Onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde"

Transcriptie

1 Onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde Inleiding In Nederland worden per jaar meer dan honderdduizend mensen verwezen voor een nucleair geneeskundig onderzoek of behandeling. Nucleair geneeskundig onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van ioniserende straling, waarvoor bij veel mensen een zekere angst bestaat. Is deze straling gevaarlijk Hoe gebeurt het onderzoek Is het onderzoek pijnlijk Wat gebeurt er in geval van zwangerschap Met deze brochure hopen we u te informeren door een kort overzicht te geven van de meest voorkomende onderzoeks- en behandelingsprincipes en de toegepaste ioniserende straling. Voorbereiding op een nucleair geneeskundig onderzoek Slechts bij enkele onderzoeken is het nodig dat u nuchter komt. Het kan ook zijn, dat u bepaalde medicijnen tijdelijk niet mag innemen. Figuur 1. De injectiespuit met radioactieve vloeistof is voorzien van een (lood-)huls die de radioactieve straling tegenhoudt. Figuur 2. Op deze wijze wordt de radioactieve vloeistof toegediend, waarbij de persoon die injecteert zichzelf beschermt met handschoenen en de loodhuls. Uw behandelend arts geeft u hierover instructie. Ook krijgt u deze instructies bij het maken van de afspraak. Als u niets hoort, mag u er van uit gaan, dat u alles mag eten en drinken en dat u gewoon uw eventuele medicijnen kunt innemen. Wat houdt een nucleair geneeskundig onderzoek in Nucleaire geneeskunde is een wetenschap, waarbij gebruik wordt gemaakt van stoffen met een geringe radioactiviteit. In de nucleaire geneeskunde wordt het lichaam of een orgaan functioneel afgebeeld, dat wil zeggen de functie wordt onderzocht en niet alleen de anatomisch zoals bij vele radiologische onderzoeken. Voor de meeste onderzoeken wordt een kleine hoeveelheid radioactieve stof aan de patiënt toegediend. Meestal gebeurt die via in een bloedvat in de arm. Pagina 1 van 5

2 Het bloed transporteert vervolgens de stof naar de te onderzoeken organen. Afhankelijk van het soort onderzoek worden direct of op een later moment met behulp van een zogenaamde gammacamera afbeeldingen van het te onderzoeken orgaan gemaakt (scan of scintigram). Het hangt af van de eigenschappen van die radioactieve stof, of dit heel snel gaat, of dat het langere tijd duurt. Figuur 3: Patiënt liggen onder en zittend voor een 2-kops gammacamera Voor het ene onderzoek kunnen direct al foto's gemaakt worden, terwijl voor het andere soms wel enkele dagen moet worden gewacht. In de beschrijving van het onderzoek is aangegeven hoe lang u moet wachten. Voor sommige onderzoeken moeten foto's gemaakt worden op verschillende tijdstippen. Bij alle foto's is het van belang dat u zo stil mogelijk blijft liggen of zitten, zodat de foto's zo duidelijk mogelijk worden. Metalen voorwerpen kunnen de opnamen verstoren, dus is het soms gewenst, dat u kleding met gespen of ritsen of knopen uittrekt. Meestal kunt u uw kleren gewoon aanhouden. Het is verstandig om metalen sieraden thuis te laten. Als ouder mag u vrijwel altijd tijdens het onderzoek bij uw kind blijven. Afgezien van de injectie is het onderzoek vrijwel altijd pijnloos. Wat is ioniserende straling/ radioactiviteit Radioactiviteit is de eigenschap van bepaalde stoffen om spontaan bepaalde straling uit te zenden. De aard en de intensiteit van de straling wordt bepaald door het type en het gewicht van de radioactieve stof. Alle radioactiviteit verdwijnt vanzelf. Van het in de Nucleaire Geneeskunde veel gebruikte Technetium-99m is na 6 uur nog 50% over, na 12 uur nog 25% en na 24 uur nog maar 6%. Een radioactieve stof kan aan een chemische stof worden gekoppeld. Van deze eigenschap wordt in de Nucleaire Geneeskunde gebruik gemaakt door deze verbinding, het radiofarmacon, toe te dienen aan de patiënt (meestal door een injectie, soms door een capsule). Bijwerkingen van deze stoffen komen niet voor. Allergie voor de stoffen komt slechts zelden voor. Ioniserende straling kan nadelig zijn voor de mens. Iedereen is dagelijks aan natuurlijke straling blootgesteld (kosmische straling, straling uit de aarde, bouwmaterialen, radioactieve stoffen in voeding). Het gaat hier om zeer geringe hoeveelheden achtergrondstraling. Figuur Figuur 4: een 4: een Botscan botscan Pagina 2 van 5

3 De dosis van een gemiddeld onderzoek op de Nucleaire Geneeskunde ligt in dezelfde ordegrootte als de achtergrondstraling die we in Nederland op jaarbasis ontvangen. Nuttige effecten van ioniserende straling. Ioniserende straling in de gezondheidszorg heeft haar nut en functionaliteit bewezen op een manier, waardoor het vanzelfsprekend is ze toe te passen. Het biedt de mogelijkheid om de functies van bepaalde organen in kaart te brengen en waar nodig in te grijpen. Zo is bijvoorbeeld zonder radioactief jodium schildklierkanker bij lange na niet zo goed en veilig te behandelen als nu. Gemiddeld worden er enkele patiënten per dag in Nederland behandeld met radioactief jodium. Nadelige effecten van ioniserende straling. Uit vele onderzoeken is gebleken dat er twee effecten kunnen optreden door ioniserende straling: het ontstaan van kanker Het voornaamste risico van grote doses ioniserende straling is het ontstaan van kanker. De hoeveelheid ioniserende straling gebruikt bij nucleair geneeskundig- en röntgenologisch onderzoek is te klein om aan te tonen dat hierdoor kanker ontstaat. Wel is op grond van de gemeten effecten van grote doses straling een schatting te maken van het risico dat men loopt. Dit blijkt kleiner te zijn dan het risico bij operaties of het gebruik van bepaalde medicijnen. het ontstaan van aangeboren afwijkingen De kans op aangeboren afwijkingen bij het nageslacht, die ontstaan door toepassing van ioniserende straling in ziekenhuizen, is heel erg klein. Om toch iedere kans, hoe klein ook, te vermijden, worden voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat ioniserende straling onbedoeld rechtstreeks op de geslachtsorganen van man of vrouw terecht kan komen. De uitslag van een nucleair geneeskundig onderzoek Als de foto's zijn gemaakt, laat de medisch nucleair werker deze aan de nucleair geneeskundige zien. Deze arts bekijkt dan of de foto's alles laten zien, wat voor het onderzoek van belang is en bepaalt of er eventueel nog aanvullende foto's nodig zijn. Als hij of zij tevreden is met de foto's kunt u de afdeling verlaten. Meestal worden de foto's dezelfde dag beoordeeld. Er wordt een verslag gemaakt voor de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Normaliter duurt dit enkele dagen. Soms is het noodzakelijk, de foto's te vergelijken met eerder gemaakte foto s of de foto's met collega's te bespreken. Als de foto's daar aanleiding toe geven, zal de arts telefonisch een voorlopige uitslag aan uw arts doorgeven. Wat te doen bij zwangerschap of het geven van borstvoeding Als u zwanger bent of denkt te zijn, is het verstandig dit altijd te melden voor de toediening van de radioactieve stof. De radioactieve stof kan het ongeboren kind bereiken. Tijdens de zwangerschap is de jonge vrucht extra gevoelig voor de nadelige effecten van straling, omdat daarbij sprake is van sneldelend (snelgroeiend) weefsel. In overleg met de aanvragend arts en nucleair Figuur 5: een DAT-scan geneeskundige wordt bekeken of het onderzoek toch kan plaatsvinden of kan worden vervangen door een ander onderzoek, waarbij geen ioniserende straling wordt gebruikt of dat het onderzoek kan worden uitgesteld. Pagina 3 van 5

4 Als een nucleair geneeskundig onderzoek toch noodzakelijk blijkt, dient bij de uitvoering van het onderzoek de nadruk te liggen op het beperken van de hoeveelheid straling, zodat de kans op eventuele schade aan de vrucht minimaal is. Soms is nucleair geneeskundig onderzoek verricht, terwijl er achteraf sprake bleek te zijn van een (prille) zwangerschap. Het is verstandig hierover contact op te nemen met de Nucleaire Geneeskunde. In de meeste gevallen zullen er geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Sommige radioactieve stoffen worden uitgescheiden in de moedermelk. Geeft u borstvoeding, dan is het verstandig dit altijd te melden voor de toediening van de radioactieve stof. De nucleair geneeskundige zal met u bespreken of, en zo ja welke maatregelen moeten worden genomen. Ook bij kinderen is sprake van snelgroeiend weefsel en is de gevoeligheid voor ioniserende straling groter dan bij volwassenen. Daarom is het ook van belang om bij kinderen extra voorzichtig te zijn met straling. Hierbij wordt ondermeer rekening gehouden met de hoeveelheid ioniserende straling. Stralingsbescherming ALARA-principe. Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde werkt het personeel volgens het ALARA-principe. Deze afkorting komt uit het Engels en betekent: as low as reasonably achievable. In het Nederlands betekent dit: zo weinig mogelijk straling gebruiken als redelijkerwijze mogelijk is. Door tal van technische verbeteringen is het nu mogelijk om met een fractie van de stralingsdosis van vroeger veel betere afbeeldingen te maken, maar elke verdere beperking, die mogelijk is dient ook nu nog te worden doorgevoerd. ALARA betekent ook dat alleen goed geschoold personeel met straling mag omgaan, dat zij regelmatig bijscholing krijgen en dat apparatuur regelmatig wordt gecontroleerd. In elk ziekenhuis is een wettelijk verplichte stralingscommissie aanwezig die verantwoordelijk is voor het toezicht. Deze stralingscommissie adviseert ook in situaties, waarin bij bijvoorbeeld een zwangere vrouw toch onderzoek met behulp van straling moet plaatsvinden. De risico s van het wel en niet ondergaan van een onderzoek dient tegen elkaar te worden afgewogen en een onderzoek dient alleen te worden uitgevoerd als dit gerechtvaardigd is, dat wil zeggen als het te verwachten voordeel van de patiënt duidelijk groter is dan het mogelijke nadeel. Bij elk onderzoek is de afweging of het onderzoek nodig is erg belangrijk. Als u hierover vragen of twijfels heeft, is het van belang daarover met uw arts, de nucleair geneeskundige of radioloog te overleggen. Tot slot Mocht u naar aanleiding van deze brochure nog vragen hebben over een onderzoek dat u zou moeten ondergaan, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met de Nucleaire Geneeskunde of coördinerend stralingsdeskundige. Voor meer informatie over straling en stralingshygiëne kunt u altijd contact opnemen met iemand van de Nucleaire Geneeskunde of de commissie stralingshygiëne van het Elkerliek ziekenhuis. Evaluatie voorlichting Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt, onduidelijk of onjuist is, dan horen wij dit graag. U kunt dit aangeven bij het Patiëntenvoorlichtingsbureau. Pagina 4 van 5

5 Bronvermelding Deze brochure is mede tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Commissie Stralingshygiëne van het Elkerliek ziekenhuis. Bronnen Wat is Nucleaire Geneeskunde? Informatiefolder van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG), Website van de NVNG Besluit Stralingsbescherming 2002 Inleiding tot de stralingshygiene, A.J.J. Bos et al., 2002 Aantekeningen Telefoonnummers en adressen Afdeling Nucleaire geneeskunde T: Coördinerend stralingsdeskundige T: Patiëntenvoorlichting T: E: Elkerliek ziekenhuis Locatie Helmond Locatie Deurne Locatie Gemert Wesselmanlaan 25 Dunantweg 16 Julianastraat HA Helmond 5751 CB Deurne 5421 DB Gemert model ag 1211 Pagina 5 van 5

Een röntgenfoto; is dat gevaarlijk?

Een röntgenfoto; is dat gevaarlijk? Een röntgenfoto; is dat gevaarlijk? Inleiding Deze folder informeert u over het nut en over de mogelijke nadelige effecten bij het maken van röntgenfoto's. Mocht u naar aanleiding van deze folder nog andere

Nadere informatie

Dikke darmoperatie. Colon transversum. Colon descendens. Colon ascendens. Coecum. Sigmoid (S-bocht) Rectum

Dikke darmoperatie. Colon transversum. Colon descendens. Colon ascendens. Coecum. Sigmoid (S-bocht) Rectum Dikke darmoperatie Inleiding Deze brochure geeft u een globaal overzicht over de gebruikelijke gang van zaken rond een dikke darmoperatie. Ook geeft deze brochure enige informatie over de aandoeningen

Nadere informatie

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Voor de leesbaarheid van dit boekje gebruiken we alleen het woord "ouders" daar waar we ouders en/of verzorgers bedoelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik

Nadere informatie

CT-onderzoek van de buik

CT-onderzoek van de buik CT-onderzoek van de buik Afspraak Datum: Tijd: U wordt verwacht voor dit onderzoek op de radiologieafdeling van het TweeSteden ziekenhuis. Vestiging Tilburg Vestiging Waalwijk U meldt zich bij de balie

Nadere informatie

Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld

Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld Voor wie is deze folder Met deze folder willen we u op weg helpen bij de begeleiding van uw kinderen als u of uw partner kanker heeft. Niemand

Nadere informatie

Het verwijderen van de keel- en neusamandelen

Het verwijderen van de keel- en neusamandelen Het verwijderen van de keel- en neusamandelen Inleiding Bij onderzoek van uw kind is gebleken dat zowel de keel- als de neusamandelen klachten veroorzaken. De KNO-arts heeft u daarom voorgesteld om de

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Opname voor de oogarts op de Behandelafdeling of Kortverblijfafdeling

Opname voor de oogarts op de Behandelafdeling of Kortverblijfafdeling Opname voor de oogarts op de Behandelafdeling of Kortverblijfafdeling Belangrijk voor als u algehele verdoving krijgt Voor deze behandeling, ingreep of onderzoek dient u nuchter te blijven; dit betekent

Nadere informatie

Genetische testen en gezondheid

Genetische testen en gezondheid Genetische testen en gezondheid Genetische testen en gezondheid We hebben allemaal een unieke combinatie van genen van onze ouders geërfd. Onze unieke combinatie van genen en de invloed van onze omgeving

Nadere informatie

NVOG Voorlichtingsbrochure GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED

NVOG Voorlichtingsbrochure GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED NVOG Voorlichtingsbrochure GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED 1 GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED 1. Achtergrond 2.

Nadere informatie

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek Sophia Kinderziekenhuis Erasmus MC -Sophia Kinderziekenhuis is een universitair medisch centrum. Dit betekent dat er niet alleen kinderen worden behandeld en verpleegd, maar dat er ook medisch wetenschappelijk

Nadere informatie

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Als uw behandeling anders uitpakt Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE 2 Inhoud 3 Als uw behandeling anders uitpakt... 3 Als uw behandeling anders uitpakt

Nadere informatie

Informatie. voor mensen onder antistollingsbehandeling

Informatie. voor mensen onder antistollingsbehandeling Informatie voor mensen onder antistollingsbehandeling 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Informatie over trombose 5 Wat is trombose? 5 De bloedsomloop 5 Ziekten door trombose 6 De behandeling van trombose 7 De

Nadere informatie

Met spoed opgenomen hoe nu verder?

Met spoed opgenomen hoe nu verder? Met spoed opgenomen hoe nu verder? Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 1169 Inleiding U bent met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Daardoor heeft u zich niet kunnen voorbereiden. Er komen ineens

Nadere informatie

Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving. Onder Narcose?

Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving. Onder Narcose? Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving. Onder Narcose? INLEIDING Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij

Nadere informatie

ANESTHESIOLOGIE. Onder anesthesie. Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving

ANESTHESIOLOGIE. Onder anesthesie. Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving ANESTHESIOLOGIE Onder anesthesie Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving Inhoudsopgave De anesthesioloog 3 Soorten anesthesie 4 Welke vorm van verdoving is voor u geschikt?

Nadere informatie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie Behandeling of onderzoek onder anesthesie Inhoud Polikliniek Anesthesiologie 1 Soorten anesthesie 1 Algehele anesthesie 1 Lokale anesthesie 1 Regionale anesthesie 1 Voorbereiding 2 Operatie 3 Algehele

Nadere informatie

Als je kind epilepsie heeft. en nu?

Als je kind epilepsie heeft. en nu? Als je kind epilepsie heeft en nu? inhoud Sinds mijn dochter epilepsie heeft, heb ik maar één wens: dat haar aanvallen snel onder controle komen. Gelukkig is de kinderarts daar optimistisch over. En inmiddels

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

Kijken in de buik: de diagnostische laparoscopie

Kijken in de buik: de diagnostische laparoscopie Kijken in de buik: de diagnostische laparoscopie Een diagnostische laparoscopie is een kijkoperatie waarbij de gynaecoloog de buikholte en de organen die daarin liggen onderzoekt. Buikpijn of het uitblijven

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid

Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een

Nadere informatie

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24 1/24 Neurologie Na een beroerte Informatie voor patiënten en hun naasten 2/24 Eigendom van: Notities 3/24 Inhoudsopgave Inleiding 5 Deel 1 Informatie over een beroerte Wat is een beroerte 6 Anatomie van

Nadere informatie

Borstkanker, wat nu?

Borstkanker, wat nu? Borstkanker, wat nu? Informatie voor patiënten MB0001-1500 april 2015 Bronovo www.bronovo.nl Bronovolaan 5 2597 AX Den Haag Postbus 96900 2509 JH Den Haag 070 312 41 41 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Nadere informatie

Verwijderen van een niertumor via een kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie)

Verwijderen van een niertumor via een kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie) Verwijderen van een niertumor via een kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie) Maatschap Urologie IJsselland Ziekenhuis Inleiding De uroloog heeft bij u een niertumor (niercelcarcinoom) geconstateerd.

Nadere informatie

Borstkanker. hoe moet het nu verder?

Borstkanker. hoe moet het nu verder? Borstkanker hoe moet het nu verder? Deze brochure bevat zeker niet alle gedetailleerde informatie over borstkanker. We geven u vooral de belangrijkste en juiste informatie mee over borstkanker. 2 We proberen

Nadere informatie

Wat u moet weten. over Mirena. al 15 jaar betrouwbaar

Wat u moet weten. over Mirena. al 15 jaar betrouwbaar Wat u moet weten over Mirena al 15 jaar betrouwbaar Inhoud 1. Algemeen 3 1.1 Wat is Mirena? 3 1.2 Hoe ziet Mirena eruit? 3 1.3 Waar wordt Mirena voor gebruikt? 4 1.4 Hoe werkt Mirena? 4 1.5 Mirena als

Nadere informatie

Voor een alcoholvrije zwangerschap. Negen Maanden Niet. Folder voor zwangere vrouwen Informatie over alcohol en zwangerschap

Voor een alcoholvrije zwangerschap. Negen Maanden Niet. Folder voor zwangere vrouwen Informatie over alcohol en zwangerschap Voor een alcoholvrije zwangerschap Negen Maanden Niet Folder voor zwangere vrouwen Informatie over alcohol en zwangerschap U bent zwanger en doet er alles aan om een gezonde baby te krijgen. Eén van de

Nadere informatie