Jaarrekening Stichting Pension Maaszicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2013. Stichting Pension Maaszicht"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013 Stichting Pension Maaszicht Model: enkelvoudige jaarrekening care (AWBZ-instellingen + WMO +niet-curatieve GGZ-instellingen) Versie: 17 december 2013 ~~~ ~ `~horr~~~n ~~~ IDE IFICATIE Gant oorton Advteaura B.V.

2 -~-- biedt uitzicht Jaarverantwoording over 2013 Stichting Pension Maaszicht Rotterdam 27 mei 2014 `SER t ira t~horntoi T~~~á~~~A~ Thorn4e~ ~ ecoumen en Adu~eeurs A.~.

3 Inhaudsopgave 1 VOORWOORD PROFIEL VAN DE ORGANISATIE ALGEMENE GEGEVENS M~ss~E AANBOD EN METHODIEK DE JURIDISCHE STRUCTUUR GEDRAGSCODES/PROTOCOLLEN... ~O 3 DOELGROEP, JONGEREN EN PRODUCTIE DE JONGEREN CONTRA-INDICATIES JONGEREN IN ~ PRODUCTIE VERANTWOORDING BELEID ONTWIKKELINGEN IN ~ INTEGREREN BEHANDELING IN HETZORGAANBOD AANPAK NAV EXTERN ONDERZOEK PROJECT VERBETERING INDICATIESTELLING PERSONEELSBELEID SAMENWERKING MEERJARENBELEID GPdll~'~ ~3~3~(~~~i~~ SER ID~~-TIFICATIE GreM Thoenton 4~ccoutdants en,adviseurs ~.~f.

4 Voorwoord In 2013 is er veel gebeurd in Maaszicht. De veranderingen in de externe omgeving nopen tot veranderingen. De overheid doet namelijk meer dan ooit een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van haar burgers. Maaszicht wordt geconfronteerd met een terugtredende overheid die financiering van de zorg beperkt in een tijd waarin ook de gevolgen van de economische crisis voor dak- en thuisloze jongeren merkbaar worden. Om de zorg voor dak- en thuisloze jongeren te continueren heeft Maaszicht ingezet op een kwaliteitsverbetering die hand in hand ging met een herijking van de interne organisatie. In 2013 vond wederom een externe audit plaats in het kader van de HKZ. Deze heeft geleid tot het verlengen van de certificering en een aantal aandachtpunten opgeleverd waarmee Manszicht aan de slag kon. De hercertificering staat gepland voor Dit verslag geeft inzicht in de activiteiten en resultaten over de periode 1 januari toten met 31 december 2013 en is bedoeld als inhoudelijke verantwoording voor financiers, zorgkantoren, collegainstellingen, andere stakeholders en geïnteresseerden. Dit jaarverslag is opgesteld volgens de normen in de Zorgbrede Governance Code. Daarnaast wordt voldaan aan de bestaande verplichting om gegevens aan te leveren via DigiMV. De opbouw van dit verslag is als volgt: 1. Algemene informatie over de stichting met een beschrijving van de missie, doelstelling, de activiteiten, de juridische structuur, de interne organisatie, de toepassing van gedragscodes en protocollen en samenwerkingsrelaties 2. Informatie over de doelgroep, de jongeren en de productie 3. Een hoofdstuk over het beleid ín Een overzicht van het meerjarenbeleid Voor financiële informatie wordt verwezen naar de Jaarrekening Piet Broekhuizen Interim bestuurder :Thornton fif9catie ornton Adviseurs 8.d. 2

5 2 Profiel van de organisatie In het voorjaar van 1994 opende Maaszicht haar deuren voor zwerfjongeren in de leeftijd van 17 tot 23 jaar. In bijna 20 jaar is Manszicht uitgegroeid tot een professionele organisatie die niet meeris weg te denken uit de Rotterdamse keten voor dak- en thuisloze jongeren. Manszicht te Rotterdam is nauw gelieerd aan Singelzicht in Utrecht. Deze laatste stichting is in 2005 opgericht. Tussen beide stichtingen is eenheid van beleid. Daarnaast delen deze stichtingen een aantal functionarissen uit het management en de ondersteunende diensten. De financiën van de beide stichtingen zijn echter strikt gescheiden. 2.1 Algemene gegevens Naam rechts ersoon Stichtin Pension Manszicht Adres Walenbur erve 31 Postcode 3039 AC Plaats Rotterdam Telefoonnummer Identificatienummers) NZa AGB-code Nummer Kamer van Koophandel Rotterdam Internet pagina ~vww.maaszicht nl Financiering Manszicht voert voorde gemeente Rotterdam een deel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit in het kader van het Programma Kwetsbare Personen. Manszicht heeft daarnaast een AWBZtoelating van het Ministerie van VWS voorde functies Begeleiding en Verblijf. Er wordt in incidentele gevallen forensische zorg verleend. Producten/activiteiten van Manszicht zijn: 24-uurs zorg begeleiding op locatie (begeleid wonen, Bolwoningen); groepsbegeleiding en activiteiten begeleiding in buitenzorg (nazorg). De capaciteit bestond in 2013 uit 30 plaatsen in de 24-uurzorg 19 plaatsen in Begeleiding Op Locatie (BOL) en 10 plaatsen Buitenzorg (= Nazorg) waarbij in het kader van het Plan van Aanpak kwetsbare personen voorde gemeente Rotterdam in totaal 20 plaatsen beschikbaar zijn. Werkgebied en locatie De 24-uurs zorg wordt geboden op de Walenburgerweg. Jongeren hebben een eigen kamer en daarnaast zijn er gemeenschappelijke voorzieningen zoals een woonkamer, sanitaire voorzieningen en een centrale keuken. De eigen kamers van de jongeren zijn gemeubileerd en gestoffeerd. _ Gesprekken vinden plaats in een aparte ruimte die de privacy waarborgt. Indien nodig gaat' en `+ begeleider mee naar andere locaties buiten het gebouw /bij andere organisaties. ~ ~~-a ttiloiil$~~ tthomta~ 3 en Adviseurs B.~a.

6 Maaszicht bevindt zich aan de rand van de binnenstad van Rotterdam, met alle verleidingen voorde jongeren binnen loopafstand. De BOL woningen bevinden zich elders in Rotterdam. Jongeren in de Buitenzorg wonen elders en krijgen geen huisvesting van Maaszicht. 2.2 Missie Maaszicht biedt jongeren extra kansen en een thuisbasis. Zo legt Maaszicht het fundament voor persoonlijke ontplooiing en maatschappelijk perspectief. Hiermee kunnen de jongeren het zwervenc bestaan een halt toeroepen en werken aan een positieve toekomst. Werkwoorden die daarbij horen zijn: zorgen, verzorgen, kansen geven, confronteren, beschermen, ondersteunen, motiveren, uitdagen, beheren, conflicteren, begeleiden, coachen, faciliteren, duwen, trekken, complimenteren, corrigeren en activeren. De behoeftes, talenten en mogelijkheden van de jongeren worden gesignaleerd, en hierop wordt met behulp van het zorgproces ingespeeld. Maaszicht geeft de jongere een handvat waarmee hij zijn eigen kansen kan vergroten, Maaszicht verlaagt drempels en stelt daarbij de hele mens centraal. Maaszicht vindt dat iedere jongere, ongeacht diens levensovertuiging, sekse, herkomst, leefwijze en geaardheid recht heeft op een eigen identiteit en kansen om die te ontwikkelen om zo een volwaardige plek in de samenleving te verwerven. De missie van Maaszicht is het signaleren van behoeftes, mogelijkheden en talenten van jongeren en daarop inspelen met individuele en groepsgerichte zorg. 2.3 Aanbod en methodiek Maaszicht biedt intensieve 24-uurs zorg voor dak- en thuisloze jongeren van 17 tot 23 jaar. De bewoners van Maaszicht vallen onder de definitie van zwerfjongeren zoals opgesteld door het Ministerie van VWS. De jongeren verblijven op vrijwillige basis. Voor de jongeren is Maaszicht, na een vaak langdurige hulpverleningsgeschiedenis, veelal een laatste station waar ze terecht kunnen. De zorg is erop gericht om bij de jongere een realistisch zelfbeeld te creëren met daarbij respect voor de eigen identiteit. De nadruk ligt mede op dat wat de jongere wel kan. Zo gaan de medewerkers met de jongere op zoek naar diens talenten, kwaliteiten en ambities. Methodiek De jongeren in Maalzicht hebben allemaal een andere achtergrond, veroorzaakt door hun specifieke verleden. De kans om hun problemen op te lossen wordt significant groter als deze integraal worden aangepakt. De zorg aan jongeren krijgt vorm vanuit een integrale methodiek waarin de thema's leven -wonen leren werken worden geïntegreerd. De zorg richt zich op de totale situatie van de bewoners van Manszicht. De term integraal wil zeggen op alle leefgebieden. De zes leefgebieden te weten wonen/huishoudelijk leven, geld/financiën, Ieren/werken/dagbesteding, persoonlijk functioneren (waaronder psychisch functioneren), sociaal/emotioneel functioneren en somatiek/medicatie worden bij de integrale methode gebruikt als ordeningsprincipe. In de praktijk van werken met dak- en thuisloze jongeren gebruikt Manszicht onderstaande elerrénten: Er is 24-uur per dag zorg direct beschikbaar De zorg richt zich op het bieden c.q. vergroten van het perspectief van de jongere ~r~nt`ihornton Een veilige 'thuis' situatie., ~ 7hornto~i en Adviseurs B.V.

7 Een gefaseerde aanpak in de zorg van de jongere met doorstroommogelijkheden naar BOL of Buitenzorg of zorg van andere ketenpartners Individuele en groepsgerichte benadering van de jongeren Integrale benadering van de problemen van de jongeren op de verschillende leefgebieden Uitgaan van de mogelijkheden van de jongeren en van wat ze zelf kunnen en willen. De focus ligt op het hier en nu en de toekomst Jongeren werken actief rnee aan het realiseren van zorgdoelen, het verblijf is vrijwillig en ze kiezen er vanaf de intake voor om mee te werken aan het behalen van de zorgdoelen Pedagogische aanpak. Jongeren kunnen Ieren van vallen en opstaan, jongeren krijgen 2e en meer kansen Veel nadruk op structuur afhankelijk van wat de jongere kan wordt de controle geleidelijk losgelaten Durven aangeven wat goed c.q. slecht is voor dejongere o.a. zich uitend in leefregels en verplichte dagbesteding. Jongeren hebben rechtop correctie Het aangaan van confrontaties met jongeren is onderdeel van de werkwijze. Het moment van een confrontatie is een gelegenheid om een jongere te wijzen op zijn keuzes en zijn perspectief Actief en begeleid doorverwijzen naar aanvullende zorg als dat noodzakelijk is. Dat wil zeggen intensieve samenwerking met ketenpartners en een gezamenlijke aanpak. Werken naar aanleiding van doelen De zorg moet leiden tot de situatie dat de jongere zich (zo) zelfstandig (mogelijk) kan redden, een reëel perspectief heeft, een positieve bijdrage levert aan de samenleving en een geaccepteerde plek krijgt in de maatschappij. De situatie wordt eerst gestabiliseerd, waarna de jongere zich stapje voor stapje kan ontwikkelen in het bij hem/haar passende tempo. Met de jongere worden reële en concrete doelen benoemd met de daarbij horende tussenstappen om deze te behalen. Deze doelen worden door bewoners en zorgverleners gezamenlijk behaald. Het doelgericht werken is gericht op de vooruitgang van de bewoners van Maaszicht en is daarmee gericht op doorstroom. Onderscheiden worden doelen op algemeen gebied, doelen op wonen en huishoudelijk leven, geld en financiën, Ieren en werken, persoonlijk en psychisch functioneren, sociaal functioneren en somatiek en medicatie. Belangrijke aandachtsgebieden zijn het Ieren omgaan met psychische problematiek, het opbouwen van ik-besef/eigenwaarde, het ontwikkelen van een identiteit en het Ieren van sociale en communicatieve vaardigheden. Zorgplan Maaszicht biedt zorg op maat aan de hand van een individueel zorgplan dat betrekking heeft op de specifieke individuele situatie en behoefte. De zorg wordt uitgevoerd volgens met de jongeren afgesproken doelen en stappen op alle relevante levensgebieden die in voor de jongere begrijpelijke termen zijn verwoord. Middelen die worden ingezet om het zorgplan te realiseren zijn: 1. individuele mentorengesprekken binnenshuis en persoonlijke begeleiding buitenshuis 2. dagelijkse interventies op het gebied van gedrag, sociale zelfredzaamheid, persoonlijke zorg, psychische problematiek, communicatieve en sociale vaardigheden 3. groepsgerichte zorg, trainingen en interventies op groepsprocessen binnenshuis / C~r~r~ Thornton nr,~~unt~nte n ~~vl~~urs p.y.

8 Fasen De zorg verloopt in drie fasen. De eerste fase duurt zes tot acht weken waarin onderzoek wordt gedaan, vertrouwen wordt opgebouwd en de jongere wordt geobserveerd. In deze periode wordt ook de gemeentelijke zorgvraagverduidelijking gedaan en de Zelfredzaamheidsmatrix ingevuld. De tweede fase duurt ideaal gesproken zes maanden waarin wordt gewerkt aan de leer/ en werkdoelen van de jongeren, maar kan onder invloed van het `vallen en opstaan' wat zo kenmerkend is voor deze doelgroep, ook langer duren. De laatste fase duurt drie maanden waarin er een door- of uitstroom plan wordt gemaakt. Als de jongere voldoende vaardigheden heeft ontwikkeld om zelfstandig te gaan wonen, kan hij/zij doorstromen naar BOL (Begeleiding op Locatie). Dit is een vervolg op de 24-uurszorg en maakt onderdeel uit van de ketenbenadering. Na het bereiken van de zorgdoelen in de 24-uurs zorg komt het erop aan om wat bereikt is te consolideren in de praktijk en zo nodig nog extra zorg te geven op specifieke onderdelen. De zorg blijft in de nabijheid, al wordt er minder structuur geboden dan in de 24-uurszorg. De duur van de zorg in de 24-uurszorg is gemiddeld 11 maanden. Het BOL-traject, dat daarna mogelijk is duurt gemiddeld 13 maanden. De Buitenzorg/nazorg periode varieert sterk. Veiligheid In het algemeen hebben de jongeren een sterke behoefte aan een combinatie van duidelijke structuur en emotionele verbondenheid. De behoefte aan structuur komt tot uiting in de zekerheid van een woonplek met heldere regels zoals Maaszicht. Zekerheid over een eigen plaats is essentieel (Noom, Roorda-Honée & Heyedael, 2003). Op het gebied van wonen biedt Manszicht een stabiele en veilige thuissituatie. Dit is een voorwaarde voor verdere zorg. Er zijn regels waaraan jongeren zich moeten houden, bijvoorbeeld over het gezamenlijk eten, opstaan, bedtijden, omgang met elkaar en de omgang met de woonomgeving. Samenleven betekent rekening houden met elkaar. Omdat iedereen verschillend is, maakt de mentor individuele afspraken met elke jongere. Gaandeweg het zorgtraject kan de jongere meer vrijheden en verantwoordelijkheden aan die hij/zij dan ook krijgt. Er is permanent toezicht en mogelijkheid tot direct ingrijpen, elk moment van de dag en nacht kan een beroep worden gedaan op gekwalificeerde medewerkers. De zorg is in de directe nabijheid aanwezig en kan op ongeregelde tijden geboden worden. Daarnaast is er een adequaat alarmeringsysteem aanwezig. In voorkomende (crisis)situaties is direct back-up van collega's mogelijk. Frequentie en intensiteit Iedere jongere heeft zijn eigen mentor. De individuele zorg wordt afgestemd op de behoefte en vaardigheden van de jongere en de inzichten van diens mentor, de maatschappelijk werker en het hoofd hulpverlening. In de 24-uurs zorg wordt door de mentoren/groepswerkers in de individuele en dagelijkse begeleiding per jongere gemiddeld 12 tot 15 uur per week gestoken. In BOL en Buitenzorg wordt door de mentoren in de individuele begeleiding van de jongere gemiddeld 4 uur per week gestoken. De tijdstippen waarop de begeleiding wordt geboden varieert en wordt afgestemd op de behoefte. In BOL is de individuele begeleiding door de mentoren gemiddeld 4 uur per week. De tijdstippen waarop de begeleiding wordt geboden varieert en wordt afgestemd op de behoefte. ~?esit T~hornt~ns n^rt-~.~,~~+2~ ets AdvieRurs ~.~,

9 Activiteiten voor jongeren Een essentieel onderdeel van de zorg is het activiteitenaanbod. Maaszicht organiseert regelmatig activiteiten voor haar bewoners. Daarnaast is er begeleiding in de vorm van gestructureerde groepsactiviteiten of trainingen. Deze vinden meestal 's avonds plaats, overdag hebben jongeren (voor zover mogelijk) een dagactiviteit in de zin van werk of school. De bewoners kunnen eigen ideeën voor activiteiten voorleggen. Zo wordt ruimte gegeven voor creativiteit en eigen initiatief. Maaszicht wil drempels verlagen en betrokkenheid vergroten. Kennismaken met de ideeën van anderen, confrontaties aangaan, maar ook zelf dingen doen geeft uitdaging, voldoening en is een `uitlaatklep voor emoties', emotioneel welbevinden en ontwikkeling. De activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, vergroten de lichamelijke en mentale conditie, het plezier en de onderlinge sociale cohesie en verruimen de belevingswereld van jongeren. Voorbeelden van activiteiten zijn: Sport structureel: voetballen, fitness, hardlopen en training marathon incidenteel: sporttoernooien, bowlen, en andere sporten Culturele activiteiten structureel: muziek, schilderen en fotograferen incidenteel: culturele uitstapjes en filmbezoeken Themagroepen structureel: sociale vaardigheden, groepen over gezondheid en bewonersmeeting incidenteel: meidengroep, voorlichting over relaties, seksualiteit, politiek, maatschappij, e.d. Normaliserend (maatschappelijke betrokkenheid) incidenteel: werkweek Spanje, viering feestdagen Sinterklaas, Suikerfeest, kerst, uitjes Bij de zorg betrokken disciplines Het team bestaat uit professionals met een MBO of HBO-opleiding. Intern: Sociaal pedagogisch hulpverleners, maatschappelijk werkers, nachtbegeleiders, een administrateur voor het beheer van het geld, huishoudelijke krachten (kok en schoonmaak) en een leidinggevende (hoofd hulpverlening). Sinds 2013 zijn ook een sociaal psychiatrisch verpleegkundige en een gz-psycholoog verbonden aan Maaszicht. Daarnaast wordt actief samenwerking gezocht met externe zorgverleners: medewerkers van de GGZ, reclassering, schuldhulpverlening, sociale zaken en werkgelegenheid, verslavingszorg en leerwerktrajecten. 2.4 De juridische structuur Zorgbrede Governance Code Het bestuur van de stichting is opgedragen aan een bestuurder onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de bestuurder en kan hem schorsen of op nonactief stellen. De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden en de honorering van de bestuurder vast. De bestuurder en de Raad van Toezicht leggen jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid in een openbaar verslag. De Raad van Toezicht Volgens zijn statutaire opdracht ziet de Raad van Toezicht toe op het beleid van de bestuurder en ó'p de algemene gang van zaken in de stichting. Bij de vervulling van zijn taak richt de f3a v n To~~jch zich op het belang van de stichting met inachtneming van de strategie en de kadersv~~lhr~ït, 11( en Adviseurs B.1I.

10 werkverband van de stichting. De Raad van Toezicht staat de bestuurder met raad terzijde en kan op eigen initiatief advies uitbrengen aan de bestuurder. Voorde uitoefening van zijn taak ontvangt de raad van toezicht van de bestuurder alle noodzakelijke gegevens. In 2013 heeft de Raad van Toezicht zijn toezichthoudende taak uitgeoefend door middel van periodiek overleg met de bestuurder in de vorm van gestructureerde vergaderingen aan de hand van een door de bestuurder voorbereide agenda en toegezonden vergaderstukken. De leden van de Raad van toezicht worden voor hun activiteiten niet betaald. De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2013 is: De heer Steven Lak, voorzitter De heer Jan Bieze, penningmeester Mevrouw Annelies de Koning De heer Piet Broekhuizen De bestuurder De bestuurder is bevoegd tot het nemen van alle besluiten betreffende de stichting, voor zover de bevoegdheid tot het nemen van bepaalde besluiten in de statuten van de stichting niet is opgedragen aan de Raad van Toezicht. De bestuurder heeft uit hoofde van zijn functie het overleg met de externe accountant. De verantwoordelijkheden ten aanzien van het (kwaliteits)beleid zijn als volgt: Bestuurder: De eindverantwoordelijkheid voor de organisatie en alle beleidsterreinen ligt bij de bestuurder. Manager Zorg: De manager zorg is verantwoordelijk voorde kwaliteit van de zorgverlening, de werkprocessen en het personeelsbeleid van de organisatie. De Manager Zorg bewaakt, beheert en onderhoudt het kwaliteitsmanagementsysteem inclusief de daarbij behorende (kwaliteits)documenten. Hoofd Hulpverlening en Maatschappelijk Werkers: Het hoofd hulpverlening is verantwoordelijk voor het operationeel management, de dagelijkse zorgverlening en de juiste uitvoering van werkprocessen. De maatschappelijk werkers zijn gedelegeerd medeverantwoordelijk voor het zorgbeleid rondom jongeren. Medewerkers: Medewerkers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het zorgbeleid of de ondersteunende processen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij nadenken over de kwaliteit van hun werk en mee werken aan de verbetering ervan. Bewonersvergadering: Voorde organisatie is dit een essentieel onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Redenen voor een bewonersvergadering zijn: 1. Het positief beïnvloeden van de sfeer en wisselwerking tussen bewoners en begeleiding. 2. Het voorkomen dat meerdere bewoners met hetzelfde onderwerp individueel bij hun mentor terecht moeten. 3. Het bespreken van zaken die de jongeren direct aangaan en het zoeken van oplossingen. ;~ Gra'nt~h~~~~~~~ firent ~t10rn4eea 4àccau~santa 4h Advi~asFrs s=~'d.

11 Organigram Manszicht 2073 ~~~i~at1~i~i1tji'tlt0 T~~ Gromt homton9 Aecnunten4e Aduleeure B.Y.

12 2.5 Gedragscodes/protocollen Maaszicht werkt met een interne gedragscode. Met betrekking tot de aanname van personeel wordt aan iedere nieuwe medewerker gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Manszicht is gecertificeerd volgens het HKZ schema 'Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening, onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang versie 2009'. Certificatie is de manier om zichtbaar te maken dat de organisatie intern de zaken goed op orde heeft, en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van de zorg. In december 2007 heeft in Manszicht de eerste externe audit plaatsgevonden door DNV met als resultaat het HKZ-certificaat. Daarna zijn de jaarlijks externe en interne audits uitgevoerd met als resultaat verlenging van het certificaat. Wel zijn er enkele punten van aandacht geconstateerd. Op basis van verschillende metingen zijn de kwaliteitsdoelstellingen voor 2013 geformuleerd. Deze zijn geëvalueerd in de systeembeoordeling Certificering betekent dat Manszicht beschikt over de vereiste protocollen met betrekking tot privacy van cliënten, klachtrecht en melding van incidenten. Ook zijn er instrumenten voor kwaliteitsbeleid aanwezig zoals de jaarlijkse cliëntraadpleging, een structurele evaluatie van incidenten en afwijkingen. Ook de rapportages van externe inspecties worden meegenomen in de beoordeling. Voorts wordt op de productie jaarlijks een uitgebreide accountantscontrole uitgevoerd waarbij beoordeeld wordt of Manszicht zich houdt aan het AWBZ-controleprotocol. Dit controleprotocol wordt eveneens gehanteerd voorde controle van de productie van WMO/gemeenten. Ook in 2013 is er door de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven op de productie. De wettelijke verplichtingen rondom het beheer van de locatie en andere voorwaarden worden strikt nageleefd. Als kritische processen zijn gedefinieerd: 1. Onderhoud gebouwen en inventaris Preventief /groot onderhoud Correctief /klein onderhoud /afhandeling schades Inventaris 2. Directe fysieke veiligheid Brandmeldcentrale en brandwerende middelen Bedrijfshulpverlening Cameratoezicht Sleutelbeleid Beheer keukenmessen 3. Hygiëne Schoonmaak Afvoer afval Ongediertebestrijding Werken volgens HACCP-norm 4. Maatregelen mbt privacy ~. Toegankelijkheid en opslag van papieren dossiers Toegankelijkheid van dossiers op de server ~ ( ~~a ~~fho ~~ QaM omtón Accaurttants Adviseurs ~.~,

13 Afvoer van "oud"" papier Back-up netwerk /~~ Girwtt 1(Nornton ~~fry!l11i~ml~ s~ Advlaurs e.v.

14 3 Doelgroep, jongeren en productie 3.1 De jongeren Daken thuisloze jongeren combineren praktische en maatschappelijke hulpvragen met ernstige psychosociale of psychiatrische problematiek. De jongeren van Maaszicht hebben, ondanks hun jonge leeftijd, in bijna alle gevallen een langdurige geschiedenis met fikse problemen en een uitgebreide ervaring met hulpverlening achter de rug. De bewoners van Maaszicht ervaren problemen waarvoor zij zelfstandig geen oplossing kunnen vinden zoals scholing, werk, financiën, budgetbeheer, sociale- en emotionele vaardigheden, vriendschappen en (familie)relaties, geestelijke en lichamelijke gezondheid, verslaving, juridische zaken, dagstructuur en vrije tijdsbesteding. Dikwijls ontbreekt het al lange tijd aan een stabiele woonomgeving en een opvoedings- cq leeromgeving. Vaak is er sprake van emotionele, affectieve en/of lichamelijke verwaarlozing. De maatschappelijke uitgangspositie van de jongeren is dus ronduit slecht te noemen. Hun achtergrond en de noodzaak tot `overleven' leiden dikwijls tot gedragsproblemen. De jongeren nader onder de loep genomen, wordt hun levensloop gekenmerkt door breuken in continu~iteitslijnen vanuit de verzorgers (vaak ouders of stiefouders, pleegouders en tehuizen), vanuit het onderwijs en ook op andere vlakken. Het gevolg is een verstoorde hechting, die ais onveilig gekenschetst kan worden en die de jongere achterlaat als onzeker (houden van kan afgestraft worden met verlating vanwege een volgende breuk in de relatie, bemind worden is verdacht), ontremd (voor beheersing van gevoel en impuls is een vertrouwde verzorger nodig die relativeren kan, troosten kan en geruststellen kan) en eenzaam of onverbonden (voor verbondenheid is een belangrijke ander nodig, die gevoelens lezen kan, benoemen kan en de betekenis ervan kan "beantwoorden") De onveilige hechting leidt tot een moeilijk te doorbreken patroon van misinterpretaties van zichzelf en anderen, inadequate emotionele reacties, disfunctioneren in contact met anderen en moeite met het beheersen van impulsen. De jongeren hebben ernstige problemen met functioneren op psychisch, sociaal en emotioneel vlak. Met de meting van de GAF-score kan de ernst van het disfunctioneren worden bepaald. Veelal ligt de GAF-score tussen de 40 en 60, terwijl gezonde jongeren een GAFscore hebben van tussen de 80 en 100. Deze score van rond de 50 duidt op ernstige tot matige symptomen en beperkingen. Als er sprake is van een genetische aanleg voor een psychiatrische ziekte, bijvoorbeeld schizofrenie of depressie, maakt een onveilige hechting, het opgroeien in een emotioneel negatieve sfeer, maar ook dat de omstandigheden van deze jongeren die uitermate stressvol zijn geweest en nog steeds zijn, de manifestatie van acute symptomen van deze ziektebeelden waarschijnlijker. Reden daarvoor is dat de gezonde, beschermende afweerstructuren niet voldoende aanwezig zijn. Factor die dit nog verder kan compliceren en versterken zijn het gebruik van alcohol en drugs. Bovendien kan een beperkte IQ de gezonde afweerstructuren verder verminderen en is het onderscheidings-, kritiek- en reflexievermogen verstoord. Bij veel jongeren ontbreekt in eerste instantie het ziektebesef en het ziekte-inzicht. Onderstaand wordt de meest voorkomende problematiek van de jongeren in Maaszicht in willekeurige volgorde weergegeven. De cijfers komen uit onderzoek en zijn voor Manszicht uit eigen ervaring zeer herkenbaar. Opleiding &inkomen ~ Het opleidingsniveau van zwerfjongeren is lager dan van de jongeren in het algemee.. De hélfie vàn de zwerfjongeren heeft alleen basisonderwijs gevolgd en ongeveer 30% heeft een dipfc~ak~~?d~~i~~~d~~~ en AdvlaeuPs ~.1~.

15 niveau op zak. Ongeveer de helft van de zwerfjongeren beschikt over werkervaring. Uit de meeste onderzoeken blijkt dat maximaal 20%van de zwerfjongeren inkomsten heeft uit werk en ongeveer 20 /o een uitkering ontvangt. Voor ongeveer 20%van de zwerfjongeren zijn illegale activiteiten een belangrijke inkomstenbron (Jeeninga, 2010). Zelfredzaamheid Een kenmerk van zwerfjongeren is hun kwetsbaarheid en het ontbreken van vaardigheden en mogelijkheden om hun leven op eigen kracht weer op orde te krijgen. Het initiëren en uitvoeren van eenvoudige en complexere taken in hun leven, levert problemen op. Zij zijn onvoldoende in staat om informele en formele steun te mobiliseren. Voor de sociale redzaamheid is dagelijks intensieve begeleiding noodzakelijk. Zolang deze redzaamheid nog niet (voldoende) ontwikkeld is kunnen zij niet zelfstandig participeren in de samenleving. Zij zijn niet zelfstandig in staat het hoofd te bieden aan hun problematiek en te participeren in de samenleving, het ontbreekt hen aan mogelijkheden om de regie over hun leven op te pakken en te behouden. Traumatische ervaringen Veel zwerfjongeren hebben het nodige in hun leven meegemaakt. Bij ongeveer de helft van de jongeren die Jeeninga heeft onderzocht heeft een traumatisch incident plaatsgevonden. Bij ongeveer 25 /a van de jongeren is sprake van meervoudige traumatische ervaringen. Uit onderzoek blijkt dat vooral alcoholverslaving in combinatie met mishandeling of geweld binnen het gezin, drugsverslaving of psychische problemen van ouders, emotionele of lichamelijke verwaarlozing en seksueel misbruik regelmatig voorkomt (Jeeninga, 2010). De jongeren in Maaszicht behoren tot de "zware" doelgroep binnen de totale groep zwerfjongeren en bij hen ligt het percentage traumatische ervaringen hoger. Gezinsleven Eén van de belangrijkste redenen waardoor de jongeren van Maaszicht in een zwerfsituatie terechtkomen is een problematische gezinssituatie. Bij de meeste zwerfjongeren is sprake van conflicten en gezinsproblemen, pedagogische onmacht en emotionele verwaarlozing of affectieve verwaarlozing. Bij een aantal jongeren was in het gezin van herkomst sprake van een zeer hachelijke financiële situatie. Dikwijls liggen traumatische ervaringen zoals mishandeling en/of (seksueel) misbruik ten grondslag aan hun problematiek (`Combating Youth Homelessness', 2011). Een groot deel heeft gescheiden of overleden ouders, is van huis weggelopen of weggestuurd, heeft contact gehad met de kinderbescherming of heeft een verleden in jeugdzorg en jeugdinternaten gezeten (Planije, Land &Wolf, 2003). Een gebrekkige identiteitsvorming en een laag ik-besef, weinig adequate opvoeding op het gebied van het zelf oplossen van problemen en een laag opleidingsniveau (een kwart volgde speciaal onderwijs) veroorzaken een zwakke maatschappelijke start. Middelengebruik Alcohol en drugs worden door zwerfjongeren dikwijls gebruikt als een vorm van zelfmedicatie. Dit om zo te kunnen omgaan met hun problematiek. Een derde tot ruim de helft van de zwerfjongeren rookt dagelijks wiet of hasj. Het dagelijkse gebruik van harddrugs komt minder vaak voor. Over het algemeen kan worden gesteld dat bij 35 tot 60 /a van de zwerfjongeren sprake is van drugsmisbruik en/of drugsverslaving. Hoewel driekwart van de jongeren regelmatig alcohol drinkt, geeft slechts 6 tot 10% van de zwerfjongeren zelf aan problemen te hebben met hun alcoholgebruik en/of verslaafd te zijn (Jeeninga, 2010). In Maaszicht wordt het gebruik ontmoedigd en wordt samengewerkt met de verslavingszorg. Lichamelijke gezondheid De meeste zwerfjongeren beoordelen hun lichamelijke gezondheid als redelijk tot goed. Aanw~ig'e lichamelijke klachten lijken samen te hangen met het alcohol- en drugsgebruik. Ruim rntthornton een Adviseurs B.V.

16 recent problemen met het gebit gehad (GGD, 2010). Psychische gezondheid Ruim 40% van de totale groep zwerfjongeren heeft ernstige of langdurige psychische problemen (bij Maaszicht ligt dit percentage veel hoger), waarbij ADHD, manisch depressief, borderline en schizofrenie het meest voorkomend zijn. Eén vierde van de zwerfjongeren is zwakbegaafd of heeft een verstandelijke beperking. Andere veel voorkomende psychische gezondheidsproblemen bij zwerfjongeren zijn: stress (90%), angst (70%), depressie (70%) en slaapproblemen (80%). Ook heeft 40%van de zwerfjongeren gedachten over suïcide of een suïcidepoging ondernomen (`Combating Youth Homelessness', 2011). In Maaszicht hebben bijna alle jongeren problemen met hun psychische gezondheid. Sociaal netwerk Veel zwerfjongeren kampen met een negatief zelfbeeld en een lage eigenwaarde. Als gevolg hiervan gedragen zij zich dikwijls passief, afwachtend en soms vermijdend naar hun sociale omgeving. Dit heeft te maken met de verstoorde ontwikkeling van de hechting met hun opvoeders. Zwerfjongeren hebben een klein sociaal netwerk. Naast de omvang is ook de kwaliteit van hun sociale netwerk minder (Jeeninga, 2010). Contacten met politie en justitie Ongeveer 50% tot 80% van de zwerfjongeren is weleens gearresteerd of is in aanraking met politie of justitie geweest. Daarbij was bij 40 /a sprake van detentie. Bij 40% van de zwertjongeren is er sprake van tekortschietende bescherming. Het gaat hierbij veelal om slachtoffers van incest, verkrachting of mishandeling. Jongens komen vaker in contact met politie en justitie en zitten vaker in detentie. De voornaamste redenen voor arrestatie en/of detentie van zwerfjongeren zijn: geweldpleging, diefstal, mishandeling en inbraak (Jeeninga, 2010). Schulden Ruim de helft tot driekwart van de zwerfjongeren heeft schulden, variërend van 40,-tot ,-. De schuldenlast ligt gemiddeld tussen de 3.500,- en 6.000,-. De praktijk leert dat zolang er geen zicht is op het oplossen van het schuldenprobleem, de pogingen om een zwerfjongere weer naar arbeid of een opleiding toe te leiden, gedoemd zijn om te mislukken (Van Lier, 2009). Bij zwerfjongeren bestaan de meeste schulden uit de premie van de ziektekostenverzekering, schulden bij telefoonmaatschappijen en rood staan bij de bank. Andere veel voorkomende schuldeisers zijn woningcorporaties, familie en vrienden (Jeeninga, 2010). Dit beeld is voor jongeren in Maaszicht zeer herkenbaar. (Toekomstige) zorg- of behandelm~ders Dikwijls is er sprake van geringe motivatie voor verdere zorg. Hierom besteedt Manszicht veel aandacht aan de motivatie van jongeren om actief gebruik te maken van het eigen aanbod en het aanbod van andere instellingen, zoals onderwijs, werk en andere vormen van zorg. Het risico op marginalisering, sociaal isolement en criminalisering is voor deze groep jongeren groot. Daarom is een op hun behoefte afgestemde zorg van belang. Zonder adequaat aanbod zou deze groep in de toekomst gerekend kunnen worden tot de groep van zorgmijders. Het cliëntprofiel van de jongeren in Manszicht bestaat samengevat uit een combinatie van onderstaande elementen: 1. het ontbreken van een vaste woon- of verblijfsplaats ' ; 2. een tekort aan vaardigheden om besluiten te nemen en oplossingen te initiëren ~r ntl'hornt~r~ ;Thornton an Adviseurs R.~i.

17 3. meervoudige problematiek waaronder gedrags-, psychische en/of psychiatrische problematiek 4. een zeer beperkte sociale zelfredzaamheid en het onvermogen regie te voeren over het eigen leven waardoor zelfstandig participeren in de maatschappij ernstig bemoeilijkt wordt 5. ernstige risico's op marginalisering, sociaal isolement of criminalisering 6. het ontbreken van eigen sociaal- of familie netwerk waarop een beroep voor zorg en opvoeding mogelijk is 7. gebrekkige identiteitsvorming en nog te vormen realistisch zelfbeeld 8. het gebrek aan inzicht in beheer eigen financiën. 3.2 Contra-indicaties Het beleid van Maaszicht is erop gericht zwerfjongeren uit de regio Rotterdam te helpen. Ook de jongere voor wie de zorgverlening al enkele malen is mislukt of die vanwege hun problematiek moeizaam ergens terecht kunnen. De medewerkers schrikken niet van forse (gedrags)prob~ematiek of "moeilijke" jongeren. Maaszicht is een zorginstelling met weinig contra-indicaties of voorwaarden vooraf. Die gelden alleen als Maaszicht overduidelijk niet de juiste plek is om jongeren te helpen. De ervaring leert dat dit het geval kan zijn bij: Jongeren onder de 17 en boven de 23 jaar. Jongeren onder de 17 jaar zijn beter af op een plek bij de jeugdzorg. Mensen van 23 jaar en ouder kunnen terecht in een voor hun geschikte voorziening in de volwassenenzorg Jonge moeders met kinderen. Maaszicht kan de veiligheid van de baby onvoldoende garanderen, de medewerkers zijn niet gespecialiseerd in hulp voor jonge kinderen. Wanneer een meisje zwanger is, gaat Maaszicht in overleg met TTCJ op zoek naar passende hulp en onderdak Jongeren die een overheersende en hardnekkige harddrugsverslaving hebben zodat opname en behandeling in de verslavingszorg geëigend is. Maaszicht kan dan niet werken aan een perspectief. Dit betekent niet datjongeren in Maaszicht geen verslavingsproblematiek hebben. Nadat de verslaving is afgebouwd kan er wel tot opname worden overgegaan, daarom werkt Maaszicht samen met Youz voor voorafgaande detox; Jongeren zonder verblijfspapieren en of zicht daarop. Maaszicht kan dan geen perspectief bieden omdat de jongere niet in Nederland zal mogen blijven; Jongeren met een zodanig overheersende ernstige psychiatrische problematiek dat eerst klinische opname en behandeling nodig. Wel geldt dat Maaszicht een fors aantal jongeren in huis heeft met psychiatrische stoornissen al dan niet in combinatie met andere problematiek. Jongeren met een zodanig laag IQ dat ze in de zorg voor verstandelijk gehandicapten thuishoren. Licht verstandelijk gehandicapten (IQ vanaf ongeveer 65 á 70) neemt de Maaszicht wel op. Bij hoge uitzondering en alleen met toestemming van de gemeente Rotterdam neemt Manszicht jongeren op van buiten de regio waarvoor Rotterdam functioneert als centrumgemeente. Manszicht werkt met het sociale netwerk rondom jongeren en een al te grote afstand belemmert de zorg. Alleen wanneer jongeren vanwege een ernstige en langer durende bedreiging niet meer in hun eigen omgeving kunnen verblijven, neemt Manszicht jongeren van buiten de regio Rotterdam op. 3.3 Jongeren in 2013 Het totale aantal jongeren in zorg in 2013 is jongeren in 24-uurs zorg, 29 jongeren in BOLT"en 14 jongeren in Buitenzorg. ~1 r /~1 ~ _Avg ~,'15 SER lden IFlCATI~ GrentT ornton AceoUnkntn Advlaeurs B.Y.

18 Instroom en uitstroom 24-uurs zorg Op 1 januari 2013 woonden er 32 jongeren in Maalzicht. In de loop van 2013 zijn 36 nieuwe jongeren ingestroomd: 30 jongens en 6 meisjes. Dit zijn een stuk minder meisjes dan in voorgaande jaren. In 2012 was de instroom 44 jongeren. De gemiddelde verblijfsduur was in dat jaar korter. De meeste jongeren hebben een jeugdzorgachtergrond. Eén jongere was bij opname jonger dan 18 jaar, hij is met toestemming van de gemeente Rotterdam opgenomen. In 2013 zijn 39 jongeren uitgestroomd, 11 daarvan verhuisden naar een BOL-woning. Dit aantal is hoger dan in 2012 toen er 8 jongeren vanuit Maaszicht naar BOL doorstroomden. Instroom en uitstroom Bolwoningen Op 1 januari 2013 woonden er 16 jongeren in een BOL-woning. In de loop van 2013 zijn 13 nieuwe jongeren gaan wonen in een BOL-woning, 11 daarvan waren zoals gezegd afkomstig uit de 24-uurs zorg en 2 jongeren stroomden rechtstreeks in naverwijzing uit het TTCJ. In 2012 stroomden erin totaal 10 jongeren in in BOL en in het jaar daarvoor in jongeren. De instroom Bol vertoont dus een stijgende lijn. De bezetting komt lager uit doordat Maaszicht stuurtop een snellere doorstroom vanuit BOL. In 2013 zijn 15 jongeren uitgestroomd tegen 8 jongeren in van de jongeren die uit Bol verhuisden kregen daarna Buitenzorg. Instroom en uitstroom Buitenzorg Op 1 januari 2013 waren er 4 jongeren in Buitenzorg. In de loop van 2013 kwamen daar 10 jongeren bij en 10 jongeren sloten hun traject in Buitenzorg af. Millers MaasJet De jongeren in Maaszicht die niet naar school of werk gaan, wordt een leer- werktraject in Millers het restaurant van MaasJet aangeboden. Op 1 januari 2013 waren dat 6 jongeren. In de loop van 2013 zijn 29 jongeren ingestroomd en 20 jongeren uitgestroomd. Bezetting De bezetting in de opeenvolgende jaren is in dagen: Bezetting uurs zorg 100% 99% 94% 97% BOL 71 % 82% 77% 80% BZ 40% 45% ~65% 84% De bezetting in 2013 van Buitenzorg en in BOL blijft een punt van zorg. Te weinig jongeren stromen door. De reden is deels gelegen in de financiële omstandigheden en werksituatie; vereiste is namelijk dat jongeren een stabiele dagbesteding, (voldoende) inkomen en een niet al te hoge schuldenlast hebben. Wanneer dit ontbreekt, komt een jongere niet in aanmerking voor BOL of Buitenzorg. De crisis raakt onze jongeren soms hard waardoor zelfstandig wonen niet altijd haalbaar blijkt. Een andere reden is dat Maaszicht bij een aantal jongeren moet constateren dat een traject naar zelfstandig wonen te hoog gegrepen is. In dat geval proberen we door te plaatsen naar andere zorg. Maatregelen om de bezetting in BOL en Buitenzorg te verhogen zijn: ;Thornton en Adviseurs B.Y,

19 1. Het openstellen van rechtstreekse instroom in BOL vanuit het TTCJ de 24-uurszorg fungeert daarbij als mogelijkheid voor plaatsing wanneer deze vorm toch niet toereikend is. 2. Intern: Verhoogde aandacht voorde financiën en dagbesteding van jongeren in de 24- uurszorg waarbij gebruik wordt gemaakt van het `Project jongeren met problematische schulden' van de gemeente Rotterdam. 3. Verbeteren trajecten 24-uurs zorg zodat jongeren die in aanmerking komen sneller kunnen doorstromen. 3.4 Productie AWBZ Maaszicht valt voorde AWBZ onder verblijf en extramurale zorg. Over de productie 2013 is het nacalculatieformulier van de NZa ingevuld en de productie is door de accountant van een goedkeurende verklaring voorzien. Hieronder is de productie uit het nacalculatieformulier overgenomen. AWBZ Verblijf- ZZP's exclusief kapitaalslasten Prijs. Aantal dagen 1C GGZ 58,66 0-1C GGZ incl DB 82,00 0-2C GGZ 94, C GGZ incl DB 116, C GGZ 104, C 6GZ plus DB. 128, C GGZ 126, C GGZ plus DB 151, SC GGZ 137, C GGZ plus DB 163, C GGZ 173, C GGZ plus DB 199,93 0 VZ ,32, A WBZ Extramuraal Prijs Aantal uren H300 Begeleiding 53, uur H153 Gespecialiseerde begeleiding 92, uur Gemeente Rotterdam Intramuraal dagen i'efi ID~t~tIFi~A~TI~ Advi~ouro B.V.

20 Ambulant 209 weken Zorgvraagverduidelijking 32 stuks Deelname TTCJ 48 vergaderingen Forensische zorg 12 dagen inclusief DB en verblijf Opbrengsten eigen bijdragen jongeren 2013 bedroeg (2012: ). ~~~ 9DIFa&A`~~ Advireurs B.V.

21 4 Verantwoording beleid Ontwikkelingen in 2013 In 2013 waren onderstaande ontwikkelingen van grote invloed op Maaszicht: 1. De noodzaak tot bezuinigingen om tot een sluitende exploitatie te komen gezien de teruglopende financierbaarheid van de zorg zoals die geboden wordt door Maaszicht. 2. De beperking van de mogelijkheden tot de afgifte van indicaties voor verblijf in het kader van de AWBZ. 3. De toenemende eisen voor (inhoudelijke) verantwoording van de zorg en de professionaliseringsslag die op basis daarvan gemaakt moet worden. 4. De verdere professionalisering van de zorg rondom diagnostiek, de zorg voorjongeren met psychische problemen als dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. In het kader van het plan om ook poliklinische behandeling van jongeren in de zorg van Maaszicht te integreren, is het fundament van de begeleiding herijkt en zijn medewerkers aangenomen die behandeling kunnen geven. 5. Het vervallen van het contract van MaasJet voor het uitvoeren van arbeidsreïntegratie voor jongeren in Manszicht. Met de gemeente is afgesproken dat jongeren met behoud van hun 1NWBuitkering toch terecht kunnen in MaasJet. Echter waar voorheen deze trajecten werden betaald, is dit nu niet meer het geval. Daarom is in 2013 gezocht naar een alternatieve financiering op basis van ZZP's inclusief dagbesteding voor jongeren die niet in staat zijn tot een reguliere dagbesteding of onderwijs. Dit biedt echter nog onvoldoende soelaas en daarom zal in 2014 de beslissing worden genomen of de dagbesteding op deze manier kan worden voorgezet. 6. De verslechterende inkomenspositie van de jongeren. Veel jongeren kampen met steeds hogere schulden, het ontbreken van een inkomen en bleken voorafgaand aan de opname in Manszicht onverzekerd tegen ziektekosten. De schulden belemmeren hen bij een `normale' maatschappelijke participatie. Het is steeds moeilijker voor dak- en thuisloze jongeren om een eigen inkomen te realiseren, het aanvragen van een uitkering is te complex geworden om daar zelfstandig in te slagen en ook de weg naar voldoende inkomen uit werk is voor hen te moeilijk. Bij de jongeren van Manszicht ligt het accent op stabilisatie van de schulden en de leefsituatie. Pas als de jongere stabiel is, dat wil zeggen onderdak en een dagbesteding heeft, kan gewerkt worden aan een schuldenregeling. De noodzaak om fondsen te werven ten behoeve van een sluitende exploitatie ten behoeve van niet-gefinancierde activiteiten. Dit doet Manszicht al jaren maar in 2013 is dit door de algemene crisis moeilijker dan voorgaande jaren. 4.2 Integreren behandeling in het zorgaanbod De financierbaarheid op korte en lange termijn van de zorg was het belangrijkste risico in 2013 en dit zal naar verwachting met de stelselwijzigingen in de AWBZ/WMO en de jeugdzorg de komende jaren zo blijven. Landelijke ontwikkelingen rondom de AWBZ, de WMO, de Participatiewet en de nieuwe Wet op de jeugdzorg, noodzaken Manszicht tot het maken van strategische keuzes om het voortbestaan zo goed mogelijk te verzekeren. Daarnaast is het belangrijk om de kwaliteit van de zorg voortdurend te versterken. Uit onderzoek is gebleken dat zwerfjongeren zelf een sterke voorkeur hebben voor `alle hulp onder één dak' (Noom & De Winter, 2001). Een geïntegreerd zorgaanbod is wenselijk omdat door begeleiding al~l:~ de &'IJl Gram Th~~~~~~~ -~-,~ SER IDE ICATa firam hoorton dcoountgnis Adviseure B.4.

22 psychische problematiek van de jongeren slechts tot op zekere hoogte verminderd kan worden. Hierdoor bestaat een risico dat de praktische en maatschappelijke problemen zich in de toekomst zullen herhalen. Andersom is behandeling alleen niet genoeg om de actuele praktische en maatschappelijke problematiek van de jongeren op te lossen. Deze twee ontwikkelingen komen samen in het plan om naast verblijf, begeleiding en dagbesteding, behandeling te integreren in het zorgaanbod. Uitgaande van de zorgbehoefte van de jongeren en een integraal aanbod. Inde totale zorg wordt behandeling op basis van de ZVW en beschermd wonen cq begeleiding op basis van de AWBZ geboden. In 2013 is gestart met het proces dat leidt tot integratie van behandeling in de zorg van Manszicht. Hieronder vallen: 1. Oriëntatie op toelatingseisen en de mogelijkheden daar juridisch gezien aan te voldoen 2. Overleg met zorgkantoren 3. Het uitwerken van een zorgconcept ontwikkeld ism psychiater en doorrekening daarvan qua benodigde uren 4. Het aannemen van een gz-psycholoog en sociaal psychiatrische verpleegkundige 5. Financiële doorrekening waarbij de extra inkomsten en extra uitgaven in kaart zijn gebracht 6. Het herinrichten van de organisatie en het maken van een kwaliteitslag zodat de begeleiding aansluit op de behandeling door oa scholing en coaching van bestaande medewerkers 7. Het aanpassen van werkprocessen zoals intake, diagnostiek en het maken van zorgplannen 8. Afspraken met de vaste huisarts (Gezondheidspraktijk het Nieuwe Westen) over spreekuur, (somatische) zorg en verwijzing Op basis van de oriëntatie is besloten om in 2014 een aparte stichting (Meerzicht) op te richten waarin de behandeling wordt ondergebracht. Tevens is samenwerking gezocht met een grote GGZ-wanbieder in de regio Rotterdam om de behandeling volgens de daarvoor geldende standaarden te kunnen uitvoeren. Naar verwachting zal in 2014 een convenant getekend worden. 4.3 Aanpak nav extern onderzoek In de nazomer van 2012 is Manszicht onder de loep genomen door een extern bureau. In opdracht van de gemeente Rotterdam is een quick scan uitgevoerd naar toekomstmogelijkheden en een levensvatbare exploitatie. Hierbij is de wijze van financiering van de zorg en de bedrijfsvoering beoordeeld en is ook de relatie met Singelzicht en MaasJet betrokken. Aanleiding voor het onderzoek was de in financiële zin moeizame exploitatie van Manszicht in Rotterdam en de wens van de gemeente Rotterdam om de continuiteit van de organisatie te waarborgen. Het onderzoek richtte zich op: De mogelijkheden voor meer en andere bekostiging dan vanuit gemeente middelen en de manier waarop Manszicht gebruik maakt van andere financieringsbronnen; De kostenstructuur waarbij voor berekeningen ten aanzien van de benodigde formatie en potentiële opbrengsten zijn gemaakt met rekenmodellen geënt op de beleidsregels van het NZA en onderzoek Bureau HHM.,~1 (;~á~attth~rnt~~a SER I~~~dT9~i~AT1~ áaese~t Thorn4on l~ecout~int~ ira F~civiseurs ~.!~.

23 Conclusies uit het onderzoek zijn samengevat: 1. De geboden zorg wordt methodisch onderbouwd ingezet, met grote betrokkenheid van de medewerkers, in samenwerking met partners in de zorg (bij toeleiding, diagnostiek, behandeling en dagbesteding). De zorg die wordt geleverd voldoet aan eisen die vanuit de AWBZ en zorgkantoor daaraan worden gesteld. Er is een relatief grote `positieve' uitstroom van cliënten. Er zijn (in 2011, 2012 en 2013) geen formele klachten. Op basis van Klantwaarderingsonderzoek zijn er wel aandachtspunten voorde 24-uurszorg. 2. De indicaties voor AWBZ-zorg werden in gezien de problematiek van de jongeren te vaak niet afgegeven (CIZ vindt de Zorgverzekeringswet een voorliggende voorziening voor behandeling, of vindt dat er geen sprake is van psychiatrische problematiek), of er wordt een indicatie afgegeven voor een lager ZZP dan gewenst lijkt. Aan de hand van de in het rapport genoemde oplossingsrichtingen en de aanbevelingen is in 2013 een plan van aanpak uitgevoerd gericht op het verhogen van de inkomsten en het verlagen van de uitgaven. 4.4 Project Verbetering Indicatiestelling Nadat eind vorig jaar de communicatie tussen Maaszicht en het CIZ verbeterde, is in 2013 het interne Project Verbetering Indicatiestelling gestart. Daarbij zijn alle lopende indicaties onder de loep genomen en is op individueel casusniveau beoordeeld waanverhoging gezien de problematiek mogelijk was. Met Recuper werden afspraken gemaakt over het uitvoeren van diagnostisch onderzoek. Tot slot zijn de interne werkprocessen gestroomlijnd. Dit alles heeft in 2013 geleid tot een verbetering van de afgegeven indicaties. Echter soms lijkt Maaszicht ingehaald te worden door de landelijke ontwikkelingen waarbij de drempel voorde afgifte van indicaties met verblijf is verhoogd. 4.5 Personeelsbeleid Het personeelsbeleid van Maaszicht is gericht op het scheppen van de voorwaarden waardoor medewerkers in staat worden gesteld de missie en de visie van Maaszicht volgens de methodische uitgangspunten en binnen de eigen taken en verantwoordelijkheid te realiseren. Om invulling te kunnen geven aan de missie en visie van Manszicht zijn gekwalificeerde en cliëntgerichte medewerkers een basisvereiste. Vanuit deze gedachte heeft Manszicht de volgende uitgangspunten geformuleerd: 1. Er is een evenwicht tussen de bedrijfsmatige belangen van Manszicht en de belangen van individuele medewerkers. 2. Medewerkers zijn het belangrijkste 'instrument om de zorg voor jongeren te realiseren. Inde missie en visie staat dat Manszicht de jongeren wil helpen zich te ontwikkelen. Als afspiegeling daarvan en in een omgeving die verandert, is de permanente ontwikkeling van medewerkers cruciaal. Manszicht ondersteunt dit zoveel als mogelijk, en van medewerkers wordt verwacht dat zij een wezenlijke rol spelen in hun eigen ontwikkeling. 3. Manszicht werkt met professioneel en gekwalificeerd personeel. Uitzondering kan zijn dat een medewerker een zodanige ervaring heeft dat deze vergelijkbaar is met een opleiding. Medewerkers zijn binnen de grenzen van hun functie zo autonoom mogelijk en van d ~~~ da ~ NTI~~s ~~~ Spe ntthornton ~~rnunta 8 EF! 1~d41$81df9 B.u.

Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht

Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht 1 Cliëntprofiel jongeren Singelzicht Cliënten van Singelzicht zijn zwerfjongeren van 17 tot en met 23 jaar. In navolging van de Algemene Rekenkamer hanteert

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Pension Singelzicht

Jaarrekening 2013. Stichting Pension Singelzicht Jaarrekening 2013 Stichting Pension Singelzicht Model: enkelvoudige jaarrekening care (AWBZ-instellingen + WMO +niet-curatieve GGZ-instellingen) Versie: 17 december 2013,,, ~ant`~h~r~~~o~ í ~E ÉNTI~FICATI~

Nadere informatie

Inhoudelijke toelichting op cliëntengroep en werkwijze Maaszicht

Inhoudelijke toelichting op cliëntengroep en werkwijze Maaszicht Maaszicht Inhoudelijke toelichting op cliëntengroep en werkwijze Maaszicht 13-12-2011 Inhoudsopgave 1 Missie en visie... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Cliëntprofiel jongeren... 3 4 Uitgangspunten... 6 5 Methodiek

Nadere informatie

Inhoudelijke toelichting op cliëntengroep en werkwijze Singelzicht

Inhoudelijke toelichting op cliëntengroep en werkwijze Singelzicht Singelzicht Inhoudelijke toelichting op cliëntengroep en werkwijze Singelzicht 23-11-2011 Inhoudsopgave 1 Missie en visie... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Cliëntprofiel jongeren... 3 4 Uitgangspunten... 6

Nadere informatie

Wij bieden jongeren een nieuwe start

Wij bieden jongeren een nieuwe start Wij bieden jongeren een nieuwe start singelzicht.nl Gelijke kansen voor iedere jongere Zwerfjongeren, een waardevaste investering Iedere investeerder zoekt naar het hoogste rendement. Dat geldt ook voor

Nadere informatie

Niet-financiële verslaglegging over 2012. Stichting Pension Singelzicht. Utrecht

Niet-financiële verslaglegging over 2012. Stichting Pension Singelzicht. Utrecht Niet-financiële verslaglegging over 2012 Stichting Pension Singelzicht Utrecht 20 maart 2013 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD... 2 2 INFORMATIE OVER SINGELZICHT... 3 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIE- EN KERNGEGEVENS...

Nadere informatie

Huisvesting Cliënt heeft eigen adres maakt geen gebruik van een adres via Maaszicht.

Huisvesting Cliënt heeft eigen adres maakt geen gebruik van een adres via Maaszicht. Aanbod Maaszicht Toelichting per product: Opsporing en toeleiding Maaszicht krijgt regelmatig aanmeldingen van en voor jongeren voor wie niet direct duidelijk is voor welke zorg zij nodig hebben. Dit kan

Nadere informatie

Aanmelden Singelzicht

Aanmelden Singelzicht Aanmelden Singelzicht Om jouw cliënt aan te melden voor een 24-uurszorgtraject binnen Singelzicht, kan je het aanmeldformulier invullen. Stuur daar waar mogelijk, zo veel mogelijk relevante informatie

Nadere informatie

Inhoudelijke jaarverantwoording over 2014

Inhoudelijke jaarverantwoording over 2014 Inhoudelijke jaarverantwoording over 2014 Stichting Pension Singelzicht Rotterdam 27 maart 2015 Inhoudsopgave VOORWOORD... 2 SINGELZICHT IN HET KORT... 3 1.1 OVER SINGELZICHT... 3 1.2 KERNWAARDEN... 3

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen Zorgmodule Fasehuis Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf met behandeling Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-18 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Midden

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Pension Singelzicht

Jaarrekening 2012. Stichting Pension Singelzicht Jaarrekening 2012 Stichting Pension Singelzicht Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ-instellingen GrjY ornton TER IDE TIFICATIE Gra Thornton Aocountan en Advise its B.V. nge zit t mt ' 1 biedt utticht

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Pension Maaszicht

Jaarrekening 2012. Stichting Pension Maaszicht Jaarrekening 2012 Stichting Pension Maaszicht Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ-instellingen ornton TER ID IICATIE G Thornton Am-Dumb s en Advlsems Maaszicht biedt uitzicht Niet-financiale verslaglegging

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst De basis van In voor zorg! Voor wie is JeugdzorgPlus? Door een gebrek aan aansluitende zorg vielen voorheen veel jongeren tussen wal en schip. Dit verkleinde hun

Nadere informatie

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregie De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel. van de.. [naam regelgeving]; besluit vast te

Nadere informatie

Wonen. bij Profila Zorg

Wonen. bij Profila Zorg Wonen bij Profila Zorg Intensieve begeleiding voor mensen met een licht verstandelijke beperking en gedrags- of psychiatrische problematiek (SGLVG verblijf zonder behandeling) Aanbod Profila Zorg heeft

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement. Hulpverlening na een periode in de opvang

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement. Hulpverlening na een periode in de opvang Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Ambulant Arrangement Hulpverlening na een periode in de opvang Over het Ambulant Arrangement Hulpverlening na een periode in de opvang Multiprobleemgezinnen

Nadere informatie

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Workshop Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Rina Beers, Federatie Opvang Agenda voor workshop: 1. Schets van toegang in Awbz en Wmo nu 2. Praktijk huidige centrale toegang MO 3. Schets van toegang

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging

Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 34830 3 maart 2017 Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging Het COLLEGE

Nadere informatie

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam Van onderzoek naar praktijk 22-11-2011 Van onderzoek naar praktijk Doelgroep IVO onderzoek: Dak- en thuisloze jongeren met

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen.

Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen. Scenario 1A: Vrouwenopvang: "24 uur vrouwenopvang" 15 plaatsen crisisvrouwenopvang: 15 plaatsen vrouwenopvang regulier: Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen.

Nadere informatie

69 Zorgzwaartepakketten

69 Zorgzwaartepakketten DC 69 Zorgzwaartepakketten verstandelijk gehandicapten 1 Inleiding Cliënten die zorg in het kader van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) nodig hebben, kunnen aanspraak maken op een budget daarvoor.

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Hoofdlijnen. van het

Hoofdlijnen. van het Hoofdlijnen van het BELEIDSPLAN Terug naar de samenleving December 2013 Stichting De Overbrugging Graaf van Egmondstraat 48 KvKnummer 000024369104 www.deoverbrugging.nl Inhoud 1 Doel... 2 2 Doelgroep...

Nadere informatie

Stichting Jabbok Beleidsplan

Stichting Jabbok Beleidsplan Stichting Jabbok Beleidsplan Juli 2016 Jabbok Eeserstraat 7 9537 TA Eesergroen Gemeente Borger Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie, visie en doelstellingen... 3 3. Werkwijze... 3 4. Organisatie...

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus Informatie Tactus Behandelaanbod Forensische Verslavingskliniek De is een forensische verslavingskliniek en biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig

Nadere informatie

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers Vrouwenopvang Rosa Manus is een instelling voor opvang van en hulpverlening aan mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun

Nadere informatie

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. JeugdzorgPlus... 3 1.1Inleiding... 3

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT)

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking die thuis wonen Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een manier om aan te

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst KKC

Netwerkbijeenkomst KKC Netwerkbijeenkomst KKC Samen voorbereid op de toekomst Breda, 26 maart 2015 Dr. Sandra W. Geerlings Psycholoog, projectleider zorginnovatie Saffier De Residentiegroep s.geerlings@saffierderesidentie.nl

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012 Regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan, maar ook over de organisatie van zorg en over

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis We gaan uit van eigen kracht, eigen keuzes en eigen mogelijkheden. 02 Aveleijn Inhoud Missie

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking

Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking Datum melding: Medewerker: Datum gesprek: Gegevens cliënt Naam cliënt(en) /melders Man Vrouw Echtpaar Kinderen (aantal) Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

Jong en Ouder ontschotting in de opvang van jonge ouders

Jong en Ouder ontschotting in de opvang van jonge ouders YOUKÉ Jong en Ouder ontschotting in de opvang van jonge ouders Sprekers: Arieke van Andel: gemeente Amersfoort Mariette Rutjes: leidinggevende cluster vrouwenopvang en gezinnen Inleiding Ontschotting in

Nadere informatie

Zorgaanbieder stelt samen met klant het ondersteuningsplan op. Kortdurende beschikking. klant stuurt getekend onderszoeksverslag retour (aanvraag)

Zorgaanbieder stelt samen met klant het ondersteuningsplan op. Kortdurende beschikking. klant stuurt getekend onderszoeksverslag retour (aanvraag) Handleiding Format Ondersteuningsplan SDD Vanaf januari 2016 gaat de SDD met behulp van de ZRM-methodiek indiceren. Deze handleiding is opgesteld om de bedoeling van het format voor het ondersteuningsplan

Nadere informatie

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Bijlage 3. Nadere beschrijving product en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Op basis van de prestatiebeschrijvingen opgesteld door de Nza (2013). Nza F125 Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) Toeleidingtraject

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

De resultaten van het project

De resultaten van het project De resultaten van het project Project (On)Beperkte Opvang Mensen met Licht Verstandelijke Beperkingen in de Maatschappelijke Opvang Peter van den Broek Landelijk projectleider Agenda Het project De instrumenten

Nadere informatie

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf Profiel van daklozen in de vier grote Omz, UMC St Radboud Nijmegen steden Resultaten uit de eerste meting van de Cohortstudie naar daklozen in de vier grote steden (Coda-G4) IVO, Rotterdam Jorien van der

Nadere informatie

MET CARDEA KUN JE VERDER

MET CARDEA KUN JE VERDER MET CARDEA KUN JE VERDER 2 met cardea kun je verder 3 met cardea kun je verder weerslag hebben op het gedrag van een kind. Een team van specialisten met een brede deskundigheid helpt bij het oplossen van

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Zelfstandigheidstraining voor Jongeren www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Stichting Neos is een HKZ-gecertificeerde organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk

Nadere informatie

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Anne van den Brink Specialist Ouderengeneeskunde Onderzoeker Pakkende ondertitel Inhoud presentatie Inleiding Aanleiding

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: De huisvesting van potentiële hostel bewoners. Reg.nr. : 124339 B&W verg. : : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Langdurig Problematische Gezinssituaties:

Langdurig Problematische Gezinssituaties: Langdurig Problematische Gezinssituaties: de outliers van de samenleving Jelle Drost 12-11-2013 1 Thema s Langdurig Problematische Gezinssituatie Systeemgericht werken Persoon van de hulpverlener als middel

Nadere informatie

Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG) Inhoud en doelgroep Beoogd eindresultaat Werkwijze Aanpak

Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG) Inhoud en doelgroep Beoogd eindresultaat Werkwijze Aanpak Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG)... 2 1.2 Inhoud en doelgroep... 2 1.3 Beoogd eindresultaat... 3 1.4 Werkwijze... 3 1.5 Aanpak... 3 1.6 Door wie... 4 1.7 Duur... 4 1.8 Waar... 4 1.9 Op welke

Nadere informatie

Versiedatum: 20-06-2016 Aantal pagina s: 1/5. Handelingsprotocol Verslavingsbeleid

Versiedatum: 20-06-2016 Aantal pagina s: 1/5. Handelingsprotocol Verslavingsbeleid Aantal pagina s: 1/5 1 Uitgangspunten... 2 2 Aanpak... 3 2.1 Preventie van problematisch gebruik... 3 2.2 Begeleiding bij problematisch gebruik... 4 2.3 Problematisch gebruik of misbruik / verslaving...

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

Thuisbegeleiding: Een praktische vorm van begeleiding

Thuisbegeleiding: Een praktische vorm van begeleiding Een praktische vorm van begeleiding Thuiszorg Thuisbegeleiding: 1 Thuisbegeleiding: Een praktische vorm van begeleiding Soms kunnen mensen hun problemen niet alleen aan 2 In deze folder Thuisbegeleiding

Nadere informatie

Inwoners Eindhoven en 14 regiogemeenten, die begeleiding nodig hebben waarbij sprake is van voornamelijk planbare ondersteuning.

Inwoners Eindhoven en 14 regiogemeenten, die begeleiding nodig hebben waarbij sprake is van voornamelijk planbare ondersteuning. OZL Plus Zelfstandig wonen Gericht op doorstroom naar OZL Zwaar Criteria Inhoudelijke criteria (doelgroep) Specifieke eisen Omschrijving Inwoners Eindhoven en 14 regiogemeenten, die begeleiding nodig hebben

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Beschermd wonen in Leeuwarden

Beschermd wonen in Leeuwarden Meer informatie Voor vragen en informatie kunt u terecht bij de locatie van GGZ Friesland bij u in de buurt of kijk op de website www.ggzfriesland.nl. GGZ Friesland BW Leeuwarden Heerestraat 3 8911 LC

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau Amersfoort

Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau Amersfoort Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau Amersfoort Adviesraden/ cliëntenraden 11-07-2016 Agenda Stand van zaken adviestafel Dagactiviteiten Stand van zaken adviestafel Beschermd wonen 1 Waarom Inbrengen cliënt-

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2534/izzp ZZP 1B GGZ Voortgezet verblijf met begeleiding (B-groep) voor verzekerden jonger dan drieëntwintig jaar Deze cliëntgroep

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21 1 24 uurshulp 24 uurshulp 3 24 uurshulp 24 uurshulp DE MEESTE KINDEREN EN JONGEREN WONEN THUIS BIJ HUN OUDERS TOTDAT ZE OP ZICHZELF GAAN WONEN. TOCH KUNNEN EROMSTANDIGHEDEN ZIJN, WAARDOOR HET BETER IS

Nadere informatie

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Informatie Deelovereenkomst In de bijlage 3 bij de deelovereenkomst van de Basisovereenkomst Inkoop Sociaal Domein is een nadere beschrijving van de productcode

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

Datum: 25 september 2012 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 25 september 2012 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Behandelmijder en minimale zorginzet In deze casus speelt de vraag of een verzekerde die (optimale) behandeling ten laste van de Zvw afwijst, een zogeheten behandelmijder,

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Beschrijving Doelstellingen Wmo Stabilisering en Groei

Beschrijving Doelstellingen Wmo Stabilisering en Groei Beschrijving Doelstellingen Wmo 2015-2018 Stabilisering en Groei Beschrijving doel Stabilisering Doel Individu in staat stellen op het hoogst haalbare niveau van participatie en zelfredzaamheid te komen

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Als bedoeld in hoofdstuk 6, paragraaf 2. 1. Ondersteuning Ondersteuning thuis zijn activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Informatie Deelovereenkomst In de bijlage 3 bij de deelovereenkomst van de Basisovereenkomst Inkoop Sociaal Domein is een nadere beschrijving van de productcode

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier 1.1 Persoonlijke informatie cliënt Persoonlijke Informatie Voorletters en roepnaam Achternaam Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Burger Service Nummer Telefoonnummer cliënt Email adres cliënt

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

Maak kennis met Nieuwmarke

Maak kennis met Nieuwmarke Maak kennis met Nieuwmarke 1 LSG-Rentray alle zorg voor jeugdzorg Perspectief voor jongeren en samenleving LSG-Rentray alle zorg voor jeugdzorg Welkom bij Nieuwmarke Iedere jongere is uniek in zijn ontwikkeling.

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie