PRODUCTENREKENING 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRODUCTENREKENING 2013"

Transcriptie

1 PRODUCTENREKENING 2013

2 PRODUCTENREKENING 2013

3 2

4 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2013 Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten...5 Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Waterhuishouding Milieubeheer Recreatie en natuur Economische en agrarische zaken Welzijn Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene dekkingsmiddelen Hoofdstuk 3: Staat van herkomst en besteding van middelen Hoofdstuk 4: Bijlagen Bijlage A-I: Overzicht personele sterkte en personeelslasten Bijlage A-II: Salarissen en sociale lasten (lastencategorieën 1.1 en 1.2) Bijlage B: Staat van materiële vaste activa Bijlage C: Staat van financiële vaste activa: kapitaalverstrekkingen Bijlage D: Staat van financiële vaste activa: langlopende geldleningen u/g en beleggingen Bijlage E: Staat van reserves Bijlage F: Staat van voorzieningen Bijlage G: Staat van opgenomen langlopende geldleningen o/g Bijlage H: Staat van gewaarborgde geldleningen en garantieverplichtingen Bijlage I: Overzicht kapitaallasten en berekening renteomslag Bijlage J-I: Kostenverdeelstaat Bijlage J-II: Overzicht van productgroepen van de exploitatierekening en van de investeringen belast met apparaatskosten Bijlage K: Verdelingsmatrix Bijlage L: Staat van subsidies

5 4

6 HOOFDSTUK 1: Rekening van lasten en baten 5

7 6

8 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 1 Algemeen Bestuur 1.0 Provinciale Staten Gedeputeerde Staten Kabinetszaken Bestuurlijke organisatie Financieel toezicht op de gemeenten Uitvoering van overige wettelijke regelingen Overige zaken betreffende algemeen bestuur Overige lasten en baten Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

9 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 bedrag 2011 bedrag 2013 bedrag 2013 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 2 Openbare orde en veiligheid 2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen Burgerlijke verdediging 2.2 Overige beschermende maatregelen Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

10 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 3 Verkeer en vervoer 3.0 Verkeer en vervoer, algemeen Landwegen Boot- en veerdiensten 3.3 Waterwegen Vervoer Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

11 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 4 Waterhuishouding 4.0 Waterhuishouding, algemeen Waterschapsaangelegenheden Waterkeringen 4.3 Kwantitatief beheer oppervlaktewater 4.4 Kwantitatief beheer grondwater 4.5 Landaanwinning Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

12 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 bedrag 2011 bedrag 2013 bedrag 2013 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 5 Milieubeheer 5.0 Milieubeheer, algemeen Kwalitatief beheer oppervlaktewater 5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem Bestrijding luchtverontreiniging 5.4 Bestrijding geluidhinder 5.5 Vergunningverlening en handhaving Ontgrondingen Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

13 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 6 Recreatie en natuur 6.0 Recreatie en natuur, algemeen 6.1 Recreatie Natuur Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

14 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 7 Economische en agrarische Zaken 7.0 Algemene economische aangelegenheden Bevordering economische activiteiten Nutsvoorzieningen Agrarische aangelegenheden Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

15 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 8 Welzijn 8.0 Welzijn, algemeen Educatie Lichamelijke vorming en sport Kunst en oudheidkunde Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling Maatschappelijke voorzieningen 8.6 Volksgezondheid Ouderenzorg Jeugdhulpverlening Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

16 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen 9.1 Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Stads- en dorpsvernieuwing Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

17 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 0.0 Geldleningen korter dan een jaar Geldleningen langer of gelijk aan een jaar Algemene dekkingsmiddelen 0.2 Algemene uitkering provinciefonds Eigen middelen Deelnemingen Onvoorzien Saldo van kostenplaatsen Voordelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

18 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 na wijziging na wijziging RECAPITULATIE LASTEN EN BATEN 1 Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Waterhuishouding Milieubeheer Recreatie en natuur Economische en agrarische zaken Welzijn Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene dekkingsmiddelen Totaal gewone dienst voor bestemming Resultaat gewone dienst voor bestemming TOTAAL GEWONE DIENST

19 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 na wijziging na wijziging RESULTAAT BESTEMMING: 0.7 Resultaat gewone dienst voor bestemming Mutaties reserves Resultaat gewone dienst na bestemming

20 Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten Hoofdfunctie 1: Algemeen bestuur 1001 Ondersteuning Provinciale Staten Gedeputeerde Staten Kabinetszaken Bestuurlijke organisatie Financieel toezicht op de gemeenten Uitvoering van wettelijke regelingen Bestuurlijke samenwerking Voorzieningen personeel Communicatie Promotie en relatiemanagement Diensten voor derden Verhuur van gebouwen Diverse lasten en baten Hoofdfunctie 2: Openbare orde en veiligheid 2001 Openbare orde en veiligheid Hoofdfunctie 3: Verkeer en vervoer 3001 Mobiliteitsbeleid (Re)constructie wegen en fietspaden Onderhoud en beheer wegen en fietspaden Verkeersveiligheid Verkeersmanagement (Re)constructie waterwegen Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen Onderhoud en beheer overige vaarwegen Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog Kunstwerken provinciale vaarwegen Luchtvaartvervoer Collectief personenvervoer Hoofdfunctie 4: Waterhuishouding 4001 Water Water (PLG) Waterschapsaangelegenheden Hoofdfunctie 5: Milieubeheer 5003 Milieubeleid en duurzame ontwikkeling Energie en klimaat Bodem(sanering) Duurzaam bodembeheer en afval Bodem (PLG) Vergunningverlening Toezicht en handhaving Ontgrondingen

21 Hoofdfunctie 6: Recreatie en natuur 6101 Toerisme en recreatie Toerisme en recreatie (PLG) Natuur (PLG) Landschap en cultuurhistorie (PLG) Natuur en landschap Hoofdfunctie 7: Economische en agrarische zaken 7001 Algemeen economische zaken Promotie en acquisitie Toeristische promotie Werkgelegenheid en arbeidsmarkt Regioprogramma's Provinciale bedrijven Fysieke bedrijfsomgeving Marksectoren Nutsvoorzieningen Landbouw en landinrichting (PLG) Hoofdfunctie 8: Welzijn 8001 Ontwikkeling en ondersteuning welzijn Media Asielzoekers Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds Onderwijsbeleid Sportbeleid Het Verhaal van Groningen Bibliotheken Zorg en hulpverlening Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare groepen Jeugdzorg Jongerenparticipatie Hoofdfunctie 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9101 Ruimtelijke ontwikkeling Realisatie ruimtelijk beleid Technische infrastructuur Gebiedsgericht werken Sociaal-economische vitalisering (PLG) Bouwen en wonen Hoofdfunctie 0: Financiering en algemene dekkingsmiddelen 0010 Financieringsmiddelen Geldleningen langer of gelijk aan 1 jaar Provinciefonds Eigen middelen Deelnemingen Onvoorzien Saldo kostenplaatsen Mutaties reserves

22 1. Algemeen bestuur No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming saldo 2013 saldo Provinciale Staten 1001 Ondersteuning Provinciale Staten Totaal functie Gedeputeerde Staten 1101 Ondersteuning GS Totaal functie Kabinetszaken 1201 Kabinetszaken Totaal functie Bestuurlijke organisatie 1301 Bestuurlijke organisatie Totaal functie Financieel toezicht op gemeenten 1401 Financieel toezicht op gemeenten Totaal functie Uitvoering van wettelijke regelingen 1501 Wettelijke regelingen Totaal functie Overige zaken betreffende algemeen bestuur 1601 Bestuurlijke samenwerking Voorzieningen personeel Communicatie Promotie en relatiemanagement Totaal functie Overige lasten en baten 1701 Diensten voor derden Verhuur van gebouwen Diverse lasten en baten Totaal functie Totaal hoofdfunctie

23 22

24 Productgroepnummer en -naam : 1001 Ondersteuning Provinciale Staten Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Van den Berg Productverantwoordelijke : Engels Productgroepomschrijving Provinciale Staten richten zich op hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Zij hebben de beschikking over een eigen ondersteuning (griffier en medewerkers griffie). Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland Het evalueren van het aantal Statencommissies begin 2013 conform afspraak begin Gerealiseerd De evaluatie van het aantal Statencommissies is niet uitgevoerd. In plaats daarvan is de huidige werkwijze en vergadercultuur geanalyseerd en zijn nieuwe afspraken gemaakt over een meer doeltreffende en doelmatiger informatievoorziening. Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten

25 Specificatie lasten en baten 2013 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2013 saldo Apparaatskosten Ondersteuning Prov. Staten: - afw. Vgj. Ondersteuning vergoeding Prov. Staten reis- en verblijfkosten PS fractievergoedingen verslagen/streaming advertentiekosten Excursiekosten PS scholing statenleden internet statenleden uitvoering duale taken diverse kosten PS rekenkamer facilitair catering totaal ondersteuning Prov. Staten totaal ondersteuning Prov. Staten

26 Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Reis- en verblijfkosten PS: afwijking Declaratie van reiskosten verloopt overwegend via de presentielijst. Afhankelijk van het aantal bijeenkomsten en de opkomst van Statenleden (en -commissieleden) in een jaar, kan het bedrag variëren Verslagen/Streaming: afwijking Ten laste van dit budget worden betaald de schriftelijke verslagen van Statenvergadering (handelingen) en verslagen van vertrouwelijke/geheime vergaderingen van Statencommissies. Ook de kosten voor de externe streaming van Staten- en commissievergaderingen worden hieruit betaald. Het overschot is ontstaan doordat in 2011 een voordeliger contract is afgesloten met een (ander) notuleerbureau. Advertentiekosten PS: afwijking -/ De advertentiekosten variëren jaarlijks en zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waarover de Staten in de media wensen te adverteren. Hier is sprake van een structureel tekort. Excursiekosten PS: afwijking -/ De staten maken een keer in de twee jaar een meerdaagse excursie. Overschrijding wordt veroorzaakt door relatief dure overnachtingskosten in Hamburg. Scholing Statenleden: afwijking Statenleden kunnen jaarlijks een beroep doen op het scholingsbudget tot een maximum van 500. Het budget wordt ook gebruikt voor kosten van scholing die door de provincie (Presidium) wordt aangeboden. Het betreft een incidenteel overschot. Internet Statenleden; afwijking De uitgaven op dit budget in 2013 waren de kosten van een 3G-abonnement en een kleine vergoeding internetkosten. Het betreft een incidenteel overschot. Uitvoering duale taken: afwijking De uitgaven op dit budget (voor enig jaar) zijn moeilijk te voorspellen. In 2013 is een belangrijk deel gebruikt voor de masterclass staats- en bestuursrecht. En een klein deel voor een extern onderzoek door de accountant inzake de verzelfstandiging van Groningen Seaports. Diverse kosten PS: afwijking Uitgaven op deze post (w.o. representatiekosten) fluctueren jaarlijks. Facilitair catering: afwijking De cateringkosten van Provinciale Staten variëren jaarlijks omdat deze mede afhankelijk zijn van het aantal en de duur van activiteiten op het provinciehuis. Voor 2013 hebben we een overschot, maar de ervaring leert dat dit budget (vrijwel) altijd wordt overschreden. 25

27 Productgroepnummer en -naam : 1101 Gedeputeerde Staten Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Van den Berg Productverantwoordelijke : Boerma Productgroepomschrijving Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie en vergadert in die hoedanigheid wekelijks (behalve in de vakantieperiodes). De commissaris van de Koning is voorzitter van het college en wordt daarin ondersteund voor wat betreft de voorbereiding en uitvoering van o.a. vergaderingen, werkbezoeken en overleggen met derden. Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland Goed voorbereide en efficiënte vergaderingen en bijeenkomsten Gerealiseerd Er zijn 41 reguliere collegevergaderingen gehouden. Daarvan waren twee vergaderingen op een externe locatie (één als onderdeel van de jaarlijkse GS-MT tweedaagse en één als onderdeel van de bijeenkomst van de drie noordelijke colleges van GS). De vergaderingen waren steeds op dinsdag. Vanaf medio januari wordt digitaal vergaderd. Naast de reguliere vergaderingen zijn vier extra vergaderingen gehouden, twee keer over de situatie m.b.t. gaswinning en twee keer over de taak- en functieverdeling i.v.m. de benoeming van een nieuwe gedeputeerde. Tijdens een aantal vergaderingen is een inleiding gehouden. Bij diverse vergaderingen is met de directie overlegd over specifieke beleids- of organisatorische onderwerpen. Het college heeft samen met de directie en de afdelingshoofden tijdens een lunch gesproken over diverse beleids- en organisatorische ontwikkelingen. Het college heeft vier regiobijeenkomsten georganiseerd. Het college, of een delegatie daarvan, heeft overleg gevoerd met de Vereniging Groninger Gemeenten, de gemeente Groningen, de bestuurlijke partners in de Eemsdeltaregio, de visitatiecommissie bestuurlijke organisatie en de colleges van Drenthe en Fryslân. Verder is drie keer overleg gevoerd met de Commissie Duurzame Toekomst Noordoost-Groningen. Het college heeft tijdens een lunch kennis gemaakt met een aantal pas benoemde burgemeesters. 26

28 Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2013 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2013 saldo Apparaatskosten Ondersteuning Gedeputeerde Staten: - Voorgaande jaren ondersteuning GS vergoeding Gedep. Staten deskundige advisering diverse baten GS Voorziening APPA Duurzame toekomst NO Groningen totaal ondersteuning Gedep. Staten totaal ondersteuning Gedep. Staten

29 Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Voorgaande jaren Ondersteuning GS: afwijking 647 Dit betreft vrijval van een nog te betalen post uit 2012 inzake DTNP onderzoek FOC. Commissie Duurzame Toekomst NO-Groningen: afwijking -/ De oorzaak van de overschrijding zijn de kosten van de kwartiermakers. Deze extra kosten worden gedekt uit de post daadwerkelijk onvoorziene uitgaven 2013 (zaaknummer ). Diverse baten GS: afwijking Dit betreft een vergoeding voor reis- en verblijfkosten van Comité van de Regio's voor deelname aan vergaderingen. 28

30 Productgroepnummer en -naam : 1201 Kabinetszaken Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Van den Berg Productverantwoordelijke : Boerma Productgroepomschrijving De commissaris van de Koning (CdK) heeft als rijksorgaan een aantal bestuurstaken die zijn vastgelegd in zijn ambtsinstructie. Hierbij wordt hij ondersteund door zijn kabinet, dat deel uitmaakt van de afdeling Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie. Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland toezien op ordelijk verloop van de procedure met betrekking tot de (her)benoeming van een burgemeester. In deze procedure heeft de CdK een belangrijke rol: op zijn advies wordt de vacature opengesteld, hij vormt zich een oordeel over kandidaten, geeft de vertrouwenscommissie een overzicht van de sollicitanten en zijn selectie daaruit. Voordat de vertrouwenscommissie haar bevindingen in besloten zitting voorlegt aan de gemeenteraad, bespreekt ze deze met de CdK. Nadat de raad de aanbeveling heeft vastgesteld rapporteert de CdK aan de minister over het verloop van de procedure. voorbereiden en begeleiden van gemeentebezoeken; bevorderen van samenwerking tussen vertegenwoordigers van rijksdiensten die in de provincie werken en tussen hen, het provinciaal bestuur en gemeente- en waterschapsbesturen; afdoen van klachten van burgers; voorbereiden en begeleiding van eventuele koninklijke bezoeken; Gerealiseerd In 2013 is in de gemeente Marum een nieuwe burgemeester door de kroon benoemd. In vijf gemeenten heeft de commissaris van de Koning een waarnemer aangesteld (Hoogezand- Sappemeer, Haren, Groningen, Veendam en Bellingwedde). Reden voor het waarnemerschap is het reële perspectief op een gemeentelijke herindeling per 1 januari Ten slotte zijn drie burgemeesters herbenoemd (of zijn voorbereidingen getroffen voor herbenoeming). De CdK heeft tien gemeentebezoeken afgelegd. Tijdens de bezoeken spreekt de CdK met de burgemeesters individueel. Daarnaast vindt een overleg plaats met de colleges van BenW over actuele onderwerpen. Vervolgens bezoekt men een bedrijf, organisatie en/of instelling. Ten slotte spreekt de CdK met raadsleden. Eens per jaar organiseren de drie noordelijke provincies een rijksherenoverleg. Tijdens dit overleg spreken de CdK's met diverse rijksheren over actuele thema's. In april 2013 heeft de provincie Fryslân het overleg georganiseerd. De CdK heeft een ombudsfunctie voor inwoners van de provincie Groningen. Er zijn 31 brieven binnengekomen en afgehandeld. In 2013 deed koningin Beatrix afstand van de troon. Op 30 april 2013 vond de inauguratie plaats van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. De commissaris van de Koning heeft de inauguratie bijgewoond, alsmede 28 inwoners van de provincie Groningen. De provincietoer van het koninklijk paar begon op 28 mei 2013 in Groningen (stad Groningen en Leek). Tijdens het 29

31 adviseren koninklijke onderscheidingen. bezoek heeft het koninklijk paar kennis kunnen maken met veel inwoners, dorpen, activiteiten en producten van en uit de provincie. Daarnaast hebben in de provincie Groningen twee koninklijke bezoeken plaatsgevonden: in maart bij het 150-jarig bestaan van het Noord Nederlands Orkest (koningin Beatrix) en bij de opening van het nieuwe kantoor van GasTerra in april (prins Willem-Alexander). De CdK heeft geadviseerd over eventueel uit te reiken koninklijke onderscheidingen: Er zijn 68 koninklijke onderscheidingen toegekend bij Algemene Gelegenheden. Bij Bijzondere Aangelegenheden zijn 50 onderscheidingen toegekend. Zes bedrijven hebben het predicaat Koninklijk/Hofleverancier ontvangen. 30

32 Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2013 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2013 saldo Apparaatskosten Secretariaat CdK: - viering 4/5 mei totaal secretariaat CdK: totaal kabinetszaken

33 Productgroepnummer en -naam : 1301 Bestuurlijke organisatie Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Wilpstra (herindeling), Boumans (deregulering) Productverantwoordelijke : Boerma Productgroepomschrijving De zorg voor een adequate bestuurlijke inrichting van de provincie, waarbij wij streven naar een zodanige inrichting van het openbaar bestuur en verdeling van taken en bevoegdheden dat publieke taken op het juiste niveau worden verricht. Voorts: bemiddelen bij dan wel beslechten van bestuursgeschillen tussen gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en de behandeling van klachten over gemeentebesturen. Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Versterking lokaal bestuur Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting - programma Bestuur, thema Bestuurlijke samenwerking. Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland Project 'Gemeentelijke herindeling': onderzoek/inventarisatie over de toekomstige bestuurlijke organisatie in de provincie; plan van aanpak waarmee daar uitvoering aan wordt gegeven. Gerealiseerd In juli 2012 is de 'Vlekkenkaart Provincie Groningen' uitgebracht. Doel daarvan is het bieden van inzicht diverse verbanden binnen de provincie Groningen, waaronder ook de bestuurlijke verbanden. De informatie kan gebruikt worden bij de gezamenlijke visieontwikkeling van gemeenten en provincie over de toekomstige bestuurlijke organisatie in de provincie. In vervolg daarop heeft in de periode van september 2012 tot en met februari 2013 de visitatiecommissie 'Bestuurlijke Toekomst van Groningen' zich verdiept in de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven waar Groningen voor staat. Dit om een beeld te krijgen van wat de bestuurlijke toekomst van Groninger gemeenten zou kunnen of moeten zijn. Het eindrapport van deze commissie (28 februari 2013) 'Grenzeloos Gunnen', vormde de opmaat tot het vormgeven van de bestuurlijke toekomst van Groningen door, eveneens in gezamenlijk opdrachtgeverschap van de VGG en de provincie Groningen, een 'makelaar' in te zetten om de provincie en de gemeenten in dit proces terzijde te staan en te begeleiden in het proces van de bestuurlijke toekomst en om goede invulling te geven aan openstaande vraagstukken en dilemma's. De voordracht van 2 juli 2013 over de visie op de 32

34 bestuurlijke organisatie in Groningen, 'Herindelen niet of maar hoe' gaf daarvoor de richting aan. Het advies van de makelaar, dat op 13 december 2013 is uitgebracht, vormde een basis voor de daaropvolgend uitgebrachte voordracht (3/2014, op 29 januari 2014 voorgelegd aan PS) waarin de contouren van de toekomstige nieuwe bestuurlijke indeling op basis van de besluitvorming van de gemeenten, de bevindingen van de makelaar en het collegestandpunt daarover zijn opgenomen. Deze voordracht is een belangrijke vervolgstap in het proces. Het geeft enerzijds richting aan de verdere standpuntbepaling en besluitvorming door de gemeenten over de door hun gewenste herindeling. Daarnaast zijn daarmee de Staten de geïnformeerd over de inzichten over de provinciale rol en taken, de contouren van de toekomstige nieuwe bestuurlijke indeling, over de aanpak en de kaders en randvoorwaarden die voor het vervolgproces worden gehanteerd. 33

35 Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen overige baten (bijdragen derden) bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2013 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2013 saldo Apparaatskosten Bestuurlijke organisatie: - Voorgaande jaren best versterking lokaal bestuur Lidmaatschappen Deregulering Grenzeloos Grunnen totaal bestuurlijke organisatie totaal bestuurlijke organisatie

36 Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Lasten Voorgaande jaren Bestuurlijke organisatie: afwijking De vrijval is het gevolg van lager uitgevallen afrekening van nog te betalen Versterking lokaal bestuur: afwijking Na de presentatie van het rapport Grenzeloos Gunnen door de commissie Bestuurlijke Toekomst Groningen op 28 februari 2013, is voor een andere insteek gekozen. Voor het vervolgtraject is tot 2018 het project Grenzeloos Gunnen opgestart. Bij de Voorjaarsnota 2013 is besloten de benodigde middelen voor dit project beschikbaar te stellen. Hierdoor is er minder gebruik gemaakt van dit budget. Lidmaatschappen: afwijking -/ In verband met nieuwe wetten e.d. is er meer uitgegeven aan lidmaatschappen die nodig zijn om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Grenzeloos Gunnen: afwijking -/ De afwijking heeft betrekking op kosten inzake conferentie burgerparticipatie. Het Rijk heeft hiervoor een bijdrage van gedaan (zie baten). Baten Versterking lokaal bestuur: afwijking Dit betreft bijdrage diverse gemeenten inzake kosten CEBEON. Grenzeloos Gunnen: afwijking Dit betreft de bijdrage van het Rijk inzake conferentie burgerparticipatie. Zie overschrijding kosten. 35

37 Productgroepnummer en -naam : 1401 Financieel toezicht op gemeenten Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Wilpstra Productverantwoordelijke : Boerma Productgroepomschrijving Het financiële toezicht dat de provincies uitvoeren op de gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen) is een medebewindstaak. Het betreft de uitvoering van de wettelijke opgedragen taken, zoals omschreven in vooral Titel IV van de Gemeentewet (artikelen 186 t/m 215) en in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Doel is het bevorderen van een gezond en evenwichtig financieel beleid en beheer bij gemeenten. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. Het centrale uitgangspunt daarbij is dat de toezichthouder gemeenten hun eigen verantwoordelijkheid laat, maar alert reageert op risico's die tot financiële ontsporingen kunnen leiden. In het algemeen tracht de financiële toezichthouder eraan bij te dragen dat gemeenten blijvend in staat zijn hun taak en rol op een adequate wijze te vervullen. Hiertoe is door ons het beleidskader 'Zichtbaar toezicht' vastgesteld (mei 2008). Het beleidskader is een gezamenlijk product van de toezichthouder provinciale financiën (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de toezichthouders gemeentefinanciën (Gedeputeerde Staten). Hierin is de wijze vastgelegd waarop - zowel bij het Rijk als bij de provincies - aan het toezicht invulling wordt gegeven binnen het wettelijke kader. Met het financieel toezicht wordt een structureel financieel gezonde situatie beoogd bij gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen), zodat deze kunnen voortbestaan zonder een beroep te hoeven doen op middelen van de collectiviteit van gemeenten (artikel 12 Financiële-verhoudingswet). Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland Het streven is gericht op repressief toezicht voor alle gemeenten (100%). Door middel van een continu proces van overleg en informatie-uitwisseling met gemeenten, is het de bedoeling ontwikkelingen zodanig tijdig te signaleren dat waar mogelijk preventief toezicht kan worden voorkomen evenals het afglijden naar de artikel 12- status. Artikel 12-behandeling gemeente Loppersum. Uitvoering gezamenlijk onderzoek door de provinciale toezichthouders. Gerealiseerd Voor begrotingsjaar 2013 werden de gemeenten Bellingwedde, Delfzijl en Ten Boer onder preventief toezicht geplaatst. Met de door de fondsbeheerders vastgestelde aanvullende bijdragen is de gemeente Loppersum de kans geboden om een financiële gezonde situatie te creëren. Door de aanvullende bijdragen 2008 tot en met 2013, het in september 2009 vastgestelde saneringsplan en een forse (eigen) inspanningsverplichting kan de gemeente vanaf 2014 weer over een materieel sluitende begroting beschikken en is de artikel 12-status beëindigd. Door de gezamenlijke provinciale toezichthouders is in samenwerking met het ministerie van BZK evenals in 2012 landelijk onderzoek uitgevoerd naar de grondexploitatie bij gemeenten. 36

38 Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2013 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2013 saldo Apparaatskosten Financieel toezicht op gemeenten: - advertentiekosten 180 totaal financieel toezicht op gemeenten 180 totaal financieel toezicht op gemeenten Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Advertentiekosten: afwijking 180 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 37

39 Productgroepnummer en -naam : 1501 Uitvoering van wettelijke regelingen Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Van den Berg Productverantwoordelijke : Boerma Productgroepomschrijving Sinds 1 januari 2013 heeft de provincie geen bevoegdheid meer ten aanzien van de Drank- en Horecawet in verband met een wetswijziging waarbij art. 37 is komen te vervallen. Daarnaast - op basis van de Archiefwet 1995 en de nieuwe Wet revitalisering generiek toezicht die per 1 januari 2013 in werking treedt - het houden van toezicht op de archiefzorg van de provinciale organen, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, regiopolitie en waterschappen. Als de Nationale Politie van start gaat, gaat het toezicht op de archiefzorg naar de Erfgoedinspectie. Voorts het adviseren over ingediende bezwaar- en beroepschriften alsmede klachten. Hiermee wordt beoogd een optimale besluitvorming van provinciale organen en het voorkomen van beroepsprocedures bij de bestuursrechter en de Nationale ombudsman. Belangrijke actuele ontwikkelingen Transitie toezicht archiefzorg Beleid en doelen op termijn De archiefinspectie moet de komende jaren haar werkwijze aanpassen aan de nieuwe Wet revitalisering generiek toezicht (RGT) en de geïnspecteerde overheden moeten voorbereid worden op hun nieuwe rol. Het streven is de wet RGT op 1 januari 2013 in werking te laten treden. Wij hebben een transitieplan archiefinspectie opgesteld en vastgesteld. De huidige thematische aanpak van de inspectietaken moet aangepast worden, zodat een generieke werkwijze ontstaat. Als de geïnspecteerde overheden in control zijn, kan het provinciaal toezicht meer op afstand en geïntegreerd worden met andere disciplines van toezicht. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland verder vormgeven aan de transitie van het archieftoezicht in het kader van interbestuurlijk toezicht: - pilots opzet horizontaal toezicht door gemeenten en waterschappen en voorlichting; - deelname aan integraal overleg interbestuurlijk toezicht (IBT); - opzet provinciaal archiefbeheer volgens de nieuwe wettelijke eisen; - budgetbeheer decentralisatie RHC s. Wanneer gereed Gepland Middelen Begroot Reguliere budgetten. Gerealiseerd in 2013 is archieftoezicht uitgevoerd volgens de uitgangspunten van het nieuwe interbestuurlijk toezicht, was een proefjaar voor de nieuwe werkwijze. Bij de volgende ronde in 2014 moeten de gemeenten en waterschappen rapporteren conform afgesproken toetskader. Archieftoezicht draait mee in de provinciebrede IBT-werkgroep Er zijn contacten met RHC Groninger Archieven over inhoud van de onderlinge samenwerking en dienstverlening, (nog) geen provinciearchivaris benoemd en (nog) geen toezicht op interne provinciale archivering, sinds 1 januari 2012 financiële bijdrage aan RHC Groninger Archieven. Gerealiseerd 2013 conform planning Besteed n.v.t. 38

40 Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland coördinatie IBT - nieuwe stijl: - workshops bestuurders (met externe begeleiding); - symposium IBT - nieuwe stijl in Groningen. overige taken archieftoezicht: ad-hoc inspecties, voorlichting, landelijke taken, jaarverslag. advisering inzake bij de provincie ingediende bezwaar- en beroepsschriften alsmede klachten. Gerealiseerd jaarverslag 2012 uitgebracht, landelijke vergaderingen bezocht, ad hoc bezoeken gebracht en vragen beantwoord; onderzoek uitgevoerd naar het digitale geheugen (digitale beheeromgeving) bij 7 overheden in Noord- Nederland. 100 ingekomen bezwaarschriften en klachten in behandeling genomen; 57 adviezen uitgebracht en in zaken bemiddeld (betreft ook zaken uit voorgaande jaren). Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - overige baten (bijdragen derden) Totaal baten Saldo lasten en baten

41 Specificatie lasten en baten 2013 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2013 saldo Apparaatskosten Klachtencommissies: - Cie rechtsvescherming nationale ombudsman totaal klachtencommissies Archieftoezicht: - VGJ archieftoezicht archiefinspectie RHC Groningen Archieven totaal archieftoezicht Drank- En Horecawet: - Drank- en horecawet totaal drank- en horecawet Interbestuurlijk toezicht: - Interbestuurlijk toezicht Interbestuurlijk toezicht totaal wettelijke regelingen Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Nationale Ombudsman: afwijking -/- 561 Voor de Nationale Ombudsman betalen wij een bedrag per inwoner van de provincie. Het aantal inwoners van de provincie Groningen is gegroeid. Archiefinspectie: afwijking Dit betreft de afrekening van Interbestuurlijk Toezicht (IBT): afwijking De afwijking komt doordat in 2013 niet alle plannen zijn uitgevoerd. De nulmeting IBT-Wabo bij de gemeenten kan pas in 2014 worden gehouden. 40

42 Productgroepnummer en -naam : 1601 Bestuurlijke samenwerking Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Moorlag, Van den Berg, Wilpstra Productverantwoordelijke : Boerma Productgroepomschrijving Interprovinciaal Overleg (IPO): De provincie Groningen is lid van de vereniging IPO: het samenwerkingsorgaan van de twaalf provincies. Gedeputeerden en de CdK participeren in het bestuur en de bestuurlijke adviescommissies. Provinciale Staten participeren in de Algemene Ledenvergadering. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN): De provincie Groningen vormt samen met de provincies Fryslân en Drenthe de Gemeenschappelijke Regeling SNN. Gedeputeerden en de CdK participeren in het Dagelijks Bestuur, de Bestuurscommissies, het Algemeen Bestuur en de strategische bijeenkomsten van de drie colleges van GS. Provinciale Staten participeren in het Algemeen Bestuur en in de jaarlijks te houden gezamenlijke bijeenkomst van de drie Staten. Bestuursacademie Noord-Nederland (BANN): Vanaf oktober 2002 is de Gemeenschappelijke Regeling BANN uitsluitend bedoeld als garantievoorziening voormalige BANN. De garantievoorziening functioneert als vangnetvoorziening voor latente wachtgeldaanspraken en doorlopende wachtgeld- en FPU-uitkeringen met bijbehorende werkgeverslasten, alsmede de werkgeverslasten van de gepensioneerde medewerkers en de aan de IZA Nederland verschuldigde schadeloosstelling. In 2008 heeft een herbeoordeling van de taken en risico s plaatsgevonden. Uit die inventarisatie bleek dat de beschikbare middelen van de gemeenschappelijke regeling voldoende zijn om te voldoen aan alle eventuele verplichtingen. Het huidige dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling is van mening dat de taakstelling van de gemeenschappelijke regeling zodanig is dat uitvoering door een publiek lichaam als de gemeenschappelijke regeling niet langer noodzakelijk is. Besluitvorming die leidt tot overdracht van taken en middelen aan een andere rechtspersoon heeft nog niet plaatsgevonden. Europa: Activiteiten en acties van de provincie Groningen met betrekking tot de Europese Unie en Europa worden in beginsel in SNN-verband ontplooid. Zo is Noord-Nederland lid van de Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) en haar regionale dochterorganisatie North Sea Commission (NSC). Noord-Nederland werkt aan een politiek en economisch partnerschap in en met het aangrenzende Duitsland om het draagvlak voor haar economische ambities te versterken Tot dit onderdeel van de productgroep wordt ook de grensoverschrijdende samenwerking met het aangrenzende Duitsland gerekend. In SNN-verband worden ook de vertegenwoordigingen in het Comité van de Regio's, andere Europese instellingen en de participatie in het Huis van de Nederlandse Provincies vormgegeven. 41

43 Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Bestuursafspraken Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting - programma Bestuur, thema Bestuurlijke samenwerking. Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland IPO Als lid van het IPO mede zorg dragen voor een adequate belangenbehartiging van de provincies bij het Rijk voor voortzetting van het provinciale vernieuwingsproces en mede bijdragen aan een efficiënt en effectief platform voor uitwisseling van kennis en ervaring in provinciaal verband. SNN Wij participeren als lid in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Gelet op de grote opgaven op sociaal- en ruimtelijk-economisch terrein is het gewenst dat het Noorden gezamenlijk optreedt in de richting van de rijksoverheid en de Europese Commissie. Een aantal functies levert door het gezamenlijke noordelijk optreden een meerwaarde op voor de provincie Groningen. Het gaat dan om het platform voor overleg en afstemming, de lobbyfunctie, de gezamenlijke aanpak en optreden ten gunste van arbeidsdeling, de regionalisering op Europese schaal. Wij participeren in SNN-verband in de voorbereiding van de nieuwe EFROprogramma's BANN Het belang van een goed bestuursdienstonderwijs op regionaal niveau wordt onderschreven en ondersteund. De provincie is lid van de steunvereniging en geeft daarmee gestalte aan de verankering van het openbaar bestuur met het bestuursdienstonderwijs. De steunvereniging is onder meer gespreksplatform voor betrokken overheden en waterschappen. De Gemeenschappelijke Regeling BANN blijft in stand als vangnet voor bestaande wachtgeldvoorzieningen en premiebetalingen voor voormalige medewerkers alsmede als garantie voor personeel dat bij de fusie met de stichting Gerealiseerd IPO Dit is een continu proces. SNN Dit is een continu proces. Dit is een continu proces. Het nieuwe OP EFRO is in concept gereed en zal in 2014 worden beoordeeld door de EC en niet eerder starten dan zomer BANN Deze vergoedingen zouden moet worden omgeslagen over de deelnemers in de BANN. Daartoe diende het krediet BANN in de provinciale begrotingen de afgelopen jaren. Inmiddels zijn geen claims meer te verwachten zodat het krediet ( 4.012,-- per jaar) bij de 42

Productenrekening 2010. GS-versie 12-04-2011

Productenrekening 2010. GS-versie 12-04-2011 Productenrekening 2010 GS-versie 12-04-2011 2 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2010 Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten...5 Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten...19 1. Algemeen

Nadere informatie

PRODUCTENREKENING 2012 PROVINCIE GRONINGEN

PRODUCTENREKENING 2012 PROVINCIE GRONINGEN PRODUCTENREKENING 2012 PROVINCIE GRONINGEN PRODUCTENREKENING 2012 Productenrekening 2012 2 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2012 Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten... 5 Hoofdstuk 2: Toelichting op de

Nadere informatie

Productenrekening 2006 Provincie Groningen

Productenrekening 2006 Provincie Groningen Productenrekening 2006 Provincie Groningen 2 INHOUDSOPGAVE Productenrekening 2006 Hoofdstuk 1: rekening lasten en baten... 5 Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten per productgroep...

Nadere informatie

Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014

Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014 2015 Bijlagen Met kracht op koers oktober 2014 Kerntakenbegroting 2015 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2015-2018 Met kracht op koers september 2014 Colofon Datum: september 2014 Provincie

Nadere informatie

Productenrekening 2007

Productenrekening 2007 Productenrekening 2007 2 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2007 Hoofdstuk 1: rekening lasten en baten...5 Hoofdstuk 2: toelichting op de rekening van lasten en baten per productgroep... 19 1. Algemeen bestuur...

Nadere informatie

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies In 2014 is een werkgroep Maas bestaande uit vertegenwoordigers van diverse geledingen gestart met de herziening van het Iv3 informatievoorschrift. Daarbij stond

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Alle commissies m.u.v. Cie Economie Gedeputeerde belast met behandeling: D.J.P. Bruinooge vergadering PS: 5 februari 1999 nr: FEZ-723 agenda nr: Middelburg, 8 december 1998 Onderwerp: nr: 984421/26 2e

Nadere informatie

Productenbegroting 2012

Productenbegroting 2012 PRODUCTENBEGROTING Productenbegroting (vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 5 juli 2011) Productgroepen: beschrijvingen en middeleninzet De Productenbegroting is een uitgave van de provincie Groningen

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan.

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan. Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht 103 Haarlem, 27 november Onderwerp: 7 e op de provinciale programmabegroting voor Bijlagen: - ontwerpbesluit - toelichting op de 7 e programmabegroting

Nadere informatie

Documentatierapport Financiën provincies (FIN_Provincies)

Documentatierapport Financiën provincies (FIN_Provincies) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Financiën provincies (FIN_Provincies) Datum: 12 augustus2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door

Nadere informatie

Productenbegroting 2009 (vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 24 juni 2008)

Productenbegroting 2009 (vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 24 juni 2008) Productenbegroting (vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 24 juni 2008) Productgroepen: beschrijvingen en middeleninzet De Productenbegroting is een uitgave van de provincie Groningen en is verschenen

Nadere informatie

AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING

AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING Tekst zoals deze geldt op 24 januari 2011 BESLUIT van 10 juni 1994, houdende regels inzake de taken die de commissaris van de Koning op grond van artikel 126 Grondwet

Nadere informatie

PRODUCTENBEGROTING 2013 PROVINCIE GRONINGEN

PRODUCTENBEGROTING 2013 PROVINCIE GRONINGEN PRODUCTENBEGROTING PROVINCIE GRONINGEN PRODUCTENBEGROTING Productenbegroting (vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 3 juli 2012) Productgroepen: beschrijvingen en middeleninzet De Productenbegroting

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013 Provinciale Staten van de Provincie Drenthe, Groningen en Fryslân: Gelet op het bepaalde in artikel 79l van de Provinciewet en artikel 40 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; B E S L U I T E N de

Nadere informatie

Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 besluiten:

Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 besluiten: 1e wijziging begroting provincie 1998 Nr. FEZ-503 Vergadering 7 november 1997 Agenda nr.... Gedeputeerde met de behandeling belast: D.J.P. Bruinooge Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 Aan de

Nadere informatie

Datum : Briefnummer : 2014-20.110/21/A.9, PPM Zaaknummer : 518410 Behandeld door : Pol, E.P. Telefoonnummer : (050) 316 4549 E-mail Bijlagen :

Datum : Briefnummer : 2014-20.110/21/A.9, PPM Zaaknummer : 518410 Behandeld door : Pol, E.P. Telefoonnummer : (050) 316 4549 E-mail Bijlagen : Aan Provinciale Staten Datum : Briefnummer : 2014-20.110/21/A.9, PPM Zaaknummer : 518410 Behandeld door : Pol, E.P. Telefoonnummer : (050) 316 4549 E-mail Bijlagen : : e.pol@provinciegroningen.nl 5 Onderwerp

Nadere informatie

1 4 JUL Kopie aan: 9

1 4 JUL Kopie aan: 9 PROVINCIE FLEVOLAND Gemeente Lelystad Ingekomen Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Lelystad Postbus 91 8200 AB LELYSTAD 1 4 JUL 2014 Kopie aan: 9 Postbus 55 8200 AB Lelystad Telefoon

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 16

Nadere informatie

Code Interbestuurlijke Verhoudingen

Code Interbestuurlijke Verhoudingen CODE > Code Interbestuurlijke Verhoudingen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen dragen samen de verantwoordelijkheid voor een goed bestuur van Nederland. De medeoverheden erkennen dat zij daarin

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Verordening op de bezwaarschriften SNN

Verordening op de bezwaarschriften SNN Verordening op de bezwaarschriften SNN (geconsolideerde versie, geldend vanaf 21-6-2007) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Verordening op de bezwaarschriften

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

a _ctj. \ \ 9 OIC VOORBLAD AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN: (per ommegaande invullen en sturen naar Griffie)

a _ctj. \ \ 9 OIC VOORBLAD AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN: (per ommegaande invullen en sturen naar Griffie) a _ctj. \ \ VOORBLAD Provincie Zuid-Holland Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl College van B&W van Ridderkerk Postbus 271 Datum Zie verzenddatum

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Beleidskader. Toezicht huisvesting vergunninghouders 2015

Beleidskader. Toezicht huisvesting vergunninghouders 2015 Beleidskader Toezicht huisvesting vergunninghouders 2015 Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Groningen in de vergadering van 10 november 2015 1 Beleidskader provincie Groningen voor het toezicht op

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/558

Statenvoorstel nr. PS/2007/558 Statenvoorstel nr. PS/2007/558 Derde diversepostenwijziging 2007 Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2007-32 21 augustus 2007 2007/0502298 de heer S.P.W. van der Hoeven, telefoon 038 499 89 09,

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi)

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) De raad van de gemeente.. ; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders: Gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

raad /com; 4-t2.-i2- vka cf voorste+feaee:

raad /com; 4-t2.-i2- vka cf voorste+feaee: Postregistrator Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: VNG [VNG@VNG.NL] dinsdag 13 november 2012 11:30 gemeente Ledenbrief 12/099: Toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 IN12.06707 IIIIIIlllllllUlllllllIHll

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 290 Besluit van 16 juli 2014, houdende wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in verband met de rapportageverplichting

Nadere informatie

Financieel toezicht in Gelderland

Financieel toezicht in Gelderland Financieel toezicht in Gelderland Wat houdt financieel toezicht in? en Hoe staat uw gemeente ervoor? Gemeente Neerijnen 14 mei 2014 Gerrit Scholten - Provincie Gelderland Even voorstellen Gerrit Scholten

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE. Jaarverslag van de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland

REKENKAMERCOMMISSIE. Jaarverslag van de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland REKENKAMERCOMMISSIE Jaarverslag 2013 van de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland april 2014 Rekenkamercommissie gemeente Smallingerland.......... Jaarverslag 2013 van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

PS2010RGW17-1 - Datum : 11 mei 2010 Nummer PS : PS2010RGW17 Afdeling : BJZ Commissie : RGW. : Benoeming lid Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL)

PS2010RGW17-1 - Datum : 11 mei 2010 Nummer PS : PS2010RGW17 Afdeling : BJZ Commissie : RGW. : Benoeming lid Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) PS2010RGW17-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 11 mei 2010 Nummer PS : PS2010RGW17 Afdeling : BJZ Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT259698 Portefeuillehouder : Krol Titel

Nadere informatie

INTERBESTUURLIJK TOEZICHT JAAROVERZICHT 2015

INTERBESTUURLIJK TOEZICHT JAAROVERZICHT 2015 INTERBESTUURLIJK TOEZICHT JAAROVERZICHT 2015 Provincie Flevoland Juni 2016 IBT 2015 1. Inleiding Op grond van de Gemeentewet houdt de provincie toezicht op de gemeenten. Dit jaaroverzicht heeft betrekking

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

circulaire ,LEZ2d15 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de provinciale staten, de gedeputeerde staten en de

circulaire ,LEZ2d15 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de provinciale staten, de gedeputeerde staten en de d Xoning in Fryslân Postbus 20011 www.rijksoverheid.nl Kabin Commissaris van 2500EA Den Haag Den Haag commissarissen van de Koning Turfmarkt 147 Aan de provinciale staten, de gedeputeerde staten en de

Nadere informatie

Cursus Financiën voor raadsleden

Cursus Financiën voor raadsleden Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Commissie Bestuur en Middelen

Commissie Bestuur en Middelen Griffie Commissie Bestuur en Middelen Datum commissievergadering : 18 februari 2011 Document nummer : 2401869 Behandelend ambtenaar : W. de Graaff Directie/bureau : Griffie Nummer commissiestuk : BM-0955

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Programma. Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma. Pauze. Gelegenheid tot het stellen van vragen

Programma. Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma. Pauze. Gelegenheid tot het stellen van vragen Programma Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma Pauze Gelegenheid tot het stellen van vragen Bezuinigingsopgaven eerdere begrotingen 2010 1.875.000 5% gekort

Nadere informatie

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015.

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. *ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. Agendanr. 6. Aan de Raad No.ZA.15-32280/DV.15-450, de griffie. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening commissie voorbereiding aanbeveling

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 199 14 januari 2016 Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

memo De raad heeft op basis van het rapport Visie op samenwerking op 14 februari jl. een besluit genomen dat luidt als volgt:

memo De raad heeft op basis van het rapport Visie op samenwerking op 14 februari jl. een besluit genomen dat luidt als volgt: Aan: Van: Geachte leden van de raad, Leden van de gemeenteraad college Datum: 3/25/2013 Betreft: Extra raadsvergadering 03 april 2013 inzake intergemeentelijke samenwerking Op 03 april a.s. is een extra

Nadere informatie

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied van archiefbeheer, te weten: - de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht

Nadere informatie

Huisvesting verblijfsgerechtigden

Huisvesting verblijfsgerechtigden Startnotitie Interbestuurlijk toezicht provincie Limburg 1 Inleiding De afgelopen jaren heeft interbestuurlijk toezicht steeds op de onderzoeksvoorraadlijst van de Zuidelijke Rekenkamer gestaan, zonder

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Raadsvergadering 18-09-2014 14-093

Raadsvergadering 18-09-2014 14-093 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 18-09-2014 14-093 Onderwerp instellen vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Aan de raad, Onderwerp Instellen vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen. Onderzoeksopzet

Financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen. Onderzoeksopzet Financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen Onderzoeksopzet Amsterdam, februari 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en achtergrond... 3 2. Probleemstelling en onderzoeksvragen... 4 3. Afbakening...

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. van de Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014.

PROVINCIAAL BLAD. van de Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 1272 11 juli 2014 Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014. Besluit van Provinciale Staten van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6 VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6 VOORSTEL 1. Het vaststellen van het Milieubeleidsplan 2009 2012 een het daarin opgenomen milieu-uitvoeringsprogramma 2009; 2. Het beschikbaar stellen

Nadere informatie

overwegende dat het noodzakelijk is dit besluit op onderdelen in verband met technische wijzigingen aan te passen;

overwegende dat het noodzakelijk is dit besluit op onderdelen in verband met technische wijzigingen aan te passen; Besluit van de commissaris van de Koning van 11 juli 2017, 966740/966754, tot vaststelling van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland De commissaris van

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden

OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport 2004-2009 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel, hierna te noemen:

Nadere informatie

Bestedingsplan mobiliteit 2016

Bestedingsplan mobiliteit 2016 Bestedingsplan mobiliteit 2016 Provincie Zuid-Holland Status: bestedingsplan exclusief de vastgestelde projectenlijst (bijlage 1) Datum: 22 september 2015 BESTEDINGSPLAN MOBILITEIT 3 TOELICHTING BESTEDINGEN

Nadere informatie

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties R. Anderson Contactpersoon Uw kenmerk Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 2016-0000754155 Kenmerk www.facebook.com/minbzk Provincie Fryslâ www.rijksoverheid.ni Provinciale Staten www.twitter.com/minbzk programmabegroting.

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening. De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 2008; BESLUIT De Verordening cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 REKENKAMERCOMMISSIE GOEREE-OVERFLAKKEE

JAARVERSLAG 2012 REKENKAMERCOMMISSIE GOEREE-OVERFLAKKEE JAARVERSLAG 2012 REKENKAMERCOMMISSIE GOEREE-OVERFLAKKEE JULI 2013 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie Goeree-Overflakkee 2 Inhoudsopgave 1 De rekenkamercommissie... 5 1.1 Commissie... 5 1.2 Toelichting

Nadere informatie

BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN

BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 mei 2015, nr. WJZ/15057631, tot instelling van de Nationaal Coördinator Groningen en de

Nadere informatie

De gemeenteraad is er voor u!

De gemeenteraad is er voor u! A M S T E LV E E N. N L / G E M E E N T E R A A D De gemeenteraad is er voor u! Gemeentebestuur De gemeente Amstelveen wordt net als iedere gemeente in Nederland - bestuurd door een gemeenteraad en een

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

: Benoemen nieuwe leden rekenkamercommissie Baarn

: Benoemen nieuwe leden rekenkamercommissie Baarn Raadsvoorstel Openbaar Raadsvergadering d.d. : 26 augustus 2009 Voorstelnummer Onderwerp Portefeuillehouder Naam steller : 09RV000033 : Benoemen nieuwe leden rekenkamercommissie Baarn : N.v.t. : J.G.S.

Nadere informatie

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde,

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde, Nummer V038 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 maart 2010; gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand (Wwb), artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD Nota auditcommissie gemeente Simpelveld In deze nota wordt een beschrijving gegeven van een auditcommissie. Deze nota bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Wat

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal gehandicaptenbeleid Maasbree 2007

Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal gehandicaptenbeleid Maasbree 2007 Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie