Meerjarenplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2013-2016 Meerjarenplan"

Transcriptie

1 Meerjarenplan

2 Colofon Januari 2012 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht

3 Inhoud Inleiding Terugblik Taak Positie Ambities en omgeving Activiteiten 10 Stichting Cultuurpromotie Utrecht 10 Culturele Zondagen 12 Utrechts Uitburo Bedrijfsvoering Utrecht als Toelichting begroting Begroting 23 Bijlagen Prestaties en activiteiten Product- en dienstenlijst SCU/UUB 30

4

5 Inleiding Met genoegen presenteren wij het Meerjarenplan van Stichting Cultuurpromotie Utrecht (SCU). In de kortst mogelijke samenvatting ziet SCU de toekomst met vertrouwen tegemoet, is zij volop in ontwikkeling, en denkt zij de culturele sector de komende periode waarin financiële middelen slinken, zeer goed van dienst te kunnen zijn. Een en ander neemt niet weg dat SCU ook zelf voor een interessante financiële uitdaging staat. SCU ondersteunt - als enige instellingsoverstijgende organisatie - de collectieve marketing van de Utrechtse culturele organisaties. Zij zet daartoe haar beide producten Culturele Zondagen (CZ) en Utrechts Uitburo (UUB) in. Gezien het veranderende financiële perspectief voor de culturele sector als geheel, neemt het belang van een goede en herkenbare collectieve marketing van het Utrechtse culturele aanbod, verder toe 1. SCU biedt door de schaal waarop de organisatie opereert en het aantal diensten dat zij ondertussen 2 aanbiedt, haar leden vele mogelijkheden hun culturele aanbod breed onder de bewoners en bezoekers van Utrecht kenbaar te maken. Als belangrijk punt aan de horizon ziet SCU het jaar Dan is de viering van de Vrede van Utrecht afgerond en tevens duidelijk of Utrecht haar kandidaatstelling als Europese Culturele Hoofdstad (2018) heeft weten te verzilveren. Een goed moment om te kijken of bestaande marketingorganisaties op gebied van cultuur en toerisme wellicht tot één organisatie samengevoegd kunnen worden. Voor de periode zet SCU in op verankering en aanscherping van haar diensten. Voor verdere ontwikkeling van haar aanbod ziet SCU vele mogelijkheden in samenwerking met bekende en nieuwe partners, en door verdere synergie van de activiteiten van UUB en CZ. Echter, het veranderende klimaat laat de collectieve opdracht van SCU niet ongemoeid. Zorgen heeft SCU vooral over het opvangen van fors teruglopende inkomsten uit incidentele subsidies en bijdragen van fondsen. Om het wegvallen van deze inkomsten te compenseren zal SCU de komende jaren aanzienlijke bedragen uit de markt moeten halen. De mogelijkheden daartoe zijn beperkt. SCU beschikt - anders dan doorsnee culturele organisaties - niet over eigen artistieke producten, noch over een eigen podium waardoor het aantrekken van geld uit de markt beslist een uitdaging mag heten. De mogelijkheden die gezien worden komen in het hoofdstuk bedrijfsvoering aan de orde. Het hierna volgende Meerjarenplan is zoveel mogelijk opgesteld conform de inrichtingseisen behorende bij de subsidieaanvraag cultuurnotaperiode Onderwerpen als artistieke kwaliteit en ondernemerschap staan vanwege de activiteiten van SCU voor het collectief, in een wat ander perspectief. Namens bestuur en directie Stichting Cultuurpromotie Utrecht, Broos Schnetz voorzitter bestuur Hanneke Bouwsema directeur 1 Ook gezien ambities Utrecht inzake 2013 (Vrede van Utrecht) en 2018 (Europese Culturele Hoofdstad). 2 Sinds oprichting SCU flink uitgebreid (tov aanbod UUB daarvoor) 5

6 (2012) Terugblik Fusie Per 1 januari 2010 zijn Culturele Zondagen (CZ), Utrechts Uitburo (UUB) en Uitfeest samengevoegd in de nieuwe Stichting Cultuurpromotie Utrecht (SCU), onder meer om reden van effectiviteit en efficiency 3. Voor een goed beeld van waar SCU nu staat, wordt kort een aantal noties uit het fusiedocument (maart 2010) teruggehaald. missie/doelstelling SCU verleidt op basis van een eigen agenda inwoners en bezoekers van de stad Utrecht gebruik te maken van het culturele aanbod dat Utrecht rijk is. Alle activiteiten en producten van SCU dragen bij aan de profilering van Utrecht als stad van kennis en cultuur. SCU steunt met haar activiteiten de culturele instellingen een zo divers mogelijk publiek te bereiken, nieuwe publieksgroepen aan te boren en herhaalbezoek te stimuleren. SCU ontwikkelt en organiseert producten en activiteiten op gebied van publieksparticipatie ten behoeve van de bij haar aangesloten culturele organisaties en instellingen. partners SCU werkt samen met Stadspromotie 4, UTR en Vrede van Utrecht ten einde Utrecht als cultuurstad stevig op de kaart te zetten. SCU werkt samen met culturele instellingen en hoger onderwijsinstellingen. SCU kent een systeem van contribuanten (o.a. culturele instellingen en onderwijsinstellingen). De contribuanten dragen bij vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor cultuurparticipatie in Utrecht. Organisatie Vanaf medio 2010 (bestuur en directeur benoemd) is SCU als organisatie opgezet. CZ en UUB waren daarvoor geen zelfstandige organisaties en namen nauwelijks routines mee op gebied van bedrijfsvoering, bestuurszaken etc. Gekende en nieuwe (ondersteunende) taken moesten worden belegd bij hetzelfde aantal fte dat daarvoor gold voor beide organisaties zonder dat deze in ondersteunende taken hoefden te voorzien. De personeelsorganisatie is ondertussen ingrijpend herzien en dat heeft vanaf mei 2011 geresulteerd in een nieuw formatieplan. Doorlichten Een andere prioriteit was bestaande activiteiten tegen het licht te houden om te kijken waar synergie tussen UUB en CZ mogelijk was, de focus te bepalen, te weten wat en waarom. Dit heeft geresulteerd in het schrappen/samenvoegen van activiteiten, het sluiten van betere contracten en het maken van nieuwe afspraken. Hierdoor konden allereerst teruglopende inkomsten worden opgevangen, daarnaast kwam er geld beschikbaar voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Financiën Naast het deels wegvallen van incidentele inkomsten (subsidies en fondsen) werd SCU vanaf 2010 geconfronteerd met een structurele terugval in financiën ( = + 10% van begroting). Deze terugval was het directe gevolg van een andere BTW-positie van SCU ten opzichte van haar voorgangers CZ en UUB. Deze veranderde BTW-positie was door de gemeente bij de fusie 3 bron: Alternatief organisatiemodel voor de Culturele Zondagen, USBO, augustus programma Stadspromotie per geëindigd, UTR in 2011 (deels) overgegaan in Toerisme Utrecht 6

7 niet voorzien. De gemeente heeft het probleem onderkend en repareert vanaf 2012 gedeeltelijk het tekort (2012: aflopend tot 0 in 2016). In 2010 en 2011 heeft SCU het tekort weten op te vangen, deels ten laste van haar reserve. Samenwerking Naast samenwerking met Toerisme Utrecht, Vrede van Utrecht, Utrecht 2018, Stichting Utrechtse Musea, Stadspromotie en Universiteit Utrecht, is SCU structurele en vanaf 2012 zichtbare samenwerking aangegaan met ondernemend Utrecht, Centrummanagement, en op meer beperkte schaal met de hotelsector. Daarnaast wordt vanuit CZ vanzelfsprekend samengewerkt met tal van culturele (en maatschappelijke) organisaties 5. Culturele Zondagen In 2010 en 2011 zijn respectievelijk 11 en 9 zondagen gerealiseerd. In 2012 staan 7 (8) zondagen geprogrammeerd. In 2010 was een daling van bezoekcijfers ten opzichte van 2009 te zien, mogelijk het gevolg van het fusietraject en een tussenfase in de aansturing van CZ. In 2011 zijn de bezoekcijfers ten opzichte van 2010 weer gestegen (2011, 9 zondagen: , 2010: 11 zondagen: , 2009, 10 zondagen: ). In 2011 is een aanvang gemaakt met het toevoegen van een aantal vaste elementen aan CZ (pg 13). De distributie van de CZ-boekjes is vanaf medio 2011 aangepast. Het dure postbestand is opgeschoond en middels samenwerking met Albert Heijn worden de programmaboekjes van CZ nu tevens verspreid via AH-filialen in en rond Utrecht. CZ bereikt hiermee een groter en breder publiek. Utrechts Uitburo UUB heeft vanaf 2010 haar diensten en producten ten behoeve van haar leden substantieel uitgebreid, waarbij met name naar diversiteit in de verspreiding van culturele uitgaansinformatie is gestreefd (zoals wekelijkse UITTips in Ons Utrecht, dagelijkse UITtips bij RTV Utrecht, tweewekelijkse UITpagina in Trajectum (Hogeschool Utrecht). Daarnaast is een aantal producten voor rechtstreekse communicatie met het publiek ontwikkeld (zoals UITapp, UUB informatiestand). Het UUB is relatief jong - gestart in en voor haar digitale dienstverlening verbonden aan het overkoepelende Nederlandse Uitburo (NUB). Dat heeft grote voordelen (oa schaalgrootte, naamsbekendheid) maar de afhankelijkheid van het NUB kent ook nadelen. Zo is een jaar later dan gepland een aantal noodzakelijke verbeteringen in de digitale dienstverlening gereed, waardoor pas in 2012 gestart wordt met een campagne ten behoeve van een grotere naamsbekendheid van het Utrechts Uitburo. 5 Structureel: culturele organisaties (lid, i.h.k.v. CZ ook samenwerking met niet-leden), Universiteit Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Marketingorganisaties (TU, SUM), Centrummanagement, Media (oa Ons Utrecht, Uitloper en RTV Utrecht), Vrede van Utrecht, Organisatie 2018, Albert Heijn, Winkel van Sinkel, etc. Incidenteel: ondernemers, horeca, maatschappelijke organisaties, scholen, Utrechtse kerken. 7

8 Taak SCU heeft een bijzondere plek in het culturele hart van Utrecht en kent als instellingsoverstijgende organisatie een ruime en verbindende opdracht. Zowel qua functie - het culturele veld op alle mogelijke manieren te ondersteunen bij het bereiken van publiek - als qua samenwerking - met nagenoeg alle Utrechtse culturele partijen - is SCU enig in haar soort. SCU ziet het als haar hoofdtaak aanjager van cultuurparticipatie te zijn. Ten behoeve van het publiek (lering en vermaak), ten behoeve van culturele organisaties (verbreiding en afname van hun producten ) maar zeker ook voor de Utrechtse samenleving als geheel. Immers één van de krachten waarover kunst en cultuur beschikken is het vermogen tot verbinden. Van mensen aan nieuwe perspectieven, van mensen aan andere mensen, van jong aan oud, van hoog- aan laagopgeleid, van amateurs aan professionals, van zwart aan wit. Deze verbinding is onontbeerlijk, niet in de laatste plaats voor een snelgroeiende stad als Utrecht. SCU ziet deze maatschappelijke waarde en betekenis van cultuur als een belangrijke pijler onder de uitvoering van haar beleid in de periode SCU heeft globaal twee - zeer van elkaar verschillende - doelgroepen: algemeen publiek (CZ en UUB) en leden SCU (UUB). Bij alles wat SCU initieert voor publiek, is het belang van haar leden een drijvende kracht. De activiteiten van SCU zijn in de eerste plaats gericht op de inwoners van de stad Utrecht, gevolgd door de inwoners van de regio. SCU zet de komende jaren in op meer landelijke 6 aandacht voor Culturele Zondagen Positie Naast de structurele relatie met culturele organisaties werkt SCU samen met de hoger onderwijsinstellingen, Toerisme Utrecht, Centrummanagement, tal van maatschappelijke organisaties, horeca- en hotelsector, winkeliers en media. Nog steeds komen er samenwerkingsverbanden bij. Dit alles leidt tot een hecht netwerk dat SCU inzet voor eigen activiteiten, maar graag ook ten dienste stelt van de stad. CZ heeft het afgelopen decennium met een interessante mix tussen verrassende programmering en duidelijke kaders een groot vast publiek opgebouwd en tegelijkertijd nieuwe groepen weten te bereiken. Vanzelfsprekend wordt dit unieke Utrechtse fenomeen ingezet voor de naderende viering van de Vrede van Utrecht, en in aanloop naar Het relatief jonge UUB (gestart medio 2008) heeft de afgelopen twee jaar ingezet op een substantiële uitbreiding van haar verspreidingskanalen en daarmee een groot publieksbereik gerealiseerd. Daarnaast is het pakket van diensten en producten flink toegenomen en de dienstverlening verbeterd. Dat dit wordt herkend bij de Utrechtse culturele sector valt onder meer op te maken uit intensieve afname van diensten en producten, als ook uit de aanmelding van nieuwe leden in Internationaal: wat betreft CZ een mogelijke doelgroep i.h.k.v

9 Ambities en omgeving SCU heeft als culturele marketingorganisatie een eigen opdracht (produceren Culturele Zondagen), maar werkt tegelijkertijd voor het collectief. Grofweg valt de taak van SCU als aanjager van cultuurparticipatie uiteen in een producerend (CZ) en een communicerend (UUB) deel. Beide delen kunnen alleen zinvol uitgevoerd worden als er sprake is van grote samenwerking met de Utrechtse culturele organisaties. Door een veranderend economisch tij, geen buitje dat snel overwaait, verandert het krachtenveld binnen het Utrechtse culturele veld. Ook al is op dit moment niet duidelijk waar de klappen precies zullen vallen, als spin in het culturele web merkt SCU dat culturele organisaties een voorschot nemen op de veranderingen die gaan komen. Met name Culturele Zondagen staat in de wind. Zoals in de inleiding is genoemd, zal een eenduidige en ook innoverende collectieve marketing in tijden van teruglopende middelen bij culturele organisaties, aan belang winnen; SCU kan op terrein van communicatie en marketing zaken opvangen die organisaties noodgedwongen zullen moeten laten liggen. Dit gezegd hebbende heeft SCU de volgende ambities voor SCU zet de komende periode overtuigend de meerwaarde van UUB als ook van CZ voor de culturele sector neer. Verbinding en samenwerking zijn daarbij sleutelbegrippen. SCU weet met inventiviteit en in samenwerking met culturele en maatschappelijke organisaties - ook bij verdere financiële tegenwind - de artistieke kwaliteit en diversiteit in het aanbod van Culturele Zondagen minimaal op peil te houden, of liever: een nieuwe impuls te geven. Een gedeelde ambitie: SCU ziet samen met andere betrokken partijen de Utrechtse ambitie ECH in 2018 te willen worden als enorme kans voor de stad, zowel voor de culturele sector als op economisch terrein. SCU zal met al wat in haar vermogen ligt bijdragen in de strijd de kandidaatstelling te verzilveren. 9

10 Activiteiten Stichting Cultuurpromotie Utrecht Gesteld kan worden dat nagenoeg alle activiteiten van SCU het begin- of eindproduct van samenwerking zijn. Met als punt op de horizon immer de verbreiding van en deelname aan cultuur ten behoeve van de culturele organisaties. SCU wordt alleen als naam gebruikt in het zakelijke verkeer (leden, partners, subsidiegevers, zakelijk verkeer), en heeft voor dat doel sinds eind 2011 een eigen website. Richting het publiek worden de bekende merken CZ en UUB gevoerd. De activiteiten van CZ en UUB voorzien voor , worden hierna apart beschreven. Samenwerking Leden zie UUB. Marketingorganisaties SCU ziet 2014 als belangrijk ijkpunt. De Vrede van Utrecht is dan afgesloten, en eveneens is duidelijk of Utrecht de kandidaatstelling als Europese Culturele Hoofdstad 2018 heeft weten te verzilveren. Wat de uitkomst ook zal zijn, er is begin 2014 een nieuwe realiteit. De samenwerking die vanaf 2010 gestart is tussen partijen als Vrede van Utrecht/organisatie 2018, Toerisme Utrecht, Stichting Utrechts Museumkwartier, Centrummanagement en Stichting Cultuurpromotie Utrecht zal mogelijk vanaf 2014 anders vormgegeven worden. Tot die tijd werkt SCU met voornoemde organisaties samen aan het realiseren van concrete producten ten behoeve van Utrecht als stad van kennis en cultuur en ten behoeve van 2013/2018. Stedelijke media Vanaf 2011 werkt SCU structureel samen met Ons Utrecht en RTV Utrecht. Deze samenwerking loopt in principe door waarbij SCU op termijn streeft naar een wekelijks cultuurprogramma op RTV Utrecht. Dit is meer een kwestie van geld (RTV) dan van tijd. AD Utrecht wil graag structureel met SCU samenwerken, SCU is in afwachting van voorstellen ter zake. Landelijke media SCU acht landelijke media-aandacht voor het Utrechtse culturele aanbod, ook richting 2018, van groot belang. Enkele mooie uitschieters daargelaten krijgt Utrecht niet de aandacht die de stad verdient. In 2011 is door SCU een begin gemaakt landelijke media actief te benaderen over het aanbod van CZ en de Utrechtse ambitie Culturele Hoofdstad in 2018 te worden. Deze lijn wordt doorgezet in de periode (zie verder CZ). Creatief partnerschap Tussen SCU en de HU (Faculteit Communicatie en Journalistiek) is eind 2011 in het kader van de minor mediaproductie een driejarige samenwerking gestart. Inzet van partijen is studenten (meer) te betrekken bij cultuur, en de culturele wereld inzage te geven hoe studenten/jongeren (beter) te bereiken. De eerste presentatie in januari 2012 heeft laten zien dat de samenwerking vooralsnog tot mooie en bruikbare producten leidt 7. 7 Diverse culturele organisaties zijn geportretteerd (wie zijn ze, wat doen ze), en een aantal culturele organisaties is zo tevreden dat de filmpjes op eigen websites worden gezet. Het totaal is te zien via Voor SCU zelf zijn de elf cultuurprofielen (pg 11) in gefilmde miniportretjes omgezet. RTV Utrecht heeft ondertussen belangstelling getoond voor de output van het project en mogelijke verdere samenwerking. 10

11 Onderzoek (Publieks)onderzoek In 2010 heeft op initiatief van UUB/SCU een groot publieksonderzoek plaatsgevonden naar het cultuurpubliek van Utrecht. Dat heeft geleid tot de publicatie De elf Utrechtse Cultuurprofielen 8. In juni 2010 is daarnaast het Continu Bezoekersonderzoek gestart voor Culturele Zondagen, dit onderzoek loopt door tot voorjaar Het continue bezoekersonderzoek is eveneens in 2011 ingezet bij een aantal Utrechtse festivals. Voorjaar 2012 volgt een gezamenlijke presentatie van de resultaten. De uitkomsten worden ingezet bij verder publieksbeleid. De sector is verdeeld over de vraag òf en welk onderzoek verder gewenst is. SCU richt zich vooralsnog eerst op implementatie van uitkomsten van genoemd onderzoek. SCU zal zich in eigen huis qua onderzoek met name gaan richten op de lezers van de nieuwsbrieven van CZ en UUB, ter vergaring van input voor verder gepersonifieerd aanbod (met name UUB). Vrede van Utrecht/2018 Vrede van Utrecht Zowel met Vrede van Utrecht als met organisatie 2018 zijn nauwe connecties. Zie verder CZ (pg 12) en UUB (pg 18) SCU is initiatiefnemer van het filmproject TIJD VAN JE LEVEN 18 in 2018 waarin regisseur Michiel van Erp vanaf 2011 tot 2018 elf Utrechtse kinderen volgt. SCU werkt in het project samen met RTV Utrecht en De Familie (producent). De eerste editie van het meerjarige filmproject ging in première tijdens CZ Klaas en Maarten pakken uit op 11 november jl. en kreeg landelijke media-aandacht (o.a. DWDD en Jeugdjournaal). Er volgen in 2013 en 2015 nieuwe edities, met een grote eindfilm in Een landelijke omroep heeft interesse getoond zich bij het project aan te sluiten. 8 EMC Cultuuronderzoeken, juni

12 Culturele Zondagen heeft zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot een uniek en sterk merk. Elke keer is het weer bijzonder hoeveel mensen de weg naar CZ weten te vinden, de sfeer in de stad mee te maken. Maar zo sterk en geliefd, zo kwetsbaar is CZ óók. CZ ìs samenwerking. Met locaties, gezelschappen, kunstenaars. Deelnemers leveren een inhoudelijke vertaling van een thema/discipline, en steken daarnaast tijd, energie en regelmatig geld in CZ. Bekendheid, aandacht en vaak nieuw publiek komen daarvoor terug, zelden inkomsten. Bijdragen van zowel CZ als deelnemers zijn er op gericht het aanbod gratis aan te bieden. Dit gratis aanbod is vanaf de start één van de succesvolle pijlers onder CZ geweest. Met krimpende budgetten bij zowel culturele organisaties als bij CZ komt deze duurzaam opgebouwde samenwerking in de knel. Geld kun je maar één keer uitgeven, en het is niet denkbeeldig dat organisaties hun financiën en andere middelen, minder dan voorheen voor CZ kunnen inzetten. Met als gevolg een verschraling van artistieke kwaliteit en diversiteit van het aanbod. Maar er zijn mogelijkheden. Basis op orde Verdienmodel Om CZ ook in de toekomst van een stevige basis te voorzien, artistieke kwaliteit te behouden en de organisaties de mogelijkheid te geven blijvend deel te nemen, zal SCU vanaf najaar 2012 een verdienmodel invoeren. Gegenereerde inkomsten zullen aan de instellingen ten goede komen. Dat dit een ingrijpende verandering is ten opzichte van de uitgangspunten ooit voor CZ, realiseert SCU zich. SCU acht de tijd er echter rijp voor, en zal in prijsstelling zodanig opereren dat de toegankelijkheid gewaarborgd blijft. In wordt het verdienmodel verfijnd en uitgebouwd. Partner- en sponsorbeleid Eind 2011 is gestart met de ontwikkeling van een partner- en sponsorbeleid. Het streven is één à twee sponsoren te verbinden aan CZ, en verder een aantal partners aan te trekken, die deelnemen aan de zogenaamde CZ club. Doel allereerst is teruglopende incidentele subsidies en fondsen op te vangen, maar tevens ondernemend Utrecht meer bij de culturele activiteiten in de stad te betrekken (ook i.h.k.v. 2018). Advertentieverkoop Vanaf eind 2011 is CZ gestart met advertentieverkoop in de CZprogrammaboekjes. Bij de opzet van de nieuwe CZ-site wordt tevens rekening gehouden met mogelijkheden voor advertentieverkoop. Programmering Soorten Zondagen Promotionele zondagen: presentatie Utrechts cultureel aanbod, in principe elk jaar (Uitfeest, Nieuwjaarsduik). Disciplinaire zondagen: een discipline staat centraal, vanwege succes vaak meerdere edities (2012 Utrecht danst, Kadeconcert, Vocaal Kabaal). Thematische zondagen: een actueel thema wordt uitgediept, eenmalig (2012 Jong, jonger, jongst (over ouder worden). Extra in periode : Vrede van Utrecht: in 2013 vinden er twee Culturele Zondagen plaats in het kader van VvU. 12

13 Utrecht 2018: in 2012 Culturele Zondag KIJKEN KIJKEN KOPEN Utrecht op weg naar 2018, in samenwerking met winkeliers in binnenstad. Mocht deze zondag een succes zijn, dan keert deze zondag mogelijk jaarlijks terug. Inhoudelijke keuzes Welke thema s en disciplines worden geprogrammeerd, beslist SCU op basis van eigen ideeën en ingediende plannen van derden. CZ programmeert vanaf 2011 minimaal één keer per jaar een breed gedragen en belangrijke maatschappelijke thema dat zich leent voor een culturele jas. Inzet is werelden aan elkaar te verbinden, mensen voor elkaar te interesseren, een divers publiek te bereiken. CZ programmeert inhoudelijk een jaar vooruit. Het streven is data twee jaar vooruit bekend te maken, zodat ook grotere instellingen kunnen aanhaken. Vanaf 2012 betrekt SCU vier/vijf instellingen bij de disciplinaire en thematische zondagen om vooraf input te verwerven voor de kaders van betreffende zondagen. Passief en actief Naast passieve cultuurparticipatie is CZ sinds 2010 gestart met actieve vormen van cultuurparticipatie (Utrecht danst (2010/2011), Nieuwjaarsduik A of B (2012), Vocaal Kabaal (2012). Deze lijn wordt in verder ontwikkeld. Vaste elementen Vanaf eind 2011 heeft CZ een aantal vaste elementen geïntroduceerd, gericht op herkenbaarheid en verdere binding met het CZ-publiek. Winkel van Sinkel als festivallocatie (brunch, tips voor de dag, afsluitende borrel) CZ-college ism Universiteit Utrecht (verdieping van het betreffende CZ-thema) Zaterdagavondprogrammering (nog niet als vast element) De eerste ervaringen zijn zeer positief. Op basis van monitoring worden zaken verder uitgewerkt. Vanaf eind 2012 in ieder geval de volgende aanvulling: Vaste plek voor Aantal zondagen Vanaf 2012 worden zeven à acht zondagen geprogrammeerd. In dit besluit komt een aantal zaken samen. Een rondgang langs de instellingen in 2010 leverde op dat men graag verder wilde met CZ maar liever met minder dan met meer zondagen. Daarnaast werd het vinden van lege zondagen steeds moeilijker vanwege het grote (festival)aanbod. En niet onbelangrijk: CZ heeft te maken met teruglopende incidentele financiering. Meer in het algemeen is SCU overigens de overtuiging toegedaan dat minder meer is (elke dag patat verveelt). Publiek Aantallen In het verleden zijn grote stijgingen in het publieksbereik voor CZ voorzien. Zonder toename van financiële middelen bij CZ (en indirect bij culturele instellingen) zijn deze prognoses echter niet realistisch. Met ingang van 2011 heeft SCU daarom de verwachtingen naar beneden bijgesteld (o.a. richting gemeente). Wat niet wegneemt dat het bij CZ nog steeds om klinkende publieksaantallen gaat. Bereik Onderzoek (Hendrik Beerda) wijst uit dat CZ gemiddeld een publiek bereikt dat hoger opgeleid is, gemiddeld 40+, en in verhouding meer vrouw dan man. Een zondag als Utrecht Danst laat wat betreft leeftijd, achtergrond en kleur een meer divers en dus ook nieuw publiek zien. Deels is dat toe te schrijven aan het aansprekende karakter van dans, maar zeker ook aan het feit dat diversiteit aan de voorkant bij de programmering is meegenomen. 13

14 Samenwerking Monitoring Daar waar mogelijk gaat CZ in de periode meer op die weg door (inclusief programmeren). Ook wordt CZ vanaf 2012 weer zoveel mogelijk gelijktijdig gepland met koopzondagen (breder publieksbereik). Registratie De registratie van publiek bij gratis evenementen waarbij regelmatig buitenlocaties betrokken zijn, blijft een complex gebeuren. CZ registreert als volgt: locaties registreren zelf publiek bij binnenkomst, CZ telt op een aantal grotere locaties. Wanneer er sprake is van buitenlocaties maakt de veiligheidscoördinator een inschatting van het aldaar aanwezige publiek. Het totale bezoekersaantal is een optelsom van deze tellingen. Geprioriteerde doelgroepen Jongeren tot twintig jaar en ouderen vanaf zeventig jaar. Respectievelijk middels nieuwe vormen van publieksparticipatie (ism HKU/DGG) en middels samenwerking met Axion (koepelorganisatie ouderenzorg). Vasthouden publiek Voor/tijdens en na een Culturele Zondag gaat SCU deelnemers begeleiden in het bereiken van publiek, zodat het effect van CZ langer mee gaat dan één dag. Hier kan de synergie met UUB optimaal ingezet worden. Culturele organisaties Bij elke CZ wordt met meer of minder culturele organisaties samengewerkt, al gelang thema/discipline. UU, HKU, HU CZ is een prachtig instrument om Utrecht als stad van kennis en cultuur neer te zetten, ook op weg naar Vanaf najaar 2011 wordt de samenwerking met UU ingezet voor elke CZ i.p.v. één CZ per jaar. Deze lijn wordt verder ontwikkeld in de periode Met de HKU en HU worden eveneens lijnen uitgezet voor meer structurele samenwerking. Maatschappelijke organisaties Bij elke CZ wordt gekeken welke maatschappelijke organisaties betrokken kunnen worden bij het betreffende thema. Om de inhoudelijke programmering te verbreden, maar ook om aanvullend publieksbereik te genereren. Deze samenwerking kent vaak een incidenteel karakter (één CZ), terwijl er kansen liggen de vaak goed verlopen samenwerking in te zetten voor duurzame relaties, ook gericht op andere zondagen. In de periode kijkt CZ samen met organisaties naar mogelijkheden om aangegane relaties te bestendigen. Hotelsector Samen met Toerisme Utrecht en de hotelsector heeft CZ in 2011 zogenaamde CZ-arrangementen ontwikkeld en eind 2011 ingezet (o.m. met oog op 2013/2018). Eind 2012 wordt bekeken of de resultaten aanleiding geven tot uitbreiding naar meer hotels. Deelnemers Tot nu stuurt CZ na elke CZ een mail aan de deelnemende organisaties ten behoeve van definitieve bezoekcijfers en eventuele opmerkingen. CZ wil vanaf 2013 een systeem opzetten om over en weer een goed beeld te hebben van mogelijkheden, verwachtingen en ervaringen (in combinatie met service op gebied van vasthouden publiek (zie hiervoor). 14

15 Communicatie/marketing/publiciteit Instrumenten Uit verschillende onderzoeken blijkt steeds opnieuw, dat welke media er ook bijkomen, programmaboekjes, affiches en mond-op-mondreclame nog steeds hoog scoren als informatiebron. Ook in het kader van herkenbaarheid en herhaling blijft CZ voor de periode inzetten op boekjes en affiches, via vaste verspreidingsplekken (Albert Heijn, culturele organisaties, bibliotheken, winkels, horeca ). Daarnaast zullen digitale nieuwsbrieven verstuurd en sociale media ingezet en verder ontwikkeld worden. Nauwlettend worden nieuwe communicatiemogelijkheden in de gaten gehouden, en daarbij zin van onzin gescheiden. In 2012 wordt een nieuwe website voor CZ ontwikkeld met als grootste doel de gebruikersvriendelijkheid te bevorderen. Introductie CZ-pas Met aanschaf van deze pas krijgt de bezoeker korting op entreeprijzen tijdens CZ. Daarnaast wil CZ samen met festivals kijken naar mogelijkheden voor zogenaamde CZ-onderdelen tijdens festivals waarvoor de CZ-pas korting biedt. De gedachte is ook dat culturele instellingen CZ-aanbiedingen het hele jaar door kunnen inzetten. De CZ-pas is geen algemene pas maar gericht op specifieke producten en voorstellingen. Met de pas wordt herkenbaarheid van merk CZ ingezet voor nieuwe publiekswerving ten behoeve van festivals en culturele instellingen. CZ gaat komend jaar overleg voeren over dit idee. Gewenste invoering: Media CZ heeft een goede pers in Utrecht zelf, in aankondigende sfeer, maar ook achteraf plaatsen AD, Ons Utrecht en Stadsblad vaak foto s met commentaar en/of een recensie. Met regelmaat verschijnen er daarnaast artikelen in regionale dagbladen. Voorts zorgt de in 2010 ingezette samenwerking met RTV Utrecht ervoor dat RTV Utrecht/Ustad elke CZ aankondigt, en vaak ook speciale interviews en reportages uitzendt. Kortom: Utrecht is gecoverd. Landelijk kan er nog veel gebeuren. Een goed contact met landelijke media is een tijdsintensief traject. CZ is daarmee vanaf voorjaar 2011 begonnen, en kon een aantal resultaten noteren. In wordt een aanpak ontwikkeld voor landelijke free publicity per zondag, en zal in de programmering ook rekening gehouden worden met deze ambitie (free publicity laat zich niet dwingen, maar zonder aanpak in ieder geval geen resultaten). 15

16 Utrechts Uitburo UUB biedt vanaf 2008 bewoners en bezoekers van Utrecht de meest complete UITagenda. Maar dat is niet meer genoeg. De (cultuur)consument heeft te maken met een overweldigend aanbod dat hem al dan niet bereikt via talrijke kanalen, en dat daarbij concurrentie kent van vele andere vormen van vrijetijdsbesteding. Het is het verhaal van de bomen en het bos. UUB heeft daarom in 2010 en 2011 ingezet op herkenbaarheid en herhaling van het cultuuraanbod op breed toegankelijke plekken 9. Voor de periode zullen de inspanningen er daarnaast op gericht zijn het aanbod te personifiëren aan de hand van de wensen en behoeften van het publiek. UUB maakt deel uit van het landelijke netwerk van Uitburo s onder de koepel van het Nederlands Uitburo (NUB). In verband met aankomende bezuinigingen die ook leden van SCU raken, voorziet SCU dat een aantal leden vanwege gedwongen opheffing hun lidmaatschap moet opzeggen, waardoor inkomsten zullen teruglopen. Maar voor anderen blijven de producten en diensten die worden ontwikkeld en geleverd, in combinatie met de schaal waarop UUB opereert, naar verwachting aantrekkelijk genoeg om lid te blijven of wellicht te worden. Instrumenten De website van het UUB is gericht op een algemeen publiek, de SAPsite is in principe bedoeld voor jongeren/studenten. Beide websites zijn recent vernieuwd en zullen in de periode aansluiten op een te ontwikkelen meer gepersonifieerd aanbod. UITapp De UITapp is in 2011 in samenwerking met andere landelijke Uitburo s ontwikkeld voor de Iphone. In 2012 volgt de Android en mogelijk op termijn Nokia en Windows. Mobiel informatiepunt UUB Vanaf eind 2011 zoekt UUB ook fysiek (nieuw) publiek op. Middels een mobiel, herkenbaar informatiepunt. Vanaf medio 2012 is tevens kaartverkoop ter plekke mogelijk. Het mobiele informatiepunt wordt ingezet tijdens Culturele Zondagen. Een businessplan moet uitwijzen welke uitbreiding naar festivals en commerciële evenementen mogelijk is (vanaf 2013 en verder). Kaartverkoopcampagne start cultureel seizoen Tijdens het Uitfeest 2012 een eerste pilot. UUB-campagne Nu de nieuwe website en database UUB werken naar behoren 10 kan UUB de zichtbaarheid verder vergroten, ten einde bewoners Utrecht bekend te maken met hulp die UUB kan verschaffen bij keuzes in het cultureel aanbod. Deze campagne staat gepland voor 2012, en zal in lichte vorm in worden voortgezet. Albert Heijn dispensers Vanaf 2012 wordt geëxperimenteerd met het inzetten van de AHdispensers voor leden SCU tijdens lege CZ-perioden (breed publieksbereik). Op basis van 9 oa wekelijkse halve pagina met UITtips in Ons Utrecht. Lezersonderzoek laat zien dat de UITtips in de meeste Utrechtse wijken hoog gewaardeerd worden (als beste of één na beste rubriek). 10 Zoals in terugblik reeds aangegeven. UUB is evenals collega s Uitburo afhankelijk van het Nederlands Uitburo (NUB) voor noodzakelijke verbeteringen/aanpassingen in de website en database. Dit is een zeer moeizaam proces geweest, dat minimaal een jaar te lang heeft geduurd. 16

17 Producten Publiek Samenwerking monitoring wordt een plan ontwikkeld voor , waarbij tevens wordt gekeken naar mogelijkheden van het plaatsen van dispensers bij samenwerkingspartners als hotels, maar ook bij ketens als Hema. Huidige product- en dienstenlijst Voor een compleet overzicht zie bijlage 2 (pg 30). Nieuwe producten Bij publiek staan richtingen genoemd die zullen leiden tot nieuwe producten. Het implementeren en ook schrappen van (nieuwe) producten en diensten is een continue proces waarin actuele ontwikkelingen en financiën voortdurend meespelen. Een vooruitblik richting 2016 geven is daardoor niet mogelijk. Aparte aandacht Vrede van Utrecht, Utrecht ECH 2018 en het project Arts Holland (zie hierna), vragen om een (vertaald) overzicht van cultureel aanbod dat interessant/bedoeld is voor buitenlandse gasten. Dit is een onderwerp ter inventarisatie en nadere afstemming tussen Toerisme Utrecht, Vrede, 2018, SCU en leden SCU. Deskundigheidsbevordering leden UUB/SCU organiseert minimaal twee zogenaamde marketingbijeenkomsten per jaar waarvoor sprekers op gebied van nieuwe communicatieen marketingstrategieën worden uitgenodigd en ervaringen tussen leden worden uitgewisseld. Gepersonifieerd aanbod Er wordt een systeem (inclusief businessmodel) ontwikkeld voor hulp, tips, op maat gemaakt advies en gemak (avondje uit incl. oppasmogelijkheid, vervoer voor ouderen, etc.) ontwikkeld. Implementatie begin Geprioriteerde doelgroepen. Kinderen (ontwikkeling kinderuitprogramma, kinderuitmail, kinderkalender) en Ouderen (cultuur naar de mensen toe, wijken in, vervoer). Aantallen Met uitzondering van bezoekers en gebruikers van websites en social media, kan UUB gezien zijn aard (uitspelen informatie op vele plekken) niet eenvoudig publieksbereik meten (kosten groter dan baten). De inspanningen van het UUB zijn er op gericht (nieuw) publiek voor de culturele organisaties te werven. Het gaat een grote brug te ver te veronderstellen dat minder dalende bezoekcijfers in Utrecht dan elders in Nederland toe te schrijven zouden zijn aan de inspanningen van UUB, maar mogelijk helpen de pagina s in Ons Utrecht en de TIPS bij RTV Utrecht wel! (dat zou zo moeten zijn ). Leden Sinds 2010 ontvangt ieder lid jaarlijks een rapportage (inclusief advies) over de afgenomen diensten en producten. Vanaf 2013 wordt daaraan een enquête gekoppeld, zodat niet alleen kwantitatieve maar ook kwalitatieve gegevens beschikbaar komen, waardoor producten verder geoptimaliseerd kunnen worden. De functie van het Uitburo kan versterkt worden door de leden zelf. Er valt winst te halen op het gebied van verwijzingen. Tussen UUB en haar leden, en tussen leden onderling. Zodat bezoekers via websites, maar ook via sociale media gemakkelijk verwezen worden naar 17

18 ander aanbod in de stad. Deze wederkerige samenwerking gaat niet vanzelf en zal structureel meegenomen worden in de UUB-campagne. Uitburo s Om producten als een UITapp te kunnen ontwikkelen, nieuwe ideeën en ervaringen over bestaande producten uit te wisselen wordt sinds 2011 intensief samengewerkt met de drie andere grote Uitburo s (Adam, Den Haag, Rotterdam). Deze samenwerking is inspirerend,maar richting toekomst ook noodzakelijk om blijvend vernieuwingen te kunnen doorvoeren. Arts Holland Arts Holland 3.0 is erop gericht de cultuurminnende internationale toerist te bewegen naar Nederland te komen voor zijn cultuurbezoek. Het project is met name digitaal en gericht op bezoek aan de vier grote steden. Het project wordt geleid door NUB en NBTC. In Utrecht zijn Toerisme Utrecht en Het Utrechts Uitburo de regionale inhoudelijke partners van Arts Holland. Zij zorgen gezamenlijk voor input voor o.a. de website van Arts Holland. Het project staat gepland voor de jaren 2012 en 2013 (onder meer dus interessant voor de Vrede). Op dit moment heeft SCU echter weinig zicht op de voortgang van het project (ondanks pogingen daartoe). 2013/2018 UUB ondersteunt beide organisaties in hun communicatie. Een marketingplan ter zake wordt gemaakt. Voorjaar 2012 worden de SCU-leden hierover verder geïnformeerd. Provincie Utrecht UUB werkt samen met de provincie in het kader van de provinciale uitgaanswebsite Utrecht Your Way. Samenwerking NS Inzet: een vaste informatie- en ticketbalie voor UUB en VVV in de nieuwe Centrale Stationshal. 18

19 Bedrijfsvoering Organisatie SCU kent globaal twee afdelingen: een programmerings-/productieafdeling ten behoeve van CZ (1,5 fte), en een communicatie-/marketingafdeling die werkt voor zowel UUB als CZ (4,5 fte). Beide afdelingen worden aangestuurd door de directeur (1 fte). Het secretariaat (0,4 fte) en de financiële administratie (0,3) vallen rechtstreeks onder de directeur. Totaal heeft SCU 7,7 fte in dienst. SCU wordt structureel ondersteund door stagiaires (1,5 fte). Voor het produceren van de zondagen werkt SCU samen met freelance producenten. Zoals reeds in de Terugblik is geconstateerd is in het fusietraject te weinig rekening gehouden met het beleggen van ondersteunende taken. Daarom heeft SCU voorjaar 2011 alle functies opnieuw beschreven en belegd. Gezien de output van SCU, de positie van SCU binnen het culturele veld, en het belang van de stichting voor de stad is 7,7 fte een minimale bezetting. Bestuur en directie In de statuten en het directiereglement zijn de taken en verantwoordelijkheden van en verhoudingen tussen bestuur en directie vastgelegd. Statuten en directiereglement zijn opgesteld conform Code Cultural Governance. Het bestuur (vijf leden) kent een zittingsperiode van drie jaar dat maximaal met twee periodes kan worden verlengd. Een rooster van aftreden wordt aan het eind van het tweede zittingsjaar (april 2012) opgesteld. Het bestuur heeft de directie een volledige volmacht verleend. Bestuur en directie vergaderen vijf keer per jaar, indien nodig vaker. In deze vergaderingen legt de directie verantwoording af over gevoerd beleid, en worden jaarstukken door het bestuur vastgesteld. De penningmeester ontvangt na elk kwartaal een exploitatieoverzicht en liquiditeitsprognose. Wat betreft de Code Culturele Diversiteit. SCU is een voorstander van inclusief programmeren 11. Bij het bestuur is diversiteit op verschillende terreinen terug te zien. Bij de aanname van personeel zal SCU - onder meer vanwege de beperkte omvang van de organisatie - ten allen tijde geschiktheid boven diversiteit wegen, wijs geworden door ervaringen in het verleden. Ondernemerschap SCU is als organisatie met name werkzaam voor het collectief en bestaat van samenwerking. SCU heeft geen eigen producten en dat maakt ondernemen een moeilijk verhaal. Het enige eigen product is in feite het fenomeen Culturele Zondagen (de invulling is weer niet eigen want komt in gezamenlijkheid tot stand). Natuurlijk wil SCU ook graag eigen inkomsten genereren. Met betrekking tot CZ zijn de volgende stappen gezet: Advertentieverkoop voor programmaboekjes CZ (vanaf eind 2011, eerste resultaten zijn positief) en voor nieuwe website CZ (eind 2012). Partner- en sponsormodel. CZ is een sterk merk dat vele Utrechters bereikt en met de vele uitingen aantrekkelijk is voor partners en sponsors. Met de invoering van betaalde voorstellingen wordt het daarnaast gemakkelijker exclusieve ontvangsten aan te bieden. 11 Voorbeelden 2011: Utrecht danst en Klaas en Maarten pakken uit. Bij deze zondagen zijn diverse doelgroepen (qua kleur, leeftijd en sociale klasse) aan de voorkant (in de programmering) meegenomen, en niet pas achteraf tijdens het communicatietraject. Voor 2012 zullen Utrecht danst, Vocaal Kabaal en Jong, jonger, jongst op deze manier voorbereid worden. 19

20 CZ-pas moet zowel CZ (bij incidentele eigen randprogrammering) als de instellingen wat meer financiële armslag geven. Slagen ervan is afhankelijk van de medewerking van de instellingen. Ook het Utrechts Uitburo kent beperkte mogelijkheden voor ondernemerschap. Leden betalen jaarlijks een (symbolische) bijdrage voor de producten en diensten, dat opgeteld ongeveer 20% van de kosten dekt. Dure extra producten die SCU/UUB ontwikkelt zoals vulling voor de AH-dispensers en digitale kaartverkoop, worden kostenneutraal aangeboden, SCU verdient daar niet aan (de ene gesubsidieerde instelling kan niet verdienen aan de andere). De enige bescheiden mogelijkheid voor ondernemerschap bij UUB is vooralsnog de volgende: Advertentieverkoop voor de UUB-site. Dit wordt opgezet in gezamenlijkheid met de andere Uitburo s en NUB en is voor een speerpunt. Ook voor de Uitloper en de Sapsite zal het traject van advertentieverkoop worden ingezet. Duurzaamheid Samen met een aantal Utrechtse festivals (NFF, Bevrijdingsfestival, LAFF, Tweetakt, Stichting Utrecht Rent, VvU en Huis & Festival a/d Werf) neemt Culturele Zondagen deel aan een driejarig project om tot verduurzaming van de evenementensector in Utrecht te komen. De festivals hebben dit project geïnitieerd in het kader van de ambitie van de Gemeente Utrecht de CO2 12 te verminderen. Er wordt een duurzaamheidcoördinator aangesteld die de festivals bij de uitvoering zal ondersteunen. Op dit moment kan nog niet aangegeven worden wanneer het project van start gaat. 12 Ambitie gemeente: in % minder CO2 uitstoot t.o.v

21 Utrecht als In de gemeentelijke Cultuurnota worden drie facetten van de stad uitgewerkt. Hieronder volgt in het kort hoe SCU bijdraagt aan deze facetten. Het merendeel van het hiernavolgende is in een andere context reeds aan de orde geweest. Utrecht als podium CZ is bij uitstek het evenement dat Utrecht als podium in al zijn verscheidenheid laat zien. Bij elke Zondag zijn naast bekende altijd weer nieuwe locaties betrokken, mede dankzij de samenwerking met een breed scala aan maatschappelijke organisaties. Door deze grote diversiteit komt bekend CZ-publiek in aanraking met nieuwe plekken en onderwerpen in de stad, en ontmoet CZ nieuw publiek. Ook voor de periode zet CZ zo ruim mogelijk in op de stad als podium. Utrecht als creatieve ruimte Culturele Zondagen betekent vaak de start van iets nieuws, regelmatig met een incidenteel karakter 13. Een aantal structurele laboratoriumzaken staan uit. CZ heeft de intentie vanaf eind 2012 nieuwe vormen van publieksbereik en participatie te onderzoeken en te introduceren, in samenwerking met de HKU en startende bedrijven die vertegenwoordigd zijn in Dutch Game Garden. Verder zal (jong)talent een belangrijk onderwerp worden voor CZ in aanloop naar 2018, mogelijk als onderdeel van een jaarlijks terugkerende 2018-zondag, als opmaat voor een grande finale in Dit idee moet verder vormgegeven worden, wellicht ook in samenwerking nieuwe culturele broedplaatsen. Mogelijk ontstaan nieuwe initiatieven die welkom zijn nu de rijkssubsidie voor productiehuizen grotendeels stopt. Utrecht als leeromgeving De driejarige samenwerking met de Faculteit Communicatie en Journalistiek van de Hogeschool Utrecht (pg 10) is in de geest van de letter een creatief partnerschap. Over en weer wordt kennis uitgewisseld en door intensieve samenwerking tot nieuwe producten gekomen, die zowel ten goede komen aan de studenten/hu zelf als aan SCU en door SCU benaderde culturele instellingen. Formeel valt deze samenwerking (nog) niet onder creatieve partnerschappen aangezien Hogescholen niet als samenwerkingspartners onderscheiden worden (dat verandert mogelijk in een volgende periode, aldus de gemeente). SCU onderzoekt in of reeds bestaande of nieuwe samenwerkingsverbanden zich lenen voor een omzetting naar een creatieve partnerschap. 13 Een voorbeeld ter illustratie: tijdens Klaas en Maarten pakken uit (11-13 november2011) is in samenwerking met de Sleepinn (nachtopvang daklozen) de voorstelling Bed Bad en Botten geschreven. De voorstelling werd gespeeld in de Sleepinn voor een publiek van daklozen, medewerkers en CZ-publiek waarbij niet duidelijk was wie wie was 21

22 Toelichting begroting Te realiseren eigen inkomsten Op de begroting is voor de periode een aanzienlijke post te realiseren inkomsten opgenomen. Deze post dient ter compensatie van de volgende verwachte ontwikkelingen: Het aantal leden zal naar alle waarschijnlijkheid afnemen ten gevolge van de bezuinigingen op de cultuursector. SCU verwacht dat het aantal leden zich in 2014 stabiliseert. Incidentele subdsidies van gemeente of provincie zijn niet (of zeer zelden) meer aan de orde. Ook zal vanaf 2014 bijvoorbeeld geen beroep meer kunnen worden gedaan op financiële bijdragen van een vaste samenwerkingspartner als de Vrede van Utrecht. Fondsen stellen hun criteria bij ten gevolge van de economische ontwikkelingen en ontwikkelingen in de cultuursector zelf. De laatste twee jaar ondervindt SCU/CZ dat aanvragen afgewezen worden omdat SCU/CZ wordt gezien als marketingmachine waarbij het incidentele en niet duurzame karakter van iedere CZ op zich, niet in lijn is met de strictere criteria van de fondsen. Alleen als CZ zijn koers ingrijpend wijzigt, bijvoorbeeld meer zelf gaat programmeren en doorgaande lijnen uitzet, zouden mogelijkheden qua fondsen kunnen toenemen. Echter, een dergelijke koers is in strijd met de oorspronkelijke gedachte van CZ om aan de hand van wisselende thema s en in samenwerking met instellingen een programma tot stand te brengen. Al met al hebben deze ontwikkelingen tot gevolg dat SCU wil zij haar activiteiten/ambities op het niveau van 2011 kunnen doorzetten - vanaf 2013 circa (oplopend tot in 2016) aan inkomsten moet realiseren. Hierbij treedt een verschuiving op van bijdragen van derden naar te realiseren eigen inkomsten. SCU ziet daartoe mogelijkheden (pg 19) maar weet ook dat het realiseren van toch forse bedragen gezien de aard van de activiteiten (inzet voor het collectief, geen eigen artistieke producten) geen gemakkelijke opdracht zal zijn. Mocht het realiseren van extra eigen inkomsten tegenvallen dan zullen de uitgaven ten behoeve van de activiteiten van Culturele Zondagen moeten worden teruggebracht. Overigens is aan de uitgavenkant geen indexering voor inflatie van het prijspeil meegenomen. BTW-positie SCU Tot en met 2011 heeft de Belastingdienst SCU een BTW-verrekeningsprecentage van 34% toegekend. SCU heeft over de hoogte van het verrekeningspercentage geen zekerheid voor de jaren vanaf 2012 (SCU verwacht een nieuwe uitspraak medio 2012). Mocht dit percentage wijzigen (zal niet snel ten voordele van SCU uitvallen), dan ontstaat een nieuwe werkelijkheid en volgt een aangepaste begroting. In de hierna volgende begroting is vooralsnog uitgegaan van een BTW-verrekeningspercentage van 34%. 22

23 Bijlage Prestaties en activiteiten UTRECHTS UITBURO (sinds 2008) (18 t/m 100 jaar) Utrechtsuitburo.nl Unieke bezoekers Pageviews Uitmail (incl. museum en festivalmail) Abonnees Aantal verstuurd (wekelijks) Social Media Facebook likes Twitter volgers Export publishing server Afname feed (o.a. dagjeweg.nl, cultuurutrecht.nl, utrechtyourway.nl) SAPSITE (sinds 2004) (18 t/m 35 jaar, jongeren/studenten) Sapsite.nl + Uitloper.nl Unieke bezoekers Pageviews Sapsite.nl (statistieken zonder Uitloper.nl per ) Unieke bezoekers (per ) Pageviews (per ) Nieuwsbrief Abonnees Aantal Social Media Sapsite Facebook likes Twitter volgers Social Media Uit met Suus Facebook vrienden Twitter volgers In de bezoekersaantallen van de Sapsite worden ook de bezoekers van Uitloper.nl meegeteld. 23

24 CULTURELE ZONDAGEN Aantal Culturele Zondagen Aantal bezoekers Aantal deelnemende en samenwerkende instellingen en organisaties CZ Aantal aangeboden arrangementen (i.s.m. Utrecht Toerisme en Hotels) Aantal verkochte CZ-arrangementen Aantal verkochte CZ-passen Bezoekers website Nieuwsbrief CZ Abonnees Aantal verstuurd (2x per CZ) Social Media Facebook Twitter Programma boekjes Culturele Zondagen Aantal boekjes Oplage totaal Online gepubliceerd (via Issuu) Online views (via Issuu) Dispenserpunten (sinds 2011 in Utrechtse Albert Heijns en Winkel van Sinkel) Abonnees per post Free publicity Ambitie is om minder per post te versturen en meer online te publiceren Items in landelijke pers (schrijvend) Items in landelijke pers (radio) Items in landelijke pers (televisie) In de nieuwe CZ website komt een nieuwe analyse functie; huidige site bevat incomplete en vervuilde cijfers 16 Ambitie is om minder boekjes te drukken en meer boekjes online te publiceren 17 Idem 24

25 SCU Leden Aantal leden Ticketverkoop Aantal klanten die ticketverkoop doen via UUB BEREIKCIJFERS Uitloper (papier) Oplage (wekelijks) Festivalagenda (4x per jaar) Ons Utrecht Oplage (wekelijks een halve pagina) (Leidsche Rijn, Utrecht, IJsselstein, Nieuwegein) Cultuurbijlage (jaarlijks) Festivalagenda (4x per jaar) Waardering UITtips (bron: Huis-aan-huis krantenonderzoek, juli 2011) 64.7% waardeert m zeer Trajectum (Suus pagina) Oplage (tweewekelijks) Uitshop / VVV Aantal bezoekers (jaarlijks) UITapp Downloads iphone (vanaf september 2011) RTV Utrecht Ustad (ma t/m vr) Dagelijks 2 tips in de uitzending 18 De hoogte van contributie wordt oa bepaald door subsidie-inkomsten en bezoekersaantallen. Dit betekent dat het wegvallen van aantal leden niet één op één correspondeert met teruglopende contributie-inkomsten 19 Totaal aantal downloads; niet verdeeld per stad/uitburo 25

26 Bijlage Product- en dienstenlijst SCU/UUB 26

27 27

28 28

Begroting/jaarplan 2013

Begroting/jaarplan 2013 Begroting/jaarplan 2013 Colofon Augustus 2012 Uitgave Cultuurpromotie Utrecht 2013 Inhoud 2013 Inleiding 5 2013 Taak, positie, ambities en omgeving 6 2013 Cultuurpromotie Utrecht 8 2013 Culturele Zondagen

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

INHOUD INHOUD Samenvatting Stichting Cultuurpromotie Utrecht Culturele Zondagen Utrechts Uitburo Personeel, bestuur en directie Financiën Bijlagen

INHOUD INHOUD Samenvatting Stichting Cultuurpromotie Utrecht Culturele Zondagen Utrechts Uitburo Personeel, bestuur en directie Financiën Bijlagen JAARVERSLAG 2011 INHOUD INHOUD Samenvatting p 4 1. Stichting Cultuurpromotie Utrecht p 6 2. Culturele Zondagen p 12 3. Utrechts Uitburo p 26 4. Personeel, bestuur en directie p 30 5. Financiën p 32 Bijlagen

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

44 201201 G G VERSLAVERSLA JAARJAAR

44 201201 G G VERSLAVERSLA JAARJAAR JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding p 4 2. Cultuurpromotie Utrecht p 8 Missie en doelstellingen Ontwikkelingen 2014 Overige activiteiten Partners en samenwerkingsverbanden 3. Culturele

Nadere informatie

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret 0 1 Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret De kunstvorm cabaret is een artistieke zoektocht, een transportmiddel om het persoonlijke vorm te geven. Alle kunst is persoonlijk. Maar cabaret is binnen

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015 Vijf collecties, één museum Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Managementsamenvatting 6 1.1 Missie 6 1.2 Ambitie voor 2012-2015 6 1.3 Prioriteiten 6 1.4 Bezuinigingen 8 1.5 Verzelfstandiging

Nadere informatie

IT S WONDERFUL TO BE HERE, IT S CERTAINLY A THRILL

IT S WONDERFUL TO BE HERE, IT S CERTAINLY A THRILL IT S WONDERFUL TO BE HERE, IT S CERTAINLY A THRILL ROTTERDAM FESTIVALS Cultuurplan 2009-2012 Festivals Dieper in de stad, verder in de wereld Inhoud Inleiding Inleiding 3 1 Festivals voor een vitale stad

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 Doorlichting MFC It Vleckehûs 6 december 2013 Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 9285 ZV BUITENPOST Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD AMERSFOORT

Nadere informatie

PROEVEN VAN PARTNER- SCHAP

PROEVEN VAN PARTNER- SCHAP PROEVEN VAN 150 PARTNER- SCHAP Rapport van de stuurgroep Voorbeelden van museale samenwerking en initiatieven gericht op kwaliteit, publieksbereik, kostenbesparing en efficiency 4 oktober 2013 PROEVEN

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 7. IV. Uitgeverij 14

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 7. IV. Uitgeverij 14 JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 I. Een omroep met een missie 3 II. Bestuur en bestel 4 III. Televisie, radio en nieuwe media 7 IV. Uitgeverij 14 V. Vereniging, ledenwerving en -binding 19 VI.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk

Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk 1. Inleiding Vrijwilligerswerk ontstaat daar waar mensen om verschillende motieven onbetaald zich willen inzetten, variërend van morele redenen, zelfontplooiing

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014

J A A R V E R S L A G 2014 JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD Nu het stof is gaan liggen na een zeer bewogen jaar wordt het tijd om de balans op te maken van onze eerste periode in het nieuwe poppodium aan de Peperstraat. Vanaf 1 mei, toen

Nadere informatie

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 1 Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 2 Hoofdstuk 1 Inleiding In 2007 nam de gemeenteraad de beslissing om het Hoftheater aan te kopen en goede prestatie afspraken te gaan maken om het gemeentelijke cultuurbeleid

Nadere informatie

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 Jaarplan 2011 Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 1 Voorwoord We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme 2005-2010

Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme 2005-2010 Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme 2005-2010 VOORWOORD Het toeristisch beleid is de laatste acht jaar consistent uitgebouwd. We hebben ons met name gericht op de ontwikkeling

Nadere informatie

1. Voorwoord 3. 2. Doelstellingen en resultaat 2008 5. 3. Marketing, Strategie & Beleid 7. 4.1 Marketing Recreatief Toerisme 11

1. Voorwoord 3. 2. Doelstellingen en resultaat 2008 5. 3. Marketing, Strategie & Beleid 7. 4.1 Marketing Recreatief Toerisme 11 Inhoudsopgave pagina 1. Voorwoord 3 2. Doelstellingen en resultaat 2008 5 3. Marketing, Strategie & Beleid 7 4. Business to Consumer 4.1 Marketing Recreatief Toerisme 11 4.2 Marketing Cultuur 20 5. Business

Nadere informatie

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING... 3 2 LOKALE OMROEP EDE... 5 2.1 Radio... 5 2.2 Televisie... 5 2.3 Zendtijd... 6 2.4 Huisvesting... 6 2.5 Relatie met gemeentebestuur...

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie