OZO - Programma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OZO - Programma 2014-2018"

Transcriptie

1 Voorblad

2 OZO - Programma Inhoud Je wilt nooit meer weg uit Zuidoost...3 Veiligheid...4 Jeugd...5 Ouderen...5 Onderwijs...6 Welzijn...8 Ruimtelijke ontwikkeling, milieu...9 Beheer openbare ruimte...10 Duurzaamheid...10 Verkeer en vervoer...11 Werkgelegenheid...12 Zorg...12 Sport...13 Kunst, cultuur en design...14 Toerisme en imago...14 Samenleven...15 Openbaar bestuur...16

3 Media, communicatie en participatie...16 Financiën...17 OZO Onafhankelijk Zuidoost, kortweg OZO, is een jonge, dynamische partij, een politiek platform van en voor de bewoners van dit mooie stadsdeel. Overleg met en inbreng van bewoners staan bij OZO centraal. Bewonersparticipatie en een goede communicatie tussen overheid en burger zijn daarbij essentieel. OZO weet wat er speelt en komt steeds met initiatieven om de leefbaarheid in brede zin te verbeteren. Onafhankelijk Zuidoost streeft naar een open en democratische samenleving met voor iedereen naar de letter gelijke rechten en plichten en naar beleving gelijke vrijheden en verantwoordelijkheden. Gelijkheid van rechten en plichten is de vertaling van het respect dat een overheid hoort te hebben voor de burgers. Gelijke gevoelens van vrijheid en verantwoordelijkheid weerspiegelen het onderlinge respect van mensen voor elkaar. Respect en de daarmee samenhangende individuele en sociale ontwikkeling komen niet vanzelf en kunnen pas gedijen als de persoonlijke omstandigheden binnen een samenleving voor iedereen op een aanvaardbaar niveau zijn. Vijf richtingwijzers OZO hanteert vijf richtingwijzers voor politiek handelen. In dit programma, dat ruimte laat voor aanpassing aan de dynamische wereld om ons heen, zijn deze richtingwijzers vertaald naar de lokale situatie in Amsterdam Zuidoost. - Vertrouw op de eigen kracht van mensen. - Denk en handel internationaal. - Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving. - Koester de grondrechten en gedeelde waarden. - Beloon prestatie en deel de welvaart. Website Het contactadres voor OZO, de kandidatenlijst en links naar de eigen websites staan op: Je wilt nooit meer weg uit Zuidoost In Amsterdam Zuidoost wonen en werken tal van mensen. Er wonen in Zuidoost ruim mensen, komend van over de hele wereld. Het gaat om veel jonge mensen - 30% is jonger dan 24 -, maar het accent is verschoven naar de leeftijdsgroep 30 tot 65 jaar (51%). Veel bewoners vallen voor de schoonheid en de vrijzinnige eigengereidheid van het stadsdeel. Ze blijven graag en willen een bijdrage leveren aan de verdere opbouw van Zuidoost en Amsterdam. Amsterdam Zuidoost is een moderne, cultureel rijke samenleving, soms stralend van trots, soms worstelend met problemen. Het stadsdeel bestaat uit buurten, wijken, gemeenschappen, verenigingen, organisaties en individuen die met elkaar wonen, werken en leven en Zuidoost maken tot wat het is.

4 Na de ingrijpende veranderingen in de Bijlmermeer (met name de sloop en nieuwbouw van duizenden woningen, voor een deel nog uit te voeren, en de herinrichting van het Bijlmerpark, maar ook andere grote projecten) is het van belang dat er rust in dat gebied komt, zodat de daar aanwezige samenleving tot verdere bloei kan komen. Voor wat betreft Gaasperdam zal de komende periode sprake zijn van veel onrust. De voorgestelde woningbouwplannen, die deels niet op steun van OZO kunnen rekenen, kunnen alleen tot duurzaam resultaat leiden als het lukt de betrokken burgers mee te nemen in dat groeiproces naar een andere, minder groene ruimtelijke ordening. In Driemond zal de komende jaren het te ontwikkelen sportactiviteitencentrum (SAC) een belangrijke ontwikkeling zijn met grote kansen voor verdere ontplooiing van het verenigingsleven. Het bestuur van Amsterdam Zuidoost zal moeten luisteren naar de bewoners die zich medeverantwoordelijk voelen voor de groei en bloei van dit stadsdeel, daarbij rekening houdend met de ruimte voor onrust en de behoefte aan rust. De opgave voor Amsterdam Zuidoost is zo goed mogelijk te zorgen dat al die mensen kunnen wonen en zorg krijgen als ze ziek zijn, oud en jong. Ze hebben werkplekken nodig en ze moeten zich kunnen verplaatsen. De kinderen van Zuidoost hebben goed onderwijs nodig, of het nu is om een taalachterstand weg te werken of om de top te bereiken. Maar Amsterdam Zuidoost zal vooral moeten waarborgen dat iedereen zich er thuis kan voelen. Geen grauwe middelmaat, maar een veelkleurig, bruisend stadsdeel waar je wilt blijven, jezelf kunt ontplooien, je kinderen wilt grootbrengen en je in een fijne, veilige, inspirerende leefomgeving jong en oud kunt zijn. Veiligheid We constateren op het gebied van (on)veiligheid een toename van het aantal schietincidenten in Zuidoost. Dit is ook voor ons een zorgwekkende ontwikkeling die we moeten tegengaan. OZO is van mening dat criminelen aangepakt moeten worden. OZO vindt dat waar gestraft moet worden, dat zeker bij de jeugd zo snel mogelijk moet gebeuren. Door lange wachttijden verdwijnt de relatie tussen delict en straf. De bal hiervoor ligt bij politie en justitie. Het stadsdeel heeft in de ogen van OZO een verantwoordelijkheid in het voorkomen dat kinderen het verkeerde pad op gaan. Investeren in onderwijs en werkgelegenheid zijn speerpunten. Samenwerking tussen betrokken instanties kan beter. Te vaak komt het voor dat jongeren uit beeld raken van instanties. OZO pleit voor het inzetten van één coördinatiefunctie met positie en bevoegdheden om acties af te dwingen. Een superambtenaar veiligheid. De situatie is per buurt anders en kan wisselen. Om de situatie per buurt in de gaten te houden en escalaties te voorkomen zullen buurtveiligheidsoverleggen opgezet moeten worden. Bewoners spelen hierin, naast professionele instanties, een belangrijke rol.

5 - Snelrecht voor jeugdige criminelen. - Superambtenaar veiligheid. - Buurtveiligheidsoverleggen. Jeugd De jeugd is de toekomst voor Amsterdam Zuidoost en Amsterdam Zuidoost is de toekomst voor de jeugd! Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, is wat ons betreft geen loze kreet, maar moet blijken uit het beleid op het gebied van jeugdzorg, onderwijs en voorzieningen voor de jeugd. Grote groepen kinderen en jongeren in Zuidoost doen het geweldig, op school, in (muziek-) cultuur en in de sport. Het overheidsbeleid moet ervoor zorgen dat dit zo blijft en dat kinderen en jongeren die nu nog achterblijven hun achterstand kunnen wegwerken. We zullen moeten investeren in onze toekomst en dus in de jongeren. We moeten ze steun geven waar ze dat nodig hebben en vrij laten, voor zover mogelijk, waar ze dat willen. Dit vraagt een benadering met en voor jongeren en volgens methoden die aansluiten bij hun belevingswereld. Op die manier zal er ook meer ruimte komen voor ideeën en initiatieven van jongeren. Op initiatief van OZO heeft de deelraad een grootschalig onderzoek gehouden onder jongeren met als vraag wat zij nu zelf willen en tegen welke problemen ze aanlopen. De uitkomsten zullen de basis moeten zijn voor verder beleid. Jongeren moeten zich thuis kunnen voelen in onze samenleving. We moeten ze alternatieven bieden voor het doelloos rondhangen op straat. Jongeren hebben recht op de openbare ruimte, maar niet het alleenrecht. Voorop staat dat alle gebruikers van de openbare ruimte respect en begrip voor elkaar opbrengen en zo bijdragen aan een veilige speel- en leefomgeving. Ten behoeve van de (her-)inrichting van de openbare ruimte zullen criteria aangelegd worden met betrekking tot de gewenste (ontmoetings-)voorzieningen voor jongeren. Scholen in Amsterdam Zuidoost moeten op een veilige manier te bereiken zijn voor leerlingen en studenten. Dit vraagt veilige fietsroutes zonder obstakels. Het verlagen van de dreven in Gaasperdam zal ook op die verkeerveiligheid getoetst en beoordeeld moeten worden. Veel van de soft drugs die momenteel door jongeren gebruikt worden, komen tot die jongeren via de straathandel. Daarbij valt niet te controleren op kwaliteit of kwantiteit, en de scooters en auto s van de runners veroorzaken overlast in de woonwijken. Om die reden is OZO van mening dat de toegezegde coffeeshop er snel moet komen. Op die wijze zal meer grip ontstaan op kwaliteit en kwantiteit en zal de overlast in woonwijken aangepakt kunnen worden. - Beleid op basis van wat jongeren zelf aangeven te willen en te kunnen. - Jongerenplekken bij het ontwerpen van de openbare ruimte. - Veilige fiets- en looproutes naar scholen. - Snelle realisatie van de coffeeshop waarvoor in meerderheid door de raad is gekozen. Ouderen Amsterdam Zuidoost vergrijst. Enerzijds is dit een verrijking van de samenleving: ouderen hebben veel kennis en ervaring waarvan jongeren gebruik kunnen maken. Anderzijds vergt het ook aanpassingen in de samenleving: er moet tegemoet worden gekomen aan de wensen van oudere mensen. Dit vraagt om een heldere visie op het ouderenbeleid. Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen is hierbij het doel. Aandachtspunten zijn de toegankelijkheid van voorzieningen voor ouderen, mindervaliden en slechtzienden. Hierbij gaat het niet alleen om medische voorzieningen, maar ook om winkels, flatgebouwen, gezelschapsruimten, uitgaans-

6 gelegenheden. Deze moeten zo laagdrempelig mogelijk zijn, in de letterlijke zin van het woord. Ongelijkvloerse kruisingen moeten zoveel mogelijk worden behouden. Fiets- en voetpaden moeten waar nodig worden aangepast zodat obstakels en hobbels verdwijnen. Bolle paden die moeilijk begaanbaar zijn met rolstoel en scootmobiel passen niet in een ouderen- en mindervalidenvriendelijk ingerichte wijk. Voor mensen met een verminderde actieradius door het ouder worden is het groene karakter van de woonomgeving van grote waarde. Zij kunnen hierdoor in de directe omgeving genieten van rust en natuur. De meeste ouderen ervaren dit als zeer prettig. De groeiende hoeveelheid informatie die ons langs digitale weg bereikt dreigt een grote groep ouderen te isoleren. Om dit te voorkomen moeten er plekken in de wijk komen waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten en waar zij kunnen communiceren op de hun vertrouwde wijze. Deze plekken bieden verder de mogelijkheid tot het lezen van de papieren krant en, indien gewenst, de gelegenheid de digitale snelweg te proberen. De door OZO bepleite communitycentra zullen hierin een belangrijke rol gaan spelen. Ouderen en WMO In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn vrijwilligers en mantelzorgers onmisbaar. Het doel van deze wet is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en meedoen in de samenleving. Het stadsdeel moet mantelzorg en vrijwilligers ondersteuning bieden die gewenst en mogelijk, maar bovendien noodzakelijk is. In samenspraak met de WMO-adviesraad zal minimaal 1x per jaar bekeken moeten worden of de juiste ondersteuning geboden wordt aan het individu, maar ook aan de groep in het algemeen. Het functioneren van het WMO-loket moet regelmatig beoordeeld worden en daar waar nodig moet de deelraad bijsturen. - Toegankelijkheid van de wijk voor ouderen, mindervaliden en slechtzienden. - Behoud van het buiten zijn in de groene huiselijke omgeving. - Ouderen actief betrekken bij de wijk en koppelen aan jongeren voor uitwisseling van kennis en tegen vereenzaming (Nani-Nana project). - Gedegen voorlichting en ondersteuning inzake regelgeving en huisvesting voor ouderen. - Ondersteuning van de mantelzorg; extra aandacht voor zowel de oudere als de jonge mantelzorgers. Onderwijs Goed onderwijs als basisvoorwaarde Onderwijs en, daarmee samenhangend, opvoeding zijn de drijvende kracht achter de vooruitgang van de samenleving. Goed onderwijs is een basisvoorwaarde voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen en het beste uit zichzelf kan halen. Voor OZO heeft onderwijs daarom topprioriteit. De financiën voor het onderwijs komen in eerste instantie vanuit het Ministerie van OCW. Het stadsdeel moet binnen de haar gegeven bevoegdheden en financiële draagkracht zo goed mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, scholieren en studenten. Die bijdragen kunnen liggen op ver uiteenlopende gebieden, zoals een goed ingerichte en beheerde openbare ruimte bij de scholen, hulp bij de huisvesting van leerkrachten, het mogelijk maken van speciale onderwijsvoorzieningen (voorschool, brede school, leerwerktrajecten, studieprojecten in zomer of weekend, huiswerkondersteuning, etc.) en het faciliteren van overleggen tussen allerlei bij het onderwijsveld betrokken instanties en personen. Daarnaast heeft het stadsdeel nog speciale bevoegdheden t.a.v. het openbaar onderwijs. Om vanuit het stadsdeelbestuur een zo goed mogelijke bijdrage aan de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs te kunnen leveren, is het gewenst een duidelijk overkoepelend beeld te hebben van het reguliere onderwijs, de extra onderwijsprojecten, de financieringsbronnen (rijk, provincie, gemeente, stadsdeel, particulier), de controlemogelijkheden op deelname (schoolverzuim) en kwaliteit, en de betrekkingen tussen het onderwijs en daarmee nauw samenhangende aspecten van het jeugdbeleid, zoals opvoedingsondersteuning en jeugdgezondheidszorg. In december 2009 heeft de deelraad onze motie aangenomen die voorziet in een nota waarin een samenhangend beeld

7 voor Zuidoost wordt gegeven van alle onderwijsaspecten. In 2010 en de jaren daarna zal de deelraad daarmee nog beter dan voorheen kunnen sturen op de kwaliteit van ons onderwijs. Op dit moment zijn er drie meetlatten waarlangs de kwaliteit van het basisonderwijs wordt gemeten: die volgens het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs, die van de score bij de Cito-toets en de, specifiek voor Amsterdam, wat nu genoemd wordt de Asscher-norm. Alle drie hebben hun beperkingen, wat vaak door scholen met een onvoldoende beoordeling met nadruk naar voren wordt gebracht. De basisscholen in Zuidoost hebben in 2013 gemiddeld een Cito-score voor de laatste drie jaar behaald van 531,0; Zuidoost behoorde daarmee tot de drie laagst scorende stadsdelen van Amsterdam en was ruim onder het Amsterdamse en landelijke gemiddelde (resp en 536,2). Zuidoost scoort hoog voor wat betreft het aantal leerlingen met een advies voor praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs; de scores van deze leerlingen tellen niet mee voor de Cito-score van een school. Vanaf ongeveer medio 2008 (gemeente Amsterdam) en november 2008 (Zuidoost) zijn er daarom projecten in gang gezet ter verbetering van de kwaliteit van het basisonderwijs. OZO zal de voortgang en resultaten van de gemeentelijke en stadsdeelprojecten voor de scholen van Zuidoost nauwgezet volgen en waar nodig met extra voorstellen komen. OZO vindt dat de kerntaak van het onderwijs bestaat uit het leren rekenen, lezen en schrijven. Gezien het armoedeprobleem in Zuidoost pleiten wij daarnaast voor budgetteringscursussen, te beginnen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Verder is, met het oog op de wereldwijde milieuproblematiek en de nog onvoldoende maatschappelijke bewustheid op dat gebied, een goede natuur- en milieueducatie noodzakelijk. Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie Voor een succesvolle schoolloopbaan is het noodzakelijk dat ouders betrokken zijn en worden bij wat hun kind op school doet en wat de school doet voor hun kind. Onderzoeken hebben uitgewezen dat deze betrokkenheid essentieel is voor de ontwikkeling van kinderen. In Amsterdam Zuidoost met haar multiculturele samenstelling is deze ouderbetrokkenheid van wezenlijk belang; vaak is de afstand tussen thuis en school heel groot. OZO vindt dat het stadsdeel hierin een kerntaak heeft. Zij moet projecten initiëren die ouders hierin stimuleren en begeleiden, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Ook andere flankerende onderwijstrajecten moeten hierin betrokken worden, ouders kunnen hier een belangrijke rol vervullen. Flankerende onderwijsprojecten Ook is het belangrijk kinderen op school voor te bereiden op een samenleving met culturele verschillen. Het model van de brede school, met extra mogelijkheden voor culturele en sportieve vorming, moet gecontinueerd en waar mogelijk uitgebreid worden. Het verder omvormen van schoolplein naar buurtplein is gewenst. Veel kinderen in Zuidoost beginnen met een achterstand aan de basisschool. Dit is mede oorzaak van lage Cito-scores. OZO ziet in de VVE een effectieve voorziening om, via vroeg-en voorschoolse educatie aan kinderen van 2,5 jaar tot 6 jaar, deze achterstanden te voorkomen. OZO maakt zich tevens sterk voor flankerend beleid ter ondersteuning van het reguliere aanbod, zoals in de vorm van summerschool, studiehuis en weekendschool. Bij goed onderwijs hoort dat kinderen de school bezoeken. De leerplichtwet dient nageleefd te worden. Ouders moeten op hun verantwoordelijkheden worden aangesproken en de mogelijkheid moet worden onderzocht in hoeverre contracten tussen ouders, kinderen en de school afgesloten kunnen worden. Voortijdig schoolverlaten dient met kracht bestreden te worden. Het stadsdeel zal ervoor moeten zorgen dat de schoolgebouwen en de schoolomgeving aantrekkelijk en uitnodigend zijn en blijven ingericht. Schoon, heel en veilig zijn hierbij de kernwoorden. Er moet geïnvesteerd worden in de randvoorwaarden die leerkrachten in staat stellen optimaal hun werk te kunnen uitvoeren en die ouders stimuleren deel te nemen aan de onderwijsinstelling. Onderwijsbesturen moeten, behalve op onderwijsresultaten, ook worden aangesproken op de wijze waarop zij de middelen inzetten. Wij willen dat elke

8 inwoner van Amsterdam Zuidoost optimale kansen krijgt voor ontplooiing. In dat kader is OZO ook groot voorstander van een voortdurende kwaliteitsaanpak van het onderwijs vanuit de instellingen zelf. Netwerken en doorleren in een ondernemende cultuur Een succesvolle schoolloopbaan is cruciaal voor iemands verdere ontplooiing en positie in de samenleving. Schooluitval heeft het risico dat opgelopen achterstanden niet meer te herstellen zijn en dat iemands toekomst bepaald is na afronding van de basisschool. Verder bestaat de kans dat het talent van laatbloeiers onvoldoende tot zijn recht komt. Onder hen zijn kinderen van migranten bovenmatig vertegenwoordigd. Het niet aanboren van die talenten is een gemiste kans voor de samenleving. De ingezette route om schakeltrajecten in te zetten voor zij-instromers en nieuwkomers moet worden voortgezet en aangevuld met maatwerkprojecten gericht op de oudere leeftijdsgroep. Verder zal OZO initiatieven stimuleren die leiden tot vruchtbaar overleg tussen ROC's en het lokale bedrijfsleven om aan de regionale vraag op de arbeidsmarkt te voldoen. Die contacten moeten ook kunnen leiden tot meer stageplaatsen. - Ondersteunen en faciliteren van de schoolbesturen. - Sturen op de kwaliteit van ons onderwijs op basis van een samenhangend beeld en niet op basis van Incidenten. - Focus op ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie door middel van begeleidings- en stimuleringsprojecten - Budgetteringscursussen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs. - Natuur- en milieueducatie op alle basisscholen. - Schoolpleinen worden buurtpleinen. - Uitbreiden vroegschool, summerschool en weekendschool. - Contracten met ouders/verzorgers op naleving leerplicht. - Afspraken tussen ROC en lokaal bedrijfsleven over stageplaatsen. Welzijn Het welzijn van mensen wordt bepaald door een aantal factoren in hun leven, zoals gezondheid, inkomen, relaties en ontplooiing. De directe invloed van een stadsdeel op gezondheid en inkomen is niet groot. Wel kan het stadsdeel invloed uitoefenen op de mogelijkheden voor inwoners om zich te ontplooien, contacten op te doen en sociale relaties aan te gaan. Hierbij gaat het om het aanbod vanuit de welzijnsorganisaties, bibliotheken en artotheek, kinderboerderijen, scouting, muziekscholen, enz. Het stadsdeel is bevoegd om aan deze instellingen subsidie te verstrekken. De nieuwe welzijnsorganisatie Swazoom, verantwoordelijk voor het buurthuis- kinder- en jongerenwerk, is met horten en stoten bezig een goed, realistisch en financieel haalbaar aanbod te ontwikkelen. OZO zal het ingezette traject naar productfinanciering ondersteunen en daar waar nodig bijstellen. Een belangrijk instrument daarbij is een te ontwikkelen klanttevredenheidsonderzoek. Eveneens hadden we te maken met het opheffen van de instelling voor opbouwwerk. Het opbouwwerk moet gericht zijn op het bevorderen van zelfredzaamheid en inspireren tot maatschappelijke participatie met meetbare toeleiding naar opleidingen en werk. Het faciliteert en informeert bewoners op basis van maatschappelijke thema s en actuele issues. Uitgaande van eigen initiatieven van burgers moet het opbouwwerk processen begeleiden en ondersteunen die aansluiten op een integrale visie t.a.v. welzijn. Kortom: ook het opbouwwerk is een instrument dat moet uitdagen tot participatie. Inmiddels is het opbouwwerk in handen gegeven van POZO; in hoeverre deze voldoet aan de gestelde opdracht en taakuitvoering zal in een komende evaluatie moeten blijken. OZO zal hierbij aandringen om ook hier een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Hoewel OZO voorstander is van een bundeling van activiteiten in de communitycentra, onderkent zij wel het belang van kleinschalige ontmoeting/activiteitenruimten. Het realiseren daarvan ziet OZO als een zaak tussen verhuurders en actieve bewonersorganisaties. Activiteiten die ontwikkeld worden in die ruimten komen wel voor subsidie in aanmerking.

9 - Productfinanciering voor het welzijnswerk. - Klanttevredenheidsonderzoek welzijnsaanbod. - Opbouwwerk gericht op faciliteren en informeren van bewoners(groepen). - Opbouwwerk als procesbegeleider. Ruimtelijke ontwikkeling, milieu Stedelijk, groen en duurzaam Groen, natuur en een goed milieu zijn, naast architectonische en verkeerstechnische kwaliteiten, wezenlijk voor de woonomgeving. Gemeten naar het percentage bodemgebruik als recreatieterrein (zoals parken), agrarisch terrein en bos en natuurlijk terrein is Amsterdam Zuidoost het vierde stadsdeel. Indien agrarisch terrein buiten beschouwing wordt gelaten, is Zuidoost zelfs het tweede stadsdeel, maar wanneer het gaat om bos en natuurlijk terrein moet Zuidoost zes stadsdelen laten voorgaan. Deze cijfers geven aan dat het onjuist is om te stellen dat er zonder bezwaar woningen en bedrijfsruimtes kunnen worden bijgebouwd omdat er een overmaat aan groen is. OZO vindt de huidige verhouding tussen groen en bebouwing een groot goed en zal daarom zeer terughoudend zijn met het verlenen van goedkeuring aan ingrepen die dit aantasten. De grootste uitdaging is om voor de korte en lange termijn voldoende ruimte te kunnen bieden zowel aan economische groei en stedelijke en maatschappelijke dynamiek, als aan stedelijk erfgoed, recreatie, waardevol landschap en natuur. Dat verlangt wel een verfrissende, innovatieve aanpak die ruimte biedt voor gebiedsgericht maatwerk. Woningbouw De besluitvorming over renovatie, sloop en nieuwbouw van woningen in de Bijlmermeer (de zogenoemde Vernieuwing Bijlmermeer) is in principe afgerond; projecten zijn in uitvoering of komen, door de economische crisis, met vertraging tot stand. OZO is van mening dat voor uitgestelde projecten moet worden bezien of hogere milieueisen gesteld kunnen worden. Voor een enkel kleiner project (bocht Bijlmerdreef - s-gravendijkdreef) moet de uitvoering worden heroverwogen. De belangrijkste besluitvorming over het Bijlmerpark is eveneens afgerond. Er moet op gelet worden dat uitvoering van de woningbouw in het park geen vertraging oplevert voor de woningbouw in de Bijlmermeer. Voor de periode tot 2040 heeft het stadsdeel zichzelf de opgave gesteld 5000 nieuwbouwwoningen te realiseren. Dit aantal komt bovenop het aantal nog te bouwen woningen zoals gepland in de Vernieuwing Bijlmermeer en in het Bijlmerpark. Er zijn vooralsnog zeven locaties aangewezen die voor bebouwing in aanmerking komen: drie in Gaasperdam, twee op de grens van Gaasperdam en de Bijlmermeer langs de A9, een ten noorden van de Daalwijkdreef (Venserpolder) en een in Amstel-III. Van die locaties acht OZO de zuidzijde Gaasperplas ongeschikt en het Centraal Park Gaasperdam slechts voor een klein deel geschikt. Dus geen Manhattan aan de Gaasperplas, ook niet als dit Manhattan slechts 8 verdiepingen hoog zou worden achter een groene haag van bomen die pas over dertig jaar voldoende hoog is om de woningen enigszins aan het zicht te onttrekken. OZO wil de besluitvorming over deze locatie ongedaan maken. De overige vijf locaties zijn om uiteenlopende redenen niet ideaal voor woningbouw, maar de overwegingen voor extra woningbouw zijn zwaarwegend genoeg om op die plekken stedenbouwkundig en milieukundig verantwoorde inpassing van woningen te laten plaatsvinden. OZO is van mening dat de bij station Holendrecht en omgeving te realiseren woningen dienen mee te tellen voor de woningbouwopgave, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Verlaging van de dreven in Gaasperdam ten behoeve van woningbouw mag niet ten koste gaan van ongelijkvloerse kruisingen van autoverkeer en langzaam verkeer. Voor Driemond gaat het in de komende periode vooral om een goede begeleiding bij de uitvoering van de bouwprojecten. De plannen voor uitbreiding van het aantal woningen in Amstel III, zo mogelijk door omvorming van kantoorruimtes en -gebouwen in woningen, moeten energiek verder worden uitgewerkt en bij betrokkenen onder de aandacht worden gebracht. De vormgeving van Zuidoost als stad van de toekomst behoeft extra aandacht. Tot nu toe is er te eenzijdig en fantasieloos gebouwd. OZO is van mening dat de grootste bouwput van Nederland omgevormd kan en moet worden tot een

10 architectonisch toonaangevend gebied. OZO wil meer aandacht voor differentiatie in de woonwijken. Vernieuwende architectuur moet een kans krijgen. - Grote terughoudendheid ten aanzien van ingrepen in het groen. - Terugdraaien besluitvorming over woningbouw aan de zuidzijde van de Gaasperplas. Beheer openbare ruimte Burgers en politiek verlangen een schone, veilige en prettige openbare ruimte en een klantgerichte ambtelijke organisatie die een goed beheer voert en meldingen zorgvuldig en snel afhandelt. Bij vernieuwing van de openbare ruimte, bijvoorbeeld in verband met herontwikkeling van woonwijken, bedrijfsterreinen of winkelcentra, dienen kwaliteit en duurzaamheid voorop te staan en moet speciale aandacht gegeven worden aan (verkeers- en sociale) veiligheidsaspecten en groenvoorzieningen. De mening van de gebruikers van de openbare ruimte weegt zwaar voor ons. Daarom willen wij een gebieds- en buurtgerichte aanpak met daarbij een betere en grotere participatie en invloed van de burgers dan nu het geval is. Een goed evenwicht vinden tussen wat de burger van belang vindt en wat vakinhoudelijk van belang wordt geacht voor een duurzame samenleving op buurt- en stadsdeelniveau is hierbij noodzakelijk. Dit alles vraagt een aanpak waarbij samenwerking/overleg tussen overheid en burgers, tussen overheid en bedrijven en ook tussen de diverse overheidsdiensten centraal staat. Een aspect in de openbare ruimte dat op veel plekken tot ergernis leidt betreft het aanbieden en ophalen van grofvuil en huisvuil. Strikte handhaving bij onjuist aanbieden kan alleen als er van tevoren voldoende is gecommuniceerd met bewoners over problemen en mogelijke oplossingen. Cameratoezicht op plekken met veel vuiloverlast vinden wij, mits zorgvuldig en restrictief toegepast, een goed middel voor handhaving en voor het verkrijgen van informatie t.b.v. verdere ontwikkeling van beleid. - Betere en grotere participatie op buurtniveau m.b.t. het beheer van de openbare ruimte. - Strikte handhaving en sanctionering bij onjuist aanbieden afval. - Cameratoezicht terughoudend en zorgvuldig toepassen. Duurzaamheid Amsterdam Zuidoost moet de lokale mogelijkheden voor een duurzame economie en duurzame leefstijl bevorderen. Het gaat om het wederzijds versterken van economie en ecologie. Dat betekent onder meer prioriteit voor bedrijven en diensten met duurzame producten, inzet op energietransitie (overgaan op andere, duurzame energiebronnen) in aanvulling op energiebesparing, goed onderhoud en instandhouding/uitbreiding van fietsroutes en voldoende fietsnietjes en overdekte stallingplaatsen. Voor elektrische voertuigen moeten er oplaadpunten komen. Zuidoost moet minimaal de gemeentelijke klimaatdoelen halen. Voor nieuwbouwprojecten betekent dit dat vanaf % van de woningen klimaatneutraal gebouwd wordt (d.w.z. dat het binnenklimaat van de woningen geregeld wordt zonder uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen) en dat dit vanaf het jaar 2015 het geval zal zijn voor alle nieuwbouwwoningen. Voor kleine bouwprojecten met een grondexploitatie voor rekening van het stadsdeel zou het stadsdeel in de grondexploitatiebegroting een post ter stimulering van energiezuinig bouwen kunnen opnemen. Particulier initiatief voor woningbouw kan gestimuleerd worden door het bevorderen van ecologisch bouwen op vrije kavels. Voor de handhaving van de kwaliteit van bodem en water bestaan goede beleidsplannen waarvan de uitvoering gecontinueerd moet worden. Met betrekking tot de luchtkwaliteit is het stadsdeel afhankelijk van veel externe factoren

11 waarop het weinig invloed heeft. Alertheid is geboden bij de verdere planontwikkeling voor de A9. Langs de drukke Gooiseweg moeten zoveel als mogelijk is groenblijvende bomen en struiken worden teruggeplant om fijnstof weg te vangen. Geluidsoverlast is een milieuprobleem waarover in het algemeen veel te licht wordt gedacht. Bij vergunningverlening (aan geluidsproducerende bedrijven, bij woningbouwprojecten langs drukke verkeersroutes, voor evenementen met luide muziek) moeten de criteria helder zijn en mag niet te gemakkelijk ontheffing worden verleend. Bij het denken over duurzaamheid wordt vaak uitgegaan van het zogenoemde Triple Bottom Line principe (People, Planet, Profit): verbetering van de positie van mensen (People) en verbetering van de situatie op aarde door gebruik te maken van duurzame materialen en duurzame vormen van energie (Planet), maar de maatregelen moeten ook betaalbaar zijn (Profit). Voor brede acceptatie van zulke maatregelen is besef van de waarde van natuur en een goed milieu onontbeerlijk. Om die reden willen wij handhaving en uitbreiding van natuur- en milieu-educatie. - Oplaadpunten voor elektrische voertuigen. - Ecologisch bouwen op vrije kavels. - Uitbreiden natuur- en milieueducatie. - Vanaf % van de te bouwen woning klimaatneutraal; vanaf %. Verkeer en vervoer Vervoer per auto leidt nog te veel tot onveiligheid, geluidsoverlast en luchtverontreiniging. De unieke fietscultuur van Amsterdam in Amsterdam Zuidoost versterken is een belangrijke remedie. OZO vindt dat mensen zelf mogen kiezen hoe zij zich verplaatsen, we zijn daarom geen tegenstander van autobezit maar willen zoveel mogelijke alternatieven ontwikkelen voor het gebruik van de auto. Vervoer per auto naar Zuidoost en binnen Zuidoost is nog steeds goed mogelijk. Verdere stedelijke ontwikkeling binnen Zuidoost mag echter niet leiden tot grotere belemmering van de doorstroming. Met name tijdens de spitsuren kan er sprake zijn van stilstaand of langzaam rijdend verkeer, wat in verband met de bereikbaarheid voor hulpdiensten tot gevaarlijke situaties kan leiden. In aanvulling op het huidige openbaar vervoer moet in de komende periode een start gemaakt worden met legaal kleinschalig (openbaar) vervoer waarmee met name winkelcentra, bejaarden-/verzorgingshuizen en woningen die diep in de 30-km zones gesitueerd zijn beter bereikt kunnen worden. Onderzocht moet worden om tram 9 vanuit Amsterdam Oost en Diemen door te trekken naar Zuidoost. Hiermee ontstaat er ook een tramverbinding in het stadsdeel en vindt er ontsluiting plaats met het oostelijke deel van Amsterdam en omgekeerd dat tot nu toe heel omslachtig bereikt kan worden. Verkeersveiligheid De verkeersveiligheid verdient aandacht. Er zijn goede ervaringen opgedaan met een scheiding tussen langzaam en snel verkeer. OZO is tegen het verlagen van de dreven in Gaasperdam. Dit draagt niet bij aan de sociale veiligheid en heeft een negatief effect op de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit. Parkeren Het parkeerbeleid mag niet gericht zijn op regulering van het autobezit. De normen voor het aantal parkeerplaatsen moeten realistisch zijn. Invoering van betaald parkeren in een bepaald gebied mag slechts geschieden indien de methode van blauwe zone ontoereikend is gebleken om overmatige parkeerdruk te beperken. - Alternatieven voor het autogebruik in Zuidoost. - Kleinschalig vervoer gericht op winkelcentra en verzorgingshuizen. - Doortrekken tramlijn 9 naar Zuidoost. - Geen verdere verlaging van de dreven.

12 Werkgelegenheid Economische zelfstandigheid voor alle mensen OZO wil dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van. Voldoende werkgelegenheid is daarvoor cruciaal. De rol van een stadsdeel bij het creëren van werkgelegenheid is beperkt. Dat wil niet zeggen dat we niets kunnen en moeten doen op dit terrein. Het faciliteren van geïnteresseerde ondernemers, het ondersteunen van startende ondernemers, het bevorderen van de creatieve economie, maar ook het bieden van goede en betaalbare kinderopvang, het stimuleren van inburgering en het verbeteren van het imago van het stadsdeel zijn in dit verband belangrijke taken. Ook is er in Zuidoost sprake van een informele economie, zoals op de gebieden van schoonmaakwerk/interieurverzorging, oppaswerk, catering, vervoer en klusjes in en om het huis. Er is kennelijk een aanzienlijke behoefte waarin deze diensten voorzien, maar hieraan zijn ook risico s verbonden. Een onderzoek naar het koppelen van vraag en aanbod van informeel werk lijkt ons zeer gewenst. Inmiddels is een motie van OZO hierover aangenomen. Stimulering van de creatieve economie De kracht van Zuidoost zit in de mensen. Onze creatieve sector, de creatieve klasse in opkomst, is divers. Creatieve industrie is slechts in beperkte mate beïnvloedbaar. De overheid heeft vooral een ondersteunende en voorwaardenscheppende rol. Om deze sector van betekenis te laten worden is verdere professionalisering een must. Het bieden van coaching, opleiding, maar ook fysieke ruimte zal wat ons betreft de komende jaren veel aandacht vragen. Door deze steun zal de creatieve sector tot bloei komen en, verder, tot zelfstandig ondernemerschap leiden. Stimulering van de buurteconomie OZO vindt dat de overheid een faciliterende rol heeft in de buurt- of netwerkeconomie. Het netwerk binnen een wijk is zo sterk als de sociale cohesie tussen de mensen en groepen. Amsterdam Zuidoost moet daarom de samenwerking tussen mensen en groepen die in leeftijd, maatschappelijke positie, etnische achtergrond of anderszins van elkaar verschillen, stimuleren en bevorderen. Daar waar nodig moeten voor de buurtwinkelcentra winkelgebiedmanagers (tijdelijk) worden aangesteld. De markten vervullen een belangrijke rol in buurten en wijken. Naast de weekmarkten moet de mogelijkheid van themamarkten verder uitgewerkt worden. Starterskredieten In Zuidoost bestaat een vorm van starterskrediet. Onderzocht moet worden in hoeverre de huidige regeling succesvol is en op welke wijze het stadsdeel het ondernemerschap verder kan ondersteunen, bijvoorbeeld door uitbreiding van het aantal locaties waar startende ondernemers hun bedrijf kunnen beginnen. - Mogelijkheden onderzoeken om illegale arbeid te legaliseren. - Professionalisering creatieve economie. - Uitbreiden themamarkten. - Meer (fysieke) ruimte voor startende ondernemers. - Het waar mogelijk betrekken van lokale ondernemers in stadsdeelprojecten. Zorg OZO wil dat iedereen kan deelnemen aan het leven in Amsterdam Zuidoost. Daar waar mensen zorg nodig hebben, is het van belang dat zij te maken krijgen met instellingen die daadwerkelijk hart voor zorg hebben. Maar die instellingen moeten toegankelijk zijn, zowel letterlijk als figuurlijk, en doelmatig en klantgericht en werken.

13 In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn vrijwilligers en mantelzorgers onmisbaar. Het doel van deze wet is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en meedoen in de samenleving. Het stadsdeel moet mantelzorg en vrijwilligers die ondersteuning bieden die gewenst en mogelijk is. In samenspraak met de WMO-adviesraad zal regelmatig bekeken moeten worden of de juiste ondersteuning geboden wordt. Het functioneren van het WMO-loket moet regelmatig beoordeeld worden en daar waar nodig moet de deelraad bijsturen. Zonder vangnet geen leefbaar Amsterdam In een stadsdeel als Amsterdam Zuidoost zou iedereen aansluiting moeten hebben bij de maatschappij. OZO wil dat er goede voorzieningen zijn voor mensen met problemen. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat er in moeilijke tijden een vangnet is voor raad of hulp. De kwaliteit van de zorg is van essentieel belang voor een goed functionerend vangnet. Om die reden is het van belang dat er sprake is van goed functionerende cliëntenplatforms als bewaking van die kwaliteit. Initiatieven om te komen tot dergelijke platforms kunnen op onze steun rekenen. Amsterdam Zuidoost heeft te maken met een grote groep verslaafden. De onveiligheid en overlast door een grote drugsscene worden nog steeds onvoldoende onderkend en aangepakt. Als er al wat gebeurt, is de aandacht te vaak gericht op de veroorzaker van de problemen; te weinig wordt de kant gekozen van de bewoners. Uiteraard moet er aandacht blijven voor medische en maatschappelijke opvang van verslaafden, maar de drugsproblematiek moet worden benoemd en aangepakt. Ook in Amsterdam Zuidoost komen binnen gezinssituaties problemen voor waarvoor ondersteuning noodzakelijk is. Deze ondersteuning moet voornamelijk een preventief karakter hebben. Voorkomen moet worden dat zaken uit de hand lopen. Om te voorkomen tot kinderen/jongeren in het circuit van jeugdzorg/bescherming terechtkomen, moet doorgegaan worden met het investeren op de preventieve aanpak. Opvoedingsondersteuning en gezinscoaching zijn belangrijke peilers in deze aanpak. De weg die is ingeslagen met het programma Jong Zuidoost biedt goede aanknopingspunten. Armoedebestrijding Armoede leidt tot uitval en buitensluiting. Hoewel mensen in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun financiële positie, kan het niet zo zijn dat iemand die eens een verkeerde keuze heeft gemaakt voor de rest van zijn/haar leven buitenspel staat. OZO kiest er primair voor om te voorkomen dat mensen aangewezen raken op voedselbanken en schuldhulpverlening. Investeren in preventie is het uitgangspunt. Wij zijn van mening dat hulp bij budgettering, sanering, het naleven van de leerplichtwet en psychologische ondersteuning van het grootste belang zijn om te voorkomen dat voedselbanken en schuldhulpverlening een blijvende voorziening worden. Bestaande programma s op dit terrein moeten worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Huiselijk geweld Huiselijk geweld is een probleem dat de levens van veel mensen, vooral vrouwen en kinderen, grondig verpest. Juist de thuisbasis, die een veilige haven zou moeten zijn, is voor sommige mensen een hel van angst. Dat is ernstig genoeg om op een zo effectief mogelijke wijze te bestrijden. OZO wil slachtoffervoorlichting en dadercursussen inzetten ter bestrijding van huiselijk geweld. Sport Een bewogen leven Sport en beweging zijn belangrijk voor een gezond leven. Met de aanleg van het sportcomplex in het Bijlmerpark is een goede stap gezet ten aanzien van de voetbalsport en de atletiek. Punt van zorg is dat een mooi complex een mooie organisatie nodig heeft: mooi in de zin van goede prestaties, maar bovenal een degelijke organisatie. OZO hecht aan professionele ondersteuning van de verenigingen die het complex gaan bespelen. OZO pleit voor continuering van de

14 huidige investeringen en in de komende periode zal OZO extra aandacht vragen voor andere, in Zuidoost populaire sporten (tennis, honkbal, cricket, slagbal, zaalvoetbal e.d.). Gemeentelijke projecten op het gebied van multidisciplinaire sportstimulering zoals JIB (Jeugd In Beweging) moeten ondersteund en gefaciliteerd worden. Met het realiseren van de tennis-/voetbalaccommodatie in Driemond is ook voor dit gedeelte van Zuidoost een belangrijke stap gezet naar een volledig en goed niveau van de sport-, spel- en gymnastiekvoorzieningen. Het sportbuurtwerk en het aanbod op het gebied van sportstimulering zullen op de ingeslagen weg van samenwerking en inzet van stageplekken verder gestalte moeten krijgen. De aanwezige voorzieningen, inclusief de gymnastieklokalen, moeten worden ingezet zonder dat één partij deze accommodaties kan claimen. Sport is ook een belangrijk onderdeel als het gaat om de bestrijding van obesitas bij jonge kinderen als het gaat om verhelpen van dit probleem. Ook in de zin van preventie kan sport, evenals scholing een belangrijke rol vervullen. - Professionele ondersteuning gebruikers Bijlmer Sportpark. - Uitbreiding sportbuurtwerk en sportstimulering. Kunst, cultuur en design Amsterdam Zuidoost heeft een bijzondere verantwoordelijkheid in het geven van ruimte aan talent. Het nieuwe Bijlmerparktheater zal hierin een grote rol moeten gaan spelen. Punt van zorg op dit moment is de financiering van het theater. OZO gaat ervan uit dat op basis van zakelijke afspraken, waarbij zowel het stadsdeel als het theater zelf een grote verantwoordelijkheid hebben, ruimte is en blijft voor de vele talenten in Zuidoost. Naast het Bijlmerparktheater zullen de community centra een rol moeten spelen in het beschikbaar stellen van ruimte voor kunst en cultuur zoals men dat in buurten en wijken wil beoefenen. OZO wil een historisch Zuidoost Museum, uitgaande van een gezamenlijk erfgoed, realiseren. - Realiseren van een historisch Zuidoost Museum, uitgaande van de diverse culturen die een gezamenlijk erfgoed vormen. - Aandacht voor kunst en design (expressie, vorm en functie) van lokale kunstenaars en designers in de lokale (semi)openbare ruimte en op websites van de (semi)overheid. Toerisme en imago Deze twee zaken gaan hand in hand. OZO heeft de ambitie om Amsterdam Zuidoost op de kaart te zetten als de meest cultuurrijke en gastvrije plek van Nederland: een bruisende samenleving in ontwikkeling met trotse en vooruitstrevende bewoners, een boeiend economisch klimaat, inspirerende groene en stedelijke woon- en werkomgeving met een verrassende architectuur en toereikende werkgelegenheid. Naast de ruimtelijke zaken zijn het bovenal de mensen die het product Zuidoost belichamen. Blije bewoners zijn trotse bewoners; zij vormen de grootste reclame voor het stadsdeel, bepalen het imago ervan en toerisme zal er een goede voedingsbodem vinden. Kortom: een positief imago bevordert de trots en betrokkenheid van de bewoners en verbetert indirect de kwaliteit van het leven in Zuidoost. Met een goed imago zijn nieuwe bewoners, bedrijven en bezoekers beter aan te trekken. Verbetering van het imago van Zuidoost is noodzakelijk! OZO wil regelmatig de mening over Zuidoost peilen onder burgers, bedrijven en organisaties, binnen en buiten het stadsdeel, en daar beleid op afstemmen

15 OZO is van mening dat dit bijzondere deel van Nederland de moeite van het promoten meer dan waard is. Beleid moet voorzien in concrete maatregelen en middelen om ook niet Zuidoosters kennis te laten maken met Zuidoost. Het ArenA-gebied zal hierin als tweede uitgaansgebied van Amsterdam een belangrijke rol vervullen. - Ontwikkelen van een (stadsdeel)bureau voor toerisme, congressen, evenementen en excursies. - Promoten van de culturele verscheidenheid door de ontwikkeling te stimuleren van boeken en websites (meertalig), souvenirs, kunst, thematische evenementen, wandel- en fietsroutes. - Een Zuidoost-variant op city-marketing. Samenleven In Amsterdam Zuidoost wonen vele culturen naast elkaar. OZO gaat uit van wederzijds respect en laat dat de basis voor het samenleven zijn. Hierdoor ontstaat voldoende vrijheid voor andere opvattingen, culturen, geloven etc. Het gegeven dat vele culturen naast en met elkaar leven vereist een visie over hoe om te gaan met diversiteit en integratie. Hoewel (tijdelijke) emancipatie in eigen kring zowel logisch als onvermijdelijk is, moet dit individuen niet verhinderen zelfstandige keuzes te maken. OZO wil opkomen voor al die mensen die op de een of andere manier tussen wal en schip vallen. Een samenleving die individuen geen keuze laat om individuele keuzes te maken, is geen samenleving die respect heeft voor de keuze om af te wijken. Emancipatie in eigen kring mag dan ook nooit mensen het idee geven dat zij opgesloten zitten, het moet wel een gevoel van geborgenheid bieden voor diegenen die dat nodig hebben. OZO wilt de partij zijn voor de vrijheid om te zijn zoals je wilt zijn. OZO wil ondersteuning bieden aan initiatieven op basis van de resultaten die men wil realiseren en niet aan het in stand houden van organisaties. Resultaten moeten bijdragen aan het verbinden van mensen en groepen, los van etniciteit. Deze stellingname heeft zijn gevolgen voor het accommodatiebeleid. OZO wil af van het gegeven dat met subsidie accommodaties in stand worden gehouden ten behoeve van één specifieke organisatie. Ruimtes zullen gedeeld moeten worden, waardoor efficiënter en breder gebruik gemaakt kan worden van de aanwezige accommodaties. Wij zijn ervan overtuigd dat diverse groepen, die nu niet kunnen beschikken over goede accommodaties voor hun activiteiten, dat in de toekomst dan wel kunnen. OZO wijst iedere vorm van discriminatie af. De grenzen van godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting dienen te worden gevormd door de grenzen die de (grond)wet stelt. Mensen die beledigd zijn moeten naar de rechtbank. Eigenrichting in welke vorm dan ook kan niet getolereerd worden. Een stadsdeel is (g)een dorp In Amsterdam Zuidoost kan en mag veel. Persoonlijke vrijheid en privacy moeten gegarandeerd zijn. Elkaar onnodig de maat nemen of de wet opleggen staat daar haaks op. Onze inwoners weten hoe je naast en met elkaar kunt leven, ook als je elkaars keuzes en opvattingen niet deelt. En we waken ervoor dat de vrijheid van de een die van de ander schaadt. Om een samenleving van verdraagzaamheid en respect te creëren moet het stadsdeel het goede voorbeeld geven door uit te gaan van gelijke kansen en rechten, maar ook plichten voor iedereen. Tevens zal ervoor gezorgd moeten worden dat degenen die de grenzen van hun vrijheid overschrijden en daardoor de grenzen van anderen beperken, aangepakt worden. Voor het opvangen van die signalen moet er een goed meldpunt overlast zijn. Maar belangrijker nog is dat op basis van die signalen wordt opgetreden. Wonen in een wereldwijk Amsterdam Zuidoost is de stad van de ruimte. Hier is plaats voor mensen, waar vandaan en waarom ze ook gekomen zijn. Mokum betekent ruimte, een gedeelte van die ruimte zal in Amsterdam Zuidoost gemaakt moeten worden.

16 Openbaar bestuur Open de overheid Niet letterlijk natuurlijk, hoewel OZO als altijd ruimere openingstijden en betere dienstverlening via internet bepleit. Maar ook de openheid naar de burger over genomen beslissingen moet worden vergroot. OZO hecht sterk aan invloed van de burger op de politieke besluitvorming middels inspraakrondes, bewonersparticipatie en korte lijnen met de politiek. Dit impliceert de plicht van de overheid de burger gedegen en volledig te informeren en, waar nodig, te ondersteunen bij de besluitvorming. OZO zal blijven strijden voor meer invloed van de inwoner van Amsterdam Zuidoost. Het moet de komende vier jaar beter. Voor een goed bestuur is een heldere verdeling van verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en deelraad essentieel. De coalitiepartijen moeten zich losmaken van het dagelijks bestuur en als onafhankelijke raadsleden hun standpunt bepalen. OZO zet in op een andere manier van besturen. De onafhankelijke positie van de raad tegenover het dagelijks bestuur staat hierbij centraal. Vergaderingen moeten zo georganiseerd worden dat recht wordt gedaan aan de eigen verantwoordelijkheid van de deelraad. Dit kan onder meer door de agendering van onderwerpen en de wijze waarop de deelraad tot besluitvorming komt. Lokale zeggenschap heeft zijn grenzen. De bevoegdheden van de stadsdeelraad zijn niet onbeperkt en worden soms overruled door de gemeenteraad of landelijke besluitvorming en wetgeving. Binnen de mogelijkheden die er zijn, doet OZO wat het kan, met groot enthousiasme en een enorme inzet. Inspraak en voorspraak OZO is voor optimale communicatie (interactief) met de bewoners van Zuidoost. Niet alleen in de vorm van inspraak, maar ook "voorspraak" en "co-creatie". Wij willen gezamenlijk met burgers optrekken en de betrokkenen bij het totale proces betrekken, niet alleen op het moment dat de plannen ter inzage op het stadsdeelkantoor liggen. OZO wil ook graag het vertrouwen van de burgers in de politiek terugwinnen door een voortdurende actieve dialoog tussen burgers en vertegenwoordigers in de raad d.m.v. ter plaatse (in de buurt), minimaal eenmaal per kwartaal, overleg vooraf te houden over te nemen besluiten, en/of verantwoording af te leggen over genomen besluiten. - Scheiding tussen uitvoerende en controlerende macht. - Raadsledenoverleg in plaats van coalitieoverleg. - Minder vergaderen, meer praten met bewoners. - Een programma-akkoord op hoofdlijnen, passend bij een flexibele samenleving. - Daar waar gewenst moet het mogelijk zijn een referendum te organiseren. Media, communicatie en participatie Media zijn van groot belang voor informatieverstrekking, verantwoording, controle op het besluitvormingsproces en voor het genereren van betrokkenheid. Deelname aan besluitvorming en het controleren daarvan kan alleen door middel van gedegen communicatie. Dat genereert maatschappelijke betrokkenheid en dat is participatie. Participatie geeft verantwoordelijkheid, verschaft sociale cohesie en zorgt voor veiligheid. Communicatie De communicatie binnen het stadsdeel dient bevordert te worden; dat geldt zowel voor de onderlinge communicatie, als die vanuit en over het stadsdeel, afgestemd op de demografische samenstelling van het stadsdeel. Omgekeerd moet ook iedereen op een doeltreffende manier met het stadsdeel kunnen communiceren. Crossmediaal moeten alle middelen worden ingezet opdat burgers en overheid elkaar optimaal kunnen bereiken.

Voorblad. Ruimte voor Ontplooiing, Groei en Vrijheid

Voorblad. Ruimte voor Ontplooiing, Groei en Vrijheid Voorblad Ruimte voor Ontplooiing, Groei en Vrijheid Programma 2014-2018 Politiek Partij Democraten 66 - D66 D66 ZO Programma 2014-2018 def - 2 - Ruimte voor Ontplooiing, Groei en Vrijheid Programma 2014-2018

Nadere informatie

Respectvol samen-leven

Respectvol samen-leven Respectvol samen-leven Verkiezingsprogramma CDA WAALWIJK 2010-2014 1 Grondslag Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de totale gemeenschap centraal. Daarom vindt

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenwerken... 5 Overheidsparticipatie... 5 Initiatief en ideeën samenleving... 5 De wijken

Nadere informatie

DIENSTBARE OVERHEID...

DIENSTBARE OVERHEID... Inhoud 1. FUNDAMENT... 2 1.1. GELOVEN DOEN WE ALLEMAAL... 2 1.2. GELOOF EN POLITIEK... 2 1.3. DE CHRISTENUNIE - SGP IN DE POLITIEK... 2 1.4. DE STAD EN DE MENSEN... 3 2. DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1. VEILIGHEID...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66 Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Ruimte voor Amsterdammers Amsterdam D66 Ruimte voor Amsterdammers 2 3 inhoudopgave Inhoudsopgave 06 Voorwoord 08 Visie

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

De bloeiende gemeente

De bloeiende gemeente Concept versie De bloeiende gemeente Verkiezingsprogramma 2010-2014 ChristenUnie Kampen De ChristenUnie is er voor u! Als christelijk-sociale partij willen we de handen uit de mouwen steken en ons inzetten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding 3 5 1. De Utrechter Centraal 2. Investeer in onderwijs 3. Focus op de economie 4. Gezonde en sociale stad 5. Schone en energieke stad

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

0 - Verder vooruit 2. 1 - Veiligheid 3. 2 - Economie 5. 3 - Sociale voorzieningen 7. 4 - Onderwijs en Jongeren 9. 5 - Welzijn en Zorg 12

0 - Verder vooruit 2. 1 - Veiligheid 3. 2 - Economie 5. 3 - Sociale voorzieningen 7. 4 - Onderwijs en Jongeren 9. 5 - Welzijn en Zorg 12 Inhoud Pagina 0 - Verder vooruit 2 1 - Veiligheid 3 2 - Economie 5 3 - Sociale voorzieningen 7 4 - Onderwijs en Jongeren 9 5 - Welzijn en Zorg 12 6 - Wonen en Wijken 14 7 - Ruimtelijke keuzes 17 8 - Verkeer

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Bijlagen Duurzaam Rood

Bijlagen Duurzaam Rood Bijlagen Duurzaam Rood UITWERKINGEN EN IDEEËN DIE DE FRACTIE KAN GEBRUIKEN VOOR DE PERIODE 2010 2014. Behorend bij definitief PvdA verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen Almere Periode 2010-2014

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

PvdA Dongeradeel. It kin oars...

PvdA Dongeradeel. It kin oars... PvdA Dongeradeel It kin oars... Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 2 IT KIN OARS Inhoudsopgave 1 Dongeradeel werkt... 7 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling.... 7 1.2 Binnenstad...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Richtingwijzers... 4 1.1.1 Vertrouw op de eigen kracht van mensen... 4 1.1.2 Denk en handel internationaal... 4 1.1.3 Beloon prestatie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014 2018. Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018

Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014 2018. Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018 Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018 Maart 2014 1 Inhoudsopgave 1. Oldambt; Ruimte maken, ruimte laten 2. Burger en Oldambt 3. Financiën op orde 4. Onderwijs: Ruim baan voor onderwijs 5. Economie:

Nadere informatie

Groen, open en eerlijk

Groen, open en eerlijk Verkiezingsprogramma GroenLinks Hardenberg Groen, open en eerlijk Inhoud: Inleiding Naar een duurzame samenleving pagina 2 Hoofdstuk I Een groen en duurzaam Hardenberg pagina 4 Hoofdstuk II Een sociaal

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1: Inleiding 3. Hoofdstuk 2: Raadsperiode 2006 2010 : een terugblik 4

INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1: Inleiding 3. Hoofdstuk 2: Raadsperiode 2006 2010 : een terugblik 4 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Inleiding 3 Hoofdstuk 2: Raadsperiode 2006 2010 : een terugblik 4 Hoofdstuk 3: Opvoeding, onderwijs, sport en jongeren 5 3.1 Opvoeding 5 3.2 Onderwijs 5 3.3 Sport 6 3.4 Jongeren

Nadere informatie

2014-2018 VERKIEZINGSPROGRAMMA. Helmond, 19 december 2013

2014-2018 VERKIEZINGSPROGRAMMA. Helmond, 19 december 2013 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 Helmond, 19 december 2013 Politieke Partij Helder Helmond Postbus 139 5700 AC Helmond info@helderhelmond.nl www.helderhelmond.nl INHOUDSOPGAVE De heldere politiek van Helder

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

De Creatieve Stad. Inleiding

De Creatieve Stad. Inleiding 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 De Creatieve Stad Op weg naar een duurzaam, sociaal en tolerant Leiden Inleiding Leiden is een prachtige stad met een mooie historische binnenstad en gelegen tussen het Groene Hart

Nadere informatie