Privacybeleid Ziggo B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1504006-2664. Privacybeleid Ziggo B.V."

Transcriptie

1 Privacybeleid Ziggo B.V.

2 Was u voor 13 april 2015 al klant van Ziggo en heeft u na 13 april 2015 geen nieuwe diensten afgenomen? Dan blijft dit Privacybeleid Ziggo op uw producten en diensten van toepassing. Privacybeleid Ziggo B.V. Het internet verandert razendsnel de manier waarop wij met elkaar omgaan en communiceren. Internet en de nieuwe online activiteiten brengen ook veel nieuwe uitdagingen, zoals de privacy-zaken waarover dit privacybeleid gaat. Ziggo werkt samen met publieke overlegorganen, brancheorganisaties en overheidsinstituties om hierover zoveel mogelijk duidelijkheid te creëren. Een relatie met onze abonnees op basis van goed vertrouwen is niet alleen een kwestie van goede manieren, maar ook van behoorlijk zakendoen. Welke gegevens registreert Ziggo en wat gebeurt er met die informatie? Relevante wet- en regelgeving Ziggo conformeert zich aan alle wet- en regelgeving die in het kader van privacybescherming van belang is, in het bijzonder zijn dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Telecommunicatiewet, het wetboek van Strafrecht en Strafvordering en de Europese Regelgeving. Welke Persoonsgegevens verwerkt Ziggo en wat gebeurt er met die informatie? Persoonsgegevens Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee de identiteit van een natuurlijk persoon kan worden achterhaald. Met andere woorden: Ze zijn te herleiden tot u als persoon. Persoonsgegevens zijn te verdelen in Gebruikersgegevens, Verkeers- en Locatiegegevens. Onder Gebruikersgegevens wordt onder andere verstaan: uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer, adres en inlognaam en wachtwoord (in geval u gebruik maakt van een persoonlijke digitale omgeving). Onder Verkeers- en Locatiegegevens wordt onder andere verstaan: de gebruikte telefoonnummers (oproeper en opgeroepenen), het gebruikte IP-adres, datum en tijdstip van start en einde communicatie (telefonie), datum en tijdstip van de log-on of log-off (internet). Verwerking Het begrip verwerking is ruim omschreven in de WBP. Het omvat vooral het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, en ook het afschermen, uitwissen of vernietigen van. Voor welke doeleinden worden verwerkt? Als u een dienst van Ziggo afneemt dan stelt u bepaalde persoonlijke gegevens aan ons beschikbaar. Ziggo heeft bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) melding gedaan van de die worden verwerkt en de doelen waarvoor deze worden verwerkt. Deze doelen zijn (samengevat): Levering van onze producten en diensten; Ziggo verwerkt in de eerste plaats uw voor de uitvoering van de overeenkomst tot het leveren van producten of diensten. Dat houdt onder andere in: het in behandeling nemen van een aanvraag, het aansluiten en in gebruik nemen van een verbinding, (technische) support, krediettoetsing, facturering en incasso en het afhandelen van alle vragen, verzoeken, klachten en geschillen met betrekking tot de diensten (klantenservice). Gezonde bedrijfsvoering; verbetering van (de kwaliteit van) onze producten en diensten; Ziggo verwerkt verkeersgegevens om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en zijn klanten zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. De verwerking van is nodig om de gevraagde diensten te leveren, maar ook om voortdurend te verbeteren en aan te passen aan de klantbehoefte. In het kader van de opleiding en training van klantenservicemedewerkers kunnen incidenteel willekeurige gesprekken met klanten worden opgenomen. Ziggo maakt gebruik van trainers om de servicegerichtheid van zijn medewerkers te meten. De trainer speelt het gesprek af, evalueert met de medewerker eventuele aandachts- en verbeterpunten. Na de evaluatie wordt het gesprek vernietigd. Onderhoud en beheer van het netwerk; Ziggo bewaakt de continuïteit en integriteit van zijn netwerken. Daarvoor kan informatie met betrekking tot uw gebruik van en toegang tot onze producten en diensten worden gebruikt voor zaken als netwerkmanagement, het beantwoorden van vragen van klanten en het tegengaan of opsporen van fraude. De webservers van Ziggo loggen foutmeldingen (bijvoorbeeld verzoeken om niet-bestaande pagina s). Ziggo gebruikt deze gegevens voor het traceren en oplossen van problemen met betrekking tot de verbinding, het plannen van de netwerkcapaciteit, het configureren van het platform en het voorkomen en signaleren van misbruik. Voldoen aan een wettelijke verplichting; Ziggo is wettelijk verplicht medewerking te verlenen aan een vordering om te verstrekken in het belang van een strafrechtelijk onderzoek door of namens het Openbaar Ministerie en in het belang van de nationale veiligheid door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten of aan derden. Dit in geval van dringende en gewichtige redenen, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de abonnee daarmee niet onevenredig wordt geschaad. Ziggo verstrekt uiteraard alleen Privacybeleid Ziggo B.V. 2

3 zijn medewerking indien de vordering aan de in de wet en/of jurisprudentie gestelde eisen voldoet. Belt u het alarmnummer 112, dan is Ziggo verplicht het gebruikte telefoonnummer en als bekend de naam, adresgegevens en locatiegegevens te verstrekken aan 112. Deze verplichting geldt ook in geval van een afgeschermd nummer. Ziggo is wettelijk verplicht medewerking te verlenen aan een (civiel)gerechtelijk bevel tot het verstrekken van. Een overzicht van de verwerking van die Ziggo heeft aangemeld vindt u op de website van het CBP (www.cbpweb.nl) onder Openbare Registers. Gebruik van anonieme of geaggregeerde informatie Trendanalyses en Kijkcijfers Ziggo houdt geen identificeerbare persoonlijke informatie bij over surfgedrag op het web. Ziggo gebruikt informatie in anonieme en geaggregeerde vorm om te kunnen inventariseren en analyseren hoe en in welke mate de verschillende diensten worden gebruikt om een meer op maat gesneden online service te kunnen bieden. Op geaggregeerd niveau meet Ziggo de effectiviteit van zijn reclamecampagnes, onder andere door het gebruik van cookies. Ziggo houdt geen identificeerbare persoonlijke informatie bij over kijkgedrag van de televisieproducten, tenzij strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (zoals levering van de On Demand of TV op Bestelling diensten en facturering daarvan) of na uitdrukkelijke toestemming van de klant (opt-in). Ziggo verwerkt gegevens over het gebruik van de televisieproducten anoniem en geaggregeerd om te kunnen inventariseren en analyseren hoe en in welke mate de verschillende diensten en content worden gebruikt. Deze informatie gebruikt Ziggo om haar diensten- en producten pakket te evalueren en deze eventueel aan te passen. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele klanten. Ziggo gebruikt deze gegevens tevens om te kunnen voldoen aan haar betalingsverplichtingen jegens de omroepen, film- en content aanbieders en andere rechthebbenden. Daarvoor kan Ziggo geanonimiseerde kijkcijferaantallen aan deze partijen en/ of de Stichting Kijkcijfer Onderzoek verstrekken. Klantanalyses en marktonderzoek Ziggo wil graag weten wie zijn klanten en potentiele klanten zijn, om diensten te kunnen aanbieden die aansluiten bij behoefte en gedrag. Ziggo verrijkt daarom zijn klantgegevens met informatie die is verzameld door daarin gespecialiseerde externe partijen. De verrijkte informatie geeft op het niveau van een huishouden een indicatie van de omstandigheden en voorkeuren. De beschrijvingen kunnen bestaan uit demografische kenmerken, socio-economische kenmerken, woonomgeving, levensstijl en mentaliteit. In het geval van zakelijke klanten gaat het om de bedrijfskenmerken. Ziggo ziet er op toe dat de partijen van wie de informatie wordt afgenomen de betreffende informatie op een rechtmatige wijze hebben verkregen en verwerkt. In lijn met de WBP doet Ziggo marktonderzoek. De uitkomsten van een marktonderzoek kan Ziggo gebruiken voor het verbeteren van de dienstverlening en voor reclamedoeleinden. Om te voorkomen dat uitsluitend proactieve tevreden klanten antwoorden op vragen over zijn dienstverlening hanteert Ziggo voor deelname aan marktonderzoek de opt-outmethode. Marktonderzoek gebeurt anoniem zodat geen terugkoppeling kan plaatsvinden tussen de klant en de beantwoorde vragen, tenzij de klant daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven. Direct Marketing Ziggo kan aan abonnees van tijd tot tijd nieuwsbrieven versturen, aanbiedingen doen of informatie geven over de uitbreiding van zijn dienstenpakket en abonnementsvormen. Als u deze informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat aangeven via een link in de ontvangen . Wat Ziggo niet doet Ziggo zal geen informatie vastleggen die u achterlaat op andere websites dan de sites die worden beheerd door Ziggo. Wees wel gewaarschuwd dat het privacybeleid van Ziggo niet van toepassing is op websites die niet zijn gelieerd aan Ziggo. Voor het bezoeken van deze sites bent u aangewezen op het privacybeleid van de betreffende website. Ziggo zal geen kennis nemen van de inhoud van de inkomende en uitgaande berichten van zijn abonnees die niet aan Ziggo zijn gericht. Verstrekking van Ziggo verstrekt uw in beginsel niet aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel is, dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening of uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Ziggo kan de door hem verzamelde delen met zijn moedermaatschappij, dochterondernemingen of andere bedrijven onder gemeenschappelijk beheer (gezamenlijk: gelieerde bedrijven ). In het geval dat Ziggo aan een gelieerd bedrijf verstrekt is dat altijd onder de voorwaarde dat dat bedrijf het privacybeleid van Ziggo naleeft. Privacybeleid Ziggo B.V. 3

4 Als u ervoor kiest deel te nemen aan een speciale aanbieding of een door Ziggo aangeboden transactie die door een partner wordt uitgevoerd kan het noodzakelijk zijn aan deze partner te verstrekken. De informatie wordt alleen verstrekt nadat u bent ingegaan op een dergelijke aanbieding. De partners van Ziggo gebruiken de verstrekte persoonlijke informatie om de aanbieding te vervullen maar ook om andere informatie te kunnen versturen waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn. Voor het gebruik van persoonlijke informatie door partners geldt hun eigen privacybeleid. Ziggo raadt u aan het privacybeleid van die partijen zorgvuldig te lezen. Indien een ander bedrijf (een deel van) Ziggo overneemt en bij die overname een bedrijfsonderdeel is betrokken waarvoor worden verwerkt, gaan de rechten en plichten met betrekking tot die over naar de overnemende partij. Ziggo kan voor zijn dienstverlening gebruik maken van zorgvuldig geselecteerde derden. Deze derden kunnen zowel in Nederland als binnen en buiten de EU gevestigd zijn. In de overeenkomsten die Ziggo met derde partijen aangaat wordt specifiek aandacht besteed aan de bescherming van van klanten. De informatie mag uitsluitend voor dienstverlening aan of namens Ziggo worden gebruikt, moet vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden verwerkt. Ziggo maakt onder andere gebruik van externe partijen voor: postverzending, pakketverzending, intern systeembeheer, krediettoetsing, beheer netwerk, webanalyse, softwareontwikkeling, werving en selectie, incasso, installatie en onderhoud, marktonderzoek, telefonische contacten, verkoop en telefoongidsen. Opt-in en Opt-out Ziggo maakt gebruik van zowel de opt-in- als de opt-out methode. Opt-in wil zeggen dat gegevens pas worden verwerkt als u voor het omschreven doel daarvan akkoord hebt gegeven, Opt-out betekent dat gegevens worden verwerkt maar dat u de mogelijkheid heeft verwerking te stoppen. Cookies Cookies zijn kleine bestanden met gegevens over uw computer die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer zodat u makkelijker en sneller kunt surfen op het web. De server van de website herkent u de volgende keer dat u inlogt op de site en u hoeft dan dus niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren. Bij het surfen op internet kunt u de browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Als alternatief kunt u af en toe opgeslagen cookies op uw computer wissen. Vrijwel elke website maakt gebruik van cookies. Ziggo ook. Waarom gebruiken wij cookies? Om de site goed te laten functioneren. Om het gebruik van de website bij te kunnen houden. Om het gebruiksgemak te vergroten. Een cookie onthoudt uw voorkeuren en interesses op basis van surfgedrag. Uw naam, adres en leeftijd worden niet door een cookie opgeslagen. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. We hebben onze cookies in vier verschillende groepen onderverdeeld. Houd er rekening mee dat het uitzetten van cookies gevolgen kan hebben voor de werking van de website. Ga naar om uw cookieinstellingen aan te passen. Veilige en zorgvuldige omgang met Ziggo maakt gebruik van geavanceerde en moderne technieken om zijn bestanden en (computer)systemen te beveiligen en zorgt ervoor dat de veiligheid van het transport en de opslag van de gegevens is gewaarborgd, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van implementatie van deze maatregelen. Ziggo sites of apps kunnen de mogelijkheid bieden om door te klikken naar andere websites/applicaties. Ziggo is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke sites/applicaties. Ziggo raadt u aan het privacybeleid van deze sites/applicaties zorgvuldig te lezen. Een aantal waarschuwingen: Forum/chat: publieke forums en chatrooms zijn per definitie niet privé. Iedereen kan vastleggen wat u zegt en dit doorsturen naar anderen. Post hier alleen informatie wanneer u zeker weet dat u dit publiekelijk wilt delen. Phishing s: Ziggo is zich ervan bewust dat regelmatig e- mails de ronde doen waarin klanten van Ziggo worden gevraagd om gebruikersnaam en wachtwoord voor Mijn Ziggo te verstrekken of het adres te bevestigen. Ziggo wil benadrukken dat deze s niet afkomstig zijn van Ziggo, maar van derde partijen die veelal kwaad in de zin hebben. Ziggo zal nooit per vragen naar inlognamen of wachtwoorden. Hoelang worden uw bewaard? Ziggo bewaart uw niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor Ziggo de gegevens heeft verzameld. Hoelang de gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en het doel waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn verschilt per categorie gegevens. Privacybeleid Ziggo B.V. 4

5 Gegevens over On Demand bestellingen en belgegevens worden gedurende maximaal 18 manden bewaard ten behoeve van het versturen van (gespecificeerde) facturen en de afhandeling van eventuele geschillen. Indien u akkoord heeft gegeven voor het verwerken van uw On Demand kijkgedrag voor persoonlijke aanbevelingen wordend ie gegevens daarvoor gedurende maximaal 14 maanden bewaard. Recht van Inzage en Correctie Op grond van de WBP (artikelen 35 en 36) heeft iedere klant recht op inzage van zijn of haar gegevens. Als die gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn kan de betreffende klant Ziggo verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen te verwijderen of af te schermen. Klanten kunnen op Mijn Ziggo zelf hun gebruikersgegevens inzien en zo nodig corrigeren. Een verzoek tot inzage kan uitsluitend schriftelijk. Een kopie identiteitsbewijs dient te worden meegestuurd. Ziggo behoudt zich het recht voor om kosten voor een inzageverzoek in rekening te brengen. Contact Voor vragen of opmerkingen over dit beleid kunt u contact opnemen met onze klantenservice-afdeling. Wijzigingen Eventuele wijzigingen in het Ziggo Privacybeleid zullen tijdig onder uw aandacht worden gebracht op Privacybeleid Ziggo B.V. 5

T-MOBILE PRIVACY STATEMENT

T-MOBILE PRIVACY STATEMENT 1. WAAROM DIT PRIVACY STATEMENT? T-MOBILE PRIVACY STATEMENT T-Mobile biedt een breed pakket aan diensten op het gebied van mobiele telefonie en internet. Als gevolg van de soort dienstverlening beschikt

Nadere informatie

Consumenten- beleid Privacy Ziggo

Consumenten- beleid Privacy Ziggo Consumenten- beleid Privacy Ziggo 1505075-2718 Dit Consumentenbeleid Privacy is van toepassing op alle diensten die Ziggo B.V. en/of Ziggo Services B.V. aan je levert. Ziggo Services B.V. en Ziggo B.V.

Nadere informatie

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl Privacy statement Vodafone Libertel B.V. Januari 2015 Vodafone.nl 0 Privacy Statement 1. Introductie privacy statement Vodafone biedt veel verschillende soorten diensten aan. Om die diensten goed te laten

Nadere informatie

Begripsbepalingen In de WBP wordt een aantal begrippen gehanteerd. Ter verduidelijking staat in onderstaande lijst een uitleg van de begrippen.

Begripsbepalingen In de WBP wordt een aantal begrippen gehanteerd. Ter verduidelijking staat in onderstaande lijst een uitleg van de begrippen. PRIVACYREGLEMENT STICHTING ARISTICON Inleiding De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vereist dat persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Privacy Policy Website

Privacy Policy Website Privacy Policy Website Inleiding In dit document wordt het beleid beschreven van Sogeti Nederland B.V. (hierna Sogeti ) met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en doorgeven van persoonsgegevens en

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

Mindshare en Empathica Privacybeleid

Mindshare en Empathica Privacybeleid Mindshare en Empathica Privacybeleid ALGEMEEN PRIVACYBELEID Dit privacybeleid beschrijft het gebruik van gegevens door Mindshare Technologies, Inc. en haar gelieerde onderneming, Empathica Inc (gezamenlijk:

Nadere informatie

Privacy- en cookiebeleid van Albert Heijn B.V.

Privacy- en cookiebeleid van Albert Heijn B.V. Privacy- en cookiebeleid van Albert Heijn B.V. Dit is het privacybeleid van Albert Heijn B.V. ("Albert Heijn"). Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING P01 1201

PRIVACYVERKLARING P01 1201 PRIVACYVERKLARING P01 1201 PAT Learning Solutions hecht veel waarde aan de relatie met haar klanten en de bezoekers van haar websites en streeft er dan ook naar om op verantwoordelijke wijze met gegevens

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK Concerncontroller Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK STELLER : Rien van Heukelom TELNR. : 077-3590511 EMAIL. : rvheukelom@ogvo.nl DATUM : 16 april 2012 Gedragscode

Nadere informatie

Gedragscode Verwerking van Persoonsgegevens door Netbeheerders in het kader van Installatie en Beheer van Slimme Meters bij Kleinverbruikers

Gedragscode Verwerking van Persoonsgegevens door Netbeheerders in het kader van Installatie en Beheer van Slimme Meters bij Kleinverbruikers Gedragscode Verwerking van Persoonsgegevens door Netbeheerders in het kader van Installatie en Beheer van Slimme Meters bij Kleinverbruikers Inwerkingtreding 19-5-2012 Inhoudsopgave 1 Overwegingen 2 2

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT FINDESK B.V.

PRIVACY REGLEMENT FINDESK B.V. Artikel 1: Definities In dit Privacy Reglement wordt verstaan onder: PRIVACY REGLEMENT FINDESK B.V. 1. Betrokkene, Bewerker, Persoonsgegevens, Verwerking van Persoonsgegevens en Verantwoordelijke: de begrippen

Nadere informatie

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver.

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver. Privacy Policy Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden niet ongevraagd met derden gedeeld en je kunt zelf beslissen welke gegevens je wel of juist niet online wilt delen. Benieuwd naar alle

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING CONSTAMED

PRIVACY VERKLARING CONSTAMED PRIVACY VERKLARING CONSTAMED Artikel 1 Inleiding 1.1 CONSTAMED exploiteert een platform (het Platform) waarop mensen via een beveiligde communicatiemethode medisch minder urgente vragen kunnen stellen

Nadere informatie

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen 2 Deze toelichting is verdeeld in drie onderdelen: een algemene toelichting, een instructie voor het gebruik van het meldingsformulier met informatie die van belang is ná de melding en een toelichting

Nadere informatie

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. ALGEMEEN De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geeft regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Eén van die regels is dat een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Europese Privacy Verordening

Europese Privacy Verordening Europese Privacy Verordening Effect op de jaarrekeningcontrole? Naam : D. (Daniëlle) Louwerens Studentnummer : 403295 Universiteit : Erasmus Universiteit Rotterdam Postmaster opleiding IT-Auditing & Advisory

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Versie 3.0 Vastgesteld 24-2-2015 Evaluatiedatum 1-3-2017 Houder Servicebureau, Adviseur beleid en kwaliteit Privacyreglement Combiwel versie 3.0 Pagina 1 van

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT CLARO B.V.

PRIVACY REGLEMENT CLARO B.V. PRIVACY REGLEMENT CLARO B.V. AdviseerMe & OnsHuys zijn concepten en merknamen van CLARO B.V. CLARO B.V. faciliteert een beveiligde website, die u de mogelijkheid biedt een online dossier aan te maken,

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT HUMANCAPITALCARE COMPANY B.V.

PRIVACYREGLEMENT HUMANCAPITALCARE COMPANY B.V. PRIVACYREGLEMENT HUMANCAPITALCARE COMPANY B.V. Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Medische

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE

PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE Artikel 1 Definities LEPELTJE LEPELTJE: Evenement: Bezoeker: Social Media: Website(s): de vennootschap onder firma LEPELTJE LEPELTJE VOF, gevestigd en zaakdoende in (3811

Nadere informatie

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld.

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld. Vereniging Energie-Nederland Gedragscode Verwerking door elektriciteits- en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende

Nadere informatie

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen... 3. 2. Begripsbepaling... 3

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen... 3. 2. Begripsbepaling... 3 Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 1. Overwegingen... 3 2. Begripsbepaling... 3 3. De reikwijdte van de Gedragscode... 4 3.1 De sector... 4 3.2 Toepassing... 4 4. Beginselen

Nadere informatie

GEBRUIKS- EN PRIVACYVOORWAARDEN

GEBRUIKS- EN PRIVACYVOORWAARDEN GEBRUIKS- EN PRIVACYVOORWAARDEN A GEBRUIKSVOORWAARDEN 1. GEHANTEERDE BEGRIPPEN In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de navolgende begrippen de hieronder gedefinieerde betekenis: De Site: iedere website of

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER Deel 1 Internet en e-mail 1. Werkingssfeer Deze regeling is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S

HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S Handleiding

Nadere informatie

Privacy Statement fairzekering (PS FZ-01)

Privacy Statement fairzekering (PS FZ-01) Privacy Statement fairzekering (PS FZ-01) Toestemming In dit Privacy Statement is opgenomen welke data fairzekering over u verzamelt met behulp van de telematica stekker, genaamd de Chipin, en wat fairzekering

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking gegevens personeel PO en VO Stichting het Rijnlands Lyceum

Privacyreglement verwerking gegevens personeel PO en VO Stichting het Rijnlands Lyceum Privacyreglement verwerking gegevens personeel PO en VO Stichting het Rijnlands Lyceum Privacyreglement personeel PO en VO 1 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Personeel:

Nadere informatie