Persoonlijke ontwikkeling bij de brandweer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijke ontwikkeling bij de brandweer"

Transcriptie

1 Managementsamenvatting Persoonlijke ontwikkeling bij de brandweer Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Datum 3 november 2009

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding Levenslang leren bij de brandweer Competentiemanagement Proces van blijvende vakbekwaamheid Kwaliteitsinstrumenten voor blijvende vakbekwaamheid Rapport kenmerken: Versie Wie Datum Opmerkingen 1.0 Rijk Hofman Ontwikkeld in opdracht van de NVBR (Jan van Kimmenade) 2.0 Rijk Hofman Ontwikkeld in opdracht van de NVBR (Jan van Kimmenade) Datum / 15

3 Voorwoord De Handleiding Blijvende vakbekwaamheid is ontwikkeld als onderdeel van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel en onder regie van de brancheorganisatie NVBR. In deze handleiding worden de kwaliteitsinstrumenten op het gebied van blijvende vakbekwaamheid (het ontwikkelportfolio, het beoordelingsportfolio en de toets blijvende vakbekwaamheid) in een beleidsmatig kader geplaatst. Dit kader is het principe van levenslang leren, en dat op een functie- en competentiegerichte wijze. De genoemde kwaliteitsinstrumenten (die eveneens binnen het project Kwaliteit Brandweerpersoneel zijn ontwikkeld) ontlenen hun functie, waarde en betekenis aan dit kader. Het accent van de Handleiding Blijvende vakbekwaamheid ligt op beleidsinformatie en beleidsondersteuning. Het beleid zoals in deze handleiding verwoord, is van toepassing op alle brandweerfuncties en in principe ook op alle multidisciplinaire functies binnen de veiligheidsregio. Met 'in principe' wordt hier gedoeld op het feit dat ook andere diensten dan de brandweer zeggenschap hebben over de invulling van multidisciplinaire functies. De primaire doelgroep van deze handleiding vormen daarom de leidinggevenden en beleidsmedewerkers die zich bezighouden met de brandweerfuncties, zoals deze in het Functiehuis Brandweer 1 zijn opgenomen. De Handleiding Blijvende vakbekwaamheid is bedoeld als handreiking, en niet als een verplichtende branchenorm. Verder is de handleiding bestemd voor de gehele brandweerorganisatie en van toepassing op zowel beroepskrachten als vrijwilligers. De Handleiding Blijvende vakbekwaamheid is beoordeeld en becommentarieerd door Deelprojectgroep 3 (Kwaliteitsinstrumenten) van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel en door een klankbordgroep, bestaande uit de volgende personen: Diana Nijeboer (Veiligheidsregio Twente) Hugerien van Steenis (Regionale Brandweer Zuid-Holland-Zuid) Jacqueline Gerritzen (Veiligheidsregio Zuidoost Brabant) Koos Poelma (Hulpverleningsdienst Groningen) René de Caluwé (Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord) John Damen (Nbbe) Marianne Heijndijk (NIFV) Jan van Kimmenade (NVBR). Zij allen worden bedankt voor hun constructieve bijdrage. De NVBR vertrouwt erop dat de Handleiding Blijvende vakbekwaamheid een waardevolle bijdrage levert aan de visie- en beleidsontwikkeling op het gebied van blijvende vakbekwaamheid van brandweerpersoneel, en aan een effectief gebruik van de daarvoor bedoelde kwaliteitsinstrumenten. Deze managementsamenvatting is speciaal bedoeld voor managers van brandweerkorpsen (commandanten) en veiligheidsregio s (regionaal commandanten). 1 Functiehuis Brandweer zoals vastgelegd door de stuurgroep van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel Datum / 15

4 Inleiding Deze managementsamenvatting behandelt dezelfde thema s en is op dezelfde manier ingedeeld als de Handleiding Blijvende vakbekwaamheid zelf. Het verschil is dat de toelichting per thema uit de handleiding in deze samenvatting tot de essentie voor managers is teruggebracht. In afzonderlijke hoofdstukken komen de volgende onderwerpen aan bod: levenslang leren bij de brandweer competentiemanagement proces van blijvende vakbekwaamheid kwaliteitsinstrumenten voor blijvende vakbekwaamheid. Datum / 15

5 1. Levenslang leren bij de brandweer Bij de brandweer kan elke medewerker zijn leven lang leren. Het leerproces houdt niet op na het behalen van een diploma als manschap, bevelvoerder of officier. Het vakgebied van de brandweer, crisisbeheersing en rampenbestrijding staat nooit stil. Uw korps kan bijvoorbeeld te maken krijgen met nieuwe risico s in het verzorgingsgebied. En als gevolg van onderzoek en innovatie worden er regelmatig nieuwe tactieken en technieken van incidentbestrijding geïntroduceerd. Omdat deze ontwikkelingen meestal zijn bedoeld om het brandweervak veiliger, effectiever en efficiënter te maken, is het belangrijk om die nauwlettend te volgen. Als werkgever/manager van brandweermensen wordt van u verwacht dat u voldoende initiatief neemt om uw personeel (zowel beroepskrachten als vrijwilligers) van deze ontwikkelingen te laten profiteren. Afbeelding 1 toont de cyclus van het levenslang leren bij de brandweer. Afbeelding 1 Cyclus van het levenslang leren Datum / 15

6 Belangrijke kenmerken van het levenslang leren bij de brandweer zijn: landelijke normen voor selectie, opleiden, examineren, oefenen en bijscholen, gerelateerd aan het kwalificatiedossier examinering van kandidaten door middel van een proeve van bekwaamheid op basis van een kwalificatiedossier een leeromgeving die voorbereidt op de functie zoals vastgelegd in het kwalificatiedossier en de proeve van bekwaamheid een duaal stelsel, waarbij het leren deels in een onderwijsinstituut en deels op de werkplek plaatsvindt erkenning van verworven competenties (EVC), om een efficiënte in- en doorstroming naar functies te bevorderen en onnodige studiebelasting te voorkomen het gebruik van een beoordelinsgportfolio (assessmentportfolio) functie- en competentiegericht opleiden, oefenen en bijscholen competentieontwikkeling als een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en beroepsbeoefenaar kwaliteitsborging met behulp van certificering, toezicht en registratie. Datum / 15

7 2. Competentiemanagement Het doel van competentiemanagement is het afstemmen van de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers met de doelstellingen van de organisatie als geheel. Bij de brandweer betekent dit dat de inhoud van persoonlijke ontwikkelingsplannen niet alleen afhangt van de landelijke kwalificatiedossiers van de betreffende functies, maar ook van bijvoorbeeld: korps- of regiospecifieke keuzes, zoals vastgelegd in lokale en regionale beleidsplannen nieuwe ontwikkelingen in het lokale of regionale verzorgingsgebied (zoals bepaalde risico s) bijzondere, specialistische taken die de organisatie al heeft of op korte termijn krijgt. Effectief competentiemanagement leidt ertoe dat medewerkers het optimale uit zichzelf halen. Bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerker wordt gekeken naar de ontwikkeling binnen een functie, maar zeker ook naar de ontwikkeling binnen de loopbaan als geheel, zowel binnen als buiten de brandweer. Het intern kunnen overstappen dan wel doorgroeien naar andere functies, en het tweede loopbaanbeleid, zijn belangrijke doelen van competentiemanagement bij de brandweer. Competentiemanagement betreft het beheer en de aansturing van de verwerving, ontwikkeling en evaluatie van de individuele competenties van brandweermensen. Afbeelding 2 maakt duidelijk dat competentiemanagement een cyclisch model met verschillende stappen is. Het gaat hierbij globaal om de stappen intake, competentie-ontwikkeling en competentie-evaluatie. Afbeelding 2 Een cyclisch model van competentiemanagement Datum / 15

