Verslag thema-avond Microkrediet in West-Brabant d.d. 6 juni 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag thema-avond Microkrediet in West-Brabant d.d. 6 juni 2007"

Transcriptie

1 Aanleiding De PvdA vindt dat mensen recht hebben op een fatsoenlijk bestaan. Het bieden van kansen, de spreiding van macht en inkomen en het investeren in kennis zijn nodig om mensen in staat te stellen het beste uit zichzelf naar boven te halen. Het recht op een fatsoenlijk bestaan kan op verschillende manieren worden ingevuld. Stimuleren van ondernemerschap is een van de mogelijkheden. Vooral voor ondernemende mensen met een smalle beurs is het starten van een eigen bedrijfje niet altijd vanzelfsprekend. De inzet van microkrediet kan een oplossing zijn om het ondernemerschap voor mensen met een smalle beurs te bevorderen. Tot op heden is microkrediet een relatief onbekend verschijnsel in Nederland. Het wordt vooral geassocieerd met prinses Maxima en ontwikkelingslanden. Op initiatief van Fawzi Salih (voorzitter PvdA afdeling Halderberge), Arthur van Iersel (oud-gemeenteraadslid Roosendaal en oud-statenlid Noord-Brabant) en het Gewest Noord-Brabant is op woensdag 6 juni 2007 in cultureel centrum Fidei et Arti te Oudenbosch een thema-avond gehouden over de mogelijkheden van microkrediet in Nederland en specifiek in West-Brabant. Aanwezig waren de PvdA statenleden Ehssane Gounou, Johan Stalknecht, PvdA Tweede Kamerlid Pauline Smeets en een dertigtal Brabantse partijgenoten. Opening Arthur van Iersel verwelkomt de aanwezigen. Een speciaal woord van welkom krijgen de gastspekers: Joyce Sylvester (ondernemer, commissaris, PvdA lid Eerste Kamer en lid Raad voor de Microfinanciering in Nederland), Peter Aben (coördinator economische zaken / arbeidsmarktbeleid stadsdeel Amsterdam Zuidoost) en Vincent van Baaren (senior manager business development Rabobank Nederland). In zijn opening noemt Arthur het microkrediet een instrument dat past binnen de sociaaldemocratische idealen (gelijke kansen, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit). Introductie microkrediet Als eerste inleider wijst Joyce Sylvester op het coalitieakkoord, waarin de opdracht staat dat de beschikbaarheid van microkrediet voor startende ondernemers wordt verbeterd. Vervolgens wijst zij op het positieve effect van microkrediet op het persoonlijke vlak ( ontplooiing, deelname aan het arbeidsproces en de samenleving) en op het economische vlak ( meer arbeidsparticipatie, minder uitkeringen, meer werkgelegenheid en meer ondernemerschap). Op landelijk niveau is recent de Raad voor Microfinanciering in Nederland opgericht met als taak bestaande initiatieven te inventariseren en stimuleren. Verder laat de Raad voor de Microfinanciering in Nederland onderzoeken hoe de volgende slag voor microkrediet kan worden gemaakt. Zo moet er nog een systeem komen om 1

2 succesvolle voorbeelden van microkrediet in Nederland te verspreiden, aldus Joyce. Ook is onlangs een Kenniscentrum Microfinanciering operationeel geworden. In haar inleiding geeft Joyce aan, dat in vergelijking met de derde wereld, microkrediet in Nederland specifieke aspecten kent, zoals de bureaucratie en de noodzaak om met de rente onder de 10 % te blijven. Joyce ziet het microkrediet ook als een van de instrumenten om in te zetten bij de aanpak van de veertig achterstandswijken door onze minister Ella Vogelaar. In dat kader en in verband met het draagvlak moet er worden samengewerkt met woningcorporaties om bijvoorbeeld startende bedrijfjes te faciliteren. Op dit moment bestaan er al projecten met microkrediet al in Amsterdam Zuid-Oost, Arnhem / Nijmegen. Daarnaast worden er initiatieven ontwikkeld in Groningen, Rotterdam en Lelystad. Overigens mogen de verschillende private initiatieven op het gebied van microkrediet, zoals de: Stichting Hands On Microkrediet in Nederland uit Amsterdam en Telamon BV uit Zevenbergen, niet onvermeld blijven. Ondanks het groot aantal voordelen van microkrediet zijn er nog een groot aantal hobbels te nemen voordat iedere startende ondernemer er van kan profiteren. Enkele hobbels op een rijtje: Concurrentie met het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Overgang van informele naar formele circuit. Op dit moment moet iedereen het wiel min of meer opnieuw uitvinden. Ervaring leert dat het opzetten van een lokaal systeem voor microkrediet in samenwerking met bijvoorbeeld de EU erg arbeidsintensief is. Joyce bevestigt het idee van Arthur dat microkrediet bij uitstek past bij onze partij, die staat voor emancipatie, participatie en talentontwikkeling. Daarom pleit zij voor steun aan de invoering van het microkrediet in Nederland en sluit ze af met : Microkrediet is sexy, microkrediet is pvda. Microkrediet in de praktijk Peter Aben informeert de aanwezigen over het in 2006 opgerichte Startersfonds Zuidoost. Het stadsdeel Amsterdam Zuidoost, de gemeente Amsterdam, de Rabobank en de Europese Unie hebben gezamenlijk een kapitaal beschikbaar gesteld, waar nieuwe of onlangs gestarte bedrijven kunnen aankloppen voor een financiering. Voorwaarde is dat de startende ondernemer niet in aanmerking komt voor reguliere financiering door een bank. De leningbedragen van het fonds liggen tussen de en met een vaste rente van 5 % en een maximale looptijd van 3 jaar. Financieringen worden alleen verstrekt aan ondernemingen met perspectief. Zo moet er een onderbouwd bedrijfsplan liggen en dient de ondernemer te beschikken over de noodzakelijke vaardigheden. 2

3 Voor een lening uit het startersfonds geldt geen leeftijdsgrens; het bedrijfsplan is doorslaggevend. Daarom is het persoonlijke gesprek, waarin het bedrijfsplan besproken wordt een essentieel onderdeel van de toetsingsprocedure. In de praktijk worden veel plannen nog aangepast, nadat ze zijn besproken. Onderdeel van de beoordeling is ook een toetsing van aanvragers bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Als de lening wordt toegekend, dient de ondernemer een coach te accepteren die door het Startersfonds beschikbaar wordt gesteld. De ervaring is dat de boekhoudkundige kennis van de startende ondernemers vaak zeer beperkt is. Hierdoor komen deze ondernemers in de loop der tijd daardoor in de financiële problemen. Tenslotte dient de ondernemer ieder half jaar aan het startersfonds te rapporteren hoe de zaken ervoor staan. Tijdens het eerste jaar heeft het Startersfonds 26 aanvragen gehad, waarvan er uiteindelijk 7 zijn gefinancierd ( kapperszaak, winkeltje in muziekinstrumenten, fitness centrum, makelaar). Inmiddels is 1 ondernemer gestopt. Raadpleeg voor meer informatie: Rol Rabobank Nederland De derde inleider is Vincent van Baaren. Hij gaat in op de mogelijkheden van de Rabobank om microkredieten in de praktijk in te voeren. De Rabobank is op coöperatieve grondslag georganiseerd en vindt haar oorsprong in lokale kredietcoöperaties die ruim honderd jaar geleden in Nederland werden opgericht. Vanuit deze insteek heeft de bank veel ervaring in het versterken van de lokale economie door het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap. Deze ervaringen sluiten aan op de grote uitdagingen waarvoor gemeenten staan bij het verbeteren van het woon- en leefklimaat in wijken, het revitaliseren van de omgeving en ook in belangrijke mate het stimuleren van werkgelegenheid en bedrijvigheid in de stad. De link naar microkrediet is dat sommige ondernemers, een extra steun in de rug nodig hebben. Rabobank hanteert de volgende uitgangspunten voor microkrediet Het moet gaan om ondernemers die vastlopen in het reguliere financieringsproces (door te weinig vermogen of geen te verstrekken zekerheden. Daarnaast is er vaak een onduidelijk risicoprofiel door het ontbreken van een trackrecord). De financieringsbehoefte ligt tussen de en de of (gemiddeld bedraagt een financiering ). Om de slagingskans van de ondernemer te vergroten wordt aan de verstrekking van microkrediet een voorbereidend traject gekoppeld van begeleiding, coaching, opleiding en het verschaffen van toegang tot netwerken. 3

4 Opzet van een fonds voor microkrediet: Rabobank richt zich op het opzetten van lokale fondsen, waarmee startende ondernemers op weg kunnen worden geholpen. Aan dergelijke fondsen dragen ook andere organisaties bij via inbreng van gelden en/of specifieke kennis en ervaring. De omvang van het fonds hangt nauw samen met de omvang van het aantal starters in de betreffende gemeente, bevolkingssamenstelling, etc. Ook in groter verband dan met één gemeente kunnen fondsen in het leven geroepen worden. Voorbeeld daarvan is het Garantiefonds Start Smart dat ten behoeve van de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Doetinchem en omgeving is opgezet. De Rabobank pleit voor een praktische inrichting voor het verstrekken van microkrediet door: Herkenbaar intakepunt dat gericht is op de begeleiding van startende ondernemers. Een financieringscommissie die beoordeelt of de ondernemer kans van slagen heeft. Het opleggen van coaching. Zowel voor als na verstrekking van een lening vindt er begeleiding van de ondernemer plaats. Ondernemers de mogelijkheid bieden om training en workshops te volgen en zich (meer) te kwalificeren en te verbeteren. Goede afspraken zijn noodzakelijk met betrekking tot het beheer van het fonds (zowel administratief als financieel). De Rabobank participeert in diverse initiatieven van gemeenten, onderwijsinstellingen, Kamers van Koophandel en andere partijen ( zoals in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, Arnhem en Nijmegen, Groningen en Haarlem.) Verschillende fondsen en samenwerkingsverbanden zijn recentelijk gelanceerd. Daarbij is in de totaliteit sprake van honderden aspirant ondernemers. Rabobank heeft ervaring opgedaan en deelt die graag bij het tot stand brengen van een lokaal of regionaal fonds, ondermeer met de juridische en administratieve inrichting ervan en met betrekking tot de documentatie tussen gemeente, stichtingsfonds en ondernemer. Vincent sluit af met: het is tijd voor ondernemerschap, het is tijd voor microkrediet. 4

5 Discussie Dan legt gespreksleider Arthur van Iersel de vraag op tafel of de aanwezige wethouders en raadsleden mogelijkheden zien om met microkrediet aan de slag te gaan? Dit roept de volgende reacties op. Er is enkele jaren geleden al eens een (europees medegefinancierd) pilot project geweest, gericht op gelijkwaardige toegang tot de arbeidsmarkt van gehandicapten, vrouwen en uitkeringsgerechtigden in kleine kernen. De pilot had alle kenmerken van microkrediet en was succesvol. Afgesproken werd met o.a. gemeenten en de provincie (in de verklaring van Moerdijk ) dat er een vervolg zou komen. Helaas is de aanpak blijven liggen. Verondersteld wordt dat dit mede veroorzaakt is door de geringe waardering voor het zelfstandige ondernemerschap bij ambtenaren van sociale diensten. Deze valkuil ligt voor het microkrediet ook op de loer. Maak gebruik van (veelal oud)-ondernemers als coaches voor startende ondernemers. Zij zijn bereid hiervoor als vrijwilliger op te treden. Microkredieten kunnen worden gestimuleerd door aanpassing van de fiscale regeling voor huiselijke dienstverlening. Microkredieten zijn niet branchegebonden, maar afhankelijk van de lokale markt. Er moet worden ingezet op een actievere rol van de sociale diensten bij microkrediet initiatieven; er is voldoende geld beschikbaar om klanten aan het werk te krijgen. Om microkrediet te laten functioneren zijn instrumenten nodig; de PvdA moet het op de politieke agenda van de gemeenteraden zetten. Het idee van het microkrediet moet verspreid worden onder politici en beleidsmakers; Geloof erin, het is een goed idee!. Ton Kunst, juni

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Advies aan het Ministerie van Economische Zaken November 2009 AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap

Nadere informatie

Werkwijzer Dienstverlening voor zelfstandigen met schulden inrichten

Werkwijzer Dienstverlening voor zelfstandigen met schulden inrichten Werkwijzer Dienstverlening voor zelfstandigen met schulden inrichten Mei 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Zelfstandigen met schulden 6 Hoofdstuk 2 Dienstverlening voor zelfstandigen

Nadere informatie

Projectplan IkGroeiSmart

Projectplan IkGroeiSmart Projectplan IkGroeiSmart 2 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Samenvatting 4 IkStartSmart 5 Beleidskader 5 Uitbreiding productportfolio IkStartSmart 7 1. Juridische Check 7 2. RegelingenCheck 7 3. Coach

Nadere informatie

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden 1 inhoudsopgave voorwoord 5 deel i: vormen van regie 7 inleiding van theorie naar praktijk 9 1. Geld als vliegwiel

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

Velve-Lindenhof. Enschede. 36 I Velve-Lindenhof

Velve-Lindenhof. Enschede. 36 I Velve-Lindenhof Deel ll De wijken Velve-Lindenhof Enschede 36 I Velve-Lindenhof Velve-Lindenhof Velve-Lindehof is een bedrijvige wijk ten oosten van de Enschedese binnenring. Er staat overwegend laagbouw. Door de wijk

Nadere informatie

Crowdfunding in Gelderland

Crowdfunding in Gelderland Crowdfunding in Gelderland Onderzoek naar crowdfunding als middel van financiering voor het bedrijfsleven in Gelderland. 27-1-2014 Stefan Fiddelaar Gijsbert Geluk Boudewijn Zuijderhoudt Direction Subsidies

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Brief Onderwijs en Ondernemerschap

Brief Onderwijs en Ondernemerschap Brief Onderwijs en Ondernemerschap Inleiding De afgelopen jaren heeft zich in Nederland een stille ondernemerschapsrevolutie voltrokken. Inmiddels verdient één op de acht werkende Nederlanders zijn of

Nadere informatie

HOUD DE MOTOR DRAAIEND!

HOUD DE MOTOR DRAAIEND! HOUD DE MOTOR DRAAIEND! Politieke investeringen in het midden- en kleinbedrijf Ieke van den Burg Pauline Smeets Nederlandse delegatie van de sociaal-democratische fractie in het Europees Parlement/PvdA-eurodelegatie

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Susan van Geel Sjerp van der Ploeg Opdrachtgever: Arbeidsmarktplatform primair onderwijs

Nadere informatie

Breaking Financial Barriers Over de financiële barrières die innovatieve groeiondernemers ervaren, en hoe deze te slechten zijn

Breaking Financial Barriers Over de financiële barrières die innovatieve groeiondernemers ervaren, en hoe deze te slechten zijn Breaking Financial Barriers Over de financiële barrières die innovatieve groeiondernemers ervaren, en hoe deze te slechten zijn Auteurs: Hendrik van der Meulen, Michiel Strijland, Sascha Bloemhoff, Marcel

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Henk Kamp. Maxime Verhagen. Andrée van Es en Carolien Gehrels dubbelinterview wethouders Amsterdam NAJAAR 2011 NUMMER 1 JAARGANG 1

Henk Kamp. Maxime Verhagen. Andrée van Es en Carolien Gehrels dubbelinterview wethouders Amsterdam NAJAAR 2011 NUMMER 1 JAARGANG 1 good COMPANY 1 Henk Kamp over modernisering van de sociale zekerheid en ondernemerschap Maxime Verhagen over brood op de plank en het Ondernemersplein Andrée van Es en Carolien Gehrels dubbelinterview

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP BINNEN HET SOCIALE DOMEIN

SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP BINNEN HET SOCIALE DOMEIN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP BINNEN HET SOCIALE DOMEIN EEN INNOVATIEVE OVERGANG VAN PUBLIEKE TAKEN NAAR PRIVATE PARTIJEN AFSTUDEERONDERZOEK IN OPDRACHT VAN HET LECTORAAT ARMOEDE & PARTICIPATIE Voorwoord Dit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 329 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 17 september 2007 FM 2007-02078 M Onderwerp Groenboek

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 Nr. 56 BRIEF VAN

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Thema 2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie

Thema 2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie Thema 2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie Deze serie bevat de volgende rapportages: Thema 1 Arbeidskundig onderzoek Thema 2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie Thema 3 Leerlingwerkplaatsen

Nadere informatie

Rieta Hoffman. Het gezicht van een partij voor mensen

Rieta Hoffman. Het gezicht van een partij voor mensen Rieta Hoffman Het gezicht van een partij voor mensen In 2007 overleed Rieta Hoffman na een kort ziekbed. In allerlei geledingen heeft zij zich bijna 30 jaar actief bezig gehouden met de PvdA. Zij was de

Nadere informatie