OZO - Programma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OZO - Programma 2014-2018"

Transcriptie

1 Voorblad

2 OZO - Programma Inhoud Je wilt nooit meer weg uit Zuidoost...3 Veiligheid...4 Jeugd...5 Ouderen...5 Onderwijs...6 Welzijn...8 Ruimtelijke ontwikkeling, milieu...9 Beheer openbare ruimte...10 Duurzaamheid...10 Verkeer en vervoer...11 Werkgelegenheid...12 Zorg...12 Sport...13 Kunst, cultuur en design...14 Toerisme en imago...14 Samenleven...15 Openbaar bestuur...16

3 Media, communicatie en participatie...16 Financiën...17 OZO Onafhankelijk Zuidoost, kortweg OZO, is een jonge, dynamische partij, een politiek platform van en voor de bewoners van dit mooie stadsdeel. Overleg met en inbreng van bewoners staan bij OZO centraal. Bewonersparticipatie en een goede communicatie tussen overheid en burger zijn daarbij essentieel. OZO weet wat er speelt en komt steeds met initiatieven om de leefbaarheid in brede zin te verbeteren. Onafhankelijk Zuidoost streeft naar een open en democratische samenleving met voor iedereen naar de letter gelijke rechten en plichten en naar beleving gelijke vrijheden en verantwoordelijkheden. Gelijkheid van rechten en plichten is de vertaling van het respect dat een overheid hoort te hebben voor de burgers. Gelijke gevoelens van vrijheid en verantwoordelijkheid weerspiegelen het onderlinge respect van mensen voor elkaar. Respect en de daarmee samenhangende individuele en sociale ontwikkeling komen niet vanzelf en kunnen pas gedijen als de persoonlijke omstandigheden binnen een samenleving voor iedereen op een aanvaardbaar niveau zijn. Vijf richtingwijzers OZO hanteert vijf richtingwijzers voor politiek handelen. In dit programma, dat ruimte laat voor aanpassing aan de dynamische wereld om ons heen, zijn deze richtingwijzers vertaald naar de lokale situatie in Amsterdam Zuidoost. - Vertrouw op de eigen kracht van mensen. - Denk en handel internationaal. - Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving. - Koester de grondrechten en gedeelde waarden. - Beloon prestatie en deel de welvaart. Website Het contactadres voor OZO, de kandidatenlijst en links naar de eigen websites staan op: Je wilt nooit meer weg uit Zuidoost In Amsterdam Zuidoost wonen en werken tal van mensen. Er wonen in Zuidoost ruim mensen, komend van over de hele wereld. Het gaat om veel jonge mensen - 30% is jonger dan 24 -, maar het accent is verschoven naar de leeftijdsgroep 30 tot 65 jaar (51%). Veel bewoners vallen voor de schoonheid en de vrijzinnige eigengereidheid van het stadsdeel. Ze blijven graag en willen een bijdrage leveren aan de verdere opbouw van Zuidoost en Amsterdam. Amsterdam Zuidoost is een moderne, cultureel rijke samenleving, soms stralend van trots, soms worstelend met problemen. Het stadsdeel bestaat uit buurten, wijken, gemeenschappen, verenigingen, organisaties en individuen die met elkaar wonen, werken en leven en Zuidoost maken tot wat het is.

4 Na de ingrijpende veranderingen in de Bijlmermeer (met name de sloop en nieuwbouw van duizenden woningen, voor een deel nog uit te voeren, en de herinrichting van het Bijlmerpark, maar ook andere grote projecten) is het van belang dat er rust in dat gebied komt, zodat de daar aanwezige samenleving tot verdere bloei kan komen. Voor wat betreft Gaasperdam zal de komende periode sprake zijn van veel onrust. De voorgestelde woningbouwplannen, die deels niet op steun van OZO kunnen rekenen, kunnen alleen tot duurzaam resultaat leiden als het lukt de betrokken burgers mee te nemen in dat groeiproces naar een andere, minder groene ruimtelijke ordening. In Driemond zal de komende jaren het te ontwikkelen sportactiviteitencentrum (SAC) een belangrijke ontwikkeling zijn met grote kansen voor verdere ontplooiing van het verenigingsleven. Het bestuur van Amsterdam Zuidoost zal moeten luisteren naar de bewoners die zich medeverantwoordelijk voelen voor de groei en bloei van dit stadsdeel, daarbij rekening houdend met de ruimte voor onrust en de behoefte aan rust. De opgave voor Amsterdam Zuidoost is zo goed mogelijk te zorgen dat al die mensen kunnen wonen en zorg krijgen als ze ziek zijn, oud en jong. Ze hebben werkplekken nodig en ze moeten zich kunnen verplaatsen. De kinderen van Zuidoost hebben goed onderwijs nodig, of het nu is om een taalachterstand weg te werken of om de top te bereiken. Maar Amsterdam Zuidoost zal vooral moeten waarborgen dat iedereen zich er thuis kan voelen. Geen grauwe middelmaat, maar een veelkleurig, bruisend stadsdeel waar je wilt blijven, jezelf kunt ontplooien, je kinderen wilt grootbrengen en je in een fijne, veilige, inspirerende leefomgeving jong en oud kunt zijn. Veiligheid We constateren op het gebied van (on)veiligheid een toename van het aantal schietincidenten in Zuidoost. Dit is ook voor ons een zorgwekkende ontwikkeling die we moeten tegengaan. OZO is van mening dat criminelen aangepakt moeten worden. OZO vindt dat waar gestraft moet worden, dat zeker bij de jeugd zo snel mogelijk moet gebeuren. Door lange wachttijden verdwijnt de relatie tussen delict en straf. De bal hiervoor ligt bij politie en justitie. Het stadsdeel heeft in de ogen van OZO een verantwoordelijkheid in het voorkomen dat kinderen het verkeerde pad op gaan. Investeren in onderwijs en werkgelegenheid zijn speerpunten. Samenwerking tussen betrokken instanties kan beter. Te vaak komt het voor dat jongeren uit beeld raken van instanties. OZO pleit voor het inzetten van één coördinatiefunctie met positie en bevoegdheden om acties af te dwingen. Een superambtenaar veiligheid. De situatie is per buurt anders en kan wisselen. Om de situatie per buurt in de gaten te houden en escalaties te voorkomen zullen buurtveiligheidsoverleggen opgezet moeten worden. Bewoners spelen hierin, naast professionele instanties, een belangrijke rol.

5 - Snelrecht voor jeugdige criminelen. - Superambtenaar veiligheid. - Buurtveiligheidsoverleggen. Jeugd De jeugd is de toekomst voor Amsterdam Zuidoost en Amsterdam Zuidoost is de toekomst voor de jeugd! Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, is wat ons betreft geen loze kreet, maar moet blijken uit het beleid op het gebied van jeugdzorg, onderwijs en voorzieningen voor de jeugd. Grote groepen kinderen en jongeren in Zuidoost doen het geweldig, op school, in (muziek-) cultuur en in de sport. Het overheidsbeleid moet ervoor zorgen dat dit zo blijft en dat kinderen en jongeren die nu nog achterblijven hun achterstand kunnen wegwerken. We zullen moeten investeren in onze toekomst en dus in de jongeren. We moeten ze steun geven waar ze dat nodig hebben en vrij laten, voor zover mogelijk, waar ze dat willen. Dit vraagt een benadering met en voor jongeren en volgens methoden die aansluiten bij hun belevingswereld. Op die manier zal er ook meer ruimte komen voor ideeën en initiatieven van jongeren. Op initiatief van OZO heeft de deelraad een grootschalig onderzoek gehouden onder jongeren met als vraag wat zij nu zelf willen en tegen welke problemen ze aanlopen. De uitkomsten zullen de basis moeten zijn voor verder beleid. Jongeren moeten zich thuis kunnen voelen in onze samenleving. We moeten ze alternatieven bieden voor het doelloos rondhangen op straat. Jongeren hebben recht op de openbare ruimte, maar niet het alleenrecht. Voorop staat dat alle gebruikers van de openbare ruimte respect en begrip voor elkaar opbrengen en zo bijdragen aan een veilige speel- en leefomgeving. Ten behoeve van de (her-)inrichting van de openbare ruimte zullen criteria aangelegd worden met betrekking tot de gewenste (ontmoetings-)voorzieningen voor jongeren. Scholen in Amsterdam Zuidoost moeten op een veilige manier te bereiken zijn voor leerlingen en studenten. Dit vraagt veilige fietsroutes zonder obstakels. Het verlagen van de dreven in Gaasperdam zal ook op die verkeerveiligheid getoetst en beoordeeld moeten worden. Veel van de soft drugs die momenteel door jongeren gebruikt worden, komen tot die jongeren via de straathandel. Daarbij valt niet te controleren op kwaliteit of kwantiteit, en de scooters en auto s van de runners veroorzaken overlast in de woonwijken. Om die reden is OZO van mening dat de toegezegde coffeeshop er snel moet komen. Op die wijze zal meer grip ontstaan op kwaliteit en kwantiteit en zal de overlast in woonwijken aangepakt kunnen worden. - Beleid op basis van wat jongeren zelf aangeven te willen en te kunnen. - Jongerenplekken bij het ontwerpen van de openbare ruimte. - Veilige fiets- en looproutes naar scholen. - Snelle realisatie van de coffeeshop waarvoor in meerderheid door de raad is gekozen. Ouderen Amsterdam Zuidoost vergrijst. Enerzijds is dit een verrijking van de samenleving: ouderen hebben veel kennis en ervaring waarvan jongeren gebruik kunnen maken. Anderzijds vergt het ook aanpassingen in de samenleving: er moet tegemoet worden gekomen aan de wensen van oudere mensen. Dit vraagt om een heldere visie op het ouderenbeleid. Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen is hierbij het doel. Aandachtspunten zijn de toegankelijkheid van voorzieningen voor ouderen, mindervaliden en slechtzienden. Hierbij gaat het niet alleen om medische voorzieningen, maar ook om winkels, flatgebouwen, gezelschapsruimten, uitgaans-

6 gelegenheden. Deze moeten zo laagdrempelig mogelijk zijn, in de letterlijke zin van het woord. Ongelijkvloerse kruisingen moeten zoveel mogelijk worden behouden. Fiets- en voetpaden moeten waar nodig worden aangepast zodat obstakels en hobbels verdwijnen. Bolle paden die moeilijk begaanbaar zijn met rolstoel en scootmobiel passen niet in een ouderen- en mindervalidenvriendelijk ingerichte wijk. Voor mensen met een verminderde actieradius door het ouder worden is het groene karakter van de woonomgeving van grote waarde. Zij kunnen hierdoor in de directe omgeving genieten van rust en natuur. De meeste ouderen ervaren dit als zeer prettig. De groeiende hoeveelheid informatie die ons langs digitale weg bereikt dreigt een grote groep ouderen te isoleren. Om dit te voorkomen moeten er plekken in de wijk komen waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten en waar zij kunnen communiceren op de hun vertrouwde wijze. Deze plekken bieden verder de mogelijkheid tot het lezen van de papieren krant en, indien gewenst, de gelegenheid de digitale snelweg te proberen. De door OZO bepleite communitycentra zullen hierin een belangrijke rol gaan spelen. Ouderen en WMO In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn vrijwilligers en mantelzorgers onmisbaar. Het doel van deze wet is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en meedoen in de samenleving. Het stadsdeel moet mantelzorg en vrijwilligers ondersteuning bieden die gewenst en mogelijk, maar bovendien noodzakelijk is. In samenspraak met de WMO-adviesraad zal minimaal 1x per jaar bekeken moeten worden of de juiste ondersteuning geboden wordt aan het individu, maar ook aan de groep in het algemeen. Het functioneren van het WMO-loket moet regelmatig beoordeeld worden en daar waar nodig moet de deelraad bijsturen. - Toegankelijkheid van de wijk voor ouderen, mindervaliden en slechtzienden. - Behoud van het buiten zijn in de groene huiselijke omgeving. - Ouderen actief betrekken bij de wijk en koppelen aan jongeren voor uitwisseling van kennis en tegen vereenzaming (Nani-Nana project). - Gedegen voorlichting en ondersteuning inzake regelgeving en huisvesting voor ouderen. - Ondersteuning van de mantelzorg; extra aandacht voor zowel de oudere als de jonge mantelzorgers. Onderwijs Goed onderwijs als basisvoorwaarde Onderwijs en, daarmee samenhangend, opvoeding zijn de drijvende kracht achter de vooruitgang van de samenleving. Goed onderwijs is een basisvoorwaarde voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen en het beste uit zichzelf kan halen. Voor OZO heeft onderwijs daarom topprioriteit. De financiën voor het onderwijs komen in eerste instantie vanuit het Ministerie van OCW. Het stadsdeel moet binnen de haar gegeven bevoegdheden en financiële draagkracht zo goed mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, scholieren en studenten. Die bijdragen kunnen liggen op ver uiteenlopende gebieden, zoals een goed ingerichte en beheerde openbare ruimte bij de scholen, hulp bij de huisvesting van leerkrachten, het mogelijk maken van speciale onderwijsvoorzieningen (voorschool, brede school, leerwerktrajecten, studieprojecten in zomer of weekend, huiswerkondersteuning, etc.) en het faciliteren van overleggen tussen allerlei bij het onderwijsveld betrokken instanties en personen. Daarnaast heeft het stadsdeel nog speciale bevoegdheden t.a.v. het openbaar onderwijs. Om vanuit het stadsdeelbestuur een zo goed mogelijke bijdrage aan de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs te kunnen leveren, is het gewenst een duidelijk overkoepelend beeld te hebben van het reguliere onderwijs, de extra onderwijsprojecten, de financieringsbronnen (rijk, provincie, gemeente, stadsdeel, particulier), de controlemogelijkheden op deelname (schoolverzuim) en kwaliteit, en de betrekkingen tussen het onderwijs en daarmee nauw samenhangende aspecten van het jeugdbeleid, zoals opvoedingsondersteuning en jeugdgezondheidszorg. In december 2009 heeft de deelraad onze motie aangenomen die voorziet in een nota waarin een samenhangend beeld

7 voor Zuidoost wordt gegeven van alle onderwijsaspecten. In 2010 en de jaren daarna zal de deelraad daarmee nog beter dan voorheen kunnen sturen op de kwaliteit van ons onderwijs. Op dit moment zijn er drie meetlatten waarlangs de kwaliteit van het basisonderwijs wordt gemeten: die volgens het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs, die van de score bij de Cito-toets en de, specifiek voor Amsterdam, wat nu genoemd wordt de Asscher-norm. Alle drie hebben hun beperkingen, wat vaak door scholen met een onvoldoende beoordeling met nadruk naar voren wordt gebracht. De basisscholen in Zuidoost hebben in 2013 gemiddeld een Cito-score voor de laatste drie jaar behaald van 531,0; Zuidoost behoorde daarmee tot de drie laagst scorende stadsdelen van Amsterdam en was ruim onder het Amsterdamse en landelijke gemiddelde (resp en 536,2). Zuidoost scoort hoog voor wat betreft het aantal leerlingen met een advies voor praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs; de scores van deze leerlingen tellen niet mee voor de Cito-score van een school. Vanaf ongeveer medio 2008 (gemeente Amsterdam) en november 2008 (Zuidoost) zijn er daarom projecten in gang gezet ter verbetering van de kwaliteit van het basisonderwijs. OZO zal de voortgang en resultaten van de gemeentelijke en stadsdeelprojecten voor de scholen van Zuidoost nauwgezet volgen en waar nodig met extra voorstellen komen. OZO vindt dat de kerntaak van het onderwijs bestaat uit het leren rekenen, lezen en schrijven. Gezien het armoedeprobleem in Zuidoost pleiten wij daarnaast voor budgetteringscursussen, te beginnen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Verder is, met het oog op de wereldwijde milieuproblematiek en de nog onvoldoende maatschappelijke bewustheid op dat gebied, een goede natuur- en milieueducatie noodzakelijk. Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie Voor een succesvolle schoolloopbaan is het noodzakelijk dat ouders betrokken zijn en worden bij wat hun kind op school doet en wat de school doet voor hun kind. Onderzoeken hebben uitgewezen dat deze betrokkenheid essentieel is voor de ontwikkeling van kinderen. In Amsterdam Zuidoost met haar multiculturele samenstelling is deze ouderbetrokkenheid van wezenlijk belang; vaak is de afstand tussen thuis en school heel groot. OZO vindt dat het stadsdeel hierin een kerntaak heeft. Zij moet projecten initiëren die ouders hierin stimuleren en begeleiden, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Ook andere flankerende onderwijstrajecten moeten hierin betrokken worden, ouders kunnen hier een belangrijke rol vervullen. Flankerende onderwijsprojecten Ook is het belangrijk kinderen op school voor te bereiden op een samenleving met culturele verschillen. Het model van de brede school, met extra mogelijkheden voor culturele en sportieve vorming, moet gecontinueerd en waar mogelijk uitgebreid worden. Het verder omvormen van schoolplein naar buurtplein is gewenst. Veel kinderen in Zuidoost beginnen met een achterstand aan de basisschool. Dit is mede oorzaak van lage Cito-scores. OZO ziet in de VVE een effectieve voorziening om, via vroeg-en voorschoolse educatie aan kinderen van 2,5 jaar tot 6 jaar, deze achterstanden te voorkomen. OZO maakt zich tevens sterk voor flankerend beleid ter ondersteuning van het reguliere aanbod, zoals in de vorm van summerschool, studiehuis en weekendschool. Bij goed onderwijs hoort dat kinderen de school bezoeken. De leerplichtwet dient nageleefd te worden. Ouders moeten op hun verantwoordelijkheden worden aangesproken en de mogelijkheid moet worden onderzocht in hoeverre contracten tussen ouders, kinderen en de school afgesloten kunnen worden. Voortijdig schoolverlaten dient met kracht bestreden te worden. Het stadsdeel zal ervoor moeten zorgen dat de schoolgebouwen en de schoolomgeving aantrekkelijk en uitnodigend zijn en blijven ingericht. Schoon, heel en veilig zijn hierbij de kernwoorden. Er moet geïnvesteerd worden in de randvoorwaarden die leerkrachten in staat stellen optimaal hun werk te kunnen uitvoeren en die ouders stimuleren deel te nemen aan de onderwijsinstelling. Onderwijsbesturen moeten, behalve op onderwijsresultaten, ook worden aangesproken op de wijze waarop zij de middelen inzetten. Wij willen dat elke

8 inwoner van Amsterdam Zuidoost optimale kansen krijgt voor ontplooiing. In dat kader is OZO ook groot voorstander van een voortdurende kwaliteitsaanpak van het onderwijs vanuit de instellingen zelf. Netwerken en doorleren in een ondernemende cultuur Een succesvolle schoolloopbaan is cruciaal voor iemands verdere ontplooiing en positie in de samenleving. Schooluitval heeft het risico dat opgelopen achterstanden niet meer te herstellen zijn en dat iemands toekomst bepaald is na afronding van de basisschool. Verder bestaat de kans dat het talent van laatbloeiers onvoldoende tot zijn recht komt. Onder hen zijn kinderen van migranten bovenmatig vertegenwoordigd. Het niet aanboren van die talenten is een gemiste kans voor de samenleving. De ingezette route om schakeltrajecten in te zetten voor zij-instromers en nieuwkomers moet worden voortgezet en aangevuld met maatwerkprojecten gericht op de oudere leeftijdsgroep. Verder zal OZO initiatieven stimuleren die leiden tot vruchtbaar overleg tussen ROC's en het lokale bedrijfsleven om aan de regionale vraag op de arbeidsmarkt te voldoen. Die contacten moeten ook kunnen leiden tot meer stageplaatsen. - Ondersteunen en faciliteren van de schoolbesturen. - Sturen op de kwaliteit van ons onderwijs op basis van een samenhangend beeld en niet op basis van Incidenten. - Focus op ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie door middel van begeleidings- en stimuleringsprojecten - Budgetteringscursussen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs. - Natuur- en milieueducatie op alle basisscholen. - Schoolpleinen worden buurtpleinen. - Uitbreiden vroegschool, summerschool en weekendschool. - Contracten met ouders/verzorgers op naleving leerplicht. - Afspraken tussen ROC en lokaal bedrijfsleven over stageplaatsen. Welzijn Het welzijn van mensen wordt bepaald door een aantal factoren in hun leven, zoals gezondheid, inkomen, relaties en ontplooiing. De directe invloed van een stadsdeel op gezondheid en inkomen is niet groot. Wel kan het stadsdeel invloed uitoefenen op de mogelijkheden voor inwoners om zich te ontplooien, contacten op te doen en sociale relaties aan te gaan. Hierbij gaat het om het aanbod vanuit de welzijnsorganisaties, bibliotheken en artotheek, kinderboerderijen, scouting, muziekscholen, enz. Het stadsdeel is bevoegd om aan deze instellingen subsidie te verstrekken. De nieuwe welzijnsorganisatie Swazoom, verantwoordelijk voor het buurthuis- kinder- en jongerenwerk, is met horten en stoten bezig een goed, realistisch en financieel haalbaar aanbod te ontwikkelen. OZO zal het ingezette traject naar productfinanciering ondersteunen en daar waar nodig bijstellen. Een belangrijk instrument daarbij is een te ontwikkelen klanttevredenheidsonderzoek. Eveneens hadden we te maken met het opheffen van de instelling voor opbouwwerk. Het opbouwwerk moet gericht zijn op het bevorderen van zelfredzaamheid en inspireren tot maatschappelijke participatie met meetbare toeleiding naar opleidingen en werk. Het faciliteert en informeert bewoners op basis van maatschappelijke thema s en actuele issues. Uitgaande van eigen initiatieven van burgers moet het opbouwwerk processen begeleiden en ondersteunen die aansluiten op een integrale visie t.a.v. welzijn. Kortom: ook het opbouwwerk is een instrument dat moet uitdagen tot participatie. Inmiddels is het opbouwwerk in handen gegeven van POZO; in hoeverre deze voldoet aan de gestelde opdracht en taakuitvoering zal in een komende evaluatie moeten blijken. OZO zal hierbij aandringen om ook hier een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Hoewel OZO voorstander is van een bundeling van activiteiten in de communitycentra, onderkent zij wel het belang van kleinschalige ontmoeting/activiteitenruimten. Het realiseren daarvan ziet OZO als een zaak tussen verhuurders en actieve bewonersorganisaties. Activiteiten die ontwikkeld worden in die ruimten komen wel voor subsidie in aanmerking.

9 - Productfinanciering voor het welzijnswerk. - Klanttevredenheidsonderzoek welzijnsaanbod. - Opbouwwerk gericht op faciliteren en informeren van bewoners(groepen). - Opbouwwerk als procesbegeleider. Ruimtelijke ontwikkeling, milieu Stedelijk, groen en duurzaam Groen, natuur en een goed milieu zijn, naast architectonische en verkeerstechnische kwaliteiten, wezenlijk voor de woonomgeving. Gemeten naar het percentage bodemgebruik als recreatieterrein (zoals parken), agrarisch terrein en bos en natuurlijk terrein is Amsterdam Zuidoost het vierde stadsdeel. Indien agrarisch terrein buiten beschouwing wordt gelaten, is Zuidoost zelfs het tweede stadsdeel, maar wanneer het gaat om bos en natuurlijk terrein moet Zuidoost zes stadsdelen laten voorgaan. Deze cijfers geven aan dat het onjuist is om te stellen dat er zonder bezwaar woningen en bedrijfsruimtes kunnen worden bijgebouwd omdat er een overmaat aan groen is. OZO vindt de huidige verhouding tussen groen en bebouwing een groot goed en zal daarom zeer terughoudend zijn met het verlenen van goedkeuring aan ingrepen die dit aantasten. De grootste uitdaging is om voor de korte en lange termijn voldoende ruimte te kunnen bieden zowel aan economische groei en stedelijke en maatschappelijke dynamiek, als aan stedelijk erfgoed, recreatie, waardevol landschap en natuur. Dat verlangt wel een verfrissende, innovatieve aanpak die ruimte biedt voor gebiedsgericht maatwerk. Woningbouw De besluitvorming over renovatie, sloop en nieuwbouw van woningen in de Bijlmermeer (de zogenoemde Vernieuwing Bijlmermeer) is in principe afgerond; projecten zijn in uitvoering of komen, door de economische crisis, met vertraging tot stand. OZO is van mening dat voor uitgestelde projecten moet worden bezien of hogere milieueisen gesteld kunnen worden. Voor een enkel kleiner project (bocht Bijlmerdreef - s-gravendijkdreef) moet de uitvoering worden heroverwogen. De belangrijkste besluitvorming over het Bijlmerpark is eveneens afgerond. Er moet op gelet worden dat uitvoering van de woningbouw in het park geen vertraging oplevert voor de woningbouw in de Bijlmermeer. Voor de periode tot 2040 heeft het stadsdeel zichzelf de opgave gesteld 5000 nieuwbouwwoningen te realiseren. Dit aantal komt bovenop het aantal nog te bouwen woningen zoals gepland in de Vernieuwing Bijlmermeer en in het Bijlmerpark. Er zijn vooralsnog zeven locaties aangewezen die voor bebouwing in aanmerking komen: drie in Gaasperdam, twee op de grens van Gaasperdam en de Bijlmermeer langs de A9, een ten noorden van de Daalwijkdreef (Venserpolder) en een in Amstel-III. Van die locaties acht OZO de zuidzijde Gaasperplas ongeschikt en het Centraal Park Gaasperdam slechts voor een klein deel geschikt. Dus geen Manhattan aan de Gaasperplas, ook niet als dit Manhattan slechts 8 verdiepingen hoog zou worden achter een groene haag van bomen die pas over dertig jaar voldoende hoog is om de woningen enigszins aan het zicht te onttrekken. OZO wil de besluitvorming over deze locatie ongedaan maken. De overige vijf locaties zijn om uiteenlopende redenen niet ideaal voor woningbouw, maar de overwegingen voor extra woningbouw zijn zwaarwegend genoeg om op die plekken stedenbouwkundig en milieukundig verantwoorde inpassing van woningen te laten plaatsvinden. OZO is van mening dat de bij station Holendrecht en omgeving te realiseren woningen dienen mee te tellen voor de woningbouwopgave, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Verlaging van de dreven in Gaasperdam ten behoeve van woningbouw mag niet ten koste gaan van ongelijkvloerse kruisingen van autoverkeer en langzaam verkeer. Voor Driemond gaat het in de komende periode vooral om een goede begeleiding bij de uitvoering van de bouwprojecten. De plannen voor uitbreiding van het aantal woningen in Amstel III, zo mogelijk door omvorming van kantoorruimtes en -gebouwen in woningen, moeten energiek verder worden uitgewerkt en bij betrokkenen onder de aandacht worden gebracht. De vormgeving van Zuidoost als stad van de toekomst behoeft extra aandacht. Tot nu toe is er te eenzijdig en fantasieloos gebouwd. OZO is van mening dat de grootste bouwput van Nederland omgevormd kan en moet worden tot een

10 architectonisch toonaangevend gebied. OZO wil meer aandacht voor differentiatie in de woonwijken. Vernieuwende architectuur moet een kans krijgen. - Grote terughoudendheid ten aanzien van ingrepen in het groen. - Terugdraaien besluitvorming over woningbouw aan de zuidzijde van de Gaasperplas. Beheer openbare ruimte Burgers en politiek verlangen een schone, veilige en prettige openbare ruimte en een klantgerichte ambtelijke organisatie die een goed beheer voert en meldingen zorgvuldig en snel afhandelt. Bij vernieuwing van de openbare ruimte, bijvoorbeeld in verband met herontwikkeling van woonwijken, bedrijfsterreinen of winkelcentra, dienen kwaliteit en duurzaamheid voorop te staan en moet speciale aandacht gegeven worden aan (verkeers- en sociale) veiligheidsaspecten en groenvoorzieningen. De mening van de gebruikers van de openbare ruimte weegt zwaar voor ons. Daarom willen wij een gebieds- en buurtgerichte aanpak met daarbij een betere en grotere participatie en invloed van de burgers dan nu het geval is. Een goed evenwicht vinden tussen wat de burger van belang vindt en wat vakinhoudelijk van belang wordt geacht voor een duurzame samenleving op buurt- en stadsdeelniveau is hierbij noodzakelijk. Dit alles vraagt een aanpak waarbij samenwerking/overleg tussen overheid en burgers, tussen overheid en bedrijven en ook tussen de diverse overheidsdiensten centraal staat. Een aspect in de openbare ruimte dat op veel plekken tot ergernis leidt betreft het aanbieden en ophalen van grofvuil en huisvuil. Strikte handhaving bij onjuist aanbieden kan alleen als er van tevoren voldoende is gecommuniceerd met bewoners over problemen en mogelijke oplossingen. Cameratoezicht op plekken met veel vuiloverlast vinden wij, mits zorgvuldig en restrictief toegepast, een goed middel voor handhaving en voor het verkrijgen van informatie t.b.v. verdere ontwikkeling van beleid. - Betere en grotere participatie op buurtniveau m.b.t. het beheer van de openbare ruimte. - Strikte handhaving en sanctionering bij onjuist aanbieden afval. - Cameratoezicht terughoudend en zorgvuldig toepassen. Duurzaamheid Amsterdam Zuidoost moet de lokale mogelijkheden voor een duurzame economie en duurzame leefstijl bevorderen. Het gaat om het wederzijds versterken van economie en ecologie. Dat betekent onder meer prioriteit voor bedrijven en diensten met duurzame producten, inzet op energietransitie (overgaan op andere, duurzame energiebronnen) in aanvulling op energiebesparing, goed onderhoud en instandhouding/uitbreiding van fietsroutes en voldoende fietsnietjes en overdekte stallingplaatsen. Voor elektrische voertuigen moeten er oplaadpunten komen. Zuidoost moet minimaal de gemeentelijke klimaatdoelen halen. Voor nieuwbouwprojecten betekent dit dat vanaf % van de woningen klimaatneutraal gebouwd wordt (d.w.z. dat het binnenklimaat van de woningen geregeld wordt zonder uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen) en dat dit vanaf het jaar 2015 het geval zal zijn voor alle nieuwbouwwoningen. Voor kleine bouwprojecten met een grondexploitatie voor rekening van het stadsdeel zou het stadsdeel in de grondexploitatiebegroting een post ter stimulering van energiezuinig bouwen kunnen opnemen. Particulier initiatief voor woningbouw kan gestimuleerd worden door het bevorderen van ecologisch bouwen op vrije kavels. Voor de handhaving van de kwaliteit van bodem en water bestaan goede beleidsplannen waarvan de uitvoering gecontinueerd moet worden. Met betrekking tot de luchtkwaliteit is het stadsdeel afhankelijk van veel externe factoren

11 waarop het weinig invloed heeft. Alertheid is geboden bij de verdere planontwikkeling voor de A9. Langs de drukke Gooiseweg moeten zoveel als mogelijk is groenblijvende bomen en struiken worden teruggeplant om fijnstof weg te vangen. Geluidsoverlast is een milieuprobleem waarover in het algemeen veel te licht wordt gedacht. Bij vergunningverlening (aan geluidsproducerende bedrijven, bij woningbouwprojecten langs drukke verkeersroutes, voor evenementen met luide muziek) moeten de criteria helder zijn en mag niet te gemakkelijk ontheffing worden verleend. Bij het denken over duurzaamheid wordt vaak uitgegaan van het zogenoemde Triple Bottom Line principe (People, Planet, Profit): verbetering van de positie van mensen (People) en verbetering van de situatie op aarde door gebruik te maken van duurzame materialen en duurzame vormen van energie (Planet), maar de maatregelen moeten ook betaalbaar zijn (Profit). Voor brede acceptatie van zulke maatregelen is besef van de waarde van natuur en een goed milieu onontbeerlijk. Om die reden willen wij handhaving en uitbreiding van natuur- en milieu-educatie. - Oplaadpunten voor elektrische voertuigen. - Ecologisch bouwen op vrije kavels. - Uitbreiden natuur- en milieueducatie. - Vanaf % van de te bouwen woning klimaatneutraal; vanaf %. Verkeer en vervoer Vervoer per auto leidt nog te veel tot onveiligheid, geluidsoverlast en luchtverontreiniging. De unieke fietscultuur van Amsterdam in Amsterdam Zuidoost versterken is een belangrijke remedie. OZO vindt dat mensen zelf mogen kiezen hoe zij zich verplaatsen, we zijn daarom geen tegenstander van autobezit maar willen zoveel mogelijke alternatieven ontwikkelen voor het gebruik van de auto. Vervoer per auto naar Zuidoost en binnen Zuidoost is nog steeds goed mogelijk. Verdere stedelijke ontwikkeling binnen Zuidoost mag echter niet leiden tot grotere belemmering van de doorstroming. Met name tijdens de spitsuren kan er sprake zijn van stilstaand of langzaam rijdend verkeer, wat in verband met de bereikbaarheid voor hulpdiensten tot gevaarlijke situaties kan leiden. In aanvulling op het huidige openbaar vervoer moet in de komende periode een start gemaakt worden met legaal kleinschalig (openbaar) vervoer waarmee met name winkelcentra, bejaarden-/verzorgingshuizen en woningen die diep in de 30-km zones gesitueerd zijn beter bereikt kunnen worden. Onderzocht moet worden om tram 9 vanuit Amsterdam Oost en Diemen door te trekken naar Zuidoost. Hiermee ontstaat er ook een tramverbinding in het stadsdeel en vindt er ontsluiting plaats met het oostelijke deel van Amsterdam en omgekeerd dat tot nu toe heel omslachtig bereikt kan worden. Verkeersveiligheid De verkeersveiligheid verdient aandacht. Er zijn goede ervaringen opgedaan met een scheiding tussen langzaam en snel verkeer. OZO is tegen het verlagen van de dreven in Gaasperdam. Dit draagt niet bij aan de sociale veiligheid en heeft een negatief effect op de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit. Parkeren Het parkeerbeleid mag niet gericht zijn op regulering van het autobezit. De normen voor het aantal parkeerplaatsen moeten realistisch zijn. Invoering van betaald parkeren in een bepaald gebied mag slechts geschieden indien de methode van blauwe zone ontoereikend is gebleken om overmatige parkeerdruk te beperken. - Alternatieven voor het autogebruik in Zuidoost. - Kleinschalig vervoer gericht op winkelcentra en verzorgingshuizen. - Doortrekken tramlijn 9 naar Zuidoost. - Geen verdere verlaging van de dreven.

12 Werkgelegenheid Economische zelfstandigheid voor alle mensen OZO wil dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van. Voldoende werkgelegenheid is daarvoor cruciaal. De rol van een stadsdeel bij het creëren van werkgelegenheid is beperkt. Dat wil niet zeggen dat we niets kunnen en moeten doen op dit terrein. Het faciliteren van geïnteresseerde ondernemers, het ondersteunen van startende ondernemers, het bevorderen van de creatieve economie, maar ook het bieden van goede en betaalbare kinderopvang, het stimuleren van inburgering en het verbeteren van het imago van het stadsdeel zijn in dit verband belangrijke taken. Ook is er in Zuidoost sprake van een informele economie, zoals op de gebieden van schoonmaakwerk/interieurverzorging, oppaswerk, catering, vervoer en klusjes in en om het huis. Er is kennelijk een aanzienlijke behoefte waarin deze diensten voorzien, maar hieraan zijn ook risico s verbonden. Een onderzoek naar het koppelen van vraag en aanbod van informeel werk lijkt ons zeer gewenst. Inmiddels is een motie van OZO hierover aangenomen. Stimulering van de creatieve economie De kracht van Zuidoost zit in de mensen. Onze creatieve sector, de creatieve klasse in opkomst, is divers. Creatieve industrie is slechts in beperkte mate beïnvloedbaar. De overheid heeft vooral een ondersteunende en voorwaardenscheppende rol. Om deze sector van betekenis te laten worden is verdere professionalisering een must. Het bieden van coaching, opleiding, maar ook fysieke ruimte zal wat ons betreft de komende jaren veel aandacht vragen. Door deze steun zal de creatieve sector tot bloei komen en, verder, tot zelfstandig ondernemerschap leiden. Stimulering van de buurteconomie OZO vindt dat de overheid een faciliterende rol heeft in de buurt- of netwerkeconomie. Het netwerk binnen een wijk is zo sterk als de sociale cohesie tussen de mensen en groepen. Amsterdam Zuidoost moet daarom de samenwerking tussen mensen en groepen die in leeftijd, maatschappelijke positie, etnische achtergrond of anderszins van elkaar verschillen, stimuleren en bevorderen. Daar waar nodig moeten voor de buurtwinkelcentra winkelgebiedmanagers (tijdelijk) worden aangesteld. De markten vervullen een belangrijke rol in buurten en wijken. Naast de weekmarkten moet de mogelijkheid van themamarkten verder uitgewerkt worden. Starterskredieten In Zuidoost bestaat een vorm van starterskrediet. Onderzocht moet worden in hoeverre de huidige regeling succesvol is en op welke wijze het stadsdeel het ondernemerschap verder kan ondersteunen, bijvoorbeeld door uitbreiding van het aantal locaties waar startende ondernemers hun bedrijf kunnen beginnen. - Mogelijkheden onderzoeken om illegale arbeid te legaliseren. - Professionalisering creatieve economie. - Uitbreiden themamarkten. - Meer (fysieke) ruimte voor startende ondernemers. - Het waar mogelijk betrekken van lokale ondernemers in stadsdeelprojecten. Zorg OZO wil dat iedereen kan deelnemen aan het leven in Amsterdam Zuidoost. Daar waar mensen zorg nodig hebben, is het van belang dat zij te maken krijgen met instellingen die daadwerkelijk hart voor zorg hebben. Maar die instellingen moeten toegankelijk zijn, zowel letterlijk als figuurlijk, en doelmatig en klantgericht en werken.

13 In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn vrijwilligers en mantelzorgers onmisbaar. Het doel van deze wet is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en meedoen in de samenleving. Het stadsdeel moet mantelzorg en vrijwilligers die ondersteuning bieden die gewenst en mogelijk is. In samenspraak met de WMO-adviesraad zal regelmatig bekeken moeten worden of de juiste ondersteuning geboden wordt. Het functioneren van het WMO-loket moet regelmatig beoordeeld worden en daar waar nodig moet de deelraad bijsturen. Zonder vangnet geen leefbaar Amsterdam In een stadsdeel als Amsterdam Zuidoost zou iedereen aansluiting moeten hebben bij de maatschappij. OZO wil dat er goede voorzieningen zijn voor mensen met problemen. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat er in moeilijke tijden een vangnet is voor raad of hulp. De kwaliteit van de zorg is van essentieel belang voor een goed functionerend vangnet. Om die reden is het van belang dat er sprake is van goed functionerende cliëntenplatforms als bewaking van die kwaliteit. Initiatieven om te komen tot dergelijke platforms kunnen op onze steun rekenen. Amsterdam Zuidoost heeft te maken met een grote groep verslaafden. De onveiligheid en overlast door een grote drugsscene worden nog steeds onvoldoende onderkend en aangepakt. Als er al wat gebeurt, is de aandacht te vaak gericht op de veroorzaker van de problemen; te weinig wordt de kant gekozen van de bewoners. Uiteraard moet er aandacht blijven voor medische en maatschappelijke opvang van verslaafden, maar de drugsproblematiek moet worden benoemd en aangepakt. Ook in Amsterdam Zuidoost komen binnen gezinssituaties problemen voor waarvoor ondersteuning noodzakelijk is. Deze ondersteuning moet voornamelijk een preventief karakter hebben. Voorkomen moet worden dat zaken uit de hand lopen. Om te voorkomen tot kinderen/jongeren in het circuit van jeugdzorg/bescherming terechtkomen, moet doorgegaan worden met het investeren op de preventieve aanpak. Opvoedingsondersteuning en gezinscoaching zijn belangrijke peilers in deze aanpak. De weg die is ingeslagen met het programma Jong Zuidoost biedt goede aanknopingspunten. Armoedebestrijding Armoede leidt tot uitval en buitensluiting. Hoewel mensen in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun financiële positie, kan het niet zo zijn dat iemand die eens een verkeerde keuze heeft gemaakt voor de rest van zijn/haar leven buitenspel staat. OZO kiest er primair voor om te voorkomen dat mensen aangewezen raken op voedselbanken en schuldhulpverlening. Investeren in preventie is het uitgangspunt. Wij zijn van mening dat hulp bij budgettering, sanering, het naleven van de leerplichtwet en psychologische ondersteuning van het grootste belang zijn om te voorkomen dat voedselbanken en schuldhulpverlening een blijvende voorziening worden. Bestaande programma s op dit terrein moeten worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Huiselijk geweld Huiselijk geweld is een probleem dat de levens van veel mensen, vooral vrouwen en kinderen, grondig verpest. Juist de thuisbasis, die een veilige haven zou moeten zijn, is voor sommige mensen een hel van angst. Dat is ernstig genoeg om op een zo effectief mogelijke wijze te bestrijden. OZO wil slachtoffervoorlichting en dadercursussen inzetten ter bestrijding van huiselijk geweld. Sport Een bewogen leven Sport en beweging zijn belangrijk voor een gezond leven. Met de aanleg van het sportcomplex in het Bijlmerpark is een goede stap gezet ten aanzien van de voetbalsport en de atletiek. Punt van zorg is dat een mooi complex een mooie organisatie nodig heeft: mooi in de zin van goede prestaties, maar bovenal een degelijke organisatie. OZO hecht aan professionele ondersteuning van de verenigingen die het complex gaan bespelen. OZO pleit voor continuering van de

14 huidige investeringen en in de komende periode zal OZO extra aandacht vragen voor andere, in Zuidoost populaire sporten (tennis, honkbal, cricket, slagbal, zaalvoetbal e.d.). Gemeentelijke projecten op het gebied van multidisciplinaire sportstimulering zoals JIB (Jeugd In Beweging) moeten ondersteund en gefaciliteerd worden. Met het realiseren van de tennis-/voetbalaccommodatie in Driemond is ook voor dit gedeelte van Zuidoost een belangrijke stap gezet naar een volledig en goed niveau van de sport-, spel- en gymnastiekvoorzieningen. Het sportbuurtwerk en het aanbod op het gebied van sportstimulering zullen op de ingeslagen weg van samenwerking en inzet van stageplekken verder gestalte moeten krijgen. De aanwezige voorzieningen, inclusief de gymnastieklokalen, moeten worden ingezet zonder dat één partij deze accommodaties kan claimen. Sport is ook een belangrijk onderdeel als het gaat om de bestrijding van obesitas bij jonge kinderen als het gaat om verhelpen van dit probleem. Ook in de zin van preventie kan sport, evenals scholing een belangrijke rol vervullen. - Professionele ondersteuning gebruikers Bijlmer Sportpark. - Uitbreiding sportbuurtwerk en sportstimulering. Kunst, cultuur en design Amsterdam Zuidoost heeft een bijzondere verantwoordelijkheid in het geven van ruimte aan talent. Het nieuwe Bijlmerparktheater zal hierin een grote rol moeten gaan spelen. Punt van zorg op dit moment is de financiering van het theater. OZO gaat ervan uit dat op basis van zakelijke afspraken, waarbij zowel het stadsdeel als het theater zelf een grote verantwoordelijkheid hebben, ruimte is en blijft voor de vele talenten in Zuidoost. Naast het Bijlmerparktheater zullen de community centra een rol moeten spelen in het beschikbaar stellen van ruimte voor kunst en cultuur zoals men dat in buurten en wijken wil beoefenen. OZO wil een historisch Zuidoost Museum, uitgaande van een gezamenlijk erfgoed, realiseren. - Realiseren van een historisch Zuidoost Museum, uitgaande van de diverse culturen die een gezamenlijk erfgoed vormen. - Aandacht voor kunst en design (expressie, vorm en functie) van lokale kunstenaars en designers in de lokale (semi)openbare ruimte en op websites van de (semi)overheid. Toerisme en imago Deze twee zaken gaan hand in hand. OZO heeft de ambitie om Amsterdam Zuidoost op de kaart te zetten als de meest cultuurrijke en gastvrije plek van Nederland: een bruisende samenleving in ontwikkeling met trotse en vooruitstrevende bewoners, een boeiend economisch klimaat, inspirerende groene en stedelijke woon- en werkomgeving met een verrassende architectuur en toereikende werkgelegenheid. Naast de ruimtelijke zaken zijn het bovenal de mensen die het product Zuidoost belichamen. Blije bewoners zijn trotse bewoners; zij vormen de grootste reclame voor het stadsdeel, bepalen het imago ervan en toerisme zal er een goede voedingsbodem vinden. Kortom: een positief imago bevordert de trots en betrokkenheid van de bewoners en verbetert indirect de kwaliteit van het leven in Zuidoost. Met een goed imago zijn nieuwe bewoners, bedrijven en bezoekers beter aan te trekken. Verbetering van het imago van Zuidoost is noodzakelijk! OZO wil regelmatig de mening over Zuidoost peilen onder burgers, bedrijven en organisaties, binnen en buiten het stadsdeel, en daar beleid op afstemmen

15 OZO is van mening dat dit bijzondere deel van Nederland de moeite van het promoten meer dan waard is. Beleid moet voorzien in concrete maatregelen en middelen om ook niet Zuidoosters kennis te laten maken met Zuidoost. Het ArenA-gebied zal hierin als tweede uitgaansgebied van Amsterdam een belangrijke rol vervullen. - Ontwikkelen van een (stadsdeel)bureau voor toerisme, congressen, evenementen en excursies. - Promoten van de culturele verscheidenheid door de ontwikkeling te stimuleren van boeken en websites (meertalig), souvenirs, kunst, thematische evenementen, wandel- en fietsroutes. - Een Zuidoost-variant op city-marketing. Samenleven In Amsterdam Zuidoost wonen vele culturen naast elkaar. OZO gaat uit van wederzijds respect en laat dat de basis voor het samenleven zijn. Hierdoor ontstaat voldoende vrijheid voor andere opvattingen, culturen, geloven etc. Het gegeven dat vele culturen naast en met elkaar leven vereist een visie over hoe om te gaan met diversiteit en integratie. Hoewel (tijdelijke) emancipatie in eigen kring zowel logisch als onvermijdelijk is, moet dit individuen niet verhinderen zelfstandige keuzes te maken. OZO wil opkomen voor al die mensen die op de een of andere manier tussen wal en schip vallen. Een samenleving die individuen geen keuze laat om individuele keuzes te maken, is geen samenleving die respect heeft voor de keuze om af te wijken. Emancipatie in eigen kring mag dan ook nooit mensen het idee geven dat zij opgesloten zitten, het moet wel een gevoel van geborgenheid bieden voor diegenen die dat nodig hebben. OZO wilt de partij zijn voor de vrijheid om te zijn zoals je wilt zijn. OZO wil ondersteuning bieden aan initiatieven op basis van de resultaten die men wil realiseren en niet aan het in stand houden van organisaties. Resultaten moeten bijdragen aan het verbinden van mensen en groepen, los van etniciteit. Deze stellingname heeft zijn gevolgen voor het accommodatiebeleid. OZO wil af van het gegeven dat met subsidie accommodaties in stand worden gehouden ten behoeve van één specifieke organisatie. Ruimtes zullen gedeeld moeten worden, waardoor efficiënter en breder gebruik gemaakt kan worden van de aanwezige accommodaties. Wij zijn ervan overtuigd dat diverse groepen, die nu niet kunnen beschikken over goede accommodaties voor hun activiteiten, dat in de toekomst dan wel kunnen. OZO wijst iedere vorm van discriminatie af. De grenzen van godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting dienen te worden gevormd door de grenzen die de (grond)wet stelt. Mensen die beledigd zijn moeten naar de rechtbank. Eigenrichting in welke vorm dan ook kan niet getolereerd worden. Een stadsdeel is (g)een dorp In Amsterdam Zuidoost kan en mag veel. Persoonlijke vrijheid en privacy moeten gegarandeerd zijn. Elkaar onnodig de maat nemen of de wet opleggen staat daar haaks op. Onze inwoners weten hoe je naast en met elkaar kunt leven, ook als je elkaars keuzes en opvattingen niet deelt. En we waken ervoor dat de vrijheid van de een die van de ander schaadt. Om een samenleving van verdraagzaamheid en respect te creëren moet het stadsdeel het goede voorbeeld geven door uit te gaan van gelijke kansen en rechten, maar ook plichten voor iedereen. Tevens zal ervoor gezorgd moeten worden dat degenen die de grenzen van hun vrijheid overschrijden en daardoor de grenzen van anderen beperken, aangepakt worden. Voor het opvangen van die signalen moet er een goed meldpunt overlast zijn. Maar belangrijker nog is dat op basis van die signalen wordt opgetreden. Wonen in een wereldwijk Amsterdam Zuidoost is de stad van de ruimte. Hier is plaats voor mensen, waar vandaan en waarom ze ook gekomen zijn. Mokum betekent ruimte, een gedeelte van die ruimte zal in Amsterdam Zuidoost gemaakt moeten worden.

16 Openbaar bestuur Open de overheid Niet letterlijk natuurlijk, hoewel OZO als altijd ruimere openingstijden en betere dienstverlening via internet bepleit. Maar ook de openheid naar de burger over genomen beslissingen moet worden vergroot. OZO hecht sterk aan invloed van de burger op de politieke besluitvorming middels inspraakrondes, bewonersparticipatie en korte lijnen met de politiek. Dit impliceert de plicht van de overheid de burger gedegen en volledig te informeren en, waar nodig, te ondersteunen bij de besluitvorming. OZO zal blijven strijden voor meer invloed van de inwoner van Amsterdam Zuidoost. Het moet de komende vier jaar beter. Voor een goed bestuur is een heldere verdeling van verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en deelraad essentieel. De coalitiepartijen moeten zich losmaken van het dagelijks bestuur en als onafhankelijke raadsleden hun standpunt bepalen. OZO zet in op een andere manier van besturen. De onafhankelijke positie van de raad tegenover het dagelijks bestuur staat hierbij centraal. Vergaderingen moeten zo georganiseerd worden dat recht wordt gedaan aan de eigen verantwoordelijkheid van de deelraad. Dit kan onder meer door de agendering van onderwerpen en de wijze waarop de deelraad tot besluitvorming komt. Lokale zeggenschap heeft zijn grenzen. De bevoegdheden van de stadsdeelraad zijn niet onbeperkt en worden soms overruled door de gemeenteraad of landelijke besluitvorming en wetgeving. Binnen de mogelijkheden die er zijn, doet OZO wat het kan, met groot enthousiasme en een enorme inzet. Inspraak en voorspraak OZO is voor optimale communicatie (interactief) met de bewoners van Zuidoost. Niet alleen in de vorm van inspraak, maar ook "voorspraak" en "co-creatie". Wij willen gezamenlijk met burgers optrekken en de betrokkenen bij het totale proces betrekken, niet alleen op het moment dat de plannen ter inzage op het stadsdeelkantoor liggen. OZO wil ook graag het vertrouwen van de burgers in de politiek terugwinnen door een voortdurende actieve dialoog tussen burgers en vertegenwoordigers in de raad d.m.v. ter plaatse (in de buurt), minimaal eenmaal per kwartaal, overleg vooraf te houden over te nemen besluiten, en/of verantwoording af te leggen over genomen besluiten. - Scheiding tussen uitvoerende en controlerende macht. - Raadsledenoverleg in plaats van coalitieoverleg. - Minder vergaderen, meer praten met bewoners. - Een programma-akkoord op hoofdlijnen, passend bij een flexibele samenleving. - Daar waar gewenst moet het mogelijk zijn een referendum te organiseren. Media, communicatie en participatie Media zijn van groot belang voor informatieverstrekking, verantwoording, controle op het besluitvormingsproces en voor het genereren van betrokkenheid. Deelname aan besluitvorming en het controleren daarvan kan alleen door middel van gedegen communicatie. Dat genereert maatschappelijke betrokkenheid en dat is participatie. Participatie geeft verantwoordelijkheid, verschaft sociale cohesie en zorgt voor veiligheid. Communicatie De communicatie binnen het stadsdeel dient bevordert te worden; dat geldt zowel voor de onderlinge communicatie, als die vanuit en over het stadsdeel, afgestemd op de demografische samenstelling van het stadsdeel. Omgekeerd moet ook iedereen op een doeltreffende manier met het stadsdeel kunnen communiceren. Crossmediaal moeten alle middelen worden ingezet opdat burgers en overheid elkaar optimaal kunnen bereiken.

17 Participatie Onafhankelijk onderzoek onder de bewoners is nodig om te achterhalen op welke wijze men zich informeert en om te bepalen aan welke informatie de meeste behoefte is. Door te voorzien in een gewenste informatiebehoefte wordt de betrokkenheid van bewoners bevorderd. Bewonersparticipatie is van groot belang voor de kwaliteit van de leefbaarheid in het stadsdeel en om de sociale cohesie een nieuwe impuls te geven. De raadsgriffie kan daarbij van groot nut zijn door zelf de communicatie met de burgers als prioriteit te beschouwen en daartoe een communicatieplan op te stellen en uit te voeren. Plaats in de media voor lokale politiek OZO vindt ruime aandacht vanuit de publieke media - krant, tv, radio en internet - hard nodig om de politieke besluitvorming te controleren. De mediawet is duidelijk over de taak van de lokale omroep AT5. Structurele verslaggeving vanuit de stadsdelen behoort een van die taken te zijn. Wij zijn bereid om extra subsidie aan bijvoorbeeld Salto en AT5 te verlenen. Dit moet deze media er echter niet van weerhouden om stadsdeelinformatie in hun reguliere programmering te integreren. Aan zo n subsidie moeten - weliswaar geen inhoudelijke - voorwaarden verbonden worden. In andere steden, zoals in Dordrecht, zijn hiervoor al oplossingen bedacht en tot grote voldoening uitgevoerd. Moderne media zoals YouTube, Facebook, SMS en andere telecommunicatie-toepassingen moeten worden ingezet. Belangrijke stadsdeelinformatie, activiteiten van gesubsidieerde instellingen en andere zelforganisaties moeten op een betere manier naar de burger gebracht worden. Zo willen wij dat de website van het stadsdeel wordt uitgebreid met een serieus chatgedeelte, regelmatige polls over sterk levende maatschappelijke onderwerpen en de inzet van abri s, vaste aankondigingborden, spandoeken en geluidswagens voor belangrijke kwesties. - Regelmatig onderzoek naar informatiebehoefte. - Bewoners/burgerparticipatie als uitgangspunt van besluitvorming! - Raadscommunicatieplan. - Chatgedeelte op stadsdeelsite. - Aanpassing van het rampenbestrijdingsplan aan de specifieke aspecten (cultuur, taal en architectuur) van Zuidoost. Financiën Het financiële beheer van het stadsdeel moet op orde zijn en blijven. Dit vereist goede interne procedures met heldere rapportages aan deelraad en bewoners. OZO stelt vast dat de begrotingen van het stadsdeel nog onvoldoende inzicht geven in de doelstellingen, waardoor toetsing achteraf niet altijd mogelijk is. De komende raadsperiode zal hierin verandering moeten komen. De deelraad zal zijn eisen duidelijk moeten formuleren. Subsidieverlening Het stadsdeel financiert een aantal instellingen. De besteding van de gelden moet kritisch en nauwkeurig worden gevolgd. Subsidies worden toegekend na afweging van het beschikbare budget en de geformuleerde doelstellingen van de aanvrager. OZO wil dat er in beginsel slechts subsidies verstrekt worden aan organisaties die werken op basis van een concreet projectplan met meetbare resultaten, die SMART zijn geformuleerd (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) Er moet jaarlijks worden bekeken welke instelling waarvoor gefinancierd wordt en welke producten geleverd zijn. Op termijn moet er een systeem komen waarin het beschikbare budget, waar mogelijk, door middel van openbare aanbesteding wordt ingezet. Ervaringen uit het verleden, zoals het faillissement van Alcides, hebben OZO voorzichtig gemaakt ten aanzien van openbare aanbestedingen. Aanbesteding op onderdelen wordt echter niet uitgesloten. Controle van de toegekende subsidiëring is een voorwaarde, zo mogelijk uitgevoerd door een onafhankelijke instantie. Gemeentelijke belastingen Een aantal gemeentelijke belastingen wordt geheven door de stadsdelen: een prima bestemming. Maar de huidige praktijk is verwarrend en leidt tot ongewenste concurrentie binnen de stad. Om te komen tot een verdere eenduidigheid

18 in de tariefstelling bepleiten wij dan ook dat alle toekomstige belastingverordeningen door de gemeenteraad zullen worden vastgesteld. Economische crisis Iedere burger in Zuidoost zal de effecten van de financiële crisis voelen. Ook in politiek Zuidoost zullen we te maken krijgen met de bezuinigingen als gevolg van de economische crisis. Dit zal betekenen dat er keuzes gemaakt moeten worden. OZO zal niet weglopen voor deze keuzes. Uitgangspunt hierbij is dat investeringen daar gedaan moeten worden waar de resultaten het hardst nodig zijn. - Inzichtelijke begroting, zowel voor raad als voor burgers. - Hantering gemeentelijke subsidiemonitor. - Subsidieverlening op basis van resultaten en niet op voornemens - Vaststellenvan de lokale (stadsdeel)belastingen door de gemeenteraad. <

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Visie op participatie

Visie op participatie 1. Inleiding De VVD vindt dat ieder individu een zelfstandig en zelfredzaam bestaan moet kunnen hebben. Volledige zelfontplooiing is een basisrecht dat daarbij hoort. De overheid dient daar waar nodig

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Standpunten van de kandidaat-politieke partijen, voor zover bekend. Tekst is bekort

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

De toekomst van wonen in Zuidoost

De toekomst van wonen in Zuidoost De toekomst van wonen in Zuidoost In de periode 29 november tot en met 11 december 2006 zijn alle 197 leden van het internetpanel Zuidoost benaderd met een vragenlijst over wonen in Zuidoost. In totaal

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders

Aan burgemeester en wethouders Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2016.0.032.999 Coördinerend Portefeuillehouder Zaaknummer 2016-06-00868 Anja Haga Cluster BR Vertrouwelijk Nee Ambtenaar Cees Vermeulen Datum in college 28-06-2016

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten 1. Inleiding Deze informatiekaart geeft informatie over de betekenis van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (verder: het Verdrag)

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

obs Jaarfke Torum 15 9679 CL Scheemda Postbus 60 9679 ZH Scheemda 0597 592524 jaarfke@planet.nl

obs Jaarfke Torum 15 9679 CL Scheemda Postbus 60 9679 ZH Scheemda 0597 592524 jaarfke@planet.nl obs Jaarfke Torum 15 9679 CL Scheemda Postbus 60 9679 ZH Scheemda 0597 592524 jaarfke@planet.nl 1 Actief burgerschap en sociale integratie: Door de toenemende individualisering in onze samenleving is goed

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016:

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: Puntentotaal vraag 3: (in te vullen door interne subsidiecommissie): AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: 1. Aanvrager Naam organisatie Postadres Postcode + plaats Bezoekadres Postcode + plaats

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Uitnodiging aan het nieuwe kabinet

Uitnodiging aan het nieuwe kabinet Uitnodiging aan het nieuwe kabinet Uitnodiging aan het nieuwe kabinet Gemeenten: knooppunt in de samenleving Van veiligheid tot zorg, onderwijs en werkgelegenheid. Van energie en klimaatverandering tot

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014

PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014 PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014 29 november 2013 Theater De Maaspoort - WELKOM Rutger Gielen Bestuurslid D66 Campagneleider GR14 Agenda 1. Kernwaarden D66 2. Kennismaking

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

GEBIEDSPROGRAMMA

GEBIEDSPROGRAMMA GEBIEDSPROGRAMMA 2016-2019 STADSDEEL SCHEVENINGEN Van Stolkpark Concept met voorstellen van de Wijkvereniging Van Stolkpark Inleiding Elk gebied een eigen aanpak Dit jaar werken Scheveningen en de andere

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Paulus

Stichting Vrienden van Paulus Verslag rondetafelgesprek mogelijke opvang vluchtelingen 23 februari 2016 23 februari 2016 kwamen in de avond verschillende individuele insprekers, belangenvertegenwoordigers en professionals van onder

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018

Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018 Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018 De Ouderenpartij Heerlen (OPH) is een lokale partij die zich inzet voor de belangen van alle inwoners van de gemeente Heerlen de groeiende groep ouderen

Nadere informatie

Preventief jeugdbeleid Typetest Onder welk type valt uw gemeente?

Preventief jeugdbeleid Typetest Onder welk type valt uw gemeente? Preventief jeugdbeleid Typetest Onder welk type valt uw gemeente? Dienstverlening Jeugd en Onderwijs Vooraf Hoe kijkt uw gemeente aan tegen preventief jeugdbeleid? En welke rol speelt uw gemeente in het

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Stadsdeel Centrum. Wijkprogramma ARCHIPELBUURT / WILLEMSPARK BINNENSTAD ZEEHELDENKWARTIER HET OUDE CENTRUM RIVIERENBUURT KORTENBOS

Stadsdeel Centrum. Wijkprogramma ARCHIPELBUURT / WILLEMSPARK BINNENSTAD ZEEHELDENKWARTIER HET OUDE CENTRUM RIVIERENBUURT KORTENBOS Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Centrum ARCHIPELBUURT / WILLEMSPARK ZEEHELDENKWARTIER BINNENSTAD HET OUDE CENTRUM RIVIERENBUURT KORTENBOS STATIONSBUURT SCHILDERSWIJK TRANSVAAL, GROENTE- EN FRUITMARKT

Nadere informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie Bijlage 2b Bij begrotingswijziging verzamelbesluit 1 Productenraming op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

- - - } Cultuur leeft en wordt beleefd, actief én passief A B Een culturele infrastructuur die past bij de identiteit van een culturele hoofdstad C D Een bruisende binnenstad

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Omgevingswet Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Doel van de presentatie Informatie over de Omgevingswet Stand van zaken van de invoering van de wet

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Verbinden gezondheid & ruimte

Verbinden gezondheid & ruimte Verbinden gezondheid & ruimte Annette Duivenvoorden Projectleider Platform31 Opbouw - Stellingen - Thema gezondheid & ruimte - Inventaris- en boodschappenlijst - Drie strategieën: gezondheid een plek in

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Voor Almere KAndidAten KwArtet

Voor Almere KAndidAten KwArtet Voor Almere Kandidaten kwartet 1. Arno Visser (43) woont in Almere Haven Financiën: verantwoord investeren in groei Eerst verdienen, dan uitgeven. Want iedere euro die de gemeente uitgeeft, is verdiend

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

In deze periode zijn vrijwel alle kinderen in onze regio met het CNME-WM in aanraking gekomen en dat zorgde voor vele

In deze periode zijn vrijwel alle kinderen in onze regio met het CNME-WM in aanraking gekomen en dat zorgde voor vele BELEIDSPLAN CNME-WM 2013-2016 SAMEN DUURZAAM LEREN & LEVEN Dit jaar bestaat het Centrum voor natuur- en milieueducatie Westelijke Mijnstreek (CNME-WM) 10 jaar. In deze periode zijn vrijwel alle kinderen

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie