op 19 mei 2005 om 10 uur EHSAL Campus Economische Hogeschool Stormstraat Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "op 19 mei 2005 om 10 uur EHSAL Campus Economische Hogeschool Stormstraat 2 1000 Brussel"

Transcriptie

1 DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBULLETIN Maatschappelijke zetel : Gaucheretstraat SCHAERBEEK Ondernemingsnummer: COMITE TER VERDEDIGING VAN HET PERSONEEL VAN FINANCIEN VZW JANUARI FEBRUARI - MAART 2005 België Belgique P.P BRUSSEL 5 1/6209 Kantoor van afgifte: BRUSSEL X Ledenvergadering 2005 Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving voor VZW s, werden ook de statuten van het CVPB gewijzigd. Bijgevolg zal de ledenvergadering dit jaar doorgaan op 19 mei 2005 om 10 uur EHSAL Campus Economische Hogeschool Stormstraat Brussel Gedurende het jaar 2005 zullen een aantal ingrijpende maatregelen plaatsvinden: - Het invoeren van de ontwikkelcirkels (= nieuwe evaluaties); - Nieuwe werkmethodes; - Integratie in de nieuwe loopbanen Wij nodigen alle leden vriendelijk uit om aanwezig zijn op dit jaarlijkse treffen. Het beheerscomité C.V.P.B. informatiebulletin januari februari maart

2 Wegbeschrijving Station: Brussel Centraal Neem de hoofduitgang (tegenover het hotelcomplex Le Meridien) en ga rechtsaf de Keizerinlaan op (deze straat gaat over in de Berlaimontlaan). U blijft volgen tot u aan de tweede lichten op uw rechterkant de St. Goedele kathedraal ziet. Aan deze tweede lichten slaat u linksaf de straat in die zich tegenover de kathedraal bevindt: dit is de Stormstraat. De EHSAL-gebouwen bevinden zich aan uw rechterzijde. De hoofdingang van Campus Economische Hogeschool bevindt zich op nummer 2. C.V.P.B. informatiebulletin januari februari maart

3 Terugvordering van de vergoeding voor hogere functies Ingevolge de algemene baremaherziening van werden de e.a.verificateurs met negen jaar graadanciënniteit, de e.a. verificateurs met minder dan negen jaar graadanciënniteit en de vroegere adjunct-verificateurs (26H) die de hogere functie uitoefenden in rang 10A (adjunct-controleur) op beleefd verzocht een teruggave te doen vanaf tot en met Voor de e.a. verificateurs bedroeg de terugvordering gemiddeld BEF en voor de adjunct-verificateurs beliepen deze bedragen op tot BEF. Het CVPB heeft zich altijd met veel inzet verzet tegen deze terugvordering temeer omdat men op niet kon weten dat een baremaherziening met terugwerkende kracht de vergoeding voor hogere functies zou halveren tot decimeren. Een week voor de verjaring van het kalenderjaar 1994 zijnde op kregen de gedupeerden een stuiting van verjaring in hun brievenbus (vrolijk kerstfeest). Uw dienaar besloot dan ook om tot de actie over te gaan, want bij mij mogen ze overal aankomen behalve aan mijn zuurverdiende centen. Een feitelijke vereniging dienstlijders werd opgericht waarbij talrijke gedupeerden zich aansloten en er werd langs Nederlandstalige kant een testcase gelanceerd waarmee wij naar de Rechtbank van Eerste Aanleg trokken. Voor de rechtbank kregen wij gedeeltelijk gelijk maar de staat ging tegen dit vonnis in beroep. Momenteel is de rechtszaak nog hangende. Door het CVPB werden de Ministeriële Kabinetten platgelopen, politiekers aangeschreven met als resultaat dat de e.a.verificateurs met 9 jaar graadanciënniteit hun terugvordering nooit werd uitgevoerd en ze de terugvordering lieten verjaren. Voor de andere slachtoffers oordeelde de toenmalige Secretaris-generaal dat hun huidige vergoeding substantieel was. Dus twee maten en twee gewichten. Deze discriminatie werd door het CVPB telkenmale aangekaart bij de vergaderingen op het Algemeen Secretariaat. Ons werd gezegd dat het obstakel bij Begroting lag. Bij begroting zei men dat financiën een gedetailleerd dossier moest indienen en geen raming zoals gebeurde. Op werd er een delegatie van het CVPB ontvangen op het Kabinet van Begroting waar wij nogmaals de gelegenheid kregen om dit dossier te verdedigen. Op werd met de kabinetsmedewerker van Minister Reynders en met de kabinetsmedewerker van Begroting een protocol overeengekomen waarbij de mensen die effectief de terugvordering hebben betaald deze in de loop van de volgende maanden zouden terugkrijgen. Er werd een enveloppe voorzien van ,63 ( BEF). Deze bedragen zouden dan wel worden belast als achterstallen, omdat de gedupeerden reeds negatieve fiches hebben ontvangen voor de PB en als dusdanig een bedrag aan BV konden recupereren. Het CVPB heeft zich voor dit dossier 6 jaar lang ingezet met uiteindelijk een rechtvaardige oplossing voor iedereen. Pigeon Gris (tjen Baeyens) C.V.P.B. informatiebulletin januari februari maart

4 Een nieuwe loopbaan voor de ambtenaren van niveau D Persbericht van de Ministerraad ( ) Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed betreffende de loopbaan van niveau D van het Rijkspersoneel en houdende diverse bepalingen inzake competentiemetingen en gecertificeerde opleidingen. De loopbaan van niveau D (de vroegere niveaus 3 en 4) omvat meer dan personen in het federaal openbaar ambt: de administratief en technisch medewerkers en het restaurant- en schoonmaakpersoneel. In een administratie die steeds meer evolueert naar de valorisatie van de competenties, waren de ambtenaren van niveau D de laatsten die enkel konden evolueren in functie van hun anciënniteit. Dit KB zal voortaan de personeelsleden van niveau D de mogelijkheid bieden om toegang te hebben tot de gecertificeerde opleidingen en om te evolueren in functie van deze opleidingen, om hun mobiliteit, hun veelzijdigheid en dus hun efficiëntie te vergroten. De tekst voorziet eveneens in een reeks maatregelen die erop gericht zijn de loopbaan D opnieuw te valoriseren, in het bijzonder wat de wedde betreft. Een loopbaan die is toegespitst op de ontwikkeling van competenties (1) Toekenning van een competentietoelage van 800 tot euro per jaar voor de laureaten van gecertificeerde opleidingen, vanaf 09/06 Alle personeelsleden van niveau D zullen voortaan kunnen deelnemen aan een gecertificeerde opleiding. Het is inderdaad essentieel dat de competenties van deze personeelsleden ontwikkeld kunnen worden, om zo een antwoord te bieden op de snelle technologische evoluties binnen onze samenleving. Het OFO (Opleidingsinstituut van de Federale Overheid) zal o.a. opleidingen organiseren over de basiscomputersoftware of normen inzake voedingshygiëne. Ze kunnen ook georganiseerd worden door de verschillende departementen, maar dit steeds onder de controle van het OFO. Zo kan de kwaliteit en de coherentie van de opleidingen tussen de verschillende departementen worden gegarandeerd. De opleiding zal worden afgesloten met een zo concreet mogelijke proef: geen theoretische test, maar een onderzoek dat nagaat of de ambtenaar wel degelijk de competenties heeft verworven die hij in de toekomst zal moeten toepassen. De laureaten van deze proef krijgen gedurende 8 jaar een competentietoelage van 800 euro per jaar voor het restaurant-/ schoonmaakpersoneel en euro per jaar voor de andere graden. Deze competentietoelage zal voor het eerst worden uitbetaald met het loon van de maand september 2006 (voor de technische medewerkers) of september 2007 (voor alle andere categorieën). (2) Vooruitgang in de loopbaan wordt gewaarborgd en vergemakkelijkt wanneer men slaagt voor een gecertificeerde opleiding, vanaf 01/09/06 Na 8 jaar kan de laureaat van een gecertificeerde opleiding dus automatisch toegang krijgen tot de hogere schaal (2, 3 en daarna 4) van de loopbaan D. Tot op heden kreeg C.V.P.B. informatiebulletin januari februari maart

5 slechts een beperkt aantal ambtenaren toegang tot deze hogere schalen, waarvan de toegang zowel werd bepaald door de anciënniteit als door een beperkt aantal arbeidsplaatsen. Het verwerven van nieuwe competenties zal dus het centrale element zijn in de ontwikkeling van de loopbaan. (3) Verhoging van de lonen van bepaalde schalen om de competentietoelage te integreren 01/09/06 De lonen van de tweede, derde en vierde schalen van de loopbaan D zullen verhoogd worden waar nodig, om een verschil te behouden dat ten minste gelijk is aan de competentietoelage in verhouding tot de lagere schaal. Een eenvoudigere en financieel aantrekkelijkere loopbaan Bovendien worden er verscheidene maatregelen voorgesteld om het systeem te vereenvoudigen of om meer samenhang te waarborgen tussen de loopbanen van niveau D en de loopbanen van de andere niveaus. (4) Lineaire verhoging met 2% van het loon van de contractuele personeelsleden die actief zijn in de restaurants en schoonmaakploegen op 01/06/05 Om de loonverschillen te verminderen wordt de contractuele personeelsleden die actief zijn in de restaurants en schoonmaakploegen vanaf 1 juni 2005 een lineaire verhoging met 2% toegekend. (5) Toekenning van een premie voor leidinggevenden van 500 euro per jaar aan alle personeelsleden die een team leiden Op niveau D wordt momenteel een premie voor leidinggevenden van 500 euro per jaar toegekend aan de leiders van teams van ten minste 10 personen die actief zijn in een restaurant of schoonmaakploeg. Uit de ervaring op het terrein blijkt dat de personeelsleden van niveau D ook teams in andere sectoren leiden. De premie voor leidinggevenden zal dus worden uitgebreid naar alle personeelsleden van niveau D, ongeacht hun graad en voor zover ze hun team efficiënt leiden. (6) Afschaffing van de test die wordt opgelegd aan de personeelsleden van het vroegere niveau 4 om de loopbaan binnen niveau D voort te zetten. Daar de Minister zich ertoe heeft verbonden bij de ondertekening van het sectoraal akkoord , stelt hij voor de test af te schaffen die wordt opgelegd aan de personeelsleden van het vroegere niveau 4 die hun loopbaan wensen voort te zetten in niveau D. In plaats van een examen met bijhorende sanctie te organiseren, vindt hij het rechtvaardiger en coherenter alle personeelsleden van niveau D rechtstreeks de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan de gecertificeerde opleidingen. De Minister wil een moderne en doeltreffende administratie ten dienste stellen van het publiek en daarom zijn opleiding en valorisatie van competenties voor hem prioriteiten binnen het openbaar ambt. Een hervorming van deze omvang is pas mogelijk wanneer ze rekening houdt met elk individu die ze moet uitvoeren, van topmanager tot arbeiders en technici en met de behoeften binnen en buiten de organisatie. C.V.P.B. informatiebulletin januari februari maart

6 Bestuursassistenten laatste examen 20 E bedrogen!!! Volgens Dhr. Roland - adviseur Minister Reynders - is Ambtenarenzaken niet bereid enige toegeving te doen voor de zes Nederlandstalige bestuursassistenten rang 20 A die hebben deelgenomen aan het examen 20 E (dixit vergadering Algemeen Secretariaat 15/12/2004). De uitslag van dit examen werd door Selor niet gevalideerd omdat de benoemingsbesluiten van deze bestuursassistenten laattijdig werden ondertekend door de Minister van Financiën. Aangezien de betrokken deelnemers geen kennis hadden van deze benoemingsbesluiten en bovendien toelating verkregen van het Algemeen Secretariaat om aan het examen deel te nemen, kan op zijn minst van discriminatie gesproken worden t.o.v. de Franstalige collega s die wel tijdig werden benoemd. Bovendien dient gezegd dat Selor voor hetzelfde examen voorheen geen uitsluitingen in dit verband heeft gesteld. Als er andere criteria gehanteerd worden voor eenzelfde examen is er geen sprake meer van rechtszekerheid. Deze vorm van onbehoorlijk bestuur werd aangekaart bij de Raad van State in december Dit vonnis afwachten kan nog jaren duren Het CVPB zal hierover een onderhoud hebben met de Federale Ombudsman. Rechtsbijstandsverzekering 2005 Wellicht kent u het bestaan van de rechtsbijstandverzekering die wij hebben afgesloten bij ETHIAS teneinde u in te dekken bij conflicten in de uitoefening van uw beroep. Wat moet u doen om te kunnen genieten van deze verzekering? Lid zijn van het C.V.P.B. Indien u voor de eerste keer deze verzekering betaalt: De dekking geldt vanaf de datum van betaling. De betaling van 20 loopt van de dag van de betaling tot en met 31/12 van het burgerlijke jaar en niet van datum tot datum ( zoals bij andere verzekeringscontracten). Indien u al in 2004 betaalde voor de verzekering: Elke betaling voor eind maart 2005 dekt de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december Het contract werd afgesloten op naam van het C.V.P.B. voor rekening van de leden, daarom ontvangt u geen persoonlijk contract van ETHIAS. Het is uw betaling op het rekeningnummer dat als bewijs dient. C.V.P.B. informatiebulletin januari februari maart

7 LEZERSBRIEVEN Het jongerenbanenplan beter bekend als ex-rosettaplan inzet van de politieke machtsstrijd op Financiën. De dag dat onze FOD volgens personeelsplan diende in te krimpen, wisten velen hoe laat het was. Bepaalde kabinetsmedewerkers van juiste politieke origine hadden immers via het jongerbanenplan hun middel gevonden om op een volkomen legale manier aan reclame voor eigen winkel te doen.de vraag om de grote centra met verse krachten te bevoorraden was immers groot. Er zijn er zelfs die hun ganse politieke carrière uitgebouwd hebben met het aanbieden van contracten van onbepaalde duur. Dit soort dienstbetoon werd echter te pas en te onpas gehanteerd. Allerlei plechtige beloftes met de daaraan verbonden wederdiensten bleken schering en inslag. Ah, soms was het wel eens niet mogelijk om aan bepaalde eisen te voldoen. Die jeugd van tegenwoordig is ook mondiger geworden en menige telefoontjes en huisbezoeken werden gepleegd. Was het nu echt teveel gevraagd om eens een zondag op te offeren voor het goede doel? Met een zekere vorm van arrogantie werd uitgebazuind dat zij alleen beslisten over hun lot en zelfs verdere toekomst op Financiën. Plots bleek het in bezit hebben van de juiste politieke kaart niet meer voldoende. Drang naar macht en eigenbelang kwam meer en meer op de voorgrond. Ik wist eerlijk gezegd niet dat er in België nog aan persoonsverheerlijking gedaan werd. Toch zijn er sommigen een levend bewijs van. Bepaalde jongeren kregen al na 3 maand dienst een contract van onbepaalde duur, terwijl er anderen waren die zelfs na 2 jaar en met talloze aanbevelingsbrieven in de wachtkamer bleven. Ik denk dat we hier met een schoolvoorbeeld zitten van hoe een management niet dient gevoerd te worden. Maar er is verandering op til uit goede bron vernomen.. Nieuwe instructies en reglementeringen zijn in de maak. Volgens het personeelsplan zullen de jongerenaanwervingen gebeuren volgens een profielbeschrijving die door Selor nauwlettend zal opgevolgd worden.het CVPB kan alleen maar toejuichen dat er op eerlijkere basis zal gestart worden om een selectie van de betere elementen door te voeren. Het is dus voorlopig nog bang afwachten voor diegenen die al een paar jaar gemotiveerd bezig waren, want de politieke belofte dat ze in principe tot hun 26 ste safe waren op onze administratie is een utopie. Misschien zou het toch beter zijn om klare wijn te schenken, zodat hun de kans op een betere job niet ontnomen wordt. Wat heb je trouwens aan een curriculum vitae waarop staat dat je gedurende vijf jaar je best gedaan hebt op Financiën, maar uiteindelijk door allerlei omstandigheden aan de deur werd gezet? Was getekend, Een bezorgde ambtenaar. C.V.P.B. informatiebulletin januari februari maart

8 AANSLUITINGSFORMULIER TERUG TE STUREN naar CVPB-vzw van Uw eigen regio (zie adressen hieronder) "Comité-ter-Verdediging-van-het-Personeel-van Financiën" - CVPB NAAM (in drukletters):...(dienststempel) Voornaam :... (administratief adres) graad of functie:... privé-adres :... telefoonnummer (privé):... (*) Ik verklaar mij aan te sluiten bij het CVPB: (*) Ik wil contactpersoon zijn te:...voor regio:... om er de gekregen informatie te verspreiden. Het lidgeld bedraagt 25 over te schrijven op één van de onderstaande rekeningnummers met duidelijke vermelding (lidgeld-jaar:...) voor:... (voornaam - NAAM én volledig ADRES) Alléén via Uw CVPB-lidmaatschap kan U facultatief een rechtsbijstandsverzekering (bij ETHIAS) afsluiten. Dan betaalt U 20 als jaarlijkse premie, op een afzonderlijk nationaal rekeningnummer = van VZW CVPB p/a Gigi Lambrechts, A.Rodenbachstraat 78, 3010 Leuven. (*) Ik onderschrijf de RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING: JA / NEEN Datum:... Handtekening:... * CVPB-ANTWERPEN rekeningnr.= p/a Etienne Baeyens - Heidebloemstraat 10 bus Sint-Niklaas * CVPB-BRUSSEL (hoofdstedelijke regio) rekeningnr.= p/a Noël Dierickx - Roetaertstraat Brussel. * CVPB-BRABANT (Leuven) rekeningnr.= p/a Gigi Lambrechts A.Rodenbachstraat LEUVEN. * CVPB-LIMBURG rekeningnr.= p/a Roger Witters - Kloosterstraat 74, 3900 Overpelt * CVPB-OOST-VLAANDEREN rekeningnr.= p/a Frieda Van Den Berge Hoeksken 5, 9860 Oosterzele * CVPB-WEST-VLAANDEREN rekeningnr. = p/a Frank Couffez Torhoutsestraat Ruddervoorde -ooo- (*) = schrappen wat niet van toepassing is, a.u.b.! Medewerkers aan dit nummer: P. DE BECK, J. CLAES, B. MARIS, P. GOSSEYE, E. BAEYENS. Verantwoordelijke uitgever: Patrick GOSSEYE, De Brabanterstraat 29, 9470 DENDERLEEUW. C.V.P.B. informatiebulletin januari februari maart

JULI AUGUSTUS SEPTEMBER 2004

JULI AUGUSTUS SEPTEMBER 2004 DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBULLETIN COMITE TER VERDEDIGING VAN HET PERSONEEL VAN FINANCIEN VZW JULI AUGUSTUS SEPTEMBER 2004 België Belgique P.P. 1050 BRUSSEL 5 1/6209 Kantoor van afgifte: BRUSSEL X Maatschappelijke

Nadere informatie

OKTOBER NOVEMBER - DECEMBER 2005

OKTOBER NOVEMBER - DECEMBER 2005 DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBULLETIN COMITE TER VERDEDIGING VAN HET PERSONEEL VAN FINANCIEN VZW Maatschappelijke zetel: Gaucheretstraat 76 1030 SCHAARBEEK Ondernemingsnummer: 438.435.248 http://www.cvpb-cdpc.be

Nadere informatie

FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006

FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006 FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006 Dit sectoraal akkoord is van toepassing op het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

op 3 mei 2007 om 10 uur EHSAL Campus Economische Hogeschool Stormstraat 2 1000 Brussel

op 3 mei 2007 om 10 uur EHSAL Campus Economische Hogeschool Stormstraat 2 1000 Brussel DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBULLETIN COMITE TER VERDEDIGING VAN HET PERSONEEL VAN FINANCIEN VZW APRIL MEI - JUNI 2007 België Belgique P.P. 1050 BRUSSEL 5 1/6209 Kantoor van afgifte: BRUSSEL X Maatschappelijke

Nadere informatie

Personeelsvergadering. Medewerkers klasse A3 binnen niveau A

Personeelsvergadering. Medewerkers klasse A3 binnen niveau A Personeelsvergadering Medewerkers klasse A3 binnen niveau A 26-9-2013 Brussel, Pacheco zaal 1 HOE ZULLEN VOORTAAN BETREKKINGEN BINNEN DE KLASSE A3 TOEGEWEZEN WORDEN? De regelgeving voorziet in de mogelijkheid

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

EISENKOHIER 2011 2012

EISENKOHIER 2011 2012 FEDERAAL OPENBAAR AMBT EISENKOHIER 2011 2012 Overhandigd op woensdag 15 februari 2012 aan de heer Hendrik BOGAERT, Staatssecretaris van Ambtenarenzaken en van de Modernisering van de Openbare Diensten

Nadere informatie

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire Aangelegenheden Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 E-mail:

Nadere informatie

Diversiteit : actieplan 2009-12

Diversiteit : actieplan 2009-12 Diversiteit : actieplan 2009-12 Diversiteit Waarom? Belangrijk en noodzakelijk begin: Alleen iemand die met twee ogen naar de wereld kijkt, ziet perspectief. Wie met 1 oog kijkt, ziet geen perspectief.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Voorstel BRUGEL-VOORSTEL-080128-02 over De opdrachttoelage van de opdrachthouders opgesteld op basis van artikel 30octies van de

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1 Context en situering van het onderzoek... 1. Deel 2 De essentiële waarborgen van rechtsbescherming in het ambtelijk statuut...

Inhoudstafel. Deel 1 Context en situering van het onderzoek... 1. Deel 2 De essentiële waarborgen van rechtsbescherming in het ambtelijk statuut... Inhoudstafel Deel 1 Context en situering van het onderzoek................... 1 Deel 2 De essentiële waarborgen van rechtsbescherming in het ambtelijk statuut................................ 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

NUOD sector Financiën INFO 2013-15

NUOD sector Financiën INFO 2013-15 NUOD sector Financiën INFO 2013-15 INFO is een nieuwsflash bestemd voor het personeel van Financiën nummer 2013/15 dd. 31-7-2013 speciaal bedoeld voor alle bedienden tewerkgesteld binnen de hypotheekkantoren

Nadere informatie

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN De federale regering wil de berekeningswijze voor het pensioen van de ambtenaren hervormen. Dit houdt een drastische afbouw van het ambtenarenpensioen in. En de regering

Nadere informatie

Beleidsnota Personeel en Organisatie 2005

Beleidsnota Personeel en Organisatie 2005 Beleidsnota Personeel en Organisatie 2005 Op het vlak van Ambtenarenzaken blijft het accent liggen op de modernisering van de overheidsdiensten teneinde de burgers kwaliteitsvolle en performante diensten

Nadere informatie

De nieuwe loopbanen. Informatiebrochure. Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt - De nieuwe loopbanen (V4) - 2014 1

De nieuwe loopbanen. Informatiebrochure. Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt - De nieuwe loopbanen (V4) - 2014 1 De nieuwe loopbanen Informatiebrochure Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt De nieuwe loopbanen (V4) 2014 1 Intro De ontwerpteksten werden door het geheel van de syndicale organisaties verworpen, omdat

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOORSTEL (BRUGEL-20130222-10) betreffende een voorontwerp van besluit betreffende de administratieve en geldelijke toestand van de

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERGELIJKEND WERVINGSEXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN ATTACHÉ-INFORMATICUS (M/V) (niveau A) met voldoende kennis van het Nederlands

REGLEMENT VOOR HET VERGELIJKEND WERVINGSEXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN ATTACHÉ-INFORMATICUS (M/V) (niveau A) met voldoende kennis van het Nederlands REGLEMENT VOOR HET VERGELIJKEND WERVINGSEXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN ATTACHÉ-INFORMATICUS (M/V) (niveau A) met voldoende kennis van het Nederlands Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement legt een twee jaar

Nadere informatie

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 17 de januari 2012 tot wijziging van de Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 1 DE MINISTER VAN FINANCIËN

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 29 / 95 van 27 oktober 1995 ------------------------------------------- O. ref. : 10 / A / 95 / 029 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/058 BERAADSLAGING NR 10/031 VAN 4 MEI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Audiologen en audiciens

Audiologen en audiciens Audiologen en audiciens Alles wat u wilt weten over uw erkenning 2 Audiologen en audiciens Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen...5 De audioloog en de audicien volgens

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l Kantooradres: Hallepoortlaan 5/8 3 e Verdieping 1060 BRUSSEL COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Sectoraal akkoord 2007-2008.

Sectoraal akkoord 2007-2008. Sectoraal akkoord 2007-2008. Toepassingsgebied : - de federale overheidsdiensten; - de programmatorische federale overheidsdiensten; - het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging; - de

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. BRUGEL-Advies-20140314-187

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. BRUGEL-Advies-20140314-187 REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies BRUGEL-Advies-20140314-187 Betreffende De toekenning van een leveringsvergunning voor gas en een leveringsvergunning voor

Nadere informatie

Ondernemen is risico's durven nemen

Ondernemen is risico's durven nemen D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen 3 Een gewone beleidshandeling kan morgen zware gevolgen hebben. D&O Plan springt in de bres voor u. Allianz - D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen Een

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen Ombudsdienst Pensioenen Tony VAN DER STEEN, Ombudsman december 2011 Ombudsdienst Pensioenen 1 De taak van de Ombudsman Klachten behandelen Bemiddelen en verzoening nastreven Suggesties en aan bevelingen

Nadere informatie

FAQ Bevordering niveau A

FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A 1 / 8 Inhoudsopgave WANNEER START DE NIEUWE PROCEDURE VOOR BEVORDERING NAAR NIVEAU A?... 3 DE EERSTE REEKS... 3 WAARUIT BESTAAT DE EERSTE REEKS?... 3 HOE

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/177 BERAADSLAGING NR. 14/096 VAN 4 NOVEMBER 2014 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/14/070 BERAADSLAGING NR. 14/031 VAN 6 MEI 2014 INZAKE DE TOEGANG TOT DE GEGEVENSBANK AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen 1 Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen Verzekeringsmakelaars en -agenten 1. Algemene gegevens

Nadere informatie

Vanaf 1.1.2014 wijzigt de wetgeving in verband met het ziekteverlof van contractuele personeelsleden*.

Vanaf 1.1.2014 wijzigt de wetgeving in verband met het ziekteverlof van contractuele personeelsleden*. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 7 februari 2014 Algemene administratie van de THESAURIE Betalingen Wedden Afz. : Kunstlaan 30 1040 Brussel Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD

WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD De opleiding voor het uitvoerend personeel in de beveiliging wordt door het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 geregeld. Niemand kan namelijk activiteiten

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Gevolgen van de herplaatsingen/mobiliteit voor de statutaire toestand van de medewerkers

Gevolgen van de herplaatsingen/mobiliteit voor de statutaire toestand van de medewerkers Gevolgen van de herplaatsingen/mobiliteit voor de statutaire toestand van de medewerkers 1. Fase 0: Herplaatsing in (+/-) dezelfde functie 1.1 Weerslag op de loonschaal, de gecertificeerde opleiding en

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA VERZEKERINGEN Gewaarborgd Inkomen Brochure medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126 (K.B.

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP

JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst van de afkortingen 3. Kerncijfers 3.1. Inkomensvervangende

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N BEROEPSREGL - Onthaalouders A08 Brussel, 25.06.2009 MH/BL/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE UITSLUITING VAN DE BEROEPSACTIVITEIT

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 1 juli 2014 Algemene administratie van de THESAURIE Betalingen Wedden Afz. : Kunstlaan 30 1040 Brussel Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk ons

Nadere informatie

Infosessie federalisering HC100 10/11/2011-17/11/2011

Infosessie federalisering HC100 10/11/2011-17/11/2011 Infosessie federalisering HC100 10/11/2011-17/11/2011 Inhoud Inleidend woord burgemeester P&O: Wat zijn uw mogelijkheden bij Stad Gent? Doelstelling infosessie Duidelijkheid scheppen over zaken die onder

Nadere informatie

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier...

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier... WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vak

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016 Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin Datum ontvangst (wordt door de administratie ingevuld): Naam van de organisatie : Gevraagd bedrag:. Hoe de aanvraag

Nadere informatie

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening»

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Ter uitvoering van artikel 7 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening vormen de verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot

Nadere informatie

R1 Aansluitingsformulier werkgevers RSZPPO

R1 Aansluitingsformulier werkgevers RSZPPO R1 Aansluitingsformulier werkgevers RSZPPO Met dit formulier dient u als toekomstige werkgever mede te delen: 1. welke kenmerkende gegevens dienen opgenomen te worden in het werkgeversrepertorium van de

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid 1 Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en distributie van financiële instrumenten 1. Algemene gegevens Is

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center vda Brussel Burgemeesters Provinciegouverneurs Instellingen en Bevolking Bevolking Arrondissementscommissarissen Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie Waterloola Kantoren : Regentsch Tel. : 02 Fax : 02 / COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 20 / 97 van 11 september

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 13 augustus 2012 ADVIES 2012-68 met betrekking tot de toegang tot documenten met betrekking tot

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/027 BERAADSLAGING NR 10/015 VAN 2 MAART 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971. de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971. de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging Stuk 228 (1983-1984) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1983-1984 6 DECEMBER 1983 ONTWERP VAN DECREET houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Nadere informatie

FAQ Bevordering niveau A

FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A 1 / 10 Inhoudsopgave DE EERSTE REEKS... 3 WAARUIT BESTAAT DE EERSTE REEKS?... 3 HOE KAN IK ME INSCHRIJVEN?... 3 WIE KAN DEELNEMEN?... 4 WIE KAN NIET DEELNEMEN?...

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.463

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.463 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 161.463 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 30 JANUARI 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/038 BERAADSLAGING NR 09/028 VAN 5 MEI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden.

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden. Ter attentie van de leden van TRIP VZW TRIP de Meeûssquare 29 B- 1000 BRUSSEL Tel. +32 2 547 56 11 marc.dierckx@trip- vzw.be md 130410 Aanvraag premie-incasso 2012 en certificeringverslag Brussel, 10 april

Nadere informatie

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN Ondergetekenden Marc Lambrechts Comequi Integrale Raymond James Fédérale Past President BIRA Banque Transatlantique P&V Gdf-Suez L'Echo AB Inbev CMI (France) Dexiam Zijn

Nadere informatie

R1 Aansluitingsformulier werkgevers RSZPPO

R1 Aansluitingsformulier werkgevers RSZPPO R1 Aansluitingsformulier werkgevers RSZPPO Met dit formulier dient u als toekomstige werkgever mee te delen: 1. welke kenmerkende gegevens dienen opgenomen te worden in het werkgeversrepertorium van de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/006 BERAADSLAGING NR. 11/005 VAN 11 JANUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.461

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.461 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 161.461 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 30 JANUARI 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief PRIJZEN/TARIEVEN 1. Aanbeveling sociaal tarief In 2007 besliste de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, om vanaf 1 mei van dat jaar de tegemoetkoming aan gehandicapten ten

Nadere informatie

Versie november 2015 Beroepsprocedure. WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing

Versie november 2015 Beroepsprocedure. WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing Versie november 2015 Beroepsprocedure WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing WEGWIJS IN HET BEROEP TEGEN EEN OCMW BESLISSING in dertien stappen... Wat moet ik doen bij een beslissing van een OCMW?

Nadere informatie

Rolnummer 5633. Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T

Rolnummer 5633. Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T Rolnummer 5633 Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 «houdende invoering van een sociale

Nadere informatie

Omzendbrief. Vlaamse regering Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport

Omzendbrief. Vlaamse regering Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport Omzendbrief Vlaamse regering Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport Kreupelenstraat 2, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553 23 11 - Fax (02)553 23 05 Aan de personeelsleden

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel

Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken

Nadere informatie

de loopbaanhervorming in de federale overheid

de loopbaanhervorming in de federale overheid de loopbaanhervorming in de federale overheid Leuven, 19 september 2013 Ben Smeets Dg a.i. Organisatie- en Personeelsontwikkeling De Federale Overheid www.fedweb.belgium.be 2 Louis Camu werkte als koninklijk

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever.

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5B Circulaire nr. Ci.RH.241/608.543 (AAFisc Nr. 27/2011) dd. 23.05.2011 Personenbelasting Beroepsinkomen Anciënniteitspremie Vrijgesteld

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Benoemingsvoorwaarden

Benoemingsvoorwaarden Federale Overheidsdienst Justitie Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie Personeelsdienst *** Benoemingsvoorwaarden Personeelsdienst Rechterlijke Orde 212 Griffies en parketsecretariaten Contact

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

protocol nr. 332.1 068

protocol nr. 332.1 068 Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 332.1 068 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 JANUARI 2014 DIE GEVOERD

Nadere informatie

ADVIES. 10 maart 2014

ADVIES. 10 maart 2014 ADVIES Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en Voorontwerp van besluit betreffende de akten van familiale aard

Nadere informatie

Ontwerprondzendbrief DVO/BZ/P&0/2007 m.b.t. uitvoering sectoraal akkoord 2003-2004 - rechtsbijstand

Ontwerprondzendbrief DVO/BZ/P&0/2007 m.b.t. uitvoering sectoraal akkoord 2003-2004 - rechtsbijstand Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 251.81 2 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 10 SEPTEMBER EN 1 OKTOBER 2007

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/050 BERAADSLAGING NR. 15/022 VAN 7 APRIL 2015 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Formulier inzake de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een

Nadere informatie

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016!

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Nr. 213 24 december 2015 De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Belgisch Staatsblad Vermindering loonbeslag bij kinderen ten laste: bedragen in 2016 Vorige week informeerden wij u

Nadere informatie