Curator : mr S. van Gessel R-C : mr R.P. van Eerde. Saldo einde verslagperiode : ,29

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curator : mr S. van Gessel R-C : mr R.P. van Eerde. Saldo einde verslagperiode : 48.357,29"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 7 (EIND) DATUM: 19 JULI 2011 Gegevens onderneming : de heer W.J.T. Sanders, geboren , wonende te (9581 EX) Musselkanaal aan de Frans Halslaan 25 h.o.d.n. Adviesgroep Sanders, Assurantiekantoor Sanders en Servass Assurantiën. Faillissementsnummer : F09 / 275 Datum uitspraak : 20 oktober 2009 Curator : mr S. van Gessel R-C : mr R.P. van Eerde Activiteiten onderneming : Het bemiddelen in assurantiën en hypotheken alsmede begeleiding bij fiscale vraagstukken. Omzetgegevens : De totale jaaromzet 2007 bedroeg volgens jaarrekening ,-. In 2006 bedroeg de totale jaaromzet ,-. Een jaarrekening 2008 is niet opgemaakt Personeel gemiddeld aantal : 1 Saldo einde verslagperiode : ,29 Verslagperiode : 5 april 2011 t/m 19 juli 2011 Bestede uren in verslagperiode : 21:12 Bestede uren totaal : 179:30 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie : Gefailleerde dreef een eenmanszaak onder de handelsnamen Adviesgroep Sanders, Assurantiekantoor Sanders en Servass Assurantiën. De activiteiten richtten zich op de bemiddeling voor en afsluiten van verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten voor particulieren Winst en verlies : Het resultaat over 2007 bedroeg volgens jaarrekening negatief. In 2006 bedroeg het resultaat positief Balanstotaal : Volgens jaarrekening 2007 bedroeg het balanstotaal in , Lopende procedures : voor zover bekend: geen 1.5. Verzekeringen : Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij de BAVAM, ziekteverzuimpolis bij Goudse, rechtsbijstandsverzekering bij Arag, opstalverzekering, WA-verzekering en autoverzekering bij Erasmus.

2 1.6. Huur : De heer Sanders huurde kantoorruimte aan het Willem Diemerplein 3 te Musselkanaal. De huurovereenkomst is in onderling overleg met de verhuurder beëindigd per 1 januari Inmiddels is de in het pand aanwezige kantoorinventaris verkocht. Het huurpand is thans vrijwel leeg, op de (papieren) cliëntendossiers na, welke binnenkort aan de koper van de assurantieportefeuille ter hand zullen worden gesteld. Inmiddels zijn de cliëntendossiers ter hand gesteld aan de koper van de assurantieportefeuille Oorzaak faillissement : De conclusie is gerechtvaardigd dat het faillissement van de heer Sanders is te wijten aan zijn malafide praktijken als financiële tussenpersoon. Twee slachtoffers hebben beslag gelegd op zijn activa, waaronder zijn bankrekening bij ABN AMRO en zijn provisietegoeden bij Aegon. Hierdoor was de heer Sanders niet meer in staat om aan zijn lopende financiële verplichtingen te voldoen en heeft hij zelf zijn faillissement aangevraagd. De heer Sanders wordt verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte en wordt ter zake strafrechtelijk vervolgd. Inmiddels hebben 12 personen bij de politie aangifte gedaan van oplichting. De heer Sanders is naar aanleiding van deze aangiftes in augustus 2009 opgepakt door de politie en heeft enkele dagen in voorlopige hechtenis gezeten. Inmiddels is bekend dat de strafzaak tegen de heer Sanders dient op 12 mei De strafzaak is op 12 mei 2011 voor onbepaalde tijd aangehouden voor nadere getuigenverhoren. In de meeste benadelingsgevallen heeft Sanders aan zijn klanten verzocht om voor hem een lening af te sluiten bij Interbank, zogenaamd om zijn familie of vrienden uit de brand te kunnen helpen, en met de belofte dat hij het geleende bedrag snel en met hoge rente zou terugbetalen. De schrijnende verhalen waarmee de klanten zijn overgehaald om geld te lenen voor Sanders bleken onwaar, en de geleende bedragen werden niet of nauwelijks terugbetaald. In sommige gevallen is door Sanders zelfs op naam van een klant krediet verkregen bij Interbank door handtekeningen te vervalsen. In een enkel geval is een klant door Sanders overgehaald om ,- te beleggen op een Zwitserse rekening, welke achteraf niet blijkt te bestaan. Het beleggingsgeld is verdwenen. Werkzaamheden: 00:06 uren 2. Personeel 2.1. Aantal ten tijde van faill.: 1 medewerkster 2.2. Aantal in jaar voor faill : 1 medewerkster Datum ontslagaanzegging: 28 oktober 2009 Werkzaamheden: 00:00 uren 3. Activa Onroerende zaken pagina 2 van 9

3 3.1. Beschrijving : De heer Sanders heeft volgens het Kadaster geen onroerend goed in eigendom. Medio 2006 heeft hij de mede-eigendom van de echtelijke woning aan de Frans Halslaan 25 te Musselkanaal, in volledige eigendom overgedragen aan mevrouw K. Vos, met wie gefailleerde inmiddels buiten gemeenschap van goederen is gehuwd. De curator onderzoekt of hierdoor schuldeisers zijn benadeeld. De hypothecaire inschrijving d.d bedraagt volgens het Kadaster ,- (hypotheekhouder Bank of Scotland). De woning staat thans te koop voor ,- via Makelaardij Boekelo, de huidige werkgever van Sanders. De curator heeft bij Stater Nederland BV gegevens opgevraagd met betrekking tot de actuele hypotheekschuld bij Bank of Scotland. De hypotheekschuld bedraagt volgens mondelinge opgave van Stater Nederland, exclusief rente en kosten, ,-. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het inroepen van vernietiging van de eigendomsoverdracht niet tot enig (extra) verhaal voor de faillissementscrediteuren zal leiden Verkoopopbrengst : n.v.t Hoogte hypotheek : n.v.t Boedelbijdrage : n.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5. Beschrijving : Gebruikelijke kantoorinventaris. Hierop rust een pandrecht van ABN AMRO Bank NV 3.6. Verkoopopbrengst : De goederen moeten nog worden verkocht. Aan de pandhouders is een termijn gesteld, welke zij onlangs ongebruikt hebben laten verstrijken. De curator zal thans de verkoop op zich nemen, zulks met inachtneming van voorrang van de pandhoudersop en het bodemvoorrecht van de fiscus. De kantoorinventaris is inmiddels verkocht voor het bedrag groot 2.200,- exclusief btw (btw verlegd naar koper) 3.7. Boedelbijdrage : n.v.t Bodemvoorrecht fiscus : ja Voorraden/ onderhanden werk 3.9. Beschrijving : Een assurantieportefeuille met diverse klanten en financiële producten, met name schadeverzekeringen. Deze zijn verpand. Aan de pandhouders is een termijn voor uitwinning gesteld, welke zij ongebruikt hebben laten verstrijken. De curator zal thans zelf de verkoop ter hand nemen. Inmiddels heeft de curator bureau Haasnoot & Adriaanse BV gevestigd te Uithoorn ingeschakeld voor taxatie en verkoopondersteuning. Blijkens notariële akte d.d. 4 oktober 2005 hebben de heer J.T. Sanders (senior) en de besloten vennootschap ML Vos Beheer BV pandrecht verkregen op onder meer de huidige in toekomstige rechten en vorderingen voortvloeiende uit de assurantieportefeuille van Sanders. In overleg met de pandhouders, de curator en de Rechter-commissaris is besloten dat deze pandhouders alsnog in de gelegenheid pagina 3 van 9

4 worden gesteld om zelf de verkoop van de assurantieportefeuille ter hand te nemen, waarbij is overeengekomen dat deze pandhouders de reeds gemaakte kosten van adviesbureau Haasnoot&Adriaanse voor hun rekening nemen. De verkooponderhandelingen bevinden zich thans (22 februari 2010) in een vergevorderd stadium, doch een recente eenzijdige terugkoopactie van Delta Lloyd van haar polissen dreigt op het laatste moment voor enige vertraging te zorgen. De curator verschilt overigens met de pandhouders J.T. Sanders (senior) en ML Vos Beheer BV van mening over de vraag hoever hun pandrecht strekt. De wet stelt voor de vestiging van pandrecht op een tegen één of meer bepaalde personen uit te oefenen recht dat niet aan toonder en order luidt, als vereiste dat dit recht op het tijdstip van de vestiging van het pandrecht reeds bestaat of rechtstreeks zal worden verkregen uit een dan reeds bestaande rechtsverhouding (artikel 3:239 BW). De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat Sanders senior en ML Vos Beheer BV alleen pandrecht hebben op de portefeuille, voor zover deze op 4 oktober 2005 reeds bestond of voortvloeide uit op dat moment reeds bestaande rechtsverhoudingen. Nadien afgesloten polissen derhalve vallen niet onder het pandrecht van J.T. Sanders (senior) en ML Vos Beheer BV, maar vallen onder het (later gevestigde) pandrecht van ABN Amrobank NV. Mr Hielkema heeft zich namens J.T. Sanders (senior) en ML Vos Beheer BV op het standpunt gesteld dat de gehele portefeuille onder hun pandrecht valt. Teneinde het verkooptraject niet onnodig te vertragen, is afgesproken dat de verkoopopbrengst in depot zal worden gestort op de derdenrekening van het kantoor van de curator. In een later stadium kan dan worden bepaald welk deel aan J.T. Sanders (senior) en ML Vos Beheer BV en welk deel aan ABN Amrobank NV toekomt. ABN Amrobank heeft via haar gemachtigde Solveon laten weten pro rato te willen meebetalen aan de kosten die zijn gemoeid met het uitzoekwerk van bureau Haasnoot &Adriaanse omtrent de datum van totstandkoming van de diverse polissen uit de portefeuille. Inmiddels is de assurantieportefeuille verkocht aan Anker Verzekeringen B.V. voor het bedrag van ,-. De koopsom is betaald op de derdenrekening van het kantoor van curator. Ten aanzien van de verdeling van de verkoopopbrengst hebben de pandhouders bureau Haasnoot & Adriaanse ingeschakeld die een onderzoek zal instellen naar de vraag welk deel van de portefeuille aanwezig was op het moment van verpanding aan de eerste pandhouders. Er is enige onduidelijkheid gerezen over de omvang van de portefeuille. De koper van de portefeuille heeft aangegeven dat wellicht een deel van de portefeuille reeds voor het faillissement was verkocht. De curator heeft hier een onderzoek naar ingesteld. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de betreffende polissen niet eerder verkocht waren, maar dat een partij die enkele jaren geleden een deel van de portefeuille heeft gekocht van Sanders, gedurende faillissement van Sanders heeft geprobeerd om diens overige klanten weg te kapen. De curator zal in overleg treden met de koper, zulks overigens met inachtneming van de exoneratieclausules van de koopovereenkomst. Inmiddels heeft een gesprek plaats gevonden met de directie van koper. Partijen hebben gezamenlijk kunnen vaststellen dat op grond van de bepalingen van de pagina 4 van 9

5 koopovereenkomst geen aanspraak kan worden gemaakt op enige vergoeding of gedeeltelijke terugbetaling van de koopsom Verkoopopbrengst : Boedelbijdrage : n.v.t. Andere activa Beschrijving : Tot op heden heeft de curator geen andere activa aangetroffen. Op 21 maart 2011 is de heer Sanders op verzoek van de curator gehoord door de Rechter-commissaris over betalingen die hij heeft overgeboekt naar het buitenland, deels ook tijdens faillissement via Goffin Change. Volgens de heer Sanders zijn de betalingen die hij tijdens faillissement heeft verricht afkomstig uit van het VTLB gespaarde bedragen. Het VTLB van de heer Sanders is op last van de rechter-commissaris stopgezet totdat helderheid is ontstaan over de betalingen die zijn verricht naar het buitenland. De curator heeft van de OvJ toestemming gevraagd en verkregen om het strafdossier van de heer Sanders in te zien. Bij bestudering van het strafdossier is gebleken dat deze helaas geen bruikbare informatie bevat over gelden die mogelijk tot de boedel behoren of voor de boedel teruggehaald zouden kunnen worden Verkoopopbrengst : n.v.t. Werkzaamheden: 00:36 uren 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren : In onderzoek. Diverse verzekeringsmaatschappijen zijn mogelijk nog provisies e.d. verschuldigd (onderzoek afgerond). Blijkens notariële akte d.d. 4 oktober 2005 hebben de heer J.T. Sanders (senior) en de besloten vennootschap ML Vos Beheer BV pandrecht verkregen op een drietal met naam genoemde vorderingen van (thans) gefailleerde op derden, te weten: - een vordering op Taner Cuzdan ten bedrage van (destijds) ,26 - een vordering op H. Hensen ten bedrage van ,-. Met betrekking tot deze vordering blijkt een gerechtelijke procedure aanhangig te zijn in hoger beroep bij het Gerechtshof te Leeuwarden, waarover dhr Sanders de curator in eerste instantie niet heeft geïnformeerd. De heer Sanders heeft bij de rechtbank Groningen een veroordelend vonnis verkregen jegens de heer H. Hensen, van welk vonnis Hensen in hoger beroep is gekomen bij het Hof Leeuwarden. Zie verder paragraaf 9 hieronder; - een vordering de G. Meijering ten bedrage van ,- De betreffende pandhouders gaan zelf over tot incasso van deze vorderingen 4.2. Opbrengst : De provisie-opbrengst, afkomstig van diverse maatschappijen bedraagt thans ,36. De vanaf 1 januari 2010 op de boedelrekening ontvangen provisies worden conform de koopovereenkomst doorbetaald aan de koper van de assurantieportefeuille Boedelbijdrage : n.v.t. pagina 5 van 9

6 Werkzaamheden: 00:00 uren 5. Bank/Zekerheden 5.1. Vordering van bank(en) : ABN Amrobank heeft haar vordering tot op heden, ondanks herhaalde verzoeken, nog niet ingediend, noch aanspraak gemaakt op zekerheidsrechten. Solveon Incasso heeft inmiddels namens ABN Amro Bank een vordering ingediend van ,17 en aanspraak gemaakt op haar pandrecht. ABN Amro bank is tweede pandhouder, doch ten aanzien van de assurantieportefeuille eerste pandhouder, voor zover het betreft de rechten en vorderingen die voortvloeien uit verzekeringspolissen die ná tot stand zijn gekomen. Zie voor een toelichting paragraaf 3.9, derde alinea. Bij verkoop van de assurantieportefeuille is de opbrengst gestort op de derdenrekening van het kantoor van de curator, in afwachting van de verdeling tussen de pandhouders. De pandhouders hebben destijds afgesproken dat de verdeling pro rato zal plaatsvinden, waarbij ieder een deel krijgt gelijk aan het percentage van de portefeuille dat vóór respectievelijk na 4 oktober 2005 tot stand is gekomen. Dit percentage zouden zij laten vaststellen door Bureau Haasnoot&Adriaanse gevestigd te Uithoorn. Aangezien tot op heden echter geen actie is ondernomen door de pandhouders, heeft de curator hen thans een termijn gesteld van 30 dagen om de verdeling vast te laten stellen. De verdeling is inmiddels vast gesteld door de pandhouders op basis waarvan de curator de betalingen vanaf de derdenrekening heeft verricht Leasecontracten : n.v.t. Beschrijving zekerheden: de heer J.T. Sanders (senior) en de besloten vennootschap ML Vos Beheer BV hebben blijkens notariële akte d.d pandrecht verkregen op de inboedel van Sanders, de assurantieportefeuille en op een drietal vorderingen van Sanders; zie paragraaf 3.9 en 4.1 hierboven. ABN Amrobank NV heeft blijkens combipandakte, voor het eerst geregistreerd op een pandrecht verkregen op de voorraden, inventaris en vorderingen van Sanders. Ten aanzien van de rechten tot de assurantieportefeuille wordt verwezen naar paragraaf 3.9 hierboven. Het pandrecht is periodiek regelmatig geregistreerd middels de verleende volmacht. ABN Amrobank heeft voorts nog ten overvloede bij akte, geregistreerd op , een pandrecht op de assurantieportefeuille gevestigd Separatistenpositie : De pandhouders de heer J.T. Sanders (senior) en de besloten vennootschap ML Vos Beheer BV hebben de verkoop van de assurantieportefeuille ter hand genomen onder begeleiding van een deskundige, te weten Bureau Haasnoot&Adriaanse gevestigd te Uithoorn. Zie ook paragraaf 3.9. Voorts hebben zij de incasso van de vorderingen op een drietal debiteuren ter hand genomen; zie paragraaf Boedelbijdragen : n.v.t Eigendomsvoorbehoud : n.v.t Reclamerecht : n.v.t Retentierechten : n.v.t. pagina 6 van 9

7 Werkzaamheden: 02:36 uren 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1. Exploitatie/zekerheden : n.v.t Financiële verslaglegging: n.v.t. Doorstart 6.3. Beschrijving : n.v.t Verantwoording : n.v.t. 6.5 Opbrengst : n.v.t. 6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. Werkzaamheden: 00:00 uren 7 Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Voldaan 7.2 Depot jaarrekeningen : n.v.t. 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant: n.v.t. 7.4 Stortingsverplichting aandelen: n.v.t. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Niet van toepassing nu het gaat om een eenmanszaak. Zie echter punt 1.7 hierboven. 7.6 Paulianeus handelen : De curator heeft diverse Duitse banken aangeschreven om te onderzoeken of de heer Sanders wellicht geld heeft doorgesluisd naar Duitsland. Tot op heden heeft dit echter niets opgeleverd. Werkzaamheden: 01:24 uren 8 Crediteuren 8.1. Boedelvorderingen: 3.266,77 (betreft huur bedrijfspand tot einde huurovereenkomst). Het UWV heeft een boedelvordering van 6.167, Preferente vordering van de fiscus: , Preferente vordering van het UWV: 7.862, Andere preferente crediteuren: geen 8.5. Aantal concurrente crediteuren: Bedrag concurrente crediteuren: ,15 (waarvan een bedrag groot ,13 betrekking heeft op oplichting door gefailleerde en/of op door hem ontvangen leningen die na mooie beloftes zijn verkregen van particuliere klanten maar vervolgens nimmer zijn terugbetaald; zie toelichting in 1.7) Verwachte wijze van afwikkeling: vereenvoudigde afwikkeling; zie pagina 7 van 9

8 Werkzaamheden: 01:42 uren 9 Procedures 9.1. Naam wederpartij(en): Momenteel zijn geen gerechtelijke procedures meer aanhangig. In het jaar voorafgaande aan het faillissement zijn diverse procedures gevoerd door benadeelde partijen. In alle bij de curator bekende gevallen zijn de vorderingen tegen de heer Sanders toegewezen. Inmiddels is gebleken dat wel degelijk nog een gerechtelijke procedure aanhangig is, te weten een hoger beroep bij het Gerechtshof te Leeuwarden onder nummer /01 tegen de heer H. Hensen die in appel is gekomen tegen een veroordelend vonnis van de rechtbank te Groningen. De curator heeft bij de (voormalige) advocaat van dhr Sanders, mr R.J. de Boer, onlangs de processtukken opgevraagd. Het geding is nog niet op verzoek van Hensen geschorst ex artikel 27 Fw teneinde de curator in het geding op te roepen. De curator zal zich na ontvangst van de stukken beraden. Overneming van de procedure lijkt vooralsnog niet geïndiceerd, aangezien in eerste aanleg reeds een veroordelend vonnis is verkregen en de vordering is verpand. De curator zal ter zake binnenkort voor overleg contact opnemen met de pandhouders. De curator heeft inmiddels schriftelijk aan de pandhouders kenbaar gemaakt dat zij de hoger beroepsprocedure tegen Hensen niet zal overnemen. De procedure wordt thans voortgezet buiten bezwaar van de boedel Aard procedure: hoger beroep 9.3. Stand procedure: mr M.M. Rietveld heeft namens appellant H. Hensen ter rolle van 9 februari 2010 een memorie van grieven genomen; de procedure is vervolgens verwezen naar de rol van 23 maart 2010 voor memorie van antwoord aan de zijde van Sanders. Mr Rietveld heeft de procedure geschorst middels een H13-formulier. De curator is echter nog niet ex artikel 27 Fw in het geding opgeroepen. Het Gerechtshof heeft de procedure verwezen naar de rol van 19 oktober 2010 voor oproeping curator door appellant (Hensen). Nu de curator niet zal overnemen, zal de procedure buiten bezwaar van de boedel kunnen worden voortgezet. De pandhouders zijn hierover schriftelijk geïnformeerd Indiening volgend verslag: n.v.t. Werkzaamheden: 00:00 10 Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement: circa 1 maand; vereenvoudigde afwikkeling Plan van aanpak: Verkoop assurantieportefeuille; dit wordt thans door de pandhouders zelf geëffectueerd. Verkoop is inmiddels gerealiseerd. Verder onderzoek naar eventuele (provisie-)vorderingen op maatschappijen en incasso daarvan; dit onderzoek is inmiddels voltooid. De betalingen hebben pagina 8 van 9

9 grotendeel plaatsgevonden op de boedelrekening. De thans nog resterende vorderingen maken deel uit van de verpande rechten uit assurantieportefeuille. Verkoop kantoorinventaris; Verdere inventarisatie van schulden en bezittingen; Onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen (afgerond); Indien mogelijk: traceren van geldbedragen die door de benadeelden aan Sanders zijn overgemaakt (afgerond zonder resultaat); Overleg met koper omtrent diens wens tot vermindering koopsom (afgerond); Verdeling koopsom portefeuille (2 maanden, afhankelijk van bereiken overeenstemming tussen 1 e en 2 e pandhouders); De tussentijds ontvangen verzekeringsprovisies steeds uitbetalen aan koper voor zover deze betrekking hebben op periode ná (punten gemarkeerd met zijn reeds afgerond) Het faillissement is thans, behoudens uitdeling, afgewikkeld. Vooralsnog ziet het er naar uit dat het boedelactief hoger is dan de boedelschulden. Daardoor kan er een uitkering plaatsvinden aan de preferente crediteuren. Het boedelactief is echter ontoereikend om aan concurrente crediteuren een uitkering te doen. De curator verzoekt de rechter-commissaris te beschikken dat dit faillissement vereenvoudigd kan worden afgewikkeld en er derhalve geen verificatievergadering hoeft plaats te vinden. Een voorlopig financieel eindverslag is bijgevoegd. Werkzaamheden: 14:48 uren Veendam, 19 juli 2011 S. van Gessel, curator pagina 9 van 9

Curator : mr S. van Gessel R-C : mr R.P. van Eerde. Saldo einde verslagperiode : 48.357,29

Curator : mr S. van Gessel R-C : mr R.P. van Eerde. Saldo einde verslagperiode : 48.357,29 FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 8 (EIND) DATUM: 16 SEPTEMBER 2011 Gegevens onderneming : de heer W.J.T. Sanders, geboren 11-09-1974, wonende te (9581 EX) Musselkanaal aan de Frans Halslaan 25 h.o.d.n. Adviesgroep

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 19 januari 2016

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 19 januari 2016 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 19 januari 2016 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 17 september 2015 Gegevens onderneming: De Jong Installaties v.o.f., gevestigd te (9615 TH) Kolham Datum uitspraak: 13 januari

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 5 (eindverslag) Datum: 8 januari 2013 Gegevens onderneming: Sijpkes Touringcars (Stadskanaal) B.V., gevestigd te Datum uitspraak:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 8 december 2014 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX) Veendam aan

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (Eindverslag) Datum: 14 januari 2014 Gegevens gefailleerde: Mevrouw Ingrid Reit (13-09-1980), wonende te St. Vitusholt 22, 9671

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 4 Datum: 12 november 2014. Datum faillissement: 14 februari 2012

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 4 Datum: 12 november 2014. Datum faillissement: 14 februari 2012 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 4 Datum: 12 november 2014 Gegevens gefailleerde: Datum faillissement: 14 februari 2012 Bewindvoerder/curator: mr. J.P.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 5 Datum: 11 augustus 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag). Datum: 20 januari 2015. Gegevens onderneming: Putters Nest Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/736 F Datum

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 april 2015 Gegevens onderneming: IDEA Centers B.V. (KvK nr. 02071913), gevestigd te (9728 BM) Groningen aan de Paterswoldseweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 27 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 27 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 27 maart 2015 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Laurens Marius College B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Oude Apeldoornseweg 41-45. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 3 Datum: 14 februari 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (eindverslag) Datum: 24 september 2014 Gegevens onderneming: Firma Sape Hoekstra Speelgoed, Hobby en Kampeer Datum uitspraak: 13

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET tevens EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Stichting Ingrin Faillissementsnummer : 08/434 F Datum uitspraak : 5 september 2008 Curator : mr. L.I. Boes

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: Eindverslag Datum: 15 augustus 2013 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 4 december 2012 Curator: mr S. van Gessel (sinds 12 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 april 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 april 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 april 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012 Gegevens onderneming : Katwijk Infra B.V./ Katwijk Verhuur B.V. Faillissementsnummer : F03/356 en F03/465 Datum uitspraak : 4 juni 2003/ 23 juli 2003

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 datum: 24 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 datum: 24 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 datum: 24 januari 2014 Onderneming : dhr. J.H. Strijker h.o.d.n. HSB Harry Strijker Bestratingen Adresgegevens : Haartseweg nr. 2A te (7121 LB) Aalten Faillissementsnummer

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 20 augustus 2014

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 20 augustus 2014 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 20 augustus 2014 Gegevens onderneming : Advocatenkantoor Kernkamp B.V. Faillissementsnummer : C/09/14/430F Datum uitspraak : 20 mei 2014 Curator : mr. J.C. Dorrepaal

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Bacio Media B.V. Faillissementsnummer : 09/429 F Datum uitspraak : 2 juni 2009 Datum verslag : 3 november 2009 Curator : mr. E.J.G.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 (eindverslag) Datum: 29 september 2014 Gegevens onderneming: Handelsonderneming Dijkhuis Onroerend Goed B.V., gevestigd aan de Lijnbaan

Nadere informatie

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer EX ART. 73A FW Eerste verslag 26 juni 2014 Gegevens onderneming Kwekerij T. Brand BV Faillissementsnummer F.02/14/405 Datum uitspraak 27 mei 2014 Curator mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG ADVOCATEN I MEDIATORS Nummer 2 Datum 5 december 2014 Gegevens onderneming Handelsregister Adres Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Adres curator Telefoon Fax E-mail Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 mei 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 mei 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 mei 2007 Gegevens onderneming : Van Werkhoven s Drukkerij Utrecht B.V. Faillissementsnummer : 06/492F Datum uitspraak : 20 september 2006 Curator : mr. J.L.M. Groenewegen

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN RESTAURANT SUCRE B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN RESTAURANT SUCRE B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN RESTAURANT SUCRE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Restaurant Sucre

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 27 augustus 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd te Datum uitspraak: 10 maart 2015

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 5 oktober 2010 Gegevens onderneming: Nederlandse Beveiligingsdienst B.V. Faillissementsnummer: 10/680 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (eindverslag) Datum: 25 juli 2012 Gegevens gefailleerde: Hinderkje Alberdina Rendering (08-11-1974), wonende aan de25dwingelooweg

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 maart 2014 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 7 januari 2014 Curator: mr S. van Gessel R-C: mr L.T. de Jonge Activiteiten

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. Gegevens onderneming : Stage 64 Ladies Wear B.V. (hierna ook wel te noemen:, statutair te Amstelveen,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

Verslagdatum: 1 augustus 2012 Nummer: 10. Algemene gegevens Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschappen Drents Groningse

Verslagdatum: 1 augustus 2012 Nummer: 10. Algemene gegevens Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschappen Drents Groningse Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 1 augustus 2012 Nummer: 10 Algemene gegevens Gegevens gefailleerde

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 11 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 11 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 11 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Volgens failliet is het pand verzekerd via de VvE en de inboedel via een privéverzekering. De curator is verder niet bekend met lopende verzekeringen.

Volgens failliet is het pand verzekerd via de VvE en de inboedel via een privéverzekering. De curator is verder niet bekend met lopende verzekeringen. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2. Datum: 14 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DTI DUTCH TRAVEL INTERNATIONAL B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DTI DUTCH TRAVEL INTERNATIONAL B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DTI DUTCH TRAVEL INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : het betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 4 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 4 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 4 juni 2015 Gegevens onderneming: Ropa Beleggings B.V. gevestigd te Apeldoorn aan de Laan van het Omniversum 20. Faillissementsnummer : C05/13/1069 Datum uitspraak

Nadere informatie

Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494 Datum uitspraak 21 mei 2013 Mr. L.B.A.

Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494 Datum uitspraak 21 mei 2013 Mr. L.B.A. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Vierde openbare verslag Datum 1 juli 2014 Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494 Datum uitspraak 21

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : Westerdijk Beheer B.V., Kamer van Koophandelnummer

Gegevens gefailleerde : Westerdijk Beheer B.V., Kamer van Koophandelnummer FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 29 augustus 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Christian Sijnen Mode B.V. 003414322 Faillissementsnummer : F11/792 Datum uitspraak

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 juli 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg 345B

Nadere informatie

Saldo einde verslagperiode : 2,26. Als bijlage 1 is een tussentijds financieel verslag : gehecht. : 7.564,76

Saldo einde verslagperiode : 2,26. Als bijlage 1 is een tussentijds financieel verslag : gehecht. : 7.564,76 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 5 januari 2015 Nummer: twee Gegevens onderneming : Ingeny PCR B.V. Faillissementsnummer : C/02/14/627 F Datum uitspraak : 2 september

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap HOUSE OF PRESENTS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/306 Rechter-Commissaris: mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 24 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 24 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 24 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 27 augustus 2015 Datum laatste verslag : 22 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Laureano Beheer B.V., statutair gevestigd te Moordrecht, vestigingsadres:

Nadere informatie

: Somers & Van Broekhoven Schilders B.V., te (4612 PT) Bergen op Zoom aan de Ringersweg 10 E

: Somers & Van Broekhoven Schilders B.V., te (4612 PT) Bergen op Zoom aan de Ringersweg 10 E Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 29 augustus 2011 Gegevens onderneming : Somers & Van Broekhoven Schilders B.V., te (4612 PT) Bergen op Zoom aan de Ringersweg

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 1 47634 BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer : C 17/14/146

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 juni 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN CAMERA & LIGHTING FACILITIES B.V.

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN CAMERA & LIGHTING FACILITIES B.V. ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN CAMERA & LIGHTING FACILITIES B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte Camera & Lighting Facilities

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 mei 2016. Gegevens failliet: ABOS Finance B.V. KvK-nummer: 30171057

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 mei 2016. Gegevens failliet: ABOS Finance B.V. KvK-nummer: 30171057 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 mei 2016 Gegevens failliet: ABOS Finance B.V. KvK-nummer: 30171057 Faillissementsnummer: F.16/16/243 Datum uitspraak: 19 april 2016 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 februari 2014 Nummer: een Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG V A N B E N T H E K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 2 d.d. 16 januari 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris Activiteiten onderneming Omzetgegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 30 september 2008 t/m 28 oktober 2008 Bestede uren in verslagperiode : 74:42 uren Bestede uren totaal : 74:42 uren

Verslagperiode : 30 september 2008 t/m 28 oktober 2008 Bestede uren in verslagperiode : 74:42 uren Bestede uren totaal : 74:42 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 1 DATUM: 28 OKTOBER 2008 Gegevens onderneming : F.D.R. Sloop- en Timmerwerken B.V. h.o.d.n. FDR Bouwservice gevestigd te Groningen, 9738 AD aan de Wolddijk 99a Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 4 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 4 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 4 december 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 15 september 2011. Groningen aan de Steentilstraat 17. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 10 mei 2011

Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 15 september 2011. Groningen aan de Steentilstraat 17. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 10 mei 2011 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 15 september 2011 Gegevens onderneming: Villa Fiorita B.V. gevestigd te (9711 GJ) Groningen Datum uitspraak:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 15 november 2013 Gegevens onderneming: Veta Installaties B.V., gevestigd te Grotelant 7, 9679 Datum uitspraak: 2 juli 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juni 2015 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Datum uitspraak : 14 juli 2009 : mr. T.M. Schraven : mevrouw mr. H.H. de Kroon-Biewenga

Datum uitspraak : 14 juli 2009 : mr. T.M. Schraven : mevrouw mr. H.H. de Kroon-Biewenga Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 15 juni 2010 Gegevens onderneming : Fish B.V., gevestigd te (5161 RN) Sprang- Capelle aan de Hoge Akkerweg 2 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : vervaardigen en verkopen van prefabbetonelementen

Activiteiten onderneming : vervaardigen en verkopen van prefabbetonelementen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 3 november 2014 Gegevens onderneming : Sweegers Betonproducten B.V. Faillissementsnummer : C/02/14/215 F Datum uitspraak : 1

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NDY NEDERLAND B.V. Nummer: 1 Datum: 14 april 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NDY NEDERLAND B.V. Nummer: 1 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : NDY Nederland B.V. Faillissementsnummer : C/16/15/216 F Datum uitspraak : 17 maart 2015 Curator : mr. M. Telderman R-C : mr. E.T.M. Schoevaars Activiteiten onderneming : ICT-dienstverlening

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73A Fw.)

Faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 17 juli 2015 Gegevens gefailleerde: Jan Mattheus Rubingh (geboren op 12-11-1967), wonende te 9501 JZ Stadskanaal aan Bakboord

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 18 augustus 2015 Gegevens onderneming: IDEA Centers B.V. (KvK nr. 02071913), gevestigd te (9728 BM) Groningen aan de Paterswoldseweg

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 6 december 2012 Gegevens gefailleerde: Alfred Meijer (06-04-1978), wonende te 9661 TW Alteveer te Poortmanswijk

Nadere informatie

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 1 Datum: 5 oktober 2009 ex art. 73a Fw

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 1 Datum: 5 oktober 2009 ex art. 73a Fw openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 1 Datum: 5 oktober 2009 ex art. 73a Fw Gegevens gefailleerde : Auto Gas Holland Limited Dossiernummer : 209090504 Faillissementsnummer : F 396/2009 Rechtbank

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 26 juli 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 28 september 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Kapper(ambulant)

Nadere informatie

Studio 155 B.V. ook h.o.d.n. Muziekschool Randmeren (KvK: 18121798)

Studio 155 B.V. ook h.o.d.n. Muziekschool Randmeren (KvK: 18121798) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede verslag Datum 1 oktober 2014 Gegevens onderneming Studio 155 B.V. ook h.o.d.n. Muziekschool Randmeren (KvK: 18121798) Faillissementsnummer F.02/14/429

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 22 september 2015 Gegevens onderneming: Broekema Beveiliging B.V., KvK-nummer 54091292, gevestigd te (9663 AV) Nieuwe Pekela

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 15 maart 2013. Gegevens onderneming: Professional Nederland B.V. Faillissementsnummer: F.01/12.294 Datum uitspraak: 20 maart

Nadere informatie

: of de door de boekhouder opgestelde stukken correct zijn is nog niet duidelijk.

: of de door de boekhouder opgestelde stukken correct zijn is nog niet duidelijk. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN De Kleine Arion B.V. en diens bestuurders de heer Julius Jellema en de heer Nicolaas Commijs Gegevens onderneming :

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij : 2012: 14.604,--

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij : 2012: 14.604,-- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 mei 2014 Nummer: twee Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

EINDVERSLAG Nummer: 5 Datum: 5 september 2006

EINDVERSLAG Nummer: 5 Datum: 5 september 2006 EINDVERSLAG Nummer: 5 Datum: 5 september 2006 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg 345B Faillissementsnummer

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Big L Jeans Almere B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1353 BC) Almere,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW 09/991 F. 29 december 2009. mr. R.J. Schimmelpenninck. mr. IVI.L.D. Akkaya. Ten tijde van het faillissement: O

FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW 09/991 F. 29 december 2009. mr. R.J. Schimmelpenninck. mr. IVI.L.D. Akkaya. Ten tijde van het faillissement: O FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Faillissementsverslag nummer 7 d.d. 11 juli 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak faillissement Curator Recliter-commissaris Activiteiten onderneming

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Jaap Rijnbende B.V. Faillissementsnummer : 11/58 F Datum uitspraak : 25 januari 2011 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 maart 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 maart 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 maart 2016 Gegevens onderneming : Essor Automatiserings Consultancy B.V. Faillissementsnummer : C. 09/14/152 F Datum uitspraak : 18 februari 2014 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 22 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 22 oktober 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 22 oktober 2014 Onderneming : dhr. Pim Sueters h.o.d.n. Schildersbedrijf Pim Sueters Adresgegevens : Ruurloseweg nr. 39 te (7255 DG) Hengelo (Gld.) Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Leswa Holding B.V., gevestigd te Ugchelen aan de Ugchelseweg 219 Faillissementsnummer : C/05/15/843 F

Nadere informatie

Verslagperiode : 11 september 2012 t/m 3 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 11 september 2012 t/m 3 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 3 december 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EUROWAX CAR CLEANING B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EUROWAX CAR CLEANING B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EUROWAX CAR CLEANING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, KvK-nummer

Nadere informatie