CRD IV alert. eind 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CRD IV alert. eind 2013"

Transcriptie

1 CRD IV alert eind 2013

2 zzzz INHOUD CRD IV: laatste loodjes voor de deadline Waivers vervallen en opnieuw beoordelen Doe mee aan Onderzoek UITDAGINGEN CRD IV rapportage Validatieregels CRD IV/CRR COREP/FINREP Overgangssituatie Parallele Rapportages aanleveren Toezichthouderregelingen in voorbereiding E-Line DNB: simulatieomgeving gereed half november Certificering prudentiële rapportages EBA Q&A proces Bazel III/CRD IV Academy seminar op 29 november Afronding discussie status kredietinstellingen Toetsing kapitaalinstrumenten onder CRD IV Colofon: CRD IV implementatie project Redactie: Eleonora van Erp, Jesse Kaijser Contact algemeen: Contact waivers: Contact rapportages: Referenties: EBA website: EBA Single Rulebook Q&A tool: Open Boek Toezicht Inschrijven Bazel III / CRD IV seminar : Vragenformulier toezichtrapportages: CRD IV Academy Quick reference cards CRD IV Academy disclaimer:

3 CRD IV: LAATSTE LOODJES VOOR DE DEADLINE Op 1 januari 2014 wordt de CRD IV van toepassing op banken. DNB vraagt via deze sectorbrief uw aandacht voor de belangrijkste onderwerpen die door u en DNB in de komende maanden in het kader van de CRD IV aangepakt moeten worden. Banken zijn bezig aan alle kapitaal -en liquiditeitsregels en infasering van Bazel III / CRD IV te voldoen. Ook moeten interne processen en rapportagesystemen aangepast worden. De komende twee maanden en de eerste helft van 2014 moeten gebruikt worden om de implementatie van de CRD IV volledig af te ronden. In de komende periode is rapportage een van de belangrijkste aandachtsgebieden. In deze sectorbrief belichten we de belangrijkste thema s op het gebied van rapportage. Ook vraagt DNB aandacht voor de hernieuwde aanvraag van waivers. De aanvraag en beoordeling daarvan zullen zowel DNB als de sector de komende maanden veel tijd kosten.

4 WAIVERS VERVALLEN EN OPNIEUW BEOORDELEN Banken hebben een brief van DNB ontvangen waarin wordt uitgelegd dat veel van de bestaande waivers (ontheffingen) komen te vervallen. Dit is een gevolg van de inwerkingtreding van de CRR die door rechtstreekse werking de nationale regelgeving overstijgt. De CRR biedt wel opnieuw mogelijkheden om waivers aan te vragen, maar deze zijn niet één op één te vertalen naar bestaande waivers. Ook de bekende solo-waiver vervalt. Hoewel we verwachten dat het leeuwendeel van de bestaande waivers opnieuw verleend kan worden, kunnen we er niet om heen dat we ook een aantal lastige discussies met banken verwachten. DNB zal nieuwe aanvragen beoordelen conform de voorwaarden die daarvoor in de CRR opgenomen. Deze voorwaarden zijn op Open Boek Toezicht nader toegelicht. Daar is ook informatie te vinden over de aanvraagprocedure. Achtergrond van het vervallen van waivers De achtergrond van de discussie over vervallen waivers is een lastige complicatie van de CRD IV. Door de komst van een Regulation (CRR), vervalt alle Nederlandse regelgeving op onderdelen die in de CRR staan. Zo vervallen ook de reeds verstrekte waivers. Veruit de bekendste waiver is de solo-waiver. Op grond van de solo-waiver worden (dochter)banken binnen de bancaire groepen ontheven van zowel het toezicht op de individuele bank als van rapportage op individueel niveau. Verstrekking nieuwe solo-waiver De solo-waiver betreft een ontheffing van prudentiële voorschriften als de groep op geconsolideerd niveau voldoet. DNB heeft de afgelopen jaren sterk vertrouwd op het geconsolideerde toezicht op moeder van de groep. Het verlenen van de solo-waiver paste in die context. Op termijn willen we het aantal solo-waivers reduceren, omdat er ook nadelen zitten aan volledig vertrouwen op geconsolideerd toezicht. Zo ondermijnt dit de decentrale kapitalisatie en kleven er nadelen aan de garanties waarop de solo-waiver is gebaseerd. Verder wil DNB over meer cijfers van de dochter-instellingen kunnen beschikken om een beter beeld te krijgen van de verdeling van risico s binnen de groepen. De tijdslijnen voor de inwerkingtreding van de CRD IV en de impact die het niet opnieuw verstrekken van de solo-waiver zouden kunnen hebben, vragen echter om een balans tussen verschillende belangen.

5 DOE MEE AAN ONDERZOEK UIT- DAGINGEN CRD IV RAPPORTAGE DNB en de NVB hebben u eerder uitgenodigd deel te nemen aan het online onderzoek CRD IV reporting challenges. DNB heeft KPMG Risk Consultancy opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren. We zijn nieuwsgierig naar de uitdagingen waarmee u wordt geconfronteerd bij de implementatie van CRD IV rapportages. Het onderzoek is vrijdag 8 november afgesloten. Terugkoppeling van de resultaten Als u heeft deelgenomen aan het onderzoek ontvangt u een (veralgemeniseerde) schriftelijke terugkoppeling. Daarnaast organiseren we op maandag 2 december een bijeenkomst voor geïnteresseerde deelnemers om te discussiëren over de resultaten. Een uitnodiging hiervoor ontvangt u per . Informatie op Open Boek Toezicht en link naar onderzoek: VALIDATIEREGELS CRD IV/CRR COREP/FINREP De validatieregels zoals vastgelegd in de draft Implementing Technical Standard (ITS) door de EBA zijn bindend voor banken. Dit betekent dat banken zelf hun rapportage voor het insturen via e-line moeten valideren. Er wordt pas aan de rapportageplicht voldaan als de ingezonden rapportages aan de validatieregels voldoet. Technisch gezien zijn de validatieregels niet langer een onderdeel van het rapportageformulier. Alle EBA-validaties zijn echter wel onderdeel van het rapportageproces. DNB zal dezelfde EBA-validaties uitvoeren na ontvangst van uw rapportages. U ontvangt echter geen directe terugkoppeling via e-line DNB. Meer informatie Via de informatiepagina van e-line DNB kunt u informatie vinden over de oplevering en specificaties van verschillende formulierensets in de productieomgeving.

6 OVERGANGSSITUATIE PARALLELE RAPPORTAGES AANLEVEREN De overgang van bestaande (CRD III) naar de nieuwe (CRD IV) rapportages heeft consequenties voor de manier waarop banken rapportages aan DNB leveren. Wij vragen banken bij de eerste rapportage onder CRD IV, nog één keer de oude rapportage onder CRD III aan te leveren. Daarbij is de inzending solo en/of geconsolideerd afhankelijk van de bestaande specifieke situatie. We hebben gesproken met de NVB-commissie Rapportages (CRAP) en begrijpen dat dergelijke parallelle rapportages operationeel en systeemtechnisch lastig zijn. Bij het vaststellen van de uitgestelde inzendtermijnen voor de parallelle rapportages hebben is hiermee rekening gehouden. Tijdslijnen indienen parallelle rapportages De eerste COREP-rapportage onder CRD IV per 31 maart 2014 dient uiterlijk op 30 mei 2014 voor solorapportages en 30 juni 2014 voor geconsolideerde rapportages ingezonden te zijn. Over dezelfde rapportagedatum vragen we ook een COREP CRD III rapportage. U krijgt voor de CRD III rapportage een verlengde inzendtermijn: 3 maanden in plaats van 1 maand. Dit betekent dat de uiterlijke inzenddatum 30 juni 2014 is. Eerste indiening rapportages De eerste FINREP IFRS rapportage onder CRD IV per 30 september 2014 dient per 11 november 2014 ingezonden te zijn. DNB gaat er op dit moment vanuit dat onder IFRS rapporterende banken een CRD III FINREP parallel run rapportage over dezelfde periode moeten indienen. Daarvoor zal een uitgestelde inzendtermijn van 2 maanden (i.p.v. 1) gelden. Voor de parallel run rapportage is de uiterlijke inzenddatum 25 november De eerste indiening van de local GAAP (BW2T9) versie van FINREP moet nog worden vastgesteld. Hierover wordt op een later tijdstip gecommuniceerd. Voor de eerste CRD IV liquiditeitsrapportagetemplates per 31 maart 2014 (uiterste inzenddatum 30 april 2014) is geen parallelle rapportage vereist. Achtergrondinformatie rapportage tijdens overgangsperiode De rapportage-eisen die onder CRD IV en CRR door de EBA zijn uitgevaardigd zorgen voor een significante verandering ten opzichte van de CRD III rapportages. Naast de omvangrijke uitbreiding van gevraagde informatie zijn belangrijke stelselwijzigingen opgenomen in de nieuwe rapportages. Ook zijn vereisten over validatie en aanlevering wezenlijk verschillend.

7 Vergelijking tussen CRD III en CRD IV cijfers Om relevante stuurinformatie en betrouwbare toezichtrapportages te waarborgen, verwacht DNB dat banken in staat zijn om een goede vergelijking tussen CRD III en CRD IV rapportages mogelijk te maken. Hierbij vragen wij om parallelle rapportages en maken we gebruik van de reeds aangeleverde Bazel III monitoring templates. DNB verwacht dat met parallelle rapportages wordt voorkomen dat we achteraf moeten vragen de overgangssituatie te reconstrueren. Wel kan in specifieke gevallen om een aanvullende toelichting op de overgang worden gevraagd. Link naar vragenformulier op Open Boek Toezicht U kunt uw vragen over de parallelle rapportages stellen door het vragenformulier over toezichtrapportages op onze website in te vullen: TOEZICHTHOUDERREGELINGEN IN VOORBEREIDING DNB wil u graag informeren over het opstellen van een nieuwe toezichthouderregeling. Omdat straks het CRD IV-pakket volledig wordt geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving, moet DNB een groot deel van de bestaande toezichthouderregelingen intrekken. Immers, de meeste bestaande toezichthouderregelingen van DNB zijn feitelijk de weergave van de annexen bij de bestaande CRD, die straks integraal onderdeel vormen van de CRR (en die werkt rechtstreeks). DNB wil daar waar de CRD IV / CRR nog ruimte biedt voor het opstellen van nadere regels, één Regeling specifieke bepalingen CRD IV opstellen. Deze regeling zal formeel inwerkingtreden per 31 december 2013 en voor het eerst worden toegepast vanaf 1 januari De toezichthouderregeling wordt geconsulteerd aan de markt en na consultatie worden gepubliceerd in de Staatscourant. Bestaande regelingen worden ingetrokken Uitgangspunt is dat alle betreffende regelingen geheel worden ingetrokken en eventueel te behouden individuele bepalingen daaruit, waar relevant in één nieuwe regeling worden geplaatst. Belangrijkste onderdelen van de toezichthouderregeling zullen zijn: een transitieregeling voor de definitie van op

8 kapitaal en de invulling van toezichthouderoptiesen -discreties. Uitgangspunt is een beleidsarme omzetting van opties van de bestaande (CRD III) situatie naar de nieuwe constellatie (CRD IV) waar dit kan. De op dit moment gehanteerde verdeling van separate toezichthouderregelingen per onderwerp of risico houdt te bestaan. Bestaande toezichthouderregelingen die inhoudelijk worden gecontinueerd blijven in hun huidige vorm bestaan. Nieuwe toezichthouderregelingen De nieuwe toezichthouderregeling specifieke bepalingen CRD IV wordt van toepassing op kredietinstellingen in de zin van de CRR, beleggingsondernemingen in de zin van de CRR, en instellingen die voor de betreffende onderdelen van het prudentiële kader onder nationaal recht aan hetzelfde toezicht zijn onderworpen. De additionele financiële entiteiten die onder de regeling vallen zijn clearinginstellingen, opt-in banken en financiële holdings. Tijdslijnen regeling specifieke bepalingen CRD IV 4 november 2013 Start consultatie 20 november 2013 Einde consultatie december 2013 Publicatie toezichthouderregeling 1 januari 2014 Inwerkingtreding CRD IV en CRR 1 januari 2014 Inwerkingtreding toezichthouderregeling PM Implementatiewet Richtlijn kapitaalvereisten Beleidsregels, Q&A en nieuwe beleidsregel SREP/ICAAP Naast de toezichthouderregelingen zal DNB ook haar bestaande beleidsregels intrekken. Het betreft alle beleidsregels die in de CRR zijn opgenomen. Dit geldt ook voor een aanzienlijk deel van de Q&A s die gepubliceerd zijn op Open Boek Toezicht. Er zal voorlopig slechts op één onderdeel een nieuwe beleidsregel worden opgesteld, namelijk een beleidsregel SREP/ICAAP waarin ook een aantal technische aspecten van geconsolideerd toezicht worden opgenomen. De verwachting is dat dit een tijdelijke beleidsregel wordt die te zijner tijd wordt vervangen als de ECB nadere instructies voor het pilaar 2 toezicht heeft uitgewerkt.

9 E-LINE DNB: SIMULATIEOMGEVING HALF NOVEMBER GEREED DNB biedt u de mogelijkheid in de simulatieomgeving van e-line CRD IV rapportagesets in te vullen. Zo kunt u nieuwe of aangepaste systemen vooraf testen. De simulatieomgeving is vanaf half november beschikbaar. Vanaf dat moment is de nieuwe rapportageverplichting CRD IV te testen. In deze omgeving worden zowel de COREP als de FINREP rapportagesets stapsgewijs toegankelijk gemaakt. Toegang simulatieomgeving De inloggegevens zijn de reeds bestaande standaard toegangscodes voor de simulatieomgeving en dus niet de gebruikelijke e-line productiecodes. De rapportagesets die in de simulatieomgeving worden aangeboden bevatten alle templates. De simulatieomgeving toont geen indieningstermijnen, frequenties en consolidatieniveaus. De nieuwe en aangepaste formulierensets worden eind 2013 definitief door DNB vastgesteld. Dit geldt ook voor de oplevering van de waarmerkformulieren in het kader van certificering. Geen terugkoppeling in simulatieomgeving Met de oplevering van de rapportagesets in november, stellen we de voorbeelden van XML-specificaties beschikbaar. Met de oplevering van de formulieren en XMLvoorbeeldspecificaties kan u via uw simulatie-user-id de nieuwe rapportages invullen en bekijken. De simulatieomgeving maakt het niet mogelijk de rapportageformulieren door DNB te laten beoordelen. Evenals in de productieomgeving zijn in de simulatieomgeving geen validatieregels opgenomen. U ontvangt dus geen terugkoppeling op een verzonden rapportage. E-line blijft voorlopig het ontvangstportaal E-Line DNB zal voorlopig als ontvangstportaal dienen voor het insturen van rapportages aan DNB. Op dit moment zijn we bezig de nieuwe formulieren te realiseren in e-line DNB conform de door de EBA vastgestelde rapportagetemplates en instructies (inclusief de notatiewijze). Zoals in de huidige situatie het geval is kunt u straks handmatig rapportages vullen en/of via XMLcodering geautomatiseerd inlezen.

10 CERTIFICERING PRUDENTIËLE RAPPORTAGES DNB wijst banken en hun accountants erop dat certificering van bepaalde staten vanaf 1 januari 2014 vereist zal zijn. Met de komst van de nieuwe verordening (CRR) en daarbij behorende nieuwe of gewijzigde rapportages zijn ook de bepalingen rondom certificering van de rapportages tegen het licht gehouden. Met certificering bedoelen we de controle van de staten door de externe accountant. Certificering blijft van belang voor de kwaliteit van de data De staten worden voorgeschreven via de CRR of via doorlopende nationale regelgeving. De controleplicht blijft gehandhaafd in nationale regelgeving. Daarnaast speelt een rol dat de informatie vanuit de staten een sterkere rol vervult in het toezichtmodel van DNB, terwijl tegelijkertijd de databehoefte van internationale instanties, zoals de EBA, de ESRB (European Systemic Risk Board) en de ECB is toegenomen. In de Regeling staten financiële ondernemingen (een toezichthouderregeling van DNB) wordt aangegeven welke staten onder de certificering vallen. Als gevolg van de wijzigingen in regelgeving zal deze regeling worden aangepast. Voorzien wordt rapportages na 1 januari 2014 onder de nieuwe certificeringsregels te plaatsen. Wat valt vanaf 1 januari 2014 onder de certificering? Op hoofdlijnen betekent dit dat alle staten die onder FINREP en COREP vallen, solo en geconsolideerd, onder de certificering gaan vallen, met uitzondering van staten waarvan de CRD IV / CRR geen bindende prudentiële voorschriften bevatten. Bijvoorbeeld de LCR en NSFR rapportages vallen niet onder de certificering. Daar staat tegenover dat de bestaande liquiditeitsrapportage (staat 8028) blijft gehandhaafd en onder de certificering zal worden gebracht. Staten waarbij bijzondere bepalingen gelden, zoals de renterisicorapportage en de landenrisicorapportage, blijven onder huidige bepalingen vallen. Voor deze staten moeten banken een andere opdracht aan de accountant verlenen, namelijk een Specifiek Overeengekomen Werkzaamheden opdracht (Agreed Upon Procedures).

11 EBA Q&A PROCES De EBA biedt op haar website een Q&A-service aan. Banken, toezichthouders en andere belanghebbenden kunnen hier gebruik van maken. In deze Single Rulebook Q&A beantwoordt de EBA vragen over: de CRD IV (2013/36/EU) en CRR (575/2013) EBA BTS; aan de CRD gerelateerde technische standaarden die door de EBA zijn voorgelegd aan de Europese Commissie (pas nadat de BTS is gepubliceerd in het official Journal of the European Union) EBA guidelines; aan de CRD gerelateerde guidelines (richtsnoeren) die door de EBA zijn gepubliceerd. Hoe werkt het Q&A proces? U kunt uw vraag stellen onder de Single Rulebook Q&A tab op de EBA-website. Hier vindt u ook de antwoorden op eerder gestelde vragen. EBA categoriseert alle ontvangen vragen: Questions under review: de vraag wordt in behandeling genomen door EBA. Het streven is de vraag in 2 maanden te beantwoorden Rejected questions: de vraag heeft geen betrekking op de CRD, de CRR, EBA BTS of EBA guidelines of de vraag is eerder gesteld Final Q&A: de vraag is beantwoord en te vinden op de EBA-website. Q&A s zorgen voor consistente toepassing van nieuwe regels Het doel van de Q&A s is een consistente toepassing van het nieuwe regelraamwerk te bereiken binnen de Europese Unie. De Q&A s zijn niet juridisch bindend, noch zijn zij onderworpen aan het beginsel van pas toe of leg uit. Maar de toepassing ervan wordt nauw in de gaten gehouden door de EBA en zij zal het niet nalaten toezichthouders aan te spreken indien zij anders handelen dan in de Q&A s wordt voorgeschreven. Bovendien verwacht de EBA dat peer pressure en de markt een disciplinerende werking hebben op de consistente toepassing van de in de Q&A s gegeven uitleg. Reikwijdte van de antwoorden De reikwijdte van wat EBA kan beantwoorden, is beperkt tot uitleg over consistente en effectieve toepassing van de CRD IV en CRR. Vragen die buiten deze reikwijdte vallen (bijvoorbeeld definitiekwesties of interpretatievragen), moeten worden beantwoord door het Directoraat-generaal Interne Markt van de Europese Commissie (want de EBA is geen regelgever), al heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie het laatste woord.

12 De rol van DNB De rol van DNB, net als die van alle EU-toezichthouders in dit proces, is het verstrekken van de eigen inzichten aan EBA. De invloed van DNB op de uitkomsten is beperkt. Wij zien de Q&A-tool van de EBA als een nuttig instrument. Wij zullen de komende periode daarom meer verwijzen naar de EBA-website als er bij DNB vragen binnen komen over de toepassing van CRD IV en CRR. Links naar EBA website en EBA Single Rulebook Q&A tool: BAZEL III/CRD IV ACADEMY SEMINAR OP 29 NOVEMBER Na het grote succes van twee seminars in september en oktober, organiseren we op vrijdag 29 november 2013 wederom een seminar over Bazel III en de CRD IV. Heeft u interesse, dan kunt u zich inschrijven via Open Boek Toezicht. Informatie op Open Boek beschikbaar U vindt een groot deel van de informatie die tijdens de seminars is besproken op Open Boek. Er staan een aantal quick reference cards en u kunt ook een poster over CRD IV downloaden. De informatie staat op Disclaimer We kunnen er niet om heen hierbij wel de disclaimer te plaatsen dat de CRD IV Academy een handreiking is aan de sector om de CRD IV toegankelijker te maken, maar dat deze documenten niet als een allesomvattende interpretatie van de CRD IV opgevat kunnen worden.

13 AFRONDING DISCUSSIE STATUS KREDIETINSTELLINGEN In juli heeft DNB alle banken gevraagd of zij deposito s van het publiek aantrekken en dus kredietinstelling zijn. Daarbij is ook de mogelijkheid geschetst een opt-in bank vergunning te krijgen. Deze discussie is procedureel voor alle entiteiten afgerond. Opvolging voor entiteiten waar aanpassing of intrekking van de vergunning aan de orde is, vindt in het reguliere toezichtproces plaats. Er is aanleiding tot wijziging van een aantal van de huidige 73 vergunningen. Alle banken ontvangen een brief over hun status en vergunning. Aanleiding voor het vraagstuk Aanleiding voor dit verzoek is zowel de CRD IV implementatie in de Wft als de voorbereiding op het SSM. Zowel CRD als het SSM zijn immers slechts van toepassing op entiteiten die aan de definitie van kredietinstelling voldoen. Het ingewikkelde overgangsrecht van oude Nederlandse regelgeving heeft er echter toe geleid dat een bank in ons nationale register niet noodzakelijkerwijs een kredietinstelling is in de zin van het Europees recht. Daaruit volgt ook dat in nationaal recht geregeld moet worden dat er toezicht plaats vindt op nietkredietinstellingen met een opt-in vergunning. Gegevens van banken nodig Voorafgaand aan het verzoek aan banken om aan te geven of zij aan de definitie voldoen, was dat voor DNB nog niet in alle gevallen duidelijk. De standaardrapportages die DNB binnen krijgt, bieden hierover in enkele gevallen geen eenduidig beeld van de banken. Door het effect van consolidatie van dochterbanken en rapportages die slecht aansluiten op wettelijke terminologie, stuurde DNB deze zomer het bewuste verzoek naar alle bancaire entiteiten. Voor DNB waren die gegevens tot nog toe minder relevant omdat het onderscheid tussen echte banken en vrijwillige opt-in banken er onder Nederlands recht niet toe deed. Aanpassing register Om het onderscheid tussen rechtstreeks (kredietinstellingen) versus indirect (opt-in banken) wettelijk geregeld toezicht en daaraan verbonden rechten publiek kenbaar te maken, moet dit onderscheid ook in het openbare register van DNB zichtbaar zijn. Het tijdstip van de formele omzetting of intrekking van vergunningen is echter afhankelijk van de inwerkingtreding van de aanpassingen op de Wft ter implementatie van de CRD IV.

14 TOETSING KAPITAAL- INSTRUMENTEN ONDER CRD IV Op 1 januari 2014 gelden de nieuwe kapitaaldefinities van de CRD IV en gaan banken hun uitstaande kapitaalinstrumenten volgens die definities classificeren. Daarmee wordt ook het onderscheid relevant tussen instrumenten die volledig voldoen aan alle eisen (eligible zijn) en instrumenten die vanwege grandfathering nog in het kapitaal mee mogen tellen. Bijvoorbeeld: een instrument dat gegrandfathered wordt, kan meetellen in het Tier 2 kapitaal, maar mag niet aangemerkt worden als Tier 2 instrument. DNB dringt erop aan dat banken zelf nauwgezet ieder instrument controleren om het op de juiste manier te classificeren en rapporteren. Toetsingsproces De toezichthouderregeling specifieke bepalingen CRD IV (in consultatie) beschrijft op welke wijze banken kapitaaltransacties aan DNB ter toetsing moeten voorleggen. Deze bepaling richt zich uitsluitend op de procedurele aspecten van de toetsing. DNB heeft al eerder op Open Boek bekend gemaakt welke documentatie voor toetsing benodigd is. De toetsing en classificatie zelf vindt plaats op basis van de CRR-tekst. Self-assessment en DNB-beoordeling Enkele banken hebben DNB recent om een nieuw oordeel gevraagd over een uitstaand instrument. We willen dit verzoek uitvoeren, maar zoeken nog naar een haalbare planning daarvoor. Naar aanleiding hiervan overwegen wij in het eerste kwartaal van 2014 een sectorbrede controle uit te voeren op de classificatie van kapitaalinstrumenten. Onze aandacht zal daarbij vooral uitgaan naar (innovatief) hybride instrumenten. Banken kunnen een self-assessment uitvoeren en zich voorbereiden op nader onderzoek door DNB. Een systematische vergelijking tussen de eigenschappen van de instrumenten en voorschriften in de CRR zal daarvan de kern zijn. Hierbij is verder relevant dat ook andere nieterkende kapitaaltransacties invloed kunnen hebben op de eligibility. EBA kijkt mee De EBA heeft toenemende aandacht voor de beoordeling van kapitaalinstrumenten. De lijst die de EBA opstelt voor CET1 instrumenten zal eind 2013 gepubliceerd worden op haar website. De EBA zal vanaf 2014 leidend worden in de beoordeling van CET1 transacties. Ook de toetsing van instrumenten in de lagere tiers krijgt steeds meer aandacht van de EBA.

CRR en CRD IV: laatste loodjes voor de start

CRR en CRD IV: laatste loodjes voor de start CRR en CRD IV: laatste loodjes voor de start Op 1 januari 2014 treden de Europese verordening kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation (CRR), nr. 575/2013) en de bijbehorende Europese richtlijn

Nadere informatie

Bijlage bij sectorbrief Banken toezichtrapportages, oktober 2014

Bijlage bij sectorbrief Banken toezichtrapportages, oktober 2014 Bijlage bij sectorbrief Banken toezichtrapportages, oktober 2014 1. ERVARINGEN MET DE EERSTE RAPPORTAGES ONDER CRD IV / CRR In het eerste halfjaar van 2014 is ervaring opgedaan met de vernieuwde en uitgebreide

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie Regeling staten financiële ondernemingen 3 maart 2014

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie Regeling staten financiële ondernemingen 3 maart 2014 De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie Regeling staten financiële ondernemingen 3 maart 2014 Inhoud 1. Reacties... 2 2. Toelichting... 3 2.1 CRD IV en CRR: gevolgen voor het nationaal regelkader... 3 2.2

Nadere informatie

1.2 Validatieregels en toetsing door DNB per Q2 2015

1.2 Validatieregels en toetsing door DNB per Q2 2015 CONFIDENTIEEL In deze bijlage leest u de belangrijkste veranderingen in rapportages voor 2015: Validatieregels en Q&A s EBA Technische wijzigingen in CRDIV rapportageproces Nieuwe en gewijzigde CRD IV

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD II Implementatie (nieuwe) Regeling Hybride kapitaalinstrumenten banken 2010

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD II Implementatie (nieuwe) Regeling Hybride kapitaalinstrumenten banken 2010 De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie CRD II Implementatie (nieuwe) Regeling Hybride kapitaalinstrumenten banken 2010 28 juni 2010 1 Regeling van De Nederlandsche Bank NV van [datum], tot vaststelling

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD III Implementatie in toezichthouderregelingen en nader beleid van DNB. 1 april 2011

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD III Implementatie in toezichthouderregelingen en nader beleid van DNB. 1 april 2011 De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie CRD III Implementatie in toezichthouderregelingen en nader beleid van DNB 1 april 2011 Deze consultatie is aangekondigd via Open Boek Toezicht. Dit document is tevens

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12186 8 juli 2011 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 28 juli 2011 tot wijziging van de Regeling staten financiële

Nadere informatie

RICHTSNOEREN VOOR TESTS, DOORLICHTINGEN OF EXERCITIES DIE KUNNEN LEIDEN TOT STEUNMAATREGELEN EBA/GL/2014/ september 2014

RICHTSNOEREN VOOR TESTS, DOORLICHTINGEN OF EXERCITIES DIE KUNNEN LEIDEN TOT STEUNMAATREGELEN EBA/GL/2014/ september 2014 EBA/GL/2014/09 22 september 2014 Richtsnoeren voor de soorten tests, doorlichtingen of exercities die kunnen leiden tot steunmaatregelen uit hoofde van artikel 32, lid 4, onder d), punt iii) van de richtlijn

Nadere informatie

Artikel 1. Onderwerp en werkingssfeer

Artikel 1. Onderwerp en werkingssfeer L 107/76 25.4.2015 BESLUIT (EU) 2015/656 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 4 februari 2015 betreffende de voorwaarden krachtens welke kredietinstellingen overeenkomstig artikel 26, lid 2, van Verordening

Nadere informatie

1.1 Controles DNB voert verschillende controles uit wanneer een rapportage in het DLR is ingediend. Deze zijn in onderstaand schema aangegeven:

1.1 Controles DNB voert verschillende controles uit wanneer een rapportage in het DLR is ingediend. Deze zijn in onderstaand schema aangegeven: Onderwerp: CRD-IV Alert XBRL Special Februari 2016 Divisie Statistiek Afdeling Bancaire Toezichtstatistieken In deze editie van de CRD-IV Alert XBRL Special gaan we verder in op het verwerkingsproces van

Nadere informatie

T.a.v. de directie. Geachte directie,

T.a.v. de directie. Geachte directie, Toezicht verzekeraars Postbus 98 1000 AB Amsterdam T.a.v. de directie Datum Uw kenmerk Behandeld door Hijl, V.S.M. (ir. mw) RC Veenstra, D. Doorkiesnummer Bijlage(n) 2 Onderwerp Toepassing EIOPA Preparatory

Nadere informatie

1. Planning. 2. Welke rapportages. 3. Invoerfaciliteit. 4. eherkenning

1. Planning. 2. Welke rapportages. 3. Invoerfaciliteit. 4. eherkenning 1. Planning Hoe lang zal indienen van rapportages via e-line webinterface mogelijk blijven? Rapportages kunnen en moeten tot en met 30 september 2016 via e-line ingediend te worden. Daarna is het alleen

Nadere informatie

Besluit van houdende regels ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni

Besluit van houdende regels ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni Besluit van houdende regels ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2103 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17099 29 oktober 2010 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 26 oktober 2010 tot vaststelling van de voorwaarden

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd: CONSULTATIEVERSIE Besluit van ( datum), houdende wijziging van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van 15 november 2006 in verband met regels met betrekking tot de bescherming

Nadere informatie

CRD IV factsheet toelichting methodologie van implementatie keuzevrijheden CRD IV en CRR

CRD IV factsheet toelichting methodologie van implementatie keuzevrijheden CRD IV en CRR CRD IV factsheet toelichting methodologie van implementatie keuzevrijheden CRD IV en CRR Relevant voor: ba, bo Geldigheid: geldig Datum: 15 januari 2014 Status: Factsheet Auteur: Koen Holtring, Maurit

Nadere informatie

Openbare raadpleging

Openbare raadpleging Openbare raadpleging over de ontwerpgids van de ECB voor de beoordeling van deskundigheid en betrouwbaarheid Vragen en antwoorden 1 Waartoe dient de gids? Het doel van de gids is om inzicht te geven in

Nadere informatie

Datum 8 april 2010. Betreft: Liquiditeitstoezicht. Geachte heer/mevrouw,

Datum 8 april 2010. Betreft: Liquiditeitstoezicht. Geachte heer/mevrouw, Amsterdam Postbus 98 1000 AB Amsterdam Drs. H.J. Brouwer Directie Aan de instellingen zoals bedoeld in de artikelen 2:11, 2:12 en 2:13, eerste lid, artikel 2:19, artikel 3:111, eerste lid, en artikel 2:96

Nadere informatie

INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN DERDELANDEN BELEGGINGSONDERNEMINGEN IN NEDERLAND

INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN DERDELANDEN BELEGGINGSONDERNEMINGEN IN NEDERLAND CONFIDENTIEEL Onderwerp: Informatieformulier Derdelanden Beleggingsondernemingen Toezicht nationale instellingen Beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding e-line DNB: het XBRL-importbestand versie 1.0 datum 17 januari 2007

Gebruikershandleiding e-line DNB: het XBRL-importbestand versie 1.0 datum 17 januari 2007 Gebruikershandleiding e-line DNB: het XBRL-importbestand versie 1.0 datum 17 januari 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Rapporteren aan DNB met e-line...3 1.2 Rapporteren via XBRL...3 1.3 Opzet van

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het gebruik van een interne modellenmethode voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het kredietrisico

Aanvraagformulier voor het gebruik van een interne modellenmethode voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het kredietrisico - 1 - Aanvraagformulier voor het gebruik van een interne modellenmethode voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het kredietrisico MEI 2008 - 2 - De aanvraag DNB kan een financiële onderneming

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 5.7.2014 L 198/7 BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 31 januari 2014 betreffende de nauwe samenwerking met de nationale bevoegde autoriteiten van deelnemende lidstaten die niet de euro als munt hebben

Nadere informatie

Open Boek - zoekformulier

Open Boek - zoekformulier Open Boek - zoekformulier Zoeken is meestal de snelste manier om informatie in Open Boek te vinden. Hieronder geven we een aantal tips bij het gebruik van het zoekformulier van Open Boek. Open Boek - zoekformulier...1

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1 (definities)

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1 (definities) Besluit van houdende regels ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen

Nadere informatie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie MiFID voor kredietinstellingen Een introductie NVB MiFID conferentie 24 november 2006 Els Deerenberg Agenda Doel MiFID Regels voor kredietinstellingen - organisatie - cliëntenclassificatie - gedragsregels

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

ECB-OPENBAAR. Aan: de leiding van belangrijke banken. Frankfurt am Main, 28 juli 2017

ECB-OPENBAAR. Aan: de leiding van belangrijke banken. Frankfurt am Main, 28 juli 2017 DANIÈLE NOUY Voorzitter van de Raad van Toezicht ECB-OPENBAAR Aan: de leiding van belangrijke banken Frankfurt am Main, 28 juli 2017 Openbare leidraad betreffende informatie over transacties die de grenzen

Nadere informatie

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding?

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? & wijzigingen Nrgfo Wft op het vlak van vermogensscheiding Wat was de aanleiding voor de FM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? Nationale ontwikkelingen in combinatie met nieuwe regelgeving als

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 127, lid 6, en artikel 132,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 127, lid 6, en artikel 132, L 314/66 1.12.2015 BESLUIT (EU) 2015/2218 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 20 november 2015 betreffende de procedure tot vaststelling van de niet-toepasselijkheid op personeelsleden van het vermoeden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 41742 25 november 2015 Regeling van de Minister van Financiën van 16 november 2015, 2015-0000018448, directie Financiële

Nadere informatie

Handleiding validatierapport CRDIV rapportages beleggingsondernemingen

Handleiding validatierapport CRDIV rapportages beleggingsondernemingen Datum 3 oktober 2016 Versienummer 1.1 1 van 7 CRD IV rapportages De CRD IV formulierenset, FINREP en Corep, van de wordt na indiening met behulp van e-line DNB door het interne systeem van DNB gecontroleerd

Nadere informatie

Consultatie vervanging rapportagekader financiële informatie voor non-ifrs-banken. De Nederlandsche Bank

Consultatie vervanging rapportagekader financiële informatie voor non-ifrs-banken. De Nederlandsche Bank Consultatie vervanging rapportagekader financiële informatie voor non-ifrs-banken De Nederlandsche Bank Consultatie September 2013 Reactie aan CRD@dnb.nl Contactpersonen: Nic van der Ende (n.a.van.der.ende@dnb.nl),

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1138 21-11-2017 NBA-handreiking 1138 NBA-handreiking 1138 Van toepassing op: Onderwerp: Vraag en antwoord Datum: 21 november 2017 Status: NBA-handreiking,

Nadere informatie

MEMORIE VAN ANTWOORD. Inleiding

MEMORIE VAN ANTWOORD. Inleiding 33 849 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Samenvatting ESRB Jaarverslag 2013 Inhoud 3

Inhoud. Voorwoord Samenvatting ESRB Jaarverslag 2013 Inhoud 3 Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 5 ESRB Jaarverslag 2013 Inhoud 3 Voorwoord Mario Draghi Voorzitter van het Europees Comité voor Systeemrisico s Het doet mij veel

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Nadere informatie

Geachte directie, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht verzekeraars. Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl. Handelsregister 3300 3396

Geachte directie, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht verzekeraars. Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl. Handelsregister 3300 3396 De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht verzekeraars Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Handelsregister 3300 3396 Onderwerp Aandachtspunten Day One rapportage Geachte directie, Vanaf 1 januari

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1432 18 nuari 2016 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 7 nuari 2016 houdende regels met betrekking tot het prudentieel

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

Verzekeringsmiddag 16 december 2014. Breakout sessie: Eigen Risico Beoordeling. Annemieke Hartendorp, Leo Pijnenburg

Verzekeringsmiddag 16 december 2014. Breakout sessie: Eigen Risico Beoordeling. Annemieke Hartendorp, Leo Pijnenburg Verzekeringsmiddag 16 december 2014 Breakout sessie: Eigen Risico Beoordeling Annemieke Hartendorp, Leo Pijnenburg Agenda De Eigen Risico Beoordeling in het kort Hoe komt u tot een goede ERB/ORSA? Ingestuurde

Nadere informatie

Sessie: Preparatory Guidelines Rapportages. Henk Korthorst Verzekeringsmiddag 16 december 2014

Sessie: Preparatory Guidelines Rapportages. Henk Korthorst Verzekeringsmiddag 16 december 2014 Sessie: Preparatory Guidelines Rapportages Henk Korthorst Verzekeringsmiddag 16 december 2014 Programma Tijdslijnen en inhoud rapportages Aandachtspunten beleggingen Rapporteren U kunt vragen stellen tijdens

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het gebruik van een geavanceerde benadering (AMA) voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het operationeel risico

Aanvraagformulier voor het gebruik van een geavanceerde benadering (AMA) voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het operationeel risico Aanvraagformulier voor het gebruik van een geavanceerde benadering (AMA) voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het operationeel risico De Nederlandsche Bank Juni 2009 1. HET AANVRAAGFORMULIER

Nadere informatie

MODEL financieringsmaatschappijen; invoering Wet op het financieel toezicht

MODEL financieringsmaatschappijen; invoering Wet op het financieel toezicht Expertisecentrum Markttoetreding Amsterdam Postbus 98 1000 AB Amsterdam Datum Uw kenmerk Doorkiesnummer 020 524 Bijlage(n) Onderwerp MODEL financieringsmaatschappijen; invoering Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. uit 2017 houdende regels met betrekking tot het beheerst beloningsbeleid van banken, beleggingsondernemingen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen;

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen; Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende vaststelling van regels inzake de aanvraag van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van

Nadere informatie

Regeling liquiditeit kredietunies Wft 2017

Regeling liquiditeit kredietunies Wft 2017 Regeling liquiditeit kredietunies Wft 2017 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van [datum] 2016 houdende regels ingevolge artikel 108, derde lid, en artikel 111, zesde lid, van het Besluit prudentiële

Nadere informatie

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie,

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht horizontale functies en integriteit Expertisecentrum markttoegang Onderwerp Verzoek om reactie vanwege de vrijstelling van kleine schadeverzekeraars Postbus 98 1000

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de Wet op het financieel toezicht en het Besluit prudentiële regels Wft;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de Wet op het financieel toezicht en het Besluit prudentiële regels Wft; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35423 19 december 2013 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 9 december 2013, houdende regels met betrekking tot

Nadere informatie

MiFID II: a piece of cake? 19 maart 2015

MiFID II: a piece of cake? 19 maart 2015 MiFID Roundtable 2015 MiFID II: a piece of cake? Randy Pattiselanno, Reinier Schipper, Bastiaan Bloemink 19 maart 2015 Agenda 1. Introductie aanwezigen 2. Structuur MiFID I en II 3. Tijdlijnen en implementatie

Nadere informatie

Aankondiging aanvullende nationale staten. Geachte,

Aankondiging aanvullende nationale staten. Geachte, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht beleid Verzekeraars Postbus 98 1000 AB Amsterdam 0205249111 www.dnb.nl Onderwerp Aankondiging aanvullende nationale staten Handelsregister 3300 3396 Geachte, Met deze

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 525 Besluit van 4 december 2013 tot wijziging van het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes

Nadere informatie

VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13)

VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13) 31.3.2015 NL L 86/13 VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13) DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE

Nadere informatie

RICHTSNOEREN BETREFFENDE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING UIT HOOFDE VAN PSD2 EBA/GL/2017/08 12/09/2015. Richtsnoeren

RICHTSNOEREN BETREFFENDE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING UIT HOOFDE VAN PSD2 EBA/GL/2017/08 12/09/2015. Richtsnoeren RICHTSNOEREN BETREFFENDE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING UIT HOOFDE VAN PSD2 EBA/GL/2017/08 12/09/2015 Richtsnoeren inzake de criteria voor de vaststelling van het minimumgeldbedrag van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

1 Algemene instructies voor beide sjablonen 1

1 Algemene instructies voor beide sjablonen 1 Instructies voor het invullen van de sjablonen betreffende de totale activa en het totaal van de risicoposten ten behoeve van het verzamelen van de toezichtsvergoedingsfactoren April 2016 1 Algemene instructies

Nadere informatie

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid MiFID II- kennis en bekwaamheid Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid Publicatiedatum: 13 november 2017 I. Reikwijdte 1. In de richtsnoeren wordt onderscheid gemaakt tussen

Nadere informatie

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT:

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT: Ministeriële regeling Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl Inlichtingen Staatscourant nr. 51 Datum 5 maart 2009 Betreft Wijziging Vrijstellingsregeling Wft Uw

Nadere informatie

Accountantsprotocol voor de aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier

Accountantsprotocol voor de aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Copro 16118C Accountantsprotocol voor de aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Versie 2.0 Amsterdam, 30 november 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen Kader... 3 1.1 Bestuurlijke mededeling...

Nadere informatie

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur,

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds Handelsregister

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL

Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL In dit document zijn veel gestelde vragen met antwoorden

Nadere informatie

MiFID II: vergunningverlening

MiFID II: vergunningverlening MiFID II: vergunningverlening Consultation paper MiFID II/MiFIR: ESMA/2014/1570 Maaike Been Agenda 1. Vergunningverlening 2. Europese paspoorten 3. Derde landen Pagina 2 Vergunningplicht voornaamste wijzigingen

Nadere informatie

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Ontwikkelde oplossingen voor FOV-leden Out of the box actuaries and risk professionals 1 SOLVENCY II In 2012 zal de Europese Commissie (EC) het huidige

Nadere informatie

Aanhef. De Nederlandsche Bank N.V., Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties;

Aanhef. De Nederlandsche Bank N.V., Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties; Aanhef De Nederlandsche Bank N.V., Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties; Gelet op de artikelen 131, eerste lid, 133, eerste lid, en artikel 135, tweede en vijfde lid, van het Besluit

Nadere informatie

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436 Bijlage 25 bij circulaire Care/Wlz/15/07c REGELING Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen : Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Wft: Wet op het financieel toezicht Bpr: Besluit prudentiële regels Wft Wta: Wet toezicht accountantsorganisaties

Nadere informatie

Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid.

Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid. Definities Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid. Accountantsorganisatie: Een onderneming of instelling die bedrijfsmatig wettelijke controles

Nadere informatie

Reactie op ontvangen commentaar naar aanleiding van de consultatie CRD II implementatie

Reactie op ontvangen commentaar naar aanleiding van de consultatie CRD II implementatie Reactie op ontvangen commentaar naar aanleiding van de consultatie CRD II implementatie De Nederlandsche Bank heeft de wijzigingen welke geïnitieerd zijn door CRD II en die geïmplementeerd dienen te worden

Nadere informatie

Toepassingsveld Deze mededeling is gericht aan alle kredietinstellingen naar Belgisch recht.

Toepassingsveld Deze mededeling is gericht aan alle kredietinstellingen naar Belgisch recht. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 9 april 2015 Kenmerk: NBB_2015_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen Bijlage 10 bij circulaire Care/Wlz/15/14c REGELING Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2016 : 0161964/0224061 Ingevolge de artikelen 62 en 68 van de Wet

Nadere informatie

onderwerp Aanvullende vragen en antwoorden n.a.v. informatiebrief september 2016

onderwerp Aanvullende vragen en antwoorden n.a.v. informatiebrief september 2016 onderwerp Aanvullende vragen en antwoorden n.a.v. informatiebrief september 2016 Geachte heer / mevrouw, Naar aanleiding van de in september 2016 verzonden nieuwsbrief zijn er een aantal vragen binnengekomen.

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

Dit artikel uit Vennootschap & Onderneming is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker. Gelijkwaardigheid.

Dit artikel uit Vennootschap & Onderneming is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker. Gelijkwaardigheid. tschap eming Gelijkwaardigheid van standaarden voor jaarrekeningen van niet-eu-landen Inleiding De Transparantierichtlijn bevat (onder meer) voorschriften ten aanzien van informatie die openbaar gemaakt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 950 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2014) Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 12 juni 2014 Het

Nadere informatie

EBA-richtsnoeren. inzake de benchmarkexercitie voor beloningen EBA/GL/2012/4

EBA-richtsnoeren. inzake de benchmarkexercitie voor beloningen EBA/GL/2012/4 EBA-richtsnoeren inzake de benchmarkexercitie voor beloningen EBA/GL/2012/4 Londen, 27.7.2012 EBA-richtsnoeren inzake de benchmarkexercitie voor beloningen (EBA/GL/2012/4) Status van de richtsnoeren 1.

Nadere informatie

Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier

Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Titel Leidraad Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA(BoS(13/164 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Nadere informatie

Definitieve richtsnoeren

Definitieve richtsnoeren EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Definitieve richtsnoeren betreffende de koers voor de omzetting van vreemd vermogen in eigen vermogen bij een bail-in 1. Nalevings- en rapportageverplichtingen Status van deze

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 31296 16 juni 2016 Verordening tot wijziging van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten

Nadere informatie

«Naam instelling» T.a.v. het Bestuur «Adres» «huisnummer» «Postcode» «woonplaats» Geacht bestuur,

«Naam instelling» T.a.v. het Bestuur «Adres» «huisnummer» «Postcode» «woonplaats» Geacht bestuur, Overgang van ra pportagepo rtaal e-line DNB na ar Digitaa l Loke t RapportagesOverga ng van ra pportagepo rtaal e- Line DNB naar Digitaal Loke t Rapportages DNB BriefCelik, H. (Hava) (STAT _OF IS) «Naam

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.8.2015 COM(2015) 388 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de regels waaraan de toepassingsniveaus van de bancaire prudentiële vereisten

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 39 4.2 ONTWIKKELINGEN WET- EN REGELGEVING De wet- en regelgeving voor zowel prudentiële regels

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 2: Toegang tot financiële markten Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial

Nadere informatie

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden November 2015 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

DBFM-CONTRACT PROJECT X

DBFM-CONTRACT PROJECT X XIII. Consultatiefase Bijlage II Voorbeeld Consultatieprotocol DBFM-CONTRACT PROJECT X (EG 200X/XXX-XXXXXX) DATUM Uitsluitend voor intern gebruik projectorganisatie 2 Inhoudsopgave consultatieprotocol

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_11-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen Testen en BASEL II Dennis Janssen Test Research Centre LogicaCMG 1 Agenda Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen BASEL II als hulpmiddel om positie testen te versterken Samenvatting 2 1 Basel

Nadere informatie

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014 EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 16.12.2014 C(2014) 9950 final Mededeling van de Commissie van 16.12.2014 Richtsnoerennota van de Commissie over de tenuitvoerlegging van een aantal bepalingen van Verordening

Nadere informatie

Gelet op artikel 95na, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52ca,tweede lid, van de Gaswet;

Gelet op artikel 95na, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52ca,tweede lid, van de Gaswet; CONCEPT Besluit Modelcontract Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van (datum), houdende vaststelling van het modelcontract als bedoeld in artikel 95na, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998

Nadere informatie

A. Beheerders met zetel in Nederland van een icbe Staat Frequentie Indieningstermijn FINREPBSACT Balans (activa) per.

A. Beheerders met zetel in Nederland van een icbe Staat Frequentie Indieningstermijn FINREPBSACT Balans (activa) per. Invulinstructie DNB beheerdersrapportage (financiële staten uit hoofde 3:72 Wft) Toezicht nationale instellingen Beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen Op de volgende bladzijden treft u een

Nadere informatie

Verlening van de aanvankelijke verklaringen van geen bezwaar

Verlening van de aanvankelijke verklaringen van geen bezwaar Directie Financiële Markten De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26 februari 2008 FM 2008-00445 M Onderwerp ABN

Nadere informatie

De consequenties van de Omnibus II Richtlijn en het Wijzigingsbesluit financiële markten 2011

De consequenties van de Omnibus II Richtlijn en het Wijzigingsbesluit financiële markten 2011 De consequenties van de Omnibus II Richtlijn en het Wijzigingsbesluit financiële markten 2011 Door: Peter Franken en Dennis de Vries De Omnibus II Richtlijn geeft ruimte voor overgangsbepalingen met uitstel

Nadere informatie