FLASH. Als het betere de vijand is van het goede B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FLASH. Als het betere de vijand is van het goede B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN"

Transcriptie

1 B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN FLASH Griffies moeten dagboeken niet meer viseren Volgens de Boekhoudwet worden de dagboeken eerst door de griffies van de rechtbanken van koophandel geviseerd alvorens erin geschreven wordt. In een nota aan de ondernemingsloketten staat dat deze bepaling sinds 1 juli 2003 in de praktijk onuitvoerbaar is geworden. De handelsondernemingen worden immers niet meer bij het handelsregister ingeschreven maar bij de ondernemingsloketten en het specifiek register voor de burgerlijke vennootschappen werd geïntegreerd in het algemeen rechtspersonenregister van de kruispuntbank. Minister van Economie, Fientje Moerman, bevestigde in de Kamer dat de dienst Administratieve Vereenvoudiging een koninklijk besluit voorbereidt tot definitieve schrapping van de viseringsplicht. Minister Moerman benadrukt dat er tot voor kort twee instanties handelsboeken viseerden : voor de handelsondernemingen waren dat de diensten van het handelsregister, voor de vrije beroepers de ambtenaren van het departement Financiën. Over de vrije beroepers heeft ze nog geen beslissing genomen. In de wetgeving moet wel het principe van de onveranderbaarheid van de boekhouding worden opgenomen. De technische normen hiervoor worden uitgewerkt door de CBN. Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 Tweewekelijks NL : P Als het betere de vijand is van het goede De Wet van 15 maart 1999 heeft het landschap van de fiscale procedure grondig gewijzigd, met name door een bijkomend niveau van beroep in te voeren. Zo is het sindsdien mogelijk om na de directoriale beslissing beroep aan te tekenen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg, terwijl de zaak vroeger onmiddellijk behandeld werd voor het Hof van Beroep. In diezelfde Wet werd de bevoegdheid inzake bezwaarschriften van de Gewestelijke directeur van de directe belastingen gewijzigd. Voordien beschikte hij over een rechterlijke bevoegdheid, hij moest namelijk een beslissing nemen naar billijkheid over een specifieke vraag van een belastingplichtige. En, laten we de keizer geven wat des keizers is, in de meeste gevallen waren de beslissingen genomen door deze ambtenaar niet eenzijdig in het voordeel van de Administratie. Door deze rechterlijke bevoegdheid kon het beginsel van de openbaarheid van bestuur, bepaald in de wet van 11 april 1994, dat iedere burger toestaat zijn administratief dossier in te kijken en een kopie te verkrijgen, niet meer worden toegepast en bijgevolg had de wetgever een alinea 3 toegevoegd aan artikel 374 WIB 92 met de volgende inhoud: Wanneer de bezwaarindiener zulks in zijn bezwaarschrift heeft gevraagd, zal hij worden gehoord en kan hij inzage krijgen, zonder verplaatsing, van de stukken met betrekking tot de betwisting waarvan hij geen kennis had. Te dien einde zal hij worden uitgenodigd zich binnen een termijn van dertig dagen aan te melden. I N H O U D Als het betere de vijand is van het goede 1 De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA) en de nieuwe multifunctionele aangifte aan de RSZ (DMFA) 3 IAS 17 : Huurcontracten 5 Voor U gelezen 6 Contact 7 Seminaries NOVEMBER 2003

2 Na de hervorming van de fiscale procedure in 1999, heeft de Gewestelijke directeur geen rechterlijke bevoegdheid meer, enkel nog een administratieve bevoegdheid en de wetgever was van mening dat het inzagerecht en het verkrijgen van een kopie van zijn administratieve dossier overbodig waren geworden. Hij heeft artikel 374 al.3 dan ook gewijzigd waardoor het voortaan als volgt luidt: Wanneer de bezwaarindiener zulks in zijn bezwaarschrift heeft gevraagd, zal hij worden gehoord. Te dien einde zal hij worden uitgenodigd zich binnen een termijn van dertig dagen aan te melden. De belastingplichtige behield echter een inzagerecht in zijn administratief dossier op basis van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur. De Administratie betwistte dit recht niet. En toen sloeg het noodlot toe. Het Hof van Cassatie heeft in een vonnis van 23 oktober 2000 beslist dat de wet van 11 april 1994 samen met artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State gelezen moest worden. Dit artikel 14 stipuleert dat de wet van april 1994 enkel van toepassing is op de administratieve overheden tegen wier handelingen een beroep mogelijk is bij de Raad van State. Dat betekent dat de beslissingen die werden genomen door de Gewestelijke directeurs, niet onder de wet van 11 april 1994 vallen vermits beroep aangetekend kan worden bij de Rechtbanken van Eerste Aanleg. Dit standpunt werd onlangs bekrachtigd door een arrest van het Hof van Beroep van Gent van 3 juli Aangezien artikel 374 al.3 WIB 92 gewijzigd werd en de wet van 1994 op de openbaarheid van administratieve handelingen niet van toepassing is, heeft de belastingplichtige geen enkel recht meer om zijn dossier in te kijken in de procedurefase van het klassieke bezwaarschrift bij de Gewestelijke directie. Een averechts effect waaraan de wetgever zeker niet gedacht had. Bijgevolg is er nog slechts één manier om zijn administratief dossier te kunnen inzien, namelijk een beroep doen op artikel 32 van de Grondwet. Zolang de wetgever geen klaarheid geschapen heeft met betrekking tot deze bepalingen, is het noodzakelijk dat U, wanneer u een bezwaarschrift moet indienen evenals in elk ander stadium van de procedure, niet alleen verwijst naar de wet van 11 april 1994 maar ook en vooral naar artikel 32 van de Grondwet, als u er zeker van wil zijn het administratieve dossier van een van uw cliënten te kunnen inkijken. Veel succes! De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA) en de nieuwe multifunctionele aangifte aan de RSZ (DMFA) Sinds 1 januari 2003 moeten de werkgevers een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (afgekort DIMONA) opstellen en indienen voor de meeste van hun werknemers. Sinds diezelfde datum is ook de driemaandelijkse aangifte aan de RSZ, die elke werkgever moet invullen en indienen betreffende de salarisgegevens en de arbeidsduur van het personeel dat in zijn onderneming tewerkgesteld is, grondig hervormd. Deze aangifte heeft een multifunctioneel karakter gekregen en moet uitsluitend in elektronische vorm worden ingediend. Deze veralgemening van de multifunctionele aangifte (DMFA) is een van de drie luiken van het e-government van de sociale zekerheid. I. De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (1) heeft, sinds 1 januari 2003, de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, of DIMONA (déclaration immédiate/onmiddellijke aangifte), veralgemeend tot alle werknemers en werkgevers. De wet van 24 januari 2003 (2) houdende diverse bepalingen met betrekking tot de veralgemening van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, heeft het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten, alsmede de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, aangepast. Bovendien heeft het koninklijk besluit van 25 februari 2003 (3) het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten gewijzigd teneinde de samenhang te verzekeren van het bijhouden van gezegde documenten in het kader van de veralgemening van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling. I.1. Het personeel dat binnen het toepassingsgebied van DIMONA valt In principe moet voor alle werknemers een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling worden ingediend. Het betreft: De personen die zijn tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst. De personen die op een andere manier dan krachtens een arbeidsovereenkomst prestaties leveren onder het gezag van een ander persoon (4). 1 Belgisch Staatsblad van 20 november Belgisch Staatsblad van 5 februari Belgisch Staatsblad van 5 maart We denken hierbij vooral aan het statutaire personeel in de overheidssector NOVEMBER

3 De personen die niet onder het gezag van een andere persoon werken, maar die volledig of gedeeltelijk onderworpen zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers. De leerlingen. Van het toepassingsgebied van de onmiddellijke aangifte blijven echter onder meer uitgesloten de werknemers die occasionele arbeid verrichten (5), de werknemers die prestaties leveren van hoogstens 25 werkdagen per jaar voor sportieve en/of sociaal-culturele activiteiten, de vrijwilligers tewerkgesteld in de vzw s die niet zijn onderworpen aan de sociale zekerheid, de occasionele werknemers die tijdens de dagen van intense activiteit zijn tewerkgesteld in de tuinbouwsector, de extra werknemers die zijn tewerkgesteld in de horecasector, de werknemers die in België zijn gedetacheerd in het kader van dienstverrichtingen (6). I.2. De modaliteiten van de onmiddellijke aangifte Uiterlijk op het ogenblik dat de nieuwe werknemer zijn prestaties begint, moet de werkgever een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling doen, de aangifte van indiensttreding genoemd (7). De verklaring kan op de volgende manieren worden gedaan: Hetzij telefonisch, via een lokale server: het volstaat het nummer van de server te vormen (8). Hetzij via het Internet, via de portaalsite van de sociale zekerheid (9). Hetzij via file transfer: alle bestanden die via ftp worden doorgezonden, moeten voorzien zijn van een digitale handtekening. Wanneer de arbeidsbetrekking wordt beëindigd, moet de werkgever vanaf de eerste werkdag die volgt op het einde van de aangegeven tewerkstelling een aangifte van uitdiensttreding doen volgens dezelfde modaliteiten als de aangifte van indiensttreding (10). Als tegenprestatie voor de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling worden de werknemers ontslagen van hun administratieve verplichtingen inzake het bijhouden van een personeelsregister op papier (11) en het verzenden van een kopie van de overeenkomst van tewerkstelling als student naar de sociale inspectie. Nadat hij de onmiddellijke aangifte heeft ingevuld, kan de werkgever via de portaalsite van de sociale zekerheid het resultaat van zijn aangiften visueel consulteren (12). I.3. Het speciaal personeelsregister De werkgevers die ertoe gehouden zijn de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling te doen, moeten een speciaal personeelsregister aanleggen wanneer zij op verschillende plaatsen werknemers tewerkstellen (13). Het speciaal personeelsregister moet diverse vermeldingen bevatten zoals: Het RSZ-nummer van de werkgever. De werkplaats. Het RSZ-identificatienummer van elke werknemer. De begindatum van de tewerkstelling. De datum waarop de overeenkomst is beëindigd. Deze vermeldingen moeten uiterlijk op het ogenblik van de tewerkstelling worden opgegeven, waarbij de datum van uitdiensttreding moet worden opgegeven binnen 7 dagen na de datum waarop de overeenkomst is beëindigd. Het speciaal personeelsregister kan worden bijgehouden op papier of op een elektronische drager, op voorwaarde dat de sociale inspecteurs er op de werkplaats te allen tijde kennis van kunnen nemen (14). Vanaf de laatste verplichte inschrijving moet het gedurende 5 jaar worden bewaard. I.4. De andere sociale documenten De werkgever blijft er voorts toe gehouden de documenten op te stellen, bepaald door het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober Dit geldt voor: De opstelling van de individuele rekening voor elke werknemer. De opstelling in tweevoud van een overeenkomst van tewerkstelling als student. De opstelling van een overeenkomst van tewerkstelling als thuiswerker. De opstelling van een overeenkomst van professionele onderdompeling in geval van een bedrijfsstage. I.5. De afschaffing van bepaalde wettelijke verplichtingen De wet betreffende de veralgemening van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling heeft bepaalde vroegere bepalingen en de desbetreffende verplichtingen voor de werkgever afgeschaft. Zo is de sociale identiteitskaart afgeschaft (15). De wet schaft eveneens de verplichting af om aan de sociale inspectie een kopie te bezorgen van de overeenkomst van tewerkstelling als student. 5 Dat wil zeggen een werk dat wordt verricht voor de behoeften van de huishouding van de werknemer en van zijn gezin en voor zover dit werk niet meer bedraagt dan 8 uur per week bij een of meer werkgevers. 6 Voor zover de werkgever zich richt naar het vereenvoudigde stelsel inzake sociale documenten, georganiseerd door de wet van 5 maart De werknemer moet in principe worden geïdentificeerd aan de hand van de SIS-kaart. 8 Nr Contactcentrum Eranova. Deze mogelijkheid is echter uitsluitend beschikbaar voor de werkgevers die al een zelfs voorlopig inschrijvingsnummer hebben bij de RSZ en die de gegevens van de SIS-kaart kennen Er zijn altijd uitzonderingen, onder meer indien de datum waarop de overeenkomst wordt beëindigd (voor een overeenkomst van bepaalde duur), de einddatum van een overeenkomst van tewerkstelling als student of de einddatum van de beschikbaarstelling voor de gebruiker van een uitzendkracht, niet verschilt van de datum die is opgegeven in de onmiddellijke aangifte van indiensttreding. 11 Dit document moet echter vanaf 1 januari 2003 gedurende 5 jaar worden bewaard. 12 De RSZ registreert elke aangifte van een werkgever in een elektronisch personeelsbestand dat eigen is aan de werkgever. De werkgever kan zijn elektronisch personeelsbestand raadplegen. Om een gebruikersnaam en een wachtwoord te krijgen, moet hij in zijn onderneming een beheerder aanwijzen die de contactpersoon van de RSZ zal zijn. 13 Met uitzondering van onder andere de werkgever die zijn werknemers gewoonlijk minder dan 5 opeenvolgende dagen per week tewerkstelt op eenzelfde plaats, van de werkgever die zijn werknemers tewerkstelt voor bouwwerkzaamheden, van de werkgever die valt onder het paritair comité van het uitzendwerk voor zijn uitzendkrachten. 14 De tekst rept met geen woord over de manier waarop de werknemer moet worden ingeschreven. 15 Deze kaart was slechts verplicht voor de bouwsector, waar zij sinds 1 januari 1999 trouwens niet meer van toepassing was NOVEMBER 2003

4 I.6. De sancties Dezelfde administratieve boetes zijn van toepassing in geval van inbreuk op het bijhouden van het personeelsregister en in geval van inbreuk op de verplichtingen inzake de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling. Een administratieve boete ten bedrage van tot kan worden opgelegd aan de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers, die niet de gegevens inzake de onmiddellijke aangifte heeft verstrekt, geen algemeen of speciaal personeelsregister heeft aangelegd of ingevuld, deze documenten niet op de opgegeven plaats tijdens de voorgeschreven termijnen bewaart, nalaat ze binnen de gestelde termijnen aan de werknemer te bezorgen, niet de nodige maatregelen heeft genomen opdat deze documenten ter beschikking worden gehouden van de inspectie, enige andere uitvoeringsmodaliteit niet heeft nageleefd die is voorgeschreven door de wets- en reglementsbepalingen. II. De multifunctionele aangifte aan de RSZ II.1. Principes Sinds 1 januari 2003 is de traditionele aangifte aan de RSZ vervangen door andere volledig en uitsluitend elektronische modaliteiten, deze aangifte wordt ook multifunctioneel genoemd (16). De multifunctionaliteit uit zich in het ter beschikking stellen via het netwerk van de kruispuntbank van alle inlichtingen die door de werkgever aan de RSZ worden verstrekt ten bate van alle instellingen van de sociale zekerheid. De aangifte moet worden opgesteld door alle werkgevers die bezoldigd personeel tewerkstellen, zodra een DIMONA-aangifte is ingediend. De nieuwe aangifte zal worden gebruikt voor de berekening en de inning van de sociale bijdragen, maar ook voor het bepalen van de rechten aslook voor de berekening van de uitkeringen die aan de sociale verzekerden verschuldigd zijn (17). De meeste instellingen van de sociale zekerheid die met de kruispuntbank zijn verbonden, zullen de vereiste inlichtingen kunnen inwinnen en zullen die bijgevolg niet langer afzonderlijk moeten opvragen, op een bepaald en per definitie verschillend tijdstip. Teneinde het nagestreefde doel qua eenmaking en vereenvoudiging te analyseren, werden bepaalde gebruikte begrippen eenvormig gemaakt (18). Werden zodoende geharmoniseerd de begrippen bezoldiging, werkperiode, werkdag, voltijds werknemer of deeltijds werknemer, wettelijke of conventionele vakantie,... II.2. Modaliteiten van de multifunctionele aangifte Vanaf het 1ste kwartaal van 2003 bestaat de multifunctionele aangifte in een aangifte zonder personeelsstaat, noch boekhoudkundig vak, noch enige andere staten. Per werkgever wordt trouwens slechts een enkele aangifte opgesteld (19) die alle tewerkgestelde werknemers moet omvatten. De tewerkgestelde werknemer voor wie een DIMONA-aangifte is opgesteld, zal per kwartaal slechts eenmaal voorkomen op een of meerdere werknemersregels. Het belangrijkste verschil in vergelijking met het vroegere systeem zit hem dus in het feit dat de bijdragen voor elke werknemer individueel worden berekend en niet langer globaal en collectief. II.3. Globale aangifte van bepaalde personeelsgegevens Als uitzondering op hetgeen voorafgaat, blijft de aangifte globaal, namelijk op het vlak van de onderneming, wat de volgende gegevens betreft: De solidariteitsbijdrage van 7,5 % die verschuldigd is wegens de tewerkstelling van een jongere in het kader van een overeenkomst van tewerkstelling als student. De inhouding van 13,07% op het totale bedrag van het dubbel vakantiegeld. De bijdrage van 13,07% op bepaalde deelnemingen in de winst. De speciale bijdrage voor de sociale zekerheid voor de bruggepensioneerden. De werkgeversbijdrage van 8,86% op de bovenwettelijke pensioenen. II.4. Termijn en bezorging van de multifunctionele aangifte De aangifte moet aan de RSZ worden bezorgd, uiterlijk de laatste dag van de maand na het voorbije kalenderkwartaal. Voor een werkgever die bij een sociaal secretariaat is aangesloten, blijft de uiterste datum voor de bezorging van de aangifte vastgesteld op de twintigste werkdag van de tweede maand na het voorbije kwartaal (20). Sinds 1 januari 2003 mag de multifunctionele aangifte nog enkel elektronisch worden ingediend (21). Dit gebeurt via de portaalsite van de sociale zekerheid. De gegevens mogen echter nog altijd met behulp van een magnetische drager worden verstrekt (22). Hoe dan ook is het vanaf het 1ste kwartaal van 2003 niet langer mogelijk de aangiften op een papieren drager aan de RSZ te richten. Een enkele multifunctionele aangifte zal trouwens alle tewerkgestelde werknemers moeten vermelden. Bijgevolg is het in principe niet langer mogelijk de aangifte te splitsen door bijvoorbeeld de gegevens betreffende de werklieden en die betreffende de bedienden afzonderlijk te verstrekken (23). 16 DMFA: déclaration multifonctionnelle/multifunctionele aangifte 17 Als voorbeeld citeren wij vergoedingen inzake arbeidsongeschiktheid ten laste van de ZIV, de werkloosheidsuitkeringen enz. 18 Zie daartoe de koninklijke besluiten van 10 juni 2001 (BS van 31 juli 2001). 19 Dat wil zeggen per RSZ-nummer. 20 Artikel 33, 2 van het koninklijk besluit van 28 november Wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid, artikel 5 BS van 2 april Cassette, magneetband, diskette of andere drager; de aangifte van de ondernemingen die veel personeel tewerkstellen, moet bij voorkeur worden gedaan in de vorm van file transfer of ftp-bestanden of met gebruikmaking van de bestaande netwerken zoals Cobonet of het interbankennetwerk Isabel. 23 Voor bijzondere situaties zijn echter administratieve uitzonderingen mogelijk NOVEMBER

5 Zoals vroeger kan de werkgever wijzigingen aanbrengen aan de originele aangifte. Zo kan hij aanvullende gegevens verstrekken (24) of bepaalde bestaande gegevens corrigeren (25). Deze wijzigingen of correcties moeten echter on line gebeuren, dat wil zeggen rechtstreeks in de gegevensbank van de RSZ. De werkgever of het sociaal secretariaat zullen bijgevolg niet langer kunnen verwijzen naar de originele gegevens die zijzelf hebben verstrekt, maar naar die welke door de RSZ werden gevalideerd, geregistreerd en bewaard, aangezien deze dienst de authentieke bron van gezegde gegevens is geworden. II.5. Sancties Wanneer de multifunctionele aangifte niet binnen de gestelde termijn aan de RSZ wordt bezorgd, kan dit voor de werkgever aanleiding geven tot een forfaitaire boete van 495,79, verhoogd met 247,89 per schijf van ,35 verschuldigde bijdragen boven de 49,578,70. De RSZ kan er echter van afzien deze boete toe te passen wanneer de kwartaalaangifte werd ingediend vóór het einde van het kwartaal na dat waarop zij betrekking heeft. Wanneer de werkgever de aangiften niet heeft ingediend of een onvolledige of onjuiste aangifte heeft ingediend, heeft de RSZ het recht deze aangifte van ambtswege te vervolledigen of te corrigeren. III. BESLUIT De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling en de veralgemening van de elektronische multifunctionele aangifte brengen ontegensprekelijk een omwenteling teweeg in de administratieve praktijk van de bezorging van de gegevens aan de betrokken instellingen. Zij beogen in hoofdzaak een vereenvoudiging en op termijn de wijziging van het bijhouden van de andere sociale documenten met als logisch gevolg de verlichting van de administratieve last en dus ook van de desbetreffende kosten. Deze administratieve rationalisering vereist echter een grotere stiptheid bij de toepassing van de modaliteiten en van de termijnen waarbinnen de aangiften moeten worden ingediend. Deze stiptheid is des te meer geboden omdat de burgerlijke en/of administratieve sancties vrij hoog kunnen zijn, zelfs al hopen we dat zij na de inwerkingtreding van deze nieuwe reglementeringen in het begin toch met enige soepelheid zullen worden toegepast. Michel STRONGYLOS 24 Zoals bijvoorbeeld de aangifte van nieuwe salarisgegevens. 25 Zoals de correctie van de gegevens betreffende de arbeidsprestaties. IAS 17 Huurcontracten Deze norm IAS 17 betreft alle huurcontracten behalve: de huurcontracten die betrekking hebben op de ontginning of het gebruik van natuurlijke rijkdommen zoals olie, gas, bouwhout, metalen en andere mijnrechten; de licentieakkoorden die betrekking hebben op films, video-opnamen, toneelstukken, manuscripten, octrooien en auteursrechten. Het huurcontract is een akkoord waarbij de verhuurder aan de huurder voor een bepaalde duur het gebruiksrecht van een actief afstaat tegen betaling of een reeks van betalingen. Leasingcontract Dit contract draagt aan de huurder alle risico s en voordelen over die inherent zijn aan de eigendom van het actief. Bij de afloop van het contract kan de eigendom al dan niet worden overgedragen. Gewoon huurcontract Elk contract dat geen leasingcontract is. BOEKING 1. BIJ DE HUURDER De leasingcontracten worden op het actief en het passief geboekt voor bedragen die gelijk zijn aan de billijke waarde van het gehuurde goed of, indien die lager is, tegen de bijgewerkte waarde van de bedragen die als huur zijn betaald. Het bijwerkingspercentage moet de rentevoet van het huurcontract zijn. Het actief moet worden afgeschreven volgens de regels die gebruikt worden voor de andere vaste activa van de onderneming. Indien de onderneming bij de afloop van het contract geen eigenaar wordt, moet het actief volledig worden afgeschreven over de gebruiksduur of over de duur van het contract, naargelang welke van beide de kortste is. De betalingen van de schuld moeten worden omgeslagen over de financiële kosten en de afschrijving van het saldo van de schuld. Voorbeeld: (er is geen rekening gehouden met de BTW) Ondertekening van het contract: 2520 Gehuurd materieel ,00 aan 172 Leasingschulden , Schulden die binnen het jaar vervallen 5.000,00 Betaling: 422 Schulden die binnen het jaar vervallen 5.000, Rente verbonden aan schulden 400,00 aan 550 Bank 5.400, NOVEMBER 2003

6 Afschrijving: 630 Dotatie aan de afschrijvingen 5.000,00 aan 2529 Afschrijvingen van het materieel 5.000,00 De gewone huurcontracten worden in de resultatenrekening tijdens de hele duur van het contract op lineaire basis als kosten geboekt, tenzij een andere basis representatief is voor de spreiding in de tijd van de voordelen die de gebruiker eruit zal halen. Voorbeeld: (er is geen rekening gehouden met de BTW) Huur van materieel 5.400,00 aan 4400 Leveranciers 5.400,00 2. BIJ DE VERHUURDER De verhuurder moet: de activa boeken en ze voorstellen als vorderingen voor een bedrag dat gelijk is aan de netto-investering in het huurcontract; de financiële inkomsten boeken op basis van een formule die een vast periodiek rendementspercentage weergeeft; bij het begin van het huurcontract de oorspronkelijke rechtstreekse kosten boeken als kosten; de te ontvangen betaling boeken als terugbetaling van de hoofdsom en als financiële opbrengsten. Voorbeeld: (er is geen rekening gehouden met de BTW) Aankoop van het materieel met het oog op de verhuring ervan: 6040 Aankopen van handelsgoederen ,00 aan 4400 Leveranciers ,00 Ondertekening van het contract: 2900 Vorderingen op meer dan één jaar , Klanten 5.000,00 aan 7000 Omzet ,00 Ontvangst van de betaling: 550 Bank 5.400,00 aan 7510 Financiële opbrengsten 400, Klanten 5.000,00 In de gewone huurcontracten worden de verhuurde goederen geboekt volgens de aard van het actief. De huurinkomsten worden in de resultatenrekening tijdens de hele duur van het contract op lineaire basis als opbrengsten geboekt, tenzij een andere basis representatief is voor de spreiding in de tijd van de voordelen die de gebruiker eruit zal halen. Voorbeeld: (er is geen rekening gehouden met de BTW) 4000 Klanten 5.400,00 aan 7000 Omzet 5.400,00 Leasebacktransacties Een leasebacktransactie is een verrichting waarbij de eigenaar van een goed het aan een derde overdraagt om het vervolgens van hem te huren. De betaling als huurgeld en de verkoopprijs zijn doorgaans aan elkaar gekoppeld want er wordt samen over onderhandeld. Het boeken zal afhangen van de categorie van het huurcontract. Leasingcontract Het surplus van de opbrengsten van de overdracht in vergelijking met de boekwaarde van het goed moet worden uitgesteld en afgeschreven over de duur van het huurcontract. Gewoon huurcontract Verkoopprijs = billijke waarde: elke winst of elk verlies moet onmiddellijk worden geboekt. Verkoopprijs < billijke waarde: elke winst of elk verlies moet onmiddellijk worden geboekt. Verlies dat niet is goedgemaakt door toekomstige betalingen die kleiner zijn dan de marktprijs: Het verlies wordt onmiddellijk geboekt. Verlies dat is goedgemaakt door toekomstige betalingen die kleiner zijn dan de marktprijs: Het verlies wordt uitgesteld en afgeschreven over de gebruiksduur van het actief. Verkoopprijs > billijke waarde: surplus uitgesteld en afgeschreven over de gebruiksduur van het actief. IASB Françoise PHILIPPE 167 Fleet Street Erkend boekhouder-fiscalist LONDEN EC4A2ES Lid van de CBN ENGELAND Website: Voor U gelezen VAN CROMBRUGGE ( Stefaan), Beginselen van de vennootschapsbelasting, 6de editie, Kalmthout, Biblo, 2003, 206 p. Het boek Beginselen van de vennootschapsbelasting presenteert op een bondige en bevattelijke wijze het systeem, de grote lijnen en de principes van de vennootschapsbelasting. Wie deze principes kent, moet in staat zijn alle verdere problemen te identificeren en op te lossen door redenering of verdere opzoekingen. Het moet hem tevens mogelijk worden toekomstige wetswijzigingen in hun juiste context te situeren. Het boek is niet alleen bedoeld voor wie zich voor het eerst in de vennootschapsbelasting wil verdiepen, maar voor iedereen die er dage NOVEMBER

7 lijks mee geconfronteerd wordt en nood heeft aan een basiswerk om op terug te vallen. Professor Dr. Stefaan Van Crombrugge, hoogleraar aan de Universiteit Gent, gaat in een eerste hoofdstuk na wanneer de vennootschapsbelasting precies van toepassing is. De begrippen rechtspersoonlijkheid, exploitatie van onderneming of winstgevende bezigheid en fiscale winst staan hier centraal. De belastbare grondslag van vennootschappen is hun winst. De analyse van de fiscale winst maakt het tweede, en meest omvangrijke onderdeel uit van het boek. De auteur bespreekt eerst de brutowinst, en vervolgens de nettowinst van vennootschappen, met speciale aandacht voor de meerwaarden, beroepskosten, beroepsverliezen, enz. Aansluitend komen de overige vrijstellingen en extracomptabele aftrekken aan bod, zoals de DBI- aftreken, de investeringsreserve. Vervolgens twee speciale regimes : de verkrijging van eigen aandelen en de gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen. Het derde hoofdstuk behandelt het tarief en de berekening van de vennootschapsbelasting. Ruime aandacht gaat naar het stelsel van de verrekening van voorheffingen en credits. Na een korte uitweiding over de bijzondere aanslag op geheime commissielonen volgt een laatste hoofdstuk over de fiscale gevolgen van de ontbinding en de herstructurering van een vennootschap. Het boek houdt rekening met de recente en belangrijke hervorming van de vennootschapsbelasting door de Wet van 24 december De meeste van deze nieuwe maatregelen zijn reeds vanaf het aanslagjaar 2004 van kracht. Ook de recentste evoluties in rechtspraak en rechtsleer zijn verwerkt. Hoe bestellen? Prijs : 50 EUR (incl.btw) U kunt het boek telefonisch bestellen via het nummer of nog faxen naar het nummer Inschrijven kan ook via e- mail naar volgend adres : Contact Middelgroot boekhoudkantoor in de regio Antwerpen zoekt boekhouder A6/A1 of gelijkwaardig door ervaring voor de verwerking van de boekhoudingstukken, voeren van de BTW - administratie (o.a BTW- Aangiften en opstellen van jaarrekening). Stage BIBF mogelijk. Diverse mogelijkheden van samenwerking zijn bespreekbaar. Contact : Fiduciaire Van der Veken & Partners cvba, Tav Dhr. J. Daems, Markgravelei 26, 2018 Antwerpen. Tel. : 03/ Nederlandstalig boekhoudkantoor wenst uit te breiden en zoekt samenwerking of overname van een boekhoudkantoor in de West- Vlaanderen bij voorkeur de Westhoek. Tel : 058/ Klein Nederlandstalig boekhoudkantoor wenst uit te breiden en zoekt samenwerking of overname van een boekhoudkantoor in de regio van zuid en Midden Limburg of Vlaams Brabant. Tel. : 0475/ Boekhoudkantoor wenst cliënteel uit te breiden via overname dossiers in de regio Leuven- Mechelen- Aarschot Heist o/d Berg. Ook mogelijkheid tot samenwerking. Tel. : 0496/ Boekhoudkantoor zoekt voor uitbreiding van zijn activiteiten overname van een kantoor op de as Antwerpen Waasland Gent. Modaliteiten te bespreken. Tel. : 03/ / Regio Olen-Blankenberge, boekhoudkantoor over te nemen, omzet plus/minus EUR wegens einde loopbaan! Ref. : 152/02 Seminaries 25/11/2003 Waregem Optimaliseren van fiscale verliezen en andere fiscale topics BBB Meester Vanbiervliet, Advocaat Tel : 056/ Fax : 056/ /11/2003 Brugge Vereffening - Dhr. Pouseele KVABB - Tel : Fax : /11/2003 Geel Kempense bedrijven Dhr.Tony Bastijns, adviseur ACC VER LBC-NVK Strategisch Plan Kempen, Docent Katholieke Tel : Fax : Hogeschool Kempen 26/11/2003 Leuven Optimaliseren van fiscale verliezen en andere fiscale topics BBB Meester Vanbiervliet, Advocaat Tel : 056/ Fax : 056/ /11/2003 Ruddervoorde Optimaliseren van fiscale verliezen en andere fiscale topics BBB Meester Vanbiervliet, Advocaat Tel : 056/ Fax : 056/ NOVEMBER 2003

8 Seminaries 27/11/2003 Gent Vereffening - Dhr. Pouseele KVABB - Tel : Fax : /11/2003 Hasselt De rol van de boekhouder in de financiele planning voor LVAB kmo en bedrijfsleider Dhr. Roel Bellens - professor EHSAL, Tel : 011/ Fax : 011/ R.U. Groningen; Guy Walraevens - professor EHSAL 01/12/2003 Aalter Aanvullende pensioenen ACC VER LBC-NVK Meester Poppe, advokaat Tel : Fax : /12/2003 Antwerpen BTW ACC VER LBC-NVK Dhr. Bart Beheydt, BTW-adviseur Tel : Fax : /12/2003 Waregem BTW-actualiteit BBB Dhr. Eddy Soenen, e.a. Inspecteur - Diensthoofd AOIF Tel : 056/ Fax : 056/ /12/2003 Hasselt Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen LVAB Dhr. Luc Vereycken, Tel : 011/ Fax : 011/ /12/2003 Dendermonde Milieuwetgeving ACC VER LBC-NVK Dhr. Luc Van Middel, adviseur in milieu-aangelegenheden Tel : Fax : /12/2003 Gent Corporate Governance BBAV Dhr. Bruno Deklerck, directeur vaktechniek IBR, Tel : Fax : /12/2003 Aalst BTW-actualiteit BBB Eddy Soenen, e.a. Inspecteur - Diensthoofd AOIF Tel : 056/ Fax : 056/ /12/2003 Leuven Electronische facturatie KVABB - Tel : Fax : /12/2003 Universiteit Cel financiële informatieverwerking ( C.F.I ) LBAB Antwerpen (wilrijk) Dhr. Ludovic D HOORE, juridisch adviseur bij de C.F.I. Tel : 0496/ Fax : 02/ /12/2003 Leuven BTW-actualiteit BBB Dhr. Eddy Soenen, e.a. Inspecteur - Diensthoofd AOIF Tel : 056/ Fax : 056/ /12/2003 Hasselt De individuele pensioentoezegging Dhr.Paul Van Eesbeeck, LVAB vennoot Vereycken & Vereycken Consulting Tel : 011/ Fax : 011/ /12/2003 Ruddervoorde BTW-actualiteit BBB Dhr.Eddy Soenen, e.a. Inspecteur - Diensthoofd AOIF Tel : 056/ Fax : 056/ /12/2003 Antwerpen Dubbele belastingsverdragen KVABB - Tel : Fax : /12/2003 Hasselt Valkuilen in het arbeidsrecht Meester Tilleman, advocaat LVAB - Tel : 011/ Fax : 011/ /12/2003 Sint-Katelijne- De invordering van de belastingen (directe en indirecte). MAB Waver Dhr.M. Loyens, inspecteur-jurist Tel : 015/ Fax : 015/ /12/2003 Sint-Katelijne- De invordering van de belastingen (directe en indirecte). MAB Waver Dhr.M. Loyens, inspecteur-jurist Tel : 015/ Fax : 015/ /12/2003 Hasselt Dubbele belastingsverdragen KVABB - Tel : Fax : /12/2003 Brugge Electronische facturatie KVABB - Tel : Fax : /12/2003 Geel Sociaal statuut zelfstandigen Dhr.Aimé Mertens, ACC VER LBC-NVK Provinciaal coordinator Sociaal Verzekeringsfonds Tel : Fax : Middenstand en Beroepen 17/12/2003 Hasselt De 80 % en 100 %-grens bij pensioenen, LVAB invaliditeit en overlijden Mevrouw Ann Misplon, Tel : 011/ Fax : 011/ /12/2003 Kasterlee Updating Vennootschapsrecht KBAB Dhr. Jos Mertens, advocaat, Tel : 014/ Fax : 014/ /12/2003 Gent Electronische facturatie KVABB - Tel : Fax : Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever: Marcel-Jean PAQUET, B.I.B.F. - Legrandlaan 45, 1050 Brussel Tel Fax Url: Redactie: Valérie CARLIER, Geert LENAERTS, José PATTYN. Adviesraad: Professor P. MICHEL, Ecole d'administration des Affaires de l'université de Liège, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven NOVEMBER 2003

De aangifte. H o o f d s t u k I V

De aangifte. H o o f d s t u k I V 91 H o o f d s t u k I V De aangifte 154. De verzekeringsplichtige werkgever moet zich niet enkel inschrijven bij de RSZ: hij moet de RSZ eveneens op de hoogte brengen van elke aanwerving en uitdiensttreding

Nadere informatie

Dimona of de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling

Dimona of de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Dimona of de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Philip BRAEKMANS Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Sociale Praktijkstudies nr. 11001 Stof bijgehouden tot 1 oktober

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.341 ------------------------------ Zitting van donderdag 15 maart 2001 Vereenvoudiging en modernisering van de sociale administratie bij te houden door de werkgevers

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Page 1 of 10 Home > FAQ - Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing - Startende ondernemingen FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Opgelet:

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990

Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990 Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990 rechtsbron bron/reg.nr. rechtsbrondatum publicatiedatum pagina Wet - 22.12.1989 K.B. - B.S. - 30.12.1989 21382 Wet - 29.03.2012 B.S. - 06.04.2012

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

BETREFT: AANTAL NIEUWIGHEDEN INZAKE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012.

BETREFT: AANTAL NIEUWIGHEDEN INZAKE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012. Nr. 989 Brussel, 3 oktober 2011 BETREFT: AANTAL NIEUWIGHEDEN INZAKE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012. Zoals reeds aangekondigd in een vorige informatienota 1, moeten de sociale verkiezingen om de vier jaar

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Publieke mandatarissen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Publieke mandatarissen Het sociaal statuut der zelfstandigen Publieke mandatarissen Moderne overheid, kwalitatieve service Met de wet van 13 juli 2005 (B.S. 29 juli 2005, Ed. 2; B.S. 14 september 2005) en het KB van 10 augustus

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/255 BERAADSLAGING NR. 13/122 VAN 3 DECEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale 1 oktober 2013 Agenda Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid 2 verplichtingen (art. 30bis van de wet van 27 juni 1969) Melding

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 5 mei

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 5 mei A D V I E S Nr. 1.464 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 mei 2004 ------------------------------------------- Vereenvoudiging van de sociale administratie bij te houden door de werkgevers

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/258 BERAADSLAGING NR. 13/125 VAN 3 DECEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/064 BERAADSLAGING NR. 08/022 VAN 8 APRIL 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel Pegasus als dienstverlenende vzw biedt de mogelijkheid aan de NGO's om het beheer van hun expat dossiers maar ook het beheer van hun Belgisch personeel doen op te volgen op voorwaarde dat ze van de PC

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN Na bijna tien jaar is het eindelijk zover : een boekhouder die uitsluitend in loondienst of die in overheidsdienst werkt, kan voortaan ook op

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Nr maart 2016

Nr maart 2016 Nr. 225 17 maart 2016 Belgisch Staatsblad Nieuw formulier voor vrijstelling bedrijfsvoorheffing investering in steunzones Sedert april 2015 kunnen werkgevers die een investering doen in een door de overheid

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas!

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Grondige opleiding vennootschapsbelasting Date: 2009-11-26 Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Deze opleiding is een stappenplan naar een praktische kennis van de regels van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN:

DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN: DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN: IN ZAKE A.R. nr. 03.0250.A N.V. [...] met zetel te [...] ingeschreven in het

Nadere informatie

I. De lesgever / sporttechnische of sport(para)medische medewerker wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst

I. De lesgever / sporttechnische of sport(para)medische medewerker wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst Toelichting in verband met de tewerkstelling, de uitbetaling en de subsidiëring van de occasionele sporttechnische en sport(para)medische medewerkers binnen de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid

Nadere informatie

KWALITEITSCOMITE VAN DE GEGEVENS VAN DE KBO BEHANDELING VAN DUBBELS. Deze procedure werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité goedgekeurd.

KWALITEITSCOMITE VAN DE GEGEVENS VAN DE KBO BEHANDELING VAN DUBBELS. Deze procedure werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité goedgekeurd. KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN KWALITEITSCOMITE VAN DE GEGEVENS VAN DE KBO BEHANDELING VAN DUBBELS Deze procedure werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité goedgekeurd. Het werd tevens gewijzigd

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen.

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT CONTEXT Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. Hij heeft betrekking op de kritische lezing van een

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 28 juni

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 28 juni A D V I E S Nr. 2.041 ------------------------------ Zitting van woensdag 28 juni 2017 ------------------------------------------------ Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

Nadere informatie

CRISISPREMIE ARBEIDERS

CRISISPREMIE ARBEIDERS 19.02.2010 Rev. 31.12.2010 Kitty Janssens kitty.janssens@salar.be CRISISPREMIE ARBEIDERS De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/137 BERAADSLAGING NR 09/075 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 21 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON

NIEUWSBRIEF 21 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON NIEUWSBRIEF 21 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID LONEN: BEREKENING SOCIALE BIJDRAGEN De Programmawet van 29 maart 2012 voerde het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/167 BERAADSLAGING NR. 07/063 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 4 juni 2008 VSKO/DB/08.06 V0806 Paritair Comité 152 Meesters-, vak- en dienstpersoneel: brugpensioen OPGELET, ENQUETE SCHOOLBESTUREN! Enkel de schoolbesturen die de enquête

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN DE BEROEPSACTIVITEITEN De 2 beroepsperspectieven Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur van Financiën en Begroting Vooruitgangstraat 80 bus 1 1030 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Aanvraagformulier voor het

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 GEMEENTE UKKEL Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 De raad, Gelet op artikel 117 van de nieuwe

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 2 : Aangifte inzake personenbelasting - bezoldigingsfiche 281.10 en het fiscaal attest 281.25 Inhoudstafel en bijlage 1 Wettelijke

Nadere informatie

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Inhoudstafel Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11 Stefan Ruysschaert Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Hoofdstuk 2. Hoe wordt het vruchtgebruik correct gewaardeerd?

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen.

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. Gelet op de grondwet, de artikelen 1, 33, 35, 39 en 134; Gelet

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST WAT IS EEN ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST? De boekhouder-fiscalist BIBF is uw bevoorrechte raadgever als zelfstandige ondernemer, als vrije beroepsbeoefenaar of als

Nadere informatie

WETSVOORSTEL. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied.

WETSVOORSTEL. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied. WETSVOORSTEL Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied Artikel 2 Deze wet is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers. Voor de

Nadere informatie

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Inhoud I. Inleiding en definities 2 1) Toepassingsgebied 2 2) Definities

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 19 maart 2012 ADVIES 2012-19 met betrekking tot de weigering om een afschrift van het volledige

Nadere informatie

I. De lesgever / sporttechnische medewerker wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst

I. De lesgever / sporttechnische medewerker wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst Toelichting in verband met de tewerkstelling, de uitbetaling en de subsidiëring van de occasionele sporttechnische medewerkers binnen de facultatieve opdracht jeugdsport Wie kan lesgever / sporttechnische

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 van 9 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2015/4 2 van 9 De beperkte onderwerping Private sector Openbare sector 3 van 9 4 van 9 Een aantal personen vallen niet onder alle regelingen die in

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N KMO-beleid - studentenarbeid A04 Brussel, 25.06.2009 MH/MG/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN UITBREIDING VAN DE BESTAANDE REGELING INZAKE STUDENTENARBEID

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/067 BERAADSLAGING NR 04/030 VAN 7 SEPTEMBER 2004, GEWIJZIGD OP 7 JUNI 2011, MET BETREKKING TOT DE AANGIFTE

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Wet op het eenheidsstatuut schaft het proefbeding af Datum 18 december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de Kruispuntbank op 27 november 1998.

Gelet op de aanvraag ingediend door de Kruispuntbank op 27 november 1998. CS/98/135 BERAADSLAGING NR. 98/80 VAN 1 DECEMBER 1998 BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE KRUISPUNTBANK VOOR DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE RSZ IN HET KADER VAN

Nadere informatie

De criteria van de kleine vennootschap

De criteria van de kleine vennootschap B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN De criteria van de kleine vennootschap Het Wetboek van vennootschappen definieert de grootte van vennootschappen en in enkele

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/15/004 BERAADSLAGING NR 06/082 VAN 14 NOVEMBER 2006, GEWIJZIGD OP 13 JANUARI 2015, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen. Huurvoorwaarden Algemeen. Alle genoemde prijzen gelden per weekend (tenzij anders beschreven) en zijn exclusief BTW. Na reservering ontvangt u schriftelijk of per e-mail een orderbevestiging. De overeenkomst.

Nadere informatie

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Jozef II-straat 47 B-1000 BRUSSEL Tel. (02) 239 12 11 Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter

Nadere informatie

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 maart 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 maart 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/06/044 1 BERAADSLAGING NR. 06/035 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE PENSIOENINSTELLING VAN DE METAALSECTOR,

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Augutus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Augutus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter Sociale actualiteit van Augutus PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JANUARI 2009

NIEUWSBRIEF JANUARI 2009 NIEUWSBRIEF JANUARI 2009 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN JANUARI 2009 Voor de indexaties en CAO-verhogingen van januari klik hier. NIEUWE SOLIDARITEITSBIJDRAGE BIJ NIET-NALEVING DIMONA-PLICHT Vanaf

Nadere informatie