PRODUCTENREKENING 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRODUCTENREKENING 2013"

Transcriptie

1 PRODUCTENREKENING 2013

2 PRODUCTENREKENING 2013

3 2

4 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2013 Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten...5 Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Waterhuishouding Milieubeheer Recreatie en natuur Economische en agrarische zaken Welzijn Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene dekkingsmiddelen Hoofdstuk 3: Staat van herkomst en besteding van middelen Hoofdstuk 4: Bijlagen Bijlage A-I: Overzicht personele sterkte en personeelslasten Bijlage A-II: Salarissen en sociale lasten (lastencategorieën 1.1 en 1.2) Bijlage B: Staat van materiële vaste activa Bijlage C: Staat van financiële vaste activa: kapitaalverstrekkingen Bijlage D: Staat van financiële vaste activa: langlopende geldleningen u/g en beleggingen Bijlage E: Staat van reserves Bijlage F: Staat van voorzieningen Bijlage G: Staat van opgenomen langlopende geldleningen o/g Bijlage H: Staat van gewaarborgde geldleningen en garantieverplichtingen Bijlage I: Overzicht kapitaallasten en berekening renteomslag Bijlage J-I: Kostenverdeelstaat Bijlage J-II: Overzicht van productgroepen van de exploitatierekening en van de investeringen belast met apparaatskosten Bijlage K: Verdelingsmatrix Bijlage L: Staat van subsidies

5 4

6 HOOFDSTUK 1: Rekening van lasten en baten 5

7 6

8 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 1 Algemeen Bestuur 1.0 Provinciale Staten Gedeputeerde Staten Kabinetszaken Bestuurlijke organisatie Financieel toezicht op de gemeenten Uitvoering van overige wettelijke regelingen Overige zaken betreffende algemeen bestuur Overige lasten en baten Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

9 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 bedrag 2011 bedrag 2013 bedrag 2013 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 2 Openbare orde en veiligheid 2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen Burgerlijke verdediging 2.2 Overige beschermende maatregelen Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

10 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 3 Verkeer en vervoer 3.0 Verkeer en vervoer, algemeen Landwegen Boot- en veerdiensten 3.3 Waterwegen Vervoer Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

11 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 4 Waterhuishouding 4.0 Waterhuishouding, algemeen Waterschapsaangelegenheden Waterkeringen 4.3 Kwantitatief beheer oppervlaktewater 4.4 Kwantitatief beheer grondwater 4.5 Landaanwinning Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

12 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 bedrag 2011 bedrag 2013 bedrag 2013 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 5 Milieubeheer 5.0 Milieubeheer, algemeen Kwalitatief beheer oppervlaktewater 5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem Bestrijding luchtverontreiniging 5.4 Bestrijding geluidhinder 5.5 Vergunningverlening en handhaving Ontgrondingen Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

13 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 6 Recreatie en natuur 6.0 Recreatie en natuur, algemeen 6.1 Recreatie Natuur Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

14 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 7 Economische en agrarische Zaken 7.0 Algemene economische aangelegenheden Bevordering economische activiteiten Nutsvoorzieningen Agrarische aangelegenheden Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

15 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 8 Welzijn 8.0 Welzijn, algemeen Educatie Lichamelijke vorming en sport Kunst en oudheidkunde Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling Maatschappelijke voorzieningen 8.6 Volksgezondheid Ouderenzorg Jeugdhulpverlening Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

16 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen 9.1 Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Stads- en dorpsvernieuwing Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

17 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 0.0 Geldleningen korter dan een jaar Geldleningen langer of gelijk aan een jaar Algemene dekkingsmiddelen 0.2 Algemene uitkering provinciefonds Eigen middelen Deelnemingen Onvoorzien Saldo van kostenplaatsen Voordelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

18 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 na wijziging na wijziging RECAPITULATIE LASTEN EN BATEN 1 Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Waterhuishouding Milieubeheer Recreatie en natuur Economische en agrarische zaken Welzijn Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene dekkingsmiddelen Totaal gewone dienst voor bestemming Resultaat gewone dienst voor bestemming TOTAAL GEWONE DIENST

19 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 bedrag 2012 bedrag 2013 bedrag 2013 na wijziging na wijziging RESULTAAT BESTEMMING: 0.7 Resultaat gewone dienst voor bestemming Mutaties reserves Resultaat gewone dienst na bestemming

20 Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten Hoofdfunctie 1: Algemeen bestuur 1001 Ondersteuning Provinciale Staten Gedeputeerde Staten Kabinetszaken Bestuurlijke organisatie Financieel toezicht op de gemeenten Uitvoering van wettelijke regelingen Bestuurlijke samenwerking Voorzieningen personeel Communicatie Promotie en relatiemanagement Diensten voor derden Verhuur van gebouwen Diverse lasten en baten Hoofdfunctie 2: Openbare orde en veiligheid 2001 Openbare orde en veiligheid Hoofdfunctie 3: Verkeer en vervoer 3001 Mobiliteitsbeleid (Re)constructie wegen en fietspaden Onderhoud en beheer wegen en fietspaden Verkeersveiligheid Verkeersmanagement (Re)constructie waterwegen Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen Onderhoud en beheer overige vaarwegen Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog Kunstwerken provinciale vaarwegen Luchtvaartvervoer Collectief personenvervoer Hoofdfunctie 4: Waterhuishouding 4001 Water Water (PLG) Waterschapsaangelegenheden Hoofdfunctie 5: Milieubeheer 5003 Milieubeleid en duurzame ontwikkeling Energie en klimaat Bodem(sanering) Duurzaam bodembeheer en afval Bodem (PLG) Vergunningverlening Toezicht en handhaving Ontgrondingen

21 Hoofdfunctie 6: Recreatie en natuur 6101 Toerisme en recreatie Toerisme en recreatie (PLG) Natuur (PLG) Landschap en cultuurhistorie (PLG) Natuur en landschap Hoofdfunctie 7: Economische en agrarische zaken 7001 Algemeen economische zaken Promotie en acquisitie Toeristische promotie Werkgelegenheid en arbeidsmarkt Regioprogramma's Provinciale bedrijven Fysieke bedrijfsomgeving Marksectoren Nutsvoorzieningen Landbouw en landinrichting (PLG) Hoofdfunctie 8: Welzijn 8001 Ontwikkeling en ondersteuning welzijn Media Asielzoekers Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds Onderwijsbeleid Sportbeleid Het Verhaal van Groningen Bibliotheken Zorg en hulpverlening Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare groepen Jeugdzorg Jongerenparticipatie Hoofdfunctie 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9101 Ruimtelijke ontwikkeling Realisatie ruimtelijk beleid Technische infrastructuur Gebiedsgericht werken Sociaal-economische vitalisering (PLG) Bouwen en wonen Hoofdfunctie 0: Financiering en algemene dekkingsmiddelen 0010 Financieringsmiddelen Geldleningen langer of gelijk aan 1 jaar Provinciefonds Eigen middelen Deelnemingen Onvoorzien Saldo kostenplaatsen Mutaties reserves

22 1. Algemeen bestuur No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming saldo 2013 saldo Provinciale Staten 1001 Ondersteuning Provinciale Staten Totaal functie Gedeputeerde Staten 1101 Ondersteuning GS Totaal functie Kabinetszaken 1201 Kabinetszaken Totaal functie Bestuurlijke organisatie 1301 Bestuurlijke organisatie Totaal functie Financieel toezicht op gemeenten 1401 Financieel toezicht op gemeenten Totaal functie Uitvoering van wettelijke regelingen 1501 Wettelijke regelingen Totaal functie Overige zaken betreffende algemeen bestuur 1601 Bestuurlijke samenwerking Voorzieningen personeel Communicatie Promotie en relatiemanagement Totaal functie Overige lasten en baten 1701 Diensten voor derden Verhuur van gebouwen Diverse lasten en baten Totaal functie Totaal hoofdfunctie

23 22

24 Productgroepnummer en -naam : 1001 Ondersteuning Provinciale Staten Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Van den Berg Productverantwoordelijke : Engels Productgroepomschrijving Provinciale Staten richten zich op hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Zij hebben de beschikking over een eigen ondersteuning (griffier en medewerkers griffie). Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland Het evalueren van het aantal Statencommissies begin 2013 conform afspraak begin Gerealiseerd De evaluatie van het aantal Statencommissies is niet uitgevoerd. In plaats daarvan is de huidige werkwijze en vergadercultuur geanalyseerd en zijn nieuwe afspraken gemaakt over een meer doeltreffende en doelmatiger informatievoorziening. Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten

25 Specificatie lasten en baten 2013 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2013 saldo Apparaatskosten Ondersteuning Prov. Staten: - afw. Vgj. Ondersteuning vergoeding Prov. Staten reis- en verblijfkosten PS fractievergoedingen verslagen/streaming advertentiekosten Excursiekosten PS scholing statenleden internet statenleden uitvoering duale taken diverse kosten PS rekenkamer facilitair catering totaal ondersteuning Prov. Staten totaal ondersteuning Prov. Staten

26 Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Reis- en verblijfkosten PS: afwijking Declaratie van reiskosten verloopt overwegend via de presentielijst. Afhankelijk van het aantal bijeenkomsten en de opkomst van Statenleden (en -commissieleden) in een jaar, kan het bedrag variëren Verslagen/Streaming: afwijking Ten laste van dit budget worden betaald de schriftelijke verslagen van Statenvergadering (handelingen) en verslagen van vertrouwelijke/geheime vergaderingen van Statencommissies. Ook de kosten voor de externe streaming van Staten- en commissievergaderingen worden hieruit betaald. Het overschot is ontstaan doordat in 2011 een voordeliger contract is afgesloten met een (ander) notuleerbureau. Advertentiekosten PS: afwijking -/ De advertentiekosten variëren jaarlijks en zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waarover de Staten in de media wensen te adverteren. Hier is sprake van een structureel tekort. Excursiekosten PS: afwijking -/ De staten maken een keer in de twee jaar een meerdaagse excursie. Overschrijding wordt veroorzaakt door relatief dure overnachtingskosten in Hamburg. Scholing Statenleden: afwijking Statenleden kunnen jaarlijks een beroep doen op het scholingsbudget tot een maximum van 500. Het budget wordt ook gebruikt voor kosten van scholing die door de provincie (Presidium) wordt aangeboden. Het betreft een incidenteel overschot. Internet Statenleden; afwijking De uitgaven op dit budget in 2013 waren de kosten van een 3G-abonnement en een kleine vergoeding internetkosten. Het betreft een incidenteel overschot. Uitvoering duale taken: afwijking De uitgaven op dit budget (voor enig jaar) zijn moeilijk te voorspellen. In 2013 is een belangrijk deel gebruikt voor de masterclass staats- en bestuursrecht. En een klein deel voor een extern onderzoek door de accountant inzake de verzelfstandiging van Groningen Seaports. Diverse kosten PS: afwijking Uitgaven op deze post (w.o. representatiekosten) fluctueren jaarlijks. Facilitair catering: afwijking De cateringkosten van Provinciale Staten variëren jaarlijks omdat deze mede afhankelijk zijn van het aantal en de duur van activiteiten op het provinciehuis. Voor 2013 hebben we een overschot, maar de ervaring leert dat dit budget (vrijwel) altijd wordt overschreden. 25

27 Productgroepnummer en -naam : 1101 Gedeputeerde Staten Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Van den Berg Productverantwoordelijke : Boerma Productgroepomschrijving Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie en vergadert in die hoedanigheid wekelijks (behalve in de vakantieperiodes). De commissaris van de Koning is voorzitter van het college en wordt daarin ondersteund voor wat betreft de voorbereiding en uitvoering van o.a. vergaderingen, werkbezoeken en overleggen met derden. Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland Goed voorbereide en efficiënte vergaderingen en bijeenkomsten Gerealiseerd Er zijn 41 reguliere collegevergaderingen gehouden. Daarvan waren twee vergaderingen op een externe locatie (één als onderdeel van de jaarlijkse GS-MT tweedaagse en één als onderdeel van de bijeenkomst van de drie noordelijke colleges van GS). De vergaderingen waren steeds op dinsdag. Vanaf medio januari wordt digitaal vergaderd. Naast de reguliere vergaderingen zijn vier extra vergaderingen gehouden, twee keer over de situatie m.b.t. gaswinning en twee keer over de taak- en functieverdeling i.v.m. de benoeming van een nieuwe gedeputeerde. Tijdens een aantal vergaderingen is een inleiding gehouden. Bij diverse vergaderingen is met de directie overlegd over specifieke beleids- of organisatorische onderwerpen. Het college heeft samen met de directie en de afdelingshoofden tijdens een lunch gesproken over diverse beleids- en organisatorische ontwikkelingen. Het college heeft vier regiobijeenkomsten georganiseerd. Het college, of een delegatie daarvan, heeft overleg gevoerd met de Vereniging Groninger Gemeenten, de gemeente Groningen, de bestuurlijke partners in de Eemsdeltaregio, de visitatiecommissie bestuurlijke organisatie en de colleges van Drenthe en Fryslân. Verder is drie keer overleg gevoerd met de Commissie Duurzame Toekomst Noordoost-Groningen. Het college heeft tijdens een lunch kennis gemaakt met een aantal pas benoemde burgemeesters. 26

28 Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2013 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2013 saldo Apparaatskosten Ondersteuning Gedeputeerde Staten: - Voorgaande jaren ondersteuning GS vergoeding Gedep. Staten deskundige advisering diverse baten GS Voorziening APPA Duurzame toekomst NO Groningen totaal ondersteuning Gedep. Staten totaal ondersteuning Gedep. Staten

29 Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Voorgaande jaren Ondersteuning GS: afwijking 647 Dit betreft vrijval van een nog te betalen post uit 2012 inzake DTNP onderzoek FOC. Commissie Duurzame Toekomst NO-Groningen: afwijking -/ De oorzaak van de overschrijding zijn de kosten van de kwartiermakers. Deze extra kosten worden gedekt uit de post daadwerkelijk onvoorziene uitgaven 2013 (zaaknummer ). Diverse baten GS: afwijking Dit betreft een vergoeding voor reis- en verblijfkosten van Comité van de Regio's voor deelname aan vergaderingen. 28

30 Productgroepnummer en -naam : 1201 Kabinetszaken Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Van den Berg Productverantwoordelijke : Boerma Productgroepomschrijving De commissaris van de Koning (CdK) heeft als rijksorgaan een aantal bestuurstaken die zijn vastgelegd in zijn ambtsinstructie. Hierbij wordt hij ondersteund door zijn kabinet, dat deel uitmaakt van de afdeling Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie. Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland toezien op ordelijk verloop van de procedure met betrekking tot de (her)benoeming van een burgemeester. In deze procedure heeft de CdK een belangrijke rol: op zijn advies wordt de vacature opengesteld, hij vormt zich een oordeel over kandidaten, geeft de vertrouwenscommissie een overzicht van de sollicitanten en zijn selectie daaruit. Voordat de vertrouwenscommissie haar bevindingen in besloten zitting voorlegt aan de gemeenteraad, bespreekt ze deze met de CdK. Nadat de raad de aanbeveling heeft vastgesteld rapporteert de CdK aan de minister over het verloop van de procedure. voorbereiden en begeleiden van gemeentebezoeken; bevorderen van samenwerking tussen vertegenwoordigers van rijksdiensten die in de provincie werken en tussen hen, het provinciaal bestuur en gemeente- en waterschapsbesturen; afdoen van klachten van burgers; voorbereiden en begeleiding van eventuele koninklijke bezoeken; Gerealiseerd In 2013 is in de gemeente Marum een nieuwe burgemeester door de kroon benoemd. In vijf gemeenten heeft de commissaris van de Koning een waarnemer aangesteld (Hoogezand- Sappemeer, Haren, Groningen, Veendam en Bellingwedde). Reden voor het waarnemerschap is het reële perspectief op een gemeentelijke herindeling per 1 januari Ten slotte zijn drie burgemeesters herbenoemd (of zijn voorbereidingen getroffen voor herbenoeming). De CdK heeft tien gemeentebezoeken afgelegd. Tijdens de bezoeken spreekt de CdK met de burgemeesters individueel. Daarnaast vindt een overleg plaats met de colleges van BenW over actuele onderwerpen. Vervolgens bezoekt men een bedrijf, organisatie en/of instelling. Ten slotte spreekt de CdK met raadsleden. Eens per jaar organiseren de drie noordelijke provincies een rijksherenoverleg. Tijdens dit overleg spreken de CdK's met diverse rijksheren over actuele thema's. In april 2013 heeft de provincie Fryslân het overleg georganiseerd. De CdK heeft een ombudsfunctie voor inwoners van de provincie Groningen. Er zijn 31 brieven binnengekomen en afgehandeld. In 2013 deed koningin Beatrix afstand van de troon. Op 30 april 2013 vond de inauguratie plaats van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. De commissaris van de Koning heeft de inauguratie bijgewoond, alsmede 28 inwoners van de provincie Groningen. De provincietoer van het koninklijk paar begon op 28 mei 2013 in Groningen (stad Groningen en Leek). Tijdens het 29

31 adviseren koninklijke onderscheidingen. bezoek heeft het koninklijk paar kennis kunnen maken met veel inwoners, dorpen, activiteiten en producten van en uit de provincie. Daarnaast hebben in de provincie Groningen twee koninklijke bezoeken plaatsgevonden: in maart bij het 150-jarig bestaan van het Noord Nederlands Orkest (koningin Beatrix) en bij de opening van het nieuwe kantoor van GasTerra in april (prins Willem-Alexander). De CdK heeft geadviseerd over eventueel uit te reiken koninklijke onderscheidingen: Er zijn 68 koninklijke onderscheidingen toegekend bij Algemene Gelegenheden. Bij Bijzondere Aangelegenheden zijn 50 onderscheidingen toegekend. Zes bedrijven hebben het predicaat Koninklijk/Hofleverancier ontvangen. 30

32 Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2013 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2013 saldo Apparaatskosten Secretariaat CdK: - viering 4/5 mei totaal secretariaat CdK: totaal kabinetszaken

33 Productgroepnummer en -naam : 1301 Bestuurlijke organisatie Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Wilpstra (herindeling), Boumans (deregulering) Productverantwoordelijke : Boerma Productgroepomschrijving De zorg voor een adequate bestuurlijke inrichting van de provincie, waarbij wij streven naar een zodanige inrichting van het openbaar bestuur en verdeling van taken en bevoegdheden dat publieke taken op het juiste niveau worden verricht. Voorts: bemiddelen bij dan wel beslechten van bestuursgeschillen tussen gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en de behandeling van klachten over gemeentebesturen. Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Versterking lokaal bestuur Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting - programma Bestuur, thema Bestuurlijke samenwerking. Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland Project 'Gemeentelijke herindeling': onderzoek/inventarisatie over de toekomstige bestuurlijke organisatie in de provincie; plan van aanpak waarmee daar uitvoering aan wordt gegeven. Gerealiseerd In juli 2012 is de 'Vlekkenkaart Provincie Groningen' uitgebracht. Doel daarvan is het bieden van inzicht diverse verbanden binnen de provincie Groningen, waaronder ook de bestuurlijke verbanden. De informatie kan gebruikt worden bij de gezamenlijke visieontwikkeling van gemeenten en provincie over de toekomstige bestuurlijke organisatie in de provincie. In vervolg daarop heeft in de periode van september 2012 tot en met februari 2013 de visitatiecommissie 'Bestuurlijke Toekomst van Groningen' zich verdiept in de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven waar Groningen voor staat. Dit om een beeld te krijgen van wat de bestuurlijke toekomst van Groninger gemeenten zou kunnen of moeten zijn. Het eindrapport van deze commissie (28 februari 2013) 'Grenzeloos Gunnen', vormde de opmaat tot het vormgeven van de bestuurlijke toekomst van Groningen door, eveneens in gezamenlijk opdrachtgeverschap van de VGG en de provincie Groningen, een 'makelaar' in te zetten om de provincie en de gemeenten in dit proces terzijde te staan en te begeleiden in het proces van de bestuurlijke toekomst en om goede invulling te geven aan openstaande vraagstukken en dilemma's. De voordracht van 2 juli 2013 over de visie op de 32

34 bestuurlijke organisatie in Groningen, 'Herindelen niet of maar hoe' gaf daarvoor de richting aan. Het advies van de makelaar, dat op 13 december 2013 is uitgebracht, vormde een basis voor de daaropvolgend uitgebrachte voordracht (3/2014, op 29 januari 2014 voorgelegd aan PS) waarin de contouren van de toekomstige nieuwe bestuurlijke indeling op basis van de besluitvorming van de gemeenten, de bevindingen van de makelaar en het collegestandpunt daarover zijn opgenomen. Deze voordracht is een belangrijke vervolgstap in het proces. Het geeft enerzijds richting aan de verdere standpuntbepaling en besluitvorming door de gemeenten over de door hun gewenste herindeling. Daarnaast zijn daarmee de Staten de geïnformeerd over de inzichten over de provinciale rol en taken, de contouren van de toekomstige nieuwe bestuurlijke indeling, over de aanpak en de kaders en randvoorwaarden die voor het vervolgproces worden gehanteerd. 33

35 Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen overige baten (bijdragen derden) bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2013 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2013 saldo Apparaatskosten Bestuurlijke organisatie: - Voorgaande jaren best versterking lokaal bestuur Lidmaatschappen Deregulering Grenzeloos Grunnen totaal bestuurlijke organisatie totaal bestuurlijke organisatie

36 Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Lasten Voorgaande jaren Bestuurlijke organisatie: afwijking De vrijval is het gevolg van lager uitgevallen afrekening van nog te betalen Versterking lokaal bestuur: afwijking Na de presentatie van het rapport Grenzeloos Gunnen door de commissie Bestuurlijke Toekomst Groningen op 28 februari 2013, is voor een andere insteek gekozen. Voor het vervolgtraject is tot 2018 het project Grenzeloos Gunnen opgestart. Bij de Voorjaarsnota 2013 is besloten de benodigde middelen voor dit project beschikbaar te stellen. Hierdoor is er minder gebruik gemaakt van dit budget. Lidmaatschappen: afwijking -/ In verband met nieuwe wetten e.d. is er meer uitgegeven aan lidmaatschappen die nodig zijn om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Grenzeloos Gunnen: afwijking -/ De afwijking heeft betrekking op kosten inzake conferentie burgerparticipatie. Het Rijk heeft hiervoor een bijdrage van gedaan (zie baten). Baten Versterking lokaal bestuur: afwijking Dit betreft bijdrage diverse gemeenten inzake kosten CEBEON. Grenzeloos Gunnen: afwijking Dit betreft de bijdrage van het Rijk inzake conferentie burgerparticipatie. Zie overschrijding kosten. 35

37 Productgroepnummer en -naam : 1401 Financieel toezicht op gemeenten Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Wilpstra Productverantwoordelijke : Boerma Productgroepomschrijving Het financiële toezicht dat de provincies uitvoeren op de gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen) is een medebewindstaak. Het betreft de uitvoering van de wettelijke opgedragen taken, zoals omschreven in vooral Titel IV van de Gemeentewet (artikelen 186 t/m 215) en in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Doel is het bevorderen van een gezond en evenwichtig financieel beleid en beheer bij gemeenten. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. Het centrale uitgangspunt daarbij is dat de toezichthouder gemeenten hun eigen verantwoordelijkheid laat, maar alert reageert op risico's die tot financiële ontsporingen kunnen leiden. In het algemeen tracht de financiële toezichthouder eraan bij te dragen dat gemeenten blijvend in staat zijn hun taak en rol op een adequate wijze te vervullen. Hiertoe is door ons het beleidskader 'Zichtbaar toezicht' vastgesteld (mei 2008). Het beleidskader is een gezamenlijk product van de toezichthouder provinciale financiën (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de toezichthouders gemeentefinanciën (Gedeputeerde Staten). Hierin is de wijze vastgelegd waarop - zowel bij het Rijk als bij de provincies - aan het toezicht invulling wordt gegeven binnen het wettelijke kader. Met het financieel toezicht wordt een structureel financieel gezonde situatie beoogd bij gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen), zodat deze kunnen voortbestaan zonder een beroep te hoeven doen op middelen van de collectiviteit van gemeenten (artikel 12 Financiële-verhoudingswet). Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland Het streven is gericht op repressief toezicht voor alle gemeenten (100%). Door middel van een continu proces van overleg en informatie-uitwisseling met gemeenten, is het de bedoeling ontwikkelingen zodanig tijdig te signaleren dat waar mogelijk preventief toezicht kan worden voorkomen evenals het afglijden naar de artikel 12- status. Artikel 12-behandeling gemeente Loppersum. Uitvoering gezamenlijk onderzoek door de provinciale toezichthouders. Gerealiseerd Voor begrotingsjaar 2013 werden de gemeenten Bellingwedde, Delfzijl en Ten Boer onder preventief toezicht geplaatst. Met de door de fondsbeheerders vastgestelde aanvullende bijdragen is de gemeente Loppersum de kans geboden om een financiële gezonde situatie te creëren. Door de aanvullende bijdragen 2008 tot en met 2013, het in september 2009 vastgestelde saneringsplan en een forse (eigen) inspanningsverplichting kan de gemeente vanaf 2014 weer over een materieel sluitende begroting beschikken en is de artikel 12-status beëindigd. Door de gezamenlijke provinciale toezichthouders is in samenwerking met het ministerie van BZK evenals in 2012 landelijk onderzoek uitgevoerd naar de grondexploitatie bij gemeenten. 36

38 Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2013 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2013 saldo Apparaatskosten Financieel toezicht op gemeenten: - advertentiekosten 180 totaal financieel toezicht op gemeenten 180 totaal financieel toezicht op gemeenten Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Advertentiekosten: afwijking 180 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 37

39 Productgroepnummer en -naam : 1501 Uitvoering van wettelijke regelingen Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Van den Berg Productverantwoordelijke : Boerma Productgroepomschrijving Sinds 1 januari 2013 heeft de provincie geen bevoegdheid meer ten aanzien van de Drank- en Horecawet in verband met een wetswijziging waarbij art. 37 is komen te vervallen. Daarnaast - op basis van de Archiefwet 1995 en de nieuwe Wet revitalisering generiek toezicht die per 1 januari 2013 in werking treedt - het houden van toezicht op de archiefzorg van de provinciale organen, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, regiopolitie en waterschappen. Als de Nationale Politie van start gaat, gaat het toezicht op de archiefzorg naar de Erfgoedinspectie. Voorts het adviseren over ingediende bezwaar- en beroepschriften alsmede klachten. Hiermee wordt beoogd een optimale besluitvorming van provinciale organen en het voorkomen van beroepsprocedures bij de bestuursrechter en de Nationale ombudsman. Belangrijke actuele ontwikkelingen Transitie toezicht archiefzorg Beleid en doelen op termijn De archiefinspectie moet de komende jaren haar werkwijze aanpassen aan de nieuwe Wet revitalisering generiek toezicht (RGT) en de geïnspecteerde overheden moeten voorbereid worden op hun nieuwe rol. Het streven is de wet RGT op 1 januari 2013 in werking te laten treden. Wij hebben een transitieplan archiefinspectie opgesteld en vastgesteld. De huidige thematische aanpak van de inspectietaken moet aangepast worden, zodat een generieke werkwijze ontstaat. Als de geïnspecteerde overheden in control zijn, kan het provinciaal toezicht meer op afstand en geïntegreerd worden met andere disciplines van toezicht. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland verder vormgeven aan de transitie van het archieftoezicht in het kader van interbestuurlijk toezicht: - pilots opzet horizontaal toezicht door gemeenten en waterschappen en voorlichting; - deelname aan integraal overleg interbestuurlijk toezicht (IBT); - opzet provinciaal archiefbeheer volgens de nieuwe wettelijke eisen; - budgetbeheer decentralisatie RHC s. Wanneer gereed Gepland Middelen Begroot Reguliere budgetten. Gerealiseerd in 2013 is archieftoezicht uitgevoerd volgens de uitgangspunten van het nieuwe interbestuurlijk toezicht, was een proefjaar voor de nieuwe werkwijze. Bij de volgende ronde in 2014 moeten de gemeenten en waterschappen rapporteren conform afgesproken toetskader. Archieftoezicht draait mee in de provinciebrede IBT-werkgroep Er zijn contacten met RHC Groninger Archieven over inhoud van de onderlinge samenwerking en dienstverlening, (nog) geen provinciearchivaris benoemd en (nog) geen toezicht op interne provinciale archivering, sinds 1 januari 2012 financiële bijdrage aan RHC Groninger Archieven. Gerealiseerd 2013 conform planning Besteed n.v.t. 38

40 Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland coördinatie IBT - nieuwe stijl: - workshops bestuurders (met externe begeleiding); - symposium IBT - nieuwe stijl in Groningen. overige taken archieftoezicht: ad-hoc inspecties, voorlichting, landelijke taken, jaarverslag. advisering inzake bij de provincie ingediende bezwaar- en beroepsschriften alsmede klachten. Gerealiseerd jaarverslag 2012 uitgebracht, landelijke vergaderingen bezocht, ad hoc bezoeken gebracht en vragen beantwoord; onderzoek uitgevoerd naar het digitale geheugen (digitale beheeromgeving) bij 7 overheden in Noord- Nederland. 100 ingekomen bezwaarschriften en klachten in behandeling genomen; 57 adviezen uitgebracht en in zaken bemiddeld (betreft ook zaken uit voorgaande jaren). Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - overige baten (bijdragen derden) Totaal baten Saldo lasten en baten

41 Specificatie lasten en baten 2013 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2013 saldo Apparaatskosten Klachtencommissies: - Cie rechtsvescherming nationale ombudsman totaal klachtencommissies Archieftoezicht: - VGJ archieftoezicht archiefinspectie RHC Groningen Archieven totaal archieftoezicht Drank- En Horecawet: - Drank- en horecawet totaal drank- en horecawet Interbestuurlijk toezicht: - Interbestuurlijk toezicht Interbestuurlijk toezicht totaal wettelijke regelingen Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Nationale Ombudsman: afwijking -/- 561 Voor de Nationale Ombudsman betalen wij een bedrag per inwoner van de provincie. Het aantal inwoners van de provincie Groningen is gegroeid. Archiefinspectie: afwijking Dit betreft de afrekening van Interbestuurlijk Toezicht (IBT): afwijking De afwijking komt doordat in 2013 niet alle plannen zijn uitgevoerd. De nulmeting IBT-Wabo bij de gemeenten kan pas in 2014 worden gehouden. 40

42 Productgroepnummer en -naam : 1601 Bestuurlijke samenwerking Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Moorlag, Van den Berg, Wilpstra Productverantwoordelijke : Boerma Productgroepomschrijving Interprovinciaal Overleg (IPO): De provincie Groningen is lid van de vereniging IPO: het samenwerkingsorgaan van de twaalf provincies. Gedeputeerden en de CdK participeren in het bestuur en de bestuurlijke adviescommissies. Provinciale Staten participeren in de Algemene Ledenvergadering. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN): De provincie Groningen vormt samen met de provincies Fryslân en Drenthe de Gemeenschappelijke Regeling SNN. Gedeputeerden en de CdK participeren in het Dagelijks Bestuur, de Bestuurscommissies, het Algemeen Bestuur en de strategische bijeenkomsten van de drie colleges van GS. Provinciale Staten participeren in het Algemeen Bestuur en in de jaarlijks te houden gezamenlijke bijeenkomst van de drie Staten. Bestuursacademie Noord-Nederland (BANN): Vanaf oktober 2002 is de Gemeenschappelijke Regeling BANN uitsluitend bedoeld als garantievoorziening voormalige BANN. De garantievoorziening functioneert als vangnetvoorziening voor latente wachtgeldaanspraken en doorlopende wachtgeld- en FPU-uitkeringen met bijbehorende werkgeverslasten, alsmede de werkgeverslasten van de gepensioneerde medewerkers en de aan de IZA Nederland verschuldigde schadeloosstelling. In 2008 heeft een herbeoordeling van de taken en risico s plaatsgevonden. Uit die inventarisatie bleek dat de beschikbare middelen van de gemeenschappelijke regeling voldoende zijn om te voldoen aan alle eventuele verplichtingen. Het huidige dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling is van mening dat de taakstelling van de gemeenschappelijke regeling zodanig is dat uitvoering door een publiek lichaam als de gemeenschappelijke regeling niet langer noodzakelijk is. Besluitvorming die leidt tot overdracht van taken en middelen aan een andere rechtspersoon heeft nog niet plaatsgevonden. Europa: Activiteiten en acties van de provincie Groningen met betrekking tot de Europese Unie en Europa worden in beginsel in SNN-verband ontplooid. Zo is Noord-Nederland lid van de Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) en haar regionale dochterorganisatie North Sea Commission (NSC). Noord-Nederland werkt aan een politiek en economisch partnerschap in en met het aangrenzende Duitsland om het draagvlak voor haar economische ambities te versterken Tot dit onderdeel van de productgroep wordt ook de grensoverschrijdende samenwerking met het aangrenzende Duitsland gerekend. In SNN-verband worden ook de vertegenwoordigingen in het Comité van de Regio's, andere Europese instellingen en de participatie in het Huis van de Nederlandse Provincies vormgegeven. 41

43 Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Bestuursafspraken Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting - programma Bestuur, thema Bestuurlijke samenwerking. Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland IPO Als lid van het IPO mede zorg dragen voor een adequate belangenbehartiging van de provincies bij het Rijk voor voortzetting van het provinciale vernieuwingsproces en mede bijdragen aan een efficiënt en effectief platform voor uitwisseling van kennis en ervaring in provinciaal verband. SNN Wij participeren als lid in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Gelet op de grote opgaven op sociaal- en ruimtelijk-economisch terrein is het gewenst dat het Noorden gezamenlijk optreedt in de richting van de rijksoverheid en de Europese Commissie. Een aantal functies levert door het gezamenlijke noordelijk optreden een meerwaarde op voor de provincie Groningen. Het gaat dan om het platform voor overleg en afstemming, de lobbyfunctie, de gezamenlijke aanpak en optreden ten gunste van arbeidsdeling, de regionalisering op Europese schaal. Wij participeren in SNN-verband in de voorbereiding van de nieuwe EFROprogramma's BANN Het belang van een goed bestuursdienstonderwijs op regionaal niveau wordt onderschreven en ondersteund. De provincie is lid van de steunvereniging en geeft daarmee gestalte aan de verankering van het openbaar bestuur met het bestuursdienstonderwijs. De steunvereniging is onder meer gespreksplatform voor betrokken overheden en waterschappen. De Gemeenschappelijke Regeling BANN blijft in stand als vangnet voor bestaande wachtgeldvoorzieningen en premiebetalingen voor voormalige medewerkers alsmede als garantie voor personeel dat bij de fusie met de stichting Gerealiseerd IPO Dit is een continu proces. SNN Dit is een continu proces. Dit is een continu proces. Het nieuwe OP EFRO is in concept gereed en zal in 2014 worden beoordeeld door de EC en niet eerder starten dan zomer BANN Deze vergoedingen zouden moet worden omgeslagen over de deelnemers in de BANN. Daartoe diende het krediet BANN in de provinciale begrotingen de afgelopen jaren. Inmiddels zijn geen claims meer te verwachten zodat het krediet ( 4.012,-- per jaar) bij de 42

PRODUCTENREKENING 2012 PROVINCIE GRONINGEN

PRODUCTENREKENING 2012 PROVINCIE GRONINGEN PRODUCTENREKENING 2012 PROVINCIE GRONINGEN PRODUCTENREKENING 2012 Productenrekening 2012 2 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2012 Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten... 5 Hoofdstuk 2: Toelichting op de

Nadere informatie

Productenrekening 2007

Productenrekening 2007 Productenrekening 2007 2 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2007 Hoofdstuk 1: rekening lasten en baten...5 Hoofdstuk 2: toelichting op de rekening van lasten en baten per productgroep... 19 1. Algemeen bestuur...

Nadere informatie

jaarverslag 2009 aar tuk

jaarverslag 2009 aar tuk jaarverslag 2009 aar tuk en Jaarstukken 2009 Jaarverslag Provincie Noord-Holland Concept, 27 april 2010 Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem Tel.: 023 514 31 43 Fax: 023

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

Jierstikken 2011. Jierstikken 2011. Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach. Fryslân: iepen en eigen

Jierstikken 2011. Jierstikken 2011. Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach. Fryslân: iepen en eigen Omslag_Jaarstukken_2011.qxp:439x297 30-03-2012 11:06 Pagina 1 Jierstikken 2011 Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach Jierstikken 2011 Fryslân: iepen en eigen Fryslân: iepen en eigen Jierstikken

Nadere informatie

2013-591. Nota van aanbieding Begroting 2014

2013-591. Nota van aanbieding Begroting 2014 2013-591 Nota van aanbieding Begroting 2014 Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 6 november 2013 - Provinciale Staten op 13 november 2013 - fatale beslisdatum:

Nadere informatie

Begr Begroting 2004 oting 2004

Begr Begroting 2004 oting 2004 Begroting 2004 Begroting 2004 Gedeputeerde staten van Drenthe September 2003 FC03052001 Begroting 2004 Colofon Productie: Grafische verzorging: Stafgroep Financiën en Control Docucentrum provincie Drenthe

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2012. provincie Groningen

Voorjaarsnota 2012. provincie Groningen Voorjaarsnota 2012 provincie Groningen versie PS 27 juni 2012 1 2 Inhoudsopgave DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID 2012-2016 (KOERSVERHAAL)... 7 INLEIDING... 7 1. BESTUUR... 8 2. ECONOMIE EN WERK... 9 3. CULTUUR

Nadere informatie

Programmabegroting 2008

Programmabegroting 2008 Programmabegroting 2008 2 INHOUDSOPGAVE PROGRAMMABEGROTING 2008 Inleiding. 5 Deel 1. Begroting 2008 in één oogopslag.... 7 Deel 2. Programmaplan 2008-2011... 17 Deel 3. Paragrafen 183 Deel 4. Financiële

Nadere informatie

Inleiding Inrichting begroting Algemeen beeld Risico s

Inleiding Inrichting begroting Algemeen beeld Risico s Inleiding En garde! Het collegewerkprogramma laat duidelijk zien dat we voortvarend onze ambities oppakken. Op veel gebieden investeren wij in Rijswijk, op straat, in de economie, in de samenleving, in

Nadere informatie

Regeling informatie voor derden

Regeling informatie voor derden BZK Regeling informatie voor derden Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 februari 2003, FO2003/U53097 houdende nadere voorschriften met betrekking tot informatie

Nadere informatie

De toezichtlast van gemeenten op het gebied van de financiële functie

De toezichtlast van gemeenten op het gebied van de financiële functie De toezichtlast van gemeenten op het gebied van de financiële functie dr. L.A. Toolsema dr. M.A. Allers dr. A.S. Zeilstra Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden De toezichtlast

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5.

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5. Inhoudsopgave I. Inleiding programmabegroting...4 I.1. Programmabegroting...4 I.2. Leeswijzer en nieuwe indeling...6 I.3. Beleidskaders provincie Flevoland... 11 II. Jaarplan 2008...13 A. Programmaplan...13

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Gemeente Lochem. Drukkerij Lammerdink, Lochem. Gemeente Lochem

Jaarrekening 2013 Gemeente Lochem. Drukkerij Lammerdink, Lochem. Gemeente Lochem Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Gemeente Lochem Opdrachtgever: Vormgeving: Drukwerk: Gemeente Lochem Mo Middag, Lochem Drukkerij Lammerdink, Lochem Contact: Afdeling Financiën Gemeente Lochem Postbus

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9 2 3 Inleiding 4 Financieel resultaat 5 De Programma s 9 Programma 1. Burger en Bestuur 10 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 15 Programma 3. Verkeer en Vervoer 18 Programma 4. Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2013 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2013 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid dat gerealiseerd is in 2013 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Begeleidingsformulier raadsvoorstel

Begeleidingsformulier raadsvoorstel Begeleidingsformulier raadsvoorstel Forum Datum Agendapunt Corsanummer 14.048658 Collegebesluit d.d. 27 mei 2014 N. Dierdorp - Financiën, Onderwijs, Personeel en Organisatie Redacteur A.L.J. Tilli Doorkiesnummer

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2013 (inclusief meerjarenperspectief 2014-2015-2016)

PROGRAMMABEGROTING 2013 (inclusief meerjarenperspectief 2014-2015-2016) PROGRAMMABEGROTING 2013 (inclusief meerjarenperspectief 2014-2015-2016) Vooruitblik op: de speerpunten van het jaar 2013 inclusief de financiële planning t/m 2016 1 Voorwoord Voor u ligt de programmabegroting

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2007

Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2007 Jaarverslag 2006 Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2007 Inhoudsopgave Colofon Leeswijzer Voorwoord... 1 1. Rekenkameronderzoeken... 2 1.1. Afgeronde onderzoeken 2006...2 1.2.

Nadere informatie

VOORJAARSNOTA 2013 - 1 -

VOORJAARSNOTA 2013 - 1 - VOORJAARSNOTA 2013-1 - - 2 - Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 7 Openbare orde en veiligheid 11 Verkeer, vervoer en waterstaat 13 Economische zaken 15 Onderwijs

Nadere informatie

PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2011 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 KERNGEGEVENS EN KENGETALLEN. 11 II BELEIDSTOELICHTING PROGRAMMA ALGEMEEN BESTUUR EN MIDDELEN 0010 Bestuursorganen. 19 0011 Bestuurlijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG, JAARREKENING & BURGERJAARVERSLAG 2009

JAARVERSLAG, JAARREKENING & BURGERJAARVERSLAG 2009 JAARVERSLAG, JAARREKENING & BURGERJAARVERSLAG 1 Voorwoord was een jaar met vele gezichten. Het was het jaar van internationale economische crisis, die ook niet aan Flevoland voorbijging. Dat was direct

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie