PROPERTUNITY NL N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROPERTUNITY NL N.V."

Transcriptie

1 PROSPECTUS PROPERTUNITY NL N.V. Uitgegeven op 27 april2007 Laatst gewijzigd per 22 november 2010 De waarde van uw belegging kan zowel stijgen als dalen en beleggers lopen de mogelijkheid dat zij minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 1

2 INHOUDSOPGAVE Belangrijke mededelingen 3 Definities 5 Hoofdstuk 1 Samenvatting 9 Hoofdstuk 2 Risicoanalyse 14 Hoofdstuk 3 Doelste ling en beleggingsbeleid 20 Hoofdstuk 4 Onroerend goedmarkt 24 Hoofdstuk 5 Financiële gegevens en verslaglegging 30 Hoofdstuk 6 Kosten 41 Hoofdstuk 7 Fiscale aspecten 48 Hoofdstuk 8 Juridische aspecten 54 Hoofdstuk 9 Deelname 65 Hoofdstuk 10 Assurance-rapport accountant 66 Hoofdstuk 11 Verklaring van de belastingadviseur 67 Hoofdstuk 12 Verklaring van de Beheerder 68 BIJLAGE 1: STATUTEN PROPERTUNITY NL N.V. BIJLAGE 2: STATUTEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL BIJLAGE 3: ADMINISTRATIEVOORW AARDEN BIJLAGE 4: OVEREENKOMST VAN BEHEER BIJLAGE 5: REGISTRATIEDOCUMENT BIJLAGE 6: INSCHRIJVINGSFORMULIEREN BIJLAGE 7: ADVISEURS BIJLAGE 8: JAARREKENING 2009 BIJLAGE 9: TUSSENTIJDS BERICHT

3 BELANGRIJKE MEDEDELINGEN Potentiële kopers van Certificaten van aandelen in Propertunity NL uitgegeven door het Administratiekantoor worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan een belegging in onroerend goed niet alleen financiële voordelen maar ook financiële risico s zijn verbonden. De waarde van de belegging kan zowelstijgen als dalen. Mogelijke kopers van Certificaten kunnen derhalve minder terugkrijgen dan zijhebben ingelegd. Mogelijke kopers dienen dus goede nota te nemen van de vo ledige inhoud van dit Prospectus en de daarmee verband houdende Financiële Bijsluiter. Daarnaast wordt men geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om tot een afgewogen oordeelte komen omtrent de risico's die verbonden zijn aan de koop van de Certificaten. Geïnteresseerden worden geadviseerd hun eigen fiscaaladviseur in te schakelen om hen te adviseren over de voor hen relevante fiscale behandeling en consequenties van de koop van Certificaten. Het Bestuur van Propertunity NL,verklaart dat het Prospectus,met uitzondering van (i) de verklaring van de accountant,zoals opgenomen in hoofdstuk 10,( i) de verklaring van de belastingadviseur,zoals opgenomen in hoofdstuk 11 en ( i) hoofdstuk 7 ten aanzien van de fiscale aspecten,onder haar verantwoordelijkheid is opgesteld en dat,voor zover haar redelijkerwijs bekend,de gegevens opgenomen in dit Prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en geen gegevens zijn weggelaten waarvan door vermelding de strekking van dit Prospectus zalwijzigen. Niemand is gemachtigd om in verband met dit Prospectus informatie te verscha fen of verklaringen afte leggen die niet in dit Prospectus zijn opgenomen. Indien zodanige informatie is verschaft ofzodanige verklaringen zijn afgelegd,dient op dergelijke informatie niet te worden vertrouwd als zijnde verstrekt ofafgelegd door Propertunity NL Dit Prospectus houdt als zodanig geen aanbod in van Certificaten ofeen uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van Certificaten aan een persoon in enig land waar dit volgens de aldaar geldende regelgeving niet is geoorloofd. De verstrekking en verspreiding van dit Prospectus kan,in bepaalde rechtsgebieden, onderworpen zijn aan juridische beperkingen. Propertunity NL verzoekt een ieder die in het bezit komt van dit Prospectus kennis te nemen van en zich te houden aan voornoemde beperkingen. Propertunity NL aanvaardt geen enkele juridische aansprakelijkheid voor welke schending dan ook van enige zodanige beperking door wie dan ook,ongeacht ofhet een potentiële koper van Certificaten betreft ofniet. Verwachtingen,prognoses,veronderste lingen,aannames en woorden van gelijke strekking, mogen in geen gevalworden uitgelegd als een toezegging dan weleen garantie van Propertunity NL waarop door een (potentiële) Certificaathouder mag worden vertrouwd c.q. worden afgegaan. Voor a le in dit Prospectus genoemde (geprognosticeerde) rendementen geldt het volgende: De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten en/ofgeprognosticeerde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.. Ten aanzien van toekomstige verklaringen geldt dat deze naar hun aard risico's en onzekerheden inhouden aangezien ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst aldan niet zulen voordoen. Bijhet opste len van het Prospectus is gebruik gemaakt van verschilende informatiebronnen die naar de mening van Propertunity NL van 3

4 voldoende kwaliteit waren; dit sluit echter niet uit dat er ook informatiebronnen aanwezig zijn met een afwijkende opinie. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd ten aanzien van geschilen met betrekking tot dit Prospectus en/ofde uitgifte van Certificaten. Dit Prospectus verschijnt a leen in de Nederlandse taal. W ilgenhaege Fondsen Management BV zal,in haar hoedanigheid van beheerder in de zin van artikel1:1 van de W ft,de gegevens in dit Prospectus die van wezenlijk belang zijn actualiseren zodra daartoe aanleiding bestaat. Informatie verschaft in dit Prospectus en de daarvan onderdeeluitmakende documenten zaltelkens worden gewijzigd,aangepast en/ofvervangen door informatie verschaft in later uitgegeven documenten,indien en voor zover in zulke latere documenten expliciet wordt bepaald dat deze dienen ter wijziging,aanpassing en/ofvervanging van eerder verschafte informatie. Propertunity NL zalzulke latere documenten onverwijld ter beschikking ste len aan de Certificaathouders. Voor Propertunity NL is een Financiële Bijsluiter opgesteld met informatie over Propertunity NL, de kosten en de risico s. Deze Financiële Bijsluiter kan worden opgevraagd bij Propertunity NL. Vraag er om en lees hem voordat u het inschrijvingsformulier (Bijlage 6) invult,ondertekent en retourneert aan Propertunity NL Hoofddorp,22 november 2010 Propertunity NL N.V. 4

5 DEFINITIES Begrippen in dit Prospectus die zijn opgenomen in de navolgende lijst van definities beginnen met een hoofdletter en hebben,tenzijuit de context uitdrukkelijk anders blijkt,de volgende betekenis (gedefinieerde begrippen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis in het meervoud en vice versa): Aandeel Een aandeelop naam in het kapitaalvan Propertunity NL met een nominale waarde van EUR 10. Aandeelhouder De houder van één ofmeer Aandelen. Aankoopkosten Aankoopkosten zijn de kosten die eenmalig worden gemaakt in verband met de aankoop van onroerend goedbeleggingen,zoals,maar niet beperkt tot de verschuldigde belastingen (overdrachtsbelasting en/ofbtw ),leges en kosten van externe adviseurs,acquisitievergoeding Bestuur (zoals nader omschreven in hoofdstuk 6 van het Prospectus) en notariskosten. Adm inistratievoorwaarden De voorwaarden die -mede- van toepassing zijn op de onderlinge verhouding tussen de houders van Certificaten en de Stichting Administratiekantoor (Bijlage 3). AFM De Stichting Autoriteit Financiële Markten,gevestigd aan Vijzelgracht 50,1017 HS Amsterdam. AVA De algemene vergadering van aandeelhouders van Propertunity NL. Beheerder De beheerder in de zin van artikel1:1 van de W ft,w ilgenhaege Fondsen Management B.V.,een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,statutair gevestigd te Hoofddorp, kantoorhoudende te 2132 JH Hoofddorp,Polarisavenue 97. Bestuur De statutaire directie van Propertunity NL die wordt gevormd door de Beheerder. Bgfo Het besluit van 12 oktober 2006,houdende regels met betrekking tot het gedragstoezicht op financiële ondernemingen (Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen W ft). Bijlage Een bijlage bijhet Prospectus,die daarvan integraaldeeluitmaakt. 5

6 Certificaat Het op enig moment door de Stichting Administratiekantoor uit te geven niet royeerbare certificaat van een Aandeel,luidende op naam,dat recht geeft op de financiële rechten verbonden aan een Aandeel. Certificaathouder De houder van één ofmeer Certificaten. Eerste Uitgifte De datum waarop voor de eerste maalcertificaten zijn uitgegeven (en geplaatst) zoals nader beschreven in het Prospectus. Exploitatieresultaat Het resultaat dat behaald wordt met de exploitatie van het onroerend goed,berekend door de ontvangen huurinkomsten,opbrengsten uit belangen in aan onroerend goed gerelateerde beleggingen en rentebaten te verminderen met de totale exploitatiekosten,zoals,maar niet beperkt tot beheervergoedingen (waaronder begrepen de gemaakte beheerkosten),bestuur- en advieskosten,juridische kosten,belastingen,verzekeringen,rentekosten en onderhoudskosten. Financiële Bijsluiter De financiële bijsluiter met betrekking tot de investeringspropositie zoals vervat in dit Prospectus,opgesteld en beschikbaar gesteld in overeenstemming met het bepaalde in de W ft, het Bgfo en de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen W ft zoals van kracht op de datum van het Prospectus. Handelsdag De laatste W erkdag van een kalendermaand waarop Propertunity NL met inachtneming van de Administratievoorwaarden bereid is tot inkoop,verkoop en/ofuitgifte van Certificaten. Handelsprijs De prijs van een Certificaat,die geldt op de Handelsdag,zoals vastgesteld door het Bestuur door de herberekende Intrinsieke W aarde van Propertunity NL (zoals nader omschreven in hoofdstuk 5 van het Prospectus) te delen door het aantalop de voorgaande Handelsdag geplaatste Certificaten. Inkoopprijs De Handelsprijs verminderd met 2,5% vergoeding aan de Vermogensbeheerder. Intrinsieke W aarde Het verschiltussen de activa en de passiva van Propertunity NL,zoals deze conform de waarderingsgrondslagen in hoofdstuk 5 zijn bepaald. Overeenkom stvan beheer De tussen Propertunity NL en het Bestuur te sluiten overeenkomst waarin hun onderlinge rechtsverhouding alsmede de taken en bevoegdheden van het Bestuur worden vastgelegd (Bijlage 4). 6

7 Propertunity NL Propertunity NL N.V.,een naamloze vennootschap naar Nederlands recht,statutair gevestigd te Hoofddorp,kantoorhoudende te 2132 JH Hoofddorp,Polarisavenue 97. Prospectus Dit prospectus inclusiefde Bijlagen. Registervan Certificaathouders Het register van Certificaathouders overeenkomstig het bepaalde in artikel2 van de Administratievoorwaarden (Bijlage 3). Registratiedocum ent Het registratiedocument van de Beheerder,houdende de gegevens zoals bedoeld in artikel4:48 W ft en artikel117 en Bijlage D van het Bgfo. Rendem ent Het door een Certificaathouder behaald rendement,berekend op basis van de gemiddeld enkelvoudige rendementsmethode (zoals nader beschreven in hoofdstuk 5 van het Prospectus). Stichting Adm inistratiekantoor Stichting Administratiekantoor Propertunity NL,een stichting naar Nederlands recht,statutair gevestigd te Hoofddorp en kantoorhoudende te 2132 JH Hoofddorp,Polarisavenue 97. Stichtingsbestuur Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor,dat wordt gevormd door de heer H.C.G.F. Knuvers en mevrouw J.M.A. de Jongh-van de Burgt. Uitgifte De uitgifte (en plaatsing) van nieuwe Certificaten zoals nader beschreven in het Prospectus. Uitgifteprijs De Handelsprijs van een nieuw uit te geven Certificaat,te vermeerderen met 2,5% vergoeding aan de Vermogensbeheerder. Verkoopprijs De Handelsprijs van een bestaand Certificaat,te vermeerderen met 2,5% vergoeding aan de Vermogensbeheerder. Verm ogensbeheerder Een inste ling waarvan Propertunity NL gedurende haar looptijd diensten onder andere gebruikt voor het plaatsen van Certificaten bijinvesteerders. De Vermogensbeheerder zalin eerste instantie W ilgenhaege Vermogensbeheer B.V. zijn. W erkdag Iedere maandag tot en met vrijdag waarop de banken in Nederland zijn geopend voor reguliere activiteiten. W etinkom stenbelasting De W et inkomstenbelasting 2001 zoals van kracht op de datum van het Prospectus. 7

8 W etop de vennootschapsbelasting De W et op de vennootschapsbelasting 1969 zoals van kracht op de datum van het Prospectus. W ft W et op het financieeltoezicht van 28 september 2006,houdende regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop,zoals deze luidt op de datum van het Prospectus. 8

9 1. SAMENVATTING Algem een Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van enkele belangrijke kenmerken van Propertunity NL. De onderstaande gegevens staan niet op zichzelfen dienen in samenhang te worden gelezen met hetgeen verder in dit Prospectus is bepaald. Propertunity NL is een 'open end'beleggingsmaatschappijin de vorm van een naamloze vennootschap,opgericht naar Nederlands recht bijakte op 26 april2007 verleden voor mr. M.Y.H.J. den Boer,notaris te Amsterdam. Het maatschappelijk kapitaalvan Propertunity NL bedroeg bij oprichting ,- verdeeld over Aandelen van elk nominaal 100,-. En het geplaatst kapitaal bedroeg ,- verdeeld over Aandelen van elk nominaal 100,-. Propertunity NL is niet beursgenoteerd noch bestaat daartoe het voornemen. Bijakte van statutenwijziging verleden op 12 juni2007 voor mr. Den Boer,voornoemd,is de nominale waarde per aandeel Propertunity NL verlaagd naar 10,-. Bijeen Uitgifte worden met medewerking van Propertunity NL door Stichting Administratiekantoor Certificaten uitgegeven,waarbijdoor Stichting Administratiekantoor voor elk Aandeeléén Certificaat wordt uitgegeven. Certificaathouders hebben de rechten die de Nederlandse wet verbindt aan het feit dat de Certificaten zijn uitgegeven met medewerking van Propertunity NL. De aan de Certificaten verbonden rechten betre fen ondermeer de op de Certificaten betaalbaar gestelde dividenden,alsmede het recht om de AVA bijte wonen en daar het woord te voeren. Het aan de Aandelen verbonden stemrecht wordt uitgeoefend door Stichting Administratiekantoor. De Certificaten zijn slechts beperkt verhandelbaar. Voor een meer gedetaileerde beschrijving van de aan de Certificaten verbonden rechten en de mate waarin de Certificaten verhandelbaar zijn wordt verwezen naar hoofdstuk 8 ('Juridische aspecten'). Om vang van de onroerend goedbeleggingsportefeuile Er wordt gestreefd naar een totale omvang van de onroerend goedbeleggingsportefeuile van Propertunity NL van circa tot waarvan maximaal 85% met vreemd vermogen wordt gefinancierd. Doelsteling De doelste ling van Propertunity NL is enerzijds het aankopen,exploiteren en verkopen van direct onroerend goed en anderzijds het houden van belangen in niet speculatieve aan onroerend goed gerelateerde beleggingen zoals,maar niet beperkt tot,e fecten in beursfondsen die beleggen in onroerend goed,participaties in onroerend goed-c.v. s en onroerend goedmaatschappen en vastrentende waarden (zoals obligaties en notes) met onroerend goed als onderliggende waarde. 9

10 Managem ent Het Bestuur over Propertunity NL is opgedragen aan W ilgenhaege Fondsen Management B.V.. W ilgenhaege Fondsen Management B.V. wordt op haar beurt bestuurd door drie natuurlijke personen. Het bestuur van Stichting Administratiekantoor wordt verzorgd door twee natuurlijke personen. Voor meer informatie met betrekking tot het management en de vennootschappelijke structuur van Propertunity NL wordt verwezen naar hoofdstuk 8 ('Juridische aspecten'). Rendem ent Propertunity NL beoogt door het realiseren van haar doelste ling opbrengsten te genereren teneinde deze te doen toekomen aan de Certificaathouders. Propertunity NL streeft naar een gemiddeld enkelvoudig direct rendement (derhalve ongeacht het rendement uit hoofde van de verkoop van het onroerend goed en aan onroerend goed gerelateerde beleggingen; voor een nadere uitleg van gemiddeld enkelvoudig rendement wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van het Prospectus onder Rendement )voor de Certificaathouders op de initiële inleg van circa 7% op jaarbasis,na belasting,berekend over een beleggingsperiode van tien (10) jaar. Hierbijgeldt dat de waarde van een belegging kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten en/of geprognosticeerde rendementen geen garantie bieden voor de toekomst. Niets in het Prospectus mag worden geïnterpreteerd als een garantie voor rendement. Voor meer informatie over het rendement en een uitgebreide beschrijving van de risico's wordt verwezen naar hoofdstuk 2 ('Risico'). Propertunity NL is voornemens de operationele cashflow die voortvloeit uit het Exploitatieresultaat zoveelmogelijk in de vorm van dividend ten goede te laten komen aan de Certificaathouders,die daarbijde keuze hebben tussen het ontvangen van kasgeld ofnieuwe Certificaten,zoals nader omschreven in artikel6 lid 4 van de Administratievoorwaarden (Bijlage 3). Zowelde uitkering van dividend in kasgeld als de uitkering van dividend in de vorm van nieuwe Certificaten zijn in beginselonderworpen aan de he fing van dividendbelasting. Beleggingsbeleid Tijdens de in beginselonbeperkte looptijd van Propertunity NL,waarbijin elk gevalwordt uitgegaan van een looptijd tussen de tien (10) en de vijftien (15) jaar,zalzijzowelonroerend goed aankopen,exploiteren en verkopen als belangen verwerven in aan onroerend goed gerelateerde beleggingen. Het onroerend goed wordt gefaseerd aangekocht en verkocht. Als gevolg hiervan weet een (potentiële) Certificaathouder op voorhand niet exact welk onroerend goed en welke belangen in aan onroerend goed gerelateerde beleggingen door Propertunity NL (zulen) worden gehouden. Bijhet selecteren van aan te kopen onroerend goed zalpropertunity NL zich richten op commercieelonroerend goed (kantoren,winkels en bedrijfspanden) en woningen. Propertunity NL richt zich op kwalitatiefhoogwaardig onroerend goed gelegen op locaties in een stedelijke omgeving met solvabele en betrouwbare huurders en met in principe een minimale waarde van kosten koper. Voor meer informatie over het beleggingsbeleid wordt verwezen naar hoofdstuk 3 ('Doelstelling en beleggingsbeleid ). 10

11 Certificering van de Aandelen Met medewerking van de Vennootschap geeft de Stichting Administratiekantoor voor elk Aandeeleen Certificaat uit. Certificaathouders hebben recht op dividend en het recht om de AVA bijte wonen en daar het woord te voeren. Er wordt slechts één soort Certificaat uitgegeven welke recht geeft op een evenredig aandeelin het vermogen van de Vennootschap. De Stichting Administratiekantoor oefent het stemrecht verbonden aan de Aandelen uit; Certificaathouders zijn niet gerechtigd om enig stemrecht verbonden aan de Aandelen uit te oefenen. De Certificaten zijn niet royeerbaar,dat wilzeggen dat ze niet vrijomwisselbaar zijn in onderliggende aandelen. Handelsdag Op de laatste W erkdag van elke kalendermaand is Propertunity NL,tenzijsprake is van een van de geva len genoemd in artikel5 van de Administratievoorwaarden,bereid om op verzoek van een Certificaathouder over te gaan tot inkoop,verkoop en/ofvervolg-uitgiftes van Certificaten. Inkoop Het Bestuur zalin beginselop verzoek van een Certificaathouder iedere Handelsdag tot inkoop van Certificaten overgaan. Certificaathouders dienen hun wens tot verkoop van de Certificaten aan Propertunity NL uiterlijk twaalf(12) W erkdagen voor de Handelsdag schriftelijk kenbaar te maken aan de Stichting Administratiekantoor. De Stichting Administratiekantoor zalde verzoeken vervolgens doorleiden naar het Bestuur. Het Bestuur heeft de vrijheid om geen Certificaten in te kopen dan welminder Certificaten in te kopen dan aangeboden door de verkopende Certificaathouder,indien sprake is van één van de geva len als genoemd in artikel5 van de Administratievoorwaarden. Van oktober 2008 tot februari2009 had het Bestuur de inkoop van Certificaten vo ledig opgeschort. In februari2009 is het besluit genomen om verkoop van certificaten weer toe te staan aangezien er meer duidelijk was over de waarderingen van onroerend goed waardoor de koers van intreding een meer realistisch beeld gaf. Tevens leidt de verkoop van certificaten tot verbetering van de liquiditeitspositie. In het eerste halfjaar van 2009 is slechts een beperkt aantalcertificaten verkocht. Sinds eind oktober 2009 is sprake van (zeer)beperkte inkoop aan de hand van het match-tomatch principe: een Certificaathouder kan momenteel alleen uittreden indien er voldoende verzoeken tot uitgifte van Certificaten zijn ontvangen. Indien dit laatste niet het gevalis,kan de Certificaathouder voorshands niet uittreden. Het Bestuur geeft in het belang van ále beleggers en ook op basis van de nadrukkelijke wensen van AFM en DNB momenteelgrote prioriteit om op korte termijn tot een genormaliseerd in- en uittredingsbeleid te komen. Hierbijworden diverse scenario s en mogelijkheden overwogen. Het Bestuur voert thans overleg met AFM en DNB die qua prioriteren dezelfde mening zijn toegedaan. 11

12 Overdracht Voor een overdracht van Certificaten wilzijgeldig zijn,is steeds de goedkeuring vereist van het Bestuur. De blokkeringsregeling zoals neergelegd in artikel3 van de Administratievoorwaarden is van toepassing. De overdracht van Certificaten geschiedt bijonderhandse akte. Risico s Aan beleggen zijn altijd risico s verbonden. Ten aanzien van het beleggen in onroerend goed en aan onroerend goed gerelateerde beleggingen is dit niet anders. Het beleggen in onroerend goed brengt onder meer financiële risico s,debiteurenrisico s,fiscale risico s,verkooprisico s, een leegstandrisico en het risico van onverzekerde schade met zich mee. In hoofdstuk 2 van het Prospectus wordt een uitgebreidere uiteenzetting van deze risico s gegeven. Aan onroerend goed gerelateerde beleggingen brengen risico s met zich mee die deels hebben te maken met de aard van de diverse beleggingen in het algemeen,de beleggingsinstrumenten,en deels met onroerend goed in het bijzonder. Fiscale aspecten Het inkomen van Propertunity NL wordt in Nederland belast met vennootschapsbelasting. Daarin zijn begrepen het rendement van de beleggingen in de onroerende zaken en het resultaat bijverkoop van de beleggingen. Het vennootschapsbelastingtariefis een progressief tariefoplopend tot 25,5% met één tariefopstappen,namelijk 20% voor de eerste ,- (2010). Eventuele negatieve resultaten,waaronder begrepen een verlies bijvervreemding van de beleggingen,alsmede een verlies door afwaardering bijwaardevermindering,kunnen in mindering worden gebracht op het inkomen. Propertunity NL dient in beginsel15% (2010) dividendbelasting in te houden op de dividenden die aan de Certificaathouder worden uitgekeerd. Of,en zo ja,welk percentage dividendbelasting zalmoeten worden ingehouden hangt onder andere afvan de hoedanigheid van de Certificaathouder en het door de Certificaathouder gehouden belang. Voor een uitgebreidere beschrijving van de fiscale aspecten wordt verwezen naar hoofdstuk 7 ('Fiscale aspecten')." AFM De AFM heeft op 27 februari2007 ingevolge artikel2:65 van de W ft een vergunning verleend aan W ilgenhaege Fondsen Management B.V. (voorheen genaamd: W ilgenhaege Vastgoedfondsen Management B.V.) in haar hoedanigheid van beheerder van Propertunity NL. Op grond van deze vergunning is de Beheerder bevoegd beleggingsinste lingen te beheren die beleggen in onroerend goed en het doen van niet speculatieve aan onroerend goed gerelateerde beleggingen. Het Registratiedocument van de Beheerder is aangehecht aan het Prospectus als Bijlage 5. In het kader van de vergunningaanvraag van de Beheerder zijn de heren G.C. Langelaar,W.A.J. Steinfort en R.L. Voskamp op betrouwbaarheid en deskundigheid getoetst in hun hoedanigheid van statutair bestuurders van W ilgenhaege Fondsen Management B.V. De heer H.C.G.F. Knuvers en mevrouw J.M.A. de Jongh-van de Burgt zijn getoetst op betrouwbaarheid in hun hoedanigheid van bestuurders van de Stichting Administratiekantoor (de enig aandeelhouder 12

13 van Propertunity NL). Voor het overige dienen geen personen te worden getoetst,aangezien Mercurius B.V. (voorheen genaamd: W ilgenhaege Beheer B.V.) de enig aandeelhouder is van W ilgenhaege Beheer B.V. welke vennootschap op haar beurt enig aandeelhouder is van W ilgenhaege Fondsen Management B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Mercurius B.V. is de heer G.C. Langelaar. Het Prospectus is opgesteld in overeenstemming met de W ft. De Beheerder heeft per briefde dato 16 april2007 voldaan aan haar verplichting tot informatieverstrekking aan de AFM ten aanzien van de oprichting van Propertunity NL als bedoeld in artikel4:50 lid 1 W ft. 13

14 2. RISICO-ANALYSE Algem een Beleggen in onroerend goed kan in het algemeen een interessante beleggingscategorie zijn waarmee de belegger goede rendementen kan behalen. Beleggers dienen zich echter te bese fen en te aanvaarden dat beleggen in onroerend goed niet zonder risico s is. Bij het nemen van een investeringsbeslissing dient een belegger alle risico s evenals zijn persoonlijke financiële situatie en doelste lingen in overweging te nemen. In dit hoofdstuk worden de meest voorkomende risico s ten aanzien van het beleggen in onroerend goed,ten aanzien van het houden van belangen in onroerend goed gerelateerde beleggingen,alsmede de fiscale risico s kort beschreven,in volgorde van de belangrijkheid ervan in overeenstemming met artikel8.4 van Bijlage E van het BGfo. Algemene risico s: nadelige veranderingen in nationale ofinternationale economische omstandigheden; nadelige veranderingen in marktomstandigheden; de nadelige gevolgen van eventuele ongunstige ontwikkelingen in de toepasselijke financiële/fiscale/juridische wet- en regelgeving; het ontstaan van onverzekerbare verliezen,kosten en/ofschade,bijvoorbeeld als gevolg van terrorisme,milieu- ofnatuurrampen; de nadelige gevolgen van het in gebreke blijven van de Vennootschap ofeen wederpartij; het risico van verlies van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid offrauduleuze handelingen van de Beheerder; de nadelige gevolgen van de financiering met vreemd vermogen; overmacht; en andere factoren die buiten de invloed van de Beheerder liggen. Productspecifieke risico s: de nadelige gevolgen van marktrisico s; de nadelige gevolgen van leegstandrisico; de nadelige gevolgen van waardeontwikkeling van vastgoed; de nadelige gevolgen van financierings- en renterisico; de nadelige gevolgen van inflatie; de nadelige veranderingen in de financiële conditie en/ofstatus van huurders; risico van onverzekerde schade; de nadelige gevolgen van politieke risico s; risico s verbonden aan onroerend goed gerelateerde beleggingen; rendementsrisico; vermogensrisico s; risico van beperkte verhandelbaarheid; bijstortrisico; risico s in verband met de kredietcrisis; de nadelige gevolgen van de relatiefbeperkte spreiding (zowelgeografisch beperkt als in soort belegging) binnen de portefeuile; de nadelige gevolgen van pandspecifieke (onderhouds-)aspecten; 14

15 de risico s van derivaten; de nadelige gevolgen van fiscale risico s; de nadelige gevolgen van eventuele bodemverontreiniging en/ofasbest; de nadelige gevolgen van het ontstaan van claims ten aanzien van het onroerend goed;de nadelige gevolgen van de iliquiditeit van onroerend goed; Op een aantal productspecifieke risico s zal in navolgende paragrafen nader worden ingegaan. Risico s verbonden aan beleggingen direct in onroerend goed De nadelige gevolgen van marktrisico s Marktrisico is een van de belangrijkste factoren bijde waardeontwikkeling van onroerend goed. Het marktrisico ziet op het algemene economische klimaat waarin de onroerend goedmarkt zich bevindt. Het economische klimaat is zowelvan invloed op de vraag en het aanbod van het onroerend goed als op de verhuurmarkt. Uitgangspunt is dat de Vennootschap in Nederland gelegen onroerend goed aankoopt. Eventueelzalook buiten Nederland,maar binnen Europa, gelegen onroerend goed worden aangetrokken. De nadelige gevolgen van leegstandrisico s Leegstand kan ontstaan als een huurcontract niet wordt verlengd oftussentijds wordt beëindigd en voor de leegkomende ruimte niet direct een andere huurder wordt gevonden. Leegstand leidt tot inkomstenderving en mogelijkerwijs additionele kosten voor de Vennootschap. Deze additionele kosten kunnen ontstaan doordat de verhuurder het onroerend goed op bepaalde aspecten dient aan te passen ofeen huurvrije periode dient te verstrekken aan een nieuwe huurder,bijvoorbeeld wanneer het onroerend goed moeilijk verhuurbaar is. Het leegstandsrisico kan worden beperkt door langlopende huurcontracten met solvabele huurders afte sluiten. Eveneens is van belang dat de Vennootschap een goede relatie opbouwt en onderhoudt met de huurders en tijdig signaleert ofer eventuele veranderingen plaatsvinden. De nadelige gevolgen van waardeontwikkelingen van vastgoed De waarde bijde verkoop van het onroerend goed is enerzijds afhankelijk van externe macroeconomische factoren en de situatie op de Nederlandse onroerend goedmarkt en anderzijds van de lopende huurcontracten en de mogelijkheid om deze huurcontracten wederom voor een langere periode te verlengen. Het is daarmee mogelijk dat aangekocht onroerend goed verkocht wordt tegen een lagere prijs dan de aankoopprijs. De nadelige gevolgen van financierings- en renterisico Het rendement op beleggingen in onroerend goed kan negatiefbeïnvloed worden door algemene en meer specifieke marktontwikkelingen. Het financierings- en renterisico houdt in dat in gevalvan vreemd vermogen financiering (leningen) de directe resultaten van de Vennootschap onderhevig zulen zijn aan rentefluctuaties. Bijeen hogere rente zulen de financieringslasten toenemen aangezien het onroerend goed gedeeltelijk met vreemd vermogen is gefinancierd. Het directe beleggingsresultaat zalbijeen stijgende marktrente een neergaande lijn laten zien. Bovendien kan een stijging van de rente het risico van dalende onroerendgoedprijzen vergroten. Een daling van de onroerendgoedprijzen kan leiden tot een neerwaartse druk op het rendement. Een stijgende marktrente zalaldus een negatiefe fect hebben op de beleggingsresultaten. 15

16 Daarnaast bestaat het risico dat dalende vastgoedprijzen ofgevolgen van leegstand oflagere huur opbrengsten leiden tot het schenden van de voorwaarden die verbonden zijn aan de afgesloten financiering,zoals de loan to value ratio ofinterest cover ratio. Indien aan een dergelijke voorwaarde niet meer wordt voldaan bestaat het risico dat de lening (deels) terugbetaald dient te worden ofdat er een hogere rente vergoeding dient te worden betaald. Het gevolg kan zijn dat de Vennootschap daarmee wordt beperkt in het uitkeren van rendementen ofin het uitvoeren van haar beleggingsbeleid. In het ergste gevalzou de bank haar hypothecaire zekerheidsrecht kunnen uitoefenen en tot executie verkoop over kunnen gaan,de opbrengst van een dergelijke geforceerde verkoop kunnen lager uitva len dan de boekwaarde. Dit a les kan een nadelig e fect hebben op het vermogen van de Vennootschap en het rendement voor de Certificaathouder. De nadelige gevolgen van inflatie De ontwikkeling van de huurinkomsten is onder meer afhankelijk van de inflatie. Door indexatie van de huurprijzen wordt een stijgende inflatie (gedeeltelijk) gecompenseerd. Ondanks voornoemde indexatie van de huurprijzen,kan stijgende inflatie evenweleen negatiefe fect hebben op de (eind)waarde van het onroerend goed. De nadelige veranderingen in de financiële conditie en/ofstatus van huurders De inkomsten van de Vennootschap zulen (deels) bestaan uit de huuropbrengsten van het onroerend goed. Hoewelin beginselonderzoek zalworden gedaan naar de kredietwaardigheid van een huurder kan op voorhand niet worden uitgesloten dat een huurder in staat van insolventie geraakt ofanderszins de huurtermijnen niet (tijdig) voldoet noch dat huurovereenkomsten tussentijds worden beëindigd. Risico van onverzekerde schade De Vennootschap zalten behoeve van het onroerend goed een opstalverzekering met uitgebreide dekking afsluiten. Sommige schades zijn echter niet te verzekeren,zoals schade ontstaan ten gevolge van oorlog,terreur en natuurrampen. Dergelijke onverzekerde schade komt aldus voor rekening en risico van de Vennootschap. Daarnaast zaler telkens sprake zijn van een eigen risico per verzekering. De nadelige gevolgen van politieke risico s De beleggingen zijn onderworpen aan en worden beïnvloed door wet- en regelgeving. W ijzigingen ofaanscherpingen van regelgeving op het gebied van huur en huurbescherming, milieu en bodemverontreiniging,bestemmingsplannen,inrichtingseisen en veiligheidsvoorschriften kunnen directe invloed hebben op de verhuur en verkoopmogelijkheden van het onroerend goed en daarmee op het rendement van de Vennootschap. Geen zekerheid kan worden gegeven dat de wet- en regelgeving,dan welde interpretatie, uitvoering ofwijziging van bestaande wet- en regelgeving,niet zalleiden tot extra kosten ofgeen andere nadelige gevolgen zalhebben voor het beheer van het onroerend goed. 16

17 Risico s verbonden aan onroerend goed gerelateerde beleggingen Aan onroerend goed gerelateerde beleggingen brengen risico s met zich mee die deels hebben te maken met de aard van de diverse beleggingen in het algemeen,de beleggingsinstrumenten, en deels met onroerend goed in het bijzonder. Rendem entsrisico De investeringskeuzes van de beheerder vormen een risico voor beleggers,omdat deze keuzes anders uit kunnen pakken of achterafgebaseerd blijken te zijn op foute assumpties. De Beheerder van de Vennootschap heeft de bevoegdheid investeringen en des-investeringen te doen op basis van de overeenkomst van Beheer en Bewaar,dit a len binnen de in het Prospectus beschreven beleggingsbeleid. Bijhet aangaan van transacties gaat de Beheerder uit van de kennis van de markt en de verwachting op langere termijn,hierbijlaat de Beheerder zich indien noodzakelijk adviseren door externe adviseurs. Het is mogelijk dat achterafkan blijken dat de assumpties voor het aangaan van een transacties achterafanders kunnen uitpakken dan weldat in het proces bepaalde zaken niet opgemerkt zijn. Het gevolg hier van kan zijn dat het verwachte rendement niet zal worden gerealiseerd en in een extreme geval de Certificaathouders hun inleg geheelkunnen kwijt raken. Verm ogensrisico De in deze paragraafvermelde risico kunne individueelofgezamenlijke een (nadelig) e fect kan hebben op het vermogen van de Vennootschap. Zoals bijvoorbeeld de waarde van de beleggingen,maar ook nadelige gevolgen uit de exploitatie. Daarnaast lopen Certificaathouder een erosie risico van de liquide middelen van de Vennootschap. Dit risico kan ontstaan door het verplicht uitkeren van het fiscale resultaat en of door het inkopen van deelnemingsrechten dan welanderszins. Door de erosie van het vermogen van de Vennootschap als gevolg van deze uitkeringen,kan een Vennootschap onvoldoende liquide middelen overhouden voor nieuwe beleggingen en/ofvoor het inkopen van Certificaten. Risico van beperkte verhandelbaarheid Inflexibiliteit van dit beleggingsproduct kan een risico vormen voor Certificaathouders wanneer een Certificaathouder zijn Certificaat te gelde wilmaken. De Certificaathouders worden beperkt in de mogelijkheden hun Certificaat te gelde te maken daar de Certificaten niet overdraagbaar zijn. W elis er de mogelijkheid tot inkoop van Certificaten door de Vennootschap. Hiervoor houdt de Vennootschap een liquiditeitsreserve aan om mogelijk inkoop te faciliteren. Uitgangspunt van de directie is het waarborgen van de liquiditeit van de Vennootschap. Er kunnen zich echter bijzondere ofuitzonderlijke omstandigheden voordoen,denk bijvoorbeeld aan de kredietcrisis dat er grote behoefte ontstaat aan de inkoop van certificaten. Het Bestuur kan in dat gevaldan besluiten,om de liquiditeit in het fonds op een gezond niveau te houden,om de in- en verkoop van certificaten op te schorten. De directie heeft op grond van de in dit Prospectus omschreven omstandigheden de bevoegdheid een verzoek tot inkoop ofuitgifte van Certificaten niet te honoreren,waardoor de Certificaathouder op dat moment zijn Certificaat niet te gelde kan maken. Van deze bevoegdheid is in het recente verleden ook daadwerkelijk gebruik gemaakt. 17

18 Bijstortrisico Het bijstortrisico houdt in dat een Certificaathouders additionele geldsommen boven zijn initiële inleg moet betalen om verliezen van de Vennootschap te dekken. Binnen de juridische structuur bestaat er geen bijstort verplichting van Certificaathouders boven hun initiële inleg en kunnen Certificaathouders maximaalhun initiële inleg kwijtraken. W elzou het mogelijk kunnen zijn dat bijzeer extreme geva len er additioneelliquiditeiten nodig zijn om de Vennootschap te kunnen voortzetten ofom er voor te zorgen dat bijvoorbeeld een executie verkoop van een bank kan worden voorkomen. Indien dit verzoek zicht voor zou doen zaldit altijd op vrijwilige basis gebeuren. Risico s in verband met de kredietcrisis In verband met de kredietcrisis is de Vennootschap geconfronteerd met nieuwe risico s. Hierbij kan gedacht worden aan het risico dat de Vennootschap geen (her)financiering kan krijgen,het risico van liquiditeitstekorten veroorzaakt door het plotseling incourant worden van de beleggingen,niet kunnen verhandelen van de Certificaten ofhet risico dat de beheerder failiet gaat. De nadelige gevolgen van de relatiefbeperkte spreiding (zowelgeografisch beperktals in soortbelegging)binnen de portefeuile De onroerend goed portefeuile is met zorg samengesteld doch is er sprake van een relatief beperkte spreiding zowelbinnen Nederland als in beleggingscategorieën. Er wordt belegd in kantoren,bedrijfsgebouwen en winkels. De nadelige gevolgen van pandspecifieke (onderhouds-)aspecten Bijvastgoed is de staat van onderhoud van groot belang en op verschilende momenten vindt er een inspectie plaats. Zo vindt er bijde aankoop van de beleggingspanden een grondige aankoopinspectie plaats en worden de panden tijdens het bezit regulier onderworpen aan onderhoudsinspecties. Hoewelde inschattingen tijdens deze inspecties zo realistisch mogelijk zijn gemaakt,kunnen er afwijkingen tijdens de beleggingshorizon optreden die het rendement kunnen beïnvloeden. Daarnaast kunnen er nadelige gevolgen optreden als gevolg van claims,eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging en/ofasbest die niet geconstateerd zijn bijaankoop. Door goed onderzoek bijaankoop wordt dit risico zo gering mogelijk gehouden. De risico s van derivaten In de Vennootschap kunnen rentederivaten worden toegepast om de risico s van veranderingen in de rente (met name rentestijgingen) te beperken. De waarde van de rentederivaten kan in waarde fluctueren. De waardeverandering van derivaten heeft invloed op de handelsdagprijs van het fonds. 18

19 Fiscale risico s Met de belastingdienst is overeengekomen dat bijinkoop van Aandelen en/ofcertificaten door Propertunity NL geen overdrachtsbelasting verschuldigd is,mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. W anneer niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan kan de inkoop van Aandelen en/ofcertificaten door Propertunity NL leiden tot verschuldigdheid van overdrachtsbelasting door Propertunity NL. Geen zekerheid kan worden gegeven dat de fiscale wet- en regelgeving,dan welde interpretatie,uitvoering ofwijziging van bestaande fiscale wet- en regelgeving,niet zalleiden tot extra kosten ofgeen andere nadelige gevolgen zalhebben voor het rendement van het onroerend goed. 19

20 3. DOELSTELLING EN BELEGGINGSBELEID Doelsteling Propertunity NL is een nieuw onroerend goedbeleggingsfonds gebaseerd op bekende principes. De doelste ling van Propertunity NL is het aankopen,exploiteren en verkopen van direct onroerend goed en het doen van niet speculatieve aan onroerend goed gerelateerde beleggingen teneinde opbrengsten te genereren en deze te doen toekomen aan de Certificaathouders. Na aanvang van Propertunity NL zalhet fonds continue worden uitgebreid. Er zulen ten behoeve van deze uitbreiding panden worden aangekocht. Om deze investering mogelijk te maken zalaanvulend eigen vermogen en een financiering worden aangetrokken. Dit zal gefaseerd gebeuren hetgeen vanuit oogpunt risicoreductie en rendementsverbetering de voorkeur ook heeft. Propertunity NL streeft naar een gemiddeld enkelvoudig direct rendement voor de Certificaathouders op de initiële inleg van circa 7% op jaarbasis,na belasting,berekend over een beleggingsperiode van tien (10) jaar. Onder dit rendement wordt niet gerekend de opbrengsten uit hoofde van verkoop van het onroerend goed en aan onroerend goed gerelateerde beleggingen. Beleggingsbeleid Onroerend goed Strategie Propertunity NL is voornemens zowelcommercieelonroerend goed (kantoren,winkels en bedrijfspanden) als woningen aan te kopen,te exploiteren en te verkopen. Er wordt gestreefd naar een gebalanceerde samenstelling van de portfolio om risico s te spreiden. Type onroerend goed De onroerend goed objecten die in aanmerking komen om voor Propertunity NL geselecteerd te worden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: - Locaties in stedelijke omgeving,bijvoorkeur centrumlocaties; - Kwalitatiefhoogwaardig onroerend goed; - Solvabele en betrouwbare huurders; - Objecten met een waarde van in principe minimaal2,5 miljoen euro kosten koper; - Stijgingspotentieelop termijn van marktwaarde van de objecten op grond van rendement en huurprijsstijging; - Mogelijkheden voor alternatieve aanwendbaarheid en extra waardecreatie door actief management. Op grond van een mix van bovenstaande criteria bepaalt het Bestuur welk onroerend goed op welk moment wordt aangetrokken en wat de samenste ling van de onroerend goedportefeuile op enig moment is. 20

21 Ligging onroerend goed Uitgangspunt is dat Propertunity NL in Nederland gelegen onroerend goed aankoopt. Eventueel zalook buiten Nederland,maar binnen de Eurozone,gelegen onroerend goed worden aangetrokken. In totaalzalin beginselvan het op enig moment door Propertunity NL gehouden onroerend goed niet meer dan 30% buiten Nederland zijn gelegen. Het in dit hoofdstuk geformuleerde beleggingsbeleid geldt voor zowelnederlands als buitenlands onroerend goed. Om vang onroerend goedportefeuile Propertunity streeft naar een totale omvang van de onroerend goedbeleggingsportefeuile van circa tot waarvan maximaal 85% met vreemd vermogen wordt gefinancierd. Sam ensteling beleggingsportefeuile Hoofdzakelijk betre fen de beleggingen van Propertunity NL direct gehouden onroerend goed. Ter bevordering van de liquiditeit van Propertunity NL draagt het Bestuur er zorg voor dat een nader door haar te bepalen percentage van de waarde van de totale beleggingsportefeuile van Propertunity NL bestaat uit aan onroerend goed gerelateerde beleggingen,direct opeisbaar bankkrediet en/ofliquide middelen (hetgeen als waarborg dient voor de inkoopverplichting als bedoeld in artikel5 van de Administratievoorwaarden). Dit nader door het Bestuur te bepalen percentage bedraagt minimaal10%. In het gevaldat Propertunity NL deelnemingen in andere ondernemingen zalhouden,zalzijer in het voorkomende gevalvoor zorgdragen dat zijhaar stemrechten ten faveure van de Certificaathouders uitoefent. Aan onroerend goed gerelateerde beleggingen Type beleggingen Naast onroerend goed zalpropertunity NL niet speculatieve aan onroerend goed gerelateerde beleggingen doen zoals e fecten in beursfondsen die beleggen in onroerend goed,e fecten in onroerend goed-c.v. s en onroerend goedmaatschappen en vastrentende waarden (zoals obligaties en notes) met onroerend goed als onderliggende waarde. Selectie,aankoop en verkoop Het Bestuur is verantwoordelijk voor de selectie van aan onroerend goed gerelateerde beleggingen en het aan- en verkoopmoment hiervan waarbijhet beoogde rendement van Propertunity NL meewegen in de verschilende beslissingen. Kernpunten Propertunity NL op 30 juni2010 De onroerendgoedportefeuile van dit beleggingsfonds vertegenwoordigde per 30 juni2010 een waarde van en was op dat moment als volgt samengesteld: 52,9 % kantorenruimte; 20,0 % detailhandel; 26,9 % bedrijfsruimten; 0,2 % overig (antennes) 21

22 De portefeuile bestaat uit 10 beleggingspanden met 49 huurders. De gemiddelde financiële bezettingsgraad bedroeg 95,79% met een gemiddelde looptijd van de huurcontracten van ruim 4 jaar.. Hieronder volgt een overzicht van de expiratiedata van de huurcontracten als percentage van de huurinkomsten van de objecten: 25% Overzicht expiratiedata op basis van huurinkom sten 20% 15% 10% 5% 0% In de (half)jaarrekeningen zijn de foto s en omschrijvingen van de panden opgenomen. Deze zijn als bijlage bijdit prospectus opgenomen. Gelieerde ondernem ingen In beginselzalhet Bestuur (de Beheerder) geen onroerend goed selecteren dat afkomstig is van de Beheerder danwelvan aan haar gelieerde partijen. Mocht zich echter een gevalvoordoen waarbijhet Bestuur (de Beheerder) van oordeelis dat verwerving door Propertunity NL van onroerend goed afkomstig van de beheerder ofvan aan Propertunity NL en/ofde Beheerder gelieerde partijen in het belang is van Propertunity NL en de Certificaathouders,dan zalde betre fende transactie te a len tijde tegen marktconforme condities worden aangegaan. Aan een dergelijke transactie zalaltijd een onafhankelijke waardebepaling ten grondslag liggen. Het Bestuur (de Beheerder) zaler verder voor zorgdragen dat zalworden voldaan aan de terzake van toepassing zijnde wet- en regelgeving,conform artikel5.5 en 5.6 van Bijlage E van het Bgfo. Voor de toekomst houdt het Bestuur (de Beheerder) de mogelijkheid open om ook indirect in onroerend goed te beleggen via deelname-structuren met een aan Propertunity NL gelieerde onderneming. Bijeen dergelijke deelname zulen aan de objecten dezelfde eisen worden gesteld als bijhet direct houden van onroerend goed. 22

23 Ook voor deze situatie geldt dat rechten en verplichtingen tussen Propertunity NL en de betre fende gelieerde onderneming te a len tijde zulen worden vastgesteld op basis van marktconforme condities. Conflicterende belangen Beheerder Er kunnen zich conflicterende belangen voordoen bijde toewijzing van bepaalde objecten aan beleggingsinste lingen waarvoor de Beheerder het beheer verzorgt. Deze eventuele conflicterende belangen zouden zich voor kunnen doe indien zich een object aandient dat naar haar eigenschappen zou kunnen worden opgenomen in meerdere beleggingsmaatschappijen. Er dient dan door de Beheerder een afweging te worden gemaakt in welke beleggingsinste ling het betre fende object wordt opgenomen. De Beheerder kent een regeling met betrekking tot het zich eventueelvoordoen van dergelijke conflicterende belangen. Aanpassing beleggingsbeleid Gedurende de looptijd van Propertunity NL kunnen marktomstandigheden dan welinzichten omtrent de markt veranderen. Het Bestuur houdt expliciet de mogelijkheid open om het beleggingsbeleid aan te passen vanwege deze veranderingen. Dit met het oog op de rendementsdoelste ling van Propertunity NL. Voorzover de aanpassing van het beleggingsbeleid een wijziging van de voorwaarden vergt, wordt deze wijziging gemeld aan de AFM. Voor een nadere beschrijving van de procedure bij (een voorsteltot) wijziging van de voorwaarden,wordt verwezen naar Hoofdstuk 8 van het Prospectus ('Juridische aspecten'). 23

24 4. ONROEREND GOEDM ARKT Inleiding De onroerend goedmarkt heeft haar eigen karakteristieken en risico s. Toch gaat ook aan deze markt de huidige financiële situatie ook niet voorbij. In dit hoofdstuk gaan we in op de vastgoedmarkt specifiek voor commercieelonroerend goed. De informatie zoals in dit hoofdstuk wordt gebruik is afkomstig van DTZ Zadelhoff uit haar rapporten Vertrouwen golft uit januari 2010 en Nederland Compleet: Factsheets kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio Econom ische ontwikkeling Volgens cijfers van het CentraalPlan Bureau (CPB) herstelt de Nederlandse economie zich sinds de tweede helft van 2009 van een uitzonderlijk diepe recessie. Het herstelhoudt nu alvier kwartalen aan (met positieve kwartaal-op- kwartaalgroei),maar is verre van uitbundig. Na een krimp van het bruto binnenlands product (bbp) met 3,9% in 2009,wordt voor 2010 voor Nederland een economische groeigeraamd van 1,75%. CPB verwacht dat de groeiin 2011 vertraagt tot 1,5%. Deze vooruitzichten wijzen op een gematigd herstel; het groeiverlies van de Grote Recessie wordt in elk gevalop korte termijn niet goedgemaakt. Eind volgend jaar ligt het volumeniveau van het bbp naar verwachting nog altijd onder het niveau van begin 2008,vlak voordat de kredietcrisis toesloeg. Door de uitzonderlijk diepe recessie en de sterke daling van de grondsto fenprijzen is de inflatie in 2009 afgenomen tot 1,2%. In de eerste helft van 2010 bedroeg de inflatie gemiddeld slechts 0,9%, mede door de vertraagde doorwerking van de lage olieprijs in de gas- en de elektriciteitsprijzen. In de tweede helft van het jaar vervalt dit e fect en verwacht het CPB dat de inflatie gemiddeld ongeveer 3 4% -punt hoger ligt. Gemiddeld bedraagt de inflatie naar verwachting 1,25% in 2010 en 1,5% in

25 De renteontwikkeling,die afhankelijk is van de economische groeien de inflatie,laat een overeenkomstig beeld zien. Zo kende de rente tot het derde kwartaal2008 een stijgende tendens. Na die tijd is echter duidelijk de daling ingezet. De Euribor-rente bereikte in oktober 2008 haar hoogtepunt met 5,4%. Sinds die tijd is een vrije valzichtbaar die rond de jaarwisseling zorgde dat de Euribor-rente lager kwam te liggen dan de jongste 10-jarige staatslening. Het laagste punt werd in april2010 genoteerd: 0,65%. De driemaands-euribor is weer vanafdat punt aan het stijgen en bedroeg in september ,88%. Ondanks de nog immer lage Euribor zijn de e fectieve rentelasten fors want de banken rekenen nog immer aanzienlijke marges en andere opslagen bovenop de Euribor. Kantorenm arkt De kantorenvoorraad steeg de afgelopen 20 jaar met ruim 70% tot 46,5 miljoen vierkante meter. De meest recente economische ontwikkelingen zorgen voor een overaanbod aan kantoorruimte op de toch alruime Nederlandse kantorenmarkt. Negatief aspect hierbijis dat het aantal werkzame personen de komende jaren afneemt. Er komen minder jonge mensen bijop de arbeidsmarkt,dan dat er aan de bovenkant van de markt met pensioen gaan. Verwacht kan worden dat het aanbod en de leegstand op de kantorenmarkt de komende jaren zaltoenemen. Daarbijmoet de zogenaamde verborgen leegstand als gevolg van de crisis ook nog worden opgeteld. Deze verborgen leegstand betreft de kantoorruimte die bedrijven niet meer gebruiken door reorganisaties,terwijlde huurcontracten nog doorlopen. Als de economie weer aantrekt, kan deze verborgen leegstand een dempende uitwerking hebben op het opnamevolume. De toekomst kenmerkt zich dus door een verdere verruiming van het kantorenaanbod. De tweedeling tussen goed vastgoed op goede locaties en vastgoed op secundaire locaties in regio s of steden wordt hiermee nog scherper. Aan goed vastgoed op een goede locatie zal altijd behoefte bestaan. Bedrijven houden nu eenmaal de behoefte om omhoog te verhuizen. Dergelijke kantoorgebouwen zijn vaak in de centra van de grote steden gesitueerd,nabijeen centraalstation ofgoed bereikbaar met het openbaar vervoer. De eerste tekenen van economisch herstel,zoals werd geprognosticeerd door het Centraal Planbureau,kunnen e fect hebben op de gebruikersmarkten in In de afgelopen twee jaar bleven veelvastgoedgebruikers door de onzekerheid zitten in hun gebouwen en het grote aantal contractverlengingen,vooralop de bedrijfsruimte- en kantorenmarkt,is dan ook kenmerkend voor het afgelopen jaar. Daarnaast zorgt de versnelde e ficiencyslag ervoor dat ruimtegebruik verandert. Dit heeft het gevolg dat de opnames van beide segmenten verder teruglopen. Ook de leegstand van kantoor- en bedrijfsruimte is toegenomen en de verruiming van de markt zorgt ervoor dat nieuwbouwprojecten stagneren,waardoor een grote groeivan de voorraad is uitgebleven. De eerste helft van 2010 kende een daling van 4% in het aantalopgenomen vierkante meters kantoor ten opzichte van de zelfde periode in Die kende,met 40%,aleen flinke daling in het aantalopgenomen vierkante meters kantoor. In het eerste halfjaar 2010 is de totale opname van kantoorruimte vierkante meter terwijler over heel2009 1,1 miljoen vierkante meter werd opgenomen. 25

26 Gemiddeld kostte een vierkante meter kantoor in Nederland circa EUR 145,- per jaar. Hiermee is dit gemiddelde in halfjaar tijd met 0,7% gedaald. De oorzaak ligt in het feit dat er minder nieuwbouw is opgenomen. Volgens de laatste prognose van DTZ Zadelho fis voor 2010 niet te verwachten dat de opname van kantoorruimte stijgt ten opzichte van Het aanbod van kantoorruimte in Nederland is als gevolg van de economische ontwikkelingen verder gestegen. Hiermee is de toch alruime kantorenmarkt verder verruimd en ligt de verhouding tussen opname en aanbod verder uit elkaar dan deze eeuw eerder het gevalwas. Medio 2010 stond in totaal7,0 miljoen vierkante meter kantoor in aanbod. In 2009 en 2010 is weinig nieuw kantooraanbod op de markt gekomen. Ook voor de toekomst geldt dat nieuwbouw beperkt op de markt komt. De leegstand die kantoren die daadwerkelijk niet meer in gebruik zijn is in 2010 opgelopen tot 13,3% en komt daarmee 1,3% hoger uit dan in Bedrijfsruim tem arkt Later dan de kantorenmarkt was de kredietcrisis zichtbaar op de bedrijfsruimtemarkt. In het eerste halfjaar van 2010 was een daling zichtbaar van 5,3% ten opzichte van dezelfde periode in In de eerste helft van 2010 is in totaal m2 bedrijfsruimte opgenomen. De totale opname is voor 2009 uitgekomen op 1,9 miljoen vierkante meter. Volgens DTZ Zadelho fkan de afname van de vraag naar bedrijfsruimten worden verklaard door de afnemende wereldhandelten gevolge van de dalende vraag naar consumptiegoederen. Met name de logistieke sector ondervindt hier veelhinder van. Door een verminderde activiteit is ook minder behoefte aan ruimte. Er is momenteel sprake van een forse stijging van onderhuids aanbod,ofwel aanbod in een onderhuursituatie. Als gevolg van de dalende goederenvolumes,zitten veellogistieke dienstverleners te ruim in hun jasje. Dit geldt vooralvoor de grootschalige internationale dienstverleners die de afgelopen jaren rekenden op een aanhoudende groeien daardoor werden verleid grote aanta len vierkante meters in gebruik te nemen om de almaar toenemende goederenstroom het hoofd te kunnen bieden. Omdat de logistieke wereld een klein en overzichtelijk netwerk kent,zijn bedrijven goed geïnformeerd over elkaars bedrijfsvoering. Dit zorgt ervoor dat logistiek vastgoedgebruikers elkaar onderling overto lige bedrijfsruimte aanbieden. 26

27 Nadat het aanbod van bedrijfsruimten is in 2009 alflink was gestegen en komt medio 2010 uit op bijna 9,4 miljoen vierkante meter. Vergeleken met een halfjaar geleden is dit een stijging van bijna 8% %. Aan de voorraad is nauwelijks vastgoed toegevoegd. Net als op de kantorenmarkt is een daling van de gemiddeld gewogen huurprijs waar te nemen. Dit heeft te maken met het feit dat er nauwelijks nieuwbouw vanuit de markt is opgenomen. Gemiddeld kostte een vierkante meter bedrijfsruimte in Nederland circa EUR 50,- per jaar. W inkelvastgoedm arkt De traditionele tweedeling tussen A-locaties en overige locaties buiten het kernwinkelgebied is in de loop van 2009 vergroot. De huurprijzen voor winkels op A1 -locaties blijven stabieldoor de blijvende vraag van vooral de financieel sterke filiaalbedrijven. De huurprijzen in de aanloopstraten staan daarentegen flink onder druk,als gevolg van een afnemende vraag en de meer beperkte financiële armslag van franchisenemers en zelfstandigen. Retailers in het luxe segment hebben het op dit moment moeilijk. Ten opzichte van vorig jaar geldt dat de huurprijzen op A-locaties ongewijzigd blijven,terwijlde huurprijzen op de overige locaties onder druk staan en zelfs zijn gedaald. In de binnensteden blijft de vraag naar goede winkelruimte onverminderd groot en dat is terug te zien in de huurprijsontwikkeling. De leegstand op A1 -locaties stijgt licht,maar is nog altijd minder dan 2%. De leegstand op de B en C-locaties is beduidend hoger en zijn afgelopen jaar gestegen. De huidige winkelvoorraad aan winkelvastgoed is fors te noemen. In totaalbestaat deze uit 29 miljoen vierkante meter, hetgeen neerkomt op 1,5 vierkante meter per hoofd van de Nederlandse bevolking. Hiermee heeft Nederland de hoogste winkeldichtheid in de wereld. 27

28 De beleggingsm arkt Na een jarenlange stijging van investeringen in vastgoed,daalde het investeringsvolume in Nederlands vastgoed vanafde tweede helft van In 2009 en eerste helft 2010 zette deze daling door als gevolg van de afgenomen de beschikbare hoeveelheid kapitaal. Met de afname van vermogen kwam ook de handelin vastgoed tot stilstand. Met de enorme daling van de vraag kende ook de waarde van onroerend goed een daling. In Europa waren de gevolgen van de kredietcrisis weliswaar later merkbaar dan in Amerika, maar vanafhet begin van 2008 werd ook de invloed op de beleggingsmarkt in Nederland zichtbaar. In het eerste kwartaalvan 2008 daalde het investeringsvolume in vastgoed ten opzichte van dezelfde periode in 2007 met maar liefst 30%. Later bleek dit qua investeringsvolume nog het beste kwartaalvan Het vierde kwartaal,traditioneeleen sterk kwartaal,bleek in 2008 het zwakste met een investeringsvolume van EUR 872 miljoen. Voor 2008 kwam het totale investeringsvolume uit op EUR 6,2 miljard. Het totale investeringsvolume van 2009 kwam volgens DTZ Zadelho fuit op EUR 3,1 miljard en vergeleken met 2008 betekent dit een daling van 50%. Daarbijmoet worden opgemerkt dat dit volume zeer gevoelig is voor onverwachte,grote investeringen die in 2009 nagenoeg zijn uitgebleven. In het eerste halfjaar van 2010 heeft een stijging van 50% te zien gegeven ten opzichte van dezelfde periode in DTZ verwacht voor heel2010 een stijging van 10-15% van het totale beleggingsvolume. Van echt herstelis vooralsnog echter geen sprake. Toch zorgt een sne ler herstelop de aandelenmarkt dan was verwacht, voor een voorzichtig optimisme op de vastgoedbeleggingsmarkt. 28

29 De afname van het investeringsvolume is onder andere toe te schrijven aan het lage aantal transacties. In 2009 liep het aantaltransacties vergeleken met 2008 opnieuw terug. Daarnaast valt op dat de beleggingen qua omvang eveneens zijn teruggelopen. Vooralde grootschalige beleggingstransacties zijn in 2009 uitgebleven. In het begin van 2008 vonden nog relatiefgrote portefeuileverkopen plaats,die samen voor 25% van het totale investeringsvolume zorgden. Portefeuiles werden in 2009 en 2010 niet ofnauwelijks meer verkocht. Verkopers zochten de lokale beleggers op en verkochten gebouwen individueel. Het totale investeringsvolume wordt vooralbepaald door relatiefkleine beleggingen. Ruim 39% van a le transacties betreft een transactie in de grootteklasse EUR 5-25 miljoen. Ter vergelijking: in 2008 zorgde deze grootteklasse voor 16% van het totale investeringsvolume. Ook het aandeelvan de grootteklasse tot EUR 5 miljoen kent een groei. Ongeveer 14% van a le transacties behoort tot deze grootteklasse. In totaalzijn vijfinvesteringen gedaan van tenminste EUR 75 miljoen. Samen zijn deze transacties goed voor bijna 18% van het totale investeringsvolume. In totaalwordt 40% van het totale investeringsvolume bepaald door kantoorvastgoed. Historisch gezien is dit laag. In het verleden werden percentages van 50% ofzelfs 60% gehaald. Deze verdeling is berekend op basis van de beleggingstransacties waarvan de koopsom bekend is. W anneer een verdeling wordt gemaakt waarin ook die transacties worden meegenomen, waarvan de koopsom niet bekend is,ontstaat een ander beeld. Dan geldt dat 30% van a le transacties een kantoorbelegging betreft. In 28% van de geva len betreft het een bedrijfsruimte, in 27% van de geva len een winkelen in 9% van de geva len een woning. In totaalbetreft het aandeelwinkel- en woningbeleggingen dus 36% en daarmee lijkt de aandacht van beleggers zich ook steeds meer op deze segmenten te richten. DTZ Zadelho fmerkte eind 2007 op dat de dalende rendementen tot stilstand waren gekomen en in 2008 een omslag plaats had gevonden die zorgde voor oplopende rendementen. In 2009 zijn de rendementen opnieuw gestegen maar deze stijging lijkt in de eerste helft van 2010 tot stilstand te zijn gekomen. In deze ontwikkeling is wat betreft sterkte een verschilwaarneembaar tussen eersteklas vastgoed en overig vastgoed. De stijging op de goede locaties betrofgemiddeld 10 basispunten voor kantoren en is daarmee lager dan de stijging met 30 basispunten op de minder goede kantoorlocaties. Dit betekent dat de stijging van vorig jaar,met 100 basispunten op goede kantoorlocaties,niet wordt gehaald en dat er sprake is van een afzwakking van de stijging van de aanvangsrendementen. Per landsdeelverschilt deze tendens nauwelijks. Op de bedrijfsruimtemarkt is wel sprake van een geografisch verschil in rendementsontwikkeling. Daar waar de bedrijfsruimte op de beste locaties in het Noorden en het Oosten van het land een stijging van 40 basispunten laten zien, kennen soortgelijke rendementen in het Zuiden en het W esten van het land een minder sterke stijging ofzelfs een stabilisering. Voor bedrijfsruimte op mindere locaties geldt wel een uniforme stijging in Nederland met 40 tot zelfs 50 basispunten. Het verschiltussen goede en minder goede panden wordt snel groter. Vergeleken met de bedrijfsruimte- en de kantorenmarkt zijn de aanvangsrendementen voor winkels relatieflaag. Tegenover de stijgende rendementen staat dat de lange rente daalt. De lange rente is voor beleggers de maatstafvoor het minimaalte behalen rendement op beleggingen. Het verschil tussen de lange rente en de rendementen geeft het risico weer voor beleggen in vastgoed en wordt de yield-gap genoemd. De stijging van de yield-gap is niet a leen kenmerkend voor de Nederlandse beleggingsmarkt. In heeleuropa zijn de rendementen aan een stijging onderhevig. Vergeleken met andere Europese steden zijn de rendementen voor eersteklas kantoorruimte in Nederland gemiddeld te noemen. Doordat de rente in Nederland echter relatieflaag is,is de yield-gap voor Nederlandse steden hoog ten opzichte van andere Europese steden. 29

30 5. FINANCIËLE GEGEVENS EN VERSLAGLEGGING Algem een De grondslagen voor de waardebepaling van Propertunity NL ten behoeve van de financiële verslaglegging zijn gebaseerd op wetgeving,mode len en richtlijnen voor de jaarverslaglegging van beleggingsinste lingen. Voor de bepaling van de Handelsprijs zalhiervan worden afgeweken. De Handelsprijs wordt berekend door de intrinsieke waarde onder Dutch GAAP,per maandeinde van de voorgaande kalendermaand,te corrigeren voor de aankoopkosten van onroerend goedobjecten,oprichtingsen structureringskosten (van de Eerste Uitgifte). De aankoopkosten van onroerend goedobjecten,oprichtings- en structureringskosten worden afgeschreven over een looptijd van tien (10) jaar. Dit om een redelijke verdeling onder de Certificaathouders van voornoemde kosten te bewerkste ligen ongeacht het moment waarop de Certificaten worden verkregen. Algem ene grondslagen en resultaatbepaling voorde opsteling van de financiële verslaglegging De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzijbijde desbetre fende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De Aandelen en Certificaten luiden in euro s en aangezien Propertunity NL overwegend zal beleggen in Nederland zalvoor de financiële verslaglegging de euro als rapportagevaluta worden gebruikt. W aardebepaling beleggingen directin onroerend goed Beleggingen direct in onroerend goed betre fen onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten en/ofwaardestijgingen te realiseren. Beleggingen direct in onroerend goed worden gewaardeerd tegen reële waarde,gecorrigeerd voor eventuele balansposten samenhangend met huurincentives (zie hieronder onder Bruto huuropbrengsten uit beleggingen direct in onroerend goed ). De reële waarde is de geschatte waarde van de beleggingen direct in onroerend goed,bij verkoop aan terzake goed geïnformeerde,tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn. Bijde bepaling van de reële waarde wordt onder andere rekening gehouden met verschilen tussen markthuur en contractuele huur,resterende looptijd huurcontracten, leegstand en exploitatiekosten. 30

31 Ieder onroerend goedobject in de beleggingsportefeuile van Propertunity NL wordt periodiek getaxeerd door een onafhankelijke externe deskundige. Bijde keuze van externe taxateurs worden reputatie,onafhankelijkheid,relevante ervaring met de locatie en het type onroerend goedobject in aanmerking genomen. De waarderingsmethodologie is gebaseerd op de netto contante waarde methode. Bijde contante waarde methode gaat men uit van een waardebepaling op basis van een kasstroomoverzicht van ten minste tien (10) jaar. Bijverwerving van een vastgoedobject wordt een vo ledige taxatie doorgevoerd en daarna telkens per drie jaar wordt dit gehele proces herhaald. Deze vo ledige taxatie bestaat uit: het object bezoeken, het rekenmodelop basis van DCF- en BAR/NAR.,Kadastrale informatie, bestemmingsplan,marktbeschrijving,stadsplattegrond en foto s Maandelijks wordt de taxaties geactualiseerd aan de hand van actuele huurgegevens en wordt het rekenmodelop basis van digitale uitwisseling geüpdate. Jaarlijks én wanneer er door marktomstandigheden,zoals in het gevalvan de kredietcrisis en de daaropvolgende periode,aanleiding toe bestaat per halfjaar,vinden er desktop taxaties plaats. Bij desktop taxaties wordt een rekenmodel gemaakt met behulp van actuele huur- en marktgegevens zonder het object opnieuw te bezoeken. Het rekenmodelbestaat uit een DCFen een BAR/NAR berekening. Op basis van deze taxaties wordt door het Bestuur maandelijks voor tussentijdse verslagleggingdoelste lingen en voor het bepalen van de Handelsprijs de reële waarde bepaald. De Aankoopkosten worden in beginselverwerkt als onderdeelvan de verkrijgingsprijs van de beleggingen direct in onroerend goed. De Aankoopkosten vormen een onderdeelvan de waardeverandering van de beleggingen direct in onroerend goed bijde eerstvolgende waardering na aankoop. Op beleggingen direct in onroerend goed wordt niet afgeschreven. W insten ofverliezen die voortvloeien uit een wijziging in de reële waarde van beleggingen direct in onroerend goed worden opgenomen in de winst en verliesrekening over de periode waarin ze ontstaan. W insten en verliezen die voortvloeien uit de verkoop van beleggingen direct in onroerend goed worden bepaald als het verschiltussen de netto-opbrengst bijverkoop en de laatst gepubliceerde boekwaarde van de specifieke onroerend goedobjecten worden verantwoord in de periode waarin de verkoop plaatsvindt. Uitgaven in verband met beleggingen direct in onroerend goed worden als onderhoudskosten, onderdeelvan de exploitatiekosten,direct ten laste van de winst en verliesrekening gebracht. Voor de bepaling van hetgeen als beleggingen direct in onroerend goed wordt opgenomen is van belang de verkrijging van de economische eigendom. 31

32 W aardebepaling aan onroerend goed gerelateerde beleggingen Aan onroerend goed gerelateerde beleggingen kunnen beleggingen zijn zoals,e fecten in (beurs)fondsen die beleggen in onroerend goed,e fecten in onroerend goed-c.v. s en onroerend goedmaatschappen en vastrentende waarden met onroerend goed als onderliggende waarde. Deze beleggingen kwalificeren als een financieelactief. De initiële verwerking van aan onroerend goed gerelateerde beleggingen vindt plaats tegen kostprijs inclusieftransactiekosten. Bijhet eerstvolgende waarderingsmoment zalde waardering plaatsvinden tegen reële waarde zonder rekening te houden met eventuele transactiekosten bijverkoop. W anneer onvoldoende informatie beschikbaar is om de reële waarde te bepalen,vindt waardering tegen kostprijs plaats. W insten ofverliezen die voortvloeien uit een wijziging in de reële waarde van beleggingen in onroerend goedfondsen worden opgenomen in de winst en verliesrekening over de periode waarin ze ontstaan. Bijverwerving van een vastgoedobject wordt een vo ledige taxatie doorgevoerd en daarna telkens per drie jaar wordt dit gehele proces herhaald. Deze vo ledige taxatie bestaat uit: het object bezoeken, het rekenmodelop basis van DCF- en BAR/NAR.,Kadastrale informatie, bestemmingsplan,marktbeschrijving,stadsplattegrond en foto s Maandelijks wordt de taxaties geactualiseerd aan de hand van actuele huurgegevens en wordt het rekenmodelop basis van digitale uitwisseling geüpdate. Jaarlijks én wanneer er door marktomstandigheden,zoals in het gevalvan de kredietcrisis en de daaropvolgende periode,aanleiding toe bestaat per halfjaar,vinden er desktop taxaties plaats. Bij desktop taxaties wordt een rekenmodel gemaakt met behulp van actuele huur- en marktgegevens zonder het object opnieuw te bezoeken. Het rekenmodelbestaat uit een DCFen een BAR/NAR berekening. Op basis van deze taxaties wordt door het Bestuur maandelijks voor tussentijdse verslagleggingdoelste lingen en voor het bepalen van de Handelsprijs de reële waarde bepaald. W aardebepaling financiële derivaten Propertunity NL kan gebruik maken van financiële derivaten (zoals rentederivaten) voor het afdekken ( hedging )van het renterisico voortkomend uit de diverse activiteiten. Financiële derivaten worden bijeerste verwerking opgenomen tegen kostprijs. Debiteuren en overige activa Debiteuren en overige activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder een eventuele aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 32

33 Hypothecaire en overige rentedragende leningen Rentedragende leningen worden bijeerste verwerking opgenomen tegen reële waarde verminderd met de kosten die samenhangen met het aangaan van de rentedragende leningen. Na de eerste verwerking worden de rentedragende leningen verantwoord tegen geamortiseerde kostprijs,waarbijeen eventueelverschiltussen de kostprijs en de afte lossen schuld in de winst en verliesrekening over de looptijd van de rentedragende lening wordt verantwoord. Overige schulden en overlopende passiva Overige schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Bruto huuropbrengsten uitbeleggingen directin onroerend goed Bruto huuropbrengsten zijn de in de verslagperiode in rekening gebrachte huren gecorrigeerd met aanpassingen inzake huurvrije perioden,huurkortingen en andere huurincentives. Huurvrije perioden,huurkortingen en andere huurincentives worden verdisconteerd over de gehele looptijd van het huurcontract waarop zijbetrekking hebben. De hieruit voortkomende balansposten worden verantwoord onder de overlopende activa in verband met huurincentives. Deze overlopende posten worden gecorrigeerd op de reële waarde van de betre fende beleggingen direct in onroerend goed. Overige baten en lasten Overige baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Onroerend goed beheerkosten Onder de onroerend goed beheerkosten zijn opgenomen de exploitatiekosten die rechtstreeks verband houden met de exploitatie van de beleggingen direct in onroerend goed,exclusiefde kosten die kunnen worden doorbelast aan huurders. Deze kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Managem ent- en vennootschapskosten De management- en vennootschapskosten hebben betrekking op de kosten die direct betrekking hebben op het uitvoeren van de doelste lingen van Propertunity NL. Deze kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Oprichtings- en structureringskosten De opstartvergoeding en algemene kosten die in rekening zijn gebracht door de W ilgenhaege Vermogensbeheer BV en haar adviseurs en die zijn gerelateerd aan het oprichten van Propertunity NL en het plaatsen van de Certificaten worden rechtstreeks ten laste van de winst en verliesrekening gebracht. 33

34 Vennootschapbelasting De vennootschapsbelasting over het resultaat wordt berekend door toepassing van het geldende tariefop het resultaat van het boekjaar,rekening houdend met vrijgestelde winstbestanddelen. Afwijkingen tussen de aldus berekende belasting en de direct verschuldigde belasting worden tot uitdrukking gebracht in voorzieningen voor latente belastingverplichtingen oflatente belastingvorderingen. Resultaatbepaling Het resultaat van een belegging direct in onroerend goed kan als volgt onderscheiden worden: Directbeleggingsresultaat: Het directe beleggingsresultaat dat toekomt aan de Certificaathouders bestaat uit de bruto huuropbrengsten verminderd met de exploitatiekosten en overige beleggingsopbrengsten verminderd met de financieringskosten,de overige bedrijfslasten en de belastingen over dit resultaat. Indirectbeleggingsresultaat: Het indirecte beleggingsresultaat dat toekomt aan de Certificaathouders bestaat uit de ongerealiseerde herwaarderingen,vervreemdingsresultaten,mutaties in latente belastingen over deze posten,koersverschilen en de belastingen over dit resultaat. Jaarrekening en jaarverslag Het boekjaar van Propertunity NL valt samen met het kalenderjaar. Het bestuur van de Beheerder maakt de jaarrekening jaarlijks op binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar,behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes (6) maanden door de AVA op grond van bijzondere omstandigheden. De jaarrekening wordt opgesteld met inachtneming van Boek 2 Titel9 van het Burgerlijk W etboek en hetgeen is bepaald in de W ft. De jaarrekening en het jaarverslag worden binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar aan de AFM toegestuurd in overeenstemming met artikel4:51 van de W ft. Jaarlijks,binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar vindt de algemene vergadering van aandelen plaats. Tijdens deze algemene vergadering stelt de AVA de jaarrekening vast. Propertunity NL is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht (8) dagen na de vastste ling. De openbaarmaking geschiedt door deponering bijhet Handelsregister. De jaarrekening gaat vergezeld van een jaarverslag alsmede van de in artikel2:392 lid 1 BW bedoelde overige gegevens,een en ander voor zover op de Beheerder van toepassing. De openbaarmaking geschiedt in overeenstemming met Titel9 van Boek 2 BW. De Beheerder stelt de jaarrekening,het jaarverslag en de overige gegevens,zoals bedoeld in artikel2:392 BW,van de Beheerder en de door haar beheerde Propertunity NL kosteloos verkrijgbaar voor de beleggers in Propertunity NL. Gelijktijdig met de openbaarmaking doet de Beheerder een aankondiging in een ofmeer landelijk verspreide Nederlandse dagbladen dan welaan het adres van iedere belegger,opgave van de plaats waar de jaarrekening,het jaarverslag en de overige gegevens zoals bedoeld in artikel2:392 BW,van de Beheerder en Propertunity NL voor de beleggers kosteloos verkrijgbaar worden gesteld. Gelijktijdig met de openbaarmaking zendt de Beheerder een afschrift van deze stukken aan de AFM. 34

35 Jaarlijks binnen negen (9) weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar,maken de Beheerder en Propertunity NL hun halfjaarcijfers openbaar door een aankondiging daartoe in een ofmeer landelijk verspreide dagbladen dan welaan het adres van iedere belegger. Voornoemde wijze van openbaarmaking van de halfjaarcijfers wordt vergezeld van opgave van de plaats waar de halfjaarcijfers van de Beheerder en Propertunity NL voor de beleggers kosteloos verkrijgbaar zijn,conform artikel120 lid 3 Bgfo. Gelijktijdig met de openbaarmaking zendt de Beheerder een afschrift van haar halfjaarcijfers en van de halfjaarcijfers van de door haar beheerde beleggingsinste lingen aan de AFM. De halfjaarcijfers en de jaarcijfers van Propertunity NL over haar laatste drie (3) boekjaren dan welover de bestaansduur van Propertunity NL in het gevaldeze korter is dan drie (3) jaar,zoals aan de Certificaathouders ter beschikking gesteld op deze wijze zoals in dit Prospectus beschreven,worden geacht een integraalonderdeeluit te maken van het Prospectus. Financieringsstructuur Propertunity NL zalde verkregen gelden in verband met de uitgifte van de Certificaten -het eigen vermogen- alsmede het aan te trekken vreemd vermogen aanwenden voor het beleggen direct in onroerend goed en het doen van aan onroerend goed gerelateerde beleggingen. Er wordt gestreefd naar een totale omvang van het vermogen van Propertunity NL van circa tot ,waarvan maximaal 85% met vreemd vermogen wordt gefinancierd Eigen Verm ogen Propertunity N L per jaar ultim o

36 Eigen verm ogen Bij oprichting bedroeg het geplaatst kapitaal van Propertunity NL Het maatschappelijk kapitaal bedroeg Vreem d verm ogen Propertunity NL zalmaximaal85% van het totale vermogen van Propertunity NL financieren met vreemd vermogen. Hiertoe zulen overeenkomsten van geldlening worden aangegaan met één ofmeer binnen- ofbuitenlandse banken. De voorwaarden waaronder de overeenkomsten zulen worden aangegaan,staan op de datum van dit Prospectus nog niet vast. De financiering van de beleggingen van Propertunity NL met vreemd vermogen zalgeschieden tegen marktconforme voorwaarden. Op basis van het huidige inzicht,is het de bedoeling het rentebeleid te richten op een korte termijn rente eventueelgecombineerd met rentederivaten ofrentecaps. Naarmate de looptijd van Propertunity NL vordert,kan worden gekozen voor een rentebeleid gericht op een lange termijn rente eventueelgecombineerd met rentederivaten om het renterisico te beperken. Het Bestuur kan hiervan afwijken indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Rendem ent Gemiddeld enkelvoudig rendement Propertunity NL streeft naar een gemiddeld enkelvoudig direct rendement (derhalve ongeacht het rendement uit hoofde van de verkoop van beleggingen direct in onroerend goed en aan onroerend goed gerelateerde beleggingen) voor de Certificaathouders op de initiële inleg van circa 7% op jaarbasis,na belasting,berekend over een beleggingsperiode van tien (10) jaar. Hierbijgeldt dat de waarde van een belegging kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten en/ofgeprognosticeerde rendementen geen garantie bieden voor de toekomst. Bijde berekening van het gemiddeld enkelvoudig rendement worden de uitkeringen uit directe rendementen opgeteld en gedeeld door het aantaljaren van de looptijd en de initiële inleg. Deze enkelvoudige wijze van berekening van het gemiddelde rendement is bijbeleggingsinste lingen zoals Propertunity NL gebruikelijk. De belangrijkste voordelen van het toepassen van de gemiddeld enkelvoudige methode zijn: Het is een veelgebruikte en erkende methode. Het is een van de meest eenvoudige methoden om het rendement te berekenen. De belangrijkste nadelen van het toepassen van de gemiddeld enkelvoudige methode zijn: De methode houdt geen rekening met de tijdswaarde van geld. De methode houdt geen rekening met het moment waarop kasstromen beschikbaar komen. 36

37 Direct en indirect rendement Het Rendement voor de belegger is net als het resultaat van Propertunity NL te verdelen in direct rendement en indirect rendement. Het Rendement is afhankelijk van de bedrijfseconomische resultaten van Propertunity NL,het directiebeleid en beperking op gelegd vanuit wet- en regelgeving van toepassing op Propertunity NL. De bedrijfseconomische resultaten zijn afhankelijk van marktontwikkelingen en risico s zoals nader beschreven in hoofdstuk 2 van dit Prospectus. Propertunity NL beoogt een direct rendement te behalen voor de Certificaathouders op de initiële inleg van circa 7% op jaarbasis, na belasting,(enkelvoudig) berekend over een beleggingsperiode van tien (10) jaar. Het indirect rendement is afhankelijk van het indirect beleggingsresultaat van Propertunity NL. Dit resultaat zalgerealiseerd worden bijverkoop van de beleggingen direct in onroerend goed en aan onroerend goed gerelateerde beleggingen. Dit resultaat is sterk afhankelijk van toekomstige,lastig te voorspe len,zaken zoals economische ontwikkelingen,rente ontwikkelingen op lange termijn,aanbod op moment van verkoop, specifieke eigenschappen van het onroerend goed enzovoorts. Aangezien de doelste ling van Propertunity NL en uitgangspunten van haar beleggingsbeleid zich niet toespitsen op een potentiële verkoop van beleggingen direct in onroerend goed en aan onroerend goed gerelateerde beleggingen aan het begin van de looptijd van Propertunity NL en daadwerkelijke realisatie van waardeveranderingen lastig zijn te voorspe len,wordt geen geschat indirect rendement weergegeven. 37

38 Totaalrendem ent In onderstaande grafiek zijn de gerealiseerde totaalrendementen op jaarbasis weergegeven: 30,00% 20,00% 10,00% Totaalrendem ent per jaar 0,00% -10,00% ,00% -30,00% -40,00% -50,00% Bovenvermeld rendement bestaat uit de stijging van de Handelprijs tezamen met het uigekeerde dividend en wordt als volgt berekend. Totaalrendement: Handelprijs (einde periode) + uitgekeerde dividenden Handelprijs (begin van de periode) Voor het vergelijkend overzicht van de ontwikkeling van het vermogen en de baten en lasten wordt verwezen naar bijlage 8 en 9. Uitkeringen Certificaathouders zijn gerechtigd tot de resultaten van Propertunity NL vanafhet moment dat zij Certificaten houden. Propertunity NL is voornemens de operationele kasstroom die voortvloeit uit het Exploitatieresultaat zoveelmogelijk in de vorm van stockdividend ten goede te laten komen aan de Certificaathouders tenzijde voorkeur gegeven wordt aan het ontvangen van kasgeld. Het Bestuur bepaalt welk gedeelte van het resultaat na het doen van voormelde uitkeringen aan de Certificaathouders zalworden gereserveerd. Mocht hierna een gedeelte van het resultaat resteren dan zalook dit restant worden uitgekeerd. Indien de liquiditeiten van de Vennootschap dit toestaan,kan het Bestuur besluiten tot uitkering van interim dividend. 38

39 Prijsbepaling Handelsprijs De prijs van een Certificaat,die geldt op de Handelsdag wordt door het Bestuur vastgesteld uiterlijk op de achtste W erkdag van de kalendermaand waarin de betrokken Handelsdag wordt gehouden ofzoveelvaker als het Bestuur zulks nodig acht. De Handelsprijs wordt berekend door de intrinsieke waarde onder de waarderinggrondslagen van Propertunity NL,per maandeinde van de voorgaande kalendermaand,te corrigeren voor de aankoopkosten van onroerend goedobjecten,oprichtings- en structureringskosten (van de Eerste Uitgifte). De aankoopkosten van onroerend goedobjecten,oprichtings- en structureringskosten worden afgeschreven over een looptijd van tien (10) jaar. Voorts behoudt het Bestuur zich het recht voor om,indien bepaalde resultaten van transacties onder Dutch GAAP op een zodanige manier moeten worden verwerkt dat er geen sprake is van een redelijke verdeling onder de Certificaathouders van deze resultaten ongeacht het moment van toetreden,de Handelsprijs te corrigeren zodat er weleen redelijke verdeling ontstaat. Hierbij is het uitgangspunt dat een belegger een beleggingshorizon heeft van tien (10) jaar. Indien het Bestuur overgaat tot het aanpassen van de Handelsprijs dan dient zijdaarvoor een voorstelter goedkeuring aan de Stichting Administratiekantoor voor te leggen. Indien achterafblijkt dat de Intrinsieke W aarde niet juist is bepaald,dan kan zo nodig bijeen verschilvan 50 basispunten ofhoger compensatie van de Certificaathouders plaatsvinden. Deze compensatie is slechts nodig voor zover op de betre fende dag toetredingen ofuittredingen hebben plaatsgevonden. De Inkoopprijs,Verkoopprijs en Uitgifteprijs welke geldt op een bepaalde Handelsdag wordt door het Bestuur uiterlijk op de vijfde W erkdag van de kalendermaand bekend gemaakt aan de Stichting Administratiekantoor en is alsdan opvraagbaar ten kantore van de Stichting Administratiekantoor. De Beheerder publiceert de intrinsieke waarde van een Certificaat op de website Uitgifteprijs De Uitgifteprijs van de Certificaten wordt bepaald door de Handelsprijs te verhogen met een kostenvergoeding van 2,5% voor de Beheerder. Verkoopprijs De Verkoopprijs van de Certificaten wordt bepaald door de Handelsprijs te verhogen met een kostenvergoeding van 2,5% voor de Beheerder Inkoopprijs De Inkoopprijs van de Certificaten wordt bepaald door de Handelsprijs te verlagen met 2,5% voor kosten gemaakt door de Beheerder. 39

40 Agio Certificaten hebben een nominale waarde van EUR 10. De uitgifte van Certificaten zal plaatsvinden tegen een hogere waarde dan de nominale waarde. Dit heeft tot gevolg dat bij uitgifte van Certificaten een deelvan de initiële inleg uit een agiostorting zalbestaan. Dit gestorte agio maakt deeluit van het eigen vermogen van Propertunity NL en wordt meegenomen in de bepaling van de Intrinsieke W aarde. Het agio kan worden aangewend voor uitkeringen aan de Certificaathouders. 40

41 6. KOSTEN Overzichtkosten en vergoedingen In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in a le kosten als bedoeld in Bijlage E bijde Bgfo onder 6.6. Tevens wordt de frequentie van deze kosten aangegeven en,indien van toepassing, ofde kosten in rekening worden gebracht door een aan de Beheerder dan welaan Propertunity NL gerelateerde onderneming. In dit hoofdstuk zulen genoemde vergoedingen individueelnader worden toegelicht. Vergoeding /kosten Percentage/bedrag Frequentie W ordtin rekening gebrachtdoor Oprichtings- en structeringskosten Oprichtings- en structureringskosten ,- Eenmalig bijde oprichting Derden/Beheerder Vergoedingen in verband met uitgifte, inkoop en verkoop van Certificaten Uitgiftevergoeding ten laste van individuele Certificaathouder 2,5% over de Handelsprijs Bijuitgifte van Certificaten Beheerder Inkoopvergoeding ten laste van individuele Certificaathouder 2,5% over de Handelsprijs Bijinkoop van Certificaten Beheerder Verkoopvergoeding ten laste van individuele Certificaathouder 2,5% over de Handelsprijs Bijverkoop van Certificaten Beheerder Kosten in verband met de verwerving van beleggingen direct in onroerend goed Aankoopkosten objecten variabel Eenmalig bij aankoop vastgoedobjecten Acquisitie vergoeding 2% Eenmalig bij aankoop vastgoedobjecten Diverse derden Diverse derden/ Beheerder 41

42 Kosten in verband met de vervreemding van beleggingen direct in onroerend goed Verkoop vergoeding Bestuur Overige verkoopkosten W instdeling verkoopresultaat bij vervreemding van beleggingen direct in onroerend goed 1% over de verkoopprijs 25% over de verkoopwinst Eenmalig bij verkoop vastgoedobjecten Eenmalig bij verkoop vastgoedobjecten Eenmalig bij verkoop vastgoedobjecten Beheerder Diverse derden Beheerder Jaarlijkse kosten en vergoedingen Vergoeding onroerend goedbeheer Kosten van management Vergoeding Stichting Administratie Kantoor Distributievergoeding Overige Vennootschapskosten 0,45% op jaarbasis over de gemiddelde reële waarde van beleggingen direct in onroerend goed. 0,30% op jaarbasis over de gemiddelde reële waarde van beleggingen direct in onroerend goed. W ordt per maand gefactureerd W ordt per maand gefactureerd Beheerder Beheerder Jaarlijks Stichting Administratiekantoor maximaal0,075% per W ordt per kwartaal Vermogensbeheerder kwartaalover de gefactureerd Handelsprijs over de door de betre fende inste ling en/of tussenpersoon geplaatste Certificaten Jaarlijks Diverse derden Financieringskosten Jaarlijks Diverse derden Voor a le vergoedingen en kosten die in dit hoofdstuk worden vermeld geldt dat deze exclusief BTW zijn en exclusiefeen vergoeding voor het eventuele gemis aan vooraftrek ontstaan bijde ontvanger van de vergoeding ofontstaan bijeen andere vennootschap in de structuur. 42

43 Oprichtings- en structureringskosten De (eenmalige) oprichtings- en structureringskosten zijn ten laste van Propertunity NL gekomen voor een bedrag van Deze omvatten onder meer de kosten van de oprichting van Propertunity NL en de Stichting Administratiekantoor,marketingkosten,structureringsvergoeding en adviseurskosten. Mochten de werkelijke kosten hoger uitva len dan eerder genoemd bedrag dan komt het meerdere voor rekening van Propertunity NL. Jaarlijks,gedurende de looptijd van Propertunity NL,met ingang van het tweede jaar,wordt voor de marketing en overige advieskosten een bedrag in rekening gebracht door de Beheerder van De kosten in verband met de uitgifte van de Certificaten va len niet onder de oprichtings- en structureringskosten. Kosten in verband m etuitgifte,inkoop en verkoop van Certificaten Bijuitgifte van Certificaten wordt de Handelsprijs vermeerderd met 2,5%,hetgeen ten laste wordt gebracht van de Certificaathouder. Dit bedrag dient ter dekking van de vergoeding die aan de Beheerder dient te worden betaald voor het organiseren van de deelname in Propertunity NL en wordt door de Beheerder betaald aan de Vermogensbeheerder. De Vermogensbeheerder zal in eerste instantie W ilgenhaege Vermogensbeheer B.V. zijn. Indien in de toekomst we licht derden de deelname in Propertunity NL (mede) zulen organiseren,komt deze vergoeding (mede) aan die derden toe. Bijinkoop van Certificaten wordt de Handelsprijs verminderd met 2,5%,hetgeen ten laste wordt gebracht van de Certificaathouder. Dit bedrag dient ter dekking van de vergoeding die aan de Beheerder dient te worden betaald voor het organiseren van de deelname in Propertunity NL en wordt door de Beheerder betaald aan de Vermogensbeheerder. De Vermogensbeheerder zalin eerste instantie W ilgenhaege Vermogensbeheer B.V. zijn. Indien in de toekomst we licht derden de deelname in Propertunity NL (mede) zulen organiseren,komt deze vergoeding (mede) aan die derden toe. Bijverkoop van Certificaten wordt de Handelsprijs vermeerderd met 2,5%,hetgeen ten laste gebracht van de Certificaathouder. Dit bedrag dient ter dekking van de vergoeding die aan de Beheerder dient te worden betaald voor het organiseren van de deelname in Propertunity NL en wordt door de Beheerder betaald aan de Vermogensbeheerder. De Vermogensbeheerder zalin eerste instantie W ilgenhaege Vermogensbeheer B.V. zijn. Indien in de toekomst we licht derden de deelname in Propertunity NL (mede) zulen organiseren,komt deze vergoeding (mede) aan die derden toe. 43

44 Kosten in verband m etde verwerving van beleggingen directin onroerend goed Aankoopkosten komen ten laste van Propertunity NL en zijn de kosten die eenmalig worden gemaakt in verband met de aankoop van beleggingen direct in onroerend goed,zoals,maar niet beperkt tot de verschuldigde belastingen (overdrachtsbelasting en/ofbtw ),leges,kosten van externe adviseurs,de acquisitievergoeding van het Bestuur en notariskosten. De acquisitievergoeding van het Bestuur betreft een vergoeding van 2% over de aankoopprijs van het onroerend goed. Dit bedrag wordt door het Bestuur aan Propertunity NL in rekening gebracht. Bijdeze acquisitievergoeding zijn de makelaarskosten,kosten van due diligence, taxatiekosten en dergelijke inbegrepen. Deze kosten worden direct in rekening gebracht bij Propertunity NL en het bedrag (exclusiefbtw ) wordt in mindering gebracht op de vergoeding van 2%. Indien deze kosten hoger zijn dan 2% van de aankoopprijs van het onroerend goedobject,vervalt het recht op een vergoeding voor het Bestuur. Kosten in verband m etde vervreem ding van beleggingen directin onroerend goed De verkoopvergoeding van het Bestuur betreft een vergoeding van 1% over de verkoopprijs van het onroerend goed,die het Bestuur aan Propertunity NL in rekening brengt. Daarnaast worden makelaarskosten en kosten voor overige externe adviseurs aan Propertunity NL in rekening gebracht. W instdeling verkoopresultaatbijvervreem ding van beleggingen directin onroerend goed Het Bestuur heeft bijverkoop van onroerend goed een aandeelin de verkoopwinst van 25%. De verkoopwinst wordt als volgt gedefinieerd: het positieve verschiltussen de verkoopprijs van de belegging direct in onroerend goed en de initiële aankoopprijs (inclusiefaankoopkosten), verkoopkosten en additioneelgeactiveerde investeringen. Kosten in verband m etde exploitatie van beleggingen directin onroerend goed Kosten in verband met de exploitatie van beleggingen direct in onroerend goed bestaan uit de onroerend goedbeheervergoeding,onroerendezaakbelastingen,overige gemeentelijke belastingen,verzekeringen en onderhoudskosten. Dit is exclusiefde kosten die direct kunnen worden doorbelast aan de huurders van het onroerend goed. Op basis van de Overeenkomst van Beheer (Bijlage 4) wordt jaarlijks een vergoeding betaald aan het Bestuur van 0,45% over de gemiddelde reële waarde van beleggingen direct in onroerend goed. Deze vergoeding is ter dekking van de door het Bestuur gemaakte kosten voor het commerciële en technische beheer van het onroerend goed. In beginselzalhet Bestuur het beheer van het door Propertunity NL gehouden onroerend goed uitbesteden aan een externe onroerend goedbeheerder. In dat gevalbetaalt het Bestuur dit gedeelte van de vergoeding door aan deze externe onroerend goedbeheerder. Aldeze kosten c.q. vergoedingen komen ten laste van Propertunity NL. 44

45 Kosten van m anagem ent Het Bestuur ontvangt op basis van de Overeenkomst van Beheer (Bijlage 4) jaarlijks een vergoeding,te betalen door Propertunity NL van 0,30% over de gemiddelde reële waarde van de beleggingen direct in onroerend goed voor het voeren van het management van Propertunity NL,hetgeen neerkomt op het als zodanig hebben van a le bevoegdheden en verplichtingen welke ingevolge de W ft en de statuten van Propertunity NL aan een bestuurder van Propertunity NL toekomen. De Beheerder is als bestuurder van Propertunity NL,in overeenstemming met het bepaalde in de statuten van Propertunity NL,bevoegd Propertunity NL jegens derden te vertegenwoordigen en als zodanig rechtshandelingen te verrichten en transacties aan te gaan in naam en voor rekening van Propertunity NL. Kosten Stichting Adm inistratiekantoor De jaarlijkse kosten van de Stichting Administratiekantoor bedragen Daarnaast wordt voor werkzaamheden betre fende mutaties in het Register van Certificaathouders door de Stichting Administratiekantoor een vergoeding in rekening gebracht,tegen een uurtarief van 175. Distributievergoeding Propertunity NL maakt gedurende haar looptijd gebruik van de diensten van inste lingen en tussenpersonen voor het plaatsen van Certificaten. Deze inste lingen en tussenpersonen ontvangen een distributievergoeding tot maximaal0,075% per kwartaaluitgaande van de Intrinsieke W aarde per het einde van het betre fende kwartaal,gedeeld door het aantalalsdan uitstaande Certificaten,te vermenigvuldigen met het aantaldoor toedoen van de betre fende inste ling en/oftussenpersoon geplaatste Certificaten. Overige kosten Propertunity NL De overige kosten ten laste komende van Propertunity NL betre fen de kosten voor zover die niet hierboven zijn genoemd en die direct betrekking hebben op het uitvoeren van de doelste lingen van Propertunity NL. Onder de overige vennootschapskosten zijn onder andere de volgende soorten kosten ondergebracht: jaarlijkse kosten van externe adviseurs (accountants,fiscale en juridische adviseurs),kosten voor externe taxaties en overige onvoorziene kosten. Financieringskosten De financieringskosten betre fen de rentelasten en afsluitprovisies van rentedragende leningen die ter financiering van onder andere de beleggingen zijn aangetrokken. Ook deze kosten komen ten laste van Propertunity NL. 45

46 TotalExpense ratio De TotalExpense ratio heeft tot doelhet kostenniveau op een eenvoudige en vergelijkbare wijze inzichtelijk te maken. Het kostenratio geeft het niveau van de kosten van de beleggingsinste ling gerelateerd aan haar gemiddelde intrinsieke waarde weer. Onder de totale kosten worden begrepen: de bedrijfskosten, de overige kosten en de opstart- en emissiekosten. De kosten van beleggingstransacties en de interestkosten worden buiten beschouwen gelaten,evenals de kosten verband houdend met het toe- en uittreden van deelnemers,voor zover deze gedekt worden uit de ontvangen op en afslagen. De gemiddelde intrinsieke waarde van de beleggingsinste ling is de som van de intrinsieke waarden gedeeld door het aantalwaarnemingen. Hierbijwordt de som van de intrinsieke waarden gebaseerd op de cijfers per 31 december van het voorafgaande boekjaar,31 maart,30 juni,30 september en 31 december van het onderhavige boekjaar. Het aantalwaarnemingen is altijd vijf. De waarnemingen worden als gewogen gemiddelde beschouwd,waarbijde bedoelde tijdstippen worden gewogen in de verhouding 0,5 : 1 : 1 : 1 : 0,5. 8,00% TotalExpense ratio 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% De Totalexpense ratio is: totale kosten gedeeld door de gemiddelde intrinsieke waarde 46

47 BTW Voor a le genoemde vergoedingen en kosten geldt dat de vergoedingen exclusiefbtw zijn,dan weleen vergoeding voor het eventuele gemis aan vooraftrek van BTW ontstaan bijde ontvanger van de vergoeding ofontstaan bijeen andere vennootschap in de structuur. Gemis aan vooraftrek van BTW doet zich voor indien een vennootschap door het verrichten van vrijgestelde prestaties zelfgeen BTW op kosten kan verrekenen. De vergoedingen en kosten worden derhalve,waar van toepassing,verhoogd met BTW ofeen vergoeding voor gemis aan vooraftrek. Indien de vergoedingen inclusiefbtw vermeld staan,betekent dit dat de vergoedingen inclusiefde hierboven genoemde BTW vergoeding kunnen zijn. De eventueelaan Propertunity NL in rekening gebrachte omzetbelasting op ingekochte goederen (waaronder onroerende zaken) en diensten die betrekking heeft op de exploitatie van de onroerend goedobjecten zaldoor Propertunity NL,voor zover deze niet voor de BTW in aftrek kan worden gebracht,als kosten worden opgevoerd. Deze kosten komen ten laste van Propertunity NL. De eventuele vergoeding voor het gemis aan vooraftrek komt eveneens ten laste van Propertunity NL. 47

48 7. FISCALE ASPECTEN Algem een Deze paragraafbevat een algemeen samenvattend overzicht van de fiscale positie van Propertunity NL en de Certificaathouder. Deze paragraafis gebaseerd op de fiscale wetgeving, jurisprudentie en beleidsregels,zoals van kracht op 1 oktober 2010 met uitzondering van maatregelen en wetswijzigingen die met terugwerkende kracht worden ingevoerd. Het overzicht vormt geen advies over een specifieke situatie en is niet van toepassing op Certificaathouders die gebruik maken van bijzondere fiscale regels. Voor inzicht in de specifieke fiscale gevolgen van het verwerven,houden en overdragen van Certificaten in Propertunity NL wordt de Certificaathouder aangeraden contact op te nemen met zijn ofhaar belastingadviseur. Deze paragraafis opgesteld op verzoek van en gericht aan de Beheerder en wordt beheerst door de algemene voorwaarden van Deloitte Belastingadviseurs BV. Fiscale positie van Propertunity NL Vennootschapsbelasting Het wereldinkomen ( inkomen )van Propertunity NL wordt als binnenlands belastingplichtige in Nederland belast met vennootschapsbelasting. Daarin zijn begrepen het rendement van de beleggingen in de onroerende goederen en het resultaat bijverkoop van de beleggingen. Het vennootschapsbelastingtariefis een progressieftariefoplopend tot 25,5% met één tariefopstap, namelijk 20% voor de eerste ,- (2010). In het Belastingplan 2011 is voorgesteld om het tarief te verlagen van 25,5% naar 25% voor zover de belastbare winst meer bedraagt dan Het tariefvan 20% blijft gelden voor belastbare winsten tot en met Eventuele negatieve resultaten,waaronder begrepen een verlies bijvervreemding van de beleggingen,alsmede een verlies door afwaardering bijwaardevermindering,kunnen in mindering worden gebracht op het inkomen. Een eventueelverlies in enig jaar kan in beginselworden verrekend met de positieve winst uit het voorafgaande jaar dan welmet de positieve winsten uit de negen volgende jaren. Een en ander binnen de door de wet gestelde regels en beperkingen. Het inkomen en aldus de afschrijvingen op onroerende goederen moeten worden bepaald met in achtneming van de regels van goedkoopmansgebruik. Afschrijving op onroerende goederen (bestemd voor de verhuur aan derden dan welverhuurd aan derden) is daarbijtoegestaan tot aan de bodemwaarde van het onroerend goed. Bijverhuur aan derden bedraagt de bodemwaarde 100% van de geldende W OZ-waarde van het onroerend goed. Dividendbelasting Propertunity NL is inhoudingspichtige voor de dividendbelasting en dient in beginsel15% dividendbelasting in te houden op de dividenden die aan de Certificaathouder worden uitgekeerd (tarief2010). Of,en zo ja,welk percentage dividendbelasting zalmoeten worden ingehouden hangt onder andere afvan de hoedanigheid van de Certificaathouder en het door de Certificaathouder gehouden belang. Een inkoop van Certificaten wordt in beginselaangemerkt als een dividenduitkering voor zover de Inkoopprijs meer bedraagt dan het gemiddelde op de Certificaten gestorte kapitaal. Over stockdividend uitgekeerd uit de (fiscaalerkende) agioreserve is geen dividendbelasting verschuldigd. 48

49 Overdrachtsbelasting Propertunity NL is in beginseloverdrachtsbelasting verschuldigd ter zake van de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende goederen. De overdrachtsbelasting bedraagt 6% van de koopsom dan welde hogere waarde in het economische verkeer van die onroerende goederen. Propertunity NL is in beginselook overdrachtsbelasting verschuldigd indien het (tezamen met verbonden natuurlijke personen en/ofverbonden lichamen) een belang van een derde ofmeer in een zogenoemde onroerend goedlichaam verkrijgt dan wel uitbreidt (inclusief aandelen in zichzelf). Van een onroerend goedlichaam is sprake indien het lichaam een in aandelen verdeeld kapitaalheeft en de bezittingen op het tijdstip van de verkrijging ofop enig tijdstip in het daaraan voorafgaande jaar geheelofhoofdzakelijk (dat wilzeggen: 70% ofmeer) bestaan of hebben bestaan uit in Nederland gelegen onroerende goederen (inclusiefrechten waaraan deze zijn onderworpen,ook welde bezitseis genoemd) en deze onroerende goederen geheelof hoofdzakelijk dienstbaar zijn (geweest) aan het verkrijgen,vervreemden ofexploiteren van deze onroerende goederen (ook welde doeleis genoemd). In het Belastingplan 2011 is (in het kort) voorgesteld om de bezitseis van 70% te verlagen naar 50%. De criteria voor de doeleis blijven vooralsnog onveranderd. Bovenstaande heeft tot gevolg dat een inkoop van Certificaten en/of Aandelen door Propertunity NL kan leiden tot verschuldigdheid van overdrachtsbelasting door Propertunity NL. Met de belastingdienst is overeengekomen dat bijinkoop van Aandelen en/ofcertificaten door Propertunity NL geen overdrachtsbelasting verschuldigd is,mits als gevolg van de inkoop geen van de Certificaathouders een aanmerkelijk belang verkrijgt,de inkoop geen aanmerkelijk belang voor Propertunity NL betreft en de Certificaten en de daarmee corresponderende aandelen direct na de inkoop worden ingekocht. Omzetbelasting Propertunity NL zal,voor zover zijzelfrechtstreeks onroerende goederen gaat exploiteren,als ondernemer voor de omzetbelasting worden aangemerkt. De eventueelaan Propertunity NL in rekening gebrachte omzetbelasting op ingekochte goederen (waaronder onroerende goederen) en diensten die betrekking hebben op de exploitatie van de onroerend goedobjecten zaldoor Propertunity NL in aftrek kunnen worden gebracht voor zover er sprake is van aan de omzetbelasting onderworpen verhuur en overigens met betrekking tot de aftrek van de omzetbelasting aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Dit betekent dat de aan Propertunity NL in rekening gebrachte omzetbelasting op bepaalde ingekochte goederen en diensten mogelijk slechts gedeeltelijk in aftrek kan worden gebracht. Over de aan- en verkoop van Certificaten is geen btw verschuldigd. Buitenlandse belastinghe fing Met betrekking tot eventuele beleggingen in onroerende goederen gelegen in het buitenland geldt het volgende. De inkomsten en resultaten van verkoop van die onroerende goederen zal naar wijaannemen in het land waar de onroerende goederen zijn gelegen onderworpen zijn aan locale belastingen. De inkomsten uit die onroerende goederen worden ook in Nederland belast maar,met inachtneming van de van toepassing zijnde regels ter voorkoming van dubbele belasting zaler over het algemeen geen dubbele belastinghe fing optreden. 49

50 Fiscale positie van in Nederland woonachtige Particuliere Certificaathouders Algemeen In de W et inkomstenbelasting 2001 vindt de belastinghe fing van binnenlands belastingplichtige particuliere Certificaathouders (hierna: Particuliere Certificaathouders )plaats op grond van het boxenstelsel. Box 1 bevat het inkomen uit werk en woning,box 2 bevat het inkomen uit aanmerkelijk belang en box 3 het inkomen uit sparen en beleggen. Inkomstenbelasting:Box 1 inkomen Voor Particuliere Certificaathouders die de Certificaten tot hun ondernemingsvermogen dienen te rekenen,alsmede Particuliere Certificaathouders die met betrekking tot de Certificaten resultaat uit overige werkzaamheden genieten,wordt het dividend alsmede het resultaat behaald bijverkoop van die Certificaten belast tegen het progressieve tariefvan maximaal52% (2010). Inkomstenbelasting:Box 2 inkomen Voor Particuliere Certificaathouders die een zogenoemd aanmerkelijk belang in Propertunity NL hebben geldt dat de reguliere voordelen (dividendinkomsten) en voordelen behaalt bijde vervreemding van de Certificaten worden belast tegen een tariefvan 25% (2010). Van een aanmerkelijk belang is kort gezegd sprake indien een Particuliere Certificaathouder al dan niet tezamen met zijn/haar partner tenminste 5% het geplaatste kapitaalin een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaalbezit,dan welrechten heeft om tenminste 5% van het geplaatste kapitaalin een vennootschap te verwerven. Daarnaast is sprake van een aanmerkelijk belang voor de Particuliere Certificaathouder indien hij/zijzelfgeen aanmerkelijk belang heeft,maar bepaalde familieleden van de Particuliere Certificaathouder ofvan zijn/haar partner weleen aanmerkelijk belang hebben in Propertunity NL. Indien een Particuliere Certificaathouder geen aanmerkelijk belang meer heeft,wordt een aanmerkelijk belang aanwezig geacht,indien een (deelvan het) aanmerkelijk belang is vervreemd,geacht wordt te zijn vervreemd ofop basis van bijzondere kwalificatieregels. Voor een nader advies over aanmerkelijk belang wordt de Particuliere Certificaathouder aangeraden contact op te nemen met zijn ofhaar belastingadviseur. Inkomstenbelasting:Box 3 inkomen Voor Particuliere Certificaathouders die de (inkomsten uit) Certificaten niet tot hun Box 1 en Box 2 inkomen dienen te rekenen,geldt dat de Certificaten onderdeelvormen van de in Box 3 aan te geven bezittingen. Inkomen uit sparen en beleggen wordt forfaitair gesteld op 4% van de gemiddelde nettovermogensgrondslag (bezittingen minus schulden in box 3). De gemiddelde nettovermogensgrondslag wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde netto vermogen per 1 januarien per 31 december van het betre fende inkomstenbelastingjaar. Het forfaitaire rendement van 4% wordt belast naar het tariefvan 30% (2010),zodat de jaarlijkse belastingdruk 1,2% van het gemiddelde netto belegde vermogen (waaronder de Certificaten) bedraagt. Een deelvan het vermogen is vrijgesteld. Dit heffingsvrije vermogen bedraagt ,- (2010)per persoon. Voor fiscale partners geldt gezamenlijk een vrijstelling van ,-. Als gevolg van een wetswijziging wordt per 1 januari2011 nog maar één peildatum gehanteerd, namelijk 1 januarivan het belastingjaar. 50

51 Dividendbelasting Particuliere Certificaathouders kunnen de dividendbelasting (15% ; 2010) die door Propertunity NL is ingehouden over dividenduitkeringen in beginselverrekenen met de in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting,dan welterugvragen,mits zijkwalificeren als uiteindelijk gerechtigde. Schenkbelasting en erfbelasting Per 1 januari 2010 is de naam van het recht van successie vervangen door erfbelasting en de naam van het recht van schenking vervangen door schenkbelasting. In Nederland zijn schenkbelasting en erfbelasting verschuldigd ter zake van een schenking respectievelijk nalatenschap van Certificaten indien de schenker respectievelijk de overledene die de Certificaten in bezit heeft ofhad in Nederland woonachtig is ofwas,dan welgeacht wordt of werd te zijn. Er bestaan wettelijke ficties waardoor een in het buitenland woonachtige Certificaathouder als in Nederland woonachtig kan worden aangemerkt. Algemeen gesteld betreft dit de in het buitenland woonachtige Certificaathouder met de Nederlandse nationaliteit die binnen tien jaar, nadat hij/zijnederland heeft verlaten,is overleden ofeen schenking heeft gedaan. Verder betreft dit de in het buitenland woonachtige Certificaathouder die binnen één jaar,nadat hij/zij Nederland heeft verlaten,een schenking heeft gedaan. Overdrachtsbelasting Indien een Particuliere Certificaathouder,aldan niet tezamen met verbonden natuurlijke personen en/ofverbonden lichamen,tenminste eenderde,en,aldan niet tezamen met zijn/haar echtgeno(o)t(e) voor meer dan zeven procent van de Certificaten in Propertunity NL verkrijgt (of uitbreidt),zalhij/zijter zake van de verkrijging van de Certificaten 6% overdrachtsbelasting verschuldigd zijn over de waarde van de in Nederland gelegen onroerende goederen,welke door de verkregen Certificaten wordt vertegenwoordigd. Fiscale positie van in Nederland gevestigde Vennootschappelijke Certificaathouders Algemeen In de hierna weer te geven Nederlandse fiscale aspecten voor binnenlands belastingplichtige vennootschappen die Certificaten houden (hierna: Vennootschappelijke Certificaathouders ) wordt ervan uitgegaan dat die vennootschappen niet subjectiefzijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting en niet de status van een fiscale beleggingsinste ling ex artikel28 W et op de vennootschapsbelasting bezitten. Vennootschapsbelasting Voor Vennootschappelijke Certificaathouders,alsmede beperkt Vennootschappelijke Certificaathouders die de Certificaten tot hun ondernemingsvermogen dienen te rekenen,geldt dat het resultaat op de Certificaten onderworpen is aan vennootschapsbelasting. Het tariefis progressief oplopend tot 25,5% met één tariefopstap,namelijk 20% voor de eerste ,- (2010). Bezit een Vennootschappelijke Certificaathouder Certificaten die een belang vertegenwoordigen van tenminste 5% van het nominaalgestorte kapitaalvan Propertunity NL (hierna: Deelneming )dan kwalificeren deze Certificaten in beginsel voor de deelnemingsvrijstelling. De dividenden en het resultaat bijverkoop van de Certificaten zijn dan niet belastbaar. Op basis van de meetrekregeling zoals opgenomen in de W et op de vennootschapsbelasting kan in specifieke situaties een kleiner dan 5% belang tevens kwalificeren voor de deelnemingsvrijste ling. 51

52 Voor nader advies over de meetrekregeling wordt aangeraden contact op te nemen met zijn of haar belastingadviseur. Dividendbelasting Vennootschappelijke Certificaathouders kunnen,mits zijkwalificeren als uiteindelijk gerechtigde, de dividendbelasting die door Propertunity NL is ingehouden over dividenduitkeringen in beginselverrekenen met de in Nederland verschuldigde vennootschapsbelasting,dan wel terugvragen. Indien een Vennootschappelijke Certificaathouder een Deelneming heeft in Propertunity NL zalinhouding van dividendbelasting in beginselachterwege blijven,mits de Vennootschappelijke Certificaathouder kwalificeert als uiteindelijk gerechtigde. Overdrachtsbelasting Indien een Vennootschappelijke Certificaathouder,aldan niet tezamen met verbonden natuurlijke personen en/ofverbonden lichamen,een derde ofmeer van de Certificaten in Propertunity NL verkrijgt (ofuitbreidt),zaldeze ter zake van de verkrijging van de Certificaten 6% overdrachtsbelasting verschuldigd zijn over de waarde van de in Nederland gelegen onroerende goederen,welke door de verkregen Certificaten wordt vertegenwoordigd. Fiscale positie van nietin Nederland ingezeten Certificaathouders Algemeen In het navolgende wordt er van uitgegaan dat de buitenlandse Certificaathouders: niet in Nederland (worden geacht) woonachtig /gevestigd te zijn; natuurlijke personen zijn die niet hebben geopteerd om belast te worden conform de regels die van toepassing zijn op in Nederland woonachtige Certificaathouders; geen onderneming hebben die geheeldan welten dele voor de rekening van de Certificaathouders wordt gedreven door middelvan een vaste inrichting ofvaste vertegenwoordiger in Nederland waaraan ofaan wie de Certificaten kunnen worden toegerekend; geen rechten hebben op een aandeelin de winst van een onderneming waarvan de leiding in Nederland is gevestigd; en geen aanmerkelijk belang hebben in Propertunity NL. Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting Natuurlijke personen en lichamen die geen inwoner zijn van Nederland zijn in beginselgeen inkomstenbelasting respectievelijk vennootschapsbelasting in Nederland verschuldigd over het resultaat (dividenden en verkoopwinsten) op de Certificaten. Dividendbelasting Natuurlijke personen en lichamen die geen inwoner zijn van Nederland kunnen in aanmerking komen voor een gedeeltelijke ofvo ledige vrijste ling dan welteruggaafvan door Propertunity NL ingehouden dividendbelasting. Ofdit het gevalzalzijn,en zo ja,in welke mate is afhankelijk van de hoedanigheid van de Certificaathouder en het door de Certificaathouder gehouden belang. Schenkbelasting en erfbelasting In Nederland zijn geen schenkbelasting en erfbelasting verschuldigd ter zake van een schenking respectievelijk nalatenschap van Certificaten indien de schenker respectievelijk de overledene die de Certificaten in bezit heeft ofhad niet in Nederland woonachtig is ofwas,dan welgeacht wordt ofwerd te zijn. 52

53 Er bestaan wettelijke ficties waardoor een in het buitenland woonachtige Certificaathouder als in Nederland woonachtig kan worden aangemerkt. Algemeen gesteld betreft dit de in het buitenland woonachtige Certificaathouder met de Nederlandse nationaliteit die binnen tien jaar, nadat hij/zijnederland heeft verlaten,is overleden ofeen schenking heeft gedaan. Verder betreft dit de in het buitenland woonachtige Certificaathouder die binnen één jaar,nadat hij/zij Nederland heeft verlaten,een schenking heeft gedaan. Overdrachtsbelasting Indien een Certificaathouder,aldan niet tezamen met verbonden natuurlijke personen en/of verbonden lichamen,een derde ofmeer,en,aldan niet tezamen met zijn echtgenoot voor meer dan zeven procent van de Certificaten in Propertunity NL verkrijgt (ofuitbreidt),zaldeze ter zake van de verkrijging van Certificaten 6% overdrachtsbelasting verschuldigd zijn over de waarde van de in Nederland gelegen onroerende goederen,welke door de verkregen Certificaten wordt vertegenwoordigd. Buitenlandse belastinghe fing Certificaathouders die geen inwoner zijn in Nederland zulen met betrekking tot hun deelname in Propertunity NL geconfronteerd kunnen worden met de lokale fiscale wetgeving die in het woonland /vestigingsland van toepassing is. 53

54 8. JURIDISCHE ASPECTEN Algem een Propertunity NL is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht,opgericht bijnotariële akte verleden voor Mr. M.Y.H.J. den Boer,notaris te Amsterdam op 26 april2007. De statuten van Propertunity NL zijn laatstelijk gewijzigd op 12 juni2007 voor mr. Den Boer,voornoemd. Propertunity NL is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer Het bestuur van Propertunity NL wordt gevoerd door W ilgenhaege Fondsen Management B.V. waarvan op haar beurt de bestuurders de heren G.C. Langelaar,W.A.J. Steinfort en R.L. Voskamp zijn. W ilgenhaege Fondsen Management B.V. heeft per 5 juni2007 haar naam gewijzigd (was genaamd: W ilgenhaege Vastgoedfondsen Management B.V.). Propertunity NL kent een in beginselonbeperkte looptijd. De Stichting Administratiekantoor is een stichting naar Nederlands recht,opgericht bijnotariële akte verleden op 11 april2007 voor Mr. M.Y.H.J. den Boer,notaris te Amsterdam. De Stichting Administratiekantoor is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer Het Stichtingsbestuur wordt gevoerd door de heer H.C.G.F. Knuvers en mevrouw J.M.A. de Jonghvan de Burgt. Het organogram van Propertunity NL en de Stichting Administratiekantoor ziet er als volgt uit: Certificaathouders Stichting Adm inistratie kantoor Bestuur: De heerh.c.g.f.knuvers Mevrouw J.M.A.de Jong- van de Burgt Propertunity NL N.V. 100% Bestuur: W ilgenhaege Fondsen Managem entb.v. 54

55 In dit hoofdstuk worden enkele bepalingen van de statuten van Propertunity NL,de statuten van de Stichting Administratiekantoor en de Administratievoorwaarden kort behandeld en toegelicht. De vo ledige statuten van Propertunity NL,de vo ledige statuten van de Stichting Administratiekantoor en de vo ledige Administratievoorwaarden,opgenomen als respectievelijk Bijlage 1,Bijlage 2 en Bijlage 3,dienen te worden bestudeerd om een vo ledig beeld te kunnen vormen van de positie van de Certificaathouder. Eerste Uitgifte en vervolg-uitgiftes Bijde oprichting van Propertunity NL zijn Aandelen geplaatst bijde Stichting Administratiekantoor. De prijs voor een Certificaat was door het Bestuur bijoprichting vastgesteld op (exclusief de vergoeding aan de Vermogensbeheerder). Het verschil tussen de vastgestelde prijs per Certificaat en de nominale waarde van de Aandelen zaldoor de Stichting Administratiekantoor als agio naar Propertunity NL worden doorgestort. Per de statutenwijziging van 12 juni2007 is de nominale waarde van de aandelen Propertunity NL alsmede de nominale waarde van de Certificaten vastgesteld op 10. De AVA zalbijbesluit en voor de duur van vijf(5) jaar het Bestuur aanwijzen als het bevoegde orgaan voor de uitgifte van de Aandelen. Dit geldt ook voor vervolg-uitgiftes. Het Bestuur heeft de discretionaire bevoegdheid om tot vervolg-uitgiftes te besluiten. Verwezen wordt naar artikel 6 van de statuten van Propertunity NL. Iedere uitgifte van Aandelen verplicht de Stichting Administratiekantoor tot uitgifte van evenzoveelcertificaten. Inkoop,verkoop en vervolg-uitgiftes Verzoeken algem een Het Bestuur zalin beginselop verzoek van een Certificaathouder iedere Handelsdag tot inkoop, verkoop en/ofuitgifte van Certificaten overgaan. Op uiterlijk de achtste W erkdag van de betre fende kalendermaand zalpropertunity NL de Handelsprijs bepalen en aan de Certificaathouders bekend maken. Verwezen wordt naar hoofdstuk 5 van het Prospectus onder Prijsbepaling. Certificaathouders dienen hun wens tot inkoop danwelverkrijging van Certificaten uiterlijk twaalf (12) W erkdagen voor de Handelsdag schriftelijk in te dienen bijde Stichting Administratiekantoor middels een daartoe bijhaar op te vragen formulier. Een persoon die nog geen Certificaathouder is,dient tevens een inschrijvingsformulier zoals aangehecht als Bijlage 5 mee te sturen. De Stichting Administratiekantoor zala le door haar ontvangen verzoeken na ontvangst doorleiden naar Propertunity NL. Elk verzoek kan tot uiterlijk de vijfde W erkdag voor de betre fende Handelsdag weer worden ingetrokken door de Certificaathouder. Inkoop Een verzoek tot inkoop dient het aantalcertificaten te vermelden dat de Certificaathouder door de Propertunity wenst te laten inkopen,dient het bankrekeningnummer waarnaar de Inkoopprijs door de Vennootschap overgemaakt moet worden te vermelden en moet een volmacht aan de Vennootschap om de akte van levering te tekenen bevatten. 55

56 Het Bestuur zalin beginselniet overgaan tot inkoop,dan welbesluiten tot inkoop van een geringer aantalcertificaten,indien sprake is van één van de geva len als genoemd in artikel5 van de Administratievoorwaarden. Propertunity zalgeen certificaten inkopen indien (i) de liquide middelen van de Vennootschap hiertoe onvoldoende aanwezig zijn; ( i) door de inkoop de verhouding tussen het totale vermogen en het belegd vermogen van Propertunity niet in overeenstemming zijn in de zin van art. 28 VpB; ( i) door de inkoop het nominale bedrag van de Certificaten meer beloopt dan een tiende van het geplaatste kapitaal; (iv) er voldoende vrij uitkeerbare reserves zijn; en (v) naar mening van de directie de inkoop de belangen van de Certificaathouders zou schaden. Bijde bepaling van de volgorde van inkoop van de Certificaten geldt dat eerst Certificaten van de Eerste Uitgifte worden ingekocht en daarna van vervolg-uitgiftes op basis van de datum van iedere Uitgifte,waarbijgeldt dat Certificaten van een eerdere Uitgifte bijvoorrang worden ingekocht. Indien het aantalcertificaten dat voor inkoop is aangeboden hoger is dan het aantal Certificaten dat de Vennootschap wenst in te kopen en de Certificaten zijn uitgegeven op dezelfde datum,geldt dat de aangeboden Certificaten bijloting worden aangewezen. In oktober 2008 heeft het Bestuur van Propertunity NL op grond van het van toepassing zijn van omstandigheden zoals genoemd in Artikel5 lid 2a en 2d van de Administratievoorwaarden besloten om niet tot in- en verkoop van certificaten over te gaan en de situatie op maandbasis opnieuw te beoordelen. In februari2009 is het besluit genomen om verkoop van certificaten weer toe te staan aangezien de bestaande aankoopverplichtingen zijn afgebouwd en tevens was er meer duidelijk over de waarderingen waardoor de koers van intreding een meer realistisch beeld gaf. Tevens leidt de verkoop van certificaten tot verbetering van de liquiditeitspositie. In het eerste halfjaar van 2009 is slechts een beperkt aantalcertificaten verkocht. Het bestuur heeft eind oktober 2009 vastgesteld,dat de omstandigheden in de markt en in het fonds in positieve zin zijn veranderd. Er is echter onvoldoende liquiditeit om over te gaan tot structurele inkoop van certificaten als gevolg van de huidige LTV ratio (loan to value: verhouding uitstaande hypotheken tegen de huidige marktwaarde van de objecten). Op grond hiervan is een bestuursbesluit genomen dat handelweer beperkt mogelijk is. Beperkt houdt in dat beleggers kunnen uittreden voor zover er ook in die maand intreders zijn. Dit wordt het match-to-match principe genoemd. Aangezien er meer verzoeken tot inkoop dan verkoop/uitgifte van certificaten zijn,worden de verzoeken van inkoop gehonoreerd tot maximaalhet aantaluit te geven certificaten. Inkoop geschiedt in dat gevalop volgorde van datum van uitgifte van de in te kopen certificaten. Hierbij hebben eerder uitgegeven certificaten voorrang. Bijgelijke datum wordt er door loting uitgemaakt welke certificaten worden ingekocht. Dit match-to-match principe is ingegaan per eind november Het Bestuur geeft in het belang van ále beleggers en ook op basis van de nadrukkelijke wensen van AFM en DNB momenteelgrote prioriteit om op korte termijn tot een genormaliseerd in- en uittredingsbeleid te komen. Hierbijworden diverse scenario s en mogelijkheden overwogen. Het Bestuur voert thans overleg met AFM en DNB die qua prioriteren dezelfde mening zijn toegedaan. 56

57 Uitgifte ofverkoop Een verzoek tot verkrijging van Certificaten dient het aantalcertificaten te vermelden dat de belegger wenst te verkrijgen. Een dergelijk verzoek wordt in beginselgehonoreerd indien Propertunity NL uiterlijk voor de vijfde W erkdag voor de Handelsdag de dientengevolge door de Certificaathouder verschuldigde betaling heeft ontvangen. Propertunity NL besluit ofde Certificaten aan de belegger worden uitgegeven danwelverkocht,hetgeen niet relevant is voor de positie van de Certificaathouder. Een verzoek tot verkrijging van Certificaten dient een volmacht aan Propertunity NL te bevatten om voor en namens de belegger a le documenten en akten te tekenen en a le handelingen te verrichten die noodzakelijk ofnuttig mochten blijken voor het verkrijgen en aanvaarden van de Certificaten. Uitgifte van een Certificaat door de Stichting Administratiekantoor aan een belegger kan uitsluitend plaatsvinden met inachtneming van en onder aanvaarding door de belegger van het bepaalde in de statuten van de Stichting Administratiekantoor en de Administratievoorwaarden. Certificaten De Certificaten zijn uitgegeven met medewerking van Propertunity NL. Het gevolg hiervan is dat de Certificaathouder een AVA mag bijwonen en daarin het woord mag voeren. Per Aandeel wordt één Certificaat uitgegeven. De Certificaathouders hebben a le rechten die de wet,de statuten van de Stichting Administratiekantoor (Bijlage 2) en de Administratievoorwaarden (Bijlage 3) aan de Certificaten verbinden. Certificaathouders zijn niet gerechtigd om enig stemrecht verbonden aan de Aandelen uit te oefenen. Het stemrecht verbonden aan de Aandelen wordt uitgeoefend door de Stichting Administratiekantoor. Voor een overdracht van Certificaten wilzijgeldig zijn,is steeds de goedkeuring vereist van het Bestuur. Een Certificaathouder kan slechts aan bepaalde in artikel3 van de Administratievoorwaarden omschreven derden zijn Certificaten overdragen. De blokkeringsregeling die betrekking heeft op vervreemding oftoedeling van Aandelen en is neergelegd in artikel13 van de statuten van Propertunity NL wordt in artikel3 van de Adminstratievoorwaarden van overeenkomstige toepassing verklaard op de vervreemding en toedeling van Certificaten. Ingevalvan overlijden van een Certificaathouder gaan zijn Certificaten over op zijn rechtsopvolger(s) krachtens het van toepassing zijnde erfrecht. Indien ten gevolge van deze verkrijging de betre fende Certificaten tot een gemeenschap gaan behoren,kunnen de tot die gemeenschap gerechtigde personen de uit deze Certificaten voortvloeiende rechten slechts uitoefenen,indien zijzich daarbijtegenover Propertunity NL en de Stichting Administratiekantoor door één door hen schriftelijk aangewezen persoon laten vertegenwoordigen. De Certificaten zijn niet royeerbaar: dat wilzeggen dat de Certificaathouder zijn Certificaten niet op enig moment kan inwisselen in ofomruilen voor Aandelen. Er wordt slechts één soort Certificaat uitgegeven welke recht geeft op een evenredig aandeelin het vermogen van Propertunity NL. 57

58 Overdrachten bezwaren Aandelen De Stichting Administratiekantoor kan de door haar geadministreerde Aandelen vervreemden onder de omstandigheden als uiteengezet in artikel2 lid 4 en 5 van de statuten van de Stichting Administratiekantoor (Bijlage 2) in welk gevalde opbrengst naar evenredigheid zalworden uitgekeerd aan de Certificaathouders. De Stichting Administratiekantoor kan de door haar geadministreerde Aandelen niet verpanden ofanderszins bezwaren. AVA en vergaderingen van Certificaathouders AVA Binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse AVA gehouden. Overige AVA s worden gehouden zo dikwijls als het Bestuur,de houders van Certificaten tezamen vertegenwoordigend tenminste een tiende (1/10 e ) gedeelte van het geplaatste kapitaalvan Propertunity NL,zulks nodig achten. De oproeping voor een AVA geschiedt niet later dan de vijftiende dag voor die van de AVA door aankondiging in een landelijk verspreid dagblad. Besluiten van het Bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit ofhet karakter van Propertunity NL,waaronder in ieder gevalde besluiten zoals beschreven in artikel12 lid 4 van de statuten van Propertunity NL,behoeven de goedkeuring van de AVA. Besluiten door de AVA worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen,tenzijde statuten van Propertunity NL anders bepalen. Het stemrecht verbonden aan de Aandelen wordt uitgeoefend door de Stichting Administratiekantoor. Iedere Certificaathouder is bevoegd de AVA bijte wonen en daarin het woord te voeren. Vergaderingen van Certificaathouders Vergaderingen van Certificaathouders worden gehouden indien ingevolge de statuten van de Stichting Administratiekantoor ofde Administratievoorwaarden door de vergadering van Certificaathouders een besluit moet worden genomen en voorts zo dikwijls het Stichtingsbestuur zulks wenselijk oordeelt. Tevens is het Stichtingsbestuur,op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van een zodanig aantalhouders van Certificaten dat ten minste een tiende gedeelte van de totale nominale waarde van de uitgegeven Certificaten vertegenwoordigt,verplicht een vergadering van Certificaathouders bijeen te roepen. De oproeping voor een vergadering van Certificaathouders geschiedt niet later dan de vijftiende dag voor die van de vergadering van Certificaathouders door aankondiging in een landelijk verspreid dagblad,alsmede op de website van de Beheerder. Besluiten door de vergadering van Certificaathouders worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen,tenzijde statuten van de Stichting Administratiekantoor ofde Administratievoorwaarden anders bepalen. 58

59 De besluiten van het Stichtingsbestuur zoals beschreven in artikel13 van de statuten van de Stichting Administratiekantoor zijn onderworpen aan de goedkeuring van Mercurius B.V. (voorheen genaamd: W ilgenhaege Beheer B.V.) en kunnen slechts worden genomen nadat de vergadering van Certificaathouders is bijeengeroepen en het Stichtingsbestuur een toelichting heeft gegeven op het voorgenomen besluit. Bestuuren hetstichtingsbestuur Het Bestuur wordt in overeenstemming met het bepaalde in de statuten van Propertunity NL benoemd door de AVA op bindende voordracht van Mercurius B.V. (voorheen genaamd: W ilgenhaege Beheer B.V.). De AVA is echter vrijin de benoeming van een directeur indien Mercurius B.V. niet binnen drie (3) maanden na het ontstaan van de vacature een voordracht heeft opgemaakt. Het bindend karakter van de voordracht kan door de AVA worden ontnomen bijeen besluit genomen met twee/derden van de uitgebrachte stemmen,die meer dan de helft van het geplaatste kapitaalvertegenwoordigen. Iedere directeur van Propertunity NL kan te a len tijde worden geschorst en ontslagen door de AVA op voorstelvan Mercurius B.V. Het bestuur van Propertunity NL wordt gevoerd door W ilgenhaege Fondsen Management B.V. Het bestuur van W ilgenhaege Fondsen Management B.V. bestaat uit de heren G.C. Langelaar,W.A.J. Steinfort en R.L. Voskamp. Jerry Langelaar,geboren te Amsterdam op 17 januari1963,studeerde HTS W erktuigbouwkunde/bedrijfskunde en Economie. Voordat Jerry Langelaar in 1994 W ilgenhaege Groep B.V. oprichtte,was hijwerkzaam bijklm en MeesPierson. Sinds 1994 is de heer Langelaar directeur-eigenaar van W ilgenhaege Groep B.V.,inmiddels een vooraanstaande speler op het gebied van Private Banking en Vermogensbeheer. W ilfred Steinfortmaakt sinds juni2010 deeluit van het bestuur van W ilgenhaege Vermogensbeheer. Hijis als ChiefFinancialO ficer onder andere verantwoordelijk voor de financiële zaken van W ilgenhaege. W ilfred is afgestudeerd als registeraccountant aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie heeft hijruime ervaring opgebouwd als Senior Audit Manager bijernst & Young in onder andere Jakarta en Amsterdam. Na zijn periode bijernst & Young is hijals CFO werkzaam geweest bijeen vastgoedpartij. Rém y Voskam p,geboren te Arnhem op 17 november 1970,studeerde HTS Ruimtelijke Ordening en Planologie en aan de Universiteit Utrecht Economische Geografie. Tijdens zijn vorige functie als Portfolio Manager gafhijleiding aan de afdeling CommercieelOnroerend Goed bijdelta Lloyd vastgoed. Gedurende deze periode heeft hijde managementopleiding bij Nyenrode Business Universiteit gevolgd en in 2005 de postdoctorale studie Master ofreal Estate met succes afgerond. Zijn gehele loopbaan vanaf1995,is hijwerkzaam in de onroerend goed sector en heeft hijzodoende ruime ervaring opgebouwd met projectontwikkeling en beleggen. De heer H.C.G.F. Knuvers en mevrouw J.M.A. de Jongh-van de Burgt vormen het Stichtingsbestuur. Het Stichtingsbestuur vertegenwoordigt de Stichting Administratiekantoor. De bevoegdheid de Stichting Administratiekantoor te vertegenwoordigen komt mede toe aan iedere bestuurder afzonderlijk. 59

60 Henk Knuvers (1946) studeerde fiscaalrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hijis voormalig internationalpartner bijarthur Andersen en heeft zich in zijn praktijk ondermeer bezig gehouden met de onroerend goed praktijk. Buiten het fiscale vakgebied heeft hijeen grote kennis van de onroerend goedwereld en bekleedt hijdiverse bestuursfuncties en commissariaten. Jacqueline van de Burgt(1973) is afgestudeerd in notarieelen fiscaalrecht. Zijheeft vijf(5) jaar bijarthur Andersen gewerkt als belastingadviseur en als directiesecretaris van de Arthur Andersen vastgoedgroep. Sinds geruime tijd is zijwerkzaam als directeur van een middelgroot trustkantoor. Raad van Com m issarissen Propertunity NL kent geen raad van commissarissen. In overeenstemming met het bepaalde in de statuten van Propertunity NL kan de AVA besluiten tot het inste len van een raad van commissarissen. Beheer Het beheer over Propertunity NL wordt gevoerd door de Beheerder. Tussen Propertunity NL en de Beheerder is een Overeenkomst van Beheer gesloten (verwezen wordt naar Bijlage 4). In voornoemde overeenkomst zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het beheer. De taken van de Beheerder zoals vastgelegd in de Overeenkomst van Beheer bestaan onder meer uit het administratief,financieel,commercieelen technisch beheer met betrekking tot onroerende zaken,betre fende de door haar beheerde beleggingsinste lingen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: het sluiten en opzeggen van huurovereenkomsten,het administreren en invorderen van huurpenningen,het verrichten van betalingen, het sluiten van verzekeringen alsmede het beschikken over het onroerend goed en de aan onroerend goed gerelateerde beleggingen,waaronder in dit verband wordt begrepen: het kopen,verkopen,vervreemden, verkrijgen,respectievelijk bezwaren ervan),dit a les in de ruimste zin van het woord. De Beheerder vertegenwoordigt de beleggingsinste lingen en is aansprakelijk voor de nakoming van de door de beleggingsinste lingen gesloten verbintenissen. De Beheerder zaldeze taken uitvoeren in overeenstemming met de beleggingsdoelste ling van Propertunity NL en met inachtneming van de bepalingen van de wet,de W ft,het Prospectus,de Administratievoorwaarden,de statuten van Propertunity NL,de door de AFM gestelde vergunningsvereisten en de op enig moment geldende wet- en regelgeving. In beginselzalde Beheerder het financiële,technische en commerciële dagelijkse beheer van het door Propertunity NL gehouden onroerend goed uitbesteden aan een andere partij. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van gelieerde partijen zoals bedoeld in artikel5.6 van Bijlage E Bgfo,waaronder W ilgenhaege Property Management BV. Indien met voornoemde partijen transacties worden aangegaan dan welgebruik wordt gemaakt van hun diensten zaldit geschieden tegen marktconforme condities. De uitbesteding zalplaatsvinden in overeenstemming met artikel4:16 W ft en de artikelen 37 en 38 van het Bgfo,met betrekking tot de voorwaarden waaraan voldaan moet worden bijhet uitbesteden van een ofmeer taken van beheer. Voor een uiteenzetting van de beheersvergoedingen wordt verwezen naar Hoofdstuk 6 van dit Prospectus. Naast Propertunity NL voert de Beheerder ook het beheer over W ilgenhaege Stedekroon N.V. gevestigd te Hoofddorp en het W ilgenhaege Steady Growth Fund. 60

61 Dividenden en andere uitkeringen Uitkering van winst kan geschieden na de vastste ling van de jaarrekening van Propertunity NL (waaruit blijkt dat zijgeoorloofd is) door de AVA. De Stichting Administratiekantoor int de dividenden en a le andere uitkeringen op de Aandelen. Onmidde lijk na ontvangst stelt de Stichting Administratiekantoor de dividenden ofandere uitkeringen betaalbaar en doet daarvan schriftelijk mededeling aan de houders van Certificaten. Slotuitkeringen op de Aandelen ingevalvan ontbinding van Propertunity NL worden door de Stichting Administratiekantoor uitbetaald aan de Certificaathouders tegen intrekking van de Certificaten. Verwezen wordt naar artikel20 van de statuten van Propertunity NL terzake ontbinding en vere fening. De Beheerder doet melding van het feit dat uitkeringen worden verricht,van de samenste ling van deze uitkeringen alsmede de wijze van betaalbaarste ling door middelvan bekendmaking in een advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad alsmede op haar website. Toezicht De AFM heeft op 27 februari2007 ingevolge artikel2:67 van de W ft een vergunning verleend aan W ilgenhaege Fondsen Management B.V. in haar hoedanigheid van beheerder van W ilgenhaege Stedekroon N.V.. Op grond van deze vergunning is de Beheerder bevoegd beleggingsinste lingen te beheren die beleggen in onroerend goed. Het Registratiedocument van de Beheerder is aangehecht aan het Prospectus als Bijlage 5. Het Prospectus is opgesteld in overeenstemming met de W ft. In het kader van de vergunningaanvraag van de Beheerder zijn de heren G.C. Langelaar,W.A.J. Steinfort en R.L. Voskamp op betrouwbaarheid en deskundigheid getoetst in hun hoedanigheid van statutair bestuurders van W ilgenhaege Fondsen Management B.V. De heer H.C.G.F. Knuvers en mevrouw J.M.A. de Jongh-van de Burgt zijn getoetst op betrouwbaarheid in hun hoedanigheid van bestuurders van de Stichting Administratiekantoor (de enig aandeelhouder van Propertunity NL). Voor het overige dienen geen personen te worden getoetst,aangezien Mercurius B.V. (voorheen genaamd: W ilgenhaege Beheer B.V.) de enig aandeelhouder is van W ilgenhaege Beheer B.V. welke vennootschap op haar beurt enig aandeelhouder is van W ilgenhaege Fondsen Management B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Mercurius B.V. is de heer G.C. Langelaar. Van een verzoek aan de toezichthouder ingevolge artikel1:104 lid 1,sub a W ft tot intrekking van de vergunning wordt mededeling gedaan in een landelijk verspreid Nederlands dagblad alsmede op de website van de Beheerder De Beheerder heeft per briefde dato 16 april2007 voldaan aan haar verplichting tot informatieverstrekking aan de AFM ten aanzien van de oprichting van Propertunity NL als bedoeld in artikel4:50 lid 1 W ft. 61

62 W ijziging van de voorwaarden Het voorsteldan weleen besluit tot wijziging van de Administratievoorwaarden wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel11 van de Administratievoorwaarden,door het bestuur van de Stichting Administratiekantoor gedaan,met de goedkeuring van W ilgenhaege Vermogensbeheer BV,zulks in overeenstemming met het bepaalde in artikel12 van de statuten van de Stichting Administratiekantoor. Een voorsteltot wijziging dan welde feitelijke wijziging van de voorwaarden die gelden tussen Propertunity NL en de Certificaathouders wordt bekend gemaakt door middelvan een advertentie in een ofmeer landelijk verspreide Nederlandse dagbladen,evenals aan het adres van iedere Certificaathouder afzonderlijk en wordt tevens op de website van de Beheerder (www.wilgenhaege.nl) geplaatst,vergezeld van een toelichting van de Beheerder. W ijzigingen waarbijde rechten ofzekerheden van de Certificaathouders worden verminderd of beperkt,dan wellasten aan de Certificaathouders worden opgelegd,worden niet ingeroepen alvorens drie (3) maanden zijn verstreken na bekendmaking van de wijziging,en de Certificaathouders binnen deze periode onder de gebruikelijke voorwaarden kunnen uittreden. Elk voorsteltot wijziging,alsmede elke wijziging van de voorwaarden wordt gemeld aan de AFM overeenkomstig artikel4:47 van de W ft. Inform atieverstrekking De Beheerder verschaft informatie via haar website Op deze website is informatie beschikbaar,waaronder de krachtens de W ft vereiste informatie ten aanzien van de Beheerder alsmede informatie ten aanzien van Propertunity NL. De Beheerder vermeldt het adres van haar website in ieder prospectus,als bedoeld in artikel 4:49 van de W ft,de jaarrekening en de jaarverslagen van de Beheerder en de jaarverslagen van Propertunity NL. Indien de Beheerder informatie welke zijkrachtens de W ft beschikbaar dient te ste len ofte verstrekken,op haar website publiceert ofanderszins in elektronische vorm beschikbaar stelt,vermeldt de Beheerder daarbijtevens dat desgevraagd een afschrift van die informatie wordt verstrekt en,indien van toepassing,welke kosten daaraan verbonden zijn. De Beheerder doet melding van het feit dat uitkeringen worden verricht,van de samenste ling van deze uitkeringen alsmede de wijze van betaalbaarste ling in een advertentie in een of meerdere landelijk verspreide Nederlandse dagbladen ofaan het adres van iedere belegger van de desbetre fende beleggingsinste ling alsmede op haar website. De oproeping voor een vergadering van Certificaathouders geschiedt door aankondiging in een landelijk verspreid dagblad,alsmede op de website van de Beheerder. 62

63 In overeenstemming met de artikelen 4:46,4:48,4:49 en 4:50 W ft,alsmede de artikelen 50 en 120 Bgfo publiceert de Beheerder daarnaast op haar website de volgende informatie: het Prospectus; de statuten van Propertunity NL; de jaarrekening,het jaarverslag alsmede de overige gegevens zoals bedoeld in artikel 2:392 BW en het jaarverslag van de Beheerder en van Propertunity NL; de verklaring van de accountant inzake het minimum eigen vermogen van de Beheerder; de Beheerder maakt een voorsteltot wijziging van de voorwaarden die gelden tussen een Propertunity NL en de beleggers bekend op haar website en licht het voorsteltot wijziging van de voorwaarden daar toe; en de Beheerder maakt een wijziging van die voorwaarden bekend op haar website en licht de wijziging van de voorwaarden daar toe. Tevens stelt de Beheerder ten behoeve van Propertunity NL en haar beleggers maandelijks een opgave met toelichting op,met daarin opgenomen volgende gegevens: de totale waarde van de beleggingen van Propertunity NL; een overzicht van de samenste ling van de beleggingen; het aantaluitstaande rechten van deelneming; en de meest recente intrinsieke waarde van de Certificaten. De Beheerder verstrekt een afschrift van voornoemde opgave aan de beleggers in Propertunity NL tegen ten hoogste de kostprijs. De vergunning van de Beheerder alsmede de statuten van Propertunity NL liggen ter inzage ten kantore van de Beheerder. De Beheerder verstrekt een afschrift van voornoemde vergunning en statuten aan de beleggers in Propertunity NL tegen ten hoogste de kostprijs. Tevens zalde Beheerder een afschrift van de Overeenkomst van Beheer aan de beleggers in Propertunity NL tegen ten hoogste de kostprijs verstrekken. Gelieerde partijen W ilgenhaege Vermogensbeheer B.V. en Mercurius B.V. (de indirect enig aandeelhouder van het Bestuur) zijn te beschouwen als gelieerde partijen in de zin van de bepalingen in artikelv van Bijlage E van het Bgfo. Indien met voornoemde partijen transacties worden aangegaan dan wel gebruik wordt gemaakt van hun diensten zaldit geschieden tegen marktconforme condities. In beginselzalde Beheerder geen onroerend goed selecteren dat afkomstig is van haar zelf danwelvan aan haar gelieerde partijen. Mocht zich echter een gevalvoordoen waarbijde Beheerder van oordeelis dat verwerving door Propertunity NL van onroerend goed dat van haar ofvan aan haar gelieerde partijen in het belang is van Propertunity NL en de Certificaathouders, dan zalde betre fende transactie te a len tijde tegen marktconforme condities worden aangegaan. De Beheerder zaler verder voor zorgdragen dat zalworden voldaan aan de terzake van toepassing zijnde wet- en regelgeving,waaronder begrepen artikel5.5 en 5.6 van Bijlage E van het Bgfo. 63

64 Klachtenbemiddeling Om Certificaathouder te verzekeren van een goede afhandeling van een klacht,beschikt de Beheerder over een interne klachtenprocedure. Deze procedure geldt voor a le klachten. Het beleid van deze procedure is gericht op het verkrijgen van inzicht van de wensen en verwachtingen en het indien nodig nemen van maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. Een Certificaathouder dient een klacht schriftelijk te melden en deze te richten aan de directie van Beheerder. Indien de Certificaathouder van mening is dat de betre fende klacht niet afdoende dan welniet binnen een redelijke termijn is afgehandeld dan is de Certificaathouder bevoegd om zich voor bemiddeling te wenden tot het bestuur van de Stichting Administratiekantoor. Mocht dit niet tot een voor de Certificaathouder bevredigend resultaat leiden,dan kan het geschilter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter. Conflicterende belangen Beheerder Er kunnen zich conflicterende belangen voordoen bijde toewijzing van bepaalde objecten aan beleggingsinste lingen waarvoor de beheerder het beheer verzorgt. Deze eventuele conflicterende belangen zouden zich voor kunnen doe indien zich een object aandient dat naar haar eigenschappen zou kunnen worden opgenomen in meerdere beleggingsmaatschappijen. Er dient dan door de beheerder een afweging te worden gemaakt in welke beleggingsinste ling het betre fende object wordt opgenomen. De Beheerder kent een regeling met betrekking tot het zich eventueelvoordoen van dergelijke conflicterende belangen. 64

65 9. DEELNAME Partijen die op basis van hun eigen beoordeling van het Prospectus,de Bijlagen en de Financiële Bijsluiter wensen te beleggen in Propertunity NL kunnen Certificaten nemen. Certificaathouders kunnen zowelparticuliere beleggers als rechtspersonen zijn. Voor beide categorieën is hetzelfde inschrijformulier bijgevoegd. Verwezen wordt naar Bijlage 5. Deelname vindt plaats rechtstreeks via een bankrekening van Propertunity NL NV door: Vo ledige invuling,ondertekening en inzending van het inschrijformulier; Cliëntonderzoek: op grond van de W et ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (W wft) dienen wijenkele persoonlijke gegevens van u te ontvangen voordat u kunt deelnemen in de Vennootschap. Dit betekent onder andere dat wiju verzoeken ons toe te sturen: o een kopie van een geldig paspoort,geldig rijbewijs ofgeldige identiteitskaart; o een recent (on-line) uittrekseluit het handelsregister van de kamer van koophandel,indien u wenst deelte nemen via een vennootschap. niet ouder dan 1 jaar; W ijkunnen u gedurende de intake nog om aanvulende informatie c.q documenten vragen. - Betaling van de kapitaalstorting en de instapkosten; De betaling van het vo ledige bedrag dient tijdig voor de eerst volgende handelsdag bijgeschreven te zijn. Na ontvangst van het inschrijformulier ontvangt u binnen drie dagen een betalingsinstructie. De betaling dient te gebeuren ten laste van een bankrekening die (mede) op uw naam staat, respectievelijk op naam gesteld staat van uw vennootschap en die wordt aangehouden bijeen binnen de EU gevestigde bank. - Inzending cliëntprofiel. Dit document wordt u toegezonden na ontvangst van uw inschrijformulier. Daarnaast kunt u deelnemen via een e fectenrekening bijtheodoor Gilissen NV. In dat geval ontvangt u binnen 8 werkdagen het inschrijfpakket voor het openen van een rekening bij Theodoor Gilissen Bankiers N.V. Propertunity NL heeft de discretionaire bevoegdheid om inschrijvingen te aanvaarden ofzonder opgaafvan redenen afte wijzen. Bijovertekening zaltoewijzing van de Certificaten plaatsvinden op basis van volgorde van binnenkomst van het inschrijvingsformulier. W etbescherming persoonsgegevens Propertunity NL en de Stichting Administratiekantoor zulen er zorg voor dragen dat de persoonlijke gegevens die zijn aangeleverd,vertrouwelijk worden behandeld. Propertunity NL en de Stichting Administratiekantoor zulen zich te a len tijde aan de bepalingen van de W et bescherming persoonsgegevens. Propertunity NL en de Stichting Administratiekantoor gebruiken de persoonlijke gegevens uitsluitend om uitvoering te geven aan de bepalingen in het Prospectus. De gegevens zulen vanzelfsprekend niet aan derden ter beschikking worden gesteld,tenzijdit noodzakelijk is om uitvoering te geven aan hetgeen in het Prospectus (inclusiefbijlagen) is bepaald,ofindien er een wettelijk voorschrift van toepassing is. 65

66 10.ASSURANCE-RAPPORT ACCOUNTANT AandedirectievanPropertunityNL N.V. Amsterdam, 22november2010 Assurance-rapport(exartikel4:49lid 2cW etop hetfinancieeltoezicht) Opdrachten verantwoordelijkheden W ijhebbendeassurance-opdrachtaangaandedeinhoudvanhetprospectuspropertunitynl N.V. uitgevoerd. Inditkaderhebbenwijonderzochtofhetprospectus22november2010van PropertunityNL N.V. tehoofddorptenminstedeingevolgeartikel4:49lid2atotenmet2evan dew etophetfinancieeltoezichtvoorgeschrevengegevensbevat. Dezeassurance-opdrachtis metbetrekkingtotartikel4:49lid2btotenmet2egerichtophetverkrijgenvaneenredelijke matevanzekerheid. Tenzijhettegendeeluitdrukkelijkinhetprospectusisvermeld, isopdein hetprospectusopgenomengegevensgeenaccountantscontroletoegepast. Deverantwoordelijkhedenzijnalsvolgtverdeeld: Debeheerdervandeentiteitisverantwoordelijkvoordeopstelingvanhetprospectusdat tenminstedeingevolgedew etophetfinancieeltoezichtvoorgeschrevengegevensbevat; Hetisonzeverantwoordelijkheideenmededelingteverstrekkenzoalsbedoeldinartikel4:49 lid2cvandew etophetfinancieeltoezicht. W erkzaamheden OnsonderzoekisverrichtinovereenstemmingmetNederlandsrecht, waaronderstandaard3000 Assurance-opdrachtenandersdanopdrachtentotcontroleofbeoordelingvanhistorische financiële informatie. Op basis daarvan hebben wij de door ons in de gegeven omstandigheden noodzakelijkgeachtewerkzaamhedenverrichtom eenconclusietekunnenformuleren. W ijhebbengetoetstofhetprospectusdeingevolgeartikel4:49lid2btotenmet2evandew et ophetfinancieeltoezichtvoorgeschrevengegevensbevat. Dewetvereistnietvandeaccountantdatdezeadditionelewerkzaamhedenverrichtmet betrekkingtotartikel4:49lid2a. W ijzijnvanmeningdatdedooronsverkregenonderzoeksinformatievoldoendeengeschiktis alsbasisvooronzeconclusie. Conclusie Opgrondvanonzewerkzaamhedenenhetgestelde in de paragraaf Opdracht en verantwoordelijkheden komen wij tot de conclusie dat het prospectus ten minste de ingevolge artikel4:49lid2btotenmet2evandew etophetfinancieeltoezichtvoorgeschrevengegevens bevat. M etbetrekkingtot4:49lid2avandew etophetfinancieeltoezichtmeldenwijdathet prospectusvoorzoveronsbekenddeinformatiebevatzoalsvereist. Deloitte Accountants B.V. Drs. J. Ho land RA 66

67 11.VERKLARING BELASTINGADVISEUR Amsterdam,22 november 2010 Het fiscale hoofdstuk van het Prospectus (hoofdstuk 7) bevat een algemeen samenvattend overzicht van de fiscale positie van het fonds en de Certificaathouders. Dit hoofdstuk is door ons opgeteld op verzoek van en gericht aan de Beheerder en wordt beheerst door onze algemene voorwaarden. Het fiscale hoofdstuk is gebaseerd op de per 1 oktober 2010 geldende fiscale wetgeving en de tot op dat moment gepubliceerde rechtspraak. Het fiscale hoofdstuk beoogt slechts een algemeen kader te schetsen. Het is uitdrukkelijk geen fiscaaladvies in een individueelgeval. Gezien het algemene karakter van het fiscale hoofdstuk en de specifieke (persoonlijke) omstandigheden van iedere Certificaathouder, adviseren wij iedere Certificaathouder zijn ofhaar individuele positie te laten beoordelen door zijn ofhaar eigen fiscaaladviseur. Voor zover ons bekend,zijn de in het fiscale hoofdstuk weergegeven fiscale aspecten met betrekking tot Propertunity NL NV in overeenstemming met de werkelijkheid en zijn geen gegevens weggelaten waarvan vermelding de strekking van dit Prospectus in belangrijke mate zou wijzigen. Hoogachtend, mr L.A. van Dijk mr L.M.Th. Borkes 67

68 12.VERKLARING VAN DE BEHEERDER W ilgenhaege Fondsen Management B.V. verklaart in haar hoedanigheid van beheerder in de zin van artikel1:1 van de W ft van Propertunity NL dat zowelzijzelfals Propertunity NL voldoen aan de bijofkrachtens de W ft gestelde regels en dat het Prospectus voldoet aan de bijofkrachtens het W ft gestelde regels. Hoofddorp,22 november 2010 W ilgenhaege Fondsen Management B.V. 68

69 BIJLAGE 1: STATUTEN PROPERTUNITY NL STATUTEN Naam en zetel: Artikel1: 1. De vennootschap draagt de naam: Propertunity NL N.V. 2. Zijis gevestigd te Hoofddorp. Doel: Artikel2: De vennootschap heeft tot doel: a. het (in)direct verkrijgen,vervreemden,exploiteren,bezwaren,huren en verhuren van registergoederen en andere vermogensbestanddelen; b. het verkrijgen en vervreemden van belangen in beursgenoteerde fondsen die beleggen in registergoederen; en c. het aangaan van geldleningovereenkomsten,het verstrekken van garanties en zekerheden, waaronder begrepen het bezwaren van huurpenningen,en het zich op andere wijze sterk maken ofzich hoofdelijk naast ofvoor anderen verbinden; het vorenstaande met inbegrip van het verrichten en bevorderen van a le handelingen die daarmede direct ofindirect verband houden,a les in de ruimste zin van het woord. Kapitaal: Artikel3: Het maatschappelijk kapitaalvan de vennootschap bedraagt één miljoen eenhonderd en vijftig duizend euro (EUR ),verdeeld in éénhonderd en vijftienduizend ( ) aandelen, elk nominaalgroot tien euro (EUR 10). Uitgifte en voorkeursrecht: Artikel4: 1. Uitgifte van aandelen zalgeschieden op de tijdstippen en onder de voorwaarden als door de algemene vergadering van aandeelhouders te bepalen. 2. De algemene vergadering van aandeelhouders kan haar bevoegdheid als bedoeld in het vorige lid overdragen aan een ander orgaan voor een periode van ten hoogste vijfjaren. Bij de aanwijzing wordt bepaald hoeveelaandelen mogen worden uitgegeven,tot ten hoogste a le nog niet uitgegeven aandelen van het maatschappelijk kapitaalvan de vennootschap. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijfjaren worden verlengd. Tenzijbijde aanwijzing anders is bepaald,kan zijniet worden ingetrokken. Zolang een ander orgaan dan de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen,kan de algemene vergadering niet tot uitgifte besluiten. 3. De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte oftot aanwijzing van een ander orgaan een vo ledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister. 4. Behoudens het hierna bepaalde in dit artikelheeft iedere aandeelhouder bijuitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrechten op: a. aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld; b. aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap ofvan een groepsmaatschappij; of c. aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. 5. Het voorkeursrecht kan worden beperkt ofuitgesloten bijbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. In het voorstelhiertoe moeten de redenen voor het 69

70 voorstelen de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt ofuitgesloten door het ingevolge lid 2 van dit artikelaangewezen orgaan,indien dit bijbesluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijfjaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijfjaren worden verlengd. Tenzijbijde aanwijzing anders is bepaald,kan zijniet worden ingetrokken. 6. Voor een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot (i) beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of( i) aanwijzing van een bevoegd orgaan daartoe,is een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen vereist,indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaalin de vergadering is vertegenwoordigd. De vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een vo ledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister. 7. Indien het voorkeursrecht niet is uitgesloten,kondigt de vennootschap de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend binnen veertien dagen nadat het besluit tot uitgifte is genomen aan in een schriftelijke mededeling aan a le aandeelhouders aan het in het register van aandeelhouders vermelde adres. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van verzending van de aankondiging. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders in haar besluit tot uitgifte geen tijdvak heeft bepaald waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend,zalhet voorkeursrecht gedurende twee weken kunnen worden uitgeoefend. 8. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikelis van overeenkomstige toepassing bij het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen. 9. Voor de uitgifte van een aandeelis vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een Nederlandse notaris verleden akte waarbijde betrokkenen partijzijn. 10. De vennootschap mag bijde uitgifte van aandelen in haar eigen kapitaalgeen aandelen nemen. Eigen aandelen: Artikel5: 1. De vennootschap is,met inachtneming van de wettelijke bepalingen,bevoegd voor eigen rekening volgestorte aandelen in haar eigen kapitaalte verkrijgen,hetzijom niet,hetzij onder bezwarende titel,doch dit laatste slechts indien: a. het eigen vermogen,verminderd met de verkrijgingprijs,niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deelvan het kapitaal,vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaalniet meer dan een tiende van het geplaatste kapitaalbedraagt; c. machtiging tot de verkrijging door de algemene vergadering van aandeelhouders is verleend aan de directie. Voor het bepaalde onder a is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans,verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaalvan de vennootschap en uitkeringen uit winst ofreserves aan anderen,die zijen haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld,dan is verkrijging overeenkomstig dit lid niet toegestaan. 2. Onder het begrip aandelen in lid 1 van dit artikelzijn certificaten van aandelen begrepen. 3. De vennootschap noch één van haar dochtermaatschappijen mag leningen verstrekken, zekerheid ste len,een koersgarantie afgeven,zich op andere wijze sterk maken ofzich hoofdelijk ofanderszins naast ofvoor anderen verbinden met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen ofcertificaten daarvan in de vennootschap. 70

71 Bovenstaand verbod geldt niet indien aandelen ofcertificaten van aandelen worden genomen ofverkregen door ofvoor werknemers in dienst van de vennootschap ofvan een groepsmaatschappij. Aandelen en certificaten op naam van aandelen: Artikel6: 1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Uitgifte van aandelen aan toonder is niet toegestaan. 2. Door de vennootschap worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. 3. De vennootschap kan haar medewerking verlenen bijuitgifte van certificaten op naam van aandelen. Aandeelhoudersregister: Artikel7: 1. De directie houdt ten kantore van de vennootschap een register waarin de namen en de adressen van a le aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zijde aandelen hebben verkregen,de datum van erkenning ofbetekening alsmede van het op ieder aandeelgestorte bedrag. In het register wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen. 2. In het register worden tevens opgenomen de namen en de adressen van hen die een recht van vruchtgebruik op aandelen hebben,met vermelding van de datum waarop zijhet recht hebben verkregen alsmede de datum van erkenning ofbetekening. 3. Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van de houders van de met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen, hierna te noemen: "certificaathouders". 4. Iedere houder ofvruchtgebruiker van aandelen en iedere certificaathouder is verplicht ervoor te zorgen dat zijn adres bijde vennootschap bekend is. 5. A le kennisgevingen aan en oproepingen van aandeelhouders,certificaathouders en vruchtgebruikers kunnen rechtsgeldig aan het in het register vermelde adres worden gedaan. 6. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere inschrijving en aantekening in het register wordt getekend door een directeur. 7. De directie van de vennootschap verstrekt desgevraagd aan een houder ofvruchtgebruiker van aandelen om niet een uittrekseluit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Vruchtgebruik op aandelen.uitsluiting m ogelijkheid vestiging pandrecht: Artikel8: 1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd. 2. De uit een aandeelvoortspruitende rechten strekkende tot het verkrijgen van additionele aandelen komen ook aan de aandeelhouder toe met dien verstande dat hijde waarde van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voorzover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft. 3. De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd. De mogelijkheid van toekenning van het stemrecht aan vruchtgebruikers is uitdrukkelijk uitgesloten. 4. Een vruchtgebruiker heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. Levering van aandelen: Artikel9: 1. Voor de levering van een aandeelofde levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een Nederlandse notaris verleden akte waarbijde 71

72 betrokkenen partijzijn. 2. De levering van een aandeelofde levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het gevaldat de vennootschap zelfbijde rechtshandeling partijis,kunnen de aan het aandeelverbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zijde rechtshandeling heeft erkend ofde akte aan haar betekend is dan weldeze heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister,een en ander met inachtneming van het wettelijk bepaalde. Blokkeringsregeling: Artikel10: 1. Overdracht van aandelen - geen enkele uitgezonderd - is slechts mogelijk nadat daartoe goedkeuring is verkregen van de directie. 2. De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend dan welgeacht wordt te zijn verleend. 3. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend: a. indien niet binnen een maand op het daartoe strekkend verzoek is beslist; of b. indien in het besluit waarbijde goedkeuring wordt geweigerd,niet de naam/namen van één ofmeer gegadigde(n) wordt/worden opgegeven,die bereid is/zijn alde aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft,tegen contante betaling te kopen. 4. Indien de verzoeker de in het vorige lid sub b. bedoelde gegadigde(n) aanvaardt en partijen het niet eens kunnen worden over de voor het aandeelofde aandelen te betalen prijs, wordt deze prijs desverlangd vastgesteld door een deskundige,aan te wijzen door partijen in onderling overleg,ofbijgebreke van overeenstemming hierover,op verzoek van de meest gerede partijaan te wijzen door de voorzitter van de Kamer van Koophandelen Fabrieken tot welker ressort de statutaire zetelvan de vennootschap behoort. Tenzijpartijen anders overeenkomen is deze deskundige een deskundige als bedoeld in artikel2:393 Burgerlijk W etboek. De kosten van de prijsvastste ling komen voor rekening van de vennootschap. 5. De gegadigden hebben te a len tijde het recht zich terug te trekken mits zulks geschiedt binnen veertien dagen,nadat hun het resultaat van de prijsvastste ling als bedoeld in het vorige lid is medegedeeld. Indien tengevolge hiervan niet a le aandelen worden gekocht: a. omdat a le gegadigden zich hebben teruggetrokken; of b. omdat de overige gegadigden zich niet binnen zes weken na de hiervoor bedoelde mededeling bereid hebben verklaard de vrijgekomen aandelen over te nemen met inachtneming van de door de directie aangegeven maatstafvoor toewijzing, is de verzoeker vrijin de overdracht van a le aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had,mits de levering plaats heeft binnen drie maanden nadat dit is komen vast te staan. 6. De verzoeker heeft te a len tijde het recht zich terug te trekken doch uiterlijk tot een maand nadat hem definitiefbekend is aan welke gegadigden hijalde aandelen,waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had,kan verkopen en tegen welke prijs. 7. De vennootschap kan ingevolge het in dit artikelbepaalde slechts gegadigde zijn met instemming van de verzoeker. Directie: Artikel11: 1. De directie bestaat uit één ofmeer directeuren. De algemene vergadering stelt het precieze aantaldirecteuren vast. 2. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van W ilgenhaege Beheer B.V.,een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht,statutair gevestigd te Haarlemmermeer,met adres Polarisavenue 97,2132 JH Hoofddorp,ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72

73 ,hierna te noemen: W ilgenhaege. Iedere voordacht bestaat uit ten minste twee (2) personen. 3. De algemene vergadering is vrijin de benoeming van een directeur indien W ilgenhaege niet binnen drie (3) maanden na het ontstaan van de vacature een voordracht heeft opgemaakt. 4. Een tijdig door W ilgenhaege opgemaakte voordracht is bindend. De algemene vergadering kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bijeen besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaalvertegenwoordigen. 5. Iedere directeur kan te a len tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen op voorstelvan W ilgenhaege. De algemene vergadering kan tevens besluiten tot schorsing en ontslag van een directeur zonder een dergelijk voorstel,mits het besluit wordt genomen met een meerderheid van twee/derden van de uitgebrachte stemmen,die meer dan de helft van het geplaatste kapitaalvertegenwoordigen. 6. Iedere directeur kan te a len tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. De schorsing kan te a len tijde door de algemene vergadering worden opgeheven. 7. Elke schorsing kan één ofmeer malen worden verlengd doch in totaalniet langer duren dan drie (3) maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de ophe fing van de schorsing ofontslag,dan eindigt de schorsing. 8. Inzake de onderwerpen als bedoeld in de leden 2 en 5 van dit artikel,kan niet met gebruikmaking van artikel2:120 lid 3 Burgerlijk W etboek een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen. 9. De algemene vergadering stelt het beleid op het terrein van bezoldiging van de directie vast. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel2:383c tot en met e omschreven onderwerpen aan de orde,voor zover deze de directie betre fen. 10. De bezoldiging van directeuren wordt met inachtneming van het beleid,bedoeld in lid 9, vastgesteld door de algemene vergadering. Taak en bevoegdheden directie: Artikel12: 1. Indien er meer dan één directeur is besluiten zijmet volstrekte meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken,beslist de algemene vergadering van aandeelhouders. 2. De directie vergadert zo dikwijls een directeur dit verlangt. De directie kan ook besluiten buiten een vergadering nemen mits a le directeuren in de gelegenheid zijn gesteld een stem uit te brengen en mits a le directeuren instemmen met deze wijze van besluitvorming. 3. De directie kan een reglement opste len waarin aangelegenheden haar intern betre fende worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. Voorts kunnen de directeuren aldan niet bijreglement hun werkzaamheden onderling verdelen. 4. Daarenboven behoeft de directie de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders voor besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit ofhet karakter van de vennootschap ofde onderneming,waaronder in ieder geval wordt verstaan: - de overdracht van de onderneming ofvrijwelde gehele onderneming aan een derde; - het aangaan ofverbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap ofeen dochtermaatschappijmet een andere rechtspersoon ofvennootschap dan welals vo ledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap ofvennootschap onder firma,indien deze samenwerking ofverbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; - het nemen ofafstoten van een deelneming in het kapitaalvan de vennootschap ten waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met 73

74 toelichting of,indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt,volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap,door haar ofeen dochtermaatschappij. 5 Het ontbreken van de ingevolge lid 4 van dit artikelvereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie ofde directeuren niet aan. 6. De directie is verplicht de aanwijzingen van de raad van commissarissen op te volgen omtrent de algemene lijnen van het te volgen financiële,sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid in de vennootschap. 7. De directie dient ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte te ste len van de hoofdlijnen van het strategisch beleid,de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap met betrekking tot dergelijke risico's. 8. De directeuren hebben het recht de algemene vergaderingen bijte wonen; zijhebben in deze vergaderingen een adviserende stem. 9. De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bijte wonen tenzijde raad van commissarissen anders beslist. Vertegenwoordiging: Artikel13: 1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De vennootschap kan tevens vertegenwoordigd worden door iedere directeur zelfstandig handelende. 2. Ingevalvan een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en één ofmeer directeuren wordt de vennootschap vertegenwoordigd op de zelfde wijze als beschreven in lid 1,met dien verstande dat de algemene vergadering van aandeelhouders steeds bevoegd is een of meer andere personen daartoe aan te wijzen. Ingevalvan tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur in privé,heeft de directie voor haar besluit met betrekking tot het aangaan van die rechtshandeling de voorafgaande goedkeuring nodig van de raad van commissarissen. Het ontbreken van de goedkeuring zoals genoemd in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie ofde directeuren niet aan. 3. De vennootschap kan eveneens worden vertegenwoordigd door een ofmeer procuratiehouders,met inachtneming van de hun daartoe door de directie verleende bevoegdheid; deze volmacht dient schriftelijk te worden verleend en te worden ingeschreven in het handelsregister. 4. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van a le aandelen in het kapitaalvan de vennootschap ofjegens een deelgenoot in een geregistreerd partnerschaps- ofhuwelijksgemeenschap waartoe a le aandelen in het kapitaalvan de vennootschap behoren,waarbijde vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder ofdoor een van de deelgenoten,worden schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen,gehouden door de vennootschap ofhaar dochtermaatschappijen niet meegeteld. Indien de eerste zin niet in acht is genomen,kan de rechtshandeling ten behoeve van de vennootschap worden vernietigd. 5. Het voorgaande lid is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren. Raad van com m issarissen: Artikel14: 1. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van W ilgenhaege. Een voordracht bestaat uit ten minste twee (2) personen. 2. De algemene vergadering is vrijin de benoeming van een commissaris indien W ilgenhaege niet binnen drie (3) maanden na het ontstaan van de vacature een voordracht heeft opgemaakt. 3. Een tijdig door W ilgenhaege opgemaakte voordracht is bindend. De algemene vergadering 74

75 kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bijeen besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaalvertegenwoordigen. 4. Iedere commissaris kan te a len tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen op voorstelvan W ilgenhaege. De algemene vergadering kan tevens besluiten tot schorsing en ontslag van een commissaris zonder een dergelijk voorstel,mits het besluit wordt genomen met een meerderheid van twee/derden van de uitgebrachte stemmen,die meer dan de helft van het geplaatste kapitaalvertegenwoordigen. 5. Inzake onderwerpen als bedoeld in leden 1 en 5 van dit artikel,kan niet met gebruikmaking van artikel2:120 lid 3 Burgerlijk W etboek een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen. 6. De commissarissen treden periodiek afvolgens een door de raad van commissarissen vast te ste len rooster. Een aldus aftredende commissaris kan worden herbenoemd. 7. Aan een commissaris kan een bezoldiging worden toegekend,te bepalen door de algemene vergadering van aandeelhouders. Artikel15: 1. De taak van de raad van commissarissen is het toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hijstaat het bestuur met raad ter zijde. Bijde vervuling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. 2. Indien de raad van commissarissen uit meer dan een persoon bestaat,kiest deze uit zijn midden een voorzitter. 3. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls de voorzitter de raad bijeen roept; indien geen voorzitter in functie is,is iedere commissaris daartoe bevoegd. W anneer een van de commissarissen zulks verlangt,is de voorzitter tot bijeenroeping verplicht. 4. Voor het nemen van besluiten door de raad van commissarissen is de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging in vergadering van de meerderheid van de commissarissen vereist. Commissarissen mogen zich ter vergadering van de raad door een medecommissaris doen vertegenwoordigen; deze volmacht moet schriftelijk zijn verleend. In een vergadering kunnen besluiten worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige ofvertegenwoordigde commissarissen,met inachtneming van het in dit lid bepaalde. 5. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk geschiedt,a le commissarissen in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Buiten een vergadering kunnen besluiten worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen van a le in functie zijnde commissarissen. 6. Bijstaking van stemmen wordt het voorstelgeacht te zijn verworpen. 7. De commissarissen hebben het recht de algemene vergaderingen bijte wonen; zijhebben in deze vergaderingen een adviserende stem. Boekjaar,jaarrekening en jaarverslag: Artikel16: 1. Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar. 2. De directie maakt ieder jaar binnen vier maanden na het einde van het boekjaar de jaarrekening op (bestaande uit een balans en een winst- en verliesrekening met een toelichting daarop). De jaarrekening wordt ondertekend door a le directeuren en commissarissen; indien enige ondertekening ontbreekt,dan wordt daarvan,onder opgave van de reden,melding gemaakt op de jaarrekening. 75

76 Tevens maakt de directie,binnen bovengenoemde periode,een jaarverslag op. 3. Jaarlijks binnen vier maanden na het einde van het boekjaar dient de vastgestelde jaarrekening,ofindien de vastste ling nog niet heeft plaatsgevonden,de opgemaakte jaarrekening gelijktijdig met het jaarverslag en de overige gegevens bedoeld in artikel2:392 Burgerlijk W etboek openbaar te worden gemaakt. 4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening,het jaarverslag en de krachtens artikel2:392 lid 1 Burgerlijk W etboek toe te voegen gegevens vanafde oproep tot de algemene vergadering van aandeelhouders,bestemd tot hun behandeling,te harer kantore aanwezig zijn. Degenen die bevoegd zijn vergaderingen bijte wonen kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. 5. De directie maakt na afloop van de eerste helft van het boekjaar halfjaarcijfers op. Jaarlijks binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar dient de vennootschap de halfjaarcijfers openbaar te maken. 6. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast. W instbestem ming: Artikel17: 1. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der vastgestelde winst- en verliesrekening. 2. De winst van de vennootschap zalmet inachtneming van het bepaalde in het lid 4 worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van hun aandelenbezit. Op aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaalhoudt,wordt ten behoeve van de vennootschap geen winstuitkering gedaan. 3. De vennootschap zala leen reserveringen mogen maken indien de vennootschap krachtens de wet daartoe verplicht is. 4. De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen doen uit de voor uitkering vatbare winst,voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deelvan het kapitaal,vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. 5. De directie kan met inachtneming van de wettelijke bepalingen interim-dividend vastste len en uitkeren,indien aan het vereiste van lid 4 van dit artikelis voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopste ling. Deze tussentijdse vermogensopste ling dient te voldoen aan de vereisten zoals omschreven in art. 2:105 lid 4 Burgerlijk W etboek. De directie is verplicht de tussentijdse vermogensopste ling binnen acht dagen,na de dag waarop het besluit tot uitkering bekend gemaakt wordt,neer te leggen ten kantore van het handelsregister. 6. Het recht van een aandeelhouder op uitkering vervalt na vijfjaar,te rekenen vanafde dag waarop bedoelde uitkering betaalbaar wordt gesteld. 7. De directie is bevoegd met inachtneming van de wettelijke bepalingen uitkeringen te doen ten laste van reserves van de vennootschap,waaronder ook begrepen de agioreserve van de vennootschap. Algem ene vergaderingen van aandeelhouders: Artikel18: 1. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt ieder jaar binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden. De agenda van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders vermeldt onder meer de volgende punten: a. de behandeling van de jaarrekening en,voorzover door de wet voorgeschreven,van het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel2:392 Burgerlijk W etboek; b. het vastste len van de jaarrekening; c. het verlenen van een eventuele décharge aan de directeur(en) en commissaris(sen); d. het vastste len van de winstbestemming; e. het verrichten van alhetgeen de wet overigens voorschrijft. 76

77 2. Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een ofmeer houders van aandelen die a leen ofgezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaalvertegenwoordigen wordt opgenomen in de oproeping ofop dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Voor de toepassing van dit lid worden met de aandeelhouders gelijkgesteld de certificaathouders. 3. De oproeping van vergadergerechtigden tot de algemene vergadering van aandeelhouders moet uiterlijk geschieden op de vijftiende dag voor de vergadering,bijaangetekend schrijven,met vermelding van de punten van behandeling. 4. Niettemin kunnen door de algemene vergadering van aandeelhouders besluiten worden genomen indien geen oproeping conform lid 2 plaats vond,ofhet betre fende punt niet bij de oproeping werd vermeld,mits het gehele geplaatste kapitaalter vergadering is vertegenwoordigd en het besluit met algemene stemmen wordt genomen. 5. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd. Zijkunnen in een andere plaats worden gehouden, indien het gehele geplaatste kapitaalter vergadering vertegenwoordigd is. 6. Besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen,mits met algemene stemmen van a le tot stemmen bevoegde aandeelhouders. Een dergelijk genomen besluit heeft dezelfde rechtskracht als een besluit genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaalis vertegenwoordigd. Deze wijze van besluitvorming is niet mogelijk indien er certificaathouders zijn. Artikel19: 1. A le besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen,tenzijin de wet anders is bepaald. 2. Elk aandeelgeeft recht op één stem. Voor een aandeeldat toebehoort aan de vennootschap ofaan een dochtermaatschappijkan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor een aandeel waarvan de vennootschap ofeen dochtermaatschappijcertificaten houdt. 3. Bijde vastste ling ofeen bepaald gedeelte van het kapitaalvertegenwoordigd is dan welof een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaalvertegenwoordigt,wordt het kapitaalverminderd met het bedrag van de aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht. 4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 5. Staken de stemmen,dan komt geen besluit tot stand. 6. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich in de algemene vergadering van aandeelhouders bijschriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. 7. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders. Aan iedere aandeelhouder en certificaathouder wordt desgevraagd afschrift ofuittrekselvan deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. Statutenwijziging en ontbinding: Artikel20: 1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten de statuten te wijzigen ofde vennootschap te ontbinden. 2. Een voorsteltot wijziging van de statuten dient bijde oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders te worden vermeld; de aandeelhouders en certificaathouders kunnen desgewenst kosteloos een afschrift van het voorstelwaarin de 77

78 voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen van de vennootschap verkrijgen. Het voorsteltot wijziging dient ten kantore van de vennootschap woordelijk te zijn neergelegd vanafde dag van oproep tot na afloop van de vergadering. 3. Na een besluit tot ontbinding van de vennootschap blijven deze statuten voor zoveel mogelijk gedurende de liquidatie van kracht. 4. Liquidatie van de vennootschap geschiedt door de directie,onder toezicht van de raad van commissarissen,tenzijde algemene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt. 5. Hetgeen na voldoening van a le schulden van de vennootschap van haar vermogen overblijft wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen. Op aandelen die de vennootschap zelfhoudt kan geen liquidatie-uitkering aan de vennootschap plaatshebben. Slotbepalingen Artikel21. Het bepaalde in de artikel14 en 15 van deze statuten,alsmede het overigens in deze statuten bepaalde omtrent commissarissen en de raad van commissarissen,wordt eerst van kracht op het moment dat een besluit van de algemene vergadering tot inste ling van de raad van commissarissen is neergelegd bijhet Handelsregister. Tot dat moment komen a le bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van commissarissen worden toegekend,voor zover mogelijk,toe aan de algemene vergadering. Overgangsbepalingen Artikel Na deponering van een verklaring van de directie bijhet handelsregister dat ten minste tachtig duizend (80.000) aandelen zijn geplaatst luidt artikel4 lid 1 als volgt: "4.1 Het maatschappelijk kapitaalbedraagt vier miljoen euro (EUR ) en is verdeeld in vierhonderd duizend ( ) aandelen van tien euro (EUR 10) elk.". 2. Na deponering van een verklaring van de directie bijhet handelsregister dat ten minste driehonderd zestigduizend ( ) aandelen zijn geplaatst luidt artikel4 lid 1 als volgt: "4.1 Het maatschappelijk kapitaalbedraagt achttien miljoen euro (EUR ) en is verdeeld in één miljoen achthonderd duizend ( ) aandelen van tien euro (EUR 10) elk.". 3. Na deponering van een verklaring van de directie bijhet handelsregister dat ten minste één miljoen zeshonderd twintig duizend ( ) aandelen zijn geplaatst luidt artikel4 lid 1 als volgt: "4.1 Het maatschappelijk kapitaalbedraagt één en tachtig miljoen euro (EUR ) en is verdeeld in acht miljoen honderd duizend ( ) aandelen van tien euro (EUR 10) elk.". 78

79 BIJLAGE 2: STATUTEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL STATUTEN Naam en zetel: Artikel1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Adm inistratiekantoorpropertunity NL. 2. Zijis gevestigd te Hoofddorp. Doelen middelen: Artikel2: 1. De stichting heeft ten doel: a. het ten titelvan certificering verkrijgen en administreren van aandelen in het kapitaal van Propertunity NL N.V.,een naamloze vennootschap op te richten naar Nederlands recht,statutair te vestigen te Hoofddorp,met adres Polarisavenue 97,2132 JH Hoofddorp,hierna te noemen de "vennootschap",zulks tegen toekenning van certificaten; b. het verwerven en houden van de onder a. bedoelde aandelen en uitgeven van certificaten van deze aandelen,ter gelegenheid van welke uitgifte de stichting deze aandelen ten titelvan beheer voor de desbetre fende certificaathouders zalhouden en deze aandelen zaladministreren,zoals hiervoor onder a. is aangegeven; c. het uitoefenen van het stemrecht en andere aan de aandelen verbonden rechten; d. het innen van de op de aandelen uit te keren dividenden en andere uitkeringen en het uitkeren van die voordelen aan de certificaathouders; e. het verkrijgen van certificaten om ze vervolgens over te dragen aan aldan niet daartoe door de stichting aan te wijzen personen; en f. het verrichten van alhetgeen daarmede verband houdt,één en ander met inachtneming van de van toepassing zijnde administratievoorwaarden. 2. De stichting zalvan de aan de aandelen verbonden rechten op zodanige wijze gebruik maken,dat de belangen van de vennootschap en a le daarbijbetrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd. 3. Van het doelis uitgesloten het vervreemden ofverpanden van de door de stichting in administratie genomen aandelen,onverminderd het hierna in de leden 4 en 5 bepaalde. 4. Onder vervreemding wordt voor de toepassing van het vorige lid niet verstaan: a. overdracht aan certificaathouders in gevalvan decertificering en overdracht aan de vennootschap op verzoek van de certificaathouder,beide als voorzien in de administratievoorwaarden; en b. overdracht van de aandelen aan een andere inste ling overeenkomstig artikel10 lid 4 van deze statuten. 5. De stichting is bevoegd de door haar in administratie genomen aandelen te vervreemden, mits de opbrengst wordt uitgekeerd aan de certificaathouders,in welk gevalde certificaten zijn verva len. Bestuur: Artikel3: 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door W ilgenhaege Beheer B.V.,een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht,statutair gevestigd te Haarlemmermeer,met adres Polarisavenue 97,2132 JH Hoofddorp, ingeschreven in het handelsregister onder nummer (hierna te noemen: "W ilgenhaege"),vast te ste len aantalvan één ofmeer personen. Ook een rechtspersoon kan bestuurslid zijn. 2. Bestuursleden worden benoemd en ontslagen door W ilgenhaege. In ontstane vacatures 79

80 wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 3. Indien en zodra het bestuur bestaat uit twee (2) ofmeer bestuursleden,wijst W ilgenhaege één van de leden van het bestuur als voorzitter en één van de leden van het bestuur als secretaris aan. 4. W ilgenhaege zalbinnen twee (2) maanden nadat een vacature is ontstaan daarin voorzien. 5. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikelen artikel2:298 van het Burgerlijk W etboek,defungeert een bestuurslid: a. voor wat een natuurlijk persoon betreft door zijn overlijden ofvoor wat betreft een rechtspersoon op het tijdstip van zijn ontbinding; b. door zijn aftreden; c. doordat hijfailiet wordt verklaard ofsurséance van betaling aanvraagt ofvoor wat betreft een natuurlijk persoon toepassing van de schuldsaneringsregeling verzoekt; d. voor wat betreft een natuurlijk persoon door zijn onder curatele ste ling; en e. voor wat betreft een natuurlijk persoon door benoeming van een bewindvoerder over zijn vermogen krachtens een wetsbepaling. 6. Een niet-volta lig bestuur blijft bevoegd gedurende het bestaan van een vacature. Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging: Artikel4: 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten: a. tot het verkrijgen,kopen,vervreemden ofbezwaren van registergoederen; b. waarbijde stichting zich als borg ofhoofdelijk medeschuldenaar verbindt; c. waarbijde stichting zich voor een derde sterk maakt; d. waarbijde stichting zich tot zekerheidste ling voor de schuld van een derde verbindt. 2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt toe aan het bestuur alsmede aan iedere bestuurder afzonderlijk. Indien het bestuur uit één persoon bestaat is deze zelfstandig bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. 3. W ilgenhaege kan aan bestuursleden een bezoldiging toekennen in overeenstemming met het belang en de omvang van de aan hun taak verbonden werkzaamheden. Besluitvorming: Artikel5: 1. Bestuursvergaderingen worden gehouden vóór elke vergadering voorzien in de statuten van de vennootschap waarin stemrecht op de door de stichting in administratie gehouden aandelen kan worden uitgeoefend. Voorts worden bestuursvergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurslid zulks wenselijk oordeelt. Het bestuur vergadert zo dikwijls als een bestuurslid zulks gewenst acht. 2. Het bestuurslid,dat een vergadering gewenst acht,roept de andere bestuursleden schriftelijk,waaronder ook begrepen elektronisch,tot de vergadering op,met inachtneming van een oproeptermijn van vijfwerkdagen,de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend,onder vermelding van de agenda. 3. In een vergadering van het bestuur geschiedt de stemming door een bestuurslid hetzij persoonlijk,hetzijdoor een ander bestuurslid krachtens een schriftelijke volmacht. 4. Stemming geschiedt op de wijze als door het bestuur zelftevoren vastgesteld. 5. Besluitvorming kan ook buiten vergadering geschieden,mits: a. a le bestuursleden zijn geraadpleegd en de bestuursleden akkoord gaan met de wijze waarop zijzijn geraadpleegd; b. het besluit schriftelijk,daaronder begrepen bijtelefaxbericht alsmede langs elektronische weg,is genomen en gemelde akkoordbevinding uitdrukkelijk vermeldt. 6. A le besluiten worden genomen bijvolstrekte meerderheid van stemmen,een en ander tenzijin deze statuten ofde administratievoorwaarden anders is bepaald. Ieder bestuurslid heeft één stem. 80

81 Certificaten;beperkte royeerbaarheid: Artikel6: 1. De stichting kent voor door haar gehouden aandelen tegen betaling certificaten toe. 2. Deze certificaten kunnen niet worden verwisseld tegen aandelen,uitgezonderd in het geval van ontbinding van de stichting,en in de geva len als bepaald in de administratievoorwaarden. 3. De certificaten luiden op naam,dragen hetzelfde nummer en gelden voor hetzelfde nominale bedrag als de aandelen waarvoor zijworden toegekend. 4. Het bestuur houdt een register bij,waarvoor het bepaalde in de door de stichting vastgestelde administratievoorwaarden geldt. 5. Indien een certificaat aan meer dan een persoon toebehoort,dan zijn de gezamenlijk gerechtigden verplicht,op stra fe van opschorting van hun rechten,iemand aan te wijzen om hen tegenover de stichting te vertegenwoordigen. Besluitvorming vergadering van certificaathouders: Artikel7: 1. Een vergadering van certificaathouders wordt bijeengeroepen: a. telkens wanneer raadpleging van de vergadering van certificaathouders volgens deze statuten en/ofde administratievoorwaarden dat vereisen; b. indien het bestuur van de stichting zulks wenselijk acht; c. indien een ofmeer certificaathouders,tezamen vertegenwoordigende ten minste een/tiende gedeelte van het toegekende nominale bedrag aan certificaten,zulks verlangen. 2. Tot bijeenroeping van een vergadering van certificaathouders is bevoegd: a. ieder bestuurslid; b. een ofmeer certificaathouders,tezamen vertegenwoordigende ten minste een/tiende gedeelte van het toegekende nominale bedrag aan certificaten. 3. Vergadering van certificaathouders worden gehouden in de plaats waar de stichting statutair is gevestigd,alsmede te Haarlemmermeer,Amsterdam,Rotterdam,Utrecht,'s-Gravenhage. 4. Is een vergadering gehouden in een andere plaats dan bedoeld in lid 3,dan kunnen geldige besluiten eveneens worden genomen,indien a le houders van geplaatste certificaten aanwezig ofvertegenwoordigd zijn. 5. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk,op een termijn van veertien dagen,de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend,onder vermelding van de agenda. De bijeenroeping houdt de agenda van de vergadering in. Indien een certificaathouder hiermee instemt,kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de stichting bekend is gemaakt. 6. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van de te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen,kunnen desondanks rechtsgeldig besluiten worden genomen mits in de betre fende vergadering a le houders van geplaatste certificaten aanwezig of vertegenwoordigd 7. Het bestuur is gerechtigd de vergaderingen van certificaathouders bijte wonen,daarin het woord te voeren en daarin een adviserende stem uit te brengen. Indien het bestuur de vergaderingen bijwoont,treedt een van de leden van het bestuur als voorzitter op. Indien geen lid van het bestuur de vergadering bijwoont,voorziet deze zelfin haar leiding. 8. Van de vergadering wordt opgemaakt hetzijeen notarieelproces-verbaal,hetzijnotulen. Notulen worden opgemaakt door de notulist,die door de voorzitter van de vergadering wordt aangewezen,en getekend door de voorzitter en de notulist. 9. A le besluiten van de vergadering van certificaathouders worden genomen bijvolstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen,ongeacht het aantalaanwezige of 81

82 vertegenwoordigde certificaathouders,een en ander tenzijin deze statuten ofde administratievoorwaarden anders is bepaald. 10. Staken de stemmen omtrent een voorstel,dan komt geen besluit tot stand. 11. In een vergadering geschiedt de stemming door een certificaathouder hetzijpersoonlijk, hetzijdoor een schriftelijk gevolmachtigde; de volmacht is ter beoordeling van de voorzitter. 12. Elk certificaat geeft recht op één stem. 13. Stemming geschiedt op de wijze als door de voorzitter van de vergadering tevoren vastgesteld. 14. Besluitvorming kan ook schriftelijk geschieden,waaronder begrepen per telefax alsmede via ieder ander gangbaar communicatiemiddel,mits de houders van certificaten a len zijn geraadpleegd en akkoord zijn gegaan met de wijze waarop zijzijn geraadpleegd. Boekjaaren jaarrekening: Artikel8: 1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januaritot en met éénendertig december van ieder jaar. 2. Het bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de stichting afen maakt daaruit binnen vier maanden behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden een jaarrekening op, bestaande uit een balans,een winst- en verliesrekening en een toelichting. Het bestuur zal deze balans en winst- en verliesrekening ter goedkeuring voorleggen aan W ilgenhaege. Het bestuur kan opdracht geven aan de accountant van de Vennootschap een onderzoek te verrichten naar de jaarrekening van de stichting. Zijis hiertoe verplicht indien de vergadering van certificaathouders dit verzoekt. De verklaring van de accountant en de balans,winst- en verliesrekening en de toelichting liggen ter inzage voor de certificaathouders ten kantore van de stichting. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. De jaarrekening kan worden onderzocht door de accountant van de vennootschap. 3. Het bestuur is verplicht de hiervoor bedoelde bescheiden zeven jaar lang te bewaren. Administratievoorwaarden: Artikel9: 1. Voor de eerste keer zulen de administratievoorwaarden door de Stichting worden vastgelegd in een aparte notariële akte. 2. Het bestuur is bevoegd de voorwaarden te wijzigen,mits bijnotariële akte en mits met in acht name van het bepaalde in artikel Het bepaalde in artikel10 lid 2 en lid 3 is ten deze van toepassing. Statutenwijziging: Artikel10: 1. Het bestuur is bevoegd te besluiten de statuten te wijzigen. 2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging kan slechts met unanimiteit van stemmen worden genomen in een volta lige vergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel 13. Bijde oproeping tot de vergadering,waarin een statutenwijziging zalworden voorgesteld,dient een afschrift van het voorstel,bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging,te worden gevoegd. 3. W ijziging van de statuten geschiedt bijnotariële akte. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd. Ontbinding: Artikel11: 1. Het bestuur is bevoegd te besluiten de stichting te ontbinden. 2. Het besluit daartoe wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel10 lid Het besluit tot ontbinding kan echter niet worden genomen dan nadat de in verband met de certificaten vereiste voorzieningen zijn getro fen. 82

83 Bedoelde voorzieningen omvatten: a. hetzijde overneming van de uit de administratie voortvloeiende rechten en verplichtingen door een ander administratiekantoor,dat ook rechtspersoon is; b. hetzijophe fing van de administratie en de overdracht van de in de administratie zijnde aandelen aan de certificaathouders tegen royering van de desbetre fende certificaten. Vereffening: Artikel12: 1. De vere fening geschiedt door het bestuur,tenzijdeze bijhet besluit tot ontbinding aan een ofmeer anderen is opgedragen. 2. De vere fening geschiedt met inachtneming van de getro fen voorzieningen als bedoeld in artikel11 lid Het saldo van de vere fening wordt,met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde,uitgekeerd overeenkomstig het daartoe bijde ontbinding te nemen besluit,bij voorkeur aan certificaathouders naar evenredigheid van hun bezit aan certificaten. 4. De boeken en bescheiden van de stichting worden gedurende zeven jaar bewaard door degene die daartoe in het besluit tot ontbinding is aangewezen. Goedkeuring bestuursbesluiten: Artikel13: 1. Aan de goedkeuring van W ilgenhaege zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot: a. het wijzigen van de statuten van de stichting; b. het ontbinden van de stichting; c. het overdragen van de taak van de stichting aan een andere inste ling; d. het wijzigen van de administratievoorwaarden van de stichting; e. het uitbrengen van stem in een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap strekkende tot het verlenen van goedkeuring aan de directie van de vennootschap voor besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit ofhet karakter van de vennootschap ofde onderneming als bedoeld in artikel12 lid 4 van de statuten van de vennootschap. 2. De in lid 1 van dit artikelgenoemde besluiten kunnen slechts worden genomen nadat de vergadering van certificaathouders is bijeengeroepen en het bestuur in deze vergadering een toelichting heeft gegeven op het voorgenomen besluit 83

84 BIJLAGE 3: ADMINISTRATIEVOORW AARDEN VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORW AARDEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL ADMINISTRATIEVOORW AARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden wordt verstaan onder: (a) een "Aandeel": een Aandeelin het kapitaalvan Propertunity NL; (b) het "Adm inistratiekantoor": Stichting Administratiekantoor Propertunity NL,een stichting,gevestigd te Hoofddorp, opgericht bijnotariële akte verleden voor mr. M.Y.H.J. den Boer,voornoemd op elfapril twee duizend zeven,ingeschreven bijhet handelsregister onder nummer ; (c) het "Bestuur": het bestuur van het Administratiekantoor; (d) een "Certificaat": de belichaming van rechten en verplichtingen,afgeleid van een Aandeel,van een Certificaathouder jegens het Administratiekantoor,Propertunity NL en derden,krachtens deze administratievoorwaarden,de statuten van het Administratiekantoor en de wet; onder rechten zijn begrepen de rechten die voor de houder van een Certificaat ontstaan als gevolg van uitgifte van aandelen door Propertunity NL aan het Administratiekantoor, aldan niet bijwijze van uitkering op door het Administratiekantoor in administratie gehouden Aandelen; (e) een "Certificaathouder": iedere houder van één ofmeer Certificaten; (f) een Handelsdag : de laatste W erkdag van een kalendermaand waarop Propertunity NL met inachtneming van artikel5 van deze administratievoorwaarden bereid is tot inkoop,verkoop en uitgifte van Certificaten; (g) de Handelsprijs : de prijs van een Certificaat die geldt op de Handelsdag vastgesteld door het bestuur van Propertunity NL door de herberekende Intrinsieke W aarde van Propertunity NL (zoals omschreven in hoofdstuk 5 van het Prospectus) te delen door het aantalper de datum van vastste ling geplaatste Certificaten; (h) de Inkoopprijs : de Handelsprijs verminderd met twee en een halfprocent (2,5% ) aan kosten; (i) de Intrinsieke W aarde : Het verschiltussen de activa en de passiva van Propertunity NL; (j) "Propertunity NL": Propertunity NL N.V.,een naamloze vennootschap,gevestigd te Hoofddorp,en kantoorhoudende aan de Polarisavenue 97,2132 JH te Hoofddorp (k) het Prospectus : het prospectus van Propertunity NL als bedoeld in het Besluit gedragstoezicht op financiële ondernemingen W ft; (l) de Uitgifte : de uitgifte (en plaatsing) van nieuwe Certificaten. (m) de Uitgifteprijs : de Handelsprijs van een nieuw uit te geven Certificaat,te vermeerderen met twee en een halfprocent (2,5% ) aan kosten; 84

85 (n) (o) (p) de Verkoopprijs : de Handelsprijs van een bestaand Certificaat,te vermeerderen met twee en een half procent (2,5%) aan kosten; een W erkdag : iedere maandag tot en met vrijdag waarop de banken in Nederland zijn geopend voor reguliere activiteiten; W ilgenhaege : W ilgenhaege Beheer B.V.,een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht,statutair gevestigd te Haarlemmermeer,met adres Polarisavenue 97,2132 JH Hoofddorp. Artikel1.Certificaten. 1.1 Het Administratiekantoor geeft tegenover de Aandelen die het in administratie verkrijgt Certificaten uit. 1.2 Het Administratiekantoor kan a leen volgestorte aandelen verkrijgen. 1.3 Het nominale bedrag van de Certificaten is gelijk aan het nominale bedrag van de Aandelen waartegenover zijzijn uitgegeven. 1.4 A le Certificaten luiden op naam. 1.5 Certificaatbewijzen worden niet uitgegeven. Artikel2.Registervan Certificaathouders. 2.1 Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van a le houders van Certificaten zijn opgenomen. 2.2 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Certificaathouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun adres bijhet Administratiekantoor bekend is. 2.3 Het Bestuur verstrekt desgevraagd aan een Certificaathouder om niet een uittrekseluit het register met betrekking tot zijn recht op Certificaten. 2.4 Het Bestuur legt het register ten kantore van het Administratiekantoor ter inzage voor Certificaathouders,alsmede voor Propertunity NL. Artikel3.Blokkeringsregeling. 3.1 De blokkeringsregeling die te eniger tijd op grond van de statuten van Propertunity NL ingevalvan voorgenomen vervreemding oftoedeling van Aandelen in acht genomen dient te worden,is van overeenkomstige toepassing ingevalvan een voorgenomen vervreemding oftoedeling van Certificaten. Certificaten kunnen enkelworden vervreemd dan weltoegedeeld aan (i) Propertunity NL,( i) niet van tafelen bed gescheiden echtgeno(o)t(e) ofgeregistreerde partner,weduwe ofweduwnaar,bloed- of aanverwanten in de rechte lijn,en aan bloed en aanverwanten in de zijlijn in de tweede graad van de betrokken houder van Certificaten,ofaan ( i) een derde door het Administratiekantoor aan te wijzen. 3.2 De Verkoopprijs in gevalvan overdracht aan een derde dan welde Inkoopprijs in geval van overdracht aan Propertunity NL voor de over te dragen Certificaten als bedoeld in dit artikelis gelijk aan de Verkoopprijs dan welinkoopprijs op de laatste Handelsdag. Artikel4.Levering van Certificaten. Voor de levering van een Certificaat is vereist een daartoe bestemde notariële ofonderhandse akte en mededeling daarvan aan het Administratiekantoor door de vervreemder ofverkrijger. De voorgaande volzin is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op certificaten en op de vestiging oflevering van een vruchtgebruik op Certificaten. Artikel5.Inkoop,verkoop en uitgifte van certificaten doorpropertunity NL Tenzijhet bestuur van Propertunity NL anders beslist omdat naar haar mening door inkoop,verkoop en/ofuitgifte van Certificaten de belangen van Propertunity NL en/ofde Certificaathouders zouden worden aangetast - aldan niet door het tijdstip waarop zodanige inkoop,verkoop en/ofuitgifte van Certificaten plaats zalvinden -,zal Propertunity NL op de laatste W erkdag van de maand een Handelsdag organiseren. De 85

86 Inkoopprijs,Verkoopprijs en Uitgifteprijs welke geldt op een bepaalde Handelsdag wordt uiterlijk op de achtste W erkdag van de kalendermaand waarin de betrokken Handelsdag wordt gehouden door het bestuur van Propertunity NL aan het Administratiekantoor bekend gemaakt en is alsdan opvraagbaar bijhet Administratiekantoor Op iedere Handelsdag is Propertunity NL,tenzijhet bestuur van Propertunity NL om één van de redenen genoemd onder a,b,c ofd van dit lid anders beslist,bereid tot inkoop van Certificaten tegen betaling van de Inkoopprijs. Propertunity NL zalgeen Certificaten inkopen wanneer: a. de liquide middelen van Propertunity NL hiertoe niet voldoende zijn ofwanneer door aangegane verplichtingen reeds beslag op deze middelen is gelegd; b. door inkoop het nominale bedrag van de Certificaten die Propertunity NL houdt meer zalbelopen dan een tiende van het geplaatste kapitaalvan Propertunity NL; c. het eigen vermogen van Propertunity NL,verminderd met de handelskoers van de ingekochte Certificaten,kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deelvan het kapitaalvan Propertunity NL vermeerderd met de reserves die krachtens de wet ofde statuten moeten worden aangehouden; d. naar mening van het bestuur van Propertunity NL door inkoop de belangen van Propertunity NL en/ofde Certificaathouders zouden worden aangetast. 5.3 Op iedere Handelsdag is Propertunity NL bereid,indien en voor zover de belangen van Propertunity NL en/ofde Certificaathouders naar de mening van het bestuur van Propertunity NL niet worden aangetast: (i) tegen ontvangst van de Uitgifteprijs,tot uitgifte van Aandelen aan het Administratiekantoor die vervolgens voor ieder uitgegeven Aandeeleen Certificaat toekent; en ( i) tegen ontvangst van de Verkoopprijs,tot verkoop van Certificaten die Propertunity NL eerder ter tijdelijke belegging overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikelheeft ingekocht Een Certificaathouder dient zijn verzoek tot inkoop,verkoop en/ofuitgifte van Certificaten schriftelijk in te dienen bijhet Administratiekantoor middels een daartoe opgesteld formulier dat bijhet Administratiekantoor kan worden opgevraagd. Het formulier dient uiterlijk vóór de twaalfde W erkdag vóór de Handelsdag door het Administratiekantoor te zijn ontvangen. Het Administratiekantoor zalde verzoeken na ontvangst doorleiden naar Propertunity NL. Een verzoek tot inkoop dient het aantal Certificaten te vermelden dat door Propertunity NL moet worden ingekocht,alsmede het bankrekeningnummer waarnaar de Inkoopprijs overgemaakt dient te worden. Een verzoek tot verkoop ofuitgifte dient het aantalcertificaten te vermelden dat door Propertunity NL verkocht ofuitgegeven moet worden. Een verzoek tot verkoop of uitgifte wordt onverminderd het overige bepaalde in dit artikel gehonoreerd indien uiterlijk vóór de vijfde W erkdag vóór de Handelsdag Propertunity NL een bedrag heeft ontvangen gelijk aan het aantalaan de betre fende (potentiële) Certificaathouder uit te geven respectievelijk te verkopen Certificaten vermenigvuldigd met de Uitgifteprijs respectievelijk Verkoopprijs. Een persoon die nog geen Certificaathouder is,dient zijn verzoek tot verkoop ofuitgifte samen met een gecompleteerd en ondertekend inschrijformulier als bedoeld in hoofdstuk 9 van het Prospectus bijhet Administratiekantoor in te dienen. Een verzoek tot inkoop ofverkoop dient tevens een volmacht aan Propertunity NL te bevatten om de akte van levering van de Certificaten te tekenen als bedoeld in lid 6 van dit artikel. Een verzoek tot uitgifte dient tevens een volmacht aan Propertunity NL te bevatten om namens de Certificaathouder de door het Administratiekantoor uit te geven Certificaten te aanvaarden. 86

87 Intrekking van een verzoek tot inkoop,verkoop ofuitgifte dient uiterlijk vóór de vijfde W erkdag vóór de Handelsdag te geschieden zodanig dat het Administratiekantoor een schriftelijke verklaring daartoe moet hebben ontvangen Indien het Administratiekantoor meer verzoeken tot inkoop heeft ontvangen dan het bestuur van Propertunity NL kan honoreren in verband met het bepaalde in lid 2 van dit artikel,worden de verzoeken van Certificaathouders gehonoreerd naar de datum van uitgifte van de betre fende Certificaten,onverminderd het bepaalde in de derde zin van dit artikel. Indien het aantalcertificaten dat op eenzelfde datum is uitgegeven,waarvoor het Administratiekantoor verzoeken tot inkoop heeft ontvangen,hoger is dan het bestuur van Propertunity NL kan honoreren in verband met het bepaalde in lid 2 van dit artikel,dan wordt door loting uitgemaakt welke Certificaten zulen worden ingekocht. Een niet gehonoreerd verzoek tot inkoop zalworden gehonoreerd op de eerstvolgende Handelsdag waarop inkoop door Propertunity welkan plaatsvinden met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel. Indien het Administratiekantoor meer verzoeken tot verkoop en/ofuitgifte heeft ontvangen dan het bestuur van Propertunity NL kan honoreren in verband met het bepaalde in lid 3 van dit artikel,hebben de eerst ontvangen verzoeken tot verkoop en/of uitgifte waarvan tevens de betrokkene Verkoopprijs respectievelijk de Uitgifteprijs door Propertunity NL is ontvangen,voorrang. Een niet gehonoreerd verzoek tot verkoop of uitgifte zalworden gehonoreerd op de eerstvolgende Handelsdag waarop verkoop of uitgifte door Propertunity welkan plaatsvinden met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel In gevalvan inkoop van Certificaten zalpropertunity NL binnen tien (10) W erkdagen na de desbetre fende Handelsdag,met gebruikmaking van de in lid 4 van dit artikel genoemde volmacht,de akte van levering tekenen en vervolgens een bedrag,gelijk aan het aantalvan de betre fende Certificaathouder ingekochte Certificaten vermenigvuldigd met de Inkoopprijs,(doen) overmaken naar de bankrekening die de betre fende Certificaathouder heeft opgegeven. In gevalvan uitgifte respectievelijk verkoop van Certificaten zalpropertunity NL binnen tien (10) W erkdagen na de betre fende Handelsdag,met gebruikmaking van de in lid 4 van dit artikelbedoelde volmacht,de akte van uitgifte/levering tekenen. De inkoop respectievelijk verkoop ofuitgifte van Certificaten wordt geacht economisch te hebben plaatsgevonden per de datum van de laatste dag van de kalendermaand voorafgaand aan de betre fende Handelsdag Het Administratiekantoor is gerechtigd van het bepaalde in dit artikel5 afte wijken. Artikel6.Dividenden en andere uitkeringen 6.1 Het Administratiekantoor int de dividenden en a le andere uitkeringen op de Aandelen. 6.2 Onmidde lijk na ontvangst stelt het Administratiekantoor de dividenden ofandere uitkeringen betaalbaar ter plaatse als door het Administratiekantoor vast te ste len en doet het daarvan mededeling aan de Certificaathouders. 6.3 Bijuitreiking van bonusaandelen ofstockdividenden door Propertunity NL verblijven deze aan het Administratiekantoor tegen toekenning van certificaten aan de rechthebbenden IngevalPropertunity NL op de Aandelen een uitkering doet naar keuze van de Aandeelhouder in geld ofin andere waarden stelt het Administratiekantoor de rechthebbende zo spoedig mogelijk in de gelegenheid hun keuze uiterlijk op de vierde dag vóór die,waarop het Administratiekantoor zijn keus moet hebben uitgebracht,aan het Administratiekantoor kenbaar te maken. Indien de rechthebbenden niet tijdig schriftelijk hun keuze hebben uitgebracht,is het Administratiekantoor vrijde uitkeringen op de door hem aan te geven wijze te doen plaatsvinden. 6.5 Slotuitkeringen op de Aandelen ingevalvan liquidatie van Propertunity NL worden door 87

88 het Administratiekantoor uitbetaald aan de Certificaathouders tegen intrekking van de Certificaten. Artikel7.Uitgifte van aandelen.aanbieding van aandelen 7.1 Ingevalbijuitgifte van Aandelen Aandeelhouders een voorkeursrecht hebben,stelt het Administratiekantoor de Certificaathouders binnen een week na aankondiging van de uitgifte met voorkeursrecht door Propertunity NL,in de gelegenheid om uiterlijk op de vierde dag vóór die,waarop het Administratiekantoor van zijn voorkeursrecht gebruik moet hebben gemaakt,een voorkeursrecht op Certificaten op overeenkomstige voet uit te oefenen. 7.2 Voorzover Certificaathouders tijdig schriftelijk hebben te kennen gegeven van hun in lid 1 bedoelde recht gebruik te maken,maakt het Administratiekantoor van zijn voorkeursrecht op de aandelen gebruik. Voorzover Certificaathouders niet ofniet tijdig schriftelijk hebben te kennen gegeven van dit recht gebruik te maken,maakt het Administratiekantoor het voorkeursrecht op de aandelen zo mogelijk te gelde en verdeelt het de opbrengst naar evenredigheid onder de Certificaathouders die van hun recht geen ofniet vo ledig gebruik maakten. 7.3 Bijverkoop van voorkeursrechten als bedoeld in lid 2 hebben Certificaathouders voorrang naar evenredigheid van hun certificatenbezit,met dien verstande dat steeds het Administratiekantoor namens de betrokken Certificaathouder van het voorkeursrecht gebruik maakt. 7.4 Indien en voorzover het Administratiekantoor bijde aankondiging van het voorkeursrecht op certificaten als in de leden 1 en 3 bedoeld,het verlangen daartoe te kennen geeft,dienen de Certificaathouders die van hun recht gebruik maken,binnen de door het Administratiekantoor daarbijgestelde termijn depot te storten ofop enige andere door het Administratiekantoor aan te geven wijze zekerheid te ste len voor de betaling van de te verkrijgen certificaten. 7.5 Het in dit artikelbepaalde is zoveelmogelijk van overeenkomstige toepassing op de verlening door Propertunity NL van rechten tot het nemen van Aandelen. 7.6 Het in dit artikelbepaalde is voorts zoveelmogelijk van overeenkomstige toepassing op de aanbieding van Aandelen ingevolge de blokkeringsregeling welke te eniger tijd van toepassing is ingevalvan voorgenomen vervreemding oftoebedeling van Aandelen. Artikel8.Vervreem ding van aandelen Onverminderd het bepaalde in de statuten van het Administratiekantoor en voorts onverminderd het bepaalde in dit artikelen artikel10,kan het Administratiekantoor de door haar geadministreerde aandelen niet vervreemden,verpanden ofanderszins bezwaren. Artikel9.Uitoefening van stem rechten overige Aandeelhoudersrechten Het stemrecht en a le overige aan de Aandelen verbonden rechten worden door het Administratiekantoor naar eigen inzicht,met inachtneming van het bijde wet,de statuten van het Administratiekantoor en de administratievoorwaarden bepaalde,uitgeoefend. Artikel10.Decertificering 10.1 Een Certificaathouder heeft niet het recht beëindiging van de administratie te vorderen Het Administratiekantoor is te a len tijde bevoegd de administratie te beëindigen van één ofmeer Aandelen. Onder decertificering wordt voor de toepassing van de vorige zin mede verstaan de overdracht ten titelvan certificering aan een andere inste ling Bijbeëindiging van de administratie zonder overdracht ten titelvan certificering aan een andere inste ling als bedoeld in de laatste zin van het vorige lid,worden de aandelen door het Administratiekantoor aan de houders van de daartegenover uitgegeven certificaten overgedragen tegen intrekking van de certificaten. Artikel11.W ijziging adm inistratievoorwaarden 11.1 Het bestuur van het Administratiekantoor is bevoegd de administratievoorwaarden te wijzigen. Een besluit van het bestuur kan slechts worden genomen in een volta lige 88

89 vergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel13 van de statuten van het Administratiekantoor. Bijde oproeping tot de vergadering,waarin een wijziging zal worden voorgesteld,dient een afschrift van het voorstel,bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging,te worden gevoegd Een wijziging in de administratievoorwaarden wordt eerst van kracht nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd. Een wijziging in de administratievoorwaarden waardoor de rechten of zekerheden van de Certificaathouders worden verminderd oflasten aan hen worden opgelegd worden niet ingeroepen alvorens drie (3) maanden zijn verstreken na bekendmaking van de wijziging. Binnen deze periode kunnen de Certificaathouders hun certificaten tegen de gebruikelijke voorwaarden laten inkopen,onverminderd het bepaalde in artikel5 lid 2. Elk voorsteltot wijziging,alsmede elke wijziging van deze administratievoorwaarden wordt gemeld aan de Autoriteit Financiële Markten overeenkomstig artikel4:47 van de W et financieeltoezicht. Artikel12.Slotbepaling Naast deze administratievoorwaarden maken de statuten van het Administratiekantoor deeluit van de rechtsverhouding tussen het Administratiekantoor en de Certificaathouders. 89

90 BIJLAGE 4: OVEREENKOMST VAN BEHEER OVEREENKOMST VAN BEHEER DE ONDERGETEKENDEN: 1. De naamloze vennootschap Propertunity NL N.V.,statutair gevestigd te Hoofddorp, kantoorhoudende te 2132 JH Hoofddorp,Polarisavenue 97,hierna aangeduid als: de Vennootschap ; en 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W ilgenhaege Fondsen Management B.V.,statutair gevestigd te Hoofddorp,kantoorhoudende te 2132 JH Hoofddorp,Polarisavenue 97,hierna te noemen: de Beheerder ; de Vennootschap en de Beheerder,hierna ook individueel en samen te noemen: Partij respectievelijk Partijen ; IN AANMERKING NEMENDE DAT: A. de hieronder in de overwegingen B tot en met G gebezigde definities de betekenis hebben als beschreven in artikel1 van deze overeenkomst; B. de Vennootschap een beleggingsmaatschappijis in de zin van de W et financieeltoezicht (de W ft ),waarin deelname mogelijk is door houders van Certificaten die indirect wensen te beleggen in onroerend goed; C. de Beheerder een vergunning heeft verkregen voor het aanbieden van de Certificaten in de Vennootschap in het kader van de W ft; D. de Beheerder tevens bestuurder van de Vennootschap is en als zodanig a le bevoegdheden en verplichtingen heeft welke volgens de wet,de W ft en de statuten van de Vennootschap aan een bestuurder toekomen; E. de Beheerder als bestuurder van de Vennootschap in overeenstemming met het bepaalde in de statuten van de Vennootschap bevoegd is de Vennootschap jegens derden te vertegenwoordigen en als zodanig rechtshandelingen mag verrichten en transacties mag aangaan in naam en voor rekening van de Vennootschap; F. de Beheerder de organisatie,expertise en faciliteiten heeft om adequaat ten behoeve van de Vennootschap het beheer te voeren; G. Partijen in deze overeenkomst hun respectievelijke rechten en verplichtingen en afspraken in verband met het Beheer wensen vast te leggen; 90

91 KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: Artikel1.Definities. Een gedefinieerd begrip in het enkelvoud heeft,tenzijuit de context anders voortvloeit,dezelfde betekenis als dat begrip in het meervoud en vice versa. Aandeel Een aandeelop naam in het kapitaalvan de Vennootschap met een nominale waarde van EUR 100. Aandeelhouder De houder van één ofmeer Aandelen. Adm inistratievoorwaarden De voorwaarden die -mede- van toepassing zijn op de onderlinge verhouding tussen de houders van Certificaten en de Stichting Administratiekantoor. AFM De Stichting Autoriteit Financiële Markten. AVA De algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap. Beheer Het technisch,administratief,boekhoudkundig,financieel,juridisch en commercieelbeheer over het onroerend goed en de overige activa van de Vennootschap (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: het sluiten en opzeggen van huurovereenkomsten,het administreren en invorderen van huurpenningen,het verrichten van betalingen, het sluiten van verzekeringen alsmede het beschikken over het onroerend goed en de aan onroerend goed gerelateerde beleggingen, waaronder in dit verband wordt begrepen: het kopen,verkopen,vervreemden,verkrijgen, respectievelijk bezwaren ervan). Bgfo Het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen van 12 oktober 2006,houdende regels met betrekking tot het gedragstoezicht op financiële ondernemingen. Certificaat Het op enig moment door Stichting Administratiekantoor uit te geven niet royeerbare certificaat van een Aandeel,luidende op naam,dat recht geeft op de financiële rechten verbonden aan een Aandeel. Certificaathouder De houder van één ofmeer Certificaten. Prospectus Het prospectus van Propertunity NL N.V. d.d. 29 april2007 inclusiefde Bijlagen. Stichting Adm inistratiekantoor Stichting Administratiekantoor Propertunity NL,een stichting naar Nederlands recht,statutair gevestigd te Hoofddorp en kantoorhoudende te 2132 JH Hoofddorp,Polarisavenue

92 Stichtingsbestuur Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor,dat in eerste instantie zalworden gevormd door de heer H.C.G.F. Knuvers en mevrouw J.M.A. de Jongh-van de Burgt. Vennootschap Propertunity NL N.V.,een naamloze vennootschap naar Nederlands recht,statutair gevestigd te Hoofddorp,kantoorhoudende te 2132 JH Hoofddorp,Polarisavenue 97. W etop de vennootschapsbelasting De W et op de vennootschapsbelasting 1969 zoals van kracht op de datum van het Prospectus. W ft De W et financieeltoezicht toezicht van 28 september 2006,houdende regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop,zoals deze luidt op de datum van het Prospectus. Artikel2. Beheer 2.1 De Beheerder voert,voor zover van toepassing,in overeenstemming met de beleggingsdoelste ling van de Vennootschap en met inachtneming van de bepalingen van de wet,de W ft,het Prospectus,de Administratievoorwaarden,de statuten van de Vennootschap,de door de AFM gestelde vergunningsvereisten en de op enig moment geldende wet- en regelgeving zorg voor onder andere de volgende handelingen: (i) administratief,financieel,commercieelen technisch beheer over het onroerend goed en de aan onroerend goed gerelateerde beleggingen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: het voorbereiden van huurovereenkomsten,het sluiten en opzeggen van huurovereenkomsten,het administreren en invorderen van huurpenningen,het verrichten van marktonderzoek,het opdracht geven tot taxaties,het verrichten van betalingen en het sluiten van verzekeringen); ( i) het beschikken over het onroerend goed en de aan onroerend goed gerelateerde beleggingen,waaronder,in dit verband en voor zover van toepassing,wordt begrepen: het kopen,verkopen,vervreemden,verkrijgen,respectievelijk het bezwaren ervan; ( i) het jaarlijks opste len van balans en winst- en verliesrekening van de Vennootschap; (iv) administratieve en secretariaatswerkzaamheden; (v) het opste len van een jaarlijkse begroting; (vi) het verstrekken van informatie aan de Aandeelhouders respectievelijk de Certificaathouders over de gang van zaken bijde Vennootschap; (v i) het verstrekken van noodzakelijke gegevens aan de accountant van de Vennootschap; (v i) het verstrekken van inlichtingen omtrent de Vennootschap aan derden. Hieronder worden begrepen inlichtingen die op grond van enige wettelijke verplichtingen aan (toezichthoudende) instanties dienen te worden verstrekt; en (ix) het optreden als vere fenaar van de Vennootschap,zulks voor rekening van de Vennootschap. De Beheerder zal,alvorens tot uitkering over te gaan,rekening en verantwoording afleggen aan de Vennootschap; 2.2 De Beheerder zalde in het voorgaande artike lid aan haar opgedragen taken uitsluitend uitvoeren in het belang van de Vennootschap respectievelijk de Certificaathouders,met inachtneming van de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt alsmede met inachtneming van de wettelijke eisen van deskundigheid en betrouwbaarheid. 92

93 2.3 De Vennootschap zalvoor het Beheer van het onroerend goed en de overige activa van de Vennootschap een inkomstenrekening en een exploitatierekening openen. 2.4 Op de inkomstenrekening zulen a le ontvangsten op de activa van de Vennootschap worden overgemaakt. 2.5 De Vennootschap zalperiodiek bedragen overmaken op de exploitatierekening ter dekking van de exploitatiekosten. Van de exploitatierekening zulen betalingen aan derden uit hoofde van de exploitatie van het onroerend goed worden verricht. 2.6 De Beheerder zalde op de inkomstenrekening ontvangen en de van de exploitatierekening betaalde bedragen opnemen in een gespecificeerde afrekening. 2.7 De Beheerder zalin het gevaldat er sprake is van schade aan het onroerend goed van de Vennootschap a le noodzakelijke maatregelen nemen ter beperking van de schade en de gevolgen ervan. 2.8 De Beheerder draagt er ten genoegen van de Vennootschap zorg voor dat het onroerend goed adequaat verzekerd zalzijn en zalblijven. Hiertoe zalzijin ieder gevaleen brandopstal-,en een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Artikel3. Bescheiden,adm inistratieplicht,inzagerecht 3.1 De Vennootschap zalde Beheerder voorzien van a le voor de uitvoering van haar taken benodigde bescheiden en informatie. 3.2 De Beheerder is gehouden administratie te voeren en tegenover de Vennootschap rekening en verantwoording afte leggen ter zake van de door haar uitgevoerde taken. 3.3 De Vennootschap is te a len tijde gerechtigd tot inzage in a le voor de uitvoering van het Beheer benodigde bescheiden en overige informatie. Tevens zijn de Vennootschap en door haar aangewezen derden gerechtigd tot controle ervan. De Beheerder is verplicht vo ledige medewerking te verlenen aan een dergelijke controle. Artikel4. Delegatie Delegatie en/ofgedeeltelijke overdracht van de in artikel2 aan de Beheerder opgedragen taken aan derden kan slechts plaatsvinden met inachtneming van de vereisten van artikel2,onder vo ledige verantwoordelijkheid en toezicht van de Beheerder en in overeenstemming met artikel 4:16 W ft en het Bfgo met betrekking tot de voorwaarden waaraan voldaan moet worden bijhet uitbesteden van een ofmeer taken van beheer. De uitbesteding kan plaatsvinden aan gelieerde partijen zoals bedoeld in het Bfgo. Indien met voornoemde partijen transacties worden aangegaan dan welgebruik wordt gemaakt van hun diensten zaldit geschieden tegen marktconforme condities. Artikel5. Vergoedingen 5.1 Jaarlijks ontvangt de Beheerder een vergoeding van de Vennootschap van 0,45% over de gemiddelde reële waarde van beleggingen direct in onroerend goed,zoals nader omschreven in het Prospectus. Deze vergoeding is mede ter dekking van de door de 93

94 Beheerder gemaakte kosten voor het commerciële en technische beheer van het onroerend goed. 5.2 De Beheerder ontvangt voor het verrichten van de activiteiten genoemd in overwegingen D. en E. van deze overeenkomst (het voeren van het management over de Vennootschap) een vergoeding van 0,30% over de gemiddelde reële waarde van beleggingen direct in onroerend goed,zoals nader omschreven in het Prospectus. 5.3 De Beheerder ontvangt van de Vennootschap een acquisitievergoeding van 2% over de aankoopprijs van het onroerend goed,zoals nader omschreven in het Prospectus. 5.4 De Beheerder ontvangt van de Vennootschap een verkoopvergoeding van 1% over de verkoopprijs van het onroerend goed,zoals nader omschreven in het Prospectus. 5.5 De Beheerder ontvangt van de Vennootschap bijverkoop van het onroerend goed van de Vennootschap een vergoeding van 25% van de verkoopwinst in verband hiermee, zoals nader omschreven in het Prospectus. 5.6 De Vennootschap zaleen twaalfde deelvan de vergoedingen zoals bedoeld in artikel5.1 en 5.2 van deze overeenkomst maandelijks overmaken op het daartoe door de Beheerder opgegeven bank- ofgirorekeningnummer. 5.7 Ter zake van de vergoedingen kan geen beroep worden gedaan op enige vorm van verrekening. 5.8 Voor a le in dit artikelgenoemde vergoedingen en kosten geldt dat de vergoedingen exclusiefbtw zijn,dan weleen vergoeding voor het eventuele gemis aan vooraftrek van BTW ontstaan bijbeheerder ofontstaan bijeen aan Beheerder presterende partij. Gemis aan vooraftrek van BTW doet zich voor indien een vennootschap door het verrichten van vrijgestelde prestaties zelfgeen BTW op kosten kan verrekenen. De vergoedingen en kosten worden derhalve,waar van toepassing,verhoogd met BTW ofeen vergoeding voor gemis aan vooraftrek. Indien de vergoedingen inclusiefbtw vermeld staan, betekent dit dat de vergoedingen inclusiefde hierboven genoemde BTW vergoeding kunnen zijn Artikel6. Duur,wijziging en beëindiging van de overeenkom st 6.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. 6.2 Partijen zijn gezamenlijk bevoegd om deze overeenkomst schriftelijk te wijzigen,voor zover deze wijziging niet in strijd is met het Prospectus en de op enig moment geldende wet- en regelgeving. 6.3 Indien de Beheerder op ernstige wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst jegens de Vennootschap zal de Vennootschap de Beheerder door middelvan een aangetekend schrijven in gebreke ste len,met de sommatie om binnen twee (2) maanden alsnog aan de opgedragen verplichtingen te voldoen. 6.4 Indien de Beheerder niet binnen de in het voorgaande lid gestelde termijn alsnog aan de haar opgedragen verplichtingen voldoet,heeft de Vennootschap het recht bij 94

95 aangetekend schrijven de overeenkomst met onmidde lijke ingang te ontbinden zonder dat zijdeswege tot enige schadevergoeding gehouden zalzijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. 6.5 Deze overeenkomst zalvan rechtswege eindigen,indien en zodra een van de Partijen onherroepelijk failiet wordt verklaard,surséance van betaling aanvraagt ofwordt ontbonden. 6.6 De Beheerder verplicht zich na het beëindigen van deze overeenkomst de boeken, correspondentie en andere bescheiden die zijin verband met haar taken onder zich mocht hebben op eerste verzoek aan de Vennootschap afte geven. Artikel7. Aansprakelijkheid van de Beheerder 7.1 De Beheerder is jegens de Vennootschap aansprakelijk voor door de Vennootschap geleden schade,voor zover deze schade het gevolg is van opzet ofgrove schuld aan de zijde van de Beheerder. Artikel6.4 van deze overeenkomst blijft onverkort van toepassing. 7.2 De Beheerder is met inachtneming van de beperking in het eerste lid- aansprakelijk voor a le door Vennootschap geleden schade (waaronder begrepen de redelijke kosten ter vastste ling van schade en aansprakelijkheid,gerechtelijke kosten,kosten van juridische bijstand en rente),inclusiefa le schade ontstaan door werknemers en ondergeschikten van de Beheerder (waaronder begrepen de directie van de Beheerder) en door haar ingeschakelde derden (waaronder begrepen tijdelijk personeel,zoals uitzendkrachten). 7.3 De Beheerder vrijwaart met inachtneming van de beperking in het eerste lid- de Vennootschap voor a le door deze geleden schade (waaronder begrepen de redelijke kosten ter vastste ling van schade en aansprakelijkheid,gerechtelijke kosten,kosten van juridische bijstand en rente),ontstaan ten gevolge van claims van derden (waaronder begrepen de Certificaathouders),voortvloeiende uit en/ofsamenhangende met een onrechtmatige daad jegens de Vennootschap en/ofeen toerekenbare tekortkoming door de Beheerder van de verplichtingen,voortvloeiende voor haar uit deze overeenkomst en a le overeenkomsten,die hiervan het gevolg zijn en/ofhiermee samenhangen (waaronder begrepen doch niet beperkt tot het niet-naleven van instructies van de Vennootschap). Artikel8. Overdraagbaarheid rechten en verplichtingen Onverminderd het bepaalde in deze overeenkomst,is het Partijen niet toegestaan om de rechten en/ofverplichtingen uit deze overeenkomst aan derden over te dragen,tenzijmet voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Artikel9. Slotbepalingen 9.1 De verplichtingen van de Beheerder uit hoofde van deze overeenkomst zijn individueel en rusten uitsluitend op haar. Deze verplichtingen zijn onder geen enkele omstandigheid de verplichtingen ofverantwoordelijkheden van dan welgegarandeerd door enige andere natuurlijk ofrechtspersoon. 95

96 Niettegenstaande enige bepaling die wijst op het tegendeel,doet de Vennootschap hierbijonvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van enig recht,van welke aard dan ook (waaronder begrepen enige wettelijke dan welcontractuele bevoegdheid) om W ilgenhaege Beheer B.V. in haar hoedanigheid van enig aandeelhouder van de Beheerder en/ofenige andere groepsmaatschappijin de zin van artikel2:24b BW waartoe de Beheerder behoort,aansprakelijk te houden voor geleden schade,zulks in de meest ruime zin van het woord (waaronder kosten en rente) terzake van niet c.q. niet tijdige c.q. gebrekkige nakoming door de Beheerder van enige verplichting jegens de Vennootschap uit hoofde van deze overeenkomst. Als gevolg hiervan doet de Vennootschap hierbijonvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht om verhaalte nemen op het vermogen van W ilgenhaege Beheer B.V. en/ofenige andere groepsmaatschappijin de zin van artikel2:24b BW waartoe de Beheerder behoort,indien de Beheerder haar verplichtingen jegens de Vennootschap uit hoofde van deze overeenkomst niet c.q. niet tijdig c.q. gebrekkig nakomt. 9.2 A le communicaties,kennisgevingen,bekendmakingen uit hoofde van deze overeenkomst dienen schriftelijk te zijn en dienen verstuurd te worden per aangetekende post (met bericht van ontvangst),per koerier (met bewijs van bezorging) ofvia de fax, naar de adressen van Partijen als in de aanhefvan deze overeenkomst aangegeven, tenzijen totdat een Partijde andere Partijeen adreswijziging doet toekomen. 9.3 Deze overeenkomst (tezamen met a le documenten waarnaar wordt verwezen) vormt de vo ledige overeenkomst en afspraak tussen Partijen met betrekking tot de hierin beschreven aangelegenheden en treedt in de plaats van a le voorafgaande overeenkomsten,regelingen,afspraken ofverklaringen. 9.4 Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig ofniet bindend is ofwordt, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zulen in dat gevalde ongeldige ofniet bindende bepaling vervangen door een bepaling die geldig en bindend is en waarvan de strekking,gezien de inhoud en doelvan deze overeenkomst,zoveel mogelijk gelijk is aan de ongeldige ofniet bindende bepaling. 9.5 Een verzuim van de Vennootschap om een recht uit hoofde van deze overeenkomst uit te oefenen ofhet uitste len daarvan zalniet gelden als het afstand doen van een dergelijk recht. Een enkelvoudige ofgedeeltelijke uitoefening van een recht uit hoofde van deze overeenkomst door de Vennootschap zalgeen andere ofverdere uitoefening van dat recht ofvan andere rechten uitsluiten. 96

97 Artikel10.Toepasselijk rechten forum keuze 10.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing A le geschilen voortvloeiende uit ofverband houdende met deze overeenkomst zulen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend op Propertunity NL N.V. Door: W ilgenhaege Fondsen Management B.V. Titel: directeur W ilgenhaege Fondsen Management B.V. Door: de heer G.C. Langelaar Titel: directeur W ilgenhaege Fondsen Management B.V. Door: de heer W.A.J. Steinfort Titel: directeur W ilgenhaege Fondsen Management B.V. Door: de heer R.L. Voskamp Titel: directeur 97

98 BIJLAGE 5: REGISTRATIEDOCUMENT RegistratiedocumentW ilgenhaegefondsen M anagementb.v. 1. Inleiding Ditdocumentishetregistratiedocumentindezinvanartikel4:48vandeW etophetfinancieel toezicht (de W ft )van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W ilgenhaege FondsenM anagementb.v. alsbeheerdervandedoorhaargeïnitieerdebeleggingsinstelingen. In ditdocumentzijndegegevensopgenomenzoalsbedoeldinartikel117junctobijlaged vanhet Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen W ft (het BGfo ). 2. Gegevensbetreffendedewerkzaamheden van debeheerder DeactiviteitenvanW ilgenhaegefondsenmanagementb.v. zulenbestaanuithetstructureren, beherenen/ofaanbiedenvanbeleggingsinstelingendie: a. directofindirectbeleggeninonroerendgoed; b. beleggeninaandelenenandereeffectenuitgegevendooraaneenbeursgenoteerdeen nietaaneenbeursgenoteerdeondernemingenofinstelingen; c. beleggenineencombinatievanonroerendgoedenaandelenen/ofandereeffecten; en/of d. beleggeninobligatieleningen, hetbovenstaandeinderuimstezinvanhetwoord. DebeleggingsinstelingendieW ilgenhaegefondsenm anagementb.v. beheertkunnenzowel rechtspersonenalsniet-rechtspersonenzijn. DetakenvanW ilgenhaegefondsenmanagementb.v. bestaanondermeeruithetadministratief, financieel, commercieelentechnischbeheermetbetrekkingtotbeleggingenvandedoorhaar beheerdebeleggingsinstelingen, ditalesinderuimstezinvanhetwoord. 3. Beschrijvingvan debeleggingsinstelingen diew ilgenhaegefondsen M anagement B.V. beheertofvoornemensistebeheren W ilgenhaegefondsenm anagementb.v. treedtopalsbeheerderindezinvanartikel1:1vande W ftvanbeleggingsinstelingenindezinvandew ftdiezichrichtenop(i)hetaankopen, exploiterenenverkopenvanonroerendegoederenenhetdoenvannietspeculatieveaan onroerendgoedgerelateerdebeleggingen; (ii)hetaankopen, verkopenenhoudenvan deelnemingeninaaneenbeursgenoteerdeennietaaneenbeursgenoteerdeondernemingenof instelingenalsmedeeencombinatiedaarvanteneindeopbrengstentegenererenendezetedoen toekomenaandebeleggers. Op27februari2007isdaartoeeenpermanentevergunningverstrekt doordeafm. 98

99 OpditmomentisW ilgenhaegefondsenm anagementb.v. beheerdervanw ilgenhaege Stedekroon N.V.,PropertunityNL N.V., W FM CV IenvanW ilgenhaegesteadygrowth Fund. OokindetoekomstisW ilgenhaegefondsenm anagementb.v. voornemensoptetredenals beheerderindezinvandew ftvananderebelegginginstelingendiezichrichtenopdehierboven beschrevenactiviteiten. 4. Gegevensbetreffendedepersonen diehetdagelijksbeleid van debeheerderen de bewaarderbepalen DepersonendiehetdagelijksbeleidvanW ilgenhaegefondsenm anagementb.v. bepalenzijn: DeheerG.C. Langelaar; DeheerG.C. Langelaaristevenswerkzaam alsdirecteur-eigenaarvanw ilgenhaegeconsultancy B.V. enmercuriusb.v. (voorheengenaamd:w ilgenhaegebeheerb.v.). MercuriusB.V. isop haarbeurtindirectenigaandeelhouderenbestuurdervanw ilgenhaegefinancieeladviesgroep B.V., W ilgenhaegevermogensbeheerb.v., W ilgenhaegepropertymanagementb.v. en W ilgenhaegecum LaudeVermogensplannerHoldingB.V. DeheerR.G.A. Steenvoorden; DeheerW.A.J. Steinfortiswerkzaam alsbestuurderw ilgenhaegevermogensbeheerbv. DeheerR.L. Voskamp; DeheerR.L. Voskampheeftgeennevenactiviteiten. DepersonendiehetdagelijksbeleidvanVereenigdTrusteekantoorB.V. bepalenzijn: DeheerL.J.J.M. Lutzendeheer F. Keting. VereenigdTrusteekantooris, indirect, een100% dochtervann.v. AlgemeenNederlands TrustkantoorANT (ANT-Trust). DeheerLutzistevensalgemeendirecteurvanANT-Trust. De heerketingishoofdvandeafdelingeffectengirovanant-trust. HetbeleidvanANT-Trust wordtmedebepaalddoordeheera. Beerepoot, directeurvanant-trust. ANT-Trustheefteenraadvancommissarissenbestaandeuitdeheren:M.M. Dekker(voorziter), R.P. Voogd, F. CroonenH. Geukers. 5. Algemenegegevensbetreffendebeheerderen bewaarder. W ilgenhaegefondsenm anagementb.v. iseenbeslotenvennootschapmetbeperkte aansprakelijkheid, statutairgevestigdtehoofddorpenkantoorhoudende(2132jh)tehoofddorp, Polarisavenue97. W ilgenhaegefondsenmanagementb.v. isop6juli2005opgerichtenhaar statutenzijnlaatstelijkgewijzigdbijakteverledenvoormr. M.Y.H.J. denboer, notariste Amsterdam op5juni2007, bijwelkegelegenheiddenaam vandevennootschapwerdgewijzigd. W ilgenhaegefondsenm anagementb.v. staatthansingeschrevenbijdekamervankoophandel enfabriekenvooramsterdam ondernummer

100 DeheerG.C. Langelaaris100% aandeelhoudervanmercuriusb.v. MercuriusB.V. isophaar beurt100% aandeelhoudervanw ilgenhaegebeheerb.v., welkevennootschapweer100% aandeelhouderisvanw ilgenhaegefondsenmanagementb.v. VereenigdTrusteekantoorB.V. iseenbeslotenvennootschapmetbeperkteaansprakelijkheid, statutairgevestigdteamsterdam enkantoorhoudende(1082md)teamsterdam, Claude Debussylaan24. VereenigdTrusteekantoorB.V. isop24januari1927opgerichtenhaarstatuten zijnlaatstelijkgewijzigdbijakteverledenvoormr. P. Klemann, destijdsnotaristeamsterdam op17maart2005. VereenigdTrusteekantoorB.V. staatthansingeschrevenbijdekamervan KoophandelenFabriekenvoorAmsterdam ondernummer Accountantsverklaringdataan artikel3:53en 3:57W ftrespectievelijk artikel48 van het Besluit Prudentiële regels Wft ( BPr ) wordt voldaan HeteigenvermogenvanW ilgenhaegefondsenmanagementb.v. bedraagttenminsteeur , - conform devereistenzoalsgesteldindew ftenhetbpr. Deverklaringvande accountantisaangehechtalsbijlage1vanhetditregistratiedocument. 6.2 Accountantsverklaringinzakejaarrekeningen Naaraanleidingvanhetbepaaldeinartikel4:51vandeW ft, opgrondwaarvandejaarrekening van een beheerder aan de bepalingen van Titel 9van Boek 2van het Burgerlijk W etboek ( BW ) isonderworpen, zulksmetuitzonderingvanartikel2:403bw, zalw ilgenhaegefondsen ManagementB.V. haarjaarrekeningmetinachtnemingvanhetbepaaldeinartikel2:395bw openbaarmakendoorneerleggingtenkantorevanhethandelsregister. 7.1 Gegevensbetreffendedeinformatieverstrekking OnderstaandvolgteenbeschrijvingvandewijzewaaropW ilgenhaegefondsenm anagement B.V. periodiekinformatieverschafttenaanzienvanzichzelf, alsmedededoorhaarbeheerde beleggingsinstelingen. 7.2 Openbaarmakingjaarrekeningen halfjaarcijfersvan beheerderen bewaarder. Ingevolgeartikel4:51vandeW ftstelteenbeheerder, voorzovertitel9vanboek2bw niet reedsvantoepassingis, jaarlijkseenjaarrekeningeneenjaarverslagopenvoegtdaaraande overigegegevens, zoalsbedoeldinartikel2:392bw, toe. HetbestuurvanW ilgenhaegefondsenm anagementb.v. maaktbinnenviermaandennaafloop vanhetboekjaardejaarrekeningopenbaar. Dejaarrekeninggaatvergezeldvaneenjaarverslag alsmedevandeinartikel2:392lid1bw bedoeldeoverigegegevens, eenenandervoorzoverop W ilgenhaegefondsenmanagementb.v. vantoepassing. Demethodevanopenbaarmaking geschiedtinovereenstemmingmettitel9vanboek2bw. W ilgenhaegefondsenm anagement 100

101 B.V. steltdejaarrekening, hetjaarverslagendeoverigegegevens, zoalsbedoeldinartikel2:392 BW, vanw ilgenhaegefondsenm anagementb.v., dedoorhaarbeheerdebeleggingsinstelingen en, indienvantoepassing, debewaardersvandezebeleggingsinstelingenkosteloosverkrijgbaar voordebeleggersindedesbetreffendebeleggingsinstelingen. GelijktijdigmetdeopenbaarmakingdoetW ilgenhaegefondsenm anagementb.v. een aankondigingineenofmeerlandelijkverspreidenederlandsedagbladendanwelaanhetadres vaniederebelegger, opgavevandeplaatswaardejaarrekening, hetjaarverslagendeoverige gegevenszoalsbedoeldinartikel2:392bw, vanw ilgenhaegefondsenm anagementb.v., de doorhaarbeheerdebeleggingsinstelingenen, indienvantoepassing, debewaardersvandeze beleggingsinstelingenvoordebeleggersindedesbetreffendebeleggingsinstelingenkosteloos verkrijgbaarwordengesteld. GelijktijdigmetdeopenbaarmakingzendtW ilgenhaegefondsen ManagementB.V. eenafschriftvandezestukkenaandestichtingautoriteitfinanciëlemarkten ( AFM ). Jaarlijksbinnennegenwekennaafloopvandeeerstehelftvanhetboekjaar, maaktw ilgenhaege FondsenManagementB.V. ofeendoorhaarbeheerdebeleggingsinstelinghaarhalfjaarcijfers openbaardooreenaankondigingdaartoeineenofmeerlandelijkverspreidedagbladendanwel aanhetadresvaniederebelegger. Voornoemdewijzevanopenbaarmakingvandehalfjaarcijfers wordtvergezeldvanopgavevandeplaatswaardehalfjaarcijfersvanw ilgenhaegefondsen ManagementB.V. ofdedesbetreffendedoorhaarbeheerdebeleggingsinstelingenvoorde beleggersindedesbetreffendebelegginginstelingenkosteloosverkrijgbaarzijn, conform artikel 4:52vandeW ftenartikel120derdelidvanhetbgfo. Gelijktijdigmetdeopenbaarmakingzendt W ilgenhaegefondsenm anagementb.v. eenafschriftvanhaarhalfjaarcijfersenvande halfjaarcijfersvandedoorhaarbeheerdebeleggingsinstelingenaandeafm. 7.3 Datum waarop dejaarrekeningvan W ilgenhaegefondsen M anagementb.v. op grond van haarstatuten ofdewetmoetzijn afgesloten OpgrondvandestatutenvanW ilgenhaegefondsenm anagementb.v. ishetboekjaarvan W ilgenhaegefondsenmanagementb.v. gelijkaanhetkalenderjaar. Krachtensartikel4:52van dew ftisw ilgenhaegefondsenm anagementb.v. verplichtom jaarlijksbinnenviermaandenna afloopvanhetboekjaardevastgesteldejaarrekeningof, indienvaststelingvandejaarrekening nognietheeftplaatsgevonden, deopgemaaktejaarrekeninggelijktijdigmethetjaarverslagende overigegegevens, bedoeldinartikel2:392bw, openbaartemaken. Hetvoorgaandet.a.v. debeheerdergeldtookvoordebewaarder. 101

102 7.4 Plaatswaarstatuten,dejaarrekeningen en jaarverslagen en dehalfjaarcijfersvan debeheerderen bewaarderterinzageliggen ofverkrijgbaarzijn Destatuten, dejaarrekeningenendejaarverslagenvanw ilgenhaegefondsenmanagementb.v. envandebewaarderzijnverkrijgbaarviadewebsitevandebeheerderenliggenterinzageaan hetkantooradresvanw ilgenhaegefondsenm anagementb.v., Polarisavenue97te(2132JH) Hoofddorp. Aldaaristevenseenafschriftvandebovengenoemdestukkenkosteloosverkrijgbaar voorbeleggersindebeleggingsinstelingenvanw ilgenhaegefondsenmanagementb.v. 7.5 Overigeinformatieverschaffing W ilgenhaegefondsenm anagementb.v. verstrekttegentenhoogstedekostprijsdesgevraagd aaneenieder: degegevensomtrentw ilgenhaegefondsenm anagementb.v., dedoorhaarbeheerde beleggingsinstelingenwelkeingevolgeenigwetelijkvoorschriftinhethandelsregister moetenwordenopgenomen; indiendeactivavaneenbeleggingsinstelingdooreenbewaarderwordenbewaard, de tussenw ilgenhaegefondsenm anagementb.v. endebewaardergeslotenovereenkomst terzakevanbeheerenbewaring, zoalsbedoeldinartikel4:43vandew ft. W ilgenhaegefondsenm anagementb.v. legteenafschriftvanhaarvergunningkostelooster inzagevoordeelnemersindebeleggingsinstelingentenkantorevanw ilgenhaegefondsen ManagementB.V. enverstrekttegentenhoogstedekostprijsdesgevraagdeenafschriftaan deelnemersindedoorhaarbeheerdebeleggingsinstelingen. W ilgenhaegefondsenm anagementb.v. verstrektaandebeleggersindebeleggingsinstelingen tegentenhoogstedekostprijsdesgevraagdeenafschriftvaneen, ingevolgeartikel1:104vande W ft, doordetoezichthoudergenomenbesluittotdedoorw ilgenhaegefondsenm anagement B.V. beheerdebeleggingsinstelingen. W ilgenhaegefondsenm anagementb.v. maakteenvoorsteltotwijzigingvandevoorwaarden diegeldentusseneendoorhaarbeheerdebeleggingsinstelingendebeleggersbekendineen advertentieineenofmeerlandelijkverspreidenederlandsedagbladenofaanhetadresvaniedere beleggervandedesbetreffendebeleggingsinsteling. W ilgenhaegefondsenm anagementb.v. maaktvervolgenseenwijzigingvandievoorwaarden bekendineenadvertentieineenofmeerderelandelijkverspreidenederlandsedagbladenofaan hetadresvaniederebeleggervandedesbetreffendebeleggingsinsteling. Gelijktijdigmetde bekendmakingvandewijzigingmeldtw ilgenhaegefondsenm anagementb.v. dewijzigingvan devoorwaardenaandeafm. 102

103 7.6 Informatieverschaffingviadewebsitevan W ilgenhaegefondsen M anagementb.v. W ilgenhaegefondsenm anagementb.v. verschaftinformatieviahaarwebsite Opdezewebsiteisinformatiebeschikbaar, waaronderdekrachtensdew ft vereisteinformatietenaanzienvanw ilgenhaegefondsenm anagementb.v. alsmedeinformatie tenaanzienvandedoorw ilgenhaegefondsenm anagementb.v. beheerde beleggingsinstelingen, gerangschiktperafzonderlijkebeleggingsinsteling. W ilgenhaegefondsenmanagementb.v. vermeldthetadresvanhaarwebsiteiniederprospectus, alsbedoeldinartikel4:49vandew ft, dejaarrekeningendejaarverslagenvanw ilgenhaege FondsenManagementB.V. endejaarverslagenvandedoorhaarbeheerde beleggingsinstelingen. IndienW ilgenhaegefondsenmanagementb.v. informatiewelkezij krachtenshetw ftbeschikbaardienttestelenofteverstrekken, ophaarwebsitepubliceertof anderszinsinelektronischevorm beschikbaarstelt, vermeldtw ilgenhaegefondsenmanagement B.V. daarbijtevensdatdesgevraagdeenafschriftvandieinformatiewordtverstrekten, indien vantoepassing, welkekostendaaraanverbondenzijn. Inovereenstemmingmetdeartikelen 4:46, 4:48, 4:49en4:50vandeW ft, alsmededeartikelen 50en120vanhetBGfopubliceertW ilgenhaegefondsenm anagementb.v. ophaarwebsitede volgendeinformatie: bijaanbodvanrechtenvandeelnemingdanwelbijaankondigingdateenaanbodzal wordengedaansteltw ilgenhaegefondsenm anagementb.v. ophaarwebsitede volgendestukkenbeschikbaar: a. eenprospectusalsbedoeldinartikel4:49vandew ft; b. hetfondsreglementofdestatutenvandebeleggingsinsteling; en c. voorzoveropenbaargemaakt, dejaarrekeningvandebeleggingsinstelingoverde tweevoorafgaandejaren. dejaarrekening, hetjaarverslagalsmededeoverigegegevenszoalsbedoeldinartikel2:392 BW enhetjaarverslagvanw ilgenhaegefondsenm anagementb.v., dedoorhaarbeheerde beleggingsinstelingenen, indienvantoepassing, derechtspersonendieoptredenals bewaardervandedoorhaarbeheerdebeleggingsinstelingen, voorzoverdebewaringvande activaenpassivavandebeleggingsinstelinggeschiedtdooreenvanw ilgenhaegefondsen ManagementB.V. onafhankelijkebewaarder; deinformatiealsbeschreveninparagraaf6vanditregistratiedocument; elkeindieningvaneenverzoekaandeafm totintrekkingvandevergunningvaneen beleggingsinstelingingevolgeartikel1:104vandew ft; W ilgenhaegefondsenm anagementb.v. maakteenvoorsteltotwijzigingvande voorwaardendiegeldentusseneendoorhaarbeheerdebeleggingsinstelingendebeleggers bekendophaarwebsiteenlichthetvoorsteltotwijzigingvandevoorwaardendaartoe; en W ilgenhaegefondsenm anagementb.v. maakteenwijzigingvandievoorwaardenbekend ophaarwebsiteenlichtdewijzigingvandevoorwaardendaartoe. 103

104 7.7 Reclame-uitingen W ilgenhaegefondsenm anagementb.v. zieteroptoedatalereclame-uitingenover W ilgenhaegefondsenm anagementb.v. ofeendoorhaarbeheerdebeleggingsinsteling inhoudelijkjuistennietmisleidendzijn. Inelkereclame-uitingwordtiniedergevalvermeld: a. denaam vanw ilgenhaegefondsenmanagementb.v. ofdedesbetreffende beleggingsinsteling; b. hetfeitdatheteenbeheerderofbeleggingsinstelingbetreft; c. datw ilgenhaegefondsenm anagementb.v. ofdedesbetreffendebeleggingsinstelingis geregistreerdbijdeafm; en d. waarhetprospectus, alsbedoeldinartikel4:49vandew ft, voorhetpubliekverkrijgbaaris. Hethiervoorondersubcensubdvermeldeisnietvantoepassingopreclame-uitingenopradio entelevisie. 8. Gegevensbetreffendedevervangingvan beheerderen bewaarder Inhetgevalvanvervanging om welkeredendanook vanw ilgenhaegefondsenmanagement B.V. alsbeheerderindezinvandew ft, dienteennieuweovereenkomstvanbeheerteworden geslotenmetdenieuwebeheerder. Devergaderingvanbeleggerszalbinnenvierwekenwordenbijeengeroepenteneindeeennieuwe beheerdertebenoemen, zulksinhetgevalw ilgenhaegefondsenmanagementb.v. om welke redendanookzijnfunctienietlangeruitoefent. DeovereenkomstenvanbeheerdietussenW ilgenhaegefondsenm anagementb.v. en W ilgenhaegestedekroonn.v. enpropertunitynl N.V. zijngeslotenbepalenhetvolgendeten aanzienvaneenvervangingvanw ilgenhaegefondsenm anagementb.v.: Overeenkomst van beheer 6.2 Partijen zijn gezamenlijk bevoegd om deze overeenkomst schriftelijk te wijzigen, voor zover deze wijziging niet in strijd is met het prospectus en de op enig moment geldende wet- en regelgeving. 6.3 Indien de Beheerder op ernstige wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst jegens de vennootschap zal de vennootschap de beheerder door middel van een aangetekend schrijven in gebreke stellen, met de sommatie om binnen twee (2) maanden alsnog aan de opgedragen verplichtingen te voldoen. 6.4 Indien de Beheerder niet binnen de in het voorgaande lid gestelde termijn alsnog aan de haar opgedragen verplichtingen voldoet, heeft de vennootschap het recht bij aangetekend schrijven de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat zij deswege 104

105 tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. 6.5 Deze overeenkomst zal van rechtswege eindigen, indien en zodra een van de partijen onherroepelijk failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of wordt ontbonden. 6.6 De Beheerder verplicht zich na het beëindigen van deze overeenkomst de boeken, correspondentie en andere bescheiden die zij in verband met haar taken onder zich mocht hebben op eerste verzoek aan de vennootschap af te geven. Debewaarderkanopbasisvandeovereenkomttotbeheerenbewaringtenaanzienvanhetfonds voorgemenerekening:w ilgenhaegesteadygrowthfundwordenvervangenconform het daartoeinartikel24bepaalde: Artikel 24. Vervanging beheerder en bewaarder 1. In geval van belet of ontstentenis van de beheerder en/of de bewaarder is het beheer respectievelijk de bewaring tijdelijk opgedragen aan een daartoe door de raad van toezicht aangewezen rechtspersoon. 2. De beheerder of de bewaarder kunnen ieder zonder opgave van redenen het beheer respectievelijk de bewaring beëindigen, na een maand van tevoren het besluit daartoe aan de participanten te hebben aangekondigd. 3. De beheerder zal binnen een maand na aankondiging als in het vorige lid bedoeld een vergadering van participanten bijeenroepen, welke vergadering een andere beheerder of bewaarder zal kunnen aanwijzen ter overneming van de in deze fondsvoorwaarden genoemde functies. 105

106 9. Intrekkingvan devergunningop verzoek van debeheerder EenverzoektotintrekkingvandevergunningvanW ilgenhaegefondsenm anagementb.v. zoals bedoeldinartikel1:104vandew ft, wordtbekendgemaaktaanhetadresvandebeleggersofin eenaankondigingineenofmeerderelandelijkverspreidenederlandsedagbladen, alsmedeopde websitevanw ilgenhaegefondsenmanagementb.v. Ondergetekendenverklarenditregistratiedocumentvoledigennaarwaarheidtehebben ingevuld. Hoofddorp, 22november2010 G.C. Langelaar W.A.J. Steinfort R.L. Voskamp 106

107 Depotnummer:... (in te vullen door Wilgenhaege) Inschrijfformulier Propertunity NL 1 Eerste rekeninghouder Bedrijfsnaam* Voornaam man vrouw Achternaam Depotnummer Theodoor Gilissen* Adres Postcode / Woonplaats Geboortedatum Nationaliteit Burgerservicenummer Telefoonummer(s) adres Juridische Status Particulier/BV/Maatschap/Stichting/Firma/Pensioenfonds/NV 2 Tweede rekeninghouder Voornaam man vrouw Achternaam Adres Postcode / Woonplaats Geboortedatum Nationaliteit Burgerservicenummer adres 3 Tegenrekening Dit betreft uw bestaande Bank- of Girorekening. Op deze rekening zullen toekomstige uitkeringen en/of door u uit het fonds opgenomen bedragen worden overgemaakt. De eerste storting dient afkomstig te zijn van een rekening op eigen naam en afkomstig uit een EU-land. (Post-)bankrekeningnummer Naam rekeninghouder Vestigingsplaats bank Belastingplicht: Binnenland Buitenland 4 Wenst aan te kopen Totale inleg* aan Propertunity NL N.V. certificaten van aandelen. * Aantal certificaten maal actuele koers. De actuele koers is op te vragen bij Wilgenhaege Vermogensbeheer B.V. (exclusief 2,5% instapkosten) * indien van toepassing 1

108 Depotnummer:... (in te vullen door Wilgenhaege) 5 Deelname Ik wil direct deelnemen in Propertunity NL via ANT Custody B.V. gevestigd te Amsterdam Na vaststelling van de nieuwe koers van Propertunity NL (omstreeks 12 e van elke maand) ontvangt u van ons een aankoopnota met bijbehorende betalingsinstructie. Ik wil deelnemen in Propertunity NL via mijn depot bij Theodoor Gilissen Bankiers N.V.. Na vaststelling van de nieuwe koers van Propertunity NL (omstreeks 12 e van elke maand) ontvangt u van ons een aankoopnota met bijbehorende betalingsinstructie. Jaarlijkse inhouding bewaarloon loopt via bestaand depot. Mocht u vragen hebben met betrekking tot de deelnamemogelijkheden, dan verwijzen wij u graag naar één van onze adviseurs. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer Machtiging jaarlijkse kosten bewaarloon via ANT Custody B.V.* Bij een directe deelname via ANT Custody B.V. worden de jaarlijks verschuldigde kosten van bewaarloon ad. 35,- automatisch geïncasseerd door Stichting Derdengeld ANT inzake Propertunity NL N.V. De jaarlijkse kosten voor bewaarloon worden geïncasseerd van de tegenrekening die u op pagina 1 heeft ingevuld. Voor de automatische incasso verzoeken wij u hieronder apart te tekenen. Handtekening rekeninghouder 1 Handtekening rekeninghouder 2 7 Identificatie Wij verzoeken u bij dit formulier een leesbare kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of Identiteitskaart) van de rekeninghouder(s) toe te voegen. Indien u als vennootschap wenst in te schrijven dan verzoeken wij u tevens een recent (online) uittrekstel uit het handelsregister van de Kamer van koophandel en een overzicht van de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van uw vennootschap mee te sturen. 8 Slotverklaring en ondertekening De rekeninghouder(s) verklaart/verklaren: Kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de volledige inhoud van het meest recente Prospectus van Propertunity NL, de aanvullingen hierop en de financiële bijsluiter. U dient uw investeringsbeslissing te baseren op het Prospectus, de aanvullingen hierop en de financiële bijsluiter. Deze zijn kosteloos op te vragen bij Wilgenhaege Vermogensbeheer B.V. Tevens zijn deze documenten te downloaden via de website en de website Beleggers moeten zich realiseren dat uittreding slechts beperkt mogelijk is. Zie hiervoor hoofdstuk 8 ( Juridische aspecten onder Inkoop ) van het prospectus. Beleggen in Propertunity NL dient te worden gezien als een lange termijn belegging. Wilgenhaege Vermogensbeheer B.V. T: Polarisavenue 97 F: JH Hoofddorp E: Antwoordnummer 445 W: WB Hoofddorp Getekend te Op.. /.. / 20.. Handtekening rekeninghouder 1 Handtekening rekeninghouder 2 * indien van toepassing 2

PROSPECTUS WILGENHAEGE STEDEKROON N.V.

PROSPECTUS WILGENHAEGE STEDEKROON N.V. PROSPECTUS WILGENHAEGE STEDEKROON N.V. Uitgegeven op 28 maart 2007 Laatst gewijzigd per 8 februari 2010 De waarde van uw belegging kan zowel stijgen als dalen en beleggers lopen de mogelijkheid dat zij

Nadere informatie

PROSPECTUS WILGENHAEGE STEDEKROON N.V.

PROSPECTUS WILGENHAEGE STEDEKROON N.V. PROSPECTUS WILGENHAEGE STEDEKROON N.V. Uitgegeven op 28 maart 2007 Laatst gewijzigd per 8 november 2010 De waarde van uw belegging kan zowel stijgen als dalen en beleggers lopen de mogelijkheid dat zij

Nadere informatie

Belangrijke mededelingen 3. Definities 5. Hoofdstuk 1 Samenvatting 8. Hoofdstuk 2 Risico-analyse 10. Hoofdstuk 3 Doelstelling en beleggingsbeleid 14

Belangrijke mededelingen 3. Definities 5. Hoofdstuk 1 Samenvatting 8. Hoofdstuk 2 Risico-analyse 10. Hoofdstuk 3 Doelstelling en beleggingsbeleid 14 PROSPECTUS WILGENHAEGE STEDEKROON N.V. Oorspronkelijk uitgegeven op 28 maart 2007 Laatstelijk geactualiseerd per 18 februari 2014 De waarde van uw belegging kan zowel stijgen als dalen en voor beleggers

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR WILGENHAEGE STEDEKROON. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR WILGENHAEGE STEDEKROON. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR WILGENHAEGE STEDEKROON Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Definities aandelen: administratiekantoor:

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Super Winkel Fonds BV. Deze financiële

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Vastgoed Fundament

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Phanos REIT NV Voor producten als Phanos REIT N.V. (hierna: Phanos REIT) is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Retail

Nadere informatie

Financiële bijsluiter. Derde Emissie

Financiële bijsluiter. Derde Emissie Financiële bijsluiter Derde Emissie 1 COLOFON ONTWERP: PAUL WOLTERS WWW.WVW.NU PRODUCTIE: CONSTANT TANGHE WWW.CTMEDIA.NL Derde Financiële Emissie bijsluiter bijlage 10 2 Financiële bijsluiter Bij of krachtens

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

Bouwfonds Office Value Fund NV. Financiële Bijsluiter

Bouwfonds Office Value Fund NV. Financiële Bijsluiter Bouwfonds Office Value Fund NV Financiële Bijsluiter Bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht (hierna: de Wft ) voorgeschreven productinformatie over Bouwfonds Office Value Fund NV. Over de financiële

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

PROPERTUNITY NL N.V.

PROPERTUNITY NL N.V. PROSPECTUS PROPERTUNITY NL N.V. Uitgegeven op 27 april 2007 Laatst gewijzigd per 15 januari 2008 De waarde van uw belegging kan zowel stijgen als dalen en beleggers lopen de mogelijkheid dat zij minder

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELV ASTGOEDFONDS DUITSLAND 2 NV. WVGF DTSLND 2 NV - BEH (execution copy 15th July CA 54).doc

Beheerovereenkomst WINKELV ASTGOEDFONDS DUITSLAND 2 NV. WVGF DTSLND 2 NV - BEH (execution copy 15th July CA 54).doc ,. Beheerovereenkomst WINKELV ASTGOEDFONDS DUITSLAND 2 NV WVGF DTSLND 2 NV - BEH (execution copy 15th July 2010- CA 54).doc Winkelvastgoedfömls Duitsland 2 NV 1 ONDERGETEKENDEN: I. Holland hnmo Group Beheer

Nadere informatie

Verwezen wordt tevens naar de notulen van de vergadering van certificaathouders van Propertunity NL N.V.

Verwezen wordt tevens naar de notulen van de vergadering van certificaathouders van Propertunity NL N.V. - 1 - NOTULEN van de buitengewone vergadering van houders van certificaten van aandelen van de naamloze vennootschap: Wilgenhaege Stedekroon N.V., gevestigd te Hoofddorp, hierna:" Stedekroon", gehouden

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKEL VASTGOEDFONDS DUITSLAND 3 NV. WVGF Dlnd 3 NV - BEH (execution copy).doc

Beheerovereenkomst WINKEL VASTGOEDFONDS DUITSLAND 3 NV. WVGF Dlnd 3 NV - BEH (execution copy).doc WVGF Dlnd 3 NV - BEH (execution copy).doc WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 3 NV ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd

Nadere informatie

Tussentijds bericht per 30 juni 2011 Propertunity NL N.V.

Tussentijds bericht per 30 juni 2011 Propertunity NL N.V. Tussentijds bericht per 30 juni 2011 Propertunity NL N.V. Kengetallen van de onroerend goed-portefeuille 01-01-2011 t/m 01-01-2010 t/m (in euro s) 30-06-2011 30-06-2010 Netto-huuropbrengsten 2.264.912

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. 1. ALGEMEEN Dit document is een supplement (het "Supplement") bij het prospectus van SynVest RealEstate Fund N.V. (het "Fonds") d.d. 17 augustus 2011 (het "Prospectus") en maakt hiervan integraal onderdeel

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB Investments Beheer BV initieert een nieuw vastgoedfonds voor de financiering van een te realiseren hotel op Vakantiepark Klein Vink

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

WIJZIGING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Stichting Administratiekantoor Propertunity NL

WIJZIGING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Stichting Administratiekantoor Propertunity NL Kenmerk: 2011S1044505HR Dossier R85659 WIJZIGING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Stichting Administratiekantoor Propertunity NL Heden, drie november tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr. Ernst Hans Rozelaar,

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 12 - Uitgifte van Aandelen De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - voor een periode

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

2.1 algemeen 2.5 risico s met Betrekking tot toekomstverwachtingen 2.6 financieringsrisico 2.3 marktrisico 2.4 exploitatierisico

2.1 algemeen 2.5 risico s met Betrekking tot toekomstverwachtingen 2.6 financieringsrisico 2.3 marktrisico 2.4 exploitatierisico 2. Risicofactoren 2.1 Algemeen De belangrijkste risico s van het Fonds worden hierna kort beschreven in volgorde van de belangrijkheid ervan in overeenstemming met artikel 8 van Bijlage E van het Besluit

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV PARTIJEN: 1. Stichting Prioriteit DIM Vastgoed, statutair gevestigd te Breda,

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 13 Uitgifte van Aandelen in december 2014 De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Maatschap Woningmaatschap XXXVIII Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Maatschap Woningmaatschap XXXVIII. Over de financiële bijsluiter Voor producten

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014 1 Halfjaarbericht - 2014 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2014 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE a P Pagina

Nadere informatie

Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV

Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV In het Prospectus wordt u geïnformeerd over beleggen in Vastgoed Fundament Fonds N.V. (het Fonds). Het Fonds is op 10 september 2008 omgevormd tot

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C De overheid heeft de financiële bijsluiter voor financiële producten als VBI Winkelfonds NV deeluitgifte C verplicht gesteld. De financiële bijsluiter

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV

HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV INFORMATIEMEMORANDUM HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV Bestemd voor certificaathouders en geïnteresseerden in Hof Hoorneman Houdstermaatschappij BV ( Houdstermaatschappij BV ). Datum informatiememorandum:

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

Overeenkomst van beheer

Overeenkomst van beheer Overeenkomst van beheer Tussen Allianz Holland Paraplufonds N.V. En Holland Beleggingsgroep B.V. Gedateerd 20 maart 2006 Inhoud Artikel Pagina 1.1 Definities...4 1.2 Verwijzingen...4 1.3 Kopjes...4 2 Statutair

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds BV investeert in kleinschalig commercieel vastgoed, voornamelijk in kantooren bedrijfspanden. Het

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V. Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011 Nieuwsbrief ZIB Aquadelta CV Brouwersdam Vastgoed CV oktober 2011 INHOUD - ZIB Aquadelta CV : nieuw ZIB-fonds. Verwachte uitgifte medio december 2011 - Brouwersdam Vastgoed CV : fonds van Seacoast Investments

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER

FINANCIËLE BIJSLUITER FINANCIËLE BIJSLUITER 2010 FINANCIËLE BIJSLUITER WOON-WINKEL FONDS Dit document is de financiële bijsluiter van Woon-Winkel Fonds (hierna ook: Woon-Winkel Fonds of het Fonds ). De financiële bijsluiter

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Maatschap Woningmaatschap XXXIX Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Maatschap Woningmaatschap XXXIX. Financiële Bijsluiter Over de financiële bijsluiter

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Wilgenhaege Fondsen Management B.V. Hoofddorp

Wilgenhaege Fondsen Management B.V. Hoofddorp Wilgenhaege Fondsen Management B.V. (Voorheen: Wilgenhaege Vastgoedfondsen Management B.V.) Hoofddorp Halfjaarbericht per 30 juni 2007 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Profiel..3 Verslag van de directie...

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV VBI Winkel Fonds Aankondiging mei 2011 is een initiatief van Annexum Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging Beleggen in een gespreide winkelportefeuille. Beleg in winkels voor de dagelijkse

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER

FINANCIELE BIJSLUITER FINANCIELE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Rotterdams Vastgoedfonds II CV. Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld )

Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld ) SNOWWORLD N.V. (een naamloze vennootschap naar Nederlands recht) Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld ) Dit document

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie