Proces conversie i.v.m. de verkorting van de doorlooptijd van DBC s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proces conversie i.v.m. de verkorting van de doorlooptijd van DBC s"

Transcriptie

1 Raad van Bestuur Ziekenhuis Sparrenheuvel 16 Postbus AM ZEIST Telefoon (030) Telefax (030) Contactpersoon drs. J.M. Pino Doorkiesnummer Ons kenmerk B jpin1 Uw kenmerk Datum 23 maart 2015 Onderwerp Proces conversie i.v.m. de verkorting van de doorlooptijd van DBC s Geachte Raad van Bestuur, Nu we aan de vooravond staan van het verwerken van de conversie in verband met de verkorting van de doorlooptijd van DBC s per 1 januari 2015, informeren wij u hierbij graag namens de gezamenlijke zorgverzekeraars over de procesgang rondom deze conversie. Terugblik Vanaf mei 2014 is tussen zorgaanbieders, verenigd in de NVZ en NFU, en zorgverzekeraars, verenigd in ZN, gesproken over het verwerken van de effecten die optreden doordat de maximale doorlooptijd van DBC s verkort wordt van 365 naar 120 dagen. Omdat dit een systeemwijziging betreft, hebben partijen de intentie om de conversie voor alle partijen neutraal en per zorgaanbieder specifiek uit te voeren. In een Bestuurlijk Overleg op 24 februari 2015 is tussen VWS, NVZ, NFU en ZN overeenstemming bereikt over de randvoorwaarden en de kaders om dit proces uit te voeren. Voor de volledigheid treft u bijlage 4 de gemaakte samenwerkingsafspraken aan. De ZN werkgroep conversie De conversie op de kostprijzen en volumina van zorgproducten in de productstructuur 2014 naar prijzen en volumina in de productstructuur 2015 en de berekening van de schadelastdip is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. Deze wordt geacht gebruik te maken van de geauditeerde conversietools die daarvoor in de markt beschikbaar zijn. Zorgaanbieders zijn

2 vrij om te kiezen of zij daarbij de conversie zelf uitvoeren of door de softwareleverancier laten uitvoeren. De resultaten van de instellingspecifieke conversie dienen verwerkt te worden in een bevindingenrapport. Het format voor dit rapport vindt u in bijlage 3. Dit bevindingenrapport wordt beoordeeld door een landelijke werkgroep die vanuit de zorgverzekeraars is ingesteld. Vertegenwoordigers van alle zorgverzekeraars nemen deel aan deze ZN werkgroep conversie. De werkgroep beoordeelt de resultaten van alle technische conversies op uniforme wijze. Procesbeschrijving Wij informeren u graag over de aanpak die de ZN werkgroep conversie voor dit traject hanteert en die aansluit bij de samenwerkingsafspraken die gemaakt zijn met de NVZ en NFU. Voor de complete uitleg verwijzen wij u naar het document Gezamenlijk plan van aanpak (bijlage 2), behorende bij het document de Gezamenlijke afspraken rond conversie (bijlage 4)). De samenwerkingsafspraak betreft een opt-in regeling. Deelname aan de afspraken wordt door het ziekenhuis bevestigd door ondertekening en retourzending van de bijgevoegde bestuursverklaring (bijlage 1). Alleen dan kan een ziekenhuis zich beroepen op de gemaakte samenwerkingsafspraken. Voor beoordeling door de werkgroep conversie ZN geldt een aantal randvoorwaarden: - Er wordt gewerkt conform een vastgestelde methodiek; - Er wordt gewerkt via vaste formats; - De werkwijze van de converter is geaudit; - Een ontvangen Bestuursverklaring, getekend door de Raad van Bestuur van de instelling, waarin de instelling aangeeft gebruikt te willen maken van de samenwerkingsafspraken en zich te committeren aan de uitkomsten die volgen uit de conversie wanneer deze is uitgevoerd conform de eerder genoemde gezamenlijke afspraken. Het bevindingenrapport (bijlage 3), dat volgt uit de uitgevoerde conversie en de bestuursverklaring, moet worden ingediend bij de ZN werkgroep conversie via het adres Dit rapport wordt volgens de first in first outsystematiek behandeld door de ZN werkgroep conversie en zo nodig besproken met de zorgaanbieder. Resterende issues worden zo nodig voorgelegd aan de landelijke expertgroep (VWS, NVZ, NFU en ZN) die is ingesteld. De werkzaamheden van de ZN werkgroep conversie eindigen na de accordering van het bevindingenrapport. Daarna start het bilaterale onderdeel van de conversie. Bilateraal onderdeel conversie Na accordering van het bevindingenrapport kunnen de eindproducten van de conversie worden afgerond. Deze eindproducten bestaan uit twee geconverteerde prijslijsten per verzekeraar: één met en één zonder schadelastdip en daarbij de schadelastdip per verzekeraar uitgedrukt in een bedrag en als percentages van de totaalbedragen. Voor de laatste stap, de vertaling in een prijslijst per verzekeraar komt op korte een protocol beschikbaar waarin de hoofdlijnen van de omzetting in worden beschreven. 2

3 Samen aan de slag Door het sturen van de ondertekende bestuursverklaring stelt u de werkgroep conversie ZN op de hoogte van het feit dat u zich conformeert aan het bovengenoemde traject, de in deze brief beschreven werkafspraken én de uitkomsten van de conversie. Graag ontvangen wij ook van u de naam van de converter die u heeft gehanteerd in bij dit proces. Wij verzoeken u de ingevulde en ondertekende bestuursverklaring in te scannen en te mailen naar en zien deze graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Met de gemaakte afspraken hopen wij dat het traject voor het uitvoeren van de conversie op korte termijn gestart kan worden en leidt tot de prijslijsten voor Met vriendelijke groet, Met vriendelijke groet, Zorgverzekeraars Nederland dr. P.F. Hasekamp algemeen directeur Bijlagen: 1. Bestuursverklaring 2. Gezamenlijk plan van aanpak (versie1.4) 3. Format voor het rapport van bevindingen 4. Samenwerkingsafspraken conversie versie d.d ) De bijlagen zijn tevens digitaal te downloaden via de website van NVZ en NFU 3

4 Bijlage 1 Bestuursverklaring Bestuursverklaring Deelname samenwerkingsafspraken NVZ-NFU-ZN Conversie verkorting doorlooptijd zorgproducten MSZ Zorgaanbieder : Correspondentieadres : Postcode en plaats : AGB-code : Vertegenwoordigd door : Maakt gebruik van de volgende converter : doet een beroep op de samenwerkingsafspraken gemaakt tussen partijen NVZ-NFU-ZN rond de instellingspecifieke conversie van 365 dagen naar 120 dagen dd en committeert zich daarmee aan de inhoud van deze afspraken, de daaruit voortvloeiende werkafspraken en de uitkomsten van het conversieproces. De betreffende samenwerkingsafspraken zijn bij deze verklaring toegezonden, evenals de werkafspraken en het format van het bevindingenrapport. Aldus getekend te dd: De ondertekende bestuursverklaring kunt u digitaal sturen naar De bijgevoegde documenten zijn tevens te downloaden via de site van NVZ en NFU 4

5 Bijlage 2 Gezamenlijk plan van aanpak beoordeling conversie ivm verkorting maximale doorlooptijd van DBC s Versienummer : 1.4 definitief Datum : 9 maart 2015 Auteurs : ZN werkgroep conversie Betrokken partijen : NFU, NVZ, ZN, ZKN, Achmea, VGZ, CZ, Menzis, MultiZorg, DSW, Performation, Casemix, Valuecare, Logex, DBC-Onderhoud, VECOZO, en verschillende individuele zorgaanbieders 1

6 Inhoudsopgave: 1 Aanleiding: Procedure... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 Werkstructuur Randvoorwaarden en doel werkgroep Proces instelling-specifieke controle conversie DBC s Inzending Individuele controle Collectieve beoordeling Beoordelingsrapportage Bespreken beoordeling Aanpassingen Accorderen aanpassingen Versturen zorgverzekeraar specifieke documentatie Verwerken geaccordeerde conversie Streeftijden mbt afwikkeling conversiebeoordeling... 5 BIJLAGE 1: Procesdiagram... 6 BIJLAGE 2: Aan te leveren documentatie

7 1 Aanleiding: De Minister van VWS heeft besloten om de maximale doorlooptijd van DBC-zorgproducten met een startdatum van 1 januari 2015 of later te verkorten van 365 dagen naar 120 dagen. Als gevolg van deze verkorting treden er veranderingen op in de prijzen en de volumina van DBC-zorgproducten waarover zorgaanbieders en zorgverzekeraars jaarlijks onderhandelen. Om het traject van uitvoering van alle conversies haalbaar te maken is er een landelijke werkgroep vanuit de Zorgverzekeraars ingesteld, die volgens een gezamenlijk plan van aanpak de resultaten van alle technische conversies op een uniforme wijze beoordeelt. Dit volgens de wijze van representatie. 2 Werkstructuur De beoordeling van de instelling specifieke conversie zal uitgevoerd worden binnen één werkgroep waarin alle verzekeraars gemandateerd vertegenwoordigd zijn. De werkgroep is verantwoordelijk voor de beoordeling van de conversie per instelling op basis van de aanlevering van een rapportage van de zorgaanbieder en diens converter met de resultaten, openstaande issues en een instelling specifieke invulling van issues. Dit in een vast format. Issues die niet uitgewerkt kunnen worden, worden ter advisering voorgelegd aan de gemeenschappelijke landelijke expertgroep (NVZ, NFU, ZKN, ZN vormen dit expertteam). Wanneer de conversie door de representanten van de verzekeraars (Werkgroep) en de instelling geaccordeerd is, zal de converter samen met de instelling de resultaten richting de individuele verzekeraars verstrekken. Hierbij wordt een verklaring vanuit de Raad van Bestuur van de instelling gevoegd waarin staat dat de geaccordeerde versie van de conversie is gebruikt. 3 Randvoorwaarden en doel werkgroep De werkgroep is verantwoordelijk voor de beoordeling namens de verzekeraars van de conversie per instelling. Het doel van de werkgroep is het bespreken van de issuelijst n.a.v. de conversie en het accorderen van de methodiek en het proces namens de zorgverzekeraars. De verantwoordelijkheid van de instelling en diens converter is het juist aanleveren van de vereiste rapportage van de conversie. De randvoorwaarden om de conversie te beoordelen zijn: - Er wordt gewerkt conform een vooraf vastgestelde methodiek - Er wordt gewerkt via vaste formats - De werkwijze die leidt tot het conversieresultaat is geaudit 4 Proces instelling-specifieke controle conversie DBC s 4.1 Inzending De conversie wordt per instelling uitgevoerd tussen de converter en de instelling. De zorgaanbieder en converter sturen gezamenlijk de vereiste stukken naar de werkgroep. Deze zijn opgesomd in bijlage Individuele controle De beoordelaar voor de desbetreffende zorgaanbieder ontvangt het door de zorgaanbieder en diens converter opgestelde bevindingenrapport. De proceselementen, de conversieresultaten en de aangetroffen issues zijn hierin verwerkt. 3

8 4.3 Collectieve beoordeling De beoordelaars delen opvallende en/of niet eerder benoemde punten van de specifieke conversie in de werkgroep. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een standaard format in de vorm van de issuelijst. Issues waar de werkgroep geen beoordeling over kan maken, worden richting de landelijke expertgroep gestuurd. 4.4 Beoordelingsrapportage Het product van de collectieve beoordeling is een kort beoordelingsrapport in een vast format. - Als de werkgroep de conversie heeft geaccordeerd, is het beoordelingsrapport ter goedkeuring ondertekend door beoordelaar, zorgaanbieder en diens converter. - Als de werkgroep de conversie niet goedkeurt, wordt dit teruggegeven aan de instelling en diens converter. - Issues die niet uitgewerkt kunnen worden, worden voor advies neergelegd bij de landelijke expertgroep. 4.5 Bespreken beoordeling 1. De werkgroep neemt per contact op met de instelling over vragen omtrent de beoordeling. 2. Alleen indien nodig wordt een bijeenkomst met de desbetreffende instelling gepland ter bespreking van issues. 3. Het resultaat van bovenstaande twee onderdelen wordt toegevoegd aan een besluitenlijst, zodat dit gebruikt kan worden bij andere conversies. 4. Issues die niet instelling-specifiek blijken te zijn, worden ter bespreking aangeboden aan de landelijke expertgroep. 4.6 Aanpassingen De benodigde veranderingen uit het bevindingenrapport worden door de zorgaanbieder en diens converter aangepast en het herziene bevindingenrapport wordt naar de werkgroep gestuurd voor herbeoordeling. 4.7 Accorderen aanpassingen De werkgroep accordeert al dan niet de aanpassingen en communiceert dit richting de zorgaanbieder en diens converter. 4.8 Versturen zorgverzekeraar specifieke documentatie De conversie wordt door de converter/zorgaanbieder definitief gemaakt. De instelling verstuurt én een geconverteerde prijslijst én een geconverteerde prijslijst zonder schadelastdip naar de individuele verzekeraars. Daarbij wordt het percentage en de geldswaarde van de schadelastdip separaat aangegeven voor de betreffende verzekeraar. Ten behoeve van deze laatste stap in de conversie wordt het protocol conversie prijslijst per verzekeraar gehanteerd 4.9 Verwerken geaccordeerde conversie De individuele zorgaanbieder biedt na afronding van de conversie de resultaten van de conversie, als geconverteerde offerte aan de verzekeraars aan. Dit bij voorkeur via Vecozo in het meest recente Vecozo-sjabloon, tenzij anders met de verzekeraar is overeengekomen. 4

9 5 Streeftijden m.b.t. afwikkeling conversiebeoordeling De zorgaanbieder stuurt de vereiste documentatie conform bijlage 2 naar De werkgroep die de beoordeling uitvoert, stuurt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de documentatie een reactie middels het beoordelingsrapport naar de instelling. De door de werkgroep naar de zorgaanbieder gesignaleerde issues worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken, opgelost en voor nieuwe beoordeling aangeboden aan de werkgroep. De wijze waarop de issues zijn opgelost wordt vermeld in het bevindingenrapport. Issues die niet tussen werkgroep en instelling kunnen worden opgelost worden door de werkgroep ter beoordeling voorgelegd aan de landelijke Expertgroep, die binnen twee weken een oplossingsrichting geeft om het issue weg te nemen. 5

10 BIJLAGE 1: Procesdiagram 6

11 BIJLAGE 2: Aan te leveren documentatie Voor de beoordeling van de conversieresultaten worden door de zorgaanbieder de volgende documenten aangeleverd: 1. Bestuursverklaring aan de werkgroep conversie ZN 2. Ingevuld Bevindingenrapport (zie bijlage 4) aan de werkgroep conversie ZN 3. Conversietabel, waarin de procentuele verandering per zorgproduct van de instelling beschreven is. Het bevindingenrapport is de bron voor de beoordeling van de conversieresultaten door de werkgroep die door verzekeraars. Hierin zijn de volgende onderdelen aan de orde: 1. Proces is de conversie uitgevoerd volgens de procesafspraken uit de samenwerking 2. Resultaat wat zijn de resultaten van de conversie volgens opgave van de zorgaanbieder 3. Issues welke openstaande issues vragen om besluitvorming tussen zorgaanbieder en verzekeraars 4. Besluit het finale besluit na beoordeling en afronding van de voorgaande punten. Na ondertekening en vaststelling van deze rapportage wordt aan de hand van het protocol conversie prijslijst per verzekeraar door de zorgaanbieder de prijslijst per verzekeraar aangeleverd. 7

12 Bijlage 4 Gezamenlijke afspraken rond conversie i.v.m. verkorting maximale doorlooptijd zorgproducten MSZ Versie : 1.8 Def Datum : 24 februari 2015 Auteur : ZN Betrokken partijen : NFU, NVZ, ZN

13 Samenwerkingsafspraken: Vanaf mei 2014 wordt door zorgaanbieders, verenigd in de NVZ en NFU, met de zorgverzekeraars, verenigd in ZN, gesproken over het verwerken van de effecten die optreden doordat de maximale doorlooptijd van DOT s verkort wordt van 365 naar 120 dagen. Omdat het een systeemwijziging is, hebben partijen de intentie om dit voor alle partijen neutraal en per zorgaanbieder specifiek uit te voeren. Overwegende dat: de verkorting van de maximale doorlooptijd van zorgproducten per januari 2015 éénmalig leidt tot een verlaging van de te contracteren schadelast in het overgangsjaar 2015; een maatschappelijk ongewenste situatie kan ontstaan wanneer partijen de uit de conversie voortvloeiende risico s financieel afdekken en daarmee de zorgkosten laten stijgen; als gevolg van de verkorting van de maximale doorlooptijd de omzet van de zorgaanbieder over het jaar in principe niet zou mogen wijzigen; een generieke toepassing van een standaard kortingspercentage de individuele zorgaanbieder onevenredig kan raken; de verkorting van de maximale doorlooptijd niet leidt tot herdefiniëring van zorg, maar een herverdeling van zorgactiviteiten binnen zorgproducten is. Daarmee veranderen de profielen van de declarabele zorgproducten en ontstaat dientengevolge een veranderde geldstroom voor 2015; in de gegeven omstandigheden een conversie niet zonder risico s kan worden uitgevoerd; delen partijen de opvatting dat met een voor zorgaanbieder specifieke conversie de risico s eerlijker en evenwichtiger worden verdeeld en hebben zij de volgende afspraken gemaakt teneinde het proces van conversie te faciliteren: 1. Zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om een conversieproces te doorlopen, waarbij verzekeraars in gezamenlijkheid de openstaande issues oplossen alvorens tot een afronding te komen van de specifieke conversie per zorgaanbieder/verzekeraars combinatie. Partijen spannen zich maximaal in om te bewerkstelligen dat zoveel mogelijk zorgaanbieders en zorgverzekeraars deelnemen aan deze afspraak. 2. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hanteren als principe bij de afspraken die gemaakt worden, dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars die deelnemen aan deze landelijke afspraak door middel van onderlinge transparantie voor- en nadelen die zouden kunnen ontstaan door de verkorting van de maximale doorlooptijd van DBC-zorgproducten voor één of meer partijen wegnemen. Indien een zorgaanbieder of zorgverzekeraar niet deelneemt aan deze afspraak dan is geen enkele partij jegens die zorgaanbieder of zorgverzekeraar gehouden aan deze afspraken; 3. Indien een zorgaanbieder vooraf kenbaar maakt geen gebruik te willen maken van de gemeenschappelijke afspraken, kan geen gezamenlijk traject tussen zorgaanbieders en verzekeraars worden gevolgd en zijn geen gemeenschappelijke afspraken mogelijk. 4. De conversie wordt uitgevoerd op lokaal niveau met gebruikmaking van de door partijen vastgestelde conversietools (zie bijlage). Met deze converters is een traject van auditering en vergelijking doorlopen in samenspraak met de vertegenwoordigingen van zorgaanbieders en zorgverzekeraars, waarbij partijen ze voldoende betrouwbaar vinden om binnen de gegeven beperkingen de conversies te kunnen uitvoeren. a. De zorgaanbieder maakt bij voorkeur gebruik van de converter welke reeds in het verleden is betrokken bij vraagstukken van kostprijs en verkoopinformatie. Het is de Pagina 2

14 zorgaanbieder toegestaan van meerdere converters gebruik te maken, mits de resultaten met de verzekeraars in openheid worden gedeeld en deel uitmaken van het issuerapport. b. Alvorens de conversie definitief per zorgaanbieder-verzekeraarcombinatie volgens de overeengekomen systematiek wordt afgerond, stelt de converter in samenwerking met de zorgaanbieder een rapport van bevindingen /issuerapport op volgens vastgelegd format, dat ter beoordeling wordt voorgelegd aan de representanten van de zorgverzekeraars. Na beoordeling en zo nodig nadere afspraken over de issues wordt het rapport gefinaliseerd en door partijen ondertekend, waarna de conversie kan worden afgerond met een definitief geconverteerde prijs en volumelijst, waarna de declaraties kunnen worden gestart. 5. Partijen erkennen dat 2015 een bijzondere afspraak tot gevolg heeft die niet leidt tot een structureel effect op de zorginkoop voor 2016 en verdere jaren. De eenmalige verlaging van de schadelast wordt per zorgaanbieder-zorgverzekeraar combinatie geoormerkt opgenomen in het contract voor het schadejaar Zorgaanbieders leveren na conversie zowel een offerte waarin de eenmalige verlaging van de schadelast is verwerkt, alsook een offerte in de productstructuur 2015 zonder deze eenmalige verlaging. Dit laat onverlet dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars voor 2016 volledig vrij zijn te onderhandelen over prijzen, volumina, kwaliteit en andere parameters. 6. Het resultaat van de conversie wordt door zorgaanbieder en zorgverzekeraar erkend als bindend, indien zorgaanbieders overeenstemming met zorgverzekeraars hebben bereikt voor 2015 op basis van de productstructuur 2014 (conform DBC-onderhoud release RZ14c) én de gemeenschappelijke afspraken rond de conversie hebben onderschreven. Eventuele systematische onvolkomenheden in de technische conversie worden landelijk in de Expertgroep (zie punt 10) besproken. 7. Zorgverzekeraars respecteren dat de zorgactiviteiten data, die zorgaanbieders gebruiken bij hun simulaties, interne bedrijfsgegevens zijn die niet ter beschikking gesteld worden aan zorgverzekeraars. Zorgaanbieders stellen zonder enig voorbehoud de benodigde data aan de converter ter beschikking teneinde een acceptabele conversie te kunnen opstellen. 8. Partijen verzamelen de som van de eenmalige verlaging van de schadelast en treden hierover gezamenlijk met de Minister van VWS in overleg. Doel van dit overleg is om de Minister inzicht te geven in proces en resultaten van de conversie, de Minister te bewegen de gerealiseerde som te erkennen en daarbij te komen tot een aanpassing van aanvankelijke raming van het conversie-effect door VWS naar het niveau van de realisatie van dit effect, zodat bij de handhaving van het MBI kader kan worden gecorrigeerd voor het eventuele verschil tussen raming en realisatie. Dit conform het uitgangspunt dat het een systeemaanpassing betreft waaruit noch zorgaanbieders, noch verzekeraars profijt wensen te behalen dan wel onevenredig nadeel te ondervinden. Verder heeft ZN aangegeven dat zorgverzekeraars geen mogelijkheden zien voor nacalculatie op microniveau, omdat er op de individuele afspraken geen ex post conversie zal worden uitgevoerd. Wel gaan partijen de daadwerkelijk gerealiseerde effecten van de doorlooptijdverkorting in de loop van het jaar monitoren, teneinde vast te stellen of de analyses die nu met de conversietools zijn gemaakt aansluiten bij de realisatie. In de loop van dit jaar en ook na afloop daarvan kan dan worden beoordeeld of de analyses adequaat waren of dat aanpassingen noodzakelijk zijn. NVZ, NFU en ZN hebben hierbij uitgesproken dat het niet de bedoeling is dat zorgaanbieders of verzekeraars voor- of nadeel ondervinden van de conversie. Blijkt dat toch (in betekenende mate) het geval te zijn dan zullen de drie partijen met elkaar in overleg treden om adequate maatregelen te nemen. 9. Als gevolg van de doorlooptijdverkorting heeft de vaststelling van de prijslijsten 2015 in de productstructuur 2015 vertraging opgelopen. De aanvankelijke streefdatum van 1 februari 2015 is niet gehaald. Aangezien zorgaanbieders reeds geleverde zorg, waarvan het Pagina 3

15 zorgproduct in 2015 is geopend, pas kunnen declareren op het moment dat de prijslijst 2015 definitief is vastgesteld in de productstructuur 2015, dreigt er voor zorgaanbieders een liquiditeitsprobleem te ontstaan. Tegen die achtergrond hebben individuele zorgverzekeraars aangegeven dat ze bereid zijn individuele ziekenhuizen een tijdelijke extra werkkapitaalfinanciering te verstrekken voor reeds geleverde zorg die vanwege de lopende conversie nog niet gefactureerd kan worden. Uitgangspunt van de werkkapitaalfinanciering is dat het gaat om een tijdelijke regeling waarvan noch zorgverzekeraars noch ziekenhuizen voor- of nadeel ondervinden. Deze werkkapitaalfinanciering wordt per zorgaanbieder en individuele verzekeraar conform eigen regeling/beleid overeengekomen en sluit zo goed mogelijk aan bij de afspraken die zorgverzekeraars individueel met zorgaanbieders hebben gemaakt over het financieren van het Onderhanden Werk (OHW) in combinatie met de nog te factureren productie (NTF). 1 Zorgverzekeraars en zorgaanbieders gaan hierover zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg, ingeval de zorgaanbieder van de in dit document gemaakte gemeenschappelijke afspraken gebruik gaat maken. 10. Om deze aanpak projectmatig te laten verlopen zullen de NVZ, NFU en ZN onder voorzitterschap van VWS binnen circa 1 maand een expertgroep beleggen die wordt bemenst door minimaal 2 vertegenwoordigers per koepel. Aldus bestuurlijk door NVZ, NFU en ZN vastgesteld tijdens het bestuurlijk overleg van 24 februari Voor de waardering van het OHW en NTF wordt bij voorkeur aangesloten bij de methodiek van de OHW-grouper. Uiteindelijke methode wordt vastgesteld per individuele verzekeraar. Pagina 4

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur Aan Van Auteur Doorkiesnummer Ons kenmerk Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland Lindy Hilgerdenaar, Jeroen Bankers Bl-15-9427 Notitie Datum 12-08-2015 Onderwerp Toelichting

Nadere informatie

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Verslag Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011 Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Opening Voorzitter de heer Noorlag van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opent de vergadering

Nadere informatie

Aan de directies/raden van bestuur van de instellingen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Geachte heer, mevrouw,

Aan de directies/raden van bestuur van de instellingen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Geachte heer, mevrouw, Aan de directies/raden van bestuur van de instellingen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Behandeld door Lilianne van der Velde T 030 273 96 80 ljk.vander.velde@nvzziekenhuizen.nl

Nadere informatie

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels:

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels: Aan de besturen van - Gebudgetteerde GGZ-instellingen - GGZ Nederland - ZN - NVZ - NFU Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c Aan de Raad van Bestuur en collectieven van medisch specialisten van Algemene ziekenhuizen (010) Categorale ziekenhuizen (011) Academische ziekenhuizen (020) Revalidatie-instellingen (100) Dialysecentra

Nadere informatie

Is het Addendum leidend voor de controles of het farmacotherapeutisch kompas?

Is het Addendum leidend voor de controles of het farmacotherapeutisch kompas? Vraag en Antwoord, naar aanleiding van addendum bij Controleplan, versie 5 augustus 2014 (Hier staan alleen vragen die betrekking hebben op alle instellingen. Te specifieke of juist niet specifieke vragen

Nadere informatie

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 De vragenlijst start met algemene vragen rondom de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in 2014. De vragen over de zorgcontractering 2015 vindt

Nadere informatie

LOGEX DOT B-Segment analyse honorariumtarieven 2013

LOGEX DOT B-Segment analyse honorariumtarieven 2013 Informatiedocument: LOGEX DOT B-Segment analyse honorariumtarieven 2013 Voor Medisch specialisten / Ziekenhuizen Op dit document zijn de Algemene Voorwaarden van LOGEX, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Brief aanbieders WMO en Jeugd inzake financiële verantwoording Geachte heer, mevrouw,

Brief aanbieders WMO en Jeugd inzake financiële verantwoording Geachte heer, mevrouw, Dienst Sociaal Domein Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 www.almere.nl Brief aanbieders WMO en Jeugd inzake financiële verantwoording 2016

Nadere informatie

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert.

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert. Reglement adviescommissie add-on Geneesmiddelen Versie 1.0: 20 november 2014 1. Inleiding De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ),

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer Kenmerk KBRE/mpan/GGZ 030 296 81 11 CI/10/43c 10D0047456

Behandeld door Telefoonnummer Kenmerk KBRE/mpan/GGZ 030 296 81 11 CI/10/43c 10D0047456 Aan de besturen van: - gebudgetteerde GGZ Zvw zorgaanbieders (450) - alle zorgverzekeraars - Zorgverzekeraars Nederland (ZN) - GGZ Nederland - MeerGGZ - Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) Newtonlaan

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Zorgcontractering bedreigt financiële continuïteit

Zorgcontractering bedreigt financiële continuïteit Financiële discontinuïteit en private financiering Zorgcontractering bedreigt financiële continuïteit Bij de zorgcontractering doet zich het belangrijke probleem voor dat ziekenhuizen en verzekeraars eind

Nadere informatie

Verkorting doorlooptijd: omgaan met effecten. Implementatiecongres DBC-pakket september 2014 Yolande Waterreus, Marco Lommers en Jaap Stam

Verkorting doorlooptijd: omgaan met effecten. Implementatiecongres DBC-pakket september 2014 Yolande Waterreus, Marco Lommers en Jaap Stam Verkorting doorlooptijd: omgaan met effecten Implementatiecongres DBC-pakket 4 september 2014 Yolande Waterreus, Marco Lommers en Jaap Stam Programma 2 Welkom Verkorting doorlooptijd (VDLT): achtergrondinformatie

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U201500593 Lbr. 15/044

ons kenmerk ECSD/U201500593 Lbr. 15/044 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Inkoop ADHD ziekenhuiszorg voor de Jeugd in 2015 uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201500593 Lbr. 15/044 bijlage(n)

Nadere informatie

Workshop HEAD congres 2014

Workshop HEAD congres 2014 InsideZorg Workshop HEAD congres 2014 Mirjam Scholtens, Harko Bols Kennismaking Doelstelling workshop Aanleiding onderzoek Situatieschets Werkkapitaal (begripsbepaling) Positie en knelpunten verschillende

Nadere informatie

Team Zorginkoop (071) Zorgkantoor

Team Zorginkoop (071) Zorgkantoor Zuid-Holland Noord Amstelland en de Meerlanden Postbus 400 2300 AK Leiden Tel. 071-5 825 911 www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl Datum Ons kenmerk Uw kenmerk 7 juli 2015 20150629 MV - Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten

DOT honorariumcomponent medisch specialisten DOT honorariumcomponent medisch specialisten Presentatie 1 ste klankbordgroep Datum 19-01-2011 Agenda Welkom Presentatie Proces Inhoud Consultatievragen & vervolg Mogelijkheid voor reacties op presentatie

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk J.J. Janse/asat /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk J.J. Janse/asat / Het bestuur van Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres J.J. Janse/asat 088 770

Nadere informatie

Handleiding RZ15b. Versie 20141113

Handleiding RZ15b. Versie 20141113 Handleiding RZ15b Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitlevering RZ15b... 4 3 Inhoud release... 5 3.1 Soorten wijzigingen... 5 3.2 Informatieproducten RZ15a gelden

Nadere informatie

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen d.d. 12 maart jl. gesteld door de commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg BELEIDSREGEL Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, sub b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

SGE70\'DHEID ^ SEP.20B SCANPLAZA

SGE70\'DHEID ^ SEP.20B SCANPLAZA Nederlandse Zorgautoriteit Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mevrouw drs. E.L Schippers Postbus 20350 W 0 L K SGE70\'DHEID ^ SEP.20B Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Nacalculatie in de curatieve GGZ

Verantwoordingsdocument Nacalculatie in de curatieve GGZ Verantwoordingsdocument Nacalculatie in de curatieve GGZ Opzet voor 2013 november 2012 2 Inhoud 1. Nacalculatie in de cggz 4 Inleiding 4 2. Nacalculatie op de geopende DBC s 2013 5 2.1 Nacalculatie op

Nadere informatie

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J.

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J. Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Grave Gemeente Grave Stichting Centrum Management Grave Ondergetekenden, de gemeente Grave, in deze vertegenwoordigd door de heer A.M.H. Roolvink, burgemeester

Nadere informatie

Kosten patiëntenzorg VUmc: veelgestelde vragen Inhoud

Kosten patiëntenzorg VUmc: veelgestelde vragen Inhoud Kosten patiëntenzorg VUmc: veelgestelde vragen Inhoud Hoofdstuk 1. Zorgverzekering en vergoeding van zorgkosten... 1 Hoofdstuk 2. Factuur... 4 Hoofdstuk 3. Betaling en saldo... 8 Hoofdstuk 4. Bezwaar...

Nadere informatie

Versie 1.0 REGLEMENT PLUS AUDIT FYSIOTHERAPIE 2014

Versie 1.0 REGLEMENT PLUS AUDIT FYSIOTHERAPIE 2014 REGLEMENT PLUS AUDIT FYSIOTHERAPIE 2014 Reglement Plus audit fysiotherapie 2014 Inleiding Dit auditreglement is bedoeld om een volledig en uniform overzicht te geven van de verschillende criteria en procedures

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 239 Ontvangen ter Griffie op 2 oktober 2012. Het besluit tot het doen van een aanwijzing

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 31 januari 2017 Betreft Uiterlijke termijnen

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2017. Samengesteld op 30 maart 2016. Medisch specialistische zorg

Zorginkoopbeleid 2017. Samengesteld op 30 maart 2016. Medisch specialistische zorg Zorginkoopbeleid 2017 Samengesteld op 30 maart 2016 Medisch specialistische zorg Wat vindt u in het zorginkoopbeleid Medisch specialistische zorg 2017? 1 Zorginkoopbeleid... 2 1.1 Kwaliteitsbeleid... 2

Nadere informatie

Q & A DOT Controle Module (DCM )

Q & A DOT Controle Module (DCM ) Q & A DOT Controle Module (DCM ) Algemeen Waarom heeft Vektis voor de ontwikkeling van de DCM gekozen voor een samenwerking met CHS? Omdat CHS een bestaande applicatie heeft, die zich in afgelopen jaren

Nadere informatie

Q & A DOT Controle Module (DCM )

Q & A DOT Controle Module (DCM ) Q & A DOT Controle Module (DCM ) Q & A DOT Controle Module (DCM ) Algemeen Waarom heeft Vektis voor de ontwikkeling van de DCM gekozen voor een samenwerking met CHS? Omdat CHS een bestaande applicatie

Nadere informatie

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw 15 november 2017 Versiebeheer Versie Datum Toelichting 2.0 15 november 2017 Deze versie omschrijft het algemene

Nadere informatie

Convenant (buitengerechtelijke) kosten Medische aansprakelijkheid

Convenant (buitengerechtelijke) kosten Medische aansprakelijkheid Convenant (buitengerechtelijke) kosten Medische aansprakelijkheid Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake CONVENANT

Nadere informatie

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010 Inleiding In overleg tussen VWS, Zorg verzekeraars Nederland [ZN], Ned. Vereniging van Ziekenhuizen [NVZ], Ned. Federatie van Universitaire Medische Centra [NFU]; ACTIZ en V&VN-transferverpleegkundigen

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 september 2016

ZIC: Kengetallen DIS per 1 september 2016 Samenvatting (12 september 2016) Vanaf de rapportagemaand juli 2016 is de scope verplaatst van 2010-2015 naar 2011-2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde

Nadere informatie

Inhoud Aantal actieve contracten. ZIC: Kengetallen DIS per 1 juli Aantallen in DIS per jaar, ingedeeld op de EINDDATUM van DBC/traject

Inhoud Aantal actieve contracten. ZIC: Kengetallen DIS per 1 juli Aantallen in DIS per jaar, ingedeeld op de EINDDATUM van DBC/traject Samenvatting (11 juli 2016) Vanaf deze rapportagemaand is de scope verplaatst van 2010-2015 naar 2011-2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde GGZ-DBC

Nadere informatie

DOT Impact analyse. Voor ziekenhuizen en medisch specialisten LOGEX LOGEX

DOT Impact analyse. Voor ziekenhuizen en medisch specialisten LOGEX LOGEX Financiële DOT Impact analyse Uitgangspunt: Het ontwikkelen van een begrijpbare en werkbare DOT Impact oplossing voor ziekenhuizen. Door de analyses specifiek en begrijpbaar te maken voor ziekenhuizen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017-

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- ZUID OOST NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- Beste zorgaanbieders, Dit is de tiende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Wmo begeleiding en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

GGZ FZ CZ *) SZ (DOT) Wrv. GRZ

GGZ FZ CZ *) SZ (DOT) Wrv. GRZ Aantal actieve Omschrijving Aantal per Aantal per Waarvan 1 jan. 1 febr. GRZ Aantal actieve GGZ 2.908 2.925 Aantal actieve 743 732 192 Aantal actieve FZ 60 61 Aantal actieve GBG 1.098 1.134 Totaal 4.809

Nadere informatie

Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie)

Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie) Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie) Algemeen Dit document beschrijft op welke wijze zorgaanbieders een Jeugd-GGZ toewijzing dienen aan te vragen. De wijze van het aanvragen van een toewijzing voor

Nadere informatie

Zicht op opbrengsten. 4 oktober 2012

Zicht op opbrengsten. 4 oktober 2012 Zicht op opbrengsten 4 oktober 2012 Waar gaat het om? Wat zijn dan de onduidelijkheden? Factuurstroom zelf! Verschillende soorten contracten Waardering OHW (incl. uitval) Segmentindeling FB parameters

Nadere informatie

GGZ FZ CZ *) SZ (DOT) Wrv. GRZ

GGZ FZ CZ *) SZ (DOT) Wrv. GRZ Aantal actieve Omschrijving Aantal per Aantal per Waarvan 1 mei 1 juni GRZ Aantal actieve GGZ 2.971 2.996 Aantal actieve 751 754 201 Aantal actieve FZ 62 62 Aantal actieve GBG 1.239 1.285 Totaal 5.023

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Werkkapitaalbeheer in de zorg

Werkkapitaalbeheer in de zorg Werkkapitaalbeheer in de zorg Seminar Treasury-, cash- en payment software (25 maart 2015) Han van de Haar en Mirjam Scholtens Agenda Voorstellen Financiering in de ziekenhuiszorg Dienstverlening CashCure

Nadere informatie

Afsluiten FB bij overgang naar prestatiebekostiging.

Afsluiten FB bij overgang naar prestatiebekostiging. Afsluiten FB bij overgang naar prestatiebekostiging. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hechten aan een goede overgang van FB bekostiging naar prestatiebekostiging. Door de werkgroep is geconstateerd dat

Nadere informatie

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 1 Doelstelling In het kader van de NZa-beleidsregel BR/REG-17171 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg heeft CZ voor de jaren 2015 en 2016 overeenkomsten

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 oktober 2016

ZIC: Kengetallen DIS per 1 oktober 2016 Samenvatting (10 oktober 2016) Scope: de jaren 2011 t/m 2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde GGZ-DBC s achter blijft. Vergelijk de volledigheid

Nadere informatie

Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013

Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen en Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Publicatienummer [nummer] Dossier D1424 Ingangsdatum [ingangsdatum] Partijen: 1. Stichting Christelijke

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W. nr. 13.0615 d.d. 9-7-2013 Onderwerp Afronding stopzetten samenwerking ontwikkelaar Nieuweroord Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met de vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C OPZET INFOSESSIE - Overgang van oude naar nieuwe PDC, wat zijn de gevolgen voor klanten met bestaande indicaties -

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Radiotherapeutische Centra

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Radiotherapeutische Centra a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Radiotherapeutische Centra Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid...

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2018 Medisch Specialistische Zorg Deel I - Algemeen

Inkoopbeleid 2018 Medisch Specialistische Zorg Deel I - Algemeen Inkoopbeleid 2018 Medisch Specialistische Zorg Deel I - Algemeen Beste lezer, Voor u ligt het inkoopbeleid van a.s.r. Ziektekosten voor 2018. Dit is het eerste jaar dat we zelfstandig zorg in gaan kopen.

Nadere informatie

Protocol DBC GGZ omzet

Protocol DBC GGZ omzet Protocol DBC GGZ omzet Inhoud Vooraf 3 1. Uitgangspunten 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 4 1.3 Procedures 4 1.4 Leeswijzer 5 2. Onderzoeksaanpak 6 2.1 Object van onderzoek en normenkader

Nadere informatie

Honorariumtarieven 2012 DOT B-segment

Honorariumtarieven 2012 DOT B-segment Informatiedocument: Honorariumtarieven 2012 DOT B-segment Ondersteunende specialismen Op dit document zijn de Algemene Voorwaarden van LOGEX, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, van toepassing.

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006

Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006 Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006 Artikel 1: Doelstelling De binnen het samenwerkingsverband samenwerkende instellingen verzorgen (een

Nadere informatie

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II Confidentieel 1 Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II 1 Inleiding Instellingen die op grond van art. 112, 230 of 231 van de Solvency II richtlijn (richtlijn 2009/139/EC)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3406 Vragen van de leden

Nadere informatie

Machtiging en aanspraakbeperking

Machtiging en aanspraakbeperking Algemeen Machtiging en aanspraakbeperking www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG037 / Machtiging en aanspraakbeperking / 01-06-2013 2 Machtiging

Nadere informatie

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2018-2020 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2017 Reikwijdte van het document Dit document heeft alleen betrekking op declaraties

Nadere informatie

DOT de stand van zaken en hoe verder. Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam

DOT de stand van zaken en hoe verder. Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam DOT de stand van zaken en hoe verder Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam 2 Inhoud presentatie Wie is DBC-Onderhoud DOT in het kort Belangrijkste kenmerken huidige declaratiepraktijk Problemen binnen

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

OVEREENKOMST IN HET KADER VAN DE TOEGANG TOT DE BASISMODULE OP HET MSZ-PORTAAL OP ZORGPRISMA VAN VEKTIS C.V.

OVEREENKOMST IN HET KADER VAN DE TOEGANG TOT DE BASISMODULE OP HET MSZ-PORTAAL OP ZORGPRISMA VAN VEKTIS C.V. OVEREENKOMST IN HET KADER VAN DE TOEGANG TOT DE BASISMODULE OP HET MSZ-PORTAAL OP ZORGPRISMA VAN VEKTIS C.V. De ondergetekenden: Vektis C.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen "partijen";

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen partijen; Datum: 6 maart 2014 Versie 1.1 CONCEPT Dienstverleningsovereenkomst Centrumregeling ambtelijke samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer ten behoeve

Nadere informatie

[Aanvrager A] heeft ter onderbouwing van het handhavingsverzoek van 3 augustus 2016 een aantal documenten aan de NZa overlegd.

[Aanvrager A] heeft ter onderbouwing van het handhavingsverzoek van 3 augustus 2016 een aantal documenten aan de NZa overlegd. Besluit Aanleiding Op 3 augustus 2016 ontving de NZa een handhavingsverzoek van [Aanvrager A]. [Aanvrager A] is een samenwerkingsverband van zeven aanbieders van orthopedisch schoeisel. 1 In haar schrijven

Nadere informatie

Van Telefoonnummer adres Kenmerk NZa en DBC Onderhoud. Verwachte dip in schadelast mei 2014

Van Telefoonnummer  adres Kenmerk NZa en DBC Onderhoud. Verwachte dip in schadelast mei 2014 Memo Aan VWS Van Telefoonnummer E-mailadres NZa en DBC Onderhoud Onderwerp Datum Verwachte dip in schadelast 2015 23 mei 2014 1. Inleiding In de brief van 8 januari 2013 (kenmerk: CZ-3148478) heeft VWS

Nadere informatie

Behandeld door Zorginkoop MCA

Behandeld door Zorginkoop MCA Menzis COA Administratie B.V. Postbus 405 6700 AK Wageningen t 088 112 21 20 f 088 112 21 31 e zorginkoop@rzasielzoekers.nl www.rzasielzoekers.nl Datum Behandeld door Zorginkoop MCA Ons kenmerk MZ/2015

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alleen doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

FAQ Informatiebijeenkomsten VGZ Inkoop 2014 Versie 1 Juli 2013

FAQ Informatiebijeenkomsten VGZ Inkoop 2014 Versie 1 Juli 2013 SGGZ - Inkoop proces Offerte 1. Wat gaat VGZ doen met de extra bezuinigingen? Alle partijen betrokken bij het convenant i.s.m. het ministerie van VWS hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het bereiken

Nadere informatie

West-Brabant. Gemeenteraden West-Brabant

West-Brabant. Gemeenteraden West-Brabant West-Brabant Gemeenteraden West-Brabant Kenmerk: UIT-17038478 Datum: 14 april 2017 Behandeld door: M. v.d. Wijgert E-mail: M.Wijgert@ggdwestbrabant.nl Onderwerp: Aanbiedingsbrief jaarstukken 2016 Geachte

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2018 Paramedie (Ergotherapie) Deel I - Algemeen

Inkoopbeleid 2018 Paramedie (Ergotherapie) Deel I - Algemeen Versie: 13 april 2017 Inkoopbeleid 2018 Paramedie (Ergotherapie) Deel I - Algemeen Beste lezer, Voor u ligt het inkoopbeleid van a.s.r. Ziektekosten voor 2018. Dit is het eerste jaar dat we zelfstandig

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Toelichting Commissie Inwoners Gemeente Eersel. 28 juni 2016

Toelichting Commissie Inwoners Gemeente Eersel. 28 juni 2016 Toelichting Commissie Inwoners Gemeente Eersel 28 juni 2016 Agenda 1. Stand van zaken controle 2. Decentralisaties 3. Overige bevindingen 4. Mogelijke impact op verklaring 5. Traject afronding Page 2 1.

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/06c / Aan de besturen van Wlz instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem 1 12 april 2013 Karlijn Straatjes DIS: DBC Informatie Systeem I N H O U D 1. Wat doet DIS 2. Achtergrond opbrengstverrekening 3. Soorten

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017.

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017. Ministerie van VWS Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2018 Extramuraal Farmaceutische zorg Deel I - Algemeen

Inkoopbeleid 2018 Extramuraal Farmaceutische zorg Deel I - Algemeen Versie: 13 april 2017 Inkoopbeleid 2018 Extramuraal Farmaceutische zorg Deel I - Algemeen Beste lezer, Voor u ligt het inkoopbeleid van a.s.r. Ziektekosten voor 2018. Dit is het eerste jaar dat we zelfstandig

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk CDIN/escs/TSZ 030 296 81 37 voorlichting@nza.nl CI/11/21c 11D0024065

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk CDIN/escs/TSZ 030 296 81 37 voorlichting@nza.nl CI/11/21c 11D0024065 Aan het bestuur van de algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Het betalen van ziekenhuiszorg

Het betalen van ziekenhuiszorg Het betalen van ziekenhuiszorg Universitair Medisch Centrum Groningen Met deze folder willen we u informeren over het betalen van ziekenhuiszorg. Dit is belangrijk als u patiënt bent van het UMCG of als

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op instellingen die geriatrische revalidatiezorg leveren.

Deze regeling is van toepassing op instellingen die geriatrische revalidatiezorg leveren. REGELING Informatieverstrekking geriatrische revalidatiezorg Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37 lid 1 onder d, 39 lid 2 en de artikelen 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft

Nadere informatie

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw. 13 juli 2017

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw. 13 juli 2017 Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw 13 juli 2017 Inhoud Inleiding 4 1 Randvoorwaarden 5 1.1 Uitgangspunten 1.1.1 Geen conversie 1.1.2 Continuïteit

Nadere informatie

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Doel: In het verleden zijn er te weinig concrete afspraken gemaakt over de tijdstippen waarop de aan NCDR deelnemende centra hun data aanleveren en op welke

Nadere informatie