Generaties. Philips Pensioenfonds komt naar u toe Meld u snel aan voor onze dialoogsessies!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Generaties. Philips Pensioenfonds komt naar u toe Meld u snel aan voor onze dialoogsessies!"

Transcriptie

1 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 24, 12 e jaargang mei 2015 Philips Pensioenfonds komt naar u toe Meld u snel aan voor onze dialoogsessies! Bestuur kijkt terug op pensioenjaar 2014 Geen moment van verveling

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemeen Bestuur kijkt terug op pensioenjaar Geen moment van verveling Philips Pensioenfonds komt naar u toe 9 Dialoogsessies in Amsterdam, Eindhoven en Drachten Van start tot finish Op weg naar een goed verzorgd pensioen Indexatiebeleid: eerlijk voor iedereen 12 Philips Pensioenfonds geeft invulling aan indexatiebeleid onder nieuwe financiële spelregels Puzzel 15 Met uw mening aan de slag 16 Philips Pensioenfonds onderzoekt kwaliteit dienstverlening Videoboodschap voorzitter Roel Wijmenga 18 Pensioen is belangrijk, wij willen u goed informeren 19 Nooit meer het laatste pensioennieuws missen? Het Philips flex pensioen samengevat 20 2 Digitale informatie geeft mij meer inzicht in mijn pensioen 22 Philips-medewerkers over hun pensioen Arbeidsongeschikt: wat betekent dat voor uw pensioen? 25 De gevolgen voor uw pensioen als u niet meer in staat bent te werken Actief gepensioneerd 28 Moois ontstaat door tijd Korte mededelingen 32

3 Voorwoord Beste lezers, U bent van ons gewend dat wij u op allerlei manieren proberen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er speelt rond uw pensioen. En voor vragen en opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht via onze Klantenservice. In aanvulling op deze bestaande communicatiekanalen zijn wij gestart met dialoogsessies in het land. Het Bestuur komt naar u toe om u te informeren over wat er speelt bij Philips Pensioenfonds, maar vooral ook om naar u te luisteren. Heeft u vragen aan het Bestuur of wilt u uw mening over een bepaalde kwestie rechtstreeks aan het Bestuur kenbaar maken? Kom dan naar één van de dialoogsessies. U leest over deze sessies op pagina 9. In de dialoogsessies besteden wij zeker aandacht aan de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. In deze editie van Generaties kijken bestuursleden Reinoud Mangelmans en Gustav van Geloven vanaf pagina 4 alvast terug op wederom een bewogen jaar. Als Pensioenfonds stellen we u ook geregeld vragen. Dat deden we afgelopen najaar via een grootschalig onderzoek, waaraan ook 21 andere pensioenfondsen meededen. Zo meten we of u tevreden bent over onze dienstverlening en onze communicatie. Ook in vergelijking met andere pensioenfondsen. We waarderen het enorm dat u heeft meegedaan aan het onderzoek en geven u dan ook graag informatie over de belangrijkste uitkomsten. U leest erover vanaf pagina 16. Ik wens u voor nu veel leesplezier en hoop u te ontmoeten tijdens één van de dialoogsessies. Jasper Kemme Algemeen Directeur Een onderwerp dat ook zeker aan de orde komt als wij het land intrekken, is ons nieuwe indexatiebeleid. Het Bestuur heeft dit beleid vastgesteld op basis van nieuwe wettelijke regels. U leest erover in deze editie vanaf pagina Wilt u een dialoogsessie bijwonen? Schrijft u zich dan in op

4 Algemeen Bestuur kijkt terug op pensioenjaar 2014 Geen moment van verveling was een jaar van grote veranderingen voor Philips Pensioenfonds. Met de gewijzigde financiering van de pensioenregeling kwam het Fonds geheel op eigen benen te staan. Het behalen van rendement uit de beleggingen werd daardoor nog belangrijker. Bovendien is de nieuwe organisatiestructuur van kracht geworden. En de nieuwe financiële spelregels van de overheid werden een feit, met alle gevolgen van dien. Het was een hectisch jaar, zeggen Reinoud Mangelmans en Gustav van Geloven van het nieuwe Algemeen Bestuur. Samen kijken zij terug. Met een gestegen dekkingsgraad van 114% en een beleggingsrendement van bijna 20% mogen we spreken van een zeer fatsoenlijk jaar. Helaas zijn we er nog lang niet. Onze dekkingsgraad moet groeien en dat lijkt mogelijk.

5 Lange weg Groeien kost echter tijd. De dekkingsgraad en het beleggingsresultaat lieten in 2014 weliswaar stijgingen zien, maar toch heeft het Fonds te weinig buffers en is er geen ruimte voor verhoging van de pensioenen door indexatie. Gustav van Geloven legt dit uit: Wij zijn wettelijk verplicht om over financiële buffers te beschikken. Ofwel: wij moeten meer vermogen hebben dan nodig is voor het uitbetalen van alle pensioenen nu en in de toekomst. Sinds 1 januari 2015 zijn de eisen voor deze financiële buffers verzwaard. Dit heeft te maken met de nieuwe financiële spelregels van de overheid. En met de aanpassing van ons beleggingsbeleid. Aan de buffereisen wordt strikt de hand gehouden. De wettelijk vereiste financiële buffer wordt uitgedrukt in de vereiste dekkingsgraad. Pensioenfondsen beoordelen hun financiële positie door te kijken naar de hoogte van de dekkingsgraad in relatie tot de vereiste dekkingsgraad. Op dit moment is onze dekkingsgraad lager dan onze vereiste dekkingsgraad; verhoging van de pensioenen door indexatie is dan niet mogelijk. Wij willen eerst toewerken naar het niveau van de vereiste dekkingsgraad, vult Reinoud Mangelmans aan. Pas vanaf dat moment kunnen we volgens ons beleid weer gedeeltelijk gaan indexeren. Wij hebben op ons netvlies dat de afgelopen jaren een indexatie-achterstand is ontstaan. En op lange termijn gaan we zeker proberen die in te halen. De dekkingsgraad van 114% oogt positief, maar is een dekkingsgraad die geen rekening houdt met indexatie. Het is de ambitie van het Fonds om volledig te indexeren. Wanneer we bij het vaststellen van de dekkingsgraad rekening houden met deze ambitie, komen we uit op een dekkingsgraad van 76%. We hebben dus nog een lange weg te gaan. En dat geeft direct de noodzaak aan van ons nieuwe beleggingsbeleid. Met het beleggingsbeleid dat gevoerd is tot 1 juli 2014 was het halen van onze ambitie naar verwachting moeilijker te realiseren. Simpelweg omdat het verwachte rendement met die beleggingsmix te laag was. Uitzonderlijk resultaat Het beleggingsbeleid dat Philips Pensioenfonds had, was behoorlijk risicomijdend. Dat had als gevolg dat er op de beleggingen naar verwachting niet genoeg rendement gemaakt kon worden om de ambitie van het Fonds waar te maken. Daarom is het Bestuur vorig jaar overgegaan naar een beleggingsmix met meer risico. Meer risico betekent weliswaar dat de onzekerheid op korte termijn groter wordt, maar op lange termijn is deze stap nodig om voldoende rendement te kunnen maken. Voldoende om u een pensioen te kunnen bieden dat op lange termijn zijn koopkracht behoudt. Om deze ambitie te kunnen halen, gaat het nieuwe beleggingsbeleid uit van een andere verdeling tussen de zogenoemde vastrentende waarden en zakelijke waarden. 60% van het vermogen van het Pensioenfonds wordt nu belegd in onder andere relatief veilige vastrentende waarden, zoals obligaties. 40% van het vermogen wordt belegd in risicovolle zakelijke waarden, zoals aandelen. Voorheen was deze verhouding 70%-30%. Het opschuiven van de beleggingsmix is in fases uitgevoerd. Eind 2014 was het vermogen van het Fonds nagenoeg volgens het nieuwe beleid belegd. Hoe zijn de eerste resultaten? Het resultaat daarvan is 5

6 6 natuurlijk niet meteen te zien, antwoordt Gustav van Geloven. Wij verwachten dat het de komende jaren zichtbaar wordt. Maar dat gaat niet met procenten ineens. Dat gaat stap voor stap en dan moeten we economisch gezien de wind mee hebben. Vorig jaar hebben we op beleggingsgebied een geweldig jaar gehad, omdat de rente verder daalde en daardoor de waarde van obligaties is gestegen. We mogen er echter niet vanuit gaan dat de rente altijd op dit lage niveau blijft. Reinoud Mangelmans beaamt dit: Het economisch klimaat in 2014 was uitzonderlijk. Niet alleen door de rentedaling, maar ook door het positieve resultaat van de aandelen wereldwijd. Rendementen van bijna 20% worden niet elk jaar behaald. Het resultaat dat wij in 2015 gaan behalen, is uiteraard niet te voorspellen. Het meer in aandelen gaan beleggen en minder in staatsobligaties moet vooral op langere termijn tot een beter rendement leiden. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat we daarmee meer risico lopen. Het rendement kan ook achterblijven bij de verwachting. Beide bestuursleden benadrukken dat het Fonds ondanks de toegenomen risico s voldoende zekerheden inbouwt voor de korte termijn. Philips Pensioenfonds is immers een grijs fonds met veel meer pensioenontvangers dan pensioenopbouwers. Voor de grote groep pensioenontvangers moet het Fonds elk jaar een groot bedrag aan pensioen uitbetalen. Daarom blijft ons beleid sterk gericht op het binnen de perken houden van risico s. Dit doen wij door nog steeds 60% van ons vermogen te beleggen in relatief veilige obligaties, aldus Reinoud Mangelmans en Gustav van Geloven. Meer zekerheid Dat Philips Pensioenfonds hogere financiële buffers moet aanleggen, is niet alleen het gevolg van het nieuwe beleggingsbeleid. Ook de nieuwe financiële spelregels van de overheid vereisen dat. Het zogenoemde Financieel Toetsingskader (FTK) werd vorig jaar een feit en is per 1 januari 2015 ingevoerd. Het moet ervoor zorgen dat de pensioenen in Nederland ook op lange termijn financieel houdbaar zijn. Pensioenfondsen zorgen immers niet alleen nu voor de inkomensvoorziening van velen, maar moeten dat ook in de toekomst kunnen doen. Omdat wij onze financiële buffers moeten versterken, krijgen onze deelnemers meer zekerheid, vertelt Gustav van Geloven. Dat heeft nu nog als gevolg dat we niet indexeren, maar wij hebben de ambitie om een geïndexeerd pensioen te geven en verwachten dat de nieuwe regels op termijn positief uitwerken. Reinoud Mangelmans: Zekerheid geven is belangrijk als het gaat over pensioenen. Zowel voor de mensen die nu gepensioneerd zijn, als voor de mensen die pas over dertig jaar met pensioen gaan. Beide vertrouwen erop dat Philips Pensioenfonds er voor hen is. Door de nieuwe financiële spelregels is er op de kortere termijn enerzijds minder kans op indexeren. Anderzijds is de kans op het verlagen van de pensioenen ook minder groot. En mochten we onverhoopt toch in die situatie terechtkomen, dan zegt de nieuwe regelgeving dat we zo n verlaging kunnen uitsmeren over meerdere jaren. Er hoeft niet in één keer fors gekort te worden. Gustav van Geloven haakt hierop in: Voor Philips Pensioenfonds is dat belangrijk. In 2013 hebben we een onderzoek gehouden onder onze pensioenontvangers en pensioenopbouwers. Daaruit bleek dat men kon leven met het niet indexeren, maar dat we ver weg moeten blijven van het verlagen van de pensioenen. Het Bestuur onderschrijft dat. Het FTK stelt verder dat pensioenfondsen helder moeten zijn over hun beleid. Pensioenfondsen moeten vooraf duidelijk maken wat zij doen wanneer er ruim voldoende financiële middelen zijn. En wat zij doen als er onvoldoende buffers zijn, vertelt Reinoud Mangelmans. De voorspelbaarheid van onze acties en besluiten wordt daardoor groter, waardoor onze deelnemers een beter inzicht krijgen in het beleid van het Fonds. Nieuwe rol Van de overheid moest ook de bestuurlijke lat omhoog. Sinds 1 juli is daarom bij Philips Pensioenfonds een nieuwe bestuursvorm van kracht die voldoet aan de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Gekozen is voor het zogenoemde omgekeerd-gemengd model. Dat betekent dat niet alleen de samenstelling van het Bestuur, maar ook de inhoud van de werkzaamheden fors is veranderd, legt Gustav van Geloven uit. Eerst hadden we een aantal commissies dat het voorbereidende werk deed voor het College van Beheer. We hebben nu nog één commissie: de Audit & Risk commissie. Die commissie heeft een toezichthoudende rol. In het Algemeen Bestuur zijn nog steeds de werkgever, pensioenopbouwers en pensioenontvangers vertegenwoordigd, maar we kennen nu uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursleden. De uitvoerende bestuurders zijn onafhankelijke deskundigen die de dagelijkse gang van zaken bij het Fonds leiden en de besluitvorming van het Algemeen Bestuur voorbereiden. De niet-uitvoerende bestuurders hebben een besluitvormende en veel grotere toezichthoudende taak dan eerst.

7 Een onafhankelijk voorzitter zonder enige Philips-achtergrond ziet toe op het functioneren van het Bestuur. Dat is heel anders dan we gewend waren. De eerste ervaringen zijn uitermate positief. De voorzitter is een specialist uit de verzekeringswereld en voelt zich bij Philips Pensioenfonds als een vis in het water zoals hij zelf zegt, en zo voelen wij het ook. Dicht bij deelnemer Het Bestuur legt op zijn beurt verantwoording af over het gevoerde beleid aan het Verantwoordingsorgaan. De samenstelling van het Verantwoordingsorgaan verandert nu. Het Verantwoordingsorgaan moet wettelijk vanaf medio 2014 een afspiegeling zijn van het aantal pensioenopbouwers en pensioenontvangers binnen het Fonds. Ten opzichte van de oude samenstelling komen er twee gepensioneerden bij en daarom zijn in april verkiezingen georganiseerd. De samenstelling van het Algemeen Bestuur wijzigt daardoor echter niet, benadrukt Gustav van Geloven. Eerder legde het Bestuur ook verantwoording af tijdens de jaarlijkse Vergadering van Aangeslotenen. Het Bestuur heeft besloten de jaarvergadering te vervangen door zogenoemde dialoogsessies. De jaarvergadering had een formeel karakter en werd bezocht door een vaste, kleine groep van voornamelijk pensioenontvangers. Er was vrijwel geen gelegenheid voor een gesprek. Wij verwachten dat we nu veel meer een wisselwerking krijgen tussen het Bestuur en de deelnemers, vertelt Reinoud Mangelmans. Tijdens de dialoogsessies zijn er ook presentaties, maar we zoeken daarna op een informele manier de dialoog met onze deelnemers: pensioenontvangers én pensioenopbouwers. Door in kleine groepen van gedachten te wisselen, komen we veel dichter bij de deelnemer te staan. De bijeenkomsten vinden plaats in Amsterdam, Eindhoven en Drachten. We hopen dat het daardoor laagdrempelig wordt om de dialoogsessies te bezoeken en dat we veel mensen gaan spreken. Wij kunnen dan uitleg geven over wat wij als Pensioenfonds doen voor onze deelnemers, voor welke keuzes wij staan en hoe wij die keuzes maken. Daarnaast willen wij actief de discussie aangaan en horen wat er leeft, zodat we dat in onze besluitvorming kunnen meenemen. Vooruitblik De veranderingen die in 2014 zijn ingezet, bepalen grotendeels ook in 2015 de agenda. De nieuwe financiële spelregels van de overheid moeten verder worden ingevuld en worden uitgevoerd. Reinoud Mangelmans is officieel sinds juli 2014 als werkgeverslid in het Algemeen Bestuur betrokken bij Philips Pensioenfonds. Binnen Philips is Reinoud Mangelmans werkzaam als Chief Legal Officer voor Personal Health Business Groups alsmede voor Philips in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Gustav van Geloven is sinds oktober 2005 lid van het Algemeen Bestuur (voorheen College van Beheer) van Philips Pensioenfonds namens de gepensioneerden. Gustav van Geloven was bij Philips Chief Financial Officer van de business unit Assembléon, voorheen E.M.T. 7

8 8 Het Bestuur heeft onlangs bepaald waar de exacte grenzen liggen voor bijvoorbeeld inhaalindexatie, vertelt Gustav van Geloven. En pensioenbeheerder PGGM gaat de pensioenadministratie overnemen van Aon Hewitt. Wij hebben grondig onderzocht welke pensioenuitvoerder het beste bij ons past en ook vanuit kostenperspectief aantrekkelijk is, vertelt Reinoud Mangelmans. PGGM kwam naar voren als beste partij voor ons. De administratie van onze pensioenen gaat weliswaar 1 januari 2016 pas over, maar 2015 wordt een druk jaar vanwege de transitie. Dat is een veelomvattend en complex project. Alle goede dingen die we hebben opgebouwd, moeten behouden blijven en de overgang moet voor onze deelnemers zo geruisloos mogelijk verlopen. Een ander belangrijk thema is de aangekondigde opsplitsing van de Philips-onderneming. Reinoud Mangelmans bevestigt dat de opsplitsing van de onderneming hoog op de agenda staat, omdat dit ook Philips Pensioenfonds kan raken. Voor beide nieuwe ondernemingen wordt bekeken of het mogelijk is de pensioenen te laten uitvoeren door Philips Pensioenfonds. Dat heeft onze volledige aandacht en in goede harmonie met de onderneming trekken we samen op om daar een goede uitkomst aan te geven. Mogen we stellen dat het Bestuur opnieuw een hectisch jaar voor de boeg heeft? Jazeker, elk jaar biedt weer nieuwe, interessante pensioenthema s die ons werk voor het Fonds zeer levendig houden, besluiten Reinoud Mangelmans en Gustav van Geloven eensgezind. Wist u dat? het totale beleggingsresultaat over ,6% bedroeg. de beleggingen in staatsobligaties en aandelen de grootste bijdrage leverden aan het beleggingsresultaat. Philips Pensioenfonds deelnemers heeft, waarvan pensioenopbouwers, pensioenontvangers en houders van een premievrije polis. Philips Pensioenfonds met de keuze voor het omgekeerd-gemengd bestuursmodel een voortrekkersrol vervult in de pensioensector. Philips Pensioenfonds door verschillende organisaties wordt geroemd om het sterke ESG-beleid. Philips Pensioenfonds in het jaarverslag rapporteert over de kosten die het Fonds maakt. Downloaden jaarverslag In het jaarverslag 2014 van Philips Pensioenfonds leest u meer over de belangrijkste ontwikkelingen en achtergronden en de overige besluiten die het Algemeen Bestuur heeft genomen. Alle informatie over het jaarverslag vindt u op U vindt daar ook de digitale versie van het jaarverslag.

9 Dialoogsessies in Amsterdam, Eindhoven en Drachten Philips Pensioenfonds komt naar u toe Wilt u meer weten over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds? Bent u benieuwd naar de actuele ontwikkelingen bij het Fonds? Of wilt u het Algemeen Bestuur vragen stellen over het beleggingsbeleid of een ander belangrijk onderwerp? Kom dan naar één van onze nieuwe dialoogsessies. De dialoogsessies vinden dit voorjaar plaats in Amsterdam, Eindhoven en Drachten en zijn bedoeld voor pensioenopbouwers en pensioenontvangers. Het Algemeen Bestuur nodigt u van harte uit. Actuele informatie Op het programma staan allereerst plenaire presentaties voor alle aanwezigen. Verschillende bestuursleden geven openheid van zaken over onder meer de financiële positie van het Fonds, het indexatiebesluit, de beleggingsresultaten en de nieuwe financiële spelregels van de overheid. Ontmoetingsplaats Na de plenaire presentaties is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje kennis te maken met bestuursleden en leden van het Verantwoordingsorgaan. U kunt met hen van gedachten wisselen over alle pensioenonderwerpen die u belangrijk vindt. Medewerkers van de Klantenservice van Philips Pensioenfonds zijn aanwezig om praktische vragen over uw pensioen of over uw pensioenbetaling te beantwoorden. Waar en wanneer? Na afloop van zo n dialoogsessie weet u nóg beter wat er leeft en speelt op pensioengebied. Dat is waardevol voor ons en voor uzelf. Wij stellen uw komst daarom zeer op prijs. Onlangs heeft een eerste dialoogsessie in Amsterdam plaatsgevonden die speciaal was georganiseerd voor pensioenopbouwers. De volgende dialoogsessies voor pensioenopbouwers én pensioenontvangers staan op zeer korte termijn gepland: Datum Plaats Tijd 9 Dinsdag 2 juni 2015 Eindhoven uur Woensdag 24 juni 2015 Drachten uur Schrijft u zich snel in Wilt u zich aanmelden voor één van deze dialoogsessies? Dat kan via onze website Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met een routebeschrijving. U kunt ook bellen met de Klantenservice om uzelf aan te melden ( ). Wij nodigen u van harte uit, wees er snel bij!

10 Op weg naar een goed verzorgd pensioen Van start tot finish Philips biedt medewerkers een carrière vol mogelijkheden. Tussen start en finish ligt een werkzaam leven waarin het pensioenbewustzijn vaak met de jaren toeneemt. Generaties praat met starter Eric Berendsen en arrivé Jan Palsma over hun weg naar een goed verzorgd pensioen. 10 Eric Berendsen (49) werkt sinds november 2014 bij Philips als Team Lead Benelux op de afdeling Credit Management. Altijd al was hij actief in deze tak van sport, voor uiteenlopende opdrachtgevers als Vos Logistics, ING Car Lease en Boart Longyear. Voor dat laatste bedrijf, een toeleverancier van hoogwaardige boorsystemen voor de mijnindustrie, werkte Eric twee jaar in Genève. Toen Boart zijn administratie verplaatste naar Oost-Europa, was dat voor Eric het moment om Nederland weer op te zoeken. Over de stap naar Philips hoefde hij niet lang na te denken: Een prachtig bedrijf, dat bekendstaat om zijn innovatieve producten. Jan Palsma (65) zwaait op 1 juli af na een lange carrière als Masterplanner bij Philips Consumer Lifestyle in Drachten. Techniek en innovatie hadden al zijn interesse sinds hij ooit afstudeerde aan de mts. In de loop der jaren veranderde er enorm veel bij Philips, maar de kern van het werk van Jan en zijn collega s bleef onveranderd: alle veranderingen in utilities en productielogistiek in goede banen leiden. Het afscheid van het concern valt hem als echte Philips-man straks ongetwijfeld zwaar. Als je zelf je kansen grijpt, biedt Philips volop mogelijkheden om jezelf tot aan je pensioen te blijven ontwikkelen.

11 Waarom heeft u (ooit) gekozen voor Philips? Eric: Ik kwam vorig jaar min of meer bij toeval terecht bij Philips. Na een verblijf van twee jaar in Zwitserland was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging in Nederland; het bedrijf waar ik voor werkte, verplaatste zijn financiële administratie naar Polen en na acht jaar was ik ook wel toe aan iets anders. Via een detacheringsbureau kwam ik in april vorig jaar terecht bij Philips als Credit Risk Analyst. Dat beviel van beide kanten zo goed, dat ik sinds november vast in dienst ben getreden. Als Team Lead Benelux geef ik leiding aan de afdeling Credit Management. We beoordelen onder meer de kredietwaardigheid van klanten, maken betalingsafspraken en verzorgen indien nodig ook de incasso van facturen. Jan: Ruim dertig jaar, sinds 1984, werk ik bij Philips in Drachten. Als Masterplanner maak ik projectplannen voor de lange termijn en beoordeel ik de haalbaarheid van projecten. Philips is altijd een voorloper geweest en dat sprak me aan. In al die jaren is er ontzettend veel gebeurd en dat had uiteraard zijn weerslag op mijn werk. Zo werd de shaverproductie op een gegeven moment geconcentreerd in twee in plaats van drie afdelingen. Ook verplaatste Philips jaren geleden de ontwikkeling en de kwaliteitsdiensten van onder meer koffiezetters en stofzuigers van Hoogeveen naar Drachten. Met alle gevolgen van dien voor gebouwen en locaties. Op dat moment kwam onze afdeling om de hoek kijken: wij zorgden voor alle verbouwingen en aanpassingen van de utilities, tot het laatste stopcontact aan toe. Volgt u de actuele pensioensituatie? Eric: Zoals zoveel mensen had ik altijd zoiets van ik geloof het wel als het over pensioen ging. Me er echt in verdiepen was er niet bij. Totdat ik via mijn werk de gevolgen van de crisis begon te merken: klanten van Boart Longyear hadden steeds meer moeite met het vinden van financiering. Tegelijkertijd hoorde je steeds meer berichten over pensioenfondsen die door alle ontwikkelingen in zwaar weer terechtkwamen. Dat was voor mij wel een wake-up call : misschien is het toch allemaal iets minder zeker dan waar ik altijd vanuit ben gegaan. Jan: Vroeger stopten mensen vaak al rond hun 60-ste met werken, maar dat is er niet meer bij tegenwoordig. Omdat de AOW-leeftijd omhoog gaat, ga ik ook pas drie maanden na mijn 65-ste verjaardag met pensioen. In die zin heb ik de ontwikkelingen uiteraard wel gevolgd de laatste jaren. Sinds het begin van de crisis in 2008, zie je dat de pensioenen voortdurend in beweging zijn. Dat was ook de reden dat ik pas op mijn 61-ste een dag minder ging werken, en niet zoals aanvankelijk gepland op mijn 60-ste. De afdeling HRM adviseerde me om nog even te wachten met het deeltijdpensioen, gezien alle onzekerheid. Gelukkig is alles uiteindelijk goedgekomen: met mijzelf én met Philips Pensioenfonds. Wat weet u over uw eigen pensioen? 11 Eric: Doordat ik vaak van werkgever ben gewisseld, heb ik op veel verschillende plekken pensioen opgebouwd. Toen ik weer naar Nederland kwam, heb ik met mijn DigiD mijn pensioensituatie bekeken op de site Het viel niet tegen wat ik daar zag. Over het algemeen is het prima geregeld. Toch weet je nooit helemaal zeker wat er straks, over een jaar of twintig, overblijft van dat pensioen. Die vanzelfsprekendheid het is toch goed geregeld is er inmiddels wel een beetje af. Sinds een jaar of vijf beleg ik daarom ook actief. Ik zie het zo: alles wat ik aan extra vermogen opbouw, is meegenomen. Is het niet voor mijn eigen oude dag, dan is het wel voor mijn twee zoons van 12 en 16 jaar die straks gaan studeren. Jan: Ik heb me er, met mijn pensioen in zicht, natuurlijk redelijk in verdiept de laatste jaren. Het valt zeker niet tegen wat ik straks krijg aan pensioen en AOW. Ik heb dan ook verder geen extra spaarpotje aangelegd. Wel kies ik ervoor om in de eerste jaren na mijn pensioen maandelijks iets meer te krijgen, daarna iets minder. Vaak ben je in de eerste jaren van je pensioen toch iets actiever dan in de periode daarna. Dankzij de hoog-laagregeling heb ik de financiële ruimte om al mijn plannen uit te voeren. Mijn ideale pensioentijd ziet er als volgt uit Eric: Ik hoop straks in ieder geval genoeg tijd te kunnen besteden aan mijn hobby s: wielrennen, concerten bezoeken en reizen. En verder lijkt het me leuk om af en toe als consultant jonge mensen te blijven begeleiden. Een mooie manier om een beetje voeling te blijven houden bij wat er allemaal speelt in de samenleving. Jan: Ik blijf alle ontwikkelingen op technisch gebied wel bijhouden, denk ik. Het lijkt me bijvoorbeeld leuk om straks tijd te hebben voor het bouwen van een thuiscentrale waarmee ik zelf energie kan opwekken. En verder hebben mijn vrouw en ik een vaste staanplaats op de camping, daar gaan we ongetwijfeld ook vaak naartoe. Ik krijg het nog druk!

12 Philips Pensioenfonds geeft invulling aan indexatiebeleid onder nieuwe financiële spelregels 12 Indexatiebeleid: eerlijk voor iedereen Sinds 1 januari gelden nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen. Deze nieuwe financiële spelregels moeten ervoor zorgen dat de pensioenen in Nederland ook op lange termijn financieel houdbaar zijn. Pensioenfondsbesturen moeten nu invulling geven aan hun beleid op basis van de nieuwe regels. Zo ook aan het indexatiebeleid. Zij staan daarbij voor de vraag wanneer en in welke mate pensioenen verhoogd kunnen worden om mee te groeien met de prijzen. Zodat uw pensioen zijn waarde blijft behouden. Nieuwe financiële spelregels: wat betekent het voor ú in vijf stappen: 1. Meer veiligheid door hogere buffers 2. Meer helderheid over het beleid 3. Minder indexatie door strengere regels 4. Mogelijke pensioenverlagingen worden uitgesmeerd over een langere periode 5. Kans op volledige pensioenopbouw neemt af Wilt u meer weten over de nieuwe spelregels? Ga naar Philips Pensioenfonds voorziet, nu en in de toekomst, in het pensioeninkomen van ruim mensen. Dat betekent een grote verantwoordelijkheid, waarbij de pensioenpot met de grootste zorgvuldigheid beheerd moet worden. Het Bestuur buigt zich dan ook over vragen als bij welke financiële positie kunnen we de pensioenen verhogen door indexatie? en wanneer kunnen we pensioenen extra indexeren om gemiste indexatie in te halen? Maar ook moet het Bestuur vaststellen welke maatregelen er genomen moeten worden als de financiële situatie minder rooskleurig is. De hamvraag bij dit alles is hoe we de lusten en lasten zo eerlijk mogelijk kunnen verdelen tussen de verschillende deelnemers in het Pensioenfonds.

13 Eigen kenmerken Elk pensioenfonds heeft eigen kenmerken, die in belangrijke mate worden bepaald door de leeftijdsopbouw van de deelnemers in het fonds en de pensioenregeling die bij het pensioenfonds is ondergebracht. Deze kenmerken zijn bepalend voor de invulling van het indexatiebeleid. Zo is Philips Pensioenfonds een grijs Fonds: er zijn veel meer pensioenontvangers dan pensioenopbouwers. Ter illustratie: jaarlijks wordt een bedrag van 700 miljoen pensioen uitbetaald. Daarnaast heeft Philips sinds 2014 een pensioenregeling waarin een vast premiepercentage door de onderneming wordt betaald. Deze premie is bestemd voor de pensioenopbouw van de werkenden. Dat betekent dat voor het indexeren van de pensioenen op de lange termijn voldoende beleggingsrendement gemaakt moet worden. En beleggen brengt risico s met zich mee. Philips Pensioenfonds heeft de ambitie om de pensioenen volledig te indexeren, waarvoor een bepaalde mate van risico nodig is. Staffel Onder de nieuwe spelregels krijgt u meer duidelijkheid over de indexatie van uw pensioen. In het nieuwe beleid is precies vastgelegd wanneer indexatie kan plaatsvinden. Dat is afhankelijk van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad (verder dekkingsgraad ), die weergeeft hoe het gesteld is met de financiële gezondheid van het Fonds. En als er geïndexeerd wordt, geeft de hoogte van diezelfde dekkingsgraad aan in welke mate uw pensioen kan meestijgen met de prijsstijgingen. Overigens behoudt het Algemeen Bestuur altijd de mogelijkheid om af te wijken van de indexatiestaffel. 13 Indexatiestaffel Philips Pensioenfonds Hoe staat het Fonds er financieel voor? Welke dekkingsgraad hoort hierbij? Hoger dan 123% * Kunnen de pensioenen worden verhoogd? Inhalen van gemiste indexatie is binnen grenzen mogelijk Hoger dan 123% * Volledige indexatie is mogelijk Tussen 116% en 123% * Gedeeltelijke indexatie is mogelijk Lager dan 116% Indexatie is niet mogelijk * Op basis van de inzichten van eind april 2015

14 Indexatie is niet mogelijk Philips Pensioenfonds heeft de ambitie dat uw pensioen meegroeit met prijsstijgingen. We vinden het echter ook belangrijk dat de kans op een verlaging van uw pensioen zo klein mogelijk is. Daarvoor zijn financiële buffers essentieel, want deze zorgen ervoor dat het Fonds tegen een stootje kan. Daarom is het uitgangspunt bij het Fonds dat de vereiste buffers niet gebruikt mogen worden voor indexatie. De buffer die Philips Pensioenfonds wettelijk gezien moet aanhouden, wordt weergegeven met de vereiste dekkingsgraad. Die bedraagt op dit moment 116%, en onder deze vereiste dekkingsgraad wordt dus niet geïndexeerd. Deze grens kan in de toekomst worden aangepast. Inhalen van gemiste indexatie is mogelijk Uw pensioen is in de afgelopen jaren niet volledig meegegroeid met de prijzen. U heeft daarmee een indexatie-achterstand opgelopen. Deze gemiste indexatie kan worden ingehaald als de dekkingsgraad hoger is dan 123%. Inhaalindexatie mag alleen in kleine stapjes worden gegeven. Elk jaar mag het Pensioenfonds u een inhaalindexatie geven van 1/5 deel van het aantal procentpunten dat de dekkingsgraad boven 123% ligt. Een voorbeeld: als de dekkingsgraad 128% is, dan mag in dat jaar een inhaalindexatie van maximaal 1% (= 1/5 * 5%) worden gegeven. Deze begrenzing komt voort uit de wettelijke financiële spelregels. 14 Hiermee is Philips Pensioenfonds voorzichtiger dan wettelijk vereist. Volgens de financiële spelregels zou vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% geïndexeerd mogen worden. Het beleid van Philips Pensioenfonds lijkt misschien voor met name pensioenontvangers minder gunstig, er wordt immers pas geïndexeerd als de financiële positie van het Fonds is verbeterd. De pensioenontvangers voelen echter een verlaging van pensioenen meteen in hun portemonnee, dus de voorzichtigheid is juist voor hen ook belangrijk. Gedeeltelijke indexatie is mogelijk Vanaf een dekkingsgraad van 116% is het mogelijk uw pensioen gedeeltelijk te verhogen met de prijsinflatie. In welke mate uw pensioen mag worden verhoogd, hangt af van de hoogte van de dekkingsgraad. De hoogte van de indexatie loopt op totdat bij 123% volledige indexatie kan worden gegeven. Bij een dekkingsgraad van 120% kan een gedeeltelijke indexatie worden gegeven, namelijk 4/7 deel van de volledige indexatie. Dit wordt bepaald door het aantal procentpunten dat de dekkingsgraad boven 116% ligt (vier) te delen door het verschil tussen 116% en 123% (zeven). Volledige indexatie is mogelijk Vanaf een dekkingsgraad van 123% kan uw pensioen volledig worden verhoogd met de prijsinflatie. De financiële basis is dan stevig genoeg om naar verwachting ook in de toekomst de pensioenen te kunnen blijven verhogen. Indexatie gebaseerd op prijsinflatie De indexatiestaffel gaat over de indexatie op basis van de prijsinflatie. Philips Pensioenfonds bepaalt jaarlijks de hoogte van de prijsinflatie op basis van de afgeleide consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hiervoor wordt steeds gekeken naar de periode van januari tot januari van enig jaar. Deze prijsinflatie kan ook negatief zijn; er is dan sprake van deflatie. In dat geval worden de pensioenen niet geïndexeerd. Pensioenopbouwers: looninflatie Voor pensioenopbouwers is het meestijgen met de prijsinflatie slechts een deel van de indexatie. Zij kunnen ook indexatie krijgen tot het niveau van de looninflatie volgens de cao bij Philips. Deze indexatie kan worden gefinancierd uit de premiereserve als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan en staat los van de indexatiestaffel. Wilt u meer weten over ons indexatiebeleid? Kijkt u dan op onze website:

15 Puzzel In de mengelmoes van letters zijn alle onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, rechts naar links, boven naar onder, onder naar boven, schuin van links naar rechts of schuin van rechts naar links. Sommige letters worden meer dan één keer gebruikt. De resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel. Aanbieden Beeld Behapbaar Beleid Beurs Brievenbus College Communicatie Computer Cijfers Doorklikken Economie Eenvoudig Effect Emissie Envelop Europa Geld Geluid Gemengd Genoeg Glashelder Groeicurve Gunstig Helpmenu Informatie Inzicht Knuffel Lijstjes Metier Nieuws Overal Overzicht Papier Pensioen Pensioenbrief Pensionering Premie Premisse Reisje Rekenen Roepnaam Scherm Server Spaartegoed Speelveld Streep Toezichthouders Trainee Verbeelding Verlies Visueel Website 15 1e prijs: Philips Avance Collection Sapcentrifuge De Philips Avance Collectionsapcentrifuge perst de laatste druppel uit uw fruit en groenten dankzij de omgekeerde zeef. Met de QuickCleantechnologie kunt u uw sapcentrifuge eenvoudig schoonmaken. 2e prijs: Philips Avance Collection keukenmachine Deze keukenmachine uit de Philips Avance-collectie is een veelzijdige keukenhulp. Dankzij de nieuwe innovatieve metalen kneedhaak, krachtige 1300W-motor en one touch - knop voor deeg is brood bakken heel gemakkelijk. 3e prijs: Philips Viva Collection SoupMaker Met de Philips SoupMaker kunt u volop variëren. U kunt zowel soep als smoothies maken en u kunt de SoupMaker ook gebruiken als een gewone blender. Uw favoriete zelfgemaakte gerechten bereiden was nog nooit zo eenvoudig! Wat moet u doen? Stuur uw oplossing vóór 1 juli 2015 o.v.v. Puzzel Generaties naar Philips Pensioenfonds. Dit kan met het speciale formulier op onze website of per of per briefkaart: Philips Pensioenfonds, Afdeling Communicatie, Postbus 80040, 5600 JP Eindhoven. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adresgegevens en pensioen-/salarisnummer.

16 Philips Pensioenfonds onderzoekt kwaliteit dienstverlening Met uw mening aan de slag 16 Hoe tevreden bent u over Philips Pensioenfonds? Bent u tevreden over de pensioeninformatie die wij verstrekken? Heeft u vertrouwen in ons? Of zou u uw pensioen liever zelf regelen? Deze en nog veel meer vragen heeft Philips Pensioenfonds eind vorig jaar gesteld aan een groot aantal pensioenopbouwers en pensioenontvangers. Uit dit BOP-onderzoek (Benchmark Onderzoeksplatform Pensioenfondsen) blijkt dat u tevreden bent over onze dienstverlening en over de informatie die wij aan u verstrekken. Meer dan deelnemers van 22 pensioenfondsen in Nederland hebben dezelfde vragen beantwoord als u. En wat blijkt? Niet alleen uw tevredenheid, maar ook uw vertrouwen in ons is bovengemiddeld. Dat is goed om te horen. Generaties heeft de resultaten van het onderzoek uitgewerkt rond drie thema s.

17 Tevredenheid Philips Pensioenfonds wil dicht bij de deelnemers staan. Dat doen we door u goed van dienst te zijn en heldere informatie te geven. In vergelijking met de resultaten van het BOPonderzoek van twee jaar geleden is onze dienstverlening licht verbeterd. Of u nu pensioen opbouwt of pensioen ontvangt, u geeft onze informatie een hogere score dan de vorige keer. U geeft aan dat u vooral tevreden bent over uw pensioenoverzicht en over onze website. Ook de begrijpelijkheid en vormgeving van ons magazine Generaties wordt door u hoog gewaardeerd. Voor wat betreft uw tevredenheid over Philips Pensioenfonds in het algemeen; die is hetzelfde gebleven als in 2012: ruim voldoende tot goed. Uw tevredenheid is daarmee hoger dan het landelijk gemiddelde. Vertrouwen Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van onze pensioenopbouwers veel vertrouwen heeft in Philips Pensioenfonds. Van onze pensioenontvangers heeft zelfs bijna driekwart veel vertrouwen in ons. Dit staat in tegenstelling tot veel negatieve berichten die in de media verschijnen over het vertrouwen in pensioenfondsen. Uw vertrouwen is weliswaar licht gedaald ten opzichte van twee jaar geleden, maar u heeft meer twijfels over de houdbaarheid van het Nederlandse pensioenstelsel dan over Philips Pensioenfonds. Wij waarderen uw vertrouwen en werken er hard aan om uw vertrouwen in de toekomst te vergroten. Ik ontvang al meer dan dertien jaar pensioen en ben tevreden over Philips Pensioenfonds. De dienstverlening is goed. Elk jaar ontvang ik mijn jaaroverzicht. Op de website en in Generaties vind ik veel duidelijke informatie. Ik voel me thuis bij Philips Pensioenfonds. Ik heb er geen behoefte aan om zelf te kunnen kiezen waar ik mijn pensioen onderbreng. Dan moet ik me daar weer helemaal in verdiepen. Ik vind het ook prettig dat ik verplicht word om pensioen op te bouwen. Dat geeft toch een stukje zekerheid voor de toekomst. Loyaliteit Het grote vertrouwen in Philips Pensioenfonds zien wij ook terug in de loyaliteit van onze pensioenopbouwers. Meer dan driekwart van onze pensioenopbouwers kiest voor Philips Pensioenfonds wanneer zij zelf een financiële dienstverlener zouden mogen kiezen voor hun pensioen. Ook blijkt dat veruit de meesten van u er niet van overtuigd zijn dat u een beter pensioen zou kunnen krijgen als u het zelf zou regelen. Daarom vindt u het goed dat u verplicht wordt om pensioen op te bouwen. Het merendeel is bovendien voorstander van een gelijke verdeling van de lusten en lasten van pensioen tussen de ouderen en jongeren. Opvallend is dat het vooral de jonge pensioenopbouwers zijn die vinden dat de pijn van de te lage pensioenpremies uit het verleden moet worden verdeeld over de jongere en oudere generaties. Het principe van solidariteit wordt dus breed onderschreven. Tot slot Voor Philips Pensioenfonds is uw mening belangrijk. Wij gebruiken de onderzoeksresultaten om de kwaliteit van de dienstverlening verder te verbeteren. Heeft u zaken waar u niet of juist wel tevreden over bent of heeft u vragen? Laat het ons weten! U kunt dit doen via het contactformulier op onze website of via de Klantenservice. U vindt de contactgegevens op de achterzijde van Generaties. 17

18 Videoboodschap voorzitter Roel Wijmenga Pensioen is belangrijk, wij willen u goed informeren Wilt u binnen tien minuten weten hoe Philips Pensioenfonds er financieel voorstaat? Of wilt u een toelichting horen op het indexatiebesluit of op de vooruitzichten voor 2015? Bekijk dan de video die Philips Pensioenfonds heeft gemaakt met Roel Wijmenga, de voorzitter van het Algemeen Bestuur. In de video schetst Roel Wijmenga de achtergronden van de ontwikkelingen bij Philips Pensioenfonds in Wij vinden het van belang dat u weet wat er bij uw Pensioenfonds gebeurt en wat dat voor u kan betekenen. Het gaat om een hele belangrijke arbeidsvoorwaarde en heel veel geld. 18 Roel Wijmenga laat in de video weten dat de stijging van de dekkingsgraad in 2014 vooral te danken is aan het behaalde beleggingsrendement, maar ook aan de extra storting van Philips van 600 miljoen, die in de laatste cao is overeengekomen. Verder gaat hij in op het feit dat het Fonds risicovoller moet beleggen om op langere termijn de ambitie waar te kunnen maken: koopkrachtbehoud voor alle deelnemers. En dat het Fonds rekening moet houden met nieuwe, strenge spelregels van de overheid. Dat betekent dat wij ondanks de gestegen dekkingsgraad onvoldoende buffers hebben om de pensioenen te kunnen verhogen. Over de vooruitzichten voor dit jaar zegt Roel Wijmenga: Zoals het er nu uitziet, is de kans dat we binnenkort volledig kunnen indexeren erg klein. Allereerst moeten we de buffers op het vereiste niveau brengen, maar zelfs dan kunnen we niet volledig indexeren, maar gedeeltelijk. In de video spreekt Roel Wijmenga de kijkers verder toe over de nieuwe bestuursstructuur, de nieuwe verhouding met Philips en de pensioenopbouw in Pensioen is een moeilijk onderwerp en vaak ook een ver-van-mijn-bed onderwerp. Toch vinden wij het van groot belang om u goed te informeren over de achtergronden van uw pensioen en over de factoren die een rol spelen bij de indexering daarvan, aldus Roel Wijmenga. Hopelijk levert deze video daar een bijdrage aan! Bekijk de video op onze website:

19 Nooit meer het laatste pensioennieuws missen? Meld u nu aan voor onze digitale nieuwsbrief en ontvang: Informatie over het beleid van het Fonds Actuele fi nanciële positie van het Fonds Informatie over uw pensioenregeling Actuele pensioenontwikkelingen Ga naar en ontvang in uw mailbox Met brengt Philips Pensioenfonds elk kwartaal actuele informatie naar u toe. U ziet de belangrijkste feiten op een rij en kunt snel doorklikken naar de juiste plek op onze website voor meer informatie. In vindt u pensioenactualiteiten die voor u van belang zijn. is dus de digitale aanvulling op het magazine Generaties en verschijnt vier maal per jaar. Meld u nu aan en blijf nog beter op de hoogte van uw pensioen!

20 Het Philips flex pensioen samengevat Als u in dienst bent bij Philips, bouwt u pensioen op in het Philips flex pensioen. Bijna medewerkers bouwen pensioen op in deze pensioenregeling. Voor de berekening van het pensioen worden bepaalde basisbedragen en percentages gehanteerd. In onderstaand overzicht vindt u de kernbedragen per 1 april 2015 van het Philips flex pensioen. Philips flex pensioen kerngegevens per 1 april 2015 Maximaal pensioengevend salaris e Franchise e Opbouwpercentage ouderdomspensioen Opbouw nabestaandenpensioen Pensioenrichtleeftijd Keuze pensioenleeftijd Nabestaandenpensioen tot pensioenleeftijd Wezenpensioen 1,85% van de pensioengrondslag 70% van het ouderdomspensioen 67 jaar jaar 70% van bereikbare ouderdomspensioen 14% van bereikbare ouderdomspensioen 20 Indexatie van uw opgebouwde pensioen 0% Eigen bijdrage 2% van de pensioengrondslag Maximaal pensioengevend salaris Per 1 januari heeft de overheid de belastingregels voor pensioenen gewijzigd. Dat betekent dat vanaf die datum via het Philips flex pensioen alleen nog fiscaal vrijgestelde pensioenopbouw mogelijk is over een bruto jaarsalaris tot Heeft u een inkomen boven ? Dan kunt u zelf voor extra pensioen sparen via de vrijwillige netto pensioenregeling bij ABN AMRO Pensioenen. Als deze wijziging voor u geldt, heeft u daar persoonlijke informatie over ontvangen van Philips en Philips Pensioenfonds. Franchise U bouwt niet over uw volledige salaris pensioen op. In een pensioenregeling wordt er rekening mee gehouden dat u vanaf uw AOW-leeftijd een basispensioen van de overheid ontvangt, het AOW-pensioen. Daarom wordt een vastgesteld bedrag (de franchise) afgetrokken van uw pensioengevend salaris. Over het bedrag dat overblijft (de pensioengrondslag), bouwt u pensioen op. Opbouwpercentage ouderdomspensioen U bouwt jaarlijks ouderdomspensioen op over uw pensioengrondslag. Het geambieerde opbouwpercentage is 1,85%, maar dit is geen vast gegeven. De opbouw wordt gefinancierd uit de premie die Philips betaalt. Dat is een vast percentage van de salarissen. De kosten van de opbouw zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de rente. Hoe lager de rente, hoe meer premie nodig is voor de inkoop van de opbouw van 1,85%. Omdat de rente op dit moment extreem laag is, is de premie dit jaar onvoldoende voor de inkoop van de pensioenopbouw. Daarom is besloten gebruik te maken van de middelen in de zogenoemde premiereserve. Dit is een aparte

21 pot bij Philips Pensioenfonds, die zo nodig kan worden ingezet voor de pensioenopbouw en indexatie van huidige Philipsmedewerkers. Uw pensioenopbouw vanaf 1 april 2015 is daarmee toch 1,85%. Pensioenrichtleeftijd en keuze pensioenleeftijd Bij de berekening van uw pensioen wordt er vanuit gegaan dat u op 67 jaar met pensioen gaat. U kunt er ook voor kiezen om eerder met pensioen te gaan, vanaf uw 60-ste. Dit heeft dan wel tot gevolg dat u een lager ouderdomspensioen ontvangt. Na instemming van de onderneming kunt u ook later met pensioen gaan, uiterlijk op 70 jaar. Als u later met pensioen gaat, wordt uw ouderdomspensioen hoger. Nabestaandenpensioen tot pensioenleeftijd en wezenpensioen Als u tijdens uw dienstverband komt te overlijden, dan is de hoogte van het nabestaanden- en wezenpensioen afgeleid van uw bereikbare ouderdomspensioen. Het bereikbare ouderdomspensioen is het pensioen dat u zou ontvangen als u tot uw pensioendatum (67 jaar) bij Philips zou werken. Het nabestaandenpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen, het wezenpensioen 14%. De opbouw van uw nabestaandenpensioen is via Philips Pensioenfonds geregeld voor het deel van uw salaris tot Voor uw inkomen boven heeft Philips een verzekering afgesloten bij ABN AMRO Pensioenen. Deze verzekering geldt zolang u in dienst bent bij Philips. Indexatie van uw opgebouwde pensioen Philips Pensioenfonds probeert ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen met het niveau van de collectieve schaalaanpassing volgens de cao binnen Philips. Dat noemen we ook wel de looninflatie. Het Pensioenfonds is niet verplicht om uw opgebouwde pensioen te verhogen. Of en in welke mate deze verhoging plaatsvindt, is afhankelijk van besluitvorming door het Algemeen Bestuur. Als de opgebouwde pensioenen worden verhoogd, dan gebeurt dit op 1 april. Per 1 april 2015 is uw opgebouwde pensioen in het Philips flex pensioen niet verhoogd. Eigen bijdrage U betaalt zelf maandelijks een eigen bijdrage voor uw pensioen via uw salaris aan Philips. Deze bruto eigen bijdrage van 2% wordt berekend over uw pensioengrondslag. Daarbij wordt ook rekening gehouden met uw deeltijdpercentage. Op uw salarisspecificatie ziet u de eigen bijdrage terug. 21 Premie Anw-hiaatverzekering Heeft u een Anw-hiaatverzekering afgesloten? Dan ontvangt uw partner na uw overlijden elke maand een extra bedrag van Philips Pensioenfonds. Tot het bereiken van zijn/haar eigen AOW-leeftijd. Het maximaal te verzekeren bedrag is in Het is ook mogelijk een verzekering af te sluiten voor of Voor de Anw-hiaatverzekering betaalt u zelf premie. Deze premie wordt ingehouden op uw brutosalaris. De maandpremie vanaf 1 april 2015 vindt u op onze website Persoonlijke informatie Voor uw persoonlijke pensioensituatie kunt u in de Pensioenplanner kijken op onze website Daar vindt u uw actuele pensioensituatie. Deze zomer ontvangt u van ons het Uniform Pensioenoverzicht 2015.

22 Philips-medewerkers over hun pensioen Digitale informatie geeft mij meer inzicht in mijn pensioen Pensioenfondsen gaan dit jaar aan de slag met een nieuwe wet ter verbetering van de pensioencommunicatie. Daarin wordt voorgeschreven dat pensioenfondsen hun communicatie goed moeten laten aansluiten bij de wensen van deelnemers. Dat betekent dat de informatie over uw pensioen geen puzzel mag zijn, maar glashelder moet worden gepresenteerd. U moet eenvoudig kunnen zien hoe u ervoor staat met uw pensioen. Dit kunnen wij doen door gebruik te maken van digitale mogelijkheden: door de combinatie beeld en geluid kan de boodschap wellicht duidelijker worden overgebracht. Hoe staat u daar tegenover? Wat vindt u ervan als dat betekent dat u niet meer de pensioenenvelop op uw deurmat vindt? Generaties vroeg drie Philips-medewerkers te reageren op de stelling: Digitale informatie geeft mij meer inzicht in mijn pensioen. Linda van de Vorst (31) Global Performance and Benchmark Specialist, Philips People Services 22 Wanneer pensioeninformatie voortaan realtime beschikbaar is, ben ik ervan overtuigd dat het meer inzicht geeft. Als ik te allen tijde via een digitale portal de laatste stand van mijn pensioen kan bekijken, is dat super waardevol. Nu krijg je één of twee keer per jaar een pensioenoverzicht toegestuurd, dat na een paar weken al niet meer relevant is. Wij zijn momenteel bezig met de aankoop van een huis en moeten voor de hypotheek onze pensioenopgaven aanleveren. Deze informatie is relatief oud. Het zou handiger zijn als je à la minute via een beveiligde portal een up-to-date overzicht kunt opvragen. Vergelijk het met internetbankieren: wil je iets opzoeken óf wijzigen in je gegevens, dan moet dat via de digitale weg kunnen. Het vergroot de betrokkenheid bij het pensioen. Pensioenberichten zijn vaak heel wollig. Ik haak af als ik op vrijdagavond nog een brief meekrijg. De informatie moet meer to-the-point zijn. Via digitale helpmenu s moet je zelf kunnen bepalen welke input belangrijk voor je is en waarover je meer wilt lezen. Als je bij belangrijk nieuws alerts ontvangt, zie je zeker niets over het hoofd. Wat mij betreft mag de papieren informatieverstrekking geheel verdwijnen. Vaak belanden de pensioenbrieven op hoge stapeltjes die ik om de paar weken moet wegwerken. Die stapeltjes ga ik niet missen.

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

Generaties. College van Beheer kijkt terug op 2012 Herstel verloopt grillig. Pensioenplanner: Nieuw overzicht met nettobedragen

Generaties. College van Beheer kijkt terug op 2012 Herstel verloopt grillig. Pensioenplanner: Nieuw overzicht met nettobedragen Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 18, 10 e jaargang mei 2013 College van Beheer kijkt terug op 2012 Herstel verloopt grillig Pensioenplanner: Nieuw

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 6, 4 e jaargang mei 2007 Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen

Nadere informatie

Generaties. Ik werk door tot mijn 65-ste. Persoonlijk budget en uw pensioen. Veelgestelde vragen over de kredietcrisis

Generaties. Ik werk door tot mijn 65-ste. Persoonlijk budget en uw pensioen. Veelgestelde vragen over de kredietcrisis Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 9, 5 e jaargang december 2008 Persoonlijk budget en uw pensioen Veelgestelde vragen over de kredietcrisis Ik werk

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Doe mee aan onze. fotowedstrijd! Maak kans op een Flip Mino HD Camera

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Doe mee aan onze. fotowedstrijd! Maak kans op een Flip Mino HD Camera Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Nieuwsbrief Bestuursleden Erik van Dam en Edgar Geervliet: Het vertrouwen in het Abbott pensioenfonds is gerechtvaardigd: dekkingsgraad al boven de 105% Als de

Nadere informatie

Pensioenbulletin. Maart 2010. Pensioenbulletin PFP 1

Pensioenbulletin. Maart 2010. Pensioenbulletin PFP 1 Pensioenbulletin pensioenfonds productschappen Maart 2010 PFP goed hersteld van crisis Bestuurslid Peter van der Graaf: Zonder risico geen betaalbaar pensioen Veranderingen rond de AOW Waarom verschilt

Nadere informatie

OVER. Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis!

OVER. Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis! OVER MORGEN januari 2014 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis! voorwoord

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer:

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2007 I Nr. 7 In dit nummer onder meer: Interview met Nico Leerkamp Goed pensioenfondsbestuur Interview met Rob van den Burg Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012 Pensioenbulletin pensioenfonds productschappen Juni 2013 Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen Positief resultaat over 2012 Veel onzekerheid over wat overheid met pensioenen wil Verantwoording

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn 1 Naam: Alex Wallaart Privé: Vriendin en twee kinderen (4 en 6) Baan: Manager Country Security & Compliance Genoeg pensioen: Dat is onzeker, je bent zelf verantwoordelijk voor de extraatjes. Blij met:

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

UW PENSIOEN 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN

UW PENSIOEN 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN UW PENSIOEN BIJ PGB 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN 1 UW PENSIOEN BIJ PGB De informatie in deze brochure is een verkorte en vereenvoudigde uitleg van de informatie uit het pensioenr eglement. U

Nadere informatie

Om van het leven te genieten heb je niet veel geld nodig. Voor mij is belangrijk wat er voor mijn kinderen geregeld is

Om van het leven te genieten heb je niet veel geld nodig. Voor mij is belangrijk wat er voor mijn kinderen geregeld is extra Voor de deelnemers van Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Pensioenslim magazine 12 Bewaarexemplaar!! Om van het leven te genieten heb je niet veel geld nodig Voor mij is belangrijk wat er

Nadere informatie

88% van de mensen heeft geen idee! ILONA: Editie 3. Toch maar eens kijken hoe ik er straks voor sta...

88% van de mensen heeft geen idee! ILONA: Editie 3. Toch maar eens kijken hoe ik er straks voor sta... Editie 3 2011 Lees en bewaar! Deze krant gaat over jouw pensioen dus over jouw toekomst. WAAR LEEF JE VAN ALS JE NIET MEER WERKT? 88% van de mensen heeft geen idee! UPO brengt uitkomst. Zie pagina 30 LIFE

Nadere informatie

Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC

Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 13 mei 2014 DUURZAAM en DOORDACHT OVER RENDEMENT EN (DUURZAAM) BELeGGEN Bent u er ook bij op vrijdag 12 september? NOTEER IN UW AGENDA EN KIJK

Nadere informatie

Generaties. Nieuwe website: Pensioen en levensloop. overzichtelijker, duidelijker, actueler. bepalen samen de toekomst

Generaties. Nieuwe website: Pensioen en levensloop. overzichtelijker, duidelijker, actueler. bepalen samen de toekomst Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 3, 2 e jaargang december 2005 Nieuwe website: overzichtelijker, duidelijker, actueler Pensioen en levensloop bepalen

Nadere informatie

Is er nog toekomst voor pensioen?

Is er nog toekomst voor pensioen? Is er nog toekomst voor pensioen? Doe de pensioencheck! Misverstanden over pensioen MAG IK U UITNODIGEN? INHOUD Pensioen. Voor de meeste mensen geen gemakkelijk onderwerp. Iets voor later. Iets voor anderen.

Nadere informatie

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet'

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet' De toekomst van uw pensioen In deze krant vindt u een samenvatting van de belangrijkste cijfers en feiten uit het jaarverslag 2010 van ARCADIS Pensioenfonds. U kunt ook een compleet verslag downloaden

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN?

HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN? Pensioenkrant Pensioenfonds Architectenbureaus Postbus 9251, 1006 AG Amsterdam, www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN? DEELNEMERS VRAGEN BESTUUR OM OPHELDERING Dekkingsgraden

Nadere informatie

Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 12 maart 2013. Wat zijn de gevolgen van het verhogen van de pensioenleeftijd

Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 12 maart 2013. Wat zijn de gevolgen van het verhogen van de pensioenleeftijd Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 12 maart 2013 AOW-hiaat Wat zijn de gevolgen van het verhogen van de pensioenleeftijd voor uw pensioengat, en wat kunt u doen? het Uniform pensioenoverzicht

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis:

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis: Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Nieuwsbrief September 2010 Penningmeester Reinier Berghuis: Abbott heeft een mooie pensioenregeling Wij hebben een heel mooi fonds. Het is niet omdat ik toevallig

Nadere informatie

Dit is de grote challenge! Een goed rendement en toch een dalende dekkingsgraad? Aanpassingen in het pensioenreglement

Dit is de grote challenge! Een goed rendement en toch een dalende dekkingsgraad? Aanpassingen in het pensioenreglement Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 11 maart 2012 Dit is de grote challenge! Hoe bestuur en verantwoordingsorgaan elkaar in evenwicht houden Een goed rendement en toch een dalende

Nadere informatie

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Solidariteit: Samen sterk! Solidariteit oké, maar dan wel wederzijds Jaargang 7 - JULI 2007 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Stabiele premie

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie