Jaarrekening Stichting Pension Maaszicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2013. Stichting Pension Maaszicht"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013 Stichting Pension Maaszicht Model: enkelvoudige jaarrekening care (AWBZ-instellingen + WMO +niet-curatieve GGZ-instellingen) Versie: 17 december 2013 ~~~ ~ `~horr~~~n ~~~ IDE IFICATIE Gant oorton Advteaura B.V.

2 -~-- biedt uitzicht Jaarverantwoording over 2013 Stichting Pension Maaszicht Rotterdam 27 mei 2014 `SER t ira t~horntoi T~~~á~~~A~ Thorn4e~ ~ ecoumen en Adu~eeurs A.~.

3 Inhaudsopgave 1 VOORWOORD PROFIEL VAN DE ORGANISATIE ALGEMENE GEGEVENS M~ss~E AANBOD EN METHODIEK DE JURIDISCHE STRUCTUUR GEDRAGSCODES/PROTOCOLLEN... ~O 3 DOELGROEP, JONGEREN EN PRODUCTIE DE JONGEREN CONTRA-INDICATIES JONGEREN IN ~ PRODUCTIE VERANTWOORDING BELEID ONTWIKKELINGEN IN ~ INTEGREREN BEHANDELING IN HETZORGAANBOD AANPAK NAV EXTERN ONDERZOEK PROJECT VERBETERING INDICATIESTELLING PERSONEELSBELEID SAMENWERKING MEERJARENBELEID GPdll~'~ ~3~3~(~~~i~~ SER ID~~-TIFICATIE GreM Thoenton 4~ccoutdants en,adviseurs ~.~f.

4 Voorwoord In 2013 is er veel gebeurd in Maaszicht. De veranderingen in de externe omgeving nopen tot veranderingen. De overheid doet namelijk meer dan ooit een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van haar burgers. Maaszicht wordt geconfronteerd met een terugtredende overheid die financiering van de zorg beperkt in een tijd waarin ook de gevolgen van de economische crisis voor dak- en thuisloze jongeren merkbaar worden. Om de zorg voor dak- en thuisloze jongeren te continueren heeft Maaszicht ingezet op een kwaliteitsverbetering die hand in hand ging met een herijking van de interne organisatie. In 2013 vond wederom een externe audit plaats in het kader van de HKZ. Deze heeft geleid tot het verlengen van de certificering en een aantal aandachtpunten opgeleverd waarmee Manszicht aan de slag kon. De hercertificering staat gepland voor Dit verslag geeft inzicht in de activiteiten en resultaten over de periode 1 januari toten met 31 december 2013 en is bedoeld als inhoudelijke verantwoording voor financiers, zorgkantoren, collegainstellingen, andere stakeholders en geïnteresseerden. Dit jaarverslag is opgesteld volgens de normen in de Zorgbrede Governance Code. Daarnaast wordt voldaan aan de bestaande verplichting om gegevens aan te leveren via DigiMV. De opbouw van dit verslag is als volgt: 1. Algemene informatie over de stichting met een beschrijving van de missie, doelstelling, de activiteiten, de juridische structuur, de interne organisatie, de toepassing van gedragscodes en protocollen en samenwerkingsrelaties 2. Informatie over de doelgroep, de jongeren en de productie 3. Een hoofdstuk over het beleid ín Een overzicht van het meerjarenbeleid Voor financiële informatie wordt verwezen naar de Jaarrekening Piet Broekhuizen Interim bestuurder :Thornton fif9catie ornton Adviseurs 8.d. 2

5 2 Profiel van de organisatie In het voorjaar van 1994 opende Maaszicht haar deuren voor zwerfjongeren in de leeftijd van 17 tot 23 jaar. In bijna 20 jaar is Manszicht uitgegroeid tot een professionele organisatie die niet meeris weg te denken uit de Rotterdamse keten voor dak- en thuisloze jongeren. Manszicht te Rotterdam is nauw gelieerd aan Singelzicht in Utrecht. Deze laatste stichting is in 2005 opgericht. Tussen beide stichtingen is eenheid van beleid. Daarnaast delen deze stichtingen een aantal functionarissen uit het management en de ondersteunende diensten. De financiën van de beide stichtingen zijn echter strikt gescheiden. 2.1 Algemene gegevens Naam rechts ersoon Stichtin Pension Manszicht Adres Walenbur erve 31 Postcode 3039 AC Plaats Rotterdam Telefoonnummer Identificatienummers) NZa AGB-code Nummer Kamer van Koophandel Rotterdam Internet pagina ~vww.maaszicht nl Financiering Manszicht voert voorde gemeente Rotterdam een deel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit in het kader van het Programma Kwetsbare Personen. Manszicht heeft daarnaast een AWBZtoelating van het Ministerie van VWS voorde functies Begeleiding en Verblijf. Er wordt in incidentele gevallen forensische zorg verleend. Producten/activiteiten van Manszicht zijn: 24-uurs zorg begeleiding op locatie (begeleid wonen, Bolwoningen); groepsbegeleiding en activiteiten begeleiding in buitenzorg (nazorg). De capaciteit bestond in 2013 uit 30 plaatsen in de 24-uurzorg 19 plaatsen in Begeleiding Op Locatie (BOL) en 10 plaatsen Buitenzorg (= Nazorg) waarbij in het kader van het Plan van Aanpak kwetsbare personen voorde gemeente Rotterdam in totaal 20 plaatsen beschikbaar zijn. Werkgebied en locatie De 24-uurs zorg wordt geboden op de Walenburgerweg. Jongeren hebben een eigen kamer en daarnaast zijn er gemeenschappelijke voorzieningen zoals een woonkamer, sanitaire voorzieningen en een centrale keuken. De eigen kamers van de jongeren zijn gemeubileerd en gestoffeerd. _ Gesprekken vinden plaats in een aparte ruimte die de privacy waarborgt. Indien nodig gaat' en `+ begeleider mee naar andere locaties buiten het gebouw /bij andere organisaties. ~ ~~-a ttiloiil$~~ tthomta~ 3 en Adviseurs B.~a.

6 Maaszicht bevindt zich aan de rand van de binnenstad van Rotterdam, met alle verleidingen voorde jongeren binnen loopafstand. De BOL woningen bevinden zich elders in Rotterdam. Jongeren in de Buitenzorg wonen elders en krijgen geen huisvesting van Maaszicht. 2.2 Missie Maaszicht biedt jongeren extra kansen en een thuisbasis. Zo legt Maaszicht het fundament voor persoonlijke ontplooiing en maatschappelijk perspectief. Hiermee kunnen de jongeren het zwervenc bestaan een halt toeroepen en werken aan een positieve toekomst. Werkwoorden die daarbij horen zijn: zorgen, verzorgen, kansen geven, confronteren, beschermen, ondersteunen, motiveren, uitdagen, beheren, conflicteren, begeleiden, coachen, faciliteren, duwen, trekken, complimenteren, corrigeren en activeren. De behoeftes, talenten en mogelijkheden van de jongeren worden gesignaleerd, en hierop wordt met behulp van het zorgproces ingespeeld. Maaszicht geeft de jongere een handvat waarmee hij zijn eigen kansen kan vergroten, Maaszicht verlaagt drempels en stelt daarbij de hele mens centraal. Maaszicht vindt dat iedere jongere, ongeacht diens levensovertuiging, sekse, herkomst, leefwijze en geaardheid recht heeft op een eigen identiteit en kansen om die te ontwikkelen om zo een volwaardige plek in de samenleving te verwerven. De missie van Maaszicht is het signaleren van behoeftes, mogelijkheden en talenten van jongeren en daarop inspelen met individuele en groepsgerichte zorg. 2.3 Aanbod en methodiek Maaszicht biedt intensieve 24-uurs zorg voor dak- en thuisloze jongeren van 17 tot 23 jaar. De bewoners van Maaszicht vallen onder de definitie van zwerfjongeren zoals opgesteld door het Ministerie van VWS. De jongeren verblijven op vrijwillige basis. Voor de jongeren is Maaszicht, na een vaak langdurige hulpverleningsgeschiedenis, veelal een laatste station waar ze terecht kunnen. De zorg is erop gericht om bij de jongere een realistisch zelfbeeld te creëren met daarbij respect voor de eigen identiteit. De nadruk ligt mede op dat wat de jongere wel kan. Zo gaan de medewerkers met de jongere op zoek naar diens talenten, kwaliteiten en ambities. Methodiek De jongeren in Maalzicht hebben allemaal een andere achtergrond, veroorzaakt door hun specifieke verleden. De kans om hun problemen op te lossen wordt significant groter als deze integraal worden aangepakt. De zorg aan jongeren krijgt vorm vanuit een integrale methodiek waarin de thema's leven -wonen leren werken worden geïntegreerd. De zorg richt zich op de totale situatie van de bewoners van Manszicht. De term integraal wil zeggen op alle leefgebieden. De zes leefgebieden te weten wonen/huishoudelijk leven, geld/financiën, Ieren/werken/dagbesteding, persoonlijk functioneren (waaronder psychisch functioneren), sociaal/emotioneel functioneren en somatiek/medicatie worden bij de integrale methode gebruikt als ordeningsprincipe. In de praktijk van werken met dak- en thuisloze jongeren gebruikt Manszicht onderstaande elerrénten: Er is 24-uur per dag zorg direct beschikbaar De zorg richt zich op het bieden c.q. vergroten van het perspectief van de jongere ~r~nt`ihornton Een veilige 'thuis' situatie., ~ 7hornto~i en Adviseurs B.V.

7 Een gefaseerde aanpak in de zorg van de jongere met doorstroommogelijkheden naar BOL of Buitenzorg of zorg van andere ketenpartners Individuele en groepsgerichte benadering van de jongeren Integrale benadering van de problemen van de jongeren op de verschillende leefgebieden Uitgaan van de mogelijkheden van de jongeren en van wat ze zelf kunnen en willen. De focus ligt op het hier en nu en de toekomst Jongeren werken actief rnee aan het realiseren van zorgdoelen, het verblijf is vrijwillig en ze kiezen er vanaf de intake voor om mee te werken aan het behalen van de zorgdoelen Pedagogische aanpak. Jongeren kunnen Ieren van vallen en opstaan, jongeren krijgen 2e en meer kansen Veel nadruk op structuur afhankelijk van wat de jongere kan wordt de controle geleidelijk losgelaten Durven aangeven wat goed c.q. slecht is voor dejongere o.a. zich uitend in leefregels en verplichte dagbesteding. Jongeren hebben rechtop correctie Het aangaan van confrontaties met jongeren is onderdeel van de werkwijze. Het moment van een confrontatie is een gelegenheid om een jongere te wijzen op zijn keuzes en zijn perspectief Actief en begeleid doorverwijzen naar aanvullende zorg als dat noodzakelijk is. Dat wil zeggen intensieve samenwerking met ketenpartners en een gezamenlijke aanpak. Werken naar aanleiding van doelen De zorg moet leiden tot de situatie dat de jongere zich (zo) zelfstandig (mogelijk) kan redden, een reëel perspectief heeft, een positieve bijdrage levert aan de samenleving en een geaccepteerde plek krijgt in de maatschappij. De situatie wordt eerst gestabiliseerd, waarna de jongere zich stapje voor stapje kan ontwikkelen in het bij hem/haar passende tempo. Met de jongere worden reële en concrete doelen benoemd met de daarbij horende tussenstappen om deze te behalen. Deze doelen worden door bewoners en zorgverleners gezamenlijk behaald. Het doelgericht werken is gericht op de vooruitgang van de bewoners van Maaszicht en is daarmee gericht op doorstroom. Onderscheiden worden doelen op algemeen gebied, doelen op wonen en huishoudelijk leven, geld en financiën, Ieren en werken, persoonlijk en psychisch functioneren, sociaal functioneren en somatiek en medicatie. Belangrijke aandachtsgebieden zijn het Ieren omgaan met psychische problematiek, het opbouwen van ik-besef/eigenwaarde, het ontwikkelen van een identiteit en het Ieren van sociale en communicatieve vaardigheden. Zorgplan Maaszicht biedt zorg op maat aan de hand van een individueel zorgplan dat betrekking heeft op de specifieke individuele situatie en behoefte. De zorg wordt uitgevoerd volgens met de jongeren afgesproken doelen en stappen op alle relevante levensgebieden die in voor de jongere begrijpelijke termen zijn verwoord. Middelen die worden ingezet om het zorgplan te realiseren zijn: 1. individuele mentorengesprekken binnenshuis en persoonlijke begeleiding buitenshuis 2. dagelijkse interventies op het gebied van gedrag, sociale zelfredzaamheid, persoonlijke zorg, psychische problematiek, communicatieve en sociale vaardigheden 3. groepsgerichte zorg, trainingen en interventies op groepsprocessen binnenshuis / C~r~r~ Thornton nr,~~unt~nte n ~~vl~~urs p.y.

8 Fasen De zorg verloopt in drie fasen. De eerste fase duurt zes tot acht weken waarin onderzoek wordt gedaan, vertrouwen wordt opgebouwd en de jongere wordt geobserveerd. In deze periode wordt ook de gemeentelijke zorgvraagverduidelijking gedaan en de Zelfredzaamheidsmatrix ingevuld. De tweede fase duurt ideaal gesproken zes maanden waarin wordt gewerkt aan de leer/ en werkdoelen van de jongeren, maar kan onder invloed van het `vallen en opstaan' wat zo kenmerkend is voor deze doelgroep, ook langer duren. De laatste fase duurt drie maanden waarin er een door- of uitstroom plan wordt gemaakt. Als de jongere voldoende vaardigheden heeft ontwikkeld om zelfstandig te gaan wonen, kan hij/zij doorstromen naar BOL (Begeleiding op Locatie). Dit is een vervolg op de 24-uurszorg en maakt onderdeel uit van de ketenbenadering. Na het bereiken van de zorgdoelen in de 24-uurs zorg komt het erop aan om wat bereikt is te consolideren in de praktijk en zo nodig nog extra zorg te geven op specifieke onderdelen. De zorg blijft in de nabijheid, al wordt er minder structuur geboden dan in de 24-uurszorg. De duur van de zorg in de 24-uurszorg is gemiddeld 11 maanden. Het BOL-traject, dat daarna mogelijk is duurt gemiddeld 13 maanden. De Buitenzorg/nazorg periode varieert sterk. Veiligheid In het algemeen hebben de jongeren een sterke behoefte aan een combinatie van duidelijke structuur en emotionele verbondenheid. De behoefte aan structuur komt tot uiting in de zekerheid van een woonplek met heldere regels zoals Maaszicht. Zekerheid over een eigen plaats is essentieel (Noom, Roorda-Honée & Heyedael, 2003). Op het gebied van wonen biedt Manszicht een stabiele en veilige thuissituatie. Dit is een voorwaarde voor verdere zorg. Er zijn regels waaraan jongeren zich moeten houden, bijvoorbeeld over het gezamenlijk eten, opstaan, bedtijden, omgang met elkaar en de omgang met de woonomgeving. Samenleven betekent rekening houden met elkaar. Omdat iedereen verschillend is, maakt de mentor individuele afspraken met elke jongere. Gaandeweg het zorgtraject kan de jongere meer vrijheden en verantwoordelijkheden aan die hij/zij dan ook krijgt. Er is permanent toezicht en mogelijkheid tot direct ingrijpen, elk moment van de dag en nacht kan een beroep worden gedaan op gekwalificeerde medewerkers. De zorg is in de directe nabijheid aanwezig en kan op ongeregelde tijden geboden worden. Daarnaast is er een adequaat alarmeringsysteem aanwezig. In voorkomende (crisis)situaties is direct back-up van collega's mogelijk. Frequentie en intensiteit Iedere jongere heeft zijn eigen mentor. De individuele zorg wordt afgestemd op de behoefte en vaardigheden van de jongere en de inzichten van diens mentor, de maatschappelijk werker en het hoofd hulpverlening. In de 24-uurs zorg wordt door de mentoren/groepswerkers in de individuele en dagelijkse begeleiding per jongere gemiddeld 12 tot 15 uur per week gestoken. In BOL en Buitenzorg wordt door de mentoren in de individuele begeleiding van de jongere gemiddeld 4 uur per week gestoken. De tijdstippen waarop de begeleiding wordt geboden varieert en wordt afgestemd op de behoefte. In BOL is de individuele begeleiding door de mentoren gemiddeld 4 uur per week. De tijdstippen waarop de begeleiding wordt geboden varieert en wordt afgestemd op de behoefte. ~?esit T~hornt~ns n^rt-~.~,~~+2~ ets AdvieRurs ~.~,

9 Activiteiten voor jongeren Een essentieel onderdeel van de zorg is het activiteitenaanbod. Maaszicht organiseert regelmatig activiteiten voor haar bewoners. Daarnaast is er begeleiding in de vorm van gestructureerde groepsactiviteiten of trainingen. Deze vinden meestal 's avonds plaats, overdag hebben jongeren (voor zover mogelijk) een dagactiviteit in de zin van werk of school. De bewoners kunnen eigen ideeën voor activiteiten voorleggen. Zo wordt ruimte gegeven voor creativiteit en eigen initiatief. Maaszicht wil drempels verlagen en betrokkenheid vergroten. Kennismaken met de ideeën van anderen, confrontaties aangaan, maar ook zelf dingen doen geeft uitdaging, voldoening en is een `uitlaatklep voor emoties', emotioneel welbevinden en ontwikkeling. De activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, vergroten de lichamelijke en mentale conditie, het plezier en de onderlinge sociale cohesie en verruimen de belevingswereld van jongeren. Voorbeelden van activiteiten zijn: Sport structureel: voetballen, fitness, hardlopen en training marathon incidenteel: sporttoernooien, bowlen, en andere sporten Culturele activiteiten structureel: muziek, schilderen en fotograferen incidenteel: culturele uitstapjes en filmbezoeken Themagroepen structureel: sociale vaardigheden, groepen over gezondheid en bewonersmeeting incidenteel: meidengroep, voorlichting over relaties, seksualiteit, politiek, maatschappij, e.d. Normaliserend (maatschappelijke betrokkenheid) incidenteel: werkweek Spanje, viering feestdagen Sinterklaas, Suikerfeest, kerst, uitjes Bij de zorg betrokken disciplines Het team bestaat uit professionals met een MBO of HBO-opleiding. Intern: Sociaal pedagogisch hulpverleners, maatschappelijk werkers, nachtbegeleiders, een administrateur voor het beheer van het geld, huishoudelijke krachten (kok en schoonmaak) en een leidinggevende (hoofd hulpverlening). Sinds 2013 zijn ook een sociaal psychiatrisch verpleegkundige en een gz-psycholoog verbonden aan Maaszicht. Daarnaast wordt actief samenwerking gezocht met externe zorgverleners: medewerkers van de GGZ, reclassering, schuldhulpverlening, sociale zaken en werkgelegenheid, verslavingszorg en leerwerktrajecten. 2.4 De juridische structuur Zorgbrede Governance Code Het bestuur van de stichting is opgedragen aan een bestuurder onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de bestuurder en kan hem schorsen of op nonactief stellen. De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden en de honorering van de bestuurder vast. De bestuurder en de Raad van Toezicht leggen jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid in een openbaar verslag. De Raad van Toezicht Volgens zijn statutaire opdracht ziet de Raad van Toezicht toe op het beleid van de bestuurder en ó'p de algemene gang van zaken in de stichting. Bij de vervulling van zijn taak richt de f3a v n To~~jch zich op het belang van de stichting met inachtneming van de strategie en de kadersv~~lhr~ït, 11( en Adviseurs B.1I.

10 werkverband van de stichting. De Raad van Toezicht staat de bestuurder met raad terzijde en kan op eigen initiatief advies uitbrengen aan de bestuurder. Voorde uitoefening van zijn taak ontvangt de raad van toezicht van de bestuurder alle noodzakelijke gegevens. In 2013 heeft de Raad van Toezicht zijn toezichthoudende taak uitgeoefend door middel van periodiek overleg met de bestuurder in de vorm van gestructureerde vergaderingen aan de hand van een door de bestuurder voorbereide agenda en toegezonden vergaderstukken. De leden van de Raad van toezicht worden voor hun activiteiten niet betaald. De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2013 is: De heer Steven Lak, voorzitter De heer Jan Bieze, penningmeester Mevrouw Annelies de Koning De heer Piet Broekhuizen De bestuurder De bestuurder is bevoegd tot het nemen van alle besluiten betreffende de stichting, voor zover de bevoegdheid tot het nemen van bepaalde besluiten in de statuten van de stichting niet is opgedragen aan de Raad van Toezicht. De bestuurder heeft uit hoofde van zijn functie het overleg met de externe accountant. De verantwoordelijkheden ten aanzien van het (kwaliteits)beleid zijn als volgt: Bestuurder: De eindverantwoordelijkheid voor de organisatie en alle beleidsterreinen ligt bij de bestuurder. Manager Zorg: De manager zorg is verantwoordelijk voorde kwaliteit van de zorgverlening, de werkprocessen en het personeelsbeleid van de organisatie. De Manager Zorg bewaakt, beheert en onderhoudt het kwaliteitsmanagementsysteem inclusief de daarbij behorende (kwaliteits)documenten. Hoofd Hulpverlening en Maatschappelijk Werkers: Het hoofd hulpverlening is verantwoordelijk voor het operationeel management, de dagelijkse zorgverlening en de juiste uitvoering van werkprocessen. De maatschappelijk werkers zijn gedelegeerd medeverantwoordelijk voor het zorgbeleid rondom jongeren. Medewerkers: Medewerkers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het zorgbeleid of de ondersteunende processen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij nadenken over de kwaliteit van hun werk en mee werken aan de verbetering ervan. Bewonersvergadering: Voorde organisatie is dit een essentieel onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Redenen voor een bewonersvergadering zijn: 1. Het positief beïnvloeden van de sfeer en wisselwerking tussen bewoners en begeleiding. 2. Het voorkomen dat meerdere bewoners met hetzelfde onderwerp individueel bij hun mentor terecht moeten. 3. Het bespreken van zaken die de jongeren direct aangaan en het zoeken van oplossingen. ;~ Gra'nt~h~~~~~~~ firent ~t10rn4eea 4àccau~santa 4h Advi~asFrs s=~'d.

11 Organigram Manszicht 2073 ~~~i~at1~i~i1tji'tlt0 T~~ Gromt homton9 Aecnunten4e Aduleeure B.Y.

12 2.5 Gedragscodes/protocollen Maaszicht werkt met een interne gedragscode. Met betrekking tot de aanname van personeel wordt aan iedere nieuwe medewerker gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Manszicht is gecertificeerd volgens het HKZ schema 'Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening, onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang versie 2009'. Certificatie is de manier om zichtbaar te maken dat de organisatie intern de zaken goed op orde heeft, en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van de zorg. In december 2007 heeft in Manszicht de eerste externe audit plaatsgevonden door DNV met als resultaat het HKZ-certificaat. Daarna zijn de jaarlijks externe en interne audits uitgevoerd met als resultaat verlenging van het certificaat. Wel zijn er enkele punten van aandacht geconstateerd. Op basis van verschillende metingen zijn de kwaliteitsdoelstellingen voor 2013 geformuleerd. Deze zijn geëvalueerd in de systeembeoordeling Certificering betekent dat Manszicht beschikt over de vereiste protocollen met betrekking tot privacy van cliënten, klachtrecht en melding van incidenten. Ook zijn er instrumenten voor kwaliteitsbeleid aanwezig zoals de jaarlijkse cliëntraadpleging, een structurele evaluatie van incidenten en afwijkingen. Ook de rapportages van externe inspecties worden meegenomen in de beoordeling. Voorts wordt op de productie jaarlijks een uitgebreide accountantscontrole uitgevoerd waarbij beoordeeld wordt of Manszicht zich houdt aan het AWBZ-controleprotocol. Dit controleprotocol wordt eveneens gehanteerd voorde controle van de productie van WMO/gemeenten. Ook in 2013 is er door de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven op de productie. De wettelijke verplichtingen rondom het beheer van de locatie en andere voorwaarden worden strikt nageleefd. Als kritische processen zijn gedefinieerd: 1. Onderhoud gebouwen en inventaris Preventief /groot onderhoud Correctief /klein onderhoud /afhandeling schades Inventaris 2. Directe fysieke veiligheid Brandmeldcentrale en brandwerende middelen Bedrijfshulpverlening Cameratoezicht Sleutelbeleid Beheer keukenmessen 3. Hygiëne Schoonmaak Afvoer afval Ongediertebestrijding Werken volgens HACCP-norm 4. Maatregelen mbt privacy ~. Toegankelijkheid en opslag van papieren dossiers Toegankelijkheid van dossiers op de server ~ ( ~~a ~~fho ~~ QaM omtón Accaurttants Adviseurs ~.~,

13 Afvoer van "oud"" papier Back-up netwerk /~~ Girwtt 1(Nornton ~~fry!l11i~ml~ s~ Advlaurs e.v.

14 3 Doelgroep, jongeren en productie 3.1 De jongeren Daken thuisloze jongeren combineren praktische en maatschappelijke hulpvragen met ernstige psychosociale of psychiatrische problematiek. De jongeren van Maaszicht hebben, ondanks hun jonge leeftijd, in bijna alle gevallen een langdurige geschiedenis met fikse problemen en een uitgebreide ervaring met hulpverlening achter de rug. De bewoners van Maaszicht ervaren problemen waarvoor zij zelfstandig geen oplossing kunnen vinden zoals scholing, werk, financiën, budgetbeheer, sociale- en emotionele vaardigheden, vriendschappen en (familie)relaties, geestelijke en lichamelijke gezondheid, verslaving, juridische zaken, dagstructuur en vrije tijdsbesteding. Dikwijls ontbreekt het al lange tijd aan een stabiele woonomgeving en een opvoedings- cq leeromgeving. Vaak is er sprake van emotionele, affectieve en/of lichamelijke verwaarlozing. De maatschappelijke uitgangspositie van de jongeren is dus ronduit slecht te noemen. Hun achtergrond en de noodzaak tot `overleven' leiden dikwijls tot gedragsproblemen. De jongeren nader onder de loep genomen, wordt hun levensloop gekenmerkt door breuken in continu~iteitslijnen vanuit de verzorgers (vaak ouders of stiefouders, pleegouders en tehuizen), vanuit het onderwijs en ook op andere vlakken. Het gevolg is een verstoorde hechting, die ais onveilig gekenschetst kan worden en die de jongere achterlaat als onzeker (houden van kan afgestraft worden met verlating vanwege een volgende breuk in de relatie, bemind worden is verdacht), ontremd (voor beheersing van gevoel en impuls is een vertrouwde verzorger nodig die relativeren kan, troosten kan en geruststellen kan) en eenzaam of onverbonden (voor verbondenheid is een belangrijke ander nodig, die gevoelens lezen kan, benoemen kan en de betekenis ervan kan "beantwoorden") De onveilige hechting leidt tot een moeilijk te doorbreken patroon van misinterpretaties van zichzelf en anderen, inadequate emotionele reacties, disfunctioneren in contact met anderen en moeite met het beheersen van impulsen. De jongeren hebben ernstige problemen met functioneren op psychisch, sociaal en emotioneel vlak. Met de meting van de GAF-score kan de ernst van het disfunctioneren worden bepaald. Veelal ligt de GAF-score tussen de 40 en 60, terwijl gezonde jongeren een GAFscore hebben van tussen de 80 en 100. Deze score van rond de 50 duidt op ernstige tot matige symptomen en beperkingen. Als er sprake is van een genetische aanleg voor een psychiatrische ziekte, bijvoorbeeld schizofrenie of depressie, maakt een onveilige hechting, het opgroeien in een emotioneel negatieve sfeer, maar ook dat de omstandigheden van deze jongeren die uitermate stressvol zijn geweest en nog steeds zijn, de manifestatie van acute symptomen van deze ziektebeelden waarschijnlijker. Reden daarvoor is dat de gezonde, beschermende afweerstructuren niet voldoende aanwezig zijn. Factor die dit nog verder kan compliceren en versterken zijn het gebruik van alcohol en drugs. Bovendien kan een beperkte IQ de gezonde afweerstructuren verder verminderen en is het onderscheidings-, kritiek- en reflexievermogen verstoord. Bij veel jongeren ontbreekt in eerste instantie het ziektebesef en het ziekte-inzicht. Onderstaand wordt de meest voorkomende problematiek van de jongeren in Maaszicht in willekeurige volgorde weergegeven. De cijfers komen uit onderzoek en zijn voor Manszicht uit eigen ervaring zeer herkenbaar. Opleiding &inkomen ~ Het opleidingsniveau van zwerfjongeren is lager dan van de jongeren in het algemee.. De hélfie vàn de zwerfjongeren heeft alleen basisonderwijs gevolgd en ongeveer 30% heeft een dipfc~ak~~?d~~i~~~d~~~ en AdvlaeuPs ~.1~.

15 niveau op zak. Ongeveer de helft van de zwerfjongeren beschikt over werkervaring. Uit de meeste onderzoeken blijkt dat maximaal 20%van de zwerfjongeren inkomsten heeft uit werk en ongeveer 20 /o een uitkering ontvangt. Voor ongeveer 20%van de zwerfjongeren zijn illegale activiteiten een belangrijke inkomstenbron (Jeeninga, 2010). Zelfredzaamheid Een kenmerk van zwerfjongeren is hun kwetsbaarheid en het ontbreken van vaardigheden en mogelijkheden om hun leven op eigen kracht weer op orde te krijgen. Het initiëren en uitvoeren van eenvoudige en complexere taken in hun leven, levert problemen op. Zij zijn onvoldoende in staat om informele en formele steun te mobiliseren. Voor de sociale redzaamheid is dagelijks intensieve begeleiding noodzakelijk. Zolang deze redzaamheid nog niet (voldoende) ontwikkeld is kunnen zij niet zelfstandig participeren in de samenleving. Zij zijn niet zelfstandig in staat het hoofd te bieden aan hun problematiek en te participeren in de samenleving, het ontbreekt hen aan mogelijkheden om de regie over hun leven op te pakken en te behouden. Traumatische ervaringen Veel zwerfjongeren hebben het nodige in hun leven meegemaakt. Bij ongeveer de helft van de jongeren die Jeeninga heeft onderzocht heeft een traumatisch incident plaatsgevonden. Bij ongeveer 25 /a van de jongeren is sprake van meervoudige traumatische ervaringen. Uit onderzoek blijkt dat vooral alcoholverslaving in combinatie met mishandeling of geweld binnen het gezin, drugsverslaving of psychische problemen van ouders, emotionele of lichamelijke verwaarlozing en seksueel misbruik regelmatig voorkomt (Jeeninga, 2010). De jongeren in Maaszicht behoren tot de "zware" doelgroep binnen de totale groep zwerfjongeren en bij hen ligt het percentage traumatische ervaringen hoger. Gezinsleven Eén van de belangrijkste redenen waardoor de jongeren van Maaszicht in een zwerfsituatie terechtkomen is een problematische gezinssituatie. Bij de meeste zwerfjongeren is sprake van conflicten en gezinsproblemen, pedagogische onmacht en emotionele verwaarlozing of affectieve verwaarlozing. Bij een aantal jongeren was in het gezin van herkomst sprake van een zeer hachelijke financiële situatie. Dikwijls liggen traumatische ervaringen zoals mishandeling en/of (seksueel) misbruik ten grondslag aan hun problematiek (`Combating Youth Homelessness', 2011). Een groot deel heeft gescheiden of overleden ouders, is van huis weggelopen of weggestuurd, heeft contact gehad met de kinderbescherming of heeft een verleden in jeugdzorg en jeugdinternaten gezeten (Planije, Land &Wolf, 2003). Een gebrekkige identiteitsvorming en een laag ik-besef, weinig adequate opvoeding op het gebied van het zelf oplossen van problemen en een laag opleidingsniveau (een kwart volgde speciaal onderwijs) veroorzaken een zwakke maatschappelijke start. Middelengebruik Alcohol en drugs worden door zwerfjongeren dikwijls gebruikt als een vorm van zelfmedicatie. Dit om zo te kunnen omgaan met hun problematiek. Een derde tot ruim de helft van de zwerfjongeren rookt dagelijks wiet of hasj. Het dagelijkse gebruik van harddrugs komt minder vaak voor. Over het algemeen kan worden gesteld dat bij 35 tot 60 /a van de zwerfjongeren sprake is van drugsmisbruik en/of drugsverslaving. Hoewel driekwart van de jongeren regelmatig alcohol drinkt, geeft slechts 6 tot 10% van de zwerfjongeren zelf aan problemen te hebben met hun alcoholgebruik en/of verslaafd te zijn (Jeeninga, 2010). In Maaszicht wordt het gebruik ontmoedigd en wordt samengewerkt met de verslavingszorg. Lichamelijke gezondheid De meeste zwerfjongeren beoordelen hun lichamelijke gezondheid als redelijk tot goed. Aanw~ig'e lichamelijke klachten lijken samen te hangen met het alcohol- en drugsgebruik. Ruim rntthornton een Adviseurs B.V.

16 recent problemen met het gebit gehad (GGD, 2010). Psychische gezondheid Ruim 40% van de totale groep zwerfjongeren heeft ernstige of langdurige psychische problemen (bij Maaszicht ligt dit percentage veel hoger), waarbij ADHD, manisch depressief, borderline en schizofrenie het meest voorkomend zijn. Eén vierde van de zwerfjongeren is zwakbegaafd of heeft een verstandelijke beperking. Andere veel voorkomende psychische gezondheidsproblemen bij zwerfjongeren zijn: stress (90%), angst (70%), depressie (70%) en slaapproblemen (80%). Ook heeft 40%van de zwerfjongeren gedachten over suïcide of een suïcidepoging ondernomen (`Combating Youth Homelessness', 2011). In Maaszicht hebben bijna alle jongeren problemen met hun psychische gezondheid. Sociaal netwerk Veel zwerfjongeren kampen met een negatief zelfbeeld en een lage eigenwaarde. Als gevolg hiervan gedragen zij zich dikwijls passief, afwachtend en soms vermijdend naar hun sociale omgeving. Dit heeft te maken met de verstoorde ontwikkeling van de hechting met hun opvoeders. Zwerfjongeren hebben een klein sociaal netwerk. Naast de omvang is ook de kwaliteit van hun sociale netwerk minder (Jeeninga, 2010). Contacten met politie en justitie Ongeveer 50% tot 80% van de zwerfjongeren is weleens gearresteerd of is in aanraking met politie of justitie geweest. Daarbij was bij 40 /a sprake van detentie. Bij 40% van de zwertjongeren is er sprake van tekortschietende bescherming. Het gaat hierbij veelal om slachtoffers van incest, verkrachting of mishandeling. Jongens komen vaker in contact met politie en justitie en zitten vaker in detentie. De voornaamste redenen voor arrestatie en/of detentie van zwerfjongeren zijn: geweldpleging, diefstal, mishandeling en inbraak (Jeeninga, 2010). Schulden Ruim de helft tot driekwart van de zwerfjongeren heeft schulden, variërend van 40,-tot ,-. De schuldenlast ligt gemiddeld tussen de 3.500,- en 6.000,-. De praktijk leert dat zolang er geen zicht is op het oplossen van het schuldenprobleem, de pogingen om een zwerfjongere weer naar arbeid of een opleiding toe te leiden, gedoemd zijn om te mislukken (Van Lier, 2009). Bij zwerfjongeren bestaan de meeste schulden uit de premie van de ziektekostenverzekering, schulden bij telefoonmaatschappijen en rood staan bij de bank. Andere veel voorkomende schuldeisers zijn woningcorporaties, familie en vrienden (Jeeninga, 2010). Dit beeld is voor jongeren in Maaszicht zeer herkenbaar. (Toekomstige) zorg- of behandelm~ders Dikwijls is er sprake van geringe motivatie voor verdere zorg. Hierom besteedt Manszicht veel aandacht aan de motivatie van jongeren om actief gebruik te maken van het eigen aanbod en het aanbod van andere instellingen, zoals onderwijs, werk en andere vormen van zorg. Het risico op marginalisering, sociaal isolement en criminalisering is voor deze groep jongeren groot. Daarom is een op hun behoefte afgestemde zorg van belang. Zonder adequaat aanbod zou deze groep in de toekomst gerekend kunnen worden tot de groep van zorgmijders. Het cliëntprofiel van de jongeren in Manszicht bestaat samengevat uit een combinatie van onderstaande elementen: 1. het ontbreken van een vaste woon- of verblijfsplaats ' ; 2. een tekort aan vaardigheden om besluiten te nemen en oplossingen te initiëren ~r ntl'hornt~r~ ;Thornton an Adviseurs R.~i.

17 3. meervoudige problematiek waaronder gedrags-, psychische en/of psychiatrische problematiek 4. een zeer beperkte sociale zelfredzaamheid en het onvermogen regie te voeren over het eigen leven waardoor zelfstandig participeren in de maatschappij ernstig bemoeilijkt wordt 5. ernstige risico's op marginalisering, sociaal isolement of criminalisering 6. het ontbreken van eigen sociaal- of familie netwerk waarop een beroep voor zorg en opvoeding mogelijk is 7. gebrekkige identiteitsvorming en nog te vormen realistisch zelfbeeld 8. het gebrek aan inzicht in beheer eigen financiën. 3.2 Contra-indicaties Het beleid van Maaszicht is erop gericht zwerfjongeren uit de regio Rotterdam te helpen. Ook de jongere voor wie de zorgverlening al enkele malen is mislukt of die vanwege hun problematiek moeizaam ergens terecht kunnen. De medewerkers schrikken niet van forse (gedrags)prob~ematiek of "moeilijke" jongeren. Maaszicht is een zorginstelling met weinig contra-indicaties of voorwaarden vooraf. Die gelden alleen als Maaszicht overduidelijk niet de juiste plek is om jongeren te helpen. De ervaring leert dat dit het geval kan zijn bij: Jongeren onder de 17 en boven de 23 jaar. Jongeren onder de 17 jaar zijn beter af op een plek bij de jeugdzorg. Mensen van 23 jaar en ouder kunnen terecht in een voor hun geschikte voorziening in de volwassenenzorg Jonge moeders met kinderen. Maaszicht kan de veiligheid van de baby onvoldoende garanderen, de medewerkers zijn niet gespecialiseerd in hulp voor jonge kinderen. Wanneer een meisje zwanger is, gaat Maaszicht in overleg met TTCJ op zoek naar passende hulp en onderdak Jongeren die een overheersende en hardnekkige harddrugsverslaving hebben zodat opname en behandeling in de verslavingszorg geëigend is. Maaszicht kan dan niet werken aan een perspectief. Dit betekent niet datjongeren in Maaszicht geen verslavingsproblematiek hebben. Nadat de verslaving is afgebouwd kan er wel tot opname worden overgegaan, daarom werkt Maaszicht samen met Youz voor voorafgaande detox; Jongeren zonder verblijfspapieren en of zicht daarop. Maaszicht kan dan geen perspectief bieden omdat de jongere niet in Nederland zal mogen blijven; Jongeren met een zodanig overheersende ernstige psychiatrische problematiek dat eerst klinische opname en behandeling nodig. Wel geldt dat Maaszicht een fors aantal jongeren in huis heeft met psychiatrische stoornissen al dan niet in combinatie met andere problematiek. Jongeren met een zodanig laag IQ dat ze in de zorg voor verstandelijk gehandicapten thuishoren. Licht verstandelijk gehandicapten (IQ vanaf ongeveer 65 á 70) neemt de Maaszicht wel op. Bij hoge uitzondering en alleen met toestemming van de gemeente Rotterdam neemt Manszicht jongeren op van buiten de regio waarvoor Rotterdam functioneert als centrumgemeente. Manszicht werkt met het sociale netwerk rondom jongeren en een al te grote afstand belemmert de zorg. Alleen wanneer jongeren vanwege een ernstige en langer durende bedreiging niet meer in hun eigen omgeving kunnen verblijven, neemt Manszicht jongeren van buiten de regio Rotterdam op. 3.3 Jongeren in 2013 Het totale aantal jongeren in zorg in 2013 is jongeren in 24-uurs zorg, 29 jongeren in BOLT"en 14 jongeren in Buitenzorg. ~1 r /~1 ~ _Avg ~,'15 SER lden IFlCATI~ GrentT ornton AceoUnkntn Advlaeurs B.Y.

18 Instroom en uitstroom 24-uurs zorg Op 1 januari 2013 woonden er 32 jongeren in Maalzicht. In de loop van 2013 zijn 36 nieuwe jongeren ingestroomd: 30 jongens en 6 meisjes. Dit zijn een stuk minder meisjes dan in voorgaande jaren. In 2012 was de instroom 44 jongeren. De gemiddelde verblijfsduur was in dat jaar korter. De meeste jongeren hebben een jeugdzorgachtergrond. Eén jongere was bij opname jonger dan 18 jaar, hij is met toestemming van de gemeente Rotterdam opgenomen. In 2013 zijn 39 jongeren uitgestroomd, 11 daarvan verhuisden naar een BOL-woning. Dit aantal is hoger dan in 2012 toen er 8 jongeren vanuit Maaszicht naar BOL doorstroomden. Instroom en uitstroom Bolwoningen Op 1 januari 2013 woonden er 16 jongeren in een BOL-woning. In de loop van 2013 zijn 13 nieuwe jongeren gaan wonen in een BOL-woning, 11 daarvan waren zoals gezegd afkomstig uit de 24-uurs zorg en 2 jongeren stroomden rechtstreeks in naverwijzing uit het TTCJ. In 2012 stroomden erin totaal 10 jongeren in in BOL en in het jaar daarvoor in jongeren. De instroom Bol vertoont dus een stijgende lijn. De bezetting komt lager uit doordat Maaszicht stuurtop een snellere doorstroom vanuit BOL. In 2013 zijn 15 jongeren uitgestroomd tegen 8 jongeren in van de jongeren die uit Bol verhuisden kregen daarna Buitenzorg. Instroom en uitstroom Buitenzorg Op 1 januari 2013 waren er 4 jongeren in Buitenzorg. In de loop van 2013 kwamen daar 10 jongeren bij en 10 jongeren sloten hun traject in Buitenzorg af. Millers MaasJet De jongeren in Maaszicht die niet naar school of werk gaan, wordt een leer- werktraject in Millers het restaurant van MaasJet aangeboden. Op 1 januari 2013 waren dat 6 jongeren. In de loop van 2013 zijn 29 jongeren ingestroomd en 20 jongeren uitgestroomd. Bezetting De bezetting in de opeenvolgende jaren is in dagen: Bezetting uurs zorg 100% 99% 94% 97% BOL 71 % 82% 77% 80% BZ 40% 45% ~65% 84% De bezetting in 2013 van Buitenzorg en in BOL blijft een punt van zorg. Te weinig jongeren stromen door. De reden is deels gelegen in de financiële omstandigheden en werksituatie; vereiste is namelijk dat jongeren een stabiele dagbesteding, (voldoende) inkomen en een niet al te hoge schuldenlast hebben. Wanneer dit ontbreekt, komt een jongere niet in aanmerking voor BOL of Buitenzorg. De crisis raakt onze jongeren soms hard waardoor zelfstandig wonen niet altijd haalbaar blijkt. Een andere reden is dat Maaszicht bij een aantal jongeren moet constateren dat een traject naar zelfstandig wonen te hoog gegrepen is. In dat geval proberen we door te plaatsen naar andere zorg. Maatregelen om de bezetting in BOL en Buitenzorg te verhogen zijn: ;Thornton en Adviseurs B.Y,

19 1. Het openstellen van rechtstreekse instroom in BOL vanuit het TTCJ de 24-uurszorg fungeert daarbij als mogelijkheid voor plaatsing wanneer deze vorm toch niet toereikend is. 2. Intern: Verhoogde aandacht voorde financiën en dagbesteding van jongeren in de 24- uurszorg waarbij gebruik wordt gemaakt van het `Project jongeren met problematische schulden' van de gemeente Rotterdam. 3. Verbeteren trajecten 24-uurs zorg zodat jongeren die in aanmerking komen sneller kunnen doorstromen. 3.4 Productie AWBZ Maaszicht valt voorde AWBZ onder verblijf en extramurale zorg. Over de productie 2013 is het nacalculatieformulier van de NZa ingevuld en de productie is door de accountant van een goedkeurende verklaring voorzien. Hieronder is de productie uit het nacalculatieformulier overgenomen. AWBZ Verblijf- ZZP's exclusief kapitaalslasten Prijs. Aantal dagen 1C GGZ 58,66 0-1C GGZ incl DB 82,00 0-2C GGZ 94, C GGZ incl DB 116, C GGZ 104, C 6GZ plus DB. 128, C GGZ 126, C GGZ plus DB 151, SC GGZ 137, C GGZ plus DB 163, C GGZ 173, C GGZ plus DB 199,93 0 VZ ,32, A WBZ Extramuraal Prijs Aantal uren H300 Begeleiding 53, uur H153 Gespecialiseerde begeleiding 92, uur Gemeente Rotterdam Intramuraal dagen i'efi ID~t~tIFi~A~TI~ Advi~ouro B.V.

20 Ambulant 209 weken Zorgvraagverduidelijking 32 stuks Deelname TTCJ 48 vergaderingen Forensische zorg 12 dagen inclusief DB en verblijf Opbrengsten eigen bijdragen jongeren 2013 bedroeg (2012: ). ~~~ 9DIFa&A`~~ Advireurs B.V.

21 4 Verantwoording beleid Ontwikkelingen in 2013 In 2013 waren onderstaande ontwikkelingen van grote invloed op Maaszicht: 1. De noodzaak tot bezuinigingen om tot een sluitende exploitatie te komen gezien de teruglopende financierbaarheid van de zorg zoals die geboden wordt door Maaszicht. 2. De beperking van de mogelijkheden tot de afgifte van indicaties voor verblijf in het kader van de AWBZ. 3. De toenemende eisen voor (inhoudelijke) verantwoording van de zorg en de professionaliseringsslag die op basis daarvan gemaakt moet worden. 4. De verdere professionalisering van de zorg rondom diagnostiek, de zorg voorjongeren met psychische problemen als dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. In het kader van het plan om ook poliklinische behandeling van jongeren in de zorg van Maaszicht te integreren, is het fundament van de begeleiding herijkt en zijn medewerkers aangenomen die behandeling kunnen geven. 5. Het vervallen van het contract van MaasJet voor het uitvoeren van arbeidsreïntegratie voor jongeren in Manszicht. Met de gemeente is afgesproken dat jongeren met behoud van hun 1NWBuitkering toch terecht kunnen in MaasJet. Echter waar voorheen deze trajecten werden betaald, is dit nu niet meer het geval. Daarom is in 2013 gezocht naar een alternatieve financiering op basis van ZZP's inclusief dagbesteding voor jongeren die niet in staat zijn tot een reguliere dagbesteding of onderwijs. Dit biedt echter nog onvoldoende soelaas en daarom zal in 2014 de beslissing worden genomen of de dagbesteding op deze manier kan worden voorgezet. 6. De verslechterende inkomenspositie van de jongeren. Veel jongeren kampen met steeds hogere schulden, het ontbreken van een inkomen en bleken voorafgaand aan de opname in Manszicht onverzekerd tegen ziektekosten. De schulden belemmeren hen bij een `normale' maatschappelijke participatie. Het is steeds moeilijker voor dak- en thuisloze jongeren om een eigen inkomen te realiseren, het aanvragen van een uitkering is te complex geworden om daar zelfstandig in te slagen en ook de weg naar voldoende inkomen uit werk is voor hen te moeilijk. Bij de jongeren van Manszicht ligt het accent op stabilisatie van de schulden en de leefsituatie. Pas als de jongere stabiel is, dat wil zeggen onderdak en een dagbesteding heeft, kan gewerkt worden aan een schuldenregeling. De noodzaak om fondsen te werven ten behoeve van een sluitende exploitatie ten behoeve van niet-gefinancierde activiteiten. Dit doet Manszicht al jaren maar in 2013 is dit door de algemene crisis moeilijker dan voorgaande jaren. 4.2 Integreren behandeling in het zorgaanbod De financierbaarheid op korte en lange termijn van de zorg was het belangrijkste risico in 2013 en dit zal naar verwachting met de stelselwijzigingen in de AWBZ/WMO en de jeugdzorg de komende jaren zo blijven. Landelijke ontwikkelingen rondom de AWBZ, de WMO, de Participatiewet en de nieuwe Wet op de jeugdzorg, noodzaken Manszicht tot het maken van strategische keuzes om het voortbestaan zo goed mogelijk te verzekeren. Daarnaast is het belangrijk om de kwaliteit van de zorg voortdurend te versterken. Uit onderzoek is gebleken dat zwerfjongeren zelf een sterke voorkeur hebben voor `alle hulp onder één dak' (Noom & De Winter, 2001). Een geïntegreerd zorgaanbod is wenselijk omdat door begeleiding al~l:~ de &'IJl Gram Th~~~~~~~ -~-,~ SER IDE ICATa firam hoorton dcoountgnis Adviseure B.4.

22 psychische problematiek van de jongeren slechts tot op zekere hoogte verminderd kan worden. Hierdoor bestaat een risico dat de praktische en maatschappelijke problemen zich in de toekomst zullen herhalen. Andersom is behandeling alleen niet genoeg om de actuele praktische en maatschappelijke problematiek van de jongeren op te lossen. Deze twee ontwikkelingen komen samen in het plan om naast verblijf, begeleiding en dagbesteding, behandeling te integreren in het zorgaanbod. Uitgaande van de zorgbehoefte van de jongeren en een integraal aanbod. Inde totale zorg wordt behandeling op basis van de ZVW en beschermd wonen cq begeleiding op basis van de AWBZ geboden. In 2013 is gestart met het proces dat leidt tot integratie van behandeling in de zorg van Manszicht. Hieronder vallen: 1. Oriëntatie op toelatingseisen en de mogelijkheden daar juridisch gezien aan te voldoen 2. Overleg met zorgkantoren 3. Het uitwerken van een zorgconcept ontwikkeld ism psychiater en doorrekening daarvan qua benodigde uren 4. Het aannemen van een gz-psycholoog en sociaal psychiatrische verpleegkundige 5. Financiële doorrekening waarbij de extra inkomsten en extra uitgaven in kaart zijn gebracht 6. Het herinrichten van de organisatie en het maken van een kwaliteitslag zodat de begeleiding aansluit op de behandeling door oa scholing en coaching van bestaande medewerkers 7. Het aanpassen van werkprocessen zoals intake, diagnostiek en het maken van zorgplannen 8. Afspraken met de vaste huisarts (Gezondheidspraktijk het Nieuwe Westen) over spreekuur, (somatische) zorg en verwijzing Op basis van de oriëntatie is besloten om in 2014 een aparte stichting (Meerzicht) op te richten waarin de behandeling wordt ondergebracht. Tevens is samenwerking gezocht met een grote GGZ-wanbieder in de regio Rotterdam om de behandeling volgens de daarvoor geldende standaarden te kunnen uitvoeren. Naar verwachting zal in 2014 een convenant getekend worden. 4.3 Aanpak nav extern onderzoek In de nazomer van 2012 is Manszicht onder de loep genomen door een extern bureau. In opdracht van de gemeente Rotterdam is een quick scan uitgevoerd naar toekomstmogelijkheden en een levensvatbare exploitatie. Hierbij is de wijze van financiering van de zorg en de bedrijfsvoering beoordeeld en is ook de relatie met Singelzicht en MaasJet betrokken. Aanleiding voor het onderzoek was de in financiële zin moeizame exploitatie van Manszicht in Rotterdam en de wens van de gemeente Rotterdam om de continuiteit van de organisatie te waarborgen. Het onderzoek richtte zich op: De mogelijkheden voor meer en andere bekostiging dan vanuit gemeente middelen en de manier waarop Manszicht gebruik maakt van andere financieringsbronnen; De kostenstructuur waarbij voor berekeningen ten aanzien van de benodigde formatie en potentiële opbrengsten zijn gemaakt met rekenmodellen geënt op de beleidsregels van het NZA en onderzoek Bureau HHM.,~1 (;~á~attth~rnt~~a SER I~~~dT9~i~AT1~ áaese~t Thorn4on l~ecout~int~ ira F~civiseurs ~.!~.

23 Conclusies uit het onderzoek zijn samengevat: 1. De geboden zorg wordt methodisch onderbouwd ingezet, met grote betrokkenheid van de medewerkers, in samenwerking met partners in de zorg (bij toeleiding, diagnostiek, behandeling en dagbesteding). De zorg die wordt geleverd voldoet aan eisen die vanuit de AWBZ en zorgkantoor daaraan worden gesteld. Er is een relatief grote `positieve' uitstroom van cliënten. Er zijn (in 2011, 2012 en 2013) geen formele klachten. Op basis van Klantwaarderingsonderzoek zijn er wel aandachtspunten voorde 24-uurszorg. 2. De indicaties voor AWBZ-zorg werden in gezien de problematiek van de jongeren te vaak niet afgegeven (CIZ vindt de Zorgverzekeringswet een voorliggende voorziening voor behandeling, of vindt dat er geen sprake is van psychiatrische problematiek), of er wordt een indicatie afgegeven voor een lager ZZP dan gewenst lijkt. Aan de hand van de in het rapport genoemde oplossingsrichtingen en de aanbevelingen is in 2013 een plan van aanpak uitgevoerd gericht op het verhogen van de inkomsten en het verlagen van de uitgaven. 4.4 Project Verbetering Indicatiestelling Nadat eind vorig jaar de communicatie tussen Maaszicht en het CIZ verbeterde, is in 2013 het interne Project Verbetering Indicatiestelling gestart. Daarbij zijn alle lopende indicaties onder de loep genomen en is op individueel casusniveau beoordeeld waanverhoging gezien de problematiek mogelijk was. Met Recuper werden afspraken gemaakt over het uitvoeren van diagnostisch onderzoek. Tot slot zijn de interne werkprocessen gestroomlijnd. Dit alles heeft in 2013 geleid tot een verbetering van de afgegeven indicaties. Echter soms lijkt Maaszicht ingehaald te worden door de landelijke ontwikkelingen waarbij de drempel voorde afgifte van indicaties met verblijf is verhoogd. 4.5 Personeelsbeleid Het personeelsbeleid van Maaszicht is gericht op het scheppen van de voorwaarden waardoor medewerkers in staat worden gesteld de missie en de visie van Maaszicht volgens de methodische uitgangspunten en binnen de eigen taken en verantwoordelijkheid te realiseren. Om invulling te kunnen geven aan de missie en visie van Manszicht zijn gekwalificeerde en cliëntgerichte medewerkers een basisvereiste. Vanuit deze gedachte heeft Manszicht de volgende uitgangspunten geformuleerd: 1. Er is een evenwicht tussen de bedrijfsmatige belangen van Manszicht en de belangen van individuele medewerkers. 2. Medewerkers zijn het belangrijkste 'instrument om de zorg voor jongeren te realiseren. Inde missie en visie staat dat Manszicht de jongeren wil helpen zich te ontwikkelen. Als afspiegeling daarvan en in een omgeving die verandert, is de permanente ontwikkeling van medewerkers cruciaal. Manszicht ondersteunt dit zoveel als mogelijk, en van medewerkers wordt verwacht dat zij een wezenlijke rol spelen in hun eigen ontwikkeling. 3. Manszicht werkt met professioneel en gekwalificeerd personeel. Uitzondering kan zijn dat een medewerker een zodanige ervaring heeft dat deze vergelijkbaar is met een opleiding. Medewerkers zijn binnen de grenzen van hun functie zo autonoom mogelijk en van d ~~~ da ~ NTI~~s ~~~ Spe ntthornton ~~rnunta 8 EF! 1~d41$81df9 B.u.

Inhoudelijke toelichting op cliëntengroep en werkwijze Singelzicht

Inhoudelijke toelichting op cliëntengroep en werkwijze Singelzicht Singelzicht Inhoudelijke toelichting op cliëntengroep en werkwijze Singelzicht 23-11-2011 Inhoudsopgave 1 Missie en visie... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Cliëntprofiel jongeren... 3 4 Uitgangspunten... 6

Nadere informatie

Maaszicht biedt uitzicht

Maaszicht biedt uitzicht Maaszicht biedt uitzicht Maatschappelijk Verslag 2010 (en meerjarenbeleid) Stichting Pension Maaszicht Rotterdam April 2011 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 2 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 4 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS

Nadere informatie

Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht

Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht 1 Cliëntprofiel jongeren Singelzicht Cliënten van Singelzicht zijn zwerfjongeren van 17 tot en met 23 jaar. In navolging van de Algemene Rekenkamer hanteert

Nadere informatie

Zwerfjongeren. Aanpak en achtergrond voor beleid

Zwerfjongeren. Aanpak en achtergrond voor beleid Zwerfjongeren Aanpak en achtergrond voor beleid Zwerfjongeren Aanpak en achtergrond voor beleid Een verdieping en concretisering van gemeentelijke aanpak zwerfjongerenproblematiek Inhoudsopgave Ten geleide

Nadere informatie

Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 2011. Bouwen voor de toekomst

Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 2011. Bouwen voor de toekomst Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 2011 Bouwen voor de toekomst Inhoudsopgave Deel 1 Maatschappelijk verslag...5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...6 2 Profiel van de organisatie...7 2.1

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Zwerfjongeren in t Gooi Naar een sluitende keten voor opvang en hulpverlening van zwerfjongeren in de regio t Gooi

Zwerfjongeren in t Gooi Naar een sluitende keten voor opvang en hulpverlening van zwerfjongeren in de regio t Gooi 2008100296 Zwerfjongeren in t Gooi Naar een sluitende keten voor opvang en hulpverlening van zwerfjongeren in de regio t Gooi PRIMO nh December 2007 Colofon PRIMO nh Dit is een uitgave van PRIMO nh. Opdrachtgever

Nadere informatie

Duurzaam Verblijf: Uitzondering is de regel

Duurzaam Verblijf: Uitzondering is de regel Duurzaam Verblijf: Uitzondering is de regel Hospitality is not to change people, but to offer them a space where change can take place (Henri Nouwen) Informatie voor patiënten, familieleden, belangstellenden,

Nadere informatie

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..?

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Onderzoek naar de overdracht van 18 plussers van de residentiële jeugdzorg en pleegzorg naar het lokale jeugdbeleid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011

Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011 Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011 Colofon Deze visie is vastgesteld door het portefeuillehoudersoverleg Wmo van 11 april 2007. De inbreng van diverse mensen, organisaties en platforms, waaronder

Nadere informatie

Transparant aanbod thuisbegeleiding. Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening

Transparant aanbod thuisbegeleiding. Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening Transparant aanbod thuisbegeleiding Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening ActiZ/MOVISIE augustus 2009 Colofon ActiZ, organisatie van zorgondernemers Oudlaan 4 (3515 GA) Postbus 8258 3503 RG Utrecht

Nadere informatie

Woonbegeleiding en de WMO

Woonbegeleiding en de WMO 1 1 1 1 1 1 0 1 Visie/discussienota voor gemeenten, andere zorginkopers, zorgverleners concept 1 juli 01 Woonbegeleiding en de WMO Een visie op doelgerichte en effectieve WMO-begeleiding van zelfstandig

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan 2011-2014. Jaarplan 2011

Strategisch Meerjarenplan 2011-2014. Jaarplan 2011 Strategisch Meerjarenplan 2011-2014 Jaarplan 2011 September 2010 Inhoudsopgave Pagina Woord vooraf 3 1. Missie, visie en ontwikkelingen 1.1 : Veiligheid voorop! 4 1.2 Gemeentelijke ontwikkelingen 6 1.3

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0 Samenvatting 2

Inhoudsopgave. 0 Samenvatting 2 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 2 1. Perspectief voor jeugd en gezin 5 1.1 Benutten en versterken van de eigen kracht van jeugd en gezin 5 1.2 Afgestemde voorzieningen in de buurt 5 1.3 Laagdrempelige opvoedondersteuning

Nadere informatie

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder Jaarverslag Stichting Blijf Groep 2008 Inhoudsopgave VOORWOORD...5 A. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...7 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...7 Aan dit document is in de Onderdelen C. en D. bijlagen (1. en

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM Januari 2014 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON

Nadere informatie

Klinieken voor Intensieve Behandeling. In PROFIEL

Klinieken voor Intensieve Behandeling. In PROFIEL Klinieken voor Intensieve Behandeling In PROFIEL In profiel: Klinieken voor Intensieve Behandeling (KIB) Colofon Projectleiding S. van Rooijen Redactie S. van Rooijen en L. Neijmeijer Productiebegeleiding

Nadere informatie

Plan van Aanpak Veelplegers. Voorstel voor een begeleide terugkeer van veelplegers in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg

Plan van Aanpak Veelplegers. Voorstel voor een begeleide terugkeer van veelplegers in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg Plan van Aanpak Veelplegers Voorstel voor een begeleide terugkeer van veelplegers in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg Platform Kocon Katwijk, 26 september 2005 Voorwoord Dit Plan van Aanpak richt zich

Nadere informatie

Begeleiding van forensische cliënten in de RIBW RIBW Alliantie 2014

Begeleiding van forensische cliënten in de RIBW RIBW Alliantie 2014 Begeleiding van forensische cliënten in de RIBW RIBW Alliantie 2014 Caroline Place en Laura Neijmeijer Begeleiding van forensische cliënten in de RIBW Trimbos-instituut, Utrecht, 2014 Colofon Opdrachtgever

Nadere informatie

Zwerfjongeren (z)onder dak

Zwerfjongeren (z)onder dak Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek naar de overstap van Jeugdzorg naar Maatschappelijke Opvang Niek Fransen Carolien van den Handel Lenneke Wolswinkel Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek

Nadere informatie

Stedelijk Kompas En nu de vertaalslag naar de praktijk!

Stedelijk Kompas En nu de vertaalslag naar de praktijk! Stedelijk Kompas En nu de vertaalslag naar de praktijk! Impressies en goede praktijkvoorbeelden uit de VNG-regiobijeenkomsten rond het Stedelijk Kompas gehouden in september 2008. Stedelijk Kompas: samen

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Odion Purmerend

Jaarverslag 2012. Stichting Odion Purmerend Jaarverslag 2012 Stichting Odion Purmerend 1 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2012 STICHTING ODION Pagina Voorwoord 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 4 2.1 Algemene gegevens

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Breda Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie