Onderzoek lokale media 0-meting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek lokale media 0-meting"

Transcriptie

1 rotterdam.nl/onderzoek Onderzoek lokale media 0-meting Onderzoek en Business Intelligence

2

3 Onderzoek Lokale Media Rapportage 0-meting Margriet Heessels en Chris de Vries Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 19 november 2014 In opdracht van Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling

4 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Project: 4169 Postadres: Postbus AH Rotterdam Telefoon: (010) Website: 2 Rapportage Onderzoek Lokale Media

5 INHOUD Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding Aanleiding Onderzoeksopzet Respons en weging resultaten Leeswijzer 9 2 Informatie over Rotterdam en de buurt Informatiebronnen Belang van informatie Voldoende informatie & meepraten 14 3 OPEN Rotterdam Bekendheid van OPEN Rotterdam Bereik van OPEN Rotterdam Bereik is afhankelijk van kabelmaatschappij Waardering van OPEN Rotterdam 18 4 Radio luisteren en tv kijken Manier van radio luisteren en tv kijken Wanneer luisteren, kijken en volgen leden van DSR? 25 Bijlagen 27 A Korte vragenlijst 29 B Lange vragenlijst 32 Rapportage Onderzoek Lokale Media 3

6

7 Samenvatting en conclusies Inleiding In februari 2013 werd de zendmachtiging voor de lokale omroep in Rotterdam gegund aan OPEN Rotterdam. Als onderdeel van een tussenevaluatie door de gemeente Rotterdam doet dit rapport verslag van een onderzoek onder Rotterdammers. Dit onderzoek, uitgevoerd in het najaar van 2014, is bedoeld als nulmeting. Een vervolgmeting is beoogd in het najaar van 2017, wanneer het einde van de huidige gunningsperiode in zicht komt. Bereik van OPEN Rotterdam Het totale (maand)bereik van OPEN Rotterdam komt uit op 13%. Anders geformuleerd: in het najaar van 2014 kijkt of luistert een op de acht Rotterdammers in de leeftijd van 13 tot en met 85 jaar minstens eens per maand naar een of meer mediakanalen van OPEN Rotterdam. Van degenen die minstens eens per maand kijken of luisteren doet een groot deel dat overigens wel vaker dan 1 keer per maand. Bijna een op de tien Rotterdammers (9%) doet dat namelijk minstens eens per week. Het bereik is onder ouderen iets hoger dan onder jongeren. In dit totale bereik van OPEN Rotterdam zijn alle kanalen meegeteld: TV, radio, website en sociale media. Kijken we naar de afzonderlijke kanalen, dan blijkt dat de TV-zenders het grootste bereik hebben. 11% van de Rotterdammers kijkt minstens eens per maand naar een of beide zenders: Open Rotterdam of Open Podium Rotterdam. Bij de bereikcijfers is een belangrijke kanttekening op zijn plaats. Wie via de kabel TV kijkt of radio luistert, kan de zenders van OPEN Rotterdam alleen ontvangen wanneer hij of zij klant is van UPC. Andere aanbieders hadden op het moment van dit onderzoek deze zenders nog niet opgenomen in hun zenderpakket. Dit is uiteraard van invloed op het bereik. Overigens heeft OPEN Rotterdam ook een website en sociale media en kan radio luisteren en tv kijken ook online. Bekendheid en waardering van OPEN Rotterdam In september 2014, ruim anderhalf jaar na de start van de programma s van OPEN Rotterdam, kent bijna een kwart van de Rotterdammers de lokale omroep OPEN Rotterdam. De bekendheid is onder ouderen iets hoger dan onder jongeren. De tv-zender OPEN Rotterdam is veruit het meest bekende mediakanaal van de lokale omroep OPEN Rotterdam: bijna een vijfde van de Rotterdammers kent deze zender. Aan respondenten die OPEN Rotterdam kennen, is gevraagd naar hun oordeel over de lokale omroep. OPEN Rotterdam als geheel krijgt gemiddeld het rapportcijfer 6,4. Ook alle afzonderlijke mediakanalen scoren een voldoende. Hoewel er voldoendes worden gescoord is er zeker ruimte voor verbetering. Goede aspecten vindt men dat het over Rotterdam gaat, voor en door Rotterdammers is, informatief, laagdrempelig en divers is. Als verbetersuggesties worden genoemd: professionalisering, meer buurtgericht en het vergroten van de bekendheid. Rapportage Onderzoek Lokale Media 5

8 Informatie over Rotterdam of de eigen buurt Ongeveer tweederde van de Rotterdammers vindt het belangrijk om via de media (kranten, tv, radio, internet) informatie te krijgen over wat er speelt in Rotterdam of de eigen buurt. Daarnaast vinden de meeste anderen dit een beetje belangrijk. Bijna niemand vindt dit onbelangrijk. De meest gebruikte bronnen van informatie over Rotterdam of de eigen buurt zijn als eerste de huis-aan-huisbladen (meer dan 50%), als tweede familie of vrienden (bijna de helft) en als derde lokale of regionale tv-zenders (ruim een op de drie Rotterdammers). De meesten vinden wel dat er voldoende informatie te vinden is over Rotterdam of de eigen buurt. Over de onderwerpen doelgroepenprogrammering en over de mogelijkheden om te kunnen meepraten over de eigen stad of buurt hebben veel ondervraagden geen duidelijk oordeel. Van degenen die wel hun mening geven zijn er wat meer positief dan negatief. 6 Rapportage Onderzoek Lokale Media

9 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In november 2012 is door de Wethouder van Sport en Cultuur aan de gemeenteraad toegezegd dat een jaar na de gunning van de zendmachtiging voor de lokale omroep een tussenevaluatie wordt uitgevoerd. De gunning aan de nieuwe omroep OPEN Rotterdam was in februari Doordat de uitzendingen van OPEN Rotterdam stapsgewijs zijn uitgebreid kon pas half 2014 een reëel beeld van de perceptie van de Rotterdammers over de omroep worden verkregen. Het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling heeft het dienstencentrum Onderzoek en Business Intelligence (OBI) van de Rotterdamse Serviceorganisatie gevraagd om als onderdeel van deze tussenevaluatie een 0-meting uit te voeren. Deze 0-meting bestaat onder meer uit het meten van het bereik en de waardering van OPEN Rotterdam en het gebruik van lokale media in het algemeen. Deze rapportage bevat de resultaten van de 0-meting, waarvan het veldwerk plaatsvond in september In september 2017, wanneer het einde van de huidige gunning nadert, zal een volgende meting worden uitgevoerd. Over OPEN Rotterdam OPEN Rotterdam gebruikt verschillende mediakanalen om de Rotterdammers de bereiken. Dat gaat via tv-zenders (OPEN Rotterdam en OPEN Podium Rotterdam), radiozenders (OPEN Rotterdam FM 93.9 en OPEN Podium FM 107.9), de website van OPEN Rotterdam en de accounts op sociale mediakanalen (Twitter, Facebook, Instagram en Youtube). In april 2013 is OPEN Rotterdam gestart met het uitzenden van programma s via de televisiezenders. Op dat moment is ook gestart met de website en de sociale mediakanalen. Vanaf 1 januari 2014 is OPEN Rotterdam gestart met uitzenden van live radio. 1.2 Onderzoeksopzet Onderzoeksvragen Het onderzoek moet antwoord geven op de volgende vragen: Hoe gebruiken en waarderen Rotterdammers de lokale mediakanalen van OPEN Rotterdam en wat wordt er gemist in het aanbod? In hoeverre maken Rotterdammers gebruik van lokale en regionale media, wat vinden ze hiervan en welk belang hechten ze hieraan? Komt de lokale omroep voldoende tegemoet aan de behoeften van de Rotterdammers? Opzet onderzoek Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen is het onderzoek opgesplitst in twee onderdelen. Hiervoor zijn twee verschillende vragenlijsten uitgezet, te weten: 1. Een korte vragenlijst uitgezet onder een steekproef van Rotterdammers om inzicht te geven in hoe bewoners in het algemeen aan nieuws komen en of én hoe vaak zij gebruik maken van de mediakanalen van OPEN Rotterdam (het bereik). 2. Een lange vragenlijst uitgezet onder leden van het Digitaal Stadspanel Rotterdam, waarbij vooral inzicht wordt gegeven in de waardering van OPEN Rotterdam. Rapportage Onderzoek Lokale Media 7

10 Het eerste deel van het onderzoek was een korte vragenlijst die uitgezet is onder Rotterdammers. In deze vragenlijst is onder meer gevraagd naar hoe Rotterdammers aan lokale informatie komen en de bekendheid en het gebruik van OPEN Rotterdam. Aan de hand van de respons op deze vragenlijst is het bereik van OPEN Rotterdam bepaald. Bij het bepalen van het bereik is een gradatie gemaakt naar het gebruik van OPEN Rotterdam en het gebruik per medium (televisie, radio, website en sociale media). De Rotterdammers konden zowel schriftelijk als digitaal de vragenlijst invullen. De bewoners, die voor dit deel van het onderzoek zijn benaderd, zijn geselecteerd op basis van een steekproef getrokken uit de Gemeentelijke Basis Administratie onder Rotterdammers van 13 jaar tot en met 85 jaar. Bij het trekken van de steekproef is rekening gehouden met groepen waarbij de respons vaak wat minder groot is dan bij andere groepen. Deze groepen zijn relatief meer benaderd. In de tweede vragenlijst is net als in de eerste gevraagd hoe bewoners aan lokale informatie komen, maar vervolgens is ook doorgevraagd naar het oordeel over OPEN Rotterdam en een aantal aanvullende onderwerpen over lokale media. Deze vragenlijst bevatte dus beduidend meer vragen dan de eerste. Deze vragenlijst is uitgezet onder leden van het Digitaal Stadspanel Rotterdam (DSR). Het DSR bestaat uit bijna Rotterdammers. Deze Rotterdammers hebben bij eerdere onderzoeken van OBI aangegeven dat ze vaker mee willen werken aan andere onderzoeken In het panel zijn jongeren, allochtonen, laagopgeleiden en ouderen (enigszins) ondervertegenwoordigd. Het gehele panel is voor het onderzoek uitgenodigd. De bereidheid om aan onderzoek deel te nemen is onder leden van het DSR relatief hoog. Het DSR maakt gebruik van internet om vragenlijsten aan de panelleden voor te leggen. Het voordeel hiervan is dat op een snelle en kostenbesparende manier Rotterdammers worden ondervraagd over een onderwerp. Er hoeven bijvoorbeeld geen Rotterdammers meer worden geworven om mee te doen aan onderzoek door brieven te sturen of te bellen. Daarnaast heeft deze groep eerder aangegeven vaker mee te willen werken aan onderzoeken van de gemeente Rotterdam, waardoor andere wellicht minder bereidwillige Rotterdammers ontzien kunnen worden. Een nadeel van schriftelijke vragenlijsten (per post of online) is overigens dat Rotterdammers die de Nederlandse taal niet beheersen niet meedoen aan het onderzoek. 1.3 Respons en weging resultaten Korte vragenlijst uitgezet onder steekproef Rotterdammers De korte vragenlijst is uitgezet onder Rotterdammers in de leeftijd van 13 tot 85 jaar. Deze Rotterdammers konden zowel schriftelijk als via internet meedoen aan het onderzoek. In totaal hebben, na een rappelbrief, 697 Rotterdammers meegedaan aan dit deel van het onderzoek: 522 respondenten hebben via de schriftelijke vragenlijst meegedaan en 175 via de vragenlijst op internet. De totale respons op deze vragenlijst komt daarmee op 20%. Dit is vergelijkbaar met andere zogeheten one-issue-vragenlijsten in Rotterdam en andere grote steden. Bij het trekken van de steekproef is rekening gehouden met groepen waarbij de respons vaak wat minder groot is dan bij andere groepen. Voor deze groepen zijn relatief meer bewoners benaderd. Om de resultaten op een juiste manier te interpreteren en inzicht te geven in alle Rotterdammers van 13 tot 85 jaar zijn de uitkomsten voor diezelfde kenmerken gewogen 8 Rapportage Onderzoek Lokale Media

11 (leeftijd en etniciteit). Daarbij is de respons gerelateerd aan het totale aantal Rotterdammers per groep. Lange vragenlijst uitgezet onder leden van het Digitaal Stadspanel Rotterdam Voor de lange vragenlijst zijn in totaal panelleden van het DSR uitgenodigd. Uiteindelijk hebben, na een rappelmailing, panelleden de vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 49%, wat vergelijkbaar is met andere onderzoeken onder leden van het DSR. Bij de voorbereiding van het onderzoek is besloten om drie leeftijdsgroepen te hanteren: 13 tot en met 25 jaar, 26 tot en met 50 jaar en 51 tot en met 85 jaar. De respons onder leden van het DSR van 13 tot en met 25 jaar voor dit deel van het onderzoek is te laag om mee te nemen in dit onderzoek. Niet alleen reageerden deze jongste panelleden minder vaak, er zijn ook simpelweg niet zo veel jongeren lid van het DSR. Daarom is besloten deze groep buiten het onderzoek te laten. Wanneer in dit onderzoek uitspraken worden voor het DSR, dan worden hier alleen de leden van het DSR in de leeftijd van 26 tot en met 85 jaar bedoeld. Ook voor dit deel van het onderzoek zijn de onderzoeksresultaten gewogen (naar leeftijd en herkomst). Het wegen van de onderzoeksresultaten is van belang voor het oordeel van de totale groep panelleden van 26 tot en met 85 jaar die de vragenlijst hebben ingevuld. Door weging worden de uitkomsten representatiever. 1.4 Leeswijzer Hoofdstuk 2 van dit rapport gaat in op de manieren waarop Rotterdammers aan informatie komen over de stad en hun buurt. Ook komt het belang van lokale media aan bod. Hoofdstuk 3 beschrijft de bekendheid, het bereik en de waardering van OPEN Rotterdam. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 beschreven hoe en wanneer Rotterdammers radio luisteren, televisie kijken en via welke maatschappij zij televisie kijken. Rapportage Onderzoek Lokale Media 9

12 10 Rapportage Onderzoek Lokale Media

13 2 Informatie over Rotterdam en de buurt In dit hoofdstuk staan de resultaten van het onderzoek waarbij aan de Rotterdammers algemene vragen zijn gesteld over hoe zij aan informatie over de stad en de buurt komen. Ook het belang van informatie over de stad en de eigen buurt komen aan de orde. 2.1 Informatiebronnen Aan de Rotterdammers is gevraagd hoe zij aan informatie over zaken uit Rotterdam en/of hun buurt komen. Zij konden daarbij meerdere mogelijkheden aangeven. Het resultaat staat in figuur 2.1. Figuur 2.1: Manieren waarop Rotterdammers aan informatie over zaken uit Rotterdam en/of hun buurt komen, meerdere antwoorden mogelijk Via huis-aan-huisbladen Via vrienden/familie/kennissen Via lokale of regionale televisiezenders Via nieuwssites op het internet Via dagbladen Via sociale media Via lokale of regionale radiozenders Via apps op mijn smartphone of tablet Op een andere manier Niet van toepassing 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Bron: Steekproef Rotterdamse bevolking, jaar (korte vragenlijst) Meer dan de helft van de Rotterdammers komt via huis-aan-huisbladen aan informatie over zaken uit Rotterdam en/of hun buurt. Voor iets minder dan de helft zijn vrienden, familie of kennissen een bron van informatie. Lokale of regionale televisiezenders, nieuwssites op het internet en dagbladen zijn voor een derde of meer van de Rotterdammers informatiekanalen. Ruim een kwart van de Rotterdammers komt aan informatie via sociale media en een vijfde via lokale of regionale radiozenders. De volgende tabel geeft een overzicht van de meest gebruikte manieren waarop Rotterdammers aan informatie komen uitgesplitst naar leeftijdsgroep. Door de uitsplitsing naar leeftijdsgroepen zijn de resultaten indicatief. Rapportage Onderzoek Lokale Media 11

14 Tabel 2.1: Top vijf van manieren waarop Rotterdammers aan informatie over zaken uit Rotterdam en/of hun buurt komen per leeftijdsgroep, meerdere antwoorden mogelijk 13 tot en met 25 jaar 26 tot en met 50 jaar 51 tot en met 85 jaar 1 Via vrienden/familie/kennissen Via huis-aan-huisbladen Via huis-aan-huisbladen 2 Via nieuwssites op het internet Via vrienden/familie/kennissen Via lokale of regionale televisiezenders 3 Via sociale media Via nieuwssites op het internet Via dagbladen 4 Via lokale of regionale televisiezenders Via sociale media Via vrienden/familie/kennissen 5 Via huis-aan-huisbladen Via lokale of regionale televisiezenders Via lokale of regionale radiozenders Bron: Steekproef Rotterdamse bevolking, jaar (korte vragenlijst) Onder de jongeren tot en met 25 jaar zijn vrienden, familie of kennissen en de relatief nieuwe mediakanalen internet en sociale media populaire informatiebronnen. Bij de 26 tot en met 50- jarigen zijn de huis-aan-huisbladen, vrienden, familie of kennissen en de nieuwssites op het internet het meest populair. De oudere Rotterdammers gebruiken nog vaak de meer traditionele mediakanalen als belangrijkste informatiebronnen over de stad en de buurt: huisaan-huisbladen, lokale of regionale televisiezenders en dagbladen zijn het meest genoemd. 2.2 Belang van informatie Aan de Rotterdammers is gevraagd of zij het belangrijk vinden om via de media (kranten, tv, radio, internet) informatie te krijgen over wat er speelt in Rotterdam en/of de buurt. Ook is in het kader van de doelgroepprogrammering aan Rotterdammers gevraagd of zij het belangrijk vinden dat er via Rotterdamse media informatie wordt gegeven speciaal gericht op verschillende groepen Rotterdammers. In figuur 2.2 staat het resultaat hiervan weergegeven. Figuur 2.2: Rotterdammers en het belang van informatie over Rotterdam en de buurt en Rotterdammers over belang van informatie gericht op verschillende doelgroepen Belang om via media informatie te krijgen over wat er speelt in Rotterdam en/of de buurt Belang dat Rotterdamse media informatie geven speciaal gericht op verschillende groepen Rotterdammers 0% 20% 40% 60% 80% 100% Belangrijk Een beetje belangrijk Niet belangrijk Weet niet/ geen mening Bron: Steekproef Rotterdamse bevolking, jaar (korte vragenlijst) Tweederde van de Rotterdammers vindt het belangrijk om via de media (kranten, tv, radio, internet) informatie te krijgen over wat er speelt in Rotterdam en/of de buurt en ruim een kwart vindt het een beetje belangrijk. Bijna de helft van de Rotterdammers vindt het belangrijk dat Rotterdamse media informatie 12 Rapportage Onderzoek Lokale Media

15 geven speciaal gericht op verschillende groepen Rotterdammers en een derde vindt dat een beetje belangrijk. De overige groep vindt dat niet belangrijk of heeft hierover geen mening. Wanneer gekeken wordt naar leeftijd, blijkt dat Rotterdammers in de leeftijd van 13 tot en met 26 jaar het wat minder belangrijk vinden om via media informatie te krijgen over wat er speelt in Rotterdam en/of de buurt dan de Rotterdammers in andere leeftijdsgroepen. Ook vindt deze groep het wat minder belangrijk dat informatie wordt gegeven speciaal gericht op verschillende groepen Rotterdammers, maar het verschil is minder groot dan bij het belang van lokale informatie. Ook aan de leden van het DSR zijn enkele vragen voorgelegd over lokale media. Deze resultaten staan in figuur 2.3. De uitkomsten zijn redelijk vergelijkbaar met die van het de korte vragenlijst. Het lijkt erop dat de leden van het panel iets meer betrokken zijn bij hun stad en daarom iets meer belang hechten aan lokale media. Echter, de jongste groep Rotterdammers is hieronder buiten beschouwing gelaten en zij hechten, zoals al werd beschreven, minder belang aan lokale media. Figuur 2.3: Leden van het DSR in de leeftijd van 26 tot en met 85 jaar en het belang van informatie over Rotterdam en de buurt, het belang van een lokale radio en/of televisiezender en het belang van informatie gericht op verschillende doelgroepen Belang om via media informatie te krijgen over wat er speelt in Rotterdam Belang om via media informatie te krijgen over wat er speelt in de eigen buurt Belang om lokale informatie te krijgen via een Rotterdamse radio en/of televisiezender Belang dat Rotterdamse media informatie geven speciaal gericht op verschillende groepen Rotterdammers 0% 20% 40% 60% 80% 100% Belangrijk Een beetje belangrijk Niet belangrijk Weet niet/ geen mening Bron: Digitaal Stadspanel Rotterdam, jaar (lange vragenlijst) Uit figuur 2.3 blijkt dat leden van het DSR (in de leeftijd van 26 tot en met 85 jaar) over het algemeen het meeste belang hechten aan het krijgen van informatie over de stad, gevolgd door de buurt. Aan informatie over deze twee onderwerpen (Rotterdam en eigen buurt) hecht men vrijwel evenveel belang. Dat deze informatie geleverd wordt via een Rotterdamse radioen/of televisiezender of speciaal gericht op verschillende groepen Rotterdammers vinden zij wat minder belangrijk. Toch vindt nog tweederde dit belangrijk of een beetje belangrijk. Rapportage Onderzoek Lokale Media 13

16 2.3 Voldoende informatie & meepraten Aan de deelnemers aan de korte vragenlijst is gevraagd of zij vinden dat er voldoende informatie en nieuws beschikbaar is over Rotterdam en/of de buurt. Zie figuur 2.4. Figuur 2.4: Vindt u dat er voldoende informatie en nieuws over Rotterdam en/of buurt te vinden is? Totaal 13 tot en met 25 jaar* 26 tot en met 50 jaar* 51 jaar tot en met 85 jaar* 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nee Weet niet/geen mening Bron: Steekproef Rotterdamse bevolking, jaar (korte vragenlijst) *) Gezien het aantal respondenten per leeftijdsgroep zijn deze uitkomsten indicatief. Bijna tweederde van de Rotterdammers vindt dat er voldoende informatie en nieuws over Rotterdam en/of hun buurt te vinden is. Een vijfde van de Rotterdammers vindt dat er onvoldoende informatie beschikbaar is en 15% heeft hierover geen mening. Wanneer gekeken wordt naar leeftijd zijn de verschillen in het oordeel niet groot. De oudste groep vindt wat meer dan gemiddeld en de jongste groep juist wat minder dan gemiddeld dat er voldoende informatie en nieuws is. In het kader van de doelgroepprogrammering is aan de leden van het DSR gevraagd of zij vinden dat er voldoende informatie en nieuws over Rotterdam en/of de buurt speciaal gericht op verschillende groepen Rotterdammers beschikbaar is. Het grootste deel heeft hierover geen duidelijke mening (42%). Van degenen die wel hun mening geven is de meerderheid positief: 34% vindt dat dit voldoende is, 23% vindt van niet. Een voordeel van een lokale mediazender kan zijn dat deze dicht bij de bewoners van de eigen stad staat. Die zouden daardoor makkelijker kunnen meepraten over wat er gebeurt in de stad. Een derde van de leden van het DSR (van 26 tot en met 85 jaar) wil via Rotterdamse radio, tv en/of sociale mediakanalen mee kunnen praten over wat er gebeurt in Rotterdam. Twee op de vijf wil dit niet en een kwart heeft hierover geen mening. Een kwart van de leden van het DSR (van 26 tot en met 85 jaar) vindt dat ze nu voldoende ruimte krijgen om mee te praten over Rotterdam via Rotterdamse radio, tv en/of sociale media. Een vijfde vindt dat ze onvoldoende ruimte krijgen en drievijfde heeft hierover geen mening of weet het niet. 14 Rapportage Onderzoek Lokale Media

17 3 OPEN Rotterdam Aan de Rotterdammers is gevraagd of zij de nieuwe lokale omroep OPEN Rotterdam kennen, welke mediakanalen van OPEN Rotterdam zij kennen en hoe vaak zij via deze kanalen informatie krijgen. Aan de leden van het DSR is daarnaast ook gevraagd wat zij van OPEN Rotterdam in het algemeen en de verschillende mediakanalen vinden. In dit hoofdstuk komen deze onderdelen aan bod. 3.1 Bekendheid van OPEN Rotterdam De bekendheid van OPEN Rotterdam is gemeten aan de hand van de korte vragenlijst. Ruim anderhalf jaar na de start van de programma s van OPEN Rotterdam kent bijna een kwart van de Rotterdammers de lokale omroep OPEN Rotterdam. Hoewel de verschillen in bekendheid klein zijn, is duidelijk dat de bekendheid stijgt naarmate de Rotterdammers ouder zijn. Gezien de aantallen per leeftijdsgroep zijn dit indicatieve uitkomsten: 19% van de 13 tot en met 25-jarigen kent OPEN Rotterdam 24% van de 26 tot en met 50-jarigen kent OPEN Rotterdam 28% van de 51 tot en met 85-jarigen kent OPEN Rotterdam Aan degenen die OPEN Rotterdam kennen is gevraagd welke verschillende mediakanalen zij kennen, zie figuur 3.1. Figuur 3.1: Bekendheid van de lokale omroep Rotterdam en de verschillende mediakanalen van OPEN Rotterdam onder Rotterdammers Bekend met OPEN Rotterdam Bekend met tv-zender OPEN Rotterdam Bekend met radiozender OPEN Rotterdam FM 93.9 Bekend met de internetsite Bekend met één of meer sociale mediakanalen van OPEN Rotterdam Bekend met tv-zender OPEN Podium Rotterdam Bekend met radiozender OPEN Podium op kabel FM % 5% 10% 15% 20% 25% Bron: Steekproef Rotterdamse bevolking, jaar (korte vragenlijst) De tv-zender OPEN Rotterdam is veruit het meest bekende mediakanaal van de lokale omroep Rapportage Onderzoek Lokale Media 15

18 OPEN Rotterdam: bijna een vijfde van de Rotterdammers kent deze zender. Bijna alle andere mediakanalen zijn bekend bij zo n 6 tot 7% van de Rotterdammers. Alleen de bekendheid van de radiozender OPEN Podium ligt met 3% daar onder. 3.2 Bereik van OPEN Rotterdam Het bereik van OPEN Rotterdam is gemeten aan de hand van de korte vragenlijst. Het bereik wordt hier gedefinieerd als het aandeel Rotterdammers dat minstens eens per maand gebruik maakt van een of meer mediakanalen van OPEN Rotterdam. Volgens deze criteria is het bereik in het najaar van % 1. Overigens kan op een zelfde manier worden berekend hoeveel Rotterdammers elke week gebruik maken van een of meer mediakanalen van OPEN Rotterdam. Vanzelfsprekend komt dit percentage wat lager uit: 9% 2. De belangrijkste conclusie: het totale (maand)bereik van OPEN Rotterdam komt uit op 13%. Dat betekent dat in het najaar van 2014 een op de acht Rotterdammers in de leeftijd van 13 tot en met 85 jaar minstens eens per maand naar een of meer mediakanalen kijkt of luistert. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen blijken niet heel groot te zijn. Maar hoewel de statistische betrouwbaarheidsmarges nopen tot voorzichtigheid bij het trekken van conclusies, lijkt het er toch wel op dat de oudere Rotterdammers wat meer gebruik maken van OPEN Rotterdam. Dat zou dan vooral gelden voor het aandeel dat minstens wekelijks gebruik maakt van een van deze mediakanalen. Figuur 3.2: Maand- en weekbereik van OPEN Rotterdam naar leeftijdsgroepen, 2014 Totaal 13 t/m 85 jaar Jongeren 13 t/m 25 jaar Middengroep 26 t/m 55 jaar Ouderen 56-t/m 85 jaar 0% 5% 10% 15% 20% minstens eens per week 1-3 keer per maand Bron: Steekproef Rotterdamse bevolking, jaar (korte vragenlijst) 1 Omdat we te maken hebben met een steekproef geldt voor dit bereikcijfer een betrouwbaarheidsmarge. Met de gebruikelijke 95% zekerheid kunnen we stellen dat het werkelijke bereikcijfer ruim 2% naar boven of onderen kan afwijken. Het werkelijke bereikcijfer per week ligt met 95% zekerheid tussen de 10% en 15%. 2 Zie voetnoot 1. Het werkelijke cijfer ligt met 95% zekerheid tussen 7% en 11% 16 Rapportage Onderzoek Lokale Media

19 Het hiervoor genoemde bereik van OPEN Rotterdam is gebaseerd op een samentelling van het bereik van vier verschillende kanalen: televisie, radio, sociale media en website. In de volgende figuur worden die afzonderlijk genoemd. Daarin is ook te zien dat sommigen een kanaal wel kennen maar niet gebruiken. Aan de Rotterdammers die een mediakanaal kennen is gevraagd hoe vaak zij er in het algemeen naar kijken, luisteren of volgen. Figuur 3.3: Bereik van de verschillende mediakanalen van OPEN Rotterdam onder Rotterdammers van 13 tot 85 jaar tv-zender(s) radiozender(s) sociale mediakanalen website 0% 5% 10% 15% 20% 1 keer per week of meer 1 tot 3 keer per maand Minder dan 1 keer per maand Kent mediakanaal maar maakt er geen gebruik van Bron: Steekproef Rotterdamse bevolking, jaar (korte vragenlijst) Uit de bovenstaande figuur valt op te maken dat in het najaar van 2014: Ruim één op de tien Rotterdammers kijkt minstens één keer per maand naar een tvzender van OPEN Rotterdam; 7% kijkt zelfs minstens één keer per week. In totaal 6% van de Rotterdammers luistert minstens één keer per maand naar een radiozender van OPEN Rotterdam; 4% luistert zelfs minstens één per week. Eén op de twintig Rotterdammers bekijkt minstens één keer per maand één of meerdere sociale mediakanalen (Twitter, Facebook, Instagram of YouTube) van OPEN Rotterdam; 4% kijkt zelfs minstens één per week. Tot slot bezoekt 4% van de Rotterdammers minstens één keer per maand de website 3% bezoekt de site zelfs minstens één keer per week. Wanneer we bij de bovenstaande figuur nog even in herinnering roepen dat 13% minstens eens per maand een of meer mediakanalen gebruikt, kunnen we concluderen dat het TVbereik een zeer groot deel uitmaakt van het totale maandbereik. Immers: het totale bereik is nauwelijks groter dan het TV-bereik. Rapportage Onderzoek Lokale Media 17

20 3.3 Bereik is afhankelijk van kabelmaatschappij Bij de bereikcijfers in de vorige paragraaf moet nog een belangrijke opmerking worden geplaatst. De zenders van OPEN Rotterdam zijn tot aan het moment van dit onderzoek (najaar 2014) bij het kijken/luisteren via de kabel alleen te ontvangen voor klanten van UPC. Uiteraard kunnen degenen die geen klant zijn van UPC wel bijvoorbeeld de radiozenders ontvangen via de ether, of kijken of luisteren via internet. Het gebruik van de sociale mediakanalen van OPEN Rotterdam en van hun website is uiteraard niet afhankelijk van het al dan niet klant zijn van UPC. Met name voor het bereik van de TV-zenders lijkt dit wel invloed te hebben. Zoals in het volgende hoofdstuk verder wordt besproken, geldt dat iets minder dan helft van de Rotterdammers UPC niet als televisie-aanbieder heeft. Overigens kijkt een substantieel aandeel wel (mede) televisie via internet. Het is in principe mogelijk om op grond van het bovenstaande een kunstmatige correctie toe te passen op het eerder genoemde bereikcijfer, maar dit lijkt weinig zinvol. Van belang is immers hoe groot het bereik op het moment van het onderzoek is onder de gehele Rotterdamse bevolking. Wanneer in de toekomst meer aanbieders de zenders van OPEN Rotterdam in hun zenderpakket opnemen, kan bij een vervolgmeting een toename van het bereik worden verwacht. Naar verwachting zullen per 1 januari 2015 meer aanbieders de zenders van OPEN Rotterdam in hun zenderpakket opnemen. Dit is een landelijke onderwerp dat ook speelt bij andere lokale omroepen. 3.4 Waardering van OPEN Rotterdam Rapportcijfer Aan de leden van het DSR die OPEN Rotterdam kennen is gevraagd of zij de verschillende mediakanalen een rapportcijfer konden geven. De volgende tabel geeft een overzicht van de gemiddelde rapportcijfers. Bij veel kanalen heeft slechts een klein aantal Rotterdammers een rapportcijfer gegeven. Bij minder dan 100 respondenten zijn de rapportcijfers slechts indicatief. Tabel 3.1: Gemiddeld rapportcijfer voor de verschillende mediakanalen van OPEN Rotterdam gegeven door leden van DSR van 26 tot en met 85 jaar Rapportcijfer Respons Lokale omroep OPEN ROTTERDAM als geheel 6,4 215 TV-kanalen: OPEN Rotterdam TV 6,2 216 OPEN Podium TV 5,9 101 Radio-kanalen: OPEN Rotterdam Radio* 6,3 72 OPEN Podium Radio* 5,9 35 Website: 6,5 88 Sociale mediakanalen: Facebook-account OPEN Rotterdam* 6,1 44 Twitter-account OPEN Rotterdam* 6,1 38 YouTube-kanaal van OPEN Rotterdam* 5,8 27 Instagram-account OPEN Rotterdam* 5,7 27 Bron: Digitaal Stadspanel Rotterdam, jaar (lange vragenlijst) *Door het kleine aantal gegeven antwoorden is dit gemiddelde rapportcijfer indicatief. 18 Rapportage Onderzoek Lokale Media

21 De lokale omroep OPEN Rotterdam als geheel krijgt van de leden van het DSR die de omroep kennen en een rapportcijfer kunnen geven gemiddeld een 6,4. Ook alle afzonderlijke mediakanalen scoren een voldoende. De website van OPEN Rotterdam scoort met een gemiddelde van 6,5 het hoogst, gevolgd door OPEN Rotterdam Radio (6,3) en OPEN Rotterdam TV (6,2). Het YouTube-kanaal en het Instagram-account krijgen de laagste gemiddelde rapportcijfers (respectievelijk 5,8 en 5,7), maar zijn door een beperkt aantal respondenten beoordeeld. Meer aandacht Een kwart van de leden van het DSR in de leeftijd van 26 tot en met 85 jaar kent OPEN Rotterdam. Aan de leden die OPEN Rotterdam kennen is gevraagd welke onderwerpen meer aandacht mogen krijgen op de mediakanalen van de lokale omroep. Bijna tweederde geeft aan dat er onderwerpen zijn die meer aandacht mogen krijgen. Onderwerpen die vaak worden genoemd zijn: cultuur in Rotterdam festivals en evenementen in Rotterdam wonen in Rotterdam werken in Rotterdam nieuws over werkzaamheden in Rotterdam uitgaan in Rotterdam openbaar vervoer in Rotterdam Onderwerpen die minder vaak genoemd zijn om meer aandacht te krijgen op de mediakanalen van OPEN Rotterdam zijn de Rotterdamse politiek, sporten in Rotterdam, toerisme in Rotterdam. Dit kan zijn omdat het onderwerp al voldoende op de mediakanalen aan bod komt of omdat slechts een kleiner deel van de respondenten geïnteresseerd is in dit onderwerp. Wat is er goed aan OPEN Rotterdam? De leden van het DSR die OPEN Rotterdam kennen, konden aangeven wat zij goed vinden aan de mediakanalen van de omroep. Een kwart geeft daarop een antwoord, de anderen hebben hierover geen mening. Er worden veel verschillende dingen genoemd die men goed vindt aan de mediakanalen van OPEN Rotterdam. Veel genoemd zijn: dat het over Rotterdam gaat, de kanalen geven informatie, dat het voor, door en over Rotterdammers is, laagdrempelig is, een diversiteit aan onderwerpen en informatie heeft en de opmerking dat het goed is dat er een lokale omroep bestaat. Rapportage Onderzoek Lokale Media 19

22 Figuur 3.4: Veel genoemde trefwoorden bij wat leden van DSR goed vinden aan de mediakanalen van OPEN Rotterdam, ongewogen Bron: Digitaal Stadspanel Rotterdam, jaar (lange vragenlijst) Wat is er minder goed en hoe kan het beter? De leden van het DSR die OPEN Rotterdam kennen, konden ook aangeven wat zij minder goed vinden aan de mediakanalen of hoe zij vinden dat het beter kan. Ruim een vijfde gaf antwoord op één van deze vragen. Door een kleine groep leden van het DSR worden diverse dingen genoemd die minder goed zijn aan OPEN Rotterdam. Twee keer of meer genoemd zijn: amateuristisch, gebrek aan bekendheid van de zender, gebrek aan kwaliteit, niet altijd interessant door doelgroepprogrammering, veel herhalingen, de geluidskwaliteit, de kwaliteit van filmen of monteren, rommelig, weinig nieuws/inhoud en de uitstraling. Een deel van de leden van het DSR geeft aan hoe het beter kan bij OPEN Rotterdam. Ook hier wordt weer een variëteit aan suggesties gegeven. Vaker genoemd zijn: professioneler worden, meer bekendheid geven aan de omroep, meer aandacht voor activiteiten in de buurt, professionals betrekken bij het maken van programma s en meer variatie in de programmering. Bij de gegeven antwoorden is niet uit te splitsen of de reacties betrekking hebben op de OPEN Rotterdam tv- en radiokanalen of op de OPEN Podium tv- en radiokanalen. Op OPEN Rotterdam wordt eigen programmering geboden. Op het toegangstv-kanaal OPEN Podium wordt ruimte geboden aan programmering gericht op verschillende Rotterdamse doelgroepen, aangeleverd door toeleveranciers. Aanbevelen aan anderen? Op de vraag of men anderen zou aanbevelen om de mediakanalen van OPEN Rotterdam te kijken, te luisteren en/of te volgen geeft een vijfde van de leden van DSR die OPEN Rotterdam kennen aan dat ze die aanbeveling wel zouden doen (21%). Verder zegt 31% dat misschien te doen. 18% zegt dat niet te zullen doen en 30% weet niet of ze dit aan anderen zouden aanbevelen. Het aandeel leden van DSR dat anderen zou aanbevelen om de mediakanalen van OPEN Rotterdam te kijken, te luisteren en/of te volgen is dus ongeveer even groot als het aandeel leden dat dit niet zou doen, maar de meesten weten het eigenlijk zelf niet zo goed. 20 Rapportage Onderzoek Lokale Media

23 De leden van het DSR noemen veel verschillende soorten trefwoorden waarom zij de mediakanalen van OPEN Rotterdam zouden aanbevelen bij anderen. Veel genoemd zijn: de mediakanalen gaan over Rotterdam en de Rotterdammers, ze zijn informatief, actueel, interessant, leuk en het gaat over de eigen buurt en wijk. Figuur 3.5: Veel genoemde trefwoorden waarom leden van DSR de mediakanalen van OPEN Rotterdam zouden aanbevelen, ongewogen Bron: Digitaal Stadspanel Rotterdam, jaar (lange vragenlijst) Rapportage Onderzoek Lokale Media 21

24 22 Rapportage Onderzoek Lokale Media

25 4 Radio luisteren en tv kijken Op welke manieren luisteren Rotterdammers radio en hoe kijken zij tv? Via welke kabelmaatschappij doen zij dat en op welke momenten van de dag? Dit hoofdstuk presenteert het antwoord op deze vragen. 4.1 Manier van radio luisteren en tv kijken Figuur 4.1 geeft een overzicht van de manieren waarop Rotterdammers naar de radio luisteren. Figuur 4.1: Manieren waarop Rotterdammers radio luisteren, meerdere antwoorden mogelijk Via de ether Via de kabel Via internet Via satelliet/schotel Anders Weet ik niet Niet van toepassing: ik luister nooit naar de radio 0% 10% 20% 30% 40% 50% Bron: Steekproef Rotterdamse bevolking, jaar (korte vragenlijst) Ruim twee op de vijf Rotterdammers luistert via de ether naar de radio. Een bijna even groot aandeel doet dat via de kabel. Bijna een derde luistert via internet naar de radio. Een klein aandeel Rotterdammers luistert via satelliet/schotel, op een andere manier of weet niet hoe ze radio luisteren. Bijna een vijfde van de Rotterdammers luistert nooit naar de radio. De volgende tabel geeft een overzicht van de top drie van manieren waarop Rotterdammers naar radio luisteren uitgesplitst naar leeftijdsgroep. Door de uitsplitsing naar leeftijdsgroepen zijn de resultaten indicatief. Rapportage Onderzoek Lokale Media 23

26 Tabel 4.1: Top drie van manieren waarop Rotterdammers radio luisteren, per leeftijdsgroep, meerdere antwoorden mogelijk 13 tot en met 25 jaar 26 tot en met 50 jaar 51 tot en met 85 jaar 1 Via internet Via de ether Via de ether 2 Via de ether Via internet Via de kabel 3 Via de kabel Via de kabel Via internet Bron: Steekproef Rotterdamse bevolking, jaar (korte vragenlijst) Radio luisteren via internet is het meest populair onder jongeren. Ook Rotterdammers van 26 tot en met 50 jaar luisteren veel via internet naar de radio. Onder de ouderen is dit veel minder populair. Ouderen luisteren veel vaker via de kabel naar internet dan jongeren. De volgende figuur laat zien op welke manieren de Rotterdammers televisie kijken. Figuur 4.2: Manieren waarop Rotterdammers televisie kijken, meerdere antwoorden mogelijk Via de kabel Via internet Via satelliet/schotel Digitaal (evt interactief) Anders Weet ik niet Niet van toepassing: ik kijk nooit televisie 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Bron: Steekproef Rotterdamse bevolking, jaar (korte vragenlijst) Veel Rotterdammers kijken televisie via de kabel: ruim driekwart doet het op deze manier. Ruim een derde kijkt wel eens televisie via internet en één op de tien kijkt televisie via de satelliet/schotel. Andere vormen van televisie kijken zijn minder populair. Wanneer de manieren waarop Rotterdammers televisie kijken worden uitgesplitst naar leeftijdsgroep blijken de verschillen klein. Alleen de jongeren tot en met 25 jaar kijken beduidend vaker televisie via internet dan de andere leeftijdgroepen. Het is voor de gemeente Rotterdam interessant om te weten via welke aanbieder de 24 Rapportage Onderzoek Lokale Media

27 Rotterdammers TV kijken. Figuur 4.3 geeft hiervan een overzicht. Meer dan helft van de Rotterdammers heeft UPC als televisie-aanbieder. Een kwart kijkt televisie via KPN. De rest van de Rotterdammers kijkt via Tele2, Telfort of via een andere aanbieder. Een klein deel weet niet via welke aanbieder er televisie wordt gekeken. Figuur 4.3: Televisie aanbieders, meerdere antwoorden mogelijk UPC KPN Tele2 Telfort Anders Weet ik niet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Bron: Steekproef Rotterdamse bevolking, jaar (korte vragenlijst) 4.2 Wanneer luisteren, kijken en volgen leden van DSR? Voor OPEN Rotterdam is het handig om te weten wanneer Rotterdammers de verschillende mediakanalen volgen. Daarom is gevraagd op welk moment van dag zij naar (Rotterdamse) radio luisteren, (Rotterdamse) televisie kijken en (Rotterdams) nieuws via internet of social media volgen. Het resultaat hiervan staat weergegeven in tabel 4.2. Tabel 4.2: Moment van de dag waarop leden van het DSR in de leeftijd van 26 tot en met 85 jaar naar (Rotterdamse) mediakanalen luisteren, kijken of volgen, meer antwoorden mogelijk Nooit Radio luisteren 46% 32% 34% 13% 6% 28% Rotterdamse radiozenders luisteren 19% 15% 16% 8% 3% 62% TV kijken 9% 6% 38% 75% 6% 11% Rotterdamse tv-zenders kijken 5% 4% 24% 27% 3% 48% Nieuws via internet of social media volgen 42% 44% 46% 48% 9% 17% Rotterdams nieuws via internet of social media volgen 27% 30% 33% 35% 6% 34% Bron: Digitaal Stadspanel Rotterdam, jaar (lange vragenlijst) Rapportage Onderzoek Lokale Media 25

28 De belangrijkste conclusies uit de tabel zijn : Tweederde van de leden van het DSR volgt Rotterdams nieuws via internet of social media, de helft kijkt Rotterdamse tv-zenders en tweevijfde luistert naar de Rotterdamse radiozenders. Naar (Rotterdamse) radiozenders luisteren doen leden vooral overdag tussen en uur. Het einde van de middag en de avond (tussen en 0.00 uur) zijn populaire momenten waarop leden televisie kijken. (Rotterdams) nieuws via internet of sociale media volgen gebeurt over de gehele dag met een lichte piek in de avonduren. De nachtelijke uren zijn hiervan uitgezonderd. 26 Rapportage Onderzoek Lokale Media

29 Bijlagen Rapportage Onderzoek Lokale Media 27

30

31 A Korte vragenlijst 1. Op welke manier komt u aan informatie over zaken uit Rotterdam en/of uw buurt? Meerdere antwoorden mogelijk. Via huis-aan-huisbladen Via dagbladen Via lokale of regionale radiozenders Via lokale of regionale televisiezenders Via sociale media (zoals Twitter of Facebook) Via nieuwssites op het internet Via apps op mijn smartphone of tablet Via vrienden/familie/kennissen Op een andere manier, namelijk Niet van toepassing 2. Hoe belangrijk vindt u het om via de media (kranten, tv, radio, internet) informatie te krijgen over wat er speelt in Rotterdam en/of in uw buurt? Belangrijk Een beetje belangrijk Niet belangrijk Weet niet/ geen mening 3. Vindt u dat er voldoende informatie en nieuws over Rotterdam en/of uw buurt te vinden is? Ja Nee Weet niet/ geen mening 4. Hoe belangrijk vindt u het dat er via Rotterdamse media (kranten, tv, radio, internet) informatie wordt gegeven speciaal gericht op verschillende groepen Rotterdammers? Belangrijk Een beetje belangrijk Niet belangrijk Weet niet/ geen mening 5. Heeft u wel eens gehoord van OPEN Rotterdam? Ja Nee => Ga door naar vraag Bent u bekend met een tv-zender van OPEN Rotterdam? Meerdere antwoorden mogelijk. Ja, ik ken de tv-zender OPEN Rotterdam Ja, ik ken de tv-zender OPEN Podium Rotterdam Nee => Ga door naar vraag 8 Rapportage Onderzoek Lokale Media 29

32 7. Hoe vaak kijkt u over het algemeen naar de tv-zender(s) van OPEN Rotterdam? 1 keer per week of meer 1 tot 3 keer per maand Minder dan 1 keer per maand Nooit 8. Bent u bekend met een radiozender van OPEN Rotterdam? Meerdere antwoorden mogelijk. Ja, ik ken de radiozender OPEN Rotterdam FM 93.9 Ja, ik ken de radiozender OPEN Podium op kabel FM (Stanvaste, Grito Minis, Bocah Anyar) Nee => Ga door naar vraag Hoe vaak luistert u over het algemeen naar de radiozender(s) van OPEN Rotterdam? 1 keer per week of meer 1 tot 3 keer per maand Minder dan 1 keer per maand Nooit 10. Bent u bekend met één of meer sociale mediakanalen van OPEN Rotterdam (op Twitter, Facebook, Instagram of YouTube)? Ja Nee => Ga door naar vraag Hoe vaak bekijkt u over het algemeen informatie via de sociale mediakanalen van OPEN Rotterdam? 1 keer per week of meer 1 tot 3 keer per maand Minder dan 1 keer per maand Nooit 12. Bent u bekend met de website van OPEN Rotterdam Ja Nee => Ga door naar vraag Hoe vaak bezoekt u over het algemeen de website van OPEN Rotterdam? 1 keer per week of meer 1 tot 3 keer per maand Minder dan 1 keer per maand Nooit 14. Op welke manier luistert u wel eens naar de radio? Meerdere antwoorden mogelijk. Via de ether Via de kabel Via internet Via satelliet/schotel Anders, namelijk 30 Rapportage Onderzoek Lokale Media

33 Weet ik niet Niet van toepassing: ik luister nooit naar de radio 15. Op welke manier kijkt u wel eens naar de televisie? Meerdere antwoorden mogelijk. Via de kabel Via internet Via satelliet/schotel Anders, namelijk Weet ik niet Niet van toepassing: ik kijk nooit televisie => Ga door naar vraag Via welke aanbieder kijkt u televisie? Meerdere antwoorden mogelijk. UPC KPN Tele2 Anders, namelijk Weet ik niet 17. Heeft u tips om informatie en nieuws over Rotterdam en/of uw buurt te verbeteren? Ja, namelijk: Nee 18. Tot welke leeftijdsgroep behoort u? 13 tot en met 25 jaar 26 tot en met 50 jaar 51 jaar en ouder 19. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt? Kruis één antwoord aan. Geen onderwijs Lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs) Lager beroepsonderwijs of praktijkonderwijs MAVO, VBO of VMBO MBO, MULO of MMS HAVO, VWO, HBS, lyceum, atheneum of gymnasium HBO of wetenschappelijk onderwijs Anders, namelijk 20. Als u vaker mee wilt doen aan onderzoek voor de gemeente Rotterdam, kunt u zich inschrijven bij het Digitaal Stadspanel Rotterdam. U kunt dan een paar keer per jaar via internet een korte vragenlijst invullen. Als u dit wilt, vult u dan hieronder uw adres Hartelijk bedankt voor uw medewerking. U kunt de vragenlijst terugsturen in de bijgevoegde antwoordenveloppe (zonder postzegel). Rapportage Onderzoek Lokale Media 31

34 B Lange vragenlijst Indien nog niet bekend: aan de respondenten van DSR vragen naar leeftijd, postcode en hoogst voltooide opleiding. 1. Op welke manier komt u aan informatie over zaken uit Rotterdam en/of uw buurt? Meerdere antwoorden mogelijk. Via huis-aan-huisbladen Via dagbladen Via lokale of regionale radiozenders Via lokale of regionale televisiezenders Via sociale media (zoals Twitter of Facebook) Via nieuwssites op het internet Via apps op mijn smartphone of tablet Via vrienden/familie/kennissen Op een andere manier, namelijk Niet van toepassing 2. Hoe belangrijk vindt u het om via de media (kranten, tv, radio, internet) informatie te krijgen over wat er speelt in Rotterdam? Belangrijk Een beetje belangrijk Niet belangrijk Weet niet/ geen mening 3. Hoe belangrijk vindt u het om via de media (kranten, tv, radio, internet) informatie te krijgen over wat er speelt in uw eigen buurt? Belangrijk Een beetje belangrijk Niet belangrijk Weet niet/ geen mening 4. Hoe belangrijk vindt u het dat u lokale informatie krijgt via een Rotterdamse radio en/of televisiezender? Belangrijk Een beetje belangrijk Niet belangrijk Weet niet/geen mening 5. Wilt u via Rotterdamse radio, tv en/of sociale mediakanalen mee kunnen praten over wat er gebeurt in Rotterdam? Ja Nee Weet niet/geen mening 32 Rapportage Onderzoek Lokale Media

35 6. Vindt u dat u voldoende ruimte krijgt om mee te praten over Rotterdam via Rotterdamse radio, tv en/of sociale mediakanalen? Ja Nee Weet niet/geen mening 7. Hoe belangrijk vindt u het dat er via Rotterdamse media (kranten, tv, radio, internet) informatie wordt gegeven speciaal gericht op verschillende groepen Rotterdammers? Belangrijk Een beetje belangrijk Niet belangrijk Weet niet/geen mening 8. Vindt u dat er voldoende informatie en nieuws over Rotterdam en/of uw buurt beschikbaar is speciaal gericht op verschillende groepen Rotterdammers? Ja Nee Weet niet/ geen mening 9. Heeft u tips om informatie en nieuws over Rotterdam en/of uw buurt voor verschillende groepen te verbeteren? Ja, namelijk Nee 10. Heeft u wel eens gehoord van OPEN Rotterdam? Ja Nee => Ga door naar vraag Bent u bekend met een tv-zender van OPEN Rotterdam? Meerdere antwoorden mogelijk. Ja, ik ken de tv-zender OPEN Rotterdam Ja, ik ken de tv-zender OPEN Podium Rotterdam Nee => Ga door naar vraag Hoe vaak kijkt u over het algemeen naar de tv-zender(s) van OPEN Rotterdam? 1 keer per week of meer 1 tot 3 keer per maand Minder dan 1 keer per maand Nooit Rapportage Onderzoek Lokale Media 33

36 13. Bent u bekend met een radiozender van OPEN Rotterdam? Meerdere antwoorden mogelijk. Ja, ik ken de radiozender OPEN Rotterdam FM 93.9 Ja, ik ken de radiozender OPEN Podium op kabel FM (Stanvaste, Grito Minis, Bocah Anyar) Nee => Ga door naar vraag Hoe vaak luistert u over het algemeen naar de radiozender(s) van OPEN Rotterdam? 1 keer per week of meer 1 tot 3 keer per maand Minder dan 1 keer per maand Nooit 15. Bent u bekend met één of meer sociale mediakanalen van OPEN Rotterdam (op Twitter, Facebook, Instagram of YouTube)? Ja Nee => Ga door naar vraag Hoe vaak bekijkt u over het algemeen informatie via de sociale mediakanalen van OPEN Rotterdam? 1 keer per week of meer 1 tot 3 keer per maand Minder dan 1 keer per maand Nooit 17. Bent u bekend met de website van OPEN Rotterdam Ja Nee => Ga door naar vraag Hoe vaak bezoekt u over het algemeen de website van OPEN Rotterdam? 1 keer per week of meer 1 tot 3 keer per maand Minder dan 1 keer per maand Nooit 34 Rapportage Onderzoek Lokale Media

37 19. Hieronder staan de mediakanalen van OPEN Rotterdam. Wilt u met een rapportcijfer van 1 tot en met 10 (1 is heel slecht en 10 is heel goed) aangeven hoe u deze mediakanalen beoordeelt? Lokale omroep OPEN ROTTERDAM als geheel Rapportcijfer Weet ik niet TV-kanalen: OPEN Rotterdam TV OPEN Podium TV Radio-kanalen: OPEN Rotterdam Radio OPEN Podium Radio Website: Sociale mediakanalen: Twitter-account OPEN Rotterdam Facebook-account OPEN Rotterdam YouTube-kanaal van OPEN Rotterdam Instagram-account OPEN Rotterdam 20. Voor welke onderwerpen zou meer aandacht mogen zijn op de mediakanalen van OPEN Rotterdam? wonen in Rotterdam uitgaan in Rotterdam werken in Rotterdam sporten in Rotterdam festivals en evenementen in Rotterdam toerisme in Rotterdam cultuur in Rotterdam de Rotterdamse politiek openbaar vervoer in Rotterdam nieuws over werkzaamheden in Rotterdam iets anders over Rotterdam, namelijk ik vind dat geen enkel onderwerp meer aandacht hoeft te krijgen weet niet/ geen mening 21. Wat vindt u goed aan de mediakanalen van OPEN Rotterdam? Weet niet/geen mening Rapportage Onderzoek Lokale Media 35

38 22. Wat vindt u minder goed aan de mediakanalen van OPEN Rotterdam? En hoe kan dat volgens u verbeterd worden? Minder goed: Hoe het beter kan: Weet niet/geen mening 23. Zou u anderen aanbevelen om de mediakanalen van OPEN Rotterdam te kijken, te luisteren en/of te volgen? Ja Misschien => Ga door naar vraag 25 Nee => Ga door naar vraag 25 Weet niet/ geen mening => Ga door naar vraag Zo ja, kunt u in trefwoorden aangeven waarom u de mediakanalen van OPEN Rotterdam zou aanbevelen? 25. Op welk moment van de dag luistert u over het algemeen naar de radio? En op welk moment luistert u naar Rotterdamse radiozenders (zoals OPEN Rotterdam, Radio Rijnmond, FunX)? Meerdere antwoorden mogelijk. Radio luisteren Naar Rotterdamse radiozenders luisteren Tussen en uur Tussen en uur Tussen en uur Tussen en 0.00 uur Tussen 0.00 en uur 26. Op welk moment van de dag kijkt u over het algemeen naar de televisie? En op welk moment kijkt u naar Rotterdamse tv-zenders (zoals OPEN Rotterdam, TV Rijnmond)? Meerdere antwoorden mogelijk. Televisie kijken Naar Rotterdamse tvzenders kijken Tussen en uur Tussen en uur Tussen en uur Tussen en 0.00 uur Tussen 0.00 en uur Nooit Nooit 36 Rapportage Onderzoek Lokale Media

Monitor Communicatie en Bestuur

Monitor Communicatie en Bestuur Monitor Communicatie en Bestuur Onderzoekcentrum drs. J.M.A. Schalk G. van Rije, MSc. oktober Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Onderzoekcentrum Impuls Publiciteit, Sliedrecht GR Onderzoekcentrum

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

KIJK- EN LUISTERONDERZOEK SLOR 2006

KIJK- EN LUISTERONDERZOEK SLOR 2006 KIJK- EN LUISTERONDERZOEK SLOR 2006 G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) januari 2007 In opdracht van de Stichting Lokale Omroep Rotterdam (SLOR) Centrum voor Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Klantonderzoek collectieve zorgverzekering voor minima in Arnhem. Drs. D. Bulsink Drs. R. Lammerts Drs. T. Nederland

Klantonderzoek collectieve zorgverzekering voor minima in Arnhem. Drs. D. Bulsink Drs. R. Lammerts Drs. T. Nederland Klantonderzoek collectieve zorgverzekering voor minima in Arnhem Drs. D. Bulsink Drs. R. Lammerts Drs. T. Nederland 26 maart 2009 Inhoud 1. De collectief aanvullende ziektekostenverzekering in Arnhem

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen.

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van ondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van

Nadere informatie

Gebruik sociale media door Rotterdammers

Gebruik sociale media door Rotterdammers rotterdam.nl/onderzoek Gebruik sociale media door Rotterdammers Onderzoek en Business Intelligence Gebruik sociale media door Rotterdammers M. Dujardin Onderzoek en Business Intelligence (OBI) februari

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Hoe bekend zijn wij met laaggeletterdheid?

Hoe bekend zijn wij met laaggeletterdheid? Hoe bekend zijn wij met laaggeletterdheid? Een landelijk onderzoek naar het bewustzijn bij volwassenen van laaggeletterdheid in onze samenleving CINOP, s-hertogenbosch Jan Neuvel en Arjan van der Meijden,

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2011/2012

TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2011/2012 TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2011/2012 Utrecht, april 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Resultaten... 4 2.1 Voorbereiding...4 2.2 Uitvoering...5 2.3 Het rapport...6 2.4 Samenwerking

Nadere informatie

Monitor Maatschappelijke stage Gelderland 2010

Monitor Maatschappelijke stage Gelderland 2010 Monitor Maatschappelijke stage Gelderland 2010 Gerrit Kapteijns Sjaak Kregting Eelco Visser Wouter de Vries Februari 2011 Rapport 10-2458e Inhoud 1. Inleiding... 1 2. De Gemeenten... 3 2.1 Beleidsmatige

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE Bijlage A bij Kamerbrief Voortgang Actieplan Werving & Behoud van 15 oktober 2008 Onderwerp: Uitval belangstellenden MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE - AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT,

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Contactgegevens: Rotterdam Festivals: Markteffect:

Nadere informatie

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief De everheid vanuit gebruikersperspectief Center for e-government Studies Universiteit Twente ! 1 DE everheid VANUIT GEBRUIKERS- PERSPECTIEF MTIEVEN EN GEDRAG VAN NEDERLANDSE BURGERS TEN AANZIEN VAN HET

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post

Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post Onderzoeksreeks Een onderzoek naar de instrumenten om de transparantie voor de telecommunicatieconsument te vergroten Eindrapportage Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Directoraat-generaal

Nadere informatie

Draagvlak Natuur en Milieu educatie

Draagvlak Natuur en Milieu educatie Draagvlak Natuur en Milieu educatie Eindrapportage van een enquête onder 1000 burgers en twee panelbijeenkomsten C 26 april 2006 Colofon Auteurs: Nanneke van der Heijden Wyke Smit Onderzoek en Adviesgroep

Nadere informatie