Tevens per openbare,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tevens per e-mail: openbare, verslagen.faillissementen@rechtspraak.nl"

Transcriptie

1 Rechtbank Amsterdam Team Handel, afdeling Insolventie De Edelachtbare Heer mr. N.A.J. Purcell, rechter-commissaris Postbus BN AMSTERDAM Tevens per openbare, Jachthavenweg KM Amsterdam Postbus AG Amsterdam H.M. Willems curator T F Datum 3 augustus 2012 Uw rel Faillissementsnummers: 12/338 en 12/380 Onze rei. HW/ Inzake Faillissement Amsterdams Effectenkantoor B.V. en faillissement AEK Groep B.V. Edelachtbare Heer, Hierbij gelieve u aan te treffen onze bevindingen tot heden, gebaseerd op aangereikte informatie en niet bedoeld teneinde rechten of verplichtingen vast te leggen. Openbaar verslag nr. 1 ex art. 73a Faillissementswet Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris De besloten vennootschap Amsterdams Effecten kantoor B.V. ("AEK") De besloten vennootschap AEK Groep B.V. ("AEK Groep") Beiden statutair gevestigd te Amsterdam Beiden met als kantooradres: Herengracht BS AMSTERDAM Nummer inschrijving Handelsregister: (AEK) (AEK Groep) Datum oprichting: 19 mei 1989 (AEK) 30 december 2008 (AEK Groep) AEK: 12/338 AEK Groep: AEK: AEK Groep: mr. H.M. Willems 12/ mei 2012, op eigen aangifte 12 juni 2012, op eigen aangifte mr. N.A.J. Purcell (voorheen mr. C.M. Degenaar) Van Doorne N.V. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer Van Doorne N.V. is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Op deze werkzaamheden en alle rechtsverhoudingen met derden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Van Doorne N.V. en haar dochtermaatschappijen, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze Voorwaarden, die zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam, kunnen worden geraadpleegd op en worden op verzoek toegezonden. Van Doorne N.V. has its registered office in Amsterdam and is registered with the Commercial Register under number Van Doorne N.V. is the exclusive contracting party in respect of all commissioned work. This work and all legal relations with third parties shall be governed by the General Terms of Van Doorne N.V. and its subsidiaries which include a limited liability. These Terms, which have been filed with the District Court at Amsterdam, may be consulted at and will be forwarded upon request. Amsterdam Aruba Bonaire Curacao

2 Activiteiten onderneming pagina 2 Conform registratie in Handelsregister: AEK: Financiële holdings Volkskredietbanken en commerciële financieringsmaatschappijen Commissionair en makelaars in effecten, beleggingsadviseurs e.d. AEK Groep: Financiële holdings Volkskredietbanken en commerciële financieringsmaatschappijen Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal Verslagperiode Bestede uren in verslagperiode Bestede uren totaal Saldo faillissementsrekening p.m. 20, conform registratie Handelsregister. 22 mei 2012 tot en met heden (AEK) 12 juni 2012 tot en met heden (AEK Groep) 123,50 van 22 mei c.q. 12 juni 2012 tot en met 31 juli ,50 tot en met 31 juli 2012 (Bijlage 1: overzicht bestede tijd per tijdsch rijfgroep) AEK: EUR 2.736,94 AEK Groep: EUR 0,00 (Bijlage 2: tussentijds financieel verslag AEK; bijlage 3: afschrift bankrekening Kas Bank) NB: Gelet op het bepaalde in artikel 2.4 sub a van de Recofa-richtlijnen voor faillissementen 2009 wordt geen tussentijds financieel verslag overgelegd van AEK Groep, vanwege het ontbreken van een saldo op de boedelrekening. Algemeen De twee vennootschappen zijn in organisatorisch opzicht verregaand met elkaar verbonden. De achtergronden en werkzaamheden in de twee faillissementen hangen grotendeels met elkaar samen. Hierdoor is het zinvol geconsolideerd verslag te leggen, aldus in beide faillissementen gezamenlijk, mede uit het oogpunt van efficiëntie. Met die achtergrond hebt u toestemming verleend voor deze werkwijze. De twee boedels zullen met uw toestemming in financieel opzicht separaat worden afgewikkeld, met uitzondering van de salarisbepaling.

3 pagina Inventarisatie Directie en organisatie Het bestuur van zowel AEK als AEK Groep wordt gevormd door de heren F.C. Verrëll en J.A.M. Arkesteijn. De heer J. Willard was gevolmachtigd als procuratiehouder van AEK. De volmacht van de heer J. Willard (vanwege zijn dienstverband) is intussen beëindigd. Het aandelenkapitaal in AEK wordt gehouden voor 100 % door de holdingvennootschap AEK Groep. Het aandelenkapitaal in AEK Groep wordt gehouden door in totaal 19 aandeelhouders. Aan de huidige bestuurders (en één oud bestuurder) verbonden vennootschappen houden grotere aandelenpakketten, zij het hooguit rond 10 a 13 % van de aandelen. 1.2 Winst en verlies 2010: Resultaat 2009: Resultaat 2008: Resultaat 2007: Resultaat EUR negatief (geconsolideerd groepsresultaat met AEK Groep) EUR negatief (geconsolideerd groepsresultaat met AEK Groep) EUR negatief (AEK) EUR positief (AEK) 1.3 Balanstotaal 2010: 2009: EUR (geconsolideerde balans AEK Groep en AEK) EUR (geconsolideerde balans AEK Groep en AEK) (door juridische fusie met een gelieerde vennootschap werd de balans van de verdwijnende vennootschap in de balans van AEK opgenomen). 2008: 2007: EUR EUR (AEK) (AEK) 1.4 Lopende procedures AEK is betrokken als gedaagde bij een procedure in Parijs, in verband met de begeleiding van de plaatsing van een lening voor het bedrijf AB Fenêtres. De eiser, Smart Asset Management heeft EUR 5 miljoen geïnvesteerd en vordert deze terug vanwege misleidende informatie vermeend verstrekt bij de plaatsing. In de procedure in eerste aanleg (in Parijs) zijn de vorderingen van Smart Asset Management volledig afgewezen, waarop eiser hoger beroep heeft ingesteld. De curator heeft nog geen definitieve beslissing genomen over deelname aan deze procedure.

4 pagina 4 AEK Groep is voor zover nu bekend niet betrokken in enige gerechtelijke procedure. 1.5 Verzekeringen 1.6 Huur AEK heeft, naast de reguliere bedrijfsverzekeringen ten aanzien van haar bedrijfspand en inventaris, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Zurich Insurance. In ieder geval de lopende procedure onder 1.4 is nog onderwerp van gesprek met AON, de tussenpersoon voor deze verzekeraar. Tot op heden zijn geen verzekeringen bekend geworden die zijn aangegaan door AEK Groep. AEK huurde een gedeelte van het pand aan de Herengracht De huur is kort na faillissement opgezegd en zal eindigen op 31 augustus Een deel van de aan haar ter beschikking staande bedrijfsruimte is onderverhuurd. De verschuldigde onderhuur tot en met 31 augustus 2012 zal door de curator worden geïncasseerd. 1.7 Oorzaak faillissement AEK was actief als commissionair ("brokerage") bij de handel in aandelen op de beurs van NYSE Euronext. Haar klanten waren professionele en institutionele beleggers. Dit vormde in het verleden de belangrijkste omzetbron voor AEK. Door het uitbrengen van de EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (MiFID) werd de rol van de commissionair veel beperkter. De professionele en institutionele beleggers konden ook zelfstandig overgaan tot het verrichten van handelstransacties op de beurs. Daarnaast was zij actief op het vlak van corporate finance. AEK heeft zich voorts toegelegd op het verschaffen van liquiditeit voor de beurshandel ("liquidity providing"). Na de invoering van MiFID verschoof het accent binnen de onderneming van AEK naar deze twee activiteiten, helaas zonder dat daarmee afdoende omzet werd gegenereerd voor een gezonde financiële toekomst. Door deze omstandigheden, in het licht van de financiële crisis, is de omzet van AEK aanzienlijk teruggelopen sinds Ondanks aanzienlijke reorganisatie (sinds 2008 terugbrenging van het personeelsbestand tot een derde van het oorspronkelijke werknemersbestand) en kostenbesparingen zijn AEK en AEK Groep niet erin geslaagd het tij te keren. In 2011 en 2012 is er onderhandeld met een investeerder, Value8 NV, over het verrichten van een kapitaalsinjectie. Overeenstemming werd bereikt. Onderdeel van de afspraken was dat de investeerder meer dan 10 % van de aandelen zou verkrijgen in AEK Groep. Aan deze afspraken was een tweetal voorwaarden verbonden. Op de eerste plaats diende De Nederlandsche Bank toestemming te verlenen. Op de tweede plaats zou een grote nieuwe klant zich aansluiten bij AEK per 1 mei Om de vervulling van de voorwaarden mogelijk te maken heeft Value8 NV EUR ter beschikking gesteld, deels ten titel van koop (van een zestal certificaten Arena, zie hierna onder 3.10) en deels ten titel van lening, zie 5. Beide voorwaarden zijn niet tijdig vervuld. Dit leidde tot terugtrekking van Value8 NV. Op dat moment ontstonden eveneens opnieuw acute liquiditeitstekorten en werd de clearing garantie

5 pagina 5 (noodzakelijk voor de brokerage activiteiten) door Kas Bank ingetrokken, met als resultaat het staken van de activiteiten per 1 mei Pogingen na 1 mei 2012 tot het verkrijgen van een tweede overbruggingskrediet zijn mislukt, hetgeen de directe aanleiding vormde tot de eigen aangifte van faillissement van beide vennootschappen. 2 Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement 11 (AEK). Bij AEK Groep waren er geen werknemers in dienst. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 14 in Ter vergelijk: in 2007/2008 waren er nog 45 werknemers. 2.3 Datum ontslagaanzegging 25 mei Activa Werkzaamheden UWV heeft de loonaanspraken van de diverse werknemers in behandeling genomen namens AEK. Onroerende zaken 3.1 Beschrijving In de boedel zijn geen onroerende zaken aangetroffen. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving In het pand van AEK is een uitgebreide kantoorinventaris aangetroffen, onder meer: circa 25 grotendeels ingerichte werkplekken divers vergadermeubilair, waaronder ook antiek meubilair diverse kunstwerken diverse koffie- en waterautomaten. 3.6 Verkoopopbrengst De inventaris is door Troostwijk veilingen via internetveiling verkocht, in opdracht van de curator. Levering zal op korte termijn volgen. De verkoopopbrengst is nog niet op dermate wijze gerealiseerd dat deze op dit moment al vermeld kan worden. De opbrengst zal vermoedelijk in de loop van de komende verslagperiode bekend worden.

6 pagina Boedelbijdrage Deze werd niet relevant. Voor zover bekend bestaat uitsluitend een enkele separatist met een voorrecht op een bodemzaak. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voor zover mogelijk wordt het bodemvoorrecht van de fiscus gerespecteerd. Werkzaamheden Naast inventarisatie van de aanwezige bedrijfsmiddelen met bijbehorende eigendomsvraagstukken hebben de werkzaamheden bestaan uit coördinatie bij de organisatie van de veiling. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving De onderneming van AEK werd begin mei stilgelegd. Per datum faillissement was er geen onderhanden werk meer aanwezig. Andere activa 3.10 Beschrijving Domeinnamen In de boedel van AEK is een aantal domeinnamen aangetroffen. Naast de met het huidige bedrijf AEK samenhangende domeinnamen, zijn ook domeinnamen aangetroffen verband houdende met de oude handelsnaam van AEK: van Doorn Securities. De domeinnamen doorn.nl en doorn.com zijn inmiddels verkocht en geleverd aan Pidom BV. Deelnemingen Naast de activiteiten op het vlak van aandelenhandel, hield AEK zich ook bezig met advisering en begeleiding op het vlak van corporate finance. Uit dien hoofde houdt AEK een viertal deelnemingen. De bedrijven waarin zij deelneemt heeft zij in het verleden begeleid bij een corporate finance traject. De fee voor de dienstverlening werd deels in aandelen voldaan. De verkoopbaarheid van deze portefeuille heb ik in onderzoek. Een eerste gegadigde heeft zich reeds gemeld. Certificaten Arena In de boedel zijn een zestal certificaten Arena aangetroffen. Voor datum faillissement was een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot deze certificaten, met Value8 NV. Gezien artikel 35 Fw kan geen gevolg gegeven worden aan de voltooing van de levering onder de koopovereenkomst.

7 pagina 7 Tot zekerheid van nakoming van de verplichting tot levering heeft AEK Value8 NV een pandrecht verleend op de certificaten, zonder specificatie van de waarde van de levering in geld. De geldigheid van dit pandrecht heb ik nog in onderzoek, mede in het licht van de voorwaarden gesteld in de Administratievoorwaarden aan het vestigen van een pandrecht. Aangaande dit onderwerp vindt overleg plaats met Value8 NV. Orca Bonds AEK Groep houdt in totaal 520,000 bed rijfsobligaties ('bonds") in het bedrijf OrcaFinance Netherlands NV met een looptijd tot 2014 c.q Naar de verkoopbaarheid wordt nader onderzoek gedaan, in het licht van de mogelijkheden de looptijd simpelweg af te wachten. Aangetroffen banksaldi In het faillissement van AEK Groep zijn positieve banksaldi aangetroffen, gehouden bij de ABN AMRO Bank voor in totaal EUR Tevens werd een effectendepot aangetroffen bij ABN AMRO Bank met een globale waarde van EUR Rekeningen-courant In de administratie van AEK en AEK Groep zijn intercompany rekening-courant verhoudingen aangetroffen. De standen per datum faillissement worden nog nagegaan Verkoopopbrengst Voor de twee domeinnamen: EUR ex BTW. Ten aanzien van de overige andere activa is nog geen opbrengst gerealiseerd. Werkzaamheden: de werkzaamheden vonden hoofdzakelijk plaats in verband met de verkoop van de domeinnamen. 4 Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Opgave bij eigen aangifte faillissement: circa EUR Bijna EUR is verschuldigd door een tweetal oud werknemers. Met één van de werknemers, met een schuld van EUR , is met instemming van de rechter-commissaris een betalingsregeling afgesproken. De andere oud-werknemer had geen gelden meer tegoed op grond van arbeidsovereenkomst, waardoor een dergelijke regeling voor de aflossing niet relevant werd. 4.2 Opbrengst Circa EUR 5.500, verrekend door UWV onder de getroffen betalingsregeling. Dit bedrag komt in mindering op de boedelvordering van UWV. 4.3 Boedelbijdrage De vraag van boedelbijdrage werd niet relevant. Voor zover bekend heeft geen crediteur een pandrecht op de vorderingen op debiteuren.

8 pagina 8 Werkzaamheden: de werkzaamheden tot nu toe hingen met name samen met de getroffen betalingsregeling met de oud-werknemer. 5 Bank/zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Kas Bank heeft een geldlening verstrekt aan AEK Groep en AEK gezamenlijk. De stand van de verstrekte lening bedraagt EUR ,40. De ten behoeve van verhaal van deze vordering verstrekte zekerheden zijn nog niet uitgewonnen door Kas Bank, zie hierna onder 5.3. Value8 heeft een lening verstrekt ad EUR De bijbehorende zekerheden worden beschreven onder 5.3. AEK Groep heeft rechtsverhouding met ABN AMRO. De stand van de aldaar aangehouden bankrekeningen werd al vermeld onder Voor het overige zijn geen vorderingen van banken bekend geworden. 5.2 Leasecontracten Geen, niet aangetroffen. 5.3 Beschrijving zekerheden Kas Bank treedt op als bewaarder van door AEK aangekochte aandelen op de beurs in Amsterdam. Op deze effecten heeft Kas Bank een pandrecht tot zekerheid van voldoening van de onder 5.1 beschreven lening. Over uitwinning van de zekerheden vindt overleg plaats met de curator. Tot zekerheid van voldoening van de lening verstrekt door Value8 heeft zij een pandrecht verkregen op een schilderij van AEK. Dit schilderij is aanwezig in het bedrijfspand van AEK en is bedoeld daar ter stoffering voor langere termijn aanwezig te blijven. De belastingdienst neemt voorrang op de opbrengst van het schilderij. Het schilderij is geveild in de internetveiling gehouden door Troostwijk veilingen (zie 3.6). 5.4 Separatistenpositie Kas Bank neemt een positie in als separatist, zie 5.3. Het kan zijn dat Value8 nog een positie inneemt als separatist ten aanzien van de certificaten Arena, zie Boedelbijdragen Over eventuele boedelbijdragen is nog geen overeenstemming bereikt. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Tot op heden heeft geen enkele crediteur een beroep gedaan op een overeengekomen eigendomsvoorbehoud. 5.7 Reclamerechten

9 pagina 9 Geen enkele crediteur heeft zaken teruggevorderd met een beroep op zijn recht van reclame. 5.8 Retentierechten Voor zover bekend houdt geen enkele derde goederen van AEK onder zich met een beroep op een retentierecht. Werkzaamheden: De werkzaamheden hebben met name gezien op de positie van Kas Bank en Value8 NV. 6 Doorstart/voortzetten Voortzetten De onderneming was al stilgelegd voor datum faillissement, waardoor de vraag van voortzetting niet langer relevant was. Doorstart De waarde van de onderneming van AEK bestond uitsluitend bij de going concern situatie. Nu de werkzaamheden al feitelijk waren gestaakt per 1 mei 2012 werd de vraag van een doorstart niet meer relevant. 7 Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht In een van de komende verslagperioden wordt nader onderzoek verricht naar de gevoerde administratie. 7.2 Deponering jaarrekeningen De jaarrekeningen werden steeds tijdig, want binnen een jaar na sluiting van het boekjaar, gedeponeerd. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant Tot 2009 was AEK gehouden, gezien haar omvang, een goedkeurende verklaring van de accountant aan de jaarrekening te hechten, hetgeen steeds is gebeurd. Vanaf 2009 hoefde AEK geen goedkeurende verklaring meer aan te hechten aan de jaarrekening, hetgeen eveneens gold voor AEK Groep. 7.4 Stortingsverplichting aandelen AEK is opgericht in 1988: in dit verband is het niet langer relevant of aan de minimale stortingsverplichting is voldaan. In AEK Groep bedraagt het maatschappelijk kapitaal per 24 maart 2010 EUR Dit kapitaal is blijkens het aandeelhoudersregister geheel geplaatst en volgestort.

10 pagina Onbehoorlijk bestuur Tot op heden is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur. 7.6 Paulianeus handelen Tot op heden zijn er geen paulianeuze handelingen geconstateerd. Werkzaamheden Deze worden hoofdzakelijk in latere verslagperioden verricht. 8 Crediteuren (bijlage 4: voorlopige crediteurenlijsten) 8.1 Boedelvorderingen Naast salaris curator bestaat in het faillissement van AEK een boedelvordering van UWV ten aanzien van de overgenomen loonverplichtingen en de huur. Ten behoeve van de uitwinning van de inventaris en de portefeuille deelnemingen zijn in AEK beperkte kosten gemaakt in verband met taxatie- en reiskosten. 8.2 Preferente vordering(en) van de fiscus De belastingdienst heeft in het faillissement van AEK vorderingen bekend gemaakt tot het bedrag van EUR Preferente vordering(en) van het UWV UWV heeft preferente vorderingen in het faillissement van AEK vanwege overgenomen loonverplichtingen. UWV heeft haar vorderingen nog niet bekend gemaakt. 8.4 Andere preferente crediteuren Er zijn tot op heden geen andere crediteuren bekend geworden. 8.5 Aantal concurrente crediteuren AEK: 18 AEK Groep: 2 In het faillissement van AEK Groep zijn ook enkele crediteuren bekend geworden met vorderingen vanwege achtergestelde leningen. Deze crediteuren zullen nog verzocht worden hun vordering bekend te maken. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren AEK: EUR ,74 AEK Groep: EUR ,84

11 pagina 11 Zoals al aangekondigd onder 5.1 wordt de vordering van Kas Bank nog niet in de crediteurenadministratie opgenomen vanwege nog door Kas Bank uit te winnen zekerheden. Ook Value8 heeft haar vorderingen nog niet ter verificatie ingediend. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. Procedures Tot op heden zijn noch door noch tegen de curator procedures aanhangig gemaakt Overig Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend Plan van aanpak De nog openstaande aandachtspunten blijken uit het voorgaande. In het bijzonder verdienen de diverse verstrekte zekerheden nog aandacht, naast de nog uit te winnen activa Indiening volgend verslag Over drie maanden Recapitulatie bijlagen: Bijlage 1: overzicht bestede tijd per tijdschrijfgroep Bijlage 2: tussentijdse financiële verslagen Bijlage 3: afschriften Kas Bankrekeningen Bijlage 4: voorlopige crediteurenlijsten an Doorne N.V. H.M. Willems curator Amsterdams Effecten kantoor BV curator AEK Groep B. V.

VanDoorne. Advocaten» Notarissen * Fiscalisten

VanDoorne. Advocaten» Notarissen * Fiscalisten VanDoorne Advocaten» Notarissen * Fiscalisten Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 Rechtbank Amsterdam. 1070 AG Amsterdam Team Handel, afdeling Insolventie De Edelachtbare Vrouwe mr. W.A.H.

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Netlijn Holding B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2009

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2009 GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2009 Gegevens onderneming : Serin B.V. ( Serin ), statutair gevestigd te Dordrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan de Tennesseedreef 26. Borghols

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 8 april 2015 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Desenco Holding B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 29 augustus 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap K. van der Pouw Kraan Betonboringen B.V. statutair gevestigd te Oud Ade (gemeente Kaag en Braassem)

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Netlijn Holding B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap De Zorgpartners B.V. (hierna: de vennootschap ) Statutair adres: Hoofdweg 302 9681 AP Midwolda

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap De Zorgpartners B.V. (hierna: de vennootschap ) Statutair adres: Hoofdweg 302 9681 AP Midwolda FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 juli 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73a Fw

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73a Fw FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73a Fw Nummer : 4 Datum : 17 juli 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Oui Mode B.V. tevens h.o.d.n. Elmondo, La Luna, Le Soleil, statutair gevestigd te Alphen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 augustus 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 augustus 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 augustus 2014 Gegevens onderneming: : Synobsys Holding B.V. en; Synobsys Nederland B.V. en; Synobsys Producten B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 april 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie