Informatiebrochure Wbp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure Wbp"

Transcriptie

1 info brochure Wbp:Layout :22 Pagina 1 Bijlage 5 bij de Privacy Gedragscode Informatiebrochure Wbp Wet bescherming persoonsgegevens

2 Sims is een initiatief van RAI Vereniging en BOVAG Sims, Amsterdam 2012 vormgeving: Ruud Franken, P.51 Design drukwerk: drukkerij de Jong, Driebergen Hoewel bij de samenstelling van dit document grote zorgvuldigheid is betracht, kunnen de makers geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie in dit document.

3 Voorwoord In de praktijk is de discussie rondom de bescherming van persoons- en privacygegevens de laatste jaren flink toegenomen. Het besef dringt bij steeds meer consumenten door dat bedrijven gegevens verzamelen terwijl zij zich niet aan de regels houden die zijn gesteld. Deze bedrijven maken dan ook een inbreuk op hun privacy. Consumenten vragen een streng optreden van de overheid. Vooral ook omdat op steeds meer plaatsen gegevens moeten worden achtergelaten en het onduidelijk is wat er met die gegevens gedaan wordt. Om te voorkomen dat u onnodig inbreuk maakt op de privacy is deze informatiebrochure Wet bescherming persoonsgegevens mobiliteitsbranche opgesteld. De Stichting Standaardisatie- en Informatiebeleid voor de Mobiliteitssector (hierna: SIMS), opgericht door de Nederlandsche Vereniging de Rijwiel- en Automobiel Industrie (hierna: RAI Vereniging) en de BOVAG, acht het namelijk van belang u zo goed mogelijk te informeren door u op een overzichtelijke en heldere wijze kennis te laten nemen van de spelregels. SIMS wenst u succes met het juist implementeren van de privacyregelgeving binnen uw organisatie!

4 Hoofdstuk 1: Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt, ter bescherming van de privacy, wat er allemaal wel en niet mag met persoonsgegevens. In de Wbp staat wat de rechten van personen zijn als zijn/haar gegevens gebruikt worden. Een consument heeft bijvoorbeeld het recht op informatie, het recht op inzage en het recht op verzet tegen het gebruik van zijn/haar gegevens. SIMS heeft in lijn met het bepaalde in de Wbp, de Privacygedragscode Mobiliteitssector (hierna: Gedragscode) opgesteld. Tevens heeft zij de Zelfevaluatie Wet bescherming persoonsgegevens in de mobiliteitsbranche (hierna: zelfevaluatie) opgesteld. De Gedragscode draagt bij aan de doorzichtigheid van door de mobiliteitssector gehanteerde verwerking en gebruik van persoonsgegevens en biedt aanknopingspunten voor klanten en instanties om te beoordelen of de verwerking van de persoonsgegevens door de Mobiliteitssector volgens de geldende wet- en regelgeving geschiedt. De Zelfevaluatie is een instrument ten behoeve van het management van bij BOVAG en RAI Vereniging aangesloten organisaties voor het verkrijgen van een oordeel over de implementatie en/of naleving van de bepalingen van de Wbp. De Zelfevaluatie geeft bovendien antwoord op de vraag wat de huidige en de gewenste situatie is. Aangezien de Gedragscode en de Zelfevaluatie documenten zijn waar u even goed voor moet gaan zitten, is deze brochure bedoeld om u kort en helder weer te gegeven welke acties u dient op te pakken en in welke volgorde. Tevens wordt de privacywet uitgelicht, worden de rechten van de consumenten beschreven en worden er enkele praktijksituaties behandeld waar u tegenaan kunt lopen. Deze brochure dient dan ook in samenhang gelezen te worden met de Gedragscode en de Zelfevaluatie en vormt een leidraad voor deze documenten.

5 Hoofdstuk 2: Toelichting privacywet Sommige organisaties hebben persoonsgegevens van consumenten nodig voor hun werk. Maar de consument heeft ook recht op privacy en bescherming van zijn gegevens. Daarom zijn bedrijven verplicht persoonsgegevens goed te beschermen. Ook mogen zij alleen persoonsgegevens verwerken als ze daar een goede reden voor hebben en alleen als de betrokkene geïnformeerd is over wat er met de gegevens gebeurt. Dit is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Onderstaand een uitleg van de privacywet aan de hand van enkele vragen: 2.1 Wat is de reikwijdte privacywet? De privacywet heeft betrekking op (1) ieder gebruik van (2) persoonsgegevens: 1. Onder 'gebruik' valt ongeveer alles wat met gegevens kan worden gedaan. In de privacywet staat een niet-limitatieve opsomming: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen of vernietigen. 2. Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een bekende persoon of een onbekende persoon, die aan de hand van de bijgehouden gegevens zonder al teveel moeite toch kan worden geïdentificeerd. Met andere woorden, persoonsgegevens vertellen iets wezenlijks over een persoon. Persoonsgegevens geven, direct of indirect, dus informatie over een bepaald persoon: Directe persoonsgegevens Sommige persoonsgegevens geven duidelijk feitelijke informatie over een persoon, bijvoorbeeld naam, adres, postbusnummer, woonplaats, geboortedatum of leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, titulatuur, opleidingen, beroep, telecommunicatie-nummer(s), giro- en/of banknummer. Kortom ieder gegeven dat een persoon kan identificeren. Ook gegevens die een waardering over een bepaalde persoon inhouden, bevatten informatie over die persoon, bijvoorbeeld iemands IQ. Indirecte persoonsgegevens Er zijn ook gegevens die indirect iets vertellen over een bepaald persoon, bijvoorbeeld over zijn maatschappelijke status. De winst van een eenmanszaak zegt bijvoorbeeld iets over het inkomen van haar eigenaar. Als deze gegevens zijn te herleiden tot een bepaalde persoon is sprake van persoonsgegevens. Gegeven of persoonsgegeven Soms kan het moeilijk zijn om te bepalen of een gegeven een persoonsgegeven is. Als u twijfelt, kunt u informatie vinden op een van de websites van het CBP (www.cbp.nl of Mijn privacy.nl). Grofweg gaat het dus om geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Binnen de mobiliteitssector is vaak sprake van een persoonsgegeven en worden de persoonsgegevens op een geautomatiseerde manier verwerkt 1. Vandaar dat het ook van belang is dat de regels van de Wbp ter harte worden genomen. 1 Zie ook hoofdstuk 6 Praktijkvoorbeelden.

6 2.2 Wie is verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet? Degene die formeel optreedt als werkgever, is wettelijk verantwoordelijk voor het voeren van goed privacybeleid. Bij verenigingen, stichtingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen, ligt de verantwoordelijkheid bij de rechtspersoon. In de praktijk komt het voor dat bedrijfsactiviteiten worden uitbesteed aan een derde. Dit ontslaat de werkgever echter niet van zijn verplichtingen. Maar ook deze derde heeft volgens de wet bepaalde verantwoordelijkheden, zoals de verplichting om gegevens goed te beveiligen. 2.3 Wat is het verschil tussen een betrokkene, gebruiker of een verwerker? Binnen de Wbp wordt onderscheid gemaakt tussen een verwerker (verantwoordelijke), bewerker en betrokkene. De verwerker (verantwoordelijke) is de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die alleen of te zamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Veelal is dit het bedrijf dat de gegevens van klant nodig heeft om te kunnen ondernemen. De bewerker is degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. Het grote verschil bestaat erin dat de bewerker niet de doelen en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt, maar slechts in opdracht van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, wordt betrokkene genoemd. 2.4 Wat zijn de gevolgen van het niet-nakomen van de regels? Overtreding van de privacywet kan leiden tot interne conflicten, aansprakelijkheid, negatieve publiciteit, en zelfs overheidsingrijpen en boetes. Dit zijn risico s welke u niet moet willen lopen. Vandaar dat het van belang is dat u voldoet aan de Privacyregelgeving. 2.5 Welke rechten en plichten heeft een betrokkene? Onderstaande enkele rechten en plichten van een betrokkene: Informatieplicht gebruiker Een betrokkene moet kunnen nagaan wat er met zijn/haar gegevens gebeurt. Daarom heeft een bedrijf of instelling die de persoonsgegevens gebruikt, de plicht een betrokkene te informeren over het doel van het verzamelen en over de naam en adres van de organisatie. Recht op inzage Een betrokkene heeft recht op inzage in zij/haar gegevens en het gebruik daarvan door een organisatie. Een betrokkene kan een organisatie vragen of die zijn/haar persoonsgegevens gebruikt. Recht op correctie Op basis van inzage in de gegevens kan een betrokkene de organisatie verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dat kan als de gegevens die gebruikt worden door de organisatie feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking.

7 Recht van verzet Het recht van verzet houdt in dat een betrokkene het recht heeft bezwaar te maken (verzet aan te tekenen) tegen bepaalde vormen van gebruik van uw gegevens door een organisatie. Er zijn twee vormen van verzet mogelijk: Een betrokkene kan in enkele gevallen verzet aantekenen in verband met zijn/haar bijzondere persoonlijke omstandigheden. Een betrokkene kan verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn/haar gegevens voor directmarketingdoeleinden. De organisatie moet dat gebruik dan altijd direct beëindigen. Een organisatie die persoonsgegevens gebruikt voor direct-marketingdoeleinden moet een betrokkene informeren over het recht van verzet. Bovenstaande rechten worden ook omschreven in de Gedragscode en in de Zelfevaluatie. Als bijlage bij de Zelfevaluatie is tevens een informatieblad opgenomen van het College Bescherming Persoonsgegevens (hierna CBP) om u zo goed mogelijk te informeren.

8 Hoofdstuk 3: Verwerking en toezicht persoonsgegevens Een organisatie moet elke verwerking van persoonsgegevens melden, bijvoorbeeld wanneer de organisatie persoonlijke gegevens opvraagt, gebruikt of verspreidt. De meldingen van de verwerking van persoonlijke gegevens zijn openbaar, dit is geregeld in de Wbp. Melden verwerking persoonsgegevens Organisaties die gegevensverwerkingen melden, doen dat bij het CBP of bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van de eigen organisatie. De FG houdt intern toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. Door de melding komt de registratie in een openbaar meldingenregister te staan. In de melding staat wat een organisatie met welke gegevens doet en aan wie de gegevens worden verstrekt. In de het document Zelfevaluatie is opgenomen hoe en waar de melding gedaan kan worden. In de Zelfevaluatie is beschreven of u meldingspichtig bent en hoe u zich eventueel kunt melden. Toezicht op persoonsgegevens Het CBP controleert bij organisaties zonder FG of deze zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. De toezichthouder controleert bijvoorbeeld of de gegevens verwerkt worden voor de daarvoor bestemde doeleinden. Ook ziet het CBP er op toe dat de gegevens worden beveiligd en dat de privacy ook in de toekomst verzekerd blijft. Wanneer een organisatie zich niet houdt aan de WBP, kan het CBP maatregelen nemen. De belangrijkste maatregel is uitoefening van bestuursdwang. In dat geval eist het CBP van de overtreder dat hij de overtreding binnen een bepaalde termijn ongedaan maakt. Daarbij kan het College een dwangsom opleggen. Het CBP kan ook boetes uitschrijven. Bijvoorbeeld wanneer de verwerking van persoonsgegevens niet, onjuist of te laat is aangemeld.

9 Hoofdstuk 4: Uitleg opt-out en opt-in regeling In de praktijk bestaat er veel onduidelijkheid over de opt-in en opt-out regeling. Het is van groot belang dat bedrijven hier zorgvuldig mee omgaan, aangezien dit zeer vervelend kan zijn voor een betrokkene. Onderstaand daarom de twee regelingen uitgelegd: Opt-out Opt-out is het recht van betrokkene om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar persoonsgegevens. Dit wil zeggen dat een betrokkene ongevraagde reclameboodschappen per post kan ontvangen totdat hij te kennen geeft daar geen prijs op te stellen. Het bekendste voorbeeld hiervan is de JA/NEE of NEE/NEE stickers op de brievenbus: een betrokkene krijgt ongeadresseerd reclamedrukwerk in de bus, tenzij hij duidelijk kenbaar heeft gemaakt dit niet meer te willen. Een betrokkene kan altijd en kosteloos verzet aantekenen tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens. Hij moet dan uit het bestand worden gehaald. Het is zaak dit binnen uwe gehele organisatie dan ook goed te regelen. Opt-in Tegenover het opt-out principe staat het zogenaamde opt-in principe. Dat betekent dat het bedrijven en instellingen verboden is ongevraagde digitale reclameboodschappen te verzenden, tenzij u daarvoor uw voorafgaande toestemming geeft. Het opt-insysteem is een systeem voor het op grote schaal verzenden van (vaak periodieke) of sms-berichten. Het houdt in dat elke ontvanger vooraf toestemming moet geven voor het toezenden van de of het sms-bericht. Meestal gebeurt dat doordat iemand zijn adres of mobiele nummer intypt in een aanmeldingsformulier op een website, of doordat iemand een 'subscribe'-mail stuurt naar een aanmeldadres. Onderstaand drie types opt-in: Single opt-in Single opt-in houdt in dat van te voren toestemming gegeven wordt zonder dat er sprake is van een vorm van bevestiging. Nadeel hiervan is dat iemand het adres kan opgeven van een ander die daar geen weet van heeft. Misbruik ligt derhalve op de loer. Double opt-in Met het double opt-in systeem ontvangt de eigenaar van het adres een bevestigings waar een link in staat die aangeklikt moet worden om de inschrijving definitief te maken. In tegenstelling tot single opt-in is de kans op misbruik nagenoeg uitgesloten. Heden ten dage, met oog op OPTA regelgeving, is dit de beste manier om het adressenbestand te vergroten. Confirmed opt-in Bij confirmed opt-in ontvangt degene die zich ingeschreven heeft een bevestigings . In die staat bij voorkeur wel een link om de mogelijkheid te bieden weer uit te schrijven. In tegenstelling tot de double opt-in is er geen extra bevestigingslink. Het verdient de voorkeur om of de double opt-in of de confirmed opt-in te hanteren. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om een betrokkene een handtekening te laten plaatsen onder een document, waarin u om toestemming vraagt. Bijvoorbeeld wanneer de betrokkene in het bedrijf aanwezig is.

10 Hoofdstuk 5: Stappenplan Om op een goede wijze aan de verplichtingen van de Privacyregels te kunnen voldoen of om vast te stellen of men van melding is vrijgesteld, moet veel informatie worden verzameld. Tevens dient u, indien u de Gedragscode van toepassing wil verklaren, alle processen binnen uw organisatie zorgvuldig te hebben getoetst en daar waar nodig aanpassing te hebben gedaan. Onderstaand treft u een stappenplan aan dat een hulpmiddel kan zijn. Dit is tevens een instrument dat gebruikt kan worden bij eventuele nieuwe verwerkingen en voor het periodiek controleren van de verwerkingen. Stap 1. Start met het doornemen van de Zelfevaluatie In aansluiting op de Gedragscode heeft SIMS de Zelfevaluatie Wet bescherming persoonsgegevens in de mobiliteitsbranche opgesteld. Voor het realiseren van een goede bescherming van de persoonsgegevens in een organisatie is privacybewustzijn en het proces van privacybewustwording namelijk van groot belang. Deze zelfevaluatie is een instrument ten behoeve van het management van bij BOVAG en RAI Vereniging aangesloten organisaties voor het verkrijgen van een oordeel over de implementatie en/of naleving van de bepalingen van de Wbp. De zelfevaluatie geeft bovendien antwoord op de vraag wat de huidige en de gewenste situatie is. Tevens kan er aangegeven worden wie verantwoordelijk kan worden gesteld voor de vervolgactie en wanneer deze actie gereed dient te zijn. Stap 2. Controleer hoe uw organisatie ervoor staat m.b.t. de Privacyregelgeving Volg de eisen en voorwaarden van de Privacyregelgeving op door de acties opgenomen in de Gedragscode op te volgen. Neem daarom de Gedragscode door en deel de inhoud ervan met uw medewerkers. De Gedragscode is zo ingericht dat stapsgewijs de wet wordt doorgelopen en u erop wordt gewezen aan welke eisen u dient te voldoen. Ook in de zelfevaluatie komen de vragen terug. U kunt dus het gemakkelijkst de vragen in de zelfevaluatie doorlopen. Daarmee volgt u dan ook het stramien van de Gedragscode. Kort samengevat onderstaand de te nemen acties uit de Gedragscode voor een juiste basis: - Controleer of u een goede privacy statement hanteert. Zo niet, gebruik dan het model privacy statement (bijlage 2 bij de Gedragscode). - Indien gebruik wordt gemaakt van de diensten van een Bewerker zal met deze Bewerker een bewerkersovereenkomst worden gesloten, waarin schriftelijk of in een andere, gelijkwaardige vorm onder meer wordt vastgelegd dat technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van die gegevens moeten worden genomen. Een model bewerkersovereenkomst is als bijlage 3 bij de Gedragscode opgenomen. - Maak een periodiek zelfstandige analyse d.m.v. het model zelfevaluatie Wbp (Bijlage 4 bij de Gedragscode). Om een goede start te maken om te bezien waar u als bedrijf staat en waar u aan kunt werken, is het verstandig bij aanvang van het goed inregelen van de Wbp binnen uw organisatie de Zelfevaluatie met een aantal medewerkers binnen uw organisatie door te lopen. Tevens kunt u acties en een deadline eraan koppelen. In het vervolg kunt u dan extra aandacht geven aan de gebieden die nog niet volledig zijn ingevuld.

11 Stap 3. Indien u voldoet aan de eisen opgenomen in de Gedragscode, verklaart u de Gedragscode van toepassing op uw organisatie. Het is van belang dat u daadwerkelijk de Gedragscode van toepassing verklaart. U geeft daarmee dan aan dat u handelt naar de eisen en voorwaarden opgenomen in de Gedragscode. Daarmee geeft u dan ook automatisch aan dat u de wet volgt en handelt naar de eisen en voorwaarden opgenomen in de wetgeving. U dient dan ook wel ervoor te zorgen dat uw medewerkers zullen handelen naar de Gedragscode en dat u daarvoor instaat. Een onderdeel daarvan kan zijn dat u deze informatiebrochure (of een gedeelte daarvan) deelt met uw medewerkers. Stap 4. Hanteer de juiste algemene voorwaarden Zorg dat u juiste algemene voorwaarden hanteert waarin duidelijk is aangegeven wat u met de gegevens doet. De algemene voorwaarden van BOVAG voldoen aan de eisen. Advies is dan ook deze te gebruiken. Instrueert u uw medewerkers goed dat bij iedere opdracht / koop de juiste voorwaarden tijdig worden meegegeven. Stap 5. Loop het proces binnen uw organisatie door m.b.t. klantencontacten Loop met uw medewerkers het proces binnen uw organisatie door om in kaart te brengen wanneer er klantcontacten zijn en wanneer de gegevens van een Betrokkene gebruikt worden. Controleer vervolgens nogmaals aan de hand van de Gedragscode of u aan de wettelijke eisen voldoet. Stap 6. Ga na wat de doelstelling(en) van de verwerking zijn Het is goed om de doelstelling(en) van uw verwerkingen te beschrijven en vast te leggen. Daarmee geeft u aan wat u met de gegevens doet van een Betrokkene. Een Betrokkene mag er dan ook op vertrouwen dat wat u daar beschrijft ook daadwerkelijk wordt gedaan met zijn/haar gegevens. Stap 7. Controleer in hoeverre de beveiligingsmaatregelen voldoende zijn Betrokkenen vertrouwen erop dat u de gegevens die u verwerkt goed worden beveiligd, zodat er geen anderen met de gegevens vandoor kunnen gaan. Controleert u dan ook de beveiliging van de gegevens en de processen. Neem daar waar nodig de juiste stappen. Stap 8. Neem organisatorische maatregelen om de rechten van een betrokkene te kunnen waar borgen Bijlage 2 bij de Zelfevaluatie beschrijft de rechten van Betrokkene. Daarnaast zijn de rechten van Betrokkene ook opgenomen in de Gedragscode. Het is van belang om goed na te gaan hoe u ervoor kunt zorgen dat Betrokkene deze rechten kan inroepen Stap 9. Voldoe, indien nodig, aan de meldingsplicht De Zelfevaluatie beschrijft op of u verplicht om een melding te doen. Tevens is in de Zelfevaluatie beschreven dat als u meldingsplichtig bent op welke manier u zichzelf kunt melden.

12 Hoofdstuk 6: Praktijkvoorbeelden 1. Klant levert auto af voor een APK beurt en staat aan de balie Laat de klant zijn gegevens invullen en ondertekenen op een (opdracht)formulier (noodzakelijk voor de opt-in). Zet duidelijk op het formulier dat zijn gegevens ook gebruikt zullen worden voor marketingdoeleinden. Geef ook de algemene voorwaarden mee aan de klant, zodat hij weet waar hij verzet kan aantekenen. Vervolgens kunt u zijn gegevens gebruiken. 2. Klant koopt een fiets Laat de klant zijn gegevens invullen en ondertekenen op een (opdracht)formulier (noodzakelijk voor de opt-in). Zet duidelijk op het formulier dat zijn gegevens ook gebruikt zullen worden voor marketingdoeleinden. Geef ook de algemene voorwaarden mee aan de klant, zodat hij weet waar hij verzet kan aantekenen. Vervolgens kunt u zijn gegevens gebruiken. 3. Klant belt voor het toesturen per post van een brochure over de nieuwste caravan Noteer de gegevens van de klant en stuur de brochure toe. In de toekomst kunt u zijn gegevens ook gebruiken om andere post toe te sturen, mits voor de klant duidelijk is waar hij verzet kan aantekenen indien hij geen post meer wenst te ontvangen. Indien u ook zijn adres opvraagt dient u de opt-in regeling juist te hanteren (zie ook Hoofdstuk 4). 4. Klant wil geen post meer ontvangen Laat de klant verzet aantekenen. Dit kan hij doen door een of brief te versturen. Voert u binnen uw totale organisatie goed door dat deze klant dan ook daadwerkelijke geen post meer van u mag ontvangen.

13 Hoofdstuk 7: FAQ-lijst - Ik heb de gedragscode gelezen en ik ben het ermee eens. Voldoe ik nu aan alle eisen? Nee, u dient daadwerkelijk de regels na te leven en te controleren binnen uw organisatie of u de privacyregels niet schendt. Hiervoor is ook de Zelfevaluatie ontwikkeld. Indien u er zeker van bent dat u de regels juist hanteert, kunt u de Gedragscode van toepassing verklaren. - Moet ik toestemming hebben om een reclamebrief te mogen versturen? Nee, maar een klant kan wel gebruik maken van zijn recht van verzet. Vervolgens mag u hem geen post meer toesturen. - Bedrijf wil een ing verzenden maar heeft niet aan alle klanten vooraf toestemming gevraagd. Wat kan dit bedrijf doen? Dit bedrijf mag enkel aan de klanten van wie ze toestemming heeft verkregen een mailing toesturen. De overige klanten dient zij via de opt-in regeling eerst toestemming van te verkrijgen. Alternatief is dat de mailing per post wordt verzonden. Dit is altijd mogelijk, tenzij de klant recht van verzet heeft aangetekend. - Ik wil een geadresseerde folder aan mijn hele klantenbestand toesturen waar moet ik op letten? Of een klant geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht van verzet. Dit moet duidelijk blijken uit uw bestanden. - Ik heb mobiel nummer van een persoon. Wat mag ik ermee? Bij het verzenden van een SMS dient u vooraf toestemming te vragen of u het nummer hiervoor mag gebruiken. Dit kunt u doen door de opt-in regeling juist toe te passen. Deze persoon mag u wel bellen, mits hij/zij niet aangemeld is bij het bel-me-niet-register. Controleer dit register dan ook voordat u hem/haar belt.

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid 1.1.01 20160122 Artikel 1 1.1 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 >

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Privacyregeling wordt

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

P R I V A C Y R E G L E M E N T

P R I V A C Y R E G L E M E N T P R I V A C Y R E G L E M E N T ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in de reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Kwaliteit boek 1 - Beleid : 101 Privacyreglement Proceseigenaar : Bestuurder/Directeur Datum : 01-08-2013 Pagina 1 van 6 PRIVACYREGLEMENT

Kwaliteit boek 1 - Beleid : 101 Privacyreglement Proceseigenaar : Bestuurder/Directeur Datum : 01-08-2013 Pagina 1 van 6 PRIVACYREGLEMENT Pagina 1 van 6 PRIVACYREGLEMENT Persoonsgegevens Persoonsgegevens geven, direct of indirect, informatie over een persoon, bijvoorbeeld een geboortedatum, adres of geslacht zegt iets over een persoon. Deze

Nadere informatie

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker Privacyreglement Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de beteke nis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Nr. 539 18 september 2017 Reglement Bescherming persoonsgegevens Werk en Inkomen Lekstroom

Nadere informatie

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal.

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal. Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV Versie 02-01-2017 Privacyreglement van Gilde Educatie activiteiten BV 2 ARTIKEL 1 ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Informatiegids. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) voor. NOAB leden

Informatiegids. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) voor. NOAB leden Informatiegids Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) voor NOAB leden 1 INLEIDING... 3 DE WBP... 3 1 PERSOONSGEGEVENS... 3 1.1 WAT ZIJN GEGEVENS EN WELKE EISEN STELT DE WET AAN GEGEVENS... 3 1.2 VERWERKEN

Nadere informatie

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV)

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP daaraan

Nadere informatie

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Privacyreglement Artikel Algemene en begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Nadere informatie

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon Privacyreglement Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat 70 5911 CK Venlo Telefoon 077 467 40 33 E-mail: info@mentaalspecialist.nl Privacyreglement Versie : 1.1 Versiedatum: 04-06-2008 Inleiding

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen PRIVACY VERKLARING Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt.

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt. Privacyreglement 1. Inleiding Ten behoeve van haar hulpverleningsactiviteiten registreert Community Support gegevens van haar klanten. Het doel van dit privacyreglement is de klanten op de hoogte te stellen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen: 1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst 1 Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Doetinchem met de (nader in te vullen) bewerker. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Privacyreglement BON-holding BV. Zuidbroek, 10 oktober 2013 Auteur: P. Bouman

Privacyreglement BON-holding BV. Zuidbroek, 10 oktober 2013 Auteur: P. Bouman Privacyreglement BON-holding BV Zuidbroek, 10 oktober 2013 Auteur: P. Bouman I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling In deze gedragscode wordt in aansluiting en aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1 Privacyreglement Begripsbepaling Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. WBP: de Wet bescherming persoonsgegevens; b. UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen; c. Wet SUWI: Wet Structuur

Nadere informatie

Documentnummer Verkorte inhoud document

Documentnummer Verkorte inhoud document *Z03571510C6* Documentnummer : INT-16-31378 Verkorte inhoud document: De bewerkersovereenkomst regelt de informatieverstrekking die zal plaatsvinden ter uitvoering van de GR. Bewerkersovereenkomst GR schoolverzuim

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente gemeentenaam,

Nadere informatie

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 THUISZORG GEZELLIG TER PELKWIJKPARK 18 8011 SH ZWOLLE 085-040 90 74 INFO@THUISZORGGEZELLIG.NL WWW.THUISZORGGEZELLIG.NL INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Privacyreglement. van. DoorWerk

Privacyreglement. van. DoorWerk Privacyreglement van DoorWerk Dit privacyreglement is vastgesteld op 01-01-2010 Dit privacyreglement dient als basis voor het vastleggen door het reïntegratiebedrijf hoe het omgaat met de privacy en de

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Bescherming en registratie Persoons/patiëntengegevens bij de stichting Sint Maartenskliniek waaronder RD&E, het Sport Medisch Centrum en ICARA, SMK

Bescherming en registratie Persoons/patiëntengegevens bij de stichting Sint Maartenskliniek waaronder RD&E, het Sport Medisch Centrum en ICARA, SMK Bescherming en registratie Persoons/patiëntengegevens bij de stichting Sint Maartenskliniek waaronder RD&E, het Sport Medisch Centrum en ICARA, SMK Research BV Opgesteld door: O.G.M. Mensink Nouws C. Kranen

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. PRIVACYREGLEMENT ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN a. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE 29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== * Begripsbepaling en 29:1:1 * Reikwijdte 29:1:2 * Beheer van de persoonsgegevens 29:1:3 * Doelstellingen

Nadere informatie

Even vooraf Dit is ons doel Dan maken wij gebruik van uw gegevens Dit is het doel van dit reglement

Even vooraf Dit is ons doel Dan maken wij gebruik van uw gegevens Dit is het doel van dit reglement Even vooraf De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit geldt zowel voor de gegevens van

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT BEST

PRIVACYREGLEMENT BEST PRIVACYREGLEMENT BEST BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEST; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 4 van de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Best; B E

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST 1. [ORGANISATIE], statutair gevestigd te [PLAATS], kantoor houdende [ADRES], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [KVKNR], hierbij vertegenwoordigd door [DHR/MEVR] [NAAM],

Nadere informatie

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht Protocol cameratoezicht Stichting Stadgenoot Dit protocol is van toepassing op alle persoonsgegevens, verkregen door middel van het gebruik van videocamera s door stichting Stadgenoot (Sarphatistraat 370

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf

Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: woningcorporatie, gevestigd

Nadere informatie

Privacyreglement van Talenta. christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie

Privacyreglement van Talenta. christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie Privacyreglement van Talenta christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie Privacyreglement Talenta Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald

Nadere informatie

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Trimclub ABC

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Trimclub ABC Protocol bescherming persoonsgegevens van de Trimclub ABC Inhoud 1. Voorwoord 2. Beknopte beschrijving van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) 3. College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) 4. Beknopte

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing Uniforme maatregel Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Titel Inhoud Auteur Uniforme Maatregel 04: Direct marketing Beschrijving

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Privacyreglement Humanitas DMH JobRun

Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Titel Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Status Definitief Versie en uitgiftedatum 1.5 / 13 januari 2017 Opgesteld door / Afdeling / Functie Bert Hessel adviseur

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 geeft het Rijk aan gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden op het terrein van de Jeugdzorg,

Nadere informatie

Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS

Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie: 1.2 (concept) Datum:

Nadere informatie

(./; KEURMERK RITRE GIS TRATI ESYSTE MEN. Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen

(./; KEURMERK RITRE GIS TRATI ESYSTE MEN. Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen "Gedragscode Privacy RRS" Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) (./; KEURMERK RITRE

Nadere informatie

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland AVKV/Protocol WBP (versie 01-12-2010) Pagina 1 Inhoud : 1. Voorwoord 2. Beknopte beschrijving van de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement. Versie 2.0 d.d

Privacyreglement. Versie 2.0 d.d Privacyreglement Versie 2.0 d.d. 24.02.2016 Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt, in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens, verstaan onder:

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid 1.1.01 20170522 Artikel 1 1.1 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Nadere informatie

Privacy Reglement Domijn

Privacy Reglement Domijn Privacy Reglement Domijn Uw privacy De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit geldt als

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Pagina 1 van 5 Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Inleiding Dit document dient als bijlage bij alle systemen waarbij het Keurmerk RitRegistratieSystemen (RRS) wordt geleverd en is hier

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Deze voorwaarden gelden ook voor het verkopen van uw gegevens (adressenhandel).

Deze voorwaarden gelden ook voor het verkopen van uw gegevens (adressenhandel). Page 1 of 10 submit Ongewenste reclame Mag een bedrijf of instelling mij ongevraagd reclame sturen? Ja, dat mag. Maar het bedrijf of de instelling (hierna organisatie genoemd) moet hierbij wel aan een

Nadere informatie

Privacy reglement. Concreet PD

Privacy reglement. Concreet PD Privacy reglement Concreet PD Augustus 2010 1. Begripsbepalingen 1.1 Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2 Persoonsregistratie Elke handeling of elk

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer

Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Cursist: persoon die een opleiding volgt op een onder het bevoegd

Nadere informatie

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina)

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement ZonnaCare De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met (het verwerken van) privacygevoelige

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans... 3 2. Begripsbepaling... 3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...

Nadere informatie

- bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

- bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen; PRIVACYREGLEMENT Divers-City A. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS B. Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement Hammenga Coaching

Privacyreglement Hammenga Coaching Privacyreglement Hammenga Coaching Hammenga Coaching Fazantstraat 13 4815 GD Breda 06-46351388 info@hammengacoaching.nl Hammenga Coaching Privacyreglement 1 Inleiding Van alle personen die in het kader

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet meldplicht datalekken

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet meldplicht datalekken De Wbp is al sinds 1 september 2001 van kracht en bevat bepalingen omtrent het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens. Op 1 januari

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) 7 november 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

Regeling bescherming persoonsgegevens. Artikel 1 Begripsbepalingen

Regeling bescherming persoonsgegevens. Artikel 1 Begripsbepalingen Regeling bescherming persoonsgegevens Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. beheerder: de functionaris die door de verantwoordelijke aangewezen is om in het kader van deze

Nadere informatie

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Kraambureau Tilly Middendorp Vooraf De WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplicht de instelling niet meer tot het maken van een privacyreglement. Dat betekent niet, dat het niet

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst op grond van artikel 14, tweede lid Wbp tussen en < >

Bewerkersovereenkomst op grond van artikel 14, tweede lid Wbp tussen <naam> en < > Datum: 12-01-2015 Bewerkersovereenkomst op grond van artikel 14, tweede lid Wbp tussen en < > De ondergetekenden: 1. Gemeente Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn aan Marktplein 1, KvK-nummer: ,

Nadere informatie

Privacyreglement Kindertherapeuticum

Privacyreglement Kindertherapeuticum 1. Begripsbepalingen Binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt een aantal begrippen gehanteerd. In onderstaande lijst staat een uitleg van de begrippen. 1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende

Nadere informatie