: Wienco Remmelink, h.o.d.n. Remmelink Duurzame Energie (hierna:rde), gevestigd te (9335 TB) Zuidvelde aan de Asserstraat 115a

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Wienco Remmelink, h.o.d.n. Remmelink Duurzame Energie (hierna:rde), gevestigd te (9335 TB) Zuidvelde aan de Asserstraat 115a"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Eerste bevindingen Gegevens onderneming NUMMER: 1 DATUM: 19 januari 2015 : Wienco Remmelink, h.o.d.n. Remmelink Duurzame Energie (hierna:rde), gevestigd te (9335 TB) Zuidvelde aan de Asserstraat 115a : C19/14/313 Faillissementsnummer Datum uitspraak : 16 december 2014 Curator : Mr. J.M. Sprangers R-C : Mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper Activiteiten onderneming : Productie van elektriciteit door zonnecellen, warmtepompen en waterkracht en productie van elektriciteit door middel van biogas. Omzetgegevens : 2013: ,- 2012: ,- Personeel gemiddeld aantal : 0 Saldo einde verslag periode : 0,- Verslagperiode : 16 december 2014 t/m 19 januari 2015 Bestede uren in verslagperiode : 35 uur en 55 minuten Bestede uren Totaal : 35 uur en 55 minuten 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : RDE betreft een eenmanszaak gedreven door de heer W. Remmelink 1.2 Winst en verlies : 2013: ,- 2014: niet opgemaakt 1.3 Balanstotaal : 2013: ,- 1.4 Lopende procedures : Er lopen een aantal procedures: MWM/RDE 2G/RDE RDE/EJ BIO Energy Inmiddels zijn bij de betrokken advocaten de stukken opgevraagd en adviezen ingewonnen. De procedures werden gevoerd ogv rechtsbijstandverzekeringen, welke thans geen dekking meer bieden. Curator overweegt procedure RDE/EJ BIO Energy over te nemen/voort te zetten. 1.5 Verzekeringen : Worden iom de bank gecontinueerd. 1.6 Huur : Het onroerend goed is eigendom. Wel worden er een tweetal silo s gehuurd op locaties in Bunne en Aldeboarn

2 voor opslag digistaat. Overleg over huur en afvoer digistaat vind plaats. Daarnaast wordt er grond gepacht. Overleg met verpachter loopt. 1.7 Oorzaak faillissement : De biovergister van Remmelink is in 2007 opgestart. De afgegeven vergunning ziet op co-vergisten. Daarbij dient voldaan te worden aan de 50% mestregeling. Feitelijk is de biovergister echter ingericht als twee afzonderlijke vergisterijen, namelijk een co-vergisting en een industriële vergisting. Er is een drogerij aan de biovergister gekoppeld om zodoende het eindproduct makkelijker (en goedkoper) te kunnen afvoeren. Volgens opgave van de ondernemer hebben zich in de jaren tussen 2007 en 2013 een aantal (onvoorzienbare) problemen voorgedaan. Te denken valt aan schade gasdroger, problemen motor WKK, aangeleverde verontreinigde bleekaarde, etc. Om te kunnen voldoen aan de gestelde normen en eisen, zou volgens de ondernemer de biovergistingsinstallatie moeten worden uitgebreid. Toestemming wordt echter niet verkregen. Begin 2014 wordt nog steeds niet voldaan aan de 50% mestregeling en zitten alle opslagen vol. Op dat moment kan ondernemer niet ander besluiten dan de installatie stil te leggen. Op aangeven van omwonenden wordt het bevoegd gezag aangespoord om te gaan handhaven hetgeen leidt tot een aanzegging, waardoor (her)opstart niet zondermeer meer mogelijk is. Eén en ander heeft er mede toe geleid dat de bank besloten heeft niet nader meer te willen financieren medio augustus Onder deze omstandigheden is besloten een faillissementsaanvraag te creëren welke uiteindelijk heeft geresulteerd in het faillissement. Een week voor faillissement heeft de ondernemer de locatie en het woonhuis verlaten. Dit was van te voren gecommuniceerd met de bank. Op locatie en bij derden is totaal ruim kuub digistaat opgeslagen, waarbij de begrote afvoerkosten zeer aanzienlijk zijn. De wijze van afvoer van het digistaat is van grote invloed op de wijze van verkoop. Overleg vind plaats met diverse betrokken (overheids)instanties. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : 0

3 2.3 Datum ontslagaanzegging : nvt Werkzaamheden : 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Agrarisch grond met bebouwing, bestaande uit 3 silo s, diverse opslagtanks, schuren en een woonhuis. Op locatie en bij derden is totaal ruim kuub digistaat opgeslagen, waarbij de begrote afvoerkosten zeer aanzienlijk zijn. De wijze van afvoer van het digistaat is van grote invloed op de wijze van verkoop. Overleg vind plaats met diverse betrokken (overheids)instanties. 3.2 Verkoopopbrengst : Nog onbekend 3.3 Hoogte Hypotheek : Hoogte ingediende vordering bank ,46, diverse zekerheden, bestaande uit zowel hypotheek op het O.G. als pandrechten. 3.4 Boedelbijdrage : Wordt nog over onderhandeld Verkoopproces wordt bepaald door middel van gesprekken met betrokkenen. Beheer vind eveneens plaats in overleg met bank/overheidsinstanties en ingeschakelde specialisten. Bedrijfsmiddelen Er bestaat onduidelijkheid over de status van diverse goederen met betrekking tot de vraag of het onroerende zaken betreffen of roerende, mede gelet op het vraagstuk van de horizontale natrekking. 3.5 Beschrijving : Divers klein materieel: tractor, aanhanger, etc 3.6 Verkoopopbrengst : onbekend 3.7 Boedelbijdrage : Wordt nog over onderhandeld 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Ja Verkoop/ feitelijke levering. De status van de tractor wordt onderzocht, daar deze vlak voor faillissement door een crediteur is meegenomen (ter zekerheid?). Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving : 3.10 Verkoopopbrengst : 3.11 Boedelbijdrage : N.v.t.

4 Andere activa 3.12 Beschrijving : 3.13 Verkoopopbrengst : 3.14 Kasgeld/ bankrekening N.v.t. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : N.v.t. 4.2 Opbrengst : 4.3 Boedelbijdrage : 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank (en) : Hoogte ingediende vordering bank ,46, diverse zekerheden, bestaande uit zowel hypotheek op het O.G. als pandrechten. 5.2 Leasecontracten : Niet aangetroffen 5.3 Beschrijving zekerheden : - Een 1 e hypothecaire inschrijving tot een bedrag van ,- te vermeerderen met renten en kosten; - Verpanding van groencertificaten SDE en alle daaraan verbonden vorderingen; - Verpanding van huidige en toekomstige vorderingen uit hoofde van nieuw af te sluiten contracten voor levering van energie en alle daaraan verbonden vorderingen; vorderingen uit hoofde van de eventueel af te sluiten full-servicecontracten voor warmtekrachtkoppelingen en eventueel daaraan verbonden vorderingen; - Verpanding van huidige en toekomstige voorraden; land- en tuinbouwproducten; - Verpanding van huidige en toekomstige vorderingen op Scholt Energy; - Verpanding van huidige en toekomstige werktuigen, transportmiddelen, inventaris; vorderingen op Essent uit hoofde van het energieleverantie contract en eventueel aan deze

5 vorderingen verbonden rechten en zekerheden; vorderingen uit hoofde van groencertificaten die benodigd zijn voor de MEP-subsidie en eventueel daaraan verbonden rechten en zekerheden; vorderingen uit hoofde van de full-servicecontracten voor warmtekrachtkoppelingen en eventueel aan deze vorderingen verbonden rechten en zekerheden; vorderingen uit hoofde van de groencertificaten die benodigd zijn voor subsidie SDE hernieuwbare warmte, bekend onder projectnummer SDE en eventueel aan deze vorderingen verbonden rechten en zekerheden; - Verpanding van alle rechten en vorderingen die voortvloeien uit een door de heer W. Remmelink en mevrouw G.W. Remmelink-Keun afgesloten overlijdensrisicoverzekering; - Verpanding van alle rechten en vorderingen uit hoofde van een overeenkomst levensverzekering onder polisnummer ; - Garantie ministerie van economische zaken in het kader van BBMKB-regeling 90%. 5.4 Separatistenpos. : Ja 5.5 Boedelbijdragen : Wordt nog over onderhandeld 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Ja, ingeroepen ten aanzien van geleverd bassin voor datum faillissement. Onduidelijk of geleverde goederen thans nog bezien kunnen worden als roerende goederen. 5.7 Reclamerechten : nee 5.8 Retentierechten : nee Overleg Rabobank 6. Doorstart / voortzetten onderneming Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : N.v.t. 6.2 Financiële verslaglegging : Doorstart 6.3 Beschrijving : N.v.t.

6 6.4 Verantwoording : 6.5 Opbrengst : 6.6 Boedelbijdrage : Werkzaamheden : 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : In onderzoek 7.2 Depot jaarrekeningen : In onderzoek 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : In onderzoek 7.4 Stortingverpl. aandelen : In onderzoek 7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek 7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Nog niet bekend 8.2 Pref. vord. van de fiscus : Nog niet bekend 8.3 Pref.vord. van het UWV : Nog niet bekend 8.4 Andere pref. crediteuren : Nog niet bekend 8.5 Aantal concurrente : Nog niet bekend crediteuren 8.6 Bedrag concurrente cred. : Nog niet bekend 8.7 Verwachte wijze van : Nog niet bekend afwikkeling Alle crediteuren zijn inmiddels aangeschreven 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : 1) E.J. Bio Energie B.V. 2) 2G Energy B.V. 3) MWM 9.2 Aard procedure : 1) Failliet heeft in het verleden bleekaarde gekocht van de wederpartij, ten behoeve van zijn productieproces. In 2012 heeft de NVWA geconstateerd dat er teveel fluoranteen is aangetroffen in de co-vergister van failliet. Hieruit is af te leiden dat de bleekaarde nonconform is en failliet heeft hierdoor behoorlijke schade geleden. Failliet vordert een schadevergoeding van de

7 wederpartij van ,--. Door de wederpartij is geen eis in reconventie ingesteld. 2) De wederpartij spreekt failliet aan in verband met het onbetaald laten van enkele facturen ter zake de levering van een installatie. Failliet voert inhoudelijk verweer tegen de openstaande facturen. Failliet heeft geen eis in reconventie ingesteld. 3) De wederpartij heeft failliet gedagvaard in verband met onbetaald gelaten facturen ter zake het leveren van onderdelen en het uitvoeren van werkzaamheden aan een motor van failliet. Failliet heeft inhoudelijk verweer gevoerd alsmede een eis in reconventie ingesteld in verband met door hem geleden schade uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door de wederpartij. 9.3 Stand procedure : 1) Deze zaak staat voor conclusie na enquête op 18 februari Afhankelijk van het daarop volgende tussenvonnis zal de wederpartij ook nog (tegen)bewijs willen/moeten leveren, waarschijnlijk ook door middel van het horen van getuigen. De curator zal deze procedure naar verwachting voortzetten. 2) De procedure is geschorst en op de parkeerrol van 7 oktober 2015 geplaatst. Naar verwachting zal de curator deze procedure niet voortzetten. 3) De procedure is geschorst en op de parkeerrol van 7 oktober 2015 geplaatst. De curator beraad zich nog op het wel of niet voortzetten van de procedure. Overleg met de behandelende advocaten, overleg met rechtsbijstandsverzekering van failliet over dekking verdere proceskosten, bestuderen processtukken, inhoudelijke bespreking met failliet.

8 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling : Nog onduidelijk faill Plan van aanpak : In overleg met betrokken instanties wordt een oplossing gevonden voor de afvoer van aangetroffen digistaat 10.3 Indiening volgende : 3 maanden verslag Voeren van overleg met betrokkenen over wijze beheer, verkoop, afvoer digistaat, aard goederen (onroerend of roerend).

statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te Abcoude Faillissementsnummer: 11/84 F (11.4 S) Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110)

statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te Abcoude Faillissementsnummer: 11/84 F (11.4 S) Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4-3-2011 Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110) Curator: Mr S.K.Li R-C: Mevrouw Mr C.M. Degenaar Activiteiten

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming : Kessietrans B.V. Faillissementsnummer : F10/883 Datum uitspraak : 23 november 2010 Rechter-commissaris : Mr. P van Essen

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 26 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 26 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 26 mei 2015 Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Gegevens onderneming : PEP Onderhoud Service B.V. Faillissementsnummer : F 12/766 Datum uitspraak

Nadere informatie

mr. K.A.J.C.M. van den Berg Jeths-van Meerwijk watertechnisch gebied Omzetgegevens 2009: 1.277.174,00; 2008: 1.822.190,00 Personeel gemiddeld aantal 3

mr. K.A.J.C.M. van den Berg Jeths-van Meerwijk watertechnisch gebied Omzetgegevens 2009: 1.277.174,00; 2008: 1.822.190,00 Personeel gemiddeld aantal 3 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator : mr. J.A.C.M. Vlaminckx

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 28 november 2013 Gegevens gefailleerde: De heer Henderikus Alexander Weessies (01-03- 1973), wonende te Willemsoord 4, 9997

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 4 DATUM: 7 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 4 DATUM: 7 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 4 DATUM: 7 november 2014 Gegevens onderneming : Stetech projecten in techniek B.V., gevestigd en kantoorhandelend te (9482 WB) Tynaarlo aan de Nijverheidsweg 25 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 maart 2013 Gegevens Naam onderneming Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : Autohuis

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 1. Algemeen Mr. A. Koene Curator: Datum uitspraak: NL:Tz:00000004o9:Fool F.16/1 5/380 Insolventienummer: R-C Mr. L. Kuiper 1905-2015 Toezichtzaaknummer: Pagina 1 van 7 Aandelenbeheer De Eijckenhorst is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604)

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 de openbare verslag Datum 8 juli 2011 Gegevens onderneming V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) Faillissementsnummer 11/75 F Rb Breda

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG STB KRAAMZORG B.V. Nummer: 1 Datum: 27 september 2013

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG STB KRAAMZORG B.V. Nummer: 1 Datum: 27 september 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap STB KRAAMZORG B.V., statutair gevestigd te Lisse, vestigingsadres (8233 AA) Lelystad, Ziekenhuisweg 100; ingeschreven in het handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2-6-2015

Nummer: 1 Datum: 2-6-2015 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 2-6-2015 Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De verslagen worden of zijn (ook) gepubliceerd op

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 08 Datum: 29 november 2012 Gegevens onderneming : IJsselsteden Beheers Groep B.V. Faillissementsnummer : 10/616F Datum uitspraak : 9 november

Nadere informatie