Wat is de toegevoegde waarde van compliance? Henk Becquaert - Lid van het Directiecomité van de FSMA (Autoriteit voor Financiële diensten en markten)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is de toegevoegde waarde van compliance? Henk Becquaert - Lid van het Directiecomité van de FSMA (Autoriteit voor Financiële diensten en markten)"

Transcriptie

1 Wat is de toegevoegde waarde van compliance? Henk Becquaert - Lid van het Directiecomité van de FSMA (Autoriteit voor Financiële diensten en markten)

2 Wetgevende en andere initiatieven

3 1.Doelstellingen van de diverse initiatieven Door financiële crisis: noodzaak tot herstel van vertrouwen meer nadruk op de noodzaak van verdergaande consumentenbescherming : specifiek gecontroleerd door de FSMA Verhoging van de efficiëntie en slagkracht van het toezicht op de verzekeringen Verduidelijking en uitwerking van de verplichtingen die op de actoren van de markt rusten

4 1.Doelstellingen van de diverse initiatieven Level playing field" tussen banken en verzekeringen Gedragsregels Producten Informatieverstrekking Belang van financiële educatie Wikifin initiatief van de FSMA

5 2. Concretisering Uitwerking van de doelstellingen via onder meer: Twin Peaks II Uitrol van de regels inzake gedragstoezicht naar de verzekeringssector Transversale benadering op gebied van publiciteit Labelling van financiële producten Mogelijke banning van te risicovolle of moeilijk begrijpbare producten Codificatie verzekeringswetgeving Andere initiatieven zoals het Moratorium van de FSMA

6 3. Twin Peaks II Toepassingsgebied: financiële diensten en producten, waaronder verzekeringen Algemene doelstellingen: Grotere efficientie van het toezicht en betere bescherming van de consumenten Grotere transversale coherentie tussen de regels ("level playing field") toepasselijk op andere financiële instellingen zoals kredietinstellingen

7 3. Twin Peaks II Uitbreiding MiFID-gedragsregels naar de verzekeringssector - bv: Algemene zorgplicht Profiel van de klant opstellen Adviezen moeten met het profiel van de klant stroken Rekening houden met de kennis en ervaring van de klant Best execution: interne politiek om systematisch het best mogelijke resultaat te bereiken bij uitvoering van klantenorders OOK EEN AANGEPASTE REGELING VOOR SCHADEVERZEKERINGEN!

8 3. Twin Peaks II Vereiste van essentiële productkennis voor al wie in contact staat met het publiek, ongeacht het statuut tussenpersonen: zelf, verantwoordelijken voor distributie en personen in contact met publiek ondernemingen: verantwoordelijken voor distributie en personen in contact met publiek Label op "elk" spaar-en beleggingsproduct Gestandardiseerde infofiche

9 3. Twin Peaks II Mogelijkheid tot mystery shopping voor de toezichthouder Burgerlijke sancties inbreuk op bij KB nader te bepalen gedragsregels de verrichting wordt geacht het gevolg te zijn van de inbreuk verrichting nietig + schade wordt geacht het gevolg te zijn van de inbreuk uitzondering: hypothecair krediet zonder vergunning "perimeterinbreuken" of zwaarste inbreuken op de prospectuswet of ICBwet

10 4. Codificatie verzekeringswetgeving Huidige regelgeving = ingewikkeld wegens het aantal (meermaals gewijzigde) teksten Codificatie : bundeling van alle relevante teksten Voorzien tegen einde Meer efficientie door een duidelijker reglementair kader /

11 4. Codificatie verzekeringswetgeving Omzetting van niet-prudentieel luik Solvency II Uitvoering van het Regeerakkoord Winstdeling Segmentatie Tak 23

12 5. Het reglement compliance van de FSMA A. Rechtsbasis Artikel 87bis van de wet van 2 augustus 2002 verplichting tot het hebben van één of meerder compliance officers voor het naleven van de gedragsregels onder toezicht van FSMA head compliance dient geregistreerd te zijn bij FSMA modaliteiten te bepalen in FSMA-reglement

13 5. Het reglement compliance van de FSMA B. Doelstelling Verzekeren van professionalisme van compliancefunctie Belangrijk aanspreekpunt voor FSMA in haar contacten met instelling, maar geen mandataris van FSMA Erkenning van belang van functie maar niet de bedoeling er een wettelijk erkend beroep van te maken H.BECQUAERT

14 5. Het reglement compliance van de FSMA C. Toepassingsgebied : gereglementeerde ondernemingen (206 instellingen) kredietinstellingen ( bijkantoren uit derde landen) beleggingsondernemingen (47) verzekeringsondernemingen (95) ICB beheervennootschappen (7) + in de toekomst tevens de autonoom beheerde ICB's (3) niet van toepassing op in België gevestigde EER bijkantoren

15 5. Het reglement compliance van de FSMA D. Toepassingsgebied : compliance officers de compliance officer(s) die onder de verantwoordelijkheid van de effectieve leiding de volgende opdrachten uitvoer(en)(t): a) de controle op en de evaluatie van de aangepastheid en de efficiëntie van het beleid, de procedures en de maatregelen die de naleving beogen van de gedragsregels onder toezicht van de FSMA b) het adviseren en het bijstaan van de relevante personen opdat deze hun bovenvermelde verplichtingen zouden nakomen

16 5. Het reglement compliance van de FSMA E. Erkenningsvoorwaarden a) Beschikken over ten minste drie jaar passende ervaring b) Houder zijn van een masterdiploma c) Een grondige kennis hebben verworven van de gedragsregels, aan te tonen aan de hand van een attest waaruit blijkt dat de kandidaat geslaagd is voor een examen afgenomen door een examencentrum waarvan: het programma werd erkend door FSMA het examen werd erkend door FSMA

17 5. Het reglement compliance van de FSMA d) Gedekt zijn door een rechtsbijstandsverzekering die volgende gegevens dekt: kosten van strafrechtelijke vervolgingen gerechtskosten van gerechtelijke procedures en rechtsvorderingen die persoonlijk tegen de kandidaat zijn gericht voor feiten uitgeoefend in zijn functie kosten die voortvloeien uit ontslagprocedures te bewijzen met verzekeringsattest e) Professioneel betrouwbaar zijn

18 5. Het reglement compliance van de FSMA F. Uitoefeningsvoorwaarden Permanent de erkenningsvereisten naleven (rechtsbijstandsverzekering + professionele betrouwbaarheid) Permanente vormingsprogramma's volgen minstens om de drie jaar te bewijzen aan de hand van attest dat ter beschikking moet worden gehouden van de FSMA Opmerking: Deze verplichting geldt voor alle compliance officers die deel uitmaken van de compliancefunctie

19 6. Circulaire NBB/FSMA Circulaire FSMA dd. 4/12/2012 inzake de Compliancefunctie A. Definities compliancerisico compliancefunctie B. Toepassingsdomeinen witwasreglementering behoorlijk beloningsbeleid fiscaal voorkomingsbeleid onverenigbaarheidsregels

20 6. Circulaire NBB/FSMA B. Toepassingsdomeinen regels inzake marktmisbruik MiFID gedragsregels antidiscriminatiewetgeving specifieke bepalingen voor de banksector (gedragscodes Febelfin) regels waar Compliance belang heeft bij de correcte naleving: publiciteitsregels klachtenbehandeling outsourcing wet marktpraktijken

21 6. Circulaire NBB/FSMA C. Opdrachten van de compliancefunctie identitificatie en beoordeling compliancerisico adviseren van effective leiding monitoring van compliancerisico's opstellen jaarplan opleiding en sensibilisering opvolging regelgeving

22 Enkele aspecten van de compliancefunctie bij de verzekeraars

23 7. Wettelijk kader Verplichte aanstelling Verzekeringsondernemingen en bijkantoren uit staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte beschikken blijvend over een passende onafhankelijke compliancefunctie cfr. Artikel 14bis, 3, derde lid, van de wet van 9 juli 1975

24 7. Wettelijk kader Taak Toezicht op de naleving van de wettelijke en/of reglementaire integriteits- en gedragsregels die van toepassing zijn op de instellingen Voor bepaalde domeinen heeft de FSMA de bevoegdheid om toe te zien op de naleving van de erop van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen

25 8. Werkdomeinen bij verzekerings- en herverzekeringsondernemingen bepalingen in uitvoering van artikel 45, 2 van de wet van 2 augustus 2002 om de loyale, billijke en professionele behandeling van de belanghebbende partijen te bevorderen bepalingen over de bescherming van de verzekeringnemer, informatie aan de cliënt en publiciteit; wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen

26 8. Werkdomeinen bij verzekerings- en herverzekeringsondernemingen het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen de circulaire CBFA 2010_22 van 19 oktober 2010 over rechtsbijstandsverzekering gedragsregels voor de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen (zie de wet van 27 maart 1995 en de mededeling CBFA 2009_10 van 20 februari 2009) artikel 12 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en artikel 12 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

27 8. Werkdomeinen bij verzekerings- en herverzekeringsondernemingen wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet artikel 14bis, 3, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen artikel 12 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en artikel 12 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen principes inzake behoorlijk beloningsbeleid (zie onder meer de circulaire CBFA_2009_34 van 26 november 2009)

28 9. Mogelijke evoluties A. Product approval process Mogelijke introductie van de verplichting voor producent/distributeur om bij verhandeling van een product een product approval process door te voeren Veronderstelt tussenkomst van de compliance functie Introductie van "Product governance rules" in het kader van de MiFID review

29 9. Mogelijke evoluties B. Mogelijke stappen van een product approval process 1 Algemene aspecten a) verantwoordelijke functies per fase in het product approval process en uit te voeren acties b) overzicht van de juridische verplichtingen bij het aanbieden van het product c) schriftelijke vastlegging van de beslissing om een product goed te keuren, evenals de overwegingen en de voorwaarden waaronder het product werd goedgekeurd

30 9. Mogelijke evoluties B. Mogelijke stappen van een product approval process 2 Productdesign a) klantenbelang centraal b) verwachte investeringswaarde voor de klant bij eindvervaldag c) risicoprofiel van het product

31 9. Mogelijke evoluties B. Mogelijke stappen van een product approval process 3 Doelgroep a) verantwoording dat het product in een gefundeerde behoefte bij de doelgroep voorziet b) gesloten afbakening van één of meerdere categorieën van niet-professionele cliënten c) bevestiging dat de gevolgen van het product in alle scenario s aanvaardbaar zijn voor de doelgroep en goed uitlegbaar zijn aan de doelgroep

32 9. Mogelijke evoluties B. Mogelijke stappen van een product approval process 4 Informatieverstrekking: a) beschikbaarheid van juiste en duidelijke product- en distributie-informatie b) mogelijkheid voor een klant of adviseur uit de productinformatie de kernelementen (zoals rendement, kosten en risico) van het product te zien en te beoordelen c) bevestiging of het product al dan niet geschikt is om zonder advies te verkopen d) bevestiging dat de adviseurs in staat zijn (gesteld) om goed te adviseren over het product

33 9. Mogelijke evoluties B. Mogelijke stappen van een product approval process 5 Verhandelingspolitiek: a) wijze waarop de doelgroep wordt bereikt b) afweging van prikkels die ingaan tegen de belangen van de klant

34 9. Mogelijke evoluties B. Mogelijke stappen van een product approval process 6 Volgplicht: a) beleid van de gereglementeerde onderneming op het vlak van het organiseren van inkopen of van een secundaire markt en, desgevallend, de frequentie en vooropgestelde spreads bij inkoop b) maatregelen met het oog op de publicatie van de reële waarde van het beleggingsproduct tijdens de looptijd en bij eindvervaldag evenals de kennisgeving van de jaarlijkse informatie en de significante gebeurtenissen tijdens de looptijd van het product

35 Henk BECQUAERT Lid van het Directiecomité van de FSMA Membre du comité de direction de la FSMA

36 Intégrité, Ethique et Compliance quelle place pour la Protection de la vie privée? Jean-Christophe ANDRE-DUMONT Head of Legal & Compliance Allianz Life Luxembourg

37 Politique d Intégrité Code d Ethique La Compliance et sa fonction Matières intégrant la Compliance Interactions des matières relevant de la Compliance au départ de la Privacy J-C ANDRE-DUMONT

38 Politique d Intégrité Imposée par la Circulaire PPB /D.255 du 10 mars 2005 Définit les objectifs (identification et analyse des risques) et le programme de prévention qu une entreprise d assurances entend développer pour prévenir le risque de réputation par le respect effectif de certaines législations dans l exercice de ses métiers. Consacre l engagement du Comité de Direction à mener une politique active de Compliance J-C ANDRE-DUMONT

39 Code d Ethique Reprend les «valeurs» que l entreprise entend promouvoir Honnêteté Intégrité Loyauté tant en interne qu en externe J-C ANDRE-DUMONT

40 Code d Ethique en interne, c est-à-dire vis-à-vis de l entreprise des collègues en externe, c est-à-dire vis-à-vis des clients des intermédiaires des autorités (publiques et de contrôle) J-C ANDRE-DUMONT

41 Code d Ethique Mise en place possible d une «procédure interne» (Whistleblowing) comme outil pour identifier les cas de non-respect J-C ANDRE-DUMONT

42 La Compliance et sa fonction Compliance : ensemble de devoirs spécifiques liés à la prévention du risque de réputation que l autorité de contrôle prescrit à certains professionnels du secteur financier dont les entreprises d assurances, dans l exercice de leurs métiers J-C ANDRE-DUMONT

43 La Compliance et sa fonction Ces devoirs sont : analyser les risques de l entreprise en fonction des domaines d activités qui ressortissent au champ d application de la Compliance défini par l Autorité de contrôle ; organiser la prévention en lien avec chaque domaine d activité et s assurer de l application effective des mesures préventives édictées ; / J-C ANDRE-DUMONT

44 Compliance: notion et objectifs informer, sensibiliser et former le personnel à cette prévention ; rendre compte aux organes de gestion de l entreprise des travaux accomplis, des difficultés rencontrées et de l émergence éventuelle de risques nouveaux ; adapter ou compléter la politique d intégrité, les procédures et les instructions à l évolution des risques et des législations J-C ANDRE-DUMONT

45 Matières intégrant la Compliance Information du consommateur d assurance «Mécanismes particuliers» Prévention du Blanchiment (AML) Non-discrimination Privacy J-C ANDRE-DUMONT

46 Matières intégrant la Compliance Autres sujets relevant du Code d Ethique et présentant un risque de réputation (Intégrité) Corruption (active ou passive) Fraude (interne ou externe) Respect de la concurrence (ententes, abus de marchés) Déontologie financière (délits d initié) «Bonne gouvernance» (mandats externes, conflits d intérêts, ) J-C ANDRE-DUMONT

47 Interactions au départ de la Privacy Privacy J-C ANDRE-DUMONT

48 AML Non Discr. M.P. Privacy Politique et durée de conservation des preuves compatibles avec les finalités et délais déclarés Inform. Consom. W.B. Code Ethique J-C ANDRE-DUMONT

49 AML Eviter le traitement de données «sensibles» Non Discr. M.P. Privacy Inform. Consom. Code Ethique W.B J-C ANDRE-DUMONT

50 AML Interdiction de prévenir la personne concernée Non Discr. M.P. Privacy Inform. Consom. Code Ethique W.B J-C ANDRE-DUMONT

51 AML Non Discr. M.P. Eviter la qualification de «donnée judiciaire»! Privacy Inform. Consom. Code Ethique W.B J-C ANDRE-DUMONT

52 AML Non Discr. Inform. Consom. Privacy W.B. M.P. Code Ethique - Fraude + corruption: investigations non-consenties + «données judiciaires» Prévention + information lors de la mise en place d une politique de lutte - Délits d initié: modalités d accès au portefeuille financier des personnes - Mandats externes + conflits d intérêts: investigations à encadrer (consentement?) J-C ANDRE-DUMONT

53 AML Non Discr. M.P. Inform. Consom. Privacy W.B. Code Ethique Protection de la vie privée - du «Signaleur» - de la personne visée - de tiers éventuels Discrétion pour ne pas entacher leur réputation Délai de conservation adapté Prévention + information lors de la mise en place d une «procédure interne» J-C ANDRE-DUMONT

54 Jean-Christophe ANDRE-DUMONT Head of Legal & Compliance Allianz Life Luxembourg

55 Question Time!

Circulaire FSMA-2012-21 dd. 4/12/2012. Compliancefunctie

Circulaire FSMA-2012-21 dd. 4/12/2012. Compliancefunctie Circulaire Circulaire FSMA-2012-21 dd. 4/12/2012 Compliancefunctie Toepassingsveld: Kredietinstellingen, beursvennootschappen, betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch geld, vereffeningsinstellingen

Nadere informatie

Belgian Insurance Conference Compliant verzekeren. 25 november 2014

Belgian Insurance Conference Compliant verzekeren. 25 november 2014 Belgian Insurance Conference Compliant verzekeren Sandra Lodewijckx 25 november 2014 Anne Catteau Overzicht I. De compliance functie II. De core business van de compliance officer 1) AssurMiFID en verschillende

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN

JAARVERSLAG 2013 AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN JAARVERSLAG 2013 AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN Inhoudsopgave VOORWOORD 7 2013 IN VOGELVLUCHT 13 I. BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN IN HET TOEZICHT DOOR DE FSMA 17 1. Evolutie van het regelgevend

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DOC 53 DOC 53. 13 février 2014 13 februari 2014 SOMMAIRE INHOUD

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DOC 53 DOC 53. 13 février 2014 13 februari 2014 SOMMAIRE INHOUD DOC 53 DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 13 février 2014 13 februari 2014 PROJET DE LOI WETSONTWERP relatif aux assurances betreffende de verzekeringen

Nadere informatie

AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN

AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN VOORWOORD Graag stel ik u de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten voor (in het Engels Financial Services and Markets Authority of kortweg FSMA).

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV- 471 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een voorontwerp van KB betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele clienten en over

Nadere informatie

2 de Deposito- en Consignatiekas; 3 de Post voor haar financiële postdiensten; 4 de kredietinstellingen naar Belgisch recht als bedoeld in

2 de Deposito- en Consignatiekas; 3 de Post voor haar financiële postdiensten; 4 de kredietinstellingen naar Belgisch recht als bedoeld in Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (telle que modifiée par la loi du 18 janvier 2010

Nadere informatie

25 APRIL 2014 25 AVRIL 2014

25 APRIL 2014 25 AVRIL 2014 25 APRIL 2014 25 AVRIL 2014 Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (Belgisch Staatsblad, 7 mei 2014) (Moniteur

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 2 december 2008 2 décembre 2008 VOORSTEL VAN KADERWET betreffende de oprichting van een Agentschap ter bescherming van de

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 18.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD 32935 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES F. 2007 2518 [C 2007/03294] 3 JUIN 2007. Arrêté royal portant les règles et modalités visant à transposer la directive

Nadere informatie

FILIP PHILIPPE PHILIPPE FILIP. BELGISCH STAATSBLAD 20.05.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

FILIP PHILIPPE PHILIPPE FILIP. BELGISCH STAATSBLAD 20.05.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 20.05.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 40095 5. Enkel de leden beroepsbeoefenaars van het Instituut kunnen deelnemen aan de stemming. De resoluties worden genomen met gewone meerderheid van

Nadere informatie

BZB in de bres voor uw belangen. Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

BZB in de bres voor uw belangen. Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 1 2014 16 e jaargang driemaandelijks MAART 2014 afgiftekantoor Gent X P2A80 BZB in de bres voor uw belangen Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen Vertrouw op

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN

JAARVERSLAG 2014 AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN JAARVERSLAG 2014 AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN Inhoudsopgave VOORWOORD 7 DE FSMA IN 2014 13 I. BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN IN HET TOEZICHT DOOR DE FSMA 19 1. Evolutie van het regelgevend

Nadere informatie

39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD

39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD 39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2004. Art. 3. Notre Ministre des Pensions est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné

Nadere informatie

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen STRAK KEURSLIJF DOET TUSSENPERSONEN NAAR ADEM HAPPEN Zeggen dat de sector overspoeld wordt door nieuwe regelgeving sinds de financiële crisis is als een open deur

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 18.10.2007 BELGISCH STAATSBLAD 53949 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION F. 2007

Nadere informatie

20 DECEMBER 1995 20 DECEMBRE 1995

20 DECEMBER 1995 20 DECEMBRE 1995 20 DECEMBER 1995 20 DECEMBRE 1995 Koninklijk besluit betreffende de buitenlandse beleggingsondernemingen Arrêté royal relatif aux entreprises d investissement étrangères (Belgisch Staatsblad, 6 januari

Nadere informatie

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) DOC 53 3096/014 DOC 53 3096/014 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 6 novembre 2013 6 november 2013 NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 302. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 234 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 302. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 234 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

De richtlijn is sinds 1 november 2007 van kracht binnen alle landen van de Europese Unie en in Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein.

De richtlijn is sinds 1 november 2007 van kracht binnen alle landen van de Europese Unie en in Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein. 1. Wat is MiFID? 2. Orderuitvoeringsbeleid 3. Beleid op het gebied van belangenconflicten 4. Aard en risico s van de financiële instrumenten 5. Kosten en tarieven 6. Bijkomende informatie 7. Hoe worden

Nadere informatie

11 JANUARI 1993 11 JANVIER 1993

11 JANUARI 1993 11 JANVIER 1993 11 JANUARI 1993 11 JANVIER 1993 [Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme] Opschrift vervangen bij artikel 2 van de wet

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.03.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 02.03.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.03.2006 MONITEUR BELGE 12469 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 2006 855 [C 2005/23114] 16 JANUARI 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009-2010

JAARVERSLAG 2009-2010 Jaarverslag 2009-2010 JAARVERSLAG 2009-2010 Overeenkomstig artikel 48, 1, 4, van de wet van 2 augustus 2002 wordt het jaarverslag van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen opgesteld

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises DOC 53 DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 24 octobre 2013 24 oktober 2013 PROJET DE LOI relative à diverses dispositions concernant le financement

Nadere informatie

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIQUE FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER TEXTE COORDONNE AU 15/05/2014 GECOORDINEERDE TEKST

Nadere informatie

Het risicobeheer van de verzekeringsondernemingen

Het risicobeheer van de verzekeringsondernemingen Circulaire _2008_13 dd. 5 juni 2008 Het risicobeheer van de verzekeringsondernemingen Toepassingsveld: De Belgische verzekeringsondernemingen evenals de bijkantoren van de verzekeringsondernemingen die

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATIE DATUM 08-04-2009 14-04-2009 NUMMER 2009-1937 91788 KONINKLIJK BESLUIT I BELGISCH STAATSBLAD I COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 Zitting van woensdag

Nadere informatie

3394/001 DOC 53 3394/001

3394/001 DOC 53 3394/001 DOC 53 DOC 53 3393/001 DOC 53 3393/001 3394/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 21 février 2014 21 februari 2014 PROJET DE LOI relative au statut et au

Nadere informatie

29458 BELGISCH STAATSBLAD 29.06.2002 MONITEUR BELGE

29458 BELGISCH STAATSBLAD 29.06.2002 MONITEUR BELGE 29458 BELGISCH STAATSBLAD 29.06.2002 MONITEUR BELGE Om aan de bemerking van de Raad van State te antwoorden, merkt de Regering op dat het ontwerp strookt met het Europese recht. Gezien het statuut van

Nadere informatie