WEGWIJZER juridische ledenservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEGWIJZER juridische ledenservice"

Transcriptie

1 WEGWIJZER juridische ledenservice Handig en snel wegwijs in uw ledenvoordelen q q q q q Preventie via modelcontracten en modelbrieven Gratis juridisch eerstelijnsadvies Groepspolis Rechtsbijstandsverzekering Weerstandsfonds sectordossiers Dienst Wanbetalers RECREAD federatie van recreatieondernemers vzw Anspachlaan 111 bus 4, B-1000 Brussel Tel. 02/ Fax 02/ Informatiebrochure 2015

2 Beste ondernemer, In deze brochure vindt u een overzicht van uw ledenvoordelen inzake juridische bescherming. En dat zijn er heel wat. Hiervoor doet RECREAD beroep op een waaier aan uitmuntende partners. U vindt in deze brochure ook een overzicht van de te volgen procedures. Een gouden raad: overleg altijd en eerst met RECREAD. En laat vooral niet ook na om ons te contacteren elke keer u met vragen zit. Alleen zo kunnen wij u het best met raad en daad bijstaan. RECREAD tot uw dienst, Met vriendelijke groeten, Els Dierendonck, Verantwoordelijke Administratie Dirk Metsu, Algemeen secretaris

3 Onze juridische service in een kort overzicht Doelstelling Middelen Prijs Preventie Modelcontracten en -brieven Inclusief uw ledenbijdrage Juridisch eerstelijnsadvies Juridisch eerstelijnsadvies (GD&A) Inclusief uw ledenbijdrage Bijstand bij wanbetalers Stappenplan via meester 30 per dossier + 21% btw Renodeyn Rechtsbijstandsverzekering Groepspolis Inclusief uw ledenbijdrage Rechtsbijstandsverzekering Juridische verdediging sector Weerstandsfonds Inclusief uw ledenbijdrage Uw ledenvoordeel modelcontracten en -brieven Juridische geschillen zijn nooit uit te sluiten. Daarom is het belangrijk dat al uw overeenkomsten juridisch goed in elkaar steken. Zo hebt u een sterke uitgangspositie als er zich onverhoopt toch een geschil zou voordoen. Onze modellen kunnen u hierbij inspireren. De ervaring leert ondertussen dat bij het ontstaan van geschillen dikswijls via post, fax en vrij snel en onbesuisd uitspraken of voorstellen op papier gezet worden. Denk eerst twee of drie keer na voor u iets op papier zet dat misschien later door de tegenpartij tegen u kan gebruikt worden bij een rechtszaak. TIP: Informeer u via het secretariaat of via het digitaal ledenforum over onze modelcontracten en modelbrieven. Deze modellen kunnen digitaal aangeleverd worden in meerdere talen. Bestaat er nog geen model voor uw vraag? Geen nood. In dat geval raadplegen wij onze juridische partners om een nieuw model te ontwerpen. Zo beschikken onze leden over een steeds uitgebreider arsenaal van modellen voor uiteenlopende situaties. Uw ledenvoordeel gratis juridisch eerstelijnsadvies Voor het verlenen van gratis juridisch eerstelijnsadvies aan onze leden heeft uw beroepsorganisatie een raamakkoord afgesloten met het bureau GD&A-advocaten te Mechelen (meester Cies Gysen), TIP: Wilt u gebruik maken van ons gratis juridisch eerstelijnsadvies? Start altijd en eerst met een telefoon, brief, fax of aan RECREAD. Lees hierna zeker de spelregels i.v.m. ons gratis eerstelijnsadvies. Zorg ervoor dat u al alle relevante dossierstukken beschikbaar en geordend hebt voor onze raadsman. De spelregels Elke aanvraag voor een gratis juridisch eerstelijnsadvies, inbegrepen in het lidmaatschap, dient rechtstreeks te gebeuren via het secretariaat van RECREAD, per post, fax of . U kunt ons uiteraard ook eerst even bellen met uw vragen over uw dossier. Opgelet: rechtstreekse vragen aan onze partner GD&A-advocaten zonder een bij RECREAD gekend en overeenstemmend aanvraagdossier worden door GD&A-advocaten gefactureerd aan de geldende voorkeurtarieven voor RECREAD-leden (u kunt deze voorkeurtarieven opvragen via RECREAD). De aanvraag voor gratis juridisch eerstelijnsadvies geldt enkel voor bedrijfsgebonden materies en niet voor materies die behoren tot de persoonlijke levenssfeer of die te maken hebben met andere sectoren waarin u actief bent. Bij geval van niet-aanvaarding van uw vraag in het kader van het eerstelijnsadvies wordt u schriftelijk of per gecontacteerd door RECREAD, waarbij een motivatie wordt opgegeven waarom dit niet behoort tot ons gratis eerstelijnsadvies. 3

4 De opmaak van bezwaarschriften en formele stappen zoals persoonlijke tussenkomsten, schriftelijke tussenkomsten door onze juridische partners bij tegenpartijen en/of overheidsinstellingen vallen niet onder het gratis juridisch eerstelijnsadvies, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd door RECREAD. Bij eventueel ongewoon en overmatig gebruik van het gratis juridische eerstelijnsadvies inbegrepen in het lidmaatschap behoudt RECREAD steeds het recht om een kostenstaat te laten overmaken via haar partner GD&Aadvocaten voor extra juridisch advies. In voorkomend geval zal dergelijke facturatie echter nooit gebeuren zonder een voorafgaande schriftelijke verwittiging. RECREAD zal u in dat geval ook, voorafgaand aan de eventuele facturatie, contacteren voor overleg. Uw ledenvoordeel groepspolis rechtsbijstandsverzekering Om onze leden juridisch maximaal financieel te beschermen tegen rechtszaken in het kader van de uitbating van hun onderneming, heeft uw beroepsorganisatie via haar verzekeringsmakelaar Nv Zakenkantoor Bekaert (FSMA 22911A/cB) een groepspolis afgesloten bij D.A.S.-Rechtsbijstandsverzekeringen. D.A.S. is een verzekeraar die enkel rechtsbijstand verzekert. Op basis van de ervaringen van RECREAD werd in samenspraak met onze makelaar Nv Bekaert en D.A.S. een specifiek pakket aan waarborgen samengesteld. In uw BA-polis en andere polissen zitten wellicht al elementen van een (beperkte) rechtsbijstandsverzekering. Waar zit dan het verschil? Onze D.A.S.-polis dekt niet alles, maar feit is dat voor de verzekerde waarborgen wel de meest uitgebreide dekking is voorzien die er op de verzekeringsmarkt te vinden is. Een vergelijkbare individuele polis voor uw bedrijf kost op de markt algauw 30% tot 50% meer. Door het afsluiten van een groepspolis heeft RECREAD dus voor haar leden een voordeel gerealiseerd. TIP 1: Laat uw eigen polissen aanpassen door uw makelaar. Immers, via de verzekeringsmakelaar van RECREAD beschikt u al over een uitgebreide waaier aan waarborgen rechtsbijstandsverzekering. Zo kunt u wellicht ook een premievoordeel realiseren. TIP 2: Heeft u een juridisch geschil? Stap 1: overleg altijd en eerst met RECREAD. Stap 2: contacteer onze verzekeringsmakelaar Nv Bekaert. De coördinaten vindt u achteraan in deze brochure. Welke waarborgen biedt onze groepspolis? Uittreksel uit de D.A.S.-voorwaarden van het groepscontract: Art Burgerlijk verhaal De vorderingen tot schadeloosstelling op grond van een extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid. Bezoeker van een kampeerder of een derde brengt schade toe aan uw eigendom. Uitbater of personeel loopt schade of verwondingen op door een agressieve klant of door derden. Art Strafrechterlijke verdediging Op strafrechtelijk gebied verlenen wij u bijstand wanneer u vervolgd wordt wegens inbreuk op wetten, besluiten, decreten en reglementen voortvloeiend uit verzuim, onvoorzichtigheid, nalatigheid of onvrijwillige feiten, alsook één verzoek om gratie per schadegeval indien een vrijheidsstraf uitgesproken werd. In afwijking van art van de algemene voorwaarden verlenen wij dekking voor de aanstelling van een lasthebber ad hoc op basis van art.2bis van de voorafgaandelijke bepalingen van het wetboek op strafvordering. Kind verdrinkt in zwembad en uitbater wordt vervolgd. Uitbater wordt vervolgd voor onopzettelijke slagen en verwondingen na valpartij van een klant. Uitbater wordt vervolgd wegens inbreuk op de milieuwetgeving (bv. toevallige lozing van afvalstoffen). 4

5 Art Insolventie van derden Indien de verzekerde wegens de insolventie van een geïdentificeerde aansprakelijke derde er niet in slaagt, zelfs niet door gedwongen uitvoering, de schadevergoeding te verkrijgen die hem/haar werd toegekend door een rechtbank op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid, betalen wij deze vergoeding, die per schadegeval beperkt is tot het bedrag vermeld in de bijzondere voorwaarden. Indien u slachtoffer bent van een misdrijf tegen de openbare trouw, aanranding van de eerbaarheid, diefstal of afpersing, poging tot diefstal of afpersing, bedrog, poging tot bedrog, inbraak, agressie, gewelddaad of vandalisme, is er geen tussenkomst in insolventie. Wij zullen wel het nodige doen om uw dossier in te leiden en uw belangen te verdedigen bij het Fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. Art Arbeids- en sociaal recht De waarneming van uw rechtelijke belangen in geschillen die naar Belgisch recht onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken vallen. Zijn herhaalde contracten van bepaalde duur een contract van onbepaalde duur? De uitbater wordt vervolgd voor het betalen van een opzegvergoeding alsof het een contract van onbepaalde duur was. Er werd een zelfstandige aangesteld voor de dagelijkse leiding van het terrein. Bij verbreking van de overeenkomst probeert deze persoon aan te tonen dat er een arbeidsovereenkomst was en hij eist een ontslagvergoeding. RECREAD-lid riskeert ook achterstallige RSZ. Problemen rond het ontslag van een personeelslid. Problemen met de RSZ. Art Administratief recht Rechtsbijstand voor alle beroepsgeschillen met een overheidsinstelling. Indien verschillende personen waaronder een aantal personen die niet bij D.A.S. verzekerd zijn, een verhaal indienen tegen eenzelfde administratieve beslissing, zullen wij evenredig tussenkomen in de kosten ten laste van onze verzekerden, maar slechts ten bedrage van het maximum bedrag per schadegeval voorzien in art. 8. Verzekerde kreeg geen exploitatievergunning omdat hij na inspectie niet in orde zou geweest zijn met een aantal bepalingen. Verzekerde werd onterecht een bouwvergunning geweigerd door de gemeente voor slopen en herbouwen van een sanitair gebouw. Art Fiscaal recht De waarneming van uw rechtelijke belangen in het kader van de gerechtelijke procedure voortvloeiend uit conflicten met de administratie van de directe belastingen. Deze dekking geldt vanaf het inkomstenjaar volgend op het jaar van de onderschrijvingsdatum van deze waarborg. De waarneming van uw rechtelijke belangen voortvloeiend uit geschillen in verband met gemeentelijke en provinciale taksen, roerende en onroerende voorheffing en kadastraal inkomen. Een conflict met de fiscus in verband met de inkomstenbelasting. Een conflict met uw gemeente in verband met een gemeentelijke taks. Art Rechtsbijstand na brand De rechtsbijstand omvat de waarneming van uw rechtelijke belangen voortvloeiend uit verzekeringscontracten brand en aanverwante risico s (diefstal, waterschade, storm en hagelschade...), met betrekking tot het (de) onroerend(e) goed(eren) - met inboedel - aangeduid in het verzekeringsattest overeenkomstig artikel 2, en waar u uw beroepsactiviteiten uitoefent. In afwijking van art.9.3. van de algemene voorwaarden is er dekking voor natuurrampen. Voorbeeld: Het voeren van een tegenexpertise tegen de verzekeraar Brand bij brandschade. 5

6 Art Verzekeringscontracten De waarneming van uw rechtelijke belangen voortvloeiend uit verzekeringscontracten, met uitzondering van deze vermeld in artikel 4.7. Een geschil met de verzekeraar in polis Gewaarborgd inkomen over het percentage blijvende invaliditeit van een campinguitbater. Geschil met een verzekeraar die weigert tussen te komen in het kader van een polis BA-uitbating. Art Algemene contracten De waarneming van uw rechtelijke belangen voortvloeiend uit contracten onderworpen aan het verbintenissenrecht, met uitsluiting van de materies opgenomen onder artikel 4.4., 4.7. en 5.5. (contractuele geschillen met klanten zoals bv. in het kader van de verhuur van een kampeerperceel of verhuurlogies). In afwijking van artikel 7 van de algemene voorwaarden dient de aangifte van het geschil te worden gedaan binnen een tijdspanne van zes maanden. In geval van betwisting van facturen is onze tussenkomst verworven op voorwaarde dat u het nodige deed voor het tijdig protesteren van de ontvangen factuur en voor zover de betalingsweigering geen loutere wanbetaling is, maar redelijk en (technisch objectief) gegrond is. Een geschil met een leverancier. Een geschil met de concessiehouder van de frituur op uw kampeerbedrijf. Maximale tussenkomsten en vereist minimumgeschil per schadegeval? Uittreksel uit de D.A.S.-voorwaarden van het groepscontract: Art Overeenkomstig de Alg. vw. art bedraagt de maximale tussenkomst per schadegeval euro. Art Het minimumgeschil (alg. vw. art ) bedraagt 250 euro, uitgezonderd voor de waarborgen burgerlijk verhaal (art. 4.1 en strafrechtelijke verdediging (art. 4.2.). Voor de algemene contracten(art. 4.9.) bedraagt het minimumgeschil euro. Wat u nog moet weten over de groepspolis De voorbeelden in deze folder zijn indicatief. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, uitsluitingen en de beperkingen verwijzen wij u naar de voorwaarden die u kunt raaplegen op of bij de verzekeringsmakelaar. Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract zijn niet verzekerd. Dit geldt ook als de verzekerde bij het afsluiten van het contract op de hoogte is van de feiten die aanleiding geven tot een juridisch geschil. Raadpleeg ook de contractuele wachttermijnen en/of het verplichte minimumgeschil per waarborg. Een polis Rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar. Het Belgisch Recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten: contacteer eerst de Interne klachtendienst via De Ombudsdienst van de Verzekeringen vindt u op het adres De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, Verzekeringsonderneming D.A.S. is toegelaten onder nr onder de controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 BRUSSEL voor de tak Rechtsbijstand, R.P.R. Brussel

7 Uw ledenvoordeel dienst Wanbetalers U hebt een wanbetaler? Nadat u minstens twee aangetekende aanmaningen en een ingebrekestelling gestuurd heeft, kunt u via ons secretariaat gebruikmaken van het stappenplan voor wanbetalers. Deze dienstverlening loopt in samenwerking met meester Renodeyn te Brugge waarmee een uiterst voordelige regeling voor onze leden werd afgesproken. In minstens 90% van de dossiers worden de gelden gerecupereerd (vaak via afkortingen of een minnelijke schikking). TIP: Het stappenplan Wanbetalers start met het invullen van een gegevensfiche Wanbetalers. Opgelet: het stappenplan geldt enkel voor dossiers wanbetalers. Voor bijkomende juridische stappen (bv. uitdrijving door gerechtsdeurwaarder) moet u inzake de kosten overleg plegen met meester Renodeyn of met een advocaat naar uw keuze. Uw stappenplan Wanbetalers 1. U bezorgt de gegevensfiche met alle dossierinformatie aan het RECREAD-secretariaat Let op: op het formulier duidt u zeker ook aan of u bereid bent tot: 1 kwijtschelding van de schulden in ruil voor een afstandsverklaring; 2 het aanvaarden van een afbetalingsplan (bedrag x over y maanden gespreid). 2. RECREAD kijkt uw dossier een eerste keer na én stuurt het door naar advocaat Renodeyn M.a.w.: het RECREAD-secretariaat neemt richting wanbetaler géén rechtstreekse, eigen initiatieven meer tot invordering van de schulden. 3. De advocaat neemt onmiddellijk initiatief: brief met aanmaning tot betalen U betaalt onze advocaat meester Renodeyn forfaitair 30 euro + 21% btw Voor het openen van het dossier betaalt u een vaste prijs voor de gehele administratie (kopies, telefoons, portkosten, ). Een dossier inleiden bij de advocaat kost de uitbater precies 30. Brief van de advocaat aan de klant De advocaat stuurt ten laatste de eerste werkdag na ontvangst van uw dossier een aangetekende aanmaning naar de klant. Met, afhankelijk van uw wensen, ook een voorstel van afstandsverklaring, voorstel van afbetalingsplan, enz. Twee mogelijkheden De klant betaalt Betaalt de klant, dan komt het verschuldigde bedrag (openstaand saldo van huur, elektriciteit, ) enz. natuurlijk voor 100% toe aan de uitbater. De advocaat dekt zijn ereloon en kosten met het schadebeding dat de klant-wanbetaler extra moet betalen. Dit schadebeding wordt forfaitair bepaald op 125 euro. Opgelet: we spreken af dat in de eerste brief van de advocaat wordt gesteld dat enkel en alleen bij onmiddellijke betaling (en dus nog bij regeling in der minne) géén intresten worden bijgeteld. Betaalt de klant niet en moet naar de rechtbank gestapt worden, dan zullen door de rechter zonder twijfel extra intresten worden opgelegd. Belangrijk: is de klant het eens met een voorstel van afstandsverklaring in ruil voor het sluiten van het openstaande saldo, dan is de uitbater aan de advocaat géén extra kosten of ereloon verschuldigd. De klant weigert te betalen Betaalt de klant nog steeds niet, maar besluit u op dat ogenblik het dossier af te sluiten, dan is u inzake ereloon en kosten NIETS extra s verschuldigd aan de advocaat. 4. De klant betaalt niet u trekt naar de rechtbank Het is steeds de uitbater die beslist of hij ja/neen verder gaat met een juridische procedure tegen de klant. De dagvaardingskost: de uitbater schiet voor en krijgt dit bedrag later terug. Bij het opstarten van deze procedure (het inleiden van een geding) komt al vlug een belangrijke stap, nl. een 7

8 deurwaarder langs sturen bij de klant. De kost van het zenden van een deurwaarder wordt door de advocaat netto doorgerekend aan de uitbater. Raming: om en bij de 200 / 250 euro. Bij een later, positief vonnis van de rechter krijgt de uitbater dit bedrag terugbetaald (als vonnis opgelegd aan de wanbetaler). Wie betaalt de kosten van de procedure? Tijdens de hele procedure voor de rechtbank (Vredegerecht of Rechtbank van Eerste Aanleg) worden bij een voor de uitbater positief vonnis het ereloon én de kosten van de advocaat gedekt door de door de rechter aan de klant opgelegde rechtplegingsvergoeding (én het door de rechter aan de klant opgelegde schadebeding, hetgeen u kunt aanzien als een gedeeltelijke kostendekkende vergoeding). Het ereloon en de kosten van de advocaat worden met andere woorden betaald door de klant-schuldenaar. Eén uitzondering: Stel: de klant wordt veroordeeld, maar blijkt totaal onvermogend. De kosten van dagvaarding (deurwaarder) (= 200 tot 250 euro) en de uitvoeringskosten (betekening van het vonnis door deurwaarder, enz.) (= 200 tot 250 euro) kunnen dan niet worden gerecupereerd. In dit geval komen deze kosten ultiem toch weer bij de uitbater te liggen. Maar belangrijk de advocaat brengt zijn ereloon én kostenstaat op dat ogenblik terug naar nul. Dus: de uitbater heeft op dat ogenblik géén bijkomende kosten door het inschakelen van een advocaat. Wie vandaag onvermogend blijkt te zijn, is het overmorgen misschien niet meer. De advocaat zal het dus niet bij één poging laten om alle kosten te recupereren. 5. Beroep tegen het vonnis door klant of door uitbater Wie betaalt de kosten van de beroepsprocedure? Komt het tot een procedure in beroep, dan blijven het ereloon en de kosten van de advocaat ongewijzigd. Mogelijkerwijs kent de rechter in een beroepsprocedure ook een hogere rechtplegingsvergoeding toe. In voorkomend geval wordt deze hogere vergoeding door de advocaat gerecupereerd ter (gedeeltelijke) dekking van zijn extra kosten. 6. Wat bij een vraag van de uitbater (ev. na vonnis van de rechter) tot uitdrijving? Onderlinge afspraken nodig. De uitbater beslist welke stappen worden gezet. De kosten van een uitdrijving kunnen behoorlijk oplopen en zijn zelfs moeilijk op voorhand te begroten. De eventuele kost moet door de uitbater worden afgewogen tegenover de mogelijke baten van de operatie, bijvoorbeeld het onmiddellijk opnieuw kunnen commercialiseren van de standplaats. Opgelet! Zelfs nadat een vonnis is geveld, kan bijvoorbeeld in functie van het drukken van de kosten nog steeds een oplossing worden uitgewerkt via een afstandsverklaring zodat eventueel onnodige kosten voor uitdrijving kunnen worden vermeden. Uw ledenvoordeel Weerstandsfonds Voor de kosten van juridische geschillen met overheden en besturen die niet gedekt zijn door de groepspolis Rechtsbijstandsverzekeringen, maar door RECREAD ingeschat worden als van sectoraal belang, kan bij beslissing van de Raad van Bestuur van RECREAD, geheel of gedeeltelijk, een beroep gedaan worden op het RECREAD- Weerstandsfonds. De betrokken leden ontvangen na overleg een schriftelijke bevestiging van de financiële toezegging door RECREAD. 8

9 Uw juridische bescherming in één schema U hebt een juridisch geschil STAP 1: Overleg met RECREAD STAP 2: Contacteer makelaar Er is dekking door de DAS-rechtsbijstand voor RECREAD-leden Er is geen dekking door de DAS-rechtsbijstand voor RECREAD-leden U geeft het geschil aan: DAS zoekt naar een minnelijke schikking Geschil met klant Geschil met derden Geschil met overheden en besturen Geen minnelijke schikking Er wordt een minnelijke oplossing voorgesteld Enkel wanbetaling Andere geschillen Vraag advies bij RECREAD/makelaar Een rechtsvordering heeft voldoende kans op slagen U wenst de zaak voor het gerecht te brengen U weigert Een rechtsvordering heeft volgens DAS niet genoeg kans op slagen RECREADstappenplan meester Renodeyn Vul gegevensfiche in Vraag advies bij RECREAD/makelaar RECREAD vraagt eerstelijnsadvies bij GD+A-Advocaten Minnelijke schikking Bemiddeling RECREAD vraagt eerstelijnsadvies bij haar partner GD&A Procedure heeft kans op slagen Procedure heeft geen kans op slagen DAS brengt de zaak voor het gerecht: ongeacht de uitkomst van het proces, zijn de kosten en honoraria ten laste van DAS U gaat niet akkoord: u kunt het advies van de vrij gekozen advocaat vragen Advocaat bevestigt uw stelling De advocaat be vestigt de stelling van DAS. Uw verzekeraar betaalt de helft van de kosten en de honoraria van de advocaat U gaat akkoord: hier eindigt het geschil U betaalt slechts 30,00 euro per dossier Verdere procedure zie pag. 7 U wint U procedeert U kiest uw eigen advocaat Minnelijke schikking U procedeert niet U verliest RECREAD + u besluiten tot procederen Dossier wordt voorgelegd aan RECREAD-bestuur - Weerstandsfonds RECREAD besluit niet te procederen in overleg met lid U gaat niet akkoord en wenst desondanks naar de rechtbank te stappen Wij winnen Minnelijke schikking Wij verliezen De uitkomst van het proces is gunstig: de kosten en honoraria zijn ten laste van DAS De uitkomst van het proces is niet gunstig: geen vergoeding van de kosten en honoraria U wint U procedeert zelf Minnelijke schikking U procedeert niet U verliest U bent verantwoordelijk voor de kosten Kosten ten laste van de groepspolis

10 Nuttige telefoonnummers overleg altijd eerst met RECREAD! OPGELET: Wij geven u de contactgegevens van onze partners enkel ter informatie. Overleg altijd en eerst via het RECREAD-secretariaat en hou ons op de hoogte. Zo behouden wij een goed overzicht van uw dossier. Alle contacten in verband met de groepspolis Rechtsbijstand verlopen via Nv Zakenkantoor Bekaert FSMA-nummer: A/cB tel. 056/ Vanzelfsprekend krijgt u als verzekerde ook steeds de nodige informatie wanneer dit vereist is binnen het verdere verloop van een eventueel dossier. RECREAD federatie van recreatieondernemers vzw Contact: Dirk Metsu, algemeen secretaris Anspachlaan 111 bus 4, B-1000 Brussel Tel. 02/ Fax 02/ Gratis eerstelijnsadvies GD&A-advocaten Contactpersoon: meester Cies Gysen Tel. 015/ Fax 015/ Groepspolis Rechtsbijstandsverzekering Polis- en schadebeheer via verzekeringsmakelaar: Nv Zakenkantoor Bekaert - (FSMA 22911A/cB) Hoogstraat 54, B-8780 OOSTROZEBEKE Tel. 056/ Fax 056/ Website: FSMA-nummer: A/cB D.A.S. Belgische Rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij Nv D.A.S.-Gent, Coupure 107, B-9000 Gent Contactpersoon: mevrouw Caroline Proot, beheerder groepspolis Tel. 09/ Fax 09/ Opvolging wanbetalers (via gegevensfiche Wanbetalers) Contact: meester Mario Renodeyn Leopoldlaan II laan nr.33/0302, B-8000 Brugge Tel. 050/ Fax 050/ RECREAD federatie van recreatieondernemers vzw Anspachlaan 111 bus 4, B-1000 Brussel Tel. 02/ Fax 02/

WEGWIJZER juridische ledenservice

WEGWIJZER juridische ledenservice WEGWIJZER juridische ledenservice Handig en snel wegwijs in uw ledenvoordelen Preventie via modelcontracten en modelbrieven Gratis juridisch eerstelijnsadvies Weerstandsfonds sectordossiers Dienst Wanbetalers

Nadere informatie

Onze juridische service bij uw RECREAD-lidmaatschap

Onze juridische service bij uw RECREAD-lidmaatschap Onze juridische service bij uw RECREAD-lidmaatschap Preventie via modelcontracten en modelbrieven Juridisch eerstelijnsadvies Rechtsbijstandsverzekering via DAS-groepspolis Weerstandsfonds Sectorbelangen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND HANDELAAR All In

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND HANDELAAR All In BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND HANDELAAR All In INHOUD Artikel 1 Welke zijn de verzekerde personen? Artikel 2 In welke hoedanigheid bent u verzekerd? Artikel 3 Welke zijn de verzekerde materies

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN 1. Partijen De overeenkomst is gesloten tussen: Advocatenkantoor CHRISTOFFELS ADVOCATEN, gevestigd te 3620 Lanaken,

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A.

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. 1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. Art. 6.1. Definities Club : De entiteit die de rechtsvorm heeft van een vzw en beroep kan doen op de waarborgen van de waarborg RECHTSBIJSTAND-LAVA door

Nadere informatie

Rechtsbijstand Economische polis

Rechtsbijstand Economische polis 1-5 Speciale voorwaarden N5144 06/2016 Artikel 1 Wie zijn de verzekerde personen? U, verzekeringsnemer, evenals: - uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner; - de personen die gewoonlijk

Nadere informatie

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIËNTEN. (Mr. Sandrine Doise)

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIËNTEN. (Mr. Sandrine Doise) 1. Algemeen. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIËNTEN (Mr. Sandrine Doise) Op 14 augustus 2013 werd de wet van 17 juli 2013 houdende de invoeging van Boek III Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van de dienstverlening

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT TUSSEN : Mr. du Moulin Evelyne, optredend als zaakvoerder van de BVBA ADVOCATEN DU MOULIN & PARTNERS - hierna genoemd advocaat - EN : - hierna genoemd de cliënt -

Nadere informatie

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions VZW BEMIDDELING Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions Verzekeraar : GENERALI BELGIUM Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW - KBO-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel www.generali.be

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER ACCESS

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER ACCESS BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER ACCESS INHOUD Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Welke zijn de verzekerde personen? In welke hoedanigheid

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT 1. Partijen De overeenkomst is gesloten tussen: Advocatenkantoor CHRISTOFFELS ADVOCATEN, gevestigd te 3620 Lanaken, Koning Albertlaan 53, hierna genoemd

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

LAR Rechtsbijstand. Wij halen uw gelijk.

LAR Rechtsbijstand. Wij halen uw gelijk. LAR Rechtsbijstand Wij halen uw gelijk. LAR. Wij halen uw gelijk. LAR is een onafhankelijke en gespecialiseerde verzekeraar in Rechtsbijstand. Als toonaangevende speler garanderen we u een optimale dienstverlening

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be RECHTSBIJSTAND Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... Uniek? Jazeker, want wij garanderen u de beste voorwaarden die de markt te bieden heeft. Elders betere voorwaarden gezien? Laat het ons

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

Ondernemen is risico's durven nemen

Ondernemen is risico's durven nemen D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen 3 Een gewone beleidshandeling kan morgen zware gevolgen hebben. D&O Plan springt in de bres voor u. Allianz - D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen Een

Nadere informatie

One Stop juridisch dienstverlening

One Stop juridisch dienstverlening One Stop juridisch dienstverlening Tussen : Blienberg Advocaten, met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0821.842.792 hierna genoemd: het advocatenkantoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN 1 Kosten en ereloon 1.1. De staat van kosten en erelonen van het advocatenkantoor kan drie elementen bevatten: de kosten van het advocatenkantoor, de gerechtskosten

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND "ONDERNEMINGEN"

RECHTSBIJSTAND ONDERNEMINGEN RECHTSBIJSTAND "ONDERNEMINGEN" BIJZONDERE VOORWAARDEN Artikel 1: Welke zijn de verzekerde personen? Zijn verzekerd: - u als zelfstandige of de onderneming die het contract onderschrijft, - uw wettelijke

Nadere informatie

D.A.S. Uw redder in nood

D.A.S. Uw redder in nood D.A.S. Uw redder in nood Waarom rechtsbijstand? DE MEEST GESTELDE VRAGEN 1. Wat doet u als : uw voertuig door een ernstig verkeersongeval totaal verlies is of u zware lichamelijke letsels oploopt? U verwacht

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Commissie voor het Bank-,

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis Goed verzekerd Polissen op maat van jouw jeugdhuis Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER GOLD

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER GOLD BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER GOLD INHOUD Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Wie zijn de personen? In welke hoedanigheid bent

Nadere informatie

-------------------------------

------------------------------- VERTROUWELIJK Volmachtovereenkomst ING Perpetuai III Tussen Naam: Bedrijf **: Vertegenwoordigd door **: Ondernemingsnummer **: Adres ***: ------------------------------- Tel***: ------------ E-mail***:

Nadere informatie

WETTELIJKE INFORMATIE

WETTELIJKE INFORMATIE WETTELIJKE INFORMATIE Het Wetboek Economisch Recht legt de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. Wij verzoeken U uitdrukkelijk hiervan kennis te nemen en ook de andere pagina s van deze website

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. Jerry VANBELLEGHEM. Mr. Jerry VANBELLEGHEM is advocaat in België, en is ingeschreven

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES?

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES? RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES? Wij zullen : 1) de verzekerde inlichten over de omvang van zijn rechten en de wijze van verdedigen; 2) de vrije keuze van expert garanderen bij een minnelijke

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

Rechtsbijstand. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1...

Rechtsbijstand. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... Rechtsbijstand Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be Uniek? Jazeker, want wij garanderen u de beste voorwaarden die de markt te bieden heeft. Elders betere voorwaarden gezien?

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017

Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017 Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017 1. De verplichting tot verzekering en de collectieve polis Het is waarschijnlijk onnodig om u eraan te herinneren dat elke externe boekhouder(fiscalist)

Nadere informatie

G O E D V E R Z E K E R D?!?

G O E D V E R Z E K E R D?!? G O E D V E R Z E K E R D?!? GOED VERZEKERD?!? Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële risico hoog

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BETREFFENDE DE BIJSTANDSREGELING Art. 1. Het VSOA - Politie, hierna de organisatie genoemd, verdedigt de belangen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Aanmaning tot betaling (niet aangetekend)

Aanmaning tot betaling (niet aangetekend) Brieven & Contracten voor zelfstandige ondernemers Aanmaning en inning van facturen Aanmaning tot betaling (niet aangetekend) Een klant betaalt niet. Hoe wijst u hem op een commercieel gezien vriendelijke

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 INHOUD GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 Inleidende bepaling: Hiërarchie van de contractuele voorwaarden Artikel 1 Waaruit bestaat onze dekking? Artikel 2 Welke zijn onze prestaties? Artikel

Nadere informatie

A. ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Begripsbepalingen, toelichtingen en toepasselijkheid

A. ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Begripsbepalingen, toelichtingen en toepasselijkheid A. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Begripsbepalingen, toelichtingen en toepasselijkheid Cliënt : de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de overheid die gebruik maakt van de aangeboden dienstverlening. Groepering

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AGAV006/2007 ARTIKEL 1. WAT VERSTAAT MEN ONDER? U : de Verzekeringsnemer, dit is de persoon die het verzekeringscontract sluit. WIJ : de

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL

TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL LAR Rechtsbijstand TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL Juni 2016 Wij halen uw gelijk. DOELGROEP LAR BUSINESS Pro: Micro-, Kleine en Middelgrote Ondernemingen LAR BUSINESS Retail: Kleinhandel PRODUCTOVERZICHT

Nadere informatie

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering VO 18-05 Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan. De

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

D.A.S.-RECHTSBIJSTAND

D.A.S.-RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN N5010 05/2015 D.A.S.-RECHTSBIJSTAND DE PIONIER IN RECHTSBIJSTAND D.A.S.- RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 WAARUIT BESTAAT ONZE DEKKING? Bij een geschil, dat u zelf niet

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW.

VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW. BMW Financial Services www.bmw.be Echt rijplezier VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW. SLECHTS ÉÉN STOP VOOR UW NIEUWE BMW. Met BMW Financial Services

Nadere informatie

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA) rd e k e z r e v d Goe w jeugdhuis at van jou Polissen op ma Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. info@jcpingie.be / www.jcpingie.be

INFORMATIENOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. info@jcpingie.be / www.jcpingie.be INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Organisatie/jeugdhuis Jeugdcentrum Pingie vzw Adres Hertstraat 98 9473 Welle - Denderleeuw e-mail / website info@jcpingie.be

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Rechtsbijstandsverzekering. Om uw rechten te vrijwaren en te doen gelden

Rechtsbijstandsverzekering. Om uw rechten te vrijwaren en te doen gelden Om uw rechten te vrijwaren en te doen gelden Beeldt u zich eens in Een hond heeft u gebeten De meubels die werden geleverd, komen niet overeen met uw bestelling... Uw loodgieter heeft een herstelling slecht

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Modulis, voor een globale visie en een eenvoudiger beheer van uw verzekeringen! Goede raad geven en magistrale bereidingen maken behoort tot uw beroep. En u

Nadere informatie

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken :

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken : 1. De voordelen : Bonus van 10% tot 15% (bij leven) op de jaarpremies Een contract - Een vervaldatum - Een premie Geen fractioneringskosten (indien domiciliëring) Geen poliskosten Uiterst voordelige tarieven

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND CARAVAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RECHTSBIJSTAND CARAVAN ALGEMENE VOORWAARDEN Begrippen en definities RECHTSBIJSTAND CARAVAN ALGEMENE VOORWAARDEN De verzekeringsnemer: De verzekeraar: De gemandateerde verzekeraar: Het contract: Het schadegeval: De natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd.

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd. MTH16064 Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd Toelichting Gedragscode De wet van 10 augustus 2015 1 verhoogt de wettelijke

Nadere informatie

Modaliteiten van tussenkomst en erelonen ( )

Modaliteiten van tussenkomst en erelonen ( ) Modaliteiten van tussenkomst en erelonen (01-01-2014) - 2-01-01-2014 A. ALGEMENE REGELS Artikel 1. - Toepassingsgebied Deze bepalingen preciseren de modaliteiten van tussenkomst van elke aangesloten advocaatvennoot,

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP WERK, ONTSLAG EN INKOMEN

LIDMAATSCHAP WERK, ONTSLAG EN INKOMEN LIDMAATSCHAP WERK, ONTSLAG EN INKOMEN De economische crisis raakt ons allemaal, jong en oud. Misschien is uw arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd recent verlengd of omgezet in een vast dienstverband.

Nadere informatie

LAR EPROTECT VERDEDIGT UW BELANGEN OP HET INTERNET

LAR EPROTECT VERDEDIGT UW BELANGEN OP HET INTERNET LAR Rechtsbijstand LAR EPROTECT VERDEDIGT UW BELANGEN OP HET INTERNET Wij halen uw gelijk. Speelt u met (cyber)vuur? Een rechtsbijstandverzekering waakt over uw rechten door bij een geschil of ongeval

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. De aangetekende brief. 2. Hoe geraakt u aan uw geld zonder advocaat? 3. Andere gevallen waarin de tussenkomst van een

Inhoudstafel. 1. De aangetekende brief. 2. Hoe geraakt u aan uw geld zonder advocaat? 3. Andere gevallen waarin de tussenkomst van een Inhoudstafel Deel I: U werkt zonder advocaat 1. De aangetekende brief 1.1. Wat is het belang van een aangetekende brief?....................... 3 1.1.1. Bewijs.................................................

Nadere informatie

D.A.S. RECHTSBIJSTAND VOOR ZELFSTANDIGEN EN FIRMA S

D.A.S. RECHTSBIJSTAND VOOR ZELFSTANDIGEN EN FIRMA S D.A.S. RECHTSBIJSTAND VOOR ZELFSTANDIGEN EN FIRMA S Beroepsactiviteiten + voertuigen 2010 2 D.A.S. Rechtsbijstand verdedigt uw rechten met inzet en volharding De onafhankelijke specialist de juiste keuze

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. Liesbet JACOBS Mr. JACOBS is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie

Nadere informatie

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V (hierna: DAS).

Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V (hierna: DAS). Voorwaarden MERKZEKER! 1. De voorwaarden van MERKZEKER! 1.1. MERKZEKER! is een initiatief van Novagraaf Nederland BV (hierna: Novagraaf) en DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V (hierna:

Nadere informatie

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN - Fidea Lichte Vrachtwagen Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch

Nadere informatie

Offerte Invest for Life Corporate 2

Offerte Invest for Life Corporate 2 Offerte Invest for Life Corporate 2 Opgemaakt ter attentie van: Voorbeeld MySavings Aangeboden door: MySavings Antwerpselaan, 38 1000 - Bruxelles info@mysavings.be www.mysavings.be Deze offerte verplicht

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

Model van een tuchtreglement

Model van een tuchtreglement Model van een tuchtreglement VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 Artikel 1: Toepassingsgebied: De Tuchtcommissie van de [ ]Federatie is bevoegd om in eerste aanleg te oordelen over iedere overtreding van een algemeen

Nadere informatie

PROTOCOL TUSSEN DE BALIES, AANGESLOTEN BIJ DE VERENIGING VAN VLAAMSE BALIES EN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAARS.

PROTOCOL TUSSEN DE BALIES, AANGESLOTEN BIJ DE VERENIGING VAN VLAAMSE BALIES EN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAARS. PROTOCOL TUSSEN DE BALIES, AANGESLOTEN BIJ DE VERENIGING VAN VLAAMSE BALIES EN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAARS. Inleiding. De rechtsbijstandsverzekeraars, aangesloten bij de B.V.V.O., zoeken met inachtneming

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 Hiërarchie van de contractuele

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie