Eisen voor uitwisseling van e-diabetes kernset in de diabeteszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eisen voor uitwisseling van e-diabetes kernset in de diabeteszorg"

Transcriptie

1 Eisen voor uitwisseling van e-diabetes kernset in de diabeteszorg EISEN AAN ZORGVERLENERS, INFORMATIESYSTEMEN EN STANDAARDEN Datum Juli 2011 Auteur(s) Arianne van de Wetering (Nictiz) Erik van Es (Nictiz) Nictiz

2 Inhoud H-1 Inleiding Leeswijzer 3 H-2 Informatiebehoefte 5 H-3 Drie keuzescenario s Gekoppelde bronsystemen Gezamenlijk keteninformatiesysteem Mengvormen Samenvatting 11 H-4 Eisen aan informatiesystemen Generieke eisen Specifieke eisen aan het HIS Specifieke eisen aan het KIS Specifieke eisen aan het ZIS Specifieke eisen aan overige XIS en Specifieke eisen aan patiëntportalen Specifieke eisen aan zorgverlenerportalen 17 H-5 Rol van zorgverleners 19 H-6 Rol van netwerken Rol van het LSP (HL7v3 netwerk) Rol van Edifact netwerken Rol van OZIS netwerken 20 H-7 Toespitsing van standaarden OZIS ketenzorgstandaard NHG uitspoelformaat Edifact 22 Bijlage I. Definities en afkortingen 24 Bijlage II. Voorbeeld MEDVRY bericht met verwijzing én e-diabetes kernset 25 2 Eisen voor uitwisseling van de e-diabetes kernset in de diabeteszorg

3 H-1 Inleiding Goede zorgverlening vraagt om uitwisseling van gegevens tussen betrokken zorgverleners en met de patiënt. Daarnaast hebben betrokkenen behoefte aan stuur- en verantwoordingsinformatie die iets zegt over de kwaliteit van de geleverde zorg. Het NAD en Nictiz hebben hiervoor een aanpak beschreven in het visiedocument Informatisering van de integrale zorg 1. Het project Samenwerking en verantwoording op basis van een uniforme kernset werkt aan de realisatie van de eerste stap van de visie binnen een periode van 1 à 1,5 jaar. Als onderdeel van dit project is een haalbaarheidsonderzoek 2 uitgevoerd naar hoe de gegevens van de kernset op deze korte termijn het beste tussen de betrokken informatiesystemen uitgewisseld kunnen worden. In dit document zijn de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek toegankelijk gemaakt voor zorgaanbieders, koepels, zorggroepen en leveranciers. Het moet zorgaanbieders en zorggroepen helpen om samen met leveranciers digitale gegevensuitwisseling in de keten op korte termijn te verbeteren. Op een laagdrempelige manier wordt aangegeven welke aanvullende eisen gesteld moeten worden aan registratie, informatiesystemen, netwerken en communicatiestandaarden. In de praktijk bestaan grote verschillen tussen hoe zorggroepen de interne gegevensuitwisseling geregeld hebben. Iedere zorggroep zal individueel moeten bekijken in hoeverre het aan de hier geformuleerde eisen voldoet. Ook voor zorggroepen die al heel ver zijn met de digitale gegevensuitwisseling is er winst te behalen. Dit document is als volgt opgebouwd. Uitwisseling van de e-diabetes kernset dient primair ter ondersteuning van het zorgproces. In hoofdstuk H-2 worden de interacties beschreven die met de eisen uit dit document ondersteund worden. Hoofdstuk H-3 beschrijft de verschillende oplossingscenario s waaruit een zorggroep of diabetesketen kan kiezen om de e-diabetes kernset onderling uit te wisselen. Hoofdstuk H-4 beschrijft vervolgens welke minimale eisen er aan de informatiesystemen gesteld moeten worden om deze scenario s in de praktijk te laten werken. Dit hoofdstuk start met generieke eisen die voor alle systemen gelden en vervolgt met een opsomming van eisen per type zorginformatiesysteem. De rol van de zorgverlener en wat van hem verwacht wordt bij digitale gegevensuitwisseling is toegelicht in hoofdstuk H-5. Bij communicatie tussen informatiesystemen spelen netwerken een belangrijke rol, zie hoofdstuk H-6. De scenario s maken zoveel mogelijk gebruik van beschikbare standaarden, maar voor uitwisseling van de kernset zijn enkele kleine aanpassingen vereist. Deze worden beschreven in H-7. De voordelen van uitwisseling van de kernset op de manier zoals beschreven in dit document zijn uitgewerkt in de kwalitatieve business case Leeswijzer Niet alle onderdelen van dit document zijn voor alle lezers even belangrijk om te lezen. We raden iedereen aan om ten minste de interacties en scenario s in de hoofdstukken H-2 en H-3 te lezen. De geïnteresseerde zorgverlener wordt geadviseerd om aanvullend hoofdstuk H-5 met de eisen aan de zorgverlener en de specifieke paragrafen van hoofdstuk H-4 (waaronder ook paragraaf 4.1) met de eisen aan de eigen systemen te lezen. De technisch geïnteresseerde lezen wordt geadviseerd om ook de resterende hoofdstukken te lezen. Voor diegenen die na het lezen van dit document nog geïnteresseerd is 1 Informatisering van de integrale zorg, NAD/Nictiz, oktober Mogelijkheden voor interoperabiliteit binnen de diabeteszorg op basis van uniforme kernset - Haalbaarheidsonderzoek, NAD/Nictiz, Juni Samenwerking en verantwoording op basis van een uniforme kernset - Kwalitatieve business case, NAD/Nictiz, mei Juli

4 zijn in de achterliggende afwegingen of technische details, verwijzen we naar het haalbaarheidsonderzoek zelf. Voor verdere vragen over deze eisen kunt u terecht bij Nictiz. 4 Eisen voor uitwisseling van de e-diabetes kernset in de diabeteszorg

5 H-2 Informatiebehoefte Het doel van de eisen in dit document is om uitwisseling van de gegevens uit de e-diabetes kernset in de praktijk mogelijk te maken. Hiervoor is gekeken naar het zorgproces zoals de NDF zorgstandaard die voorschrijft en tot welke informatiebehoefte dat leidt. Bij de diabeteszorg zijn zeer veel verschillende disciplines betrokken wat resulteert in een grote diversiteit aan interacties die zich terug laten brengen tot een aantal basisinteracties (ook wel use-cases genoemd). 1. Verwijzing of consultatie 2. Terugrapportage 3. Periodieke controle 4. Zelfmanagement 5. Medicatie voorschrijven 6. Aanvragen labonderzoek en ontvangen uitslagen Daarnaast moeten zorgverleners ook gegevens aanleveren voor indicatoren of stuurinformatie. Het gebruik van de e-diabetes kernset in deze basisinteracties wordt kort toegelicht. Verwijzing of consultatie Bij de behandeling van diabetes kunnen zeer veel zorgverleners betrokken zijn die onder regie van de hoofdbehandelaar (huisarts of internist) ingeschakeld worden. Dat gaat doormiddel van een verwijzing waarbij tevens de relevante gegevens van de e-diabetes dataset meegestuurd worden. Wat in dit geval als relevant beschouwd mag worden staat in de handreiking toegang e-diabetes kernset 5. Onder een consultatie wordt in dit geval de situatie verstaan dat een zorgverleners een andere zorgverlener in de keten inschakelt voor een advies zonder dat deze de patiënt persoonlijk ziet. Vanuit een informatieperspectief is dit gelijkwaardig aan een verwijzing Terugrapportage Na een verwijzing of consultatie volgen een of meerdere terugrapportages met de bevindingen van de collega-zorgverlener. Indien de verwijzing tot meerdere contactmomenten met de patiënt leidt, dan leidt dit eveneens tot meerdere terugrapportages. Dit is ook aan de orde wanneer de huisarts het hoofdbehandelaarschap (tijdelijk) overdraagt aan de internist. De afspraak is dan dat de huisarts periodiek op de hoogte gehouden wordt over de behandeling. Afspraken over terugrapportages liggen veelal vast in landelijke richtlijnen, zoals huisarts-specialist (HASP), huisarts-fysiotherapeut, landelijke transmurale afspraken (LTA) en landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraken (LESA). In alle gevallen bevatten de (terug)rapportages relevante 5 gegevens van de e-diabetes kernset. Een diëtist rapporteert minder parameters van de e-diabetes kernset dan bijvoorbeeld een internist. Periodieke controle De basis van de behandeling van diabetes vormen de periodieke controles door of namens de hoofdbehandelaar. In totaal vinden er minimaal vier controles per jaar plaats bestaande uit drie beperkte kwartaalcontroles en een uitgebreide jaarcontrole. Voorafgaand aan de periodieke controle moet de patiënt bloed laten prikken. In geval van een jaarcontrole, worden ook de ogen op retinopathie gecontroleerd (hiervoor wordt de patiënt meestal verwezen). Voor de periodieke controle zijn de gegevens van de e-diabetes kernset vereist. Na afloop van de controle worden deze geactualiseerd. Juli

6 Zelfmanagement Volgens de NDF zorgstandaard maakt de patiënt deel uit van het behandelteam en heeft vanzelfsprekend een belangrijke rol bij het managen van zijn eigen ziekte. Een deel van de patiënten wil hiervoor ook graag inzage in zijn eigen gegevens en in de toekomst ook volwaardig kunnen communiceren met zijn behandelaren. De eerste stap is om alle patiënten de mogelijkheid te bieden om op ieder willekeurig moment inzage te hebben in hun gegevens van de e-diabetes kernset. Medicatie voorschrijven Artsen kunnen ten behoeve van de behandeling medicatie voorschrijven. Hiervoor moeten ze beschikken over specifieke medicatiegegevens waaronder actuele medicatie, intoleranties en contra indicaties. Aangezien het voorschrijven al landelijke aandacht heeft, wordt daar in dit rapport niet nader op ingegaan. Uitzondering is een quick-win wat betreft de terugrapportage over de verstrekte medicatie van de apotheek naar de huisarts. Aanvragen labonderzoek aanvragen en ontvangen uitslagen Artsen vragen regelmatig laboratoriumonderzoeken aan. Bij de aanvraag van labonderzoek spelen gegevens van de e-diabetes kernset in principe geen rol. De aanvrager ontvangt de relevante gegevens van de e-diabetes kernset als labuitslag weer retour. Voor een volledig beeld hebben artsen behoefte aan alle labuitslagen uit de e-diabetes kernset, dus niet alleen van het onderzoek dat ze zelf aangevraagd hebben. De eerste stap voorziet daar in beperkte mate in (uitwisseling van labonderzoeken tussen artsen die daadwerkelijk bij de diabetesbehandeling van een bepaalde patiënt betrokken zijn). Aanleveren gegevens voor indicatoren en stuurinformatie Een aantal zorgaanbieders moet gegevens aanleveren ten behoeve van indicatoren over de diabeteszorg voor zowel interne als externe doeleinden. Met name zorggroepen en huisartsen hebben daarmee te maken. Periodiek moeten huisartsen hiervoor geanonimiseerde gegevens van de e-diabetes kernset aanleveren op basis waarvan een zorggroep indicatoren en stuurinformatie kan berekenen. 6 Eisen voor uitwisseling van de e-diabetes kernset in de diabeteszorg

7 H-3 Drie keuzescenario s Zorgaanbieders die gezamenlijk diabeteszorg aan hun patiënten bieden kiezen in principe uit drie verschillende scenario s (architecturen) die dit hoofdstuk beschrijft. Voor welk scenario een keten kiest, is een afweging van verschillende criteria waarvan uitwisseling van gegevens met ketenpartners en de patiënt er slechts een is. Dit document doet geen uitspraken over welk scenario het beste is, maar beschrijft wat ervoor nodig is om uitwisseling van de kernset binnen de keten mogelijk te maken, gegeven een bepaald scenario. Wel zijn er kenmerkende verschillen tussen de scenario s ten aanzien van de gestructureerdheid van de gegevensuitwisseling (en daarmee gemak voor de gebruiker) en de termijn waarop uitwisseling tussen alle ketenpartners daadwerkelijk in het veld beschikbaar zal zijn. Op dit moment brengt ieder scenario in de praktijk vaak nog zijn eigen specifieke interoperabiliteitsproblemen mee die met de eisen in dit document grotendeels opgelost kunnen worden. Er zijn twee hoofdgroepen van architecturen voor uitwisseling van de e-diabetes kernset in de diabetes ketenzorg: die met gekoppelde bronsystemen en die met een gezamenlijk keteninformatiesysteem (KIS). De derde variant is een combinatie van beide hoofdgroepen Gekoppelde bronsystemen Bij gekoppelde bronsystemen werken alle bij de diabeteszorg betrokken zorgverleners in hun eigen (bron)systeem en wisselen onderling digitaal informatie over de patiënt uit. Dat kan proactief doordat een zorgverlener zelf het initiatief neemt om andere zorgverleners te informeren middels een bericht of reactief doordat een zorgverlener de actuele gegevens van de patiënt bij een andere zorgverlener opvraagt. HIS huisarts & praktijkondersteuner specialisten & verpleegkundigen ZIS XIS overige zorgverleners RIS zorggroep netwerk PGD patiënten RIS AIS apothekers diëtist LIS laboranten Figuur 1 - Gekoppelde bronsystemen Belangrijke voorwaarden voor dit scenario zijn dat iedere zorgverlener over een systeem beschikt dat hem Juli

8 of haar ondersteunt in de directe zorgverlening, in staat is om de relevante gegevens van de e-diabetes kernset op te slaan en te delen met andere zorgverleners. De zorggroep heeft als hoofdaannemer van de geïntegreerde diabeteszorg een regie informatie systeem (RIS) met functies voor kwaliteitszorg en financiële afhandeling. Hiervoor zijn geanonimiseerde gegevens van de kernset noodzakelijk. De inschatting is dat volledige uitwisseling van de e-diabetes kernset tussen alle betrokkenen op korte termijn niet reëel is. De meeste bronsystemen zijn niet in staat om medische patiëntgegevens gestructureerd op te slaan en hebben weinig tot geen voorzieningen om te communiceren met andere systemen. De positieve uitzondering vormen de huisarts informatiesystemen (HIS), apotheker informatie systemen (AIS) en laboratorium informatie systemen (LIS). Desalniettemin kan het scenario van gekoppelde informatiesystemen op korte termijn voorzien in de behoefte van sommige zorggroepen. Het gros van de patiënten (90%) staat namelijk onder behandeling van de huisarts. Door het dossier van de huisarts als centraal dossier te beschouwen, kunnen alle betrokkenen toch beschikken over de meest actuele gegevens van de e-diabetes kernset. De HIS en zijn namelijk al in staat om de parameters van de e-diabetes kernset gestructureerd op te slaan en, met geringe aanpassingen, om deze met andere systemen uit te wisselen. Voor zorgverleners die niet op korte termijn over een bronsysteem kunnen beschikken dat kan communiceren met de HIS en, kan een zorgverlenersportaal de mogelijkheid bieden gegevens van de e-diabetes kernset in te zien. Dit natuurlijk met toestemming van de huisarts en de patiënt zelf. Dat laatste geldt overigens in alle gevallen waarin gegevens van de patiënt uitgewisseld worden. Figuur 2 illustreert de situatie van een eerste stap van informatie-uitwisseling bij gekoppelde bronsystemen waarin het HIS een centrale rol vervult. specialisten ZIS Rapportage Verwijzing Rapportage XIS ketenpartners met bronsysteem Portaal Samenvatting HIS Samenvatting PGD ketenpartners zonder bronsysteem zorggroep RIS Extractie Uitslag LIS Recept Verstrekking AIS patiënten apothekers laboranten Figuur 2 Eerste stap bij gekoppelde bronsystemen Belangrijke beperking in de eerste stap in dit scenario is dat zorgverleners niet onderling kunnen communiceren maar alleen via de huisarts over actuele patiëntgegevens kunnen beschikken. Hetzelfde geldt voor de patiënt, die hier bovendien alleen nog inzagemogelijkheden heeft. In principe is met de in dit document aanbevolen communicatiestandaarden uitwisseling tussen bronsystemen onderling zonder tussenkomst van het HIS wel mogelijk. Het wordt echter niet reëel geacht dat de verschillende ICT leveranciers deze optie op korte termijn zullen implementeren. Dat komt omdat ketenpartners vooral vragen om uitwisseling met de huisarts en nog nauwelijks om uitwisseling met andere zorgverleners. 8 Eisen voor uitwisseling van de e-diabetes kernset in de diabeteszorg

9 3.2. Gezamenlijk keteninformatiesysteem Bij dit scenario werken alle betrokkenen voor de diabeteszorg in hetzelfde systeem: een zogenaamd keteninformatiesysteem (KIS). Uitwisseling van de kernset is in dit geval eenvoudig omdat iedereen in hetzelfde systeem werkt. Feitelijk biedt het KIS hier voor iedere betrokkene die functionaliteit die in het scenario van de gekoppelde bronsystemen door de afzonderlijke bronsystemen wordt geboden: ondersteuning in de directe (diabetes)zorgverlening, registratie en inzage van de relevante gegevens van de e-diabetes kernset. Kenmerk bij dit scenario is dat een zorgverlener in twee systemen werkt: voor de ketenzorg in het KIS en voor de overige zorg in het eigen bronsysteem. Dat brengt de noodzaak met zich mee dat beide systemen elkaar up-to-date houden en onderling gegevens van de e-diabetes kernset synchroniseren. Als de patiënt over een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) beschikt, dan geldt daarvoor hetzelfde. Daarnaast biedt een bronsysteem vaak specialistische functies die het KIS niet ondersteunt. Zo verwerkt de apotheker recepten en verstrekkingen in het AIS, schrijft de huisarts medicatie voor vanuit het HIS en verwerkt de laborant (klinisch chemicus) de labuitslagen in het LIS. In dit scenario wordt het gezamenlijke KIS gebruikt voor het delen van het gemeenschappelijke patiëntendossier (minimaal de kernset). Dus een apotheker die inzage wil in de diabetesgegevens van de patiënt, logt daarvoor in op het KIS. Om het ongemak van twee keer inloggen te beperken bieden sommige leveranciers een single sign-on oplossing waarbij de gebruiker maar eenmaal in hoeft te loggen. Een KIS biedt ook functionaliteiten voor de zorggroep (hoofdaannemer) voor kwaliteitszorg en financiële afhandeling. HIS huisarts & praktijkondersteuner specialisten & verpleegkundigen ZIS XIS overige zorgverleners zorggroep KIS PGD patiënten DIS AIS apothekers diëtist LIS laboranten Figuur 3 Keteninformatiesysteem Gezien de beperkingen van met name de bronsystemen schatten we in dat in dit scenario uitwisseling tussen het KIS en de bronsystemen niet op korte termijn voor alle systemen gerealiseerd zal zijn. Positieve uitzondering zijn ook hier de HIS en waarvoor uitwisseling van de e-diabetes kernset met het KIS met de aanbevelingen in dit document op korte termijn wel realistisch geacht wordt. Voor andere zorgverleners dan de huisarts geldt dat zij informatie dubbel zullen moeten registeren. Op de internist na, gaat het hier om beperkte informatie en dat zal waarschijnlijk geen grote problemen opleveren. Juli

10 HIS huisarts & praktijkondersteuner specialisten & verpleegkundigen ZIS Rapportage Samenvatting Rapportage XIS overige zorgverleners zorggroep KIS PGD patiënten Rapportage DIS Uitslag AIS apothekers diëtist LIS laboranten Figuur 4 Eerste stap bij gezamenlijk keteninformatiesysteem NB. In de eerste stap is er geen directe communicatie vanuit het KIS met Apotheek Informatie Systeem (AIS) en PGD. De medicatie-informatie komt uit het HIS en voor een apotheker die via het KIS inzage heeft in relevante gegevens van de patiënt, gaat (nog) geen rapportage naar het AIS. Technisch zou dat op dezelfde manier kunnen als voor een fysiotherapeut of diëtist, maar ontbreekt de urgentie in het veld om dat op korte termijn gerealiseerd te krijgen. Voor de patiënt met een PGD geldt dat er vanuit gegaan wordt dat deze een koppeling heeft met het HIS en op die manier indirect geactualiseerd wordt met gegevens uit het KIS. Iets vergelijkbaars geldt voor de laboratoriumuitslagen. Een aantal KIS en heeft een directe koppeling met het lab en ontvangt afschriften van uitslagen die naar het HIS gaan. Met de HIS-KIS koppeling die in dit rapport aanbevolen wordt is dat niet perse noodzakelijk Mengvormen Het laatste scenario bestaat uit een combinatie van gekoppelde bronsystemen en het gezamenlijke keteninformatiesysteem. Dit scenario lijkt het meest op dat van het keteninformatiesysteem scenario, met als verschil dat enkele zorgverleners voor de diabeteszorg in hun eigen bronsysteem blijven werken omdat die voor hen voldoende of extra functionaliteit biedt. Het mengvorm scenario dient zich aan wanneer bijvoorbeeld een zorggroep een keteninformatiesysteem aanschaft, maar enkele huisartsen liever in hun HIS blijven werken omdat die een diabetesmodule heeft, die de diabeteszorgverlening goed ondersteunt. Aangezien de andere ketenpartners in het KIS werken, is een goede uitwisseling tussen HIS en KIS hier erg belangrijk. Verder blijft de zorggroep zelf voor de kwaliteitszorg en financiële afhandeling aangewezen op het KIS en dient dus ook te kunnen beschikken over de prestatiegegevens van de desbetreffende huisartsen. Dit scenario vraagt een iets intensievere samenwerking tussen KIS en bronsysteem dan bij het pure KIS scenario uit de vorige paragraaf. Hoewel het mengvorm scenario ook interessant kan zijn voor andere zorgverleners dan de huisarts, wordt het op korte termijn alleen reëel geacht voor huisarts informatie systemen en persoonlijke gezondheidsdossiers (PGD) of patiëntenportalen. 10 Eisen voor uitwisseling van de e-diabetes kernset in de diabeteszorg

11 HIS huisarts & praktijkondersteuner specialisten & verpleegkundigen ZIS Rapportage Samenvatting Rapportage XIS overige zorgverleners zorggroep KIS PGD patiënten Rapportage DIS Uitslag AIS apothekers diëtist LIS laboranten Figuur 5 Eerste stap bij mengvorm KIS en HIS NB. In het haalbaarheidsonderzoek is aangegeven dat het mengvormscenario in een eerste stap nog beperkte communicatie tussen de zorgverleners onderling buiten het KIS om vereist. Zo moet bijvoorbeeld in het geval van een verwijzing van een huisarts die in zijn bronsysteem werkt, naar een internist die in het KIS werkt, de internist op de hoogte gebracht worden van de verwijzing (net zoals dat nu gaat). Dit fungeert als trigger voor de internist om in het KIS in te loggen en de patiëntgegevens te raadplegen en te actualiseren. Dit heeft te maken met beperkingen van beschikbare standaarden en kan in de toekomst opgelost worden met nieuwe standaarden Samenvatting Vanuit een interoperabiliteitsoogpunt kan gesteld worden dat alle drie de scenario s geschikt zijn om gegevens uit de e-diabetes kernset met elkaar te delen. Er zijn echter wel onderscheidende kenmerken. Scenario Gekoppelde systemen Keteninformatiesysteem Mengvorm Kenmerken Huisartsendossier als centraal dossier voor de keten (in deze fase) Uitwisseling in de keten beperkt tot e-diabetes kernset Iedereen werkt in eigen systeem (indien aanwezig) Inzage mogelijkheid voor zorgverleners zonder goed eigen systeem Inzage mogelijkheid voor patiënt Generieke oplossing, communicatie is onafhankelijk van keten (aandoening) KIS als centraal dossier Iedereen werkt in het KIS Bredere uitwisseling dan e-diabetes kernset (bepaald door KIS leverancier) Op korte termijn / nu al bidirectionele uitwisseling met de patiënt KIS als centraal dossier Keuzevrijheid om in eigen systeem te blijven werken (uitwisseling wordt dan wel beperkt tot e-diabetes kernset) Brede uitwisseling tussen KIS gebruikers Juli

12 Voor welk scenario een zorggroep kiest, hangt af van de lokale situatie zoals het ambitieniveau, toekomstverwachtingen, de aanwezige systemen en de onderlinge verhoudingen. Bovendien is een keuze niet los te zien van andere ketens die zich aan het ontwikkelen zijn en eveneens vragen om integrale communicatie. Ook hebben patiënten steeds vaker meerdere aandoeningen die in samenhang behandeld moeten worden. Het is op dit moment lastig aan te geven wat daarvoor de beste keuze is, keteninformatiesystemen, gekoppelde bronsystemen of een combinatie van beiden. Wij verwachten dat alle scenario s nog lang naast elkaar zullen blijven bestaan en dat de keuze voor een specifiek scenario een lokale afweging is van voor- en nadelen. 12 Eisen voor uitwisseling van de e-diabetes kernset in de diabeteszorg

13 H-4 Eisen aan informatiesystemen Om de gewenste informatie-uitwisseling van de e-diabetes kernset te kunnen realiseren moeten er bepaalde minimale eisen gesteld worden aan de zorginformatiesystemen. Dit hoofdstuk beschrijft per type zorginformatiesysteem welke minimale eisen er vanuit een interoperabiliteitsoogpunt aan gesteld moeten worden. Het is met name bedoeld om zorgaanbieders en zorggroepen inzicht te geven in welke eisen ze moeten stellen aan hun informatiesystemen. Leveranciers zullen waarschijnlijk behoefte hebben aan meer technische details. Daarvoor wordt verwezen naar het haalbaarheidsonderzoek. Paragraaf 4.1 beschrijft generieke eisen die voor ieder systeem van toepassing zijn. De overige paragrafen beschrijven de additionele eisen per type zorginformatiesysteem. De eisen zijn onderverdeeld in drie categorieën: Functionele eisen. Communicatie eisen. Eisen voor informatieveiligheid Generieke eisen Onderstaande eisen ten aanzien van informatieveiligheid vloeien met name voort uit wetgeving, te weten de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Tevens zijn deze gebaseerd op bevindingen van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) bij twee regionale situaties met informatie-uitwisseling in de zorg 4. Ieder zorginformatiesysteem moet voldoen aan de volgende eisen: Categorie Minimale eis Functioneel Registratie van de toestemming van patiënten om informatie binnen de keten te delen (opt-in) in systemen die informatie van de patiënt opleveren (bronsystemen). Communicatie Uitwisseling op basis van Edifact MEDVRY. Ieder systeem moet in staat zijn om een MEDVRY bericht met gegevens van de e-diabetes kernset te versturen of te ontvangen. Daarmee vormt het de basis waarop alle systemen terug kunnen vallen. Nadeel van MEDVRY is dat de informatie ongestructureerd wordt verstuurt en daardoor niet geautomatiseerd verwerkt kan worden. Gestructureerde overdracht met MEDLAB verdient of OZIS de voorkeur. Meer details hierover zijn te vinden in het haalbaarheidsonderzoek. Patiëntidentificatie vindt plaats op basis van BSN, er is geen andere (lokale) patiënt-id nodig bij opvraag van gegevens. Informatieveiligheid Volg de gedragscode van het veld. Deze komt naar verwachting eind 2011 beschikbaar. Om de lezer toch enig houvast te bieden, zijn de eisen die van toepassing zijn op de informatiesystemen hier opgenomen. Kanttekening hierbij is dat de tekst van de uiteindelijke gedragscode leidend is. Logging van (poging tot) toegang tot patiëntgegevens in het eigen systeem op individueel (zorgverlener) niveau. Logging van (poging tot) opvraging van patiëntgegevens bij andere 4 Privacy bij regionale uitwisseling van patiëntgegevens: Handreiking naar aanleiding van bevindingen van het CBP bij twee regionale situaties, KNMG, VHN, NHG en KNMP, September Juli

14 Categorie Minimale eis zorginformatiesystemen op individueel (zorgverlener) niveau. Dus: logging in het eigen systeem dat vanuit het eigen systeem een (poging tot) opvraging in een ander systeem wordt geïnitieerd. Logging van (poging tot) opvraging bij het eigen systeem door zorgverleners via andere systemen, op individueel niveau. Dus: logging in het eigen systeem dat vanuit een ander systeem (een poging tot) opvraging in het eigen systeem wordt gedaan. Logging van opvragingen bij het eigen systeem door patiënten via andere systemen, op individueel niveau. Er wordt alleen informatie gedeeld met andere zorgverleners na expliciete toestemming van de patiënt. Daar waar zorgverleners opvragingen mogen doen bij andere systemen: sterke authenticatie van deze zorgverleners, bij voorkeur op basis van UZI-pas. Filtering bij aanvrager van informatie om aan de autorisatierichtlijn te voldoen. Toelichting opt-in Om een dergelijke opt-in voor zorgverleners werkbaar te houden kan de hoofdbehandelaar (huisarts) toestemming vragen aan de patiënt voor het uitwisselen van gegevens in de gehele diabetes zorgketen. Omdat de huisarts zowel betrokken is bij HIS als KIS, kan dit in beide systemen geregistreerd worden. Vervolgens kunnen andere zorgverleners patiëntgegevens opvragen bij HIS of KIS Specifieke eisen aan het HIS Een huisarts is vaak de hoofdbehandelaar bij de behandeling van diabetes en dient om die reden altijd over een compleet en actueel dossier van de patiënt te beschikken. Daarnaast fungeert de huisarts vaak als poortwachter naar de andere zorgaanbieders toe, ook hiervoor dient hij over een actueel dossier te beschikken. Vrijwel alle huisartsen werken digitaal en houden een gestructureerd dossier bij in hun HIS. Een HIS ondersteunt zorgverleners in de huisartsenpraktijk bij de directe zorgverlening. Sommige HIS en bieden specifieke ondersteuning voor de diabeteszorg in de vorm van losse diabetes modules. Alle HIS en zijn in staat om Edifactberichten van andere zorgverleners te ontvangen en kunnen op deze manier ook digitale recepten en verwijsbrieven versturen. Dat wil niet zeggen dat uitwisseling met andere systemen ook daadwerkelijk plaatsvindt. In het algemeen geldt het volgende: Recepten worden hoofdzakelijk digitaal verstuurd naar de openbare apotheek. Zelden wordt de huisarts geïnformeerd over de verstrekte medicatie. Labuitslagen van door de huisarts aangevraagd onderzoek worden nagenoeg volledig digitaal verzonden. Specialisten sturen hun brieven voor een groot deel digitaal naar de huisartsen. Verwijsbrieven van de huisarts worden soms met Edifactberichten naar de specialist verstuurd, naar andere zorgverleners vrijwel niet. Deze berichten komen vaak centraal binnen bij het ziekenhuis waar ze geprint en per interne post naar de betreffende specialist verzonden worden. Er zijn steeds meer huisartsen en ziekenhuizen die specifieke systemen voor het verwijsproces gebruiken en digitale uitwisseling van verwijsinformatie mogelijk maken. Naast Edifact ondersteunen HIS en ook OZIS in verband met dienstwaarneming. HIS en gebruiken OZIS in toenemende mate ook voor ketenzorg (HIS-KIS communicatie). Leveranciers waren bezig OZIS voor dienstwaarneming uit te faseren en te vervangen door uitwisseling via het LSP. Om uitwisseling van de kernset tussen alle betrokkenen mogelijk te maken moeten de HIS en naast de generieke eisen tevens aan de volgende specifieke eisen voldoen. 14 Eisen voor uitwisseling van de e-diabetes kernset in de diabeteszorg

15 Categorie Functioneel Communicatie Informatieveiligheid Minimale eis Gestructureerde vastlegging van de gegevens van de e-diabetes kernset (conform het HIS referentiemodel van de NHG). Ondersteuning van gebruiker bij gestructureerde dossiervoering. Veel HIS en bieden zogenaamde invoerprotocollen aan die gestructureerde vastlegging bevorderen. Deze invoerprotocollen moeten toegespitst worden op de e-diabetes kernset. Deze eis is onafhankelijk van het architectuurscenario. Semi-geautomatiseerd verwerken van het medicatiebericht (verstrekkingsbericht) van de apotheker. Ondersteuning van de (aangepaste) OZIS ketenzorgstandaard voor de uitwisseling tussen keteninformatiesystemen, patiënt- en zorgverlenersportalen. Het voordeel van OZIS s dat informatie gestructureerd uitgewisseld wordt en daarmee automatisch verwerkt kan worden. Zie verder 7.1. Versturen van een Edifact MEDVRY bericht dat de gegevens van de e- Diabetes kernset bevat bij een verwijzing naar het bronsysteem van een andere zorgverlener. Zie 7.3. Ontvangen van Edifact MEDSPE of MEDVRY van andere ketenpartners met gegevens van de e-diabetes kernset, zie 7.3. Voor indicatorenberekeningen is het wenselijk dat de HIS en een geanonimiseerde uitspoel van de volledige e-diabetes kernset ondersteunen op basis van het aangepaste NHG uitspoelformaat. Zie 7.2. Geen specifieke eisen 4.3. Specifieke eisen aan het KIS Keteninformatiesystemen richten zich op specifieke patiëntengroepen en ondersteunen alle daarbij betrokken zorgverleners en vaak ook de patiënt bij de zorgverlening. Een KIS kan meerdere ketens (aandoeningen) ondersteunen. Het zijn vooral zorggroepen die KIS en aanschaffen en als eis stellen dat alle gecontracteerde zorgverleners voor de diabeteszorg in het KIS werken. Er zijn grote verschillen tussen KIS en qua functionaliteit en kwaliteit. In de regel bieden ze gestructureerde vastlegging van de medische gegevens en vergaande functionaliteit voor het zorgproces. Er worden geen functies geboden voor het voorschrijven of verstrekken van medicatie en ook niet voor laboratoriumonderzoeken. Gegevens in het KIS worden gebruikt om diverse rapportages te maken voor interne kwaliteitsbewaking en externe verantwoording. KIS en ondersteunen allemaal de Edifact standaard om labuitslagen te ontvangen en vrije tekst berichten naar het HIS te sturen. Slechts een klein aantal KIS en ondersteunt al de OZIS ketenzorgstandaard voor geautomatiseerde uitwisseling met het HIS. Meestal is er geen verdere communicatie met bronsystemen. Om uitwisseling van de kernset tussen alle betrokkenen mogelijk te maken moeten de KIS en naast de generieke eisen tevens aan de volgende specifieke eisen voldoen. Categorie Functioneel Communicatie Minimale eis Gestructureerde vastlegging van de gegevens van de e-diabetes kernset. De meeste KIS en zijn al in staat om de gegevens gestructureerd op te slaan. Die moet wel voldoen aan de eisen van de e-diabetes kernset. Ondersteuning van gebruiker bij gestructureerde dossiervoering. Inzage mogelijkheid door de patiënt in de relevante parameters van de e-diabetes kernset. Ondersteuning van de (aangepaste) OZIS ketenzorgstandaard voor de Juli

16 Categorie Informatieveiligheid Minimale eis uitwisseling met de huisartsinformatiesystemen. Iedere wijziging in het KIS wordt doorgegeven aan het HIS en wanneer een gebruiker in het KIS inlogt, worden de meest actuele gegevens van de e-diabetes kernset bij het HIS opgehaald. Zie verder 7.1. Update van het bronsysteem van de zorgverlener met de gegevens die in het KIS ingevoerd zijn middels een Edifact MEDVRY bericht met de relevante gegevens van de e-diabetes kernset. Zie 7.3. Versturen van een Edifact MEDVRY bericht dat de gegevens van de e- Diabetes kernset bevat bij een verwijzing door de huisarts of een rapportage naar een huisarts die niet in het KIS werkt. Zie 7.3. Ten behoeve van indicatorenberekeningen is het wenselijk dat de KIS en een geanonimiseerde uitspoel van de volledige e-diabetes kernset ondersteunen op basis van het NHG uitspoelformaat. Zie 7.2. Zorgverleners hebben alleen toegang tot de voor hen relevante gegevens. Zie handreiking van het NAD Specifieke eisen aan het ZIS Een ziekenhuis informatiesysteem faciliteert meerdere bij de diabeteszorg betrokken zorgverleners waarbij de internist, diabetesverpleegkundige en oogarts de belangrijkste zijn. In vergelijking met HIS en bieden ZIS en nog beperkte functionaliteit voor de directe zorgverlening. In het algemeen biedt een ZIS functionaliteit voor financiële afhandeling, onderzoeken (lab, radiologie, etcetera) en het archiveren van digitale documenten zoals brieven. Papieren statussen zijn nog onmisbaar omdat in het ZIS beperkt behandelgegevens (kunnen) worden opgeslagen. ZIS en zijn zich op dat vlak wel aan het ontwikkelen en sommige ziekenhuizen experimenteren bij een aantal specialismen met volwaardige EPD functionaliteit. Het zal echter nog jaren duren voordat ziekenhuizen volledig digitaal kunnen werken. Gestructureerde vastlegging van de e-diabetes dataset is dan ook nog ver weg. Daarnaast zijn de meeste ZIS en intern gericht en bieden zeer beperkt functionaliteit om samen te werken met de buitenwereld. De uitwisseling met de huisartsen is nog het meest intensief maar tegelijkertijd ook nog beperkt. De meeste ZIS en kunnen wel een brief naar de huisarts sturen, maar doen dat niet altijd consequent. Digitale verwijsbrieven van de huisarts kunnen vaak niet automatisch verwerkt worden, waardoor deze informatie alleen in ongestructureerde vorm beschikbaar is voor de specialist. Om uitwisseling van de kernset tussen alle betrokkenen mogelijk te maken moeten de ZIS en naast de generieke eisen tevens aan de volgende specifieke eisen voldoen. Categorie Minimale eis Functioneel Gestructureerde vastlegging van de relevante gegevens van de e- Diabetes kernset. Ondersteuning van gebruiker bij gestructureerde dossiervoering. Communicatie Versturen van een Edifact MEDSPE bericht dat de gegevens van de e- Diabetes kernset bevat bij een terugrapportage of terugverwijzing naar de huisarts. Zie 7.3. Uitslagen van onderzoeken (lab en functieonderzoek) worden bij voorkeur gestructureerd via MEDLAB verstuurd. Ontvangen MEDVRY inclusief de gegevens van de e-diabetes kernset van de huisarts (vanuit het HIS of het KIS). Zie 7.3. Informatieveiligheid Zorgverleners hebben alleen toegang tot de voor hen relevante gegevens. Zie handreiking van het NAD 5 hierboven. 5 Handreiking toegang e-diabetes kernset, NAD, Is nog in ontwikkelingen en wordt medio 2011 verwacht. 16 Eisen voor uitwisseling van de e-diabetes kernset in de diabeteszorg

17 4.5. Specifieke eisen aan overige XIS en Iedere beroepsgroep in de eerste lijn heeft een eigen XIS. Deze XIS en bieden nog zeer beperkte functionaliteit voor de diabeteszorgverlening en zijn in het algemeen niet in staat om met systemen van andere zorgverleners te communiceren. Met name bij paramedici wordt echter niet stil gezeten omdat men zich in toenemende mate realiseert dat om volwaardig mee te doen in de ketenzorg, men over een goed informatiesysteem moet beschikken. Gezien de functionaliteit die systemen van paramedici nu bieden, achten we ongestructureerde gegevensuitwisseling het meest realistisch voor de korte termijn. Edifact is daarvoor de meest aangewezen standaard. Categorie Functioneel Communicatie Informatieveiligheid Minimale eis Verwerken van een ontvangen verwijsbericht. Opstellen van een terugrapportage. Ontvangen van een MEDVRY bericht van de huisarts via HIS of KIS. Zie 7.3. Uitslagen van onderzoeken (lab en functieonderzoek) worden bij voorkeur gestructureerd via MEDLAB verstuurd. Versturen van een Edifact MEDVRY bericht naar de huisarts met de gegevens van de e-diabetes kernset. Zie 7.3. Geen aanvullende eisen 4.6. Specifieke eisen aan patiëntportalen De patiënt moet de mogelijkheid hebben om volwaardig onderdeel uit te maken van het zorgproces. Om de patiënt hierin te faciliteren zijn er patiëntportalen of PGD s in ontwikkeling die de patiënt de mogelijkheid bieden om informatie over zijn ziekte te raadplegen en zelf gegevens over zijn gezondheid op te slaan. De grote wens van gebruikers is dat deze systemen gekoppeld zijn aan de systemen van hun zorgverleners om daarmee ook inzage te hebben in de daar opgeslagen gegevens en zelf ook relevante gegevens aan te leveren. Slechts op experimentele basis hebben patiëntportalen een koppeling met HIS en. Wat reëel mogelijk geacht wordt, is dat een patiëntportaal de gegevens van de e-diabetes kernset bij de huisarts van de ingelogde patiënt op kan halen. Categorie Functioneel Communicatie Informatieveiligheid Minimale eis Inzage patiënt in eigen e-diabetes kernset. Ondersteuning van het OZIS (aangepaste) ketenzorgbericht ( 7.1) om de e-diabetes kernset uit het HIS op te vragen. Authenticatie van patiënt op basis van DigiD Specifieke eisen aan zorgverlenerportalen Her en der in Nederland wordt geëxperimenteerd met zorgverlenerportalen waarmee een geautoriseerde zorgverlener de gegevens van zijn patiënt(en) die opgeslagen liggen in het systeem van een andere zorgverlener in kan zien. Vaak maken dit soort portalen zelf weer gebruik van portalen van specifieke zorgaanbieders. Bijvoorbeeld een ziekenhuis dat huisartsen webtoegang biedt tot geselecteerde informatie van zijn patiënten in het ZIS. Om te voorkomen dat een huisarts (of andere zorgverlener) een wirwar aan internetadressen, gebruikersnamen en wachtwoorden moet onthouden, kunnen dergelijke webdiensten vanuit een centraal (regionaal) zorgverlenerportaal ontsloten worden. De zorgverlener hoeft dan nog maar één gebruikersnaam en wachtwoord te onthouden. Naast het ontsluiten van webdiensten bieden zorgverlenerportalen soms ook functies om direct informatie bij een HIS op te vragen. Zorgverlenerportalen voorzien dus in een oplossing, daar waar systemen van zorgverleners onderling niet met elkaar (kunnen) communiceren. Belangrijk is dat aan geldende wettelijke eisen voldaan wordt en Juli

18 volgens het CBP was dat niet overal het geval. Dat is de reden dat de ontwikkeling van (regionale) zorgverlenerportalen op een lager pitje staat. Met de komst van een duidelijke gedragscode kan dit op korte termijn veranderen. In de diabeteszorg bieden zorgverlenerportalen een uitkomst voor die zorgverleners die niet over een bronsysteem beschikken waarmee ze gegevens van de huisarts kunnen ontvangen. Ook alleen inzage, dus zonder bidirectionele uitwisseling, kan tijd besparen en komt de kwaliteit van de zorg ten goede. Categorie Functioneel Communicatie Informatieveiligheid Minimale eis Inzage door zorgverlener in e-diabetes kernset van eigen patiënt. Verificatie van de aanwezigheid van een behandelrelatie. Ondersteuning van het OZIS (aangepaste) ketenzorgbericht ( 7.1) om de e-diabetes kernset uit het HIS op te vragen. Zorgverleners hebben alleen toegang tot de voor hen relevante gegevens. Zie handreiking van het NAD 5 hierboven. 18 Eisen voor uitwisseling van de e-diabetes kernset in de diabeteszorg

19 H-5 Rol van zorgverleners Uitwisseling van de e-diabetes kernset begint bij de zorgverleners. Zij moeten bereid zijn om gegevens onderling en met de zorgvrager te delen en de discipline hebben om dat ook daadwerkelijk te doen. In de praktijk kan met de huidige informatiesystemen meer en ook intensiever gecommuniceerd worden dan dat momenteel het geval is. Veel beroepsgroepen hebben richtlijnen met betrekking tot communicatie met andere zorgverleners, maar die worden lang niet altijd gevolgd. Dat heeft alles met bereidheid en discipline te maken. Zodra de ICT systemen voldoen aan de eisen zoals geformuleerd in dit rapport, zijn er geen technische belemmeringen meer die digitale gegevensuitwisseling in de weg staan. Het is aan de zorgverleners om die mogelijkheden ook daadwerkelijk te benutten. Daar komt nog bij dat leveranciers hun systemen pas aan zullen passen wanneer daar ook vraag naar is. Vraagbundeling naar de leveranciers is hiervoor een absolute vereiste. Om gegevens digitaal uit te kunnen wisselen, moeten deze ook digitaal vastgelegd worden. Zorgverleners moeten zorgen voor een digitaal dossier met de voor hen relevante gegevens van de e-diabetes kernset. Bijvoorkeur in gestructureerde vorm zodat geautomatiseerde verwerking mogelijk is. Als dat niet haalbaar is, dan in ongestructureerde vorm (als brief). Huisartsen zijn wat dat betreft het verst gevorderd en houden gestructureerde digitale dossiers bij van hun patiënten. Zij moeten de e-diabetes kernset nog wel volledig conform de NHG richtlijn voor digitale dossiervorming (ADEPD) in hun systemen registreren. Dat is nu nog niet overal het geval. Voor andere zorgverleners geldt dat zij nog nauwelijks over een volwaardig eigen digitaal bronsysteem beschikken dat digitale registratie, laat staan uitwisseling, mogelijk maakt. Daar is een enorme inhaalslag te maken. Hier ligt ook een rol voor de koepels. Tot dat gerealiseerd is, zijn zorgverleners zonder adequaat bronsysteem aangewezen op een keteninformatiesysteem. Ook niet gecontracteerde zorgverleners, die wel betrokken zijn bij de ketenzorg, zouden hier toegang toe moeten krijgen. Verder hebben de zorgverleners een belangrijke verantwoordelijkheid ten aanzien van privacy en informatieveiligheid bij uitwisseling van patiëntgegevens ten behoeve van ketenzorg. Deze volgen uit de gedragscode die in ontwikkeling is. Deze zal naar verwachting de volgende verantwoordelijkheden bevatten : Het vragen van expliciete toestemming van de patiënt voor het delen van patiëntgegevens met andere zorgverleners (opt-in), zie ook 4.1. Hierbij hoort ook dat de zorgverlener de patiënt informeert over relevante aspecten, zoals aard en reikwijdte, van deze gegevensuitwisseling. Patiëntgegevens alleen opvragen en/of inzien wanneer sprake is van een behandelrelatie. Het voldoen aan de landelijke norm voor informatiebeveiliging in de zorg: NEN7510. Juli

20 H-6 Rol van netwerken Netwerken vormen de verbindende schakel tussen systemen waarover de gegevens van de e-diabetes kernset gedeeld kan worden. Netwerken kunnen op verschillende manieren getypeerd worden: op basis van geografische dekking en naar technologie. Geografisch gezien zijn er landelijke, regionale en lokale netwerken te onderscheiden. Binnen iedere geografische categorie zijn weer netwerken te onderscheiding die op een bepaalde technologie gebaseerd zijn: HL7v3, Edifact of OZIS. Dit hoofdstuk benoemt de specifieke rol die netwerken in de diabeteszorg kunnen vervullen op basis van de (dominante) technologie waarop ze gebaseerd zijn Rol van het LSP (HL7v3 netwerk) Tot de politiek besloot het LSP in zijn huidige vorm af te bouwen, was het LSP bezig een belangrijke rol te vervullen bij de dienstwaarneming voor huisartsen en uitwisseling van medicatiegegevens. Dat laatste is ook relevant in het kader van interoperabiliteit binnen de diabeteszorg omdat artsen op die manier te allen tijde kunnen beschikken over de actuele medicatiegegevens van de patiënt. Zonder het LSP of een afgeleide daarvan, zijn zorgverleners aangewezen op de informatie van de huisarts. Die is minder volledig en bovendien lastiger te verkrijgen. Nictiz onderzoekt de gevolgen van het besluit van de politiek. Nictiz verkent hoe het uitwisselen van medische gegevens anders kan worden georganiseerd met behoud van de inmiddels gerealiseerde standaardisatie. Op het moment dat de exacte invulling volledig duidelijk is, is het interessant om te kijken of deze op korte termijn een rol kan vervullen Rol van Edifact netwerken Er zijn verschillende Edifact netwerken: lokale, regionale en landelijke. Lokale netwerken regelen de communicatie tussen een beperkt aantal partijen. Dat zijn meestal besloten netwerken waarin partijen elkaars elektronische adres kennen. Dit wordt vooral tussen huisartsen en apothekers en apothekers onderling gebruikt. Regionale en landelijke netwerken zijn gebaseerd op het zogenaamde postbussysteem waarbij een derde partij zorgt voor een betrekkelijk betrouwbare overdracht (vergelijkbaar met een aangetekende brief). Er zijn in Nederland drie aanbieders van Edifact postbusdiensten: een grote landelijke speler die 90% van de markt in handen heeft en twee kleinere regionale spelers die ieders 5% voor hun rekening nemen. Alle Edifact netwerken zijn onderling verbonden en dekken samen heel Nederland af. Edifact dienstverleners bieden functies om berichten tussen verschillende standaarden te vertalen. Dat vergemakkelijkt de communicatie tussen zorgverleners in de diabeteszorg, daar waar partijen verschillende standaarden gebruiken. Het is zelfs mogelijk dat een Edifact bericht omgezet wordt in een (beveiligd) bericht Rol van OZIS netwerken OZIS netwerken zijn besloten netwerken waarin groepen huisartsen of groepen apothekers informatie ten behoeve van dienstwaarneming met elkaar uitwisselen. Niet alle huisartsen zijn aangesloten op een zogenaamd OZIS-cluster, dat hangt af van hoe de dienstwaarneming geregeld is. Ongeveer 30% van de huisartsen is aangesloten. OZIS netwerken worden soms ook gebruikt om informatie met een KIS uit te wisselen. Naast communicatie met de KIS en kunnen OZIS netwerken ook breder ingezet worden voor uitwisseling met portalen. In de praktijk gebeurt dat al op experimentele basis. 20 Eisen voor uitwisseling van de e-diabetes kernset in de diabeteszorg

21 Belangrijk om te melden is dat de OZIS berichten niet altijd een OZIS server vereisen. Dat is goed nieuws gezien de meerwaarde die de OZIS ketenzorgstandaard in de diabeteszorg en uitwisseling van de e- Diabetes kernset te bieden heeft. Hoe dit precies werkt staat in het haalbaarheidsonderzoek beschreven. Juli

22 H-7 Toespitsing van standaarden Dit hoofdstuk beschrijft hoe standaarden toegespitst moeten worden of hoe het gebruik ervan aangepast moet worden om uitwisseling van de e-diabetes kernset mogelijk te maken OZIS ketenzorgstandaard De OZIS ketenzorgstandaard is specifiek ontwikkeld voor de gestructureerde uitwisseling tussen HIS en KIS en dateert uit Er is echter pas recent voldoende marktvraag ontstaan om implementatie van deze standaard in de HIS en een impuls te geven, met als gevolg dat een groot aantal HIS en deze standaard inmiddels ondersteunt. De ketenzorgstandaard is echter niet toegerust voor uitwisseling van de e- Diabetes kernset en moet aangepast worden. Binnen de stichting OZIS loopt inmiddels een actie om de OZIS ketenzorgstandaard aan te passen. De verwachting is dat de e-diabetes kernset met deze aangepaste standaard uitgewisseld kan worden. De OZIS ketenzorgstandaard is op dit moment ook de meest geschikte standaard voor gestructureerde gegevensuitwisseling tussen KIS en HIS enerzijds en patiënt- en zorgverlenersportalen aan de andere kant. De OZIS ketenzorgstandaard dient als volgt aangepast te worden: Ondersteuning van de e-diabetes kernset. Opvraging ook mogelijk op basis van BSN van patiënt (in tegenstelling tot het lokale XIS patiënt-id dat momenteel opgeslagen is in een OZIS Centrale Patiënt Index). Daarmee wordt het mogelijk om de OZIS berichtenstandaard te gebruiken zonder OZIS CPI NHG uitspoelformaat Om noodzakelijk gegevens ten behoeve van de publieke NHG indicatoren te kunnen verzamelen, heeft het NHG een zogenaamd uitspoelformaat gedefinieerd waarmee huisartsen in staat zijn om geanonimiseerde patiëntgegevens aan derden aan te leveren. Dit NHG-uitspoelformaat wordt door alle HIS en ondersteund. Aangezien de e-diabetes kernset afgestemd is op de NHG-indicatoren is het mogelijk om met het NHG-uitspoelformaat een deel van de kernset uit te spoelen. Helaas blijkt de export in de praktijk niet altijd probleemloos te verlopen 6. Voor interne kwaliteitsdoelstellingen is het echter wenselijk dat de gehele kernset uitgespoeld kan worden, wat een aanpassing van de NHG standaard vereist. Een verzoek hiertoe moet vanuit de markt bij het NHG neergelegd worden. De standaard voor het NHG uitspoelformaat dient aangepast te worden op uitspoel van de volledige e- Diabetes kernset Edifact Edifact is op dit moment de meest gebruikte communicatiestandaard in de eerste lijn. Het is dé standaard die gebruikt wordt om te communiceren tussen het HIS van de huisarts en laboratorium systemen, ziekenhuissystemen en apothekersystemen. Edifact wordt gebruikt om direct tussen systemen te communiceren of via een service provider waarmee Edifact als een soort postbus systeem werkt. Gezien de populariteit van Edifact bieden service providers vaak ook vertaaldiensten aan tussen verschillende standaarden. Zo kan een HIS een Edifact bericht versturen dat als een (beveiligde) aankomt bij een paramedicus of een HL7v2 bericht bij het ziekenhuis. 6 Analyse van de gegevensverwerking t.b.v. diabetes indicatoren, NAD/Kenniscentrum ketenzorg, juni Eisen voor uitwisseling van de e-diabetes kernset in de diabeteszorg

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg HIS-KIS communicatie Datum: 25 februari 2014 Versie: 4.2 Referentie: Ontwerp Ketenzorg HIS-KIS Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de

Nadere informatie

Betere CVRM met ehealth digitale gegevensuitwisseling in de praktijk. 10 december 2013

Betere CVRM met ehealth digitale gegevensuitwisseling in de praktijk. 10 december 2013 Betere CVRM met ehealth digitale gegevensuitwisseling in de praktijk 10 december 2013 Doel workshop Wat zijn de mogelijkheden op het terrein van digitale gegevensuitwisseling? Wat betekent dit voor uw

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz

Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Wat is Nictiz? Welke eisen stelt geïntegreerde zorg aan ICT? Waar

Nadere informatie

Een handvat voor ICT keuzes in de ketenzorg.

Een handvat voor ICT keuzes in de ketenzorg. Een handvat voor ICT keuzes in de ketenzorg. KENNIS KETENZORG Datum ID nummer 15 juni 2010 KA10024 Auteur(s) Erik van Es (Nictiz) Voor welke ICT oplossing moeten we gaan? Aan die vraag gaat een veel belangrijkere

Nadere informatie

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Gerrit Open Podium XDS 11 december 2014 Jet van Mourik Juridisch adviseur & Compliance Officer Antonius Zorggroep Privacy in de Antonius Zorggroep,

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk. Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk. Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011 Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011 Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De zorgverlener is verplicht om een

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

Wie heeft toegang tot mijn gegevens? Informatie over de uitwisseling van uw (medische) gegevens via en internet.

Wie heeft toegang tot mijn gegevens? Informatie over de uitwisseling van uw (medische) gegevens via  en internet. Patiënteninformatie Wie heeft toegang tot mijn gegevens? Informatie over de uitwisseling van uw (medische) gegevens via e-mail en internet. rkz.nl Door de inzet van digitale middelen (internet en e-mail)

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

HANDVATTEN VOOR ICT KEUZES IN DE KETENZORG DOSSIER. Vier scenario s voor zorggroepen en gezondheidscentra

HANDVATTEN VOOR ICT KEUZES IN DE KETENZORG DOSSIER. Vier scenario s voor zorggroepen en gezondheidscentra DOSSIER Vier scenario s voor zorggroepen en gezondheidscentra HANDVATTEN VOOR KEUZES IN DE KETENZORG Bij keuzes ter ondersteuning van de ketenzorg in de eerste lijn spelen de huisartsen een dominante rol.

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Landelijke ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Yoe Kwa Werkconferentie Medicatie uitwisseling, 12 april 2012 Agenda Korte terugblik Aansluitingen op het LSP Doorstart LSP: organisatie en afspraken Functionaliteit Hoe nu verder?

Nadere informatie

ier Veiligheidseisen en datahygiëne Dossiers op orde en beschikbaar!

ier Veiligheidseisen en datahygiëne Dossiers op orde en beschikbaar! ier Veiligheidseisen en datahygiëne Dossiers op orde en beschikbaar! workshop EZD 9 april 2014 NHG Carinke Buiting Workshop in drie rondes focus 1 e ronde: Waar staan we? (14:30) focus 2 e ronde: Waar

Nadere informatie

Mijn MMC Portaal bestaat hoe nu verder? Thilo Mohns, kinderarts-neonatoloog Medisch Hoofd Zorg- en Informatietechnolgie MMC

Mijn MMC Portaal bestaat hoe nu verder? Thilo Mohns, kinderarts-neonatoloog Medisch Hoofd Zorg- en Informatietechnolgie MMC Mijn MMC Portaal bestaat hoe nu verder? Thilo Mohns, kinderarts-neonatoloog Medisch Hoofd Zorg- en Informatietechnolgie MMC 24.09.2015 Inhoud MijnMMC Implementatie Evaluatie portaal Nieuwe weg Achtergrond

Nadere informatie

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 De zorginstellingen, apothekers, huisartsen en huisartsenposten binnen

Nadere informatie

Maak kennis met het LSP - plenair

Maak kennis met het LSP - plenair Maak kennis met het LSP - plenair Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jeroen Renzema Huisarts 22 juni 2015 1 Opzet presentatie 1. Waarom elektronisch uitwisselen? 2. Zo gebruik je het LSP

Nadere informatie

Privacy Persoonsgegevens

Privacy Persoonsgegevens Privacy Persoonsgegevens Praktijk voor GCK maakt onderdeel uit van Gezondheidscentrum. Dit privacyreglement met betrekking tot persoonsgegevens geldt voor alle instanties binnen het centrum. Deze informatie

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos DEFINITIEF Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) www.rivm.nl Nictiz, het expertisecentrum voor

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk. Algemeen De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter

Nadere informatie

Programma e-lab. Informatie tbv ICT voor netwerk IZB. 20 april 2007 Chris Flim

Programma e-lab. Informatie tbv ICT voor netwerk IZB. 20 april 2007 Chris Flim Programma e-lab Informatie tbv ICT voor netwerk IZB 20 april 2007 Chris Flim Waarom programma e-lab? Verkennend onderzoek wijst uit: Sterke behoefte vanuit zorgsector Labuitslagen logisch onderdeel EPD

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD. 28 oktober 2009

Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD. 28 oktober 2009 Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD 28 oktober 2009 1 Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD 28 oktober 2009 Doelstelling landelijke infrastructuur en EPD Het doel van elektronische gegevensuitwisseling

Nadere informatie

De weg naar ketenzorg via het LSP

De weg naar ketenzorg via het LSP De weg naar ketenzorg via het LSP Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Harrie Geboers Programmamanager Informatie-uitwisseling Ketenzorg Wat is ketenzorg? Behandeling en begeleiding chronische

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Ideaalproces en verbeterruimte

Ideaalproces en verbeterruimte Ideaalproces en verbeterruimte 1. Arts schrijft een volledige verwijzing Ideaalproces De verwijzer selecteert de patiënt in het eigen informatiesysteem en start de verwijzing. De verwijzer vult (volgens

Nadere informatie

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 beheerder (functie/naam): Wieneke Groot, POH management bestemd voor: patiënten,

Nadere informatie

Feiten en Fabels over patiëntgegevens

Feiten en Fabels over patiëntgegevens 05-11-2012 en en s over patiëntgegevens Op maandag 5 november 2012 startte de landelijke campagne om Nederlanders te informeren over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens via de zogenaamde

Nadere informatie

Privacy in de zorg. Van wet naar praktijk, met de gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

Privacy in de zorg. Van wet naar praktijk, met de gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg Privacy in de zorg Van wet naar praktijk, met de gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg Presentatie over Gedragscode EGiZ Informatiedagen Zorgcommunicatie Wim Hodes 23 november 2012

Nadere informatie

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor

Nadere informatie

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN MEMO I-SOCIAAL DOMEIN Titel: Beveiligd uitwisselen van ongestructureerde gegevens met het aanvullend bericht voor gemeenten en aanbieders Datum: 15-11-2016 Versie: 1.0 Def Inleiding Gemeenten en aanbieders

Nadere informatie

Hoe sluit het eigen patiëntportaal aan op een landelijk basis-pgd? Zorg & ICT 5 april 2016

Hoe sluit het eigen patiëntportaal aan op een landelijk basis-pgd? Zorg & ICT 5 april 2016 Hoe sluit het eigen patiëntportaal aan op een landelijk basis-pgd? Zorg & ICT 5 april 2016 Wie ben ik? Maarten Wittop Koning Product Developer bij Meddex Positionering van het PGD +316 1009 4870 mwittopkoning@meddex.nl

Nadere informatie

Patiëntportalen en PGD s

Patiëntportalen en PGD s Patiëntportalen en PGD s Vincent van Pelt Congres Architectuur in de Zorg 18-06-2015 PGD architectuurmodellen (work in progress!) Aanleiding Afstemmen partijen - NPCF, Zelfzorg Ondersteund (ZO!), Nictiz

Nadere informatie

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD LSP en apotheken: uitdagingen en kansen Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD Doel van deze bijeenkomst Uitgangspunt: Elektronisch Medicatie Dossier binnen AORTA Open gedachtewisseling

Nadere informatie

Protocol Overdracht van medicatiegegevens

Protocol Overdracht van medicatiegegevens Protocol Overdracht van medicatiegegevens Voor een goede en veilige zorgverlening is het van belang dat iedere zorgverlener beschikt over een actueel medicatieoverzicht. Informatie met betrekking tot het

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Perinataal SchakelPunt

Perinataal SchakelPunt Perinataal SchakelPunt Versie: 0.3 Perinataal SchakelPunt Huidige situatie en achtergrond Bij de zorgverlening rond de zwangerschap zijn veel verschillende professionals betrokken en vindt er regelmatig

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Relax met. ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners. www.zorgmail.nl

Relax met. ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners. www.zorgmail.nl Relax met ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners www.zorgmail.nl INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 SECURE E-MAIL... 3 ZORGMAIL EDI... 4 INLOGGEN... 5 WEBSITE... 5 INLOGGEN... 5 ACTIVEREN... 6 SECURE

Nadere informatie

Verwijsoplossingen op juridische hoofdlijnen

Verwijsoplossingen op juridische hoofdlijnen Verwijsoplossingen op juridische hoofdlijnen Om tot een selectie relevante implicaties van wet- en regelgeving op de ICT architecturen te komen, is eerst een inventarisatie en overzicht gemaakt 1. Inventarisatie

Nadere informatie

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet Privacyreglement (20152016) Huisartsenpraktijk Rozet Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Huisartsenpraktijk Rozet hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Transparantie voor de patiënt Inzage, notificaties en patiëntprofielen

Transparantie voor de patiënt Inzage, notificaties en patiëntprofielen Inzage, notificaties en patiëntprofielen Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Wouter Tesink ICT Architect 14 juni 2013 Transparantie voor de patiënt in 6 stappen 1. Instellen van wat er

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET IT. Samenwerken rondom cliënt Bertus Buitenhuis

SAMENWERKEN MET IT. Samenwerken rondom cliënt  Bertus Buitenhuis SAMENWERKEN MET IT Samenwerken rondom cliënt www.samenwerken.it Bertus Buitenhuis bertus@samenwerken.it 06 36 43 23 63 VOORDELEN EDIFACT STEKKER ONS ücommunicatie op basis van de veilige netwerken die

Nadere informatie

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers Werkplan 2015 Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Marcel Settels Accountmanager leveranciers 13 november 2014 Werkplan 2015 Wie doen er mee? VZVZ Servicecentrum Beheerder zorginfrastructuur

Nadere informatie

Privacyreglement. Huisartenpraktijk MIR. Datum: J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem Tel:

Privacyreglement. Huisartenpraktijk MIR. Datum: J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem Tel: Privacyreglement Huisartenpraktijk MIR Datum: 11-04-2017 J. Abdulraheam Dordrechtweg 14 6843 DM Arnhem Tel: 026-3814465 www.huisartsenpraktijk-mir@praktijkinfo.nl Privacyreglement Uw persoonsgegevens en

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Inleiding Smartphones, slimme meters, thuisbankieren en online winkelen: het gebruik

Nadere informatie

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Tekst: Annemaret Bouwman Fotografie: Ingrid Alberti NPCF beschrijft visie op persoonlijk gezondheidsdossier Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Regelingen en voorzieningen CODE 9.1.6.511 Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! brochure bronnen www.vzvz.nl, oktober 2012 De invoering door de overheid van een landelijk

Nadere informatie

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding LSP Connect Viewer Gebruikershandleiding 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of

Nadere informatie

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS Inleiding Het Sint Franciscus Gasthuis wil een toonaangevend ziekenhuis zijn op het gebied van zorg waarbinnen kwaliteit van de zorg hoog in het vaandel staat.

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

Uw partner voor uitwisseling van medische data.

Uw partner voor uitwisseling van medische data. Uw partner voor uitwisseling van medische data. Wie is Meddex? Het ondersteunen van veilige uitwisseling van patiëntdata is het hart van onze dienstverlening. Meddex maakt patiëntdata leesbaar uit alle

Nadere informatie

Handleiding Zorgverlenersportaal

Handleiding Zorgverlenersportaal Handleiding Zorgverlenersportaal Franciscus Gasthuis & Vlietland 27-9-2016 Versie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 1.1. Algemeen pag. 3 1.2 Leeswijzer pag. 3 2. Het Zorgverlenersportaal in vogelvlucht

Nadere informatie

Een gebruiksvriendelijk Zorgplan vanuit het HIS Erica Bastiaanssen, maart 2016

Een gebruiksvriendelijk Zorgplan vanuit het HIS Erica Bastiaanssen, maart 2016 Een gebruiksvriendelijk Zorgplan vanuit het HIS Erica Bastiaanssen, maart 2016 Inleiding Vanuit persoonsgerichte zorg maken de huisarts, POH en de patiënt samen afspraken over de zorg, die aansluiten bij

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past?

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Een bijdrage van de werkgroep tooling, gebaseerd op de kennis, ervaring en feedback opgedaan tijdens de werkzaamheden van september 2013 t/m december 2014,

Nadere informatie

Digitale gegevensuitwisseling in de cardiometabole keten Handreiking voor implementatie

Digitale gegevensuitwisseling in de cardiometabole keten Handreiking voor implementatie Digitale gegevensuitwisseling in de cardiometabole keten Handreiking voor implementatie Deze handreiking is gebaseerd op de resultaten van een pilot die de Nederlandse Diabetes Federatie mede namens haar

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Aanleiding herziening Richtlijn 2008 en nadere toelichting 2014 Geen werkend EPD of landelijk schakelsysteem

Nadere informatie

HL7 themamiddag. Niet stilstaan maar doorgaan

HL7 themamiddag. Niet stilstaan maar doorgaan HL7 themamiddag medicatieveiligheid Niet stilstaan maar doorgaan Waarom deze middag? Medicatieveiligheid blijft domein met een enorme kans op winst door betere informatieuitwisseling. Veel ontwikkelingen

Nadere informatie

Opleverdocument KIS versie 3.2.0

Opleverdocument KIS versie 3.2.0 Opleverdocument KIS versie 3.2.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Algemeen: Voorbereiding extra beveiliging bij het inloggen... 2... 2 Algemeen: controlebeleid(/zorgmijders) toegevoegd aan Diabetes, Astma,

Nadere informatie

ROHA handleiding OZIS ketenzorgkoppeling

ROHA handleiding OZIS ketenzorgkoppeling ROHA handleiding OZIS ketenzorgkoppeling Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Wat is OZIS en hoe werkt het?... 3 1.1 Hoe werkt het bevragen van KIS naar HIS nu precies?... 3 1.2 Wat kan er

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Intermezzo. Ervaringen apotheker ouderenzorg Oplossingen labuitslagen apotheker

Intermezzo. Ervaringen apotheker ouderenzorg Oplossingen labuitslagen apotheker Intermezzo Ervaringen apotheker ouderenzorg Oplossingen labuitslagen apotheker 8 juni 2017 Situatie apotheker ouderenzorg Apotheker werkt als stadsapotheker én als instellingsapotheker in verpleeghuis.

Nadere informatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie 1 Sushma Gangaram Panday Regio Manager Bart Molenaar Product Manager Medicatiedomein 2 Agenda Over VZVZ Het LSP Beveiliging

Nadere informatie

Medisch dossier. 2.2.2 Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 20 2.2.3 Statisch medisch gedeelte 21 2.2.4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 21

Medisch dossier. 2.2.2 Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 20 2.2.3 Statisch medisch gedeelte 21 2.2.4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 21 19 Medisch dossier.1 Inleiding 0. Status 0..1 Coderingsrand 0.. Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 0..3 Statisch medisch gedeelte 1..4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 1.3 Dossiervorming 1.3.1

Nadere informatie

Afspraken met betrekking tot uw medische gegevens

Afspraken met betrekking tot uw medische gegevens Patiënteninformatie Afspraken met betrekking tot uw medische gegevens rkz.nl Voor een goede behandeling leggen behandelaars gegevens over u, als patiënt, vast in een dossier. U kunt daarbij denken aan

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming?

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming? Veilig uitwisselen van medische gegevens Hoe geeft u toestemming? Inleiding Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar in de spreekkamer van een vreemde arts, een onbekende

Nadere informatie

Discussiethema Huidige toepassingen

Discussiethema Huidige toepassingen Discussiethema Huidige toepassingen Bij dit onderdeel kunnen een aantal onderwerpen worden besproken over de werking van huidige toepassingen, onderdelen of processen: 1. Actualiteitscontrole - what's

Nadere informatie

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Uw medisch dossier Voor een goede medische behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier bijhoudt. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de

Nadere informatie

Artsen zien het gebruik van standaarden als belangrijkste oplossing voor het realiseren van een gedeeld beeld van de patiënt

Artsen zien het gebruik van standaarden als belangrijkste oplossing voor het realiseren van een gedeeld beeld van de patiënt Deze factsheet is een uitgave van Nictiz en het NIVEL. Het betreft een voorpublicatie van de ehealth-monitor 2017 die in november 2017 zal worden gepubliceerd. De gegevens mogen met bronvermelding worden

Nadere informatie

Privacy bij regionale uitwisseling van patiëntgegevens: Handreiking naar aanleiding van bevindingen van het CBP bij twee regionale situaties

Privacy bij regionale uitwisseling van patiëntgegevens: Handreiking naar aanleiding van bevindingen van het CBP bij twee regionale situaties Privacy bij regionale uitwisseling van patiëntgegevens: Handreiking naar aanleiding van bevindingen van het CBP bij twee regionale situaties September 2010 1 Inhoudsopgave: Vooraf 3 1 Inleiding 4 1.1.

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Aanbevelingen Wij doen de volgende aanbevelingen om het wetsvoorstel 33509 te repareren:

Aanbevelingen Wij doen de volgende aanbevelingen om het wetsvoorstel 33509 te repareren: Aantekeningen bij de brief van minister Schippers van 23 juni 2014 over 33509 In haar brief van 23 j.l. aangaande het wetsvoorstel cliëntenrechten bij de elektronische verwerking van gegevens, gaat de

Nadere informatie

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen Elektronische gegevensuitwisseling tussen AMC, VUmc, OLVG en Spaarne Gasthuis juni 2017 Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen U kunt elektronisch uw

Nadere informatie

Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk. Datum juni 2017 Calculus Software

Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk. Datum juni 2017 Calculus Software Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk Datum juni 2017 Auteur Calculus Software Ketenzorg Arnhem migratieplan augustus 2016 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 Overige

Nadere informatie

Diabetes Mellitus Zorgstandaarden

Diabetes Mellitus Zorgstandaarden Het duet internist-huisarts/poh Willy-Anne Nieuwlaat, endocrinoloog EZ Paul vd Broek, kaderhuisarts DM Diabetes Mellitus Zorgstandaarden 2003: NDF Zorgstandaard Diabetes Mellitus later NDF Zorgstandaard

Nadere informatie

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens!

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens! Het persoonlijk gezondheidsdossier Geef mij mijn medische gegevens! 2 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 3 Een persoonlijk gezondheidsdossier voor iedereen die dit wil Cijfers 68% Nederlanders

Nadere informatie

Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt. Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Onderwerpen

Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt. Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Onderwerpen Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Onderwerpen Een stukje geschiedenis Wat is het LSP en hoe werkt het? Patiënttoestemming Hoe

Nadere informatie

Uitwisseling van uw medische gegevens bij de behandeling van uw chronische ziekte

Uitwisseling van uw medische gegevens bij de behandeling van uw chronische ziekte Uitwisseling van uw medische gegevens bij de behandeling van uw chronische ziekte Alleen als u dat goed vindt Wat leest u in deze folder? U heeft een chronische ziekte. Daarvoor wordt u langere tijd behandeld.

Nadere informatie

Huisarts, ketenzorg en ICT. Jaco van Duivenboden Tjeerd van Althuis 2014, Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht

Huisarts, ketenzorg en ICT. Jaco van Duivenboden Tjeerd van Althuis 2014, Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht Huisarts, ketenzorg en ICT Jaco van Duivenboden Tjeerd van Althuis 2014, Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Managementsamenvatting: huisarts, ketenzorg en ICT...

Nadere informatie

ICT in de zorg. Over de impact van wet- en regelgeving

ICT in de zorg. Over de impact van wet- en regelgeving ICT in de zorg Over de impact van wet- en regelgeving Impact van weten regelgeving op ICT in de zorg Voldoen aan wet- en regelgeving is voor ICT-afdelingen in de zorgsector een steeds vaker terugkerend

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Informatiebeveiling Zie ook het Privacyregelement 1. Beroepsgeheim De huisartsen, psycholoog en POH s hebben als BIG

Nadere informatie

Zorgmail in PodoFile

Zorgmail in PodoFile Zorgmail in PodoFile Handleiding bij de extra module Zorgmail-aansluiting -kortweg aangeduid als extra module Zorgmail - (vanaf PodoFile versie 4.5.4) 1 INHOUD 2 Wat is Zorgmail?... 3 3 Wat heeft een pedicure

Nadere informatie

GERRIT podium De achtergronden bij & contouren van elab Helmond

GERRIT podium De achtergronden bij & contouren van elab Helmond GERRIT podium De achtergronden bij & contouren van elab Helmond Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jacco Aantjes Projectleider elab 8 juni 2017 Programma Wat vooraf ging aan.. Context;

Nadere informatie

Diabeteszorg en noodzaak van standaardisatie voor data uitwisseling. Henk Bilo Symposium Clinical data Ware House 11 december 2013

Diabeteszorg en noodzaak van standaardisatie voor data uitwisseling. Henk Bilo Symposium Clinical data Ware House 11 december 2013 Diabeteszorg en noodzaak van standaardisatie voor data uitwisseling Henk Bilo Symposium Clinical data Ware House 11 december 2013 Volgordelijkheid - 1 Vaststellen, welke gegevens essentieel zijn voor het

Nadere informatie

DATAMANAGEMENT. Succesvol uw koers bepalen met inzicht in uw data BETROUWBARE INFORMATIE IS STEEDS BELANGRIJKER SHL-GROEP DATAMANAGEMENT

DATAMANAGEMENT. Succesvol uw koers bepalen met inzicht in uw data BETROUWBARE INFORMATIE IS STEEDS BELANGRIJKER SHL-GROEP DATAMANAGEMENT Succesvol uw koers bepalen met inzicht in uw data U herkent het wellicht Zorgverzekeraars stellen uitgebreide voorwaarden aan de rapportages die u dient te leveren. Kostenbewust zorg verlenen is een must.

Nadere informatie

Rapport definitieve bevindingen

Rapport definitieve bevindingen Onderzoek naar de verwerking van medicatiegegevens door Ermel BV te Ermelo Z2013-129 Rapport definitieve bevindingen 12 november 2013 Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft in 2012-2013 onderzoek

Nadere informatie

Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding.

Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding. Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding. Datum 27 november 2012 Versie V1.0 Uitvoering Nictiz Regionaal Architectuur Platform (RAP) Nictiz www.nictiz.nl Documenthistorie

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Paul van der Boog, pjmvdboog@lumc.nl

Nadere informatie

a. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins; b. Doeleinden zijn:

a. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins; b. Doeleinden zijn: Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Medisch Centrum de Poort hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener

Nadere informatie

NAN 2006 Richtlijn 1 Behandelingsovereenkomst

NAN 2006 Richtlijn 1 Behandelingsovereenkomst NAN 2006 Richtlijn 1 Behandelingsovereenkomst Versie: 26 februari 2007 Auteur: KNMP/WINAp Leeswijzer richtlijn 1 Hoofdstuk 1 van de NAN 2006 gaat over de behandelingsovereenkomst conform de Wet op de geneeskundige

Nadere informatie

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK Aankondiging pilot programma Informatiestandaard Medicatieproces 1 Inleiding Binnen het programma Informatiestandaard Medicatieproces is in opdracht van het Informatieberaad en in samenwerking met verschillende

Nadere informatie

Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk. Datum oktober 2017 Calculus Software. Ketenzorg Arnhem migratieplan augustus 2016

Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk. Datum oktober 2017 Calculus Software. Ketenzorg Arnhem migratieplan augustus 2016 Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk Datum oktober 2017 Auteur Calculus Software Ketenzorg Arnhem migratieplan augustus 2016 Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Overige

Nadere informatie

Handleiding VIPLive - Ketenzorg. Ketenpartners: Diëtist & podotherapeut. Datum augustus 2017 Calculus Software

Handleiding VIPLive - Ketenzorg. Ketenpartners: Diëtist & podotherapeut. Datum augustus 2017 Calculus Software Handleiding VIPLive - Ketenzorg Ketenpartners: Diëtist & podotherapeut Datum augustus 2017 Auteur Calculus Software Ketenzorg Arnhem migratieplan augustus 2016 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn Counseling voor Screening op Downsyndroom en het SEO

Gegevensrichtlijn Counseling voor Screening op Downsyndroom en het SEO DEFINITIEF Gegevensrichtlijn Counseling voor Screening op Downsyndroom en het SEO Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Versie 2.1 Datum 22 september 2016 PAGINA 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie