Krachtwijkenmonitor 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Krachtwijkenmonitor 2014"

Transcriptie

1 Krachtwijkenmonitor 2014 Meting 2014 (6) Utrecht.nl/onderzoek

2 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus CE Utrecht in opdracht van Strategie en Programma's REO Gemeente Utrecht internet rapportage Hans van Hastenberg Hanneke Polman Roy Leung Lo Hing Maike Brokken informatie Hans van Hastenberg foto omslag Wijkbureau Zuidwest (Stanleylaan) bronvermelding Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met de bronvermelding: afdeling Onderzoek, gemeente Utrecht Juli 2014

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Inleiding 5 Deel I Algemene ontwikkelingen 7 1 Beeld van de krachtwijken 9 2 Ontwikkelingen in de krachtwijken 13 Deel II Ontwikkelingen krachtwijken per indicator 27 3 Kanaleneiland 29 4 Overvecht 49 5 Ondiep 69 6 Zuilen-oost 89 7 Hoograven 109 Bijlage 1 Kaart krachtwijken 129 Bijlage 2 Beeld van de wijk 130 Bijlage 3 Ontwikkelingen

4

5 Inleiding De afdeling Onderzoek is door de sector Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling gevraagd om de krachtwijken te monitoren op outcomeniveau. Op dit niveau zijn in de vijf wijkactieprogramma's van de krachtwijken in totaal 18 indicatoren opgenomen om te kunnen volgen of de maatregelen op termijn (maatschappelijk) effect sorteren. Er zijn streefwaarden vastgesteld voor 2015 en Dit is de zesde meting. In 2010 zijn de indicatoren waarop gemeten wordt deels gewijzigd en zijn de streefwaarden herijkt en bijgesteld. Redenen daarvoor zijn onder andere dat op een aantal punten de ambities halverwege de looptijd al zijn behaald en dat door de recessie, eerder gestelde doelen (streefwaarden) niet meer reëel bleken. Alle krachtwijken werken nu met dezelfde indicatorenset, waardoor de vergelijkbaarheid tussen de krachtwijken is verbeterd. De monitor krachtwijken is voor een belangrijk deel gebaseerd op de jaarlijkse Inwonersenquête die de afdeling Onderzoek onder een groot aantal Utrechters afneemt. De peildatum van deze cijfers is oktober/november van het betreffende jaar. De meest recente cijfers zijn dus van najaar Daarnaast zijn cijfers gebruikt uit registraties en peilingen van andere bronnen. Soms gaat het om jaarcijfers, in andere gevallen om een peildatum. Deze is standaard 1 januari van het betreffende jaar. Als de cijfers recenter zijn (per van het betreffende jaar), staat dit er expliciet bij vermeld. Ten opzichte van de herijking in 2010 is in deze monitor een aantal indicatoren niet meer meegenomen, om diverse redenen: 9. Woninginbraak. Woninginbraken worden gerelateerd aan het totaal aantal woningen. De registratie van het totaal aantal woningen is het afgelopen jaar wat hoger komen te liggen als gevolg van de invoering van de BAG. Van het BAG geen historie. De cijfers zijn wel opgenomen in deze monitor, maar de ontwikkeling in het afgelopen jaar is indicatief. 10. Ervaren gezondheid: Door een landelijke definitiewijziging is het aandeel van de bevolking met een matige tot slechte gezondheid niet meer vergelijkbaar met eerdere jaren. Het meest recente cijfer is voor Basisschoolleerlingen met achterstandscore. Deze registratie wordt door het ministerie van OC&W niet meer bijgehouden op krachtwijkniveau Niet-werkende werkzoekenden (15 t/m 26 jaar en 15 t/m 64 jaar). Door een administratie correctie is dit cijfer niet langer een betrouwbare indicator voor de ontwikkeling van de werkloosheid. De cijfers in deze monitor bieden snel overzicht en inzicht en beperken zich tot informatie over het doelbereik in de krachtwijken. Dat wil zeggen: de gerealiseerde ontwikkelingen zijn gerelateerd aan de streefwaarden die door de krachtwijken worden gehanteerd. In de monitor krachtwijken rapporteert Onderzoek dus alleen over de outcome en niet over de te leveren prestaties ofwel

6 output. Over de output wordt gerapporteerd in de voortgangsrapportages over het programma Krachtwijken. Om ontwikkelingen rond het doelbereik goed te kunnen interpreteren zijn cijfers over referentiegebieden opgenomen (van wijk, stad en indien beschikbaar Nederland). Hierdoor kan een eerste indicatie van de effectiviteit van beleid worden verkregen maar zeker niet meer dan dat; inzicht in de daadwerkelijke (mate van) effectiviteit van beleid wordt met deze monitor niet gegeven. Sinds het najaar van 2011 is Hoograven geen krachtwijk meer. Hoograven was door Utrecht zelf aan de lijst van vier Utrechtse krachtwijken die door het ministerie zijn aangewezen, toegevoegd. Hoograven blijft wel deel uitmaken van deze monitor. Het gebied van de krachtwijk is echter aangepast. Oud Hoograven, Tolsteeg is komen te vervallen omdat deze subwijk een meer gemiddelde wijk in Utrecht is. We monitoren alleen nog op Nieuw Hoograven, Bokkenbuurt. De cijfers in overzichtstabellen voor Hoograven hebben dus betrekking op de subwijk Nieuw Hoograven, Bokkenbuurt, tenzij anders is aangegeven. Vanwege leesbaarheid blijft de omschrijving 'Hoograven'. Leeswijzer Dit rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel beslaat de hoofdstukken 1 en 2 en geeft een algemeen beeld van de krachtwijken en de ontwikkelingen ten opzichte van de streefwaarden. Het tweede deel van het rapport bestaat uit de hoofdstukken 3 t/m 7. Hierin staat per krachtwijk informatie per indicator weergegeven. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1 geeft per krachtwijk een korte omschrijving van een aantal kenmerken zoals enkele bevolkingskenmerken, aantal woningen en aantal bedrijfsvestigingen. Hoofdstuk 2 In dit hoofdstuk zijn op hoofdlijnen de ontwikkelingen geschetst per krachtwijk. Dit is vanuit verschillende tijdsintervallen gedaan. Ontwikkelingen in de indicatorenset voor het afgelopen jaar ( ); Ontwikkelingen in de indicatorenset voor de periode ; Ontwikkelingen in de indicatorenset voor de periode (i.r.t streefwaarden) Hoofdstuk 3 t/m 7 Het gaat om deel II van het rapport. In de hoofdstukken 3 t/m 7 staan de ontwikkelingen van de indicatoren per krachtwijk op verschillende manieren beschreven. Een toelichting daarop staat aan het begin van deel II. Bijlage 1 Kaart met de ligging van de krachtwijken in Utrecht. Bijlage 2 Tabel die een beeld van de wijk schetst aan de hand van 33 indicatoren. Bijlage 3 Overzichtstabel met voor alle indicatoren de waarden in 2007 en Krachtwijkenmonitor 2014

7 Deel I Algemene ontwikkelingen

8 Zuilen-oost: ZON Festival, breakdance les Foto: Jo Boot, Krachtwijkenmonitor 2014

9 1 Beeld van de krachtwijken Omschrijving per krachtwijk Dit hoofdstuk geeft een korte beschrijving van een aantal basiskenmerken van de afzonderlijke krachtwijken. De indicatoren in de onderstaande tabel zijn een selectie uit de variabelen die een beeld van de wijk vormen. In bijlage 2 staat een uitgebreidere tabel met in totaal 33 variabelen. Dit zijn niet de achttien indicatoren waarin de ambities en de ontwikkeling in de wijken wordt gemeten en waarop gestuurd wordt, maar onderliggende variabelen die een completer beeld geven van de wijk. Indicatoren beeld van de wijk, cijfers over 2013 Kanaleneiland Overvecht Ondiep Zuilen-oost Hoograven Utrecht totaal aantal inwoners* t/m 17-jarigen* plussers* potentiële beroepsbevolking* % niet-westerse allochtonen* 53,9 47,4 20,0 33,9 42,6 21,6 totaal aantal woningen aantal bedrijfsvestigingen Bron: Onderzoek * Cijfers ** Op basis van aantal betaalde banen in een krachtwijk (bron: Provinciaal Arbeidsplaatsenregister) gerelateerd aan het aantal bewoners in een krachtwijk. Het zegt iets over de werkgelegenheidsfunctie in de krachtwijk, niets over de werkloosheid in de krachtwijk. Kanaleneiland Op 1 januari 2014 telt de krachtwijk Kanaleneiland in totaal inwoners. De wijk bestaat uit de subwijken Kanaleneiland en Transwijk met respectievelijk en inwoners. De krachtwijk Kanaleneiland is dus groter dan de subwijk. In de krachtwijk Kanaleneiland is het aandeel nietwesterse allochtone Utrechters het hoogst vergeleken met de andere krachtwijken: ruim de helft behoort tot deze categorie. Kanaleneiland is één van de grote werklocaties in de stad, met veel kantoren en de woonboulevard. Deze hoge werkgelegenheid zegt uiteraard niets over de werkloosheid in de krachtwijk (zie daarvoor Hoofdstuk 2, Ontwikkelingen in de krachtwijken) Overvecht De krachtwijk Overvecht bestaat uit de woongebieden in Overvecht (exclusief het bedrijventerrein Overvecht en het poldergebied langs de noordelijke randweg Utrecht). Overvecht is met inwoners op 1 januari 2014 de grootste krachtwijk. Ook het totaal aantal woningen is met het grootst van alle krachtwijken. Een kwart van de inwoners valt in de categorie 55-plusser (7.819) en ongeveer eenn op de vijf van het aantal krachtwijkbewoners is 17 jaar of jonger (6.717). Het

10 aantal bedrijven in de krachtwijk Overvecht komt uit op en het aantal banen per 100 inwoners is 27. Ondiep De krachtwijk Ondiep groeit, net zoals vorig jaar. In Ondiep komt het aantal inwoners op 1 januari 2014 uit op Dit is 336 meer dan de van het jaar daarvoor, wat neerkomt op een groei van 5%. Het aantal 0 t/m 17-jarigen bedraagt (15%) en de categorie 55-plussers telt mensen (20%). Een op de vijf inwoners van de krachtwijk is een niet-westerse allochtone Utrechter. Dit is het laagste aandeel van de Utrechtse krachtwijken. Het aantal inwoners tussen de jaar, ofwel de potentiële beroepsbevolking, komt uit op 76% van het totaal aantal inwoners. Zuilen-oost Op 1 januari 2014 heeft de krachtwijk Zuilen-oost inwoners. Net zoals vorig jaar is het aantal inwoners iets toegenomen (+111). De krachtwijk maakt deel uit van de subwijk Zuilen-noord en oost die in totaal inwoners telt. Het aandeel 0 t/m 17-jarigen bedraagt 20%. Een vergelijkbaar aandeel (19%) is 55-plusser. Een op de drie Utrechters van de krachtwijk (33,9%) is van niet-westerse herkomst. In Zuilen-oost zijn 415 bedrijfsvestigingen. Hoograven Het aantal inwoners komt in de krachtwijk Hoograven (subwijk Nieuw Hoograven, Bokkenbuurt) op 1 januari 2014 uit op Daarvan is 42,6% van niet-westerse herkomst. Minder dan een kwart van de inwoners is jonger dan 17 jaar (1.556) en een op de vijf inwoners van de subwijk valt in de categorie 55-plusser (1.313). In de subwijk zijn 305 bedrijfsvestigingen. Kaart Krachtwijken De kaart op de volgende bladzijde geeft een overzicht weer van de ligging van de krachtwijken. Een gedetailleerdere kaart staat in bijlage Krachtwijkenmonitor 2014

11 De afbakening van de krachtwijken is in 2008 door het Rijk bepaald op basis van postcodegebieden. Deze postcodegebieden komen niet altijd overeen met onze eigen gemeentelijke wijk- en buurtindeling.

12 Ondiep: Casemanagement bij herstructurering Bomenbuurt Foto: Zonder Omhaal, Krachtwijkenmonitor 2014

13 2 Ontwikkelingen in de krachtwijken In dit hoofdstuk beschrijven we per krachtwijk de ontwikkeling aan de hand van: een samenvattende tabel met de scores op alle indicatoren. een spinnenwebfiguur waarin in één oogopslag de ontwikkelingen in de krachtwijk worden geschetst. Aan de hand van de samenvattende tabel beschrijven we de ontwikkeling in het afgelopen jaar en kijken we naar de ontwikkeling in de periode van 2007 tot en met Aan de hand van de spinnenwebfiguur kijken we of de streefwaarden voor 2015 al zijn behaald en hoe de situatie zich heeft ontwikkeld ten opzichte van het indexjaar In de spinnenwebben is gekozen voor het uitgangsjaar 2010 omdat toen de indicatoren zijn geherijkt met nieuwe streefwaarden en omdat niet van alle indicatoren een waarde voor 2007 beschikbaar is. Leeswijzer spinnenwebfiguur In de spinnenwebfiguur wordt voor de krachtwijk de situatie van 2013 afgezet tegen de streefwaarden die voor de krachtwijk zijn geformuleerd. In de buitenste ring staan alle indicatoren met cijfers aangegeven. In de legenda rechts staat welke cijfers bij welke indicatoren horen. Voor elke indicator is zichtbaar wat de situatie in 2013 is (geel) en wat de streefwaarde is (rood) door de lijn vanaf de indicator naar binnen te volgen. De binnenste vetgedrukte ring is de situatie uit 2010 (indexcijfer 100). Fictief voorbeeld Spinnenwebfiguur 1 waarde streefwaarde % negatieve toekomstverwachting 2. rapportcijfer sociale samenhang 3. % actief in de buurt 4. rapportcijfer netheid 5. rapportcijfer eigen woning 6. % sociale huurwoningen 7. % (vaak) ervaren jongerenoverlast 8. % buurtonveiligheidsgevoelens 11. rapportcijfer persoonlijk welbevinden 13. % laag opgeleiden 14. % doorstroom naar HAVO/VWO Om in één figuur alle indicatoren weer te geven, is het belangrijk dat alle indicatoren dezelfde schaal hebben. Daarom zijn indexcijfers gebruikt (net zoals in de figuren in Deel II van het rapport), waarbij het jaar 2010 op indexcijfer 100 is gesteld. Voor de vergelijkbaarheid zijn de indexcijfers omgerekend, zodat een hoog cijfer altijd gezien kan worden als een positief resultaat. De volgende

14 indicatoren zijn niet afgebeeld in de figuur omdat de waarde van 2013 of streefwaarde van 2015 niet bekend is: 9 (woninginbraak), 10 (ervaren gezondheid), 12 (basisschoolleerlingen met achterstandsscore), 15 (jongeren met startkwalificatie), 16 (huishoudens met een bijstandsuitkering), 17 (niet-werkende werkzoekenden jaar), en 18 (niet-werkende werkzoekenden jaar). Bij het interpreteren van de figuur geldt: hoe geler, hoe beter. Als het gele vlak groter is dan de rode cirkel betekent dit dat de streefwaarden zijn behaald. Als het gele vlak groter is dan de binnenste vetgedrukte ring, dan is er een positieve ontwikkeling ten opzichte van Hoe minder zwart er te zien is, des te beter de ontwikkeling is ten opzichte van Het optimale resultaat is een geel vlak, dat groter is dan de rode cirkel en waarbij de zwarte binnenste ring helemaal niet meer te zien is. Een figuur met veel geel en weinig zwart is dus het best haalbare resultaat. In de voorbeeldfiguur op de vorige pagina wordt in één oogopslag duidelijk dat vrijwel alle streefwaarden zijn behaald. Het gele vlak is (afgezien van de ervaren jongerenoverlast) namelijk groter dan de rode cirkel. Voor de indicatoren 13 (% laag opgeleiden) en 14 (% doorstroom naar HAVO/VWO) geldt dat de streefwaarden zeer ruim zijn behaald. De ontwikkeling ten opzichte van 2010 is overwegend positief, aangezien de zwarte cirkel voor het meeste indicatoren niet of nauwelijks te zien is. 14 Krachtwijkenmonitor 2014

15 Overvecht: Computerwijk, Henni Bunnik Perspectief PPI Foto: Hennie Bunnik/Perspectief PPI, 2014

16 Kanaleneiland Ontwikkelingen De verschillende indicatoren zijn onder te brengen in zes thema's: buurtoordeel en sociale infrastructuur, wonen en woonomgeving, veiligheid, gezondheid, leren en opvoeden, werken en inkomen. In de krachtwijk Kanaleneiland blijven een aantal thema's redelijk stabiel terwijl voor andere thema's het beeld minder duidelijk is. Er zijn geen thema's waar de ontwikkeling uitgesproken negatief is. Het buurtoordeel en sociale infrastructuur zijn in de krachtwijk Kanaleneiland weinig veranderd en ook het thema wonen blijft redelijk stabiel. Ontwikkelingen Kanaleneiland streefwaarde 2015 Buurtoordeel en sociale infrastructuur 1. % negatieve toekomstverwachting 27,4 15,6 15, rapportcijfer sociale samenhang 4,6 5,0 5,0 5,5 3. % actief in de buurt 29,3 30,7 31,1 28 Wonen en woonomgeving 4. rapportcijfer netheid 6,2 5,8 5,7 6,2 5. rapportcijfer eigen woning 6,8 7,0 6,7 7,0 6. % sociale huurwoningen 56,1 58,0 59,4 58,0 Veiligheid 7. % (vaak) ervaren jongerenoverlast 42,2 34,6 33, % buurtonveiligheidsgevoelens 48,9 41,5 49, woninginbraken per woningen - 21,7 18,7 - Gezondheid 10. % met matige of slechte gezondheid** rapportcijfer persoonlijk welbevinden 7,5 7,5 7,3 7,4 Leren en opvoeden 12. % basisschoolleerlingen achterstand* 66,9 53, % laag opgeleiden 46,2 36,6 36, % doorstroom naar HAVO/VWO 27,5 33,3 30, % jongeren met startkwalificatie - 86,9 89,5 - Werken en inkomen 16. % huishoudens met bijstand > 3 jaar* 7,2 5,7 5,8-17. % werkzoekenden jaar (nww)*** 2,9 2,1-1,4 18. % werkzoekenden jaar (nww)*** 8,0 5,1 - - Bron: bronnen Onderzoek en Wijkactieprogramma's * Betreft 2008, vanwege ontbreken cijfer ** Door landelijke bijstelling vraagstelling is geen vergelijking in tijd mogelijk en is streefwaarde komen te vervallen. *** Stand per 31 december van het betreffende jaar. 16 Krachtwijkenmonitor 2014

17 Op het gebied van veiligheid loopt het beeld uiteen. Woninginbraken en jongerenoverlast zijn beide afgenomen, terwijl de buurtonveiligheidsgevoelens behoorlijk zijn gestegen. Ook op het terrein van leren en opvoeden fluctueert het beeld. Het aandeel jongeren met een startkwalificatie neemt toe en het percentage laag opgeleiden blijft redelijk stabiel. Maar de doorstroom naar havo/vwo is in een jaar tijd afgenomen. Ontwikkelingen De ontwikkelingen in de krachtwijk Kanaleneiland in de periode van 2007 tot en met 2013 zijn overwegend positief. Voor een aantal indicatoren geldt dat er in zes jaar tijd sprake is van een flinke vooruitgang. Deze vooruitgang ligt vooral op het gebied van het buurtoordeel en de sociale infrastructuur en op het gebied van leren en opvoeden. Indicatoren die in positieve zin opvallen zijn het aandeel negatieve toekomstverwachting en het aandeel laagopgeleiden in de krachtwijk Kanaleneiland. Op veiligheidsgebied is de jongerenoverlast afgenomen. Een uitzondering op alle positieve ontwikkelingen is de afname van de netheid die inwoners in Kanaleneiland rapporteren. Zoals in de figuur hieronder is te zien, zijn aardig wat streefwaarden in de krachtwijk Kanaleneiland behaald. Voor de indicatoren negatieve toekomstverwachting, actief in de buurt en ervaren jongerenoverlast geldt dat de streefwaarden zelfs behoorlijk ruim zijn gehaald. Enkele streefwaarden zijn niet behaald, maar komen wel erg dicht in de buurt. Alleen de buurtonveiligheidsgevoelens komen niet in de buurt van de streefwaarde van Ook is er voor deze indicator sprake van een negatieve ontwikkeling ten opzichte van de situatie van waarde streefwaarde % negatieve toekomstverwachting 2. rapportcijfer sociale samenhang 3. % actief in de buurt 4. rapportcijfer netheid 5. rapportcijfer eigen woning 6. % sociale huurwoningen 7. % (vaak) ervaren jongerenoverlast 8. % buurtonveiligheidsgevoelens 11. rapportcijfer persoonlijk welbevinden 13. % laag opgeleiden 14. % doorstroom naar HAVO/VWO

18 Overvecht Ontwikkelingen In Overvecht zien we het afgelopen jaar een positieve ontwikkeling voor de meeste indicatoren op het terrein van het buurtoordeel en de sociale infrastructuur. Het aandeel mensen met een negatieve toekomstverwachting is flink gedaald en het oordeel over de sociale samenhang is wat toegenomen. Het aandeel mensen dat actief is in de buurt daarentegen, is gedaald. Ontwikkelingen Overvecht streefwaarde 2015 Buurtoordeel en sociale infrastructuur 1. % negatieve toekomstverwachting 34,3 29,4 20, rapportcijfer sociale samenhang 4,6 4,8 5,1 5,2 3. % actief in de buurt 29,9 38,3 35,3 32 Wonen en woonomgeving 4. rapportcijfer netheid 6,3 5,5 5,6 6,0 5. rapportcijfer eigen woning 6,8 6,8 6,8 7,1 6. % sociale huurwoningen 75,1 71,4 72,2 72,0 Veiligheid 7. % (vaak) ervaren jongerenoverlast 34,7 31,2 33, % buurtonveiligheidsgevoelens 45,2 47,3 44, woninginbraken per woningen - 17,4 16,1 - Gezondheid 10. % met matige of slechte gezondheid** rapportcijfer persoonlijk welbevinden 7,4 7,3 7,3 7,4 Leren en opvoeden 12. % basisschoolleerlingen achterstand* 63,0 42,8-41,0 13. % laag opgeleiden 47,0 41,3 38, % doorstroom naar HAVO/VWO 32,4 35,4 35,0 37,0 15. % jongeren met startkwalificatie - 85,0 85,8 - Werken en inkomen 16. % huishoudens met bijstand > 3 jaar* 9,3 9,2 9,7-17. % werkzoekenden jaar (nww)*** 2,9 3,3-2,2 18. % werkzoekenden jaar (nww)*** 9,1 6,0 - - Bron: bronnen Onderzoek en Wijkactieprogramma's * Betreft 2008, vanwege ontbreken cijfer ** Door landelijke bijstelling vraagstelling is geen vergelijking in tijd mogelijk en is streefwaarde komen te vervallen. *** Stand per 31 december van het betreffende jaar. 18 Krachtwijkenmonitor 2014

19 Op het gebied van wonen en gezondheid zijn de veranderingen niet groot in een jaar tijd, maar op veiligheidsvlak zijn er wel verschuivingen. Zo neemt de jongerenoverlast wat toe en de buurtonveiligheidsgevoelens nemen af. Wat betreft leren en opvoeden valt de daling van het aandeel laag opgeleiden op. Ontwikkelingen De ontwikkeling ten opzichte van 2007 is in de krachtwijk Overvecht behoorlijk positief. De meeste indicatoren hebben zich positief ontwikkeld. Vooral het buurtoordeel en sociale infrastructuur ontwikkelen zich in zes jaar tijd in positieve zin. Maar ook op het gebied van leren en opvoeden is de ontwikkeling positief. Tegenover deze positieve trends staat dat het rapportcijfer voor netheid een behoorlijk negatieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. In de krachtwijk Overvecht komen de meeste indicatoren in 2013 in de buurt van de streefwaarden voor Op het gebied van het oordeel over de buurt en de sociale infrastructuur worden alle streefwaarden behaald. Kijken we naar het thema wonen dan komen de scores van 2013 wel in de buurt van de streefwaarde, maar worden ze niet behaald. De streefwaarden op het gebied van veiligheid worden niet behaald. Voor vrijwel alle indicatoren geldt dat de situatie zich in positieve zin heeft ontwikkeld ten opzichte van De zwarte binnenste ring is namelijk nauwelijks zichtbaar. 1 waarde streefwaarde % negatieve toekomstverwachting 2. rapportcijfer sociale samenhang 3. % actief in de buurt 4. rapportcijfer netheid 5. rapportcijfer eigen woning 6. % sociale huurwoningen 7. % (vaak) ervaren jongerenoverlast 8. % buurtonveiligheidsgevoelens 11. rapportcijfer persoonlijk welbevinden 13. % laag opgeleiden 14. % doorstroom naar HAVO/VWO

20 Ondiep Ontwikkelingen In een jaar tijd ontwikkelt de krachtwijk Ondiep zich op de meeste onderwerpen positief. Binnen het thema buurtoordeel en sociale infrastructuur verandert er niet zo veel. Bij wonen en woonomgeving valt vooral de stijging van het rapportcijfer netheid op als we kijken naar de ontwikkeling van het afgelopen jaar. Ontwikkelingen Ondiep streefwaarde 2015 Buurtoordeel en sociale infrastructuur 1. % negatieve toekomstverwachting 23,8 10,4 8, rapportcijfer sociale samenhang 5,3 5,6 5,8 5,9 3. % actief in de buurt 23,4 29,3 29,2 31 Wonen en woonomgeving 4. rapportcijfer netheid 6,6 5,5 6,2 6,0 5. rapportcijfer eigen woning 6,8 7,2 7,0 7,2 6. % sociale huurwoningen 74,4 64,7 62,8 71,0 Veiligheid 7. % (vaak) ervaren jongerenoverlast 33,5 26,3 12, % buurtonveiligheidsgevoelens 37,5 34,1 37, woninginbraken per woningen - 40,0 30,9 - Gezondheid 10. % met matige of slechte gezondheid** rapportcijfer persoonlijk welbevinden 7,7 7,6 7,5 7,5 Leren en opvoeden 12. % basisschoolleerlingen achterstand* 46,1 33,9-32,0 13. % laag opgeleiden 44,6 28,2 26, % doorstroom naar HAVO/VWO 27,9 29,6 35,7 38,0 15. % jongeren met startkwalificatie - 89,0 89,6 - Werken en inkomen 16. % huishoudens met bijstand > 3 jaar* 7,4 5,1 4,6-17. % werkzoekenden jaar (nww)*** 1,5 3,0-1,8 18. % werkzoekenden jaar (nww)*** 6,4 4,6 - - Bron: bronnen Onderzoek en Wijkactieprogramma's * Betreft 2008, vanwege ontbreken cijfer ** Door landelijke bijstelling vraagstelling is geen vergelijking in tijd mogelijk en is streefwaarde komen te vervallen. *** Stand per 31 december van het betreffende jaar. 20 Krachtwijkenmonitor 2014

21 Voor de krachtwijk Ondiep zien we de meeste verschuivingen op het thema veiligheid. Deze ontwikkeling is tweeledig; enerzijds nemen de jongerenoverlast en woninginbraken fors af, anderzijds is er sprake van een stijging van de buurtonveiligheidsgevoelens. Wat betreft het thema leren en opvoeden is de ontwikkeling positief; vooral de hogere doorstroom naar havo/vwo valt hierbij op. Ontwikkelingen In de krachtwijk Ondiep is er voor vrijwel alle indicatoren sprake van een positieve ontwikkeling als we kijken naar de periode van 2007 tot en met In 2013 denken veel minder mensen negatief over de toekomst van hun buurt dan in 2007 het geval was. Verder is de ervaren jongerenoverlast enorm afgenomen en ook het aandeel laag opgeleiden is behoorlijk gedaald in de afgelopen zes jaar. Op woongebied zien we verder dat het aandeel sociale huurwoningen is gedaald. Inwoners van de krachtwijk Ondiep zijn in 2013 daarentegen wat minder positief over de netheid in hun buurt dan in De streefwaarden voor de krachtwijk Ondiep zijn voor een groot deel behaald. Het gele vlak is namelijk op heel wat punten groter dan de rode cirkel. Voor een aantal indicatoren (negatieve toekomstverwachting, aandeel sociale huurwoningen, ervaren jongerenoverlast) geldt zelfs dat de streefwaarden voor 2015 in 2013 al ruim worden gehaald. De indicator buurtonveiligheidsgevoelens blijft echt onder de streefwaarde steken. De overige indicatoren komen redelijk in de buurt van de streefwaarde. Opvallend is de ontwikkeling van de negatieve toekomstverwachting. De streefwaarde wordt behaald, maar de waarde in 2013 ligt onder de waarde van waarde streefwaarde % negatieve toekomstverwachting 2. rapportcijfer sociale samenhang 3. % actief in de buurt 4. rapportcijfer netheid 5. rapportcijfer eigen woning 6. % sociale huurwoningen 7. % (vaak) ervaren jongerenoverlast 8. % buurtonveiligheidsgevoelens 11. rapportcijfer persoonlijk welbevinden 13. % laag opgeleiden 14. % doorstroom naar HAVO/VWO

22 Zuilen-oost Ontwikkelingen Als we voor de krachtwijk Zuilen-oost naar de ontwikkelingen van het afgelopen jaar kijken, dan zien we relatief kleine verschillen. Binnen het thema buurtoordeel en sociale infrastructuur zijn er kleine verschuivingen en ook op woongebied is er niet heel veel veranderd. Ontwikkelingen Zuilen-oost streefwaarde 2015 Buurtoordeel en sociale infrastructuur 1. % negatieve toekomstverwachting 24,9 13,4 14, rapportcijfer sociale samenhang 4,9 5,2 5,3 5,6 3. % actief in de buurt 29,4 32,4 33,4 31 Wonen en woonomgeving 4. rapportcijfer netheid 6,0 5,5 5,3 6,0 5. rapportcijfer eigen woning 7,4 7,3 7,1 7,5 6. % sociale huurwoningen 61,9 57,5 55,6 54,0 Veiligheid 7. % (vaak) ervaren jongerenoverlast 39,2 32,5 34, % buurtonveiligheidsgevoelens 52,3 46,2 42, woninginbraken per woningen - 28,0 24,2 - Gezondheid 10. % met matige of slechte gezondheid** rapportcijfer persoonlijk welbevinden 7,6 7,4 7,4 7,5 Leren en opvoeden 12. % basisschoolleerlingen achterstand* 37,2 31,5-32,5 13. % laag opgeleiden 35,0 31,0 32, % doorstroom naar HAVO/VWO 33,1 33,0 33,7 37,0 15. % jongeren met startkwalificatie - 86,5 87,7 - Werken en inkomen 16. % huishoudens met bijstand > 3 jaar* 6,3 5,3 5,3-17. % werkzoekenden jaar (nww)*** 1,8 2,2-1,2 18. % werkzoekenden jaar (nww)*** 6,3 4,2 - - Bron: bronnen Onderzoek en Wijkactieprogramma's * Betreft 2008, vanwege ontbreken cijfer ** Door landelijke bijstelling vraagstelling is geen vergelijking in tijd mogelijk en is streefwaarde komen te vervallen. *** Stand per 31 december van het betreffende jaar. 22 Krachtwijkenmonitor 2014

23 Op het terrein van veiligheid zijn er de meeste verschuivingen, maar net zoals voor de overige thema's geldt, dat er niet duidelijk één richting in de ontwikkeling is te benoemen; de buurtonveiligheidsgevoelens en woninginbraken zijn gedaald, jongerenoverlast is wat toegenomen. Binnen het thema leren en opvoeden zijn er redelijk kleine verschuivingen, waarvan de toename van het aandeel laag opgeleiden het grootst is. Ontwikkelingen De ontwikkeling in de periode van 2007 tot en met 2013 in de krachtwijk Zuilen-oost is overwegend gunstig. Vooral de ontwikkeling van het aandeel inwoners van Zuilen-oost met een negatieve toekomstverwachting is bijzonder positief. Maar ook de buurtonveiligheidsgevoelens zijn behoorlijk gedaald in een periode van zes jaar. Op woonvlak valt de daling van het aandeel sociale huurwoningen op in positieve zin. Maar binnen ditzelfde thema zien we ook een negatieve trend; het oordeel van inwoners over hun woning en over de netheid in de buurt is minder positief geworden. Voor Zuilen-oost geldt dat de meeste streefwaarden voor 2015 in 2013 niet zijn behaald. Het gele vlak ligt namelijk bijna helemaal binnen de rode cirkel. Daarnaast valt op dat de meeste indicatoren in 2013 een negatieve ontwikkeling laten zien ten opzichte van het indexjaar Dit is af te leiden uit het feit dat de zwarte cirkel in onderstaande figuur voor een groot deel zichtbaar is. Het aandeel actieve inwoners is in 2013 wel boven de streefwaarde uitgekomen. 1 waarde streefwaarde % negatieve toekomstverwachting 2. rapportcijfer sociale samenhang 3. % actief in de buurt 4. rapportcijfer netheid 5. rapportcijfer eigen woning 6. % sociale huurwoningen 7. % (vaak) ervaren jongerenoverlast 8. % buurtonveiligheidsgevoelens 11. rapportcijfer persoonlijk welbevinden 13. % laag opgeleiden 14. % doorstroom naar HAVO/VWO

24 Hoograven Ontwikkelingen De krachtwijk Hoograven laat een divers beeld zien als we kijken naar de ontwikkeling in het afgelopen jaar. De indicatoren binnen het thema buurtoordeel en sociale infrastructuur ontwikkelen zich negatief. Meer mensen hebben een negatieve toekomstverwachting, maar nog opvallender is het aandeel actieve inwoners dat aanzienlijk is gedaald. Ontwikkelingen Hoograven streefwaarde 2015 Buurtoordeel en sociale infrastructuur 1. % negatieve toekomstverwachting 18,4 9,2 11, rapportcijfer sociale samenhang 5,0 5,4 5,2 5,6 3. % actief in de buurt 22,7 31,6 23,4 30 Wonen en woonomgeving 4. rapportcijfer netheid 5,9 6,2 6,1 6,4 5. rapportcijfer eigen woning 6,8 6,9 6,9 7,0 6. % sociale huurwoningen 76,2 67,9 67,1 75,0 Veiligheid 7. % (vaak) ervaren jongerenoverlast 31,6 33,0 27, % buurtonveiligheidsgevoelens 39,1 37,2 37, woninginbraken per woningen - 19,8 25,9 - Gezondheid 10. % met matige of slechte gezondheid** rapportcijfer persoonlijk welbevinden 7,4 7,6 7,4 7,5 Leren en opvoeden 12. % basisschoolleerlingen achterstand* 47,8 45,6-43,0 13. % laag opgeleiden 42,0 37,9 35, % doorstroom naar HAVO/VWO - 38,8 37,6 35,0 15. % jongeren met startkwalificatie - 86,1 87,5 - Werken en inkomen 16. % huishoudens met bijstand > 3 jaar* 8,5 7,2 7,3-17. % werkzoekenden jaar (nww)*** 2,5 2,9-3,0 18. % werkzoekenden jaar (nww)*** 9,6 5,1 - - Bron: bronnen Onderzoek en Wijkactieprogramma's * Betreft 2008, vanwege ontbreken cijfer ** Door landelijke bijstelling vraagstelling is geen vergelijking in tijd mogelijk en is streefwaarde komen te vervallen. *** Stand per 31 december van het betreffende jaar. 24 Krachtwijkenmonitor 2014

25 Binnen het thema wonen zijn er geen noemenswaardige verschuivingen. Dat valt niet te zeggen voor het thema veiligheid. Binnen dit thema zijn alleen de buurtonveiligheidsgevoelens ongeveer gelijk gebleven. Jongerenoverlast ontwikkelt zich in positieve zin, maar de woninginbraken laten een tegengestelde ontwikkeling zien, aangezien deze aanzienlijk zijn gestegen. Binnen het thema leren en opvoeden zijn de verschuivingen niet heel groot. Het grootste verschil zien we in het aandeel laag opgeleiden, waar sprake is van een lichte afname in een jaar tijd. Ontwikkelingen Gemiddeld genomen is de ontwikkeling in de periode van 2007 tot en met 2013 in de krachtwijk Hoograven positief. Op bijna alle indicatoren is er sprake van vooruitgang. Het meest in het oog springend zijn de afname van het aandeel sociale huurwoningen en de daling van het aandeel mensen met een negatieve toekomstverwachting. Maar ook het aandeel laag opgeleiden in de krachtwijk hoograven is flink gedaald. Een uitzondering op deze positieve ontwikkelingen vormt de indicator persoonlijk welbevinden, een score die ten opzichte van 2007 onveranderd is gebleven. Voor de krachtwijk Hoograven geldt dat de streefwaarden deels worden behaald. Op het terrein van leren en opvoeden worden alle streefwaarden die voor 2015 zijn opgesteld in 2013 behaald. Binnen het thema buurtoordeel en sociale infrastructuur is het beeld minder eenduidig. Hier zien we dat het aandeel negatieve toekomstverwachting de streefwaarde overstijgt, terwijl het aandeel dat actief is in de buurt nog ruim beneden de streefwaarde ligt. Ook het rapportcijfer sociale samenhang haalt de streefwaarde niet. Op het terrein van veiligheid is het beeld ook niet duidelijk in één richting. Voor ervaren jongerenoverlast wordt de streefwaarde behaald, maar voor de buurtonveiligheidsgevoelens is dit niet het geval. 1 waarde streefwaarde % negatieve toekomstverwachting 2. rapportcijfer sociale samenhang 3. % actief in de buurt 4. rapportcijfer netheid 5. rapportcijfer eigen woning 6. % sociale huurwoningen 7. % (vaak) ervaren jongerenoverlast 8. % buurtonveiligheidsgevoelens 11. rapportcijfer persoonlijk welbevinden 13. % laag opgeleiden 14. % doorstroom naar HAVO/VWO

26

27 Deel II Ontwikkelingen krachtwijken per indicator In de volgende hoofdstukken wordt per krachtwijk voor elk van de indicatoren in één pagina een beschrijving gegeven van de ontwikkeling. Deze bestaat uit: Een lijndiagram met daarin de ontwikkeling van de indicator in de krachtwijk, de wijk waar de krachtwijk ligt, de gehele stad, en het streefpad richting streefwaarde in Daarbij is gewerkt met indexcijfers: alle drie de beginwaarden (krachtwijk, streefwaarde en stad) zijn in 2010 op 100 gesteld. Het lijndiagram laat dus niet de hoogte van de cijfers zien, maar de ontwikkeling ten opzichte van Indien cijfers beschikbaar zijn, staan in de figuur cijfers vanaf Een tabel met cijfers van 2006 tot en met 2013 voor de krachtwijk, eventueel een referentiegebied in de stad (wijk), cijfers voor de totale stad en in een aantal gevallen ook landelijke cijfers. Daarnaast staan de streefwaarden vermeld voor 2015 en Indien de indicator ook tot de oude set behoorde, staan in de tabel ook de oude streefwaarden vermeld. Krachtwijk 4,6 6,2 5,8 6,2 5,9 6,0 6,0 5,8 6,2 6,4 Subwijk 4,3 5,0 5,2 5,6 5,1 5,1 5,3 5,3 Niet Utrecht 6,4 6,5 6,7 6,7 6,8 6,8 6,6 6,6 van Nederland nb nb nb nb nb nb nb nb toepassing Bronnen: Inwonersenquête Utrecht en Wijkactieprogramma Een beknopte toelichting op de recente ontwikkelingen per indicator. In 2012 waren voor een aantal indicatoren geen subwijkgegevens beschikbaar, omdat de jaarlijkse Inwonersenquête in dat jaar alleen op wijkniveau en krachtwijkniveau representatief was. In 2013 zijn deze cijfers wel op subwijkniveau beschikbaar.

28 28 Krachtwijkenmonitor 2014

29 3 Kanaleneiland Zuidwest: Jongerenwerk Foto: Zonder Omhaal,

30 1. Negatieve toekomstverwachting buurt subwijk Kanaleneiland krachtwijk Kanaleneiland streefwaarde Inwoners: aandeel negatieve toekomstverwachting buurt Krachtwijk Kanaleneiland 33% 27% 24% 24% 22% 17% 16% 16% 19% 16% (16% oud) Subwijk Kanaleneiland 34% 29% 22% 23% 22% 19% nb 13% Niet Utrecht 18% 16% 16% 15% 13% 12% 14% 12% van Nederland nb nb nb nb nb nb nb nb toepassing Bronnen: Inwonersenquête Utrecht en Wijkactieprogramma Kanaleneiland Uitkomsten krachtwijk Kanaleneiland In de krachtwijk Kanaleneiland is het aandeel bewoners met een negatieve toekomstverwachting constant gebleven op 16%. Het percentage van 2013 ligt daarmee onder de streefwaarde voor 2015 en op de streefwaarde van In de subwijk Kanaleneiland is het aandeel inwoners met een negatieve toekomstverwachting sterk gedaald naar 13% en ligt daarmee nagenoeg op stedelijk niveau. In de heeft 12% van de bewoners een negatief beeld van de toekomst van de eigen buurt. Na de stijging van vorig jaar, komt de stad nu weer uit op hetzelfde niveau als De indicator is gebaseerd op een vraag uit de Inwonersenquête: Hoe denkt u over de toekomst van uw buurt? Antwoord: % dat van mening is dat de buurt slechter wordt. 30 Krachtwijkenmonitor 2014

31 2. Sociale samenhang in de buurt subwijk Kanaleneiland krachtwijk Kanaleneiland streefwaarde Samengesteld rapportcijfer sociale samenhang* op basis van inwonersoordelen Krachtwijk Kanaleneiland 4,2 4,6 4,9 5,0 4,8 4,6 5,0 5,0 5,5 (5,0 2011) 6,0 (6,0 oud) Subwijk Kanaleneiland 3,9 4,4 4,9 5,1 4,7 4,6 nb 4,9 Niet Utrecht 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 5,8 5,7 5,8 van Nederland nb nb nb nb nb nb nb nb toepassing Bronnen: Inwonersenquête Utrecht en Wijkactieprogramma Kanaleneiland * Op basis van de volgende stellingen: - de mensen kennen elkaar in deze buurt niet zo goed - de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om - ik woon in een gezellige buurt waar de mensen veel met elkaar omgaan - ik voel me prettig bij de mensen die in deze buurt wonen Uitkomsten krachtwijk Kanaleneiland Het oordeel over de sociale samenhang komt in 2013 net zoals in uit op een 5,0. De streefwaarden voor 2015 en 2017 liggen op 5,5 en 6,0 en zijn daarmee nog niet behaald. In de subwijk Kanaleneiland is het rapportcijfer ten opzichte van 2012 gestegen naar een 4,9. In de ligt het gemiddelde cijfer voor de indicator sociale samenhang op een 5,8. Dit cijfer is in de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. 31

32 3. Actief in de buurt 120 subwijk Kanaleneiland krachtwijk Kanaleneiland streefwaarde Ontwikkeling aandeel actief in de buurt Krachtwijk Kanaleneiland 29% 29% 28% 27% 27% 29% 31% 31% 28% 28% Subwijk Kanaleneiland 30% 32% 33% 29% 30% 32% nb 36% Niet Utrecht 31% 27% 26% 30% 36% 33% 34% 33% van Nederland nb nb nb nb nb nb nb nb toepassing Bronnen: Inwonersenquête Utrecht en Wijkactieprogramma Kanaleneiland Uitkomsten krachtwijk Kanaleneiland Het aandeel bewoners van de krachtwijk Kanaleneiland dat aangeeft in het afgelopen jaar actief geweest te zijn in de buurt, is na een periode van stijging dit jaar stabiel gebleven op 31%. De waarde ligt momenteel boven de streefwaarden voor 2015 en 2017 (beide 28%). In de subwijk Kanaleneiland ligt het aandeel dat actief is in de buurt, door de recente stijging naar 36%, nu boven het stedelijk niveau. In de is het cijfer de afgelopen jaren nagenoeg niet veranderd. In Utrecht is het aandeel bewoners dat aangeeft in het afgelopen jaar actief geweest te zijn in de buurt (33%) twee procentpunten hoger dan in de krachtwijk Kanaleneiland (31%). De indicator is gebaseerd op een vraag uit de Inwonersenquête: Was u de afgelopen 12 maanden actief om de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt te verbeteren? Antwoord: ja. 32 Krachtwijkenmonitor 2014

33 4. Netheid in de buurt 115 subwijk Kanaleneiland krachtwijk Kanaleneiland streefwaarde Ontwikkeling rapportcijfer netheid* Krachtwijk Kanaleneiland 4,6 6,2 5,8 6,2 5,9 6,0 5,8 5,7 6,2 6,4 Subwijk Kanaleneiland 4,3 5,0 5,2 5,6 5,1 5,1 nb 5,1 Niet Utrecht 6,4 6,5 6,7 6,7 6,8 6,8 6,6 6,7 van Nederland nb nb nb nb nb nb nb nb toepassing Bronnen: Inwonersenquête Utrecht en Wijkactieprogramma Kanaleneiland * Indicator op basis van de volgende stellingen: hoe vaak heeft u last van de volgende problemen in de uw buurt? - rommel en afval op straat - vernielingen - bekladden van muren en gebouwen - hondenpoep Uitkomsten krachtwijk Kanaleneiland Het rapportcijfer voor de netheid van de eigen buurt is in twee jaar tijd gedaald van een 6,0 naar een 5,7. Deze ontwikkeling staat haaks op het beoogde streefpad. In de subwijk Kanaleneiland blijft het rapportcijfer voor netheid onveranderd laag (5,1). Het stedelijk rapportcijfer voor de netheid in de buurt ligt een heel punt boven het gemiddelde van de krachtwijk Kanaleneiland. 33

34 5. Waardering van de woning subwijk Kanaleneiland krachtwijk Kanaleneiland streefwaarde Ontwikkeling rapportcijfer eigen woning Krachtwijk Kanaleneiland 6,6 6,8 7,0 6,9 6,7 7,0 7,0 6,7 7,0 7,2 Subwijk Kanaleneiland 6,7 6,5 6,6 6,6 6,2 6,6 nb 6,3 Niet Utrecht 7,4 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,5 7,5 van Nederland nb nb nb nb nb nb nb nb toepassing Bronnen: Inwonersenquête Utrecht en Wijkactieprogramma Kanaleneiland Uitkomsten krachtwijk Kanaleneiland Het rapportcijfer dat bewoners uit de krachtwijk Kanaleneiland geven voor hun eigen woning is gedaald van een 7,0 naar een 6,7. De waarde is hiermee onder het niveau van de streefwaarden voor 2015 en 2017 gezakt. De waardering voor de eigen woning is in de subwijk Kanaleneiland lager dan in de krachtwijk (6,3). In de ligt het rapportcijfer voor de woning de afgelopen jaren steeds rond een 7,5. De indicator is gebaseerd op een vraag uit de Inwonersenquête: Antwoord op de vraag: geef een rapportcijfer voor uw woning. 34 Krachtwijkenmonitor 2014

35 6. Sociale huursector subwijk Kanaleneiland krachtwijk Kanaleneiland streefwaarde Aandeel sociale huurwoningen* 57,0% Krachtwijk Kanaleneiland 56,3% 56,1% 56,3% 56,4% 59,0% 59,0% 58,0% 59,4% 58,0% (oud 55%) Subwijk Kanaleneiland 65,6% 65,7% 65,7% 65,9% 66,7% 66,8% 64,8% 66,0% Niet Utrecht 39,5% 39,2% 38,4% 37,4% 38,2% 38,0% 36,9% 38,6% van Nederland nb nb nb nb nb nb nb nb toepassing Bronnen: Gemeentelijk vastgoedbestand en Wijkactieprogramma Kanaleneiland * De peildatum van de gegevens is per 1 januari van het betreffende jaar Uitkomsten krachtwijk Kanaleneiland Het aandeel sociale huurwoningen in de krachtwijk Kanaleneiland is in het afgelopen jaar licht toegenomen van 58,0% in 2012 naar 59,4% in Door deze stijging ligt het aandeel huurwoningen weer hoger dan de streefwaarden voor 2015 en Het percentage sociale huurwoningen in de subwijk Kanaleneiland (66,0%) ligt hoger dan in de krachtwijk (59,4%). Net zoals in de krachtwijk en in de het geval is, is er ook in de subwijk sprake van een stijging van het aandeel sociale huurwoningen. In heel Utrecht behoort 36,8% van de woningen tot de sociale huursector. Dit aandeel ligt fors lager dan in de krachtwijk en de subwijk. 35

36 7. Vaak ervaren jongerenoverlast in de buurt subwijk Kanaleneiland krachtwijk Kanaleneiland streefwaarde Aandeel vaak ervaren jongerenoverlast in de buurt Krachtwijk Kanaleneiland 55% 42% 41% 28% 39% 42% 35% 34% 37% (40% 2011) 35% (35% oud) Subwijk Kanaleneiland 65% 51% 48% 37% 48% 56% nb 42% Niet Utrecht 22% 19% 19% 14% 19% 19% 21% 19% van Nederland 9% 10% 11% 12% 11% 11% nb nb toepassing Bronnen: Inwonersenquête Utrecht, Wijkactieprogramma Kanaleneiland en Integrale Veiligheidsmonitor (2011) Uitkomsten krachtwijk Kanaleneiland De afname van ervaren jongerenoverlast die vorig jaar is ingezet, zet zich in 2013 door. In de krachtwijk Kanaleneiland heeft 34% van de bewoners vaak last van jongeren. Daarmee zijn de streefwaarden van 2015 (37%) en 2017 (35%) bereikt. De ervaren jongerenoverlast is in de subwijk sinds 2012 sterk gedaald, naar 42%. In de is het aandeel bewoners dat overlast ervaart van jongeren in hun buurt gedaald naar hetzelfde niveau als in 2011 (19%). De indicator is gebaseerd op een vraag uit de Inwonersenquête: Hoe vaak heeft u last van jongeren op straat in uw buurt? Antwoord: vaak. 36 Krachtwijkenmonitor 2014

37 8. Buurtonveiligheidsgevoelens subwijk Kanaleneiland krachtwijk Kanaleneiland streefwaarde Aandeel buurtonveiligheidsgevoelens Krachtwijk Kanaleneiland 55% 49% 48% 55% 42% 47% 42% 50% 38% 34% Subwijk Kanaleneiland 60% 51% 50% 61% 41% 51% nb 52% Niet Utrecht 31% 29% 32% 33% 27% 26% 31% 31% van Nederland nb nb nb nb nb nb nb nb toepassing Bronnen: Inwonersenquête Utrecht en Wijkactieprogramma Kanaleneiland Uitkomsten krachtwijk Kanaleneiland Het aandeel bewoners van de krachtwijk Kanaleneiland dat zich onveilig voelt in de eigen buurt is gestegen van 42% in 2012 naar 50% in Deze ontwikkeling is tegenovergesteld aan het streefpad en de streefwaarden worden niet behaald (2015, 38%; 2017, 34%) Het stedelijk gemiddelde is gelijk gebleven op 31%. Hiermee is het verschil met de krachtwijk Kanaleneiland toegenomen. De indicator is gebaseerd op een vraag uit de Inwonersenquête: Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt? Antwoord: ja. 37

38 9. Woninginbraak subwijk Kanaleneiland krachtwijk Kanaleneiland Aantal geregistreerde woninginbraken per woningen* Krachtwijk Kanaleneiland ,4 29,4 21,7 18,7 - - Subwijk Kanaleneiland ,9 41,1 28,4 24,8 Niet Utrecht ,1 20,2 18,1 15,4 van Nederland nb nb nb nb nb nb nb nb toepassing Bronnen: Politieregio Utrecht (BPS/BVH), bewerking Onderzoek en Wijkactieprogramma Kanaleneiland * De politie baseert zich sinds op misdrijven in plaats van aangiften. De oude streefwaarden zijn daarmee komen te vervallen. Vanaf 2013 is het aantal inbraken gerelateerd aan het aantal woningen in de BasisAdministratie Gebouwen (BAG). Het aantal woningen hierin is hoger dan het aantal woningen volgens het Gemeentelijk Vastgoedbestand, omdat hierin ook de wooneenheden zijn meegerekend. Om die reden is de ontwikkeling in de periode indicatief. Uitkomsten krachtwijk Kanaleneiland Het aantal woninginbraken in de krachtwijk Kanaleneiland is voor het tweede jaar op rij gedaald, naar 18,7 geregistreerde woninginbraken per woningen. In de subwijk Kanaleneiland is een naar verhouding vergelijkbare afname van het aantal woninginbraken per woningen te zien: van 28,4 inbraken in 2012 naar 24,8 inbraken in Stedelijk is ook een afname zichtbaar van het aantal woninginbraken. In 2012 waren er 18,1 woninginbraken per woningen en in 2013 waren dat er 15,4. 38 Krachtwijkenmonitor 2014

39 10. Ervaren gezondheid Inwoners: aandeel met matig/slecht ervaren gezondheid* Krachtwijk Kanaleneiland 35% - - Subwijk Kanaleneiland - Niet Utrecht 22% van Nederland nb toepassing Bronnen: Inwonersenquête Utrecht en Wijkactieprogramma Kanaleneiland * In 2012 (meest recente cijfer) is landelijk de definitie aangepast, waardoor de gegevens van eerdere jaren niet meer vergelijkbaar zijn. De streefwaarden die in 2010 zijn opgesteld zijn daardoor niet meer van toepassing. Uitkomsten krachtwijk Kanaleneiland In Kanaleneiland zijn relatief veel mensen die hun eigen gezondheid matig tot slecht vinden (35%; Utrecht 22%). 39

40 11. Persoonlijk welbevinden subwijk Kanaleneiland krachtwijk Kanaleneiland streefwaarde Ontwikkeling rapportcijfer persoonlijk welbevinden* Krachtwijk Kanaleneiland 7,4 7,5 7,5 7,3 7,3 7,5 7,5 7,3 7,4 7,5 Subwijk Kanaleneiland 7,2 7,4 7,4 7,2 7,3 7,3 nb 7,3 Niet Utrecht 7,6 7,8 7,7 7,8 7,6 7,7 7,7 7,6 van Nederland nb nb nb nb nb nb nb nb toepassing Bronnen: Inwonersenquête Utrecht en Wijkactieprogramma Kanaleneiland * Indicator op basis van de volgende stellingen: - ik ben tevreden met mijn leven - ik ben gelukkig Uitkomsten krachtwijk Kanaleneiland Het rapportcijfer voor persoonlijk welbevinden is afgenomen van een 7,5 in 2012 naar een 7,3 in De streefwaarde voor 2015 is een 7,4 en wordt daarmee net niet behaald. In de subwijk Kanaleneiland ligt de score voor persoonlijk welbevinden in 2013 even hoog als in de krachtwijk Kanaleneiland. In twee jaar tijd blijft het cijfer in de subwijk stabiel. Het gemiddelde rapportcijfer voor de is een 7,6. Het stedelijk cijfer is daarmee 0,3 hoger dan het cijfer voor persoonlijk welbevinden in de krachtwijk. 40 Krachtwijkenmonitor 2014

41 12. Basisschoolleerlingen met achterstandsscore krachtwijk Kanaleneiland streefwaarde Aandeel BO-leerlingen met achterstandsscore* Krachtwijk Kanaleneiland ,9% 59,8% 58,9% 56,4% 53,0% - 32% 28% Subwijk Kanaleneiland ,6% 56,1% - Niet Utrecht 32,9% 29,4% 25,4% 20,6% 19,1% 17,7% 17,4% - van Nederland nb nb nb nb nb nb nb - toepassing Bronnen: MO, afdeling Onderwijs en Wijkactieprogramma Kanaleneiland * Een achterstandsleerling is een leerling waarvan de ouder(s) een lage opleiding hebben. Het opleidingsniveau van de hoogst opgeleide ouder is hierbij van belang. Pas sinds 2011/ 2012 wordt een eenduidige definitie gebruikt. Uitkomsten krachtwijk Kanaleneiland Dit registratie van dit gegeven wordt door het ministerie van OC&W (DUO) niet meer op krachtwijkniveau bijgehouden. 41

42 13. Laagopgeleiden subwijk Kanaleneiland krachtwijk Kanaleneiland streefwaarde Aandeel laagopgeleiden* Krachtwijk Kanaleneiland 38% 46% 44% 41% 36% 32% 37% 36% 34% 32% Subwijk Kanaleneiland 38% 48% 48% 46% 44% 39% nb 41% Niet Utrecht 22% 25% 24% 20% 19% 20% 20% 20% van Nederland nb nb nb nb nb nb nb nb toepassing Bronnen: Inwonersenquête Utrecht en Wijkactieprogramma Kanaleneiland * Hoogst voltooide opleiding is maximaal lbo, vmbo/mavo Uitkomsten krachtwijk Kanaleneiland In de krachtwijk Kanaleneiland is het percentage laagopgeleiden iets afgenomen van 37% in 2012 naar 36% in De streefwaarde van 2015 is 34% en wordt dus niet behaald. Het aandeel laagopgeleiden ligt in de subwijk Kanaleneiland vijf procentpunten hoger dan in de krachtwijk Kanaleneiland. In de subwijk is 41% laagopgeleid. Het stedelijk gemiddelde is met een op de vijf bewoners met een laag opleidingsniveau stabiel gebleven in Krachtwijkenmonitor 2014

43 14. Doorstroming leerlingen naar havo/vwo subwijk Kanaleneiland krachtwijk Kanaleneiland streefwaarde Doorstroming leerlingen naar havo/vwo 31% Krachtwijk Kanaleneiland 21,7% 27,5% 29,2% 28,9% 29,1% 35,1% 33,3% 30,3% 30% (45% oud) Subwijk Kanaleneiland 19,9% 27,3% 27,9% 23,9% 26,9% 25,3% 33,3% 31,9% Niet Utrecht 47,2% 49,7% 49,8% 51,1% 58,0% 53,0% 52,9% 52,5% van Nederland nb nb nb nb nb nb nb nb toepassing Bronnen: MO, afdeling Onderwijs en Wijkactieprogramma Kanaleneiland Uitkomsten krachtwijk Kanaleneiland Na de basisschool stroomt 30,3% van de leerlingen in de krachtwijk Kanaleneiland in 2013 door naar havo of vwo. Net zoals vorig jaar is er sprake van een daling van het aandeel leerlingen dat doorstroomt. Hoewel de ontwikkeling de afgelopen jaren niet positief is, worden de streefwaarden van 2015 (30%) en 2017 (31%) wel behaald. In de subwijk Kanaleneiland ligt het percentage dat doorstroomt naar havo/vwo (31,9%) iets hoger dan in de krachtwijk. Ook in de subwijk is er sprake van een daling van het aandeel leerlingen dat doorstroomt naar havo/vwo. Het aandeel leerlingen dat doorstroomt naar havo of vwo in de stad als geheel is met 52,5% in 2013 weinig veranderd ten opzichte van een jaar eerder (52,9%). 43

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

Monitor Krachtwijken. Meting 2009 (1)

Monitor Krachtwijken. Meting 2009 (1) Monitor Krachtwijken Meting 2009 (1) www.onderzoek.utrecht.nl Monitor Krachtwijken meting 2009 (1) Maart 2009 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht

Nadere informatie

Analyse veiligheidsbeleving 2015

Analyse veiligheidsbeleving 2015 Analyse veiligheidsbeleving 2015 een notitie van Onderzoek Juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 0302861350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Eenheid Veiligheid

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers De tien Utrechtse wijken in cijfers Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 Veiligheid 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 Openbare ruimte & verkeer

Nadere informatie

WijkWijzer 2015 Utrecht

WijkWijzer 2015 Utrecht WijkWijzer 205 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 4 4 5 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West 7 Wijk Noordwest 8 Wijk Overvecht 9 Wijk Noordoost 0 Wijk

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

WijkWijzer 2014 Utrecht

WijkWijzer 2014 Utrecht WijkWijzer 204 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 4 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen.

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen. rapport WistUdata, 11-5-2017 bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk gepresenteerd over diverse onderwerpen. Bevolking Op 1 januari 2017 telt 27.163 inwoners. Ten opzichte van 2004 steeg

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter?

Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter? Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter? Aanpak gaat door Duurzame verbeteringen vergt lange adem Programma van 10 jaar: 2008-2017 Zoeken naar meer bundeling

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 juni Utrecht.

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 juni Utrecht. Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water De positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 29 juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht een notitie van Onderzoek 6 juni 2014 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek.

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek. Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht notitie van Onderzoek www.onderzoek.utrecht.nl mei 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Eerste resultaten monitor wijkactieplan MSP t.b.v. regiegroep MSP ; Bureau Onderzoek & Statistiek, gemeente Heerlen

Eerste resultaten monitor wijkactieplan MSP t.b.v. regiegroep MSP ; Bureau Onderzoek & Statistiek, gemeente Heerlen Monitor Wijkactieplan MSP Aanleiding In de Heerlende krachtwijk MSP (Meezenbroek, Schaesbergerveld, Palemig) werken de gemeente en woningcorporaties De Voorzorg, Woonpunt en Weller hard aan de ruimtelijke

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2017 Thema geluk. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 18 mei Utrecht.

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2017 Thema geluk. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 18 mei Utrecht. Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 2017 Thema geluk De positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 18 mei 2017 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Leefbaarheid en leefklimaat volgens:

Leefbaarheid en leefklimaat volgens: Leefbaarheid en leefklimaat volgens: Atlas voor Gemeenten: Leefbaarometer Elsevier: De beste gemeenten 2013 notitie van Onderzoek www.onderzoek.utrecht.nl juli 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2008 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kerncijfers uit de periode 2008-2013 Drentse Onderwijsmonitor 2013 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 8ste editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Onderzoeksflits.

Onderzoeksflits. Onderzoeksflits www.utrecht.nl/onderzoek De positie van de regio Utrecht in de Regional competitiveness index 2013 1 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Sociale Index 2014. De sociale kwaliteit van Utrecht en haar (sub)wijken in beeld gebracht. Utrecht.nl. Utrecht, december 2014

Sociale Index 2014. De sociale kwaliteit van Utrecht en haar (sub)wijken in beeld gebracht. Utrecht.nl. Utrecht, december 2014 Sociale Index 2014 De sociale kwaliteit van Utrecht en haar (sub)wijken in beeld gebracht Utrecht, december 2014 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren bron: Geoinformatie Wijkatlas Kattenbroek De wijk Kattenbroek werd begin jaren '90 gebouwd als groeistadwijk. De wijk verwierf door de bijzondere architectuur (onder supervisie van stedenbouwkundige Bhalotra)

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

Stand van Stad 1. en Veiligheid) en de Wijkkompassen 2015.

Stand van Stad 1. en Veiligheid) en de Wijkkompassen 2015. Stand van Stad 1 Wij schetsen hier een beeld van de stand van de stad - in het bijzonder i.r.t. de leef- en weerbaarheid in buurten en wijken - met daarbij de belangrijkste dan wel meest opvallende resultaten.

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

Analyse wonen en verhuizen in Overvecht

Analyse wonen en verhuizen in Overvecht Analyse wonen en verhuizen in Overvecht Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 162 35 CE Utrecht 3 286 135 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Wijkregisseur Overvecht

Nadere informatie

Wijkenmonitor Westerkoog

Wijkenmonitor Westerkoog Wijkenmonitor 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Bewonerspanel Koningsdag

Bewonerspanel Koningsdag Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koningsdag Leden Bewonerspanel tevreden over uitvoering Koningsdag in Utrecht Ruim een derde

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Bijlage 2: integrale monitor malberg

Bijlage 2: integrale monitor malberg 1 Bijlage 2: integrale monitor malberg INTEGRALE MONITOR MALBERG Doelstelling Indicator MALBERG Prettige wijk voor verschillende woonen leefculturen gemiddeld aantal reacties van woningzoekenden op vrijkomende

Nadere informatie

Wijkenmonitor. Westerkoog

Wijkenmonitor. Westerkoog Wijkenmonitor Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht Factsheet Sportparticipatie in Utrecht mei 2015 Overzicht Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken

Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken Afdeling Vastgoed en Wonen 10 december 2013 1 Toelichting In november 2013 is een geactualiseerde versie

Nadere informatie

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354 In het gebied groeit meer dan de helft van de kinderen op in een minimasituatie. Daarnaast groeit in De Wierden bijna de helft op in een eenoudergezin. De combinatie van relatief lage doorstroming en relatief

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2012:

Atlas voor gemeenten 2012: BestuursBestuurs- en Concerndienst Atlas voor gemeenten 2012: de positie van Utrecht notitie van Bestuursinformatie www.onderzoek.utrecht.nl Mei 2012 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs-

Nadere informatie

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Midden--DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Assen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Assen-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

West. Wijk- en buurtmonitor 2016

West. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode (1945-1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit

Nadere informatie

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid heeft een grote impact op mensen. Werk betekent deelname aan de maatschappij, een inkomen, sociale

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode - Drentse Onderwijsmonitor Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:15 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten.

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten. BIJLAGE 3: G4-Divosa Benchmark In de commissievergadering van 11 mei 2017 is toegezegd Divosa cijfers (G4 Divosa- Benchmark) met u te delen (toezegging 17/T83). Dit document bevat de G4-Benchmark van 2016.

Nadere informatie