14963/11 ADD 1 sav/jel/dm 1 DG H 1 B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "14963/11 ADD 1 sav/jel/dm 1 DG H 1 B"

Transcriptie

1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 oktober 2011 (11.10) (OR. en) 14963/11 ADD 1 ASIM 99 COEST 333 NOTA I/A-PUNT - ADDENDUM van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad Betreft: Gezamenlijke verklaring over een mobiliteitspartnerschap tussen de Europese Unie en Armenië De Republiek Armenië, de Europese Unie, en de deelnemende lidstaten van de Europese Unie, te weten het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Polen, Roemenië en het Koninkrijk Zweden (hierna "de partijen" genoemd); HANDELEND binnen het voor hun samenwerking bestaande kader, met name de op 1 juli 1999 in werking getreden partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst en het op 14 november 2006 bekrachtigde actieplan EU-Armenië in het kader van het Europees Nabuurschapsbeleid; en rekening houdend met de gezamenlijke verklaring van 7 mei 2009 van de top van het Oostelijk Partnerschap in Praag, de gezamenlijke verklaring van 29 april 2011 van de Europese Commissie en de regering van Armenië, en de gezamenlijke verklaring van 30 september 2011 van de top van het Oostelijk Partnerschap in Warschau; 14963/11 ADD 1 sav/jel/dm 1

2 ERAAN HERINNEREND dat de onderhandelingen over een associatieovereenkomst met Armenië, ter vervanging van de huidige partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst, in juli 2010 een aanvang hebben genomen; WIJZEND OP de voordelen en mogelijkheden die een goed beheerde migratie kan bieden aan migranten én aan de partijen; HERINNEREND AAN de tijdens de ministeriële conferentie van Praag van april 2009 goedgekeurde gezamenlijke verklaring over "Bouwen aan migratiepartnerschappen"; BEVESTIGEND dat zij het personenverkeer tussen Armenië en de Europese Unie vlotter willen doen verlopen, door te streven naar een beter beheer van de migratiestromen, en met name naar preventie en beperking van illegale migratie volgens de hoogste internationale normen; HERINNEREND AAN de door de Raad van de Europese Unie vastgestelde totaalaanpak van migratie, de op 16 mei 2007 gepresenteerde mededeling van de Europese Commissie over circulaire migratie en mobiliteitspartnerschappen tussen de Europese Unie en derde landen, de Raadsconclusies van 18 juni 2007 over uitbreiding van de totaalaanpak van migratie tot de aangrenzende regio's ten oosten en zuidoosten van de EU, en de Raadsconclusies van 10 december 2007 over mobiliteitspartnerschappen en circulaire migratie in het kader van de totaalaanpak van migratie; INDACHTIG de migratiemissie die de EU van 10 tot en met 12 december 2008 in Armenië heeft uitgevoerd om de dialoog tussen Armenië en de EU over migratievraagstukken te intensiveren; ONDERKENNEND dat Armenië en een aantal lidstaten bilaterale overeenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten over migratie hebben gesloten; HERHALEND dat de partijen er krachtig naar zullen streven overeenkomsten te sluiten betreffende de versoepeling van de afgifte van visa en betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven en deze daadwerkelijk uit te voeren in de toekomst; 14963/11 ADD 1 sav/jel/dm 2

3 HEBBEN BESLOTEN tot een mobiliteitspartnerschap, gebaseerd op wederkerigheid. Het mobiliteitspartnerschap is bedoeld om legale en arbeidsmigratie, met name circulaire en tijdelijke migratie, binnen de grenzen van de respectieve bevoegdheden van de partijen en met inachtneming van de situatie op de arbeidsmarkt en de sociaaleconomische situatie beter te beheren, alsmede om de samenwerking op het gebied van migratie en ontwikkeling te versterken, illegale migratie en mensenhandel en -smokkel te voorkomen en te bestrijden, en een efficiënt terugkeer- en overnamebeleid te bevorderen, met inachtneming van de mensenrechten en de toepasselijke internationale regels ter bescherming van vluchtelingen, en rekening houdend met de individuele situatie van migranten en de sociaaleconomische ontwikkeling van de partijen. Daarom zullen zij ERNAAR STREVEN hun dialoog en samenwerking aangaande migratievraagstukken te intensiveren, met name vanuit de volgende invalshoeken: Mobiliteit, legale migratie en integratie 1. Een beter kader voor legale en arbeidsmobiliteit creëren, onder meer door het faciliteren van tijdelijke en circulaire migratie, steunend op meer informatie en op concrete en effectieve initiatieven en bescherming van migranten. 2. De migratiebewakingscapaciteit verhogen, in het bijzonder door Armenië in staat te stellen de migratie beter te beheren, onder meer dankzij nauwere samenwerking en coördinatie tussen de bevoegde autoriteiten met het oog op doeltreffende informatie-uitwisseling, en dankzij verbetering van het rechtskader en van de controle op de toepassing ervan, met name door te voorzien in meer gekwalificeerd personeel; de opstelling en regelmatige actualisering van het migratieprofiel van Armenië ondersteunen, en het juridisch en technisch raamwerk voor het verzamelen en beheren van migratiegegevens ontwikkelen, in samenwerking met nationale instellingen en met Europese agentschappen zoals de Europese Stichting voor Opleiding (hierna "de ETF" genoemd) /11 ADD 1 sav/jel/dm 3

4 3. Potentiële migranten informeren over de mogelijkheden tot legale migratie - met name voor arbeidsdoeleinden - naar de Europese Unie, en over de voorwaarden voor legaal verblijf - met name voor studiedoeleinden - in de lidstaten; nagaan welke mogelijkheden er zijn om arbeidsmigratie te bevorderen en een juridisch kader inzake de arbeidsvoorwaarden voor migranten te ontwikkelen, in het licht van hun arbeidsmarktkansen, geheel volgens de desbetreffende bevoegdheden van de partijen, en rekening houdend met de uiteenlopende arbeidsmarktsituaties en -behoeften in Armenië en in de EU-lidstaten; informatie verstrekken over arbeidsmogelijkheden, de arbeidsmarktsituatie en het migratiebeleid in Armenië en de Europese Unie; 4. De betrokkenen opleiden vóór hun vertrek, met name via beroepsonderwijs, beroepsopleiding en taalonderricht; uitwisselingsprogramma's en gezamenlijke programma's in beroepsonderwijs, beroepsopleiding en hoger onderwijs samenstellen of helpen samenstellen, met name mobiliteitsregelingen voor wetenschappers en vakmensen, conform de ministeriële communiqués van het Bolognaproces; regelingen voor de erkenning van universitaire en beroepskwalificaties treffen en uitbouwen, met inachtneming van het Verdrag van Lissabon inzake de erkenning van kwalificaties betreffende hoger onderwijs in de Europese regio. 5. Zich verder beraden op de sociale bescherming van legale migranten en hun familieleden, ook door onderhandelingen over en de sluiting van bilaterale overeenkomsten inzake sociale bescherming te bevorderen. 6. De dialoog over visumaangelegenheden intensiveren en de consulaire capaciteit versterken; met het oog hierop gaan de diplomatieke posten van de lidstaten in Armenië meer samenwerken, of laten de lidstaten zich vertegenwoordigen door bestaande consulaire posten van andere lidstaten; 14963/11 ADD 1 sav/jel/dm 4

5 Migratie en ontwikkeling 7. De negatieve gevolgen van braindrain en brainwaste voorkomen, beperken en tegengaan, onder meer door een terugkeerbeleid voor met name opgeleide Armeense migranten, en daarbij rekening houden met de hoogste normen inzake ethische werving; de erkenning van vaardigheden en kwalificaties vergemakkelijken, instrumenten ontwikkelen voor een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, en de uitwisseling van studenten, onderzoekers en specialisten, alsmede opleidingen en programma's voor tijdelijke uitwisseling en tijdelijk werk uitbreiden, onder meer met behulp van de ETF; 8. Vrijwillige terugkeer en duurzame reïntegratie van remigranten bevorderen en steunen middels specifieke gezamenlijke programma's die voorzien in opleiding, mogelijkheden om de beroepskwalificaties van migranten te verbeteren en steun bij het zoeken naar werk; voorzien in gezamenlijke specifieke programma's voor bescherming van en steunverlening aan kwetsbare categorieën remigranten; ondernemerschap ontwikkelen en een juridisch kader voor het midden- en kleinbedrijf tot stand brengen. 9. De samenwerking met de Armeense gemeenschappen in het buitenland verbeteren, en daarbij de banden met de diaspora aanhalen; steun verlenen aan programma's die de voorwaarden scheppen voor meer investeringen van de diaspora in het thuisland, zoals het faciliteren van goedkope en veilige geldovermakingen en het maximaliseren van het effect ervan op de ontwikkeling; de samenwerking op het gebied van dubbele belastingheffing en meeneembaarheid van rechten uitdiepen; de diaspora betrekken bij duurzame activiteiten met betrekking tot terugkeer of circulaire migratie /11 ADD 1 sav/jel/dm 5

6 Bestrijding van illegale migratie en mensenhandel, overname, beveiliging van identiteits- en reisdocumenten, grensbeheer 10. De inspanningen van de partijen voor de verdere bestrijding van illegale migratie en mensenhandel opvoeren, en de implementatie van het geïntegreerde grensbeheer versterken, onder meer door een verdere verbetering van de grensbewakings- en grensbeheerscapaciteit en van de grensoverschrijdende samenwerking volgens de hoogste internationale normen; reisdocumenten, identiteitsdocumenten en verblijfsvergunningen beter beveiligen, en volledig samenwerken bij terugkeer en overname. 11. Effectieve mechanismen en concrete initiatieven ontwikkelen voor het voorkomen en bestrijden van illegale migratie, onder meer door bewustmaking van het publiek. 12. De toepassing van overnameprocedures verder uitbreiden door met name de overnameovereenkomst tussen de EU en Armenië te sluiten en daadwerkelijk uit te voeren; de samenwerking met de EU-lidstaten opvoeren door overeenkomsten inzake samenwerking aan de grenzen te sluiten, alsook gezamenlijke specifieke programma's ter zake op te zetten. 13. Identiteitsdocumenten beter beveiligen en de authenticatie van burgers vergemakkelijken door de introductie van vingerafdrukdatabanken en de invoering van multifunctionele elektronische identificatiekaarten. 14. De gezamenlijke strijd tegen illegale migratie en daarmee verband houdende grensoverschrijdende criminaliteit opvoeren met gezamenlijke operationele maatregelen, zoals uitwisseling van inlichtingen, van de beste praktijken en van risicoanalyse, alsook door het verbeteren van de operationele interoperabiliteit tussen de grensbewakingsinstanties van de EU-lidstaten en Armenië. In dat verband kan het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie ("Frontex") waar en wanneer nodig bij dit partnerschap worden betrokken /11 ADD 1 sav/jel/dm 6

7 Asiel en internationale bescherming 15. De capaciteit van de Armeense regering om een asielbeleid te voeren en internationale bescherming volgens de hoogste internationale normen te bieden, vergroten. 16. De opvang van asielzoekers en de indiening van asielverzoeken vergemakkelijken door specifieke, vereenvoudigde procedures uit te werken, met name voor personen met specifieke behoeften. Uitvoering 17. Het mobiliteitspartnerschap is opgezet als een kader voor samenwerking op de lange termijn, dat aansluit op de totaalaanpak van migratie en berust op politieke dialoog en samenwerking, die zullen worden ontwikkeld op basis van de huidige betrekkingen tussen Armenië en de Europese Unie en haar lidstaten in het kader van hun partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst of de vervolgovereenkomst ervan, en het Oostelijk Partnerschap, en zal zich gaandeweg ontwikkelen. 18. De EU wenst met initiatieven van de EU en de lidstaten, binnen hun respectieve bevoegdheden, aan de uitvoering van het partnerschap bij te dragen, overeenkomstig de toepasselijke procedures en met inachtneming van het beginsel van EU-preferentie. De EU-agentschappen, met name de ETF en Frontex, en de Europese Dienst voor extern optreden kunnen, met name via de EU-delegatie in Armenië, waar nodig bij de uitvoering van het partnerschap worden betrokken. Elke andere lidstaat die dat wenst, kan aan het partnerschap deelnemen. 19. Teneinde vraagstukken van gemeenschappelijk belang en migratie- en asielbehoeften in kaart te brengen, willen de partijen hun dialoog en overleg in een geest van partnerschap intensiveren /11 ADD 1 sav/jel/dm 7

8 20. De partijen zijn van plan ten minste tweemaal per jaar op het passende niveau bijeen te komen in het kader van de bestaande structuur voor dialoog en samenwerking, om indien nodig de prioriteiten opnieuw te bezien en het partnerschap verder te ontwikkelen. 21. De partijen willen in de praktijk operationeel samenwerken, om verdere onderlinge coördinatie te bewerkstelligen en overlapping bij de uitvoering van dit partnerschap te vermijden, onder meer door relevante, in Armenië aanwezige, partners en actoren in te schakelen, in voorkomend geval op een samenwerkingsplatform. 22. Met het oog op de uitvoering van het mobiliteitspartnerschap bevestigen de partijen hun voornemen aangaande de initiatieven in de bijlage, afhankelijk van de beschikbare financiële middelen en - wat de EU betreft - met inachtneming van de bevoegdheidsverdeling tussen de Gemeenschap en de lidstaten en overeenkomstig de toepasselijke procedures. Zij wensen te zorgen voor een goede coördinatie van hun respectieve inspanningen. Zij zijn voornemens de bijlage regelmatig te actualiseren met voorstellen voor activiteiten. 23. In voorkomend geval zullen de partijen het huidige partnerschap evalueren. 24. De bepalingen van deze gezamenlijke verklaring scheppen geen volkenrechtelijke rechten of verplichtingen. Gedaan te.., op.. De Republiek Armenië, de Europese Unie, en de deelnemende lidstaten van de Europese Unie, te weten het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Polen, Roemenië en het Koninkrijk Zweden 14963/11 ADD 1 sav/jel/dm 8

9 Voor de Republiek Armenië, Voor de Europese Unie, Voor het Koninkrijk België, Voor de Republiek Bulgarije, Voor de Tsjechische Republiek, Voor de Bondsrepubliek Duitsland, Voor de Franse Republiek, Voor de Italiaanse Republiek, Voor het Koninkrijk der Nederlanden, Voor de Republiek Polen, Voor Roemenië, Voor het Koninkrijk Zweden, 14963/11 ADD 1 sav/jel/dm 9

10 BIJLAGE Bijlage bij de gezamenlijke verklaring over een mobiliteitspartnerschap met Armenië De deelnemers aan het mobiliteitspartnerschap bevestigen hun voornemen om de volgende initiatieven te nemen: I) Mobiliteit, legale migratie en integratie Doelstelling: de migratiebewakingscapaciteit ondersteunen door in het bijzonder de migratiebeheerscapaciteit van Armenië te vergroten. a) Voorstel van de EU om de versterking van de migratiebeheerscapaciteit van Armenië te ondersteunen, in het bijzonder door het opstellen en regelmatig actualiseren van een gedetailleerd migratieprofiel van Armenië, ook wat capaciteitsopbouw betreft, en om de Armeense besluitvormers te helpen met het in kaart brengen en uitvoeren van de meest geschikte beleidsmaatregelen, in nauw overleg met andere partners; b) Voorstel van Bulgarije, Frankrijk, Nederland, Roemenië en Zweden om Armenië's administratieve capaciteit voor het beheer van de migratieprocessen te versterken, met name door ervaringen op het gebied van legale en arbeidsmigratie uit te wisselen, ambtenaren vertrouwd te maken met het opstellen van strategische documenten op het gebied van migratie en integratie, en beheer van legale en arbeidsmigratie. Doelstelling: potentiële migranten informeren over de mogelijkheden tot legale migratie naar de Europese Unie en legale werkgelegenheid in de lidstaten, en over de risico's van illegale migratie; maatregelen inzake opleiding vóór vertrek uitvoeren; uitwisseling van studenten en vakmensen bevorderen; erkenning van academische en beroepskwalificaties en uitwisseling van informatie over het Europees kwalificatiekader en de nationale kwalificatiewetgeving; legale migranten sociale bescherming bieden /11 ADD 1 sav/jel/dm 10 BIJLAGE

11 c) Voorstel van Frankrijk om circulaire mobiliteit van jonge vakmensen en studenten te bevorderen; voorstel van Italië, Polen en Zweden om informatie uit te wisselen over de mogelijkheden tot migratie via legale kanalen, met inbegrip van circulaire migratie; voorstel van Roemenië om potentiële migrerende werknemers uit Armenië te informeren over de mogelijkheden tot legale migratie en over de risico's van illegale immigratie; voorstel van Roemenië om programma's "opleiding vóór vertrek" uit te voeren, en te bevorderen dat op basis van het Bolognasysteem gezamenlijke studieprogramma's worden opgezet, ertoe strekkende dat studies en diploma's in Roemenië en Armenië gemakkelijker worden erkend; voorstel van Italië om, via de plaatselijke overheden in Armenië, de Armeense ambassade en de Armeense migrantenverenigingen in Italië, een handboek over immigratie en integratie in het land te verspreiden; faciliteren van de buitenlandse mobiliteit van Armeniërs die legaal in Duitsland verblijven; d) Met steun van de ETF geselecteerde arbeidsmarktinformatie verzamelen en onderzoek doen - met name gegevens verwerken en analyseren - naar migratie en vaardigheden; de erkenning van kwalificaties en het afstemmen van vaardigheden op beschikbare banen en vacatures vergemakkelijken; en individuen en arbeidsmarktinstellingen doordringen van het belang van het systeem van validatie van niet-formeel en informeel leren voor een betere benutting van de door remigranten verworven vaardigheden; e) Voorstel van Bulgarije om te onderhandelen over bilaterale overeenkomsten op het gebied van de sociale zekerheid en het beheer van arbeidsmigratie. II) Migratie en ontwikkeling Doelstelling: de positieve synergie tussen migratie en ontwikkeling benutten, en de negatieve gevolgen van braindrain en brainwaste voorkomen, beperken en tegengaan; werk maken van een vlottere reïntegratie in de Armeense arbeidsmarkt van Armeense burgers die naar huis terugkeren, en van een vlottere erkenning van vaardigheden en kwalificaties die zij in het buitenland hebben verworven voor zichzelf en voor de ontwikkeling van Armenië, in het bijzonder door ondernemerschap onder migranten aan te moedigen /11 ADD 1 sav/jel/dm 11 BIJLAGE

12 a) Voorstel van Frankrijk om maatregelen te ondersteunen die erop gericht zijn de door migranten in het buitenland verworven vaardigheden en beroepskwalificaties ten volle te benutten voor de ontwikkeling van Armenië; b) Voorstel van België, Bulgarije, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zweden en de EU om, met steun van de ETF, werk te maken van een vlottere reïntegratie in de Armeense arbeidsmarkt van Armeense burgers die naar huis terugkeren, met name door de invoering van een duurzaam programma voor hulp op korte termijn en maatregelen voor reïntegratie op lange termijn, met inbegrip van steun voor migrerende ondernemers en de oprichting van micro-ondernemingen, steun voor de terugkeer van deskundigen en hoogopgeleide migranten, de erkenning van vaardigheden en de bevordering van programma's inzake medische bijstand en sociale herintegratie; c) Voorstel van Duitsland om werk te blijven maken van goed geïnformeerde en kostenefficiënte kanalen voor het overmaken van geld, om beter bij te dragen aan de ontwikkeling van het land van herkomst van de migrant; d) Ervaringen en goede praktijken uitwisselen op het gebied van het werkgelegenheids- en het onderwijsbeleid, ook wat betreft het laten aansluiten, met steun van de ETF, van het toekomstig arbeidsmarkt- en arbeidsmigratiebeleid op het toekomstig beleid op het gebied van beroepsonderwijs en beroepsopleiding; e) Voorstel van Roemenië om de samenwerking tussen ngo's - in het bijzonder migrantenorganisaties - en staatsinstellingen in Roemenië en Armenië te bevorderen, zodat gerepatrieerde personen zich vlotter reïntegreren in het onderwijssysteem en de arbeidsmarkt van Armenië. III) Bestrijding van illegale migratie en mensenhandel, overname, beveiliging van identiteitsen reisdocumenten, grensbeheer Doelstelling: effectieve mechanismen en concrete initiatieven ontwikkelen voor het voorkomen en bestrijden van illegale migratie, overnameprocedures daadwerkelijk toepassen, identiteitsdocumenten beter beveiligen, en de grensbewakings- en grensbeheerscapaciteit verbeteren /11 ADD 1 sav/jel/dm 12 BIJLAGE

13 a) Voorstel van België, Bulgarije, Duitsland, Nederland, Polen, Roemenië en de EU om maatregelen te ondersteunen die gericht zijn op het delen van de praktische aspecten van het overnamebeleid, met inbegrip van uitwisseling van de beste praktijken inzake overnameprocedures; b) Voorstel van België en Polen om in verband met versterking van de administratieve capaciteit en structuren voor de bestrijding van mensenhandel de kennis en beste praktijken door te geven; c) Voorstel van Bulgarije, Nederland, Polen en de EU om de versterking van Armenië's grensbewakings- en grensbeheerscapaciteit te ondersteunen, onder meer wat betreft informatie-uitwisseling en risico-analyse ten behoeve van een efficiëntere grenscontrole, het verschaffen van uitrusting en opleiding, en maatregelen voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van grensbeheer. IV) Asiel en internationale bescherming Doelstelling: de capaciteit van de Armeense regering om een asielbeleid te voeren en internationale bescherming te bieden volgens de hoogste internationale normen, vergroten. a) EU-steun voor het vergroten van de capaciteit van de Armeense regering om een asielbeleid te voeren en internationale bescherming te bieden volgens de hoogste internationale normen; b) Voorstel van Zweden om, in het kader van het Söderköping-proces, een studiebijeenkomst over het Europees asielcurriculum (EAC) te organiseren en vervolgens, een voorstudie te maken van de mogelijke terbeschikkingstelling van het EAC aan Armenië en andere landen van het Oostelijk Partnerschap; c) voorstel van Polen om kennis door te geven betreffende de systemen inzake informatie over landen van herkomst; Men zal zich in onderling overleg beraden op de uitvoering van de hierboven voorgestelde initiatieven, rekening houdend met de sociaaleconomische situatie van de deelnemende landen en de beschikbare financiële middelen /11 ADD 1 sav/jel/dm 13 BIJLAGE

16396/09 ADD 1 nes/gra/fb 1 DG H 1 B

16396/09 ADD 1 nes/gra/fb 1 DG H 1 B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 november 2009 (25.11) (OR. en 16396/09 ADD 1 ASIM 133 COEST 434 NOTA I/A-PUNT - ADDENDUM van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Comité van permanente

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 mei 2008 (28.05) (OR. en) 9460/08 ADD 1 ASIM 39 COAFR 150 COEST 101

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 mei 2008 (28.05) (OR. en) 9460/08 ADD 1 ASIM 39 COAFR 150 COEST 101 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 mei 2008 (28.05) (OR. en) 9460/08 ADD 1 ASIM 39 COAFR 150 COEST 101 NOTA I/A PUNT - ADDENDUM van: het secretariaat-generaal van de Raad van: het Comité van permanente

Nadere informatie

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE)

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 april 2010 (OR. en) PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) LIMITE COEST 89 PESC 444 NIS 25 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 mei 2008 (27.05) (OR. fr) 9460/08 ADD 2 ASIM 39 COAFR 150 COEST 101

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 mei 2008 (27.05) (OR. fr) 9460/08 ADD 2 ASIM 39 COAFR 150 COEST 101 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 mei 2008 (27.05) (OR. fr) 9460/08 ADD 2 ASIM 39 COA 150 COEST 101 NOTA I/A-PUNT - ADDENDUM van het secretariaat-generaal van de Raad aan het Comité van permanente

Nadere informatie

BIJLAGE. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD

BIJLAGE. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.10. COM() 700 final ANNEX 3 BIJLAGE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD Eerste voortgangsverslag over het Partnerschapskader

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 mei 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 mei 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 mei 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Comité van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad Gezamenlijke verklaring

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn,

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn, AANBEVELING van het Benelux Comité van Ministers betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude op Benelux- en Europees niveau M (2015)

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11662/99 LIMITE OJ/CONS 52 JAI 84

PUBLIC. Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11662/99 LIMITE OJ/CONS 52 JAI 84 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) 11662/99 LIMITE PUBLIC OJ/CONS 52 JAI 84 ONTWERP-NOTULEN Betreft: 2203e zitting van de Raad (justitie en binnenlandse zaken),

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 JAI 346 COMIX 469 COTER 60 ENFOPOL 159 USA 39 ASIM 57 COHOM 126 COJUR 15 POLGEN 97 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Raad datum:

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE L RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 6 juni 2011 (07.06) (OR. en) 11053/11 LIMITE ASIM 63 COMIX 378. OTA het voorzitterschap aan: op:

PUBLIC LIMITE L RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 6 juni 2011 (07.06) (OR. en) 11053/11 LIMITE ASIM 63 COMIX 378. OTA het voorzitterschap aan: op: eil UE PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 6 juni 2011 (07.06) (OR. en) 11053/11 LIMITE ASIM 63 COMIX 378 OTA van: het voorzitterschap aan: op: de Groep raden JBZ 6 juni 2011 nr. vorig doc.: 10782/11

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 23.5.2013 2012/0271(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 oktober 2004 (10.11) (OR. en) 13996/04 LIMITE JEUN 89 EDUC 211 SOC 512

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 oktober 2004 (10.11) (OR. en) 13996/04 LIMITE JEUN 89 EDUC 211 SOC 512 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2004 (10.11) (OR. en) PUBLIC 13996/04 LIMITE JEUN 89 EDUC 211 SOC 512 IEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal aan: de Raad en de vertegenwoordigers

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de oprichting van een Europees

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5124/07 PESC 11 COEST 5 COSDP 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5124/07 PESC 11 COEST 5 COSDP 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5124/07 PESC 11 COEST 5 COSDP 3 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VAN DE RAAD houdende benoeming

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR

Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR De Argentijnse Republiek, de Federatieve Republiek Brazilië, de Republiek Paraguay, de Republiek ten oosten van de Uruguay, de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013-2014 22 112Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 33 785 EU-voorstel: Commissiemededeling over de werkzaamheden

Nadere informatie

15184/16 mak/van/fb 1 DG D 1C

15184/16 mak/van/fb 1 DG D 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 6 december 2016 (OR. en) 15184/16 ENFOPOL 455 ENV 766 ENFOCUSTOM 230 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

De delegaties treffen hierbij de toelichting aan bij het in hoofde genoemde initiatief.

De delegaties treffen hierbij de toelichting aan bij het in hoofde genoemde initiatief. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 augustus 2003 (25.08) (OR. it) 11770/03 ADD 1 LIMITE MIGR 71 COMIX 474 ADDENDUM BIJ DE NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep migratie-verwijdering Betreft: Initiatief

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

BELGISCH EU VOORZITTERSCHAP ASIEL EN IMMIGRATIE Programma

BELGISCH EU VOORZITTERSCHAP ASIEL EN IMMIGRATIE Programma BELGISCH EU VOORZITTERSCHAP ASIEL EN IMMIGRATIE Programma INLEIDING Het Belgische Voorzitterschap zal de continuïteit van het werk dat door het Spaanse Voorzitterschap aangevangen werd verzekeren, en dit

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, AANVULLENDE OVEREENKOMST TUSSEN TEN EERSTE, DE EUROPESE UNIE EN HAAR LIDSTATEN, TEN TWEEDE, IJSLAND, EN TEN DERDE, HET KONINKRIJK NOORWEGEN, BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE OVEREENKOMST INZAKE LUCHTVERVOER

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN. het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart

ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN. het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en het Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 NOTA van: aan: Betreft: het Italiaanse voorzitterschap de horizontale Groep drugs Ontwerp-resolutie van

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.12.2015 COM(2015) 645 final 2015/0294 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de

Nadere informatie

PUBLIC. Brusel,9december2011(12.12) (OR.en) RAADVAN DEEUROPESEUNIE 18302/11 LIMITE MIGR211 FRONT197 COMIX822

PUBLIC. Brusel,9december2011(12.12) (OR.en) RAADVAN DEEUROPESEUNIE 18302/11 LIMITE MIGR211 FRONT197 COMIX822 ConseilUE RAADVAN DEEUROPESEUNIE PUBLIC Brusel,9december2011(12.12) (OR.en) 18302/11 LIMITE MIGR211 FRONT197 COMIX822 NOTA van: aan: Betreft: hetvoorziterschap hetcomitévanpermanentevertegenwoordigers/

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.8.2010 COM(2010)410 definitief 2010/0222 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Republiek

Nadere informatie

Verklaring van Malta van de leden van de Europese Raad. over de externe aspecten van migratie: aanpakken van de route door het centrale

Verklaring van Malta van de leden van de Europese Raad. over de externe aspecten van migratie: aanpakken van de route door het centrale Valletta, 3 februari 2017 (OR. en) Verklaring van Malta van de leden van de Europese Raad over de externe aspecten van migratie: aanpakken van de route door het centrale Middellandse Zeegebied 1. Wij verwelkomen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 NOTA van: het Italiaanse voorzitterschap aan: de horizontale Groep drugs nr. vorig doc.: 11051/03 CORDROGUE

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

Bijlage Actieplan voor mobiliteit

Bijlage Actieplan voor mobiliteit bron : http://www.emis.vito.be Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 23-12-2000 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 371 van 23/12/2000 RESOLUTIE VAN DE RAAD EN DE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2008 (OR. en) 14914/08 COPEN 199 EUROJUST 87 EJN 65 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel

Nadere informatie

Access and Return in the EU 11 April 2014

Access and Return in the EU 11 April 2014 Access and Return in the EU 11 April 2014 ECRL, Tineke Strik Centre for Migration Law Utrecht, 15 oktober 2015 Vluchtelingencrisis of bestuurscrisis? Tineke Strik Radboud Universiteit, Raad van Europa,

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) PUBLIC 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383 NOTA van: aan: vorig doc. Betreft: het secretariaat-generaal de Raad 8277/06

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BIJLAGE PROTOCOL bij het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het

Nadere informatie

11653/3/15 REV 3 ass/pau/hh 1 DG E 2B

11653/3/15 REV 3 ass/pau/hh 1 DG E 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 12 november 2015 (OR. en) 11653/3/15 REV 3 ATO 41 SAN 264 PROCIV 53 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Niet-locatiegebonden paraatheid voor en

Nadere informatie

TRANSLATION LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST. EU/US/IS/NO/nl 1

TRANSLATION LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST. EU/US/IS/NO/nl 1 TRANSLATION LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST EU/US/IS/NO/nl 1 Ten eerste, DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA (hierna "de Verenigde Staten" genoemd), HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE L RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 april 2012 (23.04) (OR. en) 8714/12 LIMITE MIGR 39 FRO T 56 COSI 19 COMIX 237

PUBLIC LIMITE L RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 april 2012 (23.04) (OR. en) 8714/12 LIMITE MIGR 39 FRO T 56 COSI 19 COMIX 237 eil UE PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 17 april (23.04) (OR. en) 8714/12 LIMITE MIGR 39 FRO T 56 COSI 19 COMIX 237 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Coreper / het Gemengd Comité de

Nadere informatie

PUBLIC 14277/10 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA

PUBLIC 14277/10 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) PUBLIC 14277/10 LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep algemene aangelegenheden,

Nadere informatie

12756/1/16 REV 1 pro/van/ev 1 DG C 1

12756/1/16 REV 1 pro/van/ev 1 DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 12 oktober 2016 (OR. en) 12756/1/16 REV 1 COTRA 21 CDN 17 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het Gewijzigd voorstel. voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het Gewijzigd voorstel. voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Gewijzigd voorstel voor een Besluit van de Raad inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 januari 2004 (OR. en) 15813/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0817 (CNS) CIREFI 60 FRONT 178 COMIX 749

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 januari 2004 (OR. en) 15813/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0817 (CNS) CIREFI 60 FRONT 178 COMIX 749 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 januari 2004 (OR. en) 15813/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0817 (CNS) CIREFI 60 FRONT 178 COMIX 749 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE EUROPESE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.9.2015 COM(2015) 435 final 2015/0198 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van de overeenkomst

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 25 april 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0083 (NLE) 8457/17 ADD 1 COEST 85 ELARG 28 VOORSTEL van: ingekomen: 24 april 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.9.2015 COM(2015) 439 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) PUBLIC 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep visa Ontwerp-beschikking van

Nadere informatie

HET EUROPEES INSTITUUT VOOR GENDERGELIJKHEID HET BUREAU VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE GRONDRECHTEN. Samenwerkingsovereenkomst

HET EUROPEES INSTITUUT VOOR GENDERGELIJKHEID HET BUREAU VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE GRONDRECHTEN. Samenwerkingsovereenkomst HET EUROPEES INSTITUUT VOOR GENDERGELIJKHEID EN HET BUREAU VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE GRONDRECHTEN Samenwerkingsovereenkomst Preambule Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) en het

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

7107/15 JVS/jvc DGD 1. Raad van de Europese Unie. Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7107/15. Interinstitutioneel dossier: 2015/0049 (NLE)

7107/15 JVS/jvc DGD 1. Raad van de Europese Unie. Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7107/15. Interinstitutioneel dossier: 2015/0049 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutioneel dossier: 2015/0049 (NLE) VISA 85 COLAC 20 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, L 219/10 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 800/2014 VAN DE COMMISSIE van 24 juli 2014 tot vaststelling van verslagleggingsprocedures en andere praktische regelingen betreffende de financiering van operationele

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 16 december 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0294 (NLE) 15208/15 ADD 1 VISA 385 CHINE 25 VOORSTEL van: ingekomen: 15 december 2015 aan: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

de aanbevelingen in het verslag van de Deskundigengroep mensenhandel van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten van 22 december 2004,

de aanbevelingen in het verslag van de Deskundigengroep mensenhandel van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten van 22 december 2004, Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 mei 2009 (26.05) (OR. en) PUBLIC 8723/4/09 REV 4 LIMITE CRIMORG 63 MIGR 43 E FOPOL 86 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het COREPER/de Raad Ontwerp-conclusies

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 NOTA van: aan: Betreft: het Voorzitterschap het Strategisch Comité immigratie, grenzen en asiel initiatief

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

Verklaring van Zweden

Verklaring van Zweden Raad van de Europese Unie Brussel, 18 september 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0028 (COD) 11505/15 ADD 1 CODEC 1120 ENV 522 AGRI 439 MI 527 COMER 114 PECHE 271 NOTA I/A-PUNT van: aan:

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLOTAKTE. AF/CE/LB/nl 1

388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLOTAKTE. AF/CE/LB/nl 1 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLOTAKTE AF/CE/LB/nl 1 2 von 11 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch

Nadere informatie

gezien de conclusies van de Europese Raad van 16 en 17 oktober 2003 in Brussel,

gezien de conclusies van de Europese Raad van 16 en 17 oktober 2003 in Brussel, P5_TA(2004)0029 Illegale immigratie, mensensmokkel en mensenhandel Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad ten behoeve van de Europese

Nadere informatie

PUBLIC RAADVAN DEEUROPESEUNIE. Brusel,22juli2003(24.07) (OR.en) 11694/03 LIMITE ASIM48 RELEX304 LIBYE2

PUBLIC RAADVAN DEEUROPESEUNIE. Brusel,22juli2003(24.07) (OR.en) 11694/03 LIMITE ASIM48 RELEX304 LIBYE2 ConseilUE RAADVAN DEEUROPESEUNIE Brusel,22juli2003(24.07) (OR.en) 11694/03 LIMITE PUBLIC ASIM48 RELEX304 LIBYE2 NOTAI-PUNT van: hetsecretariaat-generaal aan: hetcomitévanpermanentevertegenwoordigers Betreft:

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 8 augustus 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0184 (NLE) 11636/17 ADD 1 COEST 212 ELARG 62 VOORSTEL van: ingekomen: 3 augustus 2017 aan: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Financiële en technische bijstand op het gebied van migratie en asiel ***I

Financiële en technische bijstand op het gebied van migratie en asiel ***I P5_TA(2003)0543 Financiële en technische bijstand op het gebied van migratie en asiel ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement

Nadere informatie

voor politiefunctionarissen.

voor politiefunctionarissen. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 april 2010 (12.04) (OR. en) 8309/10 ENFOPOL 93 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Coreper / de Raad nr. vorig doc.: 5025/4/10 EUROPOL 3 Betreft:

Nadere informatie

8620/01 AL/td DG H I NL

8620/01 AL/td DG H I NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 mei 2001 (OR. fr) 8620/01 LIMITE VISA 66 FRONT 36 COMIX 338 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Beschikking van de Raad inzake de aanpassing van de

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.9.2015 COM(2015) 439 final 2015/0199 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Peru

Nadere informatie

Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon

Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 15 Protokoll in niederländischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LIDSTATEN Brussel, 14

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2006/0036 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) PUBLIC 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Ontwerp-conclusies van de Raad over een

Nadere informatie

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 412 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en de voorlopige

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA 2946e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

VOORLOPIGE AGENDA 2946e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 juni 2009 (OR. en) 10492/09 OJ CONS 31 JAI 343 COMIX 462 VOORLOPIGE AGENDA voor: 2946e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) Datum:

Nadere informatie

5135/02 CS/mm DG H NL

5135/02 CS/mm DG H NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 januari 2002 (OR. es) 5135/02 ENFOPOL 5 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Initiatief van het Koninkrijk Spanje betreffende de oprichting van een

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.3.2014 COM(2014) 156 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot goedkeuring van de sluiting door de Commissie, namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE PUBLIC ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4 NOTA van: van het voorzitterschap aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

NOTA "A"-PUNT het Comité van permanente vertegenwoordigers

NOTA A-PUNT het Comité van permanente vertegenwoordigers Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 juni 2002 (07.06) (OR. fr,en,de) 9628/02 PUBLIC LIMITE ELARG 201 NOTA "A"-PUNT van: het Comité van permanente vertegenwoordigers aan: de Raad Betreft: UITBREIDING

Nadere informatie

L 264/8 NL Publicatieblad van de Europese Unie BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE. van 29 september 2005

L 264/8 NL Publicatieblad van de Europese Unie BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE. van 29 september 2005 L 264/8 NL Publicatieblad van de Europese Unie 8.10.2005 BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 september 2005 betreffende het standaardformaat voor verslagen over de activiteiten van de netwerken van immigratieverbindingsfunctionarissen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3 RESULTAAT BESPREKINGEN van: Groep civiele bescherming d.d.: 16 april 2002 nr. vorig doc.: 7573/02 prociv

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 april 2014 (OR. en) 9026/14 JEUN 65 SOC 299

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 april 2014 (OR. en) 9026/14 JEUN 65 SOC 299 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 april 2014 (OR. en) 9026/14 JEUN 65 SOC 299 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) / de Raad nr.

Nadere informatie

7111/15 JVS/mg DGD 1. Raad van de Europese Unie. Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7111/15. Interinstitutioneel dossier: 2015/0048 (NLE)

7111/15 JVS/mg DGD 1. Raad van de Europese Unie. Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7111/15. Interinstitutioneel dossier: 2015/0048 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7111/15 Interinstitutioneel dossier: 2015/0048 (NLE) VISA 87 COLAC 22 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

1. WAAROM DIT HANDBOEK? 2

1. WAAROM DIT HANDBOEK? 2 2 1.1. WAAROM DIT HANDBOEK? Internationale mobiliteit wordt steeds meer een absolute noodzaak op een arbeidsmarkt waar een sterke vraag heerst naar meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Een van de

Nadere informatie

Het Comité van permanente vertegenwoordigers heeft op 27 mei 2009 overeenstemming bereikt over de tekst die in de bijlage gaat.

Het Comité van permanente vertegenwoordigers heeft op 27 mei 2009 overeenstemming bereikt over de tekst die in de bijlage gaat. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2009 (03.06) (OR. en) 10394/09 SOC 375 JAI 339 AG 46 EDUC 106 SAN 158 NOTA van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad (EPSCO) nr.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 november 2000 (OR. fr) 12741/00 LIMITE SCH-EVAL 65 COMIX 754

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 november 2000 (OR. fr) 12741/00 LIMITE SCH-EVAL 65 COMIX 754 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 november 2000 (OR. fr) 12741/00 LIMITE SCH-EVAL 65 COMIX 754 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad inzake de inwerkingstelling van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 juli 2003 (04.08) (OR. en) 11836/03 DOCUMENT GEDEELTELIJK TOEGANKELIJK VOOR HET PUBLIEK LIMITE

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 juli 2003 (04.08) (OR. en) 11836/03 DOCUMENT GEDEELTELIJK TOEGANKELIJK VOOR HET PUBLIEK LIMITE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 juli 2003 (04.08) (OR. en) DOCUMENT GEDEELTELIJK TOEGANKELIJK VOOR HET PUBLIEK 836/03 LIMITE CIREFI 33 FRONT 07 COMIX 475 NOTA van: het voorzitterschap aan: de delegaties

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 J VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.5.2010 COM(2010)256 definitief 2010/0137 (COD) C7-0134/10 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN HET AAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 17.5.2010 COM(2010)233 definitief 2010/0125 (NLE) betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie