen zij rond (in een gekleurd hesje) en letten op of ze ergens kunnen helpen bij een ruzie of conflict. Gedurende de hele dag zijn ze aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten. Leerlingenraad Sinds het schooljaar is er een leerlingenraad. Deze bestaat uit twee gekozen groepsvertegenwoordigers uit de groepen 4 t/m 8 die eens in de zes tot acht weken vergaderen over zaken die de school aan gaan. Zij nemen uit de groep opmerkingen en bespreekpunten mee en koppelen dit ook weer terug naar de groep. Hiermee geven we de leerlingen stem in wat er op school gebeurt. De Rank is een open christelijke basisschool en staat open voor leerlingen uit alle kerkelijke en sociale groeperingen. We verwachten van ouders en leerlingen dat ze het christelijk karakter van de school respecteren. Vanuit het geloof in God en vanuit de Bijbel probeert het schoolteam normen en waarden over te dragen. Regelmatig krijgen we als christelijke school te maken met onderwerpen, praktijken en standpunten die gevoelig liggen. We gaan hier open en bewust mee om, gaan identiteitsgevoelige thema s niet uit de weg. De Rank ligt centraal voor de wijken Hogeland, Zederik, Buitenstad, Blankenborch en het centrum. De school is fraai gelegen aan t Wed, naast een groot sportveld. Er zijn aparte speelpleinen voor de kinderen van de onderbouw en de bovenbouw. De school is goed bereikbaar, zowel te voet, als met fiets of auto. t Wed is verboden in te rijden tijdens de schooluren. De Buitenschoolse Opvang maakt gebruik van de hal en het speellokaal van De Rank. Onze school is één van de 15 protestants-christelijke basisscholen van de Stichting Fluenta te Nieuwegein. Op de laatste pagina s van deze gids treft u belangrijke informatie aan van de Stichting Fluenta. Deze informatie is voor alle ouders van de Fluenta scholen dezelfde. De plaatsing van een kind op school Vanaf 3 jaar en 10 maanden kan uw kind 3 dagen komen wennen op school. De leerkracht van de toekomstige groep neemt contact met u op om deze dagen af te spreken. De directie bekijkt jaarlijks of het verantwoord is de kinderen in juni en juli nog voor de zomervakantie te laten starten. Ouders ontvangen hierover tijdig bericht. Wanneer uw kind 4 jaar is, mag het worden toegelaten op de basisschool. Vanaf 5 jaar is uw kind wettelijk leerplichtig. Kinderen die vanaf een andere basisschool bij ons komen, kunnen op afspraak komen kennismaken. Dit gaat in overleg met de vorige school

7 3. Wat leert uw kind op onze school? Aanmelden, inschrijven en uitschrijven De feitelijke aanmelding gebeurt met het aanmeldings- formulier, dat u op school ontvangt. Dit formulier ontvangt u na het kennismakingsgesprek met de directie. Na ontvangst van de aanmelding, delen we u, via , mee of uw kind is ingeschreven op De Rank. Bij het verlaten van de school wegens verhuizing of langdurige ziekte moeten de leerlingen door de ouder(s) of voogd persoonlijk worden afgemeld. De leerling wordt daarna overgeschreven naar de ontvangende school. De leerkracht van uw kind schrijft een onderwijskundig rapport voor de nieuwe school en de directie geeft dit rapport tegelijk met het leerlingenrapport mee naar de nieuwe school. Bij aanmelding in de loop van het schooljaar, als een kind van een andere basisschool komt en er geen sprake is van verhuizing. Deze weigering geldt niet, indien de directie van de school waar het kind staat ingeschreven, akkoord gaat met de overstap. In de volgende twee gevallen wordt inschrijving geweigerd: Het kind heeft een verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs en is in afwachting van plaatsing. Het kind is aangemeld bij de Zorg Advies Team (zie ook De leerling gebonden financiering ) voor onderzoek naar een mogelijke indicatie voor een speciale school voor basisonderwijs. Groep 1/2 Organisatie van de groepen De kleuters zitten in gemengde groepen 1/2. We doen dit met het oog op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, de taalontwikkeling en het leren omgaan met elkaar. Bovendien kunnen wij op deze manier de leerlingen evenwichtig verdelen over de groepen. Uitgangspunten In de groepen 1/2 ligt het accent op ontwikkelingsgericht onderwijs (zie hoofdstuk 1). Een kleuter wil van alles onderzoeken, staat nog geheel verbaasd van allerlei dingen en kan zich nog verwonderen over alles wat voor ons van weinig betekenis lijkt. Door aan te sluiten bij die Spelletjes uit de kast Hierin wordt met ontwikkelings- materiaal gewerkt. Bijvoorbeeld: lotto s, kleurenspelletjes, taal- en rekenspelletjes. In de lokalen en op de gang zijn allerlei hoeken ingericht, waarin een grote verscheidenheid aan activiteiten plaatsvindt. We proberen op deze manier tegemoet te komen aan de verschillende ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. In elke hoek kan gewerkt of gespeeld worden: vrij of met een opdracht. Meestal staat er een thema centraal dat actueel is of de belangstelling van de kinderen heeft. Bij de aanmelding van een kind verklaren ouders/ verzorgers, door ondertekening van een verklaring op het aanmeldingsformulier, dat zij akkoord gaan met de inhoud van het schoolreglement. Toelaten en verwijderen van leerlingen Onze scholen staan open voor elk kind van wie de ouders Een leerling kan naar een andere school worden overgeplaatst op grond van ernstige leer- of gedragsmoeilijkheden. In alle gevallen waarin toelating wordt geweigerd of waarin verwijdering van een leerling wordt overwogen, zijn procedures van toepassing. behoeften, willen we hen ervaringen op laten doen over alles wat hen op dat moment bezighoudt. Het kind bepaalt echter niet alles zelf. De leerkracht houdt de ontwikkeling van de kinderen goed in het oog en biedt materialen en activiteiten aan als het kind er aan toe is. Dit alles vraagt van de leerkracht een goed observatievermogen. Het past bij het ontwikkelingsniveau van kleuters om vanuit hun spel ervaringen op te doen op de grondslag van de school respecteren en inschrijving verlangen. In een aanmeldingsgesprek informeert het gebied van taal, denken, bewegen en expressie. Door samen te spelen, leren de kinderen contact te maken en Spelkast de directie de ouders over de school. In dat gesprek samen te werken. komen onder andere de volgende zaken aan de orde: de protestants-christelijke identiteit van de school en de Dagritme wijze waarop hieraan vorm wordt gegeven; dat inschrijving De dag van een kleuter verloopt meestal volgens een deelname betekent aan alle activiteiten van de school, bepaald ritme. De volgende activiteiten kunnen dan aan mits deze tijdens de schooltijden plaatsvinden. de orde komen: Kringactiviteiten: kringgesprek, taal- en rekenspelletjes, (bijbel)verhalen, prentenboeken, Inschrijving kan geweigerd worden in de volgende gymnastiek, buiten spelen en zingen. gevallen: Er bestaat een gegronde verwachting dat het kind meer extra zorg of voorzieningen nodig zal hebben dan de Foto van een deel van een hart met de opmerking: Zo laten wij zien dat we hartsvrienden zijn Speelwerktijd Tijd waarin gespeeld en gewerkt wordt, eventueel school redelijkerwijs kan leveren; naar aanleiding van een opdracht. Dit kan zijn een Het kind is zodanig lichamelijk of verstandelijk gehandicapt, dat verwacht mag worden dat ondanks les met knutselmateriaal en een bepaalde techniek, bijvoorbeeld: leren werken met verf, knippen, plakken, Thema ruimtelijke sferen voorzieningen, de school niet aan de hulpvraag van het kleien, enzovoorts. Tegelijkertijd wordt ook de creativiteit kind kan voldoen en het kind hierdoor het onderwijs op ontwikkeld. school niet kan volgen; 12 13

8 Bewegingsonderwijs Buiten spelen Iedere dag besteden we aandacht aan spel en beweging. Bij goed weer mogen de kinderen vrij spelen op het kleuterplein. Ze hebben een grote keus uit allerlei spelmateriaal: karren, steppen, kruiwagens, emmers, scheppen, klimrek, glijbaan, enzovoorts. Binnen spelen Bij de spellessen ligt het accent op samenspelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij dramatische expressie: hierbij zijn we vooral bezig met de lichamelijke uitbeelding van bewegingswoorden of verhaaltjes. Dansexpressie We bewegen op muziek tijdens kringactiviteiten, tussendoor of in de gymles. Spel met klein gymmateriaal Zoals het gooien en vangen van pittenzakken of foamballen. Spel met groot materiaal We geven deze lessen in ons kleutergymnastieklokaal waarbij we gebruik maken van de klimwand, het wandrek, enz. Halen en brengen Hebt u iets te vragen aan de leerkracht, kom dan even na schooltijd langs. Bij aanvang van de school wil de leerkracht graag de kinderen verwelkomen en er voor hen zijn. De deur is vanaf 8.20 uur open. Soms is afscheid nemen moeilijk. Wilt u dan proberen zo kort mogelijk in de klas te blijven? Voor uw kind zelf en de rust in de groep is dit beter. Bovendien willen we graag om 8.30 uur beginnen. Mocht iemand anders dan gewoonlijk uw kind komen halen, geef dat dan even door aan de leerkracht of schrijf het op in het schriftje dat bij de ingang van het lokaal ligt. Overstap naar groep 3 De stap van de kleutergroep waar kinderen veel spelend leren naar groep 3, is groot. We proberen die stap te verkleinen. Het lokaal van groep 3 ligt dichtbij de kleuterhal om zo, zeker in het begin van het schooljaar, een uitstapje te kunnen maken naar die afdeling. Daar kunnen de kinderen dan werken in hoeken of te spelen op het kleuterplein met de grote hoeveelheid materialen. De groepen 3 t/m 8 Basisvaardigheden Vanaf groep 3 ontwikkelen we de vaardigheden die de kinderen in groep 1/2 hebben geleerd door middel van de beschikbare methoden. Wij houden rekening met het feit dat niet alle leerlingen even ver in hun ontwikkeling zijn, wanneer zij groep 3 binnenstappen. Niet alle leerlingen krijgen daarom op hetzelfde moment dezelfde leerstof aangeboden. (zie De onderwijszorg voor de kinderen ). Leesmethodeboeken op een tafel uitgestald Wat willen we bereiken? Het team van De Rank streeft ernaar dat alle kinderen aan het einde van de basisschool het niveau halen dat bij hen past. De overheid verwacht van iedere basisschool in Nederland dat elk kind voldoende vaardig is in rekenen, taal en lezen, de zogenaamde kernvakken. De Inspectie van het Onderwijs houdt onze resultaten op dit gebied nauwlettend in de gaten. Wij onderschrijven het streven van de overheid. Een stevige basis vergroot de kans op succes in het voortgezet onderwijs en het maatschappelijk leven. We vinden het erg belangrijk dat ieder kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens. We proberen de leerlingen een goede leer- en werkhouding aan te leren. We leren kinderen zelfstandig te werken en samen te werken. Daarnaast besteden we veel aandacht aan leerstrategieën. Erg belangrijk is voor ons de ontwikkeling van het sociaal De vakgebieden die in ieder geval op de basisschool wettelijk verplicht zijn, betreffen: Taal en lezen, Rekenen, Schrijven, Wereldoriëntatie, Lichamelijke oefening, Sociale redzaamheid (o.a. verkeer), Expressie (o.a. muziek), Godsdienst, Bewegingsonderwijs en Engels. De overheid legt de nadruk op de basisvaardigheden en vindt dat elke basisschool 65% moet besteden aan taal, lezen en rekenen. Het wettelijk minimum aantal lesuren dat uw kind op de basisschool hoort te krijgen is 7520 uur. We hanteren dagelijks voor alle groepen dezelfde begintijden en eindtijden. Op De Rank vinden we het belangrijk dat we kinderen regelmatig in contact brengen met: kunst en cultuur. Samen met Kunst Centraal maken we jaarlijks een cultureel programma voor alle groepen. We maken gebruik van het aanbod van culturele instellingen in de buurt. We bezoeken tentoonstellingen, filmvoorstellingen en doen mee aan culturele activiteiten. Uitgangspunten gedrag. Kenmerk daarbij is dat de leerling een positieve In de groepen 3 t/m 5 ligt het accent op het aanleren van bijdrage levert in de groep en aan de schoolgemeenschap basisvaardigheden, zoals taal, lezen, schrijven als geheel. en rekenen. In de groepen 6 t/m 8 vergroten we deze vaardigheden. Daarnaast besteden we veel aandacht Uitstapje naar de boerderij Eten en drinken Tijdens de pauzes om ongeveer uur en uur, is het de bedoeling dat uw kind iets te drinken en iets te eten krijgt. Wilt u uw kind gezonde dingen meegeven? Denkt u bijvoorbeeld aan melk, koek of fruit. Graag de aan tijdsbesef, oriëntatie op jezelf en de wereld en het omgaan met informatiebronnen. In alle groepen stimuleren we de kinderen om zich creatief te ontwikkelen. Dit doen we onder meer door dramatische expressie, beeldende vorming en muzieklessen aan te bieden. bekers, bakjes en tassen voorzien van naam. We verzoeken u geen pakjes drinken mee te geven, vanwege de hoeveelheid afval (zie verder De duurzame Rank). Kinderen zelfstandig aan het werk 14 15

9 4. Wie werken er op De Rank? De samenwerking tussen de Marnix Academie en basisscholen wordt intensiever. Daarom beschikt onze school over een interne coördinator Opleiden in school,(marlies Speelman) die deze ontwikkelingen begeleidt en vertaalt naar onze situatie. De Rank is een gecertificeerde opleidingsschool. Ten behoeve van hun portfolio maken studenten foto s en filmopnamen. Deze worden uitsluitend gebruikt voor eigen opleidingsdoeleinden. De directie ziet hierop scherp toe. Tenzij ouders nadrukkelijk bezwaar maken, gaan we ervan uit dat ouders hiermee akkoord gaan. Academische opleidingsschool In het schooljaar hebben we samen met de Marnix Academie en basisschool CNS Abcoude een subsidie ontvangen om de academische opleidingsschool vorm te geven. Dit betekent dat er op De Rank aandacht is voor het doen van onderzoek. De leerkrachten en studenten nemen deel aan een zogeheten leerwerkgemeenschap. Vanuit een onderzoeksvraag (binnen het thema leren in de 21e eeuw ) wordt de dagelijkse praktijk theoretisch en praktisch onderzocht met het doel het onderwijs te verbeteren. Dit gebeurt veelal achter de schermen, na schooltijd. Zodra er praktische veranderingen zijn stellen we u daarvan op de hoogte. Op De Rank werken ongeveer 25 leerkrachten, zowel fulltime als parttime. Verschillende groepen krijgen les van twee (parttime-) leerkrachten. Via wekelijks overleg en goede afspraken wordt de continuïteit binnen de groep gewaarborgd. Naast het verzorgen van het onderwijs in zijn of haar groep, kan elk teamlid specifieke taken vervullen. Op De Rank werkt 2 1/2 dag een conciërge (Wim van der Lustgraaf). Ook hebben we vier dagdelen per week een administratief medewerkster (Ellen Verburg). Op school verricht een vrijwilliger, middels een begeleidwerken overeenkomst verrichtingen en wordt hierbij begeleid door een jobcoach van Syndion. (John van t Pad) Studenten op De Rank Onze school werkt samen met de Marnix Academie en ROC Midden-Nederland. Van de Marnix lopen jaarlijks studenten stage voor hun opleiding tot leraar basisonderwijs. Het aantal stagedagen hangt af van het leerjaar. Er zijn ook stageweken. Vanuit het ROC Midden-Nederland lopen er onderwijsassistenten stage op onze school, die we ook kunnen inzetten als extra ondersteuning van bepaalde groepen. De aanvragen bekijken we per schooljaar. Soms lopen leerlingen van het voortgezet onderwijs een korte maatschappelijke stage op De Rank. Het opleiden van studenten gaat steeds meer in de scholen zelf plaatsvinden. Zieke leerkrachten Ook leerkrachten worden helaas soms ziek. Wij proberen altijd een vervanger te regelen. Vaak slagen we erin iemand te vinden, maar het invalprobleem is groot. Bestuursbeleid is: wanneer geen invalleerkracht gevonden kan worden, dan sturen we de kinderen de eerste dag niet naar huis, maar verdelen we ze over de andere groepen. Daarna informeren we u of de kinderen één of meerdere dagen vrijaf krijgen. We proberen dit te allen tijde te voorkomen. Schoolplan en nascholing In het schooljaar heeft de directie het nieuwe Schoolplan geschreven. Elke basisschool heeft de wettelijke plicht om elke 4 jaar een nieuw schoolplan te schrijven. Daarin staat het beleid van de school verwoord en legt de school verantwoording af naar het bestuur en de inspectie. Samen met het schoolteam en de medezeggenschapsraad heeft de directie de koers van De Rank uitgezet tot Jaarlijks bekijken we op welke terreinen we onze deskundigheid willen vergroten. Tijdens studiedagen en vergaderingen staat deze deskundigheidbevordering van leerkrachten centraal. U vindt ons schoolplan op onze website

10 5. De onderwijszorg voor de kinderen De Rank streeft ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Kinderen verschillen, dus richten we het onderwijsleerproces zo in dat hier ook ruimte voor is. De uitgangspunten van onze onderwijszorg zijn: De leerkracht is verantwoordelijk voor de ontwikkelingen van de kinderen op school en tegelijk de spil ervan. Een doorgaande lijn vraagt een eenduidige werkwijze. De doelen per schooljaar zijn het uitgangspunt van de ontwikkeling. De leerkracht op de Rank werkt gedifferentieerd op minimaal 3 niveaus bij de kernvakken. De leerkracht zoekt naar de mogelijkheden van de leerling. De leerkracht betrekt de ouders vanaf de start bij de ontwikkeling van hun kind(eren). We nemen ouders serieus als partner in de ontwikkeling van hun kind. De Rank beschikt over een leerlingvolgsysteem (CITO) waarmee we de toetsresultaten van leerlingen volgen en hanteert daarbij een toetskalender. De vorderingen en de ontwikkeling van de leerlingen worden systematisch gevolgd en de leraren maken daarbij gebruik van observaties en toetsen. Bij de kleuters wordt systematisch het ontwikkelingsvolgmodel van Memelink gehanteerd. In de groepen 3 tot en met 8 houden de leraren de vorderingen bij met behulp van toetsen, voor de vakgebieden spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen. De Rank maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Zuidwest Utrecht en conformeert zich aan het beleid. De zorg is een dynamisch gebeuren in de Rank. Meer informatie over het ondersteuningplan van De Rank en het samenwerkingsverband staat op onze website. Het LeerlingVolgSysteem (LVS) De gegevens van de toetsen houden we bij in het LeerlingVolgSysteem (LVS). Deze gegevens zijn niet voor iedereen vrij toegankelijk. De intern begeleider en de directeur zorgen ervoor dat deze gegevens alleen beschikbaar zijn voor de direct betrokkenen. Er wordt gebruik gemaakt van de computerversie LVS van de CITOgroep. Door de observaties en de toetsgegevens kan het onderwijs zo veel mogelijk en zo goed mogelijk op de kinderen worden afgestemd. Daarnaast willen we dat de resultaten van de kinderen (de zogenaamde opbrengsten) op niveau blijven. De zorg op de Rank onderscheiden we op 4 niveaus: Niveau 1: Het reguliere onderwijs in de eigen groep door de leerkracht, We onderscheiden 3 niveaus: Basis : voor alle kinderen Intensief : voor kinderen die extra instructie nodig hebben Verdiepend/ extra : voor kinderen die meer aankunnen Niveau 2: Het kind heeft meer zorg nodig. Leerkracht bespreekt de bevindingen met ouders en de intern begeleider. Indien nodig wordt nader intern onderzoek verricht en kan de leerkracht een individueel plan opstellen. Niveau 3: Aanmelding bij het ZAT (Zorg Advies Team). Binnen het samenwerkingsverband wordt expertise gezocht bv. in de vorm van ambulante begeleiding. Daarnaast kunnen externe specialisten worden ingeschakeld wanneer (uitgebreid) onderzoek nodig blijkt. De kosten hiervan komen in sommige gevallen voor rekening van de ouders. Het kind blijft op de reguliere basisschool. Meerbegaafdheid Op De Rank willen wij voor alle kinderen een zo goed mogelijk passend onderwijs-aanbod realiseren, in zowel onderwijsinhoudelijk als pedagogisch-didactisch opzicht. We houden er rekening mee dat kinderen onderling erg kunnen verschillen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen met plezier leren en naar school gaan. De laatste jaren is er in Nederland sprake van een toenemende aandacht voor onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen. Ook op De Rank beseffen we dat (hoog)begaafde kinderen een specifiek onderwijsaanbod nodig hebben. We willen dit onderwijsaanbod structureel realiseren, waarbij we streven naar duidelijkheid en haalbaarheid voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Onze visie op (hoog)begaafdheid is gebaseerd op het Multifactorenmodel van Heller. Dit model laat zien dat niet alleen begaafdheidsfactoren (zoals intelligentie en creativiteit) van invloed zijn op de prestaties die een kind levert, maar ook de omgeving en persoonlijkheidsfactoren. Bij een optimale dynamiek tussen de verschillende factoren kunnen prestaties op (hoog)begaafd niveau geleverd worden. Op de Rank zijn we in het schooljaar begonnen met het gebruik van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Dit is een online programma dat op handelingsgerichte wijze helpt bij het herkennen en begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen. Het DHH bestaat uit 5 modules: quickscan, signalering, diagnostiek, leerlingbegeleiding en evaluatie. Het DHH gaat uit van een educatief partnerschap tussen ouders en school. Ouders worden betrokken bij het proces van signalering en diagnostiek. Ook is het DHH gericht op de inbreng van de leerling zelf. Door praten met de leerling wordt de kans op een succesvolle begeleiding vergroot. In het schooljaar waren we erg blij met de ouders die in het kader van verbreding van ons leerstofaanbod lessen hebben gegeven in Engels, Chinees, wetenschap en techniek. We hopen dit in de komende jaren te kunnen continueren. Bij verbreding is er sprake van een extra vak naast het bestaande curriculum, voor de leerlingen die over de hele linie hoog scoren en extra uitdaging nodig hebben. Door verbreding van het leerstofaanbod zullen deze leerlingen met meer plezier naar school gaan, worden ze op hun eigen niveau uitgedaagd en leren ze te leren. Ze worden aangesproken op hun talenten en krijgen de mogelijkheid om die verder te ontwikkelen. Met ingang van dit schooljaar beginnen we met extra inzet op meerbegaafde kinderen buiten de eigen klas in samenwerking met de andere Viaanse Fluenta scholen. Niveau 4A: Niveau 4B: (SBO). Afhankelijk van de bevindingen van het ZAT kan een leerling worden aangemeld bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) die binnen het samenwerkingsverband werkt. De PCL heeft de bevoegdheid een leerling te verwijzen naar: een andere basisschool een speciale school voor basisonderwijs Uit onderzoek blijkt dat het kind tot zijn recht komt op een school voor Speciaal Onderwijs (Bijvoorbeeld: Slechthorenden, Slechtzienden, Zeer Moeilijk Lerende Kinderen, Gedragsproblematiek ). Hiervoor moet het kind aangemeld worden bij een regionale Commissie voor Indicatiestelling (CVI). De leerling gebonden financiering Elk kind, ook een kind met een handicap, heeft recht op onderwijs. In toenemende mate vragen ouders aan gewone basisscholen of zij hun gehandicapte kind toe willen laten. Op veel terreinen wordt immers geprobeerd om mensen met een handicap zo normaal mogelijk aan het maatschappelijk verkeer deel te laten nemen. Er is een wettelijke regeling Leerling Gebonden Financiering (LGF). Ouders die een zorgleerling hebben en een beschikking van de regionale Commissie voor Indicatiestelling (CVI), kunnen hun kind aanmelden bij een reguliere basisschool of een speciale school voor basisonderwijs (SBO). Deze kinderen krijgen een zgn. rugzakje met geld mee, waaruit de ontvangende basisschool extra voorzieningen kan bekostigen. Let op: de overheid voert op termijn bezuinigingen door op dit gebied

11 Kinderen met (vermoedelijk) dyslexie kunnen in We kunnen er dan voor kiezen om in overleg met de ouders Resultaten tussentoetsen Verwijzingen naar het VO aanmerking komen voor bekostiging van onderzoek en een passende basisschool te zoeken. Om een objectief beeld van de leerprestaties op de behandeling door de zorgverzekeraars. Er is daaraan wel een aantal voorwaarden verbonden. De Intern begeleider (Margreet Mulder) kan u hier meer informatie Passend onderwijs Met ingang van 1 augustus 2014 treedt de Wet op Passend verschillende vakgebieden zoals taal, rekenen - wiskunde en lezen te krijgen worden Cito tussentoetsen afgenomen. Aan de hand van analyses van de resultaten vindt schooljaar VMBO/ VMBO/ HAVO/VWO Gem Cito- BB-KB TL gymnasium uitslag over verstrekken. Onze school is niet in staat om iedere Onderwijs in werking. In hoofdstuk 8 vindt u informatie afstemming van de leerstof op groepsniveau of op 11/ ,6 zorgleerling op te nemen. Allereerst dient de plaatsing in hierover. individueel niveau plaats. 12/ ,7 het belang van de leerling zelf te zijn, maar het belang van de groep waarin de betreffende leerling geplaatst zal worden, wordt meegenomen in de afweging om een zorgleerling wel of niet aan te nemen. Ieder verzoek tot Verstrekken van rapporten Indien gewenst kunnen alle rapportages die de school van een kind maakt ten behoeve van andere instanties, door Cito eindtoetsen school- onder- 13/ ,2 Een groep opnieuw doen In bijzondere gevallen kan het noodzakelijk zijn dat een plaatsing zal van geval tot geval bekeken worden. In betrokken ouders worden ingezien. In het algemeen stelt score grens kind een groep overdoet: voorkomende gevallen kan de school besluiten om een de school rapportages op voor: PCL, (S)BO of Voortgezet Technisch leestechniek groep 3 (DMT) 28,3 33,0 Het kind is sociaal-emotioneel nog niet toe aan een kind eerst tijdelijk toe te laten of te weigeren. Onderwijs. Technisch leestechniek groep 4 78,8 65,0 volgende groep. De interne begeleiding De onderwijszorg voor Cito-entreetoets en Cito-eindtoets basisonderwijs Eind groep 7 nemen we de Cito-entreetoets af, met als (Leestempo) Rekenen en Wiskunde groep 4 66,3 61,0 Rekenen en Wiskunde groep 6 92,7 89,0 Het kind is nog erg speels en nog niet toe aan het echte leren (kleuterbouw). Het kind heeft een grote leerachterstand, maar wel de alle kinderen neemt een doel te ontdekken op welke specifieke leerstofgebieden Rekenen/wiskunde groep 7 98,6 102,0 capaciteiten om beter te kunnen. vooraanstaande plaats in de kinderen hiaten vertonen. In groep 8 kan hierop Wanneer sprake is van bovenstaande gevallen, dan op onze school. De interne gericht lesgegeven worden, want in groep 8 staat de Cito- neemt de leerkracht vroegtijdig contact op met de begeleider, Margreet Mulder, eindtoets basisonderwijs op het programma. De uitslag Cito Eindtoets (ongecorrigeerd) ouders. Leerkracht en ouders zullen veelal gezamenlijk coördineert de onderwijszorg van deze toets is samen met het schoolkeuzeadvies van de school- landelijk besluiten wat het beste is voor het kind. en houdt de vorderingen van basisschool bepalend voor het type vervolgonderwijs. Alle schooljaar score gemiddelde Wettelijk is geregeld dat de school de alle kinderen op De Rank in de kinderen nemen deel aan deze toets, we sluiten dus geen ,2 534,4 eindverantwoordelijkheid hiervoor draagt. gaten, bespreekt toetsresultaten en begeleidt leerkrachten en ouders in hun zorg voor de kinderen. Regelmatig vindt er overleg plaats met kinderen buiten die het gemiddelde van de school negatief kunnen beïnvloeden. De resultaten van de toetsen houden we goed bij als evaluatie van ons onderwijs. Wanneer dat nodig is, stellen we ons onderwijs bij ,7 534, ,6 535,1 Alle leerlingen van het afgelopen jaar zijn geplaatst in de De gezondheid en de veiligheid van de kinderen Arbeidsomstandigheden: Een speciale ARBO-werkgroep zowel leerkrachten als ouders. De intern begeleider is verantwoordelijk voor het leerlingvolgsysteem op De Rank. De leerkracht helpt kinderen die extra zorg nodig hebben, De resultaten van ons onderwijs Hieronder ziet u een overzicht van de resultaten op door ons geadviseerde brugklas. De Cito-eindtoets ligt voor het eerst dit jaar onder het landelijk gemiddelde. Daarvoor altijd erboven. Deze cijfers volgt de directie, maar ook let op de veiligheidsaspecten in en om de school, om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor alle mensen, klein en groot, die op school aanwezig zijn. in de eigen groep. Deze leerlingen krijgen extra instructie de Cito eindtoets van de laatste 3 jaar. De scores zijn de onderwijsinspectie nauwlettend. Vanuit de CITO- en/of aangepaste leerstof aangeboden. gecorrigeerd naar leerlinggewicht (LG). Het leerlinggewicht scores en het inspectiebezoek februari 2013 bepalen de Op De Rank hanteren we een schoolreglement dat op alle Voor onderzoek en consultatie is altijd de toestemming wordt bij inschrijving van het kind vastgesteld op grond leerkrachten, directie en het bovenschools bestuur samen Fluenta scholen geldig is. van de ouders nodig en stellen we de ouders van elke stap van het onderwijs dat ouders hebben genoten. De onder- de conclusies en verbeteractiviteiten. Dit wordt verwerkt in Je veilig voelen en weten is een gezamenlijke op de hoogte. We vinden het erg belangrijk dat school en en bovengrens zijn normen die door de inspectie van het het schooljaarplan. Hieronder staat aangegeven naar welke verantwoordelijkheid van schoolleiding, leerkrachten, ouders elkaar ondersteunen. Het begeleiden van een kind, onderwijs worden gehanteerd. vorm van vervolgonderwijs de leerlingen van groep 8 de ondersteunend personeel, medezeggenschapsraad, zonder merkbaar resultaat, heeft geen zin. laatste drie jaar zijn gegaan. ouders, leerlingen en stagiaires. Met ons schoolreglement willen we duidelijk zijn in waar we voor staan, wat we wel en niet toestaan en welke maatregelen we treffen als regels worden overtreden. Ons schoolreglement is onderdeel van het brede veiligheidsbeleid dat alle scholen van de stichting hanteren

12 De kernwoorden van onze leefregels vinden hun oorsprong Hier verstaan we o.a. onder: gevaarlijke voorwerpen verboden. In al die zaken waarin in onze christelijke identiteit: Fysiek geweld: gericht op het lichaam van de ander, dit reglement niet voorziet, is de directie bevoegd om We zorgen voor elkaar zoals we ook voor ons zelf mogen zorgen. Het reglement bevat regels die we op alle scholen van de zoals slaan, schoppen, verwonden e.d. Psychisch geweld: lastigvallen, pesten, bedreigen met geweld, chantage, onder druk zetten e.d. Seksueel geweld: seksistische opmerkingen, seksuele toespelingen, ongewenste intimiteiten e.d. besluiten te nemen. Het omgangsreglement is leidraad in zulke situaties (zie website). Schoolspecifieke regels voor De Rank Op het plein zijn alleen die spelletjes toegestaan die geen Stichting FLUENTA hebben afgesproken. Elke school kan Verbaal geweld: grof taalgebruik, schelden, beledigen gevaar opleveren. Het is niet toegestaan het speelplein een eigen deel toevoegen, waarin de algemene regels e.d. tijdens de pauze te verlaten. Fietsen is niet toegestaan. desgewenst zijn uitgewerkt of nader gespecificeerd of schoolspecifieke regels worden toegevoegd. Voor iedereen geldt: Welkom: Leerlingen die op school staan ingeschreven en hun ouders of verzorgers zijn welkom in ons schoolgebouw. Daarnaast ook zij die de school bezoeken om kennis te maken. Voor anderen is, zonder toestemming van de directie, het schoolgebouw en de daarbij behorende terreinen verboden. Toegankelijk: Leerlingen en ouders/verzorgers mogen zich bevinden in het klaslokaal waar de kinderen les krijgen, de gangen of toiletten. Verblijf in alle overige ruimten is niet toegestaan, tenzij daarvoor toestemming wordt gegeven. Respect: Binnen de school heeft men respect voor elkaar en voor elkaars mening. We hebben een open houding naar elkaar, waarin ieder zijn taken en verantwoordelijkheden heeft en waar men op positieve wijze met elkaar samenwerkt. Een positieve sfeer binnen de school draagt bij tot het welbevinden van iedereen. Kleding: De kleding van leerlingen, personeel en stagiaires mag niet aanstootgevend zijn. Mobiele telefoons: De school is telefonisch altijd bereikbaar. Onder lestijd worden mobiele telefoons uitgeschakeld. Weg onder schooltijd: Leerlingen die tijdens de lessen de school verlaten, moeten daarvoor toestemming hebben van de leerkracht. Dit geldt bijvoorbeeld in het geval van een bezoek aan de arts of andere dringende activiteiten. De ouders/verzorgers stellen vooraf de school hiervan op de hoogte. Aansprakelijkheid: Het meenemen van persoonlijke eigendommen naar school is voor eigen risico, want de school is niet automatisch aansprakelijk voor schade of verlies daaraan. Als er schade ontstaat waar een leerling bij betrokken is, wordt er contact opgenomen met de ouders. Als de school aansprakelijk wordt gesteld, zal in eerste instantie door de verzekeringsmaatschappij worden bepaald of de school al dan niet verwijtbaar heeft gehandeld, dan wel in haar zorgplicht is tekort geschoten. Schade aan kleding van leerlingen die is ontstaan door spel- en stoeigedrag behoort gewoonlijk tot het normale risico van de ouders. Vernieling en diefstal van objecten en materialen Digitaal geweld: pestgedrag via internet. Al naar gelang de zwaarte van het grensoverschrijdende gedrag worden de volgende middelen gebruikt. Corrigerende maatregelen door de leerkracht: Straf geven in de eigen groep straf moet een uitzondering blijven een kind wordt nooit voor schut gezet Time-out als maatregel om de leerling tijdelijk van de groep te isoleren of de groep te beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag. Corrigerende maatregelen door de directie: (conform de procedure Schoolveiligheid Fluenta en het omgangsreglement van De Rank, te vinden op Een schriftelijke waarschuwing door de directie aan de ouders met een dringende uitnodiging tot gesprek. Schorsing van een leerling bij fysiek geweld tegen een volwassene. Schorsing kan volgen na een officiële Bij regen blijven de leerlingen binnen in hun eigen klas en kunnen daar dan gebruik maken van het aanwezige binnenspeelmateriaal. Na schooltijd: De leerkrachten van de onderbouw begeleiden de leerlingen naar buiten en zorgen ervoor dat de leerlingen aan de ouders of verzorgers of diens plaatsvervanger wordt overgedragen. Als er geen opvang beschikbaar is, wordt het kind binnen de school opgevangen totdat goede opvang is geregeld. Toezicht na schooltijd behoort niet tot de normale werkzaamheden van de leerkracht. Werk afmaken: Op tijd beginnen = op tijd eindigen. Een schooldag is lang genoeg voor een kind. In de pauze maakt niemand zijn werk af. Na schooltijd mag een kind niet langer dan 15 minuten nablijven om werk af te maken. Duurt het langer of heeft het kind een taak, dan brengen we de ouders hiervan op de hoogte. De leerkracht kan het werk ook meegeven naar huis. CJG Vianen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)Vragen over school, vriendschappen, eten, gezondheid, opvoeding, pesten Roken: Zowel binnen als op het buitenterrein van de school wordt er niet gerookt. Pleinwacht: De leerlingen spelen altijd onder toezicht van een leerkracht op het schoolplein. Een veilige school voor iedereen Uitgangspunt Gedrag dat de veiligheid van anderen in gevaar brengt, past niet op onze school. Daarom is bij ons uitgangspunt dat we consequent omgaan met leerlingen die dergelijk probleemgedrag laten zien. Dit doen we om hen met deze problemen te leren omgaan. Communicatie naar alle betrokkenen is daarbij van essentieel belang. Binnen de school willen we de veiligheid van iedereen waarborgen en aan iedereen een veilige schoolomgeving bieden. berisping als gevolg van één of meerdere time-outs of na een overtreding die, naar mening van de directie, schorsing rechtvaardigt. Verwijdering van een leerling van de basisschool bij een volgende zware overtreding na een eerdere schorsing. Ook grensoverschrijdend gedrag van ouders tolereren we niet. Dit gedrag kan leiden tot een (schriftelijke) waarschuwing, (tijdelijke) ontzegging van de toegang tot de school en uiteindelijk tot verwijdering van de leerling van de school. Op grond van de CAO voor het Primair of geld? Het CJG wil meedenken met vragen rondom opgroeien en opvoeden. Zowel ouders als jongeren en kinderen kunnen een beroep doen op het CJG. In het CJG werken het Consultatiebureau, Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar van GGD MN en het maatschappelijk werk nauw met elkaar samen. Elke gemeente heeft een eigen CJG. Het CJG is bereikbaar via de mail, telefoon of u kunt binnen lopen op het inloopspreekuur. Adres, telefoonnummers en spreekuurtijden (zowel inloop als telefonisch) zijn te vinden op de website van het CJG van uw gemeente: Voorbij de grens We nemen maatregelen bij grensoverschrijdend gedrag. Onderwijs kunnen stappen worden gezet die noodzakelijk zijn bij grensoverschrijdend gedrag van personeelsleden. (Nep)wapens: Op onze school zijn (nep)wapens en nlde GGD is kernpartner binnen het CJG

13 6. Contacten tussen school en gezin De GGD voor kinderen in het basisonderwijs Het onderzoek op school aanleiding geeft tot extra Het is voor kinderen goed als ze merken dat u zich De leerkracht gebruikt een standaard vragenlijst om de De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Midden- onderzoek of een gesprek betrokken voelt bij wat er op school gebeurt. Sommige beginsituatie van ieder kind helder te hebben. Nederland werkt preventief aan een gezonde groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Daarom onderzoekt de GGD alle kinderen op verschillende leeftijden, om zodoende mogelijke problemen in het opgroeien tijdig op te sporen. Mochten er problemen gesignaleerd zijn, dan helpt de GGD bij het bewandelen van de juiste weg. Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een doktersassistente. Gezondheidsonderzoeken U krijgt van ons bericht als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. De standaard preventieve onderzoeken vinden plaats op het CJG en op school. In principe is het eerste onderzoek in de basisschoolleeftijd onderzoek in groep 2 met ouders op het CJG, daarna in groep 7 zonder ouders op school. Bij groep 2 krijgen ouders de direct de terugkoppeling. Bij groep 7 worden de ouders schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen. Hierbij staat ook vermeld of er nog een vervolgafspraak geadviseerd wordt met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw kind naar het spreekuur te komen. Extra afspraak voor vragen, een onderzoek of gesprek Alle ouders en kinderen kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om een extra afspraak te maken bij de GGD. U kunt er terecht met vragen over de ontwikkeling of lichamelijke en/of geestelijke gezondheid van uw kind of voor onderzoek of een gesprek. Deze afsprakenvinden In het eerste geval maakt u zelf een afspraak. In de overige drie gevallen ontvangt u een uitnodiging van de GGD. Telefonisch spreekuur voor opvoed- en gezondheidsvragen Heeft u een vraag over de opvoeding of de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u contact met de GGD opnemen van maandag t/m vrijdag tijdens kantoortijden. U wordt dan altijd dezelfde dag nog teruggebeld door een jeugdverpleegkundige. U kunt de GGD bereiken op telefoonnummer De GGD biedt ook opvoedondersteuning via de ggdmn.nl en de mogelijkheid om te twitteren met de jeugdarts Vaccinaties DTP en BMR In het jaar dat uw kind negen jaar wordt, krijgt u een oproep om uw kind te laten vaccineren. Kinderen krijgen twee vaccinaties. De DTP prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. Meer informatie:www.ggdmn.nl of mail naar zaken kunnen voor een leerkracht erg belangrijk zijn om te weten, bijvoorbeeld een sterfgeval in de familie, dat zijn weerslag heeft op het kind. Ook is het van belang te weten of er opvang is voor uw kind in geval van nood, bijvoorbeeld wanneer uw kind ziek wordt tijdens de les. Als gegevens veranderen die voor onze administratie van belang zijn, geeft u dit dan door aan de directie, bij voorkeur via . Wilt u iets melden: loopt u even de school in of belt u even. Vanuit de school houden we u graag goed op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. Per schooljaar brengt uw kind immers tenminste 940 uur op school door. Grote Informatieavond Aan het begin van het schooljaar nodigen wij de ouders van de groepen 1 t/m 3 uit om u te informeren over de werkwijze, de methoden, de materialen en andere zaken, die te maken hebben met de gang van zaken op school en in de groep van uw kind. Voor de groepen 4 t/m 8 vinden in de periode van de informatieavond de ouder- leerling leerkracht gesprekken plaats. Na de pilot van vorig jaar hebben wij de gesprekkencyclus dit jaar aangepast. Ons doel is dat kinderen en ouders tegelijk geïnformeerd worden over het specifieke onderwijsaanbod voor de komende periode. Aan het einde van dit schooljaar zullen we de gesprekkencyclus evalueren met de leerlingen, ouders en leerkrachten. Speciaal voor ouders/verzorgers van kinderen uit groep 8 houden wij een extra voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs. Rapportage aan ouders We maken een verschil tussen de mondelinge en de schriftelijke rapportage waarna een afspraak gemaakt kan worden. We vinden het belangrijk om alle ouders in ieder geval twee keer per jaar te spreken over de ontwikkeling van hun kind. Daarnaast ontvangt u twee keer per jaar een schriftelijk rapport. U vindt in de jaarinfo de data. Over de precieze gang van zaken ontvangt u tijdig informatie. De wijze waarop we rapporteren aan de ouders is in ontwikkeling. We willen een zo compleet mogelijk beeld geven van de ontwikkeling van uw kind. Spreektijden directie en teamleden Beide directieleden staan soms voor de groep of zijn voor overleg buiten de deur. Wanneer u hen wenst te spreken, maakt u dan even een afspraak. Wilt u een leerkracht spreken, doet u dat bij voorkeur na schooltijd. Mijn schoolinfo/flits We werken met een digitaal systeem Mijn schoolinfo om ouders te informeren omtrent alle schoolzaken. Zodra uw kind op school zit, krijgt u een account. Iedere ouder ontvangt dan per mail specifieke informatie over de groep van uw kind of schoolinformatie. De schoolinformatie ontvangt u meestal in de vorm van onze FLITS, de nieuwsbrief. Daarin leest u nieuws, mededelingen en andere zaken die voor u van belang zijn. De frequentie van de FLITS is ongeveer maandelijks. plaats in het CJG.U kunt gebruik maken van de mogelijkheid voor een extra afspraak, als: U zelf vragen hebt over de ontwikkeling of gezondheid van uw kind Het consultatiebureau aangeeft dat onderzoek of een gesprek gewenst is De leerkracht zich zorgen maakt, en in overleg met u een afspraak op het spreekuur voorstelt en dit doorgeeft aan de GGD Huisbezoek Kinderen die de school voor het eerst bezoeken, bezoekt de leerkracht thuis. Meestal gebeurt dit door de leerkracht van groep 1. Ook kinderen die in een hoger leerjaar voor het eerst op De Rank komen, worden door de leerkracht thuis bezocht. De bedoeling van het huisbezoek is het leggen van een goede basis voor het contact tussen school en gezin

14 Website De Rank heeft een eigen website: Onze webmaster, Joke Appelman, onderhoudt de site. U vindt er belangrijke informatie over onze school, foto s van Schoolgids De Rank festiviteiten. We zorgen ervoor dat de foto s netjes zijn en geen schade aan kinderen kunnen berokkenen. Vanaf het schooljaar is De Rank te volgen op rankvianen en Facebook, We houden ouders zo op de hoogte van onze dagelijkse bijzonderheden. Ouderlijk gezag In een huwelijk oefenen beide ouders het ouderlijk gezag uit. Na ontbinding van een huwelijk, blijven beide ouders met het ouderlijk gezag belast, tenzij de rechter anders heeft besloten. In de praktijk is het vrijwel altijd zo, dat het kind woont bij de verzorgende ouder. Dat is degene bij wie de kinderen hun hoofdverblijf hebben. De wetgever geeft aan dat de verzorgende ouder, de andere niet-verzorgende ouder op de hoogte moet brengen van alle belangrijke zaken, beslissingen en omstandigheden die het kind betreffen. Daarnaast is er het recht op informatie voor de niet met gezag belaste ouder. Deze informatie moet door de school desgevraagd worden verstrekt, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. De school moet dus steeds zelf beoordelen of het belang van het kind niet wordt geschaad. Onze school hanteert in dit verband twee belangrijke uitgangspunten: Het belang van het kind moet gediend worden; De school wil zich niet mengen in conflicten tussen ouders. Overwegende dat de school de plicht heeft erop toe te zien dat ook de ouders die gescheiden zijn beiden recht hebben op informatie over de kinderen, volgen we de volgende gedragslijn: We gaan ervan uit, dat de verzorgende ouder de informatie van de school doorgeeft aan de niet- telkens nadat er een rapport is uitgereikt. Er worden geen aparte 10-minuten-gesprekken gepland voor niet-verzorgende ouders. Langdurig zieke leerlingen Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor leerlingen opgenomen in een academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening. Voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst. Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en ervaren dat hij ook dan meetelt en erbij hoort. Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is onder andere belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden. Voor meer informatie kunt u op school terecht en op de website van het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs: De ouderraad De ouderraad is een groep ouders, die vrijwillig behulpzaam is bij het organiseren van verschillende schoolse- en/of buitenschoolse activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, het kerstfeest en het schoolvoetbal. Ook kan de ouderraad eigen activiteiten ontwikkelen. Zij kan bovendien andere geledingen binnen de school adviseren. Bekijk ook op de website het infoblokje van de ouderraad. De ouderraad beschikt over eigen financiële middelen, die afkomstig zijn uit de ouderbijdrage en een kleine bijdrage van de overheid. en uitgaven van de bijdragen. Door middel van een financieel jaaroverzicht leggen we jaarlijks verantwoording af aan de ouders en aan het bestuur. De ouderbijdrage is vastgesteld op 27, - voor het eerste kind dat de school bezoekt. Voor het tweede en derde kind uit een gezin bedraagt deze bijdrage 20, - en 16, - per jaar. Zijn er in het gezin nog meer schoolgaande kinderen, dan hoeft u daarvoor niet te betalen. Voor de betaling van deze ouderbijdrage krijgt u in oktober/november een mail toegestuurd, via mijn schoolinfo, met het verzoek het bedrag digitaal over te maken. Medezeggenschapsraad Zie achterin de schoolgids: algemeen deel Stichting Fluenta. De MR op De Rank bestaat uit 2 ouders die de ouders vertegenwoordigen en 2 leerkrachten die het team vertegenwoordigen. Sponsoring De vergoeding die de overheid voor het onderwijs geeft is krap. De ouderbijdrage maakt het mogelijk meer kwaliteit te leveren. Incidenteel maken we daarnaast gebruik van sponsoring door externe organisaties. Als dat het geval is mag de onafhankelijkheid van de school niet in het geding zijn. Aan u wordt gemeld wanneer en hoe sponsoring plaatsvindt. Wij stellen ons overigens terughoudend op ten aanzien van allerlei aanbiedingen van buiten de school, waarbij de school als tussenpersoon moet fungeren. Wilt u de school sponsoren door middel van geld of diensten, dan kunt u contact opnemen met de directie. Ouderhulp In het hoofdstuk Hier staan wij voor heeft u kunnen lezen dat we hulp van ouders onontbeerlijk vinden op onze school! Voor tal van activiteiten in de loop van het schooljaar, is hulp van u heel belangrijk. Dit kan s avonds zijn, maar ook overdag, bijvoorbeeld bij sportdagen, festiviteiten en dergelijke. Wanneer u het verzoek krijgt om te helpen, reageert u dan positief! Veel activiteiten kunnen zonder ouderhulp niet doorgaan. Ouderhulp vindt altijd plaats onder supervisie van de leerkracht. Vanzelfsprekend gaan we ervan uit dat de schoolregels, zoals die gelden voor leerkrachten en kinderen, ook voor u gelden (zie informatieavond). verzorgende ouder. Dit wordt expliciet kenbaar gemaakt aan de verzorgende ouder. Wanneer de school formeel in kennis wordt gesteld van het feit dat de niet-verzorgende ouder van informatie verstoken blijft, is de school bereid op verzoek van deze ouder feitelijke informatie te verstrekken. De feitelijke informatie bestaat uit het ter beschikking stellen van een fotokopie van het rapport, De ouderbijdrage De Rank vraagt van alle ouders een ouderbijdrage voor niet-gesubsidieerde activiteiten zoals sinterklaasviering, kerst- en paasfeest, sportdagen etc. Ook voor een schoolreis of schoolkamp vragen we van u een bijdrage. De ouderbijdrage is wettelijk gezien niet verplicht. De medezeggenschapsraad controleert jaarlijks de inkomsten 26 27

15 7. De dagelijkse praktijk Schooltijden Maandag 8: uur Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8: uur 8: uur 8: uur 8: uur De Rank hanteert het 5-gelijke-dagenmodel. Alle kinderen gaan op alle dagen evenveel uren naar school. De pauzetijden kunnen dagelijks verschillen, omdat we willen dat veel kinderen met elkaar spelen. Eerste pauze uur (tussendoortje eten en buiten spelen) en van uur (gezamenlijke lunch in stilte klooster-eten, in de klas met de leerkracht en buiten spelen) Tweede pauze uur (tussendoortje eten en buiten spelen) en van uur (gezamenlijke lunch in de klas met de leerkracht en buiten spelen) De groepen 1/2 maken gebruik van de kleuteringang. De groepen 3 t/m 8 komen binnen door de hoofdingang. We gebruiken de achterdeur bij de parkeerplaats bij het naar buiten gaan. Wilt u, gedurende de wintermaanden, de schooldeuren goed achter u sluiten in verband met de stookkosten. Tijdens de pauzes is er altijd een leerkracht aanwezig die toezicht houdt. Verantwoord toezicht houdt niet in dat steeds op ieder kind direct toezicht wordt gehouden. U mag ook niet verwachten dat de pleinwacht elke onregelmatigheid ziet en deze corrigeert. De eigen verantwoordelijkheid van ieder kind speelt hierin een duidelijke rol. De duurzame Rank We verzoeken u uw kind eten en drinken mee te geven in een broodtrommel en drinkbeker. We willen geen extra afval op school. Op school scheiden we alle afval in 4 groepen: papier, glas, plastic en restafval. We gaan zuinig om met energie. De hele school is voorzien van dubbelglas. Wij zijn altijd geïnteresseerd in allerlei materialen die op school nog bruikbaar zijn (zoals wolresten, doosjes enz.) Hebt u via uw werk nog bruikbaar materiaal, zoals papier/ Traktaties Wij zetten leerlingen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een traktatie. Op staan allerlei voorbeelden van traktaties die niet te groot zijn. Verzoek aan de ouders van de kleuters Brengt u uw kind niet te vroeg (de deur gaat om 8.20 open). U kunt gebruik maken van de toegangsdeuren die bestemd zijn voor de kinderen. We willen op tijd met de les beginnen in alle groepen, verlaat u op tijd de school. Na schooltijd verzoeken we op het plein bij de boom te wachten. We zijn zo in staat overzicht te houden op een goede opvang van uw kind. Alle kinderen hebben regelmatig klassendienst(helpen met opruimen, e.d.) volgens een rooster. Vraag uw kind ernaar of informeer op de informatieavond! De klassendienst duurt vrijwel nooit langer dan een kwartier na schooltijd. Er wordt naar huis gebeld als het langer duurt. Dit gebeurt ook als de kinderen zomaar eens willen helpen. Als kinderen na schooltijd geholpen moeten worden bij hun werk of iets af moeten maken, zorgt de leerkracht ervoor dat ouders dat te weten komen. Vanaf groep 4 kan dat ook via het kind. Dit duurt niet langer dan een kwartier. Anders wordt er naar de ouders gebeld. Nablijven voor andere zaken, wordt aan de ouders gemeld door het kind of de leerkracht, als het langer duurt dan een kort gesprek. Maximumtijd voor nablijven is een half uur. Indien de kinderen verplichtingen hebben, wordt het nablijven op een andere dag uitgevoerd. Ziekte Wilt u bij ziekte van uw kind dit voor aanvang van de lessen (telefonisch) aan ons meedelen. We sturen uw kind, wanneer het onder schooltijd ziek wordt, slechts naar huis als we u telefonisch hebben bereikt. Daarom is het karton dan houden wij ons van harte aanbevolen! In de belangrijk dat de school over actuele telefoonnummers hal van de school staat een grote ton voor lege batterijen. beschikt. Zorgt u dat een opvangadres op school bekend Behalve goed voor het milieu zijn deze inzamelingen goed is! voor extra inkomsten ten behoeve van de school. Verder scheiden we papier en plastic. Meldingsplicht Iedere ochtend gaan de schooldeuren open om 8.20 uur. Stuurt u uw kind bij slecht weer niet te vroeg naar school. We vinden het belangrijk om op tijd te beginnen. Breng uw kind daarom op tijd of stuur uw kind op tijd naar school. Wanneer kinderen regelmatig te laat komen, nemen we contact op met de ouders. Als dat niet het gewenste effect heeft, schakelen we de leerplichtambtenaar van de Gezond eten We willen de kinderen een gezonde schoolomgeving bieden. Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel. Wij besteden niet alleen aandacht aan voeding en gezondheid in de lessen, maar ook in de praktijk. Dat betekent dat wij ernaar streven dat leerlingen op school alleen fruit, groente en/of brood eten. Snoep en frisdrank zien wij liever niet op school. We doen daarom, zo mogelijk, jaarlijks mee met het project Schoolfruit (www.euschoolfruit.nl) Binnen brengen van kinderen uit groep 3 Ouders van kleuters brengen hun kind vanzelfsprekend zelf de klas in. Even kijken, even voorlezen, een laatste knuffel en kus en dan: daag! Wanneer de kinderen naar groep 3 gaan, willen we dit patroon niet zo maar afbreken. Tot de herfstvakantie kunt u uw kind naar binnen brengen. We rekenen op uw medewerking. Nablijven Het gebeurt wel eens, dat kinderen van de groepen 3 tot en met 8 na schooltijd nog blijven. We hebben daar de Wilt u bij besmettingsgevaar altijd de school op de hoogte brengen? (Bijvoorbeeld bij rode hond, roodvonk, mazelen.) Op onze website is een blad van de GGD te vinden waar alle ziekten overzichtelijk zijn weergegeven en de manier waarop u en de school er mee hoort om te gaan. Weet u het niet zeker, neem even contact op. Samen de hoofdluis te lijf Hoofdluis kan een vervelend en hardnekkig probleem zijn. Op De Rank is een ouderwerkgroep actief die de kinderen regelmatig controleert. Gemeente Vianen in. volgende afspraken bij gemaakt: 28 29

16 Eén week na iedere vakantie, want in de vakantieperiode is de kans op hoofdluis veel groter en na 1 week is de hoofdluis goed waar te nemen. Na een melding, wordt de groep van het kind en die van eventuele broertjes of zusjes, extra gecontroleerd. Wanneer de werkgroep hoofdluis heeft geconstateerd, dan meldt de leerkracht dit aan de betreffende ouders. Wanneer u thuis zelf hoofdluis heeft geconstateerd bij uw kind, willen wij dit ook graag weten! Schaamt u zich alstublieft niet, hoofdluis komt in de beste families voor. Tevens gaat er een mailing uit naar alle ouders in de groep met de vraag om extra te controleren. De ouders van de werkgroep stellen het op prijs wanneer op de dag van de controle de haren gewassen zijn en niet voorzien van vlechten of staarten en/of grote hoeveelheden gel. De data van de controles kunt u vinden in het jaaroverzicht. Buitenschoolse opvang Voor- en naschoolse opvang Basisscholen zijn wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de aansluiting met buitenschoolse opvang is geregeld. Deze verantwoordelijkheid betekent niet dat de school dit zelf moet organiseren. Onze school heeft samen met alle Viaanse scholen van de Stichting FLUENTA een contract gesloten met de Stichting Kinderopvang Vianen. De SKV regelt de buitenschoolse opvang voor de kinderen van ouders die daar gebruik van willen maken. De kosten voor de opvang komen voor rekening van de ouders, maar er zijn subsidiemogelijkheden die de werkgevers en de overheid financieren. Voor kinderen van 4-7 jaar is op de Rank naschoolse opvang beschikbaar. Verlofregeling Leerplicht - schoolverzuim en extra verlof: verzuim en verlof Voor welke gebeurtenissen mag mijn kind vrij krijgen? Dat staat allemaal in de Leerplichtwet. Naast ziekteverlof kent de Wet een aantal vormen van bijzonder verlof, vergelijkbaar met de regelingen in het bedrijfsleven. Alle verlofaanvragen dient men in op school bij de directie. Formulieren voor buitengewoon verlof zijn op school verkrijgbaar. Aan de school is de verplichting opgelegd om het ongeoorloofd schoolverzuim tegen te gaan en de school draagt hierin een bijzondere verantwoordelijkheid. Aan het begin van de schooltijd wordt de aanwezigheid van de leerlingen gecontroleerd en bij afwezigheid wordt contact met u opgenomen. Bij ongeoorloofd verzuim nemen wij altijd contact op met u en bij veelvuldig voorkomen van dit verzuim wordt er bij de leerplichtambtenaar melding gemaakt. In het kort ziet de verzuim- en verlofregeling er als volgt uit: Vakantieverlof Er dient een werkgeversverklaring te worden overlegd waaruit blijkt dat er geen verlof binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is. In alle andere gevallen wordt er geen vakantieverlof verleend. Aansluitend op de zomervakantie mag nooit verlof worden gegeven! De gemeente houdt hier streng toezicht op. Verlof bij gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder: Voor het voldoen van een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden. Voor verhuizing van ten hoogste één dag. Verlof bij gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar: Een verzoek om extra verlof bij gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 dagen per schooljaar dient minimaal één maand van tevoren via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Vianen te worden voorgelegd. Een verzoek tot vakantieverlof dient 2 maanden van tevoren aan de directeur van de school worden voorgelegd. Het verlof wordt alleen verleend indien wegens specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Gymnastiek In de jaarinfo is het gymnastiekrooster opgenomen. De hogere groepen krijgen een lesuur gymnastiek onderwijs van een vakleerkracht. De overige lessen verzorgt de eigen leerkracht. We gymmen in de gymzaal aan het Zwanengat, maar ook in de gymnastiekzalen van De Prenter en Sportcentrum Helsdingen. Groepen die gymmen aan het einde van de schooldag, mogen opgehaald worden bij de gymzaal. Met uw toestemming mogen kinderen zelf naar huis, zonder uw toestemming lopen ze met de leerkracht mee terug naar school. De hogere groepen gaan op de fiets. Geef uw kind (3-8) gymkleding en schoenen mee. Het is veilig en hygiënisch. Als uw kind onverhoopt een keer niet mag gymmen, geeft u dan een briefje mee met een eventuele reden. Huiswerk Ouders en leerkrachten werken nauw samen in de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. Dat wil zeggen dat school en thuis elkaar aanvullen. Want huiswerk heeft invloed op de werkweek, de werkbelasting en het welzijn van uw kind, maar ook op u als ouder. Op de Rank geven we huiswerk als een zinvolle voorbereiding op het leren studeren in het voortgezet onderwijs. Daarnaast levert het tijdsbesparing op in de les. Thuis kunnen de kinderen leerstof die ze nog niet zo goed beheersen, extra oefenen. Vanaf groep 1 stimuleren we de kinderen om bijvoorbeeld spullen van huis mee te nemen waarover op school kan worden gepraat. In groep 4 en 5 kunnen kinderen extra oefenstof mee naar huis krijgen. Vanaf groep 6 krijgen de kinderen systematisch huiswerk op, vooral van de volgende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer, taal, rekenen, natuurkunde en Engels (alleen groep 7/8). In groep 7 en 8 leren we het werken met een agenda aan, daarvoor gebruiken we de B-ZIK voor groep 8 en de Basisagenda prima voor groep 7. Deze ontvangt u kind kosteloos van de school. We willen dat alle kinderen deze agenda gebruiken en geen eigen agenda aanschaffen zodat we eenheid hebben in de manier waarop we de kinderen leren omgaan met hun agenda. Wilt u als verantwoordelijke ouder het huiswerk van uw kind begeleiden, u kent uw kind het best! De leerkrachten proberen het huiswerk zo duidelijk mogelijk op te geven. Op de informatieavond hoort u meer over de manieren waarop u uw kind kunt stimuleren en begeleiden bij het maken van huiswerk en de afspraken, spelregels en gebruiken rond het huiswerk. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of Op deze manier weten u, uw kind en de leerkracht precies aanverwanten t/m de 3e graad. wat er van iedereen verwacht wordt. Bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad. Bij overlijden van bloed -of aanverwanten t/m de 4e Presentaties We leren kinderen om hun werk te presenteren. In de graad. groepen 6-8 met behulp van de computer en het DIGIbord. Bij 25, 40 en 50 jarige ambtsjubileum en het 12 ½ -, In de andere groepen presenteren kinderen hun werk, leren 25 -, 40 -, 50 - en ze voor te lezen, maken ze powerpointpresentatie na een 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders. thema, enz. Eind groep 8 houdt ieder kind in ieder geval Voor een andere naar het oordeel van de directeur een spreekbeurt. belangrijke reden, maar niet voor vakantieverlof

17 Schrijven We gebruiken op De Rank goed schrijfgerei: de Stabilo pen. De kinderen in groep 4 krijgen hun eerste stabilo gratis. Vervolgens zijn ze op school verkrijgbaar als uw kind een nieuwe nodig heeft. Computergebruik op De Rank Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) valt niet meer weg te denken uit onze maatschappij. ICT ondersteunt breed en functioneel het leerproces van de kinderen. ICT draagt bij aan een uitdagende leeromgeving. De Rank zet ICT verantwoord in. In alle lokalen (groep 3 t/m 8) hangen zogenaamde Interactieve schoolborden. Het gewone krijt bord is vervangen door een computer gestuurd schoolbord. De leerkrachten op De Rank zijn hiervoor geschoold of krijgen deze scholing gedurende dit schooljaar. Veilig op de fiets naar school Veilig naar school: ouders let op! Vianen ligt in een knooppunt van wegen, De Rank doet daar in het klein niet veel voor onder. Vanuit de verschillende wijken, is de school gelukkig veilig te bereiken via voet- of fietspaden. Bespreek zonodig met uw kind wat de meest veilige loop- of fietsroute is. We hebben afspraken gemaakt met ouders en kinderen ten behoeve van de verkeersveiligheid: Houdt rekening met onvoorspelbaar gedrag van kinderen. Breng uw kind zo veel mogelijk met de fiets of kom te voet. Wanneer u toch met de auto komt: maak gebruik van de parkeerplaatsen bij de het winkelcentrum, dit geeft ruimte op het parkeerterrein voor de school. Zet wel uw parkeerschijf (ook op vrijdag en zaterdag op de parkeerplaats voor de school). Maak geen gebruik met de auto van t Wed. Moet u op De Rank zijn: auto op het parkeerterrein. Kinderen volgen de fietsrichting van de auto s op het parkeerterrein. Kinderen lopen met de fiets op het plein. Op de fiets naar school Kinderen uit groep 1-4 zetten hun fiets voor de school in de rekken. De andere groepen zetten de fiets achter de school. Op het schoolplein mag niet worden gefietst! De medezeggenschapsraad en de directie houden de verkeerssituatie nauwlettend in de gaten. Meld opvallende zaken aan de directie. Tot slot: Schoolreis/kamp Ieder jaar gaan de groepen 1 tot en met 7 op schoolreis. De kleuters gaan met de bus naar Ballorig in Houten. Voor de kinderen uit de groepen 3 tot en met 7 kiezen we voor een educatief en ontspannend reisje. Groep 8 gaat ieder jaar op schoolkamp naar Austerlitz. De kosten voor de schoolreis bedragen ongeveer f 25,00 en voor het schoolkamp f 65,-. Bezoek bibliotheek Kinderen uit enkele bovenbouwgroepen bezoeken een aantal keer per jaar de bibliotheek om een leesboek te halen; dat boek blijft op school en wordt bij een volgend bezoek weer omgeruild. Op excursie in de natuur. We gaan graag met de kinderen op pad in de echte natuur, die in en om Vianen ruim voor handen is. Als speciale kleding of hulp van ouders hierbij noodzakelijk is brengen we u tijdig op de hoogte. Gevonden voorwerpen In de hal van de school staat een houten bak waarin gevonden voorwerpen worden gedaan. Een aantal keer per jaar wordt deze bak geleegd en worden de gevonden spullen aan een goed doel geschonken. Voordat dit gebeurt, ontvangt u een melding via mijn schoolinfo zodat u kunt controleren of er nog spullen van uw kind in zitten. TIP: merk de kleding van uw kind met de naam van uw kind, zodat iedereen weet van wie de kleding is! Aan het begin van het schooljaar verspreiden we een folder met een bestelformulier. Evenals vorig schooljaar, zullen we ook bestelformulieren verspreiden voor goede jeugdboeken. Deze worden voor een lage prijs via de scholen aan de ouders aangeboden door de uitgeverijen. Vanzelfsprekend is dit vrijblijvend. Schoolfotograaf Elk jaar bezoekt de schoolfotograaf onze school. Hij maakt zowel groepsfoto s als individuele foto s. Vanzelfsprekend bent u niet verplicht de foto s te kopen. Op de jaarinfo staan de data vermeld. Kinderpostzegels Kinderen uit groep 7 en 8 doen elk jaar mee met de Kinderpostzegelactie. In de jaarinfo kunt u lezen op welke dag de kinderen starten en wanneer ze de zegels rondbrengen

18 8. Informatie voor alle scholen van de Stichting Fluenta Op deze en volgende bladzijden staat informatie die voor alle scholen van de stichting gelijk is. U leest hieronder meer over: Stichting Fluenta Passend Onderwijs Medezeggenschap Buitenschoolse opvang Sociale veiligheid Vrijwillige ouderbijdrage Verzekeringen Schoolreglement Schooltijden Opleidingsschool Sponsoring Klachtenregeling Inspectie van het onderwijs Meldcode kindermishandeling Contactadressen Geloof in de toekomst Stichting Fluenta hanteert het motto Geloof in de toekomst. Wij geloven in kinderen, zij zijn onze toekomst. Daarnaast geloven wij in Protestants-Christelijk onderwijs nu en in de toekomst. Wij handelen daarbij vanuit drie kernwaarden: verbinden, verwonderen en verantwoorden. Zie voor meer informatie, ons koersplan met video op www. fluenta.nl. Stichting Fluenta Bij Stichting Fluenta behoren 13 protestants-christelijke basisscholen in de gemeenten Houten, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. Helemaal achter in deze schoolgids staat een overzicht van alle scholen mét foto, waardoor u elk gebouw gemakkelijk kunt herkennen; via het - en webadres kunt u desgewenst meer over iedere school te weten komen. De stichting ondersteunt de scholen bij het geven van goed onderwijs, het personeelsbeleid wordt gezamenlijk vorm gegeven, de huisvesting en het financieel beleid is een gezamenlijke zorg en ook bij het opleiden van nieuwe leerkrachten wordt elke school ondersteund door de stichting. Zo kan de directie van iedere school zich goed richten op de belangrijkste taak: goed onderwijs voor alle kinderen! Alle activiteiten van de stichting hebben uiteindelijk als doel de scholen te helpen bij die taak. De wetgeving vraagt om een scheiding tussen bestuur en intern toezicht bij onderwijsorganisaties. Stichting Fluenta heeft daarom gekozen voor het zogenaamde Raad van Toezicht-model. In dit model wordt gewerkt met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht controleert en houdt toezicht. Wilt u het bestuur een vraag stellen, dan kunt u dat het beste via het bestuurskantoor doen; het adres vindt u hieronder. De statuten van de stichting en het strategisch beleid (Koersplan) kunt u vinden op de website De naam van de stichting, FLUENTA, is ontleend aan de Latijnse woorden fluere, stromen en fluo, bron. Betekeniselementen in deze naam zijn: voortgaan, voortstromen, er zit vaart in, dat past helemaal bij de ambitie van de scholen met betrekking tot het onderwijs. Maar het woord fluere kan ook voortkabbelen betekenen, wat goed overeenkomt met de verschillen in ontwikkelingstempo die bij kinderen kunnen voorkomen. De verwijzing naar de betekenis bron past precies bij onze inspiratie, dat verbonden is met het geloof in God, zoals verwoord in de Bijbel. Tenslotte heeft het woord Fluenta ook een link naar de geografische situatie: de vier gemeenten liggen rondom de oevers van de rivieren Lek en IJssel, die onophoudelijk voortstromen. Als u rondkijkt op de websites van de scholen zult u merken dat de scholen niet alleen verschillen van gebouw en van adres, maar ook de manier van werken verschilt, het onderwijsconcept is soms heel specifiek, gewoonten en gebruiken zijn anders, elke school heeft een eigen cultuur

19 Er zijn scholen met een korte en met een respectabel lange traditie, grote en kleine scholen. Maar ze hebben wel hetzelfde doel: het beste onderwijs geven dat mogelijk is, al kan de manier waarop verschillen. U bent als ouders of verzorgers volledig vrij om zelf te kiezen bij welke school verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Maar ook voor leerlingen met een gedrags- of leerstoornis is passend onderwijs natuurlijk erg belangrijk. Soms is het bij de start op school al duidelijk dat er extra ondersteuning nodig is, soms blijkt dat pas later. Het vestigingen van basisscholen en de scholen voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen en de vestiging in Houten van de Berg en Boschschool voor speciaal onderwijs cluster 4. Ook behoren tot het samenwerkingsverband nog niet alle scholen al direct op 1 augustus 2014 volledig aan deze standaarden voldoen. Scholen hebben tot 1 augustus 2016 de gelegenheid om ontwikkelpunten uit te werken. van Stichting Fluenta u uw kind wilt aanmelden. Deze eigen keuze is een belangrijk uitgangspunt in de Nederlandse samenleving, waar Stichting Fluenta ook achter staat. Wanneer u nog een keus moet maken, bent u voor een kennismaking welkom op elke school. Uiteraard onderwijs aan blinde en slechtziende leerlingen (cluster 1) en aan kinderen met gehoorproblemen of een taalontwikkelingsstoornis (cluster 2) blijft in een landelijk systeem georganiseerd worden. Voor alle andere leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt het onderwijs georganiseerd in regionale samenwerkingsverbanden. scholen voor speciaal onderwijs van cluster 3 en 4 waarvan de vestigingen gelegen zijn buiten het gebied van Profi Pendi. Deze scholen hebben ervoor gekozen aan het samenwerkingsverband deel te nemen, omdat er kinderen naartoe gaan die in onze regio wonen. Extra ondersteuning op de basisschool In het schoolondersteuningsprofiel beschrijven de basisscholen welke ondersteuning zij hun leerlingen kunnen bieden. De kern ervan vormt de basisondersteuning. gelden voor de uiteindelijke inschrijving procedures en voorwaarden. Hierover kunt u bij de directie van de school altijd nadere informatie krijgen. Passend Onderwijs Wat is passend onderwijs? Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware Wanneer gaat passend onderwijs van start? De voorbereidingen zijn in volle gang en met ingang van 1 augustus 2014 gaat passend onderwijs van start. Schoolbesturen hebben dan zorgplicht en de samenwerkingsverbanden krijgen het geld en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. Vanaf dat moment wordt er niet meer gewerkt met het oude systeem voor indicatiestelling. Doelstelling Profi Pendi heeft als doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen, binnen en tussen de deelnemende scholen, te realiseren en wel zo dat alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en dat leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Extra ondersteuning in het SWV Naast de ondersteuning die de basisscholen kunnen bieden, beschikt het SWV over diverse mogelijkheden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Daartoe behoren de vier scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en de mogelijkheid om leerlingen te plaatsen op verschillende soorten scholen voor speciaal onderwijs (SO). ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op een reguliere school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe elke leerling onderwijs krijgt dat bij hem/haar past. Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs vervangt het oude systeem van de leerlinggebonden financiering, beter bekend als het rugzakje. Dat is nodig omdat het rugzakje een Wat is een samenwerkingsverband? Het samenwerkingsverband is de nieuwe vorm waarin scholen gaan samenwerken op het terrein van passend onderwijs. De belangrijkste taak is het maken en uitvoeren van een plan (het ondersteuningsplan) waarin staat op welke manier alle leerlingen een passende plek op een school krijgen. Wat is de zorgplicht? Schoolbesturen krijgen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Zorgplicht en het dekkend netwerk van voorzieningen De schoolbesturen in het gebied van SWV Profi Pendi zijn zich bewust van hun zorgplicht. Hoewel het uitgangspunt is dat kinderen thuisnabij onderwijs volgen, zal dat niet altijd mogelijk zijn, want niet alle gespecialiseerde vormen van ondersteuning kunnen worden geboden binnen de scholen die gevestigd zijn in de regio. Doordat naast de scholen voor SBO en SO binnen Profi Pendi ook SO-scholen buiten deze regio deelnemen aan het samenwerkingsverband, kan worden voldaan aan de wettelijke plicht om voor leerlingen, die in verband met De route naar extra ondersteuning Multidisciplinair overleg (MDO) Overleg op de basisschool met ouders, leerkracht, IB er en externe deskundigen noemen we het Multidisciplinair Overleg (MDO). De externe deskundigen zijn de collegiaal consultant uit het onderwijsexpertisecentrum en een schoolmaatschappelijke werkende of een andere specialist op het gebied van opvoeding en gezin. Samen met ouders en school zoeken zij een werkwijze om aan de benodigde ondersteuning tegemoet te komen. aantal problemen oplevert. Een van de problemen is dat steeds meer leerlingen een indicatie krijgen voor leerlinggebonden financiering. Hierdoor is het systeem steeds duurder geworden. Ook wordt de indicatiestelling als een ingewikkeld proces ervaren en zijn er nog te veel kinderen die thuis zitten. Het doel van passend onderwijs is om deze problemen op te lossen. Dat betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die bij hen inschreven staat of zich aanmeldt een passende onderwijsplek krijgt. De school moet zorgvuldig onderzoeken wat het kind nodig heeft en dit eerst proberen zelf te realiseren. Soms blijkt dat een andere school een meer passende plek kan bieden. Daarbij is het belangrijk dat de school goed met ouders overlegt hun ondersteuningsbehoeften niet worden toegelaten tot een school in het gebied van het SWV, een andere school te vinden die bereid is de leerling toe te laten. Voor leerlingen die naast specifieke onderwijsbehoeften ook vormen van jeugdzorg nodig hebben, zijn met de gemeenten in de regio afspraken gemaakt. Naar SBO of SO toelaatbaarheidsverklaring Om onderwijs te mogen volgen op een school voor SBO of SO, moet het SWV de leerling toelaatbaar verklaren. Daaraan vooraf gaat altijd een MDO, waarin de deelnemers met elkaar vinden dat plaatsing op een SBO of SO de beste ondersteuning biedt. Voor welke leerlingen is er passend onderwijs? Passend onderwijs is er voor alle leerlingen in het basisen voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra ondersteuning nodig welke school passend is voor het kind. Bron: informatiegids voor ouders: Passend onderwijs in een notendop. Zie ook Profi Pendi, het samenwerkingsverband (SWV), waar onze school bij hoort Basisondersteuning op de scholen van Profi Pendi Basisondersteuning omvat de ondersteuningsvoorzieningen die alle scholen in het gebied moeten kunnen bieden. Voor de basisondersteuning zijn standaarden ontwikkeld door een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de basisscholen, de scholen voor speciaal basisonderwijs en Samenwerking met ouders De concrete invulling van partnerschap tussen school en ouders is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van school en ouders samen. hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een Bij samenwerkingsverband Profi Pendi horen alle deelnemende scholen voor cluster 3 en 4. Mogelijk kunnen 36 37

20 In de standaarden voor de basisondersteuning heeft Op de website van de stichting vindt u het reglement van een bijdrage gevraagd. Deze bijdragen zijn vrijwillig we voor staan, maar ook wat we wel en niet toestaan en het SWV wel een aantal voorwaarden benoemd voor de GMR. Ook vindt u daar een actuele lijst met namen en en wettelijk niet verplicht. De Medezeggenschapsraad welke maatregelen we treffen als regels worden constructieve samenwerking met ouders. adressen van de leden. Voor het onderscheid tussen de MR controleert jaarlijks de inkomsten en uitgaven. overtreden. De tekst van het reglement vindt u in zijn en de GMR is een gemakkelijke vuistregel te hanteren: Door middel van een financieel jaaroverzicht (zie website geheel op de website van de school. Medezeggenschap en passend onderwijs beleid dat specifiek voor één school wordt ontwikkeld van de school) wordt verantwoording afgelegd aan de Ouders en personeel van de scholen in het SWV hebben op hoort bij de MR, terwijl beleid dat voor alle scholen geldt, ouders en aan de Raad van Toezicht. De hoogte van de Bij de aanmelding van een kind verklaren ouders/ twee niveaus medezeggenschap. wordt besproken in de GMR. Ook de GMR-verslagen worden ouderbijdrage van de school vindt u in deze gids. verzorgers, door ondertekening van het aanmeldings- Advies over het schoolondersteuningprofiel door de MR van de school Instemming met het ondersteuningsplan door de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het SWV. Zie voor de actuele samenstelling van de OPR: op de website van de stichting geplaatst. Contactgegevens van de GMR vindt u op de laatste bladzijde van deze gids. Buitenschoolse opvang Alle scholen van onze stichting hebben afspraken gemaakt Verzekeringen Stichting Fluenta heeft de volgende verzekeringen afgesloten: schoolongevallenverzekering; formulier, dat zij akkoord gaan met de inhoud van het schoolreglement. Schooltijden Alle scholen werken met een continurooster. Hiermee profipendi.nl/opr.html. met commerciële organisaties die opvang aanbieden voor- aansprakelijkheidsverzekering; streven we naar een beter dagritme en naar meer rust en SWV Profi Pendi heeft een ondersteuningsplan in en na schooltijd. Als u uw kind bij één van die regelmaat in de schooldag. De leerlingen lunchen onder ontwikkeling gemaakt voor de periode De OPR organisaties opgegeven hebt, wordt het op de afgesproken De schoolongevallenverzekering dekt voorkomende schade begeleiding van de leerkracht in de klas. heeft met dit ondersteuningsplan ingestemd, onder het voorbehoud dat alle aanvullingen en wijzigingen aan de OPR worden voorgelegd en dat er voor de periode dagen en tijden opgevangen. In een aantal gevallen vindt die opvang niet in het eigen schoolgebouw plaats, omdat de capaciteit daarvoor ontbreekt, maar wordt er bij persoonlijk letsel van leerlingen door valpartijen, ongelukjes en dergelijke op weg naar school en naar huis en onder schooltijd, althans voor zover de eigen Opleidingsschool Alle scholen van Stichting Fluenta hebben een taak 2020 een volwaardig ondersteuningsplan wordt gemaakt. gezorgd voor vervoer of begeleiding naar een andere verzekering van de ouders dit niet al dekt. in het opleiden van nieuwe leerkrachten. Voor een groot Medezeggenschap Aan iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR) plek. Dit laatste is de verantwoordelijkheid van de opvangorganisatie. De school zorgt wel voor de afspraken met de opvangorganisaties, maar is niet verantwoordelijk De aansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor alle schade waarvoor de school of de stichting aansprakelijk is. Schade kan ontstaan bij alle activiteiten van de school deel vindt die opleiding plaats in de praktijk, in de klas van uw kind. De stichting heeft er voor gekozen om in het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO) samen verbonden. In deze raad zitten ouders en personeelsleden voor eventuele wachtlijsten in de kinderopvang. Elders in in het gebouw of elders; personeelsleden of vrijwillig te werken met de PABO Marnix Academie in Utrecht. Dit in een gelijk aantal. De Medezeggenschapsraad deze schoolgids kunt u lezen waar en op welke manier u meewerkende ouders kunnen daarbij betrokken zijn. partnerschap heeft als doel, behalve het opleiden van bespreekt het algemene beleid van de school en kan uw kind voor de buitenschoolse opvang moet aanmelden. Als u van mening bent dat de school verwijtbaar heeft nieuwe leraren voor het basisonderwijs, om samen het daarover adviseren of moet daarvoor instemming verlenen. In welke gevallen de raad, de ouders dan wel het personeel in de raad moeten adviseren Sociale veiligheid Wij streven naar een leef- en leerklimaat waarin onze gehandeld, kunt u de school schriftelijk aansprakelijk stellen. Wij sturen deze brief dan door naar de verzekeringsmaatschappij, die met u de kwestie verder onderwijs op de scholen en de opleiding waar mogelijk te verbeteren. De expertise van de PABO kan worden ingezet voor onderzoek, om de ontwikkeling van de school te of instemmen, wordt geregeld in het Medezeggenschaps- leerlingen en ons personeel zich veilig voelen, zich afhandelt. De directie van de school zal met u de zaak ondersteunen. reglement. Dat reglement is op school ter inzage of kunt kunnen ontwikkelen en zich verbonden voelen met de zo goed mogelijk bespreken, maar kan en mag nooit bij u inzien op de website van de school. Namen en adressen school. Sociale binding met onze school is een belangrijke voorbaat aansprakelijkheid erkennen of toezeggingen Studenten en leerkrachten werken gezamenlijk van de MR-leden worden door elke school op eigen wijze voorwaarde voor een optimaal leerklimaat voor onze doen. Dit soort kwesties wordt door de deskundigen verder aan die schoolontwikkeling. bekendgemaakt. Met MR-leden kunt u te allen tijde leerlingen en werkklimaat voor ons personeel. Ons sociaal afgehandeld. Tenslotte is het goed te weten, dat deze contact opnemen als u meer wilt weten over de gang van veiligheidsbeleid heeft als doel alle vormen van agressie, verzekering praktisch nooit schade dekt aan persoonlijke Naast studenten van de PABO kunt u studenten zaken bij de Medezeggenschapsraad. De verslagen van de geweld, seksuele intimidatie en pesten binnen of in de eigendommen en kleding van leerlingen. tegenkomen van ROC Hoogsticht en ROC Midden Nederland, MR-vergaderingen worden gepubliceerd. Stichting Fluenta directe omgeving van de school te voorkomen en bij en ook wel van andere opleidingen. Zij leren bijvoorbeeld als geheel heeft ook een Gemeenschappelijke incidenten adequate maatregelen te treffen om verdere Schade aan kleding van kinderen die door speel- en voor onderwijsassistent of klassenassistent. Elke school Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zitten ouders en escalatie te voorkomen. stoeigedrag van kinderen is ontstaan, behoort gewoonlijk heeft een ICO (interne coördinator opleiding). Alle personeelsleden die uit de gehele stichting afkomstig zijn (vier personen in elke geleding). Deze raad bespreekt het beleid dat voor de gehele stichting geldt, zoals bijvoorbeeld de buitenschoolse opvang, een Vrijwillige ouderbijdrage De ouderraad regelt het innen van de vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage wordt gebruikt voor tot het risico van de ouders. Schoolreglement Voor alle scholen van de stichting is een schoolreglement studenten worden op de scholen begeleid door de ICO en daarvoor opgeleide mentoren. schoolreglement of het personeelsbeleid. niet-gesubsidieerde activiteiten zoals bijvoorbeeld vastgesteld. Dit reglement maakt deel uit van het brede sinterklaasfeest, kerst- en paasviering, sportdagen, enz. veiligheidsbeleid dat voor alle scholen van de stichting Ook voor een schoolreis of schoolkamp wordt van u geldt. Op deze manier maken we niet alleen duidelijk waar 38 39

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

Schoolreglement algemeen gedeelte Schoolreglement schoolgebonden gedeelte

Schoolreglement algemeen gedeelte Schoolreglement schoolgebonden gedeelte School- en omgangsregels voor ouders leerkrachten en leerlingen van de Protestants Christelijke school voor basisonderwijs de Ark. Populierstraat 43, 4131 ar Vianen. Schoolreglement algemeen gedeelte Schoolreglement

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

DE RANK LEEFT, LEERT, ONTWIKKELT EN BRUIST!

DE RANK LEEFT, LEERT, ONTWIKKELT EN BRUIST! DE RANK LEEFT, LEERT, ONTWIKKELT EN BRUIST! SCHOOLGIDS 2016-2017 Schoolgids De Rank 2016-2017 Beste ouder/verzorger, Welkom op De Rank. Onze schoolgids maakt u duidelijk waar wij als basisschool voor staan.

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst grensoverschrijdend gedrag door een leerling, waarbij psychisch

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Dat is niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag Protocol grensoverschrijdend gedrag Hoe gaan wij op CBS Marimba om met kinderen die grensoverschrijdend gedrag vertonen: Waarom hebben we op CBS Marimba een protocol grensoverschrijdend gedrag?: Als team

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ontoelaatbaar gedrag door een leerling. Onder ontoelaatbaar gedrag wordt

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

Sociaal-emotionele ontwikkeling & Sociale Veiligheid. Beleid en protocollen

Sociaal-emotionele ontwikkeling & Sociale Veiligheid. Beleid en protocollen Sociaal-emotionele ontwikkeling & Sociale Veiligheid Beleid en protocollen OBS De Viermaster Papendrecht 2014-2015 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd

Nadere informatie

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd.

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Begripsomschrijving Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Van verwijdering is sprake als een leerling

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Omgangsreglement De Rank 2011-2015. Inhoud

Omgangsreglement De Rank 2011-2015. Inhoud Omgangsreglement De Rank 2011-2015 Inhoud 1. De gezondheid en de veiligheid van de kinderen... 2 2. Een veilige school voor iedereen... 3 Uitgangspunt... 3 Aanpak probleemgedrag... 3 3. Aanpak grensoverschrijdend

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden.

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. DE WEIDE LEEUWARDEN Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Pagina 1 van 5 Inhoud Communicatie school en ouders... 2 Nieuwsberichten / documenten / activiteiten...

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 3 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 5 3. Samenvattend oordeel 11 Bijlage

Nadere informatie

Procedure aanmelding leerling

Procedure aanmelding leerling Procedure aanmelding leerling Beste ouder(s)/ verzorger(s), Per 1 augustus 2014 treedt de Wet Passend Onderwijs in werking. Dit houdt o.a. in dat ouders hun kind aanmelden bij de basisschool van hun keuze

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet Gedragsprotocol 2 0 1 4-2 0 1 5 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 De huisregels 2 De vier sterregels 2 Ongewenst gedrag voorkomen 3 Wat te doen bij ongewenst gedrag? 3 Schorsing 3 Verwijdering 4 Bijlage 1: Formulier

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

HAPPY KIDS BASISSCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

HAPPY KIDS BASISSCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK HAPPY KIDS BASISSCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek HAPPY KIDS basisschool te Utrecht 3 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 Samenvattend

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag.

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. Ontwikkeling. Met dit protocol geven wij aan, hoe wij aankijken tegen pestgedrag en hoe wij er op een positieve manier om gaan. Vanaf augustus

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Zorgprofiel en stappenplan tot plaatsing van zorgleerling van kbs de Vuurvlinder, Veenendaal. Zorgprofiel van de school: Onze school heeft de oprechte intentie in

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Inschrijving vindt plaats nadat de ouders in een kennismakingsgesprek met de locatiecoördinator geïnformeerd zijn over het karakter van de school.

Inschrijving vindt plaats nadat de ouders in een kennismakingsgesprek met de locatiecoördinator geïnformeerd zijn over het karakter van de school. Aannamebeleid WAS en Fluenta Schoolprocedure aanname leerlingen Deze notitie is opgesteld om tot een zorgvuldig beleid te komen voor het aanmelden en inschrijven van leerlingen op basisschool Willem Alexander

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

Pestprotocol BS de Kersenboom

Pestprotocol BS de Kersenboom Pestprotocol BS de Kersenboom Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Sociale veiligheid op school 1 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd worden op t Kofschip met betrekking tot de sociale veiligheid. Het is een weerslag

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Algemeen: In het belang van het handhaven van fatsoensnormen, orde, rust en veiligheid op school gelden regels en worden afspraken gemaakt. Zowel schooldirecteuren

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie