Curator : mr S. van Gessel R-C : mr R.P. van Eerde. Saldo einde verslagperiode : ,29

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curator : mr S. van Gessel R-C : mr R.P. van Eerde. Saldo einde verslagperiode : 48.357,29"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 7 (EIND) DATUM: 19 JULI 2011 Gegevens onderneming : de heer W.J.T. Sanders, geboren , wonende te (9581 EX) Musselkanaal aan de Frans Halslaan 25 h.o.d.n. Adviesgroep Sanders, Assurantiekantoor Sanders en Servass Assurantiën. Faillissementsnummer : F09 / 275 Datum uitspraak : 20 oktober 2009 Curator : mr S. van Gessel R-C : mr R.P. van Eerde Activiteiten onderneming : Het bemiddelen in assurantiën en hypotheken alsmede begeleiding bij fiscale vraagstukken. Omzetgegevens : De totale jaaromzet 2007 bedroeg volgens jaarrekening ,-. In 2006 bedroeg de totale jaaromzet ,-. Een jaarrekening 2008 is niet opgemaakt Personeel gemiddeld aantal : 1 Saldo einde verslagperiode : ,29 Verslagperiode : 5 april 2011 t/m 19 juli 2011 Bestede uren in verslagperiode : 21:12 Bestede uren totaal : 179:30 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie : Gefailleerde dreef een eenmanszaak onder de handelsnamen Adviesgroep Sanders, Assurantiekantoor Sanders en Servass Assurantiën. De activiteiten richtten zich op de bemiddeling voor en afsluiten van verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten voor particulieren Winst en verlies : Het resultaat over 2007 bedroeg volgens jaarrekening negatief. In 2006 bedroeg het resultaat positief Balanstotaal : Volgens jaarrekening 2007 bedroeg het balanstotaal in , Lopende procedures : voor zover bekend: geen 1.5. Verzekeringen : Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij de BAVAM, ziekteverzuimpolis bij Goudse, rechtsbijstandsverzekering bij Arag, opstalverzekering, WA-verzekering en autoverzekering bij Erasmus.

2 1.6. Huur : De heer Sanders huurde kantoorruimte aan het Willem Diemerplein 3 te Musselkanaal. De huurovereenkomst is in onderling overleg met de verhuurder beëindigd per 1 januari Inmiddels is de in het pand aanwezige kantoorinventaris verkocht. Het huurpand is thans vrijwel leeg, op de (papieren) cliëntendossiers na, welke binnenkort aan de koper van de assurantieportefeuille ter hand zullen worden gesteld. Inmiddels zijn de cliëntendossiers ter hand gesteld aan de koper van de assurantieportefeuille Oorzaak faillissement : De conclusie is gerechtvaardigd dat het faillissement van de heer Sanders is te wijten aan zijn malafide praktijken als financiële tussenpersoon. Twee slachtoffers hebben beslag gelegd op zijn activa, waaronder zijn bankrekening bij ABN AMRO en zijn provisietegoeden bij Aegon. Hierdoor was de heer Sanders niet meer in staat om aan zijn lopende financiële verplichtingen te voldoen en heeft hij zelf zijn faillissement aangevraagd. De heer Sanders wordt verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte en wordt ter zake strafrechtelijk vervolgd. Inmiddels hebben 12 personen bij de politie aangifte gedaan van oplichting. De heer Sanders is naar aanleiding van deze aangiftes in augustus 2009 opgepakt door de politie en heeft enkele dagen in voorlopige hechtenis gezeten. Inmiddels is bekend dat de strafzaak tegen de heer Sanders dient op 12 mei De strafzaak is op 12 mei 2011 voor onbepaalde tijd aangehouden voor nadere getuigenverhoren. In de meeste benadelingsgevallen heeft Sanders aan zijn klanten verzocht om voor hem een lening af te sluiten bij Interbank, zogenaamd om zijn familie of vrienden uit de brand te kunnen helpen, en met de belofte dat hij het geleende bedrag snel en met hoge rente zou terugbetalen. De schrijnende verhalen waarmee de klanten zijn overgehaald om geld te lenen voor Sanders bleken onwaar, en de geleende bedragen werden niet of nauwelijks terugbetaald. In sommige gevallen is door Sanders zelfs op naam van een klant krediet verkregen bij Interbank door handtekeningen te vervalsen. In een enkel geval is een klant door Sanders overgehaald om ,- te beleggen op een Zwitserse rekening, welke achteraf niet blijkt te bestaan. Het beleggingsgeld is verdwenen. Werkzaamheden: 00:06 uren 2. Personeel 2.1. Aantal ten tijde van faill.: 1 medewerkster 2.2. Aantal in jaar voor faill : 1 medewerkster Datum ontslagaanzegging: 28 oktober 2009 Werkzaamheden: 00:00 uren 3. Activa Onroerende zaken pagina 2 van 9

3 3.1. Beschrijving : De heer Sanders heeft volgens het Kadaster geen onroerend goed in eigendom. Medio 2006 heeft hij de mede-eigendom van de echtelijke woning aan de Frans Halslaan 25 te Musselkanaal, in volledige eigendom overgedragen aan mevrouw K. Vos, met wie gefailleerde inmiddels buiten gemeenschap van goederen is gehuwd. De curator onderzoekt of hierdoor schuldeisers zijn benadeeld. De hypothecaire inschrijving d.d bedraagt volgens het Kadaster ,- (hypotheekhouder Bank of Scotland). De woning staat thans te koop voor ,- via Makelaardij Boekelo, de huidige werkgever van Sanders. De curator heeft bij Stater Nederland BV gegevens opgevraagd met betrekking tot de actuele hypotheekschuld bij Bank of Scotland. De hypotheekschuld bedraagt volgens mondelinge opgave van Stater Nederland, exclusief rente en kosten, ,-. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het inroepen van vernietiging van de eigendomsoverdracht niet tot enig (extra) verhaal voor de faillissementscrediteuren zal leiden Verkoopopbrengst : n.v.t Hoogte hypotheek : n.v.t Boedelbijdrage : n.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5. Beschrijving : Gebruikelijke kantoorinventaris. Hierop rust een pandrecht van ABN AMRO Bank NV 3.6. Verkoopopbrengst : De goederen moeten nog worden verkocht. Aan de pandhouders is een termijn gesteld, welke zij onlangs ongebruikt hebben laten verstrijken. De curator zal thans de verkoop op zich nemen, zulks met inachtneming van voorrang van de pandhoudersop en het bodemvoorrecht van de fiscus. De kantoorinventaris is inmiddels verkocht voor het bedrag groot 2.200,- exclusief btw (btw verlegd naar koper) 3.7. Boedelbijdrage : n.v.t Bodemvoorrecht fiscus : ja Voorraden/ onderhanden werk 3.9. Beschrijving : Een assurantieportefeuille met diverse klanten en financiële producten, met name schadeverzekeringen. Deze zijn verpand. Aan de pandhouders is een termijn voor uitwinning gesteld, welke zij ongebruikt hebben laten verstrijken. De curator zal thans zelf de verkoop ter hand nemen. Inmiddels heeft de curator bureau Haasnoot & Adriaanse BV gevestigd te Uithoorn ingeschakeld voor taxatie en verkoopondersteuning. Blijkens notariële akte d.d. 4 oktober 2005 hebben de heer J.T. Sanders (senior) en de besloten vennootschap ML Vos Beheer BV pandrecht verkregen op onder meer de huidige in toekomstige rechten en vorderingen voortvloeiende uit de assurantieportefeuille van Sanders. In overleg met de pandhouders, de curator en de Rechter-commissaris is besloten dat deze pandhouders alsnog in de gelegenheid pagina 3 van 9

4 worden gesteld om zelf de verkoop van de assurantieportefeuille ter hand te nemen, waarbij is overeengekomen dat deze pandhouders de reeds gemaakte kosten van adviesbureau Haasnoot&Adriaanse voor hun rekening nemen. De verkooponderhandelingen bevinden zich thans (22 februari 2010) in een vergevorderd stadium, doch een recente eenzijdige terugkoopactie van Delta Lloyd van haar polissen dreigt op het laatste moment voor enige vertraging te zorgen. De curator verschilt overigens met de pandhouders J.T. Sanders (senior) en ML Vos Beheer BV van mening over de vraag hoever hun pandrecht strekt. De wet stelt voor de vestiging van pandrecht op een tegen één of meer bepaalde personen uit te oefenen recht dat niet aan toonder en order luidt, als vereiste dat dit recht op het tijdstip van de vestiging van het pandrecht reeds bestaat of rechtstreeks zal worden verkregen uit een dan reeds bestaande rechtsverhouding (artikel 3:239 BW). De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat Sanders senior en ML Vos Beheer BV alleen pandrecht hebben op de portefeuille, voor zover deze op 4 oktober 2005 reeds bestond of voortvloeide uit op dat moment reeds bestaande rechtsverhoudingen. Nadien afgesloten polissen derhalve vallen niet onder het pandrecht van J.T. Sanders (senior) en ML Vos Beheer BV, maar vallen onder het (later gevestigde) pandrecht van ABN Amrobank NV. Mr Hielkema heeft zich namens J.T. Sanders (senior) en ML Vos Beheer BV op het standpunt gesteld dat de gehele portefeuille onder hun pandrecht valt. Teneinde het verkooptraject niet onnodig te vertragen, is afgesproken dat de verkoopopbrengst in depot zal worden gestort op de derdenrekening van het kantoor van de curator. In een later stadium kan dan worden bepaald welk deel aan J.T. Sanders (senior) en ML Vos Beheer BV en welk deel aan ABN Amrobank NV toekomt. ABN Amrobank heeft via haar gemachtigde Solveon laten weten pro rato te willen meebetalen aan de kosten die zijn gemoeid met het uitzoekwerk van bureau Haasnoot &Adriaanse omtrent de datum van totstandkoming van de diverse polissen uit de portefeuille. Inmiddels is de assurantieportefeuille verkocht aan Anker Verzekeringen B.V. voor het bedrag van ,-. De koopsom is betaald op de derdenrekening van het kantoor van curator. Ten aanzien van de verdeling van de verkoopopbrengst hebben de pandhouders bureau Haasnoot & Adriaanse ingeschakeld die een onderzoek zal instellen naar de vraag welk deel van de portefeuille aanwezig was op het moment van verpanding aan de eerste pandhouders. Er is enige onduidelijkheid gerezen over de omvang van de portefeuille. De koper van de portefeuille heeft aangegeven dat wellicht een deel van de portefeuille reeds voor het faillissement was verkocht. De curator heeft hier een onderzoek naar ingesteld. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de betreffende polissen niet eerder verkocht waren, maar dat een partij die enkele jaren geleden een deel van de portefeuille heeft gekocht van Sanders, gedurende faillissement van Sanders heeft geprobeerd om diens overige klanten weg te kapen. De curator zal in overleg treden met de koper, zulks overigens met inachtneming van de exoneratieclausules van de koopovereenkomst. Inmiddels heeft een gesprek plaats gevonden met de directie van koper. Partijen hebben gezamenlijk kunnen vaststellen dat op grond van de bepalingen van de pagina 4 van 9

5 koopovereenkomst geen aanspraak kan worden gemaakt op enige vergoeding of gedeeltelijke terugbetaling van de koopsom Verkoopopbrengst : Boedelbijdrage : n.v.t. Andere activa Beschrijving : Tot op heden heeft de curator geen andere activa aangetroffen. Op 21 maart 2011 is de heer Sanders op verzoek van de curator gehoord door de Rechter-commissaris over betalingen die hij heeft overgeboekt naar het buitenland, deels ook tijdens faillissement via Goffin Change. Volgens de heer Sanders zijn de betalingen die hij tijdens faillissement heeft verricht afkomstig uit van het VTLB gespaarde bedragen. Het VTLB van de heer Sanders is op last van de rechter-commissaris stopgezet totdat helderheid is ontstaan over de betalingen die zijn verricht naar het buitenland. De curator heeft van de OvJ toestemming gevraagd en verkregen om het strafdossier van de heer Sanders in te zien. Bij bestudering van het strafdossier is gebleken dat deze helaas geen bruikbare informatie bevat over gelden die mogelijk tot de boedel behoren of voor de boedel teruggehaald zouden kunnen worden Verkoopopbrengst : n.v.t. Werkzaamheden: 00:36 uren 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren : In onderzoek. Diverse verzekeringsmaatschappijen zijn mogelijk nog provisies e.d. verschuldigd (onderzoek afgerond). Blijkens notariële akte d.d. 4 oktober 2005 hebben de heer J.T. Sanders (senior) en de besloten vennootschap ML Vos Beheer BV pandrecht verkregen op een drietal met naam genoemde vorderingen van (thans) gefailleerde op derden, te weten: - een vordering op Taner Cuzdan ten bedrage van (destijds) ,26 - een vordering op H. Hensen ten bedrage van ,-. Met betrekking tot deze vordering blijkt een gerechtelijke procedure aanhangig te zijn in hoger beroep bij het Gerechtshof te Leeuwarden, waarover dhr Sanders de curator in eerste instantie niet heeft geïnformeerd. De heer Sanders heeft bij de rechtbank Groningen een veroordelend vonnis verkregen jegens de heer H. Hensen, van welk vonnis Hensen in hoger beroep is gekomen bij het Hof Leeuwarden. Zie verder paragraaf 9 hieronder; - een vordering de G. Meijering ten bedrage van ,- De betreffende pandhouders gaan zelf over tot incasso van deze vorderingen 4.2. Opbrengst : De provisie-opbrengst, afkomstig van diverse maatschappijen bedraagt thans ,36. De vanaf 1 januari 2010 op de boedelrekening ontvangen provisies worden conform de koopovereenkomst doorbetaald aan de koper van de assurantieportefeuille Boedelbijdrage : n.v.t. pagina 5 van 9

6 Werkzaamheden: 00:00 uren 5. Bank/Zekerheden 5.1. Vordering van bank(en) : ABN Amrobank heeft haar vordering tot op heden, ondanks herhaalde verzoeken, nog niet ingediend, noch aanspraak gemaakt op zekerheidsrechten. Solveon Incasso heeft inmiddels namens ABN Amro Bank een vordering ingediend van ,17 en aanspraak gemaakt op haar pandrecht. ABN Amro bank is tweede pandhouder, doch ten aanzien van de assurantieportefeuille eerste pandhouder, voor zover het betreft de rechten en vorderingen die voortvloeien uit verzekeringspolissen die ná tot stand zijn gekomen. Zie voor een toelichting paragraaf 3.9, derde alinea. Bij verkoop van de assurantieportefeuille is de opbrengst gestort op de derdenrekening van het kantoor van de curator, in afwachting van de verdeling tussen de pandhouders. De pandhouders hebben destijds afgesproken dat de verdeling pro rato zal plaatsvinden, waarbij ieder een deel krijgt gelijk aan het percentage van de portefeuille dat vóór respectievelijk na 4 oktober 2005 tot stand is gekomen. Dit percentage zouden zij laten vaststellen door Bureau Haasnoot&Adriaanse gevestigd te Uithoorn. Aangezien tot op heden echter geen actie is ondernomen door de pandhouders, heeft de curator hen thans een termijn gesteld van 30 dagen om de verdeling vast te laten stellen. De verdeling is inmiddels vast gesteld door de pandhouders op basis waarvan de curator de betalingen vanaf de derdenrekening heeft verricht Leasecontracten : n.v.t. Beschrijving zekerheden: de heer J.T. Sanders (senior) en de besloten vennootschap ML Vos Beheer BV hebben blijkens notariële akte d.d pandrecht verkregen op de inboedel van Sanders, de assurantieportefeuille en op een drietal vorderingen van Sanders; zie paragraaf 3.9 en 4.1 hierboven. ABN Amrobank NV heeft blijkens combipandakte, voor het eerst geregistreerd op een pandrecht verkregen op de voorraden, inventaris en vorderingen van Sanders. Ten aanzien van de rechten tot de assurantieportefeuille wordt verwezen naar paragraaf 3.9 hierboven. Het pandrecht is periodiek regelmatig geregistreerd middels de verleende volmacht. ABN Amrobank heeft voorts nog ten overvloede bij akte, geregistreerd op , een pandrecht op de assurantieportefeuille gevestigd Separatistenpositie : De pandhouders de heer J.T. Sanders (senior) en de besloten vennootschap ML Vos Beheer BV hebben de verkoop van de assurantieportefeuille ter hand genomen onder begeleiding van een deskundige, te weten Bureau Haasnoot&Adriaanse gevestigd te Uithoorn. Zie ook paragraaf 3.9. Voorts hebben zij de incasso van de vorderingen op een drietal debiteuren ter hand genomen; zie paragraaf Boedelbijdragen : n.v.t Eigendomsvoorbehoud : n.v.t Reclamerecht : n.v.t Retentierechten : n.v.t. pagina 6 van 9

7 Werkzaamheden: 02:36 uren 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1. Exploitatie/zekerheden : n.v.t Financiële verslaglegging: n.v.t. Doorstart 6.3. Beschrijving : n.v.t Verantwoording : n.v.t. 6.5 Opbrengst : n.v.t. 6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. Werkzaamheden: 00:00 uren 7 Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Voldaan 7.2 Depot jaarrekeningen : n.v.t. 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant: n.v.t. 7.4 Stortingsverplichting aandelen: n.v.t. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Niet van toepassing nu het gaat om een eenmanszaak. Zie echter punt 1.7 hierboven. 7.6 Paulianeus handelen : De curator heeft diverse Duitse banken aangeschreven om te onderzoeken of de heer Sanders wellicht geld heeft doorgesluisd naar Duitsland. Tot op heden heeft dit echter niets opgeleverd. Werkzaamheden: 01:24 uren 8 Crediteuren 8.1. Boedelvorderingen: 3.266,77 (betreft huur bedrijfspand tot einde huurovereenkomst). Het UWV heeft een boedelvordering van 6.167, Preferente vordering van de fiscus: , Preferente vordering van het UWV: 7.862, Andere preferente crediteuren: geen 8.5. Aantal concurrente crediteuren: Bedrag concurrente crediteuren: ,15 (waarvan een bedrag groot ,13 betrekking heeft op oplichting door gefailleerde en/of op door hem ontvangen leningen die na mooie beloftes zijn verkregen van particuliere klanten maar vervolgens nimmer zijn terugbetaald; zie toelichting in 1.7) Verwachte wijze van afwikkeling: vereenvoudigde afwikkeling; zie pagina 7 van 9

8 Werkzaamheden: 01:42 uren 9 Procedures 9.1. Naam wederpartij(en): Momenteel zijn geen gerechtelijke procedures meer aanhangig. In het jaar voorafgaande aan het faillissement zijn diverse procedures gevoerd door benadeelde partijen. In alle bij de curator bekende gevallen zijn de vorderingen tegen de heer Sanders toegewezen. Inmiddels is gebleken dat wel degelijk nog een gerechtelijke procedure aanhangig is, te weten een hoger beroep bij het Gerechtshof te Leeuwarden onder nummer /01 tegen de heer H. Hensen die in appel is gekomen tegen een veroordelend vonnis van de rechtbank te Groningen. De curator heeft bij de (voormalige) advocaat van dhr Sanders, mr R.J. de Boer, onlangs de processtukken opgevraagd. Het geding is nog niet op verzoek van Hensen geschorst ex artikel 27 Fw teneinde de curator in het geding op te roepen. De curator zal zich na ontvangst van de stukken beraden. Overneming van de procedure lijkt vooralsnog niet geïndiceerd, aangezien in eerste aanleg reeds een veroordelend vonnis is verkregen en de vordering is verpand. De curator zal ter zake binnenkort voor overleg contact opnemen met de pandhouders. De curator heeft inmiddels schriftelijk aan de pandhouders kenbaar gemaakt dat zij de hoger beroepsprocedure tegen Hensen niet zal overnemen. De procedure wordt thans voortgezet buiten bezwaar van de boedel Aard procedure: hoger beroep 9.3. Stand procedure: mr M.M. Rietveld heeft namens appellant H. Hensen ter rolle van 9 februari 2010 een memorie van grieven genomen; de procedure is vervolgens verwezen naar de rol van 23 maart 2010 voor memorie van antwoord aan de zijde van Sanders. Mr Rietveld heeft de procedure geschorst middels een H13-formulier. De curator is echter nog niet ex artikel 27 Fw in het geding opgeroepen. Het Gerechtshof heeft de procedure verwezen naar de rol van 19 oktober 2010 voor oproeping curator door appellant (Hensen). Nu de curator niet zal overnemen, zal de procedure buiten bezwaar van de boedel kunnen worden voortgezet. De pandhouders zijn hierover schriftelijk geïnformeerd Indiening volgend verslag: n.v.t. Werkzaamheden: 00:00 10 Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement: circa 1 maand; vereenvoudigde afwikkeling Plan van aanpak: Verkoop assurantieportefeuille; dit wordt thans door de pandhouders zelf geëffectueerd. Verkoop is inmiddels gerealiseerd. Verder onderzoek naar eventuele (provisie-)vorderingen op maatschappijen en incasso daarvan; dit onderzoek is inmiddels voltooid. De betalingen hebben pagina 8 van 9

9 grotendeel plaatsgevonden op de boedelrekening. De thans nog resterende vorderingen maken deel uit van de verpande rechten uit assurantieportefeuille. Verkoop kantoorinventaris; Verdere inventarisatie van schulden en bezittingen; Onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen (afgerond); Indien mogelijk: traceren van geldbedragen die door de benadeelden aan Sanders zijn overgemaakt (afgerond zonder resultaat); Overleg met koper omtrent diens wens tot vermindering koopsom (afgerond); Verdeling koopsom portefeuille (2 maanden, afhankelijk van bereiken overeenstemming tussen 1 e en 2 e pandhouders); De tussentijds ontvangen verzekeringsprovisies steeds uitbetalen aan koper voor zover deze betrekking hebben op periode ná (punten gemarkeerd met zijn reeds afgerond) Het faillissement is thans, behoudens uitdeling, afgewikkeld. Vooralsnog ziet het er naar uit dat het boedelactief hoger is dan de boedelschulden. Daardoor kan er een uitkering plaatsvinden aan de preferente crediteuren. Het boedelactief is echter ontoereikend om aan concurrente crediteuren een uitkering te doen. De curator verzoekt de rechter-commissaris te beschikken dat dit faillissement vereenvoudigd kan worden afgewikkeld en er derhalve geen verificatievergadering hoeft plaats te vinden. Een voorlopig financieel eindverslag is bijgevoegd. Werkzaamheden: 14:48 uren Veendam, 19 juli 2011 S. van Gessel, curator pagina 9 van 9

Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee

Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee FAILLISSEMENTSVERSLAG (EINDVERSLAG) NUMMER: 5 DATUM: 14 FEBRUARI 2011 Gegevens onderneming : Transportbedrijf Spijker B.V. en Jaap Spijker Holding B.V., gevestigd te Oude Pekela, 9665 BZ aan de Flessingsterrein

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : Mevrouw Elisabeth Johanna BARTELS, wonende aan de Terschellingstraat 11 te (1339 TE) Almere, handelend onder de naam Kinderkwartier VILLA TOON, gevestigd

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 7 (eindverslag) Datum: 2 juli 2013 Gegevens gefailleerde: Zuiderstraat 61, 9635 AL Noordbroek, voorheen handelend Datum uitspraak: 25 oktober 2011

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 19 maart 2014 Gegevens onderneming: Vredeveld Industries B.V., gevestigd te J.A. Koningstraat 9, Datum uitspraak: 5 februari

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015. : 19 mei 2010 surséance van betaling 20 mei 2010 - faillissement. mr. J.T.

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015. : 19 mei 2010 surséance van betaling 20 mei 2010 - faillissement. mr. J.T. Pagina 1 van 14 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curatoren Rechter-commissaris : Weyl Beef Products B.V. : 10.220 F : 19

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (Eindverslag) Datum: 14 november 2013 Gegevens onderneming: Willy Loos B.V., Kwinkenplein 1-3, 9717 GW Groningen. Datum uitspraak:

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 24 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 24 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 24 maart 2015 Gegevens gefailleerde : De commanditaire vennootschap A.G.S. AMSTERDAM T GOOI SERVICE C.V. handelend onder de naam AMSTERDAM GOOI SERVICE GROEP, gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 5 september 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap I.P.I. INTERNATIONAL PROPERTY INVESTORS B.V., statutair gevestigd te

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014 DE PAPIEREN VERSIE VAN HET VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET DIGITALE VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014 Gegevens onderneming : Meba Techniek B.V., h.o.d.n. MEBE Services, statutair gevestigd

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie