Kandidaat profiel Leden College van Bestuur Stichting RK basisscholen Vleuten - De Meern Haarzuilens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kandidaat profiel Leden College van Bestuur Stichting RK basisscholen Vleuten - De Meern Haarzuilens"

Transcriptie

1 Kandidaat profiel Leden College van Bestuur Stichting RK basisscholen Vleuten - De Meern Haarzuilens Datum: 8 januari 2015 Door: Toezichthoudend Bestuur Versie: 2.0 Status: definitief 1

2 Context en functieprofiel Inleiding Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur (CvB) het bevoegd gezag van de stichting, zoals bedoeld in de onderwijswetgeving. Het CvB voert de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden overeenkomstig deze regelingen uit. Het CvB bestaat uit twee leden. De Stichting hanteert de uitgangspunten van Policy Governance. Taakverdeling Het CvB werkt samen en functioneert als een collegiaal bestuur. Binnen het CvbB worden de taken en bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden onderling verdeeld en belegd in portefeuilles. De portefeuilles zijn: onderwijskwaliteit en leerling-zorg HRM en organisatie financiën huisvesting PR en communicatie ICT. Tot de taken van het CvB behoren in elk geval: de ontwikkeling van de strategische positionering van de stichting; de coördinatie en het geven van uitvoering aan de koers van de stichting; de beleidsvorming, het strategisch opereren en uitvoering van het totale beleid op stichtingsniveau; ontwikkelen, coördineren en bewaken van het integraal meerjarenbeleid op het terrein van onderwijs, financiën en materiele zaken, HRM en kwaliteitsbewaking; vertegenwoordiging van de stichting in en buiten rechte; zorgdragen voor een goede informatie- en communicatiestructuur; het behartigen van de belangen van de stichting; het onderhouden van contacten met diverse instanties en partijen; leiding geven aan de directeuren van de scholen; leiding geven aan een eventueel stafbureau. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Het CvB is belast met het besturen van de stichting, als bedoeld in artikel 2:291 BW. Elk lid van het CvB is tegenover de RvT en de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan hem/haar opgedragen taak. Het CvB legt, zowel individueel als collectief, verantwoording af aan de RvT met betrekking tot de opgelegde taken, de taakvervulling en de behaalde resultaten, e.e.a. conform de geldende statuten en overige regelingen. 2

3 Benodigde kennis en vaardigheden algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis van onderwijsontwikkeling, organisatie en coördinatie van veranderingsprocessen en het leiding geven aan en ontwikkelen van professionals; meerjarige leidinggevende ervaring op strategisch managementniveau; het kunnen leidinggeven met oog voor de ontwikkeling van medewerkers; het kunnen leidinggeven op een coachende manier; een academisch werk- en denkniveau; brede theoretische en praktische kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de gebieden waarin de stichting actief is; het kunnen uitdragen en verdedigen van beleidsstandpunten, nieuwe ideeën, concepten, het kunnen inschatten van verschillende belangen en interventies hierop kunnen aanpassen; inzicht in functionele verhoudingen binnen het onderwijs. Met oog op de mogelijk tegengestelde belangen van de verschillende stakeholders. Heeft de vaardigheid om binnen dit krachtenveld de belangen van de gehele stichting zo goed mogelijk te behartigen; vaardigheid in het analyseren van ontwikkelingen en het doorzien van de implicaties van veranderende omstandigheden; kennis en inzicht in relevante wet- en regelgeving; vaardigheid in het monitoren van resultaten van beleidsuitvoering en het realiseren van verbeteringen; aantoonbare ervaring of affiniteit met het onderwijs in het algemeen en het primair onderwijs in het bijzonder 3

4 Wensen Toezichthoudend bestuur (TB) t.a.v. leden College van Bestuur (CvB) Inleiding De Stichting heeft een goede basis: alle scholen hebben een goede beoordeling van de inspectie, de financiële basis is gezond en de scholen hebben een goed imago in de gemeenschap. Echter zijn er verschillende ontwikkelingen en ambities die bestuurlijke aandacht nodig hebben. Daarnaast wordt het huidige bestuursmodel (toezichthoudend bestuur en dagelijks bestuur) als kwetsbaar ervaren, zowel m.b.t. toekomstbestendigheid als het afbreukrisico. De belangrijkste knelpunten - De schooldirecteuren ervaren een spagaat tussen hun primaire taak, het leiden van hun eigen school, en het mede besturen van de stichting binnen het dagelijks bestuur (DB). - Het gebrek aan daadkracht en snelheid, wat betreft beleidsvorming, besluitvorming en samenwerking op stichtingsniveau; - De belasting van het TB als het gaat over uitvoerende taken en incidenten; - De kwetsbaarheid van het huidige bestuursmodel, zowel ten aanzien van de toekomstbestendigheid als wat betreft het afbreukrisico. De wensen Om bovenstaande redenen wil het TB de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid verleggen naar professionals. Hierom kiest de stichting om de bestuurlijke functie te beleggen in een CvB. Het CvB zal uit twee leden bestaan, elk met een aanstelling van 0,8 FTE. Hiermee wordt de breed gedragen wens ingevuld om het bestuur van de stichting verder te professionaliseren. Ambities Het TB heeft daarnaast een aantal ambities m.b.t. de ontwikkeling van de stichting: - Het TB wil het beste onderwijs voor alle kinderen die één van de scholen van de stichting bezoeken, dit gaat verder dan het voldoen aan de inspectienorm; - De huidige Centrale Doelstellingen kunnen beter worden doorleefd in de scholen; de breed gedragen wens is om te komen tot een herijking hiervan. Deze herijking zou meer ambitie moeten tonen op het gebied van ontwikkeling van de onderwijsprofessionals, organisatiecultuur, kwaliteit van onderwijs en leerling-zorg; - De ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs eisen dat er (nog) meer samenwerking tussen de scholen van de stichting gaat plaatsvinden. Deze samenwerking moet vormgegeven worden, zonder de identiteit van de verschillende scholen binnen de stichting teveel aan te tasten; - Er is een duidelijke wens voor meer openheid en accountability tussen de bestuurs- geledingen. Dit cultuuraspect kan nog verder ontwikkeld worden; - Door het verder professionaliseren van de bestuursfunctie binnen de stichting is de verwachting dat er meer gerichte aandacht komt voor ontwikkeling van de gehele organisatie. Focus ligt hierbij op de zes portefeuilles die hierboven genoemd zijn. Het CvB als geheel heeft expertise en/of affiniteit op alle portefeuilles. 4

5 Ontwikkelingen en afbreukrisico s Het CvB zal een beleid moeten formuleren en uitvoeren ten aanzien van de volgende ontwikkelingen en afbreukrisico s: - De toenemende verwachtingen van stakeholders ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs en onderwijsprofessionals; - De leerlingenprognoses geven aan dat de groei gaat stageren en dat er in sommige gevallen sprake is van krimp. De verwachting is, dat deze trend zal doorzetten, hetgeen druk legt op de bekostiging van de stichting en de daarbij behorende werkgelegenheid; - Meer druk op de onderwijsprofessionals binnen de organisatie vanwege de ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs; - De planning en control cyclus kan nog effectiever worden toegepast; de stichting heeft behoefte aan meer control. Uit het bovenstaande blijkt, dat de stichting enerzijds verder wil bouwen op de basis die er nu ligt: behouden wat goed is en goed functioneert. Anderzijds, zal het CvB een nieuwe ontwikkeling moeten inzetten, om de beschreven ambities te realiseren. 5

6 Kandidaat-profiel voorzitter CvB De actieve visionair Wij zoeken een kandidaat die verder bouwt op de stevige basis die er nu is, die enerzijds behoudt wat nu functioneert en goed is en anderzijds vernieuwing brengt. Een strategisch denker, met oog op de toekomst die veranderprocessen in gang weet te zetten en gaande te houden. Dit vraagt een duidelijke, inhoudelijke visie op een eigentijdse schoolorganisatie. Nadruk ligt nu op beheer, de gewenste verschuiving is naar meer ambitie en innovatie. De kandidaat die wij zoeken stimuleert samenwerking tussen de scholen om de organisatie te versterken. Hij/zij heeft een duidelijke visie op de invulling voor de openvallende directieplekken in de komende twee tot drie jaar. Hij/zij heeft het beheer van drie van de bovengenoemde portefeuilles, waarbij in ieder geval de portefeuille HRM bij de voorzitter belegd wordt. Hij/zij heeft overleg met de GMR. Hij/zij heeft nauw contact met de RvT en houdt deze op de hoogte van hetgeen er speelt binnen de stichting. De voorzitter van het CvB heeft ervaring met het werken in deze, voor de stichting nieuwe structuur. Hij/zij coacht de huidige directie in haar nieuwe rol en neemt de RvT, waar nodig bij de hand om haar rol op de juiste manier in te vullen. Daarnaast heeft de voorzitter goed ontwikkelde vaardigheden op het gebied van besluitvorming. Hij/zij stuurt het proces, gericht op het behalen van resultaten. De voorzitter van het CvB is gericht op het ontwikkelen van professionals. Hij/zij haalt het beste uit mensen en stimuleert anderen dit ook te doen. Hij/zij is zichtbaar binnen de organisatie en is sparringpartner voor het collega CvB lid en de schooldirecties. De voorzitter van het CvB is een netwerker, die de Stichting naar buiten toe kan vertegenwoordigen. De voorzitter is een onafhankelijk denker en is in staat mensen aan zich te binden. Hij/zij heeft niet noodzakelijkerwijs een onderwijsachtergrond. 6

7 Competenties Voorzitter CvB Groepsgerichte leidinggevende vaardigheden Ontwikkelen medewerkers Sturen op resultaat Initiatief Besluitvaardigheid Visie Reflectie Omgevingsbewustzijn Kan richting en sturing geven aan een groep en samenwerkingsverbanden tot stand brengen om een beoogd doel te bereiken. Kan de deskundigheid en de vaardigheid van medewerkers ontwikkelen en stimuleren door middel van coaching, opleiding, vorming en training. Kan te bereiken resultaten formuleren vanuit de optiek van de doelstellingen van de organisatie in termen van kwaliteit en kwantiteit. Kan uit eigen beweging ideeën of oplossingen aandragen. Kan beslissingen nemen en zorgdragen voor de uitvoering. Kan een toekomstig gemeenschappelijk beeld van de organisatie formuleren, in het bijzonder m.b.t. onderwijs. Heeft het vermogen te reflecteren op eigen handelen (zelfreflectie). Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkelingen of andere omgevingsfactoren, speciaal m.b.t. onderwijs. 7

8 Kandidaat-profiel lid CvB De opbouwende bewaker Wij zoeken een lid van het CvB die complementaire kennis en vaardigheden heeft ten opzichte van het profiel van de voorzitter. Het lid van het CvB heeft meer focus op beheer en behoud en staat open voor nieuwe ideeën, innovatie en vernieuwing. Deze worden echter met een gezonde, kritische blik bekeken en besproken. Bewezen concepten en structuren zijn belangrijke kaders. Het lid van het CvB is in staat om vanuit eigen expertise en kracht, de ambitie en vernieuwing van de stichting verder vorm te geven. Hij/zij bewaart hierbij rust en overzicht. Het lid van het CvB neemt kennis en ervaring uit het onderwijsveld mee, zonder dat deze de verdere ontwikkeling van de stichting in de weg staan. Beweging en vernieuwing blijven voor het lid CvB noodzakelijk voor de ontwikkeling van de stichting. Hij/zij heeft samenwerking hoog in het vaandel staan. Het lid van het CvB is portefeuillehouder van drie portefeuilles, waarbij in ieder geval financiën één van de portefeuilles is. Het lid CvB draagt primair zorg voor continuïteit en voortgang van processen. Hij/zij zorgt voor structuur en bewaakt deze op meerdere niveaus binnen de organisatie. Het lid van het CvB stuurt op resultaat en coacht waar nodig. Hij/zij is in staat mensen aan zich te binden. Hij/zij helpt de startende RvT bij het ontwikkelen van rapportages en deelt relevante informatie met deze. Hij/zij is sparringpartner van de voorzitter van het CvB en de schooldirecties. Het lid van het CvB kent de mores van het PO. Hij/zij heeft een visie op onderwijsorganisaties en de manier waarop deze zich anno 2015 verder kunnen ontwikkelen. Het lid van het CvB is in staat de stichting naar buiten toe te vertegenwoordigen. 8

9 Competenties CvB Lid Overtuigingskracht Sturen op resultaat Initiatief Besluitvaardigheid Organisatiesensitiviteit Visie Reflectie Vasthoudendheid Weet anderen voor ideeën en meningen te winnen. Kan te bereiken resultaten formuleren vanuit de optiek van de doelstellingen van de organisatie in termen van kwaliteit en kwantiteit. Kan uit eigen beweging ideeën of oplossingen aandragen. Kan beslissingen nemen en zorgdragen voor de uitvoering. Laat zien de meningen en de gevoeligheden in de organisatie te kennen en er rekening mee te houden. Kan een toekomstig gemeenschappelijk beeld van de organisatie formuleren, in het bijzonder m.b.t. onderwijs. Heeft het vermogen te reflecteren op eigen handelen (zelfreflectie). Hecht eraan bij een bepaald actieplan of een bepaalde opvatting te blijven, totdat het beoogde doel is bereikt c.q. redelijkerwijze niet meer bereikbaar is. 9

10 Algemeen Beide functies hebben een omvang van 0,8 FTE. De stichting hecht zeer aan een evenwichtige verdeling van de functieomvang; Gezien de samenstelling van het huidige DB, gaat de voorkeur uit naar het benoemen van minimaal één vrouw in het CvB; De scheiding van de portefeuilles HRM en Financiën is gemaakt om een evenwicht te zoeken tussen aandacht voor de onderwijsprofessionals en aandacht voor middelen. De overige portefeuilles zullen in overleg tussen de CvB leden onderling verdeeld worden. De RvT en de GMR ontvangen een overzicht van de portefeuilleverdeling. Werktijden en aanwezigheid worden in onderling overleg tussen de leden van het CvB geregeld. Rechtspositie Aanstelling vindt plaats op basis van de CAO bestuurders PO 2014 ; Met de RvT zal een managementstatuut worden vastgesteld, op basis waarvan de onderlinge verhoudingen geregeld worden. 10

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Functieprofiel Clustermanager

Functieprofiel Clustermanager Functieprofiel Clustermanager Doel van de functie: Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het behalen van de afgesproken

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Advies & Coaching. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl

Advies & Coaching. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2011/2012 Nieuwe website! www.avspifo.nl Advies & Coaching Jaargang 16 _ Nummer 8 _ April 2011 Colofon

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD Situatieschets 1.1 Algemeen De scholen Stichting De Blauwe Loper heeft met ingang

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Doel en reikwijdte reglement

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Profielschets. Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering. Junis Kinderopvang

Profielschets. Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering. Junis Kinderopvang Profielschets Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Adviseur ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer:

Nadere informatie

Meer perspectieven voor verschillen

Meer perspectieven voor verschillen Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda e.o. Meer perspectieven voor verschillen Strategisch beleidsplan 2014-2018 Strategisch beleidsplan 2014-2018 Voorwoord Onderwijsbesturen zijn wettelijk niet

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Inhoud Inleiding 3 1. Onderwijskundig beleid 1.1 Strategisch Beleidsplan 2008-2012 4 1.2 Uitwerking onderwijskundig beleid 4 1.3 Leerroutes binnen Wellantcollege 6 1.4

Nadere informatie

Profiel. Directeur HRM LUMC. 30 maart 2015. Opdrachtgever LUMC

Profiel. Directeur HRM LUMC. 30 maart 2015. Opdrachtgever LUMC Profiel Directeur HRM LUMC 30 maart 2015 Opdrachtgever LUMC Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06 2900 47 23 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

FUSIEAKKOORD voor de beoogde fusie PWS & COM WONEN

FUSIEAKKOORD voor de beoogde fusie PWS & COM WONEN FUSIEAKKOORD voor de beoogde fusie PWS & COM WONEN Definitief 24 juni 2011 Fusieakkoord PWS & Com wonen met de huurderorganisaties, 24 juni 2011 1 Partijen: Patriumoniums Woningstichting Delfshaven, gevestigd

Nadere informatie

Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI

Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI Werving en selectie voorzitter College van Bestuur Hoorn, april 2015 Marja de Kruif, senior adviseur 1 Kenmerken Stichting Panta Rhei 1 Wie zijn wij? Stichting

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2015. 01-01 31-12. S c h o o l p l a n 2 0 1 2-2 0 1 5 Pagina 1

SCHOOLPLAN 2012-2015. 01-01 31-12. S c h o o l p l a n 2 0 1 2-2 0 1 5 Pagina 1 01-01 31-12 SCHOOLPLAN 2012-2015. S c h o o l p l a n 2 0 1 2-2 0 1 5 Pagina 1 1. INLEIDING. SKBO maakt in 2010 de omslag alle planvorming en verantwoording uit te zetten in kalenderjaren. Voor het schoolplan

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan. Stichting openbaar onderwijs. Tholen 2013-2017

Strategisch Beleidsplan. Stichting openbaar onderwijs. Tholen 2013-2017 Strategisch Beleidsplan Stichting openbaar onderwijs Tholen 2013-2017 19 september 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2 2. Inleiding 3 3. Analyse intern en extern 4 4. Onze organisatievisie 14 5. Organisatiebeleid:

Nadere informatie

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN SENIOR PERSONEELSFUNCTIONARIS VOOR STICHTING RONDUIT, ALKMAAR

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN SENIOR PERSONEELSFUNCTIONARIS VOOR STICHTING RONDUIT, ALKMAAR PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN SENIOR PERSONEELSFUNCTIONARIS VOOR STICHTING RONDUIT, ALKMAAR Situatieschets 1.1 Algemeen De scholen Stichting Ronduit heeft 10 basisscholen

Nadere informatie

Deskundigheidsprofielen voor het primair onderwijs

Deskundigheidsprofielen voor het primair onderwijs Eerst kiezen, dan delen Financieel management een zaak van mensen Deskundigheidsprofielen voor het primair onderwijs Financieel management een zaak van mensen Colofon In opdracht van de PO-Raad ontwikkeld

Nadere informatie

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid Mobiliteit en overplaatsingsbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Functieprofiel Klant, retail & marketing Raad van Commissarissen Coöperatie Univé Stad en Land B.A.

Functieprofiel Klant, retail & marketing Raad van Commissarissen Coöperatie Univé Stad en Land B.A. Functieprofiel Klant, retail & marketing Raad van Commissarissen Coöperatie Univé Stad en Land B.A. Versie 1.1 11 februari 2014 Pagina 1 van 7 Functieprofiel Klant, retail & marketing Raad van Commissarissen

Nadere informatie