Wat is de toegevoegde waarde van compliance? Henk Becquaert - Lid van het Directiecomité van de FSMA (Autoriteit voor Financiële diensten en markten)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is de toegevoegde waarde van compliance? Henk Becquaert - Lid van het Directiecomité van de FSMA (Autoriteit voor Financiële diensten en markten)"

Transcriptie

1 Wat is de toegevoegde waarde van compliance? Henk Becquaert - Lid van het Directiecomité van de FSMA (Autoriteit voor Financiële diensten en markten)

2 Wetgevende en andere initiatieven

3 1.Doelstellingen van de diverse initiatieven Door financiële crisis: noodzaak tot herstel van vertrouwen meer nadruk op de noodzaak van verdergaande consumentenbescherming : specifiek gecontroleerd door de FSMA Verhoging van de efficiëntie en slagkracht van het toezicht op de verzekeringen Verduidelijking en uitwerking van de verplichtingen die op de actoren van de markt rusten

4 1.Doelstellingen van de diverse initiatieven Level playing field" tussen banken en verzekeringen Gedragsregels Producten Informatieverstrekking Belang van financiële educatie Wikifin initiatief van de FSMA

5 2. Concretisering Uitwerking van de doelstellingen via onder meer: Twin Peaks II Uitrol van de regels inzake gedragstoezicht naar de verzekeringssector Transversale benadering op gebied van publiciteit Labelling van financiële producten Mogelijke banning van te risicovolle of moeilijk begrijpbare producten Codificatie verzekeringswetgeving Andere initiatieven zoals het Moratorium van de FSMA

6 3. Twin Peaks II Toepassingsgebied: financiële diensten en producten, waaronder verzekeringen Algemene doelstellingen: Grotere efficientie van het toezicht en betere bescherming van de consumenten Grotere transversale coherentie tussen de regels ("level playing field") toepasselijk op andere financiële instellingen zoals kredietinstellingen

7 3. Twin Peaks II Uitbreiding MiFID-gedragsregels naar de verzekeringssector - bv: Algemene zorgplicht Profiel van de klant opstellen Adviezen moeten met het profiel van de klant stroken Rekening houden met de kennis en ervaring van de klant Best execution: interne politiek om systematisch het best mogelijke resultaat te bereiken bij uitvoering van klantenorders OOK EEN AANGEPASTE REGELING VOOR SCHADEVERZEKERINGEN!

8 3. Twin Peaks II Vereiste van essentiële productkennis voor al wie in contact staat met het publiek, ongeacht het statuut tussenpersonen: zelf, verantwoordelijken voor distributie en personen in contact met publiek ondernemingen: verantwoordelijken voor distributie en personen in contact met publiek Label op "elk" spaar-en beleggingsproduct Gestandardiseerde infofiche

9 3. Twin Peaks II Mogelijkheid tot mystery shopping voor de toezichthouder Burgerlijke sancties inbreuk op bij KB nader te bepalen gedragsregels de verrichting wordt geacht het gevolg te zijn van de inbreuk verrichting nietig + schade wordt geacht het gevolg te zijn van de inbreuk uitzondering: hypothecair krediet zonder vergunning "perimeterinbreuken" of zwaarste inbreuken op de prospectuswet of ICBwet

10 4. Codificatie verzekeringswetgeving Huidige regelgeving = ingewikkeld wegens het aantal (meermaals gewijzigde) teksten Codificatie : bundeling van alle relevante teksten Voorzien tegen einde Meer efficientie door een duidelijker reglementair kader /

11 4. Codificatie verzekeringswetgeving Omzetting van niet-prudentieel luik Solvency II Uitvoering van het Regeerakkoord Winstdeling Segmentatie Tak 23

12 5. Het reglement compliance van de FSMA A. Rechtsbasis Artikel 87bis van de wet van 2 augustus 2002 verplichting tot het hebben van één of meerder compliance officers voor het naleven van de gedragsregels onder toezicht van FSMA head compliance dient geregistreerd te zijn bij FSMA modaliteiten te bepalen in FSMA-reglement

13 5. Het reglement compliance van de FSMA B. Doelstelling Verzekeren van professionalisme van compliancefunctie Belangrijk aanspreekpunt voor FSMA in haar contacten met instelling, maar geen mandataris van FSMA Erkenning van belang van functie maar niet de bedoeling er een wettelijk erkend beroep van te maken H.BECQUAERT

14 5. Het reglement compliance van de FSMA C. Toepassingsgebied : gereglementeerde ondernemingen (206 instellingen) kredietinstellingen ( bijkantoren uit derde landen) beleggingsondernemingen (47) verzekeringsondernemingen (95) ICB beheervennootschappen (7) + in de toekomst tevens de autonoom beheerde ICB's (3) niet van toepassing op in België gevestigde EER bijkantoren

15 5. Het reglement compliance van de FSMA D. Toepassingsgebied : compliance officers de compliance officer(s) die onder de verantwoordelijkheid van de effectieve leiding de volgende opdrachten uitvoer(en)(t): a) de controle op en de evaluatie van de aangepastheid en de efficiëntie van het beleid, de procedures en de maatregelen die de naleving beogen van de gedragsregels onder toezicht van de FSMA b) het adviseren en het bijstaan van de relevante personen opdat deze hun bovenvermelde verplichtingen zouden nakomen

16 5. Het reglement compliance van de FSMA E. Erkenningsvoorwaarden a) Beschikken over ten minste drie jaar passende ervaring b) Houder zijn van een masterdiploma c) Een grondige kennis hebben verworven van de gedragsregels, aan te tonen aan de hand van een attest waaruit blijkt dat de kandidaat geslaagd is voor een examen afgenomen door een examencentrum waarvan: het programma werd erkend door FSMA het examen werd erkend door FSMA

17 5. Het reglement compliance van de FSMA d) Gedekt zijn door een rechtsbijstandsverzekering die volgende gegevens dekt: kosten van strafrechtelijke vervolgingen gerechtskosten van gerechtelijke procedures en rechtsvorderingen die persoonlijk tegen de kandidaat zijn gericht voor feiten uitgeoefend in zijn functie kosten die voortvloeien uit ontslagprocedures te bewijzen met verzekeringsattest e) Professioneel betrouwbaar zijn

18 5. Het reglement compliance van de FSMA F. Uitoefeningsvoorwaarden Permanent de erkenningsvereisten naleven (rechtsbijstandsverzekering + professionele betrouwbaarheid) Permanente vormingsprogramma's volgen minstens om de drie jaar te bewijzen aan de hand van attest dat ter beschikking moet worden gehouden van de FSMA Opmerking: Deze verplichting geldt voor alle compliance officers die deel uitmaken van de compliancefunctie

19 6. Circulaire NBB/FSMA Circulaire FSMA dd. 4/12/2012 inzake de Compliancefunctie A. Definities compliancerisico compliancefunctie B. Toepassingsdomeinen witwasreglementering behoorlijk beloningsbeleid fiscaal voorkomingsbeleid onverenigbaarheidsregels

20 6. Circulaire NBB/FSMA B. Toepassingsdomeinen regels inzake marktmisbruik MiFID gedragsregels antidiscriminatiewetgeving specifieke bepalingen voor de banksector (gedragscodes Febelfin) regels waar Compliance belang heeft bij de correcte naleving: publiciteitsregels klachtenbehandeling outsourcing wet marktpraktijken

21 6. Circulaire NBB/FSMA C. Opdrachten van de compliancefunctie identitificatie en beoordeling compliancerisico adviseren van effective leiding monitoring van compliancerisico's opstellen jaarplan opleiding en sensibilisering opvolging regelgeving

22 Enkele aspecten van de compliancefunctie bij de verzekeraars

23 7. Wettelijk kader Verplichte aanstelling Verzekeringsondernemingen en bijkantoren uit staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte beschikken blijvend over een passende onafhankelijke compliancefunctie cfr. Artikel 14bis, 3, derde lid, van de wet van 9 juli 1975

24 7. Wettelijk kader Taak Toezicht op de naleving van de wettelijke en/of reglementaire integriteits- en gedragsregels die van toepassing zijn op de instellingen Voor bepaalde domeinen heeft de FSMA de bevoegdheid om toe te zien op de naleving van de erop van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen

25 8. Werkdomeinen bij verzekerings- en herverzekeringsondernemingen bepalingen in uitvoering van artikel 45, 2 van de wet van 2 augustus 2002 om de loyale, billijke en professionele behandeling van de belanghebbende partijen te bevorderen bepalingen over de bescherming van de verzekeringnemer, informatie aan de cliënt en publiciteit; wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen

26 8. Werkdomeinen bij verzekerings- en herverzekeringsondernemingen het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen de circulaire CBFA 2010_22 van 19 oktober 2010 over rechtsbijstandsverzekering gedragsregels voor de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen (zie de wet van 27 maart 1995 en de mededeling CBFA 2009_10 van 20 februari 2009) artikel 12 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en artikel 12 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

27 8. Werkdomeinen bij verzekerings- en herverzekeringsondernemingen wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet artikel 14bis, 3, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen artikel 12 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en artikel 12 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen principes inzake behoorlijk beloningsbeleid (zie onder meer de circulaire CBFA_2009_34 van 26 november 2009)

28 9. Mogelijke evoluties A. Product approval process Mogelijke introductie van de verplichting voor producent/distributeur om bij verhandeling van een product een product approval process door te voeren Veronderstelt tussenkomst van de compliance functie Introductie van "Product governance rules" in het kader van de MiFID review

29 9. Mogelijke evoluties B. Mogelijke stappen van een product approval process 1 Algemene aspecten a) verantwoordelijke functies per fase in het product approval process en uit te voeren acties b) overzicht van de juridische verplichtingen bij het aanbieden van het product c) schriftelijke vastlegging van de beslissing om een product goed te keuren, evenals de overwegingen en de voorwaarden waaronder het product werd goedgekeurd

30 9. Mogelijke evoluties B. Mogelijke stappen van een product approval process 2 Productdesign a) klantenbelang centraal b) verwachte investeringswaarde voor de klant bij eindvervaldag c) risicoprofiel van het product

31 9. Mogelijke evoluties B. Mogelijke stappen van een product approval process 3 Doelgroep a) verantwoording dat het product in een gefundeerde behoefte bij de doelgroep voorziet b) gesloten afbakening van één of meerdere categorieën van niet-professionele cliënten c) bevestiging dat de gevolgen van het product in alle scenario s aanvaardbaar zijn voor de doelgroep en goed uitlegbaar zijn aan de doelgroep

32 9. Mogelijke evoluties B. Mogelijke stappen van een product approval process 4 Informatieverstrekking: a) beschikbaarheid van juiste en duidelijke product- en distributie-informatie b) mogelijkheid voor een klant of adviseur uit de productinformatie de kernelementen (zoals rendement, kosten en risico) van het product te zien en te beoordelen c) bevestiging of het product al dan niet geschikt is om zonder advies te verkopen d) bevestiging dat de adviseurs in staat zijn (gesteld) om goed te adviseren over het product

33 9. Mogelijke evoluties B. Mogelijke stappen van een product approval process 5 Verhandelingspolitiek: a) wijze waarop de doelgroep wordt bereikt b) afweging van prikkels die ingaan tegen de belangen van de klant

34 9. Mogelijke evoluties B. Mogelijke stappen van een product approval process 6 Volgplicht: a) beleid van de gereglementeerde onderneming op het vlak van het organiseren van inkopen of van een secundaire markt en, desgevallend, de frequentie en vooropgestelde spreads bij inkoop b) maatregelen met het oog op de publicatie van de reële waarde van het beleggingsproduct tijdens de looptijd en bij eindvervaldag evenals de kennisgeving van de jaarlijkse informatie en de significante gebeurtenissen tijdens de looptijd van het product

35 Henk BECQUAERT Lid van het Directiecomité van de FSMA Membre du comité de direction de la FSMA

36 Intégrité, Ethique et Compliance quelle place pour la Protection de la vie privée? Jean-Christophe ANDRE-DUMONT Head of Legal & Compliance Allianz Life Luxembourg

37 Politique d Intégrité Code d Ethique La Compliance et sa fonction Matières intégrant la Compliance Interactions des matières relevant de la Compliance au départ de la Privacy J-C ANDRE-DUMONT

38 Politique d Intégrité Imposée par la Circulaire PPB /D.255 du 10 mars 2005 Définit les objectifs (identification et analyse des risques) et le programme de prévention qu une entreprise d assurances entend développer pour prévenir le risque de réputation par le respect effectif de certaines législations dans l exercice de ses métiers. Consacre l engagement du Comité de Direction à mener une politique active de Compliance J-C ANDRE-DUMONT

39 Code d Ethique Reprend les «valeurs» que l entreprise entend promouvoir Honnêteté Intégrité Loyauté tant en interne qu en externe J-C ANDRE-DUMONT

40 Code d Ethique en interne, c est-à-dire vis-à-vis de l entreprise des collègues en externe, c est-à-dire vis-à-vis des clients des intermédiaires des autorités (publiques et de contrôle) J-C ANDRE-DUMONT

41 Code d Ethique Mise en place possible d une «procédure interne» (Whistleblowing) comme outil pour identifier les cas de non-respect J-C ANDRE-DUMONT

42 La Compliance et sa fonction Compliance : ensemble de devoirs spécifiques liés à la prévention du risque de réputation que l autorité de contrôle prescrit à certains professionnels du secteur financier dont les entreprises d assurances, dans l exercice de leurs métiers J-C ANDRE-DUMONT

43 La Compliance et sa fonction Ces devoirs sont : analyser les risques de l entreprise en fonction des domaines d activités qui ressortissent au champ d application de la Compliance défini par l Autorité de contrôle ; organiser la prévention en lien avec chaque domaine d activité et s assurer de l application effective des mesures préventives édictées ; / J-C ANDRE-DUMONT

44 Compliance: notion et objectifs informer, sensibiliser et former le personnel à cette prévention ; rendre compte aux organes de gestion de l entreprise des travaux accomplis, des difficultés rencontrées et de l émergence éventuelle de risques nouveaux ; adapter ou compléter la politique d intégrité, les procédures et les instructions à l évolution des risques et des législations J-C ANDRE-DUMONT

45 Matières intégrant la Compliance Information du consommateur d assurance «Mécanismes particuliers» Prévention du Blanchiment (AML) Non-discrimination Privacy J-C ANDRE-DUMONT

46 Matières intégrant la Compliance Autres sujets relevant du Code d Ethique et présentant un risque de réputation (Intégrité) Corruption (active ou passive) Fraude (interne ou externe) Respect de la concurrence (ententes, abus de marchés) Déontologie financière (délits d initié) «Bonne gouvernance» (mandats externes, conflits d intérêts, ) J-C ANDRE-DUMONT

47 Interactions au départ de la Privacy Privacy J-C ANDRE-DUMONT

48 AML Non Discr. M.P. Privacy Politique et durée de conservation des preuves compatibles avec les finalités et délais déclarés Inform. Consom. W.B. Code Ethique J-C ANDRE-DUMONT

49 AML Eviter le traitement de données «sensibles» Non Discr. M.P. Privacy Inform. Consom. Code Ethique W.B J-C ANDRE-DUMONT

50 AML Interdiction de prévenir la personne concernée Non Discr. M.P. Privacy Inform. Consom. Code Ethique W.B J-C ANDRE-DUMONT

51 AML Non Discr. M.P. Eviter la qualification de «donnée judiciaire»! Privacy Inform. Consom. Code Ethique W.B J-C ANDRE-DUMONT

52 AML Non Discr. Inform. Consom. Privacy W.B. M.P. Code Ethique - Fraude + corruption: investigations non-consenties + «données judiciaires» Prévention + information lors de la mise en place d une politique de lutte - Délits d initié: modalités d accès au portefeuille financier des personnes - Mandats externes + conflits d intérêts: investigations à encadrer (consentement?) J-C ANDRE-DUMONT

53 AML Non Discr. M.P. Inform. Consom. Privacy W.B. Code Ethique Protection de la vie privée - du «Signaleur» - de la personne visée - de tiers éventuels Discrétion pour ne pas entacher leur réputation Délai de conservation adapté Prévention + information lors de la mise en place d une «procédure interne» J-C ANDRE-DUMONT

54 Jean-Christophe ANDRE-DUMONT Head of Legal & Compliance Allianz Life Luxembourg

55 Question Time!

Integriteitsbeleid Crelan Insurance. 1. Inleiding. 2. Integriteitsbeleid en de compliancefunctie

Integriteitsbeleid Crelan Insurance. 1. Inleiding. 2. Integriteitsbeleid en de compliancefunctie Integriteitsbeleid Crelan Insurance 20/10/2015 Eugeen Dieltiëns INHOUDSTAFEL 1. Inleiding... 1 2. Integriteitsbeleid en de compliancefunctie... 1 3. Compliancerisico... 2 4. Wettelijk en reglementair kader...

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

Uitdagingen voor de FSMA

Uitdagingen voor de FSMA Jean-Paul Servais Voorzitter Financieel Forum Antwerpen 16/01/2012 Context Lessen van de crisis: belang van een stabiele financiële sector Evoluties in de internationale en nationale normen van prudentiële

Nadere informatie

Bijlage bij de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance INHOUDSOPGAVE. 2. Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur (principe nr.

Bijlage bij de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance INHOUDSOPGAVE. 2. Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur (principe nr. Bijlage bij de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 0. Wettelijke basis en overzicht van de principes 1. Definitie van compliance 2. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Opleidingsfiche voor "Traject - Certified Compliance Officer"

Opleidingsfiche voor Traject - Certified Compliance Officer Opleidingsfiche voor "Traject - Certified Compliance Officer" Doelstellingen Het KB 12.03.2012 bepaalt dat binnen de financiële instelling minimaal 1 erkende compliance officer is aangesteld, die over

Nadere informatie

Compliance Charter ERGO Insurance nv

Compliance Charter ERGO Insurance nv Compliance Charter ERGO Insurance nv Inleiding Op basis van de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance aan de verzekeringsondernemingen werd een wettelijke verplichting opgelegd aan de

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE INDIENING VAN EEN AANVRAAG TOT ERKENNING VAN COMPLIANCEOFFICERS BIJ DE FSMA

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE INDIENING VAN EEN AANVRAAG TOT ERKENNING VAN COMPLIANCEOFFICERS BIJ DE FSMA 26 maart 2012 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE INDIENING VAN EEN AANVRAAG TOT ERKENNING VAN COMPLIANCEOFFICERS BIJ DE FSMA INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. WET VAN 2 AUGUSTUS 2002 BETREFFENDE HET TOEZICHT OP DE FINANCIËLE

Nadere informatie

Circulaire FSMA-2012-21 dd. 4/12/2012. Compliancefunctie

Circulaire FSMA-2012-21 dd. 4/12/2012. Compliancefunctie Circulaire Circulaire FSMA-2012-21 dd. 4/12/2012 Compliancefunctie Toepassingsveld: Kredietinstellingen, beursvennootschappen, betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch geld, vereffeningsinstellingen

Nadere informatie

Consumentenbescherming door producttoezicht en toezicht op de naleving van de gedragsregels

Consumentenbescherming door producttoezicht en toezicht op de naleving van de gedragsregels Consumentenbescherming door producttoezicht en toezicht op de naleving van de gedragsregels Johan Lammens - Coördinator van de dienst Transversaal toezicht op de financiële producten bij de FSMA Lien Verhegghe

Nadere informatie

Uitrol van MiFID naar de verzekeringssector VMVM-ACAM

Uitrol van MiFID naar de verzekeringssector VMVM-ACAM Uitrol van MiFID naar de verzekeringssector VMVM-ACAM 20 maart 2014 Uitbreiding van de MiFID gedragsregels naar de verzekeringssector A. Reglementaire teksten B. Toepassingsgebied C. MiFID thema's die

Nadere informatie

1. HET WETTELIJKE KADER

1. HET WETTELIJKE KADER DE SAMENWERKING INZAKE HET VERZEKERINGSTOEZICHT TUSSEN DE AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN EN DE CONTROLEDIENST VOOR DE ZIEKENFONDSEN EN DE LANDSBONDEN VAN ZIEKENFONDSEN 1 DOOR LUC VAN CAUTER

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

1. Compliance en compliancerisico : definitie Compliance Compliancerisico... 2

1. Compliance en compliancerisico : definitie Compliance Compliancerisico... 2 Compliance Charter Crelan Insurance 20/10/2015 INHOUDSTAFEL 1. Compliance en compliancerisico : definitie... 1 1.1. Compliance... 1 1.2. Compliancerisico... 2 2. Definitie van de compliancefunctie... 2

Nadere informatie

Bijlage aan de circulaire D1 2001/13 van 18 december 2001 over compliance INHOUDSOPGAVE

Bijlage aan de circulaire D1 2001/13 van 18 december 2001 over compliance INHOUDSOPGAVE Bijlage aan de circulaire D1 2001/13 van 18 december 2001 over compliance INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 0. Wettelijke basis en overzicht van de principes 1. Definitie van compliance 2. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

BIJLAGE 2 AAN DE CIRCULAIRE D1/EB/2002/6 VAN 14 NOVEMBER 2002 «COMPLIANCE»

BIJLAGE 2 AAN DE CIRCULAIRE D1/EB/2002/6 VAN 14 NOVEMBER 2002 «COMPLIANCE» Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen BIJLAGE 2 AAN DE CIRCULAIRE D1/EB/2002/6 VAN 14 NOVEMBER 2002 «COMPLIANCE» INHOUDSOPGAVE 0. Definitie van compliance 1. Wettelijke basis en overzicht

Nadere informatie

De nieuwe regelgeving omtrent de communicatie m.b.t. financiële producten

De nieuwe regelgeving omtrent de communicatie m.b.t. financiële producten De nieuwe regelgeving omtrent de communicatie m.b.t. financiële producten Verzekeringsproducten (Twin Peaks II) Veerle De Schryver, Adjunct-directeur FSMA Forum Compliance.be 11.02.2014 Producttoezicht

Nadere informatie

Leuven, 7 oktober 2009. Marcia DE WACHTER

Leuven, 7 oktober 2009. Marcia DE WACHTER De bescherming van de consument van financiële diensten Leuven, 7 oktober 2009 Marcia DE WACHTER Een enquête van Ivox midden februari 2009 88,6 % heeft geen vertrouwen meer in de aandelenbeurzen 41,5 %

Nadere informatie

Solvency II: vereisten inzake governance. Melissa Thirion, Adviseur Juridische & fiscale studies en Gezondheid (Assuralia)

Solvency II: vereisten inzake governance. Melissa Thirion, Adviseur Juridische & fiscale studies en Gezondheid (Assuralia) Solvency II: vereisten inzake governance Melissa Thirion, Adviseur Juridische & fiscale studies en Gezondheid (Assuralia) Inhoud 1. Algemene inleiding 2. Toepassingsgebied en definities 3. Governance 2

Nadere informatie

1. Globale overwegingen Werkprogramma verzekeringsondernemingen

1. Globale overwegingen Werkprogramma verzekeringsondernemingen 1. Globale overwegingen Werkprogramma verzekeringsondernemingen Sommige 'verwachtingen van de toezichthouder' gelden niet in alle gevallen. Dit is aangegeven naast elke 'verwachting'. Betekenis van de

Nadere informatie

De nieuwe toezichtsarchitectuur voor de financiële sector

De nieuwe toezichtsarchitectuur voor de financiële sector Mededeling _2011_15 dd. 23 maart 2011 De nieuwe toezichtsarchitectuur voor de financiële sector Toepassingsgebied: Alle instellingen onder toezicht van de of van het CSRSFI. Samenvatting/Doelstelling:

Nadere informatie

Bijlage Mededeling CBFA_2009_20-3 dd. 8 mei 2009

Bijlage Mededeling CBFA_2009_20-3 dd. 8 mei 2009 Bijlage Mededeling _2009_20-3 dd. 8 mei 2009 Formulier dat moet worden ingevuld door de personen die zich kandidaat stellen voor een hernieuwing van mandaat als bestuurder of als effectieve leider Toepassingsveld:

Nadere informatie

Compliance Charter ERGO Insurance nv

Compliance Charter ERGO Insurance nv Compliance Charter ERGO Insurance nv Inleiding Op basis van artikel 14bis van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, zijn verzekeringsondernemingen verplicht een

Nadere informatie

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA Logique d intervention Interventielogica Structuration des portefeuilles Structuur van de portefeuille Principes de

Nadere informatie

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Circulaire FSMA_2012_14 dd. 12/06/2012 Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Toepassingsveld:

Nadere informatie

Prévention et Intérim 7 juin 2012 Prévention de la charge psychosociale: Evaluation de la législation et pistes d action pour l avenir

Prévention et Intérim 7 juin 2012 Prévention de la charge psychosociale: Evaluation de la législation et pistes d action pour l avenir Luc Van Hamme 1 Preventie en Interim 7 juni 2012 Preventie psychosociale belasting: Evaluatie van de wetgeving en acties voor de toekomst Luc Van Hamme Adviseur-generaal Hoofd van de regionale directies

Nadere informatie

20158 BELGISCH STAATSBLAD 07.03.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

20158 BELGISCH STAATSBLAD 07.03.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 20158 BELGISCH STAATSBLAD 07.03.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/11143] 21 FEBRUARI 2014. Koninklijk

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Circulaire FSMA_2012_12 dd. 20/06/2012

Circulaire FSMA_2012_12 dd. 20/06/2012 %4:.=5,4:0 Circulaire FSMA_2012_12 dd. 20/06/2012 *($ )4.3

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

Brussel, 6 november Geachte heer, Geachte mevrouw, Inleiding

Brussel, 6 november Geachte heer, Geachte mevrouw, Inleiding Prudentieel beleid bank- en verzekeringswezen Brussel, 6 november 2007 Mededeling van de CBFA over haar beleid inzake de uitbesteding van diensten van vermogensbeheer van vermogen van niet-professionele

Nadere informatie

AssurMiFID Twin Peaks 2

AssurMiFID Twin Peaks 2 AssurMiFID Twin Peaks 2 BZB-Congres Van een distributiemodel naar een succesvol servicemodel Twin Peaks 2: een half jaar later Jean-Paul Servais Voorzitter van de FSMA Europese agenda inzake vergoedingen

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

FSMA_2017_11-1 dd. 18/07/2017

FSMA_2017_11-1 dd. 18/07/2017 FSMA_2017_11-1 dd. 18/07/2017 Deze mededeling is van toepassing op de volgende ondernemingen (hierna gereglementeerde ondernemingen ): - de kredietinstellingen naar Belgisch recht indien zij beleggingsdiensten

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe WOORD VOORAF Michel FlamÉe Voorzitter van CEPANI CEPANI, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, en de nationale organisatie van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), hebben op 17 januari

Nadere informatie

12 mesures contre le radicalisme et le terrorisme. 12 maatregelen tegen radicalisme en terrorisme

12 mesures contre le radicalisme et le terrorisme. 12 maatregelen tegen radicalisme en terrorisme 12 mesures contre le radicalisme et le terrorisme 12 maatregelen tegen radicalisme en terrorisme 1. Uitbreiding van de terroristische misdrijven en aanpassing wetgeving met het oog op meer doeltreffende

Nadere informatie

36946 BELGISCH STAATSBLAD 07.05.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

36946 BELGISCH STAATSBLAD 07.05.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 36946 BELGISCH STAATSBLAD 07.05.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03195] 25 APRIL 2014. Wet houdende diverse bepalingen (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

Gérer la présence d infrastructures susceptibles de présenter un intérêt patrimonial au sein d une friche industrielle à réhabiliter

Gérer la présence d infrastructures susceptibles de présenter un intérêt patrimonial au sein d une friche industrielle à réhabiliter DE LA WALLONIE D HIER, NOUS CRÉONS CELLE DE DEMAIN Gérer la présence d infrastructures susceptibles de présenter un intérêt patrimonial au sein d une friche industrielle à réhabiliter La méthodologie mise

Nadere informatie

BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV

BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV Verzekeringsbemiddelingsdiensten moeten altijd het belang van verzekerden respecteren. Euromex NV heeft een jarenlange ervaring als onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar

Nadere informatie

Circulaire CBFA_2009_26 dd. 24 juni 2009

Circulaire CBFA_2009_26 dd. 24 juni 2009 Circulaire _2009_26 dd. 24 juni 2009 Verslaggeving van de effectieve leiding over de beoordeling van het internecontrolesysteem en verklaring van de effectieve leiding over de periodieke prudentiële rapportering

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

Bijlage Mededeling FAQ. MEDEDELING GEREGELDE BIJSCHOLING: (Erkende) complianceofficers. FSMA_2013_09-4 dd. 23/04/2013

Bijlage Mededeling FAQ. MEDEDELING GEREGELDE BIJSCHOLING: (Erkende) complianceofficers. FSMA_2013_09-4 dd. 23/04/2013 Bijlage Mededeling FSMA_2013_09-4 dd. 23/04/2013 FAQ Toepassingsveld: De gereglementeerde ondernemingen als bedoeld in artikel 1 van het FSMA-reglement van 27 oktober 2011 betreffende de erkenning van

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v

NATUURLIJKE PERSOON v A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON NATUURLIJKE PERSOON v 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen I INSCHRIJVING Categorie Verzekeringsmakelaar Verzekeringsagent

Nadere informatie

MiFID Brochure. ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV

MiFID Brochure. ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV MiFID Brochure ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV 30 april 2014 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst conform de MIFID-gedragsregels 1. Inleiding De bescherming van afnemers

Nadere informatie

OPLEIDING COMPLIANCE VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR

OPLEIDING COMPLIANCE VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR WDW12034 30.10.2012 Page 1 Context OPLEIDING COMPLIANCE VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR Artikel 87bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Nadere informatie

OPLEIDING COMPLIANCE VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR

OPLEIDING COMPLIANCE VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR WDW12034 21.09.2012 Page 1 Context OPLEIDING COMPLIANCE VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR Artikel 87bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis 1. Deel 4 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 1 tot 104) 1 Aanduiden op welke verzekeringsovereenkomsten deel 4 van de wet van

Nadere informatie

Tabel met de geldende regels, onderscheiden naargelang het soort verzekering en de betrokken dienstverleners

Tabel met de geldende regels, onderscheiden naargelang het soort verzekering en de betrokken dienstverleners Bijlage Circulaire FSMA_2014_02-3 dd. 16/04/2014 Tabel met de geldende regels, onderscheiden naargelang het soort verzekering en de betrokken dienstverleners Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

OPLEIDING COMPLIANCE VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR

OPLEIDING COMPLIANCE VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR 140210_43059 11.07.2014 Page 1 Context OPLEIDING COMPLIANCE VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR Artikel 87bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Nadere informatie

Een nieuw statuut voor kredietgevers en kredietbemiddelaars

Een nieuw statuut voor kredietgevers en kredietbemiddelaars Een nieuw statuut voor kredietgevers en kredietbemiddelaars Compliance Forum 6 oktober 2015 1. Inleiding 2 FOD Economie FSMA Organisatie van het toezicht Toezicht op de naleving van de wetgeving, o.m.

Nadere informatie

Table des matières. Inhoudstafel

Table des matières. Inhoudstafel Table des matières Inhoudstafel Avant-propos Voorwoord 7 Contexte historique : le passé réserve toujours des surprises 11 Jean-Pierre Buyle I. Notions de banque et d établissement de crédit : déspécialisation

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

Informatie MIFID (Twin Peaks II)

Informatie MIFID (Twin Peaks II) Informatie MIFID (Twin Peaks II) Sinds 30 april 2014 is de Mifid wetgeving, ook gekend als de Twin Peaks II regelgeving, van toepassing op de verzekeringssector in België. Deze wetgeving legt bijkomende

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb html

NOTA VAN TOELICHTING https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb html NOTA VAN TOELICHTING https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-695.html Algemeen 2. Inhoud van het besluit Ten aanzien van de verschillende inhoudelijke onderwerpen in het onderhavige besluit wordt

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v

NATUURLIJKE PERSOON v ca AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN NATUURLIJKE PERSOON v 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen O IDENTITEIT

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

Belangenconflictenbeleid

Belangenconflictenbeleid Belangenconflictenbeleid april 2014 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Belangenconflictenbeleid Inhoud 1. Situering...3 2. Belangenconflictenbeleid...3 3. Identificatie van belangenconflicten...4

Nadere informatie

AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN

AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN VOORWOORD Graag stel ik u de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten voor (in het Engels Financial Services and Markets Authority of kortweg FSMA).

Nadere informatie

De Nationale Bank van België als AML/CFT-Toezichthouder

De Nationale Bank van België als AML/CFT-Toezichthouder De Nationale Bank van België als AML/CFT-Toezichthouder Antwerpen, 12 oktober 2017 Arthur Van Damme, lid van de groep AML/CFT-toezicht Nationale Bank van België Overzicht: NBB als AML/CFT-toezichthouder

Nadere informatie

DEEL IV: Verzekeringscontrole in België - Samenvatting (GD)

DEEL IV: Verzekeringscontrole in België - Samenvatting (GD) DEEL IV: Verzekeringscontrole in België - Samenvatting (GD) Hoofdstuk I: Geschiedenis en doelstellingen A. Kort historisch overzicht 1. Voor Controlewet (1975) regeling voor bepaalde takken: arbeidsongevallen

Nadere informatie

Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus

Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen I. INSCHRIJVING Categorie Verzekeringsmakelaar Verzekeringsagent 2 Verzekeringssubagent

Nadere informatie

Gelet op het advies van de Raad van Toezicht; Vu l avis du Conseil de Surveillance ;

Gelet op het advies van de Raad van Toezicht; Vu l avis du Conseil de Surveillance ; Bijlage bij het koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van [ 2014] over de bewaring van gegevens door de dienstverleners die op het Belgisch

Nadere informatie

GOED PATIËNTSCHAP. visie van een ziekenfonds

GOED PATIËNTSCHAP. visie van een ziekenfonds GOED PATIËNTSCHAP visie van een ziekenfonds Inleiding Fundamentele rol ziekenfondsen belangenbehartiger van haar leden of nog natuurlijke beschermers van de patiënt Ziekenfondswet ziekenfondsen zijn verenigingen

Nadere informatie

FSMA_2013_08 dd. 23/04/2013. Compliancefunctie

FSMA_2013_08 dd. 23/04/2013. Compliancefunctie Circulaire FSMA_2013_08 dd. 23/04/2013 Compliancefunctie Toepassingsveld: Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging. Deze

Nadere informatie

Vragenlijst voor bij bemiddelingsactiviteiten betrokken verantwoordelijke personen

Vragenlijst voor bij bemiddelingsactiviteiten betrokken verantwoordelijke personen 1 Vragenlijst voor bij bemiddelingsactiviteiten betrokken verantwoordelijke personen 1 Inleiding Deze vragenlijst moet worden ingevuld door de bij bemiddelingsactiviteiten betrokken personen voor wie de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Marc Peeters, voorzitter FinPlan vzw. 28 april 2014, Elewijt Center Elewijt-Zemst

Marc Peeters, voorzitter FinPlan vzw. 28 april 2014, Elewijt Center Elewijt-Zemst De ontwerpwetgeving over onafhankelijke financiële planners en raad over financiële planning door, waaronder verzekeringstussenpersonen. Toelichting bij de stand van zaken. Marc Peeters, voorzitter FinPlan

Nadere informatie

Wat verwacht de CBFA inzake compliance? Seminarie CBFA- BVPI 30 november 2009

Wat verwacht de CBFA inzake compliance? Seminarie CBFA- BVPI 30 november 2009 Wat verwacht de CBFA inzake compliance? Enkele aandachtspunten Caroline Vandevelde, Coördinator CBFA Maria Di Romana, Adviseur CBFA Seminarie CBFA- BVPI 30 november 2009 De "nieuwe" functie van compliance

Nadere informatie

Reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de erkenning van complianceofficers

Reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de erkenning van complianceofficers 2011 2011 Reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de erkenning van complianceofficers (Koninklijk besluit van... tot goedkeuring van het reglement van de FSMA) De Autoriteit

Nadere informatie

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007.

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. Historique 1 CPPT 17 février 2005 (réunion préparatoire CP 7 mars) Décision d inviter un spécialiste. Création d un groupe de travail 14 Juin Mr. Bodson

Nadere informatie

RailTime : l info vous accompagne!

RailTime : l info vous accompagne! RailTime : l info vous accompagne! Internet, affiches horaires, annonces sonores, tableaux d affichage, télétexte, GSM Votre info en direct du rail À quand le prochain train? Sur quelle voie? Est-il à

Nadere informatie

Inhoudstafel Table des matières

Inhoudstafel Table des matières i Inhoudstafel Table des matières Inleiding............................................... 1 Chapitre I. Le leasing immobilier en droit civil............. 5 YVES MOREAU & ANTON COX 1. Introduction...........................................

Nadere informatie

1 Een verzekeringsovereenkomst?? 1.1 De verzekeraar?? 1.2 De verzekeringstussenpersoon??

1 Een verzekeringsovereenkomst?? 1.1 De verzekeraar?? 1.2 De verzekeringstussenpersoon?? inhoud over de auteurs?? hoofdstuk 1. maatschappelijk en economisch belang van verzekeringen?? 1 Verzekeren van risico s?? 1.1 Fasen in riskmanagement?? 1.2 Tussenkomst van de overheid?? 2 De verzekeringsmarkt

Nadere informatie

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA 1. Où déposer? 1. Déposer un pré-projet? 1. Déposer un pré-portefeuille de projets? 1. Waar indienen? 2. Indiening projectconcept?

Nadere informatie

De Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen, La Commission bancaire, financière et des Assurances,

De Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen, La Commission bancaire, financière et des Assurances, PPB-2006-3-1-CPB ARRETE DE LA COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES DU 22 FEVRIER 2005 MODIFIANT L ARRETE DU 5 DECEMBRE 1995 CONCERNANT LE REGLEMENT RELATIF AUX FONDS PROPRES DES ETABLISSEMENTS

Nadere informatie

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369

Nadere informatie

Handleiding werkprogramma's m.b.t. de MiFID-activiteiten

Handleiding werkprogramma's m.b.t. de MiFID-activiteiten Handleiding werkprogramma's m.b.t. de MiFID-activiteiten April 2012 Congresstraat 12-14 1000 Brussel T +32 2 220 5752 / www.fsma.be Handleiding werkprogramma s en Cartografie m.b.t. de MiFID-activiteiten

Nadere informatie

Artikel 4: Registratie van de daden van verzekeringsbemiddeling

Artikel 4: Registratie van de daden van verzekeringsbemiddeling Gedragscode betreffende de taakverdeling tussen de verzekeringsonderneming en de verzekeringstussenpersoon in het kader van de toepassing van de MiFID-regels op de verzekeringssector Afdeling 1: Algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1.

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1. Neerlegging-Dépôt: 14/04/2010 Regist.-Enregistr.: 04/05/2010 N : 99171/CO/324 to Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2010 betreffende de korte modules in diamantopleidingen voor de werknemers

Nadere informatie

Algemene vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB

Algemene vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB 20/02/2013 Algemene vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB STATUTAIRE 1. Inbreuk op de Plichtenleer (achter gesloten deuren) Infraction au Code de Déontologie (à huis clos) Algemene vergadering KBDB

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2015-01

RECHTSPERSOON v. 2015-01 ca AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen O. IDENTITEIT VAN

Nadere informatie

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Breevast Belgium ontwikkelt, realiseert en beheert kantoren, commercieel en residentieel vastgoed in België en Luxemburg.

Nadere informatie

OKTOBER OCTOBRE (Belgisch Staatsblad, 26 maart 2012) (Moniteur belge, 26 mars 2012) Afdeling I. Definities

OKTOBER OCTOBRE (Belgisch Staatsblad, 26 maart 2012) (Moniteur belge, 26 mars 2012) Afdeling I. Definities - 1-27 OKTOBER 2011 27 OCTOBRE 2011 REGLEMENT VAN DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN BETREFFENDE DE ERKENNING VAN COMPLIANCEOFFICERS RÈGLEMENT DE L AUTORITÉ DES SERVICES ET MARCHÉS FINANCIERS

Nadere informatie

MiFID Een praktische gids

MiFID Een praktische gids MiFID Een praktische gids Tom Van Dyck T: 02 551 15 51 maart 2014 M: 0491 340 782 E: t.vandyck@liedekerke.com Wat kan Liedekerke Banking voor u betekenen? Know-how: Nieuwsbrieven en trainingen Adviesverlening:

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 B AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

Interne controle, interne audit, compliance, externe controle

Interne controle, interne audit, compliance, externe controle De prudentiële verwachtingen van de CBFA inzake het deugdelijk bestuur van de IBP s Toepassing: Amonis Interne controle, interne audit, compliance, externe controle Françoise Leclercq 20/6/07 Agenda Actieplan

Nadere informatie

ABMB - BVBL. Gewone Algemene Vergadering Assemblée Génerale Ordinaire 24 juni 2005

ABMB - BVBL. Gewone Algemene Vergadering Assemblée Génerale Ordinaire 24 juni 2005 ABMB - BVBL Gewone Algemene Vergadering Assemblée Génerale Ordinaire 24 juni 2005 ABB / Section Sociétés de bourse BVB / Afdeling Beursvennootschappen 24 06-2005 ABB/SdB 24-06-2005 2 1. Fiscal / Custody

Nadere informatie

De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière

De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière Brussel, vrijdag 12 juli 2013 Bruxelles, vendredi 12 juillet 2013 Naar een overheid van wereldklasse/ Vers une administration de classe internationale Waarden Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

RAPPORT AU ROI VERSLAG AAN DE KONING

RAPPORT AU ROI VERSLAG AAN DE KONING RAPPORT AU ROI VERSLAG AAN DE KONING Le projet qui Vous est soumis vise principalement à différer l entrée en vigueur de certaines dispositions de l arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations

Nadere informatie

en «de 29,80 EUR sur toutes autres

en «de 29,80 EUR sur toutes autres Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe et de la force obligatoire des CCT Federale overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

(Belgisch Staatsblad, 7 maart 2014) (Moniteur belge, 7 mars 2014)

(Belgisch Staatsblad, 7 maart 2014) (Moniteur belge, 7 mars 2014) 21 FEBRUARI 2014 21 FÉVRIER 2014 K ONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 27 MAART 1995 BETREFFENDE DE VERZEKERINGS- EN HERVERZEKERINGSBEMIDDELING EN DE DISTRIBUTIE VAN VERZEKERINGEN ARRÊTÉ ROYAL

Nadere informatie

VMOBB BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN

VMOBB BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN VMOBB Beleid inzake preventie en beheer van belangenconflicten BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN VMOBB - Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant Zuidstraat 111

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP. BELGISCH STAATSBLAD 28.05.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP. BELGISCH STAATSBLAD 28.05.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 28.05.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 41805 2 de artikelen XV. 18, 2, XV. 18/1, XV. 18/2 en XV.18/3, zoals ingevoegd bij artikel 4; 3 de artikelen 5, 6 en 7, 9 tot 12; 4 artikel XV.91, zoals

Nadere informatie