8 Intake Dit model van competentiemanagement biedt een kader om het competentiegericht opleiden, examineren, bijscholen, oefenen en toetsen van brandweermensen procesgericht te combineren met hun (tweede) loopbaanontwikkeling en het personeelsbeleid van de organisatie. Het model is cyclisch, omdat elke competentie-evaluatie input levert voor een intake op een volgend moment. Zelfmanagement van competenties Zelfmanagement van competenties betekent dat de medewerker zicht heeft op zijn sterke en zwakke punten, daar regelmatig op reflecteert en bereid is om zijn zwakke punten te verbeteren. Management betekent: leiden, sturen, onder controle hebben. Wanneer de medewerker zelf zijn competenties managet, geeft hij leiding aan zijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Zelfmanagement van competenties en persoonlijke ontwikkeling houdt in dat de medewerker in staat is om: zijn eigen competenties en prestaties zichtbaar te maken zijn sterke punten op niveau te houden en mogelijk nog verder te ontwikkelen zijn zwakke punten zo te ontwikkelen, dat die zijn functioneren niet langer belemmeren resultaatgericht vorm te geven aan zijn verdere loopbaan binnen en buiten de brandweer. De STARR-methode Met behulp van de STARR-methode kunt u de competenties van anderen, maar ook die van uzelf, inzichtelijk maken. Het is een methode die, door een gegeven situatie te analyseren, inzicht geeft in de competenties waarover iemand beschikt en de wijze waarop deze gehanteerd worden. Het helpt dus bij het beoordelen van mensen. Om een uitspraak te kunnen doen over de competenties van een medewerker, is het van belang om met behulp van daadwerkelijke voorbeelden na te gaan welke competenties de medewerker in de praktijk laat zien. Voordat een oordeel over de competenties van een medewerker gegeven wordt, kan het dus nuttig zijn om op zoek te gaan naar concrete voorbeelden van deze competenties in het dagelijks handelen van de medewerker. De STAR-methode helpt om dergelijke voorbeelden te analyseren en te beoordelen. De STARR-methode analyseert een voorbeeld uit de praktijk op vijf elementen: S = Situatie: wat was de situatie/de context waarbinnen het voorbeeld zich afspeelde? T = Taak: wat was in deze situatie de taak waarvoor de medewerker zich gesteld zag dan wel de rolopvatting die de medewerker zelf in die situatie had? A = Actie: wat heeft de medewerker concreet gezegd en gedaan? R = Resultaat: hoe heeft de ander op de medewerker gereageerd en wat was het eindresultaat? R = Reflectie: reflectie op het resultaat door de medewerker of door zijn leidinggevende, ten behoeve van de competentieontwikkeling. Afbeelding 3 geeft de STARR-methode visueel weer, toegepast op zelfreflectie. Datum / 15

9 Afbeelding 3 De STARR-methode Datum / 15

10 3. Proces van blijvende vakbekwaamheid De kwaliteitsborging en uitvoering van blijvende vakbekwaamheid in een (brandweer)organisatie vragen om een beleidsmatige aanpak. Een beleidsmatige aanpak van blijvende vakbekwaamheid betekent dat er wordt ingespeeld op omgevingsfactoren die van invloed zijn op de kwaliteit en kwantiteit van de brandweerzorg die de organisatie moet kunnen leveren, zowel op korte als lange termijn. Relevante omgevingsfactoren Bij planvorming over blijvende vakbekwaamheid moet rekening worden gehouden met de volgende factoren: wet- en regelgeving personele ontwikkelingen specifieke risico s van het verzorgingsgebied nieuwe landelijke ontwikkelingen leermomenten van incidenten actuele vakbekwaamheid van medewerkers. Blijvende vakbekwaamheid op organisatieniveau Op het niveau van een veiligheidsregio of korps bestaat het beleidsproces Blijvende vakbekwaamheid uit vijf stappen, zoals afbeelding 4 duidelijk maakt. Afbeelding 4 Beleidsproces van blijvende vakbekwaamheid in zes stappen Datum / 15

11 Blijvende vakbekwaamheid als individueel proces Het beleidsproces zoals toegelicht in de vorige paragraaf betekent op individueel niveau een proces van blijvende vakbekwaamheid, zoals afbeelding 5 die weergeeft. Afbeelding 5 Blijvende vakbekwaamheid als individueel proces Leercyclus van organisatie, ploeg en individu Het leren in ploegen is een wat ander proces dan het leren als individu. Het gaat hierbij vooral om de volgende verschillen: bij ploegen staat de teamprestatie centraal, en niet de individuele vakbekwaamheid de individuele vakbekwaamheid van de ploegleden is een voorwaarde voor de teamprestatie, maar valt daar niet (volledig) mee samen ploegleden vullen elkaar aan, zodat niet iedereen op elk punt even vakbekwaam hoeft te zijn het functioneren in een brandweerploeg is een doel en vaardigheid op zich, met samenwerken als onderliggende competentie; dit onderdeel van vakbekwaamheid kan alleen in ploegverband worden aangeleerd, en niet solistisch procedures en vaardigheden waarbij de ploegleden met elkaar moeten samenwerken, kunnen alleen in teamverband (bijvoorbeeld via een teamtraining) worden aangeleerd in teams leren individuen ook van elkaar, en niet alleen van de docent of instructeur. Datum / 15

12 Bij de samenstelling van ploegen kan rekening worden gehouden met verschillende kwaliteiten en competenties. De leercyclus van een korps is een variabele van de leercyclus van individuen en ploegen. Een korps leert als alle individuele medewerkers leren en daarbij ook in teams van elkaar leren. Omdat de teamprestatie meer is dan de optelsom van de individuele vakbekwaamheid van de ploegleden, voegt het leren en presteren in teams iets wezenlijks toe aan de leercyclus van de individuele medewerkers. In afbeelding 6 is de beleidscyclus Blijvende vakbekwaamheid geïntegreerd met de leercyclus van de organisatie (het korps), de ploeg en het individu. Afbeelding 6 De leercycli van de organisatie (het korps), de ploeg en het individu in de beleidscyclus Blijvende vakbekwaamheid Datum / 15

13 4. Kwaliteitsinstrumenten voor blijvende vakbekwaamheid In dit hoofdstuk worden een aantal belangrijke instrumenten voor blijvende vakbekwaamheid toegelicht: het portfolio (bestaande uit het ontwikkelportfolio en het beoordelingsportfolio) en de toets blijvende vakbekwaamheid. Evenals de Handleiding Blijvende vakbekwaamheid hebben deze kwaliteitsinstrumenten geen verplichtend karakter, maar zijn ze bedoeld als handreiking. Portfolio Een portfolio is een dossier, met daarin alle bewijzen van bekwaamheid van iemand in opleiding of functie met betrekking tot een specifiek beroeps- of functieprofiel. Met behulp van een portfolio kan iemand laten zien dat hij bekwaam is voor zijn beroep, vak of functie. Met een portfolio kan de medewerker alle informatie waarmee hij zijn competenties kan aantonen op een geordende manier verzamelen en bijhouden. Hiermee maakt hij zijn eigen ontwikkeling zichtbaar. Ook geeft hij in zijn portfolio aan hoe hij zich verder wil ontwikkelen. Alleen al het maken en bijhouden van het portfolio stimuleert en ondersteunt de zelfreflectie van de medewerker. Het is daarom een belangrijk instrument van competentiemanagement. In de portfolio s van brandweerfuncties wordt onderscheid gemaakt tussen een ontwikkelportfolio en een beoordelingsportfolio. Beide portfolio s maken deel uit van het persoonlijk portfolio. Het ontwikkelportfolio is het persoonlijke en functieoverstijgende deel van het brandweerportfolio. Hierin bewaart de medewerker alle plannen, ervaringen en bewijsstukken die hij zelf van belang vindt voor zijn persoonlijke ontwikkeling bij en naast zijn werk bij de brandweer. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor dit deel van zijn brandweerportfolio, het is zijn persoonlijk dossier. De medewerker kan dit dossier zowel bij de brandweer als buiten de brandweer, en tijdens zijn gehele loopbaan, gebruiken. Het ontwikkelportfolio bestaat uit de volgende onderdelen: Mijn leven voor of naast de brandweer Mijn leven bij de brandweer Mijn leven na de brandweer Persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP s) Diploma s en andere (competentie)bewijzen. De werkgever of leidinggevende zal bepaalde competenties van een medewerker belangrijker vinden dan andere, en per competentie meer waarde hechten aan het ene bewijsstuk dan aan het andere. De keuzes die de werkgever of leidinggevende daarbij maakt, hangen sterk af van de doelstellingen van de veiligheidsregio of het korps waarin de medewerker werkt. Maar nog belangrijker is de functie die hij uitoefent: de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een functie bij de brandweer zijn landelijk vastgelegd in het kwalificatiedossier van die functie. Het beoordelingsportfolio is bedoeld om de manier waarop de medewerker zijn functie uitoefent goed te kunnen beoordelen. Deze beoordeling moet plaatsvinden volgens de landelijke richtlijnen in het kwalificatiedossier en rekening houden met de keuzes van de werkgever en de leidinggevende. Datum / 15

14 In het beoordelingsportfolio houdt de medewerker samen met zijn werkgever bij hoe zijn vakkennis, houding en gedrag zich per kerntaak van zijn functie ontwikkelen. Dit gebeurt aan de hand van een functieblad, waarin hij per kerntaak bewijzen van vakkennis, houding en gedrag kan verzamelen. Dit kunnen zowel harde als zachte bewijzen zijn. Een hard bewijs is bijvoorbeeld het diploma dat de medewerker nodig heeft om zijn functie te mogen uitoefenen. Een ander voorbeeld van een hard bewijs is het resultaat van een toets blijvende vakbekwaamheid. Met hard wordt hier bedoeld dat de medewerker zijn vakbekwaamheid met behulp van cijfers of andere toetsresultaten kan aantonen. Om het diploma te krijgen, heeft de medewerker immers een proeve van bekwaamheid met goed resultaat afgelegd. Het resultaat van een toets blijvende vakbekwaamheid is ook hard: de medewerker kan ermee aantonen dat hij de kerntaken van zijn functie, en de daarvoor benodigde competenties en vakkennis, in voldoende mate beheerst. Een zacht bewijs is bijvoorbeeld het bewijs van deelname aan een bijscholingscursus, symposium of oefening. Met zacht wordt hier bedoeld dat de medewerker met dergelijke bewijzen wel kan aantonen dat hij iets heeft gedaan om zijn vakbekwaamheid voor een bepaalde kerntaak verder te ontwikkelen, maar dat hij niet kan aantonen wat het resultaat van die activiteit is geweest. De medewerker kan niet bewijzen of hij iets van die activiteiten heeft geleerd en of hij de betreffende kerntaak hierdoor beter kan uitoefenen. De medewerker is samen met zijn werkgever (leidinggevende) verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn beoordelingsportfolio. Dit portfolio bestaat per brandweerfunctie uit een functieblad met: de kerntaken van de functie, inclusief de per kerntaak benodigde competenties de functie-eisen bewijzen van het bijhouden van vakkennis opmerkingen/bevindingen/resultaten die aantonen dat de medewerker zich heeft ontwikkeld met betrekking tot houding en gedrag registratie van interne audit registratie van externe audit (toets blijvende vakbekwaamheid). Wanneer de medewerker meer brandweerfuncties tegelijk met elkaar combineert, houdt hij tegelijkertijd meer functiebladen (beoordelingsportfolio s) bij. Bij overgang naar een andere brandweerfunctie kan de medewerker zijn oude functieblad afsluiten en begint hij met het functieblad (het beoordelingsportfolio) van zijn nieuwe functie. Het ontwikkelportfolio neemt de medewerker altijd mee naar zijn nieuwe functie. Toets blijvende vakbekwaamheid De toets blijvende vakbekwaamheid is een periodieke toets van de mate waarin de medewerker de kerntaken van zijn functie beheerst. Net als bij een proeve van bekwaamheid brengt een toets blijvende vakbekwaamheid zowel kennis, inzicht, vaardigheden, houding en gedrag in kaart. Deze aspecten vormen samen de complete vakbekwaamheid van de betreffende kerntaak, en leggen ook de voor die kerntaak benodigde competenties (bijvoorbeeld accuratesse en daadkracht) bloot. Dit betekent dat de toets blijvende vakbekwaamheid, net als de proeve van bekwaamheid, uit verschillende toetsvormen kan bestaan. De werkgever geeft aan welke toets of toetsen hij de functionaris wil laten afnemen tijdens de externe audit. Bijvoorbeeld een theorietoets om kennis te toetsen, een virtuele oefening om inzicht te toetsen en een praktijkoefening om houding, Datum / 15

15 vaardigheden en gedrag te toetsen. De resultaten van de toets blijvende vakbekwaamheid komen in het beoordelingsportfolio van de medewerker terecht, in het functieblad van de functie waarvoor de toets is afgenomen. De werkgever houdt het beoordelingsportfolio van de medewerker bij, bijvoorbeeld in een digitaal dossier. De medewerker kan de resultaten van de toets blijvende vakbekwaamheid ook meenemen in zijn ontwikkelportfolio; de resultaten zeggen ook iets over zijn functioneren als persoon bij de brandweer. De toets blijvende vakbekwaamheid wordt altijd afgenomen door een externe, onafhankelijke beoordelaar. Dit kan iemand van een ander korps of een andere veiligheidsregio zijn, maar ook een medewerker van een advies- of examenbureau. Dit garandeert dat de medewerker onafhankelijk wordt beoordeeld; hij wordt tijdens de toets niet bekeken door de ogen van zijn leidinggevende of collega s. Een dergelijke toets wordt daarom een externe audit genoemd. Datum / 15

PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN

PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer

MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO PLOEGCHEF Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

PORTFOLIO OEFENCOORDINATOR

PORTFOLIO OEFENCOORDINATOR PORTFOLIO OEFENCOORDINATOR Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A

PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in

Nadere informatie

PORTFOLIO MEETPLANLEIDER

PORTFOLIO MEETPLANLEIDER PORTFOLIO MEETPLANLEIDER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

PORTFOLIO INSTRUCTEUR

PORTFOLIO INSTRUCTEUR PORTFOLIO INSTRUCTEUR Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

PORTFOLIO FUNCTIE GASPAKDRAGER

PORTFOLIO FUNCTIE GASPAKDRAGER PORTFOLIO FUNCTIE GASPAKDRAGER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

PORTFOLIO CONTROLEUR BRANDPREVENTIE

PORTFOLIO CONTROLEUR BRANDPREVENTIE PORTFOLIO CONTROLEUR BRANDPREVENTIE Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO CENTRALIST Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING. Werkzaam bij de brandweer

SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO DOCENT Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

PORTFOLIO FUNCTIE BEVELVOERDER

PORTFOLIO FUNCTIE BEVELVOERDER PORTFOLIO FUNCTIE BEVELVOERDER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING. Werkzaam bij de brandweer

MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

SPECIALIST RISICO S EN VEILIGHEID. Werkzaam bij de brandweer

SPECIALIST RISICO S EN VEILIGHEID. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO SPECIALIST RISICO S EN VEILIGHEID Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

PORTFOLIO BRANDWEERDUIKER

PORTFOLIO BRANDWEERDUIKER PORTFOLIO BRANDWEERDUIKER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is in juni 2009 vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel.

Nadere informatie

SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer

SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

TACTISCH MANAGER. Werkzaam bij de brandweer

TACTISCH MANAGER. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO TACTISCH MANAGER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

OPERATIONEEL MANAGER. Werkzaam bij de brandweer

OPERATIONEEL MANAGER. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO OPERATIONEEL MANAGER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO CHAUFFEUR Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

PORTFOLIO DUIKPLOEGLEIDER

PORTFOLIO DUIKPLOEGLEIDER PORTFOLIO DUIKPLOEGLEIDER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

PORTFOLIO FUNCTIE MEDEWERKER BRANDPREVENTIE

PORTFOLIO FUNCTIE MEDEWERKER BRANDPREVENTIE PORTFOLIO FUNCTIE MEDEWERKER BRANDPREVENTIE Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR PLOEGCHEF

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR PLOEGCHEF KWALIFICATIEPROFIEL VOOR PLOEGCHEF werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project Kwaliteit

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen van het LPO

Antwoorden op de vragen van het LPO en op de vragen van het LPO Ter voorbereiding op de vergadering van het LPO op 16 juni 2010 zijn er enkele vragen geïnventariseerd. De vragen en antwoorden zijn in onderstaand schema opgenomen. Welke norm

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CHAUFFEUR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CHAUFFEUR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CHAUFFEUR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project Kwaliteit

Nadere informatie

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Van bijscholen en oefenen naar Blijvende vakbekwaamheid Brandweer maakt deel uit van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is

Nadere informatie

BRANDWEER Onderwijsraad

BRANDWEER Onderwijsraad 1 BRANDWEER Onderwijsraad Aan: Onderwerp: VNG, werkgroep Brandweer en Veiligheidsberaad pre-advies vakbekwaam blijven. Toelichting en uitgangspunten De Brandweeronderwijsraad heeft in december 2010 besloten

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 16 juli 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project Kwaliteit

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Vastgesteld door de RRC op 10 september 2010 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Minder rangen 3 3. Operationele functies

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MANSCHAP B

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MANSCHAP B KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MANSCHAP B werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 11 september 2008 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - maart 2010-

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - maart 2010- Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP - maart 2010- Hierbij treft u de nieuwsflits aan van het project Implementatie en communicatie kwaliteit brandweerpersoneel. Met dit landelijke project wordt

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement l. Functie instructeur Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub l Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR DOCENT

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR DOCENT KWALIFICATIEPROFIEL VOOR DOCENT werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 4 oktober 2007 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project Kwaliteit

Nadere informatie

Leidraad conversie rangen

Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Documentatie: - Bijlage 1: Overzicht rangen oud en nieuw; - Bijlage 2: Overzicht operationele en beheersmatige functies

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BRANDWEERDUIKER

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BRANDWEERDUIKER KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BRANDWEERDUIKER werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 16 juli 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

Model kwalificatiedossier. Versie: 1.0, 11 december 2014

Model kwalificatiedossier. Versie: 1.0, 11 december 2014 Model kwalificatiedossier Versie: 1.0, 11 december 2014 Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 2/14 Inhoud Inleiding 4

Nadere informatie

Het NIEUWE onderwijs. Welkom. Adri Koedam Hoofd Preparatie Brandweer Ede Vertegenwoordiger onderwijsraad BOGO namens HGM Docent bij de BOGO 1

Het NIEUWE onderwijs. Welkom. Adri Koedam Hoofd Preparatie Brandweer Ede Vertegenwoordiger onderwijsraad BOGO namens HGM Docent bij de BOGO 1 Het NIEUWE onderwijs Welkom Adri Koedam Hoofd Preparatie Brandweer Ede Vertegenwoordiger onderwijsraad BOGO namens HGM Docent bij de BOGO 1 Duaal Leren Het NIEUWE onderwijs Rollen en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Brandweer on(der)wijs belangrijk!

Brandweer on(der)wijs belangrijk! Brandweer on(der)wijs belangrijk! Versterking Brandweeronderwijs Brandweeronderwijs is een onderwerp dat het hart van de brandweer raakt. Alle brandweermensen hebben er hun hele carrière mee te maken.

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CONTROLEUR BRANDPREVENTIE

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CONTROLEUR BRANDPREVENTIE KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CONTROLEUR BRANDPREVENTIE werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van

Nadere informatie

Beschrijving op hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid. Instructeur. Versie 0.1

Beschrijving op hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid. Instructeur. Versie 0.1 Beschrijving op hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Instructeur Versie 0.1 Inleiding In dit document wordt een beschrijving op hoofdlijnen gegeven van de proeve van bekwaamheid Instructeur, voorheen

Nadere informatie

Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur

Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur Versie 0.1 Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur In dit document wordt een beschrijving op hoofdlijnen

Nadere informatie

Bevelvoerder Handleiding Leerwerkplekbegeleider

Bevelvoerder Handleiding Leerwerkplekbegeleider Bevelvoerder Handleiding Leerwerkplekbegeleider Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER MANSCHAP B

KWALIFICATIEDOSSIER MANSCHAP B KWALIFICATIEDOSSIER MANSCHAP B Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009. Het dossier is

Nadere informatie

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang]

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang] 1. Eisen aan het onderwijs 1. Er wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar manschap A en/of bevelvoerder. 2. Er is sprake van beroepspraktijkvorming: - er is sprake van een stevige integratie tussen

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

ECCvA/U Lbr: 07/40

ECCvA/U Lbr: 07/40 Brief aan de leden T.a.v. het college en gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 3738020 uw kenmerk bijlage(n) onderwerp Brandweerontwikkelingen Samenvatting ons kenmerk ECCvA/U200700611 Lbr: 07/40 datum

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie verkenner (gevaarlijke stoffen) werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid 2 Branchestandaard blijvende

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 oktober 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel.

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER MANSCHAP B

KWALIFICATIEDOSSIER MANSCHAP B KWALIFICATIEDOSSIER MANSCHAP B Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009. Het dossier is

Nadere informatie

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Portfoliobeoordeling Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Programma Portfolio als assessmentinstrument (presentatie) (20 min) Soorten bewijsstukken en VRAAK-criteria (presentatie en oefening) (10 min) Koppelen

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij:

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij: Dit portfolio is van Naam kandidaat: Werkzaam bij: INHOUDSOPGAVE PORTFOLIO 1. Doel en functie portfolio Deel 1 2. Persoonsgegevens portfoliobezitter 3. Overzicht van leerervaringen 4. Overzicht van werkervaringen

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel

Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Nummer 1, augustus 2009 Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Hierbij treft u de eerste nieuwsflits aan van het project implementatie en communicatie kwaliteit

Nadere informatie

Model implementatieplan Vakbekwaam worden en blijven

Model implementatieplan Vakbekwaam worden en blijven Model implementatieplan Vakbekwaam worden en blijven Gegevens Versie: 7.3 Datum: 8 oktober 2009 Status: Concept Opgesteld door: Angelina den Besten Pim Donders Edwin Kadiks Jan Pluim Annemarie Breur Alex

Nadere informatie

Algemene handleiding EVC-procedure CGO

Algemene handleiding EVC-procedure CGO Algemene handleiding EVC-procedure CGO Oktober 2008 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen van ervaringen...4 2.3 Meten van persoonsgebonden criteria...4

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 juli 2008 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Aangepast(e) toets of examenonderdeel Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Aangepast(e) toets of examenonderdeel Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Aangepast(e) toets of examenonderdeel Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

Opleidings- en oefenbeleid

Opleidings- en oefenbeleid Bijlage 1 Opleidings- en oefenbeleid 2011-2014 Brandweer Bladel Opleidings- en oefenbeleid 2011-2014 Brandweer Bladel 1 Inhoudsopgave pagina 1.0 Opleiding (Vakbekwaam worden) 2 1.1 Uitgangspunten opleidingsbehoefte

Nadere informatie

Brandweer Ede. Bezoekadres: Breelaan 4, EDE

Brandweer Ede. Bezoekadres: Breelaan 4, EDE Brandweer Ede Bezoekadres: Breelaan 4, EDE Postadres: Postbus 8142 610 AC EDE Telefoon : (0318) 68 69 11 Telefax : (0318) 61 60 60 E-mail : Brandweer@ede.nl Inleiding De Wet Veiligheidsregio s (Wvr) vervangt

Nadere informatie

Branchestandaarden blijvende vakbekwaamheid Tips voor de praktijk

Branchestandaarden blijvende vakbekwaamheid Tips voor de praktijk Branchestandaarden blijvende vakbekwaamheid Tips voor de praktijk De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. 2 Tips voor de praktijk Van 2013 tot en met 2015 is er met het

Nadere informatie

Bevelvoerder Handleiding voor docenten en instructeurs

Bevelvoerder Handleiding voor docenten en instructeurs Bevelvoerder Handleiding voor docenten en Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BEVELVOERDER

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BEVELVOERDER KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BEVELVOERDER werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 4 oktober 2007 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Kwaliteitsborging Kbp

Kwaliteitsborging Kbp Kwaliteitsborging Kbp Deelproject Nadere regels Kwaliteit brandweerpersoneel Status: Concept Opgesteld d.d. : 05 mei 2009 Opgesteld door: Deelproject Nadere regels Korte omschrijving: Notitie over de borging

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

Voorbeeld kwalificatiedossier van een 'warme' functie: Bakker

Voorbeeld kwalificatiedossier van een 'warme' functie: Bakker Voorbeeld kwalificatiedossier van een 'warme' functie: Bakker Versie:, 11 december 2014 Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie chauffeur werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid 2 Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Nadere informatie

Examinering van het brandweeronderwijs op hoofdlijnen

Examinering van het brandweeronderwijs op hoofdlijnen Examinering van het brandweeronderwijs op hoofdlijnen De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. 2 Examinering van het brandweeronderwijs op hoofdlijnen Inleiding De verbetering

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC 1 De kennis, vaardigheden en talenten van mensen in kaart brengen, is ons werk. Nova Contract werkt hiervoor nauw samen met het EVC Centrum Beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie hoofdofficier van dienst werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. 2 Branchestandaard blijvende

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

Regeling EVC-EVK (Eerder Verworven Competenties c.q. Eerder Verworven Kwalificaties)

Regeling EVC-EVK (Eerder Verworven Competenties c.q. Eerder Verworven Kwalificaties) Regeling EVC-EVK (Eerder Verworven Competenties c.q. Eerder Verworven Kwalificaties) INLEIDING De KNSA kent sporttechnische opleidingen Basistrainer, Trainer-A en Trainer-B voor Pistool-, Geweer- en Kleiduivenschieten.

Nadere informatie

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - augustus 2010-

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - augustus 2010- Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP - augustus 2010- Hierbij treft u de nieuwsflits aan van het project implementatie en communicatie kwaliteit brandweerpersoneel. Met dit project wordt gewerkt

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

Het profiel eindigt met een beschrijving van de eisen voor vakbekwaam worden en blijven voor de functionaris.

Het profiel eindigt met een beschrijving van de eisen voor vakbekwaam worden en blijven voor de functionaris. Profiel Beoordelaar Het profiel beschrijft eerst de benoemingscriteria. Daarna worden de kerntaken van de functionaris uitgebreid beschreven aan de hand van werkzaamheden, beoordelingscriteria en keuzes

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Leermeester en de werkprocessen. Een centrale rol voor de leermeester

Leermeester en de werkprocessen. Een centrale rol voor de leermeester Leermeester en de werkprocessen Een centrale rol voor de leermeester leermeester reflectieverslag Competentiebeoordeling Werkprocessen aftekenen PersoonlijkOntwikkelingsPlan Regiobegeleider Scholingsbegeleider

Nadere informatie

Onderwijsvisie Brandweeracademie

Onderwijsvisie Brandweeracademie BRANDWEERACADEMIE Voorwoord Voor u ligt de Onderwijsvisie van de Brandweeracademie van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra (NIFV). Vorig jaar is door de Brandweeracademie een proces ingezet

Nadere informatie

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen Inhoudsopgave Inleiding Wat is EVC? EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. EVC is een instrument dat de werknemer / werkzoekende en belanghebbende organisatie in staat stelt om competenties

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

BEOORDELEN IN HET FRIESLAND COLLEGE

BEOORDELEN IN HET FRIESLAND COLLEGE HANDREIKING BEOORDELEN IN HET FRIESLAND COLLEGE REGIEGROEP BEOORDELEN ZOMER 2008 1 TER INTRODUCTIE In deze uitgave vertellen wij je op welke manier je in het Friesland College beoordeeld wordt. Er bestaan

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie