op 19 mei 2005 om 10 uur EHSAL Campus Economische Hogeschool Stormstraat Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "op 19 mei 2005 om 10 uur EHSAL Campus Economische Hogeschool Stormstraat 2 1000 Brussel"

Transcriptie

1 DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBULLETIN Maatschappelijke zetel : Gaucheretstraat SCHAERBEEK Ondernemingsnummer: COMITE TER VERDEDIGING VAN HET PERSONEEL VAN FINANCIEN VZW JANUARI FEBRUARI - MAART 2005 België Belgique P.P BRUSSEL 5 1/6209 Kantoor van afgifte: BRUSSEL X Ledenvergadering 2005 Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving voor VZW s, werden ook de statuten van het CVPB gewijzigd. Bijgevolg zal de ledenvergadering dit jaar doorgaan op 19 mei 2005 om 10 uur EHSAL Campus Economische Hogeschool Stormstraat Brussel Gedurende het jaar 2005 zullen een aantal ingrijpende maatregelen plaatsvinden: - Het invoeren van de ontwikkelcirkels (= nieuwe evaluaties); - Nieuwe werkmethodes; - Integratie in de nieuwe loopbanen Wij nodigen alle leden vriendelijk uit om aanwezig zijn op dit jaarlijkse treffen. Het beheerscomité C.V.P.B. informatiebulletin januari februari maart

2 Wegbeschrijving Station: Brussel Centraal Neem de hoofduitgang (tegenover het hotelcomplex Le Meridien) en ga rechtsaf de Keizerinlaan op (deze straat gaat over in de Berlaimontlaan). U blijft volgen tot u aan de tweede lichten op uw rechterkant de St. Goedele kathedraal ziet. Aan deze tweede lichten slaat u linksaf de straat in die zich tegenover de kathedraal bevindt: dit is de Stormstraat. De EHSAL-gebouwen bevinden zich aan uw rechterzijde. De hoofdingang van Campus Economische Hogeschool bevindt zich op nummer 2. C.V.P.B. informatiebulletin januari februari maart

3 Terugvordering van de vergoeding voor hogere functies Ingevolge de algemene baremaherziening van werden de e.a.verificateurs met negen jaar graadanciënniteit, de e.a. verificateurs met minder dan negen jaar graadanciënniteit en de vroegere adjunct-verificateurs (26H) die de hogere functie uitoefenden in rang 10A (adjunct-controleur) op beleefd verzocht een teruggave te doen vanaf tot en met Voor de e.a. verificateurs bedroeg de terugvordering gemiddeld BEF en voor de adjunct-verificateurs beliepen deze bedragen op tot BEF. Het CVPB heeft zich altijd met veel inzet verzet tegen deze terugvordering temeer omdat men op niet kon weten dat een baremaherziening met terugwerkende kracht de vergoeding voor hogere functies zou halveren tot decimeren. Een week voor de verjaring van het kalenderjaar 1994 zijnde op kregen de gedupeerden een stuiting van verjaring in hun brievenbus (vrolijk kerstfeest). Uw dienaar besloot dan ook om tot de actie over te gaan, want bij mij mogen ze overal aankomen behalve aan mijn zuurverdiende centen. Een feitelijke vereniging dienstlijders werd opgericht waarbij talrijke gedupeerden zich aansloten en er werd langs Nederlandstalige kant een testcase gelanceerd waarmee wij naar de Rechtbank van Eerste Aanleg trokken. Voor de rechtbank kregen wij gedeeltelijk gelijk maar de staat ging tegen dit vonnis in beroep. Momenteel is de rechtszaak nog hangende. Door het CVPB werden de Ministeriële Kabinetten platgelopen, politiekers aangeschreven met als resultaat dat de e.a.verificateurs met 9 jaar graadanciënniteit hun terugvordering nooit werd uitgevoerd en ze de terugvordering lieten verjaren. Voor de andere slachtoffers oordeelde de toenmalige Secretaris-generaal dat hun huidige vergoeding substantieel was. Dus twee maten en twee gewichten. Deze discriminatie werd door het CVPB telkenmale aangekaart bij de vergaderingen op het Algemeen Secretariaat. Ons werd gezegd dat het obstakel bij Begroting lag. Bij begroting zei men dat financiën een gedetailleerd dossier moest indienen en geen raming zoals gebeurde. Op werd er een delegatie van het CVPB ontvangen op het Kabinet van Begroting waar wij nogmaals de gelegenheid kregen om dit dossier te verdedigen. Op werd met de kabinetsmedewerker van Minister Reynders en met de kabinetsmedewerker van Begroting een protocol overeengekomen waarbij de mensen die effectief de terugvordering hebben betaald deze in de loop van de volgende maanden zouden terugkrijgen. Er werd een enveloppe voorzien van ,63 ( BEF). Deze bedragen zouden dan wel worden belast als achterstallen, omdat de gedupeerden reeds negatieve fiches hebben ontvangen voor de PB en als dusdanig een bedrag aan BV konden recupereren. Het CVPB heeft zich voor dit dossier 6 jaar lang ingezet met uiteindelijk een rechtvaardige oplossing voor iedereen. Pigeon Gris (tjen Baeyens) C.V.P.B. informatiebulletin januari februari maart

4 Een nieuwe loopbaan voor de ambtenaren van niveau D Persbericht van de Ministerraad ( ) Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed betreffende de loopbaan van niveau D van het Rijkspersoneel en houdende diverse bepalingen inzake competentiemetingen en gecertificeerde opleidingen. De loopbaan van niveau D (de vroegere niveaus 3 en 4) omvat meer dan personen in het federaal openbaar ambt: de administratief en technisch medewerkers en het restaurant- en schoonmaakpersoneel. In een administratie die steeds meer evolueert naar de valorisatie van de competenties, waren de ambtenaren van niveau D de laatsten die enkel konden evolueren in functie van hun anciënniteit. Dit KB zal voortaan de personeelsleden van niveau D de mogelijkheid bieden om toegang te hebben tot de gecertificeerde opleidingen en om te evolueren in functie van deze opleidingen, om hun mobiliteit, hun veelzijdigheid en dus hun efficiëntie te vergroten. De tekst voorziet eveneens in een reeks maatregelen die erop gericht zijn de loopbaan D opnieuw te valoriseren, in het bijzonder wat de wedde betreft. Een loopbaan die is toegespitst op de ontwikkeling van competenties (1) Toekenning van een competentietoelage van 800 tot euro per jaar voor de laureaten van gecertificeerde opleidingen, vanaf 09/06 Alle personeelsleden van niveau D zullen voortaan kunnen deelnemen aan een gecertificeerde opleiding. Het is inderdaad essentieel dat de competenties van deze personeelsleden ontwikkeld kunnen worden, om zo een antwoord te bieden op de snelle technologische evoluties binnen onze samenleving. Het OFO (Opleidingsinstituut van de Federale Overheid) zal o.a. opleidingen organiseren over de basiscomputersoftware of normen inzake voedingshygiëne. Ze kunnen ook georganiseerd worden door de verschillende departementen, maar dit steeds onder de controle van het OFO. Zo kan de kwaliteit en de coherentie van de opleidingen tussen de verschillende departementen worden gegarandeerd. De opleiding zal worden afgesloten met een zo concreet mogelijke proef: geen theoretische test, maar een onderzoek dat nagaat of de ambtenaar wel degelijk de competenties heeft verworven die hij in de toekomst zal moeten toepassen. De laureaten van deze proef krijgen gedurende 8 jaar een competentietoelage van 800 euro per jaar voor het restaurant-/ schoonmaakpersoneel en euro per jaar voor de andere graden. Deze competentietoelage zal voor het eerst worden uitbetaald met het loon van de maand september 2006 (voor de technische medewerkers) of september 2007 (voor alle andere categorieën). (2) Vooruitgang in de loopbaan wordt gewaarborgd en vergemakkelijkt wanneer men slaagt voor een gecertificeerde opleiding, vanaf 01/09/06 Na 8 jaar kan de laureaat van een gecertificeerde opleiding dus automatisch toegang krijgen tot de hogere schaal (2, 3 en daarna 4) van de loopbaan D. Tot op heden kreeg C.V.P.B. informatiebulletin januari februari maart

5 slechts een beperkt aantal ambtenaren toegang tot deze hogere schalen, waarvan de toegang zowel werd bepaald door de anciënniteit als door een beperkt aantal arbeidsplaatsen. Het verwerven van nieuwe competenties zal dus het centrale element zijn in de ontwikkeling van de loopbaan. (3) Verhoging van de lonen van bepaalde schalen om de competentietoelage te integreren 01/09/06 De lonen van de tweede, derde en vierde schalen van de loopbaan D zullen verhoogd worden waar nodig, om een verschil te behouden dat ten minste gelijk is aan de competentietoelage in verhouding tot de lagere schaal. Een eenvoudigere en financieel aantrekkelijkere loopbaan Bovendien worden er verscheidene maatregelen voorgesteld om het systeem te vereenvoudigen of om meer samenhang te waarborgen tussen de loopbanen van niveau D en de loopbanen van de andere niveaus. (4) Lineaire verhoging met 2% van het loon van de contractuele personeelsleden die actief zijn in de restaurants en schoonmaakploegen op 01/06/05 Om de loonverschillen te verminderen wordt de contractuele personeelsleden die actief zijn in de restaurants en schoonmaakploegen vanaf 1 juni 2005 een lineaire verhoging met 2% toegekend. (5) Toekenning van een premie voor leidinggevenden van 500 euro per jaar aan alle personeelsleden die een team leiden Op niveau D wordt momenteel een premie voor leidinggevenden van 500 euro per jaar toegekend aan de leiders van teams van ten minste 10 personen die actief zijn in een restaurant of schoonmaakploeg. Uit de ervaring op het terrein blijkt dat de personeelsleden van niveau D ook teams in andere sectoren leiden. De premie voor leidinggevenden zal dus worden uitgebreid naar alle personeelsleden van niveau D, ongeacht hun graad en voor zover ze hun team efficiënt leiden. (6) Afschaffing van de test die wordt opgelegd aan de personeelsleden van het vroegere niveau 4 om de loopbaan binnen niveau D voort te zetten. Daar de Minister zich ertoe heeft verbonden bij de ondertekening van het sectoraal akkoord , stelt hij voor de test af te schaffen die wordt opgelegd aan de personeelsleden van het vroegere niveau 4 die hun loopbaan wensen voort te zetten in niveau D. In plaats van een examen met bijhorende sanctie te organiseren, vindt hij het rechtvaardiger en coherenter alle personeelsleden van niveau D rechtstreeks de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan de gecertificeerde opleidingen. De Minister wil een moderne en doeltreffende administratie ten dienste stellen van het publiek en daarom zijn opleiding en valorisatie van competenties voor hem prioriteiten binnen het openbaar ambt. Een hervorming van deze omvang is pas mogelijk wanneer ze rekening houdt met elk individu die ze moet uitvoeren, van topmanager tot arbeiders en technici en met de behoeften binnen en buiten de organisatie. C.V.P.B. informatiebulletin januari februari maart

6 Bestuursassistenten laatste examen 20 E bedrogen!!! Volgens Dhr. Roland - adviseur Minister Reynders - is Ambtenarenzaken niet bereid enige toegeving te doen voor de zes Nederlandstalige bestuursassistenten rang 20 A die hebben deelgenomen aan het examen 20 E (dixit vergadering Algemeen Secretariaat 15/12/2004). De uitslag van dit examen werd door Selor niet gevalideerd omdat de benoemingsbesluiten van deze bestuursassistenten laattijdig werden ondertekend door de Minister van Financiën. Aangezien de betrokken deelnemers geen kennis hadden van deze benoemingsbesluiten en bovendien toelating verkregen van het Algemeen Secretariaat om aan het examen deel te nemen, kan op zijn minst van discriminatie gesproken worden t.o.v. de Franstalige collega s die wel tijdig werden benoemd. Bovendien dient gezegd dat Selor voor hetzelfde examen voorheen geen uitsluitingen in dit verband heeft gesteld. Als er andere criteria gehanteerd worden voor eenzelfde examen is er geen sprake meer van rechtszekerheid. Deze vorm van onbehoorlijk bestuur werd aangekaart bij de Raad van State in december Dit vonnis afwachten kan nog jaren duren Het CVPB zal hierover een onderhoud hebben met de Federale Ombudsman. Rechtsbijstandsverzekering 2005 Wellicht kent u het bestaan van de rechtsbijstandverzekering die wij hebben afgesloten bij ETHIAS teneinde u in te dekken bij conflicten in de uitoefening van uw beroep. Wat moet u doen om te kunnen genieten van deze verzekering? Lid zijn van het C.V.P.B. Indien u voor de eerste keer deze verzekering betaalt: De dekking geldt vanaf de datum van betaling. De betaling van 20 loopt van de dag van de betaling tot en met 31/12 van het burgerlijke jaar en niet van datum tot datum ( zoals bij andere verzekeringscontracten). Indien u al in 2004 betaalde voor de verzekering: Elke betaling voor eind maart 2005 dekt de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december Het contract werd afgesloten op naam van het C.V.P.B. voor rekening van de leden, daarom ontvangt u geen persoonlijk contract van ETHIAS. Het is uw betaling op het rekeningnummer dat als bewijs dient. C.V.P.B. informatiebulletin januari februari maart

7 LEZERSBRIEVEN Het jongerenbanenplan beter bekend als ex-rosettaplan inzet van de politieke machtsstrijd op Financiën. De dag dat onze FOD volgens personeelsplan diende in te krimpen, wisten velen hoe laat het was. Bepaalde kabinetsmedewerkers van juiste politieke origine hadden immers via het jongerbanenplan hun middel gevonden om op een volkomen legale manier aan reclame voor eigen winkel te doen.de vraag om de grote centra met verse krachten te bevoorraden was immers groot. Er zijn er zelfs die hun ganse politieke carrière uitgebouwd hebben met het aanbieden van contracten van onbepaalde duur. Dit soort dienstbetoon werd echter te pas en te onpas gehanteerd. Allerlei plechtige beloftes met de daaraan verbonden wederdiensten bleken schering en inslag. Ah, soms was het wel eens niet mogelijk om aan bepaalde eisen te voldoen. Die jeugd van tegenwoordig is ook mondiger geworden en menige telefoontjes en huisbezoeken werden gepleegd. Was het nu echt teveel gevraagd om eens een zondag op te offeren voor het goede doel? Met een zekere vorm van arrogantie werd uitgebazuind dat zij alleen beslisten over hun lot en zelfs verdere toekomst op Financiën. Plots bleek het in bezit hebben van de juiste politieke kaart niet meer voldoende. Drang naar macht en eigenbelang kwam meer en meer op de voorgrond. Ik wist eerlijk gezegd niet dat er in België nog aan persoonsverheerlijking gedaan werd. Toch zijn er sommigen een levend bewijs van. Bepaalde jongeren kregen al na 3 maand dienst een contract van onbepaalde duur, terwijl er anderen waren die zelfs na 2 jaar en met talloze aanbevelingsbrieven in de wachtkamer bleven. Ik denk dat we hier met een schoolvoorbeeld zitten van hoe een management niet dient gevoerd te worden. Maar er is verandering op til uit goede bron vernomen.. Nieuwe instructies en reglementeringen zijn in de maak. Volgens het personeelsplan zullen de jongerenaanwervingen gebeuren volgens een profielbeschrijving die door Selor nauwlettend zal opgevolgd worden.het CVPB kan alleen maar toejuichen dat er op eerlijkere basis zal gestart worden om een selectie van de betere elementen door te voeren. Het is dus voorlopig nog bang afwachten voor diegenen die al een paar jaar gemotiveerd bezig waren, want de politieke belofte dat ze in principe tot hun 26 ste safe waren op onze administratie is een utopie. Misschien zou het toch beter zijn om klare wijn te schenken, zodat hun de kans op een betere job niet ontnomen wordt. Wat heb je trouwens aan een curriculum vitae waarop staat dat je gedurende vijf jaar je best gedaan hebt op Financiën, maar uiteindelijk door allerlei omstandigheden aan de deur werd gezet? Was getekend, Een bezorgde ambtenaar. C.V.P.B. informatiebulletin januari februari maart

8 AANSLUITINGSFORMULIER TERUG TE STUREN naar CVPB-vzw van Uw eigen regio (zie adressen hieronder) "Comité-ter-Verdediging-van-het-Personeel-van Financiën" - CVPB NAAM (in drukletters):...(dienststempel) Voornaam :... (administratief adres) graad of functie:... privé-adres :... telefoonnummer (privé):... (*) Ik verklaar mij aan te sluiten bij het CVPB: (*) Ik wil contactpersoon zijn te:...voor regio:... om er de gekregen informatie te verspreiden. Het lidgeld bedraagt 25 over te schrijven op één van de onderstaande rekeningnummers met duidelijke vermelding (lidgeld-jaar:...) voor:... (voornaam - NAAM én volledig ADRES) Alléén via Uw CVPB-lidmaatschap kan U facultatief een rechtsbijstandsverzekering (bij ETHIAS) afsluiten. Dan betaalt U 20 als jaarlijkse premie, op een afzonderlijk nationaal rekeningnummer = van VZW CVPB p/a Gigi Lambrechts, A.Rodenbachstraat 78, 3010 Leuven. (*) Ik onderschrijf de RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING: JA / NEEN Datum:... Handtekening:... * CVPB-ANTWERPEN rekeningnr.= p/a Etienne Baeyens - Heidebloemstraat 10 bus Sint-Niklaas * CVPB-BRUSSEL (hoofdstedelijke regio) rekeningnr.= p/a Noël Dierickx - Roetaertstraat Brussel. * CVPB-BRABANT (Leuven) rekeningnr.= p/a Gigi Lambrechts A.Rodenbachstraat LEUVEN. * CVPB-LIMBURG rekeningnr.= p/a Roger Witters - Kloosterstraat 74, 3900 Overpelt * CVPB-OOST-VLAANDEREN rekeningnr.= p/a Frieda Van Den Berge Hoeksken 5, 9860 Oosterzele * CVPB-WEST-VLAANDEREN rekeningnr. = p/a Frank Couffez Torhoutsestraat Ruddervoorde -ooo- (*) = schrappen wat niet van toepassing is, a.u.b.! Medewerkers aan dit nummer: P. DE BECK, J. CLAES, B. MARIS, P. GOSSEYE, E. BAEYENS. Verantwoordelijke uitgever: Patrick GOSSEYE, De Brabanterstraat 29, 9470 DENDERLEEUW. C.V.P.B. informatiebulletin januari februari maart

Onderhandelen indien mogelijk. Overgaan tot actie als het nodig is!

Onderhandelen indien mogelijk. Overgaan tot actie als het nodig is! Maart 2015 REDACTIONEEL Onderhandelen indien mogelijk. Overgaan tot actie als het nodig is! Op het eind van vorig jaar kwam er uit verschillende hoeken kritiek op de vakbonden: het zou niet redelijk zijn

Nadere informatie

postuleren voor functies van hoofdcommissaris. Belangrijke opmerking : Het hoeft niet noodzakelijk een mandaatbetrekking

postuleren voor functies van hoofdcommissaris. Belangrijke opmerking : Het hoeft niet noodzakelijk een mandaatbetrekking Bureau de dépôt : 7500 Tournai ECHO Maandelijks tijdschrift van NSPV vzw - niet in juli Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P. 7500 Tournai 5/118 Autorisation de fermeture:

Nadere informatie

ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT

ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 1 Bureau de dépôt : 7500 Tournai N P 309 169 ECHO Tijdschrift van NSPV vzw Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P. 7500 Tournai 5/118

Nadere informatie

INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS...

INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS... JAARVERSLAG 2004 INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS... 13 Na drie jaar onder de regeling van de

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 1. Financiering van de hulpverleningszone... 15 1.1. Gemeentelijke dotatie... 15 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de

Nadere informatie

De loopbaan in niveaus

De loopbaan in niveaus De loopbaan in niveaus BC D 10 februari 2014 Inhoud 1. Doel en inhoud... 5 2. Tijdslijn... 6 3. Kernbegrippen van de loopbaan... 7 3.1. Functiebeschrijving... 7 3.2. Graad... 9 3.3. Anciënniteit... 10

Nadere informatie

argument VSOA-POLITIE STELT ZIJN PRÉ-MEMORANDUM VOOR VEILIGHEID HEEFT ZIJN PRIJS!

argument VSOA-POLITIE STELT ZIJN PRÉ-MEMORANDUM VOOR VEILIGHEID HEEFT ZIJN PRIJS! ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO CHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2

Nadere informatie

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 78 ste jaargang februari 2007 3 LEEFTIJD Een Europese richtlijn verplicht België komaf te maken met de discriminatie op basis

Nadere informatie

We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009. groei + ontwikkeling

We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009. groei + ontwikkeling We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009 groei + ontwikkeling Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009 Inhoudstafel Voorwoord 07. 21. 27. 37. 41. 05. Voorwoord

Nadere informatie

De Dienst voor Alimentatievorderingen

De Dienst voor Alimentatievorderingen Onderhoudsgeld niet gekregen? De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) helpt u www.davo.belgium.be Federale Overheidsdienst Financiën - 2012 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te

Nadere informatie

Vrijuit ACLVB NUMMER 1 3MET PENSIOEN 6 TIJDSKREDIET 8GRENSBEDRAGEN 2012 29 INSCHAKELINGSUITKERING

Vrijuit ACLVB NUMMER 1 3MET PENSIOEN 6 TIJDSKREDIET 8GRENSBEDRAGEN 2012 29 INSCHAKELINGSUITKERING AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vrijuit 83 ste jaargang januari 2012 3MET PENSIOEN De pensioenen werden hervormd. De wet die de hervorming regelt, moet nog verder worden

Nadere informatie

CoperfinFlash. Nieuwe opdrachten voor de Directeursgeneraal. Nieuw evaluatiesysteem. Coperfin 3 - BPR van de Thesaurie. Uitgave nr.

CoperfinFlash. Nieuwe opdrachten voor de Directeursgeneraal. Nieuw evaluatiesysteem. Coperfin 3 - BPR van de Thesaurie. Uitgave nr. Uitgave nr. 7 - Februari 2003 Ziehier het 1ste nummer van CoperfinFlash van 2003, dat u regelmatig informeert over de Copernicushervorming van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. In dit nummer vindt

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

Mensen in plaats van cijfers!

Mensen in plaats van cijfers! nieuwetijd magazine voor openbare diensten Mensen in plaats van cijfers! openbare diensten voeren actie 19 maart / 11u-12u muntplein brussel Sociaal akkoord... En voor de openbare diensten? maandblad van

Nadere informatie

ECHO. > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen? > Personeelsbeleid a.u.b JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705

ECHO. > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen? > Personeelsbeleid a.u.b JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705 JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705 ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 TWEEMAANDELIJKS Tijdschrift Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen?

Nadere informatie

Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel

Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel Jaarverslag 2014 Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1. FAMIFED in de kijker... 3 Woordje... 3 Heel wat

Nadere informatie

OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN ZAKBOEKJE

OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN ZAKBOEKJE OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN ZAKBOEKJE 2006 INLEIDING 1 /3 NIEUWE WETGEVING 2 /9 3 /21 Algemeen overzicht 3.1. /23 Verzekeringsondernemingen 3.2. /35 Tussenpersonen 3.3. /101 Datassur 3.4. /119 LIJST

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

waar het goed werken is ... Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie

waar het goed werken is ... Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie ... waar het goed werken is 2005 Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie ... waar het goed werken is 2005 Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Blikvangers

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID"

KRIS PEETERS: REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID Momentum 17 e JAARGANG DRIEMAANDELIJKS JUNI 2015 2/2015 KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID" AFGIFTEKANTOOR GENT X P2A8099 Vertrouw op de kracht van ervaring. Met een grote schat aan kennis

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 2 oktober 1997 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSOPGAVE I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (Reglement artikel

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

ECHO HET PERSOONLIJK DOSSIER PEREQUATIE

ECHO HET PERSOONLIJK DOSSIER PEREQUATIE Bureau de dépôt : 7500 Tournai ECHO Maandelijks tijdschrift van NSPV vzw - niet in juli Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P. 7500 Tournai 5/118 Autorisation de fermeture:

Nadere informatie

F L A S H. Verkiezingsspecial - 25 mei 2014 F L A S H. TIJDSCHRIFT VAN DE NUOD SECTOR FINANCIËN mei 2014 nummer 235 - verkiezingspecial

F L A S H. Verkiezingsspecial - 25 mei 2014 F L A S H. TIJDSCHRIFT VAN DE NUOD SECTOR FINANCIËN mei 2014 nummer 235 - verkiezingspecial Afzender UVF Viaductdam 98 2060 Antwerpen 1 België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H Verkiezingsspecial - 25 mei 2014 F L A S H TIJDSCHRIFT VAN DE NUOD SECTOR FINANCIËN mei 2014

Nadere informatie

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 N E W S L E T T E R, 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 3 I N H O U D : Wat met de arbeidsovereenkomst die ingaat op of na 1 januari 2014? voor Wat met de opzeggingstermijn arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie