WEGWIJZER juridische ledenservice

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEGWIJZER juridische ledenservice"

Transcriptie

1 WEGWIJZER juridische ledenservice Handig en snel wegwijs in uw ledenvoordelen q q q q q Preventie via modelcontracten en modelbrieven Gratis juridisch eerstelijnsadvies Groepspolis Rechtsbijstandsverzekering Weerstandsfonds sectordossiers Dienst Wanbetalers RECREAD federatie van recreatieondernemers vzw Anspachlaan 111 bus 4, B-1000 Brussel Tel. 02/ Fax 02/ Informatiebrochure 2015

2 Beste ondernemer, In deze brochure vindt u een overzicht van uw ledenvoordelen inzake juridische bescherming. En dat zijn er heel wat. Hiervoor doet RECREAD beroep op een waaier aan uitmuntende partners. U vindt in deze brochure ook een overzicht van de te volgen procedures. Een gouden raad: overleg altijd en eerst met RECREAD. En laat vooral niet ook na om ons te contacteren elke keer u met vragen zit. Alleen zo kunnen wij u het best met raad en daad bijstaan. RECREAD tot uw dienst, Met vriendelijke groeten, Els Dierendonck, Verantwoordelijke Administratie Dirk Metsu, Algemeen secretaris

3 Onze juridische service in een kort overzicht Doelstelling Middelen Prijs Preventie Modelcontracten en -brieven Inclusief uw ledenbijdrage Juridisch eerstelijnsadvies Juridisch eerstelijnsadvies (GD&A) Inclusief uw ledenbijdrage Bijstand bij wanbetalers Stappenplan via meester 30 per dossier + 21% btw Renodeyn Rechtsbijstandsverzekering Groepspolis Inclusief uw ledenbijdrage Rechtsbijstandsverzekering Juridische verdediging sector Weerstandsfonds Inclusief uw ledenbijdrage Uw ledenvoordeel modelcontracten en -brieven Juridische geschillen zijn nooit uit te sluiten. Daarom is het belangrijk dat al uw overeenkomsten juridisch goed in elkaar steken. Zo hebt u een sterke uitgangspositie als er zich onverhoopt toch een geschil zou voordoen. Onze modellen kunnen u hierbij inspireren. De ervaring leert ondertussen dat bij het ontstaan van geschillen dikswijls via post, fax en vrij snel en onbesuisd uitspraken of voorstellen op papier gezet worden. Denk eerst twee of drie keer na voor u iets op papier zet dat misschien later door de tegenpartij tegen u kan gebruikt worden bij een rechtszaak. TIP: Informeer u via het secretariaat of via het digitaal ledenforum over onze modelcontracten en modelbrieven. Deze modellen kunnen digitaal aangeleverd worden in meerdere talen. Bestaat er nog geen model voor uw vraag? Geen nood. In dat geval raadplegen wij onze juridische partners om een nieuw model te ontwerpen. Zo beschikken onze leden over een steeds uitgebreider arsenaal van modellen voor uiteenlopende situaties. Uw ledenvoordeel gratis juridisch eerstelijnsadvies Voor het verlenen van gratis juridisch eerstelijnsadvies aan onze leden heeft uw beroepsorganisatie een raamakkoord afgesloten met het bureau GD&A-advocaten te Mechelen (meester Cies Gysen), TIP: Wilt u gebruik maken van ons gratis juridisch eerstelijnsadvies? Start altijd en eerst met een telefoon, brief, fax of aan RECREAD. Lees hierna zeker de spelregels i.v.m. ons gratis eerstelijnsadvies. Zorg ervoor dat u al alle relevante dossierstukken beschikbaar en geordend hebt voor onze raadsman. De spelregels Elke aanvraag voor een gratis juridisch eerstelijnsadvies, inbegrepen in het lidmaatschap, dient rechtstreeks te gebeuren via het secretariaat van RECREAD, per post, fax of . U kunt ons uiteraard ook eerst even bellen met uw vragen over uw dossier. Opgelet: rechtstreekse vragen aan onze partner GD&A-advocaten zonder een bij RECREAD gekend en overeenstemmend aanvraagdossier worden door GD&A-advocaten gefactureerd aan de geldende voorkeurtarieven voor RECREAD-leden (u kunt deze voorkeurtarieven opvragen via RECREAD). De aanvraag voor gratis juridisch eerstelijnsadvies geldt enkel voor bedrijfsgebonden materies en niet voor materies die behoren tot de persoonlijke levenssfeer of die te maken hebben met andere sectoren waarin u actief bent. Bij geval van niet-aanvaarding van uw vraag in het kader van het eerstelijnsadvies wordt u schriftelijk of per gecontacteerd door RECREAD, waarbij een motivatie wordt opgegeven waarom dit niet behoort tot ons gratis eerstelijnsadvies. 3

4 De opmaak van bezwaarschriften en formele stappen zoals persoonlijke tussenkomsten, schriftelijke tussenkomsten door onze juridische partners bij tegenpartijen en/of overheidsinstellingen vallen niet onder het gratis juridisch eerstelijnsadvies, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd door RECREAD. Bij eventueel ongewoon en overmatig gebruik van het gratis juridische eerstelijnsadvies inbegrepen in het lidmaatschap behoudt RECREAD steeds het recht om een kostenstaat te laten overmaken via haar partner GD&Aadvocaten voor extra juridisch advies. In voorkomend geval zal dergelijke facturatie echter nooit gebeuren zonder een voorafgaande schriftelijke verwittiging. RECREAD zal u in dat geval ook, voorafgaand aan de eventuele facturatie, contacteren voor overleg. Uw ledenvoordeel groepspolis rechtsbijstandsverzekering Om onze leden juridisch maximaal financieel te beschermen tegen rechtszaken in het kader van de uitbating van hun onderneming, heeft uw beroepsorganisatie via haar verzekeringsmakelaar Nv Zakenkantoor Bekaert (FSMA 22911A/cB) een groepspolis afgesloten bij D.A.S.-Rechtsbijstandsverzekeringen. D.A.S. is een verzekeraar die enkel rechtsbijstand verzekert. Op basis van de ervaringen van RECREAD werd in samenspraak met onze makelaar Nv Bekaert en D.A.S. een specifiek pakket aan waarborgen samengesteld. In uw BA-polis en andere polissen zitten wellicht al elementen van een (beperkte) rechtsbijstandsverzekering. Waar zit dan het verschil? Onze D.A.S.-polis dekt niet alles, maar feit is dat voor de verzekerde waarborgen wel de meest uitgebreide dekking is voorzien die er op de verzekeringsmarkt te vinden is. Een vergelijkbare individuele polis voor uw bedrijf kost op de markt algauw 30% tot 50% meer. Door het afsluiten van een groepspolis heeft RECREAD dus voor haar leden een voordeel gerealiseerd. TIP 1: Laat uw eigen polissen aanpassen door uw makelaar. Immers, via de verzekeringsmakelaar van RECREAD beschikt u al over een uitgebreide waaier aan waarborgen rechtsbijstandsverzekering. Zo kunt u wellicht ook een premievoordeel realiseren. TIP 2: Heeft u een juridisch geschil? Stap 1: overleg altijd en eerst met RECREAD. Stap 2: contacteer onze verzekeringsmakelaar Nv Bekaert. De coördinaten vindt u achteraan in deze brochure. Welke waarborgen biedt onze groepspolis? Uittreksel uit de D.A.S.-voorwaarden van het groepscontract: Art Burgerlijk verhaal De vorderingen tot schadeloosstelling op grond van een extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid. Bezoeker van een kampeerder of een derde brengt schade toe aan uw eigendom. Uitbater of personeel loopt schade of verwondingen op door een agressieve klant of door derden. Art Strafrechterlijke verdediging Op strafrechtelijk gebied verlenen wij u bijstand wanneer u vervolgd wordt wegens inbreuk op wetten, besluiten, decreten en reglementen voortvloeiend uit verzuim, onvoorzichtigheid, nalatigheid of onvrijwillige feiten, alsook één verzoek om gratie per schadegeval indien een vrijheidsstraf uitgesproken werd. In afwijking van art van de algemene voorwaarden verlenen wij dekking voor de aanstelling van een lasthebber ad hoc op basis van art.2bis van de voorafgaandelijke bepalingen van het wetboek op strafvordering. Kind verdrinkt in zwembad en uitbater wordt vervolgd. Uitbater wordt vervolgd voor onopzettelijke slagen en verwondingen na valpartij van een klant. Uitbater wordt vervolgd wegens inbreuk op de milieuwetgeving (bv. toevallige lozing van afvalstoffen). 4

5 Art Insolventie van derden Indien de verzekerde wegens de insolventie van een geïdentificeerde aansprakelijke derde er niet in slaagt, zelfs niet door gedwongen uitvoering, de schadevergoeding te verkrijgen die hem/haar werd toegekend door een rechtbank op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid, betalen wij deze vergoeding, die per schadegeval beperkt is tot het bedrag vermeld in de bijzondere voorwaarden. Indien u slachtoffer bent van een misdrijf tegen de openbare trouw, aanranding van de eerbaarheid, diefstal of afpersing, poging tot diefstal of afpersing, bedrog, poging tot bedrog, inbraak, agressie, gewelddaad of vandalisme, is er geen tussenkomst in insolventie. Wij zullen wel het nodige doen om uw dossier in te leiden en uw belangen te verdedigen bij het Fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. Art Arbeids- en sociaal recht De waarneming van uw rechtelijke belangen in geschillen die naar Belgisch recht onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken vallen. Zijn herhaalde contracten van bepaalde duur een contract van onbepaalde duur? De uitbater wordt vervolgd voor het betalen van een opzegvergoeding alsof het een contract van onbepaalde duur was. Er werd een zelfstandige aangesteld voor de dagelijkse leiding van het terrein. Bij verbreking van de overeenkomst probeert deze persoon aan te tonen dat er een arbeidsovereenkomst was en hij eist een ontslagvergoeding. RECREAD-lid riskeert ook achterstallige RSZ. Problemen rond het ontslag van een personeelslid. Problemen met de RSZ. Art Administratief recht Rechtsbijstand voor alle beroepsgeschillen met een overheidsinstelling. Indien verschillende personen waaronder een aantal personen die niet bij D.A.S. verzekerd zijn, een verhaal indienen tegen eenzelfde administratieve beslissing, zullen wij evenredig tussenkomen in de kosten ten laste van onze verzekerden, maar slechts ten bedrage van het maximum bedrag per schadegeval voorzien in art. 8. Verzekerde kreeg geen exploitatievergunning omdat hij na inspectie niet in orde zou geweest zijn met een aantal bepalingen. Verzekerde werd onterecht een bouwvergunning geweigerd door de gemeente voor slopen en herbouwen van een sanitair gebouw. Art Fiscaal recht De waarneming van uw rechtelijke belangen in het kader van de gerechtelijke procedure voortvloeiend uit conflicten met de administratie van de directe belastingen. Deze dekking geldt vanaf het inkomstenjaar volgend op het jaar van de onderschrijvingsdatum van deze waarborg. De waarneming van uw rechtelijke belangen voortvloeiend uit geschillen in verband met gemeentelijke en provinciale taksen, roerende en onroerende voorheffing en kadastraal inkomen. Een conflict met de fiscus in verband met de inkomstenbelasting. Een conflict met uw gemeente in verband met een gemeentelijke taks. Art Rechtsbijstand na brand De rechtsbijstand omvat de waarneming van uw rechtelijke belangen voortvloeiend uit verzekeringscontracten brand en aanverwante risico s (diefstal, waterschade, storm en hagelschade...), met betrekking tot het (de) onroerend(e) goed(eren) - met inboedel - aangeduid in het verzekeringsattest overeenkomstig artikel 2, en waar u uw beroepsactiviteiten uitoefent. In afwijking van art.9.3. van de algemene voorwaarden is er dekking voor natuurrampen. Voorbeeld: Het voeren van een tegenexpertise tegen de verzekeraar Brand bij brandschade. 5

6 Art Verzekeringscontracten De waarneming van uw rechtelijke belangen voortvloeiend uit verzekeringscontracten, met uitzondering van deze vermeld in artikel 4.7. Een geschil met de verzekeraar in polis Gewaarborgd inkomen over het percentage blijvende invaliditeit van een campinguitbater. Geschil met een verzekeraar die weigert tussen te komen in het kader van een polis BA-uitbating. Art Algemene contracten De waarneming van uw rechtelijke belangen voortvloeiend uit contracten onderworpen aan het verbintenissenrecht, met uitsluiting van de materies opgenomen onder artikel 4.4., 4.7. en 5.5. (contractuele geschillen met klanten zoals bv. in het kader van de verhuur van een kampeerperceel of verhuurlogies). In afwijking van artikel 7 van de algemene voorwaarden dient de aangifte van het geschil te worden gedaan binnen een tijdspanne van zes maanden. In geval van betwisting van facturen is onze tussenkomst verworven op voorwaarde dat u het nodige deed voor het tijdig protesteren van de ontvangen factuur en voor zover de betalingsweigering geen loutere wanbetaling is, maar redelijk en (technisch objectief) gegrond is. Een geschil met een leverancier. Een geschil met de concessiehouder van de frituur op uw kampeerbedrijf. Maximale tussenkomsten en vereist minimumgeschil per schadegeval? Uittreksel uit de D.A.S.-voorwaarden van het groepscontract: Art Overeenkomstig de Alg. vw. art bedraagt de maximale tussenkomst per schadegeval euro. Art Het minimumgeschil (alg. vw. art ) bedraagt 250 euro, uitgezonderd voor de waarborgen burgerlijk verhaal (art. 4.1 en strafrechtelijke verdediging (art. 4.2.). Voor de algemene contracten(art. 4.9.) bedraagt het minimumgeschil euro. Wat u nog moet weten over de groepspolis De voorbeelden in deze folder zijn indicatief. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, uitsluitingen en de beperkingen verwijzen wij u naar de voorwaarden die u kunt raaplegen op of bij de verzekeringsmakelaar. Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract zijn niet verzekerd. Dit geldt ook als de verzekerde bij het afsluiten van het contract op de hoogte is van de feiten die aanleiding geven tot een juridisch geschil. Raadpleeg ook de contractuele wachttermijnen en/of het verplichte minimumgeschil per waarborg. Een polis Rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar. Het Belgisch Recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten: contacteer eerst de Interne klachtendienst via De Ombudsdienst van de Verzekeringen vindt u op het adres De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, Verzekeringsonderneming D.A.S. is toegelaten onder nr onder de controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 BRUSSEL voor de tak Rechtsbijstand, R.P.R. Brussel

7 Uw ledenvoordeel dienst Wanbetalers U hebt een wanbetaler? Nadat u minstens twee aangetekende aanmaningen en een ingebrekestelling gestuurd heeft, kunt u via ons secretariaat gebruikmaken van het stappenplan voor wanbetalers. Deze dienstverlening loopt in samenwerking met meester Renodeyn te Brugge waarmee een uiterst voordelige regeling voor onze leden werd afgesproken. In minstens 90% van de dossiers worden de gelden gerecupereerd (vaak via afkortingen of een minnelijke schikking). TIP: Het stappenplan Wanbetalers start met het invullen van een gegevensfiche Wanbetalers. Opgelet: het stappenplan geldt enkel voor dossiers wanbetalers. Voor bijkomende juridische stappen (bv. uitdrijving door gerechtsdeurwaarder) moet u inzake de kosten overleg plegen met meester Renodeyn of met een advocaat naar uw keuze. Uw stappenplan Wanbetalers 1. U bezorgt de gegevensfiche met alle dossierinformatie aan het RECREAD-secretariaat Let op: op het formulier duidt u zeker ook aan of u bereid bent tot: 1 kwijtschelding van de schulden in ruil voor een afstandsverklaring; 2 het aanvaarden van een afbetalingsplan (bedrag x over y maanden gespreid). 2. RECREAD kijkt uw dossier een eerste keer na én stuurt het door naar advocaat Renodeyn M.a.w.: het RECREAD-secretariaat neemt richting wanbetaler géén rechtstreekse, eigen initiatieven meer tot invordering van de schulden. 3. De advocaat neemt onmiddellijk initiatief: brief met aanmaning tot betalen U betaalt onze advocaat meester Renodeyn forfaitair 30 euro + 21% btw Voor het openen van het dossier betaalt u een vaste prijs voor de gehele administratie (kopies, telefoons, portkosten, ). Een dossier inleiden bij de advocaat kost de uitbater precies 30. Brief van de advocaat aan de klant De advocaat stuurt ten laatste de eerste werkdag na ontvangst van uw dossier een aangetekende aanmaning naar de klant. Met, afhankelijk van uw wensen, ook een voorstel van afstandsverklaring, voorstel van afbetalingsplan, enz. Twee mogelijkheden De klant betaalt Betaalt de klant, dan komt het verschuldigde bedrag (openstaand saldo van huur, elektriciteit, ) enz. natuurlijk voor 100% toe aan de uitbater. De advocaat dekt zijn ereloon en kosten met het schadebeding dat de klant-wanbetaler extra moet betalen. Dit schadebeding wordt forfaitair bepaald op 125 euro. Opgelet: we spreken af dat in de eerste brief van de advocaat wordt gesteld dat enkel en alleen bij onmiddellijke betaling (en dus nog bij regeling in der minne) géén intresten worden bijgeteld. Betaalt de klant niet en moet naar de rechtbank gestapt worden, dan zullen door de rechter zonder twijfel extra intresten worden opgelegd. Belangrijk: is de klant het eens met een voorstel van afstandsverklaring in ruil voor het sluiten van het openstaande saldo, dan is de uitbater aan de advocaat géén extra kosten of ereloon verschuldigd. De klant weigert te betalen Betaalt de klant nog steeds niet, maar besluit u op dat ogenblik het dossier af te sluiten, dan is u inzake ereloon en kosten NIETS extra s verschuldigd aan de advocaat. 4. De klant betaalt niet u trekt naar de rechtbank Het is steeds de uitbater die beslist of hij ja/neen verder gaat met een juridische procedure tegen de klant. De dagvaardingskost: de uitbater schiet voor en krijgt dit bedrag later terug. Bij het opstarten van deze procedure (het inleiden van een geding) komt al vlug een belangrijke stap, nl. een 7

8 deurwaarder langs sturen bij de klant. De kost van het zenden van een deurwaarder wordt door de advocaat netto doorgerekend aan de uitbater. Raming: om en bij de 200 / 250 euro. Bij een later, positief vonnis van de rechter krijgt de uitbater dit bedrag terugbetaald (als vonnis opgelegd aan de wanbetaler). Wie betaalt de kosten van de procedure? Tijdens de hele procedure voor de rechtbank (Vredegerecht of Rechtbank van Eerste Aanleg) worden bij een voor de uitbater positief vonnis het ereloon én de kosten van de advocaat gedekt door de door de rechter aan de klant opgelegde rechtplegingsvergoeding (én het door de rechter aan de klant opgelegde schadebeding, hetgeen u kunt aanzien als een gedeeltelijke kostendekkende vergoeding). Het ereloon en de kosten van de advocaat worden met andere woorden betaald door de klant-schuldenaar. Eén uitzondering: Stel: de klant wordt veroordeeld, maar blijkt totaal onvermogend. De kosten van dagvaarding (deurwaarder) (= 200 tot 250 euro) en de uitvoeringskosten (betekening van het vonnis door deurwaarder, enz.) (= 200 tot 250 euro) kunnen dan niet worden gerecupereerd. In dit geval komen deze kosten ultiem toch weer bij de uitbater te liggen. Maar belangrijk de advocaat brengt zijn ereloon én kostenstaat op dat ogenblik terug naar nul. Dus: de uitbater heeft op dat ogenblik géén bijkomende kosten door het inschakelen van een advocaat. Wie vandaag onvermogend blijkt te zijn, is het overmorgen misschien niet meer. De advocaat zal het dus niet bij één poging laten om alle kosten te recupereren. 5. Beroep tegen het vonnis door klant of door uitbater Wie betaalt de kosten van de beroepsprocedure? Komt het tot een procedure in beroep, dan blijven het ereloon en de kosten van de advocaat ongewijzigd. Mogelijkerwijs kent de rechter in een beroepsprocedure ook een hogere rechtplegingsvergoeding toe. In voorkomend geval wordt deze hogere vergoeding door de advocaat gerecupereerd ter (gedeeltelijke) dekking van zijn extra kosten. 6. Wat bij een vraag van de uitbater (ev. na vonnis van de rechter) tot uitdrijving? Onderlinge afspraken nodig. De uitbater beslist welke stappen worden gezet. De kosten van een uitdrijving kunnen behoorlijk oplopen en zijn zelfs moeilijk op voorhand te begroten. De eventuele kost moet door de uitbater worden afgewogen tegenover de mogelijke baten van de operatie, bijvoorbeeld het onmiddellijk opnieuw kunnen commercialiseren van de standplaats. Opgelet! Zelfs nadat een vonnis is geveld, kan bijvoorbeeld in functie van het drukken van de kosten nog steeds een oplossing worden uitgewerkt via een afstandsverklaring zodat eventueel onnodige kosten voor uitdrijving kunnen worden vermeden. Uw ledenvoordeel Weerstandsfonds Voor de kosten van juridische geschillen met overheden en besturen die niet gedekt zijn door de groepspolis Rechtsbijstandsverzekeringen, maar door RECREAD ingeschat worden als van sectoraal belang, kan bij beslissing van de Raad van Bestuur van RECREAD, geheel of gedeeltelijk, een beroep gedaan worden op het RECREAD- Weerstandsfonds. De betrokken leden ontvangen na overleg een schriftelijke bevestiging van de financiële toezegging door RECREAD. 8

9 Uw juridische bescherming in één schema U hebt een juridisch geschil STAP 1: Overleg met RECREAD STAP 2: Contacteer makelaar Er is dekking door de DAS-rechtsbijstand voor RECREAD-leden Er is geen dekking door de DAS-rechtsbijstand voor RECREAD-leden U geeft het geschil aan: DAS zoekt naar een minnelijke schikking Geschil met klant Geschil met derden Geschil met overheden en besturen Geen minnelijke schikking Er wordt een minnelijke oplossing voorgesteld Enkel wanbetaling Andere geschillen Vraag advies bij RECREAD/makelaar Een rechtsvordering heeft voldoende kans op slagen U wenst de zaak voor het gerecht te brengen U weigert Een rechtsvordering heeft volgens DAS niet genoeg kans op slagen RECREADstappenplan meester Renodeyn Vul gegevensfiche in Vraag advies bij RECREAD/makelaar RECREAD vraagt eerstelijnsadvies bij GD+A-Advocaten Minnelijke schikking Bemiddeling RECREAD vraagt eerstelijnsadvies bij haar partner GD&A Procedure heeft kans op slagen Procedure heeft geen kans op slagen DAS brengt de zaak voor het gerecht: ongeacht de uitkomst van het proces, zijn de kosten en honoraria ten laste van DAS U gaat niet akkoord: u kunt het advies van de vrij gekozen advocaat vragen Advocaat bevestigt uw stelling De advocaat be vestigt de stelling van DAS. Uw verzekeraar betaalt de helft van de kosten en de honoraria van de advocaat U gaat akkoord: hier eindigt het geschil U betaalt slechts 30,00 euro per dossier Verdere procedure zie pag. 7 U wint U procedeert U kiest uw eigen advocaat Minnelijke schikking U procedeert niet U verliest RECREAD + u besluiten tot procederen Dossier wordt voorgelegd aan RECREAD-bestuur - Weerstandsfonds RECREAD besluit niet te procederen in overleg met lid U gaat niet akkoord en wenst desondanks naar de rechtbank te stappen Wij winnen Minnelijke schikking Wij verliezen De uitkomst van het proces is gunstig: de kosten en honoraria zijn ten laste van DAS De uitkomst van het proces is niet gunstig: geen vergoeding van de kosten en honoraria U wint U procedeert zelf Minnelijke schikking U procedeert niet U verliest U bent verantwoordelijk voor de kosten Kosten ten laste van de groepspolis

10 Nuttige telefoonnummers overleg altijd eerst met RECREAD! OPGELET: Wij geven u de contactgegevens van onze partners enkel ter informatie. Overleg altijd en eerst via het RECREAD-secretariaat en hou ons op de hoogte. Zo behouden wij een goed overzicht van uw dossier. Alle contacten in verband met de groepspolis Rechtsbijstand verlopen via Nv Zakenkantoor Bekaert FSMA-nummer: A/cB tel. 056/ Vanzelfsprekend krijgt u als verzekerde ook steeds de nodige informatie wanneer dit vereist is binnen het verdere verloop van een eventueel dossier. RECREAD federatie van recreatieondernemers vzw Contact: Dirk Metsu, algemeen secretaris Anspachlaan 111 bus 4, B-1000 Brussel Tel. 02/ Fax 02/ Gratis eerstelijnsadvies GD&A-advocaten Contactpersoon: meester Cies Gysen Tel. 015/ Fax 015/ Groepspolis Rechtsbijstandsverzekering Polis- en schadebeheer via verzekeringsmakelaar: Nv Zakenkantoor Bekaert - (FSMA 22911A/cB) Hoogstraat 54, B-8780 OOSTROZEBEKE Tel. 056/ Fax 056/ Website: FSMA-nummer: A/cB D.A.S. Belgische Rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij Nv D.A.S.-Gent, Coupure 107, B-9000 Gent Contactpersoon: mevrouw Caroline Proot, beheerder groepspolis Tel. 09/ Fax 09/ Opvolging wanbetalers (via gegevensfiche Wanbetalers) Contact: meester Mario Renodeyn Leopoldlaan II laan nr.33/0302, B-8000 Brugge Tel. 050/ Fax 050/ RECREAD federatie van recreatieondernemers vzw Anspachlaan 111 bus 4, B-1000 Brussel Tel. 02/ Fax 02/

D.A.S.-RECHTSBIJSTAND

D.A.S.-RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN N5010 05/2015 D.A.S.-RECHTSBIJSTAND DE PIONIER IN RECHTSBIJSTAND D.A.S.- RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 WAARUIT BESTAAT ONZE DEKKING? Bij een geschil, dat u zelf niet

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND "ONDERNEMINGEN"

RECHTSBIJSTAND ONDERNEMINGEN RECHTSBIJSTAND "ONDERNEMINGEN" BIJZONDERE VOORWAARDEN Artikel 1: Welke zijn de verzekerde personen? Zijn verzekerd: - u als zelfstandige of de onderneming die het contract onderschrijft, - uw wettelijke

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 INHOUD GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 Inleidende bepaling: Hiërarchie van de contractuele voorwaarden Artikel 1 Waaruit bestaat onze dekking? Artikel 2 Welke zijn onze prestaties? Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Ref. 1400 RBL - 01.03.15 Een ongewone naam voor een niet minder ongewone rechtsbijstandsverzekering. Overtuig uzelf en lees... artikel 1 van onze Algemene voorwaarden! Daar vindt u

Nadere informatie

Providis. Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule. is part of

Providis. Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule. is part of Providis Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule 0079-2074207N-24112012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Rechtsbijstand Uitbating

Algemene voorwaarden. Rechtsbijstand Uitbating Algemene voorwaarden Rechtsbijstand Uitbating Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN CAR PLUS

RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN CAR PLUS RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN CAR PLUS Algemene Voorwaarden Uitgave D De verzekeraar: De gemandateerde verzekeraar: Het contract: Het schadegeval: Euromex NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PRIVÉLEVEN De verzekeringnemer: De verzekeraar: De gemandateerde verzekeringsagent: Het contract: Het schadegeval: U die als de natuurlijke persoon het contract met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

L.A.R. Rechtsbijstandsverzekering nv, onderneming toegelaten onder het nr. 0356 ( KB van 3 en 13.07.1979 B.S. van

L.A.R. Rechtsbijstandsverzekering nv, onderneming toegelaten onder het nr. 0356 ( KB van 3 en 13.07.1979 B.S. van RECHTSBIJSTAND ONDERNEMING NEGOTIS 2.0. Plan van de speciale voorwaarden Rechtsbijstand onderneming: - Juridische steun - Luik I bemiddeling & vertrouwelijkheid - Luik II rechtsbijstand Uitbreiding reputatie

Nadere informatie

Verzekeringen Rechtsbijstand

Verzekeringen Rechtsbijstand Verzekeringen Rechtsbijstand Algemene voorwaarden GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN RECHSTBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING TITEL 1 - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN Art. 1 - WAT IS HET

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY RECHTSBIJSTAND UITBATING

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY RECHTSBIJSTAND UITBATING Pagina 1 van 16 INHOUDSTAFEL 1. WAT VERSTAAT MEN ONDER 3 2. WELKE PRESTATIES VERLENEN WIJ? 4 2.1. Strafrechtelijke verdediging 4 2.2. Burgerrechtelijk verhaal 4 2.3. Insolventie van derden 5 2.4. Voorschot

Nadere informatie

Rechtsbijstandsverzekering. Om uw rechten te vrijwaren en te doen gelden

Rechtsbijstandsverzekering. Om uw rechten te vrijwaren en te doen gelden Om uw rechten te vrijwaren en te doen gelden Beeldt u zich eens in Een hond heeft u gebeten De meubels die werden geleverd, komen niet overeen met uw bestelling... Uw loodgieter heeft een herstelling slecht

Nadere informatie

LAR Rechtsbijstand - LAR Family ALGEMENE VOORWAARDEN. Wij halen uw gelijk.

LAR Rechtsbijstand - LAR Family ALGEMENE VOORWAARDEN. Wij halen uw gelijk. LAR Rechtsbijstand - LAR Family ALGEMENE VOORWAARDEN Wij halen uw gelijk. LAR FAMILY ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSTAFEL 1. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN...3 2. VERBINTENISSEN TEGENOVER DE KLANT...10 3.

Nadere informatie

Woongarant Rechtsbijstand Basic. Bijzondere voorwaarden 0113. Wat vindt u waar?

Woongarant Rechtsbijstand Basic. Bijzondere voorwaarden 0113. Wat vindt u waar? Woongarant Rechtsbijstand Basic Bijzondere voorwaarden 0113 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Bijlage Wat vindt u waar? Algemeen 1.1 Waarom een rechtsbijstandverzekering? 1.2 Wie hebben dekking? 1.3 Wie voert

Nadere informatie

UITGEBREIDE RECHTSBIJSTAND VOERTUIG

UITGEBREIDE RECHTSBIJSTAND VOERTUIG ALGEMENE VOORWAARDEN VOERTUIG VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ DEFINITIES Voor de toepassing van dit contract, wordt verstaan onder: VERZEKERAAR: De verzekeringsmaatschappij waarmee het contract gesloten wordt,

Nadere informatie

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT?

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? Doel handleiding Als patiënt heb je recht op een kwaliteitsvolle zorg. 1 Het is de taak van ziekenhuizen en zorgverleners om te zorgen voor een optimale

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Rechtsbijstand

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Rechtsbijstand CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Versie 1.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale 0079-2002714N-22122012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde?

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde? Pagina 1 van 12 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 5 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen

Nadere informatie

Woongarant Rechtsbijstand Comfort

Woongarant Rechtsbijstand Comfort Woongarant Rechtsbijstand Comfort Bijzondere voorwaarden 0113 Wat vindt u waar? Artikel 1 Algemeen 1.1 Waarom een rechtsbijstandverzekering? 1.2 Wie hebben dekking? 1.3 Wie voert de rechtsbijstand uit?

Nadere informatie

Belfius HOME & FAMILY A L G E M E N E V O O R W A A R D E N. 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 1 13/08/13 08:52

Belfius HOME & FAMILY A L G E M E N E V O O R W A A R D E N. 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 1 13/08/13 08:52 Belfius HOME & FAMILY A L G E M E N E V O O R W A A R D E N 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 1 13/08/13 08:52 Belfius Home & Family 2 Algemene Voorwaarden 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 2 13/08/13

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Syllabus laat u niet overbluffen

Syllabus laat u niet overbluffen Over schuld, schuldinvorderingen en de rechten van de consument Syllabus laat u niet overbluffen pagina 1 pagina 2 Inhoudstafel Syllabus over schuld, schuldinvorderingen en de rechten van de consument

Nadere informatie

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE: 1. Begripsomschrijving 2. Wat is het doel van deze rechtsbijstandverzekering?

Nadere informatie

Jacht Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden

Jacht Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden Jacht Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden Overzicht De dekkingen burgerrechtelijke aansprakelijkheid 3 1. Omvang van de dekkingen 3 2. Aanvang van de dekkingen 5 3. Verzekeringsgebied 5 4. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Woongarant Rechtsbijstand Royal. Bijzondere voorwaarden 0113. Woongarant Rechtsbijstand (Royal) 0113. Wat vindt u waar? Artikel 1 Algemeen

Woongarant Rechtsbijstand Royal. Bijzondere voorwaarden 0113. Woongarant Rechtsbijstand (Royal) 0113. Wat vindt u waar? Artikel 1 Algemeen Woongarant Rechtsbijstand Royal Bijzondere voorwaarden 0113 Wat vindt u waar? Artikel 1 Algemeen 1.1 Waarom een rechtsbijstandverzekering? 1.2 Wie hebben dekking? 1.3 Wie voert de rechtsbijstand uit? 1.4

Nadere informatie

Privé Pakket Online Rechtsbijstand Particulier

Privé Pakket Online Rechtsbijstand Particulier Rechtsbijstand Particulier HOEKSCHE WAARD TOTAALPAKKET RECHTSBIJSTAND PARTICULIER Versie 1.0 AANVULLENDE VOORWAARDEN VERSIE 1.0 Informatie voor de klant Belangrijk De Rechtsbijstand vormen één geheel met

Nadere informatie