Privacyverklaring XS4ALL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Privacyverklaring XS4ALL"

Transcriptie

1 Privacyverklaring XS4ALL INLEIDING XS4ALL vindt uw privacy belangrijk. Het recht op privacy wordt wel omschreven als het recht om met rust gelaten te worden. Daarnaast vormt het recht op privacy een belangrijke voorwaarde voor andere grondrechten, met name diegene die betrekking hebben op de vrijheid van het individu. Privacy betekent meer dan bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Privacy houdt ook in dat een individu het recht heeft handelingen te verrichten zonder dat de buitenwereld daar kennis van neemt, of daar gebruik of misbruik van maakt. Als de buitenwereld gebruik maakt van privé-informatie, dan heeft een individu het recht om te weten hoever dat gebruik strekt en wat daar de consequenties van zijn. De snelle technologische ontwikkelingen maken het verwerken van informatie steeds makkelijker. Organisaties kunnen die ontwikkelingen gebruiken om hun dienstverlening te verbeteren. Burgers en organisaties kunnen daar baat bij hebben. De ontwikkelingen hebben invloed op privacy. Met deze privacyverklaring maakt XS4ALL duidelijk wat ze in het kader van privacy belangrijk vindt en hoe ze met persoonlijke gegevens omgaat. De verklaring bestaat uit twee delen en een aantal eindnoten. Het eerste deel geeft inzicht in de punten die XS4ALL van belang acht. Het tweede deel verschaft inzicht waar en op welke manier er bij XS4ALL, of in opdracht van XS4ALL, met persoonlijke gegevens gewerkt wordt. In de eindnoten worden specifieke punten toegelicht en wordt informatie verstrekt die aan verandering onderhevig is, of kan zijn. SPEERPUNTEN PRIVACYBELEID XS4ALL Naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens Transparantie Veilige een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens Fijnmazige opt-in/opt-out mogelijkheden Strenge contracten met derden Deelname aan maatschappelijke discussie Zorgvuldigheid ten aanzien van gegevensverstrekking aan justitie De Wet Bescherming Persoonsgegevens Op het verwerken van persoonsgegevens is specifieke wetgeving van toepassing. De regels zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, afgekort als WBP. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is het orgaan dat toezicht houdt op naleving van de WPB. De regels en bepalingen van de WPB hebben als doel om de privacy van burgers te beschermen. De wet is op 1 september 2001 in werking getreden. In de wet staat beschreven wanneer verwerking van persoonsgegevens is toegestaan. Afhankelijk van de aard van de verwerking kan expliciete toestemming van de betrokkenen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer de gegevens op een andere manier dan afgesproken is gebruikt gaan worden. In de wet is ook het recht op inzage en correctie 1 van persoonsgevens vastgelegd. Bij het verwerken van persoonsgegevens stelt de wet een aantal verplichtingen; zo moet het doel van de verwerking welbepaald en nauwkeurig beschreven zijn. Verwerkingen moeten gemeld worden bij het CBP, tenzij ze vrijgesteld zijn. Verwerkingen zijn vrijgesteld als ze veel voorkomen, standaard zijn, met waarborgen zijn omkleed en als algemeen bekend is dat ze plaatsvinden. XS4ALL heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld die is aangemeld bij het CBP. De FG houdt binnen XS4ALL toezicht op de toepassing en naleving van de wet en van deze privacyverklaring. De FG schrijft een openbaar jaarverslag dat inzicht geeft in de manier waarop XS4ALL in de praktijk met de regels omgaat. Transparantie In de ʻechteʼ wereld is meestal duidelijk in welke mate u van het recht op privacy kunt genieten. Wanneer u iets met iemand bespreekt kunt u normaal gesproken zien met wie u de besproken informatie deelt. Op het moment dat u vertrouwelijke informatie aan iemand wilt geven weet u welke maatregelen u zou kunnen nemen. Op internet is dat minder vanzelfsprekend. Om de controle over uw privacy te behouden op internet hebt u informatie nodig. Zo moet u de mogelijkheid hebben om te weten waar er iets met uw persoonlijke gegevens gebeurt. XS4ALL wil helder en duidelijk zijn over de wijze waarop wij omgaan met gegevens en informatie die u ons hebt toevertrouwd. Deze privacyverklaring is een onderdeel van het transparante privacybeleid van XS4ALL. Veilige en zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens Wanneer u een dienst van ons afneemt vragen wij om gegevens. Afzonderlijk kunnen die gegevens van geringe waarde zijn. Iemand met minder goede bedoelingen heeft weinig aan alleen een postcode en een huisnummer. Maar op het moment dat de combinatie van postcode en huisnummer gekoppeld kan worden aan een naam en zelfs een bankrekeningnummer, bestaat er wel degelijk een risico op misbruik. XS4ALL heeft specialisten in dienst die toezien op de bescherming van gegevens. De mate waarin medewerkers van XS4ALL toegang hebben tot persoonlijke gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en waarvoor ze gebruikt kunnen worden. 1

2 Bescherming van persoonlijke gegevens is een onderdeel van de training die alle medewerkers van XS4ALL hebben gekregen. Fijnmazige opt-in/opt-out mogelijkheden XS4ALL maakt gebruik van zowel een opt-in als een opt-out methode. Opt-in wil zeggen dat gegevens pas worden gebruikt als u voor het nauwkeurig omschreven doel akkoord gegeven heeft, opt-out betekent dat gegevens worden gebruikt maar dat u de mogelijkheid heeft het gebruik te stoppen. Uiteindelijk bepaalt u als klant of en op welke wijze uw gegevens worden gebruikt. In het online Service Centre van XS4ALL kunt u zelf aangeven of en via welk medium u bereikt wil worden. Sommige klanten stellen het op prijs als wij informatie geven over nieuwe mogelijkheden en diensten, andere klanten ervaren dit als hinderlijk.in alle gevallen geldt dat XS4ALL terughoudend is in het doen van (commerciële) mededelingen. Naast de opties die u via het Service Centre zelf beheert, kunt u na iedere uiting van XS4ALL op eenvoudige wijze aangeven niet langer prijs te stellen op nieuwe boodschappen. Een uitzondering zijn dienstmedeleingen, zoals een prijsverhoging of een wijziging in de algemene voorwaarden. XS4ALL is wettelijk verplicht om haar klanten daarover te informeren. Strenge contracten met derde partijen XS4ALL maakt gebruik van de expertise en diensten van derde partijen 2. XS4ALL heeft bijvoorbeeld zelf geen monteurs in dienst. In de overeenkomsten die XS4ALL met derde partijen aangaat, besteden we altijd specifiek en expliciet aandacht aan de bescherming van klantgegevens. XS4ALL eist garanties dat de verstrekte gegevens uitsluitend voor het omschreven doel gebruikt worden en zekerheid over de manier waarop de derde partij de gegevens beschermt en na gebruik vernietigt. Wanneer mogelijk neemt XS4ALL in de overeenkomst met derde partijen en partners een boeteclausule op, die het schenden van de afspraken over privacy bijzonder onaantrekkelijk maakt. Deelname aan maatschappelijke discussie Bescherming van privacy blijft een actueel thema. Wanneer de discussie over privacy betrekking heeft op internet wil XS4ALL daar een rol in spelen. Die rol kan reactief zijn; in de loop der jaren heeft XS4ALL zich ontwikkeld tot een ter zake kundige organisatie die vaak geraadpleegd wordt. Maar in veel gevallen kiest XS4ALL ervoor om zelf initiatief te nemen. In het verleden hebben wij rechtszaken gevoerd over vrijheid van meningsuiting op internet, over spam en over aftapkosten. We hebben gestreden tegen de Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens. Zorgvuldigheid ten aanzien van gegevensverstrekking aan justitie XS4ALL heeft voor de naleving van haar verplichtingen jegens politie en justitie 3, zoals aftapverzoeken en het verstrekken van klant- en verkeersgegevens, de primaire contacten sinds 2001 uitbesteed aan de centrale infodesk van KPN security. Dit onderdeel van KPN is gespecialiseerd in de vaardigheden die nodig zijn in de omgang met de informatievragers en in het afhandelen van de bevelen die op basis van de wet uitgevaardigd worden. XS4ALL ziet zelf nauw toe op een juiste, correcte en wettige uitvoering van de bevoegdheden van justitie en inlichtingendiensten op dit gebied. Dit vanuit de gedachte dat wettelijke verplichtingen in het kader van de opsporing van strafbare feiten strikt moeten worden nageleefd én om de waarborgen die de wetgever heeft ingevoerd ter bescherming van de rechten van burgers te garanderen. VERWERKING VAN GEGEVENS DOOR, OF IN OPDRACHT VAN XS4ALL Wat XS4ALL vraagt Wat XS4ALL bijhoudt Metingen op de website van XS4ALL Activiteiten van XS4ALL-klanten op internet Klantanalyses en marktonderzoek Samenwerking met derden Contact met klanten KPN Wat XS4ALL niet doet Klachtenregeling XS4ALL Wat XS4ALL vraagt Wanneer u een dienst bij XS4ALL afneemt vragen wij om gegevens, zoals uw naam, uw adres en uw woonplaats. Afhankelijk van het belang, behoudt XS4ALL zich het recht voor om aan nieuwe danwel bestaande klanten te vragen om een bewijs van juistheid van de opgegeven informatie. Daarnaast kan XS4ALL vragen om een adres, een telefoonnummer waarop klanten bereikbaar zijn en in het geval van automatische incasso om een rekeningnummer. XS4ALL vraagt deze informatie om dienstverlening mogelijk te maken. Bij de aanvraag van een dienst kan XS4ALL (door derden) een kredietcontrole laten uitvoeren; dit laten we expliciet aan de betrokkene weten. Naast de eerder genoemde gegevens kan XS4ALL bij de aanvraag voor een dienst om aanvullende gegevens vragen 2

3 die de kwaliteit van onze dienstverlening zou kunnen verbeteren. Wanneer dat informatie betreft die niet expliciet noodzakelijk is voor het leveren van de dienst, staat het de aanvrager uiteraard vrij om die vragen onbeantwoord te laten. Wat XS4ALL bijhoudt en verwerkt XS4ALL bewaart de logfiles van het internetverkeer van haar klanten. Deze logfiles bevatten technische gegevens die XS4ALL gebruikt voor de interne bedrijfsvoering 4. Ten behoeve van de dienst VoIP (Bellen) registreren we de bestemming en duur van de telefoongesprekken. Klanten kunnen via de XS4ALL website de opgeslagen VoIP-gegevens zelf raadplegen. Daarnaast verzamelt XS4ALL gegevens om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. XS4ALL bekijkt, analyseert of onderzoekt niet wat individule gebruikers op internet doen. Op geaggregeerd niveau meten we de effectiviteit van onze online reclamecampagnes. Met behulp van cookies 5 die gebruikt worden bij bannering kan XS4ALL tellen via welke advertenties gebruikers in het online bestelproces terecht komen. Aangezien de analyse plaatsvindt op geaggregeerd niveau, wordt er van de individuele klant niet opgeslagen via welke website en/of welke banner deze bij XS4ALL terecht is gekomen. Metingen op de website van XS4ALL De dienstverlening van XS4ALL concentreert zich steeds vaker op het gebruik van internet. Onze website neemt in die dienstverlening een steeds belangrijkere positie in. Om deze dienstverlening te optimaliseren wordt het surfgedrag op de eigen website gemeten en geanalyseerd. Zo kunnen we bijvoorbeeld onduidelijke procedures in een bestelproces verbeteren. Webstatistieken geven inzicht in de herkomst van bezoekers, surfgedrag en het gebruik van het online bestelproces. Metingen via de website worden altijd anoniem verricht. Verzamelde gegevens gaan naar de partij die de meting in opdracht van XS4ALL uitvoert en die zet het IP-adres van de bezoekers direct om in een anonieme code. Er kan zodoende geen link gelegd worden tussen het surfgedrag en het IP-adres. Bij het meten wordt gebruik gemaakt van page tagging 6, wat wil zeggen dat er op de webpagina een meetcode is toegevoegd. Bezoekers kunnen zich via een link voor page tagging afmelden. Een cookie in de browser van de bezoeker zorgt er dan voor dat de meetcode niet aan een pagina wordt toegevoegd. Activiteiten van XS4ALL-klanten op internet Wanneer u een website bezoekt ontvangt u gegevens van een server. De eigenaar van die server kan de informatie die hij middels uw bezoek heeft verkregen verwerken (opslaan, analyseren, verspreiden, e.d.). Het betreft bijvoorbeeld informatie over het door u gebruikte IP-adres, moment van bezoek en de manier waarop u op de website terecht bent gekomen. Een server kan een cookie naar uw browser sturen. Sommige sites maken aan de hand van de producten die u bestelt, of de zoekopdrachten die u plaatst, een interesseprofiel. In een chat heeft elke deelnemer de mogelijkheid om een logfile maken van alles wat er wordt gemeld. Een posting in een nieuwsgroep kan gearchiveerd worden in een openbaar archief. Een verstuurde kan door de ontvanger worden bewaard en verspreid. Surfgedrag kan door eigenaren van websites worden bewaard en geanalyseerd. XS4ALL is actief op een ʻsociale netwerkenʼ. Wanneer daar aanleiding voor is, kan XS4ALL via zoʼn netwerk deelnemers benaderen. Bijvoorbeeld als iemand informatie vraagt, of anderzins hulp nodig heeft die XS4ALL zou kunnen bieden. Klantanalyses en marktonderzoek We willen graag weten wie onze klanten en mogelijke klanten zijn. Dat willen we omdat we graag diensten aanbieden die aansluiten bij hun behoeften en gedrag. We verrijken daarom onze klantgegevens met klantinformatie die is verzameld door daarin gespecialiseerde partijen. De vergaarde informatie geeft op het niveau van een huishouden een indicatie van omstandigheden en voorkeuren van de betreffende economische eenheid. De beschrijvingen bestaan uit demografische kenmerken, socio-economische kenmerken, woonomgeving, levensstijl en mentaliteit. In het geval van zakelijke klanten betreft de beschrijving de bedrijfskenmerken. XS4ALL ziet er op toe dat de partijen van wie de informatie wordt betrokken, de betreffende informatie op een rechtmatige wijze verkrijgen en verwerken. Conform de ruimte die de Wet Bescherming Persoonsgegevens toestaat, doet XS4ALL marktonderzoek. De uitkomsten van een marktonderzoek kan XS4ALL gebruiken voor verbeteren van de dienstverlening en voor reclamedoeleinden. Om te voorkomen dat alleen zeer welwillende klanten antwoorden op vragen over haar dienstverlening, heeft XS4ALL met betrekking tot deelname aan marktonderzoek expliciet gekozen voor de zogenoemde opt-out-regeling. Marktonderzoek gebeurt anoniem zodat er geen koppeling kan plaatsvinden tussen een klant en beantwoorde vragen, tenzij de klant daar nadrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming voor heeft gegeven. In het online Service Centre van XS4ALL kan iedere klant aangeven op onderzoek geen prijs te stellen. Samenwerking met derden XS4ALL wil een kwalitatief hoogwaardige dienstverlener zijn. Voor de levering van een aantal diensten is XS4ALL afhankelijk van derden. Zo maakt XS4ALL voor de levering van ADSL gebruik van een netwerkleverancier. In een aantal situaties kiest XS4ALL ervoor om werkzaamheden uit te besteden. Dit kan gebeuren omdat XS4ALL bepaalde kennis (nog) niet in huis heeft of omdat specialistische kennis van anderen effectiever is. Zo kan XS4ALL gebruik maken van de diensten van 3

4 een facilitaire dienstverlener bij de behandeling van post. Wanneer XS4ALL de samenwerking met een derde partij aangaat, worden hoge eisen gesteld aan de zorgvuldigheid waarmee deze partij met de klantgegevens van XS4ALL moet omgaan. De eisen en voorwaarden die XS4ALL stelt aan de privacybescherming van haar klantgegevens worden vastgelegd in een contract. Contact met klanten Binnen XS4ALL hebben verschillende teams rechtstreeks contact met onze klanten. In de meeste gevallen is dat om service te verlenen. Om dat goed te kunnen doen hebben deze medewerkers toegang tot een database 7 waar klantgegevens in zijn opgeslagen. Specifieke gegevens, zoals bijvoorbeeld incassogegevens, of veiligheidsrisicoʼs van een bepaalde verbinding, zijn voorbehouden aan specifieke medewerkers. Een medewerker van de helpdesk kan zien dat een verbinding is geblokkeerd in verband met een betalingsachterstand, maar de helpdeskmedewerker heeft geen zicht op rekeningnummers of overboekingen. Tijdens een contact zal de XS4ALL-medewerker, afhankelijk van de behoefte, de database raadplegen. Alvorens medewerkers voor hun zichtbare informatie prijsgeven, moet duidelijk zijn dat ze daadwerkelijk contact hebben met de betreffende klant. Ter verificatie kan de XS4ALL-medewerker om extra informatie vragen. Onderdeel van die verificatie kan zijn dat de medewerker controleert of een telefonische oproep afkomstig is van een bij XS4ALL bekend telefoonnummer. In de basistraining van de medewerkers van XS4ALL wordt veel aandacht besteed aan het het beschermen van de privacybelangen van onze klanten. De afdelingen die contact hebben met klanten van XS4ALL zijn behalve telefonisch, ook te bereiken via de , per brief of middels een fax. s, brieven en faxen worden elektronisch opgeslagen. De inzage in ontvangen s, brieven en faxen is afhankelijk van de adressering die de verstuurder heeft gebruikt. Van telefoongesprekken wordt handmatig een korte samenvatting gemaakt. Het is mogelijk dat een telefoongesprek ten behoeve van een training van een medewerker wordt opgenomen. Tenzij u zelf degene bent die contact zoekt met XS4ALL, zal vanuit XS4ALL nooit actief gevraagd worden (telefonisch, noch via ) om gevoelige informatie, zoals bijvoorbeeld een rekeningnummer of een wachtwoord. We kunnen immers niet uitsluiten dat onbevoegden in naam van XS4ALL gevoelige informatie trachten te achterhalen. We adviseren onze klanten om zorgvuldig en bedachtzaam met gevoelige informatie, van zichzelf en van anderen, om te gaan. KPN Op 17 december 1998 is XS4ALL Internet bv overgenomen door KPN. KPN is voor 100% aandeelhouder. XS4ALL bepaalt echter haar eigen beleid en dat verschilt van het beleid van KPN. Persoonsgegevens van XS4ALL-klanten kunnen in overeenstemming met de wet en het beleid van XS4ALL aan KPN worden verstrekt. XS4ALL beoordeelt van geval tot geval of het verstrekken van klantgegevens aan KPN in het belang van de klant, danwel in het bedrijfsbelang van XS4ALL is. Zo sluit XS4ALL haar eigen klanten bijvoorbeeld uit van wervingsacties door KPN. Wanneer klantgegevens aan KPN overgedragen worden, dan zal dat altijd gebeuren onder dezelfde strenge veiligheids- en zorgvuldigheidseisen die XS4ALL aan al haar partners stelt. Wat XS4ALL niet doet XS4ALL bewaart en analyseert niet welke websites klanten bekijken, hoe lang ze dat doen of hoe vaak ze er terugkeren. Voor s geldt dat deze op onze server blijven staan zolang ze niet opgehaald of verwijderd worden. Op geen enkele wijze nemen medewerkers van XS4ALL kennis van de inhoud van de s op haar servers. In het kader van kwalitatieve dienstverlening maakt XS4ALL een dagelijkse back-up van alle bestanden op haar servers, om in geval van een grote dienststoring bestanden toch (deels) terug te kunnen zetten. XS4ALL biedt op haar website geen ruimte voor derden om tegen betaling reclame te plaatsen. Naast haar eigen dienstverlening worden enkel diensten van derden aangeboden in combinatie met een aanbod van XS4ALL. XS4ALL kan wel op eigen initiatief adviseren of informatie geven over producten en diensten van derden. XS4ALL verleent nooit toestemming aan derden om gebruik te maken van de adressen die het in haar bestand heeft en zal zelf geen aanbiedingen op verzoek van derden aan haar klanten doen. XS4ALL verstrekt geen persoonsgegevens aan derden voor marketingdoeleinden van derden. Voor het verzenden van marketingberichten aan niet-klanten verwerft XS4ALL persoonsgegevens van derden indien de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven aan de derde of als het gaat om openbaar toegankelijke gegevens. Klachtenregeling XS4ALL XS4ALL heeft op 2 februari 2007 een klachtenregeling met betrekking tot onrechtmatige inhoud van websites geïntroduceerd waarbij de mogelijkheid bestaat dat naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de klant worden verstrekt. Het doel van de klachtenregeling is om klachten van derden over websites van XS4ALL klanten op te lossen. De regeling voorziet in een anoniem contact tussen klager en de beklaagde. Dit kan voorkomen dat XS4ALL de persoonsgegevens van de klant moet overhandigen. 4

5 1 Recht van Inzage en Correctie Onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) artikelen 35 en 36 heeft iedere klant recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn of haar gegevens. Gegevensverwerkers moeten binnen vier weken aan een dergelijk verzoek voldoen en mogen daar maximaal 5,00 euro voor rekenen. Klanten kunnen sinds januari 2004 zelf hun adres- en bankgegevens corrigeren via het online Service Centre van XS4ALL. Als het gaat om inzage in andere gegevens die XS4ALL eventueel over een klant heeft, behoudt XS4ALL zich het recht voor om kosten in rekening te brengen.

6 2 Werkzaamheden waar derde partijen bij betrokken kunnen zijn: - Postverzending - Pakketverzending - Facilitaire taken kantoor - Intern systeembeheer - Telefonische contacten - Kredietwaardigheidscontrole - Adverteren - Beheer netwerk - Beheer telecommunicatie - Verkoop - Incasso - Installatie en onderhoud op klantlocatie - Software ontwikkeling voor applicaties intern gebruik - Werving en selectie - Webanalyse

7 3 Wetgeving De Telecommunicatiewet verplicht internet providers om hun netwerk en dienst geschikt te maken voor aftappen door Justitie en inlichtingendiensten. Ook moeten zij meewerken aan de uitvoering van bevoegde aftapbevelen van deze organisaties in individuele gevallen. Daarnaast heeft OPTA, de toezichthouder op de post- en telecommunicatiemarkt in Nederland, op grond van artikel 18.7 van de Telecommunicatiewet de bevoegdheid informatie te vorderen die zij nodig heeft om haar wettelijke taken te verrichten, bijvoorbeeld in het kader van de naleving van het spamverbod. die deze diensten op basis van hun wettelijke Op 1 september 2004 is de wet Vorderen Gegevens Telecom in werking getreden. Deze wet heeft Justitie en inlichtingendiensten aanzienlijk meer bevoegdheden gegeven om bij telecomaanbieders informatie op te vorderen over hun klanten en hun verkeer. Op grond van hoofdstuk 13 van de Telecommunicatiewet zijn aanbieders zoals XS4ALL verplicht te voldoen aan dergelijke informatievorderingen. Alle opsporingsambtenaren (naast politie-rechercheurs bijvoorbeeld ook wijkagenten) mogen naam-adres-woonplaats gegevens van klanten opvragen bij ISPʼs en andere telecomaanbieders. Was voorheen een rechtercommissaris nodig om (historische) verkeersgegevens op te vragen van een specifieke verdachte, na 1 september 2004 volstaat de handtekening van een officier van justitie. Het Centraal Informatiepunt Onderzoek aan Telecommunicatie (CIOT) speelt een centrale rol in de verstrekking van namen en nummers van telecomgebruikers in Nederland. Elke telecomaanbieder maakt elke dag een kopie van relevante klantgegevens. Die gegevens worden bewaard in een extra database en via een beveiligde verbinding ontsloten door het CIOT. Opsporingsambtenaren kunnen, als ze de juiste toegang hebben, vanachter hun eigen bureau via het CIOT inzicht krijgen in de Naam, Adres en Woonplaats (NAW) gegevens, telefoonnummers, telecommunicatiepakket en dienstaanbieder, zonder dat de aanbieders zien wat voor soort vragen gesteld worden. Sinds 1 september 2006 is XS4ALL verplicht om dagelijks een kopie van haar klantenbestand ter beschikking te stellen aan het CIOT en sinds 1 januari 2007 doet XS4ALL dat ook daadwerkelijk. Op 7 juli 2009 is de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens goedgekeurd door de Eerste Kamer. De wet is de implementatie van de richtlijn ʻdataretentieʼ van de Europese Unie. De wet houdt in dat internetaanbieders en telefonieoperators gedurende 12 maanden diverse gegevens over internet- en telefoniegebruik moeten opslaan. Het betreft verkeers- en locatiegegevens bij internettoegang, over het internet en internettelefonie alsmede de daarmee verband houdende gegevens die nodig zijn om een abonnee of gebruiker te identificeren. Voor XS4ALL houdt dat in dat ook de gegevens behorend bij diensten die gebruik maken van de radiusserver zoals hotspots van KPN en Webmail voor de in de wet vastgestelde periode bewaard moeten worden. De wet wijst het volgende aan: a. de toegewezen gebruikersidentificatie(s) en de gebruikersidentificatie of telefoonnummer van de beoogde ontvanger(s) van een internettelefoonoproep; b. de gebruikersidentificatie en het telefoonnummer toegewezen aan elke communicatie die het publieke telefoonnetwerk binnenkomt; c. naam en adres van de abonnee of de geregistreerde gebruiker aan wie het IP-adres, de gebruikersidentificatie of het telefoonnummer was toegewezen op het tijdstip van de communicatie en naam (namen) en adres (adressen) van de abonnee(s) of de geregistreerde gebruiker(s) en de gebruikersidentificatie van de beoogde ontvanger van communicatie; d. datum en tijdstip van de log-in en log-off van een internetsessie gebaseerd op een bepaalde tijdzone, samen met het IP-adres, hetzij statisch, hetzij dynamisch, dat door de aanbieder van een internettoegangsdienst aan een communicatie is toegewezen, en de gebruikersidentificatie van de abonnee of geregistreerde gebruiker; e. datum en tijdstip van de log-in en log-off van een dienst over het internet of internettelefoniedienst gebaseerd op een bepaalde tijdzone; f. de gebruikte internetdienst; g. het inbellende nummer voor een inbelverbinding; h. de digital subscriber line (DSL) of ander eindpunt van de initiatiefnemer van de communicatie.

8 4 Wat XS4ALL bijhoudt ten behoeve van de Interne bedrijfsvoering XS4ALL houdt op geaggregeerd niveau bij hoeveel nationaal en hoeveel internationaal verkeer er in het totaal wordt gegenereerd door XS4ALL klanten. Klanten van XS4ALL kunnen gebruik maken van een caching webproxy. Dat wil zeggen dat veelbezochte websites lokaal worden opgeslagen. Daarnaast houdt XS4ALL bij hoeveel dataverkeer er per homepage wordt gegenereerd.

9 5 Cookies Een cookie is een klein bestandje dat vanuit een server naar een browser gestuurd wordt. Die cookie bevat informatie. Dat kan gemakkelijk zijn bij een volgend bezoek, want de server van de website die u bezoekt weet dan wie u bent, en eventueel wat u op die website gedaan heeft. Bijvoorbeeld wat u heeft besteld en welke aanbiedeingen uw interesse kunnen wekken. XS4ALL gebruikt cookies bij bannering en online campagnes om de effectiviteit de te meten. De informatie die bij het uitdelen van cookies beschikbaar komt, zal door XS4ALL alleen in geaggregeerde vorm worden gebruikt. Een gebruiker kan via de instellingen in de browser de acceptatie van cookies overigens zelf instellen. Een volledige blokkering van de acceptatie van cookies kan de werking van sommige websites nadelig beïnvloeden.

10 6 Page tagging, webbugs of tracking pixel. Om surfgedrag te bekijken en te analyseren kan gebruik gemaakt worden van zo genoemde web-bugs, ook wel page tagging of tracking pixels genoemd. Web-bugs zijn kleine plaatjes (ter groote van 1 pixel) die surfgedrag bekijken. Met een web-bug kan bepaald worden met welke browser een webpagina bekeken wordt, vanuit welk IP-adres, hoelang er naar een webpagina gekeken wordt, welke handelingen er op een webpagina worden uitgevoerd en waarnaartoe een gebruiker doorklikt. XS4ALL gebruikt webbugs om de effectiviteit van haar eigen website te vergroten (webanalyse).

11 7 Gegevens die medewerkers van klantcontact-afdelingen kunnen inzien: - Relatienummer - N.A.W. gegevens (Naam Adres Woonplaats) - Telefoonnummers - Incasso wijze - Rekeningnummer - Beheeraccount - Afgenomen diensten - Mutaties aangebracht via Service Centre - Mutaties aangebracht door XS4ALL - Blokkeringen/Filters (i.v.m. security of betaling) - Churnrisico (=waarschijnlijke bereidheid van de klant om een andere aanbieder te zoeken) - Contactgeschiedenis - Facturatie - Mailboxen - Orderhistorie - Automatisch verstuurde correspondentie

Regels. voor openbare aanbieders

Regels. voor openbare aanbieders Regels voor openbare aanbieders Als aanbieder van openbare telecommunicatienetwerken en/of -diensten, bijvoorbeeld (mobiele) telefonie en interne t oegang moet u aan een aantal verplichtingen voldoen.

Nadere informatie

Privacyverklaring Nemop.nl

Privacyverklaring Nemop.nl Privacyverklaring Nemop.nl Algemeen De internetsite Nemop.nl is eigendom van Nemop V.O.F. (hierna te noemen: Nemop). Nemop respecteert en beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke

Nadere informatie

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden:

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats,  adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden: Privacy Statement Uiteraard hecht u grote waarde aan uw privacy. Daarom vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyverklaring ViopTo

Privacyverklaring ViopTo Privacyverklaring ViopTo Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen

Nadere informatie

Privacybeleid Ziggo BV

Privacybeleid Ziggo BV Privacybeleid Privacybeleid Ziggo BV Het internet verandert razendsnel de manier waarop wij met elkaar omgaan en communiceren. Internet en de nieuwe online activiteiten brengen ook veel nieuwe uitdagingen,

Nadere informatie

Privacyverklaring ThePerfectWedding

Privacyverklaring ThePerfectWedding Privacyverklaring ThePerfectWedding Voor ons van ThePerfectWedding, onderdeel van WebLab.nl B.V., is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De persoonlijke gegevens waar wij de beschikking

Nadere informatie

Privacyreglement Earn4Learning

Privacyreglement Earn4Learning Privacyreglement Earn4Learning Dit privacyreglement betreft de informatie, verzameld op de website(s) van WHNEarn4Learning B.V. en WHN Concepts B.V., postadres: postbus 5033, 3502 JA Utrecht, ( verder

Nadere informatie

1504006-2664. Privacybeleid Ziggo B.V.

1504006-2664. Privacybeleid Ziggo B.V. 1504006-2664 Privacybeleid Ziggo B.V. Was u voor 13 april 2015 al klant van Ziggo en heeft u na 13 april 2015 geen nieuwe diensten afgenomen? Dan blijft dit Privacybeleid Ziggo op uw producten en diensten

Nadere informatie

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Storro B.V., Haaksbergerstraat 49 in Hengelo.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Storro B.V., Haaksbergerstraat 49 in Hengelo. Privacyverklaring Inleiding Storro vindt de privacy van haar klanten erg belangrijk - privacy is de achterliggende oorzaak van Storro. Daarom deze privacyverklaring, omdat klanten moeten kunnen begrijpen

Nadere informatie

Bewaarplicht verkeersgegevens

Bewaarplicht verkeersgegevens Onderzoeksplan Masterscriptie Bewaarplicht verkeersgegevens Student: Joost Herregodts Studentnr: 0716987 Versie: 1.1 1 Inhoudsopgage PROBLEEMSTELLING 3 VERANTWOORDING 4 THEORETISCH KADER 5 SCOPE 5 REGEL-

Nadere informatie

Privacy- en Cookie verklaring

Privacy- en Cookie verklaring Privacy- en Cookie verklaring Via de website van OpenMobile B.V. (hierna: OpenMobile ), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. OpenMobile acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V.

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. Dit privacy statement informeert u over de wijze waarop Inspiration 360 B.V. ( hierna: I360 ) uw gegevens verwerkt door middel van uw gebruik van de website www.inspiration360.nl

Nadere informatie

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden:

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden: Privacybeleid I. Algemeen Op deze pagina treft u als gebruiker van de website www.makelaaringrond.nl het privacybeleid aan van Makelaar in Grond respectievelijk Grond Registratie Services. Makelaar in

Nadere informatie

Privacy Policy Oude Dibbes

Privacy Policy Oude Dibbes Privacy Policy Oude Dibbes 22-08-15 pagina 1 van 6 Inhoudopgave 1 Privacy Policy... 3 1.1 Oude Dibbes en derden... 3 1.2 Welke informatie wordt door Oude Dibbes verwerkt en voor welk doel?... 3 1.2.1 Klantgegevens...

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Privacyverklaring FMdesk bv

Privacyverklaring FMdesk bv Privacyverklaring FMdesk bv Deze privacyverklaring heeft betrekking op www.fmdesk.nl, www.support.fmdesk.nl en de klantensites die onder het label FMdesk aan klanten ter beschikking worden gesteld. Via

Nadere informatie

Privacyverklaring Amsio BV

Privacyverklaring Amsio BV Privacyverklaring Amsio BV Via de website en de diensten van hostingbedrijf Amsio BV (www.amsio.com en www.netwerkstatus.nl) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Amsio bv

Nadere informatie

HANDREIKING: PRIVACYVERKLARING VOOR DE GEMEENTELIJKE WEBSITE

HANDREIKING: PRIVACYVERKLARING VOOR DE GEMEENTELIJKE WEBSITE HANDREIKING: PRIVACYVERKLARING VOOR DE GEMEENTELIJKE WEBSITE Versie 1.00 3 juli 2017 Wanneer burgers op zoek zijn naar informatie over hoe de gemeente met privacy omgaat gaan ze meestal naar de privacyverklaring

Nadere informatie

Privacyverklaring. Korte versie. Inleiding. First Class Internet

Privacyverklaring. Korte versie. Inleiding. First Class Internet Privacyverklaring Inleiding XS4ALL vindt de privacy van haar klanten erg belangrijk. We vinden dat mensen moeten kunnen begrijpen wat er met hun gegevens gebeurt. Lange, ingewikkelde privacyverklaringen

Nadere informatie

DEALS VOOR JOU Privacybeleid

DEALS VOOR JOU Privacybeleid DEALS VOOR JOU Privacybeleid In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de DEALS VOOR JOU Website te laten werken

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH Duisenburgh respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens

Nadere informatie

KOETS/WELBOREN FINANCIEEL ADVISEURS PRIVACYVERKLARING. Koets/Welboren Financieel Adviseurs

KOETS/WELBOREN FINANCIEEL ADVISEURS PRIVACYVERKLARING. Koets/Welboren Financieel Adviseurs KOETS/WELBOREN FINANCIEEL ADVISEURS PRIVACYVERKLARING 1 INLEIDING De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels ter bescherming van de privacy van consumenten. De Wbp geeft de consumenten bepaalde

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014

PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014 PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014 Listr neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om je privacy te waarborgen, handelt Listr altijd in

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES 1. Algemeen De website www.livelylives.com en alle daaraan gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools (hierna te noemen: de Website ) behoren toe aan LivelyLives

Nadere informatie

Biedt u openbare telefonie, internettoegang of een netwerk aan?

Biedt u openbare telefonie, internettoegang of een netwerk aan? Biedt u openbare telefonie, internettoegang of een netwerk aan? Biedt u openbare 1) telefonie, internettoegang en/of een netwerk 2) aan? Aanbieders 3) van deze netwerken of diensten 4) hebben op grond

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT STUDYFLOW

PRIVACY STATEMENT STUDYFLOW PRIVACY STATEMENT STUDYFLOW StudyFlow neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om je privacy te waarborgen, handelt Studyflow altijd in overeenstemming

Nadere informatie

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver.

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver. Privacy Policy Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden niet ongevraagd met derden gedeeld en je kunt zelf beslissen welke gegevens je wel of juist niet online wilt delen. Benieuwd naar alle

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING INLEIDING

PRIVACYVERKLARING INLEIDING PRIVACYVERKLARING INLEIDING De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels ter bescherming van de privacy van consumenten. De Wbp geeft de consumenten bepaalde rechten, zoals het recht om te weten

Nadere informatie

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op Privacy verklaring Via de site van hostingbedrijf https://www.hostingw.nl/ worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. HostingW acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 333 Wet van 18 juli 2009 tot wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn

Nadere informatie

Toegewezen gebruikersidentificatie(s)

Toegewezen gebruikersidentificatie(s) 1. Te bewaren gegevens Richtlijn Wet Interpretatie overheid Toelichting E-mail om de bron van de te traceren en te identificeren (a): (s) (s) (a 2.i) om de bron van de te traceren en te identificeren (a):

Nadere informatie

Voordekunst heeft de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Voordekunst heeft de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De diensten onder de naam voordekunst worden aangeboden door Stichting voordekunst (hierna: voordekunst ). De bepalingen in dit gelden voor de gebruikers (onder wie Projectmakers en Donateurs) van de diensten

Nadere informatie

We kunnen de volgende informatie over jou verzamelen en verwerken:

We kunnen de volgende informatie over jou verzamelen en verwerken: Privacybeleid Maxi Miliaan BV, handelend onder de naam Dorel Netherlands ("Dorel", "wij", "ons"), hecht er belang aan jouw privacy en persoonlijke gegevens te beschermen en te respecteren. Dit privacybeleid

Nadere informatie

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Inleiding Verzameling van persoonsgegevens Gebruik van persoonsgegevens Niet verdelen van de persoonsgegevens Beveiliging van de persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV Inleiding Werkend Nederland werkt met persoonsgegevens. We zijn ons hiervan bewust en gaan integer om met uw gegevens. In dit document kunt u lezen hoe

Nadere informatie

Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer.

Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer. Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer. Artikel 1 0900 servicenummer 1.1 Wanneer u belt naar ons 0900 servicenummer,

Nadere informatie

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Privacy- en cookieverklaring Dit is de privacy- en cookieverklaring van de websites www.werkenbijdebrauw.nl en www.businesscoursethedeal.nl (Websites). Deze privacy- en cookieverklaring verschaft informatie

Nadere informatie

Wij zorgen steeds voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens, waaronder verzending van je bankgegevens via een beveiligde verbinding.

Wij zorgen steeds voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens, waaronder verzending van je bankgegevens via een beveiligde verbinding. Privacy Statement Onze principes zijn openheid, eerlijkheid en transparantie. Dat geldt natuurlijk niet voor jouw persoonsgegevens. De gegevens die wij over jou verwerken en opslaan, gebruiken wij alléén

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Privacyverklaring Drebbl versie 1 maart 2016

Privacyverklaring Drebbl versie 1 maart 2016 Privacyverklaring Drebbl versie 1 maart 2016 Via de Drebbl app, dienst en/of website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Drebbl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy Statement Snippit

Privacy Statement Snippit Privacy Statement Snippit Imagine IC neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Imagine IC altijd in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 145 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het

Nadere informatie

Dit is de privacy- en cookie policy van Sportaneous B.V. [i.o] ("Sportaneous"). Sportaneous is de

Dit is de privacy- en cookie policy van Sportaneous B.V. [i.o] (Sportaneous). Sportaneous is de Privacybeleid Sportaneous B.V. [i.o] Algemeen Dit is de privacy- en cookie policy van Sportaneous B.V. [i.o] ("Sportaneous"). Sportaneous is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy statement. Nederlandse Veiligheidsgroep BV

Privacy statement. Nederlandse Veiligheidsgroep BV Privacy statement Nederlandse Veiligheidsgroep BV Artikel 1. Definities 1.1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt, tenzij uit de context anders blijkt: a. NVG: de gebruiker van

Nadere informatie

Sinterklaas Privacy statement

Sinterklaas Privacy statement Sinterklaas Privacy statement Sinterklaasgedichten.net respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt

Nadere informatie

PRIVACY BELEID. Versie januari 2017

PRIVACY BELEID. Versie januari 2017 PRIVACY BELEID Versie 0.2 1 januari 2017 Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacy beleid is van

Nadere informatie

2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING

2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING PRIVACY STATEMENT 1. ALGEMEEN Met de hierna gebruikte u als aanspreekvorm wordt gebruiker/koper/opdrachtgever bedoeld. Onderstaand wordt de omgang van Kaan s Kaashandel. met uw persoons- en bedrijfsgegevens

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie

Privacystatement TRINGG (KPN B.V.) Januari 2011

Privacystatement TRINGG (KPN B.V.) Januari 2011 Tringg is een productnaam van KPN B.V. en hanteert eenzelfde privacybeleid. De verplichtingen die gelden voor KPN hieronder, gelden ook voor Tringg. Privacystatement TRINGG (KPN B.V.) Januari 2011 KPN

Nadere informatie

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0)

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Definities Privacybeleid : dit document van toepassing op HelpHamster BV met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

uw (bedrijfs)naam, e-mail adres, adres, (statutaire) vestigingsadres, telefoonnummer en geslacht.

uw (bedrijfs)naam, e-mail adres, adres, (statutaire) vestigingsadres, telefoonnummer en geslacht. Privacybeleid Zoek en Vind Algemeen Zoek en Vind maakt voor de exploitatie van haar website en diensten gebruik van persoonsgegevens. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker heeft Zoek

Nadere informatie

KPN en uw privacy, een zaak van zorgvuldigheid!

KPN en uw privacy, een zaak van zorgvuldigheid! KPN en uw privacy, een zaak van zorgvuldigheid! Er komen steeds meer mogelijkheden om te communiceren met anderen in uw omgeving. Naast de vaste telefoon is het ook mogelijk om te communiceren via email,

Nadere informatie

Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van de ZapFi internet toegangdienst (de Diensten ). De

Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van de ZapFi internet toegangdienst (de Diensten ). De Privacybeleid November 2014 Omvang: Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van de ZapFi internet toegangdienst (de Diensten ). De Diensten worden verzorgd door ZapFi International

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Privacyverklaring PostNL

Privacyverklaring PostNL Privacyverklaring PostNL Deze privacyverklaring is van toepassing op alle online PostNL branded diensten die vallen onder de PostNL Holding B.V. en voorzien zijn van het PostNL logo, uitgezonderd de diensten

Nadere informatie

Dit Privacy Beleid Hillhout heeft betrekking op ieder bezoek aan de Hillhout website en op iedere overeenkomst gesloten via de Hillhout webshop.

Dit Privacy Beleid Hillhout heeft betrekking op ieder bezoek aan de Hillhout website en op iedere overeenkomst gesloten via de Hillhout webshop. Versie 07-02-2013 Dit heeft betrekking op ieder bezoek aan de Hillhout website en op iedere overeenkomst gesloten via de Hillhout webshop. Hillhout is de merknaam waaronder Outdoor Life Group Nederland

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT ACCORD

PRIVACY STATEMENT ACCORD PRIVACY STATEMENT ACCORD Accord neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Accord altijd in overeenstemming

Nadere informatie

Privacybeleid & Cookie notice Wijzorg.nl

Privacybeleid & Cookie notice Wijzorg.nl Privacybeleid & Cookie notice Wijzorg.nl In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de website van Wijzorg, te

Nadere informatie

Cookiebeleid: Privacybeleid:

Cookiebeleid: Privacybeleid: Cookiebeleid: Om je meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor

Nadere informatie

Privacy- en cookieverklaring solvo.nl

Privacy- en cookieverklaring solvo.nl Privacy- en cookieverklaring solvo.nl Via de website www.solvo.nl en de applicatie (app) van Solvo B.V. (hierna: Solvo ) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Solvo vindt

Nadere informatie

Privacy en Cookie Policy

Privacy en Cookie Policy Robeco Direct N.V. april 2013 Privacy en Cookie Policy 1. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens? Robeco Nederland B.V. en Robeco Direct N.V. te Rotterdam, hierna: Robeco zijn verantwoordelijk voor de

Nadere informatie

FASTNED PRIVACY BELEID

FASTNED PRIVACY BELEID FASTNED PRIVACY BELEID Fastned neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over haar gebruikers op een zorgvuldige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy

Nadere informatie

COOKIEWETGEVING EN DE GEVOLGEN. UNIT4 Internet Solutions 10 07 2012

COOKIEWETGEVING EN DE GEVOLGEN. UNIT4 Internet Solutions 10 07 2012 COOKIEWETGEVING EN DE GEVOLGEN UNIT4 Internet Solutions AGENDA 1. Cookies 2. Wetgeving 3. Informatieplicht 4. Toestemmingsplicht 5. Google Analytics 6. Bewijs 7. Stappenplan 8. Manieren van informeren

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT. Toelichting De informatie die VraagHugo uit jouw antwoorden verkrijgt, bestaat uit de volgende informatie:

PRIVACY STATEMENT. Toelichting De informatie die VraagHugo uit jouw antwoorden verkrijgt, bestaat uit de volgende informatie: PRIVACY STATEMENT De Diensten van VraagHugo zijn gericht op ondernemingen en ondernemers. Toch worden er persoonsgegevens verwerkt, van jou als zelfstandig ondernemer of van jou als contactpersoon namens

Nadere informatie

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten.

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten. VOORWAARDEN Over de adverteerder Ter kennismaking wordt het Kwebbels Boekenpakket gratis aangeboden, u betaalt alleen de administratie- en verzendkosten van 6,95. Na de kennismaking betaalt u de normale

Nadere informatie

Deze voorwaarden gelden ook voor het verkopen van uw gegevens (adressenhandel).

Deze voorwaarden gelden ook voor het verkopen van uw gegevens (adressenhandel). Page 1 of 10 submit Ongewenste reclame Mag een bedrijf of instelling mij ongevraagd reclame sturen? Ja, dat mag. Maar het bedrijf of de instelling (hierna organisatie genoemd) moet hierbij wel aan een

Nadere informatie

Privacy Statement Eindhoven Airport N.V.

Privacy Statement Eindhoven Airport N.V. Privacy Statement Eindhoven Airport N.V. Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Privacy Statement Trusted Media Publishers BV. TMP is gevestigd aan de Donauweg 10, 1043 AJ te Amsterdam, KvK nummer

Algemene Voorwaarden en Privacy Statement Trusted Media Publishers BV. TMP is gevestigd aan de Donauweg 10, 1043 AJ te Amsterdam, KvK nummer Algemene Voorwaarden en Privacy Statement Trusted Media Publishers BV Inzake Ditjes &Datjes en Oranje Boven Trusted Media Publishers B.V., hierna te noemen TMP vindt uw privacy belangrijk. In dit privacy

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen Privacybeleid Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen

Nadere informatie

PRIVACY- & COOKIEVERKLARING PAYCONIQ

PRIVACY- & COOKIEVERKLARING PAYCONIQ PRIVACY- & COOKIEVERKLARING PAYCONIQ Via Payconiq worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Payconiq acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING Via de website (www.parkinson-vereniging.nl) en het platform, waar u een Persoonlijk Parkinson Dossier kunt aanmaken, van De Parkinson Vereniging worden privacygevoelige

Nadere informatie

Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa.

Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa. Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa. MedKey is een single sign- on dienst waarbij medische professionals na eenmalige

Nadere informatie

Privacy Verklaring. Persoonsgegevens

Privacy Verklaring. Persoonsgegevens Privacy Verklaring Templooi is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar flexwerkers, kandidaten en werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 1 juni 2011

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 1 juni 2011 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING Via de website (www.parkinson-vereniging.nl) en het platform, waar u een Persoonlijk Parkinson Dossier kunt aanmaken, van De Parkinson Vereniging worden privacygevoelige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d Algemene voorwaarden Paiq.nl d.d. 2015 1 28 Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de klantvriendelijke tweezijde voorwaarden welke met de Consumenten Bond overeen zijn gekomen. ARTIKEL 1 - Definities

Nadere informatie

Privacy Statement DELA Vastgoed

Privacy Statement DELA Vastgoed Privacy Statement DELA Vastgoed DELA Vastgoed hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en geheel in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene

Nadere informatie

Privacyverklaring KNRM Helpt

Privacyverklaring KNRM Helpt Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Bijlage C: Privacybeleid voorbeeldexemplaar Privacyverklaring KNRM Helpt De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij ( KNRM, Wij en Ons ) is verplicht uw

Nadere informatie

Foize heeft deze verwerkingen aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Foize heeft deze verwerkingen aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Privacystatement Foize Relevante wet- en regelgeving Foize houdt zich aan alle wet- en regelgeving die voor privacybescherming van belang is zoals in ieder geval het telefoon-, telegraaf- en briefgeheim

Nadere informatie

Privacy policy. DoctorPill.com 2016

Privacy policy. DoctorPill.com 2016 Privacy policy DoctorPill.com 2016 Inhoudsopgave Algemeen Doeleinden van gebruik Privacy op internet en cookies Beveiligde server Vragen Privacy policy Algemeen Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten Disclaimer Het gebruik maken van en toegang verschaffen tot deze site betekent dat u als gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt en daarmee instemt. Informatie op deze

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT. Toelichting De informatie die Facturis uit uw antwoorden verkrijgt, bestaat onder andere uit de volgende informatie:

PRIVACY STATEMENT. Toelichting De informatie die Facturis uit uw antwoorden verkrijgt, bestaat onder andere uit de volgende informatie: PRIVACY STATEMENT De Diensten van Facturis zijn gericht op ondernemingen en ondernemers. Toch worden er persoonsgegevens verwerkt, van jou als zelfstandig ondernemer of van jou als contactpersoon namens

Nadere informatie

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview Privacy Verklaring Dit is de Privacy Verklaring van Pearson Assessment and Information B.V. (hierna te noemen: Pearson of wij ) te Amsterdam (Postbus 78, 1000 AB). In deze verklaring wordt uiteengezet

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING DRIFT OM TE DANSEN

PRIVACYVERKLARING DRIFT OM TE DANSEN PRIVACYVERKLARING DRIFT OM TE DANSEN Artikel 1 Defnities Drift om te Dansen: Bezoeker: Evenement: Website: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Drift om te Dansen B.V. alsmede in het

Nadere informatie

Dit is het privacy statement van Decipher Industries (hierna ook: Decipher of we, wij en

Dit is het privacy statement van Decipher Industries (hierna ook: Decipher of we, wij en PRIVACY STATEMENT Dit is het privacy statement van Decipher Industries (hierna ook: Decipher of we, wij en ons ). Je vindt onze contactgegevens helemaal onderaan dit privacy statement. Wanneer je de website

Nadere informatie

PRIVACY. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt.

PRIVACY. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt. PRIVACY Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: NV FASHION STORE met maatschappelijke zetel te Hulstsestraat 6, 2431 Veerle Laakdal.

Nadere informatie

Privacy Reglement Domijn

Privacy Reglement Domijn Privacy Reglement Domijn Uw privacy De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit geldt als

Nadere informatie

VIMN (hierna ook wij, ons en onze ) is onderdeel van Viacom International Inc.

VIMN (hierna ook wij, ons en onze ) is onderdeel van Viacom International Inc. PRIVACYBELEID Laatstelijk aangepast op 1 november 2016: we hebben het document aangepast waarnaar wordt verwezen in de laatste alinea van de paragraaf Hoe we jouw informatie verzamelen en gebruiken, waarin

Nadere informatie

U gaat er met name mee akkoord dat:

U gaat er met name mee akkoord dat: VI NETHERLANDS PRIVACYBELEID De informatie is verzameld op deze website door Vi Netherlands B.V., WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard, 231, 1118 BH Schiphol ("Vi", wij, onze of ons ). Vi is toegewijd

Nadere informatie

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland AVKV/Protocol WBP (versie 01-12-2010) Pagina 1 Inhoud : 1. Voorwoord 2. Beknopte beschrijving van de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl.

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl. privacy statement WerkvoorWerk.nl WerkvoorWerk.nl neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy

Nadere informatie

(C) Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie en aanbiedingen zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen.

(C) Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie en aanbiedingen zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen. Privacy en cookie policy Dit is de privacy en cookie policy van Linked2Work B.V. Linked2Work is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Verwerkte

Nadere informatie

Privacy Statement Keytech Groningen

Privacy Statement Keytech Groningen Privacy Statement Keytech Groningen Inleiding Keytech Groningen is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar flexwerkers, kandidaten en werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL

PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL Oudermatch neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om uw privacy te waarborgen, handelt Oudermatch altijd in

Nadere informatie

Privacy Persoonsgegevens

Privacy Persoonsgegevens Privacy Persoonsgegevens Praktijk voor GCK maakt onderdeel uit van Gezondheidscentrum. Dit privacyreglement met betrekking tot persoonsgegevens geldt voor alle instanties binnen het centrum. Deze informatie

Nadere informatie