FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere aan de Mondriaanweg 48, met postadres Postbus 1602 te (1300 BP) Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Faillissementsnummer : F13/184 Datum uitspraak : 12 februari 2013 Curator : Mw. mr. R.A. van der Voort R-C : Mw. mr. E.W.A. Vonk Activiteiten onderneming : Als bedrijfsomschrijving in het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is opgenomen: bedrijfsopleiding en -training, organisatieadviesbureaus, advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en organisatieadviesbureaus). Advies, uitvoering en intermediair inzake bedrijfstrainingen en persoonlijke coaching, human resource management, sales en marketingondersteuning en interim management, alles in de ruimste zin des woords. Omzetgegevens : Blijkens de jaarrekeningen over de jaren 2009 tot en met 2011 en de kolommenbalans per eind december 2012, bedroeg de omzet in de jaren 2009 tot en met 2012 respectievelijk ,-, ,-, ,- en ,04. Personeel gemiddeld aantal : Uit het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de gefailleerde vennootschap 3 werkzame personen had. Inmiddels is de curator gebleken dat op datum faillissement 2 personen in dienst waren. Zie 2.1. Verslagperiode : 20 maart 2013 tot en met 10 september 2013 Bestede uren in verslagperiode : 14 uur en 54 minuten Bestede uren Totaal : 36 uur en 30 minuten Saldo faillissementsrekening : 668,10 (per 11 september 2013) Edelachtbare Vrouwe, In dit verslag rapporteert de curator over de stand van de boedel in het op het voorblad genoemde faillissement en over haar bevindingen vanaf de datum waarop het faillissement is uitgesproken. 1

2 Met nadruk zij erop gewezen dat dit faillissementsverslag is gebaseerd op de informatie die de curator de afgelopen periode heeft ontvangen. De in dit verslag opgenomen financiële en andere informatie is dan ook onderwerp van nader onderzoek. Dat brengt met zich dat nog geen uitspraak kan worden gedaan over de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. In een later stadium kan dus blijken dat de gegevens moeten worden aangepast. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Contour Communication B.V. is opgericht op 29 april 1992 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op 5 mei De onderneming hanteerde de handelsnamen Contour Communication B.V., Contour Consultancy, Contour Training & Coaching, Contourium en 6ForceSale. Sinds 22 september 1994 is de heer Hermanus Everhardus Meijer enig aandeelhouder. De heer Meijer is voorts sinds 1 juli 1993 enig bestuurder geweest van de gefailleerde vennootschap, vanaf 2 januari 2002 is zijn echtgenote mevrouw Mina Meijer-Paanakker naast de heer Meijer bestuurder geweest. De activiteiten van de gefailleerde vennootschap bestonden naar zeggen van de heer Meijer bij de start van de onderneming uit met name consultancy en advies. In de loop der tijden zijn de werkzaamheden meer verschoven naar training en coaching op commercieel/managementgebied. In 2005 is door de thans gefailleerde vennootschap een salescongres georganiseerd. Dit salescongres is vervolgens ondergebracht in een aparte besloten vennootschap: Contourium B.V. Contourium B.V. is door de thans gefailleerde vennootschap opgericht tezamen met Interbosch Beheer B.V. Beide vennootschappen hebben 50% van de aandelen in Contourium B.V. genomen en zijn beide bestuurder van Contourium B.V. geworden. Ter zake Contourium B.V. verwijs ik verder naar Naar zeggen van de heer Meijer zijn in 2010 de andere activiteiten van de thans gefailleerde vennootschap, waaronder met name trainingen, vervolgens ook ondergebracht in Contourium B.V. Vanuit Contourium B.V. zijn vervolgens diverse samenwerkingen aangegaan met partners die gingen handelen onder de naam Contourium B.V. en managementfee uitbetaald kregen. Volgens de heer Meijer was het doel van deze samenwerkingen om, in verband met tegenvallende omzetten, de krachten te bundelen, meer omzet te genereren en aansluiting te zoeken voor de toekomst. Naar zeggen van de heer Meijer bleek gedurende het jaar 2011 dat de samenwerkingen niet hetgeen brachten wat gehoopt was. De investeringen die door Contourium B.V. waren gedaan, konden niet volledig worden afgedekt met de gerealiseerde omzet. Er is vervolgens een nieuwe partnerconstructie gerealiseerd, echter een en ander mocht volgens de heer Meijer niet baten. De heer Meijer heeft aangegeven dat hij vanuit privé maar ook vanuit Contour Communication B.V. de tekorten in Contourium B.V. heeft aangevuld en gedekt. Volgens de heer Meijer zijn de gerezen problemen met name ontstaan door een van de partners. Per 1 januari 2012 zijn de diverse samenwerkingen, waaronder ook die met de hiervoor genoemde partner, weer overgenomen door de thans gefailleerde vennootschap. In 2012 bestonden de werkzaamheden van de gefailleerde vennootschap voorts uit het geven van diverse trainingen door de heer Meijer zelf. 1.2 Winst en verlies : Blijkens de jaarrekeningen over de jaren 2009 tot en met 2011 en de kolommenbalans per eind december 2012 is in 2009 een verlies geleden van ,-, in 2010 een verlies van ,-, in 2011 een winst gegenereerd van ,- en in 2012 een winst gegenereerd van , Balanstotaal : Uit de jaarrekeningen over de jaren 2009 tot en met 2011 en de kolommenbalans per eind december 2012 blijken de balanstotalen per ultimo 2009, 2010, 2011 en 2012 van respectievelijk ,-, ,-, ,- en , Lopende procedures : De curator is gebleken van één lopende procedure. Dit betreft een procedure bij de sector Kanton van de Rechtbank Midden-Nederland waarbij de gefailleerde vennootschap is gedagvaard door de partner waarmee 2

3 problemen gerezen waren (zie 1.1 en 1.7). De betreffende dagvaarding is reeds vóór datum faillissement aangebracht bij de Rechtbank Midden-Nederland. De bestuurders van de gefailleerde vennootschap hebben verstek laten gaan. Aangezien de curator nog niet was gebleken dat in de procedure een (verstek)vonnis was gewezen, heeft de curator de Rechtbank Midden-Nederland verzocht om tot schorsing van de procedure over te gaan. 1.5 Verzekeringen : Volgens de heer Meijer is er sprake van een rechtsbijstandsverzekering. De curator heeft echter nog geen stukken mogen ontvangen waaruit blijkt dat een dergelijke verzekering daadwerkelijk door de gefailleerde vennootschap is afgesloten. De curator is tot op heden niet gebleken van een lopende rechtsbijstandsverzekering. 1.6 Huur : De gefailleerde vennootschap is gevestigd aan de Mondriaanweg 48 te Almere. Dit pand behoort in eigendom niet toe aan de gefailleerde vennootschap, maar aan de bestuurders. Volgens de heer Meijer was er geen sprake van een huurovereenkomst tussen de gefailleerde vennootschap en de bestuurders. Wel werd er maandelijks een vergoeding in verband met het gebruik van het pand aan de gefailleerde vennootschap doorbelast. 1.7 Oorzaak faillissement : In vervolg op hetgeen onder 1.1 is bericht, heeft de heer Meijer omtrent de oorzaak van het faillissement het volgende aangegeven. De samenwerking met de diverse partners die vanaf 1 januari 2012 in de thans gefailleerde vennootschap is ondergebracht, bleek ook in 2012 niet te brengen wat was gehoopt. De omzet bleef achter. Volgens de heer Meijer bedroeg de omzet in de jaren vanaf 2009 per jaar nog maar ongeveer de helft van de omzet zoals gedraaid in de jaren 2008 en eerder. Gedurende het jaar 2012 heeft de heer Meijer naar zijn zeggen getracht diverse afspraken te maken met de diverse crediteuren. Volgens de heer Meijer bleven de problemen met de reeds onder 1.1 genoemde partner echter bestaan en ook de omzet bleef wederom achter. In de tweede helft van 2012 heeft de heer Meijer naar zijn zeggen diverse pogingen ondernomen om de gerezen problemen op te lossen. Een en ander is niet geslaagd. De bestuurders hebben vervolgens besloten om met ingang van 1 januari 2013 de samenwerking met de betreffende partners te beëindigen. Een en ander deed er echter niet aan af dat de betreffende partner nog aanspraak maakte op de onbetaalde facturen. De betreffende partner is uiteindelijk tot dagvaarding overgegaan. In verband met de vele kosten die aan het voeren van een procedure tegen de betreffende partner verbonden zouden zijn en voorts de verwachting van de advocaat van de bestuurders dat de kans van slagen in rechte zo goed als nihil was en daarnaast de bestuurders de verwachting hadden dat een herstel van de omzet in 2013 zich niet zou voordoen, hebben de bestuurders vervolgens besloten eigen aangifte tot faillietverklaring te doen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Op datum faillissement waren er twee personen in dienst bij de gefailleerde vennootschap. Dit betrof de zoon van de bestuurders alsmede een van de bestuurders zelf, mevrouw Meijer-Paanakker. De curator heeft het personeel van de gefailleerde vennootschap met toestemming van de rechter-commissaris op 18 februari 2013 ontslag aangezegd. Volgens de bestuurders heeft in ieder geval de zoon zijn salaris nog uitbetaald gekregen tot en met december Het UWV zal de loonverplichtingen ten aanzien van de zoon overnemen en is thans doende een en ander af te wikkelen. Het UWV zal haar vordering ter zake bij de curator indienen. Het UWV heeft haar vordering bij de curator ingediend. Dit betreft een boedelvordering van 2.390,04 en een preferente vordering van 1.890, Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : 18 februari

4 Werkzaamheden : Afgewikkeld. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : De curator is niet gebleken van onroerende zaken in eigendom van de gefailleerde vennootschap. 3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Werkzaamheden : *** Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : In de kantoorruimte aan de Mondriaanweg 48 te Almere is een geringe kantoorinventaris aanwezig welke eigendom is van de gefailleerde vennootschap. Dit betreft met name een computer, laptop en frankeermachine. De betreffende inventaris is verpand aan Rabobank Almere, echter in verband met het voorrecht van de fiscus wat er vooralsnog lijkt te zijn, loopt de opbrengst van de verkoop van de inventaris in beginsel via de boedel. De curator zal in de komende verslagperiode bezien of de betreffende inventaris verkocht kan worden. Met de bestuurders zijn gesprekken gaande over de koop van de activa van de onderneming. De bestuurders hebben een bod uitgebracht op de inventaris en de curator is thans in overleg met de bestuurders over de gedane bieding. 3.6 Verkoopopbrengst : Nog niet van toepassing 3.7 Boedelbijdrage : (Vooralsnog) niet van toepassing. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Nu er vorderingen lijken te bestaan van de Belastingdienst Ondernemingen, loopt de opbrengst van de kantoorinventaris in beginsel via de boedel. Werkzaamheden : Zie 3.5. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Volgens de bestuurder is er sprake van een geringe voorraad. Dit zou echter niet meer zijn dan een voorraad pennen, blocnotes etc. De curator zal in de komende verslagperiode bezien of de voorraad verkocht kan worden. De bestuurders hebben een bod uitgebracht op de voorraad en de curator is thans in overleg met de bestuurders over de gedane bieding Verkoopopbrengst : Nog niet van toepassing Boedelbijdrage : Nog niet van toepassing. Werkzaamheden : Zie 3.9. Andere activa 3.12 Beschrijving : 4

5 De gefailleerde vennootschap is houder van de domeinnaam contouronline.nl. De rechten van de website die zijn gekoppeld aan deze domeinnaam liggen volgens de heer Meijer bij de gefailleerde vennootschap. Tot ongeveer een maand voordat het faillissement werd uitgesproken, was de gefailleerde vennootschap ook houder van de domeinnamen en De heer Meijer heeft te kennen gegeven deze domeinnamen een aantal weken voor datum faillissement te hebben overgezet naar hem in privé. De curator heeft met de bestuurder besproken dat deze domeinnamen desondanks in de boedel vallen. Tot kort voor datum faillissement is de gefailleerde vennootschap voorts merkhouder geweest met betrekking tot diverse merkregistraties. De heer Meijer heeft, net als bij de hierboven genoemde domeinnamen, deze merkregistraties overgezet naar hem in privé. De heer Meijer is ermee bekend dat ook deze merkregistraties in de boedel vallen. De curator is doende te bezien of de betreffende domeinnamen, website en merkregistraties verkocht kunnen worden. In ieder geval hebben de bestuurders interesse getoond en naar verwachting zal op korte termijn duidelijk zijn of hij een bod zal uitbrengen. De bestuurders hebben in de afgelopen verslagperiode aangegeven geen interesse te hebben in overname van de domeinnamen, websites en merkregistraties. De curator is doende te bezien of er andere geïnteresseerden zijn voor deze activa. De gefailleerde vennootschap is bestuurder van de vennootschap Contourium B.V. Naast de gefailleerde vennootschap is ook Interbosch Beheer B.V. bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Beide ondernemingen houden 50% van de aandelen in Contourium B.V. De activiteiten van deze onderneming bestonden volgens de bestuurders van de gefailleerde vennootschap uit het organiseren van een salescongres en een zogeheten Management Coach Table. Volgens de heer Meijer is in ieder geval deze laatste activiteit reeds geëindigd. Contourium B.V. handelt onder de namen Contourium Training & Consultancy, Contourium Trainingen, Contourium Consultancy, Contourium Business Theater, Contourium Events, Contourium Community, Contourium Publishing en Contourium B.V. De curator is doende in beeld te brengen welke activiteiten nog in Contourium B.V. plaatsvinden en voorts welke activa en passiva er aanwezig zijn. Voorts is de curator in overleg met de medebestuurder en aandeelhouder Interbosch Beheer B.V. over Contourium B.V. Met name zal worden bekeken of de aandelen die de gefailleerde vennootschap houdt in Contourium B.V. verkocht kunnen worden dan wel deze onderneming feitelijk ook in een faillissementssituatie verkeert. De curator is in de afgelopen verslagperiode doende geweest met het in beeld brengen van de eventuele activiteiten die Contourium B.V. nog uitoefent en onderzoek in de administratie naar de activa en passiva van Contourium B.V. Gebleken is dat er geen activiteiten meer zijn en de onderneming feitelijk in staat van faillissement verkeert. De curator meent dan ook dat een eigen aangifte tot faillissement moet worden gedaan. De curator is thans in overleg met de medebestuurder en mede-aandeelhouder Interbosch Beheer B.V. over de aanvraag van het faillissement. De curator verwacht dat het faillissement op korte termijn zal worden aangevraagd. De curator is gebleken van een door de gefailleerde vennootschap aan Contourium B.V. verstrekte lening van ,- (per eind december 2012). Voorts bestaat er een vordering in rekening-courant van de gefailleerde vennootschap op Contourium B.V. van ,80. Zoals hierboven aangegeven is de curator doende de activa en passiva van Contourium B.V. in kaart te brengen. Vooralsnog kan derhalve niet gezegd worden of de aan de gefailleerde vennootschap verschuldigde bedragen door Contourium B.V. kunnen worden voldaan. Gelet op de gebleken financiële positie van Contourium B.V. en de eigen aangifte tot faillietverklaring die naar verwachting op korte termijn zal worden gedaan, zal Contourium B.V. haar schulden aan de gefailleerde vennootschap niet kunnen voldoen. Blijkens de balans van eind december 2012 zou er aan kasgeld een bedrag van 91,70 aanwezig moeten zijn. De curator heeft hieromtrent inmiddels de bestuurders aangeschreven met het verzoek inzage te geven in het kasboek en het saldo op datum faillissement. 5

6 Volgens de bestuurders was op datum faillissement in kas een bedrag aanwezig van 80,70. De curator heeft dit kasgeld op de boedelrekening gestort gekregen. De curator is nog doende te bezien of het ontvangen kasboek volledig is en zal vervolgens het verloop van de kasgelden betrekken in haar onderzoek in de administratie. Overigens heeft de curator van de bestuurders ook het kasgeld ontvangen dat naar zeggen van de bestuurders in Contourium B.V. aanwezig was op de datum dat het faillissement van Contour Communication B.V. is uitgesproken. Dit betreft een bedrag van 434,18. Dit bedrag is tevens gestort op de boedelrekening. Indien en zodra het faillissement van Contourium B.V. een feit is, zal het kasgeld in de boedel van Contourium B.V. vallen Verkoopopbrengst : Nog niet van toepassing. Werkzaamheden : Zie Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Volgens de bestuurder is er geen sprake van een openstaande debiteurenpost. Wel is de curator uit de administratie gebleken dat er een vordering bestaat op de heer R. Meijer, personeelslid en zoon van de bestuurders. Dit betreft een vordering van ,87 (per eind 2012) in verband met een verstrekte lening. De debiteuren zijn verpand aan de Rabobank Almere. De curator is in overleg met de Rabobank Almere over de incassering van deze post. De curator heeft met de Rabobank Almere afgesproken dat zij zal trachten de vordering op de heer R. Meijer te incasseren tegen een boedelbijdrage van 15% van de eventuele opbrengst. De curator heeft de heer R. Meijer inmiddels aangeschreven met het verzoek om tot betaling over te gaan. 4.2 Opbrengst : Nog niet van toepassing. 4.3 Boedelbijdrage : De curator is met de Rabobank Almere een boedelbijdrage van 15% van de geïncasseerde opbrengst overeengekomen. Werkzaamheden : Zie Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : De gefailleerde vennootschap bankierde bij de Rabobank Almere. De Rabobank Almere heeft aan de gefailleerde vennootschap een krediet in rekening-courant verstrekt van oorspronkelijk ƒ ,-. Op datum faillissement bedroeg het debetsaldo met betrekking tot deze rekening-courant 9.139,41. Daarnaast houdt de gefailleerde vennootschap een spaarrekening aan bij de Rabobank Almere met een creditsaldo op datum faillissement van 1,08. De curator heeft de vordering van de Rabobank Almere ad per saldo 9.138,33 geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. 5.2 Leasecontracten : De curator is gebleken dat er sprake is van een huur/leaseovereenkomst in verband met een printer. De curator is doende te bezien of deze leaseovereenkomst beëindigd zal worden dan wel door de eventuele overnemer van de activa overgenomen zal worden. 6

7 De leaseovereenkomst is inmiddels beëindigd aangezien er geen geïnteresseerde was voor een eventuele overname. Volgens de bestuurders is de betreffende printer aan de eigenaar teruggeleverd, de curator mag hiervan nog een bevestiging ontvangen van de eigenaar van de printer. 5.3 Beschrijving zekerheden : De gefailleerde vennootschap heeft enige zekerheden aan de Rabobank Almere verstrekt in verband met het krediet in rekening-courant. Dit betreft een pandrecht op de inventaris en vorderingen op derden. Daarnaast is door de bestuurder de heer Meijer hoofdelijke aansprakelijkheid verleend. De curator is gebleken dat de verpanding van de inventaris en debiteuren rechtsgeldig heeft plaatsgevonden. De curator is in overleg met de Rabobank Almere terzake. Met de Rabobank Almere heeft de curator afspraken gemaakt over de incassering van de vordering op de debiteur. Zie 4.1 en Separatistenpositie : Niet van toepassing. 5.5 Boedelbijdragen : Zie 4.1 en Eigendomsvoorbehoud : Niet van gebleken. 5.7 Reclamerechten : Niet van toepassing. 5.8 Retentierechten : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Zie Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : Niet van toepassing. 6.2 Financiële verslaglegging : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Niet van toepassing. Doorstart 6.3 Beschrijving : Niet van toepassing. 6.4 Verantwoording : Niet van toepassing. 6.5 Opbrengst : Niet van toepassing. 6.6 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De curator heeft enige administratie van de bestuurders mogen ontvangen, waaronder de jaarrekeningen over de jaren 2008 tot en met Voorts is zeer recent via de accountant van de gefailleerde vennootschap de kolommenbalans per eind december 2012 ontvangen alsmede de grootboekrekeningen over De curator heeft de bestuurders inmiddels verzocht om de ontbrekende administratie, waaronder met name de grootboekrekeningen over de jaren tot en met 2011, de bankafschriften en overige fysieke administratie, aan haar te overhandigen. Voorts heeft de curator verzocht de administratie over het jaar 2013 tot en met datum faillissement bij haar aan te leveren. Indien en zodra nadere stukken zijn ontvangen, kan de curator beoordelen of aan de boekhoudplicht is voldaan. De curator heeft diverse fysieke administratie van de bestuurders mogen ontvangen. Over het jaar 2013 tot en met datum faillissement zou geen digitale administratie aanwezig zijn. In de komende verslagperiode zal de curator onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan. 7

8 7.2 Depot jaarrekeningen : De gefailleerde vennootschap heeft alle jaarrekeningen vanaf 1992 tot en met 2011 gedeponeerd bij het handelsregister. Gelet op de datum waarop de diverse deponeringen hebben plaatsgevonden, is de curator van oordeel dat deponering tijdig heeft plaatsgevonden. Volgens de bestuurders zou de jaarrekening over het jaar 2012 nog gedeponeerd worden bij het handelsregister. De curator is nog niet gebleken dat deponering heeft plaatsgevonden. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Niet van toepassing. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : De curator heeft het aandeelhoudersregister mogen ontvangen, echter nog geen stukken waaruit blijkt dat de aandelen bij oprichting zijn volgestort. Gelet op het jaar van oprichting (1992) is een vordering ter zake jegens de aandeelhouder echter verjaard. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Wordt nog onderzocht. 7.6 Paulianeus handelen : Wordt nog onderzocht. Werkzaamheden : Zie 7.1., 7.5 en Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Behoudens het salaris en de verschotten van de curator heeft het UWV een boedelvordering ingediend ter grootte van 2.390, Pref. vord. van de fiscus : 5.974,- 8.3 Pref. vord. van het UWV : 1.890, Andere pref. crediteuren : De Rabobank Almere heeft een preferente vordering ter grootte van 9.138,33 ingediend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren: ,33 De bestuurder de heer Meijer heeft zich op het standpunt gesteld dat hij een vordering heeft op de gefailleerde vennootschap in verband met pensioenaanspraken van ruim , Verwachte wijze van afwikkeling: De wijze waarop het faillissement mettertijd zal eindigen is thans nog niet in te schatten. Een en ander hangt met name af van de definitieve beeldvorming in onderhavig faillissement. Afgaande op de thans beschikbare gegevens bestaat er naar verwachting echter geen vooruitzicht voor de preferente en concurrente crediteuren. Thans bestaat er nog geen vooruitzicht voor de crediteuren. Werkzaamheden : In de komende verslagperiode zullen de vorderingen van de crediteuren nader geïnventariseerd worden. 8

9 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : De termijn van afwikkeling van het faillissement is vooralsnog niet goed in te schatten. Er dient nog het nodige te worden geïnventariseerd. De termijn van afwikkeling van het faillissement is met name afhankelijk van het onderzoek in de administratie. Thans is nog onduidelijk hoeveel tijd hier nog mee gemoeid is en of naar aanleiding van het onderzoek wellicht (rechts)maatregelen genomen dienen te worden. 9.2 Plan van aanpak : De komende verslagperiode zal met name in het teken staan van de verkoop van de activa, overleg met Rabobank Almere over de incassering van de vordering op de heer R. Meijer en voorts onderzoek in de administratie naar eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeuze handelingen. De komende verslagperiode zal met name in het teken staan van de verkoop van de inventaris en voorraad, de incassering van de vordering op de heer R. Meijer, de eigen aangifte tot faillietverklaring van Contourium B.V. en het onderzoek in de administratie, waaronder onderzoek naar het verloop van de kasgelden, beoordelen of aan de boekhoudplicht is voldaan en onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeus dan wel anderszins onrechtmatig handelen. 9.3 Indiening volgend verslag : Opvolgende verslaglegging agendeer ik op 3 maanden na heden. Werkzaamheden : *** Bijlagen: - Crediteurenlijst; - Urenlijst (vertrouwelijk); - Tussentijds Financieel Verslag; - Bankafschriften nrs. 1 t/m Wegens het ontbreken van bankafschrift 1 is een uitdraai van het internetbankieren bijgevoegd bij dit verslag. 9

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : Mevrouw Elisabeth Johanna BARTELS, wonende aan de Terschellingstraat 11 te (1339 TE) Almere, handelend onder de naam Kinderkwartier VILLA TOON, gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rojan Heating Technology International B.V., statutair gevestigd te Almere, zaakdoende te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 16 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 16 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 16 april 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap WRS SCHOONMAAK EN ONDERHOUD B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en feitelijk gevestigd te (1313 BB) Almere

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In Charge B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de De Ruyterkade 5 (kelder KvK)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 24 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 24 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 24 maart 2015 Gegevens gefailleerde : De commanditaire vennootschap A.G.S. AMSTERDAM T GOOI SERVICE C.V. handelend onder de naam AMSTERDAM GOOI SERVICE GROEP, gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 november 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Flevo Investments B.V., statutair gevestigd te Zeewolde, handelend onder de naam Hotel Restaurant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fritz Repro B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 1355 EE

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 26 april 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 30 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 30 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 30 maart 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Bröring Makelaar OG B.V. Faillissementsnummer : C/16/13/1104 F Datum uitspraak : 1 oktober 2013 Curator : mr.

Nadere informatie