Proces conversie i.v.m. de verkorting van de doorlooptijd van DBC s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proces conversie i.v.m. de verkorting van de doorlooptijd van DBC s"

Transcriptie

1 Raad van Bestuur Ziekenhuis Sparrenheuvel 16 Postbus AM ZEIST Telefoon (030) Telefax (030) Contactpersoon drs. J.M. Pino Doorkiesnummer Ons kenmerk B jpin1 Uw kenmerk Datum 23 maart 2015 Onderwerp Proces conversie i.v.m. de verkorting van de doorlooptijd van DBC s Geachte Raad van Bestuur, Nu we aan de vooravond staan van het verwerken van de conversie in verband met de verkorting van de doorlooptijd van DBC s per 1 januari 2015, informeren wij u hierbij graag namens de gezamenlijke zorgverzekeraars over de procesgang rondom deze conversie. Terugblik Vanaf mei 2014 is tussen zorgaanbieders, verenigd in de NVZ en NFU, en zorgverzekeraars, verenigd in ZN, gesproken over het verwerken van de effecten die optreden doordat de maximale doorlooptijd van DBC s verkort wordt van 365 naar 120 dagen. Omdat dit een systeemwijziging betreft, hebben partijen de intentie om de conversie voor alle partijen neutraal en per zorgaanbieder specifiek uit te voeren. In een Bestuurlijk Overleg op 24 februari 2015 is tussen VWS, NVZ, NFU en ZN overeenstemming bereikt over de randvoorwaarden en de kaders om dit proces uit te voeren. Voor de volledigheid treft u bijlage 4 de gemaakte samenwerkingsafspraken aan. De ZN werkgroep conversie De conversie op de kostprijzen en volumina van zorgproducten in de productstructuur 2014 naar prijzen en volumina in de productstructuur 2015 en de berekening van de schadelastdip is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. Deze wordt geacht gebruik te maken van de geauditeerde conversietools die daarvoor in de markt beschikbaar zijn. Zorgaanbieders zijn

2 vrij om te kiezen of zij daarbij de conversie zelf uitvoeren of door de softwareleverancier laten uitvoeren. De resultaten van de instellingspecifieke conversie dienen verwerkt te worden in een bevindingenrapport. Het format voor dit rapport vindt u in bijlage 3. Dit bevindingenrapport wordt beoordeeld door een landelijke werkgroep die vanuit de zorgverzekeraars is ingesteld. Vertegenwoordigers van alle zorgverzekeraars nemen deel aan deze ZN werkgroep conversie. De werkgroep beoordeelt de resultaten van alle technische conversies op uniforme wijze. Procesbeschrijving Wij informeren u graag over de aanpak die de ZN werkgroep conversie voor dit traject hanteert en die aansluit bij de samenwerkingsafspraken die gemaakt zijn met de NVZ en NFU. Voor de complete uitleg verwijzen wij u naar het document Gezamenlijk plan van aanpak (bijlage 2), behorende bij het document de Gezamenlijke afspraken rond conversie (bijlage 4)). De samenwerkingsafspraak betreft een opt-in regeling. Deelname aan de afspraken wordt door het ziekenhuis bevestigd door ondertekening en retourzending van de bijgevoegde bestuursverklaring (bijlage 1). Alleen dan kan een ziekenhuis zich beroepen op de gemaakte samenwerkingsafspraken. Voor beoordeling door de werkgroep conversie ZN geldt een aantal randvoorwaarden: - Er wordt gewerkt conform een vastgestelde methodiek; - Er wordt gewerkt via vaste formats; - De werkwijze van de converter is geaudit; - Een ontvangen Bestuursverklaring, getekend door de Raad van Bestuur van de instelling, waarin de instelling aangeeft gebruikt te willen maken van de samenwerkingsafspraken en zich te committeren aan de uitkomsten die volgen uit de conversie wanneer deze is uitgevoerd conform de eerder genoemde gezamenlijke afspraken. Het bevindingenrapport (bijlage 3), dat volgt uit de uitgevoerde conversie en de bestuursverklaring, moet worden ingediend bij de ZN werkgroep conversie via het adres Dit rapport wordt volgens de first in first outsystematiek behandeld door de ZN werkgroep conversie en zo nodig besproken met de zorgaanbieder. Resterende issues worden zo nodig voorgelegd aan de landelijke expertgroep (VWS, NVZ, NFU en ZN) die is ingesteld. De werkzaamheden van de ZN werkgroep conversie eindigen na de accordering van het bevindingenrapport. Daarna start het bilaterale onderdeel van de conversie. Bilateraal onderdeel conversie Na accordering van het bevindingenrapport kunnen de eindproducten van de conversie worden afgerond. Deze eindproducten bestaan uit twee geconverteerde prijslijsten per verzekeraar: één met en één zonder schadelastdip en daarbij de schadelastdip per verzekeraar uitgedrukt in een bedrag en als percentages van de totaalbedragen. Voor de laatste stap, de vertaling in een prijslijst per verzekeraar komt op korte een protocol beschikbaar waarin de hoofdlijnen van de omzetting in worden beschreven. 2

3 Samen aan de slag Door het sturen van de ondertekende bestuursverklaring stelt u de werkgroep conversie ZN op de hoogte van het feit dat u zich conformeert aan het bovengenoemde traject, de in deze brief beschreven werkafspraken én de uitkomsten van de conversie. Graag ontvangen wij ook van u de naam van de converter die u heeft gehanteerd in bij dit proces. Wij verzoeken u de ingevulde en ondertekende bestuursverklaring in te scannen en te mailen naar en zien deze graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Met de gemaakte afspraken hopen wij dat het traject voor het uitvoeren van de conversie op korte termijn gestart kan worden en leidt tot de prijslijsten voor Met vriendelijke groet, Met vriendelijke groet, Zorgverzekeraars Nederland dr. P.F. Hasekamp algemeen directeur Bijlagen: 1. Bestuursverklaring 2. Gezamenlijk plan van aanpak (versie1.4) 3. Format voor het rapport van bevindingen 4. Samenwerkingsafspraken conversie versie d.d ) De bijlagen zijn tevens digitaal te downloaden via de website van NVZ en NFU 3

4 Bijlage 1 Bestuursverklaring Bestuursverklaring Deelname samenwerkingsafspraken NVZ-NFU-ZN Conversie verkorting doorlooptijd zorgproducten MSZ Zorgaanbieder : Correspondentieadres : Postcode en plaats : AGB-code : Vertegenwoordigd door : Maakt gebruik van de volgende converter : doet een beroep op de samenwerkingsafspraken gemaakt tussen partijen NVZ-NFU-ZN rond de instellingspecifieke conversie van 365 dagen naar 120 dagen dd en committeert zich daarmee aan de inhoud van deze afspraken, de daaruit voortvloeiende werkafspraken en de uitkomsten van het conversieproces. De betreffende samenwerkingsafspraken zijn bij deze verklaring toegezonden, evenals de werkafspraken en het format van het bevindingenrapport. Aldus getekend te dd: De ondertekende bestuursverklaring kunt u digitaal sturen naar De bijgevoegde documenten zijn tevens te downloaden via de site van NVZ en NFU 4

5 Bijlage 2 Gezamenlijk plan van aanpak beoordeling conversie ivm verkorting maximale doorlooptijd van DBC s Versienummer : 1.4 definitief Datum : 9 maart 2015 Auteurs : ZN werkgroep conversie Betrokken partijen : NFU, NVZ, ZN, ZKN, Achmea, VGZ, CZ, Menzis, MultiZorg, DSW, Performation, Casemix, Valuecare, Logex, DBC-Onderhoud, VECOZO, en verschillende individuele zorgaanbieders 1

6 Inhoudsopgave: 1 Aanleiding: Procedure... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 Werkstructuur Randvoorwaarden en doel werkgroep Proces instelling-specifieke controle conversie DBC s Inzending Individuele controle Collectieve beoordeling Beoordelingsrapportage Bespreken beoordeling Aanpassingen Accorderen aanpassingen Versturen zorgverzekeraar specifieke documentatie Verwerken geaccordeerde conversie Streeftijden mbt afwikkeling conversiebeoordeling... 5 BIJLAGE 1: Procesdiagram... 6 BIJLAGE 2: Aan te leveren documentatie

7 1 Aanleiding: De Minister van VWS heeft besloten om de maximale doorlooptijd van DBC-zorgproducten met een startdatum van 1 januari 2015 of later te verkorten van 365 dagen naar 120 dagen. Als gevolg van deze verkorting treden er veranderingen op in de prijzen en de volumina van DBC-zorgproducten waarover zorgaanbieders en zorgverzekeraars jaarlijks onderhandelen. Om het traject van uitvoering van alle conversies haalbaar te maken is er een landelijke werkgroep vanuit de Zorgverzekeraars ingesteld, die volgens een gezamenlijk plan van aanpak de resultaten van alle technische conversies op een uniforme wijze beoordeelt. Dit volgens de wijze van representatie. 2 Werkstructuur De beoordeling van de instelling specifieke conversie zal uitgevoerd worden binnen één werkgroep waarin alle verzekeraars gemandateerd vertegenwoordigd zijn. De werkgroep is verantwoordelijk voor de beoordeling van de conversie per instelling op basis van de aanlevering van een rapportage van de zorgaanbieder en diens converter met de resultaten, openstaande issues en een instelling specifieke invulling van issues. Dit in een vast format. Issues die niet uitgewerkt kunnen worden, worden ter advisering voorgelegd aan de gemeenschappelijke landelijke expertgroep (NVZ, NFU, ZKN, ZN vormen dit expertteam). Wanneer de conversie door de representanten van de verzekeraars (Werkgroep) en de instelling geaccordeerd is, zal de converter samen met de instelling de resultaten richting de individuele verzekeraars verstrekken. Hierbij wordt een verklaring vanuit de Raad van Bestuur van de instelling gevoegd waarin staat dat de geaccordeerde versie van de conversie is gebruikt. 3 Randvoorwaarden en doel werkgroep De werkgroep is verantwoordelijk voor de beoordeling namens de verzekeraars van de conversie per instelling. Het doel van de werkgroep is het bespreken van de issuelijst n.a.v. de conversie en het accorderen van de methodiek en het proces namens de zorgverzekeraars. De verantwoordelijkheid van de instelling en diens converter is het juist aanleveren van de vereiste rapportage van de conversie. De randvoorwaarden om de conversie te beoordelen zijn: - Er wordt gewerkt conform een vooraf vastgestelde methodiek - Er wordt gewerkt via vaste formats - De werkwijze die leidt tot het conversieresultaat is geaudit 4 Proces instelling-specifieke controle conversie DBC s 4.1 Inzending De conversie wordt per instelling uitgevoerd tussen de converter en de instelling. De zorgaanbieder en converter sturen gezamenlijk de vereiste stukken naar de werkgroep. Deze zijn opgesomd in bijlage Individuele controle De beoordelaar voor de desbetreffende zorgaanbieder ontvangt het door de zorgaanbieder en diens converter opgestelde bevindingenrapport. De proceselementen, de conversieresultaten en de aangetroffen issues zijn hierin verwerkt. 3

8 4.3 Collectieve beoordeling De beoordelaars delen opvallende en/of niet eerder benoemde punten van de specifieke conversie in de werkgroep. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een standaard format in de vorm van de issuelijst. Issues waar de werkgroep geen beoordeling over kan maken, worden richting de landelijke expertgroep gestuurd. 4.4 Beoordelingsrapportage Het product van de collectieve beoordeling is een kort beoordelingsrapport in een vast format. - Als de werkgroep de conversie heeft geaccordeerd, is het beoordelingsrapport ter goedkeuring ondertekend door beoordelaar, zorgaanbieder en diens converter. - Als de werkgroep de conversie niet goedkeurt, wordt dit teruggegeven aan de instelling en diens converter. - Issues die niet uitgewerkt kunnen worden, worden voor advies neergelegd bij de landelijke expertgroep. 4.5 Bespreken beoordeling 1. De werkgroep neemt per contact op met de instelling over vragen omtrent de beoordeling. 2. Alleen indien nodig wordt een bijeenkomst met de desbetreffende instelling gepland ter bespreking van issues. 3. Het resultaat van bovenstaande twee onderdelen wordt toegevoegd aan een besluitenlijst, zodat dit gebruikt kan worden bij andere conversies. 4. Issues die niet instelling-specifiek blijken te zijn, worden ter bespreking aangeboden aan de landelijke expertgroep. 4.6 Aanpassingen De benodigde veranderingen uit het bevindingenrapport worden door de zorgaanbieder en diens converter aangepast en het herziene bevindingenrapport wordt naar de werkgroep gestuurd voor herbeoordeling. 4.7 Accorderen aanpassingen De werkgroep accordeert al dan niet de aanpassingen en communiceert dit richting de zorgaanbieder en diens converter. 4.8 Versturen zorgverzekeraar specifieke documentatie De conversie wordt door de converter/zorgaanbieder definitief gemaakt. De instelling verstuurt én een geconverteerde prijslijst én een geconverteerde prijslijst zonder schadelastdip naar de individuele verzekeraars. Daarbij wordt het percentage en de geldswaarde van de schadelastdip separaat aangegeven voor de betreffende verzekeraar. Ten behoeve van deze laatste stap in de conversie wordt het protocol conversie prijslijst per verzekeraar gehanteerd 4.9 Verwerken geaccordeerde conversie De individuele zorgaanbieder biedt na afronding van de conversie de resultaten van de conversie, als geconverteerde offerte aan de verzekeraars aan. Dit bij voorkeur via Vecozo in het meest recente Vecozo-sjabloon, tenzij anders met de verzekeraar is overeengekomen. 4

9 5 Streeftijden m.b.t. afwikkeling conversiebeoordeling De zorgaanbieder stuurt de vereiste documentatie conform bijlage 2 naar De werkgroep die de beoordeling uitvoert, stuurt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de documentatie een reactie middels het beoordelingsrapport naar de instelling. De door de werkgroep naar de zorgaanbieder gesignaleerde issues worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken, opgelost en voor nieuwe beoordeling aangeboden aan de werkgroep. De wijze waarop de issues zijn opgelost wordt vermeld in het bevindingenrapport. Issues die niet tussen werkgroep en instelling kunnen worden opgelost worden door de werkgroep ter beoordeling voorgelegd aan de landelijke Expertgroep, die binnen twee weken een oplossingsrichting geeft om het issue weg te nemen. 5

10 BIJLAGE 1: Procesdiagram 6

11 BIJLAGE 2: Aan te leveren documentatie Voor de beoordeling van de conversieresultaten worden door de zorgaanbieder de volgende documenten aangeleverd: 1. Bestuursverklaring aan de werkgroep conversie ZN 2. Ingevuld Bevindingenrapport (zie bijlage 4) aan de werkgroep conversie ZN 3. Conversietabel, waarin de procentuele verandering per zorgproduct van de instelling beschreven is. Het bevindingenrapport is de bron voor de beoordeling van de conversieresultaten door de werkgroep die door verzekeraars. Hierin zijn de volgende onderdelen aan de orde: 1. Proces is de conversie uitgevoerd volgens de procesafspraken uit de samenwerking 2. Resultaat wat zijn de resultaten van de conversie volgens opgave van de zorgaanbieder 3. Issues welke openstaande issues vragen om besluitvorming tussen zorgaanbieder en verzekeraars 4. Besluit het finale besluit na beoordeling en afronding van de voorgaande punten. Na ondertekening en vaststelling van deze rapportage wordt aan de hand van het protocol conversie prijslijst per verzekeraar door de zorgaanbieder de prijslijst per verzekeraar aangeleverd. 7

12 Bijlage 4 Gezamenlijke afspraken rond conversie i.v.m. verkorting maximale doorlooptijd zorgproducten MSZ Versie : 1.8 Def Datum : 24 februari 2015 Auteur : ZN Betrokken partijen : NFU, NVZ, ZN

13 Samenwerkingsafspraken: Vanaf mei 2014 wordt door zorgaanbieders, verenigd in de NVZ en NFU, met de zorgverzekeraars, verenigd in ZN, gesproken over het verwerken van de effecten die optreden doordat de maximale doorlooptijd van DOT s verkort wordt van 365 naar 120 dagen. Omdat het een systeemwijziging is, hebben partijen de intentie om dit voor alle partijen neutraal en per zorgaanbieder specifiek uit te voeren. Overwegende dat: de verkorting van de maximale doorlooptijd van zorgproducten per januari 2015 éénmalig leidt tot een verlaging van de te contracteren schadelast in het overgangsjaar 2015; een maatschappelijk ongewenste situatie kan ontstaan wanneer partijen de uit de conversie voortvloeiende risico s financieel afdekken en daarmee de zorgkosten laten stijgen; als gevolg van de verkorting van de maximale doorlooptijd de omzet van de zorgaanbieder over het jaar in principe niet zou mogen wijzigen; een generieke toepassing van een standaard kortingspercentage de individuele zorgaanbieder onevenredig kan raken; de verkorting van de maximale doorlooptijd niet leidt tot herdefiniëring van zorg, maar een herverdeling van zorgactiviteiten binnen zorgproducten is. Daarmee veranderen de profielen van de declarabele zorgproducten en ontstaat dientengevolge een veranderde geldstroom voor 2015; in de gegeven omstandigheden een conversie niet zonder risico s kan worden uitgevoerd; delen partijen de opvatting dat met een voor zorgaanbieder specifieke conversie de risico s eerlijker en evenwichtiger worden verdeeld en hebben zij de volgende afspraken gemaakt teneinde het proces van conversie te faciliteren: 1. Zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om een conversieproces te doorlopen, waarbij verzekeraars in gezamenlijkheid de openstaande issues oplossen alvorens tot een afronding te komen van de specifieke conversie per zorgaanbieder/verzekeraars combinatie. Partijen spannen zich maximaal in om te bewerkstelligen dat zoveel mogelijk zorgaanbieders en zorgverzekeraars deelnemen aan deze afspraak. 2. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hanteren als principe bij de afspraken die gemaakt worden, dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars die deelnemen aan deze landelijke afspraak door middel van onderlinge transparantie voor- en nadelen die zouden kunnen ontstaan door de verkorting van de maximale doorlooptijd van DBC-zorgproducten voor één of meer partijen wegnemen. Indien een zorgaanbieder of zorgverzekeraar niet deelneemt aan deze afspraak dan is geen enkele partij jegens die zorgaanbieder of zorgverzekeraar gehouden aan deze afspraken; 3. Indien een zorgaanbieder vooraf kenbaar maakt geen gebruik te willen maken van de gemeenschappelijke afspraken, kan geen gezamenlijk traject tussen zorgaanbieders en verzekeraars worden gevolgd en zijn geen gemeenschappelijke afspraken mogelijk. 4. De conversie wordt uitgevoerd op lokaal niveau met gebruikmaking van de door partijen vastgestelde conversietools (zie bijlage). Met deze converters is een traject van auditering en vergelijking doorlopen in samenspraak met de vertegenwoordigingen van zorgaanbieders en zorgverzekeraars, waarbij partijen ze voldoende betrouwbaar vinden om binnen de gegeven beperkingen de conversies te kunnen uitvoeren. a. De zorgaanbieder maakt bij voorkeur gebruik van de converter welke reeds in het verleden is betrokken bij vraagstukken van kostprijs en verkoopinformatie. Het is de Pagina 2

14 zorgaanbieder toegestaan van meerdere converters gebruik te maken, mits de resultaten met de verzekeraars in openheid worden gedeeld en deel uitmaken van het issuerapport. b. Alvorens de conversie definitief per zorgaanbieder-verzekeraarcombinatie volgens de overeengekomen systematiek wordt afgerond, stelt de converter in samenwerking met de zorgaanbieder een rapport van bevindingen /issuerapport op volgens vastgelegd format, dat ter beoordeling wordt voorgelegd aan de representanten van de zorgverzekeraars. Na beoordeling en zo nodig nadere afspraken over de issues wordt het rapport gefinaliseerd en door partijen ondertekend, waarna de conversie kan worden afgerond met een definitief geconverteerde prijs en volumelijst, waarna de declaraties kunnen worden gestart. 5. Partijen erkennen dat 2015 een bijzondere afspraak tot gevolg heeft die niet leidt tot een structureel effect op de zorginkoop voor 2016 en verdere jaren. De eenmalige verlaging van de schadelast wordt per zorgaanbieder-zorgverzekeraar combinatie geoormerkt opgenomen in het contract voor het schadejaar Zorgaanbieders leveren na conversie zowel een offerte waarin de eenmalige verlaging van de schadelast is verwerkt, alsook een offerte in de productstructuur 2015 zonder deze eenmalige verlaging. Dit laat onverlet dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars voor 2016 volledig vrij zijn te onderhandelen over prijzen, volumina, kwaliteit en andere parameters. 6. Het resultaat van de conversie wordt door zorgaanbieder en zorgverzekeraar erkend als bindend, indien zorgaanbieders overeenstemming met zorgverzekeraars hebben bereikt voor 2015 op basis van de productstructuur 2014 (conform DBC-onderhoud release RZ14c) én de gemeenschappelijke afspraken rond de conversie hebben onderschreven. Eventuele systematische onvolkomenheden in de technische conversie worden landelijk in de Expertgroep (zie punt 10) besproken. 7. Zorgverzekeraars respecteren dat de zorgactiviteiten data, die zorgaanbieders gebruiken bij hun simulaties, interne bedrijfsgegevens zijn die niet ter beschikking gesteld worden aan zorgverzekeraars. Zorgaanbieders stellen zonder enig voorbehoud de benodigde data aan de converter ter beschikking teneinde een acceptabele conversie te kunnen opstellen. 8. Partijen verzamelen de som van de eenmalige verlaging van de schadelast en treden hierover gezamenlijk met de Minister van VWS in overleg. Doel van dit overleg is om de Minister inzicht te geven in proces en resultaten van de conversie, de Minister te bewegen de gerealiseerde som te erkennen en daarbij te komen tot een aanpassing van aanvankelijke raming van het conversie-effect door VWS naar het niveau van de realisatie van dit effect, zodat bij de handhaving van het MBI kader kan worden gecorrigeerd voor het eventuele verschil tussen raming en realisatie. Dit conform het uitgangspunt dat het een systeemaanpassing betreft waaruit noch zorgaanbieders, noch verzekeraars profijt wensen te behalen dan wel onevenredig nadeel te ondervinden. Verder heeft ZN aangegeven dat zorgverzekeraars geen mogelijkheden zien voor nacalculatie op microniveau, omdat er op de individuele afspraken geen ex post conversie zal worden uitgevoerd. Wel gaan partijen de daadwerkelijk gerealiseerde effecten van de doorlooptijdverkorting in de loop van het jaar monitoren, teneinde vast te stellen of de analyses die nu met de conversietools zijn gemaakt aansluiten bij de realisatie. In de loop van dit jaar en ook na afloop daarvan kan dan worden beoordeeld of de analyses adequaat waren of dat aanpassingen noodzakelijk zijn. NVZ, NFU en ZN hebben hierbij uitgesproken dat het niet de bedoeling is dat zorgaanbieders of verzekeraars voor- of nadeel ondervinden van de conversie. Blijkt dat toch (in betekenende mate) het geval te zijn dan zullen de drie partijen met elkaar in overleg treden om adequate maatregelen te nemen. 9. Als gevolg van de doorlooptijdverkorting heeft de vaststelling van de prijslijsten 2015 in de productstructuur 2015 vertraging opgelopen. De aanvankelijke streefdatum van 1 februari 2015 is niet gehaald. Aangezien zorgaanbieders reeds geleverde zorg, waarvan het Pagina 3

15 zorgproduct in 2015 is geopend, pas kunnen declareren op het moment dat de prijslijst 2015 definitief is vastgesteld in de productstructuur 2015, dreigt er voor zorgaanbieders een liquiditeitsprobleem te ontstaan. Tegen die achtergrond hebben individuele zorgverzekeraars aangegeven dat ze bereid zijn individuele ziekenhuizen een tijdelijke extra werkkapitaalfinanciering te verstrekken voor reeds geleverde zorg die vanwege de lopende conversie nog niet gefactureerd kan worden. Uitgangspunt van de werkkapitaalfinanciering is dat het gaat om een tijdelijke regeling waarvan noch zorgverzekeraars noch ziekenhuizen voor- of nadeel ondervinden. Deze werkkapitaalfinanciering wordt per zorgaanbieder en individuele verzekeraar conform eigen regeling/beleid overeengekomen en sluit zo goed mogelijk aan bij de afspraken die zorgverzekeraars individueel met zorgaanbieders hebben gemaakt over het financieren van het Onderhanden Werk (OHW) in combinatie met de nog te factureren productie (NTF). 1 Zorgverzekeraars en zorgaanbieders gaan hierover zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg, ingeval de zorgaanbieder van de in dit document gemaakte gemeenschappelijke afspraken gebruik gaat maken. 10. Om deze aanpak projectmatig te laten verlopen zullen de NVZ, NFU en ZN onder voorzitterschap van VWS binnen circa 1 maand een expertgroep beleggen die wordt bemenst door minimaal 2 vertegenwoordigers per koepel. Aldus bestuurlijk door NVZ, NFU en ZN vastgesteld tijdens het bestuurlijk overleg van 24 februari Voor de waardering van het OHW en NTF wordt bij voorkeur aangesloten bij de methodiek van de OHW-grouper. Uiteindelijke methode wordt vastgesteld per individuele verzekeraar. Pagina 4

Algemene inleiding Onderzoek controles cggz 2013

Algemene inleiding Onderzoek controles cggz 2013 Algemene inleiding Onderzoek controles cggz 2013 Achtergrond Binnen de GGZ-sector heeft de dynamiek in het zorglandschap tezamen met de wetswijzigingen en interpretatie daarvan de afgelopen jaren tot veel

Nadere informatie

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Definitieve versie, 1 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoud 1 Voorwoord en leeswijzer...

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

Notitie Schadejaar versus Kalenderjaar Juli 2014

Notitie Schadejaar versus Kalenderjaar Juli 2014 Notitie Schadejaar versus Kalenderjaar Juli 2014 Notitie van de werkgroep Schadejaar- Kalenderjaar; vastgesteld door het NBA-platform Zorg in control 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Organisatie DBCsystematiek

Organisatie DBCsystematiek Advies Organisatie DBCsystematiek Scheiden van publieke en private taken en verantwoordelijkheden: model voor 2015 maart 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding en

Nadere informatie

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële

Nadere informatie

Inkoopdocument geriatrische revalidatie zorg 2015

Inkoopdocument geriatrische revalidatie zorg 2015 Inkoopdocument geriatrische revalidatie zorg 2015 1 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Middellangetermijnvisie geriatrische revalidatiezorg 4 2.1 Effectiviteit 4 2.2 Volume en concentratie 5 2.3 Regiodekking 5 2.4

Nadere informatie

Wmg-overeenkomst zorgverzekeraar instelling voor Geriatrische revalidatiezorg

Wmg-overeenkomst zorgverzekeraar instelling voor Geriatrische revalidatiezorg Wmg-overeenkomst zorgverzekeraar instelling voor Geriatrische revalidatiezorg De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Representerende zorgverzekeraar 1 in dit verband handelend namens de in

Nadere informatie

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM PER KOERIER Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM Datum 9 november 2011 Ons kenmerk JZ--------------------- Pagina 1 van 156 E-mail -------------------@afm.nl

Nadere informatie

Beschrijvend document voor de Openbare Europese Aanbesteding. Onderzoek ICT-projecten bij de overheid

Beschrijvend document voor de Openbare Europese Aanbesteding. Onderzoek ICT-projecten bij de overheid Beschrijvend document voor de Openbare Europese Aanbesteding Onderzoek ICT-projecten bij de overheid 30-10-2012 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 1 Inleiding 1.1 Aanbestedende dienst 1.2 Voorwerp van de

Nadere informatie

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV 2014-609 Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 2 april 2014 - Provinciale Staten op 16 april 2014 - fatale beslisdatum:

Nadere informatie

Toelichting op traject en inhoud van voorgenomen verkoop van aandelen in Attero Holding N.V. ( Attero ) ten

Toelichting op traject en inhoud van voorgenomen verkoop van aandelen in Attero Holding N.V. ( Attero ) ten Memo Onderwerp Verantwoordingsnotitie Toelichting op traject en inhoud van voorgenomen verkoop van aandelen in Attero Holding N.V. ( Attero ) ten behoeve van beslissing van aandeelhouders over verkoop

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief. Zorginkoop

Monitor en beleidsbrief. Zorginkoop Monitor en beleidsbrief Zorginkoop februari 2014 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding en doelstelling 11 1.2 Scope 12 1.3 Aanpak 12 1.4 Leeswijzer 14 2. Beleidscontext

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Implementatie EI declaratie

Implementatie EI declaratie Implementatie EI declaratie Generiek draaiboek Versie EI-standaard: n.v.t. Generiek Draaiboek Testen [GDT] Uitgave document: 3, 05-05-2011 Kenmerk: EI-DECL_GDTu3.pdf Uitgave Deze uitgave van het generiek

Nadere informatie

Plan van aanpak herstelacties implementatie trekkingsrechten

Plan van aanpak herstelacties implementatie trekkingsrechten Plan van aanpak herstelacties implementatie trekkingsrechten PGB Programma trekkingsrechten PGB Datum 24 maart 2015 Status Definitief Inhoud 1. Inleiding 4 2. Knelpunten voor budgethouders en zorgverleners

Nadere informatie

Consultatiedocument Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg

Consultatiedocument Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg Consultatiedocument Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg Uitwerking van implementatie per 2012 mei 2011 Inhoud Vooraf 7 Managementsamenvatting 9 1. Inleiding 15 1.1 Aanleiding en

Nadere informatie

NBA-Alert 32 Controleverklaringen bij de financiële overzichten 2013 van aanbieders van curatieve GGZ zorg April 2014

NBA-Alert 32 Controleverklaringen bij de financiële overzichten 2013 van aanbieders van curatieve GGZ zorg April 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-Alert 32 Controleverklaringen bij de financiële overzichten 2013 van aanbieders van curatieve GGZ zorg April 2014 Status NBA Alert Deze publicatie, die tot

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg combineert. Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Uitvoeringskader 2008-2013 Europees Terugkeerfonds Nederland Regels, procedures en uitleg

Uitvoeringskader 2008-2013 Europees Terugkeerfonds Nederland Regels, procedures en uitleg Uitvoeringskader 2008-2013 Europees Terugkeerfonds Nederland Regels, procedures en uitleg Datum September 2009 Status Definitief ETF: Return. Not necessarily a step backward. Colofon Afzendgegevens Ministerie

Nadere informatie

Inkoopgids Wijkverpleging 2015

Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Context en toekomstperspectief... 4 2.1 Overgangsjaar...5 2.2 De aanspraak wijkverpleging...5 2.3 Wat is wijkverpleging?...6

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Overeenkomst Zorgverzekeraar Instelling wijkverpleging 2016

Overeenkomst Zorgverzekeraar Instelling wijkverpleging 2016 Overeenkomst Zorgverzekeraar Instelling wijkverpleging 2016 Deel I Zorgaanbiedergebonden deel I De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst: De Zorgverzekeraar: KvK Nummer: Statutair gevestigd en

Nadere informatie

Beschrijvend Document

Beschrijvend Document Beschrijvend Document Niet-openbare procedure Europese Aanbesteding Drukwerk met nr. Dif-13-0085 Colofon kenmerk Dif-13-0085 status Concept V0.3 pagina 2 Voorwoord Dit is het Beschrijvend Document voor

Nadere informatie

Renteberekening door Gerechtsdeurwaarders

Renteberekening door Gerechtsdeurwaarders Renteberekening door Gerechtsdeurwaarders Een verkennend onderzoek naar de wijze van renteberekening in de meest voorkomende gerechtsdeurwaarders softwarepakketten Utrecht, 4 december 2012 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN De raad van de gemeente Leeuwarden gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden 16 september 2014; besluit tijdens de behandeling

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 november 2004 Rapportnummer: 2004/444

Rapport. Datum: 15 november 2004 Rapportnummer: 2004/444 Rapport Datum: 15 november 2004 Rapportnummer: 2004/444 2 Klacht Verzoekster, een consultancybureau participerend in een consortium, klaagt erover dat het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat van het Ministerie

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Zorgverzekeraars Nederland mei 2013

OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Zorgverzekeraars Nederland mei 2013 OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ Deel I.A: Algemene gegevens Zorgverzekeraars Nederland mei 2013 Overeenkomst AWBZ 2014 - Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1 DEEL I: INSTELLINGSGEBONDEN

Nadere informatie