FLASH. Als het betere de vijand is van het goede B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FLASH. Als het betere de vijand is van het goede B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN"

Transcriptie

1 B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN FLASH Griffies moeten dagboeken niet meer viseren Volgens de Boekhoudwet worden de dagboeken eerst door de griffies van de rechtbanken van koophandel geviseerd alvorens erin geschreven wordt. In een nota aan de ondernemingsloketten staat dat deze bepaling sinds 1 juli 2003 in de praktijk onuitvoerbaar is geworden. De handelsondernemingen worden immers niet meer bij het handelsregister ingeschreven maar bij de ondernemingsloketten en het specifiek register voor de burgerlijke vennootschappen werd geïntegreerd in het algemeen rechtspersonenregister van de kruispuntbank. Minister van Economie, Fientje Moerman, bevestigde in de Kamer dat de dienst Administratieve Vereenvoudiging een koninklijk besluit voorbereidt tot definitieve schrapping van de viseringsplicht. Minister Moerman benadrukt dat er tot voor kort twee instanties handelsboeken viseerden : voor de handelsondernemingen waren dat de diensten van het handelsregister, voor de vrije beroepers de ambtenaren van het departement Financiën. Over de vrije beroepers heeft ze nog geen beslissing genomen. In de wetgeving moet wel het principe van de onveranderbaarheid van de boekhouding worden opgenomen. De technische normen hiervoor worden uitgewerkt door de CBN. Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 Tweewekelijks NL : P Als het betere de vijand is van het goede De Wet van 15 maart 1999 heeft het landschap van de fiscale procedure grondig gewijzigd, met name door een bijkomend niveau van beroep in te voeren. Zo is het sindsdien mogelijk om na de directoriale beslissing beroep aan te tekenen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg, terwijl de zaak vroeger onmiddellijk behandeld werd voor het Hof van Beroep. In diezelfde Wet werd de bevoegdheid inzake bezwaarschriften van de Gewestelijke directeur van de directe belastingen gewijzigd. Voordien beschikte hij over een rechterlijke bevoegdheid, hij moest namelijk een beslissing nemen naar billijkheid over een specifieke vraag van een belastingplichtige. En, laten we de keizer geven wat des keizers is, in de meeste gevallen waren de beslissingen genomen door deze ambtenaar niet eenzijdig in het voordeel van de Administratie. Door deze rechterlijke bevoegdheid kon het beginsel van de openbaarheid van bestuur, bepaald in de wet van 11 april 1994, dat iedere burger toestaat zijn administratief dossier in te kijken en een kopie te verkrijgen, niet meer worden toegepast en bijgevolg had de wetgever een alinea 3 toegevoegd aan artikel 374 WIB 92 met de volgende inhoud: Wanneer de bezwaarindiener zulks in zijn bezwaarschrift heeft gevraagd, zal hij worden gehoord en kan hij inzage krijgen, zonder verplaatsing, van de stukken met betrekking tot de betwisting waarvan hij geen kennis had. Te dien einde zal hij worden uitgenodigd zich binnen een termijn van dertig dagen aan te melden. I N H O U D Als het betere de vijand is van het goede 1 De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA) en de nieuwe multifunctionele aangifte aan de RSZ (DMFA) 3 IAS 17 : Huurcontracten 5 Voor U gelezen 6 Contact 7 Seminaries NOVEMBER 2003

2 Na de hervorming van de fiscale procedure in 1999, heeft de Gewestelijke directeur geen rechterlijke bevoegdheid meer, enkel nog een administratieve bevoegdheid en de wetgever was van mening dat het inzagerecht en het verkrijgen van een kopie van zijn administratieve dossier overbodig waren geworden. Hij heeft artikel 374 al.3 dan ook gewijzigd waardoor het voortaan als volgt luidt: Wanneer de bezwaarindiener zulks in zijn bezwaarschrift heeft gevraagd, zal hij worden gehoord. Te dien einde zal hij worden uitgenodigd zich binnen een termijn van dertig dagen aan te melden. De belastingplichtige behield echter een inzagerecht in zijn administratief dossier op basis van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur. De Administratie betwistte dit recht niet. En toen sloeg het noodlot toe. Het Hof van Cassatie heeft in een vonnis van 23 oktober 2000 beslist dat de wet van 11 april 1994 samen met artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State gelezen moest worden. Dit artikel 14 stipuleert dat de wet van april 1994 enkel van toepassing is op de administratieve overheden tegen wier handelingen een beroep mogelijk is bij de Raad van State. Dat betekent dat de beslissingen die werden genomen door de Gewestelijke directeurs, niet onder de wet van 11 april 1994 vallen vermits beroep aangetekend kan worden bij de Rechtbanken van Eerste Aanleg. Dit standpunt werd onlangs bekrachtigd door een arrest van het Hof van Beroep van Gent van 3 juli Aangezien artikel 374 al.3 WIB 92 gewijzigd werd en de wet van 1994 op de openbaarheid van administratieve handelingen niet van toepassing is, heeft de belastingplichtige geen enkel recht meer om zijn dossier in te kijken in de procedurefase van het klassieke bezwaarschrift bij de Gewestelijke directie. Een averechts effect waaraan de wetgever zeker niet gedacht had. Bijgevolg is er nog slechts één manier om zijn administratief dossier te kunnen inzien, namelijk een beroep doen op artikel 32 van de Grondwet. Zolang de wetgever geen klaarheid geschapen heeft met betrekking tot deze bepalingen, is het noodzakelijk dat U, wanneer u een bezwaarschrift moet indienen evenals in elk ander stadium van de procedure, niet alleen verwijst naar de wet van 11 april 1994 maar ook en vooral naar artikel 32 van de Grondwet, als u er zeker van wil zijn het administratieve dossier van een van uw cliënten te kunnen inkijken. Veel succes! De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA) en de nieuwe multifunctionele aangifte aan de RSZ (DMFA) Sinds 1 januari 2003 moeten de werkgevers een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (afgekort DIMONA) opstellen en indienen voor de meeste van hun werknemers. Sinds diezelfde datum is ook de driemaandelijkse aangifte aan de RSZ, die elke werkgever moet invullen en indienen betreffende de salarisgegevens en de arbeidsduur van het personeel dat in zijn onderneming tewerkgesteld is, grondig hervormd. Deze aangifte heeft een multifunctioneel karakter gekregen en moet uitsluitend in elektronische vorm worden ingediend. Deze veralgemening van de multifunctionele aangifte (DMFA) is een van de drie luiken van het e-government van de sociale zekerheid. I. De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (1) heeft, sinds 1 januari 2003, de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, of DIMONA (déclaration immédiate/onmiddellijke aangifte), veralgemeend tot alle werknemers en werkgevers. De wet van 24 januari 2003 (2) houdende diverse bepalingen met betrekking tot de veralgemening van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, heeft het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten, alsmede de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, aangepast. Bovendien heeft het koninklijk besluit van 25 februari 2003 (3) het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten gewijzigd teneinde de samenhang te verzekeren van het bijhouden van gezegde documenten in het kader van de veralgemening van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling. I.1. Het personeel dat binnen het toepassingsgebied van DIMONA valt In principe moet voor alle werknemers een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling worden ingediend. Het betreft: De personen die zijn tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst. De personen die op een andere manier dan krachtens een arbeidsovereenkomst prestaties leveren onder het gezag van een ander persoon (4). 1 Belgisch Staatsblad van 20 november Belgisch Staatsblad van 5 februari Belgisch Staatsblad van 5 maart We denken hierbij vooral aan het statutaire personeel in de overheidssector NOVEMBER

3 De personen die niet onder het gezag van een andere persoon werken, maar die volledig of gedeeltelijk onderworpen zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers. De leerlingen. Van het toepassingsgebied van de onmiddellijke aangifte blijven echter onder meer uitgesloten de werknemers die occasionele arbeid verrichten (5), de werknemers die prestaties leveren van hoogstens 25 werkdagen per jaar voor sportieve en/of sociaal-culturele activiteiten, de vrijwilligers tewerkgesteld in de vzw s die niet zijn onderworpen aan de sociale zekerheid, de occasionele werknemers die tijdens de dagen van intense activiteit zijn tewerkgesteld in de tuinbouwsector, de extra werknemers die zijn tewerkgesteld in de horecasector, de werknemers die in België zijn gedetacheerd in het kader van dienstverrichtingen (6). I.2. De modaliteiten van de onmiddellijke aangifte Uiterlijk op het ogenblik dat de nieuwe werknemer zijn prestaties begint, moet de werkgever een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling doen, de aangifte van indiensttreding genoemd (7). De verklaring kan op de volgende manieren worden gedaan: Hetzij telefonisch, via een lokale server: het volstaat het nummer van de server te vormen (8). Hetzij via het Internet, via de portaalsite van de sociale zekerheid (9). Hetzij via file transfer: alle bestanden die via ftp worden doorgezonden, moeten voorzien zijn van een digitale handtekening. Wanneer de arbeidsbetrekking wordt beëindigd, moet de werkgever vanaf de eerste werkdag die volgt op het einde van de aangegeven tewerkstelling een aangifte van uitdiensttreding doen volgens dezelfde modaliteiten als de aangifte van indiensttreding (10). Als tegenprestatie voor de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling worden de werknemers ontslagen van hun administratieve verplichtingen inzake het bijhouden van een personeelsregister op papier (11) en het verzenden van een kopie van de overeenkomst van tewerkstelling als student naar de sociale inspectie. Nadat hij de onmiddellijke aangifte heeft ingevuld, kan de werkgever via de portaalsite van de sociale zekerheid het resultaat van zijn aangiften visueel consulteren (12). I.3. Het speciaal personeelsregister De werkgevers die ertoe gehouden zijn de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling te doen, moeten een speciaal personeelsregister aanleggen wanneer zij op verschillende plaatsen werknemers tewerkstellen (13). Het speciaal personeelsregister moet diverse vermeldingen bevatten zoals: Het RSZ-nummer van de werkgever. De werkplaats. Het RSZ-identificatienummer van elke werknemer. De begindatum van de tewerkstelling. De datum waarop de overeenkomst is beëindigd. Deze vermeldingen moeten uiterlijk op het ogenblik van de tewerkstelling worden opgegeven, waarbij de datum van uitdiensttreding moet worden opgegeven binnen 7 dagen na de datum waarop de overeenkomst is beëindigd. Het speciaal personeelsregister kan worden bijgehouden op papier of op een elektronische drager, op voorwaarde dat de sociale inspecteurs er op de werkplaats te allen tijde kennis van kunnen nemen (14). Vanaf de laatste verplichte inschrijving moet het gedurende 5 jaar worden bewaard. I.4. De andere sociale documenten De werkgever blijft er voorts toe gehouden de documenten op te stellen, bepaald door het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober Dit geldt voor: De opstelling van de individuele rekening voor elke werknemer. De opstelling in tweevoud van een overeenkomst van tewerkstelling als student. De opstelling van een overeenkomst van tewerkstelling als thuiswerker. De opstelling van een overeenkomst van professionele onderdompeling in geval van een bedrijfsstage. I.5. De afschaffing van bepaalde wettelijke verplichtingen De wet betreffende de veralgemening van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling heeft bepaalde vroegere bepalingen en de desbetreffende verplichtingen voor de werkgever afgeschaft. Zo is de sociale identiteitskaart afgeschaft (15). De wet schaft eveneens de verplichting af om aan de sociale inspectie een kopie te bezorgen van de overeenkomst van tewerkstelling als student. 5 Dat wil zeggen een werk dat wordt verricht voor de behoeften van de huishouding van de werknemer en van zijn gezin en voor zover dit werk niet meer bedraagt dan 8 uur per week bij een of meer werkgevers. 6 Voor zover de werkgever zich richt naar het vereenvoudigde stelsel inzake sociale documenten, georganiseerd door de wet van 5 maart De werknemer moet in principe worden geïdentificeerd aan de hand van de SIS-kaart. 8 Nr Contactcentrum Eranova. Deze mogelijkheid is echter uitsluitend beschikbaar voor de werkgevers die al een zelfs voorlopig inschrijvingsnummer hebben bij de RSZ en die de gegevens van de SIS-kaart kennen Er zijn altijd uitzonderingen, onder meer indien de datum waarop de overeenkomst wordt beëindigd (voor een overeenkomst van bepaalde duur), de einddatum van een overeenkomst van tewerkstelling als student of de einddatum van de beschikbaarstelling voor de gebruiker van een uitzendkracht, niet verschilt van de datum die is opgegeven in de onmiddellijke aangifte van indiensttreding. 11 Dit document moet echter vanaf 1 januari 2003 gedurende 5 jaar worden bewaard. 12 De RSZ registreert elke aangifte van een werkgever in een elektronisch personeelsbestand dat eigen is aan de werkgever. De werkgever kan zijn elektronisch personeelsbestand raadplegen. Om een gebruikersnaam en een wachtwoord te krijgen, moet hij in zijn onderneming een beheerder aanwijzen die de contactpersoon van de RSZ zal zijn. 13 Met uitzondering van onder andere de werkgever die zijn werknemers gewoonlijk minder dan 5 opeenvolgende dagen per week tewerkstelt op eenzelfde plaats, van de werkgever die zijn werknemers tewerkstelt voor bouwwerkzaamheden, van de werkgever die valt onder het paritair comité van het uitzendwerk voor zijn uitzendkrachten. 14 De tekst rept met geen woord over de manier waarop de werknemer moet worden ingeschreven. 15 Deze kaart was slechts verplicht voor de bouwsector, waar zij sinds 1 januari 1999 trouwens niet meer van toepassing was NOVEMBER 2003

4 I.6. De sancties Dezelfde administratieve boetes zijn van toepassing in geval van inbreuk op het bijhouden van het personeelsregister en in geval van inbreuk op de verplichtingen inzake de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling. Een administratieve boete ten bedrage van tot kan worden opgelegd aan de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers, die niet de gegevens inzake de onmiddellijke aangifte heeft verstrekt, geen algemeen of speciaal personeelsregister heeft aangelegd of ingevuld, deze documenten niet op de opgegeven plaats tijdens de voorgeschreven termijnen bewaart, nalaat ze binnen de gestelde termijnen aan de werknemer te bezorgen, niet de nodige maatregelen heeft genomen opdat deze documenten ter beschikking worden gehouden van de inspectie, enige andere uitvoeringsmodaliteit niet heeft nageleefd die is voorgeschreven door de wets- en reglementsbepalingen. II. De multifunctionele aangifte aan de RSZ II.1. Principes Sinds 1 januari 2003 is de traditionele aangifte aan de RSZ vervangen door andere volledig en uitsluitend elektronische modaliteiten, deze aangifte wordt ook multifunctioneel genoemd (16). De multifunctionaliteit uit zich in het ter beschikking stellen via het netwerk van de kruispuntbank van alle inlichtingen die door de werkgever aan de RSZ worden verstrekt ten bate van alle instellingen van de sociale zekerheid. De aangifte moet worden opgesteld door alle werkgevers die bezoldigd personeel tewerkstellen, zodra een DIMONA-aangifte is ingediend. De nieuwe aangifte zal worden gebruikt voor de berekening en de inning van de sociale bijdragen, maar ook voor het bepalen van de rechten aslook voor de berekening van de uitkeringen die aan de sociale verzekerden verschuldigd zijn (17). De meeste instellingen van de sociale zekerheid die met de kruispuntbank zijn verbonden, zullen de vereiste inlichtingen kunnen inwinnen en zullen die bijgevolg niet langer afzonderlijk moeten opvragen, op een bepaald en per definitie verschillend tijdstip. Teneinde het nagestreefde doel qua eenmaking en vereenvoudiging te analyseren, werden bepaalde gebruikte begrippen eenvormig gemaakt (18). Werden zodoende geharmoniseerd de begrippen bezoldiging, werkperiode, werkdag, voltijds werknemer of deeltijds werknemer, wettelijke of conventionele vakantie,... II.2. Modaliteiten van de multifunctionele aangifte Vanaf het 1ste kwartaal van 2003 bestaat de multifunctionele aangifte in een aangifte zonder personeelsstaat, noch boekhoudkundig vak, noch enige andere staten. Per werkgever wordt trouwens slechts een enkele aangifte opgesteld (19) die alle tewerkgestelde werknemers moet omvatten. De tewerkgestelde werknemer voor wie een DIMONA-aangifte is opgesteld, zal per kwartaal slechts eenmaal voorkomen op een of meerdere werknemersregels. Het belangrijkste verschil in vergelijking met het vroegere systeem zit hem dus in het feit dat de bijdragen voor elke werknemer individueel worden berekend en niet langer globaal en collectief. II.3. Globale aangifte van bepaalde personeelsgegevens Als uitzondering op hetgeen voorafgaat, blijft de aangifte globaal, namelijk op het vlak van de onderneming, wat de volgende gegevens betreft: De solidariteitsbijdrage van 7,5 % die verschuldigd is wegens de tewerkstelling van een jongere in het kader van een overeenkomst van tewerkstelling als student. De inhouding van 13,07% op het totale bedrag van het dubbel vakantiegeld. De bijdrage van 13,07% op bepaalde deelnemingen in de winst. De speciale bijdrage voor de sociale zekerheid voor de bruggepensioneerden. De werkgeversbijdrage van 8,86% op de bovenwettelijke pensioenen. II.4. Termijn en bezorging van de multifunctionele aangifte De aangifte moet aan de RSZ worden bezorgd, uiterlijk de laatste dag van de maand na het voorbije kalenderkwartaal. Voor een werkgever die bij een sociaal secretariaat is aangesloten, blijft de uiterste datum voor de bezorging van de aangifte vastgesteld op de twintigste werkdag van de tweede maand na het voorbije kwartaal (20). Sinds 1 januari 2003 mag de multifunctionele aangifte nog enkel elektronisch worden ingediend (21). Dit gebeurt via de portaalsite van de sociale zekerheid. De gegevens mogen echter nog altijd met behulp van een magnetische drager worden verstrekt (22). Hoe dan ook is het vanaf het 1ste kwartaal van 2003 niet langer mogelijk de aangiften op een papieren drager aan de RSZ te richten. Een enkele multifunctionele aangifte zal trouwens alle tewerkgestelde werknemers moeten vermelden. Bijgevolg is het in principe niet langer mogelijk de aangifte te splitsen door bijvoorbeeld de gegevens betreffende de werklieden en die betreffende de bedienden afzonderlijk te verstrekken (23). 16 DMFA: déclaration multifonctionnelle/multifunctionele aangifte 17 Als voorbeeld citeren wij vergoedingen inzake arbeidsongeschiktheid ten laste van de ZIV, de werkloosheidsuitkeringen enz. 18 Zie daartoe de koninklijke besluiten van 10 juni 2001 (BS van 31 juli 2001). 19 Dat wil zeggen per RSZ-nummer. 20 Artikel 33, 2 van het koninklijk besluit van 28 november Wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid, artikel 5 BS van 2 april Cassette, magneetband, diskette of andere drager; de aangifte van de ondernemingen die veel personeel tewerkstellen, moet bij voorkeur worden gedaan in de vorm van file transfer of ftp-bestanden of met gebruikmaking van de bestaande netwerken zoals Cobonet of het interbankennetwerk Isabel. 23 Voor bijzondere situaties zijn echter administratieve uitzonderingen mogelijk NOVEMBER

5 Zoals vroeger kan de werkgever wijzigingen aanbrengen aan de originele aangifte. Zo kan hij aanvullende gegevens verstrekken (24) of bepaalde bestaande gegevens corrigeren (25). Deze wijzigingen of correcties moeten echter on line gebeuren, dat wil zeggen rechtstreeks in de gegevensbank van de RSZ. De werkgever of het sociaal secretariaat zullen bijgevolg niet langer kunnen verwijzen naar de originele gegevens die zijzelf hebben verstrekt, maar naar die welke door de RSZ werden gevalideerd, geregistreerd en bewaard, aangezien deze dienst de authentieke bron van gezegde gegevens is geworden. II.5. Sancties Wanneer de multifunctionele aangifte niet binnen de gestelde termijn aan de RSZ wordt bezorgd, kan dit voor de werkgever aanleiding geven tot een forfaitaire boete van 495,79, verhoogd met 247,89 per schijf van ,35 verschuldigde bijdragen boven de 49,578,70. De RSZ kan er echter van afzien deze boete toe te passen wanneer de kwartaalaangifte werd ingediend vóór het einde van het kwartaal na dat waarop zij betrekking heeft. Wanneer de werkgever de aangiften niet heeft ingediend of een onvolledige of onjuiste aangifte heeft ingediend, heeft de RSZ het recht deze aangifte van ambtswege te vervolledigen of te corrigeren. III. BESLUIT De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling en de veralgemening van de elektronische multifunctionele aangifte brengen ontegensprekelijk een omwenteling teweeg in de administratieve praktijk van de bezorging van de gegevens aan de betrokken instellingen. Zij beogen in hoofdzaak een vereenvoudiging en op termijn de wijziging van het bijhouden van de andere sociale documenten met als logisch gevolg de verlichting van de administratieve last en dus ook van de desbetreffende kosten. Deze administratieve rationalisering vereist echter een grotere stiptheid bij de toepassing van de modaliteiten en van de termijnen waarbinnen de aangiften moeten worden ingediend. Deze stiptheid is des te meer geboden omdat de burgerlijke en/of administratieve sancties vrij hoog kunnen zijn, zelfs al hopen we dat zij na de inwerkingtreding van deze nieuwe reglementeringen in het begin toch met enige soepelheid zullen worden toegepast. Michel STRONGYLOS 24 Zoals bijvoorbeeld de aangifte van nieuwe salarisgegevens. 25 Zoals de correctie van de gegevens betreffende de arbeidsprestaties. IAS 17 Huurcontracten Deze norm IAS 17 betreft alle huurcontracten behalve: de huurcontracten die betrekking hebben op de ontginning of het gebruik van natuurlijke rijkdommen zoals olie, gas, bouwhout, metalen en andere mijnrechten; de licentieakkoorden die betrekking hebben op films, video-opnamen, toneelstukken, manuscripten, octrooien en auteursrechten. Het huurcontract is een akkoord waarbij de verhuurder aan de huurder voor een bepaalde duur het gebruiksrecht van een actief afstaat tegen betaling of een reeks van betalingen. Leasingcontract Dit contract draagt aan de huurder alle risico s en voordelen over die inherent zijn aan de eigendom van het actief. Bij de afloop van het contract kan de eigendom al dan niet worden overgedragen. Gewoon huurcontract Elk contract dat geen leasingcontract is. BOEKING 1. BIJ DE HUURDER De leasingcontracten worden op het actief en het passief geboekt voor bedragen die gelijk zijn aan de billijke waarde van het gehuurde goed of, indien die lager is, tegen de bijgewerkte waarde van de bedragen die als huur zijn betaald. Het bijwerkingspercentage moet de rentevoet van het huurcontract zijn. Het actief moet worden afgeschreven volgens de regels die gebruikt worden voor de andere vaste activa van de onderneming. Indien de onderneming bij de afloop van het contract geen eigenaar wordt, moet het actief volledig worden afgeschreven over de gebruiksduur of over de duur van het contract, naargelang welke van beide de kortste is. De betalingen van de schuld moeten worden omgeslagen over de financiële kosten en de afschrijving van het saldo van de schuld. Voorbeeld: (er is geen rekening gehouden met de BTW) Ondertekening van het contract: 2520 Gehuurd materieel ,00 aan 172 Leasingschulden , Schulden die binnen het jaar vervallen 5.000,00 Betaling: 422 Schulden die binnen het jaar vervallen 5.000, Rente verbonden aan schulden 400,00 aan 550 Bank 5.400, NOVEMBER 2003

6 Afschrijving: 630 Dotatie aan de afschrijvingen 5.000,00 aan 2529 Afschrijvingen van het materieel 5.000,00 De gewone huurcontracten worden in de resultatenrekening tijdens de hele duur van het contract op lineaire basis als kosten geboekt, tenzij een andere basis representatief is voor de spreiding in de tijd van de voordelen die de gebruiker eruit zal halen. Voorbeeld: (er is geen rekening gehouden met de BTW) Huur van materieel 5.400,00 aan 4400 Leveranciers 5.400,00 2. BIJ DE VERHUURDER De verhuurder moet: de activa boeken en ze voorstellen als vorderingen voor een bedrag dat gelijk is aan de netto-investering in het huurcontract; de financiële inkomsten boeken op basis van een formule die een vast periodiek rendementspercentage weergeeft; bij het begin van het huurcontract de oorspronkelijke rechtstreekse kosten boeken als kosten; de te ontvangen betaling boeken als terugbetaling van de hoofdsom en als financiële opbrengsten. Voorbeeld: (er is geen rekening gehouden met de BTW) Aankoop van het materieel met het oog op de verhuring ervan: 6040 Aankopen van handelsgoederen ,00 aan 4400 Leveranciers ,00 Ondertekening van het contract: 2900 Vorderingen op meer dan één jaar , Klanten 5.000,00 aan 7000 Omzet ,00 Ontvangst van de betaling: 550 Bank 5.400,00 aan 7510 Financiële opbrengsten 400, Klanten 5.000,00 In de gewone huurcontracten worden de verhuurde goederen geboekt volgens de aard van het actief. De huurinkomsten worden in de resultatenrekening tijdens de hele duur van het contract op lineaire basis als opbrengsten geboekt, tenzij een andere basis representatief is voor de spreiding in de tijd van de voordelen die de gebruiker eruit zal halen. Voorbeeld: (er is geen rekening gehouden met de BTW) 4000 Klanten 5.400,00 aan 7000 Omzet 5.400,00 Leasebacktransacties Een leasebacktransactie is een verrichting waarbij de eigenaar van een goed het aan een derde overdraagt om het vervolgens van hem te huren. De betaling als huurgeld en de verkoopprijs zijn doorgaans aan elkaar gekoppeld want er wordt samen over onderhandeld. Het boeken zal afhangen van de categorie van het huurcontract. Leasingcontract Het surplus van de opbrengsten van de overdracht in vergelijking met de boekwaarde van het goed moet worden uitgesteld en afgeschreven over de duur van het huurcontract. Gewoon huurcontract Verkoopprijs = billijke waarde: elke winst of elk verlies moet onmiddellijk worden geboekt. Verkoopprijs < billijke waarde: elke winst of elk verlies moet onmiddellijk worden geboekt. Verlies dat niet is goedgemaakt door toekomstige betalingen die kleiner zijn dan de marktprijs: Het verlies wordt onmiddellijk geboekt. Verlies dat is goedgemaakt door toekomstige betalingen die kleiner zijn dan de marktprijs: Het verlies wordt uitgesteld en afgeschreven over de gebruiksduur van het actief. Verkoopprijs > billijke waarde: surplus uitgesteld en afgeschreven over de gebruiksduur van het actief. IASB Françoise PHILIPPE 167 Fleet Street Erkend boekhouder-fiscalist LONDEN EC4A2ES Lid van de CBN ENGELAND Website: Voor U gelezen VAN CROMBRUGGE ( Stefaan), Beginselen van de vennootschapsbelasting, 6de editie, Kalmthout, Biblo, 2003, 206 p. Het boek Beginselen van de vennootschapsbelasting presenteert op een bondige en bevattelijke wijze het systeem, de grote lijnen en de principes van de vennootschapsbelasting. Wie deze principes kent, moet in staat zijn alle verdere problemen te identificeren en op te lossen door redenering of verdere opzoekingen. Het moet hem tevens mogelijk worden toekomstige wetswijzigingen in hun juiste context te situeren. Het boek is niet alleen bedoeld voor wie zich voor het eerst in de vennootschapsbelasting wil verdiepen, maar voor iedereen die er dage NOVEMBER

7 lijks mee geconfronteerd wordt en nood heeft aan een basiswerk om op terug te vallen. Professor Dr. Stefaan Van Crombrugge, hoogleraar aan de Universiteit Gent, gaat in een eerste hoofdstuk na wanneer de vennootschapsbelasting precies van toepassing is. De begrippen rechtspersoonlijkheid, exploitatie van onderneming of winstgevende bezigheid en fiscale winst staan hier centraal. De belastbare grondslag van vennootschappen is hun winst. De analyse van de fiscale winst maakt het tweede, en meest omvangrijke onderdeel uit van het boek. De auteur bespreekt eerst de brutowinst, en vervolgens de nettowinst van vennootschappen, met speciale aandacht voor de meerwaarden, beroepskosten, beroepsverliezen, enz. Aansluitend komen de overige vrijstellingen en extracomptabele aftrekken aan bod, zoals de DBI- aftreken, de investeringsreserve. Vervolgens twee speciale regimes : de verkrijging van eigen aandelen en de gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen. Het derde hoofdstuk behandelt het tarief en de berekening van de vennootschapsbelasting. Ruime aandacht gaat naar het stelsel van de verrekening van voorheffingen en credits. Na een korte uitweiding over de bijzondere aanslag op geheime commissielonen volgt een laatste hoofdstuk over de fiscale gevolgen van de ontbinding en de herstructurering van een vennootschap. Het boek houdt rekening met de recente en belangrijke hervorming van de vennootschapsbelasting door de Wet van 24 december De meeste van deze nieuwe maatregelen zijn reeds vanaf het aanslagjaar 2004 van kracht. Ook de recentste evoluties in rechtspraak en rechtsleer zijn verwerkt. Hoe bestellen? Prijs : 50 EUR (incl.btw) U kunt het boek telefonisch bestellen via het nummer of nog faxen naar het nummer Inschrijven kan ook via e- mail naar volgend adres : Contact Middelgroot boekhoudkantoor in de regio Antwerpen zoekt boekhouder A6/A1 of gelijkwaardig door ervaring voor de verwerking van de boekhoudingstukken, voeren van de BTW - administratie (o.a BTW- Aangiften en opstellen van jaarrekening). Stage BIBF mogelijk. Diverse mogelijkheden van samenwerking zijn bespreekbaar. Contact : Fiduciaire Van der Veken & Partners cvba, Tav Dhr. J. Daems, Markgravelei 26, 2018 Antwerpen. Tel. : 03/ Nederlandstalig boekhoudkantoor wenst uit te breiden en zoekt samenwerking of overname van een boekhoudkantoor in de West- Vlaanderen bij voorkeur de Westhoek. Tel : 058/ Klein Nederlandstalig boekhoudkantoor wenst uit te breiden en zoekt samenwerking of overname van een boekhoudkantoor in de regio van zuid en Midden Limburg of Vlaams Brabant. Tel. : 0475/ Boekhoudkantoor wenst cliënteel uit te breiden via overname dossiers in de regio Leuven- Mechelen- Aarschot Heist o/d Berg. Ook mogelijkheid tot samenwerking. Tel. : 0496/ Boekhoudkantoor zoekt voor uitbreiding van zijn activiteiten overname van een kantoor op de as Antwerpen Waasland Gent. Modaliteiten te bespreken. Tel. : 03/ / Regio Olen-Blankenberge, boekhoudkantoor over te nemen, omzet plus/minus EUR wegens einde loopbaan! Ref. : 152/02 Seminaries 25/11/2003 Waregem Optimaliseren van fiscale verliezen en andere fiscale topics BBB Meester Vanbiervliet, Advocaat Tel : 056/ Fax : 056/ /11/2003 Brugge Vereffening - Dhr. Pouseele KVABB - Tel : Fax : /11/2003 Geel Kempense bedrijven Dhr.Tony Bastijns, adviseur ACC VER LBC-NVK Strategisch Plan Kempen, Docent Katholieke Tel : Fax : Hogeschool Kempen 26/11/2003 Leuven Optimaliseren van fiscale verliezen en andere fiscale topics BBB Meester Vanbiervliet, Advocaat Tel : 056/ Fax : 056/ /11/2003 Ruddervoorde Optimaliseren van fiscale verliezen en andere fiscale topics BBB Meester Vanbiervliet, Advocaat Tel : 056/ Fax : 056/ NOVEMBER 2003

8 Seminaries 27/11/2003 Gent Vereffening - Dhr. Pouseele KVABB - Tel : Fax : /11/2003 Hasselt De rol van de boekhouder in de financiele planning voor LVAB kmo en bedrijfsleider Dhr. Roel Bellens - professor EHSAL, Tel : 011/ Fax : 011/ R.U. Groningen; Guy Walraevens - professor EHSAL 01/12/2003 Aalter Aanvullende pensioenen ACC VER LBC-NVK Meester Poppe, advokaat Tel : Fax : /12/2003 Antwerpen BTW ACC VER LBC-NVK Dhr. Bart Beheydt, BTW-adviseur Tel : Fax : /12/2003 Waregem BTW-actualiteit BBB Dhr. Eddy Soenen, e.a. Inspecteur - Diensthoofd AOIF Tel : 056/ Fax : 056/ /12/2003 Hasselt Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen LVAB Dhr. Luc Vereycken, Tel : 011/ Fax : 011/ /12/2003 Dendermonde Milieuwetgeving ACC VER LBC-NVK Dhr. Luc Van Middel, adviseur in milieu-aangelegenheden Tel : Fax : /12/2003 Gent Corporate Governance BBAV Dhr. Bruno Deklerck, directeur vaktechniek IBR, Tel : Fax : /12/2003 Aalst BTW-actualiteit BBB Eddy Soenen, e.a. Inspecteur - Diensthoofd AOIF Tel : 056/ Fax : 056/ /12/2003 Leuven Electronische facturatie KVABB - Tel : Fax : /12/2003 Universiteit Cel financiële informatieverwerking ( C.F.I ) LBAB Antwerpen (wilrijk) Dhr. Ludovic D HOORE, juridisch adviseur bij de C.F.I. Tel : 0496/ Fax : 02/ /12/2003 Leuven BTW-actualiteit BBB Dhr. Eddy Soenen, e.a. Inspecteur - Diensthoofd AOIF Tel : 056/ Fax : 056/ /12/2003 Hasselt De individuele pensioentoezegging Dhr.Paul Van Eesbeeck, LVAB vennoot Vereycken & Vereycken Consulting Tel : 011/ Fax : 011/ /12/2003 Ruddervoorde BTW-actualiteit BBB Dhr.Eddy Soenen, e.a. Inspecteur - Diensthoofd AOIF Tel : 056/ Fax : 056/ /12/2003 Antwerpen Dubbele belastingsverdragen KVABB - Tel : Fax : /12/2003 Hasselt Valkuilen in het arbeidsrecht Meester Tilleman, advocaat LVAB - Tel : 011/ Fax : 011/ /12/2003 Sint-Katelijne- De invordering van de belastingen (directe en indirecte). MAB Waver Dhr.M. Loyens, inspecteur-jurist Tel : 015/ Fax : 015/ /12/2003 Sint-Katelijne- De invordering van de belastingen (directe en indirecte). MAB Waver Dhr.M. Loyens, inspecteur-jurist Tel : 015/ Fax : 015/ /12/2003 Hasselt Dubbele belastingsverdragen KVABB - Tel : Fax : /12/2003 Brugge Electronische facturatie KVABB - Tel : Fax : /12/2003 Geel Sociaal statuut zelfstandigen Dhr.Aimé Mertens, ACC VER LBC-NVK Provinciaal coordinator Sociaal Verzekeringsfonds Tel : Fax : Middenstand en Beroepen 17/12/2003 Hasselt De 80 % en 100 %-grens bij pensioenen, LVAB invaliditeit en overlijden Mevrouw Ann Misplon, Tel : 011/ Fax : 011/ /12/2003 Kasterlee Updating Vennootschapsrecht KBAB Dhr. Jos Mertens, advocaat, Tel : 014/ Fax : 014/ /12/2003 Gent Electronische facturatie KVABB - Tel : Fax : Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever: Marcel-Jean PAQUET, B.I.B.F. - Legrandlaan 45, 1050 Brussel Tel Fax Url: Redactie: Valérie CARLIER, Geert LENAERTS, José PATTYN. Adviesraad: Professor P. MICHEL, Ecole d'administration des Affaires de l'université de Liège, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven NOVEMBER 2003

FLASH. De algemene vergadering in het verschiet! B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN.

FLASH. De algemene vergadering in het verschiet! B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN. B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN * PB-aangifte: uitstel tot 30 juli FLASH De uiterste indieningsdatum voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap op aandelen als hulpmiddel voor de overdracht van ondernemingen

De commanditaire vennootschap op aandelen als hulpmiddel voor de overdracht van ondernemingen B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN - Bewijskracht ingescande belastingaangifte Een nieuw artikel 314bis, toegevoegd aan het WIB 1992, bepaalt dat ingediende aangiften

Nadere informatie

FLASH. BTW bedrijfsmiddel verkregen door een niet-belastingplichtige afschaffing van de aftrek uit hoofde van latere belastingplicht I N H O U D

FLASH. BTW bedrijfsmiddel verkregen door een niet-belastingplichtige afschaffing van de aftrek uit hoofde van latere belastingplicht I N H O U D FLASH Percentage voordeel van alle aard goedkope of renteloze leningen Het percentage voor het voordeel van alle aard via rekening-courant voor aanslagjaar 2006 bedraagt 8 % (B.S. 24 maart 2006). Voor

Nadere informatie

FLASH. Elektronische boekhouding vervangt «papieren boekhouding» I N H O U D

FLASH. Elektronische boekhouding vervangt «papieren boekhouding» I N H O U D FLASH Een BTW-beslissing (Beslissing nr. E.T.108.474 van 9 december 2004) bepaalt dat de beperking van de aftrekbaarheid van de BTW tot 50 % voor niet-bedrijfsvoertuigen niet meer van toepassing zal zijn

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

Praktisch overzicht van de bewaring

Praktisch overzicht van de bewaring BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Praktisch overzicht van de bewaring van boeken en documenten p. 5/ Overname van een handelszaak of een vennootschap Te vermijden

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

FLASH. Bijkantoren in België van buitenlandse. vennootschappen 1 I N H O U D. 1. Definitie

FLASH. Bijkantoren in België van buitenlandse. vennootschappen 1 I N H O U D. 1. Definitie 1. Definitie Een buitenlandse vennootschap heeft een bijkantoor in België wanneer zij er regelmatig de handelingen verricht die tot haar maatschappelijke activiteit behoren en ze vertegenwoordigd is door

Nadere informatie

FLASH. BTW - Verkoop van auto door belastingplichtige : maatstaf van heffing en eventuele regularisaties

FLASH. BTW - Verkoop van auto door belastingplichtige : maatstaf van heffing en eventuele regularisaties B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN FLASH Nieuw huishoudelijk reglement Op 6 september 2002 keurde de Nationale Raad van het BIBF het nieuwe huishoudelijke reglement

Nadere informatie

FLASH. Noteer alvast de datum van 19 november 2004 in uw agenda. Meer informatie volgt later.

FLASH. Noteer alvast de datum van 19 november 2004 in uw agenda. Meer informatie volgt later. FLASH Voor de erkende boekhouders(-fiscalisten) is momenteel de periode aangebroken waar zij hun cliënten bijstaan bij de voorbereiding van hun algemene vergaderingen. Voor uw eigen boekhoudvennootschap

Nadere informatie

Successierechten en beurscrisis : de gewestelijke wetgevers snellen de erfgenamen ter hulp

Successierechten en beurscrisis : de gewestelijke wetgevers snellen de erfgenamen ter hulp Successierechten en beurscrisis : de gewestelijke wetgevers snellen de erfgenamen ter hulp Het aanvaarden van een nalatenschap kan soms uitmonden in een nachtmerrie. Dat blijkt overduidelijk uit de situatie

Nadere informatie

De herkwalificatie van inkomsten van onroerende goederen of van inkomsten, afkomstig van onroerende verrichtingen

De herkwalificatie van inkomsten van onroerende goederen of van inkomsten, afkomstig van onroerende verrichtingen B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN De herkwalificatie van inkomsten van onroerende goederen of van inkomsten, afkomstig van onroerende verrichtingen INLEIDING

Nadere informatie

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw I. Inleiding De effectisering van schuldvorderingen kan gedefinieerd worden als de financiële operatie waarbij een

Nadere informatie

FLASH. Editoriaal B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN. Afgiftekantoor Brussel X Tweewekelijks

FLASH. Editoriaal B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN. Afgiftekantoor Brussel X Tweewekelijks B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Revalorisatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2003 FLASH De revalorisatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2003 bedraagt 3,35 (B.S. 6

Nadere informatie

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Er bestaat geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking van tax shelter. We zetten hierna de verschillende standpunten tegenover

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992

Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992 Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992 Inleiding De laatste tijd beweegt er heel wat met betrekking tot de meerwaarden die belastingplichtigen realiseren wanneer ze een aandelenparticipatie

Nadere informatie

Fiscale aandachtspunten bij schuldherschikking

Fiscale aandachtspunten bij schuldherschikking Fiscale aandachtspunten bij schuldherschikking In economisch moeilijke tijden worden ondernemingen geconfronteerd met de constante bekommernis over de betaling van schulden en de inning van schuldvorderingen.

Nadere informatie

FLASH. Bijzondere btw-regeling voor de makelaars. (de leveranciers van gas en elektriciteit of de telecommunicatieoperatoren

FLASH. Bijzondere btw-regeling voor de makelaars. (de leveranciers van gas en elektriciteit of de telecommunicatieoperatoren FLASH Elektronische nieuwsbrief als aanvulling op Pacioli Geef uw e-mailadres door aan het BIBF! Als BIBF-lid of -stagiair ontvangt U tweewekelijks Pacioli. Daarnaast verzendt het Instituut veertiendaags

Nadere informatie

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding Personeelskosten van ondernemingen en grote verenigingen : boekhoudkundige aspecten 1. Personeelskosten in de boekhouding Onder personeelskosten wordt verstaan de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Nadere informatie

Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen?

Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen? BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen? p. 5/ Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de gerechtelijke

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen in vennootschappen zijn een dubbel probleem

Abnormale of goedgunstige voordelen in vennootschappen zijn een dubbel probleem Abnormale of goedgunstige voordelen in vennootschappen zijn een dubbel probleem Abnormale of goedgunstige voordelen kunnen in ondernemingen op twee vlakken problemen opleveren. Enerzijds is er een mogelijke

Nadere informatie

FLASH. Editoriaal. Flash 1 Editoriaal 1 De Wet betreffende de bestrijding

FLASH. Editoriaal. Flash 1 Editoriaal 1 De Wet betreffende de bestrijding B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Nieuwe VZW-wet opnieuw gepubliceerd FLASH De Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale

Nadere informatie

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B.

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. Voor de autokosten bestaan er verschillende reglementeringen. Ze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Dit past uiteraard binnen

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 17 NOVEMBER 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 17 NOVEMBER 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ MAR: Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 p. 6/ Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening MAR

Nadere informatie

Boekhouding van grote vzw s

Boekhouding van grote vzw s Boekhouding van grote vzw s Wordt als groot beschouwd de vereniging die meer dan één van de volgende criteria overschrijdt : vijf voltijdse werknemers, 250 000 EUR gewone ontvangsten en 1 000 000 EUR balanstotaal.

Nadere informatie

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen?

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen? 2011 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Gedaan met de verschillen tussen arbeiders en bedienden vanaf ten laatste 8 juli 2013? PAGINA 3 FAQ: Wat zijn de boekhoudkundige en fiscale gevolgen VAN de

Nadere informatie